Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54"

Transkript

1 3M Norge A/S Hvamveien 6 N2013 SKJETTEN NORWAY ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad) ======================================================================== Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54 HMSdatabladet er utarbeidet av Miljøavdelingen ved 3M Norge A/S. Telefon: / Telefax: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Importør: 3M Norge A/S, Postboks 100, Hvamveien 6, 2026 Skjetten. Telefon: Telefax: Kjemikaliets navn: Kitbestandeler: M(TM) ESPE(TM) PERMADYNE HIGH, PERMADYNE FEST, PE M(TM) ESPE(TM) POLYETHER ADHESIVE 17 ML B M(TM) ESPE(TM) PERMADYNE GARANT 2:1 BASE M(TM) ESPE(TM) PERMADYNE PENTA H / PERMADYNE PENT M(TM) ESPE(TM) PERMADYNE GARANT 2:1 CATALYST Produktbeskrivelse: Produktet består av flere separate deler. Det er utarbeidet et HMSdatablad for hver av de ulike delene der dette er aktuelt. De respektive HMSdatabladene følger vedlagt. Vennligst oppbevar disse samlet. De aktuelle dokumentnumrene er listet ovenfor. Årsak til oppdatering: Versjon 01.00: Nytt HMSdatablad.

2 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 2 av M(TM) ESPE(TM) PERMADYNE HIGH, PERMADYNE FEST, PERMADYNE PENTA HMSdatabladet er utarbeidet av Miljøavdelingen ved 3M Norge A/S. Telefon: / Telefax: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Importør: 3M Norge A/S, Postboks 100, Hvamveien 6, 2026 Skjetten. Telefon: Telefax: Kjemikaliets navn: 3M(TM) ESPE(TM) PERMADYNE HIGH, PERMADYNE FEST, PERMADYNE PENTA H BASE Kjemikaliets bruksområde: Avtrykksmateriale. Deklarasjonsnummer, Produktregisteret: Møter ikke kriteriene for deklarasjonsplikt. Nødtelefon, Giftinformasjonssentralen: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING Opplysninger om kjemikaliets sammensetning STOFFNAVN CASnr VEKTPROSENT POLYETER Trade Secret DIATOMÉJORD ECnr.: EINECS FETTSYRER TRIGLYCERIDER Trade Secret 5 20 DIBENZYLTOLUEN Trade Secret C.I. PIGMENT WHITE < 2 ECnr.: EINECS Vedrørende innhold: Stoffenes klassifisering er i henhold til Stofflista (2002),

3 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 3 av 54 oppdatert til og med 28 ATP (Adaption to Technical Progress) i Anneks I i EUs rådsdirektiv 67/548/EEC, Stoffdirektivet. Ved klassifisering av innholdsstoffene er eventuell klassifisering gitt i 29.ATP tatt til følge. 3 VIKTIGSTE FAREMOMENTER. Kjemikaliets klassifisering og viktigste skadevirkninger: Ingen umiddelbar helse, sikkerhets eller miljøfare er forventet. Produktet er vurdert ikke merkepliktig i henhold til kriteriene i gjeldende forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Helsefare: Sikkerhet: Miljøfare: 4 FØRSTEHJELPSTILTAK. Tiltak øyne: Skyll øynene med store mengder vann. Hvis tegn/symptomer vedvarer, kontakt lege. Tiltak hud: Vask berørt område med såpe og vann. Hvis tegn/symptomer oppstår, kontakt lege. Tiltak innånding: Behov for førstehjelp forventes ikke å være nødvendig. Tiltak svelging: Behov for førstehjelp forventes ikke å være nødvendig.

4 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 4 av 54 5 TILTAK VED BRANNSLUKNING. Egnet brannslukningsmiddel: Bruk brannslokkingsapparater med klasse B brannslokkingsmidler (f.eks. pulver, karbondioksid). Ikke egnet brannslukningsmiddel: Eksponeringsrisiko ved brann: Forbrenningsprodukter ved brann: Se under Farlige termiske spaltningsprodukter i punkt 10, Stabilitet og reaktivitet. Prosedyrer ved slukking av brann: Bruk fullt verneutstyr inklusiv hjelm, åndedrettsbeskyttelsesapparat, jakke og bukse, bånd rundt armer, midje og bein, ansiktsmaske og beskyttende hette til utsatte områder av hodet. Spesielle tiltak ved brannslukning: 6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP. Personlige vernetiltak: Se vernetiltak under andre punkter i dette HMSdatabladet. Se punkt 8, Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr. Tiltak ved utslipp: Ventiler området med frisk luft. Samle så mye som mulig av sølt materiale. Fjern restene med et passende løsemiddel utvalgt av en kvalifisert og bemyndiget person. Ventiler området med frisk luft. Les og følg forholdsreglene på løsemiddeletiketten og i det tilhørende HMSdatablad. Samle opp alle de gjenværende restene. Plasser i en lukket beholder godkjent for transport av ansvarlige myndigheter. Fjerning av kjemikalieavfall: Se punkt 13, Fjerning av kjemikalieavfall.

5 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 5 av 54 7 HÅNDTERING OG OPPBEVARING. Betingelser for sikker oppbevaring: Uforenelige materialer: Må ikke lagres varmt. Må ikke lagres i direkte sollys. Ventilasjon: Sikkerhetstiltak for å forhindre brann: Sikkerhetstiltak for å forhindre eksplosjon: Sikkerhetstiltak for å forhindre statisk elektrisitet: Forholdsregler ved bruk: 8 EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR. Øyevern: Unngå kontakt med øynene. Følgende verneutstyr bør benyttes alene eller i kombinasjon etter behov for å forhindre kontakt med øynene: Vernebriller med sideskjold. Håndvern: Annet hudvern enn håndvern: Unngå langvarig eller gjentatt hudkontakt. Det er vanligvis ikke behov for vernehansker. Åndedrettsvern: Under normale bruksforhold forventes ikke luftbåren eksponering å

6 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 6 av 54 være av en slik betydning at åndedrettsvern er nødvendig. Svelging: Må ikke inntas. Anbefalt ventilasjon: Adm. normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2003: POLYETER (Trade Secret) Anmerkninger Ingen adm. norm. DIATOMÉJORD ( ) 8timers verdi ppm 8timers verdi mg/m3 1,5 Anmerkninger Respirabelt støv. FETTSYRER TRIGLYCERIDER (Trade Secret) Anmerkninger Ingen adm. norm. DIBENZYLTOLUEN (Trade Secret) Anmerkninger Ingen adm. norm. C.I. PIGMENT WHITE 5 ( ) Anmerkninger Ingen adm. norm. 9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER. Tilstandsform, farge, lukt: ph: Kokepunkt/intervall: Smeltepunkt/intervall: Flammepunkt: Fast stoff. Pasta. Forskjellige farger, karakteristisk lukt. Ikke kjent Ikke relevant Ikke kjent Ikke relevant

7 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 7 av 54 Antennelighet (fast stoff, gass): Selvantennelighet: Eksplosjonsgrenser, nedre: Eksplosjonsgrenser, øvre: Ikke kjent Ikke relevant Ikke relevant Oksiderende egenskaper: Eksplosive egenskaper: Damptrykk: Løselighet i vann: Ikke relevant Uløselig Fordelingskoeffisient (noktanol/vann): Spesifikk vekt: Damptetthet: Flyktige organiske forbindelser (VOC): Fordampningshastighet: Viskositet: Andel flyktige: Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant centipoise Ikke relevant 10 STABILITET OG REAKTIVITET. Forhold som skal unngås: Materialer som skal unngås: Varme. Farlige termiske spaltningsprodukter: Irriterende damper og gasser. Stabilitet og reaktivitet: Farlig polymerisasjon vil ikke forekomme. Stabilt.

8 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 8 av OPPLYSNINGER OM HELSEFARE. Effekter øyne: Mekanisk øyeirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte smerter, rødhet, tårer og rifter på hornhinnen. Effekter hud: En enkelt eksponering kan føre til: Mild hudirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte lokal rødhet, hevelse og kløe. Effekter innånding: Ingen helseeffekter forventes. Effekter svelging: Ingen helseeffekter forventes. Informasjon om allergi, overfølsomhet: Kreftfremkallende egenskaper: Arvestoffskadelige egenskaper: Reproduksjonsskadelige egenskaper:

9 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 9 av MILJØOPPLYSNINGER. Virkninger på miljøet: 13 FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL. Metoder for avfallsbehandling: Brennes i et industrielt eller kommersielt anlegg. Lever avfall til en offentlig godkjent innsamler, mottaks eller behandlingsanlegg for kjemisk avfall. Spesielle retningslinjer for avfallsbehandling: 14 OPPLYSNINGER OM TRANSPORT. Øvrige opplysninger: Dersom produktet er klassifisert som farlig gods finnes aktuell transportklassifisering på siste side i HMSdatabladet. Se "Transportinfo" under de respektive 3M idnummerene. OBS: Våre HMSdatablader på internett har ikke transportinformasjon. Kontakt Miljøavdelingen ved 3M Norge A/S etter behov.

10 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 10 av OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER. Merkeetikett: Symbol(er): Rsetninger: Ssetninger: (S24/25) Unngå kontakt med huden og øynene. (S26) Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. (S28) Får man stoff på huden, vask straks med store mengder såpe og vann. Andre sikkerhetsforanstaltninger: (S100) Helse, miljø og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere. YLgruppe: Korr. yrkeshyg. luftbehov: Øvrige opplysninger om merkeetiketten: Produktet er vurdert ikke merkepliktig i henhold til kriteriene i gjeldende forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. 3M har imidlertid utarbeidet ovennevnte advarselsmerking for produktet. Kontakt 3M for ytterligere informasjon. Spesielle lover og bestemmelser: 1.) Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljøog sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. 2.) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. 3.) Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften). 4.) Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. 5.) Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter. 6.) Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen. 7.) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 8.) Etc.

11 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 11 av ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERNES SIKKERHET OG HELSE. Ordlyd på Rsetning(er) under pkt. 2: Begrensninger i bruk: Kun for tannhelsepersonell. Viktigste kilde(r) ved utarbeidelsen av HMSdatabladet: Datablad fra 3M General Offices, St. Paul, Minnesota, USA. Årsak til oppdatering: Versjon 01.00: Nytt HMSdatablad. Informasjonen på dette HMSdatabladet er i henhold til våre nåværende opplysninger og beste oppfatning angående riktig bruk og håndteringen av dette produktet under normale forhold. Enhver bruk av produktet som ikke er i samsvar med dette HMSdatabladet, eller som medfører bruk av produktet i kombinasjon med andre produkter eller enhver annen prosess er brukerens ansvar.

12 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 12 av M(TM) ESPE(TM) POLYETHER ADHESIVE 17 ML BOTTLE (NA) HMSdatabladet er utarbeidet av Miljøavdelingen ved 3M Norge A/S. Telefon: / Telefax: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Importør: 3M Norge A/S, Postboks 100, Hvamveien 6, 2026 Skjetten. Telefon: Telefax: Kjemikaliets navn: 3M(TM) ESPE(TM) POLYETHER ADHESIVE 17 ML BOTTLE (NA) Kjemikaliets bruksområde: Adhesive for binding mellom polyeter avtrykksmaterialer og avtrykksje. Deklarasjonsnummer, Produktregisteret: Møter ikke kriteriene for deklarasjonsplikt. Nødtelefon, Giftinformasjonssentralen: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING Opplysninger om kjemikaliets sammensetning STOFFNAVN CASnr VEKTPROSENT ETYLACETAT Farekode(r) og risikosetninger: F;Xi; R: ECnr.: EINECS HEPTAN (OG ISOMERE) Farekode(r) og risikosetninger: F;Xn;N; R:113850/ Note: C. ECnr.: EINECS ACETON Farekode(r) og risikosetninger: F;Xi; R: ECnr.: EINECS

13 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 13 av 54 POLYKLOROPREN 1 10 FENOLHARPIKS 1 10 NAFTA (PETROLEUM), < 5 HYDROGENBEHANDLET LETT Farekode(r) og risikosetninger: T; R:4565. Tilleggsklassifisert av råvareleverandør: F;Xi;N; R:113851/5367. Note: 4,H,P. ECnr.: EINECS Vedrørende innhold: Vedrørende note P: Stoffet/stoffene er unntatt merkeforskriftens T;R45 klassifisering, da innholdet av benzen (ECnr ) er <0,1 vekt %. Vedrørende note 4: Stoffet/stoffene er unntatt merkeforskriftens Xn;R65 klassifisering grunnet produktets viskositet. Stoffenes klassifisering er i henhold til Stofflista (2002), oppdatert til og med 28 ATP (Adaption to Technical Progress) i Anneks I i EUs rådsdirektiv 67/548/EEC, Stoffdirektivet. Se punkt 16 for fullstendig tekst på Rsetningene listet ovenfor. 3 VIKTIGSTE FAREMOMENTER. Kjemikaliets klassifisering og viktigste skadevirkninger: Helsefare: Xi Irriterende. (R36/38) Irriterer øynene og huden. (R67) Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Sikkerhet: F Meget brannfarlig. (R11) Meget brannfarlig. Miljøfare: N Miljøskadelig. (R50/53) Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

14 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 14 av 54 4 FØRSTEHJELPSTILTAK. Tiltak øyne: Skyll øynene med store mengder vann. Hvis tegn/symptomer vedvarer, kontakt lege. Tiltak hud: Vask berørt område med såpe og vann. Hvis tegn/symptomer oppstår, kontakt lege. Tiltak innånding: Bring vedkommende til frisk luft. Hvis tegn/symptomer oppstår, kontakt lege. Tiltak svelging: Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege umiddelbart. Gi vedkommende to glass vann. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. 5 TILTAK VED BRANNSLUKNING. Egnet brannslukningsmiddel: Bruk brannslokkingsapparater med klasse B brannslokkingsmidler (f.eks. pulver, karbondioksid). Ikke egnet brannslukningsmiddel: Eksponeringsrisiko ved brann: Varme fra brann kan forårsake at lukkede beholdere eksploderer grunnet økt trykk. Damp kan bre seg i betydelige avstander langs bakken eller gulvet til tennkilder og slå tilbake. Forbrenningsprodukter ved brann: Se under Farlige termiske spaltningsprodukter i punkt 10, Stabilitet og reaktivitet. Prosedyrer ved slukking av brann: Vann kan ikke slukke brann effektivt, men bør imidlertid brukes til nedkjøling av branneksponerte beholdere og overflater og til å avverge eksplosiv lekkasje.

15 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 15 av 54 Bruk fullt verneutstyr (brannmannsklær) og åndedrettsbeskyttelsesapparat. 6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP. Personlige vernetiltak: Se øvrige punkter i databladet vedrørende informasjon om helserisiko, åndedrettsvern, ventilasjon og personlig verneutstyr. (Blant annet punkt 8 og 11). Tiltak ved utslipp: For større spill, dekk avløp og lag diker for å unngå adgang til kloakksystemer eller vannreserver. Bearbeid sølet fra ytterkantene og innad, dekk til med bentonitt, vermikulitt eller kommersielt tilgjengelig uorganisk absorberende materiale. Bland inn tilstrekkelig absorbent til det virker tørt. Lukk beholderen. Evakuer ubeskyttet og utrenet personell fra risikoområdet. Sølet bør fjernes av kvalifisert personell. Fjern alle antennelseskilder, f.eks. flammer, rykende materialer og elektriske tennkilder. Bruk kun ikkegnistdannende utstyr. Ventiler området med frisk luft. Ved store mengder søl eller søl i lukkede rom, sørg for mekanisk ventilasjon for å spre eller suge ut dampene i tråd med god yrkeshygienisk praksis. Advarsel! En motor kan være en antennelseskilde og kan forårsake at brannfarlige gasser eller damper i det tilsølte området antenner eller eksploderer. Demm opp spill. Tilsølt område dekkes med et brannslokkingsskum beregnet til bruk på løsemidler som alkoholer og aceton som kan oppløses i vann. Dekk til med vann. Husk, tilsetning av absorberende materialer vil ikke fjerne giftige, etsende eller eksplosjonsfarlige stoffer. Samle så mye som mulig av sølt materiale ved bruk av ikkegnistdannende redskap. Fjern restene med et passende løsemiddel utvalgt av en kvalifisert og bemyndiget person. Ventiler området med frisk luft. Les og følg forholdsreglene på løsemiddeletiketten og i det tilhørende HMSdatablad. Plasser i en egnet metallbeholder godkjent for transport av ansvarlige myndigheter. Avhend det oppsamlede materialet så raskt som mulig. Fjerning av kjemikalieavfall: Se punkt 13, Fjerning av kjemikalieavfall.

16 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 16 av 54 7 HÅNDTERING OG OPPBEVARING. Betingelser for sikker oppbevaring: Uforenelige materialer: Må ikke lagres varmt. Må ikke lagres i direkte sollys. Ventilasjon: Oppbevar beholderen på et godt ventilert sted. Sikkerhetstiltak for å forhindre brann: Sikkerhetstiltak for å forhindre eksplosjon: Brennbar væske og damp. Holdes vekk fra varme, gnister, åpen flamme, sparebluss og andre antennelseskilder. Sikkerhetstiltak for å forhindre statisk elektrisitet: Forholdsregler ved bruk: Hold emballasjen tett lukket. Innholdet kan være under trykk. Vær forsiktig når emballasjen åpnes. 8 EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR. Øyevern: Unngå kontakt med øynene. Følgende verneutstyr bør benyttes alene eller i kombinasjon etter behov for å forhindre kontakt med øynene: Vernebriller med sideskjold. Håndvern: For å unngå hudkontakt, velg og bruk hansker og/eller verneklær basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Konferer med din leverandør av hansker og/eller verneklær for valg av egnede materialer. Europeisk standard (CEN) for vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer innenfor helsestell er EN374. Annet hudvern enn håndvern: Unngå hudkontakt.

17 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 17 av 54 Åndedrettsvern: Under normale bruksforhold forventes ikke luftbåren eksponering å være av en slik betydning at åndedrettsvern er nødvendig. Unngå innånding av damp, tåke eller spray. Svelging: Må ikke inntas. Anbefalt ventilasjon: Brukes på et godt ventilert sted. Adm. normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2003: ETYLACETAT (141786) 8timers verdi ppm 150 8timers verdi mg/m3 550 HEPTAN (OG ISOMERE) (142825) 8timers verdi ppm 200 8timers verdi mg/m3 800 ACETON (67641) 8timers verdi ppm 125 8timers verdi mg/m3 295 POLYKLOROPREN () Anmerkninger Ingen adm. norm. FENOLHARPIKS () Anmerkninger Ingen adm. norm. NAFTA (PETROLEUM), HYDROGENBEHANDLET LETT ( ) 8timers verdi ppm 8timers verdi mg/m3 275

18 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 18 av 54 9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER. Tilstandsform, farge, lukt: ph: Kokepunkt/intervall: Smeltepunkt/intervall: Flammepunkt: Væske. Blå. Karakteristisk løsemiddellukt. Ikke kjent =56.11 C Ikke kjent =1.11 C Closed cup Antennelighet (fast stoff, gass): Selvantennelighet: Eksplosjonsgrenser, nedre: Eksplosjonsgrenser, øvre: Ikke kjent Ikke kjent Ikke kjent Oksiderende egenskaper: Eksplosive egenskaper: Damptrykk: =180 mmhg Løselighet i vann: Moderat (110 %) Fordelingskoeffisient (noktanol/vann): Spesifikk vekt: Damptetthet: 2 4 Flyktige organiske forbindelser (VOC): Fordampningshastighet: Viskositet: Andel flyktige: Ikke kjent ca.1 =40000 centipoise Ikke kjent

19 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 19 av STABILITET OG REAKTIVITET. Forhold som skal unngås: Materialer som skal unngås: Varme. Gnister og/eller åpen ild. Farlige termiske spaltningsprodukter: Karbonmonoksid under forbrenning. Karbondioksid under forbrenning. Irriterende damper eller gasser under forbrenning. Stabilitet og reaktivitet: Farlig polymerisasjon vil ikke forekomme. Stabilt. 11 OPPLYSNINGER OM HELSEFARE. Effekter øyne: Moderat øyeirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte rødhet, hevelse, smerter, tårer og slørete og tåkete syn. Effekter hud: Hudirritasjon (forsinket): tegn/symptomer kan innbefatte rødhet på berøringspunktet, hevelse, kløe og smerte. Disse virkningene vil ikke nødvendigvis oppstå rett etter eksponering. Effekter innånding: Irritasjon (øvre luftveier): tegn/symptomer kan innbefatte hoste, nysing, rennende nese, hodepine, heshet og smerter i nese og svelg. Effekter svelging: Irritasjon i magetarmkanalen: tegn/symptomer kan innbefatte magesmerter, kvalme, diaré og brekninger. Informasjon om allergi, overfølsomhet: Kreftfremkallende egenskaper: Arvestoffskadelige egenskaper:

20 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 20 av 54 Reproduksjonsskadelige egenskaper: Andre skadevirkninger, helse: Påvirkning av sentralnervesystemet: tegn/symptomer kan innbefatte hodepine, ørhet, søvnighet, mangel på koordinasjon, kvalme, nedsatt reaksjonsevne, sløret tale, svimmelhet og bevisstløshet. 12 MILJØOPPLYSNINGER. Virkninger på miljøet: En eller flere av bestanddelene i produktet har en betydelig kjent eller forutsigbar miljøfare, men en nøktern vurdering indikerer en lav miljørisiko. Forventet bruk og riktig avhending vil trolig ikke føre til at de miljøfarlige bestanddelen(e) i produktet kommer over i miljøet i mengder eller via veier som kan forårsake uønskede miljøvirkninger. Miljøskjebne: Ikke fastsatt. Økotoksisitetsdata: Ikke fastsatt. 13 FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL. Metoder for avfallsbehandling: OBS: Farlig avfall. Skal leveres til den som lovlig kan håndtere dette. Se "Spesielle retningslinjer for avfallsbehandling". Spesielle retningslinjer for avfallsbehandling: Lever avfall til en offentlig godkjent innsamler, mottaks eller behandlingsanlegg for farlig avfall. Anbefalte avfallsgrupper: EALkode : Avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer. Avfallstoffnummer: 7051 Maling, lim, lakk, løsemiddelbasert.

21 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 21 av 54 Spesielle komponenter: Sørg for avfallshåndtering iht. gjeldende forskrifter. For nærmere informasjon om forsvarlig håndtering kan Norsas AS kontaktes, tlf Se punkt 15, Opplysninger om lover og forskrifter for informasjon om regelverk. Se spesielle lover og forskrifter, pkt OPPLYSNINGER OM TRANSPORT. Øvrige opplysninger: Dersom produktet er klassifisert som farlig gods finnes aktuell transportklassifisering på siste side i HMSdatabladet. Se "Transportinfo" under de respektive 3M idnummerene. OBS: Våre HMSdatablader på internett har ikke transportinformasjon. Kontakt Miljøavdelingen ved 3M Norge A/S etter behov. 15 OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER. Merkeetikett: Symbol(er): Xi Irriterende. F Meget brannfarlig. N Miljøskadelig. Inneholder: Etylacetat; heptan; aceton Rsetninger: (R11) Meget brannfarlig. (R36/38) Irriterer øynene og huden. (R67) Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. (R50/53) Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Ssetninger: (S16) Holdes vekk fra antennelseskilder Røyking forbudt. (S23A) Unngå innånding av damp. (S24/25) Unngå kontakt med huden og øynene. (S26) Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. (S28B) Får man stoff på huden,

22 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 22 av 54 vask straks med store mengder vann. (S3/9) Oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. (S39A) Bruk vernebriller. (S51) Må bare anvendes på godt ventilerte steder. (S60) Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall. YLgruppe: Korr. yrkeshyg. luftbehov: Øvrige opplysninger om merkeetiketten: Produktet er ikke fullstendig faremerket grunnet produktets emballasje (<125ml), jmf. Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier, kapittel IV, paragraf 18. Kontakt 3M for ytterligere informasjon. Spesielle lover og bestemmelser: 1.) Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljøog sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. 2.) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. 3.) Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften). 4.) Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. 5.) Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter. 6.) Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen. 7.) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 8.) Etc. 16 ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERNES SIKKERHET OG HELSE. Ordlyd på Rsetning(er) under pkt. 2: (R11) Meget brannfarlig. (R36) Irriterer øynene. (R38) Irriterer huden. (R45) Kan forårsake kreft. (R50/53) Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. (R51/53) Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. (R65) Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. (R66) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. (R67) Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Begrensninger i bruk: Kun for tannhelsepersonell.

23 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 23 av 54 Viktigste kilde(r) ved utarbeidelsen av HMSdatabladet: Datablad fra 3M General Offices, St. Paul, Minnesota, USA. Årsak til oppdatering: Versjon 01.00: Nytt HMSdatablad. Erstatter HMSdatablad med dokumentnummer Versjon 02.00: Hele databladet er revidert. De fleste punkter er endret i forhold til forrige versjon. Informasjonen på dette HMSdatabladet er i henhold til våre nåværende opplysninger og beste oppfatning angående riktig bruk og håndteringen av dette produktet under normale forhold. Enhver bruk av produktet som ikke er i samsvar med dette HMSdatabladet, eller som medfører bruk av produktet i kombinasjon med andre produkter eller enhver annen prosess er brukerens ansvar.

24 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 24 av M(TM) ESPE(TM) PERMADYNE GARANT 2:1 BASE HMSdatabladet er utarbeidet av Miljøavdelingen ved 3M Norge A/S. Telefon: / Telefax: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Importør: 3M Norge A/S, Postboks 100, Hvamveien 6, 2026 Skjetten. Telefon: Telefax: Kjemikaliets navn: 3M(TM) ESPE(TM) PERMADYNE GARANT 2:1 BASE Kjemikaliets bruksområde: Avtrykksmateriale. Deklarasjonsnummer, Produktregisteret: Møter ikke kriteriene for deklarasjonsplikt. Nødtelefon, Giftinformasjonssentralen: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING Opplysninger om kjemikaliets sammensetning STOFFNAVN CASnr VEKTPROSENT POLYETER Trade Secret POLYETYLENPOLYPROPYLENGLYKOL FETTSYRER TRIGLYCERIDER Trade Secret 1 5 DIATOMÉJORD ECnr.: EINECS DIBENZYLTOLUEN Trade Secret 1 5 Vedrørende innhold: Samtlige kjemiske stoffer brukt i dette produktet finnes i EINECS (EUs liste over "eksisterende kjemikalier") eller er fritatte polymerer hvis monomerer finnes i EINECS. Stoffenes

25 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 25 av 54 klassifisering er i henhold til Stofflista (2002), oppdatert til og med 28 ATP (Adaption to Technical Progress) i Anneks I i EUs rådsdirektiv 67/548/EEC, Stoffdirektivet. Ved klassifisering av innholdsstoffene er eventuell klassifisering gitt i 29.ATP tatt til følge. 3 VIKTIGSTE FAREMOMENTER. Kjemikaliets klassifisering og viktigste skadevirkninger: Ingen umiddelbar helse, sikkerhets eller miljøfare er forventet. Produktet er vurdert ikke merkepliktig i henhold til kriteriene i gjeldende forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Helsefare: Sikkerhet: Miljøfare: 4 FØRSTEHJELPSTILTAK. Tiltak øyne: Skyll øynene med store mengder vann. Hvis tegn/symptomer vedvarer, kontakt lege. Tiltak hud: Vask berørt område med såpe og vann. Hvis tegn/symptomer oppstår, kontakt lege. Tiltak innånding: Behov for førstehjelp forventes ikke å være nødvendig. Tiltak svelging: Behov for førstehjelp forventes ikke å være nødvendig.

26 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 26 av 54 5 TILTAK VED BRANNSLUKNING. Egnet brannslukningsmiddel: Bruk brannslokkingsapparater med klasse B brannslokkingsmidler (f.eks. pulver, karbondioksid). Ikke egnet brannslukningsmiddel: Eksponeringsrisiko ved brann: Forbrenningsprodukter ved brann: Se under Farlige termiske spaltningsprodukter i punkt 10, Stabilitet og reaktivitet. Prosedyrer ved slukking av brann: Bruk fullt verneutstyr inklusiv hjelm, åndedrettsbeskyttelsesapparat, jakke og bukse, bånd rundt armer, midje og bein, ansiktsmaske og beskyttende hette til utsatte områder av hodet. Vann kan brukes til å dekke brannen. Spesielle tiltak ved brannslukning: 6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP. Personlige vernetiltak: Se vernetiltak under andre punkter i dette HMSdatabladet. Se punkt 8, Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr. Tiltak ved utslipp: Ventiler området med frisk luft. Samle så mye som mulig av sølt materiale. Rengjør området. Plasser i en lukket beholder godkjent for transport av ansvarlige myndigheter. Avhend det oppsamlede materialet så raskt som mulig. Fjerning av kjemikalieavfall: Se punkt 13, Fjerning av kjemikalieavfall.

27 Dokumentnr.: Utgitt : 19/04/05 Versjon : Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 27 av 54 7 HÅNDTERING OG OPPBEVARING. Betingelser for sikker oppbevaring: Uforenelige materialer: Må ikke lagres varmt. Må ikke lagres i direkte sollys. Ventilasjon: Sikkerhetstiltak for å forhindre brann: Sikkerhetstiltak for å forhindre eksplosjon: Sikkerhetstiltak for å forhindre statisk elektrisitet: Forholdsregler ved bruk: 8 EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR. Øyevern: Unngå kontakt med øynene. Følgende verneutstyr bør benyttes alene eller i kombinasjon etter behov for å forhindre kontakt med øynene: Vernebriller med sideskjold. Håndvern: Annet hudvern enn håndvern: Det er vanligvis ikke behov for vernehansker. Unngå langvarig eller gjentatt hudkontakt. Åndedrettsvern: Under normale bruksforhold forventes ikke luftbåren eksponering å være av en slik betydning at åndedrettsvern er nødvendig.

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG.

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Sid 1 (8) 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Firmanavn Kosan Gas Norge AS Besøkadresse Grenseveien 82

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT:

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT: HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad RENISO SE55 Handelsnavn: RENISO SE 55 Revisjonsdato: 25.03.2004 Erstatter: 19.05.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: RENISO

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

RENOLIT WATERGUARD CA LZ

RENOLIT WATERGUARD CA LZ HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad RENOLIT WATERGUARD CA LZ Handelsnavn: RENOLIT WATERGUARD CA LZ Revisjonsdato: 27.11.2006 Erstatter: 12.03.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 PAX-18 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2011 Kjemikaliets navn PAX-18 Synonymer Kemira Pax-18 REACH reg. nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse S Hagmans Grundprimer CA komp A,Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp A, Stålplast

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Boston Scandinavia AB Adresse Berga Allè 1 Postnr./sted 254 52 Helsingborg Telefon +46 42-15 38 60

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Stoffnavn Naturgass GRUPPENAVN Unntatt fra REACH-registrering i overensstemmelse med

Detaljer

SIKKE RH ETSD ATAB LAD

SIKKE RH ETSD ATAB LAD SIKKE RH ETSD ATAB LAD Barazan Sist endret: 12.10.2012 Erstatter dato: 27.03.2009 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Barazan

Detaljer