LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM"

Transkript

1 LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM Monterings- og bruksanvisning Norsk LIA 7-9IM LIA 12-16IM Split-luft-til-vannvarmepumpe Best. nr.: FD 9105

2

3 Innhold 1 Dette bør leses straks...no Viktig informasjon...no Korrekt bruk...no Juridiske bestemmelser og direktiver...no Varmepumpen skal brukes på en energisparende måte....no-4 2 Formålet med Split-varmepumpen...NO Bruksområde...NO Virkemåte...NO-4 Norsk 3 Leveringsomfang...NO Grunnenhet...NO-5 4 Tilbehør...NO-5 5 Installasjon...NO Generelt...NO Installasjon innedel...no Installasjon utedel...no-6 6 Montering...NO Generelt...NO Montere innedelen...no Tilkobling til oppvarming...no Installere utedelen...no Strømtilkobling...NO-10 7 Oppstart...NO Fjerne frontpanelet...no Ta av sidedelene...no Reparere overlastsikringen...no Tilbakestille overlastsikringen...no Teste vanntrykket...no Kontrollere trykkreduksjonsventilen...no Tilpasse vannstrømraten...no Kontrollere RCCB...NO Ventilere vannkretsløpet...no Luft-til-vann-varmepumpe Vakumere anlegget...no Kondensutløpet på utedelen...no Kontrollere adgangstrykket i ekspansjonstanken...no Korrekt utpumpingsprosess...no Sjekkliste...NO-14 8 Ta reguleringen i bruk...no Generelt...NO Funksjonsbeskrivelse...NO Innstilling av ukedag og klokkeslett...no Forhåndskonfigurasjon...NO Grunninnstillinger...NO Innstilling...NO Stille inn uketimeren...no-16 9 Rengjøring og vedlikehold...no-17 NO-1

4 9.1 Inndel...NO Utedel...NO-17 Norsk 10 Feil og feilsøking... NO Feilsøking...NO Feilkoder...NO Vedlikehold... NO Driftsstans og avfallshåndtering... NO Lengre tids driftsavbrudd...no Kriterier for driftsavbrudd...no Kassering...NO Enhetsinformasjon... NO LIA 7IM...NO LIA 9IM...NO LIA 12IM...NO LIA 14IM...NO LIA 16IM...NO-29 Vedlegg... A-I NO-2

5 1 Dette bør leses straks 1.1 Viktig informasjon Dimplex Split-varmepumper er utstyrt med en enfaset strømforsyning (230 V). De samsvarer ikke automatisk med de tekniske tilkoblingskravene (TAB). Derfor bør det hentes inn skriftlig samtykke fra strømleverandøren på forhånd. Det er mulig å installere en EVU-sperre i kontaktoren på stedet. Denne sperren vil koble varmepumpen helt fra strømforsyningen. Kondens som samles opp under driften, skal kunne avledes frostsikkert. Trinnene i en korrekt utpumpingsprosess som oppført nedenfor, skal følges til punkt og prikke. Stans kompressordriften før du fjerner kjølemediumledningene under utpumpingen. Fjernes kjølemediumledningen under kompressordriften og ventilene åpnes, suges det inn luft. Dette øker trykket i kjølemediumkretsløpet og kan forårsake personskade. Norsk En kuldetekniker bør utføre montering og installasjon. Installasjonen skal utføres strengt etter denne monterings- og bruksanvisningen. Hvis innedelen monteres høyere enn utedelen, skal en kuldetekniker kontrollere varmgassledningen separat for oljelekkasjer fra en høydeforskjell på mer enn 4 meter. Installer varmepumpen på et sted som tåler belastningen og kan bære vekten av anlegget.. Bruk bare medfølgende deler eller deler som står oppført her. Varmepumpen skal brukes i lukkede varmesystemer under trykk. Den skal ikke brukes i åpne kretsløp eller drikkevannkretsløp. Installer kjølemediumledningen korrekt før du slår på kompressoren. Hvis kjølemediumledningene ikke sitter fast og ventilene er åpnet mens kompressoren er i drift, suges det inn luft. Dette øker trykket i kjølemediumkretsløpet og kan forårsake personskade. Varmepumpen skal jordes etter forskriftene. Jordingen skal ikke være forbundet med gass- eller vannledninger eller jording på lynavledere og telefoner. Utilstrekkelig jording kan føre til elektriske støt og lekkasjer ved feil på varmepumpen. Ikke bruk kabler som er kombinert til innendørs og utendørs bruk. Bruk spesielle forbindelseskabler til innendørs og utendørs bruk, og koble de til fast til innendørs eller utendørs bruk. Klem fast kabelen slik at varmepumpen ikke kan belastes med ytterligere trykk. Hvis tilkoblingen eller festingen ikke utføres korrekt, kan det føre til overoppheting eller brann. Når installasjonen er fullført, må du forsikre deg om at det ikke siver ut kjølemedium. AV-bryterne som er integrert i varmepumpen (RCCB), samsvarer ikke med nasjonale sikkerhetsbestemmelser når det gjelder reststrøm. Derfor må komponentene installeres på stedet. Sørg for at alle strømkretser er koblet fra strømtilførselen før du åpner varmepumpen. Arbeider på varmepumpen skal kun utføres av autoriserte og sakkyndige serviceteknikere. NO-3

6 Norsk 1.2 Korrekt bruk Denne varmepumpen skal kun brukes på bruksområder som er godkjent av produsenten. Andre former for bruk eller bruk som går ut over dette, er ukorrekt bruk. Hertil hører også at den tilhørende produktdokumentasjonen følges. Det er forbudt å foreta endringer på eller bygge om varmepumpen. 1.3 Juridiske bestemmelser og direktiver Denne varmepumpen er iht. artikkel 1, avsnitt 2 k) i rådsdirektivet 2006/42/EF (maskindirektivet) godkjent til bruk i boliger, og underligger dermed kravene i rådsdirektivet 2006/95/EF (lavspenningsdirektivet). Varmepumpen er derfor også egnet til bruk av uprofesjonelle til oppvarming av butikker, kontorer og lignende arbeidsmiljøer, og dessuten i landbruket og hotellnæringen, i pensjonater og lignende eller andre boinnretninger. Konstruksjonen og produksjonen av varmepumpen samsvarer med alle EU-direktiver som står oppført i CEsamsvarserklæringen. Når varmepumpen kobles til strømforsyningen, skal aktuelle VDE-, EN- og IEC-standarder følges. Dessuten skal tilkoblingsbetingelsene til strømleverandøren følges. Når varmeanlegget kobles til, skal relevante forskrifter følges. Personer, spesielt barn, som på grunn av sine fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller som på grunn av manglende erfaring og kunnskap, ikke er i stand til å bruke varmepumpen på en sikker måte, skal ikke bruke varmepumpen uten oppsyn eller instrukser fra en ansvarlig person. Hold øye med barn for å forsikre deg om at de ikke leker med varmepumpen. 1.4 Varmepumpen skal brukes på en energisparende måte. Når du kjøper denne varmepumpen, bidrar du til å verne om miljøet. Forutsetningen for en energibesparende drift er en korrekt dimensjonering av varmekildesystemet og varmeanlegget. Det er spesielt viktig for effektiviteten til en varmepumpe at temperaturdifferansen mellom varmtvann og varmekilde holdes på et så lavt nivå som mulig. Derfor anbefales det på det sterkeste å dimensjonere varmekilden og varmeanlegget så nøyaktig som mulig. En økt temperaturdifferanse på 1 kelvin (1 C) øker strømforbruket med cirka 2,5 prosent. Sørg for at også spesialforbrukere, som f.eks. varmtvannstanker, tas med i beregningen og dimensjoneres for lave temperaturer. Gulvvarme egner seg optimalt til bruk med en varmepumpe på grunn av de lave turtemperaturene (30 C til40 C). Under driften er det viktig at varmeveksleren ikke forurenses, fordi dette vil øke temperaturdifferansen og dermed forringe virkningsgraden. Når varmepumpestyreren er riktig innstilt, bidrar den også sterkt til en energibesparende håndtering. 2 Formålet med Splitvarmepumpen Dimplex Split-varmepumper er utstyrt med en enfaset strømforsyning (230 V). De samsvarer ikke automatisk med de tekniske tilkoblingskravene (TAB). Derfor bør det hentes inn skriftlig samtykke fra strømleverandøren på forhånd. Det er mulig å installere en EVU-sperre i kontaktoren på stedet. Denne sperren vil koble varmepumpen helt fra strømforsyningen. 2.1 Bruksområde Split-luft-til-vann-varmepumpen er kun konstruert for oppvarming av oppvarmingsvann. Den kan brukes i eksisterende eller nye varmeanlegg. Varmepumpen egner seg til monoenergisk drift ved en lufttemperatur ned til - 20 C. I kontinuerlig drift skal varmtvannsreturløpet holdes på en temperatur over 25 C for å sikre at fordamperen avrimes som den skal. Varmepumpen er ikke konstruert for et økt varmeforbruk under byggtørking. I slike tilfeller må det økte varmeforbruket dekkes med spesielle apparater på stedet. 2.2 Virkemåte Luft fra omgivelsene suges inn av ventilatoren og føres gjennom fordamperen (varmeveksleren). Fordamperen avkjøler luften, det vil si trekker varmen ut av den. Den produserte varmen overføres til kjølemediet i fordamperen. Ved hjelp av den elektriske kompressoren, blir den produserte varmen "pumpet" opp på et høyere temperaturnivå ved hjelp av trykkøkning, og overført til varmtvannet via kondensatoren (varmeveksleren). Her brukes den elektriske energien til å øke varmen i omgivelsene til et høyere temperaturnivå. Siden energien som trekkes ut av uteluften, overføres til oppvarmingsvannet, betegnes denne varmepumpen som en luft-til-vannvarmepumpe. Luft-til-vann-varmepumpen består av hovedkomponentene fordamper, ventilator og ekspansjonsventil, samt den stillegående kompressoren, kondensatoren og den elektriske styringen. Ved lave temperaturer i omgivelsene legger luftfuktigheten seg som rim på fordamperen og forringer varmeoverføringen. Et jevnt rimbelegg tyder imidlertid ikke på mangler på varmepumpen. Fordamperen avrimes av varmepumpen automatisk etter behov. Avhengig av vær- og vindforholdene kan det oppstå damprøyk ved luftutblåsningen. NO-4

7 3 Leveringsomfang 3.1 Grunnenhet Inndel 4 Tilbehør Nr. Tilbehørsdel Mengde 1 Monteringsplate 1 2 Vinklet avløpsrør 1 Norsk 3 Kabelbånd 3 4 Beskyttelsesring 2 5 Skrue 3 6 Monteringsplate 1 MERKNAD Bruk de medfølgende tilbehørsdelene og de foreskrevne delene til installasjonen Fig. 3.1:Grunnenhet LIA 7IM / LIA 9IM Fig. 3.2:Grunnenhet LIA 12IM / LIA 14IM / LIA 16IM 1) Hovedkort innedel 2) Kontrolltavle 3) Trykkreduksjonsventil 4) Strømningsbryter 5) Manometer 6) Sirkulasjonspumpe 7) RCCB (3 stk.) 8) Overlastsikring (3 stk.) 9) Røroppvarming 10) Ekspansjonstank NO-5

8 5 Installasjon 5.3 Installasjon utedel Norsk 5.1 Generelt Installer varmepumpen på et sted som tåler belastningen og kan bære vekten av anlegget. Følgende tilkoblinger skal opprettes på varmepumpen: Tur/retur kjølemediumledning Tur oppvarming og varmtvannsberedning Felles returløp oppvarming og varmtvannsberedning Avløp for trykkreduksjonsventiler Kondensatutløp Strømtilførsel Temperaturføler 5.2 Installasjon innedel 30 cm eller mer 30 cm eller mer 30 cm eller mer Fig. 5.2: installasjon utedel Minsteavstandene som er merket med piler, skal overholdes. Ikke monter objekter som kan føre til kortslutning i avtrekksluften. Befinner utedelen seg i kystområder, i regioner med en stor konsentrasjon av svovel eller på steder med oljesøl (f.eks. maskinolje osv.), kan driftsperioden bli redusert. Hvis rørledningene er mer enn 10 m lange (LIA 7 / 9IM), må det tilsettes ekstra kjølemedium som vist i tabellen. På installasjonssteder som er utsatt for sterk vind, som for eksempel når vinden blåser mellom bygningene eller på bygningstakene, skal produktet festes med en kabel slik at det ikke velter osv. 80 cm eller mer Fig. 5.1:Installasjon innedel Gulv Modell Ledningslengde Gass Væske Nominell lengde (m) Maks. høydediff. (m) Utedel Min. ledn. lengde (m) Maks. ledn. lengde (m) Ekstra kjølemediu m (g/m) LIA 7IM 5/8 1/ LIA 9IM 5/8 1/ Hvis innedelen monteres høyere enn utedelen, skal en kuldetekniker kontrollere varmgassledningen separat for oljelekkasjer fra en høydeforskjell på mer enn 4 meter. Det skal ikke monteres varmekilder i nærheten av varmepumpen. Sørg for god ventilasjon i rommet. Støyutviklingen i rommet bør vurderes. Minsteavstandene som er merket med piler, skal overholdes. Varmepumpen skal installeres vertikalt på veggen. Varmepumpen skal monteres i et frostfritt rom. LIA 12IM 5/8 3/ LIA 14IM 5/8 3/ LIA 16IM 5/8 3/ Eksempel: LIA 7IM Hvis varmepumpen monteres med en avstand på 20 meter, må det tilsettes 300 g ekstra kjølemedium (20-10) m x 30 g/m = 300 g NO-6

9 6 Montering Installere vannledningen 6.1 Generelt Bruk bare medfølgende deler eller deler som står oppført her Montering veggjennomføring Veggjennomføringen for kjølemediumledningen bør legges i et tomt rør eller ved hjelp av en muffe. Varmepumpen skal brukes i lukkede varmesystemer under trykk. Den skal ikke brukes i åpne kretsløp eller drikkevannkretsløp. For å sikre kompressorens minstedriftstid og avrimingen skal det sikres et minstesirkulasjonsvolum på 30 liter i alle driftssituasjoner (f.eks. ved hjelp av en buffertank). Vannkretsløpet skal samsvare med alle relevante europeiske og nasjonale bestemmelser, f.eks. IEC/EN Det skal ikke installeres ventiler mellom innedelen og vannledningen for å unngå at vannforsyningen til innedelen plutselig stenges. Bruk Rp 1 1/4"-muttere for forbindelsen mellom vanninnløp og -avløp, og rengjør alle rørene med vann fra springen før installasjonen. Norsk Fig. 6.1:Eksempel på montering av en veggjennomføring 6.2 Montere innedelen Montere innedelen 1) Hekt slissene på innedel fast i krokene på monteringsplatene. Forsikre deg om at krokene på monteringsplaten sitter korrekt ved å bevege dem mot høyre og venstre. Dekk til rørenden slik at det ikke kommer inn smuss eller støv når røret legges gjennom veggen. Før vanninnløpet kobles til innedelen (merket med "WATER IN") skal det installeres et utefilter (med en maskebredde på minst 0,4 mm (spesialtilbehør), feltforsyning). Koble innløpet til utefilteret til utløpet på varmtvannstanken. Til slutt kobles tilkoblingen til vannutløpet på innedelen (merket med "WATER OUT") til innløpet på varmtvannstanken. Kobles ikke røret til korrekt, kan det gi forstyrrelser i innedelen. Forsikre deg om at ledningene for vannkretsløpet er isolert for å redusere varmetap. Når installasjonen er ferdig, skal det kontrolleres at anlegget er tett. Fig. 6.3:LIA 7-16IM 2) Fest skruene (5) på monteringsplaten som vist under. Modell LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM Mutterstørrelse (dreiemoment) Vann Rp 3/4" [58,8 N m] Rp 3/4" [58,8 N m] Rp 11/4" [117,6 N m] Rp 11/4" [117,6 N m] Rp 11/4" [117,6 N m Fig. 6.2:LIA 7-16IM NO-7

10 Norsk Installere innedelens kjølemediumledning Installer kjølemediumledningen korrekt før du slår på kompressoren. Hvis kjølemediumledningene ikke sitter fast og ventilene er åpnet mens kompressoren er i drift, suges det inn luft. Dette øker trykket i kjølemediumkretsløpet og kan forårsake personskade. 1) Før kragingen er det viktig å sette overfalsmutteren (befinner seg på forbindelsesdelen på ledningsgjennomføringen) på kobberrøret. 2) Ikke bruk rørtang til å åpne kjølemediumledningen. Overfalsmutteren kan knekke og forårsake lekkasje. Bruk en korrekt skrunøkkel eller ringnøkkel. 3) Koble til rørledningen: Juster røren i midten, og trekk til overfalsmutteren lett for hånd. Når overfalsmutteren trekkes til med momentnøkkelen, skal dreiemomentene i tabellen følges Installere avløpsslangen Bruk en vanlig avløpsslange med en innvendig diameter på 15 mm. Denne slangen skal alltid være rettet nedover og installeres i frostfrie omgivelser. Slangens utløp skal alltid legges utendørs. Slangen skal ikke føres inn i avløpsslangen eller rengjøringsslangen, som genererer amoniakkgass, svovelgass osv. Om nødvendig skal det brukes slangeklemmer til å feste slangen til inntaket for avløpsslangen bedre. Dette forhindrer lekkasjer. Vann kan dryppe ut av avløpsslangen. Derfor må du forsikre deg om at slangens utløp ikke er stengt eller blokkert. Modell Ledningsstørrelse (dreiemoment) Gass Væske LIA 7IM 5/8 [65 N m] 1/4 [18 N m] LIA 9IM 5/8 [65 N m] 1/4 [18 N m] LIA 12IM 5/8 [65 N m] 3/8" [42 N m] LIA 14IM 5/8 [65 N m] 3/8" [42 N m] LIA 16IM 5/8 [65 N m] 3/8" [42 N m] MERKNAD Trekk til overfalsmutteren med momentnøkkelen som vist. Hvis overfalsmutteren trekkes til for hardt, kan det etter en viss tid skje at overfalsmutteren knekker, og kjølemedium lekker ut. Fig. 6.5:LIA 7-16IM Fig. 6.4:LIA 7-16IM NO-8

11 6.3 Tilkobling til oppvarming Varmepumpen er utstyrt med atskilte utganger for oppvarmingsog varmtvannskretsen. Skal ikke varmepumpen brukes til å berede varmtvann, skal varmtvannsutgangen tettes igjen permanent. Før varmepumpen kobles til oppvarmingsvannet, må varmeanlegget spyles for å fjerne eventuell forurensning, rester av tetningsmateriale og lignende. Samles det opp rester i kondensatoren, kan det føre til en totalsvikt i varmepumpen. Når installasjonen til oppvarmingen er utført, skal varmeanlegget fylles, avluftes og trykktestes. Vær oppmerksom på følgende når anlegget fylles: Ubehandlet påfyllings- og tilleggsvann skal ha drikkevannskvalitet (uten farge, klart, uten avleiringer). Påfyllings- og tilleggsvann skal filtreres på forhånd (maskevidde maks. 5 µm). Steindannelse i vannvarmsystemer kan ikke unngås helt, men holder seg på et pålitelig lavt nivå ved anlegg med turtemperaturer på under 60. Derfor bør følgende veiledende verdier overholdes for påfyllingsog tilleggsvann iht. VDI 2035 blad 1: Koble til ledningen Modell Koble til utedelen Ledningsstørrelse (dreiemoment) Gass Væske LIA 7IM 5/8 [65 N m] 1/4 [18 N m] LIA 9IM 5/8 [65 N m] 1/4 [18 N m] LIA 12IM 5/8 [65 N m] 3/8" [42 N m] LIA 14IM 5/8 [65 N m] 3/8" [42 N m] LIA 16IM 5/8 [65 N m] 3/8" [42 N m] Fastsett ledningslengdene, og kapp til rørenes lengde med en rørkapper. Fjern grader langs kappekantene. Før kragingen er det viktig å sette på overfalsmutteren. Juster rørene og ventilene i midten, og trekk til overfalsmutteren med momentnøkkelen. Følg dreiemomentene som står oppført i tabellen. Ledningene på stedet kan legges i alle fire retninger. Bor hull i rørblendene, slik at ledningene kan settes inn. Sørg for at rørblendene installeres, slik at regn ikke slipper inn i utedelen. Norsk Samlet varmeeffekt i [kw] Sum jordalkalier i mol/m³ eller mmol/l Minsteturflowhastighet Minsteturflowhastigheten gjennom varmepumpen skal sikres i alle driftstilstandene til oppvarmingssystemet. Dette kan gjøres i en konstant åpen varmekrets, for eksempel i et referanserom som styres ved hjelp av en romtemperaturregulator. Det anbefales å bruke en overstrømningsventil bare for flatevarme og en maks. turflowhastighet på 1,3 m³/h. 6.4 Installere utedelen Samlet hardhet i dh opptil 200 2,0 11,2 Når plasseringen er valgt, skal varmepumpen monteres i henhold til figuren "Montere inne- og utedelen". 1) Varmepumpen plasseres vannrett på et betongfundament eller en stabil grunnramme, og skrus fast (Ø10 mm). 2) Monteres den på taket, skal den beskyttes mot for eksempel sterk vind. Fest varmepumpen sikkert. 3) I områder med sterkt snøfall skal fundamentets plassering og høyde prosjekteres slik at fri luftinnsugning garanteres. Fjerne kledningspanelet 1) Fjern de tre festeskruene. 2) Skyv kledningspanelet nedover for å løsne klinkene. Trekk deretter kledningspanelet mot deg igjen, for å fjerne det. Fig. 6.6:LIA 7-16IM Forsikre deg om at du bruker to nøkler for å trekke til skruene. (Skrus mutterne for langt, kan kragene knekke eller lekke.) Lukk forbindelsen til rørene helt med en varmeisoleringssparkelmasse (på stedet), som vist i figuren til høyre. NO-9

12 Norsk Kappe til og krage rørene 1) Kapp til rørlengdene med en rørkapper. 2) Fjern gradene med en brotsj. Hvis grader ikke fjernes, kan det føre til lekkasjer. Hold rørenden ned under gradfjerningen, slik at det ikke faller metallspon ned i røret. 3) Når kragemutteren er satt på, skal rørenden krages. 6.5 Strømtilkobling Varmepumpen skal jordes etter forskriftene. Jordingen skal ikke være forbundet med gass- eller vannledninger eller jording på lynavledere og telefoner. Utilstrekkelig jording kan føre til elektriske støt og lekkasjer ved feil på varmepumpen. Koble strømforsyningen til innedelen. Følg lokale og nasjonale kabelleggingsstandarder og forskrifter, samt instrukser i disse installasjonsanvisningene. Bruk den forskriftsmessige 30 A-bryteren til nettilkobling 1 Bruk den forskriftsmessige 30 A-bryteren til nettilkobling 2 Bruk den forskriftsmessige 15 A/16 A-bryteren til nettilkobling Kabeltilkobling til innedelen Ikke bruk kabler som er kombinert til innendørs og utendørs bruk. Bruk spesielle forbindelseskabler til innendørs og utendørs bruk, og koble de til fast til innendørs eller utendørs bruk. Klem fast kabelen slik at varmepumpen ikke kan belastes med ytterligere trykk. Hvis tilkoblingen eller festingen ikke utføres korrekt, kan det føre til overoppheting eller brann. 1) Som forbindelseskabel mellom inne- og utedelen bør det brukes en godkjent polykloropren-belagt 4 x 4,0 eller 6,0 mm2 kabel IEC 57 eller en mer robust kabel. Forsikre deg om at tilkoblingsnumrene på utedelen er forbundet med de samme tilkoblingsnumrene på innedelen via kabelen med riktig farge. Jordingskabelen bør være lengre enn de andre kablene som vist i figuren om elektrisk sikkerhet, i tilfelle kabelen løsner fra forankringen. 2) Kabeltilkobling til strømforsyningen gjennom isoleringsinnretninger (skilleanordning). Isoleringsinnretninger (skilleanordning) må ha en kontaktavstand på minst 3,0 mm. Koble til den forskriftsmessige tilførselskabel 1 med polykloropren-belegg (3 x 4,0 oder 6,0 mm²), tilførselskabel 2 (3 x 4,0 mm²) og tilførselskabel 3 (3 x 1,5 mm²), type IEC 57 til tilkoblingsplaten. Den andre enden av kabelen kobles til separerende installasjoner (skilleanordning). 3) For at ingen kabler skal bli skadet av skarpe kanter, bør disse legges gjennom bøssinger (på bunnen av innedelen) før de føres inn i strømforsyningen. Koble til spesialtilbehør 1) Alle tilkoblinger bør følge lokal eller nasjonal kabelleggingsstandard. 2) Den maksimale utgangseffekten til tappevannvarmeelementet bør være 3 kw. 3) Varmtvannsføleren skal være en NTC-2-sensor. 4) Treveisventilen bør være en fjærtype. - bør være CE-merket. - hvis AV, bør den være justert for varmedrift. - toppbelastningen for ventilen er 3 VA. 5) Topunkts romtemperaturreguleringen bør være av typen bimetall. - bør være CE-merket. - maksimal driftsstrøm bør være mindre enn 3 A rms. NO-10

13 6.5.2 Tilkoblingsbetingelser Strømforsyningen til varmepumpene samsvarer med IEC/EN Kabeltilkobling til utedelen 1) Skru lokket av koblingsboksen. 2) Som forbindelseskabel mellom inne- og utedelen bør det brukes en godkjent polykloropren-belagt 4 x (4,0 oder 6,0 mm2) kabel IEC 57 eller en mer robust kabel. 3) Sikre kabelen med en klemme på kontrolltavlen. 4) Velg den nødvendige retningen, og sett på sikringsringen som følger med i tilbehøret for å beskytte kabelen mot skarpe kanter. 5) Når alle kabler er lagt, bindes kablene sammen med det medfølgende båndet, slik at de ikke berører kompressoren og de frittliggende kobberledningene. 6) Sett lokket på kontrolltavlen igjen. 7 Oppstart Når installasjonen er fullført, må du forsikre deg om at det ikke siver ut kjølemedium. 7.1 Fjerne frontpanelet Følg trinnene som beskrives nedenfor, for å fjerne frontpanelet. Før frontpanelet på innedelen fjernes, må først hele strømforsyningen (dvs. strømforsyningen til innedelen, strømforsyningen til varmeovnen og strømforsyningen til varmtvannstanken) slås av. 1) Fjern de to festeskruene som sitter nederst på frontpanelet og festeskruen foran panelet. 2) Trekk den nederste delen av frontpanelet forsiktig mot deg for å løsne frontpanelet fra den venstre og høyre kroken. 3) Hold den venstre og høyre kanten av frontpanelet fast, slik at frontpanelet kan løftes av krokene. Norsk Kabelisolering og utstyr for tilkoblingen Her gjelder det samme som for innendørsutstyret. For ekstra informasjon, se figuren LUFT-VANN-VARMEPUMPE INNEDEL, kapittel 5 (KABELTILKOBLINGER TIL INNEDELEN). 7.2 Ta av sidedelene Følg trinnene som beskrives nedenfor, for å ta av sidekabinettet. Før frontpanelet tas av innedelen, skal alltid all strømforsyning slås av (dvs. innvendig strømforsyning, strømforsyning til oppvarming og bereder). 1) Gjennomfør trinnene som er beskrevet under FJERNE FRONTPANELET. 2) Fjern alle de 13 festeskruene til venstre, høyre og over sidekabinettet. 3) Ta av sidekabinettene forsiktig ved å løfte det etter de to håndtakene. NO-11

14 Norsk 7.3 Reparere overlastsikringen 7.6 Kontrollere trykkreduksjonsventilen Kontroller driften av trykkreduksjonsventilen ved å stille spaken vannrett. (Se figuren "Trykkreduksjonsventil".) Hører du ingen klapring (på grunn av vanntapping), må du kontakte en autorisert forhandler. Etter kontrollen skal spaken trykkes ned igjen. Hvis vann strømmer ut av varmepumpen, slår du av systemet og kontakter en autorisert forhandler. Utfør trinnene "Kap. 7.2 på s. 11" før trinnene som beskrives nedenfor. Fjern de tre skruene (1). Press ut kontrolltavlen (2). Fjerne skruen på klemmelokket (3) Følg trinnene under "TILBAKESTILLE OVERLASTSIKRINGEN". 7.4 Tilbakestille overlastsikringen Overlastsikringen (4) sørger for sikkerhet ved å forhindre at vannet overopphetes. Hvis overlastsikringen (4) utløses når vanntemperaturen er høy, må du utføre trinnene nedenfor for å tilbakestille sikringen. 1) Ta av lokket. 2) Trykk med en teststift lett på tasten i midten (5) for å tilbakestille overlastsikringen (4). 3) Deretter installerer du overlastsikringen (4) i omvendt rekkefølge. 7.7 Tilpasse vannstrømraten Forsikre deg om at minst 30 liter vann er i sirkulasjon før vannstrømraten stilles inn. Vannstrømraten kan tilpasses ved å velge et nivå for sirkulasjonspumpen. Som standard er den innstilt på middels hastighet (II). Om nødvendig kan hastigheten kobles om til høy hastighet (III) eller langsom hastighet (I) (for eksempel for å redusere lyden av rennende vann). Figuren nedenfor viser det eksterne statiske trykket (kpa) via vannstrømraten (l/min). Fig. 7.1:Vannstrømraten MERKNAD Standardinnstilling for LIA 7-9IM er pumpehastighet 3 for LIA 12-16IM er pumpehastighet Teste vanntrykket Vanntrykket bør ikke falle under 0,05 MPa (kontroll ved hjelp av manometeret). Om nødvendig skal det fylles vann fra springen i varmtvannstanken. NO-12

15 7.8 Kontrollere RCCB AV-bryterne som er integrert i varmepumpen (RCCB), samsvarer ikke med nasjonale sikkerhetsbestemmelser når det gjelder reststrøm. Derfor må komponentene installeres på stedet. Sørg for at RCCB er stilt på "ON" før RCCB testes. Slå på strømforsyningen til innedelen. RCCB kan bare testes når strømforsyningen til innedelen er slått på. Trykk på TEST-knappen på RCCB. Spaken stilles nedover og viser "0" når alt går som normalt. Ta kontakt med en autorisert forhandler dersom RCCB oppviser en defekt. Slå av strømforsyningen til innedelen. Hvis RCCB fungerer normalt, setter du spaken på "ON" igjen etter testen. 7.9 Ventilere vannkretsløpet Sett spaken i vannrett stilling. (Se figuren "Trykkreduksjonsventil".) Innestengt luft føres ut med vannet. Etter noen sekunder stiller du spaken nedover igjen for å avbryte vannavledningen. Gjenta dette til det ikke er mer luft igjen i systemet. MERKNAD Forsikre deg om at denne prosessen følges, slik at kjølemedium i gassform ikke siver ut. 5) Løsne påfyllingsslangen fra vakuumpumpen og servicetilkoblingen til treveisventilen. 6) Lokket på servicetilkoblingen på treveisventilen trekkes til ved hjelp av en momentnøkkel med et dreiemoment på 18 Nm. 7) Ta ventilhettene av toveis- og treveisventilen. Begge ventilene skal stilles på "OPEN" med en sekskantnøkkel (4 mm) for å åpne dem. 8) Skru ventilhettene på toveis- og treveisventilen igjen. Forsikre deg om at det ikke lekker gass ut. Hvis måleverdien ikke reduseres som beskrevet i trinn 3, fra 0 cmhg (0 MPa) bis -76 cmhg (-0,1 MPa), må følgende tiltak iverksettes: Når lekkasjen er utbedret og ledningstilkoblingene er trukket til, kan du fortsette fra og med trinn 3. Hvis det fortsatt finnes lekkasjer, selv om ledningstilkoblingene er trukket til, skal lekkasjen repareres. Under installasjonen skal det ikke komme kjølemedium ut i atmosfæren. Vær forsiktig! Flytende kjølemedium kan føre til frostskader Kondensutløpet på utedelen Norsk 7.10 Luft-til-vann-varmepumpe Vakumere anlegget Når du installerer en luft-til-vann-varmepumpe, må du sørge for at innedelen og ledningene vakumeres som beskrevet her. Kondens som samles opp under driften, skal kunne avledes frostsikkert. 1) En påfyllingsslange med en trykkstift på lavtrykkssiden kobles til ladestasjonen og serviceinntaket på treveisventilen. Vær oppmerksom på at enden av ladeslangen må kobles til trykkstiften på serviceventilen. 2) Den midterste slangen på manometerstasjonen kobles til en vakuumpumpe med testventil eller til en vakuumpumpe eller til en adapter på en vakuumpumpe. 3) Slå på vakuumpumpen, slik at en måleverdi på 0 cmhg (0 MPa) til -76 cmhg (-0,1 MPa) vises. Vakumer anlegget i rundt ti minutter. 4) Lukk ventilen på lavtrykkssiden av manometerstasjonen, og slå av vakuumpumpen. Måleverdien bør ikke endre seg i de påfølgende fem minuttene. MERKNAD I varmere regioner anbefales det å installere kondenskaroppvarming. I kjøligere regioner med lengre frostperioder er det absolutt nødvendig å installere kondenskaroppvarming. NO-13

16 Norsk 7.12 Kontrollere adgangstrykket i ekspansjonstanken Det er installert en ekspansjonstank på 10 l og med et adgangstrykk på 1 bar i innedelen. Det samlede volumet av vann i systemet bør være under 200 liter. (Merk: Denne vannmengden regnes ikke med i varmepumpens tankvolum.) Er den samlede vannmengden større enn 200 liter, bør du legge til en ekspansjonstank. 8 Ta reguleringen i bruk 8.1 Generelt Driftsområder: Turtemperatur ( C) Innendørs OPPVARMING Maks. 55 Min Korrekt utpumpingsprosess Trinnene i en korrekt utpumpingsprosess som oppført nedenfor, skal følges til punkt og prikke. 1) Trykk inn bryteren "PUMPEDW" på kontrolltavlen for å starte PUMP DOWN-modusen. Kjør systemet i PUMP DOWN-modus i minutter. 2) Etter minutter (etter 1 eller 2 minutter ved svært lav omgivelsestemperatur (< 10 C)), skal toveisventilen lukkes helt. 3) Etter tre minutter lukkes treveisventilen helt. 4) Trykk inn bryteren "OFF/ON" på kontrolltavlen for å avslutte PUMP DOWN-modusen. 5) Fjern kjølemediumledningen. Stans kompressordriften før du fjerner kjølemediumledningene under utpumpingen. Fjernes kjølemediumledningen under kompressordriften og ventilene åpnes, suges det inn luft. Dette øker trykket i kjølemediumkretsløpet og kan forårsake personskade Sjekkliste Lekker det kjølemedium fra krageforbindelsene? Er krageforbindelsene isolert? Er forbindelseskabelen riktig festet? Er kondensutløpet i orden? Er innedelen korrekt festet til monteringsplaten? Er vanntrykket høyere enn 0,05 MPa? Er driften av trykkreduksjonsventilen normal? Virker RCCB normalt? Stemmer nettspenningen overens med den nominelle spenningen? Oppstår det uvanlige lyder? Virker oppvarmingen som den skal? Virker varmtvannsberedningen som den skal? Virker LCD-displayet normalt? Lekker det ut vann under testingen av innedelen? OPPVARMING Utetemperatur i ( C) MERKNAD Hvis utetemperaturen ligger utenfor det ovennevnte området, faller varmeeffekten merkbart, og utedelen kan slås av ved hjelp av sikkerhetstiltak. 8.2 Funksjonsbeskrivelse Utendørs Maks. 35 Min ) Driftstast (PÅ/AV) 2) Drifts-LED 3) Modustast 4) Tast for stille drift 5) Tast for drift av tilleggsvarmer 6) Tast for systemprogrammering 7) Timer-programmeringstaster 8) Tast for nødvarmedrift 9) Tast for utpumping av systemet 10) Systemstatustaster 11) Feiltilbakestillingstast 12) Driftsindikator oppvarming (PÅ/AV) 13) Driftsindikator varmtvannsberedning (PÅ/AV) 14) Driftsindikator stille drift (PÅ/AV) 15) Indikator tilleggsvarmer rekvirert (PÅ/AV) 16) Indikator nødvarmedrift rekvirert (PÅ/AV) 17) Driftsindikator tilleggsvarmer (PÅ/AV) 18) Driftsindikator tappevann-varmeelement (PÅ/AV) 19) Indikator systemprogrammering (PÅ/AV) 20) Indikator systemstatus (PÅ/AV) 21) Indikator utpumpingsdrift (PÅ/AV) 22) Indikator for timerinnstilling og klokkeslett 23) Indikator ekstern styring 24) Indikator utetemperatur 25) Indikator turtemperatur NO-14

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Vann. Det handler om å bryte grenser

Vann. Det handler om å bryte grenser Luft Vann Det handler om å bryte grenser 12 Som leverandør av Norges bredeste luft/vann sortiment, ser vi at det kan være nødvendig med klargjøring av de faglige begrepene. Anleggene kan hovedsakelig deles

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+ Tekniske spesifikasjoner SI 13TUR+ Enhetsinformasjon SI 13TUR+ Utforming - Varmekilde Brine - Modell Universalkonstruksjon reversibel - Regulering - Måling for mengde termisk energi Integrert - Installasjonssted

Detaljer

SPLIT LUFT TIL VANN VARMEPUMPER LIA..IM

SPLIT LUFT TIL VANN VARMEPUMPER LIA..IM SPLIT LUFT TIL VANN VARMEPUMPER LIA..IM Den enkleste måten å få en gunstig og miljøvennlig oppvarming på. LIA -IM LIA -9IM LIA -IM Varmeeffekt i kw (EN ) Varmeeffekt i kw (EN ) Varmeeffekt i kw (EN ) Varmeeffekt

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner LA 26HS

Tekniske spesifikasjoner LA 26HS Tekniske spesifikasjoner LA 26HS Enhetsinformasjon LA 26HS Utforming - Varmekilde Utendørsluft - Modell Universalkonstruksjon - Regulering WPM 26 veggmontert - Installasjonssted Utendørs - Ytelsesnivåer

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner LA 11PS

Tekniske spesifikasjoner LA 11PS Tekniske spesifikasjoner LA 11PS Enhetsinformasjon LA 11PS Utforming - Varmekilde Utendørsluft - Modell Universalkonstruksjon - Regulering WPM 2006 veggmontert - Installasjonssted Utendørs - Ytelsesnivåer

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Takk for at du har kjøpt et Panasonic-produkt INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETS- FORANSTALTNINGER 2~3 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Panasonic luft-vannvarmepumpe er et delt system som bare består av en innedel

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner LA 14PMS

Tekniske spesifikasjoner LA 14PMS Tekniske spesifikasjoner LA 14PMS Enhetsinformasjon LA 14PMS Utforming - Varmekilde Utendørsluft - Modell Universalkonstruksjon - Regulering WPM 26 veggmontert - Installasjonssted Utendørs - Ytelsesnivåer

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010 HÅNDBOK Bruksanvisning for ventilator 991.0358.105/126010 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning Luft-vannvarmepumpe

Bruksanvisning Luft-vannvarmepumpe TIMER OUTDOOR HEAT TIMER 1 2 3 4 5 6 MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION WATER OUTLET OFF/ON 0.1 0 0.2 0.4 MPa 0.3 ATUAL PUMPDW Bruksanvisning Luft-vannvarmepumpe

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge:

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge: Varmepumper 2008/2009 Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi Electric har lang erfaring innen varmepumper og aircondition. De produserer alle betydningsfulle

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

FDV-Dokumentasjon. Dokumentasjon. Dusjtermostat M08-LY04. Importør: Boco Europe AS, C.O Lundsgate 16, 3043 Drammen, Norway

FDV-Dokumentasjon. Dokumentasjon. Dusjtermostat M08-LY04. Importør: Boco Europe AS, C.O Lundsgate 16, 3043 Drammen, Norway FDV-Dokumentasjon Dokumentasjon Dusjtermostat M08-LY04 Importør: Boco Europe AS, C.O Lundsgate 16, 3043 Drammen, Norway 2 Dusjbatteri m. termostat i krom Tekniske spesifikasjoner Varmtvannstilkobling :

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010 Luft/vann varmepumpe GR462010 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Draen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Leichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV*

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* Brukermanual Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* 18.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Bak frontdekslet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontrollens

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Sabiana Carisma Fly. vegghengt viftekonvektor. Produktblad PB 4.C.2. Sabiana Carisma Fly PB 4.C /15

Sabiana Carisma Fly. vegghengt viftekonvektor. Produktblad PB 4.C.2. Sabiana Carisma Fly PB 4.C /15 Produktblad vegghengt viftekonvektor 1/15 Produktblad Innhold Produktbeskrivelse Driftsbetingelser Elektrisk data for motor Fjernkontroll Måltegninger Vekt Vannmengde Trykkfallsdiagram Eurovent-sertifiserte

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. 2-veis ventilsett/3-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLERINGSHÅNDBOK. 2-veis ventilsett/3-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLERINGSHÅNDBOK -veis ventilsett/-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -veis ventilsett/-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMVC09B7 Les denne håndboken nøye før installering.

Detaljer