HANDLINGSPLAN FOR REDUKSJON AV RISIKO OG SÅRBARHET HELSE- OG SOSIALTJENESTENE. 4-ÅRSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR REDUKSJON AV RISIKO OG SÅRBARHET HELSE- OG SOSIALTJENESTENE. 4-ÅRSPLAN 2007-2010"

Transkript

1 1 HANDLINGSPLAN FOR REDUKSJON AV RISIKO OG SÅRBARHET I HELSE- OG SOSIALTJENESTENE. 4-ÅRSPLAN

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for planen. 2. Redegjørelse for gjennomførte ROS-analyser. 3. Redegjørelse for helsetilsynets brev av Klargjøring av aktuelle bestemmelser om beredskapsplaner og beredskapsplanlegging. 5. Redegjørelse for tilleggsvurderinger. 6. Vurdering av tiltak fremkommet i ROS-analysene. a. Forebyggende tiltak ut fra ROS-analysene. b. Prosedyrer for ressursdisponering og omlegging av drift. c. andre tiltak ut fra lov og forskrift. d. Tiltak ut fra lokal pandemiplan.

3 3 6. HANDLINGSPLAN FOR REDUKSJON AV RISIKO OG SÅRBARHET I HELSE- OG SOSIALTJENESTENE 4 ÅRSPLAN Bakgrunn for planen. I henhold til 2-2 i lov om helsemessig og sosial beredskap plikter kommuner, fylkeskommunen og staten: å utarbeide en beredskapsplan for de helse- og sosialtjenester de skal sørge for et tilbud av eller er ansvarlige for I henhold til 1 i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid er formålet med at beredskapsplanlegging skal gjøre virksomhetene: i stand til å tilby nødvendige tjenester under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid i samsvar med lov om helsemessig og sosial beredskap 1-1 I henhold til 3 i forskriften skal virksomheten (kommunen) gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser: skaffe oversikt over hendelser som kan føre til ekstraordinære belastninger for virksomheten. I 3 angis at avdekket risiko og sårbarhet reduseres: gjennom forebyggende og skadebegrensende tiltak Høsten 2006 ble det gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser i de ulike avdelingene. Etter at analysene var gjennomført vedtok styringsgruppa følgende om utarbeidelse av handlingsplan: For å redusere risiko og sårbarhet i forhold til helse- og sosialsektorens ulike tjenester og tjenesteproduksjon utarbeides det en 4-årig handlingsplan som del av kommunens beredskapsplanlegging. Det forutsettes at planen baseres både på gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser og ulike tilleggsvurderinger som gjøres i planprosessen. Planarbeidet må i henhold til 4, 2 avsnitt, i forskriften også bygge på planforutsetninger fra departementet, overordnet virksomhet, eier, eller fra virksomhet som er ansvarlig for samordning av beredskapsplaner. Ansvaret for utarbeidelse av handlingsplanen legges til sektoradministrasjonen. Redegjørelse for de gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser. I brev av 14. juli 2004 fra Statens helsetilsyn ble Alta kommune bedt om å bekrefte innen 15. februar 2005 at kommunen hadde vedtatt plan for helsemessig og sosial beredskap. I brev av fra Statens helsetilsyn ble Alta kommune varslet om at Statens helsetilsyn innen 4. mai 2006 vil pålegge kommunen å utarbeide en beredskapsplan for kommunens helsetjeneste som er samordnet med kommunens beredskapsplan for kommunens sosialtjeneste. Pålegget ville bli gitt hvis ikke Alta kommune senest 20. april 2006 bekreftet

4 4 at de har en beredskapsplan for kommunens helsetjeneste som er samordnet med kommunens beredskapsplan for kommunens sosialtjeneste. I brev av fra Alta kommune til Statens helsetilsyn redegjorde kommunen for status i arbeidet med beredskapsplaner, samt fremmet forslag til et opplegg og framdriftsplan for det videre arbeidet. Etter dette forslaget skulle kommunen iverksette en bred prosess som skulle resultere i en behandling av en samlet beredskapsplan innen I brev av fra Statens helsetilsyn vises det til kommunens forslag til fremdriftsplan og tar denne til etterretning. I henhold til den foreslåtte framdriftsplan oversendte styringsgruppa i brev av en bestilling av ROS-analyser til avdelingene. Avdelingene ble gitt frist til med å oversende rapport fra analysene til helse- og sosialsjef. Med bakgrunn i styringsgruppas bestilling av ROS-analyser mottok helse- og sosialadministrasjonen rapporter om 36 gjennomførte analyser i perioden juni-august I følgende tabell framgår hvilke hendelser som de ulike ansvarlige/tjenestene har analysert og hvilke vurderinger som er gjort med hensyn til risiko og konsekvens: Uønsket hendelse ansvarlig/ tjeneste analysevurdering Trusler/vold mot ansatte i Sosialavdelinga meget sannsynlig /farlig sosialtjenesten forskansing/okkupasjon av sosialtjenestens arealer Sosialavdeling sannsynlig/ farlig Brann i sosialtjenestens lokaler. Sosialavdelinga sannsynlig/ farlig mottak av stort antall brukere enn ordinært Sosialavdelinga sannsynlig/ ufarlig IKT-brudd Sosialavdelinga meget sannsynlig/ ufarlig mottak av stort antall ekstra pasienter Elvebakken sykehjem lite sannsynlig/ ufarlig ordre om å øke antall beboere alle sykehjem lite sannsynlig/ ufarlig (farlig) grunnet uønsket hendelse ved annen institusjon brann i sykehjem Elvebakken Ekornsvingen lite sannsynlig/ katastrofalt Kåfjord svikt i el.forsyning til Kåfjord Kåfjord sykehjem mindre sannsynlig/kritisk sykehjem strømbrudd ved sykehjem alle sykehjem sannsynlig/ ufarlig(farlig) ekstremt høyt sykefravær ved sykehjem alle sykehjem sannsynlig (lite sannsynlig)/ farlig vold og trussel om vold ved sykehjem alle sykehjem meget sannsynlig/ farlig rusmisbruk/under-slag av alle sykehjem sannsynlig/ medisiner ved sykehjem psykisk sterke inntrykk for ansatte kritisk (katastrofalt) omsorgsavdelinga sannsynlig/????

5 5 Utbrudd av MRSA-epedemi samtlige sykehjem sannsynlig/farlig ved sykehjem utbrudd av oppkast og diareepedemi omsorgsavdelinga sannsynlig/farlig ved Vertshuset eldre- senter Brann ved Vertshuset som medfører behov for omsorgsavdelinga sannsynlig/ kritisk evakuering Svikt i kommunal omsorgsavdelinga lite sannsynlig/ ufarlig vannforsyning / forurenset drikke-vann Smitte Sykehjemmene sannsynlig/ farlig brann ved Bo- og servicesentret i Talvik omsorgsavdelinga lite sannsynlig/ kritisk Kjøkkenet stenges av Helsesentrets kjøkken sannsynlig/kritisk mattilsynet pga konstatert salmonella eller tilsvarende Langvarig strømbrudd Helsesentrets kjøkken lite sannsynlig/ ufarlig ved Helsesentrets kjøkken Langvarig strømbrudd ved lite sannsynlig/ ufarlig Vertshuset kjøkken Brann ved Helsesentret Helsesentrets lite sannsynlig/ kritisk kjøkken Kjøkken Brann ved Vertshuset kjøkken Hendelse som medfører at mange barn blir uten daglig Barnevern lite sannsynlig/ farlig omsorg Brann på kontoret til Barnevern sannsynlig/farlig barnevern Bombetrussel Barnevern sannsynlig/farlig Trusler mot ansatte Barnevern meget sannsynlig/ ufarlig Fysisk angrep på ansatte. Bistandsavdelinga meget sannsynlig/ ufarlig Brann i tiltaksbolig Bistandsavdelinga sannsynlig/ ufarlig brann i avdelingen Rehabiliteringsavdelinga lite sannsynlig/ farlig økt behov for senger/lokaler legevakta / sentrum legevakt lite sannsynlig/ farlig Smitte Legevakta meget sannsynlig/ farlig Brann Legevakta lite sannsynlig/kritisk pandemi Legevakta lite sannsynlig/kritisk Som det framgår av tabellen vurderte analysegruppene at det for 13 av hendelsen er slik at sannsynligheten for hendelsen er sannsynlig / meget sannsynlig samtidig med at konsekvensene er farlig / kritisk/katastrofalt. Analysegruppene anbefalte overfor styringsgruppa at det ble utarbeides prosedyrer for ressursdisponering og omlegging av drift for noen hendelser i tillegg til det som Helsetilsynet forutsatte i brevet av

6 6 Redegjørelse for helsetilsynets krav i brev av (eksterne planforutsetninger fra Helsetilsynet). I brevet fra Helsetilsynet av anføres at Helsetilsynet vurderer at kommunens beredskapsplan/planverk som et minimum må omfatte: prosedyrer for interne hendelser som brann eller andre hendelser som gjør det nødvendig å evakuere beboere i sykehjem eller andre beboere som har behov for heldøgns pleie- og omsorgstilbud.samt i eventuelle legevaktslokaler og sosialkontor prosedyrer ved lengre bortfall av strøm og/eller oppvarming, vannforsyning, avløp og IKT ved slike virksomheter/enheter prosedyrer for hvordan hjemmeboende personer som er avhengig av kommunale helse- og sosialtjenester skal få hjelp prosedyrer for eksterne hendelser og ulykker som krever at virksomheten må omstille for å håndtere et større antall personer med hjelpebehov utover hva den ordinære akuttmedisinske beredskap (legevakt, AMK mv) kan håndtere vurdere hvordan hjemmeboende personer som er helt avhengig av kommunale helseog sosialtjenester skal få hjelp i en krise/katastrofesituasjon som for eksempel strømbrudd og infrastruktur avhengig av samordningsbehov, lokale forhold og aktualitet må kommunen ha planlagt hvordan den skal håndtere et større antall pasienter fra spesialisthelsetjenesten i en situasjon hvor større ulykker gjør det nødvendig å utskrive inneliggende sykehuspasienter og hva man kan bistå med av personell og utstyr ved kriser og katastrofer I tillegg må kommunen.. ha planlagt mottak av et større antall sykehjemspasienter fra nabokommunen(e) og hva man kan bistå med av personell og utstyr ved kriser og katastrofer. I brevet fra Helsetilsynet framgår videre: Operativ ledelse krever at virksomhetens ledelse må varsles og kan tre sammen. Kommunens varslingsliste må ikke nødvendigvis fremgå av en beredskapsplan for helsemessig og sosial beredskap, men kan eventuelt integreres i kommunens øvrige beredskapsarbeid og planverk. Det er et krav om at kommunen med krise og katastrofe skal kunne treffe beslutninger om egen organisering og ressursdisponering, samt samvirke med overordnede ledd, myndigheter og samarbeidspartnere og kunne be om bistand eller yte bistand Hvordan kommunen ved ansvarlig representant skal samhandle med politi, fylkesmann, lokal redningssentral, hovedredningssentral og andre aktuelle samarbeidspartnere bør framgå av beredskapsplanen/planverket. Beredskapsplanen/planverket for helsemessig og sosial beredskap skal omfatte informasjonstiltak. Alta kommune må således ha vurdert hvem og hvordan informasjon ved større ulykker og kriser skal formidles til skadde, overlevende, pårørende og offentligheten, herunder informasjon til de rammede og pårørende i forhold til behovet for oppfølging og psykososial bistand.

7 7 Klargjøring av aktuelle bestemmelser om beredskapsplan og beredskapsplanlegging. 2-2 i Lov om helsemessig og sosial beredskap sier følgende om hva beredskapsplan skal omfatte: Kommunen, fylkeskommuner og staten plikter å utarbeide en beredskapsplan for de helse- og sosialtjenester de skal sørge for et tilbud av og eller er ansvarlig for. Beredskapsplanen skal også omfatte tjenester som etter lov eller avtale tilbys av private virksomheter som er en del av de respektive tjenester. Det skal også i nødvendig utstrekning utarbeides delplaner for aktuelle institusjoner og tjenesteområder. I 2 i forskriften om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. framgår følgende om fastsettelse og oppdatering av beredskapsplan mv.: Fylkesting og kommunestyre skal sørge for fastsettelse og oppdatering av beredskapsplanen..det skal framgå av beredskapsplanen hvor ofte planen og risikoog sårbarhetsanalysen den bygger på skal evalueres og oppdateres. Evaluering og oppdatering skal dateres og dokumenteres. I 3 i forskriften framgår følgende om formålet med risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner: Virksomheten skal gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser skaffe oversikt over hendelser som kan føre til ekstraordinære belastninger for virksomheten. Forutsetningene for risiko- og sårbarhetsanalysene bygger på skal dokumenteres. Avdekket risiko og sårbarhet reduseres gjennom forebyggende og skadebegrensende tiltak. Beredskapsplaner skal sikre en tilstrekkelig produksjon av tjenester ved mulige hendelser knyttet til avdekket risiko og sårbarhet i samsvar med 4 og 9. 4, 1. avsnitt, i forskriften fastsettes følgende om prosedyrer for ressursdisponering og omlegging av drift: Beredskapsplanene skal omfatte prosedyrer for ressursdisponering og omlegging av drift som sikrer nødvendig tjenesteytelse ved a) interne og eksterne hendelser som vesentlig reduserer virksomhetens evne til å yte varer og tjenester. b) eksterne hendelser som vil innebære en ekstraordinær belastning på virksomheten og som kreve en generell omstilling av den ordinære driften for å kunne øke kapasiteten. 4, 2. avsnitt, sier følgende om øvrige planforutsetninger: Beredskapsplanen skal bygge på planforutsetninger fra departementet, overordnet virksomhet, eier, eller fra virksomhet som er ansvarlig for samordning av beredskapsplaner. 5 sier følgende om krav om operativ ledelse og informasjonsberedskap: Virksomheten skal ved en krise eller katastrofe kunne treffe beslutninger om egen virksomhets organisering og ressursdisponering samt samvirke med overordnede ledd,

8 8 myndigheter og samarbeidspartnere. - Beredskapsplanen skal også omfatte informasjonstiltak. 6 sier følgende om krav til samordning av beredskapsplaner: Virksomheten skal samordne sine beredskapsplaner i samsvar med lov om spesialisthelsetjeneste 2-1a, lov om helsetjenesten i kommunene 1-5 og lov om sosiale tjenester 3-6 første ledd 7 sier følgende om krav om kompetanse, opplæring og øvelser. Virksomheten skal sørge for at personell som er tiltenkt oppgaver i beredskapsplanen er øvet og har nødvendig beskyttelsesutstyr og kompetanse: 8 sier følgende om ansvar for forsyningssikkerhet; Virksomheten skal sørge for å ha tilfredsstillende sikkerhet for forsyning av viktig materiell, utstyr og legemidler. 9 sier følgende om registrering av personell: Virksomheten skal ha oversikt over personell som kan beordres etter helse- og sosialberedskapsloven 4-1, jfr. 1-4 første punktum. Oversikten skal omfatte personell som er mobiliseringsdisponert i Forsvaret og i Sivilforsvaret. Virksomheten skal sørge for å ha nødvendig personell til disposisjon i tilfelle krise, katastrofe og krig. Redegjørelse for tilleggsvurderinger. Risiko- og sårbarhetsanalysene ble gjennomført i hovedsak på virksomhetsnivå (institusjonsnivå). Disse fanget opp behovene som de enkelte institusjonene har for prosedyrer og forebyggende tiltak i forhold til de enkelte institusjonene, men vil kunne overse risiko og sårbarhet som gjelder områder som den enkelte institusjon ikke har oversikt over. For å fange opp disse er det i tilknyting til denne saksutredningen gjennomført følgende tilleggsvurderinger: Risiko og sårbarhet ved langvarig brudd i strømforsyning til institusjoner. Risiko og sårbarhet ved en lengre periode med ekstrem kulde. Risiko og sårbarhet ved ras som rammer kommunikasjon til/fra større del av kommunen. I disse tilleggsvurderingene framkom det følgende med hensyn til vurdering av risiko og konsekvenserer: Uønsket hendelse ansvarlig/ tjeneste Analysevurdering Langvarig brudd i strømforsyning kommunen Lite sannsynlig/kritisk til institusjoner. Lengre periode med ekstrem kommunen Sannsynlig/ufarlig

9 9 kulde. Ras som rammer kommunikasjon til/fra større del av kommunen. Kommunen/fylkeskommunen/Statens Vegvesen Sannsynlig/ufarlig Vurdering av tiltak som er framkommet i r/s-analysene og pålagt i lov eller forskrift. 1. Forebyggendetiltak ut fra gjennomført r/s: Anskaffelse av mobilt nødstrømsaggregat. I ROS-analysen i forhold til langvarig brudd i strømforsyning til institusjon framkommer det at flere sykehjem er basert på kun elektrisk oppvarming uten å ha nødstrømsaggregat. For å redusere sårbarheten ved en slik hendelse anbefales det at det investeres i et mobilt nødstrømsaggregat. Forbedret brannvern i sykehjem. I ROS-analysene i forhold til brann i sykehjem framkommer det at sykehjemmene selv vurderer sannsynligheten for liten, men at konsekvensen vil være katastrofal. Det er åpenbart at lav sannsynlighet forutsetter at brannvernarbeidet i den enkelte institusjon holder et høyt nivå. For å sikre dette foreslås det at kommunen bevilger ekstramidler til gjennomgang og kurs i brannvernarbeid for ledere og ansatte i samtlige sykehjem i Permanente nødstrømsaggregat ved Kåfjord sykehjem, Ekornsvingen sykehjem og Vertshuset eldresenter. Etablere avtale om alternative evakueringssted ved brann i sykehjem. Evaluering og forbedring av nåværende kriselager for senger mv. Evaluering og forbedring av sykehjemmenes infeksjonskontrollprogram. Kurstilbud i smittevern og pandemisk influensa for ansatte i sykehjem. Gjennomgang og forbedring av medisinrom og rutiner for medikamenthåndtering i sykehjem, sykestue, legevakt, hjemmesykepleie mv..

10 10 Kurs i takling av vanskelig atferd og trusler om vold mot personale. Opprettholde høyt nivå på brannøvelser i ulike institusjoner. Evaluere nåværende renholdsplaner i arealer med høy grad av smitterisiko. Øvelser i takling av masseskadesituasjon. Evaluering og forbedring av kommunens prosedyre for takling av vold og trusler om vold mot ansatte. Evaluering av virksomhetenes opplæring av nyansatte med hensyn til internkontroll og takling av uønskede hendelser. Ombygging av kjøkkenet ved Vertshus eldresenter. 2. Prosedyrer for ressursdisponering og omlegging av drift: Med bakgrunn i gjennomførte ROS-analyser foreslås det at det må utarbeides prosedyrer for ressursdisponering for omlegging av drift i forhold til følgende uønskede hendelser: a b c d e Hendelse brann eller annen hendelse som gjør det nødvendig å evakuere beboerne i et av sykehjemmene eller sykestua i Alta kommune brann eller annen hendelse som gjør det nødvendig å evakuere bofløyene ved Vertshuset eldresenter. brann eller annen hendelse som gjør det nødvendig å evakuere bofløyen ved Bokollektivet i Talvik. brann eller annen hendelse som gjør det nødvendig å evakuere en heldøgns bemannet bolig med inntil 6 beboere. brann eller annen hendelse som gjør det nødvendig å evakuere lokalene til legevakta og Sentrum legepraksis. Ansvarlig for frist for utarbeidelsen godkjennelse Omsorgssjef Omsorgssjef Omsorgssjef leder av bistandsavdelinga Kommuneoverlege

11 11 f Ekstremvær som medfører lengre bortfall av strøm/oppvarming i en eller flere av de større helse- og sosialinstitusjonene i Alta kommune. g Ekstremvær som medfører at lengre bortfall strøm, oppvarming eller vann i et større område av kommunen med mange hjemmeboende og hjelpetrengende eldre. h En ekstern hendelse som medfører at kommunen må ta et større antall pasienter fra spesialisthelsetjenesten. i En hendelse som gjør at kommunen må bistå andre med et større antall helsepersonell og utstyr. j Brann eller annen hendelse som gjør at sosialkontoret må evakueres og etableres i alternative lokaler. k Brann eller annen hendelse som gjør at barnevernets kontorer må evakueres og tjenesten må etableres i andre lokaler. l Kommunen må på kort varsel ta i mot et stort antall personer fra område som er rammet av en krisesituasjon. m Et sykehjem i kommunen får melding om mulig MRSA epidemi og eventuelt får konstatert MRSA epidemi. n Utbrudd av oppkast- og diareepidemi ved sykestue, sykehjem eller annen kommunal helseinstitusjon. o Et av kommunens storkjøkken må stenges på grunn av konstatert matsmitte og all produksjon må flyttes til annet kjøkken inntil det rammede kjøkken kan gjenåpnes. p Ulykke eller hendelse i Alta kommune som gjør at et stort antall barn blir uten daglig omsorg. helse- og sosialsjef Omsorgssjef (eller helse- og sosialsjef) Kommuneoverlege Kommuneoverlege Leder av sosialavdelinga Leder av barnevernsavdelinga helse- og sosialsjef Omsorgssjef Kommuneoverlege Kontorsjef Leder for avd barn og unge/barnevern I tillegg må det gjennomføres følgende i revisjon av eksisterende prosedyrer. q) Evaluering og forbedring av nåværende prosedyre for takling av masseskadesituasjon. 3. Andre tiltak ut fra lov og forskrift: a) Kommunestyrets fastsettelse av og oppdatering av beredskapsplanen etter 2, første ledd, og reglene for evaluering og oppdatering etter 2, andre avsnitt, i forskriften. Ved kommunestyrets vedtak av herværende handlingsplan i juni 2007 vil 2, første ledd, være oppfylt. Vedtaket må utformes slik at ansvar og rutinene for evaluering og oppdatering klarlegges. Det foreslås at kommunestyret ved behandling av planen gjør følgende vedtak om dette:

12 12 Kommunestyret fastsetter administrasjonens forslag til handlingsplan som kommunens beredskapsplan etter lov om helsemessig og sosial beredskap 2-2 første og annet ledd. Innen utgangen av 2010 skal kommunestyret forelegges forslag til ny handlingsplan for årene Det forutsettes beredskapsplanen og de risiko- og sårbarhetsanalysene den bygger på minimum en gang i hver kommunestyreperiode blir evaluert og oppdatert. Kommunestyret delegerer til rådmann å godkjenne de prosedyrer for ressursdisponering og omlegging av drift som handlingsplanen fastsetter, samt nye prosedyrer som virksomheten finner behov for som ledd i sitt løpende forbedringsarbeid. b) Utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser i henhold til 3, 1. avsnitt, i forskriften. Gjennom de ROS-analysene som er utført i virksomhetene i helse- og sosialsektoren og i tilknytning til handlingsplanen anses kravet etter 3 om ROS-analyser, som grunnlag for beredskapsplanen, å være oppfylt. c) Forebyggende- og skadebegrensende tiltak. I henhold til 3, 1. avsnitt, skal avdekket risiko i ROS-analysene reduseres gjennom forebyggende og skadebegrensende tiltak. Ved behandling av tiltaksplanen i denne handlingsplanen anses dette kravet oppfylt. d) Prosedyrer for ressursdisponering og omlegging av drift i henhold til 4 i forskriften. Ved utarbeidelse av de prosedyrene som vedtas utarbeidet gjennom denne handlingsplanen vurderes det at kravene om prosedyrer i henhold til 4 blir oppfylt. e) Regler og prinsipper for operativ ledelse ved krise eller katastrofe. I 5, 1 avsnitt, i forskriften settes det krav om at virksomheten (kommunen) skal kunne treffe beslutninger om egen virksomhets organisering og ressursdisponering ved en krise eller katastrofe, samt kunne samvirke med overordnede ledd, myndigheter og samarbeidspartnere. For å oppfylle dette kravet anbefales det at det utarbeides særskilte regler og prinsipper for operativ ledelse ved krise og katastrofe. (jfr. vedlegg X) f) Informasjonstiltak etter 5 i forskriften. I henhold til 5, andre avsnitt, skal beredskapsplanen også omfatte informasjonstiltak. Dette forutsettes i vesentlig grad ivaretatt ved utforming av de ulike prosedyrer for ressursdisponering og omlegging av drift. I tillegg til dette foreslås det at det også fastsettes regler og prinsipper for informasjonstiltak i tilknytning til takling av kriser og katastrofer. I disse reglene og prinsippene må også rollene i forhold til kommunens regler og prinsipper for informasjon som gjelder i forhold til andre kriser og beredskapssituasjoner. g) Samordning av beredskapsplaner.

13 13 I henhold til 6 har virksomheten (kommunen) et krav om å samordne sine beredskapsplaner i samsvar med lov om spesialisthelsetjenesten 2-1a, lov om helsetjenesten i kommunene 15 og lov om sosiale tjenester 3-6 første ledd. Inneværende plan er en generell førstegangsplan. Det forutsettes at rådmann etter vedtak av denne beredskapsplanen gis et ansvar for at de ulike planer mv blir samordnet i henhold til 6. h) Tiltak i forhold til kompetanse, opplæring og øvelser. I henhold til 7 skal virksomheten (kommunen) sørge for at personell som er tiltenkt oppgaver i beredskapsplanen er øvet og har nødvendig beskyttelsesutstyr og kompetanse. Dette kravet forutsettes oppfylt gjennom flere av de forebyggende tiltak i handlingsplanen. i) Tiltak for å sikre forsyning av viktig materiell, utstyr og legemidler. I henhold til 8 skal virksomheten (kommunen) sørge for å ha tilfredsstillende sikkerhet for forsyning av viktig materiell, utstyr og legemidler. j) Regestrering av personell etter 9 i forskriften. I henhold til 9 skal virksomheten (kommunen) ha oversikt over personell som kan beordres etter helse- og sosialberedskapsloven 4-1, jf. 1-4 første punktum. Oversikten skal omfatte personell som er mobiliseringsdisponert i Forsvaret og Sivilforsvaret. Virksomheten skal sørge for å ha nødvendig personell til disposisjon i tilfelle krise, katastrofe og krig. For å oppfylle denne bestemmelsen foreslås følgende tiltak: i) oversikt over leger som kan beordres. ii) oversikt over sykepleiere som kan beordres.. iii) oversikt andre personellgrupper som anses aktuelle. 4. Tiltak ut fra lokal pandemiplan: I den særskilte plan for pandemisk influensa, vedtatt av hovedutvalget for helse- og sosial , er det anført en rekke tiltak som administrasjonen vurderer det som hensiktsmessig å innarbeide i kommunens beredskapsplan for helsemessig og sosial beredskap. a) Prosedyre for mottak og lagring av vaksiner og gjennomføring av vaksinering ved eventuell pandemisk influensa. b) Prosedyre for bestilling av ekstra mengder antibiotika og behandling av superinfeksjoner, bakterielle lungebetennelser og interkurrent sykdom. c) Prosedyre for informasjon og kommunikasjon i forbindelse med erklæring av pandemi. d) Prosedyre for ressursdisponering og omstilling av drift slik at legevakt og legesenter sikres nødvendig bemanning til mottak og pleie av pasienter. e) Prosedyre for ressursdisponering og omstilling av drift slik at sykestue og sykehjem kan gi heldøgns bemanning og pleie av pasienter som er rammet av pandemisk influensa. f) Prosedyre for ressursdisponering og omstilling av drift av hjemmebasert omsorg slik at flere kan gis behandling og pleie i eget hjem.

14 14 g) Prosedyre for iverksettelse av forsterkede smitteverntiltak ved erklæringa av pandemi. h) Kurs for ansatte i helse- og sosialsektoren. i) Table top øvelse for det sentrale ansvars- og ledelsespersonell i 2008.

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Helse- og sosialberedskap

Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune HELSE og sosialberedskapsplan JULI 2009 beredskapsplan Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune Skoleelever planter urter og blomster i sentrum (Foto: Ove Tennfjord) Helse- og sosialberedskapsplan

Detaljer

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) kommune XX kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert desember 2016 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune

Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune ? SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune Tilsynsgruppe: rådgiver Gro Taraldsen seniorrådgiver Tord E. Smestad rådgiver Lisbeth

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010)

PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010) PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010) Rådmannens overordnede plan for kriseledelse består av: Risikoanalyser Tiltakskort Varslingslister og utstyrslister Målsetnings-

Detaljer

Risikovurdering og Beredskap. Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset

Risikovurdering og Beredskap. Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset Risikovurdering og Beredskap Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset Hva er beredskap? Hverdagsberedskap vs. kriseberedskap Håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunal beredskapsplanlegging Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunelegemøte 1. februar 2017 Grunnprinsipper for krisehåndtering - Ansvarsprinsippet - Likhetsprinsippet - Nærhetsprinsippet - Samvirkeprinsippet

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om beredskap

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om beredskap Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om beredskap 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov... 3 6 Avtalt samarbeid

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS 1 2 Formålet med kommunal beredskapsplikt er trygge og robuste lokalsamfunn. Dette oppnås gjennom systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Redusere risiko for

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede

Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal,

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lunner kommune

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lunner kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lunner kommune 1 Dato for tilsyn: 30.november 2017 Tilsynsgruppe: Fra kommunen Seniorrådgiver Gro Taraldsen Seniorrådgiver

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Elisabeth Danielsen fylkesberedskapssjef Beredskapskonferanse for skole- og barnehageeiere 14. mai 2013 Disposisjon Prinsipper for samfunnssikkerhetsarbeidet

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift som vil utvide det personellmessige virkeområdet for lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap

Høringsnotat. Forslag til forskrift som vil utvide det personellmessige virkeområdet for lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til forskrift som vil utvide det personellmessige virkeområdet for lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap 1 1 Innledning I dette

Detaljer

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven 1. INNLEDNING... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Lov- og forskriftskrav... 4 2. PROSESS OG METODE... 4 2.1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP. FOR SVELVIK KOMMUNE Juli 2016

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP. FOR SVELVIK KOMMUNE Juli 2016 HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP FOR SVELVIK KOMMUNE Juli 2016 1 2 Innhold HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP... 1 FOR SVELVIK KOMMUNE Juli 2016... 1 ADMINISTRATIV DEL.... 3 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF.

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunele helse- og omsorgstjenester av

Detaljer

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe:2013/8643-1 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

SAMFUNNSTRYGGLEIK OG BEREDSKAP

SAMFUNNSTRYGGLEIK OG BEREDSKAP Kommunenr.: Tal innbyggjarar: Kommunenamn: Folketalsutvikling: TILSYNSINFORMASJON Dato for dette tilsynet: Dato for formøte: Dato for førre tilsyn: Dato for sluttmøte: Ev. dato for oppfølgingsmøte: Dato

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune 1 Dato for tilsyn: 29. mars 2017 Tilsynsgruppe: Gro Taraldsen seniorrådgiver (tilsynsleder)

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Vår dato: 06.04.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/6588- Jan Kåre Fredheim 10997/2016 Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Overordnet risiko-

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter Offentlighetslovens

Detaljer

Overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger i helse- og omsorgssektoren

Overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger i helse- og omsorgssektoren Overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger i helse- og omsorgssektoren Vegard Nore, beredskapsavdelingen i Helsedirektoratet Regional fagdag om ROS, FM M & R, Molde, 04.10.2017 1 Bakgrunnen Instruks

Detaljer

Kommuneoverlegene, 5. juni 2014

Kommuneoverlegene, 5. juni 2014 Kommuneoverlegene, 5. juni 2014 Agenda Del I - Beredskap Oversikt over risiko Samordne ved hendelser Veiledning og tilsyn Øvelser Innsigelser iht PBL Del II Vergemål Grunnlag Erfaringer Del I - Beredskap

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Strand kommune, postboks 115, 4126 Strand Kontaktperson i kommunen: Asgeir

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunens adresse: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi Kontaktperson i kommunen: Kommunalsjef

Detaljer

Beredskapsanalyse. Terminologi. Vi viser til omtale av terminologi i notatet om beredskapsplanverket. Side 1 av 5

Beredskapsanalyse. Terminologi. Vi viser til omtale av terminologi i notatet om beredskapsplanverket. Side 1 av 5 Beredskapsanalyse Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov om

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 25.4.2013. Tilsynsrapporter

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

Risiko og sårbarhet knyttet til internkontroll. Charlotte Stokstad seniorrådgiver i Statens helsetilsyn 11. februar 2014

Risiko og sårbarhet knyttet til internkontroll. Charlotte Stokstad seniorrådgiver i Statens helsetilsyn 11. februar 2014 Risiko og sårbarhet knyttet til internkontroll Charlotte Stokstad seniorrådgiver i Statens helsetilsyn 11. februar 2014 1 Tema Hva er god ledelse av det kommunale barnevernet og av sosiale tjenester i

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Beredskap Samfunnssikkerhet: -felles ansvar -felles jobb

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 18.08.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 068-2008 - Regional beredskapsplan Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Vestre Toten kommune

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Vestre Toten kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Vestre Toten kommune Dato for tilsyn: 2. november 2016 Tilsynsgruppe: Gro Taraldsen seniorrådgiver Tord E. Smestad

Detaljer

Bjugn kommunen har flere ROS- analyser som er gjennomført de siste årene, men de er ikke sammenstilt i en helhetlig analyse.

Bjugn kommunen har flere ROS- analyser som er gjennomført de siste årene, men de er ikke sammenstilt i en helhetlig analyse. 1.Helhetlig Ros Bjugn kommune 1.1Sammendrag Risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig ROS-analyse for Bjugn kommune inneholder en gjennomgang av alvorlige kriser og ulykker som kan ramme Bjugnsamfunnet. Analysen

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF.

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast 10.12.15 Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå

Detaljer

TILSYNSERFARINGER. Åshild Vistnes van der Veen

TILSYNSERFARINGER. Åshild Vistnes van der Veen TILSYNSERFARINGER Åshild Vistnes van der Veen 16.10.14 1 Fylkesmannen som Helsetilsynsloven 2: tilsynsmyndighet Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i fylket og med alt helsepersonell

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

«Kommunen som pådriver og. samordner»

«Kommunen som pådriver og. samordner» «Kommunen som pådriver og samordner» «Kommunen som pådriver og samordner» - Kommunen skal være en samordner og pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet på lokalt nivå! «Kommunen som pådriver og samordner»

Detaljer

13TC. Oversendelse av endelig rapport tilsyn med kommunal beredskapsplikt Alstahaug kommune

13TC. Oversendelse av endelig rapport tilsyn med kommunal beredskapsplikt Alstahaug kommune STIS 131 Fylkesmannen i ;4 NORDLAND Alstahaug kommune Rådhuset 8805 Sandnessjøen 31)(6)- 2 ),23,2b/i5 13TC Saksb.: SUje Johnsen e-post:fmnosjo@fylkesmannen.no Tlf: 75531685/41797641 Vår dato:25.11.13 Sak:2013/4982

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 14. September 2016 Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også

Detaljer

Beredskapsarbeid i Malvik kommune

Beredskapsarbeid i Malvik kommune i kommune BAKGRUNN Kontrollutvalget i kommune bestilte i sak 33/16 en forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeid i kommunen. Kontrollutvalget ba samtidig om å få forslag til prosjektskisse på sitt møte den

Detaljer

Hensikten med tilsynet var å påse at kommunen oppfyller bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt.

Hensikten med tilsynet var å påse at kommunen oppfyller bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Rapport Tilsyn i Nome 13. juni 2013 Bakgrunn for tilsynet Hensikten med tilsynet var å påse at n oppfyller bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov 26. juni

Detaljer

Rapport frå tilsyn med beredskap innan helse- og sosialområdet Vågsøy kommune

Rapport frå tilsyn med beredskap innan helse- og sosialområdet Vågsøy kommune Rapport frå tilsyn med beredskap innan helse- og sosialområdet Vågsøy kommune Adressa til verksemda: Postboks 294, 6701 VÅGSØY Tidsrom for tilsynet: 23.07.2015-29.10.2015 Kontaktperson i verksemda: Rådmann

Detaljer

Beredskapsplaner for drikkevannsforsyningen Mattilsynet sin rolle

Beredskapsplaner for drikkevannsforsyningen Mattilsynet sin rolle Beredskapsplaner for drikkevannsforsyningen Mattilsynet sin rolle Anna Walde Mattilsynet Distriktskontoret for Bergen og omland DIHVA - Svartediket 22.06.2010 Leveringssikkerhet og beredskap Drikkevannsforskriften

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb 1 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 Fylkeslegens møte 1.2.17 Anne-Grete Glemming Kommunalsjef / beredskapskoordinator Vegårshei kommune Presentasjon Kort om hendelsen

Detaljer

Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal

Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal Regelverk styrende for beredskap Matloven Drikkevannsforskriften med veileder

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Beredskapsarbeid i sykehus Organisering og ledelse. Else-Marie Ringvold, Beredskapssjef, SiV

Beredskapsarbeid i sykehus Organisering og ledelse. Else-Marie Ringvold, Beredskapssjef, SiV Beredskapsarbeid i sykehus Organisering og ledelse Else-Marie Ringvold, Beredskapssjef, SiV Sykehuset i Vestfold Organisering av spesialisthelsetjenesten Begrepet sykehusberedskap i utvikling Organisering

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Elisabeth Arntzen 24.september 2013

Kvalitetsforbedring. Elisabeth Arntzen 24.september 2013 Kvalitetsforbedring Elisabeth Arntzen 24.september 2013 Brukerens behov skal være førende Gode, verdige og rettferdige tjenester til alle som trenger det, når de trenger det. mandag, 30. september 2013

Detaljer

Geodata i kommunens beredskapsarbeid

Geodata i kommunens beredskapsarbeid 2015-11-24 Geodata i kommunens beredskapsarbeid Geodata Jeg vet ingenting om geodata Og det gjør ikke rådmann heller.. Og det er deres utfordring, ikke vår.. Hvordan kan dere bidra og selge inn dere selv

Detaljer

Systematisk samfunns-sikkerhets- og beredskapsarbeid i Steinkjer kommune

Systematisk samfunns-sikkerhets- og beredskapsarbeid i Steinkjer kommune Systematisk samfunns-sikkerhets- og beredskapsarbeid i Roald Steinmo 14.2.2013 Innhold 1 Sikkerhet og beredskap på dagsorden... 3 2 Formell beslutning om å etablere en helhetlig beredskapsprosess... 3

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Disposisjon - Foreløpige resultater av tilsynskampanje ledningsnett vannverk 2012 - ROS-analyse

Detaljer