LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM"

Transkript

1 LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM Monterings- og bruksanvisning Norsk LIA 7-9IM LIA 12-16IM Split-luft-til-vannvarmepumpe Best. nr.: FD 9105

2

3 Innhold 1 Dette bør leses straks...no Viktig informasjon...no Korrekt bruk...no Juridiske bestemmelser og direktiver...no Varmepumpen skal brukes på en energisparende måte....no-4 2 Formålet med Split-varmepumpen...NO Bruksområde...NO Virkemåte...NO-4 Norsk 3 Leveringsomfang...NO Grunnenhet...NO-5 4 Tilbehør...NO-5 5 Installasjon...NO Generelt...NO Installasjon innedel...no Installasjon utedel...no-6 6 Montering...NO Generelt...NO Montere innedelen...no Tilkobling til oppvarming...no Installere utedelen...no Strømtilkobling...NO-10 7 Oppstart...NO Fjerne frontpanelet...no Ta av sidedelene...no Reparere overlastsikringen...no Tilbakestille overlastsikringen...no Teste vanntrykket...no Kontrollere trykkreduksjonsventilen...no Tilpasse vannstrømraten...no Kontrollere RCCB...NO Ventilere vannkretsløpet...no Luft-til-vann-varmepumpe Vakumere anlegget...no Kondensutløpet på utedelen...no Kontrollere adgangstrykket i ekspansjonstanken...no Korrekt utpumpingsprosess...no Sjekkliste...NO-14 8 Ta reguleringen i bruk...no Generelt...NO Funksjonsbeskrivelse...NO Innstilling av ukedag og klokkeslett...no Forhåndskonfigurasjon...NO Grunninnstillinger...NO Innstilling...NO Stille inn uketimeren...no-16 9 Rengjøring og vedlikehold...no-17 NO-1

4 9.1 Inndel...NO Utedel...NO-17 Norsk 10 Feil og feilsøking... NO Feilsøking...NO Feilkoder...NO Vedlikehold... NO Driftsstans og avfallshåndtering... NO Lengre tids driftsavbrudd...no Kriterier for driftsavbrudd...no Kassering...NO Enhetsinformasjon... NO LIA 7IM...NO LIA 9IM...NO LIA 12IM...NO LIA 14IM...NO LIA 16IM...NO-29 Vedlegg... A-I NO-2

5 1 Dette bør leses straks 1.1 Viktig informasjon Dimplex Split-varmepumper er utstyrt med en enfaset strømforsyning (230 V). De samsvarer ikke automatisk med de tekniske tilkoblingskravene (TAB). Derfor bør det hentes inn skriftlig samtykke fra strømleverandøren på forhånd. Det er mulig å installere en EVU-sperre i kontaktoren på stedet. Denne sperren vil koble varmepumpen helt fra strømforsyningen. Kondens som samles opp under driften, skal kunne avledes frostsikkert. Trinnene i en korrekt utpumpingsprosess som oppført nedenfor, skal følges til punkt og prikke. Stans kompressordriften før du fjerner kjølemediumledningene under utpumpingen. Fjernes kjølemediumledningen under kompressordriften og ventilene åpnes, suges det inn luft. Dette øker trykket i kjølemediumkretsløpet og kan forårsake personskade. Norsk En kuldetekniker bør utføre montering og installasjon. Installasjonen skal utføres strengt etter denne monterings- og bruksanvisningen. Hvis innedelen monteres høyere enn utedelen, skal en kuldetekniker kontrollere varmgassledningen separat for oljelekkasjer fra en høydeforskjell på mer enn 4 meter. Installer varmepumpen på et sted som tåler belastningen og kan bære vekten av anlegget.. Bruk bare medfølgende deler eller deler som står oppført her. Varmepumpen skal brukes i lukkede varmesystemer under trykk. Den skal ikke brukes i åpne kretsløp eller drikkevannkretsløp. Installer kjølemediumledningen korrekt før du slår på kompressoren. Hvis kjølemediumledningene ikke sitter fast og ventilene er åpnet mens kompressoren er i drift, suges det inn luft. Dette øker trykket i kjølemediumkretsløpet og kan forårsake personskade. Varmepumpen skal jordes etter forskriftene. Jordingen skal ikke være forbundet med gass- eller vannledninger eller jording på lynavledere og telefoner. Utilstrekkelig jording kan føre til elektriske støt og lekkasjer ved feil på varmepumpen. Ikke bruk kabler som er kombinert til innendørs og utendørs bruk. Bruk spesielle forbindelseskabler til innendørs og utendørs bruk, og koble de til fast til innendørs eller utendørs bruk. Klem fast kabelen slik at varmepumpen ikke kan belastes med ytterligere trykk. Hvis tilkoblingen eller festingen ikke utføres korrekt, kan det føre til overoppheting eller brann. Når installasjonen er fullført, må du forsikre deg om at det ikke siver ut kjølemedium. AV-bryterne som er integrert i varmepumpen (RCCB), samsvarer ikke med nasjonale sikkerhetsbestemmelser når det gjelder reststrøm. Derfor må komponentene installeres på stedet. Sørg for at alle strømkretser er koblet fra strømtilførselen før du åpner varmepumpen. Arbeider på varmepumpen skal kun utføres av autoriserte og sakkyndige serviceteknikere. NO-3

6 Norsk 1.2 Korrekt bruk Denne varmepumpen skal kun brukes på bruksområder som er godkjent av produsenten. Andre former for bruk eller bruk som går ut over dette, er ukorrekt bruk. Hertil hører også at den tilhørende produktdokumentasjonen følges. Det er forbudt å foreta endringer på eller bygge om varmepumpen. 1.3 Juridiske bestemmelser og direktiver Denne varmepumpen er iht. artikkel 1, avsnitt 2 k) i rådsdirektivet 2006/42/EF (maskindirektivet) godkjent til bruk i boliger, og underligger dermed kravene i rådsdirektivet 2006/95/EF (lavspenningsdirektivet). Varmepumpen er derfor også egnet til bruk av uprofesjonelle til oppvarming av butikker, kontorer og lignende arbeidsmiljøer, og dessuten i landbruket og hotellnæringen, i pensjonater og lignende eller andre boinnretninger. Konstruksjonen og produksjonen av varmepumpen samsvarer med alle EU-direktiver som står oppført i CEsamsvarserklæringen. Når varmepumpen kobles til strømforsyningen, skal aktuelle VDE-, EN- og IEC-standarder følges. Dessuten skal tilkoblingsbetingelsene til strømleverandøren følges. Når varmeanlegget kobles til, skal relevante forskrifter følges. Personer, spesielt barn, som på grunn av sine fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller som på grunn av manglende erfaring og kunnskap, ikke er i stand til å bruke varmepumpen på en sikker måte, skal ikke bruke varmepumpen uten oppsyn eller instrukser fra en ansvarlig person. Hold øye med barn for å forsikre deg om at de ikke leker med varmepumpen. 1.4 Varmepumpen skal brukes på en energisparende måte. Når du kjøper denne varmepumpen, bidrar du til å verne om miljøet. Forutsetningen for en energibesparende drift er en korrekt dimensjonering av varmekildesystemet og varmeanlegget. Det er spesielt viktig for effektiviteten til en varmepumpe at temperaturdifferansen mellom varmtvann og varmekilde holdes på et så lavt nivå som mulig. Derfor anbefales det på det sterkeste å dimensjonere varmekilden og varmeanlegget så nøyaktig som mulig. En økt temperaturdifferanse på 1 kelvin (1 C) øker strømforbruket med cirka 2,5 prosent. Sørg for at også spesialforbrukere, som f.eks. varmtvannstanker, tas med i beregningen og dimensjoneres for lave temperaturer. Gulvvarme egner seg optimalt til bruk med en varmepumpe på grunn av de lave turtemperaturene (30 C til40 C). Under driften er det viktig at varmeveksleren ikke forurenses, fordi dette vil øke temperaturdifferansen og dermed forringe virkningsgraden. Når varmepumpestyreren er riktig innstilt, bidrar den også sterkt til en energibesparende håndtering. 2 Formålet med Splitvarmepumpen Dimplex Split-varmepumper er utstyrt med en enfaset strømforsyning (230 V). De samsvarer ikke automatisk med de tekniske tilkoblingskravene (TAB). Derfor bør det hentes inn skriftlig samtykke fra strømleverandøren på forhånd. Det er mulig å installere en EVU-sperre i kontaktoren på stedet. Denne sperren vil koble varmepumpen helt fra strømforsyningen. 2.1 Bruksområde Split-luft-til-vann-varmepumpen er kun konstruert for oppvarming av oppvarmingsvann. Den kan brukes i eksisterende eller nye varmeanlegg. Varmepumpen egner seg til monoenergisk drift ved en lufttemperatur ned til - 20 C. I kontinuerlig drift skal varmtvannsreturløpet holdes på en temperatur over 25 C for å sikre at fordamperen avrimes som den skal. Varmepumpen er ikke konstruert for et økt varmeforbruk under byggtørking. I slike tilfeller må det økte varmeforbruket dekkes med spesielle apparater på stedet. 2.2 Virkemåte Luft fra omgivelsene suges inn av ventilatoren og føres gjennom fordamperen (varmeveksleren). Fordamperen avkjøler luften, det vil si trekker varmen ut av den. Den produserte varmen overføres til kjølemediet i fordamperen. Ved hjelp av den elektriske kompressoren, blir den produserte varmen "pumpet" opp på et høyere temperaturnivå ved hjelp av trykkøkning, og overført til varmtvannet via kondensatoren (varmeveksleren). Her brukes den elektriske energien til å øke varmen i omgivelsene til et høyere temperaturnivå. Siden energien som trekkes ut av uteluften, overføres til oppvarmingsvannet, betegnes denne varmepumpen som en luft-til-vannvarmepumpe. Luft-til-vann-varmepumpen består av hovedkomponentene fordamper, ventilator og ekspansjonsventil, samt den stillegående kompressoren, kondensatoren og den elektriske styringen. Ved lave temperaturer i omgivelsene legger luftfuktigheten seg som rim på fordamperen og forringer varmeoverføringen. Et jevnt rimbelegg tyder imidlertid ikke på mangler på varmepumpen. Fordamperen avrimes av varmepumpen automatisk etter behov. Avhengig av vær- og vindforholdene kan det oppstå damprøyk ved luftutblåsningen. NO-4

7 3 Leveringsomfang 3.1 Grunnenhet Inndel 4 Tilbehør Nr. Tilbehørsdel Mengde 1 Monteringsplate 1 2 Vinklet avløpsrør 1 Norsk 3 Kabelbånd 3 4 Beskyttelsesring 2 5 Skrue 3 6 Monteringsplate 1 MERKNAD Bruk de medfølgende tilbehørsdelene og de foreskrevne delene til installasjonen Fig. 3.1:Grunnenhet LIA 7IM / LIA 9IM Fig. 3.2:Grunnenhet LIA 12IM / LIA 14IM / LIA 16IM 1) Hovedkort innedel 2) Kontrolltavle 3) Trykkreduksjonsventil 4) Strømningsbryter 5) Manometer 6) Sirkulasjonspumpe 7) RCCB (3 stk.) 8) Overlastsikring (3 stk.) 9) Røroppvarming 10) Ekspansjonstank NO-5

8 5 Installasjon 5.3 Installasjon utedel Norsk 5.1 Generelt Installer varmepumpen på et sted som tåler belastningen og kan bære vekten av anlegget. Følgende tilkoblinger skal opprettes på varmepumpen: Tur/retur kjølemediumledning Tur oppvarming og varmtvannsberedning Felles returløp oppvarming og varmtvannsberedning Avløp for trykkreduksjonsventiler Kondensatutløp Strømtilførsel Temperaturføler 5.2 Installasjon innedel 30 cm eller mer 30 cm eller mer 30 cm eller mer Fig. 5.2: installasjon utedel Minsteavstandene som er merket med piler, skal overholdes. Ikke monter objekter som kan føre til kortslutning i avtrekksluften. Befinner utedelen seg i kystområder, i regioner med en stor konsentrasjon av svovel eller på steder med oljesøl (f.eks. maskinolje osv.), kan driftsperioden bli redusert. Hvis rørledningene er mer enn 10 m lange (LIA 7 / 9IM), må det tilsettes ekstra kjølemedium som vist i tabellen. På installasjonssteder som er utsatt for sterk vind, som for eksempel når vinden blåser mellom bygningene eller på bygningstakene, skal produktet festes med en kabel slik at det ikke velter osv. 80 cm eller mer Fig. 5.1:Installasjon innedel Gulv Modell Ledningslengde Gass Væske Nominell lengde (m) Maks. høydediff. (m) Utedel Min. ledn. lengde (m) Maks. ledn. lengde (m) Ekstra kjølemediu m (g/m) LIA 7IM 5/8 1/ LIA 9IM 5/8 1/ Hvis innedelen monteres høyere enn utedelen, skal en kuldetekniker kontrollere varmgassledningen separat for oljelekkasjer fra en høydeforskjell på mer enn 4 meter. Det skal ikke monteres varmekilder i nærheten av varmepumpen. Sørg for god ventilasjon i rommet. Støyutviklingen i rommet bør vurderes. Minsteavstandene som er merket med piler, skal overholdes. Varmepumpen skal installeres vertikalt på veggen. Varmepumpen skal monteres i et frostfritt rom. LIA 12IM 5/8 3/ LIA 14IM 5/8 3/ LIA 16IM 5/8 3/ Eksempel: LIA 7IM Hvis varmepumpen monteres med en avstand på 20 meter, må det tilsettes 300 g ekstra kjølemedium (20-10) m x 30 g/m = 300 g NO-6

9 6 Montering Installere vannledningen 6.1 Generelt Bruk bare medfølgende deler eller deler som står oppført her Montering veggjennomføring Veggjennomføringen for kjølemediumledningen bør legges i et tomt rør eller ved hjelp av en muffe. Varmepumpen skal brukes i lukkede varmesystemer under trykk. Den skal ikke brukes i åpne kretsløp eller drikkevannkretsløp. For å sikre kompressorens minstedriftstid og avrimingen skal det sikres et minstesirkulasjonsvolum på 30 liter i alle driftssituasjoner (f.eks. ved hjelp av en buffertank). Vannkretsløpet skal samsvare med alle relevante europeiske og nasjonale bestemmelser, f.eks. IEC/EN Det skal ikke installeres ventiler mellom innedelen og vannledningen for å unngå at vannforsyningen til innedelen plutselig stenges. Bruk Rp 1 1/4"-muttere for forbindelsen mellom vanninnløp og -avløp, og rengjør alle rørene med vann fra springen før installasjonen. Norsk Fig. 6.1:Eksempel på montering av en veggjennomføring 6.2 Montere innedelen Montere innedelen 1) Hekt slissene på innedel fast i krokene på monteringsplatene. Forsikre deg om at krokene på monteringsplaten sitter korrekt ved å bevege dem mot høyre og venstre. Dekk til rørenden slik at det ikke kommer inn smuss eller støv når røret legges gjennom veggen. Før vanninnløpet kobles til innedelen (merket med "WATER IN") skal det installeres et utefilter (med en maskebredde på minst 0,4 mm (spesialtilbehør), feltforsyning). Koble innløpet til utefilteret til utløpet på varmtvannstanken. Til slutt kobles tilkoblingen til vannutløpet på innedelen (merket med "WATER OUT") til innløpet på varmtvannstanken. Kobles ikke røret til korrekt, kan det gi forstyrrelser i innedelen. Forsikre deg om at ledningene for vannkretsløpet er isolert for å redusere varmetap. Når installasjonen er ferdig, skal det kontrolleres at anlegget er tett. Fig. 6.3:LIA 7-16IM 2) Fest skruene (5) på monteringsplaten som vist under. Modell LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM Mutterstørrelse (dreiemoment) Vann Rp 3/4" [58,8 N m] Rp 3/4" [58,8 N m] Rp 11/4" [117,6 N m] Rp 11/4" [117,6 N m] Rp 11/4" [117,6 N m Fig. 6.2:LIA 7-16IM NO-7

10 Norsk Installere innedelens kjølemediumledning Installer kjølemediumledningen korrekt før du slår på kompressoren. Hvis kjølemediumledningene ikke sitter fast og ventilene er åpnet mens kompressoren er i drift, suges det inn luft. Dette øker trykket i kjølemediumkretsløpet og kan forårsake personskade. 1) Før kragingen er det viktig å sette overfalsmutteren (befinner seg på forbindelsesdelen på ledningsgjennomføringen) på kobberrøret. 2) Ikke bruk rørtang til å åpne kjølemediumledningen. Overfalsmutteren kan knekke og forårsake lekkasje. Bruk en korrekt skrunøkkel eller ringnøkkel. 3) Koble til rørledningen: Juster røren i midten, og trekk til overfalsmutteren lett for hånd. Når overfalsmutteren trekkes til med momentnøkkelen, skal dreiemomentene i tabellen følges Installere avløpsslangen Bruk en vanlig avløpsslange med en innvendig diameter på 15 mm. Denne slangen skal alltid være rettet nedover og installeres i frostfrie omgivelser. Slangens utløp skal alltid legges utendørs. Slangen skal ikke føres inn i avløpsslangen eller rengjøringsslangen, som genererer amoniakkgass, svovelgass osv. Om nødvendig skal det brukes slangeklemmer til å feste slangen til inntaket for avløpsslangen bedre. Dette forhindrer lekkasjer. Vann kan dryppe ut av avløpsslangen. Derfor må du forsikre deg om at slangens utløp ikke er stengt eller blokkert. Modell Ledningsstørrelse (dreiemoment) Gass Væske LIA 7IM 5/8 [65 N m] 1/4 [18 N m] LIA 9IM 5/8 [65 N m] 1/4 [18 N m] LIA 12IM 5/8 [65 N m] 3/8" [42 N m] LIA 14IM 5/8 [65 N m] 3/8" [42 N m] LIA 16IM 5/8 [65 N m] 3/8" [42 N m] MERKNAD Trekk til overfalsmutteren med momentnøkkelen som vist. Hvis overfalsmutteren trekkes til for hardt, kan det etter en viss tid skje at overfalsmutteren knekker, og kjølemedium lekker ut. Fig. 6.5:LIA 7-16IM Fig. 6.4:LIA 7-16IM NO-8

11 6.3 Tilkobling til oppvarming Varmepumpen er utstyrt med atskilte utganger for oppvarmingsog varmtvannskretsen. Skal ikke varmepumpen brukes til å berede varmtvann, skal varmtvannsutgangen tettes igjen permanent. Før varmepumpen kobles til oppvarmingsvannet, må varmeanlegget spyles for å fjerne eventuell forurensning, rester av tetningsmateriale og lignende. Samles det opp rester i kondensatoren, kan det føre til en totalsvikt i varmepumpen. Når installasjonen til oppvarmingen er utført, skal varmeanlegget fylles, avluftes og trykktestes. Vær oppmerksom på følgende når anlegget fylles: Ubehandlet påfyllings- og tilleggsvann skal ha drikkevannskvalitet (uten farge, klart, uten avleiringer). Påfyllings- og tilleggsvann skal filtreres på forhånd (maskevidde maks. 5 µm). Steindannelse i vannvarmsystemer kan ikke unngås helt, men holder seg på et pålitelig lavt nivå ved anlegg med turtemperaturer på under 60. Derfor bør følgende veiledende verdier overholdes for påfyllingsog tilleggsvann iht. VDI 2035 blad 1: Koble til ledningen Modell Koble til utedelen Ledningsstørrelse (dreiemoment) Gass Væske LIA 7IM 5/8 [65 N m] 1/4 [18 N m] LIA 9IM 5/8 [65 N m] 1/4 [18 N m] LIA 12IM 5/8 [65 N m] 3/8" [42 N m] LIA 14IM 5/8 [65 N m] 3/8" [42 N m] LIA 16IM 5/8 [65 N m] 3/8" [42 N m] Fastsett ledningslengdene, og kapp til rørenes lengde med en rørkapper. Fjern grader langs kappekantene. Før kragingen er det viktig å sette på overfalsmutteren. Juster rørene og ventilene i midten, og trekk til overfalsmutteren med momentnøkkelen. Følg dreiemomentene som står oppført i tabellen. Ledningene på stedet kan legges i alle fire retninger. Bor hull i rørblendene, slik at ledningene kan settes inn. Sørg for at rørblendene installeres, slik at regn ikke slipper inn i utedelen. Norsk Samlet varmeeffekt i [kw] Sum jordalkalier i mol/m³ eller mmol/l Minsteturflowhastighet Minsteturflowhastigheten gjennom varmepumpen skal sikres i alle driftstilstandene til oppvarmingssystemet. Dette kan gjøres i en konstant åpen varmekrets, for eksempel i et referanserom som styres ved hjelp av en romtemperaturregulator. Det anbefales å bruke en overstrømningsventil bare for flatevarme og en maks. turflowhastighet på 1,3 m³/h. 6.4 Installere utedelen Samlet hardhet i dh opptil 200 2,0 11,2 Når plasseringen er valgt, skal varmepumpen monteres i henhold til figuren "Montere inne- og utedelen". 1) Varmepumpen plasseres vannrett på et betongfundament eller en stabil grunnramme, og skrus fast (Ø10 mm). 2) Monteres den på taket, skal den beskyttes mot for eksempel sterk vind. Fest varmepumpen sikkert. 3) I områder med sterkt snøfall skal fundamentets plassering og høyde prosjekteres slik at fri luftinnsugning garanteres. Fjerne kledningspanelet 1) Fjern de tre festeskruene. 2) Skyv kledningspanelet nedover for å løsne klinkene. Trekk deretter kledningspanelet mot deg igjen, for å fjerne det. Fig. 6.6:LIA 7-16IM Forsikre deg om at du bruker to nøkler for å trekke til skruene. (Skrus mutterne for langt, kan kragene knekke eller lekke.) Lukk forbindelsen til rørene helt med en varmeisoleringssparkelmasse (på stedet), som vist i figuren til høyre. NO-9

12 Norsk Kappe til og krage rørene 1) Kapp til rørlengdene med en rørkapper. 2) Fjern gradene med en brotsj. Hvis grader ikke fjernes, kan det føre til lekkasjer. Hold rørenden ned under gradfjerningen, slik at det ikke faller metallspon ned i røret. 3) Når kragemutteren er satt på, skal rørenden krages. 6.5 Strømtilkobling Varmepumpen skal jordes etter forskriftene. Jordingen skal ikke være forbundet med gass- eller vannledninger eller jording på lynavledere og telefoner. Utilstrekkelig jording kan føre til elektriske støt og lekkasjer ved feil på varmepumpen. Koble strømforsyningen til innedelen. Følg lokale og nasjonale kabelleggingsstandarder og forskrifter, samt instrukser i disse installasjonsanvisningene. Bruk den forskriftsmessige 30 A-bryteren til nettilkobling 1 Bruk den forskriftsmessige 30 A-bryteren til nettilkobling 2 Bruk den forskriftsmessige 15 A/16 A-bryteren til nettilkobling Kabeltilkobling til innedelen Ikke bruk kabler som er kombinert til innendørs og utendørs bruk. Bruk spesielle forbindelseskabler til innendørs og utendørs bruk, og koble de til fast til innendørs eller utendørs bruk. Klem fast kabelen slik at varmepumpen ikke kan belastes med ytterligere trykk. Hvis tilkoblingen eller festingen ikke utføres korrekt, kan det føre til overoppheting eller brann. 1) Som forbindelseskabel mellom inne- og utedelen bør det brukes en godkjent polykloropren-belagt 4 x 4,0 eller 6,0 mm2 kabel IEC 57 eller en mer robust kabel. Forsikre deg om at tilkoblingsnumrene på utedelen er forbundet med de samme tilkoblingsnumrene på innedelen via kabelen med riktig farge. Jordingskabelen bør være lengre enn de andre kablene som vist i figuren om elektrisk sikkerhet, i tilfelle kabelen løsner fra forankringen. 2) Kabeltilkobling til strømforsyningen gjennom isoleringsinnretninger (skilleanordning). Isoleringsinnretninger (skilleanordning) må ha en kontaktavstand på minst 3,0 mm. Koble til den forskriftsmessige tilførselskabel 1 med polykloropren-belegg (3 x 4,0 oder 6,0 mm²), tilførselskabel 2 (3 x 4,0 mm²) og tilførselskabel 3 (3 x 1,5 mm²), type IEC 57 til tilkoblingsplaten. Den andre enden av kabelen kobles til separerende installasjoner (skilleanordning). 3) For at ingen kabler skal bli skadet av skarpe kanter, bør disse legges gjennom bøssinger (på bunnen av innedelen) før de føres inn i strømforsyningen. Koble til spesialtilbehør 1) Alle tilkoblinger bør følge lokal eller nasjonal kabelleggingsstandard. 2) Den maksimale utgangseffekten til tappevannvarmeelementet bør være 3 kw. 3) Varmtvannsføleren skal være en NTC-2-sensor. 4) Treveisventilen bør være en fjærtype. - bør være CE-merket. - hvis AV, bør den være justert for varmedrift. - toppbelastningen for ventilen er 3 VA. 5) Topunkts romtemperaturreguleringen bør være av typen bimetall. - bør være CE-merket. - maksimal driftsstrøm bør være mindre enn 3 A rms. NO-10

13 6.5.2 Tilkoblingsbetingelser Strømforsyningen til varmepumpene samsvarer med IEC/EN Kabeltilkobling til utedelen 1) Skru lokket av koblingsboksen. 2) Som forbindelseskabel mellom inne- og utedelen bør det brukes en godkjent polykloropren-belagt 4 x (4,0 oder 6,0 mm2) kabel IEC 57 eller en mer robust kabel. 3) Sikre kabelen med en klemme på kontrolltavlen. 4) Velg den nødvendige retningen, og sett på sikringsringen som følger med i tilbehøret for å beskytte kabelen mot skarpe kanter. 5) Når alle kabler er lagt, bindes kablene sammen med det medfølgende båndet, slik at de ikke berører kompressoren og de frittliggende kobberledningene. 6) Sett lokket på kontrolltavlen igjen. 7 Oppstart Når installasjonen er fullført, må du forsikre deg om at det ikke siver ut kjølemedium. 7.1 Fjerne frontpanelet Følg trinnene som beskrives nedenfor, for å fjerne frontpanelet. Før frontpanelet på innedelen fjernes, må først hele strømforsyningen (dvs. strømforsyningen til innedelen, strømforsyningen til varmeovnen og strømforsyningen til varmtvannstanken) slås av. 1) Fjern de to festeskruene som sitter nederst på frontpanelet og festeskruen foran panelet. 2) Trekk den nederste delen av frontpanelet forsiktig mot deg for å løsne frontpanelet fra den venstre og høyre kroken. 3) Hold den venstre og høyre kanten av frontpanelet fast, slik at frontpanelet kan løftes av krokene. Norsk Kabelisolering og utstyr for tilkoblingen Her gjelder det samme som for innendørsutstyret. For ekstra informasjon, se figuren LUFT-VANN-VARMEPUMPE INNEDEL, kapittel 5 (KABELTILKOBLINGER TIL INNEDELEN). 7.2 Ta av sidedelene Følg trinnene som beskrives nedenfor, for å ta av sidekabinettet. Før frontpanelet tas av innedelen, skal alltid all strømforsyning slås av (dvs. innvendig strømforsyning, strømforsyning til oppvarming og bereder). 1) Gjennomfør trinnene som er beskrevet under FJERNE FRONTPANELET. 2) Fjern alle de 13 festeskruene til venstre, høyre og over sidekabinettet. 3) Ta av sidekabinettene forsiktig ved å løfte det etter de to håndtakene. NO-11

14 Norsk 7.3 Reparere overlastsikringen 7.6 Kontrollere trykkreduksjonsventilen Kontroller driften av trykkreduksjonsventilen ved å stille spaken vannrett. (Se figuren "Trykkreduksjonsventil".) Hører du ingen klapring (på grunn av vanntapping), må du kontakte en autorisert forhandler. Etter kontrollen skal spaken trykkes ned igjen. Hvis vann strømmer ut av varmepumpen, slår du av systemet og kontakter en autorisert forhandler. Utfør trinnene "Kap. 7.2 på s. 11" før trinnene som beskrives nedenfor. Fjern de tre skruene (1). Press ut kontrolltavlen (2). Fjerne skruen på klemmelokket (3) Følg trinnene under "TILBAKESTILLE OVERLASTSIKRINGEN". 7.4 Tilbakestille overlastsikringen Overlastsikringen (4) sørger for sikkerhet ved å forhindre at vannet overopphetes. Hvis overlastsikringen (4) utløses når vanntemperaturen er høy, må du utføre trinnene nedenfor for å tilbakestille sikringen. 1) Ta av lokket. 2) Trykk med en teststift lett på tasten i midten (5) for å tilbakestille overlastsikringen (4). 3) Deretter installerer du overlastsikringen (4) i omvendt rekkefølge. 7.7 Tilpasse vannstrømraten Forsikre deg om at minst 30 liter vann er i sirkulasjon før vannstrømraten stilles inn. Vannstrømraten kan tilpasses ved å velge et nivå for sirkulasjonspumpen. Som standard er den innstilt på middels hastighet (II). Om nødvendig kan hastigheten kobles om til høy hastighet (III) eller langsom hastighet (I) (for eksempel for å redusere lyden av rennende vann). Figuren nedenfor viser det eksterne statiske trykket (kpa) via vannstrømraten (l/min). Fig. 7.1:Vannstrømraten MERKNAD Standardinnstilling for LIA 7-9IM er pumpehastighet 3 for LIA 12-16IM er pumpehastighet Teste vanntrykket Vanntrykket bør ikke falle under 0,05 MPa (kontroll ved hjelp av manometeret). Om nødvendig skal det fylles vann fra springen i varmtvannstanken. NO-12

15 7.8 Kontrollere RCCB AV-bryterne som er integrert i varmepumpen (RCCB), samsvarer ikke med nasjonale sikkerhetsbestemmelser når det gjelder reststrøm. Derfor må komponentene installeres på stedet. Sørg for at RCCB er stilt på "ON" før RCCB testes. Slå på strømforsyningen til innedelen. RCCB kan bare testes når strømforsyningen til innedelen er slått på. Trykk på TEST-knappen på RCCB. Spaken stilles nedover og viser "0" når alt går som normalt. Ta kontakt med en autorisert forhandler dersom RCCB oppviser en defekt. Slå av strømforsyningen til innedelen. Hvis RCCB fungerer normalt, setter du spaken på "ON" igjen etter testen. 7.9 Ventilere vannkretsløpet Sett spaken i vannrett stilling. (Se figuren "Trykkreduksjonsventil".) Innestengt luft føres ut med vannet. Etter noen sekunder stiller du spaken nedover igjen for å avbryte vannavledningen. Gjenta dette til det ikke er mer luft igjen i systemet. MERKNAD Forsikre deg om at denne prosessen følges, slik at kjølemedium i gassform ikke siver ut. 5) Løsne påfyllingsslangen fra vakuumpumpen og servicetilkoblingen til treveisventilen. 6) Lokket på servicetilkoblingen på treveisventilen trekkes til ved hjelp av en momentnøkkel med et dreiemoment på 18 Nm. 7) Ta ventilhettene av toveis- og treveisventilen. Begge ventilene skal stilles på "OPEN" med en sekskantnøkkel (4 mm) for å åpne dem. 8) Skru ventilhettene på toveis- og treveisventilen igjen. Forsikre deg om at det ikke lekker gass ut. Hvis måleverdien ikke reduseres som beskrevet i trinn 3, fra 0 cmhg (0 MPa) bis -76 cmhg (-0,1 MPa), må følgende tiltak iverksettes: Når lekkasjen er utbedret og ledningstilkoblingene er trukket til, kan du fortsette fra og med trinn 3. Hvis det fortsatt finnes lekkasjer, selv om ledningstilkoblingene er trukket til, skal lekkasjen repareres. Under installasjonen skal det ikke komme kjølemedium ut i atmosfæren. Vær forsiktig! Flytende kjølemedium kan føre til frostskader Kondensutløpet på utedelen Norsk 7.10 Luft-til-vann-varmepumpe Vakumere anlegget Når du installerer en luft-til-vann-varmepumpe, må du sørge for at innedelen og ledningene vakumeres som beskrevet her. Kondens som samles opp under driften, skal kunne avledes frostsikkert. 1) En påfyllingsslange med en trykkstift på lavtrykkssiden kobles til ladestasjonen og serviceinntaket på treveisventilen. Vær oppmerksom på at enden av ladeslangen må kobles til trykkstiften på serviceventilen. 2) Den midterste slangen på manometerstasjonen kobles til en vakuumpumpe med testventil eller til en vakuumpumpe eller til en adapter på en vakuumpumpe. 3) Slå på vakuumpumpen, slik at en måleverdi på 0 cmhg (0 MPa) til -76 cmhg (-0,1 MPa) vises. Vakumer anlegget i rundt ti minutter. 4) Lukk ventilen på lavtrykkssiden av manometerstasjonen, og slå av vakuumpumpen. Måleverdien bør ikke endre seg i de påfølgende fem minuttene. MERKNAD I varmere regioner anbefales det å installere kondenskaroppvarming. I kjøligere regioner med lengre frostperioder er det absolutt nødvendig å installere kondenskaroppvarming. NO-13

16 Norsk 7.12 Kontrollere adgangstrykket i ekspansjonstanken Det er installert en ekspansjonstank på 10 l og med et adgangstrykk på 1 bar i innedelen. Det samlede volumet av vann i systemet bør være under 200 liter. (Merk: Denne vannmengden regnes ikke med i varmepumpens tankvolum.) Er den samlede vannmengden større enn 200 liter, bør du legge til en ekspansjonstank. 8 Ta reguleringen i bruk 8.1 Generelt Driftsområder: Turtemperatur ( C) Innendørs OPPVARMING Maks. 55 Min Korrekt utpumpingsprosess Trinnene i en korrekt utpumpingsprosess som oppført nedenfor, skal følges til punkt og prikke. 1) Trykk inn bryteren "PUMPEDW" på kontrolltavlen for å starte PUMP DOWN-modusen. Kjør systemet i PUMP DOWN-modus i minutter. 2) Etter minutter (etter 1 eller 2 minutter ved svært lav omgivelsestemperatur (< 10 C)), skal toveisventilen lukkes helt. 3) Etter tre minutter lukkes treveisventilen helt. 4) Trykk inn bryteren "OFF/ON" på kontrolltavlen for å avslutte PUMP DOWN-modusen. 5) Fjern kjølemediumledningen. Stans kompressordriften før du fjerner kjølemediumledningene under utpumpingen. Fjernes kjølemediumledningen under kompressordriften og ventilene åpnes, suges det inn luft. Dette øker trykket i kjølemediumkretsløpet og kan forårsake personskade Sjekkliste Lekker det kjølemedium fra krageforbindelsene? Er krageforbindelsene isolert? Er forbindelseskabelen riktig festet? Er kondensutløpet i orden? Er innedelen korrekt festet til monteringsplaten? Er vanntrykket høyere enn 0,05 MPa? Er driften av trykkreduksjonsventilen normal? Virker RCCB normalt? Stemmer nettspenningen overens med den nominelle spenningen? Oppstår det uvanlige lyder? Virker oppvarmingen som den skal? Virker varmtvannsberedningen som den skal? Virker LCD-displayet normalt? Lekker det ut vann under testingen av innedelen? OPPVARMING Utetemperatur i ( C) MERKNAD Hvis utetemperaturen ligger utenfor det ovennevnte området, faller varmeeffekten merkbart, og utedelen kan slås av ved hjelp av sikkerhetstiltak. 8.2 Funksjonsbeskrivelse Utendørs Maks. 35 Min ) Driftstast (PÅ/AV) 2) Drifts-LED 3) Modustast 4) Tast for stille drift 5) Tast for drift av tilleggsvarmer 6) Tast for systemprogrammering 7) Timer-programmeringstaster 8) Tast for nødvarmedrift 9) Tast for utpumping av systemet 10) Systemstatustaster 11) Feiltilbakestillingstast 12) Driftsindikator oppvarming (PÅ/AV) 13) Driftsindikator varmtvannsberedning (PÅ/AV) 14) Driftsindikator stille drift (PÅ/AV) 15) Indikator tilleggsvarmer rekvirert (PÅ/AV) 16) Indikator nødvarmedrift rekvirert (PÅ/AV) 17) Driftsindikator tilleggsvarmer (PÅ/AV) 18) Driftsindikator tappevann-varmeelement (PÅ/AV) 19) Indikator systemprogrammering (PÅ/AV) 20) Indikator systemstatus (PÅ/AV) 21) Indikator utpumpingsdrift (PÅ/AV) 22) Indikator for timerinnstilling og klokkeslett 23) Indikator ekstern styring 24) Indikator utetemperatur 25) Indikator turtemperatur NO-14

LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66.

LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66. LA 11TAS LA 16TAS Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs Best. nr.: 452164.66.01 FD 9102 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine/vannvarmepumpe for Installasjon innendørs Best. nr.: 452235.66.05 FD 9205 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer