FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Refererte dokumenter tas til orientering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Refererte dokumenter tas til orientering."

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2036 I I Arkiv JouralpostID: sakid: 13/514 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr: 013/13 I KOMMUNESTYRE I Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: DokID ArkivsakID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel 13/969 I 13/ Fagforbundet VALNESFJORD BRANNSTASJON 13/1043 I 13/ Det Kongelige MARKRIG A V Forsvarsdepartement FRIGJØRIGSDAGEN OG DEN NASJONALE VETERANDAGEN 8 MAI /1238 S 13/ AVLASTNING INEN PLEIE OG OMSORG I FAUSKE KOMMU 13/1438 I 13/ Placement as SATSING pa TILFLYTTING 13/1502 I 12/ Posten Norge AS OMLEGGING AV POSTKONTOR TIL POST I BUTIKK 13/1568 I 12/ Skatt nord KONTROLLRAPPORT VEDRØRENDE SKATTEOPPKRVERFUNKSJONEN FOR FAUSKE KOMMU INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering

2 FAGFORBUNDET Postboks Fauske Fauske Kommune V/Ordfører Siv Anita JonsenBrekke Her r-'-~ ~~~~;k; ko~;mu~i~_ O~Ga~"liel~ Lf/R -)~ ~-;%e:~~~~==_~~_ \'II~ I s ID / --ici~-j i!~i-~~ ANGÅENDE VALNESFJORD BRANNSTASJON Fagforbundet Fauske har medlemmer som i dag er deltidsbrannenn ved Valnesfjord brannstasjon I kjølvannet av at Fauske kommune har vedtatt å legge ned brannstasjonen har våre medlemmer i Salten brann IKS avholdt medlemsmøte med sin Hovedtilitsvalgt, Svein Arne Sørensen I etterkant av dette møtet har medlemmer som jobber i Salten Brann IKS - samt medlemmer som bor i bygda tatt kontakt med Fagforbundet Fauske Det er i den forbindelse at vi nå ønsker vi sette søkelys på det vi får henvendelser om og som vi ber politikken tenke over og svarer ansatte og innbyggere på Har Fauske kommune sett på kostnadsbesparelsene det vil bli med å gå fra rullerende vakt til kun beredskap (klokke)? Ved å opprettholde beredskap - vil man i fremtiden fortsatt ha12 minutter kortere innsatstid for alle hendelser fra Meberget og avkjørsel til Strømsnes på RV 80 enn det stasjonen på Fauske har Dermed er man nær ulykkesbelastet veistrekning og kort vei for innsats og sikring av skadested Stasjonen gir brannberedskapen i Fauske utholdenhet Stasjonen kan forsterke innsatsen i Fauske ved større hendelser Stasjonen kan opprettholde beredskap i Fauske når Fauske stasjon er på oppdrag, eks Sulis Gir innbyggere i vestre del av kommunen en bedre beredskap Gir troverdighet i at det satses på Valnesfjord med bolyst og tilflytting Trygghet for beboerne i Valnesfjord - spesielt på vinterstid når ((0verbygdm) er fri for vann - noe som ofte skjer på vinteren - da vil tankbilen være et godt utgangspunkt ved et eventuelt branntiløp I tilegg ønsker Fagforbundet at Fauske politiske styre tar de ansatte i Salten brann og innbyggerne i Valnesfjord på alvor og lager gode politiske prosesser i forkant aven slik avgjørelse Der informasjon utover det som kommer på trykk i media er sært viktig for å skape trygget og forutsigbarhet Fagforbundet Fauske håper at Ordfører tar dette videre og diskuterer dette med politikken i Fauske kommune Hva skal Fauske tilby sine innbyggere i fremtiden? Og hvordan skape trygget hos innbyggerne - via kunnskap og opplysning Vi håper på et snarlig svar

3 Mvh t=~0 J Leder Fagforbundet Fauske

4 ~~~_~v ~~~_--~- Alle kommuner (egeil' adresseliste) 1) E TKÕNGEllqE F ORSVÁRSD EPARTEMENT Statsrdden fj'!:: alls~c;~,,~\~~ r~~ ~~,~ m: øed, l~~ß, - ro/ ~-'13 ~~------_ --~_~ ~-~~ I(\; sseriri\l -nd-'--'--l'š~íd------"-- L3110_Y3-,-)~/~J7? TIdl ref Våfref 2012/OQ39&:23/FD 1-2/$00/032 Dato MARING AV FRGJØRINGSDAGEN OG DEN NASONAL VERA- DAGEN S MA 2013 Frigjørigsdagen8mäi skal også'være vår nasjonale veterandag Vi skal 8; mai gjennomføre markerlngeri hele landet for å hedre alle våreveteranerfta2verdenskrg ogfremtil i dag, medspesieltfokuspå veteranerírainternasjonale FN- agnato-iedede opèrasjoner Dagen er en fi anledning tilåhedre alledetn s()mhar yærtviii~e tlågå inni krevende og risikofylte oppdrag på vegne av oss alle Over nordierinliar tjenestegjorti internasj()nale operasjoner siden, 1947 Forsvarsdepartementet er kjent med at det erlang tradisjon for å gjeniiomfrecgode markeringer ved de mangeminnesmèrker som er etablert og holdt ihevd over hele landet Det bor veteraner i de al1er:feste kommuneródet er viktig at kommunene viser sin respektog anerkjennelse til veteranene i sine lokalsamfnn, og uttkker samnets takk for deres innsats på nasjonens vegie Flere kommuner markerte frgjørings- og veterandagen i 2012 ved å invitere veteraner ti forskjellge arrarigemériter Régjenrigeri vi rette en stor takk til disse kommunene, og oppfordrer :fere kommuner til å gjøre en tisvarende innsats 8 mai i år Regjerigens hovedarrangement vil fine sted på Akershus festningi Oslo, der det vil bli kransenedleggeîse og medaljeseremoni Det vil bli arrangert en ((Åpen dag)), hvor målèt er å nå ut til flere grpper av befolkingen, og der Forsvaret, forsvarsrelaterte organisasjoner og samarbeidspartere vil delta Forsvaret har også markeringer rundt om i landet, der kommuner, miltære avdeliger, institusjoner, forsvarsrelaterte organisasjoner og -grpper og det lokale kulturliv kan være involvert Flere arrangementer vil foregå på Forsvarets festningsverk og museer Postadresse: Postboks 8126 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Glacisgata i Telefon: Telefaks: Orgnr:

5 Regjeringens mål er at frigjørings- og veteran dagen 2013 skal være en profilert markering av ihnsatsen til veteranene, og noe hele sainiinet tar del L Frigjørigsdagen er offisieîl fiaggdag, og alle offentlge bygg flagger derfor denne dagen Oppfordring om flagging bør også gis til alle innnyggere Forsvarsdepartementet berom at adressatene, på egnet måte, bidrar til at 8 mai 2013 bliren verdig og minl)erikdagfot våre veteraner og deresnærmeste hilsen Med ~g_(j, L Al1ne-GreteStrøm-EriCh~~ Kopi: Fylkesmennene Fylkeskommunene 2

6 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JourhalpostID: 13/1238 I Arkiv sakid: 13/301 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr: 009/13 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Solveig Pedersen I Dato: AVLASTNING INNEN PLEIE OG OMSORG I FAUSKE KOMMU Vedlegg: Ingen Sammendrag: Historikk: Fra 1980 fram til 1911 ble søknad om avlastning i institusjon fremmet ti omsorgsutvalget Sammensetning av utvalget har variert, i starten var også lege representert, de siste årene besto utvalget av enhets ledere fra sykehjem og hjemmetjeneste, samt ergoterapeut Utvalget hadde møter hver 14 dag, og søknader om avlastning ble tildelt på lik linje med kortids/rehabilteringsplasser, dvs fortløpene ved ledige plasser Nåsituasjon: Brukerkontoret fatter vedtak fortløpende Brukere med stor funksjonssvikt som bor hjemme er økende, og levealder øker Spesielt for nåsituasjonen er at vi i 2014 vil ha en ((topp)) på antall eldre over 90 år Statistisk økes denne gruppen med 22 fra 2009 til 2014 Avlastning i institusjon: Det er strenge kriterier for å få avlastningsopphold Tilbudet er nå forbeholdt brukere der pårørende har særlig tyngende omsorgsoppgaver Fra april 2012 er det avsatt to faste avlastningsplasser ved Fauske sykehjem, en av disse plassene er ved demensavdeling De to plassene benytes for tiden ti 7 brukere som får innvilget rullerende avlastningsopphold Målet er at pårørende gis tilstrekkelig og planlagt avlastning, slik at disse brukerne fortsatt kan bo hjemme Situasjonen er imidlertid at det ikke er mulig ut fra nåværende kapasitet å innvilge søknadene fullt ut Ut over de fast avtalte avlastningsoppholdene kommer det søknader til Brukerkontoret om avlastningsopphold når pårørende ønsker ferie, ved sykdom hos pårørende (planlagt sykehusinnleggelse, eller ved akutt sykdom), helgeavlastninger når pårørende skal delta i sosiale situasjoner der bruker ikke er i stand til å delta, og ved forverring av helsetistand til bruker som medfører ekstra belastning for den/de pårørende I nevnte situasjoner kan det være krevende å få skaffe på plass tjenesten da det bla er betinget av at det er ledig plass og at søknaden må vurderes opp mot andre kortids/rehabilteringssøknader Antall brukere som har hatt avlastning på institusjon:

7 2010: 21 brukere 20 IL: 27 brukere 2012: 18 brukere Andre tibud: Avlastning i hjemmet: Fra 20 L O har det vært eget budsjett for denne ordningen Det kan innvilges fra 2-3 timer pr uke slik at pårørende kan fà egentid i løpet av uken 14 brukere mottar denne tjenesten i 2013 Miljø/aktivitetstjeneste: Dagsentertilbud for demente og dagsentertilbud for slagrammede ble permanent etablert i 2012 På demensgruppen gis det tibud til 8 brukere 4 timer hver uke Dagsentertilbudet kan i spesielle tilfeller kombineres med rullerende avlastningsopphold og/eller avlastning i hjemmet Fremtiden: Erfaring viser at det i hovedsak er i aldersgrppen over 80 år at pårørende har behov for avlastning, og det er også i denne aldersgrppen at forekomst av demens er mest utbredt Befolkningsutviklingen i Fauske viser at antall over 80 år har følgende utvikling i årene som kommer: Spesifisering av statistikk: Fra øker aldersgruppen med 63 Fra øker aldersgruppen med 47 Statistikk over befolkningsutvikling viser at dagens behov for avlastning vil endre seg lite fram mot år 2019 Dette vil være betinget av at antall institusjonsplasser forblir uendret Ved større satsning på hjemme~enester og nedfasing av institusjonsplasser vil behov for avlastningstitak økes I perioden 2025 til 2040 vil behov for avlastningstiltak fordobles i forhold ti dagens omfang INNSTILLING: Redegjørelsen tas ti orientering DRIF-009/13 VEDTAK Jørn Stene (FL) foreslo: Redegjørelsen tas til orientering Redegjørelsen oversendes kommunestyet Driftsutvalget ber kommunestyret merke seg, og ta hensyn til i fremtidige budsjett, behovet for å styrke avlastningstilbudet innenfor både institusjon og i hjemmet FL's forslag ble vedtatt med 7 mot L stemmer

8 VEDTAK: Redegjørelsen tas ti orientering Redegjørelsen oversendes kommunestyret Driftsutvalget ber kommunestyret merke seg, og ta hensyn til i fremtidige budsjett, behovet for å styrke avlastningstibudet innenfor både Institusjon og i hjemmet ~t u'ti:~:s ~es o 'n formannskapssekre r Utskrift sendes: Kommunestyret

9 Placement as Sentrum' 6250 Stordal' Norway post~placementno ' ph i 90 NO wwwplacementno ~~--T~~~:-- :9' Fausl'\Ð kommune ~=~_ otwj~~~tli~ 18/ p('~;;~w ng-'-- Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke Fauske kommune Postboks FAUSKE,~lJi~ft3p~~~, Stordal, 12 februar 2013 SATSING PÅ TI LF LYT I NG Skandinaviske dagene i Nederland, den store rekrutteringsmessen som Placement organiserer hvert år, ligger nå bak oss Kommunene og regionene fra Norge som deltok arbeider nå med oppfølging av alle som besøkte messestanden, noe som kanskje gir mer arbeid enn selve messedeltakelsen I Placement arbeider vi allerede med nye aktiviteter, informasjonsdagene /etablererdagene i april, september og november 2013 Her skal vi møte mange familier som ønsker mer detaljert informasjon om våre tilflyttingsprosjekter eller som ønsker å starte eller overta en virksomhet i Norge I tillegg er vi allerede i gang med organiseringen av vår neste emigreringsmesse, 18 og 19 januar 2014 i Nederland Kommuner som har et samarbeid med Placement kan delta gratis på denne messen Samtidig jobber vi med magasinet ((Hjemme i Skandinavia)), hvor kommunene kan profilere seg med en artikkel Magasinet deles ut på våre messer og informasjonsdager De fleste kommuner i Norge satser på folketallsvekst De som har nedgang i folketallet ønsker å stanse eller redusere denne nedgangen Placement kan også bistå Fauske kommune med folketallsutviklingen ved å rekruttere nye innbyggere fra Nederland og Belgia, stort sett (divskvalitetstilflyttere)) med god kompetanse og norskkunnskaper Mange av dem kan tenke seg å starte et eget foretak eller overta en eksisterende bedrift For å oppnå gode resultater begrenser vi antallet prosjekter i Norge og har vi et høyt aktivitetsnivå året rundt (messer, informasjonsdager, internettsider, magasinet, besøk kommunen, oppfølging tilflyttere, kurs velkommen hit! og mye mer) Skulle et samarbeid med Placement være aktuelt, stiller vi gjerne opp for et uforpliktende møte med Fauske kommune Med vennlig hilsen, Gert Rietman Placement AS

10 A"",_--,,=---~- fj" :~_ya0sk~;!j\om!~unø --- " posten _QLJ~=-sak"i~rYli3 Vi lever for â levere Fauske kommune v/siv Anita Johnsen Brekke Torggata Fauske /2 /:;)! i _--~~ ---J-~ Klasscririg ;- -- l"i--- _13llJù~:_Ll;z/-'ltill 1"10--- Kontaktperson: Hãvard Kjerstad Tidl dato og referanse: Posten Norge AS Post Postboks Bodø Besøksadresse: Olav 5 gt 42, 8038 Bodø Kundeservice: Dato og referanse: l8februar 2013 Region Nord wwwpostenno Omlegging av postkontor ti Post i Butikk Vi viser til vårt brev av med orientering om Postens foreløpige plan for den forestående postkontoromleggingen og tildeling av Post i Butikk Gjennomføringsplanen er nå klar På landsbasis tas det sikte på å etablere 170 nye Post i Butikk (PiB) ti erstatning for 149 postkontor som nedlegges Per i dag er det foretatt en tildeling til 148 Post i Butikk-enheter Det vil bli gjennomført en ny konkurranse for tildeling til yterligere 22 enheter Ekspedisjonsnettet vil etter omleggingen bestå av ca 1400 Post i Butikk og 30 postkontor Omleggingen vil foregå i perioden fra april 2013 til november 2014 Vedlagt følger detaljert oversikt med planlagte tidspunkter for omlegging av de enkelte kontor og i den enkelte kommune Omleggingstidspunkt er angitt per uke og år For enheter som er ute til ny konkurranse er tidspunktet fortsatt tentativt Det kan bli endringer i planen som følge av driftsmessige eller andre forhold Omlegging fra postkontor til PiB vil i det alt vesentlige ha som konsekvens utvidet åpningstid og bedret tilgjengelighet til Postens leveringspliktige tjenester for alle kundegrupper Omleggingen vil således bidra til fortsatt å sikre et godt og likeverdig posttilbud i berørte kommuner i tråd med konsesjonens krav om tjenester og tilgjengelighet Med vennlig hilsen ~je~$~ Stein Roger Holdal Regionsdirektør

11 Postkontor hvor dato ikke er endelig fastsatt (ny konkurranse for Post i 8utikk) Âlesund postkontor MIDT MØRE OG ROMSDAL IÂLESUND Kanebogen Postkontor NORD TROMS HARSTAD Rykkinn Postkontor AKERSHUS BÆRUM Østerås Postkontor AKERSHUS BÆRUM Bogstadveien Postkontor Bryn Postkontor Elisenberg Postkontor' Grünerløkka Postkontôr Lambertseter postkontor Linderud Postkontor, ManglenJd postkontor Nordstra nd Postkontor Røa Postkontor Solli Postkontor Grimstad postkòntor Haugesund Postkontor SØR VEST SØRVEST AUST-AGDER ROGALAND GRIMSTAD HAUGESUND BL Flekkefjord Postkontor SØR VEST VEST-AGDER FLEKKEFJORD Fyllingsdalen Postkontor Stord Postkontor ;~ Voss Postkontor Straume Rostkontor VEST VEST VE&T "" VEST HORDALAND HORDALAND HOIRDAl~J~Hi) ' HORDALAND BERGEN STORD FJELL, VOSS ti,:"1 Bragernes Postkontor ØST BUSKERUD DRAMMEN Trysil Postkontor ØST HEDMARK TRYSIL

12 , if' Postkontor som gjøre~ om til Post i Butikk i 2013 og 2014 (tidplan) Bekkestua Postkontor AKERSHUS BÆRUM Rimi Bekkestua 19 Drøbak Postkontor AKERSHUS FROGN ICA Nær Drøbak (Matkroken) 9 Hagan Postkontor, AKERSHUS NITTEDAL Coop Ilega Hagan 24 Jessheim Postkontor', AKERSHUS ULLENSAKER Rimi Jessheim 25 BL Kløfta Postkontor AKERSHUS ULLENSAKER Rema 1000 Kiøfta 21 Kolbotn Postkontor AKERSHUS OPPEGÅRD Coop Mega Kolbotn 34 BL Lillestrøm Postkontor AKERSHUS SKEDSMO Coop Obsl Lillestrøm 45 BL Lørenskog Postkontor AKERSHUS LØRENSKOG Coop Mega Metro 20 Nesbru Postkontor AKERSHUS ASKER ICA Supermarked Holmen : 42 Nesoddtangen Postkontor AKERSHUS NESODDEN Rimi Nesoddtangen, 41 Råholt Postkontor AKERSHUS EIDSVOLL Rimi Råholt 47 Skedsmokorset Postkontor AKERSHUS SKEDSMO Rimi Holt Vestvoilen Skedsmokorset PIB 2 AKERSHUS SKEDSMO Rimi Skedsmokorset 25 Strømmen Postkontor AKERSHUS SKEDSMO Coop Prix Strømmen 46 Vestby Postkontor AKERSHUS VESTBY Rimi Vestby 18 Årnes Postkontor AKËRSHUS NES Rimi Årnes 45 ÅS Postkontor AKERSHUS ÅS Coop Mega Ravelen 20 Stoa Postkontor AUST-AGDER ARENDAL Meny Stoa 11 ßr~kerøyaPostkontor IlUSKERUD DRAMMEN Meny Brakerøya, 14 BL Gol Postkontor IlUSKERUD GOL ICA Nær Gol ( Rimi) 25 Gulskogen Postkontor BUSKERUD DRAMMEN Rema 1000 Gulskogen 22 Hokksund Postkontor BUSKERUD ØVRE EIKËR Rimi Hokksund 24 Hønefoss Postkontor BUSKERUD RINGERIKE Bunnpris HØnefoss 39 Kongsberg Postkontor, BUSKERUD KONGSBERG Coop Prix Kongsberg 24 BL Mjøndalen Postkontor BUSKERUD NEDRE EIKER Rimi Mjøndalen, 35 Slemmestad Postkontor, IlUSKERUD RØYKEN Meny Slemmestad 45 Båtsfjord Postkontor ; FINNMARK BÂlSFJORD Rimi Båtsfjord 16 Hammerfest Postkontor: ; FINNMARK HAMMERFEST ICA Nær Hammerfest Brygge 6 Hammerfest PIB2 FINNMARK HAMMERFEST Rema 1000 Hammerfest : 6 Kirkenes Postkontor ; FINNMARK SØR-VARANGER Rema 1000 Kirkenes 16 Lakselv Postkontor FINNMARK PORSANGER Rimi Lakselv 46 Vadsø Postkontor FINNMARK VADSØ Rema 1000 Vadsø 43 Brumunddal Postkontor HEDMARK RINGSAKER Ëurospar Brumunddal 12 Brummundal PiB2 HEDMARK RINGSAKER Rimi, Furnesveien 12 Elverum Postkontor HEDMA~K ELVERUM Rimi Postgården 22 Kongsvinger Postkontor HEDMARK KONGSVINGER Rimi Festningen 18 Tynset Postkontor HEDMARK TYNSET Rema 1000 Tynset 16 Lagunen postkontor HORDAi)ND BERGEN Coop Obsl Lagunen 40 Loddefjord Postkontor HORDAiAND BERGEN Coop Obsl Vestkanten 7 Loddefjord PIB2 HORDAliND BERGEN COOP Prix vad myra 7 i i 25

13 lj Nesttun Postkontor HORDALAND BERGEN Coop Extrá Nes ttun 17 Odda Postkontor HORDALAND ODDA Coop Mega Odtla 38 ; Odda PIB2 HORDALAND ODDA Rimi Odda :! 38 OS, Os Postkontor HORDALAND (HORDALAND) Rimi Os 12 Åsane Postkontor HORDALAND BERGEN Coop Prix Prestèstien 4 Kristiansund N Postkontor MØRE OG ROMSDAL KRISTIANSU N D Rema 1000Stofgata 9 BL Løkkemyra Postkontor MØRE OG ROMSDAL KRISTIANSUND Bunnpris Futura: 21 BL Spjelkavik Postkontor MØRE OG ROMSDAL ÅLESUND Rema 1000 Moa 7 BL Sunndalsøra Postkontor MØRE OG ROMSDAL SUNNDAL Rimi Sunndalsøra 36 Ulsteinvik Postkontor MØRE OG ROMSDAL ULSTEIN Coop Mega Ulsteinvik 17 BL Volda Postkontor MØRE OG ROMSDAL VOLDA Radio TelevISjon:AS' 11 Brønnøysund Postkontor NORDLAND BRØNNØY Bunnpris Brønnøysund 37 Coop Prix Salhus; SØr Brønnøysund PIB2 NORDLAND BRØNNØY Helgeland 37 ; Fauske Postkontor NORDLAND FAUSKE ICA Supermarked Fauske 22 i Fauske PIB2 NORDLAND FAUSKE Coop Extra Fauske 22 Leknes Postkontor NORDLAND VESTVÅGØY Coop Extra Leknes 46 Mo I Rana Postkontor NORDLAND RANA Bunnpris Mo 19 BL Mosjøen Postkòntor NORDLAND VEFSN Bunnpris Mosiøen 40 Mosjøen PIB2 NORDLAND VEFSN Rema 1000 Nyrud 40 Mørkved Postkqntor NORDLAND BODØ Rema 1000 Hunstad 3 Narvik Postkontor NORDLAND NARVIK Coop OBSI Narvik, Nord 37 Narvik PiB2! NORDLAND NÀRVIK ICA Finnbekken 37,~""---- ''" Sandnessjøen Postkontor NORDLAND ALSTAHAUG Rema 1000 Sandnessjøen 9 Sandnesjøen PIB2 NORDLAND ALSTAHAUG Rimiiyngåsen 9 Sortland Postkontor NORDLAND SORTLAND ICA Supermarked Sortland 3 BL Stormyra Postkontor NORDLAND BODØ ICA Nær Jensvoll (Rimi) 25 Stormyra PiB2 NORDLAND BODØ Bunnpris Stormyra 25 Svolvær Postkontor NORDLAND VÅGAN Rimi Svolvær 19 Levanger Postkontor NORD-TRØNDELAG LEVANGER Coop Mega Levanger 13 Namsos Postkontor NORD-TRØNDELAG NAMSOS Øivind Johansen AS ; 35 Steinkjer Postkontor NORD-TRØNDELAG STEINKJER Rema 1000 SØrsla 19 Verdal Postkontor NORD-TRØNDELAG VERDAL Bunnpris Verdal 37 Dokka Postkontor OPPLAND NORDRE LAND Rimi Dokka 24 Fagernes Postkontor OPPLAND NORD-AURDAL Coop Extra Fagernes 16 Lilehammer Postkontor OPPLAND LILLEHAMMER Rimi Fåberggt 19 BL Otta Postkontor OPPLAND SEL Rimi Ottatunet 18 Bjølsen Postkontor Meny Bjølsen 22 Furuset Postkontor Joker Høybråten 4\1! FUruset PiB2 Rema 1000 Furuset Grorud postkontor Coop Extra Grorud 17 : Holmlia Postkontor Renial000 Holmlia : 6 Kalbakken Postkontor Rema 1000 Kalbakken Kjelsås Postkontor Coop Prix Kjelsås : : 10 40

14 !ì " (Jlleaker Postkontor Coop Marked Lilleaker 19 Mortensrud Postkontor ICA Supermarked Mortensrud 35, 0ppsal Postkontor Coop Prix Skøyenåsen 43 Òslo Sentralstasjon Postkontor Ingen PIB 46 Sofienberg Postkontor Rimi Trondheimsveien 37 ICASupermarked Alexander St Hanshaugen Postkontor Kiellands plass 4 St Hanshaugen PiB2 Rema 1000' Ila 4 Stovner Postkontor Rimi Stovner 37 Stovner PIB2 Rema 1000 Nedre Rommen 37 Torshov Postkontor Rema 1000 Torshov 22 Tveita Postkontor Rimi Tveita' Senter 23 Tøyen Postkontor i Coop Megël Tøyen 36 '; Ullevål Stadion Postkontor ICA Superrtarked Ullevål 14 i Økern Postkontor Meny Løreii 42 'I Bryne Postkontor ROGALAND TIME Coop Obsl 'Bryne 38 BL Egersund PostkontOr ROGALAND EIGERSUND Coop iyég~ Egersund 7 Hillevåg Postkontor ROGALAND STAVANGER Rimi Hillevåg 15 Hillevåg PiB2 ROGALAND STAVANGER Coop Prix Bekkefaret 15 Hundvåg Postko~tor ROGALAND STAVANGER Coop Prix Hundvåg 14 Kopervik Postkontor ROGALAND KARMØY Coop Mega Kopervik 19 W,':'':':'I,-"-" Lura Postkontor ROGALAND SANDNES ICA Supermarked Lura 22 BL, ' Raglamvr Postkontor ROGALAND HAUGESUND BunnprisRaglëlmyr 44 ' FlorØ Postkontor SOGN OG FJORDANE FLORA Coop Marked Florø 22 Nordfjordeid Postkontor SOGN OG FJORDANE EID Coop Mega Nordfjordeid 14 Sogndal Postkontor SOGN OG FJORDANE SOGNDAL Rimi Sogndal 46 Heimdal PostkOntor SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM Bunnpris Heimdal 43 Lade Postkontor SØR- TRØN DELAG TRONDHEIM Rema 1000 Ladetorget 41 MOholt Postkontor SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM Coop Mega Moholt 15 Moholt PiB2 ; SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM Bunnpris Moholt 15 Oppdal Postkontor SØR-TRØNDELAG OPPDAL Bunnpris Oppdal 39 Orkanger Postkontor SØR-TRØNDELAG ORKDAL Coop Mega Orkanger 39 Tiller Postkdntor SØR- TRØN DELAG TRONDHEIM Rema 1000 Tiller 22 Valentinlyst Postkontor SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM Rimi Valentinlyst 4 Valtentinlyst PIB2 SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM Bunnpris Tyholt 4, BØ I Telemark Postkontor TELEMARK BØ (TEL) Rimi BØ 18 Notodden Postkontor TELEMARK NOTODDEN ICA supermarked Notodden 43 porsgrunn Postkontor TELEMARK PORSGRUNN Coop Extra Porsgrunn 5 Stathelle Postkontor, TELEMARK BAMBLE ICA Brotorvet 41! Coop Extra BARDU, Coop Bardli Postkontor, TROMS BARDU Nord 14 Coop Extra Finnsnes, coop Finnsnes Postkontor, TROMS LENVIK Nord 19 Langnes Postkontor TROMS TROMSØ Rema 1000 Tromsø-Kl 41 BL Tromsdalen Postkontor I TROMS TROMSØ Rema 1000 Tromsdalen 43 BL ; Lundsiden Postkontor, VEST-AGDER KRISTIANSAND ICA Lund 18 BL

15 c 1/ Mandal Postkontor VEST-AGDER MANDAL iea Supermarked Mandal 3S i Søgne Postkontor ' VEST-AGDER SØGNE I ICA Supermarked Søgne 3 Horten Postkontor VESTFOLD HORTEN : ICA Supermarked Horten 37 i Larvik Postkontor VESTFOLD LARVIK COOD Extra Larvik 3 BL Nanset Postkontor VESTFOLD LARVIK Rimi Frankendalsveien 22 Sandefjord Postkontor VESTFOLD SANDEFJORD ICA Supermarked Hvaltorget 39 Tolvsrød Postkontor VESTFOLD TØNSBERG ICA Supermarked Olsrød 16 Askim Postkontor ØSTFOLD ASKIM, Rimi Askim 36 BL Borgenhaugen Postkontor ØSTFOLD SARPSBORG Coop Extra Iseveien 39 Fredrikstad Postkontor ØSTFOLD FREDRIKSTAD Coop Mega Fredrikstad 24, Halden Postkontor ØSTFOLD HALDEN ICA Nær Halden Stadion (Rimi) 3 BL Moss Postkontor ØSTFOLD MOSS Coop Mega Moss 44 BL Mysen Postkontor ØSTFOLD EIDSBERG Coop Mega Mysen 18 flolvsøy Postkontor ØSTFOLD FREDRIKSTAD Meny Østfold hallene 23 Sarpsborg Postkontor ØSTFOLD SARPSBORG Rimi Sarpsborg 38 BL Sellebakk Postkontor ØSTFOLD FREDRIKSTAD Rimi Sellebakk 16

16 Ṡkatteetaten, SaksbehandLer Stein T GrødahL Deres dato Vår dato TeLefon Deres referanse Vår referanse 2012/ Kommunestyret i Fauske kommune Torggata Fauske,y,_",_~", ~~"''';_'H '' '_~' :~~; FíJ,uske kommune '6l:9"~~ß-- - JS7 J ~,--! 3 ~ --,- f\lassering LJT~~,(3IL~1i L_-/~--" 1fltf-- Kontrollrapport 2012 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Fauske kommune 1 Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven 2-8, somutfylles av"instruksfor skatteoppkrevere", fastsatt av Skattedirektoratet 8 januar 2009 Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for'best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruksfor skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1 1 januar 2012 Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruksfor skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av l februar 2011 Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfusjonen utøves tilfredsstilende i henhold til gjeldende regelverk på følgende områder: Intern kontroll Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet Skatte- og avgiftsinneving Arbeidsgiverkontroll Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen Skatteetaten utfører oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen Postadresse Postboks Tromsø skattnord(bskatteetaten no Besøksadresse: Se wwwskatteetatenno eller ring Org nr: SentraLbord TeLefaks

17 46 Side 2 av 4 2 Skatteoppkreverfuitksjonens måloppnåelse 21 Skatte- og avgiftsinngang Skatteregnskapet for Fauske kommune viser per 31 desember 2012 en skatte- og avgiftsingangi til fordeling mellom skattekreditotene (etter fradrag for avsetnig til margi) på kr og utestående restanser på kr , herav berostilte krav på kr L Skatteregnskapet er avgitt av kommunens skatteoppkrever 14 januar Innkrevingsresultater R esu tatene L fil er øi~en de: Vi har gjennomgått innevigsresultatene per 31 desember 2012 for skatteoppkreverkontoret Totalt Innbetalt Resultat- Innbetalt Innbetalt innbetalt i av sum krav av sum av sum MNOK: krav (i %): krav (i %) krav (i %) (i %): forri!!:e år: resdonen: Restskatt personlige skattevtere 2010: 17,08 92,6 92,9 95,9 94,8 Arbeidsgiveravgift 201 l: 49,91 99,9 99,9 99,9 99,8 Forskuddsskatt personlige skatteytere 201 l: 29,94 98,0 98,8 98,0 99,3 Forskuddstrekk : 261,49 100, ,0 100 Forskqddsskatt upersonlige skatteytere 201 l: 162,21 100,0 99,8 100,0 99,8 Restskatt upersonlige skatteytere 2010: 155,69 99,7 97,6 99,1 99,3 Skattekontoret er tilfreds med de innevingsresultater som skatteoppkreverkontoret har oppnådd per 3 l desember Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Fauske kommune er tisluttet den interkommunale kontrollordningen Salten Interkommunale Regnskapskontrollørordning (SIR) Resu tater tì or den 1nter kommuna 1 e kontro11 or dngen per 31 desemb er2012' Vlser fi ø 1 gen d 3e: Antall Minstekrav Antall utførte Utført Utført Utført Utført kontroll arbeidsgivere: antall, 5%: kontroller kontroll i kontroll i kontroll i 2012 regionen 2012: 2012 (i %): 2011 li %): 2010 li %): li %): ,8 37 4,7 4,1 Skattekontoret er tilfreds med resultatet som den interkommunale kontrollordngen har oppnådd per 3 L desember Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 3 Fra 2011 er rapporteringsordningen endret fra rapportering pr kommune til interkommunal kontrollordning/kontrollsamarbeid, der det er aktuelt

18 Side 3 av 4 24 Bemanning S umårsver k ti '1 satteopp k kr, everfu 'h k kr sionen i t s atteoppj evers arsrapportering: Antall årsverk 2012 Antall årsverk 2011 Antall årsverk Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen Skattekontoret har i 2012 ikke gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret Siste stedlige kontroll ble avholdt juni 2010 Skattekontoret har i 2012 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern kontroll, skatteregnskap, inevig og arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på anbefalinger som er gitt 4 Resultat av utført kontroll Intern kontroll Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, har skattekontoret ike avdekket vesentlge svakheter i skatteoppkreverens overordnede intern kontroll Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, fier skattekontoret at regnskapsførigen, rapporterigen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrkk for skatteingangen i regnskapsåret Skatte- og avgiftsinnkrevingen Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av innevingsarbeidet gjeldende regelverk og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlge eri samsvar med

19 -- Side 4 av 4 Arbeidsgiverkontroll Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og utføres i tilstrekkelig omfang Vennig hilsen ~~t~~i,jj)' ~ Gøril H KristoÚ:i:;e~ Avdelingsdirektør Innkreving Skatt nord ~Marita Ryeng ~~ Kopi til: Kontrollutvalget for Fauske kommune Skatteoppkreveren for Fauske kommune Riksrevisjonen

Jtl~'Jirt. l:)j~ rtr n~ Siv A~t~ ~eï I3?tiJ~ ordfører MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 2 /2013.

Jtl~'Jirt. l:)j~ rtr n~ Siv A~t~ ~eï I3?tiJ~ ordfører MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 2 /2013. FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE Tid: 21.03.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 012/13-020/13 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Å være flyktningguide gir deg en unik innsikt. Vi vet ikke hva det vil si å leve i borgerkrig

Å være flyktningguide gir deg en unik innsikt. Vi vet ikke hva det vil si å leve i borgerkrig Informasjon om 150-årsjubileet og Norgesturneen Å være flyktningguide gir deg en unik innsikt. Vi vet ikke hva det vil si å leve i borgerkrig Foto: Tine Poppe ANDERS, flyktningguide Foto: Tine Poppe Foto:

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2001)

St.meld. nr. 23 (2001) St.meld. nr. 23 (2001) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.meld. nr. 23 2 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Formålet med denne meldingen

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD RÆNA AL MOLDE ÅRDAL RDAL EIDE RAUMA HOL SKJÅK I LAND IMSTAD FREI TINN NESSET SMØLA TUSTNA HOLME- STRAND TING- ÅL LOM VANG VOLL BØ LESJ A SLIDRE NOME RISØR HALSA VÅGÅ GOL NES AURE ØYSTRE SLIDR E ROLLAG

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: AKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 10.03.2011. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: AKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 10.03.2011. orientering. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv J our,alpostid: saldd.: 1112128 11/519 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 013/11 I KOMMUNESTYRE II I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: 10.03.2011 REFERATS

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Ulobas årsrapport 2011

Ulobas årsrapport 2011 Ulobas årsrapport 2011 Denne utgaven av ULOBAs årsrapport 2010 er laget med tanke på fungere best mulig i forhold til leselist og syntetisk tale. Gå med høyrepil et par steg inn i linja på den artikkelen

Detaljer

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012 Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre Prosjekt 2010-2012 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Oppdrag... 4 Mål og hensikt... 4 Målgruppe... 5 Innhold, organisering og arbeidsmåter...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift ÅRSRAPPORT 2014 SORT CMYK: 0-0-0-100 HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift 1. BPA - EN VIKTIG

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-8 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 17:00 TEMA: Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen

Detaljer

HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Nils Jacobsen

HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Nils Jacobsen HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Er dette en by? foto: N. Jacobsen Nils Jacobsen Faggruppe for byutvikling og urban design Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende krav og knappere økonomiske rammer?

Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende krav og knappere økonomiske rammer? Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks Blindern, 0 Oslo Tlf. 95 88 00 Kontaktperson: Signy Irene Vabo Prosjektnr.: O 99 Respondentnr. Retur dato:. Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2009 ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! ÅRSRAPPORT 2009 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer