ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Årsrapport 2010 Notodden Energi 1

2 ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Layout: 2 Notodden Stian Mausethagen Energi Årsrapport 2010

3 Innhold Kort om Notodden Energi 4 Eierstyring og virksomhetsledelse 8 Samfunnsregnskap og sosialt ansvar 12 Nettvirksomhet 13 Det lokale elektrisitetstilsyn DLE 15 Altibox-satsingen 16 Forbruksfordeling 18 Driftsavbrudd 19 Energitjenester 20 HMS og kvalitetsarbeid 21 Nytt administrasjonsbygg 22 Styrets årsberetning 24 RESULTATER Resultatregnskap 28 Balanse pr Gjeld og egenkapital 30 Kontantstrømanalyse 31 Noter 32 Nøkkeltall 41 Revisjonsberetning 42 Årsrapport 2010 Notodden Energi 3

4 Kort om Notodden Energi Organisasjonsform Notodden Energi AS eies 100 % av Notodden kommune med en aksjekapital på 37,4 millioner kroner. Selskapet har vært kommunalt eid siden 1954, og ble organisert som aksjeselskap Konsernet består foruten av Notodden Energi AS, av datterselskapene Notodden Bredbånd AS og Go Link AS (tidl. NotCom AS). Begge disse selskapene eies 100 % av Notodden Energi AS. Videre har Notodden Energi AS aksjemajoriteten i Thermokraft AS, med en eierpost på 61,1 %. I løpet av 2010 ble Notodden Energi AS medeier i selskapet Midt- Telemark Breiband AS, sammen med Midt-Telemark Energi AS og Kinck AS. Eierandelen i selskapet er på 45 %. Virksomhet Notodden Energi har gjennom sin strategi og målsetting definert å være et aktivt og ekspansivt lokalt nettselskap. Selskapet skal være pådriver for å utvikle eksisterende og nye forretningsområder gjennom samarbeid og kompetanseutvikling. Datterselskapene tilbyr tilgang henholdsvis til leveranse av bredbåndstjenester og kommunikasjonskapasitet til bedrifter og offentlig forvaltning i kommunen. Anlegg Notodden Energi har fire hovedinnføringsstasjoner: Lienveien, Sam Eyde, Lienfoss og Moen. Nettet består av kv kabel: 2 km - Høyspenningsfordeling: 354 km - Lavspenningsfordeling: 1084 km Notodden Energi har også en andel av produksjonen i Svelgfoss Kraftverk i Notodden, tilsvarende 15 GWh middelproduksjon. Styret Styret består av 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. Fem av medlemmene er oppnevnt av eieren. To av medlemmene med varamedlemmer er valgt av og blant de ansatte. Det velges ikke varamedlemmer for de eieroppnevnte styremedlemmene. Styremedlemmer: Andreas Faye (styrets leder) Evy Ann Buverud (nestleder) Runar Lia Inger Marie Vatne Helge Carlsen Willy Roger Johansen (ansattes representant) Ragnar Larsen (ansattes representant) Varamedlemmer: 1. Guttorm Listaul (ansattes repr.) 2. Asbjørn Kasin (ansattes repr.) Styrets arbeid, ansvar og plikter er nedfelt i egen styreinstruks for selskapet. Styret bekrefter at selskapet har en god og oppdatert internkontroll. Selskapet har i 2010 videreført HMS-prosjekt som ble igangsatt året før. Det er blant annet tatt i bruk et interaktivt og dynamisk HMSsystem som tvangsstyrer alle ansatte, som er utsatt for risiki i sitt arbeid, til å bruke systemet. Selskapet har fast rapportering av finansiell og annen informasjon til styret, og det avvikles regelmessige møter med eieren hvor man gjennomgår aktuelle problemstillinger tilknyttet driften og den strategiske posisjoneringen fremover. Selskapet venter fortsatt på avklaring på eierstrategien for kommunale selskaper. Styret ser frem til å få tilbakemelding fra eieren på styrets forslag til målsettinger for Notodden Energi for perioden frem til For øvrig vil det fremgå av øvrig informasjon i årsrapporten at selskapet har lagt Norsk Anbefaling for eierstyring og selskapsledelse til grunn ved rapporteringen av avvik i selskapets rutiner og driftsforhold. 4 Notodden Energi Årsrapport 2010

5 Årsrapport 2010 Notodden Energi 5

6 Ledelse Administrerende direktør i selskapet er Olav Forberg. Det er fastsatt instruks for stillingen som klart definerer og klargjør de plikter, fullmakter og ansvar daglig leder har etter de regler som gjelder for virksomheten. Styreleder og daglig leder har gjennom året minst ukentlige møter der det påses at styret og dets medlemmer får presis, relevant og tidsriktig informasjon og som anses tilstrekkelig for at styret skal fungere og ivareta sine plikter på en god måte. Ansatte Ved utgangen av 2010 hadde selskapet 37 fast ansatte og 2 midlertidig ansatte. Konsernet hadde pr totalt 37 fast ansatte. Korttidssykefraværet var 0,7 %. Langtidssykefraværet var 3,13 %. Sykefraværet totalt var 1,9 %. Det ble ikke rapportert om skader på arbeidsplassen i av 37 ansatte er kvinner. Selskapets fagområder er tradisjonelt knyttet til menn. Selskapet har samme lønnsnorm for kvinner og menn. Kvinnenes andel av den samlede lønnen som ble utbetalt i selskapet er 15 %. Til sammen ble det utbetalt kr ,- i lønn i selskapet i Når det gjelder kjønnsfordelt statistikk for uttak av permisjon, så er totalen i selskapet på 82 dager. Dette fordeler seg på 36 dager på kvinner og 46 dager på menn. Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Selskapet kommer ikke inn under loven som pålegger opprettelse av AMU. Det er derfor opprettet et kontaktutvalg som ivaretar forholdet mellom ansatte og ledelse. Utvalget har 6 medlemmer likt fordelt mellom ledelse og ansatte. Verneombud og HMS-ansvarlig tiltrer i tillegg utvalget. Utvalget har hatt 2 møter i Utviklingstrekk, generelt 2010 var igjen et aktivt år for selskapet. Vedlikehold og drift av anleggene våre har første prioritet. I tillegg kommer nyinvesteringer til nett- og fiberanlegg samt utstyr. Planlagt utvikling gir stor aktivitet også i Resultat, kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet Omsetningen i konsernet var i 2010 kr. 113,9 mill. - mot kr. 86,4 mill i Årsresultatet ble i 2010 kr.4,2 mill. Driftsresultatet for konsernet var på kr.13,6 mill. Konsernets anleggsmidler har økt til 256,2 mill pr , fra kr. 229,8 mill. i Konsernets omløpsmidler var på 62,2 mill. kr. pr Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 318,4 mill., sammenlignet med kr. 295,7 mill. året før. Egenkapitalen pr var 83,3 mill. kr. sammenlignet med 80,1 mill. kr. pr Egenkapitalandelen er 26,2 % pr , mot 27,1 % pr Ansvarlig lån til Notodden kommune utgjør pr kr. 19,6 mill. 6 Notodden Energi Årsrapport 2010

7 Finansiell risiko Markedet vurderes som stabilt, men vil som annet svinge i takt med endringer i samfunnet for øvrig. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Selskapet har fokus på likviditet, og det er inngått samarbeidsavtale med KrediNor for blant annet å redusere kredittiden på våre kundefordringer. Det kan ikke spores de store virkninger av finanskrisen bortsett fra at man kan ane noe tregere betalingsmønster på ordinære kundefordringer. Det er også registrert noen flere konkurser i vårt område i 2010 målt mot 2009, men dette har ikke gitt utslag i større tap på kundefordringer i 2010 enn det som har vært gjennomsnittet de siste 3-4 årene. Som et ytterligere ledd i tiltak for å minimere risiko for tap på fordringer, samt å øke tilgjengelig likviditet, er det fra innført fakturering av strøm og nettleie hver 2. måned for husholdningene. Årsrapport 2010 Notodden Energi 7

8 Eierstyring og virksomhetsledelse Styret har lagt til grunn Norsk anbefaling Eierstyring og virksomhetsledelse ved utøvelsen av sin virksomhet. Selv om anbefalingen er utarbeidet for store børsnoterte selskaper, er det mange forhold i anbefalingen som er relevante også for mindre selskaper som Notodden Energi AS. Alle punkt i anbefalingen har ikke relevans for vårt selskap, samt at vi har konstatert at innenfor de fleste områder tilfredsstiller våre prosedyrer de anbefalinger som er nedfelt. Følgende punkter i Norsk anbefaling Eierstyring og virksomhetsledelse kommenteres særskilt, da disse avviker fra standard anbefaling: 6. Generalforsamlingen Anbefalingen er som kjent utarbeidet med tanke på børsnoterte selskaper og for selskaper som har en blandet eierstruktur og/eller selskaper med flere enn èn aksjeeier. Mye av det som følger av anbefalingen har derfor ikke relevans for NE. Generalforsamlingen avvikles før hvert år og innkalling skjer innenfor lovens minimums-krav som er to uker. Selskapets vedtekter regulerer hva som skal behandles i generalforsamlingen og det foreligger rutiner for avvikling. Vedtektene sikrer at Telemark Kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalget i Notodden kommune får oversendt innkalling med nødvendige saksdokumenter. Disse instanser har møterett i selskapets generalforsamling. Normalt deltar ikke hele styret i generalforsamlingen. Iflg. vedtektene i selskapet har styreleder og adm.dir. plikt til å møte. Uten spesiell innkalling møter normalt heller ikke selskapets revisor i generalforsamlingen. Ellers ingen avvik. 8 Notodden Energi Årsrapport 2010

9 7. Valgkomite Det er ikke nedfelt i selskapets vedtekter at det skal velges valgkomitè. Ordføreren i Notodden kommune, som utgjør selskapets generalforsamling, følger kommunens interne prosedyrer ved valg av nye medlemmer til styret. 8. Styre sammensetning og uavhengighet Mye av innholdet i punktet har ikke relevans for NE. Styret i NE har 7 medlemmer, 5 aksjonærvalgte og 2 valgt blant de ansatte. I henhold til vedtektene er styremedlemmenes funksjonstid 4 år, men for å sikre kontinuitet er 3, hhv. 2 av de aksjonærvalgte medlemmene på valg hvert 2. år. De ansatte velger sine styremedlemmer og varamedlemmer for 4 år av gangen. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen hvert 2. år, dvs. samtidig når det er valg av styremedlemmer. Av punktets anbefaling som har relevans for NE er det tre avvik. Styrets funksjonstid er 4 år, kfr. vedtektenes 5. Det opplyses ikke i årsrapporten om styremedlemmenes tilhørighet, kapasitet eller kompetanse. 12. Godtgjørelse til ledende ansatte Styret har utarbeidet en lønnsmodell som gir føringer for fastsettelse av lønn til ledende ansatte. Daglig leder har ansvar for årlige lønnsforhandlinger med de ledende ansatte. I tilfeller som avviker fra den lønnsmodell som er fastsatt, godkjennes endringer av styreleder. Styrets holdning når det gjelder lederlønninger, er at de skal være konkurransedyktige og motiverende, men ikke ledende når det gjelder nivå. For de ledende ansatte ekskl. administrerende direktør, består belønningssystemet av basislønn, bonus- og pensjonsordning. For administrerende direktør består belønningssystemet av basislønn og etterlønnsordning. Som det fremgår i note 3, har daglig leder etterlønn i 1 år ved salg av bedriften hvor vedkommendes stilling opphører. Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder foretas av styret i møte. Godtgjørelse til styret og administrerende direktør er spesifisert i note 3 i årsregnskapet. NE har ett avvik fra anbefalingen i og med at retningslinjer for lønnsfastsettelse til ledende ansatte ikke fremlegges for generalforsamlingen årlig. Årsrapport 2010 Notodden Energi 9

10 10 Notodden Energi Årsrapport 2010

11 Oversiktlige forhold og det faktum at de fleste ledende ansatte er organisert i en arbeidstakerorganisasjon gjør at lønnssystem og fastsettelse av godtgjørelse er transparente. Det er ellers ingen avvik. 15. Revisor Det er registrert tre avvik fra anbefalingen: Hovedtrekkene i revisors planlagte arbeid legges frem for styret med jevne mellomrom. Revisor deltar alltid ved første gangs behandling av forslag til årsregnskap. Styret blir ved denne gjennomgangen også orientert om det er spesielle forhold, endringer i prinsipper eller eventuelle uenigheter mellom revisor og administrasjonen. Revisor legger frem for styret en skriftlig erklæring på oppfyllelse av uavhengighetskrav, jfr. Revisorloven. Daglig leder i selskapet avgir hvert år fullstendighetserklæring som bekrefter at alle kjente forhold, informasjon av vesentlig verdi m.v. er lagt frem for revisor. Revisor gir på bakgrunn av denne erklæringen, jevnlige møter mellom administrasjon og revisor gjennom året, samt jevnlige revisjonshandlinger sin melding til styret. Årsrapport 2010 Notodden Energi 11

12 Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Notodden Energi AS bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskaping. Selskapets sosiale ansvar omfatter først og fremst våre medarbeidere. Vi legger stor vekt på at Notodden Energi skal være en god arbeidsplass der medarbeiderne kan føle at de utvikler seg og arbeider i et positivt miljø. Notodden Energi AS bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskaping. Selskapets sosiale ansvar omfatter først og fremst våre medarbeidere. Vi legger stor vekt på at Notodden Energi skal være en god arbeidsplass der medarbeiderne kan føle at de utvikler seg og arbeider i et positivt miljø. Notodden Energi tar ansvar i lokalmiljøet gjennom bidrag til idrett og humanitære organisasjoner. Selskapet støtter opp om barne-, ungdoms- og idrettsarbeid i betydelig grad. Dette er gode formål vi fortsatt skal ha vår oppmerksomhet mot. Notodden Energi støtter aktivt opp om lokale større kulturarrangement og anlegg, bl.a. som betydelig støttespiller for Notodden Fotballklubb, Notodden bluesfestival, Heddal Idrettslag og Grønkjær skisenter. For Notodden Energi er det viktig å vise sine medarbeidere at selskapet er en integrert del av det samfunnet vi lever i, og at vi er et sosialt ansvarlig selskap som bidrar aktivt til at Notodden blir det gode bosted. Vi gir tilskudd til etableringen av nye nettabonnenter, både private og bedrifter. For 2010 utgjorde det ca. kr. 1,2 mill. Vi er bevisste i bruken av lokale leverandører ved kjøp av varer og tjenester. Investeringene i 2010 utgjorde kr. 46,5 mill. Den direkte verdiskapingen er: - skatt på selskapets inntekt kr. 1,5 mill. - skatt på inntekt egne ansatte kr. 6,5 mill. - arbeidsgiveravgift kr. 3,3 mill. - forbruksavgift kr.19,8 mill. - avgift til Enova kr. 4,0 mill. - merverdiavgift, netto kr. 9,8 mill. Sum direkte verdiskaping i 2010 kr. 44,9 mill. I tillegg til ovennevnte kommer renter på ansvarlig lån, og ordinært og ekstraordinært utbytte til eieren, Notodden kommune, på i alt kr. 2,2 mill. Den indirekte verdiskapingen er umulig å kvantifisere i penger, men selskapet bidrar i betydelig grad med sine ressurser uten at selskapet fakturerer de kostnader dette egentlig medfører. Eksemplene på dette er mange. 12 Notodden Energi Årsrapport 2010

13

14 14 Notodden Energi Årsrapport 2010

15 Generelt om driften I 2010 hadde vi relativt få feil, men noen som rammet sentrale deler av nettet og Tuvenområdet spesielt. Lisleherad ble også rammet av noen flere utkoblinger enn vanlig. Dette var en kombinasjon av feil som vi hadde problemer med å finne årsaken til og utkoblinger pga kommunalt anleggsarbeid i området. En kaldere vinter enn vanlig de siste årene medførte ikke flere større feil enn normalt. Vi hadde relativt god kontroll på belastningen i både høy- og lavspenningsnettet. DSB har de siste årene stadig vektlagt tettere oppfølging og kontroller av energiverkene i Norge. Dette er viktig for å få en bedring av sikkerheten på elanleggene slik at ulykker unngås. Som en følge av dette har vi den siste tiden hatt mer fokus på kontroller og rutineoppgaver og forsøkt å bedre disse. I 2010 startet vi med råtekontroll på våre lavspenningsmaster som et punkt på den generelle lavspenningskontrollen vi er pålagt. Av de relativt få kontrollene vi til nå har rukket, har det blitt avdekket relativt mye råte og stort behov for utskifting av master. I enkelte områder kan det være opp i mot 10 % av mastene som må skiftes ut. Hvis dette er representativt for det vi vil finne i årene som kommer er det en stor jobb som krever mye ressurser først og fremst i form av arbeidskraft. Vi har også foretatt en mye grundigere linjebefaring og nettstasjonskontroll enn tidligere. I alle de nevnte kontrollene har vi tatt i bruk ny teknologi i form av PDA er hvor registerte data synkroniseres trådløst direkte mot nettinformasjonssystemet vårt. Dette gir en god og visuell oversikt over det vi finner. I tillegg til dette vektlegges også arbeid og rutiner for kontroll med effektbrytere og vern i vårt høyspenningsnett. Vi la også dette året ned store ressurser på linjerydding, ved hjelp av både egne ansatte og innleid mannskap. Blant de områdene som ble tatt kan vi nevne hele Heddal vest, østsiden av Heddal fra Rekå til Ingolfsrud og strekningen fra Finnekåsa til Rudsgrend i Gransherad. Arbeid utenom den vanlige nettvirksomheten lyspunkt for Notodden kommune med kabelanlegg og stålmaster. Dette er utført stort sett i områder av byen som er nevnt over hvor vi bygger om eller bygger nytt lavspenningsnett. Det fører til en estetisk bedring av miljøet og bedre lysutbytte, dvs et lavere energiforbruk, bedre og mer lys. armaturer på eksisterende tremaster. vannforsyning fra Tinnestjønna leverte vi rør og kabler til dette formålet. Vi sto også for trekkingen av kabler i rørene. Det gjaldt både lavspenning og fiber. Det lokale elektrisitetstilsyn - DLE DLE-aktiviteter ved Notodden Energi er utført i hht instruks fra DSB for Det er utført tilsyn med totalt 567 anlegg. 227 av disse kontrollene leide vi Infratek Elsikkerhet til å utføre for oss. Av disse er det hovedsakelig kontrollert boliginstallasjoner, men også hytter, forskjellige andre virksomheter og driftsbygninger med dyr er kontrollert. Det er foretatt 30 verifikasjoner av installatører, og 8 byggplasskontroller i løpet av DLE-virksomheten ved NE har ikke vært fullt bemannet de siste årene. Av den grunn har det vært nødvendig med innleie av sakkyndig firma for å komme à jour med etterslepet vi har pådratt oss. Barne- og ungdomsskoler i kommunen har fått tilbud om skoleundervisning. Det var dårlig respons på dette tilbudet i NE har i 2010 deltatt i etterforskningen av 7 branner i eget forsyningsområde. NE har avholdt to møter med elektroinstallatørene innenfor konsesjonsområdet i løpet av dette året. Årsrapport 2010 Notodden Energi 15

16 Altibox-satsingen 2010 har vært et hektisk og spennende år, med historisk stor anleggsaktivitet for avdelingen. Det er bygget fiberanlegg i hele fem kommuner fordelt på syv felt, og det ble også satt i gang med salg av altibox bedrift, mobil og alarm. Det er levert Altibox til kunder i kommunene Bø, Sauherad, Nome og Seljord i tillegg til Notodden i løpet av året. Feltene som ble bygget ut er Notodden sentrum og Tinnesmoen i Notodden, Folkestad og Langkåshaugen i Bø, Gvarv og Akkerhaugen i Sauherad, Ulefoss og Seljord. Salg Det var ved utgangen av 2010 solgt nær 3000 kontrakter totalt i våre områder, og rundt 1500 av disse ligger utenfor Notodden kommune. Både salgstid pr felt og økonomien rundt salg hadde en positiv utvikling sett ut fra tidligere år. Av nye felt som skal bygges i 2011 ble Yli på Notodden og Ulefoss sentrum solgt 50% innen utgangen av Avdelingen Lars Erik Smevold fra Rjukan er ansatt som administrativ leder for IKT bredbånd. Lars Erik har vært i organisasjonen tidligere både i Altibox og datterselskapet GoLink. Produktutvikling Året 2010 har også vært et spennende år for produktutviklingen i Altibox. Av nye ting kan vi nevne økte hastigheter i internett-tilbudet, der kundene kunne bestille 100/200 og 400Mbits inn i hjemmet. I tillegg til dette ble det etablert et bonusprodukt for de av kundene som har tre eller flere produkter fra oss. Disse fikk 50% økning på internetthastigheten. TV Også i år har det kommet mange nye og spennende produkter og tjenester på TV-siden. Det ble lansert en ny dekoder, det kom en ny og forbedret filmportal, mobil PVR for Iphone som lar kunden fjernstyre dekoderen med mobilen, serieopptak, flere HD-kanaler, trådløs signaloverføring til dekoder, og sist men ikke minst ble VG- TV lansert på Altibox plattformen. Bedrift Altibox bedrift er også noe som Notodden Energi begynte med i Altibox har drevet med bedrift i ca. 3 år, og i 2010 ble fokuset fra Altibox trappet opp mot dette segmentet med endringer i Altibox sin organisasjon akkurat for dette. Altibox bedrift er et produkt til små og mellomstore bedrifter der kvalitet og nyskapende produkter står i fokus. Alarm Oppstart med Altibox alarm ble noe forsinket i forhold til opprinnelig plan, men interessen ved oppstart var meget bra. Vi kommer til å ha stort fokus på salg av alarm i Mobil Fokuset på dette produktet kommer vi til å trappe opp i 2011, og salget i 2010 havnet omtrent som forventet. Det ble satt inn ressurser og prioritet på andre produkter i 2010, slik at potensialet i mobilmarkedet nok er langt større enn hva som ble tatt ut i Marked Ellers ble også Notodden Energi og Altibox å finne i de sosiale medier i løpet av 2010 med en egen Facebookside. Denne lar oss kommunisere direkte med kunde ved informasjon og ellers spørsmål som kommer inn fra kunde via denne flaten. Notodden Energi og Altibox er med på denne utviklingen for å imøtekomme våre kunder der de er, og for å kunne yte den beste service. Notodden Energi ble også den første partneren som holdt turneringen Altibox Open. Altibox Open er en golfturnering for våre kunder og forretningsforbindelser samt andre Altibox-partnere. Vi var ellers synlige på flere stands rundt om i vår region, av disse kan vi nevne Dyrsku`n i Seljord, Sauheraddagene og Byfest i Notodden. 16 Notodden Energi Årsrapport 2010

17 Kundeundersøkelse Vi har som tidligere år utført en kundetilfredshetsundersøkelse både for oss som enkelt partner og for hele Altibox familien samlet. Altibox brøt i 2010 den magiske KTI grensen med en score på 75 poeng. Alle nøkkelområdene viste fremgang med unntak av internett og IPtelefoni som ligger stabilt høyt med en score på 77 poeng. Ser man dette opp mot andre aktører i markedet ligger Altibox meget høyt, og Notodden Energi ligger helt oppe i det øvre sjiktet for Altibox-partnerne. Et av områdene Notodden Energi skårer høyest på er kundeservice med en score på 79 poeng, der snittet for Altibox- partnerne ligger på 72. Oppgradering av nettet Vi hadde i 2009 noen større oppgraderinger av nettet, og dette har vi videreført i Vi har sørget for tilleggsmating med fiber til flere av våre lokasjoner i tillegg til hovednoden. Radiobredbånd I løpet av 2010 har det vært en rolig økning fra ca 100 kunder ved inngangen til 2010 til i overkant av 150 kunder ved slutten av året. Av disse er det femten bedriftskunder som ligger under GoLink. Det har vist seg at stabilitet på tjenester stort sett har direkte sammenheng med den enkelte abonnentens sikt. Kunder som har fri sikt til base opplever høyere kapasitet og stabile tjenester, enn kunder med vegetasjon, bygninger eller andre elementer som skygger for radiodekning. Mål for 2011 er å fortsette jobben med å stabilisere nettet, gjennomføre en oppgradering av software og overvåkning, samt at vi skal utrede et mulig felles system for håndtering av radionettet til Midt-Telemark Breiband sammen med vårt eget radionett. Utstyrsmessig er nettene homogene, selv om en del justeringer konfigurasjonsmessig må til. Årsrapport 2010 Notodden Energi 17

18 Forbruksfordeling Prosentvis fordeling: Utkoblingsbar kraft 2,4 % Hytter og fritidshus 0,7 % Næring og offentlig virksomhet 16,9 % Overføringstap 3,5 % Husholdning og jordbruk 19,9 % Kraftkrevende industri 58,3 % Grupper: Forbruk i GWh: Husholdning og jordbruk 103,4 Kraftkrevende industri 193,0 Næring og offentlig virksomhet 86,0 Hytter og fritidshus 3,0 Utkoblingsbar kraft 10,5 Overføringstap 14,5 Sum 410,4 18 Notodden Energi Årsrapport 2010

19 Driftsavbrudd Diagrammene viser konsekvensene av driftsavbruddene siste ti år. Øverste diagram forteller hvor mye energi som ikke ble levert pga. avbrudd. Det midtre diagrammet forteller hva samlet varighet ble, og det nederste noe om utbredelsen, dvs. antall nettstasjoner og antall utkoplinger som avbruddene medførte. IKKE LEVERT ENERGI År Ikke levert energi p.g.a. feil i andres nett Ikke levert energi p.g.a. planlagte utkoblinger Ikke levert energi p.g.a. feil Stasjonstimer * ÅRLIG AVBRUDDSTID Antall timer med utkoblinger i andres nett Antall timer med planlagte utkoblinger Antall timer med feil 0 År Stasjonsutkopl. ** ANTALL UTKOBLINGER År Antall utkoblinger p.g.a. feil i andres nett Antall planlagte utkoblinger Antall utkoblinger p.g.a. feil * Stasjonstimer = timer utkoblet multiplisert med antall berørte nettstasjoner ** Stasjonsutkoplinger = antall utkoblinger multiplisert med antall berørte nettstasjoner Årsrapport 2010 Notodden Energi 19

20 Energitjenester Det har vært stor aktivitet i avdelingen for energitjenester i Bytting av målere og forberedelser til innføring av avanserte måle- og styringssystemer (AMS) har vært i fokus og har tatt mye tid og ressurser. Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) I forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (februar 2011) foreslår NVE nå endelig utrullingsfrist til , og at 80 % av målepunktene skal være installert innen Investeringskostnaden er anslått til å være ca kroner pr. målepunkt. Den totale AMS-investeringen for Notodden Energi vil derfor bli ca. 15 mill. kroner. I tillegg til automatisk innhenting av målerstander fra samtlige kunder, vil AMS gi mange nye muligheter, ikke minst innenfor nettdrift. Notodden Energi tok i 2008 initiativ til å danne en arbeidsgruppe innenfor AMS (Telemark Målerforum). Foruten Notodden Energi er Drangedal Everk KF, Hjartdal Elverk AS, Midt-Telemark Energi AS, Tinn Energi AS og Vest- Telemark Kraftlag AS med i denne arbeidsgruppa. I samarbeid med EC Group har arbeidsgruppa utarbeidet en felles kravspesifikasjon. Dokumentet er et verktøy for kommunikasjon og forståelse mellom e-verkene og leverandører av AMS. Høsten 2010 startet arbeidet med forprosjektet, også dette i samarbeid med EC Group. Lokal energiutredning I en revidert forskrift som trådte i kraft 1. juli 2008, fastsatte NVE endringer i kravet til lokale energiutredninger. Områdekonsesjonærene er heretter pålagt å oppdatere energiutredningen, og å avholde et energiutredningsmøte hvert andre år. I samarbeid med Norsk Enøk og Energi er det utarbeidet en Lokal Energiutredning for Enøk Etter opprettelsen av det statlige organet Enova i Trondheim, er midlene for enøk og opplysningsvirksomhet overført fra de lokale nettselskapene til Enova SF. For hver kwh som strømkundene bruker skal det betales 1,25 øre (inkl. mva) i Enova-avgift til det statlige Energifondet. Det er områdekonsesjonæren som er pålagt å kreve inn denne avgiften. I 2010 ble det fra Notodden Energi overført 4 millioner kroner til Enova SF. Målere Målepunkt med et forventet årlig energiuttak større enn kwh skal ifølge forskriften være timesmålt. Ved utgangen av 2010 var det i vårt nett 270 timesmålte anlegg. Samlet energiuttak for disse var 361 GWh. Utkoblbart forbruk Tarifforskriften sier at nettselskapet skal tilby redusert nettariff til alle kunder som har elkjel med driftsklar brenselsfyrt reserve. Det er to tariffalternativ, momentanutkobling (automatisk utkobling) og en times utkoblingsvarsel. Totalt er det 22 utkoblbare anlegg med en samlet installert effekt på 7850 kw. Det totale energiuttaket i 2010 var på 10,5 GWh. Fra har NVE foreslått denne tariffen fjernet. 20 Notodden Energi Årsrapport 2010

21 HMS og kvalitetsarbeid i Notodden Energi AS 2010 Notodden Energi AS har også i 2010 hatt spesiell fokus på HMS- og kvalitetsarbeid. Dette som et satsingsområde med HMS i fokus. Det har ved Notodden Energi AS i arbeidsåret 2010 ikke vært alvorlige personskader. Arbeidet med å kvalitetssikre systemene ved Notodden Energi AS er videreført i Dette som en kontinuerlig prosess der både de ansatte og styret er spesielt opptatt av at Notodden Energi AS skal ha kontinuitet og fokus på dette temaet. IT-baserte styringssystemer som hjelpemiddel i HMS og Kvalitetsarbeide som tidligere er innført virker nå å være tilnærmet et nivå som den enkelte arbeidstaker er fortrolig med. Det er allikevel fortsatt fokus på opplæring, samt forenkling av innhold og bruk av de forskjellige IT-verktøy. Årsrapport 2010 Notodden Energi 21

22 22 Notodden Energi Årsrapport 2010

23 Nytt administrasjonsbygg Notodden Energi AS Notodden Energi AS har i 2010 startet bygging av nytt administrasjonsbygg i Lienveien 39 på Notodden. Grunnarbeidene startet i mai måned, disse er utført av entreprenør Geir Murstad. Grunnarbeider har vist seg meget kompliserte som følge av mye infrastruktur i grunn. Dette har medført omlegging av stamnett for kommunal vann og kloakk, samt spesiell fokus på sikkerhet ved arbeide i forbindelse med elektriske kabler som er tilknyttet Lienveien trafostasjon. Byggentreprise tilfalt EIK bygg. Eik bygg startet arbeidet med grunnarbeider i overgangen mai/juni. Det tas høyde for at administrasjonsbygget ferdigstilles og tas i bruk medio juni Eksisterende administrasjonsbygg vil også være gjenstand for renovering, slik at dette inngår som en helhet i tilknytning til nybygget. Dette arbeidet påbegynnes etter at innflytting i nybygget er gjennomført. Elektro entreprise tilfalt Elektro pluss. VVS entreprise tilfalt Notodden rør. Ventilasjonsentreprise tilfalt Gunnar Karlsen AS avd. Notodden. Bygningsmessig fremdrift er pr i henhold til fremdriftsplan. Årsrapport 2010 Notodden Energi 23

24 Styrets årsberetning Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultat og balanse fyllestgjørende informasjon om energiverkets stilling ved årsskiftet. Arbeidsmiljølovens regelverk blir overholdt. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er godt. Rutiner i henhold til krav om internkontroll er utarbeidet, og Lov om Likestilling mellom kjønnene er ivaretatt. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Utover det som fremgår av ovenstående og av årsoppgjøret er det viktig å nevne at Becromal Norway AS har flyttet all sin virksomhet fra Notodden til Island. Kraftleveransene opphørte ca Som kjent har Becromal Norway AS vært vår største kunde med et forbrukt volum på mellom GWh hvert år. Bortfall av dette volumet vil påvirke nettleieinntektene til Notodden Energi omfanget er ikke mulig å fastslå på nåværende tidspunkt. Styret og ledelsen har fokus på dette og har allerede satt i verk tiltak som skal møte den reduksjon i nettleieinntektene som kommer antagelig først med virkning fra inntektsåret Norsk anbefaling Eierstyring og virksomhetsledelse er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsberetningen. Enkeltelementer i anbefalingen og som har relevans til vår drift er kommentert særskilt. Omsetningen i 2010 var på kr mot kr i Innføring av nytt inntektsregime med virkning fra 2007 har vært positiv for vårt selskap. På grunn av selskapets spesielle posisjon særlig relatert til størrelsen i distribuert volum har selskapet fått sin effektivitet regnet ut fra snittet i bransjen. Nettariffer for 2011 er utarbeidet med basis i revidert foreløpig inntektsramme, og med basis i nye sentralnettstariffer og økningen i kostnader til leie av overliggende nett. Investeringene i 2010 var på ca. 46,5 mill. kr., fordelt slik: nett, transportmidler og driftsutstyr kr.17,7 mill. og andre forretningsområder ca. kr.28,8 mill. Selskapet har også i 2010 hatt en negativ utvikling i soliditet gjennom ytterligere reduksjon i egenkapitalandelen. Egenkapitalen med basis i årets resultat og utbyttedisponering er nede på rekordlave 27,6 % og likviditeten er stram. Styret har inngått en forpliktende avtale med rådmann og ordfører om fremtidig utbyttedisponering og at dette skal stå i forhold til inntjeningen i selskapet. Styret har formulert nye målsettinger for den økonomiske utviklingen i selskapet, en målsetting som er lagt frem for selskapets generalforsamling i 2007 og i 2008, men som eier først vil realitetsbehandle i tilknytning til fastsettelse av generell eierstrategi for kommunale selskaper. Det har foreløpig ikke kommet noen avklaring på når en eventuell eierstrategi for kommunale selskapet vil bli vedtatt av Notodden kommune. Styret er opptatt av å ha en positiv og løpende dialog med eieren, Notodden kommune, og har regelmessige møter med ordfører og rådmann for å informere om selskapets drift og å diskutere utfordringer av felles interesse. Notodden Energis regnskap for 2010 har et resultat før årsoppgjørsdisposisjoner på kr ,- som styret foreslår å disponere slik: Utbytte kr ,- Annen egenkapitalkr kr ,- Totalt disponert kr ,- Forslaget til utbyttedisponering til eier er innenfor aksjelovens regler for utbytte. Etter årets disponering er selskapets frie egenkapital kr ,- 24 Notodden Energi Årsrapport 2010

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer