ÅRSRAPPORT 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. hjertevarme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. hjertevarme"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE MED hjertevarme

2 Innhold Direktørens kommentar side 3 Styrets årsberetning side 4 Regnskap og balanse side 6 Utvalgte noter side 7 Revisjonsberetning 2006 side 8 Organisasjonskart side 9 Medisinsk klinikk side 10 Kirurgisk klinikk side 11 Sunniva klinikk side 12 Medisinsk service side 13 Driftsteknisk avdeling side 14 Økonomiavdelingen side 14 Utviklingsavdelingen side 14 Personalavdelingen side 14 Statistikk side 15 Balansert styringsmodell side 15 Kompetanse med hjertevarme Hjertevarme og kompetanse skal prege omsorgen og den medisinske behandlingen vi gir pasientene. Alt skal være basert på et helhetlig menneskesyn. Vårt sykehus skal preges av våre verdier: Respekt for menneskeverdet, omsorg for hele mennesket og vi skal gi et godt helsetilbud også til svake pasientgrupper. Sykehuset skal utvikles gjennom samarbeid med pasienter, oppdragsgivere, primærhelsetjenesten og andre institusjoner. Utvikling av kompetanse, god ledelse og organisering skal gjøre medarbeiderne både dyktige og entusiastiske. Vi skal forbedre og utvikle tilbudet til pasientene innen alle satsingsområder. Pasientene og andre som er tilknyttet sykehuset skal oppleve kompetanse med hjertevarme på Haraldsplass. Nøkkeltall, Haraldsplass sykehusopphold polikliniske konsultasjoner 320 pasienter fikk hjelp ved Sunniva klinikk anestesier ble gitt fysioterapibehandlinger ble gitt til pasienter ergoterapibehandlinger ble gitt 776 pasienter radiologiske undersøkelser ble gjennomført prøver ble utført ved laboratoriet 922 ansatte utførte 565 årsverk 465 mill kroner i driftskostnader 2 Å R S R A P P O R T 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS

3 DIREKTØRENS KOMMENTAR Rekord i antall behandlede pasienter, men krevende økonomi. Haraldsplass Diakonale Sykehus økte også i 2006 antall behandlet pasienter - både for polikliniske og inneliggende pasienter. I 2006 behandlet sykehuset inneliggende pasienter og hadde polikliniske konsultasjoner. Den største utfordringen for sykehuset i 2006 var den stramme økonomien. Den ble spesielt vanskelig på grunn av økte pensjonskostnader. Sykehusets ledelse jobbet mye for å få dekket inn disse kostnadene slik de offentlige institusjonene fikk, men nådde ikke frem. Driftsresultatet endte på -14,3 mill kroner. For å styrke sykehusøkonomien vedtok generalforsamlingen utvidet egenkapital gjennom omgjøring av et lån fra stiftelsen. Egenkapitalen er etter dette tilfredsstillende. Den kanskje viktigste saken som fant sin løsning i 2006, var funksjonsfordelingen mellom Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass. Diskusjonene om hvordan de to sykehusene i Bergen lokalsykehusområde skulle dele funksjonene mellom seg, og hvilke oppgaver sykehusene skulle utføre har pågått i årevis. Løsningen kom sammen med at Helse Vest ga klare signaler for å delta i arbeidet med å bygge et nytt sengebygg på Haraldsplass, et bygg som er nødvendig å få på plass i løpet av de nærmeste årene. Ett av de viktigste innsatsområdene i 2006, og som vil bli jobbet mye med i 2007, er nettopp Nye Haraldsplass, som omfatter nytt sengebygg, rehabilitering av dagens bygningsmasse og forbedrede driftsmodeller. Mange ansatte har engasjert seg i prosjektet for å finne frem til gode løsninger på ulike felt. Fase to i prosjektet ble avsluttet i 2006, fase tre startet i Sykehuset gjennomførte et stort og viktig strategiprosjekt i For å kunne bygge et nytt godt bygg, er sykehuset avhengig av å vite hva vi skal gjøre i bygget. Gledelig var det at vi nådde målet om at 80 prosent av epikrisene er sendt innen sju dager etter at pasienten var skrevet ut av sykehuset. Sterkt fokus og godt samarbeid mellom merkantile og leger er hovedårsaken til at vi lykkes. Det har vært vanskeligere å nå målet om å fjerne korridorpasienter. Årsakene til dette er flere og kompliserte. På et overordnet nivå nevnes samhandling med kommunene om utskrivningsklare pasienter, den relativt høye innleggingsfrekvensen av pasienter i vårt område og at liggetiden for våre pasienter er noe over måltallet. Her er det utfordringer å arbeide videre med. NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus) ble en del av HDS i Virksomheten har vært lokalisert på Haraldsplass i mange år, men organisatorisk tilknyttet UNIFOB. Nå ønsket de selv å bli en del av HDS. NOKLUS driver et viktig nasjonalt nettverk innen kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet i primærhelsetjenesten. I tråd med de nye retningslinjene som er kommet for rehabilitering av pasienter og individuelle planer for en rekke pasienter, ansatte sykehuset i 2006 en egen rehabiliteringskoordinator og etablerte et rehabiliteringsteam. I 2006 tok Helse Bergen og Haraldsplass i bruk et felles nytt Lærings- og mestringssenter (LMS). Senteret ligger strategisk plassert i helt nye lokaler, mellom de to sykehusene og blir en ny arena der høy faglig kompetanse skal møte brukernes erfaringer på en likeverdig måte. Den offisielle åpningen av senteret fant sted i I fikk sykehuset penger til oppstart av en behandlingslinje for eldre med bruddskader. I 2006 startet prosjektledelsen med å utrede prosjektet, og forberedte og startet opp en forskningsmessig evaluering. Ortogeriatriprosjektet vil ha oppstart høsten Satsingen på HMS-arbeidet og arbeidsmiljø har pågått over flere år. I 2006 ble HDS gjennomgått av arbeidstilsynet i undersøkelsen God vakt. Denne viser at vi er på vei, men fortsatt har et potensial for forbedring. En rekke tiltak er satt og settes i verk for å nå målet om godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. En lang rekke studenter innen sykepleie, medisin og andre helsefag fikk sin praksistid ved HDS i Tilbakemeldingene er gjennomgående gode, men også her er det muligheter til forbedringer. Et av tiltakene inn mot både studentene og ansatte har vært etableringen av fagsykepleierstillinger, som ble gjennomført i Kompetanse med hjertevarme er sykehusets visjon og verdigrunnlag for alt arbeid. I 2006 fortsatte verdiarbeidet med blant annet samlinger for ansatte. Her var fokus rettet mot holdninger og handlinger som realiserer kompetanse med hjertevarme. Sykehuset har brukt slagordet i forbindelse med utviklinga av sykehusets profil både med nye nettsider og med utsmykking i sykehusets arealer. Vi har mange fornøyde pasienter, studenter og andre brukere ved HDS dette er takket være mange kompetente og gode medarbeidere som gjør en fantastisk innsats! Eivind Hansen administrerende direktør KOMPETANSE MED hjertevarme 3

4 Styrets beretning 2006 Virksomhetens art Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et privat diakonalt sykehus, eid av Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Sykehuset er det nest største somatiske sykehuset i Hordaland, og har inngått kontrakt med Helse Vest RHF. Haraldsplass er sektorsykehus i indremedisin for pasienter i Bergen og Nordhordland. Haraldsplass er både universitetssykehus og lokalsykehus i indremedisin og kirurgi. I indremedisin er Bergen lokalsykehusområde sektorisert, og Haraldsplass er ansvarlig for Bergenhus, Åsane og Arna bydeler i Bergen, samt kommunene Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Samnanger og Osterøy. Kirurgisk klinikk har lokalsykehusfunksjon med akuttbehandling av de fem første kirurgiske/ortopediske øyeblikkelig hjelp-pasienter i Bergen, hver ordinære ukedag. I tillegg tar sykehuset imot hver tredje pasient med lårhalsbrudd i Bergen. HDS har sentralsykehusfunksjon i geriatri og regional funksjon for lindrende behandling ved Sunniva klinikk. Som universitetssykehus er Haraldsplass ansvarlig for undervisning av medisinstudenter og for andre fagutdanninger. Fortsatt drift Helse Vest RHF var sykehusets oppdragsgiver i Sykehuset har en langsiktig avtale med Helse Vest RHF om leveranse av sykehustjenester, avtalen konkretiseres med årlige bestillinger fra Helse Vest RHF. Årsregnskapet for 2006 viser at det er grunnlag for videre drift, og regnskapet er gjort opp under denne forutsetningen. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognose for 2007 og sykehusets langsiktige strategiske prognoser. Arbeidsmiljø og personale I 2006 ble det utført 565 årsverk av 922 ansatte ved Haraldsplass. Det arbeides kontinuerlig med å tilpasse bemanningen innen pleietjenesten, merkantiltjenesten og andre faggrupper. I 2006 ansatte sykehuset fagutviklingssykepleiere i 4,5 årsverk fordelt på flere avdelinger. Sykefraværet i 2006 var på 8,1 prosent, som i. Kortidsfraværet er redusert, men sykehuset har en liten økning i langtidsfraværet sammenlignet med. Det er et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøet i virksomheten, og arbeidsmiljøet vurderes som godt. Likestilling I Haraldsplass Diakonale Sykehus styre er to av fem generalforsamlingsvalgte medlemmer kvinner. 82,02 prosent av ansatte er kvinner, 17,97 prosent er menn. Andel kvinner i ledende stillinger i selskapet er 64 prosent, og i selskapets øverste ledergruppe er to av ni kvinner. Det er et mål at balansen mellom antall menn og kvinner i ledergruppen blir bedre. Ledelsen vil fortsatt ha fokus på likestilling. Miljørapportering Haraldsplass samarbeider med BIR om henting av restavfall og avfallsfraksjoner som gjenvinnes. Sykehuset leverer papir/papp, glass og blikk til gjenvinning. BIR håndterer også smitteavfallet fra sykehuset. Sykehuset er tilknyttet BKKs fjernvarmeanlegg, og bruker fjernvarme til oppvarming. På grunn av fare for legionellasmitte, er det spesielle rutiner for drift av varmtvannsanlegget. Årsregnskapet Regnskapet for 2006 er gjort opp med et underskudd på kroner. Sykehuset har i 2006 investert til sammen kroner i ombygginger, medisinsk teknisk utstyr, IT og inventar. Likviditeten er tilfredsstillende og ved utgangen av 2006 var samlede midler i bank og kasse kroner inklusiv skattetrekk. Bokført egenkapital er økt i perioden med kroner til tross for underskuddet. Dette skyldes at det i perioden er gjennomført en emisjon ved at langsiktig gjeld på kroner er omgjort til egenkapital. Egenkapitalandelen var ved utgangen av 2006 på 20,4 prosent. Finansiell risiko Sykehusets virksomhet er i all hovedsak finansiert av Helse Vest RHF og det er inngått langsiktig avtale om drift. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, og det har historisk sett vært lite tap på fordringer. Brutto kredittrisiko (kundefordringer) på balansedagen utgjør totalt kroner. Styret følger med på likviditeten løpende, og vil dersom nødvendig gjøre tiltak for å styrke denne. Fremtidig utvikling 2006 har vært et normalt driftsår for Haraldsplass Diakonale Sykehus med omtrent samme aktivitet som året før. Utfordringene knyttet til rammevilkår har vært spesielt store i 2006 da tilskuddet fra Helse Vest RHF 4 Å R S R A P P O R T 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS

5 ikke dekket inn en betydelig økning i pensjonskostnadene. De stramme økonomiske betingelsene er fortsatt en bekymring for styret. I 2007 vil styret legge vekt på at driften stabiliseres og at det oppnås balanse i økonomien. Fortsatt vil langsiktige og forutsigbare rammevilkår være et grunnleggende krav i vår forventning til oppdragsgiver. Nye Haraldsplass I forbindelse med Nye Haraldsplass fant styret at det var behov for å gå igjennom strategien for fremtidige satsingsområder for sykehuset. Strategien som ble vedtatt, blir lagt til grunn i den videre planleggingen av nytt sykehusbygg. Ansatte har kommet med mange nyttige innspill i arbeidet. Fase to i Nye Haraldsplass ble avsluttet ved utgangen av I løpet av året har mer enn 50 ansatte vært engasjert i ulike prosjekter. Prøverommet ble åpnet, og har vært aktivt i bruk for å vurdere hvordan vi kan få et best mulig pasientrom i nytt bygg. Reguleringsplanen for nytt bygg er det også lagt ned mye arbeid i. Denne skal være klar våren Funksjonsfordeling Funksjonsfordelingen mellom Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus fant endelig sin løsning på tampen av Selve styrevedtaket ble gjort i Styret er fornøyd med det endelige forslaget fra Helse Vest, og ser positivt på de signalene som er gitt fra Helse Vest om satsing på Nye Haraldsplass i forbindelse med funksjonsfordelingsvedtaket. Kompetanse med hjertevarme Sykehuset har en visjon om at pasienter, studenter og medarbeidere gjennom våre holdninger skal oppleve kompetanse med hjertevarme. Det som gir et diakonalt sykehus en identitet er blant annet et kontinuerlig arbeid knyttet til verdispørsmål, etisk refleksjon og holdninger. Fokuset på Haraldsplass verdier som ble påbegynt i, fortsatte i Ukentlige verdirefleksjoner rundt Kompetanse med hjertevarme har vært gjennomført i alle enheter. Styret takker alle medarbeiderne ved sykehuset for flott innsats i Terje Steen Edvardsen Styrets leder Lars Gunnar Lie Styrets nestleder Eivind Hansen Adm. direktør Torill Stamnes Styremedlem Solbjørg Åmdal Sandvik Styremedlem Aksel Mjøs Styremedlem Arne Lillefosse Styremedlem Kari Bengtson Styremedlem Paal Naalsund Styremedlem KOMPETANSE MED hjertevarme 5

6 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006 Salgsinntekt Offentlige tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskriving av driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Årsresultat OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital Sum overføringer Balanse pr 31. desember NOTER EIENDELER 2006 Anleggsmidler Varige driftsmidler 4 Aktiverte ombygginger og bygningstekniske endringer Medisinsk/teknisk utstyr IT utstyr Inventar, vaskeri og kjøkken Sum varige driftsmidler Balanse pr 31. desember NOTER EGENKAPITAL OG GJELD 2006 Egenkapital Innskutt egenkapital 8 Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 12 Andre avsetninger for forpliktelser ,12 Periodiseringer av tilskudd/gave Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 6,7 Gjeld til kredittinstitusjoner og Helse Vest RHF Gjeld til morselskap Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 11 Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter, feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Finansielle anleggsmidler 13 Egenkapitalandel i KLP Netto pensjonsmidler KLP Fordring mot HelseVest Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer 11 Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Å R S R A P P O R T 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS

7 Utvalgte Note 1 Driftsinntekter fordelt på pasientgrupper Inneliggende pasienter Polikliniske pasienter Andre inntekter Sum Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnad 2006 Folketrygd Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret Note 6 - Pantstillelser og garantier m.v. Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: 2006 Pant til HelseVest for investeringsmidler Gjeld til kredittinstitusjoner *) Sum *) Gjelden pantesikret i driftsmidler og løsøre. Note 7 - Annen langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: 2006 Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Adm. direktør inngår i selskapets kollektive pensjonsordning. Adm. direktør har ingen avtale om etterlønn, bonus eller tidligpensjon. Revisjonshonorar: Lovpålagt revisjon Andre tjenester utenfor revisjonen Advokathjelp 0 0 Sum Note 3 Annen driftskostnad 2006 Energi, brensel og vann Kostnader lokaler Verktøy, inventar Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjenester Andre driftskostnader Sum Note 5 Fordringer som forfaller senere enn 1 år Andre fordringer Denne fordringen er knyttet til et forlik mellom Helse Vest RHF og sykehuset knyttet til oppgjør for driften før sykehusreformen. Pengene kommer til utbetaling ved ethvert opphør av avtalefor-holdet mellom de to partene. Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet består pr av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført Aksjer Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Navn A-aksjer Eierandel Stemme-andel Stiftelsen Bergen Diakonissehjem ,0 % 100,0 % Note 9 Egenkapital Overkurs- Annen Aksjekapital fond egenkapital SUM Egenkapital Omgjøring av gjeld til EK Årets endring i egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 12 Andre avsetninger for forpliktelser Avsetninger 2006 Overlegepermisjoner Periodisering av tilskudd/gave *) Fonds til forskning og faglig utvikling Sum *) Dette er investeringstilskudd/gaver som blir periodisert i takt med avskrivning av tilhørende anleggsmidler. KOMPETANSE MED hjertevarme 7

8 REVISORS BERETNING 8 Å R S R A P P O R T 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS

9 ORGANISASJONSKART NOKLUS DIREKTØR ØKONOMI PERSONAL UTVIKLING MEDISINSK KLINIKK KIRURGISK KLINIKK SUNNIVA HOSPICE DRIFTSTEKNISK MEDISINSK SERVICE Forskning, fagutvikling og publikasjoner Studenter Studenter fra nesten alle fagområder får nyttig erfaring og opplæring i sykehuset. Studentene er tilknyttet sykehuset i kortere og lengre perioder. Både sykehuset og studentene har gjensidig utbytte av dette. Kirurgisk klinikk Forskningsprosjekter: Korsbåndstudier. Oppbygging av database for langtidsstudier av korsbåndsopererte. Dr. Thomas Harlem og Dr. Thorbjørn Strand Langtidsresultater etter bruskkirurgi i kne og ankel. Dr. Thomas Harlem Tykktarmskreft Multisenter studie. Professor Karl Søndenaa Gallestein. Veileder Professor Karl Søndenaa, doktorgradsarbeid for Malte Smidt. Skulder av ledd - Multisenterstudie for kvalitetskontroll av stabilise rende kirurgi i skulderledd. Dr. Jesper Blomquist Abstrakts (foredrag) "Logistiske utfordringer ved tre kirurgiske diagnoser". Norsk Dagkirurgisk Vintermøte. Inge Glambek "Perforantenes betydning ved overflatisk venøs insuffisiens" Norsk Karkirurgisk forenings vintermøte. Inge Glambek "Combined Abdominoplasty and Ventral Hernias". Kirurgisk høstmøte. Inge Glambek Medisinsk klinikk Forskningsprosjekter: Forskningsprosjektene innen geriatri med fokus på demens. 50 pasienter er inkludert i Dem-Vest studien, et felles prosjekt mellom SUS, Fonna og HDS. Fortsetter i Publikasjoner: Pressure-induced gastric accommodation studied with a new distension paradigm. Abnormally low accommodation rate in patients with functional dyspepsia. Lunding JA, Tefera S, Bayati A, Gilja OH, Mattsson H, Hausken T, Berstad A. Section for Gastroenterology, Haukeland University Hospital, Institute of Medicine and National Centre of Ultrasound in Gastroenterology, Bergen, Norway. Rapid initial gastric emptying and hypersensitivity to gastric filling in functional dyspepsia: effects of duodenal lipids. Lunding JA, Tefera S, Gilja OH, Hausken T, Bayati A, Rydholm H, Mattsson H, Berstad A. Department of Gastroenterology, Institute of Medicine and National Centre of Ultrasound in Gastroenterology, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway. Sunniva klinikk Samarbeidsprosjekt med NTNU, senter for smerte og palliasjon: Fysisk aktivitet og fysisk funksjon hos palliative pasienter. Et klinisk randomisert forsøk og validering av målemetoder. Dette gjøres sammen med fysioterapiavdelingen. Switching from morphine to methadone. Nasjonalt multisenterstudie: Randomisert medikamentstudie. PAT-C: Palliative assessment tool computerized. Dette er en nasjonal studie ledet fra NTNU. Målet er å utvikle et computer-basert system for kartlegging av plagsomme symptomer. Egne prosjekter: Undersøkelse omkring bruken av ESAS ved Sunniva sengepost. Publikasjoner: Palliativ medisin forskning og undervisning i et nytt fagfelt. Kaasa S, Haugen DF, Rosland JH. Tidsskr Nor Lægeforen (2006), 126, Den døende pasient. Rosland JH, von Hofacker S, Paulsen Ø. Tidsskr Nor Lægeforen (2006) 126, Foredrag/posters: How do patients perceive and experience systematic symptom assess ment in palliative care? Haugen DF, Bakke R, Rosland JH. EAPC Research Forum. Palliat Med (2006), 20, 331 (abstract # 372). Bruker vi for mye morfin? Rosland JH. Kreftrelaterte smerter: (Foredrag). NAF høstmøte Publisert i: NAForum 19(3) 2006 Radiologisk avdeling Avdelingen har prosjekter innen: Demensforskning Geriatri Colorectal diagnostikk Publikasjoner: Large scale evaluation of WHO's ultrasonographic staging system of schistosomal periportal fibrosis in Ethiopia. Berhe N, Geitung JT, Medhin G, Gundersen SG. Trop Med Int Health Aug;11(8): Doktorgradsprosjekter med veiledning fra avdelingen: Hellund JC: MRI with flow measurements in the bile- and pancreatic ducts. Levert avhandling. Kada S: Quality of handling dementia patients. Naik M: Evaluating and improving diagnes in dementia. Barkovskij P: Advanced MRI in dementia. Borthne A: The use of contrast media in MRI of the intestines. Disputerte Storaas T: MRI of the prostate. Berhe N: Population based screening programmes for Schistosomiasis M in Ethiopia. Kavlis senter for demensforskning Avdelingsoverlege J. T. Geitung er daglig leder for Kavlis senter, som fokuserer på demensforskning. Doktorandene i de fleste prosjektene er støttet av senteret. Fysioterapiavdelingen Tverrfaglig forskningsprosjekt innen ortogeriatri, med samarbeidspartnere fra kirurgisk seksjon, geriatrisk seksjon, Universitetet i Bergen og Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Datainnsamling startet høsten Prosjektet er støttet med midler fra Helse Vest. Publikasjon: Modulation of gait during visual adaptation to dark. Moe-Nilssen R, Helbostad JL, Akra T, Birdedal L, Nygaard HA. Journal of Motor Behaviour. 2006;38(2):

10 Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk er lokalsykehus for en geografisk sektor som omfatter ca innbyggere i deler av Bergen og nordkommunene. Vi har bred kompetanse innen de fleste disipliner av indremedisinen: infeksjonssykdommer, hjerte-karsykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer, reumatiske sykdommer, fordøyelsessykdommer, endokrinologi og geriatri. Med stramme økonomiske rammer og økt aktivitet også i 2006 har året vært krevende på mange måter. Arbeidsoppgavene har bare vært mulig å løse takket være en stor og uvurderlig arbeidsinnsats fra alle ansatte, men arbeidsmengden merkes og utfordrer. Aktivitetsøkning Aktivitetsøkningen har vært størst på dagposten, med ca 10 prosent og poliklinikkene, mens avdelingsoppholdene bare har økt beskjedent med ca 1,2 prosent. Samtidig har det vært en naturlig, men relativt stor utskiftning av erfarne assistentleger som er erstattet av entusiastiske og flinke, men uerfarne yngre leger. Summen av disse endringene utfordrer driften og pasientflyten. Bemanningen for øvrig har vært relativt stabil. Medisinsk klinikk hadde sykehusopphold og polikliniske konsultasjoner i Tilsvarende tall for var og polikliniske behandlinger. Rekruttering, kompetanseheving og kvalitet I løpet av 2006 har vi ansatt nye spesialist i endokrinologi, men dessverre foreløpig bare i en 25 prosent poliklinisk stilling. Halvparten av overlegene har gjennomført veilederkurs i regi av Den norske lægeforening med tanke på veiledning av assistentlegene. Resten av overlegene skal gjennomføre samme opplæring primo Tre av enhetslederne på sengepostene har vært på lederkurs. Vi har systematisert og gjennomført obligatorisk gruppevis undervisning i bruk av viktig medisinsk teknisk utstyr for både lege- og pleiegruppen. På pleiesiden har det vært gjennomført en rekke kurs, kompetansehevende tiltak og etterutdanning. Korridorpasienter Antall korridorpasienter har dessverre steget igjen fra 644 i til 1043 (61,9 prosent). Liggetiden har også økt i samme periode. Årsakene til dette er sammensatte og ytterst krevende å håndtere. Epikrisetid I 2006 nådde vi for første gang målet om at 80 prosent av epikrisene skulle være utsendt innen sju dager. Gjennomsnittstallet ble 81 prosent. Dette er vi meget godt fornøyd med. Fokus og flott innsats fra lege- og merkantilgruppen har gitt resultater. Ferdigbehandlede pasienter Antall ferdigbehandlede pasienter har gått noe ned fra 246 i til 211. Samtidig har imidlertid gjennomsnittlig liggetid for disse pasientene øket fra ca. 13 dager i til ca 15 dager (15 prosent). Her ligger det fortsatt store uløste utfordringer i arbeidsfordeling og samarbeidet mellom 1. og 2. linjetjenesten. Ny geriater I november tiltrådte Dag Aarsland i 70 prosent stilling som ny professor i geriatri. Dette var gledelig og svært viktig for forskning, utviklingen og videre satsing innen det geriatriske fagfeltet. Fagsykepleiere I løpet av året fikk vi også endelig på plass fagsykepleiere ved alle sengepostene. Dette er et tydelig signal om at fagutvikling og kvalitet er sentrale områder fremover. Gjennom godt samarbeid med kirurgisk klinikk har vi også fått innført prinsippet om å bruke turnuslegene på kirurgisk og medisinsk klinikk som fellesressurs om natten. Det betyr at det nå er en assistentlege og en turnuslege på vakt fire av ukens sju netter. Utfordringer i 2007 Utfordringene fra 2006 drar vi nok med oss inn i Det mest krevende blir imidlertid utvilsomt å finne balansegangen mellom god pasientbehandling, attraktivt og utviklende fag- og arbeidsmiljø og sunn økonomi. 10 Å R S R A P P O R T 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS

11 Kirurgisk klinikk Kirurgisk klinikk har lokalsykehusfunksjon med akuttbehandling av de fem første kirurgiske/ortopediske pasientene som trenger øyeblikkelig hjelp på virkedager. I tillegg mottar vi hver tredje pasient med lårhalsbrudd hele døgnet året igjennom. I 2006 hadde kirurgisk klinikk sykehusopphold, en liten økning fra. Kirurgisk klinikk består av fire seksjoner: ortopedisk seksjon, gastroenterologisk seksjon, urologisk seksjon og generell kirurgisk seksjon Funksjonsfordeling Funksjonsfordelingen mellom Haukeland Universitetssykehus (HUS) og HDS innen ortopedi kom på plass i Den innebærer at vi skal fokusere på to hovedfunksjoner: artroskopisk kirurgi (kne, skulder, albu og ankel) og protesekirurgi (hofte, kne og skulder). På grunn av stor pågang på øyeblikkelig hjelp innen ortopedi på HUS, tar vi en ekstra ortopedisk øyeblikkelig hjelp-pasient daglig etter avtale. Vi tar derfor nå over 40 prosent av alle lårhals-pasienter i nedslagsfeltet. Vi jobber med å starte en ortogeriatrisk behandlingslinje som er et samarbeid mellom geriatri, fysioterapi/ergoterapi, samt rehabilitering internt og eksternt. Kirurgisk poliklinikk Kirurgisk poliklinikk opprettholdt det høye aktivitetsnivået fra. Totalt ble pasienter behandlet i Dagkirurgisk senter Dagkirurgisk senter utførte operasjoner. Fordelingen har vært 685 ortopediske inngrep, 539 generell kirurgiske inngrep og 124 urologiske inngrep. En kirurg opererer her opptil ni pasienter daglig på de to moderne operasjonsstuene. Operasjonsavdelingen Operasjonsavdelingen har hatt høy aktivitet, og det ble utført operasjoner inngrep var bløtdelsoperasjoner, mens var ortopediske inngrep. Tendensen er fortsatt at tyngden av inngrepene øker ettersom de lettere operasjonene går på Dagkirurgisk senter. Antall henvisninger av pasienter fra primærhelsetjenesten viste en økning. Totalt ble pasienter henvist til kirurgisk klinikk. 46 prosent av de henviste pasientene hadde ortopediske diagnoser. Klinikken får mange henvisninger, noe som fører til svært høy aktivitet i poliklinikkens lokaler. Vi jobber nå med å overføre en stor del ortopediske polikliniske pasienter til et nytt Orto/fysio-senter i nye lokaler. Kirurgisk klinikk har klart den økte aktiviteten uten økning i bemanningen. Dette er takket være et engasjert og kompetent personale som har pasientene i fokus. Dette er vi spesialister på: Kikkhullskirurgi for galleveisplager og refluksplager Kreftoperasjoner i tykktarm og endetarm Operasjoner for åreknuter og andre sykdommer i venesystemet Brokkoperasjoner Mensikkirurgi Artroskopi med rekonstruksjon av korsbånd Operasjoner for skader i leddbrusk i kne og ankel Artroskopiske operasjoner i skulderledd Proteser i hofte, kne og skulder. Utredning av behandling av prostatalidelser og uro logisk cancer. Innsetting av dialysekateter ved nyresvikt ( kikkhullskirurgi ) Urologisk dagkirurgi KOMPETANSE MED hjertevarme 11

ÅRSRAPPORT 2005 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. med hjertevarme

ÅRSRAPPORT 2005 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. med hjertevarme ÅRSRAPPORT 2005 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS I N N H O L D MED HJERTEVARME DIREKTØRENS KOMMENTAR Direktørens kommentar side 3 Styrets beretning side 4 Regnskap og balanse side 6 Utvalgte noter side 7

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F 2002 årsberetning S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F side 3: en kreativitet som lindrer side 4: styrets årsberetning side 8: resultatregnskap side 22: sentrale produksjonstall side 26: side 40: side

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer