Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2

3 SORT CMYK: HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

4 1. BPA - EN VIKTIG DELSEIER AKTIV PÅVIRKNING POLITIKERNE LYTTET SAVNER ET RUNDSKRIV BEGRENSNINGENE MÅ FJERNES KORTVERSJON (LETTLEST) KONTRAKTER PÅ ULOBAS BPA UTVIKLING I KORTVERSJON (LETTLEST) ÅRSBERETNING FRA STYRET UTVIKLING I ULOBA AKTIVITETER I IL-dagene BPA-fagdager for kommunene Magasinet Selvsagt Uloba i mediene Festivalsamarbeid Arendalsuka Uloba og de kommuneale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne Elektronisk nyhetsbrev til kommunene Tilfredshetsundersøkelsen blant arbeidsledere i Uloba Nytt annonsemateriell Utvidet intranett Digitale arbeidsplaner Forum Tariffendringer for assistentene Håndbøker Opplæring av assistenter Studenter har lært om nytt Uloba-bygg ENIL- Euopean Network on Independent Living Bente Skansgård Independent Living Fond Solidaritetsarbeid Kortversjon (lettlest) DATTERSELSKAPER I ULOBA-KONSERNET 24

5 3.3.1 Freedom Express AS Assistanse Eiendom AS Assistanse Nye Eiendommer AS Independent Living Norge AS Kortversjon (lettlest) ULOBAS STYRE MEDLEMMER PER 31. DESEMBER KONTRAKTSKOMMUNER HMS-ARBEID Arbeidsmiljø Sykefravær Miljøforurensing Likestilling Kortversjon (lettlest) ØKONOMI Antall lønns- og trekkoppgaver Økonomisk resultat Omsetningsutvikling Fond og egenkapital Samlet egenkapitalsutvikling ULOBA SAS REGNSKAP REGNSKAP Resultatregnskap Balanse NOTER TIL ULOBA SAS REGNSKAP FOR Regnskapsprinsipper Note 1: Varige driftsmidler Note 2: Aksjer datterselskap Note 3: Fordringer og gjeld Note 4: Betalingsmidler og formuesforvaltning Note 5: Andelskapital Note 6: Egenkapital Note 7: Skatt Note 8: Lønnskostnad Note 9: Pensjon 41

6 Note 10: Ulobas solidaritetsfond Note 11: Annen kortsiktig gjeld Note 12: Salgsinntekter Note 13: Transaksjoner med nærstående KONTANTSTRØMANALYSE KONSERNETS REGNSKAP REGNSKAP Resultatregnskap Balanse NOTER TIL KONSERNETS REGNSKAP FOR Regnskapsprinsipper Note 1: Varige driftsmidler Note 2: Fordringer og gjeld Note 3: Betalingsmidler og formuesforvaltning Note 4: Andelskapital Note 5: Annen egenkapital Note 6: Skatt Note 7: Lønnskostnad Note 8: Pensjon Note 9: Ulobas solidaritetsfond Note 10: Annen kortsiktig gjeld Note 11: Salgsinntekter KONTANTSTRØMANALYSE REVISORS BERETNING BILDE AV REVISORS BERETNING TEKSTEN FRA REVISORS BERETNING 64

7

8 1. BPA - en viktig delseier 2014 ble året da Stortinget vedtok en individuell rettighetsfesting av Borgerstyrt personlig assistanse for noen grupper blant oss funksjonshemmede. 1.1 Aktiv påvirkning Rystet av den rødgrønne regjeringens BPAforslag hadde vi gjort rettighetsfestingen til en valgkampsak i I 2014 jobbet vi like hardt for å få gehør for at det framlagte forslaget ikke ivaretok intensjonene med BPA. Vi tydeliggjorde for politikerne hva BPA er og ikke minst hva BPA ikke er. Vi hadde mange og hyppige møter med stortingspolitikere. Vi arrangerte debatter, hadde møter med andre relevante organisasjoner, skrev innspill til politikerne og kronikker og leserbrev til avisene. På Independent Living-dagene og i Stolthetsparaden gjorde vi BPA til et sentralt tema, og vi har utfordret politikerne gjennom konkrete spørsmål i sosiale medier. Derfor har retten til BPA blitt styrket så mye som den har. 1.2 Politikerne lyttet Den nye regjeringen lot til å være enig med oss i at det foreliggende forslaget ikke var noe likestillingsverktøy, og lyttet til innspillene våre. Vi fikk de første signalene i slutten av februar 2014, da helse- og omsorgsminister Bent Høie kunngjorde at timer til avlastning og støttekontakt ville bli inkludert i BPA-rettigheten. 1.3 Savner et rundskriv Paragraf 2-1 d, Rett til brukerstyrt personlig assistanse, gjelder fra 1. januar i år. Den 11 linjer lange lovteksten sier ingenting om intensjonen med BPA. Dermed er det ikke i loven kommunale saksbehandlere nå kan lese hva BPA skal være og ikke skal være. I påvente av et nytt rundskriv må de gå til lovens forarbeider, først og fremst stortingsproposisjon 86 L, som innledes slik: «Regjeringen har en visjon om et samfunn der alle kan delta. De aller fleste har utdanning og arbeid som målsetning, og har forventninger om å leve et selvstendig og aktivt liv. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse skal bidra til å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand skal nå målene i sitt liv. ( ) Forslaget er en del av regjeringens arbeid med å følge opp intensjonen i FNkonvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.» Vi savner et rundskriv som sikrer at loven blir praktisert likt i alle kommuner og som dessuten begrenser tolkningsmulighetene. Et rundskriv må ikke levne noen tvil om at med BPA skal funksjonshemmede selv bestemme hvem som skal assistere oss, hva vi skal assisteres med, og også hvor og når vi vil assisteres. I praksis betydde det at familier med funksjonshemmede barn ville få rett til å få omgjort avlastningstimer til BPA, og at støttekontakttimer skulle kunne omgjøres til BPA-timer. Slik ble det også. I mai 2014 la regjeringen frem sitt forslag til endring av pasient- og brukerrettighetsloven, som et enstemmig storting vedtok midt i juni. 8 BPA - EN VIKTIG DELSEIER

9 Pressekonferanse om rettighetsfesting av BPA «I dag er en historisk dag på mange måter. Det vi er vitne til er en liten revolusjon» - Vibeke Marøy Melstrøm, daglig leder, Uloba SA BPA - EN VIKTIG DELSEIER 9

10 Rettighetsfestingen i Stortinget, mai 2014 «Jeg vil (...) berømme Uloba og andre, som jeg ser er til stede her, som skal ha all ære for at de har orket å stå på så lenge som de i virkeligheten har gjort.» - Martin Kolberg, Arbeiderpartiet 10 BPA - EN VIKTIG DELSEIER

11 1.4 Begrensningene må fjernes Nå er vi inne i det første året da noen av oss har fått individuell rett til BPA. Alle som har fått rett til å velge BPA som assistanseform, har grunn til å være glade. Samtidig skal vi fortsette den solidariske kampen for at alle som har behov for det, skal få rett til BPA. Vi vil fortsette å presse på politikerne til rundskrivet foreligger. Videre vil vi fortsette arbeidet vårt for at alle funksjonshemmede som trenger det, skal få rett til BPA. Begrensningene som nå ligger der, må fjernes. Omgjøring av avlastningstimer til BPA må bli en mulighet også for voksne hjemmeboende, funksjonshemmede over 67 år må også ha mulighet til selvstendighet og aktiv samfunnsdeltakelse, og funksjonshemmede med mindre enn tjuefem timer assistanse i uka må også få rett til å styre sitt eget liv gjennom BPA. Først da kan vi feire uten forbehold. 1.5 Kortversjon (lettlest) I 2014 bestemte politikerne at BPA skulle bli en rettighet for mange funksjonshemmede. De ville at vi skal kunne bruke BPA også på fritida og utenfor hjemmet, og barn skal også kunne få BPA. Politikerne hadde hørt på hva Uloba har sagt og forsto at dette var viktig. Vi forklarte politikerne at meningen med BPA er at vi skal få de samme mulighetene som andre. Rettigheten gjelder fra i år, men ennå er det mange som ikke kan bestemme selv om de vil ha BPA. Eldre funksjonshemmede og funksjonshemmede som bare trenger litt assistanse, har ikke fått denne rettigheten. Uloba kjemper for at de skal få den. BPA - EN VIKTIG DELSEIER 11

12 2. Kontrakter på Ulobas BPA utvikling i 2014 Standardkontrakten (NS 8435) er en av de viktigste forutsetningene for at kommunene kan etablere tjenestekonsesjoner på BPA hvor den enkelte selv kan velge sin tilrettelegger og arbeidsgiver for sine assistenter. Uloba følger nøye med på de konsesjonene og konkurransene som kommunene kunngjør. Mange konsesjoner er utformet slik at det er greit for Uloba å bli en av flere tilretteleggere arbeidslederne kan velge blant. I de tilfeller vilkårene er utformet slik at det ikke er mulig å få til Ulobas BPA innenfor rammen av det som er kunngjort, benytter vi de muligheter vi har for å få endret vilkårene. Våre medlemmers engasjement er svært viktig i disse tilfellene. Standardkontrakten ble kunngjort i august Siden da har Uloba hatt denne som eneste kontraktsalternativ for nye kommuner som ønsket å la sine innbyggere benytte Ulobas BPA. 2.1 Kortversjon (lettlest) Standard Norge har laget en kontrakt som sikrer at funksjonshemmede får likt BPA-tilbud i hver kommune. Den sikrer også at vi får BPA som er lagt opp etter ideen om å bestemme over vårt eget liv, og den gjør det lett for hver funksjonshemmet å velge hvem som skal organisere deres BPA. Hver gang Uloba har skrevet kontrakt med en ny kommune etter august 2011, har vi brukt denne kontrakten. I 2014 begynte vi også å gjøre om alle gamle avtaler slik at de passer med denne kontrakten. Hvis en kommune planlegger en type avtaler som ligner for lite på Standard Norge sin kontrakt, prøver vi å påvirke kommunen til å endre den. I 2014 startet arbeidet med å konvertere alle gjenstående Uloba-avtaler til standardkontrakten. Gjennom hele året har vi hatt kontakt med om lag 140 kommuner og 800 arbeidsledere. Ved årsskiftet 2014/2015 har 106 kommuner med 621 arbeidsledere tatt Norsk Standard i bruk. Det gjenstår 35 kommuner med 174 arbeidsledere som har Uloba-avtale. Mange av disse kommunene har varslet om at de vil etablere tjenestekonsesjon med fritt brukervalg i Totalt har om lag 60 kommuner etablert tjenestekonsesjon med fritt brukervalg. Uloba har konsesjon i de fleste av disse kommunene. 12 KONTRAKTER PÅ ULOBAS BPA UTVIKLING I 2014

13 BPA og reise «BPA innenfor den tildelte timeramme og innenfor arbeidsrettslige bestemmelser kan benyttes ved reiser utenfor kommunen. Dette prinsippet vil gjelde uavhengig av om reisen foretas til utlandet eller til en annen norsk kommune.» -Helse- og omsorgsdepartentet, i brev til Ingeleiv Haugen KONTRAKTER PÅ ULOBAS BPA UTVIKLING I

14 3. Årsberetning fra styret 3.1 Utvikling i Uloba BPA-arbeidsledere (954 i 2013). 215 medlemmer uten Ulobas BPA (172 i 2013). 155 kontraktskommuner/bydeler (158 i 2013). 92 årsverk i administrasjonen (95 i 2013) personer mottok lønn og/eller feriepenger (5726 i 2013) årsverk for personlige assistenter (1063 I 2013). 117 arbeidsledere og fungerende arbeidsledere gjennomførte Ulobas lederutviklingskurs i (144 i 2013). Vi arrangerte 18 lederfora ulike steder i landet (29 i 2013), og 314 arbeidsledere deltok. 3.2 Aktiviteter i IL-dagene Independent Living-dagene ble arrangert for første gang 13. og 14. juni. Den mangeårige Stolthetsparaden er blitt en del av denne nye satsingen og startet denne gangen med appeller foran Stortinget. Politikere fra Helseog omsorgskomiteen kom ut og hørte vårt budskap om rettighetsfesting av BPA, kun få dager før rettighetsfestingen var oppe til avstemning i Stortinget. Stolthetsprisen, som hvert år deles ut i forbindelse med Stolthetsparaden, gikk til Empo TV. Empo TV lager TV-programmer for og med utviklingshemmede. De fikk prisen fordi de synliggjør funksjonshemmede som aktive samfunnsaktører. Tema for Independent Living-seminaret 14. juni var «Rett til frihet og selvbestemmelse! Plikt til ansvar og deltakelse?» BPA-fagdager for kommunene Uloba arrangerte fire BPA fagdager for kommunale beslutningstakere på Gardermoen dette året. Blant temaene som lokket og interesserte de kommunale representantene var: BPA for hvem, hvorfor og hvordan? Tariffavtale Fagforbundet Uloba SA, Hvordan planlegge kommunehverdagen med en rettighetsfesting av BPA? Målsettingen med fagdagene er å øke kunnskap om BPA og Uloba SA i kommunene, og øke kunnskapen om hvordan kommunene kan anskaffe BPA fra eksterne tilretteleggere. En heldig bi-effekt er å skape en arena hvor saksbehandlere og innkjøpere kan utveksle erfaringer og lære av de gode eksemplene. I tillegg til å bruke lokale krefter «toppet» vi laget med helse- og omsorgsminister Bent Høie på BPA-fagdagen i november. Han informerte om rettighetsfestingen av BPA, samt svarte på spørsmål fra salen. Denne fagdagen ble filmet og utdrag fra filmen kan du se på Ulobas nettsider Magasinet Selvsagt Magasinet Selvsagt kom ut i to utgaver i I juni, til Independent Living-dagene, kom utgave nummer 7 med temaene arbeidsliv, ferie og fritid, rettighetskampen og funksjonshemmede i media. Nummer 8 kom på FNs dag for funksjonshemmedes rettigheter, 3. desember. Det handlet om solidaritet og hatkriminalitet. Uloba har gitt ut Magasinet Selvsagt siden 2008, og magasinet er det eneste i Norge som handler om diskriminering av funksjonshemmede. Magasinet finnes også i digitale, tilgjengelige utgaver, i tråd med Ulobas visjon. 14 ÅRSBERETNING FRA STYRET

15 Stolthetsparaden 2014 «Vi har endelig fått en rettighetsfesting vi har jobbet for i alle år. Det er vi veldig glade for, men vi har fremdeles en lang vei å gå. Vi må følge opp og jobbe videre for at kommunalt selvstyre ikke skal stå i veien for demokratiske rettigheter.» - Vibeke Marøy Melstrøm, daglig leder i Uloba ÅRSBERETNING FRA STYRET 15

16 Rettighetsfesting av BPA som tema på fagdag for kommuner «Jeg husker det første møtet jeg hadde med Uloba og Erna Solberg, som da var kommunalminister. Det var tidlig på 2000-tallet og vi jobbet for å få gjennomslag, men så skulle det ta så mange år før dette ble en realitet». - Bent Høie, helse- og omsorgsminister 16 ÅRSBERETNING FRA STYRET

17 3.2.4 Uloba i mediene Rettighetsfestingen av BPA, egenproduserte kronikker og leserinnlegg samt den såkalte etterbetalingssaken om etterbetaling av korrekt overtidsgodtgjørelse for assistenter satte Uloba på dagsorden i mediene i Det har også enkeltsaker som vi har tipset mediene om; i februar skrev Dagbladet om arbeidsplassen Uloba, under tittelen «Her er to av tre ansatte funksjonshemmede». Og på stolthetsparadedagen fikk vi TV2 til å kunngjøre vinneren av Stolthetsprisen 2014 i «God morgen, Norge!». NRK P1 viet også mye tid til Stolthetsparaden i aktualitetsprogrammet «Her og nå». Enkelte av medieoppslagene om etterbetalingssaken er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg, mens andre oppslag ble forlikt. Kronikker for å fremme Ulobas politikk har også fått oppmerksomhet, samt artikler om engasjerte medlemmer som har protestert mot kommuners håndtering av BPA Festivalsamarbeid For andre år bidro Uloba til å gjøre musikkfestivaler mer tilgjengelige. Uloba innledet i 2013 et samarbeid med Norwegian Wood i Oslo og Stavernfestivalen. Målet var å få festivaler til å tenke nytt og legge til rette utover minstekravene. Resultatet så langt har vært publikumsområder tilgjengelige for rullestoler, senkede serveringsdisker, merking av trapper og tilbud om assistanse Uloba og de kommuneale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne «Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne hva skal vi med de?» er et kurs laget av Uloba for de kommunale og fylkeskommunale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til å omhandle Uloba og Ulobas BPA har kurset som målsetting å myndiggjøre de kommunale rådene rundt om i det ganske land. Uloba har holdt kurs for kommunale råd for funksjonshemmede og fortalt hva det innebærer når kommuner vil legge ut BPA på konsesjon. Kurset er kostnadsfritt for rådene, og vi har holdt kurs i Drammen, Frosta, Jevnaker, Nedre Eiker, Sande, Svelvik, Tønsberg og Ås Elektronisk nyhetsbrev til kommunene Uloba lanserte i 2014 elektroniske nyhetsbrev som en av aktivitetene for å bygge relasjon og øke kunnskapen rundt BPA i kommunene i Norge. Det elektroniske nyhetsbrevet har omhandlet ulike temaer innenfor BPA. Nyhetsbrevet kommer ut fire ganger i året. Vi sender det til alle elektroniske kommunale postmottak og til 532 personer innenfor helse- og omsorgsenheten og innkjøp. Totalt når vi ut til snaut 900 mottakere. Nyhetsbrevet er universelt utformet Arendalsuka Uloba deltok for første gang på Arendalsuka, som er en uke viet til politiske debatter i Arendal. Vi arrangerte en debatt i Arendal kino om funksjonshemmede og arbeid, og vi holdt appell på utescenen om BPA. I tillegg hadde Uloba egen stand i sentrum. ÅRSBERETNING FRA STYRET 17

18 3.2.9 Tilfredshetsundersøkelsen blant arbeidsledere i Uloba Uloba gjennomfører hvert år en tilfredshetsundersøkelse blant arbeidslederne. I 2014 fortsetter mønsteret fra forrige år, med 90 % som er fornøyde med Uloba totalt sett. Hele 91 % opplever at Uloba bidrar til at de oppnår frihet og livsutfoldelse, og de gir jevnt over svært godt skussmål til Uloba på sentrale områder som Lederverktøyene fra Uloba Ryddige forhold rundt lønn, kontraktsforhold, arbeidsavtaler o.l. Opplæring 77 % sier seg fornøyd med rådgivningen de har fått, en økning på fire prosentpoeng fra året før. Tatt i betraktning at 2014 har vært et år med vesentlige endringer i Ulobas systemer og rutiner (implementering av tariffavtale, utrulling av digitale arbeidsplaner m.m.) er det et svært godt resultat Nytt annonsemateriell I forbindelse med økt markedsorientert fokus, har Uloba oppdatert sin profil og sitt annonsemateriell slik at det er universelt utformet. Annonsene skal være en viktig del av neste års BPA-kampanje rettet mot nye potensielle medlemmer og arbeidsledere. Budskapet i annonsene handler om hvorfor man skal velge BPA. Det skal handle om effekten av Ulobas BPA som et frigjøringsverktøy til å leve det livet man ønsker å leve. Ulobas annonser vil synes i interesseorganisasjoners nasjonale og regionale medlemsblader og der hvor Uloba blir tildelt konsesjon Utvidet intranett Uloba lanserte sitt nye intranett, Freedom, for arbeidsledere, assistenter og administrativt ansatte høsten Freedom er først og fremst et arbeidsverktøy hvor alle med tilknytning til Uloba skal kunne utføre sine ulike arbeidsoppgaver på en enkel og effektiv måte. Freedom skal også formidle nyheter og informasjon på en bedre og raskere måte, og bidra til en enklere hverdag for alle. Målet er at Freedom skal knytte oss alle tettere sammen i ett Uloba Digitale arbeidsplaner I henhold til prosjektplanen ble første versjon av digitale arbeidsplaner lansert 8. desember De digitale arbeidsplanene er tilgjengelige via Ulobas intranettsider, og arbeidslederne må i tråd med tariffavtalen sende inn ny plan hver 12. uke. Dette betyr at arbeidsplaner på papir heretter ikke kan benyttes, og at det er obligatorisk for alle arbeidsledere å benytte den digitale løsningen. I forkant av lanseringen holdt Uloba obligatorisk opplæring for alle arbeidsledere. På 24 kurssamlinger 12 ulike steder i landet deltok 400 arbeidsledere, i tillegg til at ca. 30 personer har blitt fulgt opp med individuell opplæring og kursing. I tillegg har vi laget fem korte universelt utformede opplæringsfilmer, som ligger tilgjengelig for alle arbeidsledere på Ulobas intranettsider. Arbeidsledere som ikke hadde anledning til å delta på kurs, får nå tilbud om opplæring og veiledning fra Ulobas rådgiverkorps og andre som sitter med spesialkompetanse på bruk av systemet. Digitale arbeidsplaner og digitale timelister skal gjøre det enkelt for arbeidsledere og assistenter å planlegge og registrere arbeidsøkter. Vi vil fortsette å videreutvikle disse digitale verktøyene. 18 ÅRSBERETNING FRA STYRET

19 Arendalsuka - debatt om diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet «Du har jo tidligere sagt at arbeidsgivere trenger trygghet for å ansette funksjonshemmede. Hva skal til for at du blir trygg på meg?» - Hans Hjellemo, avdelingsleder i avdeling for politikk og kommunikasjon i Uloba, til Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke. ÅRSBERETNING FRA STYRET 19

20 Forum Alle arbeidslederfora i 2014 var workshops om digitale arbeidsplaner. Der kunne deltakerne få direkte informasjon og veiledning fra et team av Ulobas superbrukere av digitale arbeidsplaner. 18 fora ble arrangert 9 ulike steder i landet i mars 2014, og totalt 314 personer deltok. Forum høsten 2014 ble erstattet av obligatoriske kurs i digitale arbeidsplaner. I november sa cirka arbeidsledere, assistenter og administrativt ansatte i Uloba sin mening om forum som møteplass. De svarte på hvordan de har opplevd form, innhold og organisering av tidligere fora, og hvordan de vil at nye fora skal være. Kartleggingen viste at det er stor interesse for denne arenaen for kunnskapsutveksling, og tilbakemeldingene bruker vi til å utvikle bedre og mer målrettede fora i Tariffendringer for assistentene Utover lønnsjusteringer er partene enige om følgende endringer i tariffavtalen for personlige assistenter: Den ukentlige arbeidstiden er 35,5 timer, med virkning senest fra 1. januar For passive arbeidsøkter lønnes inntreden uten overtidstillegg. For beredskapsøkt utenfor arbeidssted lønnes inntreden uten overtidstillegg. Det er foretatt justeringer i helge- og høytidstillegget samt overtidstillegget til fordel for assistenten Opplæring av assistenter Uloba har et stadig større fokus på kvalitetssikret opplæring og kompetanseutvikling for både arbeidsledere og assistenter. Hovedverktøyet for assistentene er Assistenthåndboka, som de skal gjennomgå sammen med arbeidsleder umiddelbart etter ansettelse. I tillegg er det utarbeidet en egen opplæringsfilm, Assistentfilmen, som tar sikte på å øke forståelsen av assistentrollen. Uloba har de siste to årene tilbudt førstehjelpskurs til assistenter og arbeidsledere, med Røde Kors som kursholder. Disse kursene har vist seg å være veldig populære, og har hatt lange ventelister. I 2014 var det 260 påmeldte til 135 plasser. Kursene ble holdt ni ulike steder i landet. 68 % av deltakerne på kursene i 2014 var assistenter. I 2014 startet Uloba et omfattende arbeid med å få på plass en e-læringsplattform. Første målgruppe for dette tiltaket er assistenter. Ved å kunne tilby e-læring til assistenter, vil vi kunne nå frem til alle våre assistenter med målrettet informasjon om opplæring. E-læring kan foregå i klasserom, modulbasert eller som streaming på nettet. E-læringsplattformen er planlagt å være på plass sommeren 2015, med lansering tentativt høsten Håndbøker Arbeidslederhåndboken og Assistenthåndboken ble revidert og omgjort til elektroniske formater og lansert på det nye intranettet Freedom i september Slik har håndbøkene blitt mer brukervennlige, tilgjengelige og universelt utformede. Arbeidsledere og assistenter som ikke kan nyttiggjøre seg håndbøkene på nett, har selvfølgelig fortsatt muligheten til å få dem i andre formater, som Word, punkt og Daisy. 20 ÅRSBERETNING FRA STYRET

21 Fns internasjonale dag for funksjonshemmede: debatt om hatkriminalitet «Samfunnet har i alt for mange år hatt fokus på; Deg. Hva er det med deg? Det må være du som er sårbar og svak I stedet for at vi har prøvd å finne ut hva er det egentlig som ligger bak disse handlingene. Først nå tar politiet tak i dette og vi har mennesker som Ingjerd som spesialiserer seg på området. Det er vel og bra. Men det er 30 år for seint!» - Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud ÅRSBERETNING FRA STYRET 21

22 Studenter har lært om nytt Uloba-bygg Uloba har holdt foredrag om vårt planlagte kontorbygg på Gulskogen for arkitektstudenter ved Norges Kreative Fagskole, sivilingeniørstudenter ved universitetet på Ås og studenter i produktdesign ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Foredragene har handlet om den politiske betydningen av tilgjengelighet og universell utforming ENIL- Euopean Network on Independent Living Uloba er medlem og en sentral aktør i European Network on Independent Living, ENIL. ENIL er det europeiske nettverket av den verdensomspennende Independent Living-bevegelsen. ENIL består av Independent Living-organisasjoner og individuelle aktivister fra hele Europa. Vibeke Marøy Melstrøm, daglig leder i Uloba, satt som president i ENIL ut ENIL arbeider mot segregering og for full deltakelse og likestilling av funksjonshemmede, blant annet gjennom personlig assistanse og nedbygging av institusjoner. I oktober 2014 inngikk Uloba en avtale om å etablere et nordkontor for ENIL. Nordkontoret skal koordinere arbeidet i landene i ENILs nordregion: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Hviterussland, Estland, Latvia, Litauen og Polen. Fra Ulobas kontor i Drammen leder Tove Linnea Brandvik koordineringarbeidet, og i styringsgruppa for nordkontoret sitter Ann Kristin Krokan og Vibeke Marøy Melstrøm. Uloba var vertskap for ENILs styremøte i juni. Møtet ble holdt i Ulobas lokaler i Drammen, i forkant av Stolthetsparaden i Oslo, hvor ENILstyret deltok Bente Skansgård Independent Living Fond Styret i Uloba SA har vedtatt å opprette Stiftelsen Bente Skansgårds Independent Living Fond. Stiftelsen skal gi økonomisk støtte til funksjonshemmedes egne tiltak for å styrke og øke kunnskapen om Independent Livingbevegelsen. Midlene skal tildeles årlig på Bente Skansgårds fødselsdag 9. mai Solidaritetsarbeid Uloba støtter UHG, en interesseorganisasjon for og av funksjonshemmede i Guinea, Vest-Afrika. UHG er produktive med blant annet opplæring slik at funksjonshemmede skal kunne bli økonomisk uavhengig gjennom arbeid. Uloba blir løpende oppdatert og er imponert over det arbeidet som gjøres der av og for funksjonshemmede, i beste IL-tradisjon. Uloba støtter også ENIL, Menneskerettsalliansen og Amnesty økonomisk. Brandvik ble i 2014 også ENILs nye medlem av rådgivningspanelet til EU-kontoret for grunnleggende rettigheter (FRA). Denne rollen overtok hun etter ENILs administrerende direktør Jamie Bolling. 22 ÅRSBERETNING FRA STYRET

23 Kortversjon (lettlest) Vi har laget nye annonser hvor vi reklamerer for Ulobas BPA. Her ser du noe av det Uloba har gjort i 2014: Vi har laget et lukket nettsted med informasjon til medlemmer, assistenter og Vi har arrangert Independent Living- andre som jobber i Uloba. dagene for første gang, med Stolthetsparaden og seminar. arbeidsplaner på datamaskin og sende Arbeidsledere kunne begynne å lage Vi har arrangert BPA-fagdager for kommunene, med blant andre helseminister Forum for arbeidsledere har handlet om dem til Uloba via internett. Bent Høie som innleder. hvordan de kan lage slike arbeidsplaner. Vi har gitt ut Magasinet Selvsagt i juni og Vi har forandret reglene for når assistentene skal få overtidsbetaling. desember. Flere aviser, radio og TV har skrevet og Assistenter og arbeidsledere kan nå lese snakket om Uloba. De har også intervjuet håndbøker på den nye lukkede nettsiden folk i Uloba om ting som Uloba er opptatt til Uloba. av. Assistentene lærer å bli bedre i jobben Vi har samarbeidet med musikkfestivaler, sin, og snart kan de ta kurs via internett. slik at det blir lettere å være funksjons- Vi har lært studenter om arkitektur for hemmet festivalgjest. alle. Vi har holdt politiske debatter på Arendals- ENIL (European Network on Independent uka. Living) har fått et nordkontor som Uloba Kommunale råd for funksjonshemmede skal drive. har fått tilbud om kurs med Uloba. Gjennom et nytt pengefond vil vi dele ut Kommunene har begynt å få nyheter fra penger til funksjonshemmede som gjør Uloba på epost. Independent Living bedre kjent. Vi har undersøkt hvor fornøyde arbeidsle- Uloba gir penger til flere som jobber for derne er med Uloba. at funksjonshemmede i andre land skal få leve det livet de ønsker. ÅRSBERETNING FRA STYRET 23

24 3.3 Datterselskaper i Uloba-konsernet Uloba SA har datterselskapene Freedom Express AS, Assistanse Eiendom AS, Assistanse Nye Eiendommer AS og Independent Living Norge AS. Datterselskapene ble opprettet og er i drift for å dekke Ulobas egne behov og støtte opp under Ulobas formål. Virksomhetene er skilt ut som egne heleide AS, for å unngå sammenblanding av vanlig næringsvirksomhet med Ulobas ideelle formål og status Freedom Express AS Selskapet ble stiftet i 2008 og driver med persontransport. Freedom Express AS er opprettet primært med formål å dekke morselskapet Uloba SA sitt transportbehov med universelt utformet transportmateriell og høye krav til sikkerhet, punktlighet, komfort og fleksibilitet. Ledig kapasitet tilbyr Freedom Express i det kommersielle markedet med fokus på kundegrupper som organisasjoner, lag, grupper og næringsliv. Selskapet er medlem i Reisegarantifondet (RGF) og Virke Reise Utland. Freedom Express har per i dag én stor buss og to minibusser, alle innrettet spesielt med tanke på tilgjengelighet, sikkerhet og komfort for funksjonshemmede. Selskapet har tre tilhengere til bagasje og utstyr og leier oppstillingsplass for busser og utstyr i Tangen Næringspark, Drammen. Per 1. januar 2015 er det fire ansatte i selskapet Assistanse Eiendom AS Selskapet utvikler, forvalter og leier ut eksisterende eiendomsmasse til morselskapet og eksterne leietakere. Siden Uloba skal være en arbeidsplass for alle, og funksjonshemmede favoriseres ved ansettelser, stiller vi usedvanlig store krav til universell utforming av lokalene våre og til parkeringsareal. Det er i praksis umulig å finne lokaler i Drammensområdet som tilfredsstiller Ulobas krav, og det har vist seg kommersielt lite interessant for utleiere/eiere å imøtekomme dem. 24 ÅRSBERETNING FRA STYRET Av den grunn er den enkleste, sikreste og på sikt rimeligste løsningen for Uloba å eie lokalene selv Assistanse Nye Eiendommer AS Selskapet er opprettet for å dekke Ulobas fremtidige eiendomsbehov, samt gi mulighet for utvikling av et miljø rundt Independent Living. Dette skal være funksjonelle bygg med stor vekt på tilgjengelighet gjennom universell utforming. Videre skal det settes tydelige miljøkrav til løsningene. En hovedaktivitet i 2014 har vært en videre vurdering og bearbeiding av «Stier», det valgte forslaget fra plan- og designkonkurransen. Oppgaven har vært å konkretisere et første byggetrinn innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. Det har i den forbindelse også vært møter med Drammen kommune om rammebetingelser for bebyggelse og utviklingen av hele Gulskogenområdet. Denne bydelen vil kunne vokse og bli Drammens største bydel i fremtiden, noe som også vil ligge til grunn for den videre utviklingen av kollektivtilbudet i området og utviklingen av kollektivknutepunktet rundt Gulskogen stasjon. Likeledes er det foretatt en grundigere vurdering av grunnforholdene på tomten og alternative fundamenteringsmetoder Independent Living Norge AS Independent Living Norge AS er et nyopprettet datterselskap i Det er foreløpig ikke noe aktivitet i selskapet Kortversjon (lettlest) Uloba SA eier fire andre selskaper: Freedom Express AS er et busselskap og kjører busser som alle kan reise med. Assistanse Eiendom AS eier kontoret til Uloba. Assistanse Nye Eiendommer AS planlegger og skal bygge det nye kontorbygget til Uloba. Det blir større enn det vi har nå, og det skal gå an for alle å være og jobbe i bygget. Independent Living Norge AS er et firma som ble startet i 2014, men det har ikke noen aktiviteter enda.

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

Ulobas årsrapport 2011

Ulobas årsrapport 2011 Ulobas årsrapport 2011 Denne utgaven av ULOBAs årsrapport 2010 er laget med tanke på fungere best mulig i forhold til leselist og syntetisk tale. Gå med høyrepil et par steg inn i linja på den artikkelen

Detaljer

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2009 ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! ÅRSRAPPORT 2009 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm Årsrapport 2014 Innhold 03 Tettere på en ny tid for nye Kredinor ved Tor Berntsen, adm direktør 04 Strategi, visjon, verdier, kundetilfredshet 06 Tettere på og regional organisering 08 Roller og menneskelige

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA innhold fremtiden er lokal i alle kanaler 4 ledergruppen 10 budstikkas hedersbevisninger 2011 1 7 nøkkeltall 1 9 årsberetning 20 styret 24 resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole AS MILJØBYGG Hadeland videregående skole HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS Byggherre: Oppland fylkeskommune Byggestart: Februar 2010 Ferdigstillelse: Mai 2012 Beskrivelse:

Detaljer