FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Refererte dokumenter tas til orientering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Refererte dokumenter tas til orientering."

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2036 I I Arkiv JouralpostID: sakid: 13/514 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr: 013/13 I KOMMUNESTYRE I Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: DokID ArkivsakID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel 13/969 I 13/ Fagforbundet VALNESFJORD BRANNSTASJON 13/1043 I 13/ Det Kongelige MARKRIG A V Forsvarsdepartement FRIGJØRIGSDAGEN OG DEN NASJONALE VETERANDAGEN 8 MAI /1238 S 13/ AVLASTNING INEN PLEIE OG OMSORG I FAUSKE KOMMU 13/1438 I 13/ Placement as SATSING pa TILFLYTTING 13/1502 I 12/ Posten Norge AS OMLEGGING AV POSTKONTOR TIL POST I BUTIKK 13/1568 I 12/ Skatt nord KONTROLLRAPPORT VEDRØRENDE SKATTEOPPKRVERFUNKSJONEN FOR FAUSKE KOMMU INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering

2 FAGFORBUNDET Postboks Fauske Fauske Kommune V/Ordfører Siv Anita JonsenBrekke Her r-'-~ ~~~~;k; ko~;mu~i~_ O~Ga~"liel~ Lf/R -)~ ~-;%e:~~~~==_~~_ \'II~ I s ID / --ici~-j i!~i-~~ ANGÅENDE VALNESFJORD BRANNSTASJON Fagforbundet Fauske har medlemmer som i dag er deltidsbrannenn ved Valnesfjord brannstasjon I kjølvannet av at Fauske kommune har vedtatt å legge ned brannstasjonen har våre medlemmer i Salten brann IKS avholdt medlemsmøte med sin Hovedtilitsvalgt, Svein Arne Sørensen I etterkant av dette møtet har medlemmer som jobber i Salten Brann IKS - samt medlemmer som bor i bygda tatt kontakt med Fagforbundet Fauske Det er i den forbindelse at vi nå ønsker vi sette søkelys på det vi får henvendelser om og som vi ber politikken tenke over og svarer ansatte og innbyggere på Har Fauske kommune sett på kostnadsbesparelsene det vil bli med å gå fra rullerende vakt til kun beredskap (klokke)? Ved å opprettholde beredskap - vil man i fremtiden fortsatt ha12 minutter kortere innsatstid for alle hendelser fra Meberget og avkjørsel til Strømsnes på RV 80 enn det stasjonen på Fauske har Dermed er man nær ulykkesbelastet veistrekning og kort vei for innsats og sikring av skadested Stasjonen gir brannberedskapen i Fauske utholdenhet Stasjonen kan forsterke innsatsen i Fauske ved større hendelser Stasjonen kan opprettholde beredskap i Fauske når Fauske stasjon er på oppdrag, eks Sulis Gir innbyggere i vestre del av kommunen en bedre beredskap Gir troverdighet i at det satses på Valnesfjord med bolyst og tilflytting Trygghet for beboerne i Valnesfjord - spesielt på vinterstid når ((0verbygdm) er fri for vann - noe som ofte skjer på vinteren - da vil tankbilen være et godt utgangspunkt ved et eventuelt branntiløp I tilegg ønsker Fagforbundet at Fauske politiske styre tar de ansatte i Salten brann og innbyggerne i Valnesfjord på alvor og lager gode politiske prosesser i forkant aven slik avgjørelse Der informasjon utover det som kommer på trykk i media er sært viktig for å skape trygget og forutsigbarhet Fagforbundet Fauske håper at Ordfører tar dette videre og diskuterer dette med politikken i Fauske kommune Hva skal Fauske tilby sine innbyggere i fremtiden? Og hvordan skape trygget hos innbyggerne - via kunnskap og opplysning Vi håper på et snarlig svar

3 Mvh t=~0 J Leder Fagforbundet Fauske

4 ~~~_~v ~~~_--~- Alle kommuner (egeil' adresseliste) 1) E TKÕNGEllqE F ORSVÁRSD EPARTEMENT Statsrdden fj'!:: alls~c;~,,~\~~ r~~ ~~,~ m: øed, l~~ß, - ro/ ~-'13 ~~------_ --~_~ ~-~~ I(\; sseriri\l -nd-'--'--l'š~íd------"-- L3110_Y3-,-)~/~J7? TIdl ref Våfref 2012/OQ39&:23/FD 1-2/$00/032 Dato MARING AV FRGJØRINGSDAGEN OG DEN NASONAL VERA- DAGEN S MA 2013 Frigjørigsdagen8mäi skal også'være vår nasjonale veterandag Vi skal 8; mai gjennomføre markerlngeri hele landet for å hedre alle våreveteranerfta2verdenskrg ogfremtil i dag, medspesieltfokuspå veteranerírainternasjonale FN- agnato-iedede opèrasjoner Dagen er en fi anledning tilåhedre alledetn s()mhar yærtviii~e tlågå inni krevende og risikofylte oppdrag på vegne av oss alle Over nordierinliar tjenestegjorti internasj()nale operasjoner siden, 1947 Forsvarsdepartementet er kjent med at det erlang tradisjon for å gjeniiomfrecgode markeringer ved de mangeminnesmèrker som er etablert og holdt ihevd over hele landet Det bor veteraner i de al1er:feste kommuneródet er viktig at kommunene viser sin respektog anerkjennelse til veteranene i sine lokalsamfnn, og uttkker samnets takk for deres innsats på nasjonens vegie Flere kommuner markerte frgjørings- og veterandagen i 2012 ved å invitere veteraner ti forskjellge arrarigemériter Régjenrigeri vi rette en stor takk til disse kommunene, og oppfordrer :fere kommuner til å gjøre en tisvarende innsats 8 mai i år Regjerigens hovedarrangement vil fine sted på Akershus festningi Oslo, der det vil bli kransenedleggeîse og medaljeseremoni Det vil bli arrangert en ((Åpen dag)), hvor målèt er å nå ut til flere grpper av befolkingen, og der Forsvaret, forsvarsrelaterte organisasjoner og samarbeidspartere vil delta Forsvaret har også markeringer rundt om i landet, der kommuner, miltære avdeliger, institusjoner, forsvarsrelaterte organisasjoner og -grpper og det lokale kulturliv kan være involvert Flere arrangementer vil foregå på Forsvarets festningsverk og museer Postadresse: Postboks 8126 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Glacisgata i Telefon: Telefaks: Orgnr:

5 Regjeringens mål er at frigjørings- og veteran dagen 2013 skal være en profilert markering av ihnsatsen til veteranene, og noe hele sainiinet tar del L Frigjørigsdagen er offisieîl fiaggdag, og alle offentlge bygg flagger derfor denne dagen Oppfordring om flagging bør også gis til alle innnyggere Forsvarsdepartementet berom at adressatene, på egnet måte, bidrar til at 8 mai 2013 bliren verdig og minl)erikdagfot våre veteraner og deresnærmeste hilsen Med ~g_(j, L Al1ne-GreteStrøm-EriCh~~ Kopi: Fylkesmennene Fylkeskommunene 2

6 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JourhalpostID: 13/1238 I Arkiv sakid: 13/301 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr: 009/13 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Solveig Pedersen I Dato: AVLASTNING INNEN PLEIE OG OMSORG I FAUSKE KOMMU Vedlegg: Ingen Sammendrag: Historikk: Fra 1980 fram til 1911 ble søknad om avlastning i institusjon fremmet ti omsorgsutvalget Sammensetning av utvalget har variert, i starten var også lege representert, de siste årene besto utvalget av enhets ledere fra sykehjem og hjemmetjeneste, samt ergoterapeut Utvalget hadde møter hver 14 dag, og søknader om avlastning ble tildelt på lik linje med kortids/rehabilteringsplasser, dvs fortløpene ved ledige plasser Nåsituasjon: Brukerkontoret fatter vedtak fortløpende Brukere med stor funksjonssvikt som bor hjemme er økende, og levealder øker Spesielt for nåsituasjonen er at vi i 2014 vil ha en ((topp)) på antall eldre over 90 år Statistisk økes denne gruppen med 22 fra 2009 til 2014 Avlastning i institusjon: Det er strenge kriterier for å få avlastningsopphold Tilbudet er nå forbeholdt brukere der pårørende har særlig tyngende omsorgsoppgaver Fra april 2012 er det avsatt to faste avlastningsplasser ved Fauske sykehjem, en av disse plassene er ved demensavdeling De to plassene benytes for tiden ti 7 brukere som får innvilget rullerende avlastningsopphold Målet er at pårørende gis tilstrekkelig og planlagt avlastning, slik at disse brukerne fortsatt kan bo hjemme Situasjonen er imidlertid at det ikke er mulig ut fra nåværende kapasitet å innvilge søknadene fullt ut Ut over de fast avtalte avlastningsoppholdene kommer det søknader til Brukerkontoret om avlastningsopphold når pårørende ønsker ferie, ved sykdom hos pårørende (planlagt sykehusinnleggelse, eller ved akutt sykdom), helgeavlastninger når pårørende skal delta i sosiale situasjoner der bruker ikke er i stand til å delta, og ved forverring av helsetistand til bruker som medfører ekstra belastning for den/de pårørende I nevnte situasjoner kan det være krevende å få skaffe på plass tjenesten da det bla er betinget av at det er ledig plass og at søknaden må vurderes opp mot andre kortids/rehabilteringssøknader Antall brukere som har hatt avlastning på institusjon:

7 2010: 21 brukere 20 IL: 27 brukere 2012: 18 brukere Andre tibud: Avlastning i hjemmet: Fra 20 L O har det vært eget budsjett for denne ordningen Det kan innvilges fra 2-3 timer pr uke slik at pårørende kan fà egentid i løpet av uken 14 brukere mottar denne tjenesten i 2013 Miljø/aktivitetstjeneste: Dagsentertilbud for demente og dagsentertilbud for slagrammede ble permanent etablert i 2012 På demensgruppen gis det tibud til 8 brukere 4 timer hver uke Dagsentertilbudet kan i spesielle tilfeller kombineres med rullerende avlastningsopphold og/eller avlastning i hjemmet Fremtiden: Erfaring viser at det i hovedsak er i aldersgrppen over 80 år at pårørende har behov for avlastning, og det er også i denne aldersgrppen at forekomst av demens er mest utbredt Befolkningsutviklingen i Fauske viser at antall over 80 år har følgende utvikling i årene som kommer: Spesifisering av statistikk: Fra øker aldersgruppen med 63 Fra øker aldersgruppen med 47 Statistikk over befolkningsutvikling viser at dagens behov for avlastning vil endre seg lite fram mot år 2019 Dette vil være betinget av at antall institusjonsplasser forblir uendret Ved større satsning på hjemme~enester og nedfasing av institusjonsplasser vil behov for avlastningstitak økes I perioden 2025 til 2040 vil behov for avlastningstiltak fordobles i forhold ti dagens omfang INNSTILLING: Redegjørelsen tas ti orientering DRIF-009/13 VEDTAK Jørn Stene (FL) foreslo: Redegjørelsen tas til orientering Redegjørelsen oversendes kommunestyet Driftsutvalget ber kommunestyret merke seg, og ta hensyn til i fremtidige budsjett, behovet for å styrke avlastningstilbudet innenfor både institusjon og i hjemmet FL's forslag ble vedtatt med 7 mot L stemmer

8 VEDTAK: Redegjørelsen tas ti orientering Redegjørelsen oversendes kommunestyret Driftsutvalget ber kommunestyret merke seg, og ta hensyn til i fremtidige budsjett, behovet for å styrke avlastningstibudet innenfor både Institusjon og i hjemmet ~t u'ti:~:s ~es o 'n formannskapssekre r Utskrift sendes: Kommunestyret

9 Placement as Sentrum' 6250 Stordal' Norway post~placementno ' ph i 90 NO wwwplacementno ~~--T~~~:-- :9' Fausl'\Ð kommune ~=~_ otwj~~~tli~ 18/ p('~;;~w ng-'-- Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke Fauske kommune Postboks FAUSKE,~lJi~ft3p~~~, Stordal, 12 februar 2013 SATSING PÅ TI LF LYT I NG Skandinaviske dagene i Nederland, den store rekrutteringsmessen som Placement organiserer hvert år, ligger nå bak oss Kommunene og regionene fra Norge som deltok arbeider nå med oppfølging av alle som besøkte messestanden, noe som kanskje gir mer arbeid enn selve messedeltakelsen I Placement arbeider vi allerede med nye aktiviteter, informasjonsdagene /etablererdagene i april, september og november 2013 Her skal vi møte mange familier som ønsker mer detaljert informasjon om våre tilflyttingsprosjekter eller som ønsker å starte eller overta en virksomhet i Norge I tillegg er vi allerede i gang med organiseringen av vår neste emigreringsmesse, 18 og 19 januar 2014 i Nederland Kommuner som har et samarbeid med Placement kan delta gratis på denne messen Samtidig jobber vi med magasinet ((Hjemme i Skandinavia)), hvor kommunene kan profilere seg med en artikkel Magasinet deles ut på våre messer og informasjonsdager De fleste kommuner i Norge satser på folketallsvekst De som har nedgang i folketallet ønsker å stanse eller redusere denne nedgangen Placement kan også bistå Fauske kommune med folketallsutviklingen ved å rekruttere nye innbyggere fra Nederland og Belgia, stort sett (divskvalitetstilflyttere)) med god kompetanse og norskkunnskaper Mange av dem kan tenke seg å starte et eget foretak eller overta en eksisterende bedrift For å oppnå gode resultater begrenser vi antallet prosjekter i Norge og har vi et høyt aktivitetsnivå året rundt (messer, informasjonsdager, internettsider, magasinet, besøk kommunen, oppfølging tilflyttere, kurs velkommen hit! og mye mer) Skulle et samarbeid med Placement være aktuelt, stiller vi gjerne opp for et uforpliktende møte med Fauske kommune Med vennlig hilsen, Gert Rietman Placement AS

10 A"",_--,,=---~- fj" :~_ya0sk~;!j\om!~unø --- " posten _QLJ~=-sak"i~rYli3 Vi lever for â levere Fauske kommune v/siv Anita Johnsen Brekke Torggata Fauske /2 /:;)! i _--~~ ---J-~ Klasscririg ;- -- l"i--- _13llJù~:_Ll;z/-'ltill 1"10--- Kontaktperson: Hãvard Kjerstad Tidl dato og referanse: Posten Norge AS Post Postboks Bodø Besøksadresse: Olav 5 gt 42, 8038 Bodø Kundeservice: Dato og referanse: l8februar 2013 Region Nord wwwpostenno Omlegging av postkontor ti Post i Butikk Vi viser til vårt brev av med orientering om Postens foreløpige plan for den forestående postkontoromleggingen og tildeling av Post i Butikk Gjennomføringsplanen er nå klar På landsbasis tas det sikte på å etablere 170 nye Post i Butikk (PiB) ti erstatning for 149 postkontor som nedlegges Per i dag er det foretatt en tildeling til 148 Post i Butikk-enheter Det vil bli gjennomført en ny konkurranse for tildeling til yterligere 22 enheter Ekspedisjonsnettet vil etter omleggingen bestå av ca 1400 Post i Butikk og 30 postkontor Omleggingen vil foregå i perioden fra april 2013 til november 2014 Vedlagt følger detaljert oversikt med planlagte tidspunkter for omlegging av de enkelte kontor og i den enkelte kommune Omleggingstidspunkt er angitt per uke og år For enheter som er ute til ny konkurranse er tidspunktet fortsatt tentativt Det kan bli endringer i planen som følge av driftsmessige eller andre forhold Omlegging fra postkontor til PiB vil i det alt vesentlige ha som konsekvens utvidet åpningstid og bedret tilgjengelighet til Postens leveringspliktige tjenester for alle kundegrupper Omleggingen vil således bidra til fortsatt å sikre et godt og likeverdig posttilbud i berørte kommuner i tråd med konsesjonens krav om tjenester og tilgjengelighet Med vennlig hilsen ~je~$~ Stein Roger Holdal Regionsdirektør

11 Postkontor hvor dato ikke er endelig fastsatt (ny konkurranse for Post i 8utikk) Âlesund postkontor MIDT MØRE OG ROMSDAL IÂLESUND Kanebogen Postkontor NORD TROMS HARSTAD Rykkinn Postkontor AKERSHUS BÆRUM Østerås Postkontor AKERSHUS BÆRUM Bogstadveien Postkontor Bryn Postkontor Elisenberg Postkontor' Grünerløkka Postkontôr Lambertseter postkontor Linderud Postkontor, ManglenJd postkontor Nordstra nd Postkontor Røa Postkontor Solli Postkontor Grimstad postkòntor Haugesund Postkontor SØR VEST SØRVEST AUST-AGDER ROGALAND GRIMSTAD HAUGESUND BL Flekkefjord Postkontor SØR VEST VEST-AGDER FLEKKEFJORD Fyllingsdalen Postkontor Stord Postkontor ;~ Voss Postkontor Straume Rostkontor VEST VEST VE&T "" VEST HORDALAND HORDALAND HOIRDAl~J~Hi) ' HORDALAND BERGEN STORD FJELL, VOSS ti,:"1 Bragernes Postkontor ØST BUSKERUD DRAMMEN Trysil Postkontor ØST HEDMARK TRYSIL

12 , if' Postkontor som gjøre~ om til Post i Butikk i 2013 og 2014 (tidplan) Bekkestua Postkontor AKERSHUS BÆRUM Rimi Bekkestua 19 Drøbak Postkontor AKERSHUS FROGN ICA Nær Drøbak (Matkroken) 9 Hagan Postkontor, AKERSHUS NITTEDAL Coop Ilega Hagan 24 Jessheim Postkontor', AKERSHUS ULLENSAKER Rimi Jessheim 25 BL Kløfta Postkontor AKERSHUS ULLENSAKER Rema 1000 Kiøfta 21 Kolbotn Postkontor AKERSHUS OPPEGÅRD Coop Mega Kolbotn 34 BL Lillestrøm Postkontor AKERSHUS SKEDSMO Coop Obsl Lillestrøm 45 BL Lørenskog Postkontor AKERSHUS LØRENSKOG Coop Mega Metro 20 Nesbru Postkontor AKERSHUS ASKER ICA Supermarked Holmen : 42 Nesoddtangen Postkontor AKERSHUS NESODDEN Rimi Nesoddtangen, 41 Råholt Postkontor AKERSHUS EIDSVOLL Rimi Råholt 47 Skedsmokorset Postkontor AKERSHUS SKEDSMO Rimi Holt Vestvoilen Skedsmokorset PIB 2 AKERSHUS SKEDSMO Rimi Skedsmokorset 25 Strømmen Postkontor AKERSHUS SKEDSMO Coop Prix Strømmen 46 Vestby Postkontor AKERSHUS VESTBY Rimi Vestby 18 Årnes Postkontor AKËRSHUS NES Rimi Årnes 45 ÅS Postkontor AKERSHUS ÅS Coop Mega Ravelen 20 Stoa Postkontor AUST-AGDER ARENDAL Meny Stoa 11 ßr~kerøyaPostkontor IlUSKERUD DRAMMEN Meny Brakerøya, 14 BL Gol Postkontor IlUSKERUD GOL ICA Nær Gol ( Rimi) 25 Gulskogen Postkontor BUSKERUD DRAMMEN Rema 1000 Gulskogen 22 Hokksund Postkontor BUSKERUD ØVRE EIKËR Rimi Hokksund 24 Hønefoss Postkontor BUSKERUD RINGERIKE Bunnpris HØnefoss 39 Kongsberg Postkontor, BUSKERUD KONGSBERG Coop Prix Kongsberg 24 BL Mjøndalen Postkontor BUSKERUD NEDRE EIKER Rimi Mjøndalen, 35 Slemmestad Postkontor, IlUSKERUD RØYKEN Meny Slemmestad 45 Båtsfjord Postkontor ; FINNMARK BÂlSFJORD Rimi Båtsfjord 16 Hammerfest Postkontor: ; FINNMARK HAMMERFEST ICA Nær Hammerfest Brygge 6 Hammerfest PIB2 FINNMARK HAMMERFEST Rema 1000 Hammerfest : 6 Kirkenes Postkontor ; FINNMARK SØR-VARANGER Rema 1000 Kirkenes 16 Lakselv Postkontor FINNMARK PORSANGER Rimi Lakselv 46 Vadsø Postkontor FINNMARK VADSØ Rema 1000 Vadsø 43 Brumunddal Postkontor HEDMARK RINGSAKER Ëurospar Brumunddal 12 Brummundal PiB2 HEDMARK RINGSAKER Rimi, Furnesveien 12 Elverum Postkontor HEDMA~K ELVERUM Rimi Postgården 22 Kongsvinger Postkontor HEDMARK KONGSVINGER Rimi Festningen 18 Tynset Postkontor HEDMARK TYNSET Rema 1000 Tynset 16 Lagunen postkontor HORDAi)ND BERGEN Coop Obsl Lagunen 40 Loddefjord Postkontor HORDAiAND BERGEN Coop Obsl Vestkanten 7 Loddefjord PIB2 HORDAliND BERGEN COOP Prix vad myra 7 i i 25

13 lj Nesttun Postkontor HORDALAND BERGEN Coop Extrá Nes ttun 17 Odda Postkontor HORDALAND ODDA Coop Mega Odtla 38 ; Odda PIB2 HORDALAND ODDA Rimi Odda :! 38 OS, Os Postkontor HORDALAND (HORDALAND) Rimi Os 12 Åsane Postkontor HORDALAND BERGEN Coop Prix Prestèstien 4 Kristiansund N Postkontor MØRE OG ROMSDAL KRISTIANSU N D Rema 1000Stofgata 9 BL Løkkemyra Postkontor MØRE OG ROMSDAL KRISTIANSUND Bunnpris Futura: 21 BL Spjelkavik Postkontor MØRE OG ROMSDAL ÅLESUND Rema 1000 Moa 7 BL Sunndalsøra Postkontor MØRE OG ROMSDAL SUNNDAL Rimi Sunndalsøra 36 Ulsteinvik Postkontor MØRE OG ROMSDAL ULSTEIN Coop Mega Ulsteinvik 17 BL Volda Postkontor MØRE OG ROMSDAL VOLDA Radio TelevISjon:AS' 11 Brønnøysund Postkontor NORDLAND BRØNNØY Bunnpris Brønnøysund 37 Coop Prix Salhus; SØr Brønnøysund PIB2 NORDLAND BRØNNØY Helgeland 37 ; Fauske Postkontor NORDLAND FAUSKE ICA Supermarked Fauske 22 i Fauske PIB2 NORDLAND FAUSKE Coop Extra Fauske 22 Leknes Postkontor NORDLAND VESTVÅGØY Coop Extra Leknes 46 Mo I Rana Postkontor NORDLAND RANA Bunnpris Mo 19 BL Mosjøen Postkòntor NORDLAND VEFSN Bunnpris Mosiøen 40 Mosjøen PIB2 NORDLAND VEFSN Rema 1000 Nyrud 40 Mørkved Postkqntor NORDLAND BODØ Rema 1000 Hunstad 3 Narvik Postkontor NORDLAND NARVIK Coop OBSI Narvik, Nord 37 Narvik PiB2! NORDLAND NÀRVIK ICA Finnbekken 37,~""---- ''" Sandnessjøen Postkontor NORDLAND ALSTAHAUG Rema 1000 Sandnessjøen 9 Sandnesjøen PIB2 NORDLAND ALSTAHAUG Rimiiyngåsen 9 Sortland Postkontor NORDLAND SORTLAND ICA Supermarked Sortland 3 BL Stormyra Postkontor NORDLAND BODØ ICA Nær Jensvoll (Rimi) 25 Stormyra PiB2 NORDLAND BODØ Bunnpris Stormyra 25 Svolvær Postkontor NORDLAND VÅGAN Rimi Svolvær 19 Levanger Postkontor NORD-TRØNDELAG LEVANGER Coop Mega Levanger 13 Namsos Postkontor NORD-TRØNDELAG NAMSOS Øivind Johansen AS ; 35 Steinkjer Postkontor NORD-TRØNDELAG STEINKJER Rema 1000 SØrsla 19 Verdal Postkontor NORD-TRØNDELAG VERDAL Bunnpris Verdal 37 Dokka Postkontor OPPLAND NORDRE LAND Rimi Dokka 24 Fagernes Postkontor OPPLAND NORD-AURDAL Coop Extra Fagernes 16 Lilehammer Postkontor OPPLAND LILLEHAMMER Rimi Fåberggt 19 BL Otta Postkontor OPPLAND SEL Rimi Ottatunet 18 Bjølsen Postkontor Meny Bjølsen 22 Furuset Postkontor Joker Høybråten 4\1! FUruset PiB2 Rema 1000 Furuset Grorud postkontor Coop Extra Grorud 17 : Holmlia Postkontor Renial000 Holmlia : 6 Kalbakken Postkontor Rema 1000 Kalbakken Kjelsås Postkontor Coop Prix Kjelsås : : 10 40

14 !ì " (Jlleaker Postkontor Coop Marked Lilleaker 19 Mortensrud Postkontor ICA Supermarked Mortensrud 35, 0ppsal Postkontor Coop Prix Skøyenåsen 43 Òslo Sentralstasjon Postkontor Ingen PIB 46 Sofienberg Postkontor Rimi Trondheimsveien 37 ICASupermarked Alexander St Hanshaugen Postkontor Kiellands plass 4 St Hanshaugen PiB2 Rema 1000' Ila 4 Stovner Postkontor Rimi Stovner 37 Stovner PIB2 Rema 1000 Nedre Rommen 37 Torshov Postkontor Rema 1000 Torshov 22 Tveita Postkontor Rimi Tveita' Senter 23 Tøyen Postkontor i Coop Megël Tøyen 36 '; Ullevål Stadion Postkontor ICA Superrtarked Ullevål 14 i Økern Postkontor Meny Løreii 42 'I Bryne Postkontor ROGALAND TIME Coop Obsl 'Bryne 38 BL Egersund PostkontOr ROGALAND EIGERSUND Coop iyég~ Egersund 7 Hillevåg Postkontor ROGALAND STAVANGER Rimi Hillevåg 15 Hillevåg PiB2 ROGALAND STAVANGER Coop Prix Bekkefaret 15 Hundvåg Postko~tor ROGALAND STAVANGER Coop Prix Hundvåg 14 Kopervik Postkontor ROGALAND KARMØY Coop Mega Kopervik 19 W,':'':':'I,-"-" Lura Postkontor ROGALAND SANDNES ICA Supermarked Lura 22 BL, ' Raglamvr Postkontor ROGALAND HAUGESUND BunnprisRaglëlmyr 44 ' FlorØ Postkontor SOGN OG FJORDANE FLORA Coop Marked Florø 22 Nordfjordeid Postkontor SOGN OG FJORDANE EID Coop Mega Nordfjordeid 14 Sogndal Postkontor SOGN OG FJORDANE SOGNDAL Rimi Sogndal 46 Heimdal PostkOntor SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM Bunnpris Heimdal 43 Lade Postkontor SØR- TRØN DELAG TRONDHEIM Rema 1000 Ladetorget 41 MOholt Postkontor SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM Coop Mega Moholt 15 Moholt PiB2 ; SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM Bunnpris Moholt 15 Oppdal Postkontor SØR-TRØNDELAG OPPDAL Bunnpris Oppdal 39 Orkanger Postkontor SØR-TRØNDELAG ORKDAL Coop Mega Orkanger 39 Tiller Postkdntor SØR- TRØN DELAG TRONDHEIM Rema 1000 Tiller 22 Valentinlyst Postkontor SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM Rimi Valentinlyst 4 Valtentinlyst PIB2 SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM Bunnpris Tyholt 4, BØ I Telemark Postkontor TELEMARK BØ (TEL) Rimi BØ 18 Notodden Postkontor TELEMARK NOTODDEN ICA supermarked Notodden 43 porsgrunn Postkontor TELEMARK PORSGRUNN Coop Extra Porsgrunn 5 Stathelle Postkontor, TELEMARK BAMBLE ICA Brotorvet 41! Coop Extra BARDU, Coop Bardli Postkontor, TROMS BARDU Nord 14 Coop Extra Finnsnes, coop Finnsnes Postkontor, TROMS LENVIK Nord 19 Langnes Postkontor TROMS TROMSØ Rema 1000 Tromsø-Kl 41 BL Tromsdalen Postkontor I TROMS TROMSØ Rema 1000 Tromsdalen 43 BL ; Lundsiden Postkontor, VEST-AGDER KRISTIANSAND ICA Lund 18 BL

15 c 1/ Mandal Postkontor VEST-AGDER MANDAL iea Supermarked Mandal 3S i Søgne Postkontor ' VEST-AGDER SØGNE I ICA Supermarked Søgne 3 Horten Postkontor VESTFOLD HORTEN : ICA Supermarked Horten 37 i Larvik Postkontor VESTFOLD LARVIK COOD Extra Larvik 3 BL Nanset Postkontor VESTFOLD LARVIK Rimi Frankendalsveien 22 Sandefjord Postkontor VESTFOLD SANDEFJORD ICA Supermarked Hvaltorget 39 Tolvsrød Postkontor VESTFOLD TØNSBERG ICA Supermarked Olsrød 16 Askim Postkontor ØSTFOLD ASKIM, Rimi Askim 36 BL Borgenhaugen Postkontor ØSTFOLD SARPSBORG Coop Extra Iseveien 39 Fredrikstad Postkontor ØSTFOLD FREDRIKSTAD Coop Mega Fredrikstad 24, Halden Postkontor ØSTFOLD HALDEN ICA Nær Halden Stadion (Rimi) 3 BL Moss Postkontor ØSTFOLD MOSS Coop Mega Moss 44 BL Mysen Postkontor ØSTFOLD EIDSBERG Coop Mega Mysen 18 flolvsøy Postkontor ØSTFOLD FREDRIKSTAD Meny Østfold hallene 23 Sarpsborg Postkontor ØSTFOLD SARPSBORG Rimi Sarpsborg 38 BL Sellebakk Postkontor ØSTFOLD FREDRIKSTAD Rimi Sellebakk 16

16 Ṡkatteetaten, SaksbehandLer Stein T GrødahL Deres dato Vår dato TeLefon Deres referanse Vår referanse 2012/ Kommunestyret i Fauske kommune Torggata Fauske,y,_",_~", ~~"''';_'H '' '_~' :~~; FíJ,uske kommune '6l:9"~~ß-- - JS7 J ~,--! 3 ~ --,- f\lassering LJT~~,(3IL~1i L_-/~--" 1fltf-- Kontrollrapport 2012 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Fauske kommune 1 Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven 2-8, somutfylles av"instruksfor skatteoppkrevere", fastsatt av Skattedirektoratet 8 januar 2009 Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for'best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruksfor skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1 1 januar 2012 Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruksfor skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av l februar 2011 Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfusjonen utøves tilfredsstilende i henhold til gjeldende regelverk på følgende områder: Intern kontroll Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet Skatte- og avgiftsinneving Arbeidsgiverkontroll Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen Skatteetaten utfører oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen Postadresse Postboks Tromsø skattnord(bskatteetaten no Besøksadresse: Se wwwskatteetatenno eller ring Org nr: SentraLbord TeLefaks

17 46 Side 2 av 4 2 Skatteoppkreverfuitksjonens måloppnåelse 21 Skatte- og avgiftsinngang Skatteregnskapet for Fauske kommune viser per 31 desember 2012 en skatte- og avgiftsingangi til fordeling mellom skattekreditotene (etter fradrag for avsetnig til margi) på kr og utestående restanser på kr , herav berostilte krav på kr L Skatteregnskapet er avgitt av kommunens skatteoppkrever 14 januar Innkrevingsresultater R esu tatene L fil er øi~en de: Vi har gjennomgått innevigsresultatene per 31 desember 2012 for skatteoppkreverkontoret Totalt Innbetalt Resultat- Innbetalt Innbetalt innbetalt i av sum krav av sum av sum MNOK: krav (i %): krav (i %) krav (i %) (i %): forri!!:e år: resdonen: Restskatt personlige skattevtere 2010: 17,08 92,6 92,9 95,9 94,8 Arbeidsgiveravgift 201 l: 49,91 99,9 99,9 99,9 99,8 Forskuddsskatt personlige skatteytere 201 l: 29,94 98,0 98,8 98,0 99,3 Forskuddstrekk : 261,49 100, ,0 100 Forskqddsskatt upersonlige skatteytere 201 l: 162,21 100,0 99,8 100,0 99,8 Restskatt upersonlige skatteytere 2010: 155,69 99,7 97,6 99,1 99,3 Skattekontoret er tilfreds med de innevingsresultater som skatteoppkreverkontoret har oppnådd per 3 l desember Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Fauske kommune er tisluttet den interkommunale kontrollordningen Salten Interkommunale Regnskapskontrollørordning (SIR) Resu tater tì or den 1nter kommuna 1 e kontro11 or dngen per 31 desemb er2012' Vlser fi ø 1 gen d 3e: Antall Minstekrav Antall utførte Utført Utført Utført Utført kontroll arbeidsgivere: antall, 5%: kontroller kontroll i kontroll i kontroll i 2012 regionen 2012: 2012 (i %): 2011 li %): 2010 li %): li %): ,8 37 4,7 4,1 Skattekontoret er tilfreds med resultatet som den interkommunale kontrollordngen har oppnådd per 3 L desember Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 3 Fra 2011 er rapporteringsordningen endret fra rapportering pr kommune til interkommunal kontrollordning/kontrollsamarbeid, der det er aktuelt

18 Side 3 av 4 24 Bemanning S umårsver k ti '1 satteopp k kr, everfu 'h k kr sionen i t s atteoppj evers arsrapportering: Antall årsverk 2012 Antall årsverk 2011 Antall årsverk Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen Skattekontoret har i 2012 ikke gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret Siste stedlige kontroll ble avholdt juni 2010 Skattekontoret har i 2012 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern kontroll, skatteregnskap, inevig og arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på anbefalinger som er gitt 4 Resultat av utført kontroll Intern kontroll Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, har skattekontoret ike avdekket vesentlge svakheter i skatteoppkreverens overordnede intern kontroll Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, fier skattekontoret at regnskapsførigen, rapporterigen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrkk for skatteingangen i regnskapsåret Skatte- og avgiftsinnkrevingen Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av innevingsarbeidet gjeldende regelverk og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlge eri samsvar med

19 -- Side 4 av 4 Arbeidsgiverkontroll Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og utføres i tilstrekkelig omfang Vennig hilsen ~~t~~i,jj)' ~ Gøril H KristoÚ:i:;e~ Avdelingsdirektør Innkreving Skatt nord ~Marita Ryeng ~~ Kopi til: Kontrollutvalget for Fauske kommune Skatteoppkreveren for Fauske kommune Riksrevisjonen

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

PS 09/42 Referatsaker

PS 09/42 Referatsaker PS 09/42 Referatsaker Side 237 T' I DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Statsråden 0 6' lo^3 1q8-53 Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle "Tidl ref Vår ref 2006/3948 2006/04006-489/FD V/JTE Dato 2009 BODØ

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2015

Praksisapotek 2. halvår 2015 Apotek 1 Asker Apotek 1 Askim Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Bien Narvik Apotek 1 Bjørnen, Sarpsborg Apotek 1 Bryn, Oslo Apotek 1 Buskerud Storsenter, Krokstadelva Apotek

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2014

Praksisapotek 2. halvår 2014 Apotek 1 Asker, Asker Apotek 1 Asker, Asker Apotek 1 Askim, Askim Apotek 1 Brandbu, Brandbu Apotek 1 Brandbu, Brandbu Apotek 1 City Syd, Trondheim Apotek 1 Greåker, Greåker Apotek 1 Grong, Grong Apotek

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 15.12.2012 Bø I Telemark 3101 Tønsberg tonsberg.hunde@klubb.nkk.

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 15.12.2012 Bø I Telemark 3101 Tønsberg tonsberg.hunde@klubb.nkk. 12.01.2013 Tønsberg Hundeklubb 130004 AG + AG 15.12.2012 12.01.2013 Postboks 511 Bø I Telemark 3101 Tønsberg tonsberg.hunde@klubb.nkk.no 12.01.2013 Sandefjord Hundeklubb 12.01.2013 Husebyveien 27 3234

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter 11.01.2009 Arendal Og Omegn Hundeklubb 090002 AG + AG 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter Lillesand 4818 FÆRVIK arendal.hunde@klubb.nkk.no 24.01.2009 Follo Brukshundklubb 25.01.2009

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2016

Praksisapotek 2. halvår 2016 Apotek 1 Alta Apotek 1 Askim Apotek 1 Austrheim Apotek 1 Bø i Telemark Apotek 1 Drøbak City, Drøbak Apotek 1 Gulskogen, Drammen Apotek 1 Haugenstua, Oslo Apotek 1 Hjorten, Fredrikstad Apotek 1 Holtet,

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

Utstillinger for Papillon - 2008

Utstillinger for Papillon - 2008 12.01.2008 Norsk Dobermann Klub 080002 Utstilling 16440130856 15.12.2007 12.01.2008 Postboks 952 - Sentrum, Eidsvoll 13.01.2008 13.01.2008 19.01.2008 20.01.2008 Norsk Berner Sennenhundklubb Gullerudvegen

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Case: AMFI Moa fra møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter

Case: AMFI Moa fra møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter Case: AMFI Moa fra møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter AMFI Moa fra sko- og møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter MOA2013 KONFERANSEN 30. oktober 2013 Kjøpesenteroversikt Amfi

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Utstillinger for Dalmatiner - 2009

Utstillinger for Dalmatiner - 2009 10.01.2009 Norsk Dobermann Klub 090001 Utstilling 1644 01 30856 10.12.2008 11.01.2009 Postboks 953 - Sentrum Letohallen, Eidsvold 11.01.2009 11.01.2009 31.01.2009 31.01.2009 01.02.2009 01.02.2009 14.02.2009

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. 120002 Vinstra. 120003 Stavanger. 120019 Ølen.

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. 120002 Vinstra. 120003 Stavanger. 120019 Ølen. 15.01.2012 Gudbrandsdal Hundeklubb 15.01.2012 120002 Vinstra LP 20852556979 04.01.2012 2670 OTTA akritama@online.no 15.01.2012 15.01.2012 11.02.2012 12.02.2012 11.02.2012 12.02.2012 Sør-Rogaland Brukshund-Klubb

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. AVTALEFORHOLD VEDRØRENDE SALG AV GNR. 103/1540 13/87 I 13/25 20.12.2012 Salten SAKSPROTOKOLL -

FAUSKE KOMMUNE. AVTALEFORHOLD VEDRØRENDE SALG AV GNR. 103/1540 13/87 I 13/25 20.12.2012 Salten SAKSPROTOKOLL - SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/1094 I I Arkiv JouralpostID: sakd.:. 13/264 I Saksansvadig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 003/13 I KOMMUNESTYRE I Dato: 13.02.2013

Detaljer

Utstillinger for Berner Sennenhund - 2006

Utstillinger for Berner Sennenhund - 2006 21.01.2006 Sandefjord Hundeklubb 060005 Utstilling 24803106017 18.12.2005 22.01.2006 Gårdsveien 16 Pingvinhallen 3230 SANDEFJORD sandefjord.hunde@klubb.nkk.no 04.02.2006 Norsk Miniatyrhund Klubb 04.02.2006

Detaljer

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 1 15 1 1 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 12 15 1 12 BERGEN June 10 Bergen kino Konsertpaleet

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.03.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

Ustillinger i 2012 for Schapendoes

Ustillinger i 2012 for Schapendoes Ustillinger i 2012 for Schapendoes Dato Arrangør/Pmldr.adr UTID/Sted Arrangement/Type Kto.nummer Pmld.frist Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Oslo/Akershus 120008 04.02.2012 Vestlisvingen 104 Hellerudsletta

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Utstillinger for Dalmatiner - 2010

Utstillinger for Dalmatiner - 2010 16.01.2010 Norsk Dobermann Klub 100002 Utstilling 16440130856 21.12.2009 16.01.2010 Pb 953 Sentrum Letohallen, Eidsvoll 17.01.2010 Norsk Berner Sennenhundklubb 17.01.2010 Gullerudvegen 20 2849 KAPP dagfrid.hokstad@c2i.net

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Utstillinger for Afghansk Mynde - 2014

Utstillinger for Afghansk Mynde - 2014 18.01.2014 Sandefjord Hundeklubb 140136 Utstilling 16382614643 07.01.2013 18.01.2014 Strandpromenaden 6 Skjærgårdshallen I 3208 Sandefjord Langesund utstillingshk@gmail.com 26.01.2014 Norsk Grand Danois

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20 Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 2 Kvinner Menn + Ekspander alle -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum Badmintonkretsen Sør (21/22) 5 7 97 19 1 291 4 155 223

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. LP 1503.17.53918 11.12.2013 Sarpsborg 1634 Gamle Fredrikstad whumle@online.

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. LP 1503.17.53918 11.12.2013 Sarpsborg 1634 Gamle Fredrikstad whumle@online. 11.01.2014 Norsk Terrier Klub Østfold 140132 LP 1503.17.53918 11.12.2013 11.01.2014 Bævøveien 14 Sarpsborg 1634 Gamle Fredrikstad whumle@online.no 12.01.2014 12.01.2014 16.02.2014 16.02.2014 Sør-Rogaland

Detaljer

SALG! Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Nå 398,- Før 598,- Smykke i sølv med cubic zirkonia. *kjede med på kjøpet

SALG! Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Nå 398,- Før 598,- Smykke i sølv med cubic zirkonia. *kjede med på kjøpet Stort Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Pr. del Før pr. del. Smykke og ørepynt i sølv 1/2 PRIS! SPAR 499,- KSP80643, KSE80647 Før 1 498,- Ring i 9 karat/375 hvitt gull BGR92003

Detaljer

OPTIMERA DOKUMENTASJON

OPTIMERA DOKUMENTASJON Du bygger Vi tar oss av resten OPTIMERA DOKUMENTASJON MARS 2015 optimera.no Dokumentasjon enkelt og billig Dokumentasjon av produkter er enkelt og kostnads effektivt med Optimera. Vi tilbyr helautomatisk

Detaljer

Utstillinger for Prazsky Krysarik - 2014

Utstillinger for Prazsky Krysarik - 2014 18.01.2014 Sandefjord Hundeklubb 140136 Utstilling 16382614643 07.01.2013 18.01.2014 Strandpromenaden 6 Skjærgårdshallen I 3208 Sandefjord Langesund utstillingshk@gmail.com 19.01.2014 Norsk Pinscherklubb

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv)

Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv) Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv) Offentlige videregående skoler Akershus fylkeskommune: Valler videregående

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Årsstatistikk 2007 1

Årsstatistikk 2007 1 Årsstatistikk 2007 1 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

1 Forslag til organisering og lokalisering av arbeidsgiverkontrollen

1 Forslag til organisering og lokalisering av arbeidsgiverkontrollen VEDLEGG 2 1 Forslag til organisering og lokalisering av arbeidsgiverkontrollen Organisering, lokalisering og bemanning av arbeidsgiverkontrollen fra fire faktorer: - hvor er arbeidsgiveme - bvor har skatteoppkreverne

Detaljer

Statistikkens første del gir en generell beskrivelse av medlemslagenes virksomhet, mens andre del gir statistiske opplysninger om hvert enkelt lag.

Statistikkens første del gir en generell beskrivelse av medlemslagenes virksomhet, mens andre del gir statistiske opplysninger om hvert enkelt lag. Årsstatistikk 2008 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk boligsektor.

Detaljer

Utstillinger for Dalmatiner - 2014

Utstillinger for Dalmatiner - 2014 18.01.2014 Sandefjord Hundeklubb 140136 Utstilling 16382614643 31.12.2013 18.01.2014 Strandpromenaden 6 Skjærgårdshallen i 3208 Sandefjord Langesund utstillingshk@gmail.com 19.01.2014 Norsk Pinscherklubb

Detaljer

Utstillinger for - 2008

Utstillinger for - 2008 12.01.2008 12.01.2008 080002 Utstilling 16440130856 15.12.2007 13.01.2008 13.01.2008 Norsk Berner Sennenhundklubb Gullerudvegen 20 2849 Kapp dagfrid.hokstad@c2i.net 080004 Utstilling 0530 02 86161 12.12.2007

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Utstillinger for Collie Langhåret - 2013

Utstillinger for Collie Langhåret - 2013 19.01.2013 Sandefjord Hundeklubb 130011 Utstilling 16382614643 31.12.2012 20.01.2013 V/ Jon Atle Andresen Strandpromenaden 6 Pingvinhallen, Sandefjord 3208 SANDEFJORD utstillingshk@gmail.com 26.01.2013

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Utstillinger for Lhasa Apso - 2011

Utstillinger for Lhasa Apso - 2011 05.02.2011 Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Oslo/Akershus 110014 Utstilling 60340545527 05.01.2011 05.02.2011 Vestlisvingen 104 Hellerudsletta 0969 OSLO schnauzer-bouvier.oslo-akershus@klubb.nkk.no 06.02.2011

Detaljer

Utstillinger for West Highland White Terrier - 2014

Utstillinger for West Highland White Terrier - 2014 18.01.2014 Sandefjord Hundeklubb 140136 Utstilling 16382614643 31.12.2013 18.01.2014 Strandpromenaden 6 Skjærgårdshallen i 3208 Sandefjord Langesund utstillingshk@gmail.com 19.01.2014 Norsk Pinscherklubb

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Utstillinger for Chow Chow - 2007

Utstillinger for Chow Chow - 2007 20.01.2007 Sandefjord Hundeklubb 070004 Utstilling 1638.26.14643 15.12.2006 21.01.2007 V/Svein Åge Hansen Gårdsveien 16 Sandefjord 3230 Sandefjord sandefjord.hunde@klubb.nkk.no 03.02.2007 03.02.2007 Norsk

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Presentasjon av Amfi Drift AS. April 2013

Presentasjon av Amfi Drift AS. April 2013 Presentasjon av Amfi Drift AS April 2013 Agenda Generelt om kjøpesenterbransjen i Norge Presentasjon av Amfi Drift AS Presentasjon av Amfi Eidsvoll Detaljhandelen i Norge Detaljomsetning totalt: NOK 408

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005 Resultater 6. runde NM for klubblag 2005 Nøtterøy BK 1-Moss BK 13-131 Heimdal BK 6-Juniorklubben 130-51 Sortland BK 1-Heimdal BK 1 118-70 Sunndalsøra BK 1-Bergen Akademiske BK 1 95-55 Gjøvik og Vardal

Detaljer

Medlemsstatistikk 2004

Medlemsstatistikk 2004 2004 Medlemsstatistikk Hovedtall 2004 2003 2004 Antall registrerte 21 213 20 970-1,15 % Antall betalende 21 421 21 425 0,02 % Antall bet under 26 år 17 011 17 193 1,07 % Dekningsgrad i befolkninge 1,93

Detaljer