Risikovurdering og Beredskap. Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikovurdering og Beredskap. Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset"

Transkript

1 Risikovurdering og Beredskap Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset

2 Hva er beredskap? Hverdagsberedskap vs. kriseberedskap Håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede hendelser som kan føre til skade på, eller tap av, verdier eller personskade/dødsfall Sikre best mulig håndtering av ekstraordinære hendelser som utfordrer kapasiteten eller vesentlig reduserer helseforetakets evne til å yte helsehjelp. Omfatter tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak

3 Helgelandssykehuset Lite HF, tre sykehus, to traumemottak 80 traumer årlig 15 alvorlige traumer årlig (ISS > 15) 20 invasive stabiliserende prosedyrer årlig Optimal bemanning og vær: Takler fire > 15 Desember 2014 Mann 23 år fastklemt lastebil Bekkenfraktur 9 timer til endelig behandling, via stabilisering lokalt Mer enn 2-4 alvorlige skader krisesituasjon

4 Krisehåndtering på sentralt nivå Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle, tilsynsfunksjon og sentral krisehåndtering Justis- og beredskapsdepartementet ansvar for nasjonal sikkerhetsberedskap (DSB) Sektordepartementene har sektoransvar og kan utnevnes til lederdepartement St.mld 29 ( ) Samfunnssikkerhet

5

6 Lov om helsemessig og sosial beredskap 1-1. Lovens formål og virkemidler Formålet med loven er å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp, helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid.

7 Lov om helsemessig og sosial beredskap 2-2.Planlegging og krav til beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid Kommuner, fylkeskommuner, regionale helseforetak, sykehus og staten plikter å utarbeide beredskapsplaner Departementet kan gi forskrift om krav til beredskapsforberedelsene og beredskapsarbeidet, herunder sette krav til driftssikkerhet, lagring av materiell og utstyr, og til øvelser og opplæring av personell.

8 Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse - grunnlag for beredskapsplan Virksomheten skal gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse Avdekket risiko og sårbarhet reduseres gjennom forebyggende og skadebegrensende tiltak. 4. Planforutsetninger Interne hendelser (strøm, vann, IKT, og annen infrastruktur) Eksterne hendelser som fører til massetilstrømming

9 Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. 6.Krav til samordning av beredskapsplaner Virksomheten skal samordne sine beredskapsplaner i samsvar med lov om spesialisthelsetjenesten 2-1b, lov om folkehelsearbeid 28 og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Krav om kompetanse, opplæring og øvelser Virksomheten skal sørge for at personell som er tiltenkt oppgaver i beredskapsplanen er øvet og har nødvendig beskyttelsesutstyr og kompetanse. 8.Forsyningssikkerhet Virksomheten skal sørge for å ha tilfredsstillende sikkerhet for forsyning av viktig materiell, utstyr og legemidler.

10 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1 b. Beredskapsplan Det regionale helseforetaket skal utarbeide beredskapsplan etter lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap for institusjoner og tjenester som det regionale helseforetaket skal sørge for, jf. 2-1a i denne lov. Beredskapsplanen skal samordnes med kommunenes, fylkeskommunenes og de andre regionale helseforetakenes beredskapsplaner.

11 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m Krav til avtalens innhold Avtalen skal som et minimum omfatte: 1. enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre 2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester 3. retningslinjer for innleggelse i sykehus 4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter 3-5 tredje ledd 5. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon 6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering 7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 8. samarbeid om jordmortjenester 9. samarbeid om IKT-løsninger lokalt 10. samarbeid om forebygging 11. omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Når det avtales samarbeidstiltak, må avtalen klargjøre ansvarsforholdene, herunder må arbeidsgiveransvaret avklares. Videre må det avtales hvordan samarbeidstiltaket skal organiseres og finansieres.

12 Tjenesteavtale 11 Partene plikter å samordne og dele egne planer for sosial- og helsemessig beredskap for større ulykker, kriser og katastrofer. Dette gjelder å: utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for planlegging (ROS-analyser) utarbeide og revidere beredskaps- og katastrofeplaner samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvelser utarbeide planer for forsyning og forsyningssikkerhet for legemidler, materiell og medisinsk utstyr beskrive varslings- og krisekommunikasjon samarbeide om opplæring og vedlikehold av kunnskap og kompetanse i krisehåndtering innkallingsrutiner for personell samarbeide med andre nødetater (som brann/redning og politi, redningstjeneste), samfunnssektorer og frivillige organisasjoner for å sikre helhetlige beredskapsplaner og krisehåndtering.

13 Beredskapsplaner Helgelandssykehuset Massetilstrømning av pasienter til sykehuset Stor ulykke eller naturkatastrofe (ekstremvær, flom, snøras, jordras, skipsulykke, offshoreulykke, stor transportulykke med bil/buss/tog, flyulykke, brann, industriulykke) Pandemi/epidemi/høyrisikosmitte CBRN ulykke Sikkerhetstrussel Svikt i sykehusintern infrastruktur Svikt i avløpssystem Svikt i kjøleanlegg Svikt i ventilasjon Svikt i oppvarming Svikt i renovasjon Svikt i IKT Brann på sykehus Svikt i forsyning Svikt i legemiddelforsyning Svikt i elektrisitetsforsyning Svikt i vannforsyning Svikt i drivstofftilførsel Svikt i forsyning av medisinske gasser og trykkluft Ekstern bistand

14 Helgelandssykehuset HF opererer med tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift Grønn beredskap Normal drift, men med særlig overvåkning Gul beredskap Alvorlig situasjon Rød beredskap Krise eller katastrofe

15 Beredskapsnivåer

16

17 ROS-analyse Godt verktøy for å systematisere risiko Krever opplæring og trening Trekke inn operative medarbeidere på alle nivåer faglig kompetanse er viktigst! Passer ikke like godt i alle situasjoner

18 Mål Sykehuset skal kunne takle bortfall av viktig infrastruktur Beskrivelse av mål Identifisere risikoområder som kan sette sykehusets kritiske infrastruktur ut av drift. Vurdere risiko og konsekvens Styringsvariabel 1 Stabil elforsyning Suksessfaktor Risikofaktor Nå-situasjon Sannsynlighet Konsekvens Tiltak 1. Stabil leveranse av nettstrøm Ustabil nettstrøm 2. UPS med tilstrekkelig kapasitet på kritiske funksjoner 3. Generator for reservestrøm med høy driftsikkerhet 4. Tilstrekkelig generatorkapasitet 5. Internt ledningsnett med tilstrekkelig kapasitet 6. Kapasitet til å overføre pasienter til annet sykehus 7. Gjennomføring av øvelser og test av tekniske systemer Manglende UPS-dekning eller lav kapasitet Svak driftsikkerhet på nødstrømgenerator For lav kapasitet på nødstrømgenerator Utilstrekkelige interne overføringssystemer, brytere, transformatorsystemer og overvåkning Manglende transportkapasitet Manglende trening og testing Utfall omlag månedlig. Redundante systemer. Høyt fokus fra strømleverandør, tett oppfølging, gode systemer for varsling av planlagt nedetid Manglende dekning for opersjonsstue Det gamle generatorsystemet er defekt, det er leid inn reservegenerator som er plassert i container utenfor sykehuset Det gamle generatorsystemet er defekt, det er leid inn reservegenerator som er plassert i container utenfor sykehuset. Reservesystemet har ikke optimal kapasitet Sykehusets hovedtavle og brytere er 35 år gamle og utslitt Planer for oppbemanning av ambulansetjenesten (bil/båt/luft) ved kritisk strømbrudd. Overføring av inneliggende pasienter til Mo og Mosjøen. Formidling av primærinnleggelser til Mo, Mosjøen og Namsos Tekniske systemer testes ukentlig. Svært liten Kritisk Bedring av reservestrømsystemer, både generatorkapasitet og UPSforsyning (Uninterruptible power supply) Stor Alvorlig Nytt nødstrømsystem er under planlegging Liten Alvorlig Nytt nødstrømsystem er under planlegging Middels Alvorlig Nytt nødstrømsystem er under planlegging Stor Kritisk Ombygging av sykehusets sentrale elanlegg er under planlegging. Svært liten Kritisk Liten Alvorlig Gjennomføre øvelser

19 Risikomatrise

20 Oppsummering Kommuner og helseforetak ansvar for samordnede beredskapsplaner Helseforetak ansvar for massetilstrømming, sammenbrudd av infrastruktur, lagring av materiell og utstyr, driftssikkerhet og øvelser Kommuner og helseforetak forskjellige ansvarsområder Planer skal være basert på ROS-analyse

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging Samarbeidsavtaler Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune (heretter kalt kommunen)og Akershus universitetssykehus HF (heretter kalt Ahus). 2. Bakgrunn

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene

Detaljer

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst - ROS- og beredskapsanalyse - Metode for beregning av beredskapslager 1 Sammendrag med anbefalinger... 3 2 Innledning... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Omfang...

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Foto: NVE Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 04 07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Innhold Forord Sammendrag. Innledning...8.. Organisering av arbeidet med revisjon av planen...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 5 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15)

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) 1 Innledning I sivilbeskyttelsesloven er kommunene pålagt en generell beredskapsplikt. Som grunnlag for dette sier lovens

Detaljer

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Tenesteavtale 11 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 Dokument 3-serien Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 Dokument 3:2 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Partene Tjenesteavtalen er inngått mellom Oslo kommune og X helseforetak/sykehus. 2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3:7 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer