3M Norge A/S NO Hvamveien 6 N-2013 SKJETTEN NORWAY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3M Norge A/S NO 16-2827-0 Hvamveien 6 N-2013 SKJETTEN NORWAY"

Transkript

1 3M Norge A/S NO Hvamveien 6 N2013 SKJETTEN NORWAY ======================================================================== SIKKERHETSDATABLAD ======================================================================== Dokumentnr.: Utgitt : 30/12/09 Versjon : Erstatter : 26/03/09 Skrevet ut : 30/12/09 Side 1 av 12 Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet av Miljøavdelingen ved 3M Norge A/S. Telefon: / Telefax: / Epost: 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Importør: 3M Norge A/S, Postboks 100, Hvamveien 6, 2026 Skjetten. Telefon: Telefax: Epost: Kjemikaliets navn: Kjemikaliets bruksområde: Dentalsement. Deklarasjonsnummer, Produktregisteret: Nødtelefon, Giftinformasjonssentralen: VIKTIGSTE FAREMOMENTER. Kjemikaliets klassifisering og viktigste skadevirkninger: Helsefare: Sikkerhet: Miljøfare: N Miljøskadelig. (R50/53) Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

2 Dokumentnr.: Utgitt : 30/12/09 Versjon : Erstatter : 26/03/09 Skrevet ut : 30/12/09 Side 2 av 12 3 STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING Opplysninger om kjemikaliets sammensetning STOFFNAVN CASnr VEKTPROSENT SINKOKSID > 90 ECnr.: EINECS Farekode(r) og risikosetninger: N; R:50/53. (29.ATP) TINN(II)FLUORID ECnr.: EINECS TINNDIOKSID ECnr.: EINECS Vedrørende innhold: Samtlige kjemiske stoffer brukt i dette produktet finnes i EINECS (EUs liste over "eksisterende kjemikalier") eller er fritatte polymerer hvis monomerer finnes i EINECS. Kontakt 3M for ytterligere informasjon. Stoffenes klassifisering er i henhold til Stofflista, oppdatert til og med 30 ATP (Adaption to Technical Progress) i Anneks I i EUs rådsdirektiv 67/548/EEC, Stoffdirektivet. Se punkt 16 for fullstendig tekst på eventuelle Rsetninger listet ovenfor. 4 FØRSTEHJELPSTILTAK. Tiltak øyne: Skyll øynene med store mengder vann. Hvis tegn/symptomer vedvarer, kontakt lege. Tiltak hud: Vask berørt område med såpe og vann. Hvis tegn/symptomer oppstår, kontakt lege. Tiltak innånding: Bring vedkommende til frisk luft. Hvis tegn/symptomer utvikles, kontakt lege. Tiltak svelging: Fremkall ikke brekninger med mindre instruks om dette er gitt av

3 Dokumentnr.: Utgitt : 30/12/09 Versjon : Erstatter : 26/03/09 Skrevet ut : 30/12/09 Side 3 av 12 medisinsk personell. Gi vedkommende to glass vann. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Kontakt lege. 5 TILTAK VED BRANNSLUKNING. Egnet brannslukningsmiddel: Ikke lettantennelig. Velg brannslukkingsmiddel som er egnet for omkringliggende brann. Ikke egnet brannslukningsmiddel: Eksponeringsrisiko ved brann: Forbrenningsprodukter ved brann: Se under Farlige termiske spaltningsprodukter i punkt 10, Stabilitet og reaktivitet. Prosedyrer ved slukking av brann: Bruk fullt verneutstyr (brannmannsklær) og åndedrettsbeskyttelsesapparat. Spesielle tiltak ved brannslukning: 6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP. Personlige vernetiltak: Se vernetiltak under andre punkter i dette sikkerhetsdatabladet. Se punkt 8, Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr. Tiltak ved utslipp: Evakuer ubeskyttet og utrenet personell fra risikoområdet. Sølet bør fjernes av kvalifisert personell. Samle så mye som mulig av sølt materiale. Bruk fuktemiddel eller vann for å unngå støving. Fei opp. Rengjør området. Samle opp alle de gjenværende restene. Plasser i en lukket beholder godkjent for transport av ansvarlige myndigheter. Avhend det oppsamlede materialet så raskt som mulig.

4 Dokumentnr.: Utgitt : 30/12/09 Versjon : Erstatter : 26/03/09 Skrevet ut : 30/12/09 Side 4 av 12 Fjerning av kjemikalieavfall: Se punkt 13, Fjerning av kjemikalieavfall. 7 HÅNDTERING OG OPPBEVARING. Betingelser for sikker oppbevaring: Uforenelige materialer: Ventilasjon: Sikkerhetstiltak for å forhindre brann: Sikkerhetstiltak for å forhindre eksplosjon: Sikkerhetstiltak for å forhindre statisk elektrisitet: Forholdsregler ved bruk: Unngå kontakt med øynene. Unngå langvarig eller gjentatt hudkontakt.

5 Dokumentnr.: Utgitt : 30/12/09 Versjon : Erstatter : 26/03/09 Skrevet ut : 30/12/09 Side 5 av 12 8 EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR. Øyevern: Unngå kontakt med øynene. Følgende verneutstyr bør benyttes alene eller i kombinasjon etter behov for å forhindre kontakt med øynene: Vernebriller med sideskjold. Håndvern: Annet hudvern enn håndvern: Unngå langvarig eller gjentatt hudkontakt. Det er vanligvis ikke behov for vernehansker. Åndedrettsvern: Under normale bruksforhold forventes ikke luftbåren eksponering å være av en slik betydning at åndedrettsvern er nødvendig. Svelging: Må ikke inntas. Anbefalt ventilasjon:. Adm. normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2007: SINKOKSID ( ) 8timers verdi ppm 8timers verdi mg/m3 5 TINN(II)FLUORID ( ) 8timers verdi ppm 8timers verdi mg/m3 2 (Beregnet som Sn). TINNDIOKSID ( ) 8timers verdi ppm 8timers verdi mg/m3 2 (Beregnet som Sn).

6 Dokumentnr.: Utgitt : 30/12/09 Versjon : Erstatter : 26/03/09 Skrevet ut : 30/12/09 Side 6 av 12 9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER. Tilstandsform, farge, lukt: ph: Kokepunkt/intervall: Smeltepunkt/intervall: Flammepunkt: Fast stoff. Fint pulver (med diameter mindre enn 10um). Svak karakteristisk lukt, svak rosa i farge. Ikke kjent Antennelighet (fast stoff, gass): Selvantennelighet: Eksplosjonsgrenser, nedre: Eksplosjonsgrenser, øvre: Ikke kjent Oksiderende egenskaper: Eksplosive egenskaper: Damptrykk: Løselighet i vann: Uløselig Fordelingskoeffisient (noktanol/vann): Spesifikk vekt: 4.7 Damptetthet: Flyktige organiske forbindelser (VOC): Fordampningshastighet: Viskositet: Andel flyktige:

7 Dokumentnr.: Utgitt : 30/12/09 Versjon : Erstatter : 26/03/09 Skrevet ut : 30/12/09 Side 7 av STABILITET OG REAKTIVITET. Forhold som skal unngås: Materialer som skal unngås: Ingen kjente. Farlige termiske spaltningsprodukter: Ingen kjente under forbrenning. Stabilitet og reaktivitet: Stabilt. Farlig polymerisasjon vil ikke forekomme. 11 OPPLYSNINGER OM HELSEFARE. Effekter øyne: Mild øyeirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte rødhet, smerter og tårer. Effekter hud: Mekanisk hudirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte slitaje, rødhet, smerte og kløe. Effekter innånding: Kan absorberes etter innånding og gi effekter på målorganet. Luftveisirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte hoste, nysing, rennende nese, hodepine, heshet, og smerter i nese og svelg. Effekter svelging: Kan absorberes etter svelging og gi effekter på målorganet. Mage/tarm irritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte smerter i buken, magesyke, kvalme, oppkast og diarè. Informasjon om allergi, overfølsomhet: Kreftfremkallende egenskaper: Arvestoffskadelige egenskaper:

8 Dokumentnr.: Utgitt : 30/12/09 Versjon : Erstatter : 26/03/09 Skrevet ut : 30/12/09 Side 8 av 12 Reproduksjonsskadelige egenskaper: Andre skadevirkninger, helse: Effekter på "hårde" vev: tegn/symptomer kan innbefatte fargeforandringer av tenner og negler, utviklingsdefekter av ben, tenner og negler, svekkelse av benstyrken, og tap av hår. 12 MILJØOPPLYSNINGER. Virkninger på miljøet: N Miljøskadelig. (R50/53) Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. En eller flere av bestanddelene i produktet har en betydelig kjent eller forutsigbar miljøfare, men en nøktern vurdering indikerer en lav miljørisiko. Forventet bruk og riktig avhending vil trolig ikke føre til at de miljøfarlige bestanddelen(e) i produktet kommer over i miljøet i mengder eller via veier som kan forårsake uønskede miljøvirkninger. Miljøskjebne: Ikke fastsatt. Økotoksisitetsdata: Ikke fastsatt.

9 Dokumentnr.: Utgitt : 30/12/09 Versjon : Erstatter : 26/03/09 Skrevet ut : 30/12/09 Side 9 av FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL. Metoder for avfallsbehandling: OBS: Farlig avfall. Skal leveres til den som lovlig kan håndtere dette. Se "Spesielle retningslinjer for avfallsbehandling". Spesielle retningslinjer for avfallsbehandling: Lever avfall til en offentlig godkjent innsamler, mottaks eller behandlingsanlegg for farlig avfall. Anbefalte avfallsgrupper: EALkode : Kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer. Avfallstoffnummer: 7151 Organisk avfall med halogen. Sørg for avfallshåndtering iht. gjeldende forskrifter. For nærmere informasjon om forsvarlig håndtering kan Norsas AS kontaktes, tlf Se punkt 15, Opplysninger om lover og forskrifter for informasjon om regelverk. Se spesielle lover og forskrifter, pkt OPPLYSNINGER OM TRANSPORT. Øvrige opplysninger: Se siste side i sikkerhetsdatabladet for eventuell transportinformasjon.

10 Dokumentnr.: Utgitt : 30/12/09 Versjon : Erstatter : 26/03/09 Skrevet ut : 30/12/09 Side 10 av OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER. Merkeetikett: Symbol(er): N Miljøskadelig. Inneholder: Sinkoksid Rsetninger: (R50/53) Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Ssetninger: (S61) Unngå utslipp til miljøet. Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon. Øvrige opplysninger om merkeetiketten: Kontakt 3M for ytterligere informasjon. Spesielle lover og bestemmelser: 1.) Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), avdeling IV, art. 31, vedlegg II. 2.) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. 3.) Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften). 4.) Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. 5.) Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter. 6.) Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen. 7.) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 8.) Etc.

11 Dokumentnr.: Utgitt : 30/12/09 Versjon : Erstatter : 26/03/09 Skrevet ut : 30/12/09 Side 11 av ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERNES SIKKERHET OG HELSE. Ordlyd på Rsetning(er) under punkt 3: (R50/53) Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Begrensninger i bruk: Kun for tannhelsepersonell. Viktigste kilde(r) ved utarbeidelsen av sikkerhetsdatabladet: Datablad fra 3M General Offices, St. Paul, Minnesota, USA. Årsak til oppdatering: Versjon 01.01: Hele databladet er revidert. Lagt til/slettet 3M idnummer. Punkt 2 og 3 har byttet plassering i.h.t. krav i REACHregelverket. HMSdatablad har skiftet navn til sikkerhetsdatablad. Versjon Hele databladet er revidert. Endringer i pkt 4,8, 11,12,15. Versjon 02.01: Nytt 3M idnummer. Informasjonen på dette sikkerhetsdatabladet er i henhold til våre nåværende opplysninger og beste oppfatning angående riktig bruk og håndteringen av dette produktet under normale forhold. Enhver bruk av produktet som ikke er i samsvar med dette sikkerhetsdatabladet, eller som medfører bruk av produktet i kombinasjon med andre produkter eller enhver annen prosess er brukerens ansvar.

12 Dokumentnr.: Utgitt : 30/12/09 Versjon : Erstatter : 26/03/09 Skrevet ut : 30/12/09 Side 12 av 12 Dette er en fortsettelse av pt. 14 Opplysninger om transport Større endring ADR/RID UN3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.SLIMITED QUANTITY (ZINC OXIDE), 9., III, (), M7 IMDGCODE UN3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (ZINC OXIDE), 9., III, Marine Pollutant (ZINC OXIDE),limited quantity ICAO/IATA DANGEROUS GOODS IN EXCEPTED QUANTITIES OF CLASS 9,UN3077

Dokumentnr.: 05-4615-0 Utgitt : 04/01/05 Versjon : 07.00 Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 1 av 14

Dokumentnr.: 05-4615-0 Utgitt : 04/01/05 Versjon : 07.00 Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 1 av 14 3M Norge A/S Hvamveien 6 N2013 SKJETTEN NORWAY ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad) ========================================================================

Detaljer

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54 3M Norge A/S Hvamveien 6 N2013 SKJETTEN NORWAY ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad) ========================================================================

Detaljer

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : ---

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : --- http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?llllll2nhrtvgr_4njfnyt9kdx2xert4uqm4osz 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

Dokumentnummer : 16-5565-3 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : ---

Dokumentnummer : 16-5565-3 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : --- http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?ssssssnuoy90oy9yugbqp9grl1nd4y9ta8utv&f 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A BETASEAL X 2500 komponent A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BETASEAL X 2500 komponent A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.07.2003 Revisjon 07.08.2008 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Boston Scandinavia AB Adresse Berga Allè 1 Postnr./sted 254 52 Helsingborg Telefon +46 42-15 38 60

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T

SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T OMO Profesjonell Finvask 3T Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.11.2009 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer