ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS"

Transkript

1 Årsrapport 211

2 ÅnsnnRETNrNG 211 HEIMDAL BOLIG AS VIRKSOMHETENS ART OG ORGANISERING Forretningsvirksomheten består av erverv, utvikling, produksjon og salg av fast eiendom med hovedvekt på boliger, samt tilhørende virksomhet. Aktiviteten er i tillegg til Heimdal Bolig AS organisert i flere hel-, deleide eller felleskontrollerte selskaper. Virksomheten er konsentrert om Trondheimsregionen. Heimdal Bolig AS eies 1 % av Heimdal Gruppen AS, og selskapet inngår i konsernet Heimdal Gruppen. HOVEDTREKK Etterspørsel etter nye boliger økte i2ll. Det samme gjorde produksjonskostnadene, slik at prisene for nye boliger steg med 15 yo, noe som er høyere enn prisstigningen samlet for nye og brukte boliger. Heimdal Bolig inkludert deleide selskaper økte salget av nye boliger fra 13 boliger i 21 til 161 boliger i2ll. Ordrereserve i form av boliger som skal produseres fra 1. I.212 er høyere enn året før. I løpet av 271 ble det overlevert 5 5 nye boliger samlet i alle selskaper Heimdal Bolig har eierandel. Tilsvarende tall for 21 var 16. De største boligprosjektene i2ll og2i2, Grilstad Park og Miljøbyen Granåsen, er organisert i egne selskap. Store boligprosjekt i Heimdal Bolig AS i denne perioden er utbyggingen på Utleir. Egen omsetning ble75,6 mill (115,5) og resultat før skatt ble 73,7 (-24,8). MARI(EDSUTVIKLING OG KONKURRANSEFORHOLD Markedsutvìkling Boligmarkedet påvirkes av mange faktorer. Faktorer som antall personer med behov for bolig i et geografisk område og tilgang på bolig i det samme området, rentenivå, kjøpernes forventning til egen økonomi og forventning til boligprisutvikling. I Trondheims regionen har særlig balansen mellom etterspørsel og tilgang på boliger vært en betydelig driver i markedet det siste året. Regionen har netto tilflytting av innbyggere. Befolkningsveksten har vært større enn tilgangen målt ved igangsatte boliger. Trondheim Kommune operer med netto 2 9 i befolkningsvekst i2ll. I snitt er det 2,1 personer pr husholdning, noe som gir et estimert boligbehov pä 37 enheter. I samme periode ble det ferdigstilt 65 nye boliger. Det er nærliggende äarfia at underbalansen har ført til økte priser i markedet generelt. Nybyggingen har startet men forsinkelsen i form av produksjonstid vil føre til at det også i 212 vil være et press i boligmarkedet.høy kapasitetsutnyttelse i byggebransjen har i samme periode ført1l'l høye byggekostnader som igjen har ført til utsettelser av flere planlagte boligprosjekter. Andre faktorer som også bidrar til press i boligmarkedet gjennom utsettelser er tilgang på tilstrekkelig godkjent utbyggingsareal og begrensninger i skolekapasitet. Styret tror at denne situasjonen vil vedvare også for 212. Dagens rentenivå er lavt i et historisk perspektiv. Det har vært usikkerhet i markedet om fremtidig utvikling i renten. Norges Bank har flere ganger nedjustert sine anslag om

3 renteutviklingen blant annet grunnet økonomiske forhold i Europa og verden for øwig. Markedet og boligkjøperne forventer derfor et relativt lavt rentenivå i overskuelig fremtid. Til tross for dårligere tider ute i verden er det styrets oppfatning at boligkjøpernes tro på egen økonomi og sikkerhet for fremtidig inntekt er positiv. Norges særstilling økonomisk har ført til at vi ikke har fätf økt arbeidsledighet av betydning, og flesteparten av Norges befolkning klarte seg relativt godt gjennom finanskrisen. Basert på utviklingen i de viktigste driverne i boligmarkedet tror derfor styret at etterspørselen etter våre boligprosjekt vil være til stede i tiden fremover. Utfordringen vil være tilgang på utbyggbart areal og tilgang på entreprenørtjenester til bærekraftige priser. Konkurranseforhold Konkurransen i bransjen preges av få og store aktører. Dette ble ytterligere forsterket etter finanskrisen i 28. Det var da lav utbyggingsaktivitet samtidig som myndigheter og finansinstitusjoner skjerpet kravene til boligutbyggere. Mange mindre aktører falt dafra. De største utbyggeme har imidlertid både kompetanse og finansiell styrke. I Trondheimsregionen er det også kommet til nye store utbyggere. De aktører som har tilgang til de riktige tomteområdene og har rett produkt til riktig pris vil være markedsvinneme. Heimdal Bolig AS viktigste konkurransefortrinn er selskapets tilgang på attraktive tomter og selskapets erfaring om hvilke produkter som selges i markedet. Styret har tro pä at vår markedsposisj on inkludert deleide selskaper med ca 2-25 % av feltutbygging i Trondheim opprettholdes. NIITLJØ, SAMFUNNSANSVAR OG ETIKK Vår rolle som utvikler av nye boligområder gsør vår virksomhet interessant for mange. Míljø Som boligutvikler og boligutbygger tar vi mange valg med betydning for miljøet" Offentlige myndigheter er gjennom reguleringsprosessene en pådriver i miljøspørsmåi. Våre boligkunder har som samlet gruppe ikke i like stor grad verdsatt eller vært bevisst miljøsiden i våre prosjekter ennå. Vår visjon er å skape varige verdier. Vi tror derfor at det over tid er fornuftig å ligge i front på dette området selv om vi ikke fär fuli uttelling i markedet i dag. Derfor har vi valgt å gjennomføre et av våre feltutbygginger innenfor kravene i Norsk Standard NS37 - <Passivhus-Standarden>. Prosjektet er organisert i selskapet Miljøbyen Granås AS. Passivhus er hus med vesentlig lavere energiforbruk enn boliger som føres opp etter minstekrav i Planog bygningsloven. I tillegg til god isolasjon stiller standarden også krav til kuldebroverdier, ventilasjonsanlegg og byggets tetthet. Boligene er også planlagt slik at man får utnlttet solvarme og lys på en riktig måte. Ved regnskapsavleggelsen representerer utbyggingen den største samlede utbygging av passivhus under produksjon i Norden. Andre miljøtiltak i våre prosjekter er blant annet at vi i større grad bruker søppelsuganlegg for felles enkel avhenting av avfall med desentraliserte punkt der beboere kaster sitt avfall. Ved planlegging av utbygging legges det vekt på opparbeidelse av (grønne lunger> for godt bomiljø. Selve utbyggingsarbeidet har påvirkning for omgivelsene i byggeperioden. Sammen med utførende entreprenør tas det normale hensyn til støy og støvplager for omgivelsene i denne perioden. Byggeaktiviteten vil bli gjennomført i samsvar med de til enhver tid gjeldende miljøkrav. 2

4 Samfunnsansvar Med samfunnsansvar mener vi hvordan verdier skapes, og hvordan bedriften påvirker mennesker, miljø og samfunn. Arbeide med samfunnsansvar i bedriften innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i strategi og daglig drift. For vår virksomhet betyr det først og fremst utforming av-, og de valg som gjøres i våre boligprosjekter. Gjennom dette påvirkes valg av bærekraftige løsninger og fokus på energi og miljø.i arbeidet med å utvikle nye boligområder søker vi hele tiden ny kunnskap, samtidig som vi ønsker å balansere nyutvikling med etablerte og kvalitetsmessige gjennomprøvde standarder i bransjen. Heimdal Bolig er en del av Heimdal Konsernet som gjennom ar,taler med Frelsesarrneen, Olavshallen, Kirkens Bymisjon og Trondheims Ørn har gitt bidrag til samfunnsnyttige aktiviteter. I tillegg har et antall mindre organisasjoner fått pengestøtte etter henvendelse til konsernets ulike selskaper. ORGANISASJON, ARBEIDSMILJØ OG SIKKERIIET Heimdal Bolig AS hadde i gjennomsnitt 8 ansatte i211. Høsten 2Il ble det i konsernet Heimdal Gruppen gjennomført en visjons og strategi prosess. En konsekvens av dette ble en omorganisering av Heimdal Gruppen AS og Heimdal Bolig AS der alt arbeid med utvikling og produksjon av boligområder ble samlet i Heimdal Bolig. Frul.l.212betyr det at antall ansatte har økt til 15 personer. Gjennomført trivselsundersøkelse blant alle ansatte i selskapet gir tilbakemelding om stor trivsel og et godt arbeidsmiljø. Selskapet har etablert en samarbeidsavtale med AktiMed bedriftshelsetjeneste for løpende oppfølging av helsetilstand og arbeidsmiljø. Sykefrøvær Selskapet hadde i 2lI totalt 278 registrerte sykedager (21). Registrert sykefravær fordeler seg slik (tall fra 21 i parentes): - egenmelding grunnet egen sykdom - egenmelding grunnet barns sykdom - fravær med sykemelding (18) dager ( 3) dager ( ) dager I2ll utg ør registrert sykefravær ca9,3 %. Hovedårsaken skyldes langtidssykmelding. Konigert for langtidsfraværet er nivået omtrent det samme som for 21 det vil si ca 1 %. Ulykker Det har ikke oppstått alvorlige ulykker med personskade blant våre ansatte i året som gikk. Líkestìlling Vår målsetning er å være en arbeidsplass der det råder fuil likestilling mellom kvinner og menn. Det skal derfor normalt ikke være behov for særlige tiltak rettet mot ulike kjønn Det er ikke planlagt eller iverksatt spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Av selskapets ansatte fra er 53 %o menn. Styret bestar av tre menn. a J

5 REDEGJØRELSE F'OR.A,RSREGNSKAPET Regnskapet inneholder en rekke estimater. I særlig grad gjelder det aktiverte prosjektverdier og gjenværende kostnader i prosjekter under produksjon. Estimatene og ledelsens vurdering av disse avhenger av fortsatt drift og utvikling i samsvar med ledelsens forventning slik det er gjort rede for i årsrapporten. Det presiseres at endringer i rammebetingelser eller andre uforutsette forhold kan påvirke skjønnet for verdifastsettelsen. Det er ledelsens oppfatning at det er utøvd et forsvarlig skjønn ved fastsettelsen av regnskapet og at regnskapet gir et riktig bilde av virksomheten for årene 21 og 21I. I henhold til regnskapslovens $ 3-3 bekrefter styret at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Ärsregnskapet for 2ll er avlagt i samsvar med dette. Til grunn for vurderingen ligger virksomhetens finansielle stilling, budsjetter, inngåtte avtaler, tilgang på nye prosjekter samt selskapets posisjon i markedet. Omsetning og resultat Omsetningen ble 75,6 mill (115,5) og resultat før skatt ble 13,7 mill (-24,8) Omsetningen i 211 består av produksjon av boliger for salg, konsulenttjenester tii øwige selskaper i Heimdal Konsernet og salg av en boligtomt i Bergen. Omsetningen i 21 inkluderte ingen tomteomsetning. En større andel av de boligprosjekter som bygges ut under ledelse og styring av Heimdal Bolig er gjennomført i deleide selskaper. Andelen egenomsetning av boligprosjekter er derfor lav i regnskapet for 211. Samlet omsetning i alle selskaper Heimdal Bolig AS har prosjektstyring for ble 454, mill i 211 mot tilsvarende 261,2 mill i 21. Omsetning innregnes i samsvar med produksjonens fremdrift på byggeplass. Etter finanskrisen i 28 har det tatt tid å komme opp i normalt produksjonsvolum. Det er denne forsinkelsen som er årsaken til at omsetningen først i2il er på et normalt nivå for vår markedsandel. Samlet omsetning for alle prosjekter styrt av Heimdal Bolig forventes på samme nivå i 212. Resultatforbedringen sammenlignet med regnskapet i2lble29,7 mill. Resultatet fra boligproduksjon i 21 var påvirket negativt av to boligprosjekter der salget startet i29 med priser påvirket av finanskrisen. Prosjektene var planlagt realisert for å dekke våre faste kostnader, men forsinkelser i leveransene forsterket resultatbildet negativt slik at prosjektene päførte virksomheten tap. Produksjonen ble ferdigstilt i211uten tap, men egenproduksjonen har ikke gitt nødvendig bidrag til å dekke andre driftskostnader for selskapet. Driftsresultatet er derfor fortsatt negativt. Oppstart av nye boligprosjekter i Heimdal Bolig AS til normalisert fortjeneste vil korrigere dette bildet. Solìditet og balanse Totale eiendeler vil svinge i takt med antall boligprosjekter under produksjon og fullføringsgraden i disse. Ved avleggelse av regnskapet for 211 var det kun et mindre boligprosjekt under produksjon. Opptjente prosjektinntekter var derfor vesentlig lavere enn åretfør. Dette er hovedforklaringen til fallet i totalbalansen fra 311,5 mill i 21 til 231,7 mill i2lt. Egenkapitalen er ved utgangen av året 135,9 mill. Det gir en egenkapitalprosent i forhold til totale eiendeler pà 59 o/o. Tilsvarende tall fra 21 var 119,8 mill og 38 %. Selskapets eiendeler i opptjent prosjektinntekt har en lavere egenkapitalfinansiering enn aktiverte boligprosjekter under utvikling og investeringer i andre selskaper. Egenkapitalprosenten på 4

6 balansedagen forbedres derfor i2ll ved reduksjon i prosjekter under utførelse. I tillegg kommer disponering av årets resultat til annen egenkapital. Boligutbygging krever i større grad enn tidligere tilgjengelig kapital i form av erverv av tomter. En stor andel av selskapets arbeidskapital er, eller vil bli bundet opp i kjøp av tomter Ved årets slutt hadde selskapet regnskapsført en positiv arbeidskapital (omløpsmidler - kortsiktig gjeld) på 31,2 mill. Likvidítet, kontøntstrøm og Jinønsiering Kontantstrømmene i selskapet er kn tet til prosjektenes oppstart og avslutning, samt kjøp av tomtegrunn. Netto kontantstrøm fra drift justert for endring i byggelansfinansiering var positiv med 9,5 mill. Utlån til utvikling og rentebetjening i deleide selskaper samt mindre investering i utstyr forbrukte 1,8 mill av tilgjengelig likviditet. Underdekningen ble finansiert ved trekk på kassekreditt og økt belåning hos morselskapet. Selskapet har kun gjeld til kredittinstitusjoner knyttet til spesifikke prosjekter. Betjening av gjelden henger saírmen med utvikling i prosjektet. I tillegg har selskapet langsiktig gjeld til morselskapet. Gjelden henger sammen med erverv av et tomteområde og vil bli tilbakebetalt når tomteområdet realiseres. Styret er derfor av den oppfatning at den finansielle risiko er akseptabel. Ved årets utgang hadde ikke selskapet tilgjengelig fri likviditet. Innbetalinger fra ferdigstillelse av boligprosjekti212 har imidlertid gitt selskapet den nødvendige likviditet for ordinær drift. Styret anser likviditetssituasjonen for 212 som tilfredsstillende hensyntatt forventet likviditets inn- og utgang. Ånrrs RESULTAT oc DTSPoNERTNGER,Arets resultat i Heimdal Bolig AS er disponert på følgende måte: Ärsresultat t Totalt disponert 16 r7 77 Selskapet har i fri egenkapital ved arets slutt. Trondheim, den 31. desember 2Il I 28. mars 272 I styret for HEIMDAL BOLI (Styrets leder) ( ell Berg (Styremedlem a) (Daglig leder) 5

7 Årsregnskap 2ll

8 Årsregnskap 2ll Resul ka Note 2tt 21 Inntekter Salgsinntekt Sum inntekter t7 7s tts s Driftskostnader Direkte prosj ektkostnader Lønnskostnad Avskrivninger Annen driftskostnad Sum dríftskostnøder t s r36 31 s s4l s s Driftsresultat Finansinntekter og fïnanskostnader Renteinntekt Inntekt på investering i DS, FKV og TS Rentekostnad Re s u ltat av Jìn a nsp o ster 13 2 st6 s s I r Resultat før skattekostnad t Skattekostnad tt 27 7 Årsresultat t s39 9 Anvendelse av årsresultatet Overført tivfra annen egenkapital Overført fraltil overkursfond Sum anvendelse I t

9 Årsregnskap 2ll Balanse Note 2ll 21 EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel S um immatríelle eiendeler Varige driftsmidler Inventar, kontormaskiner og lignende S um v ar ige drifts midler t t t r Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap og tilknyttet selskap Langsiktige fordringer datterselskap/tilkn. selskap S um ftnansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler 13 t Omløpsmidler Varelager Boligprosjekter Sum varelager Fordringer Kundefordringer Fordring nærstaende parter Opptj ente prosj ektinntekter Andre fordringer Sumfordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler 11,15,16 I I 12,15 7 rl5 6 s I t r r ST]M EIEI\DELER 23171s

10 Årsregnskap 2ll Balanse Note 2lt 21 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum inns kult egenkap ital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital 1 I I ilg t6 r7 77 t Sum egenkapital 13s r Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt inntekt Sum avsetning fo r forp lìktelser ', r Langsiktig gield Gjeld til konsernselskap Sum langsìhtíg gjeld Kortsiktig gield Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgield Betalbar skatt Sþldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld r 4t lt r s t Sum gield SUM EGENKAPITAL OG GJELD tt Trondheim, 28. mars 212 Styleleder L --( ( Styremedlem Berg I Roar./daglig leder

11 Årsregnskap 2ll Kontantstrøm Ko ntøntstrø m fra årets vir ks om h et Resultat før skattekostnad + Ordinæreavskrivninger - Positivt resultatandel fra DS, FKV og TS - Betalte skatter +/- Endring kunder og leverandørposter +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter +i- Endring boligprosjekter ført som varelager +/- Endring i oppdent ikke fakturert prosjektinntekt */- Netto endring av bygge og tomtelån Netto kontantstrøm fra årets virksomhet Kontantstrommer fra ínvesterìngs aktiv iteter - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler + Innbetalinger fra investeringer i DS, FKV og TS - Utbetalinger ved investering i DS, FKV og TS +/- Endring i utlån til DS, FKV og TS = Netto kontantstrøm fra investeringer Kontøntstr ømmer fra tinøns ieríngs aklívìteter +/- Endring gjeld til kredittinstitusjoner + Økt gield til morselskap : Netto kontantstrøm fra finansiering t r tl t r t t t t r r : Netto endring i likvider i året + Likviditetsbeholdining 1.1. : Likviditetsbeholdning

12 Årsregnskap 2ll Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapskikk. Regnskapet er satt opp etter forutsetningen om fortsatt drift. Tilknyttede selskap Boligprosjekter organisert i egne selskap der Heimdal Utbyggingsselskap ikke har bestemmende innflytelse, men kun utøver betydelig innflytelse, medtas i regnskapet etter egenkapitalmetoden. I resultatregnskapet regnskapsføres Heimdal Utbyggingsselskaps andel av resultatet på en linje. I balansen vises Heimdal Utbyggingsselskaps andel av egenkapital i tilknyttet selskap. Utsatt skatt og eliminering av internfortjeneste knl.ttet til eierposisjonene i disse selskapene reduserer balanseført verdi. I den grad netto verdi blir negativ vises posten under kortsiktig gield. Inntektsføring Inntekter resultatføres når de anses opptjent. Boligprosjekter Boligprosjekter gielder oppføring av boliger i egen regi for salg. Et prosjekt kan bestå av mange enheter og byggetrinn. Nedlagte utviklingskostnader og tomtekostnad balanseføres inntil byggestart. Ved byggestart inntektsføres det i takt med utført produksjon for den andelen av boenhetene som er solgt. Utbygging av boligprosjektene starter normalt først når 8o/o av prosjektet er kontraktsfestet og det er fremlagt finansieringsbevis av kontraktsmoþart. Fremdriften måles ut fra päløpte prosjektkostnader mot forventet totalkostnad. Prosjektkostnader omfatter kostnader som er direkte knyttet til det enkelte prosjekt. Prosjektfortjenesten i perioden er differansen mellom opptjent inntekt og kostnad. Forventede tap er hensyntatt i vurderingen. I balansen vises nedlagte kostnader, opptjent ikke fakturert produksjon og ikke solgte enheter til kosþris,

13 Årsregnskap 2lt Regnskapsprinsipper Salg av varige driftsmidler Gevinst ved salg av varige driftsmidler inngår i driftsinntekter Klassifïsering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk samt fordringer med forfall senere erìn ett år fra regnskapsperiodens utløp, er oppført som anleggsmiddel. Øvrige eiendeler er klassiltsert som omløpsmiddel. Gjeld som har forfallstid på over et år klassifiseres som langsiktig. Det inkluderer også den andel av langsiktig gjeld som forfaller til betaling innen et år. All annen gjeld klassifiseres som kortsiktig. Vurderingsregler Generell Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld vurderes tilsvarende til høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler med levetid over en regnskapsperiode balanseføres og avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan der kostnaden sammenstilles tilhørende inntekt i løpet av driftsmiddlets levetid. Ved varig verdifall vil balanseført verdi av driftsmidlet nedskrives til virkelig verdi. Varige ùìfísmidler Varige driftsmidler aktiveres og avskrives lineært dersom de har økonomisk levetid over 3 år, og har en kosþris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kosûradsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kosçris og avskrives i takt med dette. Utskiftninger av hele driftsmidler blir aktivert. LeasÍng Virksomhetens leieavtaler behandles i samsvar med Foreløpig NRS Leieavtaler. Der den underliggende realitet er finansiering blir leieavtalene balanseført. Ved ordinære leieforhold kostnadsføres leien fortløpende. Skatt Skattekostnaden består av betalbar skatt, endring utsatt skatt. Betalbar skatt i resultatregnskapet er beregnet på grunnlag av ärets skattemessige resultater. Selskapets betalbare skatt i resultatregnskapet er ikke påvirket av mottatt eller avgitt konsernbidrag. Effekten av konsernbidrag føres for morselskapet direkte i balansen som en e genkapitaltransaksj on. Utsatt Skatt i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. I beregningen tas det hensyn til hvilke perioder de midlertidige forskjeller reverserer (utligningsmetoden). Ved beregning av utsatt skatt gjøres det fradrag for eventuelle fremførbare underskudd. Utsatt skatt regnskapsføres i nominelle kroner.

14 Årsregnskap 2ll Regnskapsprinsipper Pensjoner Selskapet har tidligere hatt både innskuddsbasert og ytelsesbasert pensjonsordning. Den ytelsesbaserte ordningen er avsluttet i 28 og pr. årsskiftet er det kun innskuddsbasert pensjonsordning i selskapet. Innskuddsbaserte pensjonsavtaler kostnadføres løpende. I balansen vises ingen midler eller avsetninger Estimater Regnskapet er basert på en rekke estimater. Virkningene av estimatendringer resultatføres som ordinære poster. Betingede utfall Betinget tap er kosüradsført dersom det er sannsynlig og kvantifiserbart. Betinget vinning som er sannsynlig og betinget tap som er mindre sannsynlig er ikke resultatført, men informert om i note. Sammenligningstall Ved eventuelle endringer i presentasjonen i forhold til tidligere är, omarbeides sammenligningstallene tilsvarende. Kontantstrømanalyse Likviditetsbeholdningen består av kontante midler og bundne midler. Som kontante midler regnes folioinnskudd i bank eller tilsvarende finansieringsinstitusjon. Innvilget ikke opptruk4<et kassekredit regnes ikke som likvider. Konsern Selskapet er et datterselskap (1 % eid) av Heimdal Gruppen AS. Heimdal Utþggingsselskap er morselskap i et underkonsern. Det utarbeides ikke konsernregnskap for underkonsernet i samsvar med regnskapsloven $ 3-7. Underkonsernet konsolideres i konsernregnskapet til Heimdal Gruppen AS. Konsernregnskapet er tilgjengelig hos Heimdal Gruppen AS, Vestre Rosten 79,775 Tiller.

15 Heimdal Botig AS Årsregnskap 211 Noter til regnskapet Note 1 - Egenkapital - og aksjonærinformasjon Aksjekapital Overkurs Fond for lurderingsforskj eller Annen egenkapital 2ll Årets resultat t6 ttù 77 Sum Heimdal Bolig AS har kun en aksjeklasse. Pålydende pr. aksje er kr. 5,-. Selskapets aksjonærer er: Navn Heimdal Gruppen AS Antall Pålydende Sum Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgiørelser m.m. Lønnskostnader 2tl 21 Lønn Arbeidsgiveravgift Pensj onskostnader, eksklusiv arb. giv. avg, t I Andre ytelser Sum lønnskostnader t I Godtgiørelse til ad m.dir. Lønn til adm.dir. Annen godtgiørelse Offentlie ti enestepensj on 2ll 21 I I Sum godtgiørelse til adm.dir t Administrerende direktør er med i selskapets generelle bonusordning. Det er ikke utbetalt bonus i 211. G iennomsnittlis antall ansatte 8 2lt 21 Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2ll eller 212 Selskapet har innskuddsbasert pensjonsordning i tråd med lov om tjenstepensjon som omfatter alle ansatte i bedriften. Pensjonskostnaden i regnskapet 2tl 21 Innskuddsbasert pensionsordning inkl. arb.g.avs Netto pensionskostnad inkludert arb.siv. aveift

16 Årsregnsl<ap 2ll Noter til regnskapet Note 3- Godtgiørelse revisor Godtgiørelse til revisor Lovpålagt revisjon Andre tienester utenfor revisj onen 2ll 21 I ts2 19 l7 15 Sum godtqiørelse til revisorfirma Beløpene er eks. mva. Note 4 - Varige driftsmidler Anskaffelseskost I. I Tilgang Inventar/ kont.mask EDB,vare Sum Anskaffelseskost t3 797 I Akkumulerte avskrivninger 1. I Å,rets avskrivninger l I Akkumulerte avskrivnin ger Balanseført verdi Netto ovenfor -77 6t ve Økonomisk leyetid 3- I år 5år Note 5 - Skatt Årets skattekostnad Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Skatt av konsembidrag 2tl Sum skattekostnad i resultatregnskapet s -ll 27 7 Beregning av årets skattegrunnlag Resultat før skatt Endring i midlertidige forskjeller Mottatt konsernbidrag / - Avgitt konsembidrag (brutto) Permanente forskj eller Tillegg for skattefri overføring varelager Gevinst salg aksjer/tap ved realisasjon aksjer Nedskrivning borettslagsandeler 9 Resultatandeler i andre selskap Skattemessig inntekt fra KS,DS 2tt 21 t s5637t l l

17 Å.rsregnskap 211 Noter til reqnskapet Avvik skattekostnad 2tl 21 28o/oberegnet skatt av resultat før skatt Skattekostnad i resultatregnskapet tt 27 7 Avvik Forklares med For lite avsatt utsatt skatt fonige år Overtakelse av skatteposisjon ved kjøp av andel i KS 28%o av þermanente forskieller og resultatandeler fra aksi eselskao \ Netto avvik Midlertidige forskjeller og underskudd til fremf. 2tl 21 Driftsmidler Varelager Gevinst-/tapskonto Fordringer Regnskapsmessig avsetning Midlertidig forskjell KS Fremførbart underskudd s Netto forskieller Balanseført utsatt skatt Internfortj ene ste sal g til Datterselskap / Felleskontrollert virksomhet Utsatt skattefordel ført mot andel Jfr. note Note 6 - Bankinnskudd kontanter og lignende Av totale bankinnskudd er kr ,- bundet til betaling av skyldig forskuddstrekk. Konsemet har en konsernkonto i Nordea Norge ASA saíunen med Heimdal Gruppen AS Samlet positiv saldo pr var kr ,- Heimdal Bolig AS har per 3l.l2.l I trekk på kassekreditten pâ k:r ,-. Note 7 - Andre kortsiktige fordringer 2tt 21 Forskuddsbetalte kostnader Fordrins sals av aksier i Lade Alle AS Sum

18 Årsregnskap 211 Noter til regnskapet Note I - Kortsiktige fordringer på konsernselskaper, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet. Ført som kundefordringer: Grilstad Park AS Stjørdal Utbygging AS HENT AS Miljøbyen Granås AS Bissmiet AS Heimdal Eiendomsmegling AS Ladalen KS Vekterkvartalet AS Heimdal Byggsystem Intemational AS 2tt Sum I I 618 l 93 s4 Ført som fordring nærstående parter: Granås Utbyggingsselskap KS (utbytte) Rosenborg Utvikling AS (utbytte 21) Sum fordr ing kons erns e ls kap 2rt t I 829 I t9 364 Stjørdal Utbygging AS Vekterkvartalet AS Grilstad Park AS Persaunet Utvikling AS Sum fordr ing fe I le s kontr o I I ert v ir ks omhet Miljøbyen Granås AS I I 6t Sum for dr ing tilknyttet s e ls køp Sum fordring Konsernselskap, FKV og TS s t Note 9 - Gjeld mot konsernselskaper, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet. 2tt Ført som langsiktig gield nærstående parter: Heimdal Gruppen AS Sum langsiktig gield konsernselskap Lånet renteberegnes og renter tillegges hovedstol ved årsslutt. Lånet vurderes konvertert til egenkapital Ført som leverandørgield: 2lt 21 Heimdal Gruppen AS HENT AS Heimdal Eiendomsmeeline AS Sum Note l - Annen kortsiktig gield 2tt 21 Påløpte lønnsforpliktel ser Påløpte prosj ektkostnader Påløpte rentekostnader t25 I Sum t

19 Årsregnskap 211 Noter til regnskapet Note 11 - Boligprosjekter Boligprosjekter Boligprosjekter gielder oppføring av boliger i egen regi for salg. Det er under denne posten balanseført nedlagte kostnader og kostpris på tomt på prosjekter der det ikke er startet produksjon. Prosjekter under arbeid vises ikke som boligprosjekter under varelager. Opptjent ikke fakturert inntekt vises som kortsiktig fordring. Det vises i den forbindelse til nærmere informasjon i note 12. Ikke solgte næringslokaler/boligenheter vises som varelager til tilvirkningskost. Boligprosjekter: 2tt 21 Boligtomt Rådalen, Bergen (solgt 21l) 28 Boligprosjekt Utleira Fri B2 (under produksjon 211), Trondheim - kostpris Usolgte borettslagsandeler Elle Melle, Utleira, Trondheim - kostpris tt 262 Usolgte borettslagsandeler Birke Bane, Utleira, Trondheim - kostpris Boligprosjekt Utleira B3 (salg ), Trondheim - kostpris B oli gpro sj ekt Lunderåsen (salgstart 2 1 2), T r ondheim - kostpris Usolgt næringslokale, Ilsvika Garden, Trondheim - virkelig verdi 2 s Boligprosjekt Engene 39, Drammen - virkelig verdi Øwige mindre boligprosiekter (uavklart salgsstart) - kostpris ttl r21 tt t27 Sum balanselørt3l.l2 s Note 12 -Tilvi rkningskontrakter Oversikten viser Heimdal Utbyggingsselskaps boligprosjekter under tilvirkning, regnskapsført etter løpende avregningsmetode med fortjeneste. Ikke kontraktfestet produksjon vises som varelager, note I l. Fullføringsgraden beregnes som forholdet mellom påløpte prosjektkostnader og estimerte totalkostnader. Resultatregnskapet 2tl 21 Totalt utført produksjon på igangværende prosjekter Påløpte kostnader på igangværende prosjekter Tilsvarer estimert fortj ene ste på igan gværende prosj ekter Fortjeneste rapportert i tidligere perioder Fortjeneste hensyntatt i resultatregnskapet s7 Balansen I øvrig 2tl 21 Opptj ente, ikke fakturert produksj on Forskuddsfakturert produksj on Gj enværende produksjon på tapsprosj ekter

20 Heimdal Botig AS Årsregnskap 211 Noter til regnskapet Note 13 - Resultatandeler datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksoml Ladalen AS Ladalen KS Persaunet Utvikling AS Grilstad Park AS Fosslia Hageby AS Stjørdal Utbygging AS Strandparken Sør AS Bissmiet AS Miljøbyen Granås AS Granås Eiendom AS Granås Utbyggingsselskap KS Rosenborg Utvikling AS Vekterkvartalet AS Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim Stjørdal Stjørdal Horten Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim org.nr ltl Eierandel 2tl 1% 9% s% 5% s% s% s% s% 4% 4% 36% 33% 25% Eierandel 21 1% 9% s% s% IIA s% 5% s% 4% 4% 36% 33% 2s% Andeler i DS (Datterselskap) Granås Eiendom AS Granås Utbyggingsselskap KS Rosenborg Utvikling AS Ladalen KS Ladalen AS Anskaffelses kost Verdi t t 943 EK-trans/ korreksioner* Årets resultatandel Verdi Sum Dutterselskøper * Inntektsførte renter aktivert i DS tilbakeføres mot andelen Andeler, FKV (felles kontroll) Grilstad Park AS lntemfortj. tomtesalg* Sum Grilstqd Park AS Bissmiet AS Internfortj. tomtesal g* Sum Bissmiet AS Anskaff.kost Verdi t Egenkapital transaksjoner Årets resultatandel t t Verdi t6t tt Strandparken Sør AS Merverdi Sum Strandparken Sør AS Fosslia Hageby AS s t Stjørdal Utbygging AS Persaunet Utvikling AS Vekterkvartalet AS Sum FKV s t I I

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsrapport. Remora Marine Services AS

Årsrapport. Remora Marine Services AS Årsrapport Remora Marine Services AS 215 RENIoRA MARINE SERvICES AS - ÅRsenRnrNING 215 Virksomhetens art Remora Marine Services AS driver sin virksomhet fra sitt hovedkontor i Stavanger Det har vært meget

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer