^A.nsnnRETNrNG 2ot2 MARKEDSUTVIKLING OG KONKURRANSEFORIIOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "^A.nsnnRETNrNG 2ot2 MARKEDSUTVIKLING OG KONKURRANSEFORIIOLD"

Transkript

1 ^A.nsnnRETNrNG 2ot2 HEIMDAL BOLIG AS VIRKSOMIIETENS ART OG ORGAIIISERING Heimdal Bolig AS har som forretningsområdet erverv, utvikling, produksjon og salg av fast eiendom med hovedvekt på boliger, samt tilhørende virksomhet. Selskapets visjon er "Å sknpe varige verdier". Aktiviteten er organisert i flere hel-, deleide eller felleskontrollerte selskaper. Virksomheten er konsentrert om Trondheimsregionen. Heimdal Bolig AS eies 1 % av Heimdal Gruppen AS, og selskapet inngår i konsernet Heimdal Gruppen. HOVEDTREKK Markedet for nye boliger fortsatte ã øke i212. Heimdal Bolig med nærstående parter solgte i flor 211 nye boliger. De to foregående årene ble det solgt tilsvarende 161 og 13 boliger. Prisene fortsetter også å øke og da i særlig grad som en funksjon av økte tekniske krav og økte entrepri seko stnader. Ordrereserve i form av boliger som skal produseres fra213 er høyere enn året før.iløpet av 212ble det overlevert2lt boliger sammenlignet med 55 og 16 årene før. Målrettet satsning på nullfeil i våre prosjekter førte samtidig til at kvaliteten i våre prosjekter er bedre enn noen gang. De største boligprosjektene í212 og2l1, Grilstad Park og Miljøbyen Granåsen, er organisert i egne selskap. Store bolig lrosjekt i Heimdal Bolig AS i denne perioden er utbyggingen på Utleir. Fjoråret var selskapets første etter en reorganisering i konsernet Heimdal Gruppen. Samling av ansatte og kompetanse i s ilnme selskap ble oppfattet som positivt og det ble registrert tilfredsstillende utvikling og tilbakemeldinger i vår trivselsundersøkelse. Egen omsetning ble 73,8 mill (85,9) og resultat før skatt ble 3,6 (16,6), mens total omsetning i alle nærstående selskaper ble ca 62 mill i212 sammenlignet med ca 46 mill i2}ll. MARKEDSUTVIKLING OG KONKURRANSEFORIIOLD Markedsutvíklíng Det er mange faktorer som påvirker utviklingen i boligmarkedet. En viktig faktor er boligkjøpemes egen forventing til prisutvikling, rentenivå og arbeidssituasjon etc. Disse faktorene påvirkes også i stor grad av uttalelser i nasjonale medier. Her har budskapet stort sett vært entydig på at rentenivå skal holde seg lavt ennå i noen tid før det normaliseres. Man spår fortsatt prisvekst, men at veksten vil flate noe ut iløpet av de neste årene. Andre faktorer som påvirker boligmarkedet lokalt er antall personer med behov for bolig i et geografisk område, og tilgang på bolig i det samme området, presset i entreprenønnarkedet og tilgang på byggeklare boligtomter.

2 Trendene fra211 har fortsatt. I Trondheims regionen har særlig balansen mellom etterspørsel og tilgang på boliger vært en betydelig driver i markedet. Regionen har netto tilflytting av innbyggere. Befolkningsveksten har over flere år vært større enn tilgangen målt ved igangsatte boliger. Trondheim Kommune operer de siste år med ca 3 i befolkningsvekst. Regner vi et snitt pä2,1personer pr husholdning gir det et estimert boligbehov pâ ca 1 4 enheter årlig. I 211 og 2l2ble det ferdigstilt ca 65 nye boliger hvert år. Det er nærliggende â anta at underbalansen over år har ført til økte priser i markedet generelt. Kapasitetsutnyttelse helt på grensen i byggebransjen grunnet stor etterspørsel både i privat og offenlig sektor har i samme periode ført1il stadig høyerc byggekostnader. Økte tekniske krav i byggeforskriftene, samt krav om bidrag til offentlig infrastruktur gjennom rekkefølgekrav er også en faktor som fører tll økte priser på nye boliger. Styret har ingen indikasjoner pã at denne utviklingen ikke vil fortsette inn i 213. Samtidig har myndighetenes krav til økt egenkapital ved boligkjøp og ethøyl prisnivå i praksis utestengt noen grupper fra boligmarkedet. En kan se en dreining mot flere og flere aktører som kjøper nye boliger for å drive utleie. Basert på utviklingen i de viktigste driverne i boligmarkedet tror styret at etterspørselen etter våre boligprosjekt vil være til stede i213. Utfordringen vil være tilgang på utbyggbartarcal og tilgang på entreprenørtjenester til bærekraftige priser slik at våre produksjonskostnader holdes nede og dermed også boligprisene. Konkurranseþrhold Konkurransen i vår region preges av fä og store aktører. Netto befolkningsvekst har imidlertid gjort det interessant for aktører utenfor vår region å etablere seg. Styret forventer derfor økt konkurranse fremover. De aktører som har tilgang til de riktige tomteområdene og har rett produkt til riktig pris vil være markedsvinnerne. Heimdal Bolig AS viktigste konkurransefortrinn er selskapets erfaring om hvilke produkter som selges i markedet og srverv av bærekraftige tomteområder. Styret har tro pâ atvãr markedsposisjon inkludert deleide selskaper med ca 2-25 % av feltutbygging i Trondheim opprettholdes. IMTLJØ, SAMFUNNSANSVAR OG ETIKK Vår rolle som utvikler av nye boligområder gjør vår virksomhet interessant for mange Míljø Gjennom våre valg som boligutvikler og boligutbygger er vi med på å påvirke fremtiden. Vår visjon er å skape varige verdier. Vi tror derfor at det over tid er fornuftig å ligge i front på dette området til tross for at dette kan gi oss økte produksjonskostnader som vi ikke klarer å ta inn i form av økte boligpriser. Offentlige myndigheter er også gjennom standardsetting og i re guleringsprose ssene en p ådriver i milj øspørsmåi. Vår største enkeltstående miljøsatsing er feltutbyggingen i selskapet Miljøbyen Granås AS. Her bygger vi Nordens største samlede passivhusprosjekt med over 28 S-BRA. Passivhus er hus med vesentlig lavere energiforbruk enn boliger som føres opp etter minstekrav i Planog bygningsloven. I tillegg til god isolasjon stiller standarden også krav til kuldebroverdier, ventilasjonsanlegg og byggets tetthet. Boligene er også planlagt slik at man får utnyttet solvarme og lys på en riktig måte. 2

3 Andre miljøtiltak i våre prosjekter er blant annet at vi i større grad bruker søppelsuganlegg for felles enkel avhenting av avfall med desentraliserte punkt der beboere kaster sitt avfall. Ved planlegging av utbygging legges det vekt på opparbeidelse av <<grønne lunger> for godt bomiljø. Selve utbyggingsarbeidet har påvirkning for omgivelsene i byggeperioden. Sammen med utførende entreprenør tas det normale hensyn til støy og støvplager for omgivelsene i denne perioden. Byggeaktiviteten vil bli gjennomført i samsvar med de til enhver tid gjeldende miljøkrav. Samfunnsansvar Vi oppfatter vårt samfunnsansvar til holdninger og valg i forhold til hvordan verdier skapes, og hvordan bedriften påvirker mennesker,miljø og samfunn. Arbeide med samfunnsansvar i bedriften innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i strategi og daglig drift. I første rekke arbeider vi med valg i forbindelse med utvikling og utbygging av våre boligprosjekter. Gjennom dette påvirkes løsninger og fokus på energi og miljø. I arbeidet med å utvikle nye boligområder søker vi hele tiden ny kunnskap, samtidig som vi ønsker å balansere nyutvikling med etablerte og kvalitetsmessige giennomprøvde standarder i bransjen. Heimdal Bolig er en del av Heimdal Konsernet som gjennom avtaler med FrelsesarTneen, Olavshallen, Kirkens Bymisjon og Trondheims Ørn har gitt bidrag til samfunnsnyttige aktiviteter. I tillegg har et antall organisasjoner Ëtt pengestøtte etter henvendelse til konsemets ulike selskaper. ORGANISASJON, ARBEIDSMTLJØ OG SIKKERHET Heimdal Bolig AS hadde i giennomsnitt 16 ansatte i212. Dette er dobbelt så mange som året før. Ärsaken til økningen er en gjennomført reorganiseringsprosess i konsernet. All aktivitet knyttet til boligutvikling er samlet i Heimdal Bolig. Gjennomført trivselsundersøkelse blant alle ansatte i selskapet gir tilbakemelding om stor trivsel, et godt arbeidsmiljø og stolthet i forhold til vår merkevare. Selskapet har etablert en samarbeidsavtale med AktiMed bedriftshelsetjeneste for løpende oppfølging av helsetilstand og arbeidsmiljø. Sykefrøvær og ulykker Selskapet hadde i272 totalt 135 registrerte sykedager (218). Dette úg ør 4,3 yo. Tilsvarende tall for 2lI var 9,3 yo. Det har ikke oppstått alvorlige ulykker på byggeplass med personskade blant våre ansatte i året som gikk. Likestilling Vår målsetning er å være en arbeidsplass der det råder fuil likestilling mellom kvinner og menn. Det skal derfor normalt ikke være behov for særlige tiltak rettet mot ulike kjønn Det er ikke planlagt eller iverksatt spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Av selskapets ansatte er 56 o/o menn Styret består av tre menn. REDEGJØRELSE FOR ÅNSNNCNSKAPET Regnskaper med utgangspunkt i prosjektregnskap over år inneholder alltid en rekke estimater. I særlig grad gielder det aktiverte prosjektverdier og gjenværende kostnader i prosjekter under 3

4 produksjon. Estimatene og ledelsens vurdering av disse avhenger av fortsatt drift og utvikling i samsvar med ledelsens forventning slik det er gjort rede for i årsrapporten. Det presiseres at endringer i rammebetingelser eller andre uforutsette forhold kan påvirke skjønnet for verdifastsettelsen. Det er ledelsens oppfatning at det er utøvd et forsvarlig skjønn ved fastsettelsen av regnskapet og at regnskapet gir et riktig bilde av virksomheten for årene 211 og212. I henhold til regnskapslovens $ 3-3 bekrefter styret at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet er avlagt i samsvar med dette. Til grunn for vurderingen ligger virksomhetens finansielle stilling, budsjetter, inngåtte avtaler, tilgang på nye prosjekter samt selskapets posisjon i markedet. Omsetníng og resultøt Omsetningen ble 73,8 mill (85,9) og resultat før skatt ble 3,6 mill (16,6). Omsetningeni2OI2 består av produksjon av boliger for salg, konsulenttjenester til øvrige selskaper i Heimdal Konsernet, salg av to boligtomter, en i Drammen og en i Trondheim, og reversering av utsatt gevinst på salg av boligtomt til nærstående selskap. En større andel av de boligprosjekter som bygges ut under ledelse og styring av Heimdal Bolig er gjennomført i deleide selskaper. Andelen egenomsetning av boligprosjelfer er derfor lav i regnskapet for både 21 og2l2. Samlet omsetning i alle selskaper Heimdal Bolig AS har prosjektstyring for ble ca 62 mill i 212 mot tilsvarende 46 mill i 2}ll. Omsetning innregnes i samsvar med produksjonens fremdrift på byggeplass. Basert på salget i212 er samlet omsetning for alle prosjekter styrt av Heimdal Bolig forventet å stige i213. Resultatforbedringen sammenlignet med regnskapet i 2ll ble 1 I,3 mill. I 21 3 forventes det økt aktivitet i egne prosjekter og dermed økte inntekter, driftsresultat, og resultat før skatt. Solídìtet og balønse Totale eiendeler vil svinge i takt med antall boligprosjekter under produksjon og fullføringsgraden i disse. Ved avleggelse av regnskapet både for 2Ol2 og2il var det kun et mindre boligprosjekt under produksjon. Opptjente prosjektinntekter er derfor vesentlig lavere enn hva man kan forvente. Totalbalansen er derfor relativt stabil med23l,7 mill i 211 og 278,3 mill i 272. Det forventes at denne vil stige vesentlig ved regnskapsavleggelsen i 213 grunnet flere prosjekter under produksjon. Egenkapitalen er ved utgangen av året 163,4 mill. Det gir en egenkapitalprosent i forhold til totale eiendeler pä75 o/o. Tilsvarende tall fra217 var 735,9 mill og 59 %. Selskapets eiendeler i opptjent prosjektinntekt har en lavere egenkapitalfinansiering enn aktiverte boligprosjekter under utvikling og investeringer i andre selskaper. Egenkapitalprosenten på balansedagen forbedres derfor i 212 så lenge resultatet holdes tilbake i virksomheten samtidig med at totalbalansen går noe ned. Økttotalbalanse ved regnskapsavleggelsen i213 tilsier at egenkapitaþrosenten vil gå noe ned. Styret er tilfreds med en egenkapitalprosent mellom 25 %o og 5 %. Boligutbygging krever i større grad enn tidligere tilgiengelig kapital i form av erverv av tomter. En stor andel av selskapets arbeidskapttal er, eller vil bli bundet opp i kjøp av tomter Ved årets slutt hadde selskapet regnskapsført en positiv arbeidskapital (omløpsmidler - kortsiktig gjeld) pä62, mlll. 4

5 Lìkvidítet, kontøntstrøm o g ftnønsìeríng KontantstrøÍrmene i selskapet er knyttet til prosjektenes oppstart og avslutning, samt kjøp av tomtegrunn. Netto kontantstrøm fra drift justert for endring i byggelånsfinansiering var positiv med 5,9 mill. Netto tilbakebetaling av lån fra deleide selskaper samt overdragelse av noen av selskapets investeringer ga netto kontanttilførselpå 51,6 mill. Den økte likviditeten ble benyttet til â g øre opp et lån til morselskapetpä27,8 mill slik at netto likviditet ved utgangen av âret var 3,1 mill. Selskapet har kun gjeld til kredittinstitusjoner knyttet til spesifikke prosjekter. Betjening av gjelden henger sammen med utvikling i prosjektet. Styret er derfor av den oppfatning at den finansielle risiko er akseptabel. Ved årets utgang hadde Heimdal Bolig AS fri egen likviditet på 28,9 mill dog begrenset til tilgjengelig likviditet på konsemkonto på 13,4 mill. Styret anser likviditetssituasjonen for 213 som tilfredsstillende hensyntatt forventet likviditets inn- og utgang både for selskapet og morselskapet. Ånnrs RESULTAT oc DTSPoNERTNGER Å ets resultat i Heimdal Bolig AS er disponert på følgende måte:,arsresultat 2t Selskapet har i fri egenkapital ved årets slutt. Trondheim, den 31. desember mars 213 I styret for HEIMD BO Steinar Munkhaugen (Styrets leder) ell Berg ) T Munkhaugen (Daglig leder) 5

6 Årsregnskap 212

7 Årsregnskap 212 Resu ska Note 212 2ll Inntekter Driftsinntekter Sum innlekler t7 ' s s Driftskostnader Direkte prosj ektkostnader Lønnskostnad Avskrivninger Annen driftskosfirad Sum driftskostnader t Driftsresultat tt Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Inntektpå investering i DS, FKV og TS Rentekostnad Re s u ltat av fin ansp o sler 13 2 t s s9s st I Resultat før skattekostnad 3 56s 98 t Skattekostnad Årsresultat Anvendelse av årsresultatet Overført tillfra ar ren egenkapital Overført fra/til overkursfond Sum anvendelse t

8 Årsregnskap 212 Balanse Note 212 2lt EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Inventar, kontormaskiner og lignende S um v arig e drift s mi dl er 5 4 t t s Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap og tilknyttet selskap Langsikti ge fordringer datterselskap/tilkn. selskap S um Jinansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler 13 l t9 5t2 299 s s tr7 219 ls s4 Omløpsmidler Varelager Boligprosjekter Usolgte enheter, avsluttede prosj ekter Sum vørelager f,'ordringer Kundefordringer Fordring nærstående parter Opptj ente prosj ektinntekter Andre fordringer Sumfordringer 11,15,16 11 I I 12,I5 7,15 3s ss8 t t s s lss 7 7ss 371 I Bankinnskudd Sum omløpsmidler ts 514 SUM EIENDELER r5368

9 Årsregnskap 212 Balanse Note 212 2tl EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond S u m in ns kutl egenkapital I I Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskj eller Annen egenkapital Sum opptjent egen kapítal I I t4 t Sum egenkapital Langsiktig gield Gj eld til konsernselskap Sum langsiktìg gjeld s9 186 Kortsiktig gield Gj eld til kredittinstitusj oner Leverandørgield Betalbar skatt Sþldige offentlige avgift er Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktíg gjeld Sum gield s t s4 869 s36 4t t s SUM EGENKAPITAL OG GJELD Trondheim, 13. mars 213 Munkhaugen Nils ell Roar.ldaglig

10 Årsregnskap 212 Kontantstrøm Konlantslrom fra årets vir ksomhet Resultat før skattekostnad + Ordinæreavskrivninger - Positivt resultatandel fra DS, FKV og TS - Inntel Ísført utsatt inntekt tomtesalg - Betalte skatter +/- Endring kunder og leverandørposter +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter +/- Endring boligprosjekter fiørt som varelager +/- Endring i opptjent ikke fakturert prosjektinntekt +/- Netto endring av bygge og tomtelån Netto kontantstrøm fra årets virksomhet Kontantstrommer fra investerings aktiviteler - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler + Innbetalinger fra investeringer i DS, FKV og TS - Utbetalinger ved investering i DS, FKV og TS +/- Endring i utlån til DS, FKV og TS : Netto kontantstrøm fra investeringer Ko nlants tr ø mmer fr a Jinan s i e r in g s a kliv it et er +/- Endring gjeld til kredittinstitusjoner +/- Bndret gjeld til morselskap : Netto kontantstrøm fra finansiering 3 56s to 73s 762 I 727 2s lt t t t t2 r s s6 63s tr 3t s -t s t 453 t t s9 t I : Netto endring i likvider i året + Likviditetsbeholdining 1.1. : Likviditetsbeholdning r

11 Årsregnskap 212 Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapskikk. Regnskapet er satt opp etter forutsetningen om fortsatt drift. Tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet Boligprosjekter organisert i egne selskap der Heimdal Bolig AS ikke har bestemmende innflytelse, men kun v!øvet betydelig innflytelse, medtas i regnskapet etter egenkapitalmetoden. I resultatregnskapet regnskapsføres andel av resultatet på en linje. Internfortjeneste ved nedstrømssalg tilsvarende Heimdal Bolig AS sin eierandel utsettes dersom eiendelen ikke er solgt videre. Utsettelsen føres som fradrag i omsetningen i transaksjonsåret. Reversering av internfoq'eneste gjennomføres i takt med underliggende selskaps realisering. Reverseringen av internfortjeneste regnskapsføres saûìmen med omseting. I balansen vises andel av egenkapital i tilknyttet selskap. Utsatt skatt og eliminering av internforleneste knyttet til eierposisjonene i disse selskapene reduserer balanseført verdi. I den grad netto verdi blir negativ vises posten under kortsiktig gjeld. Inntektsføring Inntekter resultatføres når de anses opptjent. Boligprosjekter Boligprosjekter gjelder oppføring av boliger i egen regi for salg. Et prosjekt kan bestå av mange enheter og byggetrinn. Nedlagte utviklingskostnader og tomtekostnad balanseføres inntil byggestart. Ved byggestart inntektsføres det i takt med utført produksjon for den andelen av boenhetene som er solgt. Utbygging av boligprosjektene starter normalt først når 8To av prosjektet er kontraktsfestet og det er fremlagt finansieringsbevis av kontraktsmoþart. Fremdriften måles ut frapåiøpte prosjektkostnader mot forventet totalkostnad. Prosjektkostnader omfatter kostnader som er direkte knyttet til det enkelte prosjekt. Prosjektfortjenesten i perioden er differansen mellom opptjent inntekt og kostnad. Forventede tap er hensyntatt i vurderingen. I balansen vises nedlagte kostnader, opptjent ikke fakturert produksjon og ikke solgte enheter til kosþris,

12 Årsregnskap 212 Regnskapsprinsipper Salg av varige driftsmidler Gevinst ved salg av varige driftsmidler inngår i driftsinntekter Klassifrsering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk samt fordringer med forfall senere enn elt är fta regnskapsperiodens utløp, er oppført som anleggsmiddel. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmiddel. Gjeld som har forfallstid på over et år klassifiseres som langsiktig. Det inkluderer også den andel av langsiktig gjeld som fo faller til betaling innen et år. All annen gield klassifiseres som kortsiktig, Vurderingsregler Generelt Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld vurderes tilsvarende til høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler med levetid over en regnskapsperiode balanseføres og avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan der kostnaden sammenstilles tilhørende inntekt iløpet av driftsmiddlets levetid. Ved varig verdifall vil balanseført verdi av driftsmidlet nedskrives til virkelig verdi. Varige driftsmídler Varige driftsmidler aktiveres og avskrives lineært dersom de har økonomisk levetid over 3 år, og har en kosþris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kosþris og avskrives i takt med dette. Utskiftninger av hele driftsmidler blir aktivef. Leasing Virksomhetens leieavtaler behandles i samsvar med Foreløpig NRS Leieavtaler. Der den underliggende realitet er hnansiering blir leieavtalene balanseført. Ved ordinære leieforhold kostnadsføres leien fortløpende. Skatt Skattekostnaden består av betalbar skatt, endring utsatt skatt. Betalbar skatt i resultatregnskapet er beregnet på grunnlag av årets skattemessige resultater. Selskapets betalbare skatt i resultatregnskapet er ikke påvirket av mottatt eller avgitt konsernbidrag. Effekten av konsernbidrag føres for morselskapet direkte i balansen som en egenkapitaltransaksj on. Utsatt Skatt i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. I beregningen tas det hensyn til hvilke perioder de midlertidige

13 Årsregnskap 212 Regnskapsprinsipper Pensjoner Selskapet har tidligere hatt både innskuddsbasert og ytelsesbasert pensjonsordning. Den ytelsesbaserte ordningen er avsluttet i 28 og pr. årsskiftet er det kun innskuddsbasert pensjonsordning i selskapet. Innskuddsbaserte pensjonsavtaler kostnadføres løpende. I balansen vises ingen midler eller avsetninger Estimater Regnskapet er basert på en rekke estimater. Virkningene av cstimatendringer resultatføres som ordinære poster. Betingede utfall Betinget tap er kostnadsført dersom det er sannsynlig og kvantifiserbart. Betinget vinning som er sannsynlig og betinget tap som er mindre sannsynlig er ikke resultatført, men informert om i note. Sammenligningstall Ved eventuelle endringer i presentasjonen i forhold til tidligere år, omarbeides sammenligningstallene tilsvarende. Tallene for 211 er omarbeidet i forhold til reversering av utsatt interngevinst på nedstrømssalg. I f,orårets avlagte regnskap ble reverseringen av utsatt fortjeneste regnskapsført på linjen for resultat fra nærstående part under finansposter. Kontantstrømanalyse Likviditetsbeholdningen består av kontante midler og bundne midler. Som kontante midler regnes folioinnskudd i bank eller tilsvarende finansieringsinstitusjon. Innvilget ikke opptrukket kassekredit regnes ikke som likvider. Konsern Selskapet er et datterselskap (1 % eid) av Heimdal Gruppen AS. Heimdal Bolig AS er morselskap i et underkonsern. Det utarbeides ikke konsernregnskap for underkonsemet i samsvar med regnskapsloven $ 3-7. Underkonsernet konsolideres i konsernregnskapet til Heimdal GruppenAS. Konsernregnskapet er tilgiengelig hos Heimdal Gruppen AS, Vestre Rosten 7 9, Tiller.

14 Årsregnskap 212 Noter til regnskapet Note 1 - Egenkapital - og aksjonærinformasjon Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital t ll Årets resultat Sum Heimdal Bolig AS har kun en aksjeklasse. Pålydende pr. aksje er kr. 5,-. Selskapets aksjonærer er: Navn Antall Pålydende Heimdal Gruppen AS Sum Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgiørelser m.m. Lønnskostnader Løtut Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader, eksklusiv arb.giv.avg. Andre ytelser 212 2ll tt Sum lønnskostnader s43 79 Godtgiørelse til adm.dir Lønn til adm.dir. Annen godtgiørelse 212 2tl t t I 42 2r sl 435 Offentlig tj enestepensjon Sum godtgiørelse til adm.dir 2 28 t4s I s Det er utbetalt 695,- i bonus til adm. Dir. Gjennomsnittlig antall ansatte 212 2tl 15 8 Det er ikke utbetalt styrehonorar i212. Selskapet har innskuddsbasert pensjonsordning i tråd med lov om tjenstepensjon som omfatter alle ansatte i bedriften. Pensj onskostnaden i regnskapet 212 2tl Innskuddsbasert pensjonsordning inkl. arb.g.avg. Netto pensjonskostnad inkludert arb.giv. avgift

15 Heimdal Botig AS Årsregnsl<ap 2t2 Noter til regnskapet Note 3- Godtgiørelse revisor Godtgiørelse til revisor Loçålagt revisjon Andre attestasj onstj enester Andre tj enester utenfor revisj onen 212 2tt t7 15 Sum godtgiørelse til revisorfirma 83 7s Beløpene er eks. mva. Note 4 - Varige driftsmidler Anskaffelseskost I. I Tilgang Inventar/ kont.mask EDB progr.vare I Sum Anskaffelseskost I Akkumulerte avskrivninger 1. I Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivnin ger Balanseført verdi 1.1. Netto endringer ovenfor t Balanseført verdi s Økonomisk levetid 3-1år 5år 3t 3 Note 5 - Skatt Årets skattekostnad 212 Betalbar skatt Skattekostnad reversert intemgevinst nedstrømssalg til DS, FKV, TS t Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad i resultatregnskapet Beregning av årets skattegrunnlag Resultat før skatt Innteksfød reversering utsatt innteld intemgevinst Endring i midlertidige forskjeller Permanente forskj eller Resultatandeler i andre selskap Skattemessig inntekt fra KS Årets skattegrunnlag Avvik skattekostnad 2SYoberegnet skatt av resultat før skatt Skattekostnad i resultatregnskapet Avvik Forkløres med For lite avsatt utsatt skatt forrige år 28%o av permerrente forskjeller og resultatandeler 28Yo av forskjell resultatandeler KS 2ll 212 2tt lt 8 ssg s s8 99s -r Netto avvik

16 Årsregnskap 212 Noter til regnskapet Midlertidige forskjeller og underskudd til fremf. Driftsmidler Varelager Gevinst-/tapskonto Fordringer Regnskap smes sig avsetning Midlertidig forskj ell KS Fremførbart underskudd 212 2tt Netto forskieller Balanseført utsatt skatt (- skattefordel) Internfortjeneste salg til DS, FKV og TS Utsatt skattefordel ført mot andel Jfr. note Note 6 - Bankinnskudd kontanter og lignende Av totale bankinnskudd er kr 98 96,- bundet til betaling av sþldig forskuddstrekk. Konsemet har en konsemkonto i Nordea Norge ASA sammen med Heimdal Gruppen AS. Samlet positiv saldo pr var kr. l3 363 l5l,- Note 7 - Andre kortsiktige fordringer 212 2tt Forskuddsbetalte ko stnader r 797 8s3 Fordring på salgsoppgjør solgt leilighet 1 3 Sum I Note 8 - Kortsiktige fordringer på konsernselskaper, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet. Ført som kundefordringer: Grilstad Park AS Stjørdal Utbygging AS Miljøbyen Granås AS Bissmiet AS Heimdal Eiendomsmegling AS Ladalen KS Heimdal Byggsystem Intemational AS Heimdal Gruppen AS Rosenborg Utvikling AS HENT AS 212 2tt t t 349 l t Sum

17 Årsregnskrp 212 Noter til regnskapet Ført som fordring nærstående parter: Heimdal Gruppen AS Granås Utbvssinssselskan KS lutbvtte) dr ing kons er ns e I s knp Sum for Grilstad Park AS* Stjørdal Utbygging AS Vekterkvartalet AS Sum fordr ing fe lles kontrollert vir ks omhet tt I I Miljøbyen Granås AS Sum for dr ing t il kny ltet s e I s kap Sum fordring Konsernselskap, FKV og TS t Note 9 - Gjeld mot konsernselskaper, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet. Ført som langsiktig gield nærstående parter: 212 2tt Heimdal Gruppen AS Sum langsiktig gield konsernselskap Ført som leverandørgield: 212 2tt Heimdal GruppenAS HENT AS Heimdal Byggsystem Intern. AS Sum Note 1 - Annen kortsiktig gield Påløpte lønnsforpliktelser 212 2tl t t Påløpte pro sj ektkostnader P âløpte rentekostnader Sum t

18 Årsregnskap 212 Noter til regnskapet Note 11 - Boligprosjekter Boligprosjekter Boligprosjekter gjelder oppføring av boliger i egen regi for salg. Det er under denne posten balanseført nedlagfe kostnader og kostpris på tomt på prosjekter der det ikke er startet produksjon. Prosjekter under arbeid vises ikke som boligprosjekter under varelager. Opptjent ikke fakturert inntekt vises som kortsiktig fordring. Det vises i den forbindelse til næínere informasjon i note 12. Boligprosjekter: 212 2lt Boligprosj ekt Utleirtoppen (salg ), Trondheim - kostpris Granåsen Trondheim, aktiverte utviklingskostnader Lade Allè 59-63, aktivefe utviklingskostnader Boligprosjekt Engene 39, Drammen (solgt 212) - virkelig verdi r3 Boligprosjekt Lunderåsen (solgt 212), Trondheim - kostpris Øvnee mindre bolimrosiekter (uavklart salgsstart) - kostpris ttt 127 S u m bolìgprosj e kt u nde r utvikling/utby gging Usolgte ferdige leiligheter ført som varelager Usolgte borettslagsandeler Elle Melle, Utleira, Trondheim - kostpris* Usolgte borettslagsandeler Birke Bane, Utleira, Trondheim - kostpris* Usolgte leiligheter i Ole Viigs Park, Stjørdal* Usolgt næringslokale, Ilsvika Garden, Trondheim - virkelig verdi l s2 6 Sum usolgte enheler Sum balanseført3l.l * I påvente av salg leies flesteparten av leilighetene ut i utleiemarkedet for å dekke løpende rentekostnader. Note 12 -Tilvirknin gskontrakter Oversikten viser Heimdal Utbyggingsselskaps boligprosjekter under tilvi kning, regnskapsført etter løpende awegningsmetode med fortjeneste. Ikke kontraktfestet produksjon vises som varelager, note 1 l. Fullføringsgraden beregnes som forholdet mellom pâløpte prosjektkostnader og estimerte totalkostnader. Resultatregnskapet 212 2tt Totalt utført produksjon på igangværende prosjekter Påløpte kostnader på igangværende prosjekter s Tilsvarer estimert fodjeneste på igangværende prosj ekter Fortjeneste rapportert i tidligere perioder 1 96 Fortieneste hensvntatt i resultatregnskapet 1 96 Balansen /øvrig 212 2tl Opptj ente, ikke fakturert produksj on Forskuddsfakturert produksj on Gjenværende produksjon på tapsprosjekter

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS Årsrapport 211 ÅnsnnRETNrNG 211 HEIMDAL BOLIG AS VIRKSOMHETENS ART OG ORGANISERING Forretningsvirksomheten består av erverv, utvikling, produksjon og salg av fast eiendom med hovedvekt på boliger, samt

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Noter til konsernregnskapet

Noter til konsernregnskapet BWG Homes ÅRSRAPPORT 2011 24 Noter til konsernregnskapet Nøkkeltall og høydepunkter Dette er BWG Homes Brev fra konsernsjefen Årsberetning noter BWG Homes ASA Eierstyring og selskapsledelse Om rapporteringen

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer