Tilrettelegging av kartinformasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilrettelegging av kartinformasjon"

Transkript

1 Seminar om elektronisk samhandling Tilrettelegging av kartinformasjon Olaf Østensen Statens kartverk

2 Samhandling i geodatasektoren «Norge digitalt» Noen praktiske resultater Teknisk samhandling i dag Semantikk Tjenester Ny lovgivning Inspire Felles europeisk samhandling

3 «Norge digitalt» baseres på Organisering og styring Formalisering gjennom avtaleverk Samfinansiering Teknologisk rammeverk

4 Kort historikk St.mld. nr. 30 ( ) dannet grunnlaget for Norge digitalt Behandlet av Stortinget i juni 2003 Statens kartverk administrerer og leder arbeidet i samarbeid med en Referansegruppe Formelt iverksatt fra

5 Hovedprinsipper for «Norge digitalt» Alle offentlige virksomheter - som har et geodataansvar eller er store brukere, skal medvirke til etablering, drift og vedlikehold av Norge digitalt. Samarbeidet skal baseres på gjensidig forpliktende avtaler. Slik får de tilgang til den felles informasjonen de trenger, og de vil være med på å sikre en nasjonal løsning for produksjon, vedlikehold og leveranse av geodata. Det må etableres avtaleløsninger, hvor den enkelte part binder seg til en todelt løsning, som innebærer en andelsfinansiering av basis geodata og en plikt til leveranse av egen temainformasjon.

6 Parter i «Norge digitalt» Artsdatabanken Avinor AS Bioforsk Den norske turistforening Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet - og beredskap Domstolsadministrasjonen enhet for jordskifte Energibedrifter (105 av ca. 140) Forsvaret Finmarkseiendommen Fiskeridirektoratet Fylkeskommunene (alle) Fylkesmannsembetene (alle) og Møre og Romsdal fylke Havforskningsinstituttet Jernbaneverket Kommunene (429 av 430) Kystverket Mattilsynet Meteorologisk institutt Norges geologiske undersøkelse og Bergvesenet med Bergmesteren på Svalbard Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk institutt for kulturminneforskning Norsk institutt for naturforskning Norsk institutt for skog og landskap Norsk institutt for vannforskning Norsk Polarinstitutt Politi- og lensmannsetaten Regionale helseforetak (alle) Reindriftsforvaltningen Riksantikvaren Sametinget Statens forurensningstilsyn Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Statens vegvesen Vegdirektoratet Statistisk sentralbyrå Statkraft SF Statnett SF Statsbygg Statskog SF Telenor ASA Utdanningsdirektoratet Veterinærinstituttet

7 Datatilgang i Norge digitalt Informasjonsformidling i regi av partene Eksempelvis gratis innsynsløsninger Brukere Norge digitalt Kommuner Fylker Formidlingstjenesten Distributører Verdiøkere Brukere Brukere Ekstranett mellom partene Samarbeid om forvaltning mellom parter med Norge digitalt avtale

8 429 kommuner 17 (18) fylker

9 eforvaltning - tjenestetrappa NDs ambisjon: Fortsette integrasjonen av tjenester Bygge på verdens mest avanserte organisatoriske infrastruktur som Norge digitalt Utvikle løsninger basert på den gode samhandling

10 Hva betyr «Norge digitalt» - noen eksempler

11 Toporaster WMS URL: Datainnhold: Kartdata raster 2008 og N5 raster med fortløpende oppdatering

12 Kartdata2 WMS URL: Datainnhold: Kartdata fra 2008

13 Dybdedata WMS URL: Datainnhold: Maritime primærdata, oppdateres fortløpende

14 Sjøkartraster WMS URL: Datainnhold: Hovedkartserien raster

15 geopolar Vernede områder Petroleum utvinningstillatelser Reketrålingsfelt Gyteområde for sild Korallrev Laksefjorder

16 geopolar Main wave direction

17 geopolar Hva er dette? Vind Temperatur

18

19 geopolar Skipstrafikk i sanntid

20 Hva er dette?

21

22

23 Planscenario

24 Planscenario Det nye skytefeltet, boligfeltet, industriområdet Etc Basiskart fra Kartverket

25 Planscenario Kulturlandskap Direktoratet for naturforvaltning Grunnforekomster: Sand Norges geologiske undersøkelser

26 Planscenario Verneområder fugl Direktoratet for naturforvaltning

27 Planscenario - Vernede bygninger Riksantikvaren

28 Planscenario Flyfoto verifisering Statens kartverk All denne informasjonen er bare et par tastetrykk unna!!

29 Eksempler på anvendelser Offentlige fagsystemer forsterkes ved geografisk integrering

30 SMARTRAP - Registeringsmodul Registrering av hendelse direkte i kart Velg zoom inn knappen Aktiver knappen Klikk for å aktivere Hendelsen markeres i kartet Marker firkant i kart ved å holde musetasten nede dra og slipp

31 SMARTRAP - Registeringsmodul Velg hendelsestype Legg inn beskrivelse av hendelsen samt registreringsansvarlig

32 SMARTRAP - Kartklient Hendelsen vises nå direkte i felles kartklient på regionkontoret

33 Hendelser fra beredskapsbasen vist i sanntid vha flybilder (Ortofoto)

34 SMARTRAP - Kartklient Ved å aktivere knappen Generer varslingsområde man kunne beregne en buffersone varslingsområde) rundt hendelsen

35 SMARTRAP - Kartklient Varslingssonen er nå opprettet og brukeren har muligheter til å endre på sonen selv

36 SMARTRAP - Kartklient Telefonnummer hentes via en egen varslingsmodul. Systemet vil også ha funksjonalitet for direkte varsling via SMS og predefinert telefonoppringning

37 Gårdskart på nett Gjør kart og arealstatistikk for landbrukseiendommer tilgjengelig for forvaltningen og næringsdrivende i jordog skogbruk via Internett. Dataene hentes on-the-fly fra databasene til ulike dataleverandører Grunnlag for offentlig støtte til jordbruksnæringen

38

39 Med ortofoto i bakgrunnen blir det enklere å kjenne seg igjen

40

41

42 VisVeg

43

44 Vegvesenets veiovervåkningskamera dynamisk koblet til internettkart fra Kartverket

45

46 Teknologisk arkitektur Rammeverksdokumentet Tjenesteorientert arkitektur Internasjonale standarder Tilpasset kommende lovgivning gjennom INSPIRE-direktivet

47 brukeranvendelser Tjenester data og metadata kataloger sikkerhet autentisering forvaltning innhold

48 Overvåking

49 Trafikklys

50 Semantikk i Norge digitalt SOSI objektkatalog Introduksjon Generelle typer Fastmerker Terreng og høydeinformasjon Kyst og sjø (S57) Vann, elver Fiskeri Olje Eiendomsdata Servitutter Administrative og statistiske omr. Markslagsdata Landbruksregister Jordregister Jordsmonn Introduksjon geologi Råstoffer Berggrunn Løsmasser Geokjemi Geofysikk Verneverdige geol. Omr. Grotter (speleologi) Reindrift Annen arealbruk Bygninger (Inkl. 3D) Bygningsmessige anlegg Vegdata Vegsituasjon Jernbane Generell samferdsel Adresser Lufthavn Ledningsnett Stedsnavn Planlegging Frilulftsliv Ortofoto og vertikalbilder Skogbestand Utmarksbeite Landskap Kulturminner / kulturmiljø Verneområder Biologisk mangfold Jordskifteplan Forurensing

51 UML modell for alle fagområder

52 Internasjonalisering Dataspesifikasjoner globaliseres Norge Europa Global

53 Fra eforvaltning til geoforvaltning INSPIRE-direktivet vil introdusere en tjenesteorientert infrastruktur i norsk lovgivning med detaljerte regler for metadata harmoniserte europeiske dataspesifikasjoner semantikk nettbaserte tjenester databruk og -deling

54 INSPIRE dokumenter INSPIRE Directive INSPIRE Technical Architecture Overview INSPIRE Network Services Architecture Implementing Rules for Discovery and View Services Download Services Draft Implementing Rules for Download Services Draft Implementing Rules for Transformation Services Transformation Services Invoke Services Draft Implementing Rules for Invoke Services

55 Ny Geodatalov Norsk implementering av Inspire-direktivet - i prinsippet fra mai 2009

56 Kapittel II Metadata Artikkel 5 1. Medlemsstatene skal se til at det fremstilles metadata for geodatasettene og tjenestene som svarer til temaene i vedlegg I, II og III, og at disse metadataene holdes oppdaterte. Metadata subsett av Ca. 400 metadataelementer

57 Harmoniserte data Direktivets vedlegg 1-tema Koordinatbasert referansesystem Geografiske rutenettsystemer Stedsnavn Administrative enheter Adresser Matrikkelenheter Transportnett Hydrografi Vernede områder Direktivets vedlegg 2-tema Høyde Arealdekke Ortofoto Geologi Direktivets vedlegg 3-tema Statistiske enheter Bygninger Jordarter Arealbruk Menneskers helse og sikkerhet Offentlige og allmennyttige tjenester Anlegg for miljøovervåking Produksjons- og industrianlegg Landbruks- og akvakulturanlegg Befolkningsfordeling demografi Områder med særskilt forvaltning, restriksjoner eller bestemmelser, og rapporteringsenheter Naturrisikosoner Atmosfæriske forhold Meteorologiske forhold Oseanografiske forhold Sjøområder Biogeografiske områder Leveområder og biotoper Artsfordeling Energiressurser Mineralressurser

58 Data specification: progress The Data specification Drafting Team is responsible for the developing and maintaining the conceptual framework Data specifications of data themes will be developed by the Thematic Working Groups composed from domain and GIS/IT experts Specification component Definition of the Annex Themes and Scope Generic conceptual Model Methodology for specification development Based on INSPIRE position papers Selected reference materials Comments from stakeholders EN ISO 19101, 19103, 19107, 19108, 19109, 19110, 19111, 19112, 19115, 19123, 19126, 19131, ISO 19136, 19139, ISO/IEC 19501, OGC r3; Comments from stakeholder consultation Methodology developed by the RISE project Selected reference materials from stakeholders Comments from stakeholder consultation Status Baseline version published on INSPIRE website Baseline version published on INSPIRE website Baseline version published on INSPIRE website Guidelines for encoding EN ISO 19118, ISO 19136, INSPIRE Generic Conceptual Model Draft is being revised following the stakeholder consultation Data specifications EN ISO Materials of the INSPIRE conceptual framework. Relevant reference materials submitted by the SDICs and LMOs. Activity started in February Draft specifications ready in 2009 for Annex I and in 2012 for Annex II and III. Testing Annex I starts in October 2008

59 Stakeholders participation Data specifications are developed by Thematic Working Groups consisting of domain experts proposed by the stakeholders (SDIC/LMO) and a facilitator and editor nominated my the Commission 8 Thematic Working Groups on Annex I data

60 Eksempel - Adresser Metode -Normative References INSPIRE DS-D2.5, Generic Conceptual Model, v3.0 INSPIRE DS-D2.6: Methodology for the development of data specifications EN ISO 19107:2005, Geographic Information Spatial Schema EN ISO 19108:2005, Geographic Information Temporal Schema ISO 19108:2002/Cor 1:2006, Geographic Information Temporal Schema, Tech. Corr. 1 EN ISO 19109:2005, Geographic Information Rules for Application Schemas EN ISO 19113:2005, Geographic Information Quality principles EN ISO 19114:2003 Geographic information -- Quality evaluation procedures EN ISO 19115:2003 Geographic Information - Metadata EN ISO 19123:2007, Geographic Information Schema for coverage geometry and functions ISO 19131:2007, Geographic Information Data Product Specification ISO/TS 19138:2006, Geographic Information Data quality measures

61 UMLdiagram utdrag

62 INSPIRE - teknisk arkitektur Appl. Layer Application and Geoportals Service Bus Service Layer Registry Service Discovery Service View Service Download Service Transf. Service InvokeSD Service GeoRM layers DT NS Data Layer Registers Service Metadata Data Set Metadata Spatial Data Set Thematic DS TWG TWG TWG Framework for harmonized DS DT MD DT DS

63 Nett-tjenester i INSPIRE Medlemstater skal etablere a) søketjenester, som gjør det mulig å søke etter geodatasett og -tjenester ut fra innholdet i de korresponderende metadata, og vise innholdet i metadata b) visningstjenester, som gjør det mulig å vise, navigere, zoome inn eller ut, panorere eller legge over hverandre geodata som kan vises, og vise tegnforklaring og ethvert relevant innhold av metadata c) nedlastningstjenester, som gjør det mulig å laste ned kopier av geodatasett eller deler av slike sett, eller få direkte tilgang når det er hensiktsmessig d) transformasjonstjenester, som gjør det mulig å transformere geodatasett med henblikk på å oppnå interoperablitet e) tjenester som gjør det mulig å påkalle geodatatjenester

64 ISO 19101: Reference model ISO/TS 19103: Conceptual schema language ISO 19105: Conformance and testing ISO 19106:2004 Profiles ISO 19107: Spatial schema ISO 19108: Temporal schema ISO 19109: Rules for application schema ISO 19110: Methodology for feature cataloguing En standardbasert infrastruktur ISO Classification Systems Part 1: Classification system structure ISO Classification Systems Part 2: Land Cover Classification System LCCS ISO Registry of representations of geographic point location ISO Cross domain vocabularies ISO Location Based Services - Transfer Nodes ISO Location Based Services Linear Referencing System ISO Rights expression language for geographic information GeoREL ISO ISO Ontology Dynamic position identification scheme for Ubiquitous space (u-position)

65 Oppsummering «Norge digitalt» er en suksess så langt Nye parter kommer stadig til Partene er omforent på en felles IKTarkitektur Styringsmodell som sikrer bred medvirkning Både organisasjon og teknologi er i samsvar med kommende europeisk lovgivning Norge en rollemodell internasjonalt på dette feltet

66 Samhandling må til for å gjøre hverandre gode på tvers av sektorer og nivåer kommune, fylke og stat for å gi bedre tjenester til offentlig sektor selv, til næringslivet og til den alminnelige borger.. kort sagt, for sammen å nå stjernene!

67 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål? Olaf Østensen

Veileder for Geography Markup Language (GML)

Veileder for Geography Markup Language (GML) Tittel: Veileder for Geography Markup Language (GML) Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, Geography Markup Language, GML, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Veiledningstjeneste:

Veiledningstjeneste: Veiledningstjeneste: Lett tilgjengelig faginformasjon for webtjenester Svein Skøien, Mette Ljosland og Knut Bjørkelo NIJOS dokument 21/05 Veiledningstjeneste: Lett tilgjengelig faginformasjon for webtjenester

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

Tilgang til offentlige digitale kartdata i Norge

Tilgang til offentlige digitale kartdata i Norge HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Tilgang til offentlige digitale kartdata i Norge - Hindrer dagens prissetting økt samfunnsnytte? Steinar Vaadal

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Metadata. Metadata. Norsk profil av. ISO 19115 Metadata. versjon 1.2

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Metadata. Metadata. Norsk profil av. ISO 19115 Metadata. versjon 1.2 SOSI standard - versjon 4.0 1 etadata Norsk profil av ISO 19115 etadata versjon 1.2 SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE etadata...1 1 Forord......6 2 Historikk......7 3 Endringslogg......8

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Ny nasjonal geoportal

Ny nasjonal geoportal Designdokument Ny nasjonal geoportal En dør til all relevant informasjon om Norge digitalt infrastrukturen Prosjekt for analyse, design og implementering av ny nasjonal geoportal med tilhørende teknologier

Detaljer

Høyhastighetskommunikasjon for utveksling av geodata Fase I

Høyhastighetskommunikasjon for utveksling av geodata Fase I Høyhastighetskommunikasjon for utveksling av geodata Fase I NIJOS-dokument 14/2000 Tittel: Geodata på nett. Høyhastighetsnett for utveksling av geodata. Fase I. Dokument nummer: 14 / 2000 Redaktør: Geir-Harald

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILDELINGSBREV 2013 FOR KARTVERKET

TILDELINGSBREV 2013 FOR KARTVERKET TILDELINGSBREV 2013 FOR KARTVERKET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER... 3 3. PRIORITERINGER FOR BUDSJETTÅRET... 6 4. BUDSJETT OG FULLMAKTER... 13 4.1

Detaljer

Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon (NaSAK) Arnt Kristian Gjertsen, Jogeir Stokland, Ivar Johan Jansen Per Schøning og Guro Dahle Strøm

Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon (NaSAK) Arnt Kristian Gjertsen, Jogeir Stokland, Ivar Johan Jansen Per Schøning og Guro Dahle Strøm Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon (NaSAK) Arnt Kristian Gjertsen, Jogeir Stokland, Ivar Johan Jansen Per Schøning og Guro Dahle Strøm NIJOS rapport 3/04 Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Norges geologiske undersøkelse () Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Utgave: 2.0 Dato: 7. juli 2009 Bruk av geologisk kompetanse i kommunene II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Norges geologiske

Detaljer

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/04301-14 27.06.2013 Ark.:

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/04301-14 27.06.2013 Ark.: Kartverkets forhandlere Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/04301-14 27.06.2013 Ark.: Ny prismodell Kartverket har utarbeidet en ny prismodell som skal legges til grunn ved prising av digitale leveranser

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Del 1: Retningslinjer for modellering i UML. SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Del 1: Retningslinjer for modellering i UML. SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SOSI 1 Introduksjon......4 1.1

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 1

Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 ÅRSRAPPORT 2011 Foto: Kjersti Baust Staurset, Statens kartverk Foto: Scandinavian StockPhoto Innhold Viktige hendelse 4 Oppgaver, hovedtall og organisasjon 5 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Regnskapsprinsipper

Detaljer

:magasinet. 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog. 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle. 34 Reisebrev fra San Diego. Selvbetjeningsportal for jegere

:magasinet. 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog. 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle. 34 Reisebrev fra San Diego. Selvbetjeningsportal for jegere 22. årgang :: November 2010 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog Selvbetjeningsportal for jegere 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle Siste versjon av

Detaljer

Kartverkets årsrapport for 2013

Kartverkets årsrapport for 2013 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref. Sak/dok.: 12/03347-35 Ark.: 113.2 Dato: 04.02.2014 Kartverkets årsrapport for 2013 Årsrapporten er utarbeidet iht.

Detaljer

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Åpne data Del og skap verdier Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Dette er 2. versjon av veilederen, oppdatert januar 2013. Den elektroniske versjonen finner du (alltid oppdatert) på data.norge.no.

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015 Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge, januar 2015 prosjektrapport 2015 Standard Norge rapport Tittel Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Detaljer

Rapport. Sluttrapport - nye toppdomener av nasjonal betydning

Rapport. Sluttrapport - nye toppdomener av nasjonal betydning Rapport Sluttrapport - nye toppdomener av nasjonal betydning Rapport Sluttrapport - nye toppdomener av nasjonal betydning 2 Innhold Ord og uttrykk... 5 1 Sammendrag... 9 2 Arbeidsgruppen - bakgrunn, sammensetning

Detaljer

TECHNICAL REPORT ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS

TECHNICAL REPORT ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR FOR ELEKTRONISK SAMHANDLING SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS Date of first issue: Project No.: 2011-02-28 913A0304

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Kartportal videreutvikling felles anbefaling

Kartportal videreutvikling felles anbefaling Versjon. 0.95 Kartportal videreutvikling felles anbefaling NH-portalen www.nordhordlandskart.no BR-portalen www.bergensregionskart.no HFK-portalen www.kart.ivest.no BK-portalen www.bergenskart.no Regionrådet

Detaljer

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås Eiendomsinformasjon i offentlig eiendomsforvaltning - En kartlegging av offentlige organisasjoners bruk av eiendomsinformasjonssystemer Property information in public property management - A survey of

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer