Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2

3 SORT CMYK: HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

4 1. BPA - EN VIKTIG DELSEIER AKTIV PÅVIRKNING POLITIKERNE LYTTET SAVNER ET RUNDSKRIV BEGRENSNINGENE MÅ FJERNES KORTVERSJON (LETTLEST) KONTRAKTER PÅ ULOBAS BPA UTVIKLING I KORTVERSJON (LETTLEST) ÅRSBERETNING FRA STYRET UTVIKLING I ULOBA AKTIVITETER I IL-dagene BPA-fagdager for kommunene Magasinet Selvsagt Uloba i mediene Festivalsamarbeid Arendalsuka Uloba og de kommuneale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne Elektronisk nyhetsbrev til kommunene Tilfredshetsundersøkelsen blant arbeidsledere i Uloba Nytt annonsemateriell Utvidet intranett Digitale arbeidsplaner Forum Tariffendringer for assistentene Håndbøker Opplæring av assistenter Studenter har lært om nytt Uloba-bygg ENIL- Euopean Network on Independent Living Bente Skansgård Independent Living Fond Solidaritetsarbeid Kortversjon (lettlest) DATTERSELSKAPER I ULOBA-KONSERNET 24

5 3.3.1 Freedom Express AS Assistanse Eiendom AS Assistanse Nye Eiendommer AS Independent Living Norge AS Kortversjon (lettlest) ULOBAS STYRE MEDLEMMER PER 31. DESEMBER KONTRAKTSKOMMUNER HMS-ARBEID Arbeidsmiljø Sykefravær Miljøforurensing Likestilling Kortversjon (lettlest) ØKONOMI Antall lønns- og trekkoppgaver Økonomisk resultat Omsetningsutvikling Fond og egenkapital Samlet egenkapitalsutvikling ULOBA SAS REGNSKAP REGNSKAP Resultatregnskap Balanse NOTER TIL ULOBA SAS REGNSKAP FOR Regnskapsprinsipper Note 1: Varige driftsmidler Note 2: Aksjer datterselskap Note 3: Fordringer og gjeld Note 4: Betalingsmidler og formuesforvaltning Note 5: Andelskapital Note 6: Egenkapital Note 7: Skatt Note 8: Lønnskostnad Note 9: Pensjon 41

6 Note 10: Ulobas solidaritetsfond Note 11: Annen kortsiktig gjeld Note 12: Salgsinntekter Note 13: Transaksjoner med nærstående KONTANTSTRØMANALYSE KONSERNETS REGNSKAP REGNSKAP Resultatregnskap Balanse NOTER TIL KONSERNETS REGNSKAP FOR Regnskapsprinsipper Note 1: Varige driftsmidler Note 2: Fordringer og gjeld Note 3: Betalingsmidler og formuesforvaltning Note 4: Andelskapital Note 5: Annen egenkapital Note 6: Skatt Note 7: Lønnskostnad Note 8: Pensjon Note 9: Ulobas solidaritetsfond Note 10: Annen kortsiktig gjeld Note 11: Salgsinntekter KONTANTSTRØMANALYSE REVISORS BERETNING BILDE AV REVISORS BERETNING TEKSTEN FRA REVISORS BERETNING 64

7

8 1. BPA - en viktig delseier 2014 ble året da Stortinget vedtok en individuell rettighetsfesting av Borgerstyrt personlig assistanse for noen grupper blant oss funksjonshemmede. 1.1 Aktiv påvirkning Rystet av den rødgrønne regjeringens BPAforslag hadde vi gjort rettighetsfestingen til en valgkampsak i I 2014 jobbet vi like hardt for å få gehør for at det framlagte forslaget ikke ivaretok intensjonene med BPA. Vi tydeliggjorde for politikerne hva BPA er og ikke minst hva BPA ikke er. Vi hadde mange og hyppige møter med stortingspolitikere. Vi arrangerte debatter, hadde møter med andre relevante organisasjoner, skrev innspill til politikerne og kronikker og leserbrev til avisene. På Independent Living-dagene og i Stolthetsparaden gjorde vi BPA til et sentralt tema, og vi har utfordret politikerne gjennom konkrete spørsmål i sosiale medier. Derfor har retten til BPA blitt styrket så mye som den har. 1.2 Politikerne lyttet Den nye regjeringen lot til å være enig med oss i at det foreliggende forslaget ikke var noe likestillingsverktøy, og lyttet til innspillene våre. Vi fikk de første signalene i slutten av februar 2014, da helse- og omsorgsminister Bent Høie kunngjorde at timer til avlastning og støttekontakt ville bli inkludert i BPA-rettigheten. 1.3 Savner et rundskriv Paragraf 2-1 d, Rett til brukerstyrt personlig assistanse, gjelder fra 1. januar i år. Den 11 linjer lange lovteksten sier ingenting om intensjonen med BPA. Dermed er det ikke i loven kommunale saksbehandlere nå kan lese hva BPA skal være og ikke skal være. I påvente av et nytt rundskriv må de gå til lovens forarbeider, først og fremst stortingsproposisjon 86 L, som innledes slik: «Regjeringen har en visjon om et samfunn der alle kan delta. De aller fleste har utdanning og arbeid som målsetning, og har forventninger om å leve et selvstendig og aktivt liv. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse skal bidra til å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand skal nå målene i sitt liv. ( ) Forslaget er en del av regjeringens arbeid med å følge opp intensjonen i FNkonvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.» Vi savner et rundskriv som sikrer at loven blir praktisert likt i alle kommuner og som dessuten begrenser tolkningsmulighetene. Et rundskriv må ikke levne noen tvil om at med BPA skal funksjonshemmede selv bestemme hvem som skal assistere oss, hva vi skal assisteres med, og også hvor og når vi vil assisteres. I praksis betydde det at familier med funksjonshemmede barn ville få rett til å få omgjort avlastningstimer til BPA, og at støttekontakttimer skulle kunne omgjøres til BPA-timer. Slik ble det også. I mai 2014 la regjeringen frem sitt forslag til endring av pasient- og brukerrettighetsloven, som et enstemmig storting vedtok midt i juni. 8 BPA - EN VIKTIG DELSEIER

9 Pressekonferanse om rettighetsfesting av BPA «I dag er en historisk dag på mange måter. Det vi er vitne til er en liten revolusjon» - Vibeke Marøy Melstrøm, daglig leder, Uloba SA BPA - EN VIKTIG DELSEIER 9

10 Rettighetsfestingen i Stortinget, mai 2014 «Jeg vil (...) berømme Uloba og andre, som jeg ser er til stede her, som skal ha all ære for at de har orket å stå på så lenge som de i virkeligheten har gjort.» - Martin Kolberg, Arbeiderpartiet 10 BPA - EN VIKTIG DELSEIER

11 1.4 Begrensningene må fjernes Nå er vi inne i det første året da noen av oss har fått individuell rett til BPA. Alle som har fått rett til å velge BPA som assistanseform, har grunn til å være glade. Samtidig skal vi fortsette den solidariske kampen for at alle som har behov for det, skal få rett til BPA. Vi vil fortsette å presse på politikerne til rundskrivet foreligger. Videre vil vi fortsette arbeidet vårt for at alle funksjonshemmede som trenger det, skal få rett til BPA. Begrensningene som nå ligger der, må fjernes. Omgjøring av avlastningstimer til BPA må bli en mulighet også for voksne hjemmeboende, funksjonshemmede over 67 år må også ha mulighet til selvstendighet og aktiv samfunnsdeltakelse, og funksjonshemmede med mindre enn tjuefem timer assistanse i uka må også få rett til å styre sitt eget liv gjennom BPA. Først da kan vi feire uten forbehold. 1.5 Kortversjon (lettlest) I 2014 bestemte politikerne at BPA skulle bli en rettighet for mange funksjonshemmede. De ville at vi skal kunne bruke BPA også på fritida og utenfor hjemmet, og barn skal også kunne få BPA. Politikerne hadde hørt på hva Uloba har sagt og forsto at dette var viktig. Vi forklarte politikerne at meningen med BPA er at vi skal få de samme mulighetene som andre. Rettigheten gjelder fra i år, men ennå er det mange som ikke kan bestemme selv om de vil ha BPA. Eldre funksjonshemmede og funksjonshemmede som bare trenger litt assistanse, har ikke fått denne rettigheten. Uloba kjemper for at de skal få den. BPA - EN VIKTIG DELSEIER 11

12 2. Kontrakter på Ulobas BPA utvikling i 2014 Standardkontrakten (NS 8435) er en av de viktigste forutsetningene for at kommunene kan etablere tjenestekonsesjoner på BPA hvor den enkelte selv kan velge sin tilrettelegger og arbeidsgiver for sine assistenter. Uloba følger nøye med på de konsesjonene og konkurransene som kommunene kunngjør. Mange konsesjoner er utformet slik at det er greit for Uloba å bli en av flere tilretteleggere arbeidslederne kan velge blant. I de tilfeller vilkårene er utformet slik at det ikke er mulig å få til Ulobas BPA innenfor rammen av det som er kunngjort, benytter vi de muligheter vi har for å få endret vilkårene. Våre medlemmers engasjement er svært viktig i disse tilfellene. Standardkontrakten ble kunngjort i august Siden da har Uloba hatt denne som eneste kontraktsalternativ for nye kommuner som ønsket å la sine innbyggere benytte Ulobas BPA. 2.1 Kortversjon (lettlest) Standard Norge har laget en kontrakt som sikrer at funksjonshemmede får likt BPA-tilbud i hver kommune. Den sikrer også at vi får BPA som er lagt opp etter ideen om å bestemme over vårt eget liv, og den gjør det lett for hver funksjonshemmet å velge hvem som skal organisere deres BPA. Hver gang Uloba har skrevet kontrakt med en ny kommune etter august 2011, har vi brukt denne kontrakten. I 2014 begynte vi også å gjøre om alle gamle avtaler slik at de passer med denne kontrakten. Hvis en kommune planlegger en type avtaler som ligner for lite på Standard Norge sin kontrakt, prøver vi å påvirke kommunen til å endre den. I 2014 startet arbeidet med å konvertere alle gjenstående Uloba-avtaler til standardkontrakten. Gjennom hele året har vi hatt kontakt med om lag 140 kommuner og 800 arbeidsledere. Ved årsskiftet 2014/2015 har 106 kommuner med 621 arbeidsledere tatt Norsk Standard i bruk. Det gjenstår 35 kommuner med 174 arbeidsledere som har Uloba-avtale. Mange av disse kommunene har varslet om at de vil etablere tjenestekonsesjon med fritt brukervalg i Totalt har om lag 60 kommuner etablert tjenestekonsesjon med fritt brukervalg. Uloba har konsesjon i de fleste av disse kommunene. 12 KONTRAKTER PÅ ULOBAS BPA UTVIKLING I 2014

13 BPA og reise «BPA innenfor den tildelte timeramme og innenfor arbeidsrettslige bestemmelser kan benyttes ved reiser utenfor kommunen. Dette prinsippet vil gjelde uavhengig av om reisen foretas til utlandet eller til en annen norsk kommune.» -Helse- og omsorgsdepartentet, i brev til Ingeleiv Haugen KONTRAKTER PÅ ULOBAS BPA UTVIKLING I

14 3. Årsberetning fra styret 3.1 Utvikling i Uloba BPA-arbeidsledere (954 i 2013). 215 medlemmer uten Ulobas BPA (172 i 2013). 155 kontraktskommuner/bydeler (158 i 2013). 92 årsverk i administrasjonen (95 i 2013) personer mottok lønn og/eller feriepenger (5726 i 2013) årsverk for personlige assistenter (1063 I 2013). 117 arbeidsledere og fungerende arbeidsledere gjennomførte Ulobas lederutviklingskurs i (144 i 2013). Vi arrangerte 18 lederfora ulike steder i landet (29 i 2013), og 314 arbeidsledere deltok. 3.2 Aktiviteter i IL-dagene Independent Living-dagene ble arrangert for første gang 13. og 14. juni. Den mangeårige Stolthetsparaden er blitt en del av denne nye satsingen og startet denne gangen med appeller foran Stortinget. Politikere fra Helseog omsorgskomiteen kom ut og hørte vårt budskap om rettighetsfesting av BPA, kun få dager før rettighetsfestingen var oppe til avstemning i Stortinget. Stolthetsprisen, som hvert år deles ut i forbindelse med Stolthetsparaden, gikk til Empo TV. Empo TV lager TV-programmer for og med utviklingshemmede. De fikk prisen fordi de synliggjør funksjonshemmede som aktive samfunnsaktører. Tema for Independent Living-seminaret 14. juni var «Rett til frihet og selvbestemmelse! Plikt til ansvar og deltakelse?» BPA-fagdager for kommunene Uloba arrangerte fire BPA fagdager for kommunale beslutningstakere på Gardermoen dette året. Blant temaene som lokket og interesserte de kommunale representantene var: BPA for hvem, hvorfor og hvordan? Tariffavtale Fagforbundet Uloba SA, Hvordan planlegge kommunehverdagen med en rettighetsfesting av BPA? Målsettingen med fagdagene er å øke kunnskap om BPA og Uloba SA i kommunene, og øke kunnskapen om hvordan kommunene kan anskaffe BPA fra eksterne tilretteleggere. En heldig bi-effekt er å skape en arena hvor saksbehandlere og innkjøpere kan utveksle erfaringer og lære av de gode eksemplene. I tillegg til å bruke lokale krefter «toppet» vi laget med helse- og omsorgsminister Bent Høie på BPA-fagdagen i november. Han informerte om rettighetsfestingen av BPA, samt svarte på spørsmål fra salen. Denne fagdagen ble filmet og utdrag fra filmen kan du se på Ulobas nettsider Magasinet Selvsagt Magasinet Selvsagt kom ut i to utgaver i I juni, til Independent Living-dagene, kom utgave nummer 7 med temaene arbeidsliv, ferie og fritid, rettighetskampen og funksjonshemmede i media. Nummer 8 kom på FNs dag for funksjonshemmedes rettigheter, 3. desember. Det handlet om solidaritet og hatkriminalitet. Uloba har gitt ut Magasinet Selvsagt siden 2008, og magasinet er det eneste i Norge som handler om diskriminering av funksjonshemmede. Magasinet finnes også i digitale, tilgjengelige utgaver, i tråd med Ulobas visjon. 14 ÅRSBERETNING FRA STYRET

15 Stolthetsparaden 2014 «Vi har endelig fått en rettighetsfesting vi har jobbet for i alle år. Det er vi veldig glade for, men vi har fremdeles en lang vei å gå. Vi må følge opp og jobbe videre for at kommunalt selvstyre ikke skal stå i veien for demokratiske rettigheter.» - Vibeke Marøy Melstrøm, daglig leder i Uloba ÅRSBERETNING FRA STYRET 15

16 Rettighetsfesting av BPA som tema på fagdag for kommuner «Jeg husker det første møtet jeg hadde med Uloba og Erna Solberg, som da var kommunalminister. Det var tidlig på 2000-tallet og vi jobbet for å få gjennomslag, men så skulle det ta så mange år før dette ble en realitet». - Bent Høie, helse- og omsorgsminister 16 ÅRSBERETNING FRA STYRET

17 3.2.4 Uloba i mediene Rettighetsfestingen av BPA, egenproduserte kronikker og leserinnlegg samt den såkalte etterbetalingssaken om etterbetaling av korrekt overtidsgodtgjørelse for assistenter satte Uloba på dagsorden i mediene i Det har også enkeltsaker som vi har tipset mediene om; i februar skrev Dagbladet om arbeidsplassen Uloba, under tittelen «Her er to av tre ansatte funksjonshemmede». Og på stolthetsparadedagen fikk vi TV2 til å kunngjøre vinneren av Stolthetsprisen 2014 i «God morgen, Norge!». NRK P1 viet også mye tid til Stolthetsparaden i aktualitetsprogrammet «Her og nå». Enkelte av medieoppslagene om etterbetalingssaken er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg, mens andre oppslag ble forlikt. Kronikker for å fremme Ulobas politikk har også fått oppmerksomhet, samt artikler om engasjerte medlemmer som har protestert mot kommuners håndtering av BPA Festivalsamarbeid For andre år bidro Uloba til å gjøre musikkfestivaler mer tilgjengelige. Uloba innledet i 2013 et samarbeid med Norwegian Wood i Oslo og Stavernfestivalen. Målet var å få festivaler til å tenke nytt og legge til rette utover minstekravene. Resultatet så langt har vært publikumsområder tilgjengelige for rullestoler, senkede serveringsdisker, merking av trapper og tilbud om assistanse Uloba og de kommuneale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne «Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne hva skal vi med de?» er et kurs laget av Uloba for de kommunale og fylkeskommunale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til å omhandle Uloba og Ulobas BPA har kurset som målsetting å myndiggjøre de kommunale rådene rundt om i det ganske land. Uloba har holdt kurs for kommunale råd for funksjonshemmede og fortalt hva det innebærer når kommuner vil legge ut BPA på konsesjon. Kurset er kostnadsfritt for rådene, og vi har holdt kurs i Drammen, Frosta, Jevnaker, Nedre Eiker, Sande, Svelvik, Tønsberg og Ås Elektronisk nyhetsbrev til kommunene Uloba lanserte i 2014 elektroniske nyhetsbrev som en av aktivitetene for å bygge relasjon og øke kunnskapen rundt BPA i kommunene i Norge. Det elektroniske nyhetsbrevet har omhandlet ulike temaer innenfor BPA. Nyhetsbrevet kommer ut fire ganger i året. Vi sender det til alle elektroniske kommunale postmottak og til 532 personer innenfor helse- og omsorgsenheten og innkjøp. Totalt når vi ut til snaut 900 mottakere. Nyhetsbrevet er universelt utformet Arendalsuka Uloba deltok for første gang på Arendalsuka, som er en uke viet til politiske debatter i Arendal. Vi arrangerte en debatt i Arendal kino om funksjonshemmede og arbeid, og vi holdt appell på utescenen om BPA. I tillegg hadde Uloba egen stand i sentrum. ÅRSBERETNING FRA STYRET 17

18 3.2.9 Tilfredshetsundersøkelsen blant arbeidsledere i Uloba Uloba gjennomfører hvert år en tilfredshetsundersøkelse blant arbeidslederne. I 2014 fortsetter mønsteret fra forrige år, med 90 % som er fornøyde med Uloba totalt sett. Hele 91 % opplever at Uloba bidrar til at de oppnår frihet og livsutfoldelse, og de gir jevnt over svært godt skussmål til Uloba på sentrale områder som Lederverktøyene fra Uloba Ryddige forhold rundt lønn, kontraktsforhold, arbeidsavtaler o.l. Opplæring 77 % sier seg fornøyd med rådgivningen de har fått, en økning på fire prosentpoeng fra året før. Tatt i betraktning at 2014 har vært et år med vesentlige endringer i Ulobas systemer og rutiner (implementering av tariffavtale, utrulling av digitale arbeidsplaner m.m.) er det et svært godt resultat Nytt annonsemateriell I forbindelse med økt markedsorientert fokus, har Uloba oppdatert sin profil og sitt annonsemateriell slik at det er universelt utformet. Annonsene skal være en viktig del av neste års BPA-kampanje rettet mot nye potensielle medlemmer og arbeidsledere. Budskapet i annonsene handler om hvorfor man skal velge BPA. Det skal handle om effekten av Ulobas BPA som et frigjøringsverktøy til å leve det livet man ønsker å leve. Ulobas annonser vil synes i interesseorganisasjoners nasjonale og regionale medlemsblader og der hvor Uloba blir tildelt konsesjon Utvidet intranett Uloba lanserte sitt nye intranett, Freedom, for arbeidsledere, assistenter og administrativt ansatte høsten Freedom er først og fremst et arbeidsverktøy hvor alle med tilknytning til Uloba skal kunne utføre sine ulike arbeidsoppgaver på en enkel og effektiv måte. Freedom skal også formidle nyheter og informasjon på en bedre og raskere måte, og bidra til en enklere hverdag for alle. Målet er at Freedom skal knytte oss alle tettere sammen i ett Uloba Digitale arbeidsplaner I henhold til prosjektplanen ble første versjon av digitale arbeidsplaner lansert 8. desember De digitale arbeidsplanene er tilgjengelige via Ulobas intranettsider, og arbeidslederne må i tråd med tariffavtalen sende inn ny plan hver 12. uke. Dette betyr at arbeidsplaner på papir heretter ikke kan benyttes, og at det er obligatorisk for alle arbeidsledere å benytte den digitale løsningen. I forkant av lanseringen holdt Uloba obligatorisk opplæring for alle arbeidsledere. På 24 kurssamlinger 12 ulike steder i landet deltok 400 arbeidsledere, i tillegg til at ca. 30 personer har blitt fulgt opp med individuell opplæring og kursing. I tillegg har vi laget fem korte universelt utformede opplæringsfilmer, som ligger tilgjengelig for alle arbeidsledere på Ulobas intranettsider. Arbeidsledere som ikke hadde anledning til å delta på kurs, får nå tilbud om opplæring og veiledning fra Ulobas rådgiverkorps og andre som sitter med spesialkompetanse på bruk av systemet. Digitale arbeidsplaner og digitale timelister skal gjøre det enkelt for arbeidsledere og assistenter å planlegge og registrere arbeidsøkter. Vi vil fortsette å videreutvikle disse digitale verktøyene. 18 ÅRSBERETNING FRA STYRET

19 Arendalsuka - debatt om diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet «Du har jo tidligere sagt at arbeidsgivere trenger trygghet for å ansette funksjonshemmede. Hva skal til for at du blir trygg på meg?» - Hans Hjellemo, avdelingsleder i avdeling for politikk og kommunikasjon i Uloba, til Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke. ÅRSBERETNING FRA STYRET 19

20 Forum Alle arbeidslederfora i 2014 var workshops om digitale arbeidsplaner. Der kunne deltakerne få direkte informasjon og veiledning fra et team av Ulobas superbrukere av digitale arbeidsplaner. 18 fora ble arrangert 9 ulike steder i landet i mars 2014, og totalt 314 personer deltok. Forum høsten 2014 ble erstattet av obligatoriske kurs i digitale arbeidsplaner. I november sa cirka arbeidsledere, assistenter og administrativt ansatte i Uloba sin mening om forum som møteplass. De svarte på hvordan de har opplevd form, innhold og organisering av tidligere fora, og hvordan de vil at nye fora skal være. Kartleggingen viste at det er stor interesse for denne arenaen for kunnskapsutveksling, og tilbakemeldingene bruker vi til å utvikle bedre og mer målrettede fora i Tariffendringer for assistentene Utover lønnsjusteringer er partene enige om følgende endringer i tariffavtalen for personlige assistenter: Den ukentlige arbeidstiden er 35,5 timer, med virkning senest fra 1. januar For passive arbeidsøkter lønnes inntreden uten overtidstillegg. For beredskapsøkt utenfor arbeidssted lønnes inntreden uten overtidstillegg. Det er foretatt justeringer i helge- og høytidstillegget samt overtidstillegget til fordel for assistenten Opplæring av assistenter Uloba har et stadig større fokus på kvalitetssikret opplæring og kompetanseutvikling for både arbeidsledere og assistenter. Hovedverktøyet for assistentene er Assistenthåndboka, som de skal gjennomgå sammen med arbeidsleder umiddelbart etter ansettelse. I tillegg er det utarbeidet en egen opplæringsfilm, Assistentfilmen, som tar sikte på å øke forståelsen av assistentrollen. Uloba har de siste to årene tilbudt førstehjelpskurs til assistenter og arbeidsledere, med Røde Kors som kursholder. Disse kursene har vist seg å være veldig populære, og har hatt lange ventelister. I 2014 var det 260 påmeldte til 135 plasser. Kursene ble holdt ni ulike steder i landet. 68 % av deltakerne på kursene i 2014 var assistenter. I 2014 startet Uloba et omfattende arbeid med å få på plass en e-læringsplattform. Første målgruppe for dette tiltaket er assistenter. Ved å kunne tilby e-læring til assistenter, vil vi kunne nå frem til alle våre assistenter med målrettet informasjon om opplæring. E-læring kan foregå i klasserom, modulbasert eller som streaming på nettet. E-læringsplattformen er planlagt å være på plass sommeren 2015, med lansering tentativt høsten Håndbøker Arbeidslederhåndboken og Assistenthåndboken ble revidert og omgjort til elektroniske formater og lansert på det nye intranettet Freedom i september Slik har håndbøkene blitt mer brukervennlige, tilgjengelige og universelt utformede. Arbeidsledere og assistenter som ikke kan nyttiggjøre seg håndbøkene på nett, har selvfølgelig fortsatt muligheten til å få dem i andre formater, som Word, punkt og Daisy. 20 ÅRSBERETNING FRA STYRET

21 Fns internasjonale dag for funksjonshemmede: debatt om hatkriminalitet «Samfunnet har i alt for mange år hatt fokus på; Deg. Hva er det med deg? Det må være du som er sårbar og svak I stedet for at vi har prøvd å finne ut hva er det egentlig som ligger bak disse handlingene. Først nå tar politiet tak i dette og vi har mennesker som Ingjerd som spesialiserer seg på området. Det er vel og bra. Men det er 30 år for seint!» - Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud ÅRSBERETNING FRA STYRET 21

22 Studenter har lært om nytt Uloba-bygg Uloba har holdt foredrag om vårt planlagte kontorbygg på Gulskogen for arkitektstudenter ved Norges Kreative Fagskole, sivilingeniørstudenter ved universitetet på Ås og studenter i produktdesign ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Foredragene har handlet om den politiske betydningen av tilgjengelighet og universell utforming ENIL- Euopean Network on Independent Living Uloba er medlem og en sentral aktør i European Network on Independent Living, ENIL. ENIL er det europeiske nettverket av den verdensomspennende Independent Living-bevegelsen. ENIL består av Independent Living-organisasjoner og individuelle aktivister fra hele Europa. Vibeke Marøy Melstrøm, daglig leder i Uloba, satt som president i ENIL ut ENIL arbeider mot segregering og for full deltakelse og likestilling av funksjonshemmede, blant annet gjennom personlig assistanse og nedbygging av institusjoner. I oktober 2014 inngikk Uloba en avtale om å etablere et nordkontor for ENIL. Nordkontoret skal koordinere arbeidet i landene i ENILs nordregion: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Hviterussland, Estland, Latvia, Litauen og Polen. Fra Ulobas kontor i Drammen leder Tove Linnea Brandvik koordineringarbeidet, og i styringsgruppa for nordkontoret sitter Ann Kristin Krokan og Vibeke Marøy Melstrøm. Uloba var vertskap for ENILs styremøte i juni. Møtet ble holdt i Ulobas lokaler i Drammen, i forkant av Stolthetsparaden i Oslo, hvor ENILstyret deltok Bente Skansgård Independent Living Fond Styret i Uloba SA har vedtatt å opprette Stiftelsen Bente Skansgårds Independent Living Fond. Stiftelsen skal gi økonomisk støtte til funksjonshemmedes egne tiltak for å styrke og øke kunnskapen om Independent Livingbevegelsen. Midlene skal tildeles årlig på Bente Skansgårds fødselsdag 9. mai Solidaritetsarbeid Uloba støtter UHG, en interesseorganisasjon for og av funksjonshemmede i Guinea, Vest-Afrika. UHG er produktive med blant annet opplæring slik at funksjonshemmede skal kunne bli økonomisk uavhengig gjennom arbeid. Uloba blir løpende oppdatert og er imponert over det arbeidet som gjøres der av og for funksjonshemmede, i beste IL-tradisjon. Uloba støtter også ENIL, Menneskerettsalliansen og Amnesty økonomisk. Brandvik ble i 2014 også ENILs nye medlem av rådgivningspanelet til EU-kontoret for grunnleggende rettigheter (FRA). Denne rollen overtok hun etter ENILs administrerende direktør Jamie Bolling. 22 ÅRSBERETNING FRA STYRET

23 Kortversjon (lettlest) Vi har laget nye annonser hvor vi reklamerer for Ulobas BPA. Her ser du noe av det Uloba har gjort i 2014: Vi har laget et lukket nettsted med informasjon til medlemmer, assistenter og Vi har arrangert Independent Living- andre som jobber i Uloba. dagene for første gang, med Stolthetsparaden og seminar. arbeidsplaner på datamaskin og sende Arbeidsledere kunne begynne å lage Vi har arrangert BPA-fagdager for kommunene, med blant andre helseminister Forum for arbeidsledere har handlet om dem til Uloba via internett. Bent Høie som innleder. hvordan de kan lage slike arbeidsplaner. Vi har gitt ut Magasinet Selvsagt i juni og Vi har forandret reglene for når assistentene skal få overtidsbetaling. desember. Flere aviser, radio og TV har skrevet og Assistenter og arbeidsledere kan nå lese snakket om Uloba. De har også intervjuet håndbøker på den nye lukkede nettsiden folk i Uloba om ting som Uloba er opptatt til Uloba. av. Assistentene lærer å bli bedre i jobben Vi har samarbeidet med musikkfestivaler, sin, og snart kan de ta kurs via internett. slik at det blir lettere å være funksjons- Vi har lært studenter om arkitektur for hemmet festivalgjest. alle. Vi har holdt politiske debatter på Arendals- ENIL (European Network on Independent uka. Living) har fått et nordkontor som Uloba Kommunale råd for funksjonshemmede skal drive. har fått tilbud om kurs med Uloba. Gjennom et nytt pengefond vil vi dele ut Kommunene har begynt å få nyheter fra penger til funksjonshemmede som gjør Uloba på epost. Independent Living bedre kjent. Vi har undersøkt hvor fornøyde arbeidsle- Uloba gir penger til flere som jobber for derne er med Uloba. at funksjonshemmede i andre land skal få leve det livet de ønsker. ÅRSBERETNING FRA STYRET 23

24 3.3 Datterselskaper i Uloba-konsernet Uloba SA har datterselskapene Freedom Express AS, Assistanse Eiendom AS, Assistanse Nye Eiendommer AS og Independent Living Norge AS. Datterselskapene ble opprettet og er i drift for å dekke Ulobas egne behov og støtte opp under Ulobas formål. Virksomhetene er skilt ut som egne heleide AS, for å unngå sammenblanding av vanlig næringsvirksomhet med Ulobas ideelle formål og status Freedom Express AS Selskapet ble stiftet i 2008 og driver med persontransport. Freedom Express AS er opprettet primært med formål å dekke morselskapet Uloba SA sitt transportbehov med universelt utformet transportmateriell og høye krav til sikkerhet, punktlighet, komfort og fleksibilitet. Ledig kapasitet tilbyr Freedom Express i det kommersielle markedet med fokus på kundegrupper som organisasjoner, lag, grupper og næringsliv. Selskapet er medlem i Reisegarantifondet (RGF) og Virke Reise Utland. Freedom Express har per i dag én stor buss og to minibusser, alle innrettet spesielt med tanke på tilgjengelighet, sikkerhet og komfort for funksjonshemmede. Selskapet har tre tilhengere til bagasje og utstyr og leier oppstillingsplass for busser og utstyr i Tangen Næringspark, Drammen. Per 1. januar 2015 er det fire ansatte i selskapet Assistanse Eiendom AS Selskapet utvikler, forvalter og leier ut eksisterende eiendomsmasse til morselskapet og eksterne leietakere. Siden Uloba skal være en arbeidsplass for alle, og funksjonshemmede favoriseres ved ansettelser, stiller vi usedvanlig store krav til universell utforming av lokalene våre og til parkeringsareal. Det er i praksis umulig å finne lokaler i Drammensområdet som tilfredsstiller Ulobas krav, og det har vist seg kommersielt lite interessant for utleiere/eiere å imøtekomme dem. 24 ÅRSBERETNING FRA STYRET Av den grunn er den enkleste, sikreste og på sikt rimeligste løsningen for Uloba å eie lokalene selv Assistanse Nye Eiendommer AS Selskapet er opprettet for å dekke Ulobas fremtidige eiendomsbehov, samt gi mulighet for utvikling av et miljø rundt Independent Living. Dette skal være funksjonelle bygg med stor vekt på tilgjengelighet gjennom universell utforming. Videre skal det settes tydelige miljøkrav til løsningene. En hovedaktivitet i 2014 har vært en videre vurdering og bearbeiding av «Stier», det valgte forslaget fra plan- og designkonkurransen. Oppgaven har vært å konkretisere et første byggetrinn innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. Det har i den forbindelse også vært møter med Drammen kommune om rammebetingelser for bebyggelse og utviklingen av hele Gulskogenområdet. Denne bydelen vil kunne vokse og bli Drammens største bydel i fremtiden, noe som også vil ligge til grunn for den videre utviklingen av kollektivtilbudet i området og utviklingen av kollektivknutepunktet rundt Gulskogen stasjon. Likeledes er det foretatt en grundigere vurdering av grunnforholdene på tomten og alternative fundamenteringsmetoder Independent Living Norge AS Independent Living Norge AS er et nyopprettet datterselskap i Det er foreløpig ikke noe aktivitet i selskapet Kortversjon (lettlest) Uloba SA eier fire andre selskaper: Freedom Express AS er et busselskap og kjører busser som alle kan reise med. Assistanse Eiendom AS eier kontoret til Uloba. Assistanse Nye Eiendommer AS planlegger og skal bygge det nye kontorbygget til Uloba. Det blir større enn det vi har nå, og det skal gå an for alle å være og jobbe i bygget. Independent Living Norge AS er et firma som ble startet i 2014, men det har ikke noen aktiviteter enda.

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer