ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Årsrapport 2010 Notodden Energi 1

2 ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Layout: 2 Notodden Stian Mausethagen Energi Årsrapport 2010

3 Innhold Kort om Notodden Energi 4 Eierstyring og virksomhetsledelse 8 Samfunnsregnskap og sosialt ansvar 12 Nettvirksomhet 13 Det lokale elektrisitetstilsyn DLE 15 Altibox-satsingen 16 Forbruksfordeling 18 Driftsavbrudd 19 Energitjenester 20 HMS og kvalitetsarbeid 21 Nytt administrasjonsbygg 22 Styrets årsberetning 24 RESULTATER Resultatregnskap 28 Balanse pr Gjeld og egenkapital 30 Kontantstrømanalyse 31 Noter 32 Nøkkeltall 41 Revisjonsberetning 42 Årsrapport 2010 Notodden Energi 3

4 Kort om Notodden Energi Organisasjonsform Notodden Energi AS eies 100 % av Notodden kommune med en aksjekapital på 37,4 millioner kroner. Selskapet har vært kommunalt eid siden 1954, og ble organisert som aksjeselskap Konsernet består foruten av Notodden Energi AS, av datterselskapene Notodden Bredbånd AS og Go Link AS (tidl. NotCom AS). Begge disse selskapene eies 100 % av Notodden Energi AS. Videre har Notodden Energi AS aksjemajoriteten i Thermokraft AS, med en eierpost på 61,1 %. I løpet av 2010 ble Notodden Energi AS medeier i selskapet Midt- Telemark Breiband AS, sammen med Midt-Telemark Energi AS og Kinck AS. Eierandelen i selskapet er på 45 %. Virksomhet Notodden Energi har gjennom sin strategi og målsetting definert å være et aktivt og ekspansivt lokalt nettselskap. Selskapet skal være pådriver for å utvikle eksisterende og nye forretningsområder gjennom samarbeid og kompetanseutvikling. Datterselskapene tilbyr tilgang henholdsvis til leveranse av bredbåndstjenester og kommunikasjonskapasitet til bedrifter og offentlig forvaltning i kommunen. Anlegg Notodden Energi har fire hovedinnføringsstasjoner: Lienveien, Sam Eyde, Lienfoss og Moen. Nettet består av kv kabel: 2 km - Høyspenningsfordeling: 354 km - Lavspenningsfordeling: 1084 km Notodden Energi har også en andel av produksjonen i Svelgfoss Kraftverk i Notodden, tilsvarende 15 GWh middelproduksjon. Styret Styret består av 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. Fem av medlemmene er oppnevnt av eieren. To av medlemmene med varamedlemmer er valgt av og blant de ansatte. Det velges ikke varamedlemmer for de eieroppnevnte styremedlemmene. Styremedlemmer: Andreas Faye (styrets leder) Evy Ann Buverud (nestleder) Runar Lia Inger Marie Vatne Helge Carlsen Willy Roger Johansen (ansattes representant) Ragnar Larsen (ansattes representant) Varamedlemmer: 1. Guttorm Listaul (ansattes repr.) 2. Asbjørn Kasin (ansattes repr.) Styrets arbeid, ansvar og plikter er nedfelt i egen styreinstruks for selskapet. Styret bekrefter at selskapet har en god og oppdatert internkontroll. Selskapet har i 2010 videreført HMS-prosjekt som ble igangsatt året før. Det er blant annet tatt i bruk et interaktivt og dynamisk HMSsystem som tvangsstyrer alle ansatte, som er utsatt for risiki i sitt arbeid, til å bruke systemet. Selskapet har fast rapportering av finansiell og annen informasjon til styret, og det avvikles regelmessige møter med eieren hvor man gjennomgår aktuelle problemstillinger tilknyttet driften og den strategiske posisjoneringen fremover. Selskapet venter fortsatt på avklaring på eierstrategien for kommunale selskaper. Styret ser frem til å få tilbakemelding fra eieren på styrets forslag til målsettinger for Notodden Energi for perioden frem til For øvrig vil det fremgå av øvrig informasjon i årsrapporten at selskapet har lagt Norsk Anbefaling for eierstyring og selskapsledelse til grunn ved rapporteringen av avvik i selskapets rutiner og driftsforhold. 4 Notodden Energi Årsrapport 2010

5 Årsrapport 2010 Notodden Energi 5

6 Ledelse Administrerende direktør i selskapet er Olav Forberg. Det er fastsatt instruks for stillingen som klart definerer og klargjør de plikter, fullmakter og ansvar daglig leder har etter de regler som gjelder for virksomheten. Styreleder og daglig leder har gjennom året minst ukentlige møter der det påses at styret og dets medlemmer får presis, relevant og tidsriktig informasjon og som anses tilstrekkelig for at styret skal fungere og ivareta sine plikter på en god måte. Ansatte Ved utgangen av 2010 hadde selskapet 37 fast ansatte og 2 midlertidig ansatte. Konsernet hadde pr totalt 37 fast ansatte. Korttidssykefraværet var 0,7 %. Langtidssykefraværet var 3,13 %. Sykefraværet totalt var 1,9 %. Det ble ikke rapportert om skader på arbeidsplassen i av 37 ansatte er kvinner. Selskapets fagområder er tradisjonelt knyttet til menn. Selskapet har samme lønnsnorm for kvinner og menn. Kvinnenes andel av den samlede lønnen som ble utbetalt i selskapet er 15 %. Til sammen ble det utbetalt kr ,- i lønn i selskapet i Når det gjelder kjønnsfordelt statistikk for uttak av permisjon, så er totalen i selskapet på 82 dager. Dette fordeler seg på 36 dager på kvinner og 46 dager på menn. Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Selskapet kommer ikke inn under loven som pålegger opprettelse av AMU. Det er derfor opprettet et kontaktutvalg som ivaretar forholdet mellom ansatte og ledelse. Utvalget har 6 medlemmer likt fordelt mellom ledelse og ansatte. Verneombud og HMS-ansvarlig tiltrer i tillegg utvalget. Utvalget har hatt 2 møter i Utviklingstrekk, generelt 2010 var igjen et aktivt år for selskapet. Vedlikehold og drift av anleggene våre har første prioritet. I tillegg kommer nyinvesteringer til nett- og fiberanlegg samt utstyr. Planlagt utvikling gir stor aktivitet også i Resultat, kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet Omsetningen i konsernet var i 2010 kr. 113,9 mill. - mot kr. 86,4 mill i Årsresultatet ble i 2010 kr.4,2 mill. Driftsresultatet for konsernet var på kr.13,6 mill. Konsernets anleggsmidler har økt til 256,2 mill pr , fra kr. 229,8 mill. i Konsernets omløpsmidler var på 62,2 mill. kr. pr Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 318,4 mill., sammenlignet med kr. 295,7 mill. året før. Egenkapitalen pr var 83,3 mill. kr. sammenlignet med 80,1 mill. kr. pr Egenkapitalandelen er 26,2 % pr , mot 27,1 % pr Ansvarlig lån til Notodden kommune utgjør pr kr. 19,6 mill. 6 Notodden Energi Årsrapport 2010

7 Finansiell risiko Markedet vurderes som stabilt, men vil som annet svinge i takt med endringer i samfunnet for øvrig. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Selskapet har fokus på likviditet, og det er inngått samarbeidsavtale med KrediNor for blant annet å redusere kredittiden på våre kundefordringer. Det kan ikke spores de store virkninger av finanskrisen bortsett fra at man kan ane noe tregere betalingsmønster på ordinære kundefordringer. Det er også registrert noen flere konkurser i vårt område i 2010 målt mot 2009, men dette har ikke gitt utslag i større tap på kundefordringer i 2010 enn det som har vært gjennomsnittet de siste 3-4 årene. Som et ytterligere ledd i tiltak for å minimere risiko for tap på fordringer, samt å øke tilgjengelig likviditet, er det fra innført fakturering av strøm og nettleie hver 2. måned for husholdningene. Årsrapport 2010 Notodden Energi 7

8 Eierstyring og virksomhetsledelse Styret har lagt til grunn Norsk anbefaling Eierstyring og virksomhetsledelse ved utøvelsen av sin virksomhet. Selv om anbefalingen er utarbeidet for store børsnoterte selskaper, er det mange forhold i anbefalingen som er relevante også for mindre selskaper som Notodden Energi AS. Alle punkt i anbefalingen har ikke relevans for vårt selskap, samt at vi har konstatert at innenfor de fleste områder tilfredsstiller våre prosedyrer de anbefalinger som er nedfelt. Følgende punkter i Norsk anbefaling Eierstyring og virksomhetsledelse kommenteres særskilt, da disse avviker fra standard anbefaling: 6. Generalforsamlingen Anbefalingen er som kjent utarbeidet med tanke på børsnoterte selskaper og for selskaper som har en blandet eierstruktur og/eller selskaper med flere enn èn aksjeeier. Mye av det som følger av anbefalingen har derfor ikke relevans for NE. Generalforsamlingen avvikles før hvert år og innkalling skjer innenfor lovens minimums-krav som er to uker. Selskapets vedtekter regulerer hva som skal behandles i generalforsamlingen og det foreligger rutiner for avvikling. Vedtektene sikrer at Telemark Kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalget i Notodden kommune får oversendt innkalling med nødvendige saksdokumenter. Disse instanser har møterett i selskapets generalforsamling. Normalt deltar ikke hele styret i generalforsamlingen. Iflg. vedtektene i selskapet har styreleder og adm.dir. plikt til å møte. Uten spesiell innkalling møter normalt heller ikke selskapets revisor i generalforsamlingen. Ellers ingen avvik. 8 Notodden Energi Årsrapport 2010

9 7. Valgkomite Det er ikke nedfelt i selskapets vedtekter at det skal velges valgkomitè. Ordføreren i Notodden kommune, som utgjør selskapets generalforsamling, følger kommunens interne prosedyrer ved valg av nye medlemmer til styret. 8. Styre sammensetning og uavhengighet Mye av innholdet i punktet har ikke relevans for NE. Styret i NE har 7 medlemmer, 5 aksjonærvalgte og 2 valgt blant de ansatte. I henhold til vedtektene er styremedlemmenes funksjonstid 4 år, men for å sikre kontinuitet er 3, hhv. 2 av de aksjonærvalgte medlemmene på valg hvert 2. år. De ansatte velger sine styremedlemmer og varamedlemmer for 4 år av gangen. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen hvert 2. år, dvs. samtidig når det er valg av styremedlemmer. Av punktets anbefaling som har relevans for NE er det tre avvik. Styrets funksjonstid er 4 år, kfr. vedtektenes 5. Det opplyses ikke i årsrapporten om styremedlemmenes tilhørighet, kapasitet eller kompetanse. 12. Godtgjørelse til ledende ansatte Styret har utarbeidet en lønnsmodell som gir føringer for fastsettelse av lønn til ledende ansatte. Daglig leder har ansvar for årlige lønnsforhandlinger med de ledende ansatte. I tilfeller som avviker fra den lønnsmodell som er fastsatt, godkjennes endringer av styreleder. Styrets holdning når det gjelder lederlønninger, er at de skal være konkurransedyktige og motiverende, men ikke ledende når det gjelder nivå. For de ledende ansatte ekskl. administrerende direktør, består belønningssystemet av basislønn, bonus- og pensjonsordning. For administrerende direktør består belønningssystemet av basislønn og etterlønnsordning. Som det fremgår i note 3, har daglig leder etterlønn i 1 år ved salg av bedriften hvor vedkommendes stilling opphører. Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder foretas av styret i møte. Godtgjørelse til styret og administrerende direktør er spesifisert i note 3 i årsregnskapet. NE har ett avvik fra anbefalingen i og med at retningslinjer for lønnsfastsettelse til ledende ansatte ikke fremlegges for generalforsamlingen årlig. Årsrapport 2010 Notodden Energi 9

10 10 Notodden Energi Årsrapport 2010

11 Oversiktlige forhold og det faktum at de fleste ledende ansatte er organisert i en arbeidstakerorganisasjon gjør at lønnssystem og fastsettelse av godtgjørelse er transparente. Det er ellers ingen avvik. 15. Revisor Det er registrert tre avvik fra anbefalingen: Hovedtrekkene i revisors planlagte arbeid legges frem for styret med jevne mellomrom. Revisor deltar alltid ved første gangs behandling av forslag til årsregnskap. Styret blir ved denne gjennomgangen også orientert om det er spesielle forhold, endringer i prinsipper eller eventuelle uenigheter mellom revisor og administrasjonen. Revisor legger frem for styret en skriftlig erklæring på oppfyllelse av uavhengighetskrav, jfr. Revisorloven. Daglig leder i selskapet avgir hvert år fullstendighetserklæring som bekrefter at alle kjente forhold, informasjon av vesentlig verdi m.v. er lagt frem for revisor. Revisor gir på bakgrunn av denne erklæringen, jevnlige møter mellom administrasjon og revisor gjennom året, samt jevnlige revisjonshandlinger sin melding til styret. Årsrapport 2010 Notodden Energi 11

12 Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Notodden Energi AS bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskaping. Selskapets sosiale ansvar omfatter først og fremst våre medarbeidere. Vi legger stor vekt på at Notodden Energi skal være en god arbeidsplass der medarbeiderne kan føle at de utvikler seg og arbeider i et positivt miljø. Notodden Energi AS bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskaping. Selskapets sosiale ansvar omfatter først og fremst våre medarbeidere. Vi legger stor vekt på at Notodden Energi skal være en god arbeidsplass der medarbeiderne kan føle at de utvikler seg og arbeider i et positivt miljø. Notodden Energi tar ansvar i lokalmiljøet gjennom bidrag til idrett og humanitære organisasjoner. Selskapet støtter opp om barne-, ungdoms- og idrettsarbeid i betydelig grad. Dette er gode formål vi fortsatt skal ha vår oppmerksomhet mot. Notodden Energi støtter aktivt opp om lokale større kulturarrangement og anlegg, bl.a. som betydelig støttespiller for Notodden Fotballklubb, Notodden bluesfestival, Heddal Idrettslag og Grønkjær skisenter. For Notodden Energi er det viktig å vise sine medarbeidere at selskapet er en integrert del av det samfunnet vi lever i, og at vi er et sosialt ansvarlig selskap som bidrar aktivt til at Notodden blir det gode bosted. Vi gir tilskudd til etableringen av nye nettabonnenter, både private og bedrifter. For 2010 utgjorde det ca. kr. 1,2 mill. Vi er bevisste i bruken av lokale leverandører ved kjøp av varer og tjenester. Investeringene i 2010 utgjorde kr. 46,5 mill. Den direkte verdiskapingen er: - skatt på selskapets inntekt kr. 1,5 mill. - skatt på inntekt egne ansatte kr. 6,5 mill. - arbeidsgiveravgift kr. 3,3 mill. - forbruksavgift kr.19,8 mill. - avgift til Enova kr. 4,0 mill. - merverdiavgift, netto kr. 9,8 mill. Sum direkte verdiskaping i 2010 kr. 44,9 mill. I tillegg til ovennevnte kommer renter på ansvarlig lån, og ordinært og ekstraordinært utbytte til eieren, Notodden kommune, på i alt kr. 2,2 mill. Den indirekte verdiskapingen er umulig å kvantifisere i penger, men selskapet bidrar i betydelig grad med sine ressurser uten at selskapet fakturerer de kostnader dette egentlig medfører. Eksemplene på dette er mange. 12 Notodden Energi Årsrapport 2010

13

14 14 Notodden Energi Årsrapport 2010

15 Generelt om driften I 2010 hadde vi relativt få feil, men noen som rammet sentrale deler av nettet og Tuvenområdet spesielt. Lisleherad ble også rammet av noen flere utkoblinger enn vanlig. Dette var en kombinasjon av feil som vi hadde problemer med å finne årsaken til og utkoblinger pga kommunalt anleggsarbeid i området. En kaldere vinter enn vanlig de siste årene medførte ikke flere større feil enn normalt. Vi hadde relativt god kontroll på belastningen i både høy- og lavspenningsnettet. DSB har de siste årene stadig vektlagt tettere oppfølging og kontroller av energiverkene i Norge. Dette er viktig for å få en bedring av sikkerheten på elanleggene slik at ulykker unngås. Som en følge av dette har vi den siste tiden hatt mer fokus på kontroller og rutineoppgaver og forsøkt å bedre disse. I 2010 startet vi med råtekontroll på våre lavspenningsmaster som et punkt på den generelle lavspenningskontrollen vi er pålagt. Av de relativt få kontrollene vi til nå har rukket, har det blitt avdekket relativt mye råte og stort behov for utskifting av master. I enkelte områder kan det være opp i mot 10 % av mastene som må skiftes ut. Hvis dette er representativt for det vi vil finne i årene som kommer er det en stor jobb som krever mye ressurser først og fremst i form av arbeidskraft. Vi har også foretatt en mye grundigere linjebefaring og nettstasjonskontroll enn tidligere. I alle de nevnte kontrollene har vi tatt i bruk ny teknologi i form av PDA er hvor registerte data synkroniseres trådløst direkte mot nettinformasjonssystemet vårt. Dette gir en god og visuell oversikt over det vi finner. I tillegg til dette vektlegges også arbeid og rutiner for kontroll med effektbrytere og vern i vårt høyspenningsnett. Vi la også dette året ned store ressurser på linjerydding, ved hjelp av både egne ansatte og innleid mannskap. Blant de områdene som ble tatt kan vi nevne hele Heddal vest, østsiden av Heddal fra Rekå til Ingolfsrud og strekningen fra Finnekåsa til Rudsgrend i Gransherad. Arbeid utenom den vanlige nettvirksomheten lyspunkt for Notodden kommune med kabelanlegg og stålmaster. Dette er utført stort sett i områder av byen som er nevnt over hvor vi bygger om eller bygger nytt lavspenningsnett. Det fører til en estetisk bedring av miljøet og bedre lysutbytte, dvs et lavere energiforbruk, bedre og mer lys. armaturer på eksisterende tremaster. vannforsyning fra Tinnestjønna leverte vi rør og kabler til dette formålet. Vi sto også for trekkingen av kabler i rørene. Det gjaldt både lavspenning og fiber. Det lokale elektrisitetstilsyn - DLE DLE-aktiviteter ved Notodden Energi er utført i hht instruks fra DSB for Det er utført tilsyn med totalt 567 anlegg. 227 av disse kontrollene leide vi Infratek Elsikkerhet til å utføre for oss. Av disse er det hovedsakelig kontrollert boliginstallasjoner, men også hytter, forskjellige andre virksomheter og driftsbygninger med dyr er kontrollert. Det er foretatt 30 verifikasjoner av installatører, og 8 byggplasskontroller i løpet av DLE-virksomheten ved NE har ikke vært fullt bemannet de siste årene. Av den grunn har det vært nødvendig med innleie av sakkyndig firma for å komme à jour med etterslepet vi har pådratt oss. Barne- og ungdomsskoler i kommunen har fått tilbud om skoleundervisning. Det var dårlig respons på dette tilbudet i NE har i 2010 deltatt i etterforskningen av 7 branner i eget forsyningsområde. NE har avholdt to møter med elektroinstallatørene innenfor konsesjonsområdet i løpet av dette året. Årsrapport 2010 Notodden Energi 15

16 Altibox-satsingen 2010 har vært et hektisk og spennende år, med historisk stor anleggsaktivitet for avdelingen. Det er bygget fiberanlegg i hele fem kommuner fordelt på syv felt, og det ble også satt i gang med salg av altibox bedrift, mobil og alarm. Det er levert Altibox til kunder i kommunene Bø, Sauherad, Nome og Seljord i tillegg til Notodden i løpet av året. Feltene som ble bygget ut er Notodden sentrum og Tinnesmoen i Notodden, Folkestad og Langkåshaugen i Bø, Gvarv og Akkerhaugen i Sauherad, Ulefoss og Seljord. Salg Det var ved utgangen av 2010 solgt nær 3000 kontrakter totalt i våre områder, og rundt 1500 av disse ligger utenfor Notodden kommune. Både salgstid pr felt og økonomien rundt salg hadde en positiv utvikling sett ut fra tidligere år. Av nye felt som skal bygges i 2011 ble Yli på Notodden og Ulefoss sentrum solgt 50% innen utgangen av Avdelingen Lars Erik Smevold fra Rjukan er ansatt som administrativ leder for IKT bredbånd. Lars Erik har vært i organisasjonen tidligere både i Altibox og datterselskapet GoLink. Produktutvikling Året 2010 har også vært et spennende år for produktutviklingen i Altibox. Av nye ting kan vi nevne økte hastigheter i internett-tilbudet, der kundene kunne bestille 100/200 og 400Mbits inn i hjemmet. I tillegg til dette ble det etablert et bonusprodukt for de av kundene som har tre eller flere produkter fra oss. Disse fikk 50% økning på internetthastigheten. TV Også i år har det kommet mange nye og spennende produkter og tjenester på TV-siden. Det ble lansert en ny dekoder, det kom en ny og forbedret filmportal, mobil PVR for Iphone som lar kunden fjernstyre dekoderen med mobilen, serieopptak, flere HD-kanaler, trådløs signaloverføring til dekoder, og sist men ikke minst ble VG- TV lansert på Altibox plattformen. Bedrift Altibox bedrift er også noe som Notodden Energi begynte med i Altibox har drevet med bedrift i ca. 3 år, og i 2010 ble fokuset fra Altibox trappet opp mot dette segmentet med endringer i Altibox sin organisasjon akkurat for dette. Altibox bedrift er et produkt til små og mellomstore bedrifter der kvalitet og nyskapende produkter står i fokus. Alarm Oppstart med Altibox alarm ble noe forsinket i forhold til opprinnelig plan, men interessen ved oppstart var meget bra. Vi kommer til å ha stort fokus på salg av alarm i Mobil Fokuset på dette produktet kommer vi til å trappe opp i 2011, og salget i 2010 havnet omtrent som forventet. Det ble satt inn ressurser og prioritet på andre produkter i 2010, slik at potensialet i mobilmarkedet nok er langt større enn hva som ble tatt ut i Marked Ellers ble også Notodden Energi og Altibox å finne i de sosiale medier i løpet av 2010 med en egen Facebookside. Denne lar oss kommunisere direkte med kunde ved informasjon og ellers spørsmål som kommer inn fra kunde via denne flaten. Notodden Energi og Altibox er med på denne utviklingen for å imøtekomme våre kunder der de er, og for å kunne yte den beste service. Notodden Energi ble også den første partneren som holdt turneringen Altibox Open. Altibox Open er en golfturnering for våre kunder og forretningsforbindelser samt andre Altibox-partnere. Vi var ellers synlige på flere stands rundt om i vår region, av disse kan vi nevne Dyrsku`n i Seljord, Sauheraddagene og Byfest i Notodden. 16 Notodden Energi Årsrapport 2010

17 Kundeundersøkelse Vi har som tidligere år utført en kundetilfredshetsundersøkelse både for oss som enkelt partner og for hele Altibox familien samlet. Altibox brøt i 2010 den magiske KTI grensen med en score på 75 poeng. Alle nøkkelområdene viste fremgang med unntak av internett og IPtelefoni som ligger stabilt høyt med en score på 77 poeng. Ser man dette opp mot andre aktører i markedet ligger Altibox meget høyt, og Notodden Energi ligger helt oppe i det øvre sjiktet for Altibox-partnerne. Et av områdene Notodden Energi skårer høyest på er kundeservice med en score på 79 poeng, der snittet for Altibox- partnerne ligger på 72. Oppgradering av nettet Vi hadde i 2009 noen større oppgraderinger av nettet, og dette har vi videreført i Vi har sørget for tilleggsmating med fiber til flere av våre lokasjoner i tillegg til hovednoden. Radiobredbånd I løpet av 2010 har det vært en rolig økning fra ca 100 kunder ved inngangen til 2010 til i overkant av 150 kunder ved slutten av året. Av disse er det femten bedriftskunder som ligger under GoLink. Det har vist seg at stabilitet på tjenester stort sett har direkte sammenheng med den enkelte abonnentens sikt. Kunder som har fri sikt til base opplever høyere kapasitet og stabile tjenester, enn kunder med vegetasjon, bygninger eller andre elementer som skygger for radiodekning. Mål for 2011 er å fortsette jobben med å stabilisere nettet, gjennomføre en oppgradering av software og overvåkning, samt at vi skal utrede et mulig felles system for håndtering av radionettet til Midt-Telemark Breiband sammen med vårt eget radionett. Utstyrsmessig er nettene homogene, selv om en del justeringer konfigurasjonsmessig må til. Årsrapport 2010 Notodden Energi 17

18 Forbruksfordeling Prosentvis fordeling: Utkoblingsbar kraft 2,4 % Hytter og fritidshus 0,7 % Næring og offentlig virksomhet 16,9 % Overføringstap 3,5 % Husholdning og jordbruk 19,9 % Kraftkrevende industri 58,3 % Grupper: Forbruk i GWh: Husholdning og jordbruk 103,4 Kraftkrevende industri 193,0 Næring og offentlig virksomhet 86,0 Hytter og fritidshus 3,0 Utkoblingsbar kraft 10,5 Overføringstap 14,5 Sum 410,4 18 Notodden Energi Årsrapport 2010

19 Driftsavbrudd Diagrammene viser konsekvensene av driftsavbruddene siste ti år. Øverste diagram forteller hvor mye energi som ikke ble levert pga. avbrudd. Det midtre diagrammet forteller hva samlet varighet ble, og det nederste noe om utbredelsen, dvs. antall nettstasjoner og antall utkoplinger som avbruddene medførte. IKKE LEVERT ENERGI År Ikke levert energi p.g.a. feil i andres nett Ikke levert energi p.g.a. planlagte utkoblinger Ikke levert energi p.g.a. feil Stasjonstimer * ÅRLIG AVBRUDDSTID Antall timer med utkoblinger i andres nett Antall timer med planlagte utkoblinger Antall timer med feil 0 År Stasjonsutkopl. ** ANTALL UTKOBLINGER År Antall utkoblinger p.g.a. feil i andres nett Antall planlagte utkoblinger Antall utkoblinger p.g.a. feil * Stasjonstimer = timer utkoblet multiplisert med antall berørte nettstasjoner ** Stasjonsutkoplinger = antall utkoblinger multiplisert med antall berørte nettstasjoner Årsrapport 2010 Notodden Energi 19

20 Energitjenester Det har vært stor aktivitet i avdelingen for energitjenester i Bytting av målere og forberedelser til innføring av avanserte måle- og styringssystemer (AMS) har vært i fokus og har tatt mye tid og ressurser. Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) I forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (februar 2011) foreslår NVE nå endelig utrullingsfrist til , og at 80 % av målepunktene skal være installert innen Investeringskostnaden er anslått til å være ca kroner pr. målepunkt. Den totale AMS-investeringen for Notodden Energi vil derfor bli ca. 15 mill. kroner. I tillegg til automatisk innhenting av målerstander fra samtlige kunder, vil AMS gi mange nye muligheter, ikke minst innenfor nettdrift. Notodden Energi tok i 2008 initiativ til å danne en arbeidsgruppe innenfor AMS (Telemark Målerforum). Foruten Notodden Energi er Drangedal Everk KF, Hjartdal Elverk AS, Midt-Telemark Energi AS, Tinn Energi AS og Vest- Telemark Kraftlag AS med i denne arbeidsgruppa. I samarbeid med EC Group har arbeidsgruppa utarbeidet en felles kravspesifikasjon. Dokumentet er et verktøy for kommunikasjon og forståelse mellom e-verkene og leverandører av AMS. Høsten 2010 startet arbeidet med forprosjektet, også dette i samarbeid med EC Group. Lokal energiutredning I en revidert forskrift som trådte i kraft 1. juli 2008, fastsatte NVE endringer i kravet til lokale energiutredninger. Områdekonsesjonærene er heretter pålagt å oppdatere energiutredningen, og å avholde et energiutredningsmøte hvert andre år. I samarbeid med Norsk Enøk og Energi er det utarbeidet en Lokal Energiutredning for Enøk Etter opprettelsen av det statlige organet Enova i Trondheim, er midlene for enøk og opplysningsvirksomhet overført fra de lokale nettselskapene til Enova SF. For hver kwh som strømkundene bruker skal det betales 1,25 øre (inkl. mva) i Enova-avgift til det statlige Energifondet. Det er områdekonsesjonæren som er pålagt å kreve inn denne avgiften. I 2010 ble det fra Notodden Energi overført 4 millioner kroner til Enova SF. Målere Målepunkt med et forventet årlig energiuttak større enn kwh skal ifølge forskriften være timesmålt. Ved utgangen av 2010 var det i vårt nett 270 timesmålte anlegg. Samlet energiuttak for disse var 361 GWh. Utkoblbart forbruk Tarifforskriften sier at nettselskapet skal tilby redusert nettariff til alle kunder som har elkjel med driftsklar brenselsfyrt reserve. Det er to tariffalternativ, momentanutkobling (automatisk utkobling) og en times utkoblingsvarsel. Totalt er det 22 utkoblbare anlegg med en samlet installert effekt på 7850 kw. Det totale energiuttaket i 2010 var på 10,5 GWh. Fra har NVE foreslått denne tariffen fjernet. 20 Notodden Energi Årsrapport 2010

21 HMS og kvalitetsarbeid i Notodden Energi AS 2010 Notodden Energi AS har også i 2010 hatt spesiell fokus på HMS- og kvalitetsarbeid. Dette som et satsingsområde med HMS i fokus. Det har ved Notodden Energi AS i arbeidsåret 2010 ikke vært alvorlige personskader. Arbeidet med å kvalitetssikre systemene ved Notodden Energi AS er videreført i Dette som en kontinuerlig prosess der både de ansatte og styret er spesielt opptatt av at Notodden Energi AS skal ha kontinuitet og fokus på dette temaet. IT-baserte styringssystemer som hjelpemiddel i HMS og Kvalitetsarbeide som tidligere er innført virker nå å være tilnærmet et nivå som den enkelte arbeidstaker er fortrolig med. Det er allikevel fortsatt fokus på opplæring, samt forenkling av innhold og bruk av de forskjellige IT-verktøy. Årsrapport 2010 Notodden Energi 21

22 22 Notodden Energi Årsrapport 2010

23 Nytt administrasjonsbygg Notodden Energi AS Notodden Energi AS har i 2010 startet bygging av nytt administrasjonsbygg i Lienveien 39 på Notodden. Grunnarbeidene startet i mai måned, disse er utført av entreprenør Geir Murstad. Grunnarbeider har vist seg meget kompliserte som følge av mye infrastruktur i grunn. Dette har medført omlegging av stamnett for kommunal vann og kloakk, samt spesiell fokus på sikkerhet ved arbeide i forbindelse med elektriske kabler som er tilknyttet Lienveien trafostasjon. Byggentreprise tilfalt EIK bygg. Eik bygg startet arbeidet med grunnarbeider i overgangen mai/juni. Det tas høyde for at administrasjonsbygget ferdigstilles og tas i bruk medio juni Eksisterende administrasjonsbygg vil også være gjenstand for renovering, slik at dette inngår som en helhet i tilknytning til nybygget. Dette arbeidet påbegynnes etter at innflytting i nybygget er gjennomført. Elektro entreprise tilfalt Elektro pluss. VVS entreprise tilfalt Notodden rør. Ventilasjonsentreprise tilfalt Gunnar Karlsen AS avd. Notodden. Bygningsmessig fremdrift er pr i henhold til fremdriftsplan. Årsrapport 2010 Notodden Energi 23

24 Styrets årsberetning Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultat og balanse fyllestgjørende informasjon om energiverkets stilling ved årsskiftet. Arbeidsmiljølovens regelverk blir overholdt. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er godt. Rutiner i henhold til krav om internkontroll er utarbeidet, og Lov om Likestilling mellom kjønnene er ivaretatt. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Utover det som fremgår av ovenstående og av årsoppgjøret er det viktig å nevne at Becromal Norway AS har flyttet all sin virksomhet fra Notodden til Island. Kraftleveransene opphørte ca Som kjent har Becromal Norway AS vært vår største kunde med et forbrukt volum på mellom GWh hvert år. Bortfall av dette volumet vil påvirke nettleieinntektene til Notodden Energi omfanget er ikke mulig å fastslå på nåværende tidspunkt. Styret og ledelsen har fokus på dette og har allerede satt i verk tiltak som skal møte den reduksjon i nettleieinntektene som kommer antagelig først med virkning fra inntektsåret Norsk anbefaling Eierstyring og virksomhetsledelse er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsberetningen. Enkeltelementer i anbefalingen og som har relevans til vår drift er kommentert særskilt. Omsetningen i 2010 var på kr mot kr i Innføring av nytt inntektsregime med virkning fra 2007 har vært positiv for vårt selskap. På grunn av selskapets spesielle posisjon særlig relatert til størrelsen i distribuert volum har selskapet fått sin effektivitet regnet ut fra snittet i bransjen. Nettariffer for 2011 er utarbeidet med basis i revidert foreløpig inntektsramme, og med basis i nye sentralnettstariffer og økningen i kostnader til leie av overliggende nett. Investeringene i 2010 var på ca. 46,5 mill. kr., fordelt slik: nett, transportmidler og driftsutstyr kr.17,7 mill. og andre forretningsområder ca. kr.28,8 mill. Selskapet har også i 2010 hatt en negativ utvikling i soliditet gjennom ytterligere reduksjon i egenkapitalandelen. Egenkapitalen med basis i årets resultat og utbyttedisponering er nede på rekordlave 27,6 % og likviditeten er stram. Styret har inngått en forpliktende avtale med rådmann og ordfører om fremtidig utbyttedisponering og at dette skal stå i forhold til inntjeningen i selskapet. Styret har formulert nye målsettinger for den økonomiske utviklingen i selskapet, en målsetting som er lagt frem for selskapets generalforsamling i 2007 og i 2008, men som eier først vil realitetsbehandle i tilknytning til fastsettelse av generell eierstrategi for kommunale selskaper. Det har foreløpig ikke kommet noen avklaring på når en eventuell eierstrategi for kommunale selskapet vil bli vedtatt av Notodden kommune. Styret er opptatt av å ha en positiv og løpende dialog med eieren, Notodden kommune, og har regelmessige møter med ordfører og rådmann for å informere om selskapets drift og å diskutere utfordringer av felles interesse. Notodden Energis regnskap for 2010 har et resultat før årsoppgjørsdisposisjoner på kr ,- som styret foreslår å disponere slik: Utbytte kr ,- Annen egenkapitalkr kr ,- Totalt disponert kr ,- Forslaget til utbyttedisponering til eier er innenfor aksjelovens regler for utbytte. Etter årets disponering er selskapets frie egenkapital kr ,- 24 Notodden Energi Årsrapport 2010

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon årsrapport 2009 Gråkampen. Foto: Anne Haalien Fra Bitihorn. Foto: Bjørn Hebæk Våre lokaler på Spikarmoen. Foto: Valdres Energiverk AS Innhold Selskapet og organisajon 3 Selskapet og organisasjon 4 Styret

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2012 2 ÅRSBERETNING 2012 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2012... 4 Et tilbakeblikk på 2012... 5-6 Årsberetning...

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2013... 4 Et tilbakeblikk på 2013... 5 Årsberetning...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10 Årsmelding 2007 Vi skaper muligheter! Innholdsfortegnelse Kort om SKS - konsernet 4 Finansielle hovedtall 4 Konsernstruktur 5 Engasjerte eierne 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 2007 13 Balanse

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14

INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 05 INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 23 Regnskapsprinsipper

Detaljer

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS Årsrapport 2004 INNHOLD Dette er HelgelandsKraft AS 03 Styrets beretning 04 Nøkkeltall 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Noter i regnskapet 14 Revisjonsberetning 28 Divisjon

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer