^A.nsnnRETNrNG 2ot2 MARKEDSUTVIKLING OG KONKURRANSEFORIIOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "^A.nsnnRETNrNG 2ot2 MARKEDSUTVIKLING OG KONKURRANSEFORIIOLD"

Transkript

1 ^A.nsnnRETNrNG 2ot2 HEIMDAL BOLIG AS VIRKSOMIIETENS ART OG ORGAIIISERING Heimdal Bolig AS har som forretningsområdet erverv, utvikling, produksjon og salg av fast eiendom med hovedvekt på boliger, samt tilhørende virksomhet. Selskapets visjon er "Å sknpe varige verdier". Aktiviteten er organisert i flere hel-, deleide eller felleskontrollerte selskaper. Virksomheten er konsentrert om Trondheimsregionen. Heimdal Bolig AS eies 1 % av Heimdal Gruppen AS, og selskapet inngår i konsernet Heimdal Gruppen. HOVEDTREKK Markedet for nye boliger fortsatte ã øke i212. Heimdal Bolig med nærstående parter solgte i flor 211 nye boliger. De to foregående årene ble det solgt tilsvarende 161 og 13 boliger. Prisene fortsetter også å øke og da i særlig grad som en funksjon av økte tekniske krav og økte entrepri seko stnader. Ordrereserve i form av boliger som skal produseres fra213 er høyere enn året før.iløpet av 212ble det overlevert2lt boliger sammenlignet med 55 og 16 årene før. Målrettet satsning på nullfeil i våre prosjekter førte samtidig til at kvaliteten i våre prosjekter er bedre enn noen gang. De største boligprosjektene í212 og2l1, Grilstad Park og Miljøbyen Granåsen, er organisert i egne selskap. Store bolig lrosjekt i Heimdal Bolig AS i denne perioden er utbyggingen på Utleir. Fjoråret var selskapets første etter en reorganisering i konsernet Heimdal Gruppen. Samling av ansatte og kompetanse i s ilnme selskap ble oppfattet som positivt og det ble registrert tilfredsstillende utvikling og tilbakemeldinger i vår trivselsundersøkelse. Egen omsetning ble 73,8 mill (85,9) og resultat før skatt ble 3,6 (16,6), mens total omsetning i alle nærstående selskaper ble ca 62 mill i212 sammenlignet med ca 46 mill i2}ll. MARKEDSUTVIKLING OG KONKURRANSEFORIIOLD Markedsutvíklíng Det er mange faktorer som påvirker utviklingen i boligmarkedet. En viktig faktor er boligkjøpemes egen forventing til prisutvikling, rentenivå og arbeidssituasjon etc. Disse faktorene påvirkes også i stor grad av uttalelser i nasjonale medier. Her har budskapet stort sett vært entydig på at rentenivå skal holde seg lavt ennå i noen tid før det normaliseres. Man spår fortsatt prisvekst, men at veksten vil flate noe ut iløpet av de neste årene. Andre faktorer som påvirker boligmarkedet lokalt er antall personer med behov for bolig i et geografisk område, og tilgang på bolig i det samme området, presset i entreprenønnarkedet og tilgang på byggeklare boligtomter.

2 Trendene fra211 har fortsatt. I Trondheims regionen har særlig balansen mellom etterspørsel og tilgang på boliger vært en betydelig driver i markedet. Regionen har netto tilflytting av innbyggere. Befolkningsveksten har over flere år vært større enn tilgangen målt ved igangsatte boliger. Trondheim Kommune operer de siste år med ca 3 i befolkningsvekst. Regner vi et snitt pä2,1personer pr husholdning gir det et estimert boligbehov pâ ca 1 4 enheter årlig. I 211 og 2l2ble det ferdigstilt ca 65 nye boliger hvert år. Det er nærliggende â anta at underbalansen over år har ført til økte priser i markedet generelt. Kapasitetsutnyttelse helt på grensen i byggebransjen grunnet stor etterspørsel både i privat og offenlig sektor har i samme periode ført1il stadig høyerc byggekostnader. Økte tekniske krav i byggeforskriftene, samt krav om bidrag til offentlig infrastruktur gjennom rekkefølgekrav er også en faktor som fører tll økte priser på nye boliger. Styret har ingen indikasjoner pã at denne utviklingen ikke vil fortsette inn i 213. Samtidig har myndighetenes krav til økt egenkapital ved boligkjøp og ethøyl prisnivå i praksis utestengt noen grupper fra boligmarkedet. En kan se en dreining mot flere og flere aktører som kjøper nye boliger for å drive utleie. Basert på utviklingen i de viktigste driverne i boligmarkedet tror styret at etterspørselen etter våre boligprosjekt vil være til stede i213. Utfordringen vil være tilgang på utbyggbartarcal og tilgang på entreprenørtjenester til bærekraftige priser slik at våre produksjonskostnader holdes nede og dermed også boligprisene. Konkurranseþrhold Konkurransen i vår region preges av fä og store aktører. Netto befolkningsvekst har imidlertid gjort det interessant for aktører utenfor vår region å etablere seg. Styret forventer derfor økt konkurranse fremover. De aktører som har tilgang til de riktige tomteområdene og har rett produkt til riktig pris vil være markedsvinnerne. Heimdal Bolig AS viktigste konkurransefortrinn er selskapets erfaring om hvilke produkter som selges i markedet og srverv av bærekraftige tomteområder. Styret har tro pâ atvãr markedsposisjon inkludert deleide selskaper med ca 2-25 % av feltutbygging i Trondheim opprettholdes. IMTLJØ, SAMFUNNSANSVAR OG ETIKK Vår rolle som utvikler av nye boligområder gjør vår virksomhet interessant for mange Míljø Gjennom våre valg som boligutvikler og boligutbygger er vi med på å påvirke fremtiden. Vår visjon er å skape varige verdier. Vi tror derfor at det over tid er fornuftig å ligge i front på dette området til tross for at dette kan gi oss økte produksjonskostnader som vi ikke klarer å ta inn i form av økte boligpriser. Offentlige myndigheter er også gjennom standardsetting og i re guleringsprose ssene en p ådriver i milj øspørsmåi. Vår største enkeltstående miljøsatsing er feltutbyggingen i selskapet Miljøbyen Granås AS. Her bygger vi Nordens største samlede passivhusprosjekt med over 28 S-BRA. Passivhus er hus med vesentlig lavere energiforbruk enn boliger som føres opp etter minstekrav i Planog bygningsloven. I tillegg til god isolasjon stiller standarden også krav til kuldebroverdier, ventilasjonsanlegg og byggets tetthet. Boligene er også planlagt slik at man får utnyttet solvarme og lys på en riktig måte. 2

3 Andre miljøtiltak i våre prosjekter er blant annet at vi i større grad bruker søppelsuganlegg for felles enkel avhenting av avfall med desentraliserte punkt der beboere kaster sitt avfall. Ved planlegging av utbygging legges det vekt på opparbeidelse av <<grønne lunger> for godt bomiljø. Selve utbyggingsarbeidet har påvirkning for omgivelsene i byggeperioden. Sammen med utførende entreprenør tas det normale hensyn til støy og støvplager for omgivelsene i denne perioden. Byggeaktiviteten vil bli gjennomført i samsvar med de til enhver tid gjeldende miljøkrav. Samfunnsansvar Vi oppfatter vårt samfunnsansvar til holdninger og valg i forhold til hvordan verdier skapes, og hvordan bedriften påvirker mennesker,miljø og samfunn. Arbeide med samfunnsansvar i bedriften innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i strategi og daglig drift. I første rekke arbeider vi med valg i forbindelse med utvikling og utbygging av våre boligprosjekter. Gjennom dette påvirkes løsninger og fokus på energi og miljø. I arbeidet med å utvikle nye boligområder søker vi hele tiden ny kunnskap, samtidig som vi ønsker å balansere nyutvikling med etablerte og kvalitetsmessige giennomprøvde standarder i bransjen. Heimdal Bolig er en del av Heimdal Konsernet som gjennom avtaler med FrelsesarTneen, Olavshallen, Kirkens Bymisjon og Trondheims Ørn har gitt bidrag til samfunnsnyttige aktiviteter. I tillegg har et antall organisasjoner Ëtt pengestøtte etter henvendelse til konsemets ulike selskaper. ORGANISASJON, ARBEIDSMTLJØ OG SIKKERHET Heimdal Bolig AS hadde i giennomsnitt 16 ansatte i212. Dette er dobbelt så mange som året før. Ärsaken til økningen er en gjennomført reorganiseringsprosess i konsernet. All aktivitet knyttet til boligutvikling er samlet i Heimdal Bolig. Gjennomført trivselsundersøkelse blant alle ansatte i selskapet gir tilbakemelding om stor trivsel, et godt arbeidsmiljø og stolthet i forhold til vår merkevare. Selskapet har etablert en samarbeidsavtale med AktiMed bedriftshelsetjeneste for løpende oppfølging av helsetilstand og arbeidsmiljø. Sykefrøvær og ulykker Selskapet hadde i272 totalt 135 registrerte sykedager (218). Dette úg ør 4,3 yo. Tilsvarende tall for 2lI var 9,3 yo. Det har ikke oppstått alvorlige ulykker på byggeplass med personskade blant våre ansatte i året som gikk. Likestilling Vår målsetning er å være en arbeidsplass der det råder fuil likestilling mellom kvinner og menn. Det skal derfor normalt ikke være behov for særlige tiltak rettet mot ulike kjønn Det er ikke planlagt eller iverksatt spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Av selskapets ansatte er 56 o/o menn Styret består av tre menn. REDEGJØRELSE FOR ÅNSNNCNSKAPET Regnskaper med utgangspunkt i prosjektregnskap over år inneholder alltid en rekke estimater. I særlig grad gielder det aktiverte prosjektverdier og gjenværende kostnader i prosjekter under 3

4 produksjon. Estimatene og ledelsens vurdering av disse avhenger av fortsatt drift og utvikling i samsvar med ledelsens forventning slik det er gjort rede for i årsrapporten. Det presiseres at endringer i rammebetingelser eller andre uforutsette forhold kan påvirke skjønnet for verdifastsettelsen. Det er ledelsens oppfatning at det er utøvd et forsvarlig skjønn ved fastsettelsen av regnskapet og at regnskapet gir et riktig bilde av virksomheten for årene 211 og212. I henhold til regnskapslovens $ 3-3 bekrefter styret at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet er avlagt i samsvar med dette. Til grunn for vurderingen ligger virksomhetens finansielle stilling, budsjetter, inngåtte avtaler, tilgang på nye prosjekter samt selskapets posisjon i markedet. Omsetníng og resultøt Omsetningen ble 73,8 mill (85,9) og resultat før skatt ble 3,6 mill (16,6). Omsetningeni2OI2 består av produksjon av boliger for salg, konsulenttjenester til øvrige selskaper i Heimdal Konsernet, salg av to boligtomter, en i Drammen og en i Trondheim, og reversering av utsatt gevinst på salg av boligtomt til nærstående selskap. En større andel av de boligprosjekter som bygges ut under ledelse og styring av Heimdal Bolig er gjennomført i deleide selskaper. Andelen egenomsetning av boligprosjelfer er derfor lav i regnskapet for både 21 og2l2. Samlet omsetning i alle selskaper Heimdal Bolig AS har prosjektstyring for ble ca 62 mill i 212 mot tilsvarende 46 mill i 2}ll. Omsetning innregnes i samsvar med produksjonens fremdrift på byggeplass. Basert på salget i212 er samlet omsetning for alle prosjekter styrt av Heimdal Bolig forventet å stige i213. Resultatforbedringen sammenlignet med regnskapet i 2ll ble 1 I,3 mill. I 21 3 forventes det økt aktivitet i egne prosjekter og dermed økte inntekter, driftsresultat, og resultat før skatt. Solídìtet og balønse Totale eiendeler vil svinge i takt med antall boligprosjekter under produksjon og fullføringsgraden i disse. Ved avleggelse av regnskapet både for 2Ol2 og2il var det kun et mindre boligprosjekt under produksjon. Opptjente prosjektinntekter er derfor vesentlig lavere enn hva man kan forvente. Totalbalansen er derfor relativt stabil med23l,7 mill i 211 og 278,3 mill i 272. Det forventes at denne vil stige vesentlig ved regnskapsavleggelsen i 213 grunnet flere prosjekter under produksjon. Egenkapitalen er ved utgangen av året 163,4 mill. Det gir en egenkapitalprosent i forhold til totale eiendeler pä75 o/o. Tilsvarende tall fra217 var 735,9 mill og 59 %. Selskapets eiendeler i opptjent prosjektinntekt har en lavere egenkapitalfinansiering enn aktiverte boligprosjekter under utvikling og investeringer i andre selskaper. Egenkapitalprosenten på balansedagen forbedres derfor i 212 så lenge resultatet holdes tilbake i virksomheten samtidig med at totalbalansen går noe ned. Økttotalbalanse ved regnskapsavleggelsen i213 tilsier at egenkapitaþrosenten vil gå noe ned. Styret er tilfreds med en egenkapitalprosent mellom 25 %o og 5 %. Boligutbygging krever i større grad enn tidligere tilgiengelig kapital i form av erverv av tomter. En stor andel av selskapets arbeidskapttal er, eller vil bli bundet opp i kjøp av tomter Ved årets slutt hadde selskapet regnskapsført en positiv arbeidskapital (omløpsmidler - kortsiktig gjeld) pä62, mlll. 4

5 Lìkvidítet, kontøntstrøm o g ftnønsìeríng KontantstrøÍrmene i selskapet er knyttet til prosjektenes oppstart og avslutning, samt kjøp av tomtegrunn. Netto kontantstrøm fra drift justert for endring i byggelånsfinansiering var positiv med 5,9 mill. Netto tilbakebetaling av lån fra deleide selskaper samt overdragelse av noen av selskapets investeringer ga netto kontanttilførselpå 51,6 mill. Den økte likviditeten ble benyttet til â g øre opp et lån til morselskapetpä27,8 mill slik at netto likviditet ved utgangen av âret var 3,1 mill. Selskapet har kun gjeld til kredittinstitusjoner knyttet til spesifikke prosjekter. Betjening av gjelden henger sammen med utvikling i prosjektet. Styret er derfor av den oppfatning at den finansielle risiko er akseptabel. Ved årets utgang hadde Heimdal Bolig AS fri egen likviditet på 28,9 mill dog begrenset til tilgjengelig likviditet på konsemkonto på 13,4 mill. Styret anser likviditetssituasjonen for 213 som tilfredsstillende hensyntatt forventet likviditets inn- og utgang både for selskapet og morselskapet. Ånnrs RESULTAT oc DTSPoNERTNGER Å ets resultat i Heimdal Bolig AS er disponert på følgende måte:,arsresultat 2t Selskapet har i fri egenkapital ved årets slutt. Trondheim, den 31. desember mars 213 I styret for HEIMD BO Steinar Munkhaugen (Styrets leder) ell Berg ) T Munkhaugen (Daglig leder) 5

6 Årsregnskap 212

7 Årsregnskap 212 Resu ska Note 212 2ll Inntekter Driftsinntekter Sum innlekler t7 ' s s Driftskostnader Direkte prosj ektkostnader Lønnskostnad Avskrivninger Annen driftskosfirad Sum driftskostnader t Driftsresultat tt Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Inntektpå investering i DS, FKV og TS Rentekostnad Re s u ltat av fin ansp o sler 13 2 t s s9s st I Resultat før skattekostnad 3 56s 98 t Skattekostnad Årsresultat Anvendelse av årsresultatet Overført tillfra ar ren egenkapital Overført fra/til overkursfond Sum anvendelse t

8 Årsregnskap 212 Balanse Note 212 2lt EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Inventar, kontormaskiner og lignende S um v arig e drift s mi dl er 5 4 t t s Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap og tilknyttet selskap Langsikti ge fordringer datterselskap/tilkn. selskap S um Jinansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler 13 l t9 5t2 299 s s tr7 219 ls s4 Omløpsmidler Varelager Boligprosjekter Usolgte enheter, avsluttede prosj ekter Sum vørelager f,'ordringer Kundefordringer Fordring nærstående parter Opptj ente prosj ektinntekter Andre fordringer Sumfordringer 11,15,16 11 I I 12,I5 7,15 3s ss8 t t s s lss 7 7ss 371 I Bankinnskudd Sum omløpsmidler ts 514 SUM EIENDELER r5368

9 Årsregnskap 212 Balanse Note 212 2tl EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond S u m in ns kutl egenkapital I I Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskj eller Annen egenkapital Sum opptjent egen kapítal I I t4 t Sum egenkapital Langsiktig gield Gj eld til konsernselskap Sum langsiktìg gjeld s9 186 Kortsiktig gield Gj eld til kredittinstitusj oner Leverandørgield Betalbar skatt Sþldige offentlige avgift er Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktíg gjeld Sum gield s t s4 869 s36 4t t s SUM EGENKAPITAL OG GJELD Trondheim, 13. mars 213 Munkhaugen Nils ell Roar.ldaglig

10 Årsregnskap 212 Kontantstrøm Konlantslrom fra årets vir ksomhet Resultat før skattekostnad + Ordinæreavskrivninger - Positivt resultatandel fra DS, FKV og TS - Inntel Ísført utsatt inntekt tomtesalg - Betalte skatter +/- Endring kunder og leverandørposter +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter +/- Endring boligprosjekter fiørt som varelager +/- Endring i opptjent ikke fakturert prosjektinntekt +/- Netto endring av bygge og tomtelån Netto kontantstrøm fra årets virksomhet Kontantstrommer fra investerings aktiviteler - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler + Innbetalinger fra investeringer i DS, FKV og TS - Utbetalinger ved investering i DS, FKV og TS +/- Endring i utlån til DS, FKV og TS : Netto kontantstrøm fra investeringer Ko nlants tr ø mmer fr a Jinan s i e r in g s a kliv it et er +/- Endring gjeld til kredittinstitusjoner +/- Bndret gjeld til morselskap : Netto kontantstrøm fra finansiering 3 56s to 73s 762 I 727 2s lt t t t t2 r s s6 63s tr 3t s -t s t 453 t t s9 t I : Netto endring i likvider i året + Likviditetsbeholdining 1.1. : Likviditetsbeholdning r

11 Årsregnskap 212 Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapskikk. Regnskapet er satt opp etter forutsetningen om fortsatt drift. Tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet Boligprosjekter organisert i egne selskap der Heimdal Bolig AS ikke har bestemmende innflytelse, men kun v!øvet betydelig innflytelse, medtas i regnskapet etter egenkapitalmetoden. I resultatregnskapet regnskapsføres andel av resultatet på en linje. Internfortjeneste ved nedstrømssalg tilsvarende Heimdal Bolig AS sin eierandel utsettes dersom eiendelen ikke er solgt videre. Utsettelsen føres som fradrag i omsetningen i transaksjonsåret. Reversering av internfoq'eneste gjennomføres i takt med underliggende selskaps realisering. Reverseringen av internfortjeneste regnskapsføres saûìmen med omseting. I balansen vises andel av egenkapital i tilknyttet selskap. Utsatt skatt og eliminering av internforleneste knyttet til eierposisjonene i disse selskapene reduserer balanseført verdi. I den grad netto verdi blir negativ vises posten under kortsiktig gjeld. Inntektsføring Inntekter resultatføres når de anses opptjent. Boligprosjekter Boligprosjekter gjelder oppføring av boliger i egen regi for salg. Et prosjekt kan bestå av mange enheter og byggetrinn. Nedlagte utviklingskostnader og tomtekostnad balanseføres inntil byggestart. Ved byggestart inntektsføres det i takt med utført produksjon for den andelen av boenhetene som er solgt. Utbygging av boligprosjektene starter normalt først når 8To av prosjektet er kontraktsfestet og det er fremlagt finansieringsbevis av kontraktsmoþart. Fremdriften måles ut frapåiøpte prosjektkostnader mot forventet totalkostnad. Prosjektkostnader omfatter kostnader som er direkte knyttet til det enkelte prosjekt. Prosjektfortjenesten i perioden er differansen mellom opptjent inntekt og kostnad. Forventede tap er hensyntatt i vurderingen. I balansen vises nedlagte kostnader, opptjent ikke fakturert produksjon og ikke solgte enheter til kosþris,

12 Årsregnskap 212 Regnskapsprinsipper Salg av varige driftsmidler Gevinst ved salg av varige driftsmidler inngår i driftsinntekter Klassifrsering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk samt fordringer med forfall senere enn elt är fta regnskapsperiodens utløp, er oppført som anleggsmiddel. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmiddel. Gjeld som har forfallstid på over et år klassifiseres som langsiktig. Det inkluderer også den andel av langsiktig gjeld som fo faller til betaling innen et år. All annen gield klassifiseres som kortsiktig, Vurderingsregler Generelt Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld vurderes tilsvarende til høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler med levetid over en regnskapsperiode balanseføres og avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan der kostnaden sammenstilles tilhørende inntekt iløpet av driftsmiddlets levetid. Ved varig verdifall vil balanseført verdi av driftsmidlet nedskrives til virkelig verdi. Varige driftsmídler Varige driftsmidler aktiveres og avskrives lineært dersom de har økonomisk levetid over 3 år, og har en kosþris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kosþris og avskrives i takt med dette. Utskiftninger av hele driftsmidler blir aktivef. Leasing Virksomhetens leieavtaler behandles i samsvar med Foreløpig NRS Leieavtaler. Der den underliggende realitet er hnansiering blir leieavtalene balanseført. Ved ordinære leieforhold kostnadsføres leien fortløpende. Skatt Skattekostnaden består av betalbar skatt, endring utsatt skatt. Betalbar skatt i resultatregnskapet er beregnet på grunnlag av årets skattemessige resultater. Selskapets betalbare skatt i resultatregnskapet er ikke påvirket av mottatt eller avgitt konsernbidrag. Effekten av konsernbidrag føres for morselskapet direkte i balansen som en egenkapitaltransaksj on. Utsatt Skatt i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. I beregningen tas det hensyn til hvilke perioder de midlertidige

13 Årsregnskap 212 Regnskapsprinsipper Pensjoner Selskapet har tidligere hatt både innskuddsbasert og ytelsesbasert pensjonsordning. Den ytelsesbaserte ordningen er avsluttet i 28 og pr. årsskiftet er det kun innskuddsbasert pensjonsordning i selskapet. Innskuddsbaserte pensjonsavtaler kostnadføres løpende. I balansen vises ingen midler eller avsetninger Estimater Regnskapet er basert på en rekke estimater. Virkningene av cstimatendringer resultatføres som ordinære poster. Betingede utfall Betinget tap er kostnadsført dersom det er sannsynlig og kvantifiserbart. Betinget vinning som er sannsynlig og betinget tap som er mindre sannsynlig er ikke resultatført, men informert om i note. Sammenligningstall Ved eventuelle endringer i presentasjonen i forhold til tidligere år, omarbeides sammenligningstallene tilsvarende. Tallene for 211 er omarbeidet i forhold til reversering av utsatt interngevinst på nedstrømssalg. I f,orårets avlagte regnskap ble reverseringen av utsatt fortjeneste regnskapsført på linjen for resultat fra nærstående part under finansposter. Kontantstrømanalyse Likviditetsbeholdningen består av kontante midler og bundne midler. Som kontante midler regnes folioinnskudd i bank eller tilsvarende finansieringsinstitusjon. Innvilget ikke opptrukket kassekredit regnes ikke som likvider. Konsern Selskapet er et datterselskap (1 % eid) av Heimdal Gruppen AS. Heimdal Bolig AS er morselskap i et underkonsern. Det utarbeides ikke konsernregnskap for underkonsemet i samsvar med regnskapsloven $ 3-7. Underkonsernet konsolideres i konsernregnskapet til Heimdal GruppenAS. Konsernregnskapet er tilgiengelig hos Heimdal Gruppen AS, Vestre Rosten 7 9, Tiller.

14 Årsregnskap 212 Noter til regnskapet Note 1 - Egenkapital - og aksjonærinformasjon Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital t ll Årets resultat Sum Heimdal Bolig AS har kun en aksjeklasse. Pålydende pr. aksje er kr. 5,-. Selskapets aksjonærer er: Navn Antall Pålydende Heimdal Gruppen AS Sum Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgiørelser m.m. Lønnskostnader Løtut Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader, eksklusiv arb.giv.avg. Andre ytelser 212 2ll tt Sum lønnskostnader s43 79 Godtgiørelse til adm.dir Lønn til adm.dir. Annen godtgiørelse 212 2tl t t I 42 2r sl 435 Offentlig tj enestepensjon Sum godtgiørelse til adm.dir 2 28 t4s I s Det er utbetalt 695,- i bonus til adm. Dir. Gjennomsnittlig antall ansatte 212 2tl 15 8 Det er ikke utbetalt styrehonorar i212. Selskapet har innskuddsbasert pensjonsordning i tråd med lov om tjenstepensjon som omfatter alle ansatte i bedriften. Pensj onskostnaden i regnskapet 212 2tl Innskuddsbasert pensjonsordning inkl. arb.g.avg. Netto pensjonskostnad inkludert arb.giv. avgift

15 Heimdal Botig AS Årsregnsl<ap 2t2 Noter til regnskapet Note 3- Godtgiørelse revisor Godtgiørelse til revisor Loçålagt revisjon Andre attestasj onstj enester Andre tj enester utenfor revisj onen 212 2tt t7 15 Sum godtgiørelse til revisorfirma 83 7s Beløpene er eks. mva. Note 4 - Varige driftsmidler Anskaffelseskost I. I Tilgang Inventar/ kont.mask EDB progr.vare I Sum Anskaffelseskost I Akkumulerte avskrivninger 1. I Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivnin ger Balanseført verdi 1.1. Netto endringer ovenfor t Balanseført verdi s Økonomisk levetid 3-1år 5år 3t 3 Note 5 - Skatt Årets skattekostnad 212 Betalbar skatt Skattekostnad reversert intemgevinst nedstrømssalg til DS, FKV, TS t Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad i resultatregnskapet Beregning av årets skattegrunnlag Resultat før skatt Innteksfød reversering utsatt innteld intemgevinst Endring i midlertidige forskjeller Permanente forskj eller Resultatandeler i andre selskap Skattemessig inntekt fra KS Årets skattegrunnlag Avvik skattekostnad 2SYoberegnet skatt av resultat før skatt Skattekostnad i resultatregnskapet Avvik Forkløres med For lite avsatt utsatt skatt forrige år 28%o av permerrente forskjeller og resultatandeler 28Yo av forskjell resultatandeler KS 2ll 212 2tt lt 8 ssg s s8 99s -r Netto avvik

16 Årsregnskap 212 Noter til regnskapet Midlertidige forskjeller og underskudd til fremf. Driftsmidler Varelager Gevinst-/tapskonto Fordringer Regnskap smes sig avsetning Midlertidig forskj ell KS Fremførbart underskudd 212 2tt Netto forskieller Balanseført utsatt skatt (- skattefordel) Internfortjeneste salg til DS, FKV og TS Utsatt skattefordel ført mot andel Jfr. note Note 6 - Bankinnskudd kontanter og lignende Av totale bankinnskudd er kr 98 96,- bundet til betaling av sþldig forskuddstrekk. Konsemet har en konsemkonto i Nordea Norge ASA sammen med Heimdal Gruppen AS. Samlet positiv saldo pr var kr. l3 363 l5l,- Note 7 - Andre kortsiktige fordringer 212 2tt Forskuddsbetalte ko stnader r 797 8s3 Fordring på salgsoppgjør solgt leilighet 1 3 Sum I Note 8 - Kortsiktige fordringer på konsernselskaper, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet. Ført som kundefordringer: Grilstad Park AS Stjørdal Utbygging AS Miljøbyen Granås AS Bissmiet AS Heimdal Eiendomsmegling AS Ladalen KS Heimdal Byggsystem Intemational AS Heimdal Gruppen AS Rosenborg Utvikling AS HENT AS 212 2tt t t 349 l t Sum

17 Årsregnskrp 212 Noter til regnskapet Ført som fordring nærstående parter: Heimdal Gruppen AS Granås Utbvssinssselskan KS lutbvtte) dr ing kons er ns e I s knp Sum for Grilstad Park AS* Stjørdal Utbygging AS Vekterkvartalet AS Sum fordr ing fe lles kontrollert vir ks omhet tt I I Miljøbyen Granås AS Sum for dr ing t il kny ltet s e I s kap Sum fordring Konsernselskap, FKV og TS t Note 9 - Gjeld mot konsernselskaper, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet. Ført som langsiktig gield nærstående parter: 212 2tt Heimdal Gruppen AS Sum langsiktig gield konsernselskap Ført som leverandørgield: 212 2tt Heimdal GruppenAS HENT AS Heimdal Byggsystem Intern. AS Sum Note 1 - Annen kortsiktig gield Påløpte lønnsforpliktelser 212 2tl t t Påløpte pro sj ektkostnader P âløpte rentekostnader Sum t

18 Årsregnskap 212 Noter til regnskapet Note 11 - Boligprosjekter Boligprosjekter Boligprosjekter gjelder oppføring av boliger i egen regi for salg. Det er under denne posten balanseført nedlagfe kostnader og kostpris på tomt på prosjekter der det ikke er startet produksjon. Prosjekter under arbeid vises ikke som boligprosjekter under varelager. Opptjent ikke fakturert inntekt vises som kortsiktig fordring. Det vises i den forbindelse til næínere informasjon i note 12. Boligprosjekter: 212 2lt Boligprosj ekt Utleirtoppen (salg ), Trondheim - kostpris Granåsen Trondheim, aktiverte utviklingskostnader Lade Allè 59-63, aktivefe utviklingskostnader Boligprosjekt Engene 39, Drammen (solgt 212) - virkelig verdi r3 Boligprosjekt Lunderåsen (solgt 212), Trondheim - kostpris Øvnee mindre bolimrosiekter (uavklart salgsstart) - kostpris ttt 127 S u m bolìgprosj e kt u nde r utvikling/utby gging Usolgte ferdige leiligheter ført som varelager Usolgte borettslagsandeler Elle Melle, Utleira, Trondheim - kostpris* Usolgte borettslagsandeler Birke Bane, Utleira, Trondheim - kostpris* Usolgte leiligheter i Ole Viigs Park, Stjørdal* Usolgt næringslokale, Ilsvika Garden, Trondheim - virkelig verdi l s2 6 Sum usolgte enheler Sum balanseført3l.l * I påvente av salg leies flesteparten av leilighetene ut i utleiemarkedet for å dekke løpende rentekostnader. Note 12 -Tilvirknin gskontrakter Oversikten viser Heimdal Utbyggingsselskaps boligprosjekter under tilvi kning, regnskapsført etter løpende awegningsmetode med fortjeneste. Ikke kontraktfestet produksjon vises som varelager, note 1 l. Fullføringsgraden beregnes som forholdet mellom pâløpte prosjektkostnader og estimerte totalkostnader. Resultatregnskapet 212 2tt Totalt utført produksjon på igangværende prosjekter Påløpte kostnader på igangværende prosjekter s Tilsvarer estimert fodjeneste på igangværende prosj ekter Fortjeneste rapportert i tidligere perioder 1 96 Fortieneste hensvntatt i resultatregnskapet 1 96 Balansen /øvrig 212 2tl Opptj ente, ikke fakturert produksj on Forskuddsfakturert produksj on Gjenværende produksjon på tapsprosjekter

19 Årsregnskap 212 Noter til reqnskapet Note 13 - Resultatandeler datterselskaper, titknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Eierandel Selskap Kommune org.nr. 212 Datterselskap (DS) Ladalen AS Ladalen KS Granås Eiendom AS* Granås Utbyggingsselskap KS * Rosenborg Utvikling AS * Felles kontro llert vir ksom het (FKI) Grilstad Park AS Bissmiet AS Persaunet Utvikling AS Fosslia Hageby AS Stjørdal Utbygging AS Strandparken Sø AS Vekterkvartalet AS (underkonsern)* Tílknyttede selskøp (TS) Miliøbven Granås AS Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim Stjørdal Stjørdal Horten Horten Trondheim * Inngåtte avtaler med andre aksjonærer er årsaken til klassifìseringen t t 2t tlt % 68% 4% 36% 33% 5% 5% s% % % % % Eierandel 2tl t% 9% 4% 36% 33% s% 5% 5% 5% 5% s% 25% % 4% Andeler i; Ladalen AS* Ladalen KS* Granås Eiendom AS Granås Utbyggingsselskap KS Rosenborg Utvikline AS Sum datterselskaper Änskaffelses kost Verdi I t l r EK-trans/ korreksjoner I 25 1 I s Årets resultatandel Verdi ll Grilstad Park AS Bissmiet AS Persaunet Utvikling AS Fosslia Hageby AS** Stjørdal Utbygging AS** Strandparken Sør AS** Vekterkvartalet AS** S u m felles ko ntro llerte Miliøbyen Granås AS 1s r tt t t t 873 3l lt7 Sum tilknyttede selskap Sum Resultatandel DS, FKV, TS Utsatt intemfortj. nedstrømssalg*** Andel utsatt skatt Netlo ìnlernfortj eneste tíl frødrag Sum Balanseført DS. FKV. TS s t Eierandelen er gjennom emisjon redusert i 212. Gevinstenved emisjon til memerdi erførl sqmmen med resultatandelen ** Realísert i * Reverseres som inntekt. Tilhørende skatt reyerseres som skattekostnad i resultatregnskapet

20 Årsregnskap 212 Noter til reqnskapet Note 14 - Langsiktige fordringer på konsernselskaper, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet. Ført som fordring nærstående parter: 212 2tt Grilstad Park AS* Bissmiet AS* Vekterkvartalet AS* Vekterkvartalet Leili ghet AS * Strandparken Sør AS Ladalen KS* t t I t Sum fordring felleskontrollert virksomhet t Miljøbyen Granås AS, aksjonærlånt Miljøbyen Granås AS, andel av utbytte** Bergan AS Sum fordring TS, andre Sum fordring Konsernselskap, FKV og TS t9 s * Alrsjonærlån renteberegnes og renter akkumuleres på hovedstol månedlig. Gjelden vil bli tilbakebetalt når det er tilstrekkelig likviditet i selskapet etter tilfredstillende nedkvittering av wrig gjeld. **Årets avsetning på utbytte kan bli konverlert til ansvarlig gjeld i datterselskapet. Note 15 - Gjetd og sikkerhetsstillelse Gjeld knyttet til varekretsløpet, eiendomsfinansiering* : Pantelån i Nordea, tomt og infrastruktur Utleir Østre Sum gj e ld e ie ndo msfi nans ier ing Gjeld knyttet til varekretsløpet, byggelån: Prosjekt Utleir Fri, Trondheim Sum by gge I ånsfi nan s ier ing Ordinær driftslveditt ført som kortsiktig* * 212 2tt ls Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet: Boligprosjekter Opptì ent ikke fakturert produksi on 3s Sum balanseført verdi t * Gjeld ltnyttet til varekretsløpet kan ha lengre løpetid enn I år. Ingen lån har løpetid lenger enn 5 år. ** Konsernet har en konsernkonto i Nordea Norge ASA, hvor Heimdal Bolig AS og Heimdal Gruppen AS er solidarisk ansvarlige Pr var samlet innestående på konsernkonto kr I3 363 I5l,-

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS Årsrapport 211 ÅnsnnRETNrNG 211 HEIMDAL BOLIG AS VIRKSOMHETENS ART OG ORGANISERING Forretningsvirksomheten består av erverv, utvikling, produksjon og salg av fast eiendom med hovedvekt på boliger, samt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 [nsnrcilsmp 2014 Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Note 2014 3 tr4 635 316 891 @6 2013 3 065

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord 214 Organisasjonsnummer 981 366 69 -fusberetning -,Ärsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Sandefiord ÅnsnnnnrNrNc

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer