Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret"

Transkript

1 Saksliste hovedstyremøte tirsdag Saksnummer Sak Ansvarlig Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre Akershus Idrettskrets informerer Representant fra AIK Presentasjon av styremedlemmer Sigurd Prioriterte saker 2009 Sigurd Klubbens organisering Sverre Arbeidsfordeling i Sigurd Orientering fra administrasjonen Sverre Årsmøtet bemerkninger fra bandy Sigurd Budsjett 2009 innspill fotball Pål A Parkering Jarmyra Sverre Grasrotandelen Sverre Engasjering av revisor Pål A Retningslinjer for betalte trenere Sverre Prosjektgruppe kunstis Sigurd Konferansen 2009 Sverre Møtekalender 2009 Sverre Inntektsutvalget Jens Delegater Kretstinget Sigurd

2 Saksnummer Saksbehandler Sverre Nordby Godkjenning av protokoll og innkalling Bakgrunn: Protokoll fra siste møte er sendt ut til Styret og ligger tilgjengelig på Innkalling er sendt ut pr mail. Vedtak: Godkjent protokoll, til innkallingen er det kommet til 2 saker som behandles på møtet; Sponsorarbeid (sak 6) og Kretstinget (sak 7).

3 Saksnummer Saksbehandler AIKs representant Akershus Idrettskrets informerer Idrettskretsen informerte om hvordan de ønsker å støtte idrettslagene. Det ble informert om Grasrotandelen, samt diverse kurs som avholdes i deres regi. Spesielt ble det lagt vekt på Den store kurshelgen, som avholdes oktober. Her vil det være gode muligheter for alle til å få faglig påfyll fra et bredt tilbud av foredragsholdere.

4 Saksnummer Saksbehandler Sigurd Kvistad Presentasjon av styremedlemmer Styrets medlemmer og administrasjon presenterte seg, med sin bakgrunn og relasjon til ØHIL. Dette er det første møtet for det nye styret som ble valgt på Årsmøtet 3. mars.

5 Saksnummer Saksbehandler Sigurd Kvistad Prioriterte saker 2009 Bakgrunn: Styret har i 2008 bl.a jobbet sammen med administrasjonen for at å etablere en best mulig struktur for klubben etter sammenslåingen. Bl.a er det utarbeidet en Oppgave- og ansvarsfordeling mellom administrasjonen, hovedstyret, undergrupper, utvalg og medlemmer. ØHIL er et meget stort idrettslag i norsk sammenheng hvor det meste av tilrettelegging for idrettene og administrasjon av idrettene er basert på innsats fra medlemmene i klubben. ØHIL har derfor begrenset med ressurser ansatt i klubben for dette formålet. Vi er derfor avhengig av at den vedtatte strukturen fungerer som forutsatt. I tillegg har vi ambisjoner om å ha gode anlegg og kvalifiserte trenere å tilby våre medlemmer. En av HS viktigste oppgaver er å støtte og tilrettelegge for utøvelse av idrettene i ØHIL samt sørge for at ØHIL utvikler seg videre med en sunn drift. Det foreslås at HS i 2009 har fokus på følgende områder: Vedtak: Et aktivt og arbeidende hovedstyre Få utvalgene til å fungere som forutsatt Arbeide med arbeidsfordelingen mellom hovedstyre/administrasjonen og undergruppene Øke klubbens inntekter Anlegg Garderober på Jarmyra Kunstis Kunstgress For 2009 prioriterer styret de nevnte områdene.

6 Saksnummer Saksbehandler Sverre Nordby Klubbens organisering Det er ønskelig at alle som er involvert i klubben har kjennskap til hvordan ØHIL er organisert og hvilke arbeidsoppgaver som håndteres av hvem. Foreløpig foreligger all slik dokumentasjon på men det viser seg stadig at å følge opp arbeidsfordelingen er en viktig oppgave. En mulighet er å plukke ut deler av arbeidsoppgavene/informasjonen og gi denne ut stykkevis. Sverre jobber i disse dager spesielt med et hefte Dette er ØHIL, der det gis en kort innføring i klubbens verdier og målsetninger, samt hvordan de ulike idrettene er organisert. Tanken er å gi denne til alle nye medlemmer (fortrinnsvis de yngste, for eksempel ved skolestart). Klubbens struktur baserer seg på Oppgave.- og arbeidsfordelingen Ligger under Organisasjonsinfo For den enkelte Undergruppe (Idrettsgren) er det ønskelig med en Sportslig plan. Denne er nå ferdig utarbeidet for Fotball, og kan enkelt videreføres til øvrige idretter. Den sportslige planen inneholder 3 deler (ligger under Fotball på Generell del om ØHIL (strukturen i klubben, verdier o.l) Generell del Fotball (organinsering, fellesprosjekter, økonomi, foreldreinnsats o.l) Lagkontrakter (Konkret hva klubben stiller opp med, samt hva som forventes av ledere, foreldre og spillere) I tillegg er det utarbeidet en Trenermanual, som enkelt og oversiktlig viser Klubbens utvalgte prinsipper og utvalgte øvelser fordelt på nivåer. Trenermanualen ligger under Fotball-trenere/lagledere Lignende organisering bør implementeres alle klubbens idretter, og Utvalg (der det er formålstjenlig).

7 Saksnummer Saksbehandler Sigurd Kvistad Arbeidsfordeling i Bakgrunn: Arbeidsoppgavene for HS og fordelingen av oppgaver i HS er beskrevet i Oppgave- og ansvarsfordeling mellom administrasjonen, hovedstyret, utvalg og medlemmer i ØHIL : Leder: Møteleder, strategi, struktur, prosesser og rutiner, media, samf. kontakt Nestleder: Møteleder, årsberetning, leder av sponsorutvalget Økonomi: Økonomirutiner og økonomisystemer, regnskap Medlem 4: Anleggsutvalget leder Medlem 5: Sportsavisen - leder Medlem 6: Arrangementer leder Medlem 7: T-5 - medlem Medlem 8: Idrettsutvalget - medlem. Fokusidrett: H og Hopp/kombinert Medlem 9: Idrettsutvalget.- medlem. Fokusidrett: Håndball og Ski Medlem 0: Idrettsutvalget.- medlem. Fokusidrett: Bandy og Soft-/baseball Medlem 8, 9 og 0 er HSs kontaktpersoner mot de ulike idrettene som vil delta i undergruppenes styremøter som observatører, og på forespørsel delta på andre møter hos fokusidrettene som f.eks foreldremøter. Undergruppenes styreledere er ansvarlig for å legge til rette for samarbeidet med representantene fra. Gjennom valgkomiteens arbeid og årsmøtet er en del rollene fordelt og de resterende ble fordelt på styremøtet.

8 Vedtak: Leder Sigurd Kvistad Nestleder Jens Kanden Økonomiansvarlig Pål Anthonsen Redaktør Sportsavisen Terje Jansen Arrangementsansvarlig Felicia Røkaas Styremedlem T5 Hege Nikolaysen Anleggsansvarlig Pål Pettersen Idrett (håndball, hopp) Cathrine Gamborg Idrett (bandy, baseball) Steven Russell Idrett (langrenn, fotball) Maj Berger Sæther Anleggsansvarlig Pål Pettersens oppgave er definert til å ha en oversikt over det klubben disponerer av anlegg og hva som er nødvendige tiltak for å vedlikeholde disse på best mulig måte. Daglig drift av anleggene, som kontakt med kommunen, tar undergrupper og/eller administrasjon seg av. Større prosjekter, som kunstis/kunstgress ledes av egne utvalg. Idrettsrepresentantene vil innkalles til møter i Idrettsutvalget, der Sportslig leder og alle undergruppene er representert. 2

9 Saksnummer Saksbehandler Sverre Nordby Orientering fra administrasjonen Som det har framgått av sakene 3, 4 og 5, er den største utfordringen for oss i administrasjonen at vi er ansatte i en stor organisasjon der all idrett og organisering er basert på frivillighet. Gjennom den Sportslige planen og lagkontraktene for Fotball er dette i ferd med å løse mye. I tillegg til at hver årgang har en Årgangsansvarlig, har hvert enkelt lag følgende ansvarsroller: Listeansvarlig Utstyrsansvarlig Kampansvarlig Dommeransvarlig Webansvarlig Ryddeansvarlig Disse kommer i tillegg til lagledere/trenere. Tanken er at vi enkelt kan nå fram til riktig mottaker med relevant informasjon. Liknende struktur kan og bør også videreføres i øvrige idretter. Perioden etter påske er den mest hektiske for oss, når fotballsesongen skal starte opp; Anleggene skal klargjøres, treningstider skal fordeles, utstyr og drakter skal bestilles og deles ut, alle spillere skal lisens-registreres (forsikring), ØHIL Manpower Cup skal arrangeres, og Spillerutviklingen (Akademiet) skal registreres og startes opp. Det meste av dette er såpass omfattende at det ikke lar seg gjøre av Fotballstyret. Vi har hatt et samarbeid med Anton Sport som ikke har fungert tilfredsstillende. Tanken har vært at klubbens overtrekksutstyr (Umbro) skal selges direkte i butikken. Vi blir nødt til å revurdere dette, men ser det på som en stor utfordring å stå for bestilling og salg av dette i kontortiden. En mulighet er større felles og faste hente/betalingsdager. Til de neste styremøtene, vil ikke denne typen informasjon gjøres skriftlig på forhånd. Tanken med at dette blir et fast punkt på sakslisten, er at Styret skal få noen innspill på hva som skjer av aktiviteter i det daglige.

10 Saksnummer Saksbehandler Sigurd Kvistad Årsmøtet Bemerkninger fra bandy Etter årsmøtet har jeg fått henvendelser fra bandygruppen hvor de var kritiske til saksbehandling og gjennomføringen av årsmøtet hvor de bl.a følte at deres to forslag til årsmøtet ble motarbeidet av HS. I tillegg var de kritiske til gjennomføring av årsmøtet. Det har vært dialog mellom bandystyret og møteledelsen, og bandystyret og meg. Partene er enige om å legge dette bak oss og jobbe videre sammen mot felles mål. Styret tar orienteringen til etteretning.

11 Saksnummer Saksbehandler Pål Anthonsen Budsjett 2009 innspill Fotball Budsjettet for Fotball for 2009 tar utgangspunkt i regnskapet for Inntektene til fotballen beløper seg til rundt 3 mill. Av dette kommer ca.,3 mill fra treningsavgifter, mill i cupinntekter, i inntekter fra fotballskolen, i tilskudd fra Bærum kommune og NIF og resten fra andre inntekter. Kostnadene totalt sett beløper seg også til rundt 3 mill. Det har vært noe diskusjon rundt fordeling av kostnader mellom fotball og hovedstyret. Risikoen i budsjettet ligger i fotballens arrangementer. Cupinntektene påvirkes av kvaliteten på arrangementet, været og antall deltakere. Det samme for fotballskolen. Disse inntektene er derfor satt litt lavere i budsjettet enn de faktisk ble i Det er viktig å være mer à jour på økonomien. Hvordan dette kan la seg gjøre, og rutiner for rapportering til undergruppene, blir sak på neste møte.

12 Saksnummer Saksbehandler Sverre Nordby Parkering Jarmyra På grunn av anleggsarbeider på Jar stasjon og med gangvei/atkomstvei ved Jarmyra, har vi pt ingen parkeringsplasser. Dette er problematisk både for naboer og brukerne av anlegget. Sverre har hatt en befaring med Dag Stien (Bærum kommune). Eneste mulige løsning ser ut til å kunne ta i bruk Jarmyra grus til parkering. Sverre har vært i kontakt med utbygger på Jar stasjon og håper på en mulighet der. Notis i etterkant: Problemet vedvarer og ingen vil ta ansvar. Kommunen sier saken ble tatt opp av politiker sist tirsdag. Varslet på forhånd. Svaret fra kommunalsjef Filseth var at man må leve med at det er anleggsvirksomhet der og "unntakstilstand" når det gjelder parkering. Nødvendig parkering må løses i "småveiene" rundt Jar, og at klubben kommuniserer dette til sine medlemmer og deres foresatte. Det er viktig med kommunikasjon med kommunen for å prøve å finne en løsning. Fotballstyret må informere foreldrene om problemetne, og sørge for at parkeringen blir løst ifb med cupene på Jarmyra.

13 Saksnummer Saksbehandler Sverre Nordby Grasrotandelen Det er pt 35 registrerte spillere som har registrert ØHIL som sin Grasrotmottaker. Med størrelsen på vår klubb burde vi ha forventet mer. I helgen hadde Damelaget Fotball en aksjon der vi delte ut informasjon i postkasser i nærområdet, samt på ØHIL Manpower Cup og utenfor lokale kommisjonærer. Vi har også en annonse i alle trykksaker; Sportsavisen, Årsprogrammet Fotball og ØHIL Manpower Cup, i tillegg til på medlems og aktivitetsavgift.giroene. Noen nye bruker siden fredag (da var status 3 stk), og forhåpentligvis blir det flere som registrerer seg de neste ukene. Summen vi til nå har opparbeidet oss er ,- Vi har ennå ikke bestemt hvordan disse midlene skal fordeles. Dette bør vi ta som egen sak på neste møte. Dette er en kjærkommen ekstrainntekt. Viktig med mye markedsføring slik at flest mulig blir klar over denne muligheten til å støtte idretsslaget og registrere ØHIL som Grtasrotmottaker. Styret må utarbeide en fordelingsnøkkel for disse midlene.

14 Saksnummer Saksbehandler Pål Anthonsen Engasjering av revisor Bakgrunn: Det er viktig at ØHIL som klubb skal ha gode og trygge regnskapsrutiner. Klubben håndterer store summer totalt sett og mye kontanter i forbindelse med arrangementer. Vi har et ansvar for å forvalte dette riktig på vegne av våre medlemmer, samt å ha en fornuftig økonomisk styring av klubben. For å sikre gode rutiner foreslår jeg at vi engasjerer en ekstern revisor. Ikke nødvendigvis til å signere regnskapet, men til å gi råd om rutiner. Dette må være en autorisert revisor på lik linje med det som benyttes i aksjeselskaper. Budsjett for dette diskuteres på forhånd. Vedtak: Styret støtter forslaget om å engasjere en ekstern revisor. Økonomiansvarlig utreder muligheter/pris til neste Hovedstyremøte.

15 Saksnummer Saksbehandler Sverre Nordby Retningslinjer for betalte trenere Bakgrunn: Det ble på Årsmøtet vedtatt av skal utarbeide om en felles instruks for betaling av trenere/utgiftsdekning er formålstjenlig. Idrettene våre er veldig forskjellig og det å lage felles retningslinjer kan være en utfordring., Vedtak: Økonomiansvarlig henter inn informasjon fra Undergruppene om betalte trenere - er det betalte trenere i undergruppen? - hvilke kriterier legges i så fall til grunn? - hvilket nivå legges i så fall lønnen på? - fra hvilket nivå/alder gis trenere lønn? - gis det utgiftsdekning i form av utstyr/kjøring? - gis det fritak for aktivitetsavgift for trenere/ledere? På bakgrunn an denne informasjonen, tar styret en beslutning om videre arbeid i neste hovedstyremøte.

16 kamp Saksnummer Saksbehandler Sverre Nordby Prosjektgruppe kunstis På Årsmøtet ble følgende vedtatt: Klubben vedtar å arbeide for at det anlegges kunstisbane så snart som mulig, der bandybanen ligger i dag. Det etablereres en arbeidende anleggskomité der også en oppnevnt representant fra deltar. Styret stiller med Jens Kanden og Pål Pettersen i et møte med den opprettede gruppen fra Bandystyret. Sverre N tar initiativ til et møte, der også Lars Fredenlund inviteres. Det ses på fra Styret veldig viktig å se på mulighetene for et felles prosjekt mellom Bandy og Fotball.

17 fl Saksnummer Saksbehandler Sverre Nordby Konferansen 2009 Torsdag 23. april ble Konferansen 2009 avholdt. 5 av de mest ettertraktede foredragsholderne i Norge stilte opp gratis for klubben og satsningsprosjektet T5. Det er fotball-jentene selv som driver prosjektet, med god støtte fra ulike mentorer. Prosjektet har fått bred støtte i pressen, og 2 av jentene var blant annet gjester i God morgen Norge på TV2. Noen refleksjoner: - Til tross for iherdig innsats fra jentene, blant annet med personlig oppfølging av medlemmer/foreldre, fikk de kun solgt ca 200 billetter (halv fullt) - De som VAR til stede så hvor bra det var, og stemningen både blant foredragsholdere, publikum og jentene selv er at dette er et prosjekt som faktisk KAN lykkes - Utfordringen er å nå bredere ut i klubben og få mer støtte blant medlemmer og slike prosjekter. Prosjektleder Carl W Barth inviteres til et av møtene før sommeren for en orientering om prosjektet og tanker om tilsvarende arrangementer i framtiden.

18 Saksnummer Saksbehandler Sverre Nordby Møtekalender 2009 Bakgrunn: Det er ønskelig med et hovedstyre i måneden, ca 0 i året. Ved å ha godt forberedte saker, vil vi kunne gjennomføre disse mellom kl Vedtak: Hovedstyremøter 2009: Tirsdag kl Tirsdag 7.06 kl Tirsdag kl Tirsdag kl Tirsdag 20.0 kl Tirsdag 24. kl I tillegg bør det planlegges og gjennomføres en Strategisamling i oktober/november. Jens Kanden tar tak i Strategisamlingen i oktober/november.

19 Saksnummer Saksbehandler Jens Kanden Orientering / Beslutning Inntektsutvalget Inntektsskapende arbeid er stadig viktigere for ØHIL for å understøtte klubbens ambisjoner om å være både en breddeklubb og en klubb med sterke idrettslige ambisjoner. For å styrke trykket i inntektskomiteen i klubben så foreslås det følgende organisering av inntektskomiteen. En fast kjerne bestående av tre eller fire uavhengige medlemmer (dvs at de ikke representerer noen av idrettene.) Videre en representant (styremedlem eller én utpekt av styret) fra hver av klubbens idretter. Det foreslås at de tre store idrettene (fotball, håndball og bandy) pålegges å stille med en representant, mens de mindre idrettene selv bestemmer om de ønsker / har kapasitet til å stille. Videre ønsker forslagstiller å gjennomføre en liten workshop / et seminar (2-3 timer) knyttet til profesjonalisering / inntektsskapende arbeid / sponsorarbeid enten i juni eller sent i august der alle tillitsvalgte i klubben inviteres, muligens også trenere / lagledere. Kjernen i seminaret vil være et meget motiverende foredrag om kommersielt klubbarbeid holdt av Morten Hornburg en mann som øser av sin erfaring fra den profesjonaliseringen som Stabæk har vært gjennom i ferden fra 5. divisjonslag til topplag i Eliteserien. Hensikten med forslaget er å: - styrke kapasiteten til å skaffe inntekter, - øke samarbeidet om inntektsskapende arbeid på tvers av idrettene, - spre beste praksis mellom idrettene (inntektsideer, dreiebøker, rutiner (ex kontanthåndtering ved arrangementer), - diskutere prinsipper / modeller for inntektsfordeling mellom idrettene - kunne tilby sponsorer og partnere et bedre produkt fordi det gjennom et integrert samarbeid (hvor alle idrettene er med) er lettere å lage sponsorpakker og lignende som omfatter hele klubben, - ha et forum for diskusjon, planlegging, budsjettering og tilrettelegging av inntekter/inntektsaktiviteter knyttet til store løft som ny kunstgressbane, kunstis, hall. Være en generell ressurs og en premissgiver og høringsinstans for hovedstyret knyttet til store inntektsskapende aktiviteter, - samt bidra til et enda bedre samarbeidsklima mellom klubben / hovedstyret og alle idrettene. Vedtak: beslutter at inntektskomiteen skal består av en kjerne på tre til fire komitemedlemmer samt en representant fra hver av klubbens underliggende idretter. Håndball, Fotball og Bandy skal stille med en representant, mens de øvrige idrettene selv velger om de vil stille med en representant.

20 Forslagsstiller gis mandat til å organisere og gjennomføre et internseminar om inntektsskapende arbeid i klubben - for tillitsvalgte og evt trenere / lagledere før eller etter ferien. Dette vil holdes på klubbhuset og det vil således ikke påløpe noen nevneverdige kostnader. 2

21 Saksnummer Saksbehandler Sigurd Kvistad Orientering / Beslutning Delegater Kretstinget ØHIL er av Bærum Idrettsråd plukket ut til å representere kommunen i Akershus Idrettskrets kretsting Vi er bedt om å stille med en mannlig og en kvinnelig representant. Kun en av disse vil bli sendt, men på grunn av kjønnskvoteringen er det viktig at vi nominerer to representanter. Vedtak: Jens Kanden og Gro Fadum (Fotball) stiller som ØHILs kandidater.

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte onsdag 03.02.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 030210-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 030210-01 Økonomi, regnskap 2009 Hanne, Pål, Sverre

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 22.09.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 220909-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 220909-01 Avvikling av Inntektskomitéen Jens 220909-02 Høstkonferansen Jens 220909-03

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 16.06.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 160609-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 160609-01 Regnskap Q1 og prognose 2009 Pål A 160609-02 Regnskapsrutiner Pål A

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 24.11.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 241109-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 241109-01 Regnskap pr 31.10 Hanne, Pål 241109-02

Detaljer

Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell

Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell Versjon 01.11.2015 Årsmøtet Daglig leder Hovedstyret Kontrollkomité Klubbsekretær Sp. ansv fotball Adm. ansv fotball Idrettskoordinator Idrettsutvalget Anleggsutvalget

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 0.03.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 00309-00 Godkjenning av protokoll og Sverre innkalling 00309-0 Grasrotandelen Sverre 00309-02 Salg av brakka på Jarmyra Sverre 00309-03

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell

Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell Årsmøtet Daglig leder Hovedstyret Kontrollkomité Klubbsekretær Sp. ansv fotball Adm. ansv fotball Idrettskoordinator* Idrettsutvalget Anleggsutvalget Idrettsskolen

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 27.10.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 271009-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 271009-01 Regnskap pr 30.09 Pål 271009-02 Oppsummering Høstkonferansen Jens 271009-03

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 12.01.11 Saksnummer Sak Ansvarlig 120111-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 120111-01 Foreløpig regnskap pr 31.12.2010 Pål,

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Idrettsutvalget

Øvrevoll Hosle IL Idrettsutvalget Øvrevoll Hosle IL Idrettsutvalget Møte i idrettsutvalget Onsdag 02.02.17 kl. 20.00 22.30 på Klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 13 Presentasjon av de frammøtte Sverre 14 Informasjon fra daglig leder Sverre

Detaljer

Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell

Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell Versjon 16.03.2017 Årsmøtet Daglig leder Hovedstyret Kontrollkomité Valgkomité Klubbsekretær Sp. ansv fotball Adm. ansv fotball Idrettskoordinator Idrettsutvalget

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte torsdag 29.03.12 Saksnummer Sak Ansvarlig Beslutning 10 Godkjenning av protokoll fra Kaare møtet 6. mars 2012 11 Agenda for styreseminar lørdag Kaare

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte mandag 27.0.08 Saksnummer Sak Ansvarlig 27008-0 Rutiner og mal for styresaksarbeid Sverre 27008-02 Fordeling av kommunale tilskudd Hanne 27008-03 Midler til kunstisutredning Sverre

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 28.04.16 kl. 19.30 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 23 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 24 Styresaksarbeid i ØHIL Sverre 25 Regnskap

Detaljer

Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell

Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell Versjon 18.03.2016 Årsmøtet Daglig leder Hovedstyret Kontrollkomité Valgkomité Klubbsekretær Sp. ansv fotball Adm. ansv fotball Idrettskoordinator* Idrettsutvalget

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Sakspapirer hovedstyremøte onsdag 05.02.13 Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare 2 Regnskap 2012 Kirsten, Sverre 3 Budsjett 2013 Sverre 4

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 13.02.14 kl. 1900 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 5 Godkjenning av protokoll og Jan innkalling 6 Regnskap 2013 Kirsten, Sverre 7 Fritak pga økonomi

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte tirsdag 18.01.12 Saksnummer Sak Ansvarlig Beslutning 1 Godkjenning av protokoll og Kaare Godkjent innkalling 2 Regnskap pr 31.12.2011 Hanne, Etterretning

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 18.02.16 kl. 19.30 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 15 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 16 Regnskap 2015 Siw/Sverre 17 Budsjett 2016

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 16.01.14 kl. 1900 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 1 Godkjenning av protokoll og Jan innkalling 2 Budsjett (forts) Idrettene 3 Styreseminar 25. januar

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 06.03.12 Saksnummer Sak Ansvarlig Beslutning 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare Godkjent 2 Presentasjon av nytt styre Kaare Til

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 09.03.17 kl. 1930-2200 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 18 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 19 Budsjett 2017 Sverre 20 Sportslig leder

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 15.09.16 kl. 19.30 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 45 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 46 Regnskap H1 Nikolai, Sverre, idrettene

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Idrettssutvalget

Øvrevoll Hosle IL Idrettssutvalget Øvrevoll Hosle IL Idrettssutvalget Møte i anleggsutvalget Onsdag 09.11.16 kl. 20.00 22.00 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 4 Presentasjon av de frammøtte Skule/Arne-Petter 5 Sportslige planer/årgangsark

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Søndag 14.06.15 kl. 19.00 23.00 Saksnummer Sak Ansvarlig 34 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 35 Regnskap pr april Sverre, Siw 36 Trenerkontrakter

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte onsdag 22.09.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 220910-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 220910-01 Økonomi Sigurd 220910-02 Kommunikasjon

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 26.01.17 kl. 20.00-22.30 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 2 Bemanning Sverre 3 Planverk i ØHIL

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll fra hovedstyremøte tirsdag 22.05.12 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 13 Godkjenning av protokoll og Kaare Godkjent innkalling 14 Bandy, status og videre arbeid Kristoffer/Eivind

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 16.04.15 kl. 2000 Saksnummer Sak Ansvarlig 14 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 15 Presentasjon av nytt styre Skule 16 Styresaksarbeid i

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 21/5-15 kl. 2000 Fredag 22/5-15 kl. 01.00 Saksnummer Sak Ansvarlig 26 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 27 Nye websider Sverre 28 Anleggsutvalgets

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll Hovedstyremøte Søndag 30.11.2014 kl. 1900 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 37 Godkjenning av protokoll og Jan innkalling 38 Organisering av Jan Anleggsutvikling i

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 26.03.14 kl. 2000 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 16 Godkjenning av protokoll og Jan Godkjent innkalling 17 Presentasjon av nytt styre Jan Orientering

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL fotballstyret - referat

Øvrevoll Hosle IL fotballstyret - referat Øvrevoll Hosle IL fotballstyret - referat Idrett Møtedato 23. november kl 20.00 23.00 Følgende møtte; Erik Evensen, Kay Prytz, Ove Falk-Larssen, Tom Brinck-Mortensen,Georg Dyngeland og Kirsten Vanberg

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll fra hovedstyremøte onsdag 05.12.12 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 44 Godkjenning av protokoll og Kaare Vedtatt innkalling 45 Status ansvarsområder i Alle Ikke offentlig

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 02.09.08 Saksnummer Sak Ansvarlig 020908-0 Rutiner og mal for styresaksarbeid Sverre 020908-02 Organisasjonsutvikling i ØHIL Otto 020908-03 Økonomi I Hanne 020908-04 Økonomi

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 24.08.17 kl. 1930 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 45 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 46 Regnskap Q2 Nikolai, Sverre, idrettene 47

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte torsdag 02.05.13 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 24 Godkjenning av protokoll og innkalling Jan Godkjent 25 Besøk fra Akershus Idrettskrets AIK Til

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Tirsdag 22.06.17 kl. 1930 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 41 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule/Rune 42 ØHIL idrettspark, status innsamlingsaksjonen

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Anleggsutvalget

Øvrevoll Hosle IL Anleggsutvalget Øvrevoll Hosle IL Anleggsutvalget Møte i anleggsutvalget Torsdag 26.05.16 kl. 20.00 22.00 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Intro til møtet Anders 2 Innspill fra idrettene vedrørende anlegg Alle

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 22.03.11 Saksnummer Sak Ansvarlig 220311-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare, Sverre 220311-01 Presentasjon av nytt styre Kaare

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 26.06.14 kl. 2000 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 24 Godkjenning av protokoll og Jan innkalling 25 Regnskap pr mai Kirsten 26 Evaluering av vinteridrettene

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte onsdag 21.03.13 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 13 Godkjenning av protokoll og innkalling Jan Godkjent 14 Slik organiseres ØHIL Sverre Vedtak 15 Styresaksarbeid

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Onsdag 02.09.15 kl. 20.30 22.45 Saksnummer Sak Ansvarlig 46 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 47 Avslutning ekstraordinært årsmøte, prosess Skule

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 16.02.17 kl. 1930-2330 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 13 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 14 Endelig regnskap 2016 Sverre, Nikolai

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte onsdag 10.03.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 100310-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 100310-01 Årsmøteforberedelser Sverre 100310-02 Kunstis/kunstgress

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL IDRETTSUTVALGET. Møte i Idrettsutvalget Torsdag kl på Klubbhuset

Øvrevoll Hosle IL IDRETTSUTVALGET. Møte i Idrettsutvalget Torsdag kl på Klubbhuset Øvrevoll Hosle IL IDRETTSUTVALGET Møte i Idrettsutvalget Torsdag 30.03.2017 kl 19302200 på Klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 19 Presentasjon av de fremmøtte Torunn 20 Informasjon fra daglig leder Sverre

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte Torsdag 31.10.13 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 51 Godkjenning av protokoll og innkalling Jan Godkjent 52 Regnskap pr september Sverre Etterretning

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 05.03.2015 kl. 1930 Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Jan 2 Årsregnskap 2014 Sverre 3 Avklare roller/mandat vedrørende

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 27.10.16 kl. 19.30 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 56 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 57 Regnskap Q3 Nikolai, Sverre, idrettene

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte tirsdag 14.06.11 Saksnummer Sak Ansvarlig Beslutning 140611-00 Godkjenning av protokoll og Kaare Vedtak innkalling 140611-01 Regnskap pr 31.05.2011

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 03.12.15 kl. 19.30 Saksnummer Sak Ansvarlig 73 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 74 Status økonomi Siw, Sverre 75 Bandygarasjen Anders 76

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Tirsdag 23.05.17 kl. 1930 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 35 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 36 Status ØHIL Alpin Alpin-styret 37 Status

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 27.04.17 kl. 1930 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 23 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 24 Presentasjon av de frammøtte Skule 25 Styresaksarbeid

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 11.09.17 kl. 2000 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 49 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 50 Status ØHIL alpin Elin, Sverre 51 Anleggsutvikling

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Torsdag 19.januar 2017 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL - fotballstyret

Øvrevoll Hosle IL - fotballstyret Øvrevoll Hosle IL - fotballstyret Idrett Referat Disse møtte: Anette Aasen, Kay Prytz, Tom Brinck-Mortensen og Kirsten Vanberg Forfall: Ove Falk-Larssen Sak Beskrivelse Ansvarlig Tid 1 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll fra hovedstyremøte tirsdag 28.08.12 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 24 Godkjenning av protokoll og Kaare Godkjent innkalling 25 Bandy, status og videre arbeid Kristoffer/Eivind

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte Onsdag 04.12.13 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 62 Godkjenning av protokoll og Jan Godkjent innkalling 55 (forts) Medlemsregister, nytt system NIF

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Innholdsfortegnelse 2. Virksomhetsplan for STIF 3. Visjon 3. Verdigrunnlag 3. Hovedmål for STIF Suksesskriterier 3. Organisasjonsplan 4

Innholdsfortegnelse 2. Virksomhetsplan for STIF 3. Visjon 3. Verdigrunnlag 3. Hovedmål for STIF Suksesskriterier 3. Organisasjonsplan 4 INNHOLD Tema Side Innholdsfortegnelse 2 Virksomhetsplan for STIF 3 Visjon 3 Verdigrunnlag 3 Hovedmål for STIF 2016-2020 3 Suksesskriterier 3 Organisasjonsplan 4 Ansvarsfordeling hovedforeningen - gruppene

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015 ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN 2015 1 HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL Ås IL Fotball har som sin oppgave, i samsvar med Ås Idrettslags vedtekter, å arbeide for et best mulig fotballmiljø i Ås,

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Fotballstyret

Øvrevoll Hosle IL Fotballstyret Øvrevoll Hosle IL styret Idrett Følgende møtte; Anette Aasen, Erik Evensen, Kay Prytz, Ove Falk-Larssen, Tom Brinck-Mortensen og Kirsten Vanberg Fravær; Georg Dyngeland Saksnr Sak Ansvarlig Tid 1 Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Torsdag 31.mars 2016 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Terje Bråthen

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte tirsdag 06.12.11 Saksnummer Sak Ansvarlig Beslutning 51 Godkjenning av protokoll og Kaare Godkjent innkalling 52 Regnskap pr 31.10.2011 Hanne, Kirsten,

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: 997526465 1 Tilslutning Fotballgruppa er en undergruppe i Grue Idrettslag, tilsluttet Norges fotballforbund gjennom Indre Østland Fotballkrets. 2 Formål

Detaljer

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Medlemmer av hovedstyret PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 5. oktober kl 18.00 på kantina i idrettshallen. Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen,

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Årsberetning. <Klubb> <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 10 2013

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 10 2013 INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 10 2013 Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: Inviterte: 10/2013 Torsdag 12. desember kl. 19 Møterommet Bjølsenhallen Hovedstyrets medlemmer Finn- Ulrik Berntsen Alle avdelingsledere

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag 1 Oppsummering 2 Verv & representasjoner 3 Medlemmer 4 Sportslige forhold 5 Idtrettsarrangementer 6 Idrettsanlegg 7 Informasjonsbehandling websider 8 Interne prosesser

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Kursoversikt 2010 Høst Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Velkommen til ny kurssesong Høsten er høysesong for kurs innen idrett og vi håper at du eller noen i din klubb ønsker å være med på

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 16.10.17 kl. 2000 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 53 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 54 Endelig avklaring ØHIL idrettspark Sverre,

Detaljer

Følgende møtte: Terje Jansen, Anette Aasen, Erik Evensen, Gro Fadum, Kay Prytz, Tom Brinck-Mortensen.

Følgende møtte: Terje Jansen, Anette Aasen, Erik Evensen, Gro Fadum, Kay Prytz, Tom Brinck-Mortensen. Øvrevoll Hosle IL Idrett kl 20 Følgende møtte: Terje Jansen, Anette Aasen, Erik Evensen, Gro Fadum, Kay Prytz, Tom Brinck-Mortensen. I tillegg møtte sportslig leder Georg Dyngeland og adm.leder Kirsten

Detaljer

Neste møtet er berammet til 3 November 2016 kl 20:00

Neste møtet er berammet til 3 November 2016 kl 20:00 Møte / Møtedato: AU møte 4 i 2016 / 08.09.16 Ledet av: Anders Bergland Tid: 20:00-22:00 Referat av: Anders Bergland Sted: Klubbhuset ØHIL Utgitt dato: 12.10.16 Deltagere: Anders Bergland (Leder AU og HS

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Torsdag 26.november 2015 Varighet: 17.30 19.30 Tilstede styret: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB),

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik Klubbens styrearbeid i praksis Robert Olsvik Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Antall stemmebrettigede b) Innkalling c) Dagsorden Sak 3 Velge: a) Valg av

Detaljer

INNKALLING MØTE STYRETS ARBEIDSUTVALG

INNKALLING MØTE STYRETS ARBEIDSUTVALG INNKALLING MØTE STYRETS ARBEIDSUTVALG Tid: 30. mai 2017 kl. 18.00 Sted: Møterommet i Bjølsenhallen Inviterte: Styrets arbeidsutvalg Frafall: SAKSLISTE Åpning av møtet 1. Godkjenning av innkalling Innkalling

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Generell del førende for alle idretter

Generell del førende for alle idretter Alle idrettene i ØHIL har utarbeidet sportslige planer. Sammen utgjør de Øvrevoll Hosle Ils sportslige plan. Hver idretts plan består av 3 deler Generell del førende for alle idretter Idrettens organisering

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 11.05.17 Tid: Kl. 19.00 21.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Marja,, Ole, Kenneth og Anders Forfall: Lene 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling

Detaljer