reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet"

Transkript

1 reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet

2 reisevettregler 1. Legg ikke ut på utenlandstur uten gyldig pass og reiseforsikring 2. Meld fra hvor du skal reise 3. Vis respekt for lokale forhold 4. Lytt til erfarne reisende 5. Vær rustet til å håndtere en krise 6. Husk visum og vaksiner 7. Oppsøk ikke truende situasjoner 8. Vend i tide innhold 1. Gode råd 4 Sjekkliste før du reiser 4 Under reisen bør du ta enkelte forholdsregler 6 Hvem kan be om bistand? 6 2. Reiser i Europa 8 3. Bistand i utlandet 10 Hva kan utenriksstasjonene bistå med? 10 Hva kan utenriksstasjonene ikke bistå med? 11 Sykdom og ulykker 12 Tap av pass, billetter og penger 14 Arrestasjon 16 Bistand på andre områder Her kan du få ytterligere informasjon 18 Norges utenriksstasjoner Spar penger og skaff nye midler om nødvendig 10. En vel forberedt reise kan gi de beste opplevelsene i livet. God tur! 3

3 1. gode råd En viktig oppgave for en norsk utenriksstasjon er å hjelpe nødstilte nordmenn i utlandet. Utenriksstasjonene vil i hovedsak tilby hjelp til selvhjelp! Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvilke forholdsregler du bør ta før du reiser, og hvilken bistand du kan få fra utenriksstasjonene ved reise til utlandet. Sjekkliste før du reiser Før reisen starter bør du kontrollere at du har: Reiseforsikring som minimum dekker utgifter til legebehandling og syketransport til Norge hjemreise i tilfelle alvorlig sykdom eller dødsfall i nærmeste familie reisegods ved tyveri, ran, overfall osv. Gyldig pass Ta alltid med deg pass når du reiser utenlands. Vær oppmerksom på at noen land krever at passet skal være gyldig 3 eller 6 måneder etter turens avslutning. Vedkommende lands ambassade kan gi nærmere informa - sjon. Tapsmeldte pass blir ikke regnet som gyldig pass og kan bli konfiskert ved ankomst grensekontrollen. Trenger du visum? Vedkommende lands ambassade, turoperatøren eller reise - byrået kan gi nærmere informasjon. Søk i god tid dersom du må ha visum til reisen din! Se også Ta alltid med deg pass når du reiser utenlands 4 husk reiseforsikring husk reiseforsikring husk reiseforsikring 5

4 Kopi av pass og billetter Du bør ha med deg kopi av pass og billett. Samtidig er det er lurt å legge igjen en kopi av billetten hos pårørende hjemme. Vaksiner og medisinske forholdsregler Vedkommende lands ambassade kan gi nærmere informa - sjon, evt. kontakt din lege, ditt lokale helsesenter eller Folke - helseinstituttet. Dokumentasjon i forbindelse med medisinsk hjelp for reiser innen EØS-land: europeisk helsetrygdekort som fås fra trygdekontoret forsikringskort, kundebevis eller annen dokumentasjon på at du har reiseforsikring Penger gyldig kreditt- eller bankkort, helst 2 stk tilstrekkelige midler på bankkonto i Norge, også for eventuelle ekstraordinære utgifter Gyldig førerkort Norske førerkort er gyldige i EØS-land: sjekk med NAF/KNA for øvrige land. NAF/KNA kan også utstede internasjonalt førerkort. Sjekk Her finner du nyttig informasjon fra UD og ambassadene. På landsider finner du også de offisielle reiserådene. 6 husk reiseforsikring husk reiseforsikring husk reiseforsikring 7

5 Under reisen bør du ta enkelte forholdsregler Oppbevar pass, billetter og penger du ikke har umiddelbar bruk for, i hotellets safe eller på et annet trygt sted, og bær med deg en kopi av passet som legitimasjon. Hold familie og venner hjemme orientert om hvor du er og hvor du har tenkt deg. Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer; de fleste land har strenge straffer for slike forhold, enkelte steder opp til dødsstraff. Vær varsom etter mørkets frembrudd, unngå kriminelt belastede områder og vis aktsomhet. Unngå å ta med pakker eller bagasje for andre personer. Ta kontakt med nærmeste norske utenriksstasjon i krise - situasjoner. Hvem kan be om bistand? Alle norske statsborgere kan be om bistand, og flyktninger eller statsløse personer bosatt i Norge kan påregne samme hjelp som norske borgere i de fleste saker under midlertidig opphold i utlandet. Norske borgere fast bosatt i utlandet kan ikke forvente samme bistand som den som måtte bli tilbudt norske borgere med fast bopel i Norge. Har du dobbelt statsborgerskap og reiser til ditt andre hjemland, kan du risikere at det andre landets myndigheter ikke anerkjenner det norske statsborgerskapet. I slike tilfeller vil norske myndigheter vanskelig kunne yte bistand. 2. reiser i europa Norge har inngått avtale med en rekke europeiske land (Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike) om bl.a. opphevelse av grensekontroll, kalt Schengenavtalen. På sikt vil flere land slutte seg til denne avtalen. Når du passerer Schengen-områdets yttergrense, dvs. mellom Schengen-land og andre land (f.eks. Storbritannia og Irland), må du fremvise pass. Kun pass er gyldig som reise- og id-dokument utstedt av norske myndigheter og bekreftelse på norsk statsborgerskap. I mange land krever fly-, fergeselskaper og hoteller pass ved innsjekking. NB! Husk at billett og pass må være utstedt i samme navn. Har du endret navn, og flybilletten er utstedt i ditt nye navn, må du påregne problemer ved innsjekking på fly hvis du benytter pass med tidligere navn. Selv om norske borgere ikke er underlagt regulær passplikt ved grensepasseringer innen Schengen-området, forekommer det av og til kontroller av reisedokumenter og identifikasjonspapirer. Dette følger av Schengen-konvensjonen. Grensekontroll på indre Schengen-grenser kan bli innført på kort varsel. Ta derfor med pass på alle reiser utenlands, også på reiser innenfor Schengen-området! 8 Ta a l l t i d m e d d e g p a s s n å r d u r e i s e r u t e n l a n d s 9

6 3. bistand i utlandet Norske ambassader har egne hjemmesider med kontakt - informasjon og andre praktiske opplysninger. Se for en oversikt. Tilsammen ca. 100 ambassader og underliggende fagkonsulater, i tillegg til ca. 400 honorære konsulater gir bistand til norske reisende i utlandet. Ambassader og fagkonsultater er bemannet med personale utsendt fra Norge. Honorære konsulater er normalt bemannet med privatpersoner fra vedkommende land, som uten lønnsgodtgjørelse ivaretar norske interesser på stedet. Norske borgere kan ikke forvente samme bistand fra et honorært konsulat som fra en ambassade med utsendt norsk personale. Utenriksstasjonenes åpningstid kan variere noe fra sted til sted. Det kan være nyttig å sjekke ambassadenes hjemmesider/ringe på forhånd før man møter opp. Husk at det kan være tidsforskjell mellom Norge og andre land. Hva kan utenriksstasjonene bistå med? utstede nødpass for hjemreise opprette kontakt med familie og venner for å be dem om å bistå deg med penger og billetter gi råd om overføring av penger fra Norge gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l. bistå med å skaffe juridisk bistand i særlige tilfeller, gi nødlidenhetslån for hjemreise bistå pårørende ved dødsfall i utlandet besøke arresterte eller fengslede i særlige tilfeller være tilstede under rettssaker 10 husk reiseforsikring husk reiseforsikring husk reiseforsikring 11

7 Hva kan utenriksstasjonene ikke bistå med? innblanding i rettergang betale privat engasjert forsvarer skaffe husvære, arbeid eller arbeidstillatelse betale regninger for hotell, lege, juridisk bistand eller andre utgifter utbetaling av egne midler, herunder sosial stønad oversette attester o.l. assistere i sivile saker overta omsorg for barn følge syke, barn eller andre tilbake til Norge Dødsfall Ved dødsfall i utlandet vil utenriksstasjonene kunne bistå med informasjon til pårørende og ved hjemsendelse av kiste eller urne. Det vil kunne påløpe betydelige utgifter i forbindelse med hjemsendelse av avdøde. Påse at reiseforsikringen dekker disse utgiftene. Sykdom og ulykker Alle som reiser til utlandet bør tegne egen reise- og syke - forsikring før utreise. Dette gjelder også for reiser til EØS-land, hvis du ønsker å få dekket eventuell syketransport hjem. Det anbefales å velge en forsikring som gir god dekning. Eventuelt sykehusopphold i utlandet og hjemtransport kan ellers bli meget kostbart. Norske myndigheter dekker hverken utgifter under sykehusopphold i utlandet eller hjemtransport. Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, kan det være behov for hjelp fra en nærliggende utenriksstasjon. Før en utenriksstasjon kontaktes i slike saker, bør du ha søkt hjelp hos forsikringsselskap eller turoperatør. Opphold i EØS-land og Sveits Under midlertidig opphold i EØS-land og Sveits dekkes utgifter til medisinsk behandling ved øyeblikkelig hjelp på lik linje med landets egne borgere, men kun på offentlige sykehus. Eventuell behandling på privat sykehus eller hjemtransport til Norge må i prinsippet dekkes av egen lomme eller via reiseforsikring. Du må ha europeisk helsetrygdkort som viser medlemskap i Folketrygden. Det europeiske helsetrygdkortet får du på hjemstedets trygdekontor, som også gir nærmere opplysninger bl.a. om bosetting over lengre tid, hvor andre regler gjelder. 12 husk reiseforsikring husk reiseforsikring husk reiseforsikring 13

8 Opphold i land utenfor EØS-området Dersom du blir syk i land som ikke omfattes av EØS-avtalen, kan det medføre meget store økonomiske utlegg for deg selv og/eller dine pårørende. Det eneste som kan forhindre dette er en dekkende reiseforsikring.i land utenfor EØS-området, kan utenriksstasjonene ikke gi økonomisk garanti uten at pasienten selv, pårørende eller andre på forhånd har innbetalt tilstrekkelige midler til Utenriksdepartementet. Det samme gjelder for eventuell syketransport til Norge. For mer informasjon se eller Nødlidenhetslån Først når alle andre muligheter er forsøkt, kan du søke om nødlidenhetslån til dekning av hjemreise ved første anledning. Reglene gir ikke adgang til å gi nødlidenhetslån for å finansiere fortsatt ferie eller annet opphold i utlandet. Forutsetningen for å få nødlidenhetslån til hjemreisen er norsk statsborgerskap, fast adresse og lønn, pensjon eller trygd i Norge. Du søker om lån på fastsatt skjema hvor du blant annet må samtykke i at tilbakebetaling kan skje ved trekk i løpende inntekt. Nødlidenhetslån som ikke tilbakebetales ved hjemkomst, innkreves av skattemyndighetene ved trekk i lønn, pensjon eller trygd. Tap av pass, billetter og penger Tap av pass Passet er et meget viktig verdidokument som du må passe veldig godt på! Tap av pass skal straks meldes til stedets politimyndighet. Først når du har med deg en bekreftelse på anmeldelse kan du gå til ambassaden eller generalkonsulatet og søke om nødpass. Nødpass utstedes normalt kun i ambassadens/ generalkonsulatets åpningstid. Gebyret er det samme som for vanlig pass utstedt i Norge. Pass kan kun utstedes til personer som kan dokumentere sitt norske statsborgerskap. Ved reiser innenfor Schengen kan det være nyttig å kontakte flyselskapet for å høre om andre bekreftelser på identifikasjon kan godtas av flyselskapet. Tap av billetter Ved tap av billetter bør du i første omgang ta saken opp med det berørte reisebyrå, turoperatør, flyselskap osv. Utenriks - stasjonene kan ikke kjøpe nye billetter, men vil kunne gi deg råd og bistand om hvordan midler kan overføres fra Norge. 14 husk reiseforsikring husk reiseforsikring husk reiseforsikring 15

9 Tap av penger og kort Husk å sperre alle tapte betalingskort! Felles nummer for sperring av kort er: Du kan selv best ordne nye midler ved å overføre penger Norge via post, bank eller overføringsinstitusjoner. Er egne midler ikke tilgjengelige, må du skaffe penger via pårørende, arbeidsgiver eller andre. Utenriksstasjonene kan eventuelt hjelpe deg med å etablere de nødvendige kontakter. Skaper overføring via bank uforholdsmessig store problemer kan beløpet ved særskilte tilfeller formidles via Utenriksdepartementet. Ved slike overføringer er det fastsatt et gebyr, for tiden 10 prosent av beløpet, minimum NOK 200,-. Bistand på andre områder Erfaringsmessig viser det seg å være størst behov for utenriksstasjonenes bistand i de situasjoner som er omtalt foran. Behov for hjelp kan også melde seg på mange andre områder. Det kan f.eks. gjelde ved større ulykker, naturkatastrofer, opptøyer og krigstilstander, eller ved at norske borgere forsvinner i utlandet. I slike tilfeller bør du kontakt med nærmeste utenriksstasjon. Arrestasjon Ved arrestasjon i utlandet har du rett til å kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. En representant fra utenriksstasjonen eller konsulat vil, hvis nødvendig, foreta besøk i fengselet for å ivareta dine interesser. Det gjelder først og fremst å sikre at du får kompetent juridisk bistand. I de fleste land vil det offentlige beskikke og bekoste forsvarer. En utenriksstasjon kan bistå med å skaffe privat engasjert forsvarer, men den arresterte må selv betale advokatens honorar. Utenriksstasjonene kan informere pårørende i Norge, av - legge besøk i fengselet, samt bistå med praktiske gjøremål som den arresterte måtte være avskåret fra å ta seg av. Det er stedets lover og regler som kommer til anvendelse i slike saker. Dette sammen med folkerettens bestemmelser begrenser de virkemidler utenrikstjenesten og norske myndigheter for øvrig har til rådighet. 16 husk reiseforsikring husk reiseforsikring husk reiseforsikring 17 Foto: Guri Dahl/ tinagent.com

10 4. her kan du få ytterligere informasjon Norges utenriksstasjoner Forkortelser: Amb. = ambassade, Gk. = generalkonsulat (Honorære konsulater ikke inkludert) På Utenriksdepartementets nettsted finner du flere råd til reisende, spesifikke råd om reiser til enkelte land og mer utfyllende opplysninger om en rekke land. I tillegg kan du få nyttig informasjon ved å kontakte NAV (www.nav.no) reisebyråer turoperatører forsikringsselskaper kredittkortselskaper bilorganisasjoner fremmede lands ambassader og turistkontorer i Norge Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) Afghanistan Kabul Amb. Tlf: Algerie Alger Amb. Tlf: Angola Luanda Amb. Tlf: , , Tlf: satellitt: Argentina Buenos Aires Amb. Tlf: Aserbajdsjan Baku Amb. Tlf: ( ) , , Australia Canberra Amb. Tlf: Bangladesh Dhaka Amb. Tlf: Belgia Bruxelles Amb. Tlf: Bosnia-Hercegovina Sarajevo Amb. Tlf: , Brasil Brasilia Amb. Tlf: , Rio de Janeiro Gk. Tlf: , embassy/contatos/trade/ Bulgaria Sofia Amb. Tlf: Canada Ottawa Amb. Tlf: Chile Santiago de Chile Amb. Tlf: Cuba Havana Amb. Tlf: , Danmark København Amb. Tlf: husk reiseforsikring husk reiseforsikring husk reiseforsikring 19

11 De forente arabiske emirater Abu Dhabi Amb. Tlf: Egypt Cairo Amb. Tlf: Eritrea Asmara Amb. Tlf: / Estland Tallinn Amb. Tlf: Etiopia Addis Abeba Amb. Tlf: Filippinene Manila Amb. Tlf: , Finland Helsingfors Amb. Tlf: Frankrike Paris Amb. Tlf: Guatemala Guatemala Amb. Tlf: Hellas Aten Amb. Tlf: India New Delhi Amb. Tlf: Indonesia Jakarta Amb. Tlf : /4 Iran Teheran Amb. Tlf: Irland Dublin Amb. Tlf: Island Reykjavik Amb. Tlf: Israel Tel Aviv Amb. Tlf: Al Ram (Vestbredden/Gaza) Representasjonskontor overfor palestinske myndigheter Tlf: Italia Roma Amb. Tlf: Japan Tokyo Amb. www2.norway.or.jp Tlf: Jordan Amman Amb. Tlf: Kasakhstan Astana Amb. Tlf: Kenya Nairobi Amb. Tlf: /1/2 Kina Beijing Amb. Tlf: Shanghai Gk. Tlf: Kosovo Prishtina Amb. Tlf: Kroatia Zagreb Amb. Tlf: Latvia Riga Amb. Tlf: Libanon Beirut Amb. Tlf: Litauen Vilnius Amb. Tlf: Madagaskar Antananarivo Amb. seksjon Tlf: Makedonia Skopje Amb. Tlf: Malawi Lilongwe Amb. Tlf: , Malaysia Kuala Lumpur Amb. Tlf: Marokko Rabat Amb. Tlf: /5/6 Mexico Mexico D.F Amb. Tlf: /87 Mosambik Maputo Amb. Tlf: / Nederland Haag Amb. Tlf: Nepal Katmandu Amb. Tlf: husk reiseforsikring husk reiseforsikring husk reiseforsikring 21

12 Nigeria Abuja Amb. Tlf: Singapore Singapore Amb. Tlf: Sør-Afrika Pretoria Amb. Tlf: USA Washington Amb. Tlf: Pakistan Islamabad Amb. Tlf: Polen Warszawa Amb. Tlf: Portugal Lisboa Amb. Tlf: Romania Bucuresti Amb. Tlf: Russland Moskva Amb. Tlf: Murmansk Gk. Tlf: St. Petersburg Gk. Tlf: Saudi-Arabia Riyadh Amb. Tlf: Serbia og Montenegro Beograd Amb. Tlf: Slovakia Bratislava Amb. Tlf: Spania Madrid Amb. Tlf: Alicante Gk. Tlf: Sri Lanka Colombo Amb. Tlf: Storbritannia London Amb. Tlf: Sudan Khartoum Amb. Tlf: , , , Sveits Bern Amb. Tlf: Sverige Stockholm Amb. Tlf: Syria Damaskus Amb. Tlf: Sør-Korea Seoul Amb. Tlf: Tanzania Dar es Salaam Amb. Tlf: Thailand Bangkok Amb. Tlf: Tsjekkia Praha Amb. Tlf: , /69 Tyrkia Ankara Amb. Tlf: Tyskland Berlin Amb. Tlf: Uganda Kampala Amb. Tlf: Ukraina Kiev Amb. Tlf: Ungarn Budapest Amb. Tlf: / 04 / 05 Houston Gk. Tlf: Minneapolis Gk. Tlf: New York Gk. Tlf: San Francisco Gk. Tlf: Venezuela Caracas Amb. Tlf: / 0269 / 1973 Vietnam Hanoi Amb. Tlf: Zambia Lusaka Amb. Tlf: , Zimbabwe Harare Amb. Tlf: Østerrike Wien Amb. Tlf: husk reiseforsikring husk reiseforsikring husk reiseforsikring 23

13 For mer informasjon, se Her vil du også finne - offisielle reiseråd - lenker til alle utenriksstasjoner - oppdatert land-og reiseinformasjon Utenriksdepartementets operative senter er bemannet døgnet rundt og kan alltid nås på telefon Utgitt av Utenriksdepartementet, desember Flere eksemplarer kan bestilles fra ISBN: E-877 Opplag Andvord Grafisk AS

reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet

reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet innhold 1. Gode råd.................................. 4 Sjekkliste før du reiser....................... 4 Under reisen bør du ta enkelte forholdsregler.....

Detaljer

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2012 2014) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG 4 2 FORHØYET UTENLANDSTILLEGG 5 3 BARNETILLEGG

Detaljer

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2014 2016)

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2014 2016) Med oppdaterte satser pr 01.07.2014 SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER INNHOLDSFORTEGNELSE: I UTENRIKSTJENESTEN (2014 2016) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG

Detaljer

Trygg i utlandet. Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH

Trygg i utlandet. Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH Trygg i utlandet Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH Trygg i utlandet Før du drar... Helseforsikring Under utenlandsstudiene har du rett til dekning av helsetjenester gjennom Arbeids-

Detaljer

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio TRYGG I UTLANDET Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio FØR DU DRAR PÅ UTENLANDSOPPHOLD må du selv huske på følgende: Helseforsikring Under utenlandsstudiene har du rett til dekning

Detaljer

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio TRYGG I UTLANDET Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio FØR DU DRAR PÅ UTENLANDSOPPHOLD må du selv huske på følgende: Helseforsikring Under utenlandsstudiene har du rett til dekning

Detaljer

Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig pass ved inn- og utreise. Barn må ha eget pass.

Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig pass ved inn- og utreise. Barn må ha eget pass. PASS Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig pass ved inn- og utreise. Barn må ha eget pass. Hvem trenger pass? Innenfor Schengen-området (den passfrie sonen i Europa) er

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE Gjennomføring av pasienttransporter til og fra utlandet IS-1560 1 Heftets tittel: Hjemsendelse av alvorlig psykisk syke. Gjennomføring av pasienttransporter til og

Detaljer

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Kjære utenlandsstudent! Tiden for avreise til ditt nye studieland nærmer seg med stormskritt! Etter lange forberedelser begynner

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn.

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren er laget for å gi en kort

Detaljer

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune 1. Alle tjenestereiser skal godkjennes av ledelsen, overordnet med tillagt myndighet (eks. resultatenhetsle utenlandsreiser skal godkjennes skriftlig av kommunaldirektør.

Detaljer

Sikkerhet på reisen. Informasjon til studenter som reiser ut

Sikkerhet på reisen. Informasjon til studenter som reiser ut Sikkerhet på reisen Informasjon til studenter som reiser ut 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon til studenter som reiser ut.............................................4 Studenten sitt ansvar:.......................................................4

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2014 Oslo Kristiansand Ålesund Trondheim Bergen - Stavanger 1 ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2014 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger INNHOLD: I SEIF Oslo

Detaljer

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1.

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. SATSGuiden 2015 Oversikt over satser og regulativer Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. mars 2015 1 satsguiden 2015 Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise

Detaljer

tips og råd for deg som vil bli au pair

tips og råd for deg som vil bli au pair tips og råd for deg som vil bli au pair IKONER: Vil du lære om en annen kultur og praktisere eller lære deg et nytt språk? Om du synes rengjøring går som en lek, tåler ungeskrik og liker barn bli au pair!

Detaljer

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck.

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no Krav: Telefon: +7 23 00 77 0 Epost: claims.fga@no.falck.com 2timers

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet LURT Å TENKE OVER: Hvor vil du reise? IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen

Detaljer

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon Praktisk informasjon Avbestilling Du kan velge om du vil tegne en avbestillingsbeskyttelse gjennom oss (prisen er oppgitt i informasjon om reisen). Det er ikke obligatorisk; ofte vil du være dekket gjennom

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Dette er ting som du bør ha tenkt på hvis du skal ut å reise, og spesielt hvis du skal reise lenge. Hva du eventuelt gjennomfører er opp til deg.

Dette er ting som du bør ha tenkt på hvis du skal ut å reise, og spesielt hvis du skal reise lenge. Hva du eventuelt gjennomfører er opp til deg. Side 1 av 5 Råd når du skal ut å reise Dette er en oversikt over generelle råd for lengre reiser til utlandet, basert på personlige erfaringer og med utgangspunkt i de råd jeg selv har fått fra mitt reisebyrå

Detaljer

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014 SATSGuiden 2014 Oversikt over satser og regulativer % % % %%% Ajour 5. februar 2014 Forrige side Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise / Kost s 3 Satsene i statens særavtaler er trekkfrie forskuddssatser

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen som har studert i utlandet. Det finnes

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 4 2014 NORGES ANSIKT

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 4 2014 NORGES ANSIKT ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 4 2014 NORGES ANSIKT Statsbygg bygger og forvalter utenriksstasjoner over hele verden. Å fronte norske verdier kan være en utfordring i en verden hvor korrupsjon er en del

Detaljer

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd Lov om barnetrygd Bokmål 2004 Barnetrygd Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Den skal dessuten virke omfordelende mellom familier med og uten barn, og siktemålet

Detaljer

tips til deg som vil jobbe i utlandet

tips til deg som vil jobbe i utlandet tips til deg som vil jobbe i utlandet IKONER: Kan du tenke deg jobberfaring fra utlandet? Vil du ha nye impulser, nye arbeidskollegaer og oppleve en annerledes arbeidskultur? Det er flere måter å gjøre

Detaljer