Jtl~'Jirt. l:)j~ rtr n~ Siv A~t~ ~eï I3?tiJ~ ordfører MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 2 /2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jtl~'Jirt. l:)j~ rtr n~ Siv A~t~ ~eï I3?tiJ~ ordfører MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 2 /2013."

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE Tid: kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 012/13-020/13 Eventuelle forfall meldes på telefon eller berit.johnsencáfauske.kommune.no (Husk begrunnelse) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstiling og vedtak i sakene. SAKSLISTE: - MØTE NR 2 /2013 Sak nr.: 012/13 013/13 014/13 015/13 016/13 017/13 018/13 019/13 020/13 Sakstittel: GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATS AKER I PERIODEN ENDRING I KOMMUNESTRUKTUR - FORVENTNINGER OG KRAV FORSLAG TIL REVIDERT SENIORPLAN DET NORSKE TRAVSELSKAP - P ANT I EIENDOM PÅ KROKDALSMYRA SAGATUN HELSE- OG SOSIALSENTER REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP GODTGJØRELSESREGLEMENT ANTALL STEMMEKRETSER VED STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2013 Fauske, l:)j~ rtr n~ Siv A~t~ ~eï I3?tiJ~ ordfører Jtl~'Jirt formannskaps~:tær

2 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE ìjoumaipostid: Arkiv sakid.: 13/ /515 Sluttbehandlede vedtaksinstans : Kommunestye Isak nr.: 012/13 I KOMMUNESTYRE I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: GODKJENNING AV MØTEBOK Vedlegg: Møtebok nr Sammendrag: Se vedlagte møtebok. INNSTILLING: Vedlagte møtebok nr godkjennes.

3 Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: Møte nr: Fra kl. 10:00 Til kl. 15:15 Til behandling: Sakene Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt For Innbyggerne: Bjørn Inge Gabrielsen. Arbeiderpartiet: Siv Anita Johnsen Brekke, Tom Vidar Karlsen, Trine Nordvik Løkås, Ottar Skjellhaug, Anne Grethe Lund, Linn Normann Godtfredsen, Bernt Gøran Lund, Steffen Halsbakk, Gøran S. Indregård, Lisbeth Kvæl, Eirik Barstrand. Felleslista: Jørn Stene, Hege Harsvik, Kjeti Sørbotten, Nils-Christian Steinbakk Kjell Eilertsen. Fremskrittspartiet: Kenneth Svendsen, Marit Stemland, Dag-Wily Nyrud, Liv-Marit Tverå. Høyre: Ronny Borge, Amt Pedersen, Hege E. Larsen, Marianne Tverå, Harald Jøstensen. Kristelig Folkeparti: Ingelin Noresjø. Rødt: Per-Gunnar Kung Skotåm. Sosialistisk Venstreparti: Venstre: Ame Bjørn Vaag. Varamedlemmer: Maria Dønnestad, Grete Haugberg. Andre: Rådmann, kommunalsjefer, personalsjef, enhetsleder barnehage, enhetsleder skole, avdelingsleder IT og innkjøp, formannskapssekretær, presse, radio. UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: ~~skieì / ij_~1 ci7f' '(l;:a efr-'". r Formannskapsse etær Siv Anita Johnsen Brekke Ordfører representant representant Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr den Hovedutskrift sendes: Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef Salten Kommunerevisjon Bibliotekene Lokal presse Politiske partier Gruppeledere

4 Utskrift er foretatt den MERKADER: Møtet var innalt på lovlig måte. Sakslista var kunngjort i distriktets lokalaviser, og dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker. Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke og varaordfører Ronny Borge ledet møtet. Merknader til innallng:. Ingelin N oresj ø (KR): Flyting av møtedato. Utsending av papirer en dag for seint. Beklager at møtet ble flyttet. Det skal være tungtveiende gruer for flytting. Ber om respekt for møteplanen. Merknader til dagsorden:. Ordfører: 1. Nermoveien. Har fått brev fra beboerne i Nermoveien. Kommunal bolig ønskes brut til avlastning av 2 bar med multifusjonshemming. Det ble i høst anonsert etter bolig uten noen respons. Torggata 16 skal ha en leilghet for avlastning. Skal være ferdig vår Sagatun. Sak kommer til formanskapet 11. mars. Enhetsleder bygg/eiendom orienterte om muggsopp og setningsskader. Har en tidsrame på 2 år.. Per Gunar K. Skotåm (R): 1. Hjertestarer i Sulitjelma. Er det satt inn tiltak for bru av hjertestarter? 2. Må være oppmerksom på forskjellene mellom muggsopp og muggsoppsporer.. Jørn Stene (FL): 1. Positiv til tilak i Nermoveien. 2. Sagatun. Hvis dette drar ut i tid, må rådmanen finne løsning i Sulijelma. 3. Viser til vedtak i desember ang. heldøgnsomsorg. Hvor langt er det kommet i arbeidet? Er det en trenering noen plasser?. Marit Stemland (FRP): Taker for ordførers informasjon ang. Nermoveien. Denne informasjonen kune ha vært gitt innbyggerne i Nermoveien tidligere. Boligene er ikke tilrettelagt for fusjonshemmede. Det er kun 3 parkeringsplasser til huset.. Maria Dønnestad (SV): Det står om ICDP-opp1æring i budsjett og økonomiplanen. Hvorfor er det ikke avsatt midler ti dette?. Ingelin Noresjø (KR): 1. Det skulle lages rapport for tilstanden i skolen. Hvorfor har vi enda ikke fått rapporten, jfr. ordførers svar i oktober? 2. Har fått henvendelse. Skolene har fått rudskriv om at lærer ikke innvilges permisjon med lønn ved klasseturer. Hva er årsaken?. Tom Vidar Karlsen (AP): 1. Fornyd med tiltak i Nermoeveien. Informasjon må ut. 2. Fornyd med at Sagatun kommer opp som sak i formanskapet 11. mars.. Nils Christian Steinbak (FL): Er kinosalen stengt for all virksomhet uten kinodrift?. Hege Harsvik (FL):

5 1. Bassenget. Har hørt at bassenget skal stenges igjen i mai. Ber om informasjon. Hva er tidsaspektet? 2. Kvikkleire. Ber om informasjon i kommunestyret.. Dag Wily Nyrud (FRF): Vil kommunen tilrettelegge for bruerne i Nermoveien. Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. Svar på spørsmål: Jørn Stene: Pkt. 3. KommunalsjefBernardsen svarte. Har et samarbeid med ISBBL på alle prosjektene. Eiaveien prioriteres, men alle prosjektene er med. Maria Dønnestad: KommunalsjefRolandsen svarte. ICDP er opplæringssatsing i skole og barnehage. Det er ikke øremerkede midler, men midlene kommer fra prosjektet tidlig innsats, modellforsøkprosjektet og folkehelse. Skole har enda ikke staret, men vil stare fra skoleåret 2013/14. Ingelin Noresjø: Pkt. 1. Kommunalsjef Rolandsen svare. Dette er en stor sak. Har fått inn endelige data. Har gått dypt inn på skolene. Hovedpuntene er at karakterene er i bedring og psykososialt miljø er i bedring. Vi vil i rapporten ikke vise resultatene på hver skole, men vise på et høyere nivå. Pkt. 2. KommunalsjefRolandsen svare. Vi har ikke gått ut med rudskriv, men det er ulik praksis på skolene. Dette er en sak som bør komme til politisk behandling. Nils Christian Steinbakk: KommunalsjefBernardsen svare. Det tekniske anlegget på scenen og garderobene er i dårlig forfatning. Kinosalen bør ikke leies ut, hvis disse fasiltetene skal benytes. Ellers kan kinosalen leies. Hege Harsvik: Pkt. 1. Kommunalsjef Bernardsen svare. Det er ikke fattet vedtak om stenging av bassenget, men vi vet at der er flere problemer. Vi skal vurdere hva som må gjøres. Inntil videre er bassenget åpent, men må stenge senere for å få gjort noe med resten av taket: Pkt. 2. KommunalsjefBernardsen svare. Dette er en omfattende sak. Plan- og utviklingsutvalget har hatt saken på dagsorden og vil arbeide videre med saken. Informasjon om møte med NVE finnes på Fronter på p1an- og utviklingsutvalget møte Dag Wily Nyrud: KommunalsjefBernardsen svare. Dette er et midlertidig tibud, men endringer vil bli foretatt for forsvarlig drift. Resten av spørsmålene vil bli besvar på neste kommunestyremøte. Kenneth Svendsen (FRP) tiltrådte i sak 5/13. Kjetil Sørbotten (FL) og Kjell Eilertsen (FL) innvilget permisjon fra og med sak 10/13. Kenneth Svendsen (FRP) innvilget permisjon fra sak 10/13.

6 ~~listi Sak nr.: /13 003/13 004/13 005/13 006/13 007/13 008/13 009/13 010/13 011/13 Sakstittel: GODKJENNING AV MØTEBOK DELEGERTE SAKER I PERIODEN REFERATSAKER I PERIODEN DELEGERIGSREGLEMENT INKJØPSVEILEDER - FAUSKE KOMMUNE INBYGGERINITIATIV MOT STORSKOLE SULITJELMA SKOLE - FRAMDRIFT OPPRETTELSE AV LEGEHJEMMEL I KOMBINASJON MED KOMMUNEOVERLEGESTILLING FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR EIAVEIEN HØRINGSDOKUMENT - ENDRIG AV BESTEMMELSER I KOMMUNEDELPLAN MOTORFERDSEL V ALG AV KOMMUNALT RÅD FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE I FAUSKE FOR PERIODEN FORSLAG TIL VARAMEDLEM

7 001113: GODKJENNING AV MØTEBOK INNSTILLING: Vedlagte møtebok nr. 12/2012 og 13/2012 godkjennes. KOM-001/13 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt. 002/13: DELEGERTE SAKER I PERIODEN INNSTILLING: Delegerte saker tas til orientering. KOM-002/13 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt. 003/13: REFERATSAKER I PERIODEN INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering. KOM-003/13 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt. 004/13: DELEGERINGSREGLEMENT INNSTILLING: 1. Vedlagte forslag til Delegeringsreglement vedtas. 2. Rådmann har innstilingsrett i alle saker med untak av budsjett og økonomiplan. FOR-007/13 VEDTAK Rådmannen orienterte.

8 Ordfører forslo: Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formanskapet. Kjell Eilertsen (FL) foreslo: 1. Saken oversendes kommunestyret uten innstiling fra formanskapet. 2. Rådmanen utarbeider til kommunestyret en oversikt over hvilke konkete endringer som foreslås idet nye fremlagte ny delegeringsreglementet. Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. KOM-004/13 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Vedlagte forslag til Delegeringsreglement vedtas. 2. Rådman har innstilingsrett i alle saker med untak av budsjett og økonomiplan : INNKJØPSVEILEDER - FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: 1. Saken tas til orientering 2. Innjøpsveileder for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 3. Endringer i veileder med bakgrunn i lovendringer og organisatoriske endringer kan gjøres administrativt. FOR-008/13 VEDTAK Jørn Stene (FL) foreslo endring i punkt 2 i innstilingen: Innjøpsveileder for Fauske kommune vedtas med slik endring i punt 3.1. Lokalt næringsliv, andre setning til: Ved kjøp til en verdi over kr ,- skal alle lokale næringsdrivende som kan levere varen forespørres om å delta i konkuransene. Videre endres punkt Valg av anskaffelsesprosedyre, første avsnitt, andre setning til: Ved å gjennomføre konkuransen som en direkteanskaffelse skal alle lokale næringsdrivende som kan levere varen forespørres. Som en følge av dette strykes siste setning i første avsnitt i pun 12.7 Innstilingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

9 Innstilingens pkt. 2 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for FL's forslag. Innstilingens pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Saken tas til orientering 2. Innjøpsveileder for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 3. Endringer i veileder med bakgrunn i lovendringer og organisatoriske endringer kan gj øres administrativt. KOM-005/13 VEDTAK Ottar SkjeUhaug (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: Sak 005/13 utsettes. AP's utsettelsesforslag ble truet. Jørn Stene (FL) foreslo endring i punkt 2 i innstilingen: Innjøpsveileder for Fauske kommune vedtas med slik endring i punkt 3.1. Lokalt næringsliv, an.dre setning til: Ved kjøp til en verdi over kr ,- skal alle lokale næringsdrivende som kan levere varen forespørres om å delta i konkuransene. Videre endres pun Valg av anskaffelsesprosedyre, første avsnitt, andre setning til: Ved å gjennomføre konkurransen som en direkteanskaffelse skal alle lokale næringsdrivende som kan levere varen forespørres. Som en følge av dette strykes siste setning i første avsnitt i punt 12.7 Eirik Barstrand (AP) foreslo: 1. Punt 3.1. Lokalt næringsliv - endres andre setning til: Ved kjøp til en verdi over kr ,- skal alle lokale næringsdrivende som kan levere registrert i A jour, forespørres om å delta i konkurransene. varen/tjenesten og er 2. Punt 3.1. følgende tas med som nytt første avsnitt: Kommunen skal på best mulig måte legge til rette for at alt av næringsdrivende kommer inn som registrerte i A JOur. 3. Punt Valg av anskaffelsesprosedyre, første avsnitt, andre setning til: Ved å gjennomføre konkuransen som en direkteanskaffelse skal alle lokale næringsdrivende som kan levere varen/tjenesten og er registrert i Ajour, forespørres om å delta i konkurransene. Som en følge av dette strykes siste setning i første avsnitt i punt Det lages et nyt punt 8.1 som tar for seg byggesaker. Øvrige punter økes med et siffer til og med nyt punt 8.3. Nyt reviderte forslag på punt 8.1 Som hovedregel skal alle entrepriser gjennomføres som hovedentrepriser med administrert sideentrepriser, slik at næringslivet får delta direkte i konkuransene, f.eks. gruarbeid, tømrer, ventilasjon, betong, elektriker, rørlegger, maler osv.

10 Går man ut over hovedregelen må forprosjektet ha kommet med forslag på andre entrepriseformer når forprosjektet skal behandles av kommunestyret. Dette gjelder også for prosjekter som det er inngått intensjonsavtaler med. Det skal årlig legges frem en oversikt over hvilke entrepriser som har vært gjennomført og på hvilken måte. Maria Dønnestad (SV) foreslo under miljø 3.2: Det bør ikke kjøpes varer laget av tropisk tømmer. Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende omforente forslag: 1. Punkt 3.1. Lokalt næringsliv - endres andre setningtil: Ved kjøp til en verdi over kr ,- skal alle lokale næringsdrivende som kan levere varen/tjenesten og er registrert i Àjour, forespørres om å delta i konkurransene. 2. Punkt 3.1. følgende tas med som nyt første avsnitt: Kommunen skal på best mulig måte legge til rette for at alt av næringsdrivende kommer inn som registrerte i À Jour. 3. Punkt Valg av anskaffelsesprosedyre, første avsnitt, andre setning til: Ved å gjennomføre konkuransen som en direkteanskaffelse skal alle lokale næringsdrivende som kan levere varen/tjenesten og er registrert i Àjour, forespørres om å delta i konkuransene. Som en følge av dette strykes siste setning i første avsnitt i pun Rådmannen bes utrede før sommeren 2013 Eventuelt revidere forslag i punt 8.1 Som hovedregel skal alle entrepriser gjennomføres som hovedentrepriser med administrert sideentrepriser, slik at næringslivet får delta direkte i konkuransene, f.eks. gruarbeid, tømrer, ventilasjon, betong, elektriker, rørlegger, maler osv. Går man ut over hovedregelen må forprosjektet ha kommet med forslag på andre entrepriseformer når forprosjektet skal behandles av kommunestyret. Dette gjelder også for prosjekter som det er inngått intensjonsavtaler med. Det skal årlig legges frem en oversikt over hvilke entrepriser som har vært gjennomført og på hvilken måte. Utrede kostnadene med å få alle bedrifter inn i Àjour. 5. Utrede Fare-trade handel og kostnader. FL' s forslag ble truet. SV's forslag ble truet Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. Formanskapets innstiling med det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Saken tas til orientering 2. Innjøpsveileder for Fauske kommune vedtas med følgende endringer: a) Punkt 3.1. Lokalt næringsliv - endres andre setning til: Ved kjøp til en verdi over kr ,- skal alle lokale næringsdrivende som kan levere varen/tjenesten og er registrert i Àjour, forespørres om å delta i konkurransene. b) Punt 3.1. følgende tas med som nyt første avsnitt: Kommunen skal på best mulig måte legge til rette for at alt av næringsdrivende koiner inn som registrerte i Àjour. c) Punt Valg av anskaffelsesprosedyre, første avsnitt, andre setning til:

11 Ved å gjennomføre konkurransen som en direkteanskaffelse skal alle lokale næringsdrivende som kan levere varen/tjenesten og er registrert i A jour, forespørres om å delta i konkurransene. Som en følge av dette strykes siste setning i første avsnitt i punt 12.7 d) Rådmanen bes utrede før sommeren 2013 Eventuelt revidere forslag i punt 8.1 Som hovedregel skal alle entrepriser gjennomføres som hovedentrepriser med administrert sideentrepriser, slik at næringslivet får delta direkte i. konkuransene, f.eks. grunnarbeid, tømrer, ventilasjon, betong, elektriker, rørlegger, maler osv. Går man ut over hovedregelen må forprosjektet ha kommet med forslag på andre entrepriseformer når forprosjektet skal behandles av kommunestyret. Dette gjelder også for prosjekter som det er inngått intensjonsavtaler med. Det skal årlig legges frem en oversikt over hvilke entrepriser som har vært gjennomført og på hvilken måte. Utrede kostnadene med å få alle bedrifter inn i Ajour. e) Utrede Fare-trade handel og kostnader. 3. Endringer i veileder med bakgrunn i lovendringer og organisatoriske endringer kan gjøres administrativt. 006/13: INNBYGGERINITIATIV MOT STORSKOLE KOM-006/13 VEDTAK Siv Anita Johnsen Brekke (AP), Arne B. Vaag (V) og Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag: Det vises til innbyggerinitiativet hvor kommunestyret inviteres til å ta opp til ny behandling kommunestyresak 124/12 vedrørende ny skolestruktur i Fauske. Innbyggerinitiativet med forslag til vedtak avvises. Jørn Stene (FL) foreslo: Kommunestyret ser positivt på det store engasjementet som fremkommer i innbyggerinitiativet omking ny skolestruktur i Fauske. Forslaget som fremkommer i innbyggerinitiativetoversendes rådmannen til videre utredning. Rådmanen bes også vurdere forslaget i forhold til.den nye rapporten fra NVE vedr. kvikkleire problematikken i Fauske Ingelin Noresjø (KRF) foreslo: 1. Innbyggerinitiativet mot storskole realitetsbehandles av kommunestyret. 2. Planlegging av ny skole på Vestrnyra fortsetter. Skolen skal være en 5-10 skole. 3. Kommunestyret ber rådmanen utrede ulike alternativer for klassetrinnene 1-4 i Fauske sentru. De ulike alternativene i utredningen må blant anet inneholde beskrivelse av kostnader ved drift, vedlikeholdsbehov, behov for investeringer, bru av overkapasitet, muligheter for samordning av administrasjon, nærmiljøperspektivet og pedagogiske hensyn. Saken fremmet på nyt for kommunestyret senest innen november KR's forslag ble forkastet med 30 mot 1 stemme. FL's forslag ble forkastet med 18 mot 13 stemmer.

12 APIHN's forslag ble vedtatt med 18 mot 13 stemmer. VEDTAK: Det vises til innbyggerinitiativet hvor kommunestyet inviteres til å ta opp til ny behandling kommunestyresak 124/12 vedrørende ny skolestrutur i Fauske. Innbyggerinitiativet med forslag til vedtak avvises. 007/13: SULITJELMA SKOLE - FRAMDRIFT INNSTILLING: 1. Byggingen av nybygget gjennomføres i hht forutsetningene. 2. Barehagen flytes inn i skolen. 3. Kommunestyret ber rådmanen utrede nærmere hvordan prosjektet kan fullføres innenfor rammen av prosjektet. DRIF-003/13 VEDTAK Jørn SteDe (FL) freniniet følgende utsettelsesforslag: 1. Saken utsettes ti neste møte i driftsutvalg. 2. Det forutsettes at lov om grunnskolen (opplæringslova) følges når det gjelder hvem som skal uttale seg i en slik sak. Det vises her til Samarbeidsutval, a. Skolemiljøutval, Elevråd. Videre vises det til lov om barehager, 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg. Det forutsettes videre at arbeidstakerorganisasjoner uttaler seg, samt at nærmiljøutvalget i Sulitjelma får uttale seg. 3. Når saken fremmes på nyt, så skal det konket vises hvordan man både innvendig og utvendig har tenkt gjennomført rådmannens planer om samlokalisering av skole og barehage. 4. Inntil noe anet er politisk vedtatt, så fortsetter utbygging av Sulitjelma skole i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 075/12. FL's utsettelsesforslag ble forkastet med 6 mot 2 stemmer. Anne Grethe Lund (AP) foreslo nytt pkt. 2 og 4: 2. Det stares en prosess mot en mulig framtidig innpassing av barehagen i skolens lokaliteter. 4. Kommunestyret forutsetter endelig politisk behandling innen utgangen av juni Innstilingen pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. AP's forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Innstilingen pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. AP's forslag pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.

13 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 1. Byggingen av nybygget gjennomføres i hht forutsetningene. 2. Det stares en prosess mot en mulig framtidig innpassing av barehagen i skolens lokaler. 3. Kommunestyret ber rådmanen utrede nærmere hvordan prosjektet kan fullføres innenfor rammen av prosjektet. 4. Kommunestyret forutsetter endelig politisk behandling innen utgangen av juni FOR-005/13 VEDTAK Driftsutvalgets innstillng ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Byggingen av nybygget gjennomføres i hht forutsetningene. 2. Det stares en prosess mot en mulig framtidig innpassing av barehagen i skolens lokaler. 3. Kommunestyret ber rådmannen utrede nærmere hvordan prosjektet kan fullføres innenfor ramen av prosjektet. 4. Kommunestyret forutsetter endelig politisk behandling innen utgangen av juni KOM-007/13 VEDTAK Bernt Gøran Lund (AP) stilte spørsmål med egen habiltet (rektor Sulitjelma skole). Lund ble enstemmig erklært inhabil, jfr. kommunelovens Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Byggingen av nybygget gjennomføres i hht forutsetningene. 2. Det stares en prosess mot en mulig framtidig innpassing av barehagen i skolens lokaler. 3. Kommunestyret ber rådmanen utrede nærmere hvordan prosjektet kan fullføres innenfor ramen av prosjektet. 4. Kommunestyret forutsetter endelig politisk behandling innen utgangen av juni /13: OPPRETTELSE A V LEGEHJEMMEL I KOMBINASJON MED KOMMUNEOVERLEGESTILLING INNSTILLING: 1. Det opprettes 50 % fastlegehjemmel. 2. Kostnader til ny hjemmel dekkes ved at det blir økt inntjening i form av refusjoner og egenandeler. 3. Det søkes tilskudd fra helsedirektoratet for å opprette ny fastlegehjemmel. 4. Stilingen lyses ut som kommuneoverlege 50 % stiling i kombinasjon med 50 % stiling som fastlege.

14 DRIF -004/13 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 1. Det opprettes 50 % fastlegehjemmel. 2. Kostnader til ny hjemmel dekkes ved at det blir økt inntjening i form av refusjoner og egenandeler. 3. Det søkes tilskudd fra helsedirektoratet for å opprette ny fastlegehjemmel. 4. Stilingen lyses ut som kommuneoverlege 50 % stiling i kombinasjon med 50 % stiling som fastiege. FOR-006/13 VEDTAK Driftsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Det opprettes 50 % fastiegehjemmel. 2. Kostnader til ny hjemmel dekkes ved at det blir økt inntjening i form av refusjoner og egenandeler. 3. Det søkes tilskudd fra helsedirektoratet for å opprette ny fastlegehjemiel. 4. Stilingen lyses ut som kommuneoverlege 50 % stiling i kombinasjon med 50 % stiling som fastiege. KOM-008/13 VEDTAK Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Det opprettes 50 % fastlegehjemmel. 2. Kostnader til ny hjemmel dekkes ved at det blir økt inntjening i form av refusjoner og egenandeler. 3. Det søkes tilskudd fra helsedirektoratet for å opprette ny fastlegehjemmel. 4. Stilingen lyses ut som kommuneoverlege 50 % stiling i kombinasjon med 50 % stiling som fastiege. 009/13: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR EIAVEIEN NY INNSTILLING: Med hjemmel i p1an- og bygningsloven 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for Eiaveien, med følgende endringer: Friområdet FRI1 reduseres og omfatter nå FRI 1 og FRI2. Opprinnelig FRI2 har nå benevnelsen FRI3.

15 Reguleringsbestemmelsenes 3, pkt. 3.6 b) endres til følgende: Det tilates kontor/forretning i 1. etasje og bolig i 2. etasje. Bygning med boligdel kan ikke ligge nærmere enn 30 mfra senterlinje E6. Reguleringsbestemmelsenes 5, pkt. 5.1 a) endres til følgende: Område FRIl-FRI3 er avsatt til friområde for rekreasjon og opphold for allmennheten. Bygninger og andre tekniske anlegg tilates ikke oppført. Reguleringsbestemmelsenes 5, pkt. 5.1 b) endres til følgende: Unntakpå område FR/2-FRI3 er mindre bygninger og installasjoner til kommunalteknisk anlegg samt trafo/fordelingsskap. De skal tilpasses nærområdet med hensyn til utforming og bruk. I reguleringsbestemmelsenes 6 tas det inn et nytt pkt. 6.1 b) som har følgende ordlyd: Før gjennomføring av tiltak innenfor planområdet skal det utarbeides støyrapport for området mot E6. Evt. krav om støyreduserende tiltak skal være gjennomført før området OTl tas i bruk. Nyt vegnavn i pianområdet er Marorsløyfa. PLUT -004/13 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-12, godkjenner Fauske komiunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for Eiaveien, med følgende endringer: Friområdet FRIl reduseres og omfatter nå FRIl og FRI2. Opprinnelig FRI2 har nå benevnelsen FRI3. ' Reguleringsbestemmelsenes 3, pkt. 3.6 b) endres til følgende: Det tilates kontor/forretning i 1. etasje og bolig i 2. etasje. Bygning med boligdel kan ikke ligge nærmere enn 30 mfra senterhnje E6. Reguleringsbestemmelsenes 5, pkt. 5.1 a) endres til følgende: Område FRIl-FRI3 er avsatt til friområde for rekreasjon og opphold for allmennheten. Bygninger og andre tekniske anlegg tilates ikke oppført. Reguleringsbestemmelsenes 5, pkt. 5.1 b) endres til følgende: Unntak på område FRI2-FRI3 er mindre bygninger og installasjoner til kommunalteknisk anlegg samt trafo/fordelingsskap. De skal tilpasses nærområdet med hensyn til utforming og bruk. I reguleringsbestemmelsenes 6 tas det inn et nytt pkt. 6.1 b) som har følgende ordlyd: Før gjennomføring av tiltak innenfor planområdet skal det utarbeides støyrapport for området mot E6. Evt. krav om støyreduserende tiltak skal være gjennomførtfør området OT1 tas i bruk. Nyt vegnavn i pianområdet er Marorsløyfa.

16 KOM-009/13 VEDTAK Plan- og utviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for Eiaveien, med følgende endringer: Friområdet FRI 1 reduseres og omfatter nå FRI 1 og FRI2. Opprinnelig FRI2 har nå benevnelsen FRI3. Reguleringsbestemmelsenes 3~ pkt. 3.6 b) endres til følgende: Det tilates kontorlforretning i 1. etasje og bolig i 2. etasje. Bygning med boligdel kan ikke ligge nærmere enn 30 mfra senterlinje E6. Reguleringsbestemmelsenes 5, pkt. 5.1 a) endres til følgende: Område FRlJ-FRI3 er avsatt til friområde for rekreasjon og oppholdfor allmennheten. Bygninger og andre tekniske anlegg tilates ikke oppført. Reguleringsbestemmelsenes 5, pkt. 5.1 b) endres til følgende: Unntak på område FRI2-FRI3 er mindre bygninger og installasjoner til kommunalteknisk anlegg samt trafo/fordelingsskap. De skal tilpasses nærområdet med hensyn til utforming og bruk. I reguleringsbestemmelsenes 6 tas det inn et nytt pkt. 6.1 b) som har følgende ordlyd: Før gjennomføring av tiltak innenfor planområdet skal det utarbeides støyrapport for området mot E6. Evt. krav om støyreduserende tiltak skal være gjennomførtfør området OT1 tas i bruk. Nyt vegnavn i planområdet er Marorsløyfa. 010/13: HØRINGSDOKUMENT -ENDRING AV BESTEMMELSER I KOMMUNEDELPLAN MOTORFERDSEL INNSTILLING: Fauske kommune vedtar å endre bestemmelsenes 3 - tidspunkt for kjøring - i koinunede1p1an med tema motorferdsel til å lyde: (( I de områder hvor motorisert ferdsel etter disse bestemmelsene er tilatt, er det likevel forbudt å kjøre om natten mellom kl og kl Det er i sin helhet forbudt å kjøre på 1. juledag og 1. nyttårsdag.)) PLUT VEDTAK Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: Kommunedelplan Motorferdsel tas opp til rullering.

17 AP's forslag ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Kommunedelplan Motorferdsel tas opp til rullering. KOM-132/12 VEDTAK., Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo: Kommunedelplan motorferdsel tas opp til rullering og skal være vedtatt innen AP's forslag ble vedtatt med 21 mot 9 stemmer., Plan- og utviklingsutvalgets innstiling ble vedtatt med 29 mot 1 stemme. VEDTAK: Kommunedelplan Motorferdsel tas opp til rullering. Kommunedelplan motorferdsel tas opp til rullering og skal være vedtatt innen KOM-OI0/13 VEDTAK Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo: Fauske kormune vedtar å endre bestemmelsenes 3 - tidspunt for kjøring - i kommunedelplan med tema motorferdsel til å lyde: (( L de områder hvor motorisert ferdsel etter disse bestemmelsene er tilatt, er det likevelforbudt å kjøre om natten mellom kl og kl Det er i sin helhet forbudt å kjøre på l. juledag og l. nyttårsdag. ii Arne B. Vaag (V foreslo: 1. påskedag opprettholdes som skuterfri dag. Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: I de områder hvor motorisert ferdsel etter disse bestemmelser er tilatt, er det likevel forbudt å kjøre mellom kl og kl V's forslag ble forkastet med 24 mot 4 stemmer. FRP's forslag ble forkastet med 23 mot 5 stemmer. AP's forslag ble vedtatt med 24 mot 4 stemmer. VEDTAK: Fauske kommune vedtar å endre bestemmelsenes 3 - tidspunt for kjøring - i kommunedelplan med tema motorferdsel til å lyde: (( L de områder hvor motorisert ferdsel etter disse bestemmelsene er tilatt, er det likevel forbudt å kjøre om natten mellom kl og kl Det er i sin helhet forbudt å kjøre på l. juledag og l. nyttårsdag. ii

18 011113: VALG AV KOMMUNALT RÅD FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE I FAUSKE FOR PERIODEN FORSLAG TIL VARAMEDLEM INNSTILLING: Som nytt varamedlem fra NFU Indre Salten til kommunalt råd for likestiling av fusjonshemmede for perioden velges:. Vera Valen, Venset, 8214 Fauske KOM VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Som nyt varamedlem fra NFU Indre Salten til kommunalt råd for likestiling av funksjonshemmede for perioden velges:. Vera Valen, Venset, 8214 Fauske

19 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2036 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/514 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 013/13 rkommunestyre I Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok.ID ArkivsakID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel 13/969 I 13/ Fagforbundet VALNESFJORD BRANNSTASJON 13/1043 I 13/ Det Kongelige MARKRIG AV Forsvarsdepartement FRIGJØRIGSDAGEN OG DEN NASJONALE VETERANDAGEN 8. MAI /1238 S 13/ AVLASTNING INEN PLEIE OG OMSORG I FAUSKE KOMMUE 13/1438 I 13/ P1acement as SATSING PÅ TILFLYTTING 13/1502 I 12/ Posten Norge AS OMLEGGING AV POSTKONTOR TIL POST I BUTIKK 13/1568 I 12/ Skatt nord KONTROLLRAPPORT 2012 VEDRØRENDE SKATTEOPPKRVERFUNKSJONEN FOR FAUSKE KOMMU INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering.

20 . FAGFORBUNDET Postboks Fauske Fauske Kommune V/Ordfører Siv Anita Jonsen Brekke Her ~ ' M """" '~~ ~-& Fauske kommune u ,~ D D. Gakslieh _.. '_./' Lf/R -)~ -_..----_.-~..~..~_. Klassming \"iuç~1?' / Z~ ë"-/---'-- -" ANGÅENDE V ALNE SF JORD BRANNSTASJON Fagforbundet Fauske har medlemmer som i dag er deltidsbrannmennved Valnesfjord brannstasjon. I kjølvannet av at Fauske kommune har vedtatt å legge ned brannstasjonen har våre medlemmer i Salten brann IKS avholdt medlemsmøte med sin Hovedtilltsvalgt, Svein Arne Sørensen. I etterkant av dette møtet har medlemmer som jobber i Salten Brann IKSsamt medlemmer som bor i bygda tatt kontakt med Fagforbundet Fauske. Det er i den forbindelse at vi nå ønsker vi sette søkelys på det vi får henvendelser om og som vi ber politikken tenke over og svarer ansatte og innbyggere på.. Har Fauske kommune sett på kostnadsbesparelsene det vil bli med å gå fra rullerende vakt til kun beredskap. (klokke)?. Ved å opprettholde beredskap - vil man i fremtiden fortsatt ha12 minutter kortere innsatstid for alle hendelser fra Meberget og avkjørsel til Strømsnes på RV 80 enn det ulykkesbelastet veistrekning og kort vei stasjonen på Fauske har. Dermed er man nær for innsats og sikring av skadested.. Stasjonen gir brannberedskapen i Fauske utholdenhet.. Stasjonen kan forsterke innsatsen i Fauske ved større hendelser. Stasjonen kan opprettholde beredskap i Fauske når Fauske stasjon er på oppdrag, eks. Sulis. Gir innbyggere i vestre del av kommunen en bedre beredskap. Gir troverdighet i at det satses på Valnesfjord med bolyst og tilflytting. Trygghet for beboerne i Valnesfjord - spesielt på vinterstid når ((0verbygdm) er fri for vann - noe som ofte skjer på vinteren - da vil tankbilen være et godt utgangspunkt ved et eventuelt branntiløp. I tilegg ønsker Fagforbundet at Fauske politiske styre tar de ansatte i Salten brann og innbyggerne i Valnesfjord på alvor og lager gode politiske prosesser i forkant aven slik avgjørelse. Der informasjon utover det som kommer på trykk i media er sært viktig for å skape trygget og forutsigbarhet. Fagforbundet Fauske håper at Ordfører tar dette videre og diskuterer dette med politikken i Fauske kommune. Hva skal Fauske tilby sine innbyggere i fremtiden? Og hvordan skape trygget hos innbyggerne - via kunnskap og opplysning. Vi håper på et snarlig svar.

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 13.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-011/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 15:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-014/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møtebok. Vedlagte møtebok nr. 1/2013 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møtebok. Vedlagte møtebok nr. 1/2013 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/1815 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/441 ISaksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 015/13 I FORMANNSKAP I Dato: 11.03.2013

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 13.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 099/14-107/14 Møte nr: 8/2014 Til kl. 13:15 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/11-017/11 Møte nr: 2/2011 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I JoumalpostID: 12/7283 Arkiv sakid.: 12/1737 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sak nr.: 088/12 I DRIFTSUTVALG II I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Refererte dokumenter tas til orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Refererte dokumenter tas til orientering. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2036 I I Arkiv JouralpostID: sakid: 13/514 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr: 013/13 I KOMMUNESTYRE I Dato: 21032013

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.08.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 123/12-126/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 112/14-114/14 Møte nr: 12/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.05.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/14-026/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.12.2011 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 037/12-038/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 08:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.03.2015 Fra kl. 10:20 Til behandling: Sakene 012/15-020/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 12:10 Til behandling: Sakene 015/13-028/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtebok Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 21.03.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/13-020/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 16:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/11-023/11 Møte nr: 3/2011 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 069/12-070/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 16:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.02.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/15-008/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.05.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 075/12-082/12 Møte nr: 7/2012 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 23.10.2015 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 001/16-003/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 26.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/16-020/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 19.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 03.04.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 036/14-037/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 26.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-018/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 16.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 093/12-102/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.12.2011 Fra kl. 09:15 Til behandling: Sakene 045/12-045/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 09:25 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.01.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/14-005/14 Møte nr: 1/2014 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/14-035/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 18.06.2015 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 051/15-056/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 17.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 096/12-099/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.11.2013 Fra kl. 13:00 Til behandling: Sakene 100/13-100/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 14:05 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 24.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:20 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 12.10.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 059/10-068/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 15:00 Møtested: Sulitjelma Samfunnshus TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/15-025/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 28.08.2013 Fra kl. 08:00 Til behandling: Sakene 053/13-061/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.08.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 061/11-073/11 Møte nr: 6/2011 Til kl. 15:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 17.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/12-031/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/12-052/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 056/13-069/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 16:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 068/14-070/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 09:0000 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 20.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 101/13-106/13 Møte nr: 10/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 12.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 007/14-013/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 13:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 24.10.2017 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene Møte nr: 6/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 3 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 13.06.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 072/13-076/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 24.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/10-018/10 Møte nr: 3/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, Møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 24.11.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 11/2016 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.03.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 064/16-070/16 Møte nr: 7/2016 Til kl. 12:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 21.10.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 080/14-093/14 Møte nr: 10/2014 Til kl. 14:45 Møtested: Fellesheimen, Valnesfjord TILSTEDE

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 03.11.2014 Fra kl. 09:15 Til behandling: Sakene 088/14-094/14 Møte nr: 10/2014 Til kl. 14:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.08.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 066/13-066/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 08:35 Møtested: Ordførers kontor (Telefonmøte) TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune. Helse- og omsorgsutvalg. Møteprotokoll. Løkås, John-Harald Eilertsen, Kjell Rugås, Karin Antonsen, Anna Margareta Orvin, Ole Tobias

Fauske Kommune. Helse- og omsorgsutvalg. Møteprotokoll. Løkås, John-Harald Eilertsen, Kjell Rugås, Karin Antonsen, Anna Margareta Orvin, Ole Tobias Møteprotokoll Fauske Kommune Helse- og omsorgsutvalg Møtedato: 23.11.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 9/2016 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/13-071/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 14.11.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 080/13-080/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 26.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 055/15-064/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 18.01.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/11-007/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 26.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 076/12-084/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 05.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-010/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 07.03.2017 Fra kl. 11:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer Ottar

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 20.11.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 103/12-109/12 Møte nr: 12/2012 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.01.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/16-039/16 Møte nr: 4/2016 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 05.12.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/12-005/12 Møte nr: 1/12 Til kl. 12:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 20.01.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 014/16-020/16 Møte nr: 3/2016 Til kl. 11:55 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 07.06.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-056/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 090/13-099/13 Møte nr: 8/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 026/13-029/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 12:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 10.06.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 045/16-051/16 Møte nr: 8/2016 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 16.06.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 065/15-074/15 Møte nr: 7/2015 Til kl. 15:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2015

Praksisapotek 2. halvår 2015 Apotek 1 Asker Apotek 1 Askim Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Bien Narvik Apotek 1 Bjørnen, Sarpsborg Apotek 1 Bryn, Oslo Apotek 1 Buskerud Storsenter, Krokstadelva Apotek

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VALG AV VALGSTYRE OG SAMEVALGSTYRE FOR PERIODEN 2011-2015

FAUSKE KOMMUNE VALG AV VALGSTYRE OG SAMEVALGSTYRE FOR PERIODEN 2011-2015 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/7445 I I Arkiv JournalpostID: sakd.: 11/1765 I Saksbehandler: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 021/12 I KOMMUNESTYRE I Dato: 08.1

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 17.03.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 034/16-035/16 Møte nr: 6/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer