Dokumentnr.: Utgitt : 04/01/05 Versjon : Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 1 av 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentnr.: 05-4615-0 Utgitt : 04/01/05 Versjon : 07.00 Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 1 av 14"

Transkript

1 3M Norge A/S Hvamveien 6 N2013 SKJETTEN NORWAY ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad) ======================================================================== Dokumentnr.: Utgitt : 04/01/05 Versjon : Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 1 av 14 HMSdatabladet er utarbeidet av Miljøavdelingen ved 3M Norge A/S. Telefon: / Telefax: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Importør: 3M Norge A/S, Postboks 100, Hvamveien 6, 2026 Skjetten. Telefon: Telefax: Kjemikaliets navn: M RESTORATIVE Z100MP Kjemikaliets bruksområde: Kompositt tannfyllingsmateriale. Deklarasjonsnummer, Produktregisteret: Nødtelefon, Giftinformasjonssentralen: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING Opplysninger om kjemikaliets sammensetning STOFFNAVN CASnr VEKTPROSENT SILANBEHANDLET KERAMIKK BISFENOLADIGLYCIDYLETERDIMETAKRYLAT Farekode(r) og risikosetninger: Xi; R:36/37/3843 (klassifisert av 3M). ECnr.: EINECS TRIETYLENGLYKOLDIMETAKRYLAT Farekode(r) og risikosetninger: Xi; R:36/37/3843 (klassifisert av 3M). ECnr.: EINECS VANN < 2

2 Dokumentnr.: Utgitt : 04/01/05 Versjon : Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 2 av M RESTORATIVE Z100MP ECnr.: EINECS Vedrørende innhold: Samtlige kjemiske stoffer brukt i dette produktet finnes i EINECS (EUs liste over "eksisterende kjemikalier") eller er fritatte polymerer hvis monomerer finnes i EINECS. Stoffenes klassifisering er i henhold til Stofflista (2002), oppdatert til og med 28 ATP (Adaption to Technical Progress) i Anneks I i EUs rådsdirektiv 67/548/EEC, Stoffdirektivet. Se punkt 16 for fullstendig tekst på Rsetningene listet ovenfor. 3 VIKTIGSTE FAREMOMENTER. Kjemikaliets klassifisering og viktigste skadevirkninger: Helsefare: Xi Irriterende. (R36/37/38) Irriterer øynene, luftveiene og huden. (R43) Kan gi allergi ved hudkontakt. Sikkerhet: Miljøfare:

3 Dokumentnr.: Utgitt : 04/01/05 Versjon : Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 3 av M RESTORATIVE Z100MP 4 FØRSTEHJELPSTILTAK. Tiltak øyne: Skyll øynene med store mengder vann. Hvis tegn/symptomer vedvarer, kontakt lege. Tiltak hud: Ta av tilsølte klær og sko. Skyll huden umiddelbart med store mengder vann. Kontakt lege. Vask forurenset tøy og skotøy før gjenbruk. Tiltak innånding: Bring vedkommende til frisk luft. Hvis tegn/symptomer oppstår, kontakt lege. Tiltak svelging: Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege umiddelbart. Gi vedkommende to glass vann. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. 5 TILTAK VED BRANNSLUKNING. Egnet brannslukningsmiddel: Vanlig brennbart materiale. Bruk brannslokkingsapparater med klasse A brannslokkingsmidler (f.eks. vann, skum). Ikke egnet brannslukningsmiddel: Eksponeringsrisiko ved brann: Forbrenningsprodukter ved brann: Se under Farlige termiske spaltningsprodukter i punkt 10, Stabilitet og reaktivitet. Prosedyrer ved slukking av brann: Bruk fullt verneutstyr (brannmannsklær) og åndedrettsbeskyttelsesapparat. Spesielle tiltak ved brannslukning:

4 Dokumentnr.: Utgitt : 04/01/05 Versjon : Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 4 av M RESTORATIVE Z100MP 6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP. Personlige vernetiltak: Se vernetiltak under andre punkter i dette HMSdatabladet. Se punkt 8, Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr. Tiltak ved utslipp: Ventiler området med frisk luft. Samle så mye som mulig av sølt materiale. Rengjør området. Samle opp alle de gjenværende restene. Plasser i en lukket beholder godkjent for transport av ansvarlige myndigheter. Avhend det oppsamlede materialet så raskt som mulig. Fjerning av kjemikalieavfall: Se punkt 13, Fjerning av kjemikalieavfall. 7 HÅNDTERING OG OPPBEVARING. Betingelser for sikker oppbevaring: Oppbevares på et kjølig sted. Uforenelige materialer: Ventilasjon: Sikkerhetstiltak for å forhindre brann: Sikkerhetstiltak for å forhindre eksplosjon: Sikkerhetstiltak for å forhindre statisk elektrisitet: Forholdsregler ved bruk:

5 Dokumentnr.: Utgitt : 04/01/05 Versjon : Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 5 av M RESTORATIVE Z100MP 8 EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR. Øyevern: Unngå kontakt med øynene. Følgende verneutstyr bør benyttes alene eller i kombinasjon etter behov for å forhindre kontakt med øynene: Vernebriller med sideskjold. Håndvern: Notouch technique anbefales. Hvis hudkontakt forekommer, vask huden med såpe og vann. Akrylater kan penetrere vanlig brukte hanskematerialer. Best er imidlertid nitrilgummi. Hvis produktet kommer i kontakt med hansken, fjern hansken og kast den, vask straks hendene med såpe og vann og ta i bruk en ny hanske. Bruk egnede hansker ved håndtering av dette produktet. Hanskens egnethet bør sjekkes med hanskeleverandøren. Europeisk standard (CEN) for vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer innenfor helsestell er EN374. Annet hudvern enn håndvern: Unngå hudkontakt. Åndedrettsvern: Under normale bruksforhold forventes ikke luftbåren eksponering å være av en slik betydning at åndedrettsvern er nødvendig. Svelging: Må ikke inntas. Anbefalt ventilasjon: Adm. normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2003: SILANBEHANDLET KERAMIKK ( ) Anmerkninger: Ingen adm. norm. BISFENOLADIGLYCIDYLETERDIMETAKRYLAT ( ) Anmerkninger: Ingen adm. norm. TRIETYLENGLYKOLDIMETAKRYLAT (109160) Anmerkninger: Ingen adm. norm. VANN ( ) Anmerkninger: Ingen adm. norm.

6 Dokumentnr.: Utgitt : 04/01/05 Versjon : Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 6 av M RESTORATIVE Z100MP 9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER. Tilstandsform, farge, lukt: ph: Kokepunkt/intervall: Smeltepunkt/intervall: Flammepunkt: Pasta. Tannfarvet. Svak akrylatlukt. Ikke kjent Antennelighet (fast stoff, gass): Selvantennelighet: Eksplosjonsgrenser, nedre: Eksplosjonsgrenser, øvre: Ikke kjent Oksiderende egenskaper: Eksplosive egenskaper: Damptrykk: Løselighet i vann: Uløselig Fordelingskoeffisient (noktanol/vann): Spesifikk vekt: =2.1 Damptetthet: Flyktige organiske forbindelser (VOC): Fordampningshastighet: Viskositet: Andel flyktige: Ubetydelig (<0,1 %)

7 Dokumentnr.: Utgitt : 04/01/05 Versjon : Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 7 av M RESTORATIVE Z100MP 10 STABILITET OG REAKTIVITET. Forhold som skal unngås: Materialer som skal unngås: Ingen kjente. Farlige termiske spaltningsprodukter: Karbonmonoksid under forbrenning. Karbondioksid under forbrenning. Stabilitet og reaktivitet: Stabilt. Farlig polymerisasjon vil ikke forekomme. 11 OPPLYSNINGER OM HELSEFARE. Effekter øyne: Moderat øyeirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte rødhet, hevelse, smerter, tårer og slørete og tåkete syn. Effekter hud: Moderat hudirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte lokal rødhet, hevelse, kløe og tørrhet. Langvarig eller gjentatt eksponering kan føre til: Allergisk hudreaksjon (ikke fotoinitiert): tegn/symptomer kan innbefatte rødhet, hevelse, blemmer og kløe. Effekter innånding: Irritasjon (øvre luftveier): tegn/symptomer kan innbefatte hoste, nysing, rennende nese, hodepine, heshet og smerter i nese og svelg. Effekter svelging: Irritasjon i magetarmkanalen: tegn/symptomer kan innbefatte magesmerter, kvalme, diaré og brekninger. Informasjon om allergi, overfølsomhet:

8 Dokumentnr.: Utgitt : 04/01/05 Versjon : Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 8 av M RESTORATIVE Z100MP Produktet inneholder allergifremkallende stoff. (R43) Kan gi allergi ved hudkontakt. Kreftfremkallende egenskaper: Arvestoffskadelige egenskaper: Reproduksjonsskadelige egenskaper: 12 MILJØOPPLYSNINGER. Virkninger på miljøet: En nøktern vurdering indikerer at dette produktet representerer en lav miljørisiko fordi bruken og avfallshåndteringen av produktet lite trolig vil resultere i signifikante utslipp av stoffer til miljøet. Miljøskjebne: Ikke fastsatt. Økotoksisitetsdata: Ikke fastsatt. 13 FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL. Metoder for avfallsbehandling: OBS: Farlig avfall. Skal leveres til den som lovlig kan håndtere dette. Se "Spesielle retningslinjer for avfallsbehandling". Produktet i overlevert stand: Brennes i et industrielt eller kommersielt anlegg sammen med et brennbart materiale. Spesielle retningslinjer for avfallsbehandling: Lever avfall til en offentlig godkjent innsamler, mottaks eller behandlingsanlegg for farlig avfall.

9 Dokumentnr.: Utgitt : 04/01/05 Versjon : Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 9 av M RESTORATIVE Z100MP Anbefalte avfallsgrupper: EALkode : Kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer. Avfallstoffnummer: 7152 Organisk avfall uten halogen. Spesielle komponenter: Metakrylater. Sørg for avfallshåndtering iht. gjeldende forskrifter. For nærmere informasjon om forsvarlig håndtering kan Norsas AS kontaktes, tlf Se punkt 15, Opplysninger om lover og forskrifter for informasjon om regelverk. Se spesielle lover og forskrifter, pkt OPPLYSNINGER OM TRANSPORT. Øvrige opplysninger: Dersom produktet er klassifisert som farlig gods finnes aktuell transportklassifisering på siste side i HMSdatabladet. Se "Transportinfo" under de respektive 3M idnummerene. OBS: Våre HMSdatablader på internett har ikke transportinformasjon. Kontakt Miljøavdelingen ved 3M Norge A/S etter behov. 15 OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER. Merkeetikett: Symbol(er): Xi Irriterende. Inneholder: BisfenolAdiglycidyleterdimetakrylat; Trietylenglykoldimetakrylat Rsetninger: (R36/37/38) Irriterer øynene, luftveiene og huden. (R43) Kan gi allergi ved hudkontakt. Ssetninger:

10 Dokumentnr.: Utgitt : 04/01/05 Versjon : Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 10 av M RESTORATIVE Z100MP (S24/25) Unngå kontakt med huden og øynene. (S37) Bruk egnede vernehansker. (S26) Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. (S28) Får man stoff på huden, vask straks med store mengder såpe og vann. (S2) Oppbevares utilgjengelig for barn. Andre sikkerhetsforanstaltninger: Notouch technique anbefales. Hvis hudkontakt forekommer, vask huden med såpe og vann. Akrylater kan penetrere vanlig brukte hanskematerialer. Best er imidlertid nitrilgummi. Hvis produktet kommer i kontakt med hansken, fjern hansken og kast den, vask straks hendene med såpe og vann og ta i bruk en ny hanske. (S4065) Vennligst les pakningsvedlegget for ytterligere informasjon om forholdsregler. YLgruppe: Korr. yrkeshyg. luftbehov: Øvrige opplysninger om merkeetiketten: Kontakt 3M for ytterligere informasjon. Spesielle lover og bestemmelser: 1.) Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljøog sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. 2.) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. 3.) Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften). 4.) Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. 5.) Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter. 6.) Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen. 7.) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 8.) Etc.

11 Dokumentnr.: Utgitt : 04/01/05 Versjon : Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 11 av M RESTORATIVE Z100MP 16 ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERNES SIKKERHET OG HELSE. Ordlyd på Rsetning(er) under pkt. 2: (R36/37/38) Irriterer øynene, luftveiene og huden. (R43) Kan gi allergi ved hudkontakt. Begrensninger i bruk: Kun for bruk av tannhelsepersonell. Viktigste kilde(r) ved utarbeidelsen av HMSdatabladet: Datablad fra 3M General Offices, St. Paul, Minnesota, USA. Årsak til oppdatering: Versjon 07.00: Hele databladet er revidert. De fleste punktene i databladet er endret i forhold til forrige versjon. Informasjonen på dette HMSdatabladet er i henhold til våre nåværende opplysninger og beste oppfatning angående riktig bruk og håndteringen av dette produktet under normale forhold. Enhver bruk av produktet som ikke er i samsvar med dette HMSdatabladet, eller som medfører bruk av produktet i kombinasjon med andre produkter eller enhver annen prosess er brukerens ansvar.

12 Dokumentnr.: Utgitt : 04/01/05 Versjon : Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 12 av M RESTORATIVE Z100MP FØLGENDE PRODUKTER DEKKES AV DETTE HMSDATABLADET: 3M IDnr. : D3 Z100MP Sprøyte 4 g 3M IDnr. : C4 Z100mp Sprøyte 4g 3M IDnr. : C2 Z100mp Sprøyte 4g 3M IDnr. : B3 Z100mp Sprøyte 4g 3M IDnr. : B2 Z100mp Sprøyte 4g 3M IDnr. : A4 Z100mp Sprøyte 4g 3M IDnr. : A3,5 Z100mp Sprøyte 4g 3M IDnr. : A3 Z100mp Sprøyte 3M IDnr. : A2 Z100MP Sprøyte 3M IDnr. : A1 Z100mp Sprøyte 4g 4 g 4g 3M IDnr. : UD Z100mp Refill Kapsler 3M IDnr. : P Z100mp Refill Kapsler 3M IDnr. : I Z100mp Refill Kapsler 3M IDnr. : CY Z100MP Refill kapsler 18 stk. 3M IDnr. : CG Z100mp Refill Kapsler

13 Dokumentnr.: Utgitt : 04/01/05 Versjon : Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 13 av M RESTORATIVE Z100MP 3M IDnr. : D3 Z100mp Refill Kapsler 3M IDnr. : C4 Z100mp Refill Kapsler 3M IDnr. : C2 Z100mp Refill Kapsler 3M IDnr. : B3 Z100mp Refill Kapsler 3M IDnr. : B2 Z100mp Refill Kapsler 3M IDnr. : A4 Z100mp Refill Kapsler 3M IDnr. : A3,5 Z100mp Refill Kapsler 3M IDnr. : A3 Z100MP Refill Kapsler 3M IDnr. : A2 Z100mp Refill Kapsler 3M IDnr. : A1 Z100mp Refill Kapsler 3M IDnr. : ud Z100mp Sprøyte 4g 3M IDnr. : i Z100mp Sprøyte 4g 3M IDnr. : cy Z100mp Sprøyte 4g 3M IDnr. : cg Z100mp Sprøyte 4g

14 Dokumentnr.: Utgitt : 04/01/05 Versjon : Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 14 av M RESTORATIVE Z100MP 3M IDnr. : p Z100mp Sprøyte 4g Transportinfo : Produktet er ikke farlig gods

Dokumentnummer : 16-5565-3 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : ---

Dokumentnummer : 16-5565-3 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : --- http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?ssssssnuoy90oy9yugbqp9grl1nd4y9ta8utv&f 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54 3M Norge A/S Hvamveien 6 N2013 SKJETTEN NORWAY ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad) ========================================================================

Detaljer

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : ---

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : --- http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?llllll2nhrtvgr_4njfnyt9kdx2xert4uqm4osz 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Boston Scandinavia AB Adresse Berga Allè 1 Postnr./sted 254 52 Helsingborg Telefon +46 42-15 38 60

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

RENOLIT WATERGUARD CA LZ

RENOLIT WATERGUARD CA LZ HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad RENOLIT WATERGUARD CA LZ Handelsnavn: RENOLIT WATERGUARD CA LZ Revisjonsdato: 27.11.2006 Erstatter: 12.03.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua ADDI Aqua Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR TUK22.pdf Utgitt dato 05.02.2010 Revisjonsdato 03.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer