Forskrift om lagringsplikt for bestemte data og om tilrettelegging av disse data (datalagringsforskriften)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om lagringsplikt for bestemte data og om tilrettelegging av disse data (datalagringsforskriften)"

Transkript

1 Forskrift om lagringsplikt for bestemte data og om tilrettelegging av disse data (datalagringsforskriften) Fastsatt av Post- og teletilsynet den [dd. måned år] med hjemmel i lov 4. juli 2003 om elektronisk kommunikasjon nr , 2-7a, 2-8 og 2-9. Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Saklig virkeområde Forskriften gjelder data som skal lagres for å avdekke, etterforske og straffeforfølge alvorlig kriminalitet. 1-2 Lagringspliktig Tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes til offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste og tilbyder av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste er lagringspliktig. Myndigheten kan i særlige tilfeller, ved enkeltvedtak, unnta tilbyder etter første ledd helt eller delvis fra lagringsplikt. Myndigheten kan i særlige tilfeller, ved enkeltvedtak, pålegge lagringsplikt for annen virksomhet enn de som omfattes av første ledd. 1-3 Definisjoner I denne forskrift menes med 1 telefontjeneste: elektronisk kommunikasjonstjeneste som oppretter eller mottar toveis taleforbindelser, samt tilleggstjenester og eventuelle meldings- og multimedietjenester ved hjelp av ett eller flere numre i en nasjonal eller internasjonal telefonnummerplan. 2 fasttelefontjeneste: telefontjeneste som originerer eller terminerer i terminal tilknyttet en fast geografisk adresse. 3 mobiltelefontjeneste: telefontjeneste som originerer eller terminerer i terminal tilknyttet et landmobilt kommunikasjonsnett. 4 internettelefontjeneste: telefontjeneste som originerer eller terminerer ved bruk av IPprotokoll. 5 internettaksess: tilgang til Internett over kablet eller radiobasert tilkobling. 6 e-posttjeneste: elektronisk meldingstjeneste som benytter adresse- og meldingsformatene spesifisert i IETF STD0010. Kapittel 2 Lagringspliktige data 2-1 Lagringspliktens subjekt og omfang av lagringsplikten Lagringspliktig er ansvarlig for å lagre de data som egne sluttbrukere genererer og som er lagringspliktige etter 2-2 til 2-6 med de unntakene som følger av annet og tredje ledd. Lagringspliktige for mobiltelefontjeneste eller mobil internettaksess levert gjennom landmobilt elektronisk kommunikasjonsnett skal kun lagre lagringspliktige data som nevnt i 2-3 første ledd nr. 4 og 7 og 2-5 første ledd nr. 1 og 3 og annet ledd nr. 3. Tilbyder av det landmobile elektroniske kommunikasjonsnettet som anvendes til tjenestene nevnt i første punktum, skal lagre alle data som nevnt i 2-3 første ledd nr. 1 til 3, 5 til 9 og annet ledd, samt 2-5 første ledd nr. 1, 2, 4 og 5 og annet ledd som genereres i dennes landmobile elektroniske kommunikasjonsnett. Lagringspliktige data som genereres ved gjesting i et utenlandsk landmobilt elektronisk kommunikasjonsnett, eller i et landmobilt elektronisk kommunikasjonsnett som 1

2 utelukkende benytter satellittlink for gjennomføring av kommunikasjonen, skal lagres av den virksomhet som gjennom avtale muliggjør gjesting i det aktuelle landmobile kommunikasjonsnettet. Lagringsforpliktelsen gjelder kun de lagringspliktige data som er tilgjengelig for den lagringspliktige virksomhet. 2-2 Fasttelefontjeneste Lagringspliktige data for fasttelefontjeneste er 1 anroperens telefonnummer (A-nummer), 2 telefonnummer som blir anropt (B-nummer), 3 telefonnummer som anropet viderekobles til (C-nummer), 4 sluttbrukerens og eventuelle registrerte brukeres navn og adresse for A-, B- og C- nummer på tidspunktet for den aktuelle kommunikasjonen, 5 dato og klokkeslett for start og avslutning av kommunikasjonen, 6 den telefontjeneste som benyttes. Mislykkede anrop og tapte anrop skal lagres i den utstrekning den lagringspliktige logger, lagrer og behandler trafikkdata om slike anrop. 2-3 Mobiltelefontjeneste Lagringspliktige data for mobiltelefontjeneste er 1 anroperens telefonnummer (A-nummer), 2 telefonnummer som blir anropt (B-nummer), 3 telefonnummer som anropet viderekobles til (C-nummer), 4 sluttbrukerens og eventuelle registrerte brukeres navn og adresse for A-, B- og C-nummer på tidspunktet for den aktuelle kommunikasjonen eller de siste seks måneder dersom tidspunktet for kommunikasjonen ikke er kjent, 5 dato og klokkeslett for start og avslutning av kommunikasjonen, 6 den telefontjeneste som benyttes, 7 anroperens og den anroptes internasjonale kjennetegn for mobilabonnementer (IMSI), 8 anroperens og den anroptes internasjonale kjennetegn for mobiltelefonutstyr (IMEI), 9 informasjon om hvilken celle sluttbruker tilkobles ved kommunikasjonens begynnelse og slutt, og opplysninger om cellens geografiske lokalisering ved kommunikasjonens begynnelse og slutt Mislykkede anrop og tapte anrop skal lagres i den utstrekning den lagringspliktige logger, lagrer og behandler trafikkdata om slike anrop. 2-4 Internettelefontjeneste Lagringspliktige data for internettelefontjeneste er 1 anroperens telefonnummer (A-nummer) eller tildelt brukeridentitet og IP-adresse denne benytter ved kommunikasjonen, 2 telefonnummer som blir anropt (B-nummer) eller tildelt brukeridentitet til den som blir anropt og IP-adressen denne benytter ved kommunikasjonen, 3 telefonnummer som anropet viderekobles til (C-nummer) eller tildelt brukeridentitet til den som blir anropt og IP-adressen denne benytter ved kommunikasjonen, 4 sluttbrukerens og eventuelle registrerte brukeres navn og adresse for A-, B- og C-nummer eller tilsvarende ved tildeling av brukeridentitet på tidspunktet for den aktuelle kommunikasjonen, 5 dato og klokkeslett for start og avslutning av kommunikasjonen, 6 den telefontjeneste som benyttes. Mislykkede anrop og tapte anrop skal lagres i den utstrekning den lagringspliktige logger, lagrer og behandler trafikkdata om slike anrop. 2

3 2-5 Internettaksess Lagringspliktige data for internettaksess er 1 sluttbrukerens og eventuelle registrerte brukeres brukeridentitet eller tilsvarende identifikasjon, 2 tildelt IP-adresse for kommunikasjonen, 3 sluttbrukerens og eventuelle registrerte brukeres navn og adresse på tidspunktet for den aktuelle kommunikasjonen eller de siste seks måneder dersom tidspunktet for kommunikasjonen ikke er kjent, 4 dato og klokkeslett for pålogging av Internett-tjenesten, 5 dato og klokkeslett for avlogging av Internett-tjenesten, 6 a-nummer ved oppringt tilgang, 7 data som identifiserer den digitale abonnentlinjen eller annet sluttpunkt for kommunikasjonens avsender. Dersom mobilt kommunikasjonsutstyr benyttes for internettaksess, er i tillegg følgende informasjon lagringspliktig 1 hvilken celle sluttbruker tilkobles ved tidspunktet for pålogging av Internetttjenesten, 2 opplysninger om cellens geografiske lokalisering ved tidspunktet for pålogging av Internett-tjenesten lagringspliktig data, 3 Internasjonalt kjennetegn for mobilabonnementer (IMSI) som det mobile kommunikasjonsutstyret benytter. 2-6 E-posttjeneste Lagringspliktige data for e-posttjeneste hvor meldingen er gjort tilgjengelig for mottaker er 1 avsender og mottakers e-postadresse og IP-adresse, samt brukeridentitet eller annen tilsvarende identifikasjon dersom dette er noe annet enn e-postadressen, 2 sluttbrukerens og eventuelle registrerte brukeres navn og adresse på tidspunktet for den aktuelle kommunikasjonen, 3 dato og klokkeslett for på- og avlogging av e-posttjenesten. 2-7 Tidssone Det skal angis hvilken tidssone lagrede klokkeslett er angitt i. Kapittel 3 Krav til lagringen m.m. 3-1 Dataintegritet Lagringspliktige skal sikre at de data som lagres ikke endres gjennom innsamlingen, klargjøringen, lagringen og tilgjengeliggjøringen. 3-2 Sporbarhet Enhver behandling av lagringspliktige data skal dokumenteres i egen automatisk generert logg. Av loggen skal det fremgå 1 formålet med behandlingen av lagringspliktige data og angivelse av hjemmelsgrunnlag for behandlingen, 2 hva som er gjort med de lagringspliktige data, 3 tidspunkt for behandlingen, 4 entydig identifisering av hvem som har behandlet dataene, 5 entydig identifisering av hvem dataene er utlevert til, 6 entydig referanse til utleveringspålegg. Tilføring eller sletting av lagringspliktige data med hjemmel i ekomloven 2-7a første ledd eller 2-7 annet ledd skal ikke loggføres. Loggen skal oppbevares i tre år. 3

4 3-3 Taushetsplikt Lagringspliktige skal sikre at uvedkommende ikke får tilgang til lagringspliktige data. Den som behandler lagringspliktige data på vegne av lagringspliktig skal bevare taushet om de lagringspliktige data overfor uvedkommende. Taushetsplikten gjelder også etter fratredelse av stilling. Som uvedkommende regnes andre enn: a) de som er autorisert for tilgang til lagringspliktige data etter 3-4, b) den registrerte, c) pliktsubjekter som skal bistå den registrerte med gjennomføring av innsyn eller retting etter personopplysningsloven, d) de som har lovbestemt tilgang til lagringspliktige data. 3-4 Autorisasjon Den lagringspliktige er ansvarlig for at personer som har tjenstlig behov for tilgang til lagringspliktige data som er klargjort etter 4-2, er autorisert av den lagringspliktige virksomheten. Autorisasjonen kan bare omfatte behandling som nevnt i 4-1. Autorisering og autorisasjonssamtale skal gjennomføres før vedkommende gis tilgang til lagringspliktige data. Autorisasjon kan bare gis til personer som er skikket til oppgaven. Den som autoriserer skal kreve at den som skal autoriseres fremviser politiattest som ikke er eldre enn tre måneder og signerer en erklæring om taushetsplikt etter 3-3 under autorisasjonssamtalen. Lagringspliktige skal sikre at det gjennomføres oppfølgingssamtaler med de autoriserte minst en gang i året. Hvert syvende år skal den autoriserte fremlegge politiattest som ikke er eldre enn tre måneder. Når grunnlaget for en autorisasjon bortfaller, skal den som har vært autorisert, gjennom en samtale, gjøres kjent med dette og underrettes om at taushetsplikten etter 3-3 fortsatt gjelder. Lagringspliktige skal sikre at det føres protokoll over autoriserte personer. Protokollen skal inneholde 1 navn på autorisert person, 2 navn på autoriserende person, 3 tidspunktet for autoriseringen, 4 tidspunktet for siste autorisasjonssamtale, 5 tidspunktet og årsak for bortfall av autorisasjonen. Protokollen skal vise komplett oversikt for de siste fire år. 3-5 Sikkerhetskopiering Lagringspliktige er ansvarlig for at det minst daglig tas sikkerhetskopier av de lagringspliktige data. Sikkerhetskopien skal sikre at lagringspliktige data ikke går tapt som følge av programvarefeil, maskinvarefeil eller brann. Sikkerhetskopien skal oppbevares logisk adskilt og i egen branncelle fysisk adskilt fra lagringsmediet som inneholder de lagringspliktige data. Sikkerhetskopiene skal oppbevares og behandles med samme sikkerhetsnivå som lagringspliktige data. Sikkerhetskopierte lagringspliktige data skal ved behov kunne tilgjengeliggjøres for utlevering innen tre dager. 4

5 3-6 Sletting Lagringspliktige data, herunder sikkerhetskopien av dataene, skal slettes når dataene er seks måneder gamle, jf. ekomloven 2-7. Sletting skal skje minst daglig. Ved bedømmelsen av alderen på dataene skal det tas utgangspunkt i tidspunktet for lagring jf. 4-3 første til tredje ledd. Sletteplikten står tilbake for sikringspålegg med hjemmel i straffeprosessloven 215a. Kapittel 4 Behandling og tilrettelegging av lagringspliktige data m.m. 4-1 Behandling av lagringspliktige data Behandling av lagringspliktige data kan bare finne sted a) for utlevering til den registrerte, jf. personopplysningsloven 18 annet ledd, b) for retting etter personopplysningsloven 27 c) for tilgjengeliggjøring for politi og påtalemyndigheten eller Finanstilsynet etter samtykke, jf. personopplysningsloven 2 nr. 7 fra den registrerte, jf. personopplysningsloven 18 annet ledd, d) for tilgjengeliggjøring av informasjon i medhold av ekomloven 2-9 tredje ledd og 2-9a eller tvisteloven 22-3 fjerde ledd jf. ekomloven 2-9 tredje ledd, e) for oppfylling av pålegg i medhold av straffeprosessloven 210b, 210c, 216b annet ledd bokstav d, 222d, politiloven 17d eller verdipapirhandelloven 15-3 annet ledd nr. 3, f) for nødvendig teknisk vedlikehold av databasen. 4-2 Plikt til overlevering av lagringspliktige data ved begjæring om innsyn etter personopplysningsloven Lagringspliktige for mobiltelefontjeneste og mobil internettaksess plikter å utlevere lagringspliktige data som nevnt i 2-1 annet ledd første punktum til virksomhet som skal gi den registrerte innsyn i de lagringspliktige data, etter personopplysningsloven Frist for lagring av lagringspliktige data Lagringspliktige data etter 2-2 til 2-4 skal lagres uten ugrunnet opphold, og ikke senere enn ett døgn etter at kommunikasjonen ble avsluttet. Lagring av lagringspliktige data etter 2-5 skal skje uten ugrunnet opphold og ikke senere enn ett døgn etter at kommunikasjonen ble opprettet, og uten ugrunnet opphold og ikke senere enn ett døgn etter at kommunikasjonen ble avsluttet. Ved kommunikasjonens avslutning skal det kun lagres informasjon i medhold av 2-5 første ledd nr. 1 til 3 og 5 til 7. Lagring av lagringspliktige data etter 2-6 skal skje uten ugrunnet opphold og ikke senere enn ett døgn etter at brukeren logget seg på e-posttjenesten, og uten ugrunnet opphold og ikke senere enn ett døgn etter at brukeren logget seg av e-posttjenesten. Når brukeren logger seg av tjenesten, skal tidspunkt for pålogging ikke lagres. Lagring av data som nevnt i 2-6 nr. 1 skal skje uten ugrunnet opphold og ikke senere enn ett døgn etter at dataene ble generert. Lagringspliktige data som innsamles fra andre enn de som er nevnt i første ledd skal lagres uten ugrunnet opphold, og ikke senere enn ett døgn etter at dataene ble mottatt. 5

6 4-4 Tilrettelegging Lagringspliktige data skal tilgjengeliggjøres for uthenting etter 4-1 første ledd bokstavene b til e og annet ledd uten ugrunnet opphold, og ikke senere enn to virkedager eller maksimalt tre dager etter pålegget er kommet frem til den lagringspliktige. Det kan avtales raskere responstid. Dataene skal tilrettelegges i et elektronisk lesbart format som enkelt kan behandles hos mottaker. Tilretteleggingsplikten etter første ledd omfatter ikke overføringen av lagringspliktige data til mottaker. Lagringspliktig er ansvarlig for å etablere et kontaktpunkt som politi og påtalemyndighet eller Finanstilsynet kan kontakte ved uthenting av lagringspliktige data. Kapittel 5 Tilsyn, klage og sanksjoner 5-1 Tilsyn Post- og teletilsynet fører tilsyn med de bestemmelser som er angitt i denne forskriften, jf. ekomloven Klage Klageinstans på enkeltvedtak fattet av Post- og teletilsynet i medhold av denne forskriften er Samferdselsdepartementet, jf. ekomloven Sanksjoner Brudd på bestemmelser i denne forskriften kan medføre tvangsmulkt, jf. ekomloven 10-7, overtredelsesgebyr, jf. ekomloven første ledd nr. 2 eller straff jf. ekomloven 12-4 første ledd nr. 2. Kapittel 6 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 6-1 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft samtidig med ikrafttredelse av ekomloven 2-7a. 6

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statsråden Stortingets transport- og kommunikasjonskomit Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 11/94-1-1K 29.03.2011 Datalagring 2011 - Svar på spørsmål fra Transport-

Detaljer

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven)

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) 1. Lovens virkeområde Denne loven gjelder leverandør av kassasystem som nevnt i 2 bokstav e. Loven fastsetter hvilke krav som gjelder for kassasystemer

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007 29 juni. Nr. 73. 2007 Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1 1. Formål Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01209 Dato for kontroll: 22.11.2011 Rapportdato: 20.06.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Teletopia Gruppen AS, Servicebyrået AS, Tele Taxi Asker og Bærum AS Sted: Lysaker Utarbeidet

Detaljer

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner:

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Omgjøring av konsesjon for banker og finansinstitusjoners behandling av Personopplysninger Datatilsynet viser til konsesjonen

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

Lov om bokføring (bokføringsloven).

Lov om bokføring (bokføringsloven). Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Lov om bokføring (bokføringsloven). Dato LOV-2004-11-19-73 Departement Finansdepartementet

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

PUBLISERT: Lov&Data nr. 85 - Mars 2006 TITTEL: Lovgivningsprosessen bak registreringsplikt for kontantkort til mobiltelefon

PUBLISERT: Lov&Data nr. 85 - Mars 2006 TITTEL: Lovgivningsprosessen bak registreringsplikt for kontantkort til mobiltelefon Lov&Data PUBLISERT: Lov&Data nr. 85 - Mars 2006 TITTEL: Lovgivningsprosessen bak registreringsplikt for kontantkort til mobiltelefon av Thomas Olsen Innledning Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven,

Detaljer

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i Regelverksspeil for bestemmelser for økonomistyring i staten, kapittel 4 (fastsatt 18.9.2013), sammenholdt med bokføringsloven og -forskriften (per 1.1.2013) Forslaget til kapittel 4 i bestemmelsene Tekst

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale 4.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til fiber- og bredbåndnettet

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger Dag Wiese Schartum Innledende bemerkninger Rettslig grunnlag er betegnelsen på et av flere krav som må være oppfylt for at personopplysninger

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). Spesifikasjon 3-03-03 BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-01-16 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer