Saksnr.: 2010/116 Dokumentnr.: 42 Løpenr.: 57405/2011 Dato: Sb: Rigmor Huth/Marit Hexeberg Klassering: 033 FREDRIKSTAD KOMMUNE ELDRERÅDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr.: 2010/116 Dokumentnr.: 42 Løpenr.: 57405/2011 Dato: 10.05.2011 Sb: Rigmor Huth/Marit Hexeberg Klassering: 033 FREDRIKSTAD KOMMUNE ELDRERÅDET"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON FOR OMSORG OG SOSIALE TJENESTER Saksnr.: 2010/116 Dokumentnr.: 42 Løpenr.: 57405/2011 Dato: Sb: Rigmor Huth/Marit Hexeberg Klassering: 033 FREDRIKSTAD KOMMUNE ELDRERÅDET ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten legges frem som referatsak i Eldrerådet Årsrapporten legges frem i Bystyret Iflg Eldrerådsloven 4 og 8 skal årsrapporten forelegges bystyret.

2 Medlemmer 1. Ivar Ørmen (H) 2. Anne Brun Andersen (KrF) 3. Per Edvardsen (AP) Fra pensjonistforeningene: 4. Ranveig Bjønnes 5. Jan Meiner Sørensen - nestleder 6. Randi Karlsen 7. Karin Eriksen leder 8. Steen Lessum Antall møter og saker Eldrerådet har hatt 7 møter og behandlet 28 saker, i tillegg er det til møtene mange referatsaker som behandles. Kursdeltakelse Alle eller noen av medlemmene i Eldrerådet har deltatt i følgende kurs og konferanser: Storbykonferanse for Eldreråd i Bergen, Folkemøte Fredrikstad-samfunnet mot Avslutningskonferanse Grenseregional omsorgsfilosofi , Høgskolen Østfold. Informasjonsmøte med pensjonistforeningene I etterkant av ordinært møte var pensjonistforeningene i Fredrikstad invitert til et informasjonsmøte fra kl. 12:00 15:00. Det var annonsert i lokalavisene. Det deltok ca 20 personer. Tema for møtet: - Fagsjef omsorg orienterte om tjenestetilbudet - Tannhelsetjenesten - Frivillighetssentralen - Brukerombudet (brukerombudet måtte melde forfall) - Erfaring med Lottemodellen - Turistforeningen - seniorturer Eldrerådet hadde til behandling i 2010 følgende reguleringssaker: Forslag til reguleringsplan for Mosseveien Sentrum Forslag til reguleringsplan Ilaveien 28-30, Sentrum Forslag til reguleringsplan Haugstenåsen, Borge Forsalg til detaljregulering for Sorgenfri delfelt KS2, Sentrum Forsalg til reguleringsplan Værste, Kråkerøy Forsalg til reguleringsplan for Nygaardsplassen, Sentrum Forslag til reguleringsplan for Trondalen Syd, Onsøy Forslag til reguleringsplan for Oldenborgila, Byens Marker, Sentrum Forslag til reguleringsplan for Lilleby, Borge Forslag til reguleringsplan for Lervikveien 31, Manstad, Onsøy Forslag til reguleringsplan for Haugstenåsen, Borge Forslag til reguleringsplan for Dikeveien, Rolvsøy Forslag til reguleringsplan for Tomteveien til Kampenveien, Sentrum Eldrerådet behandlet følgende saker: Møteplan 2. halvår 2010 Felles dagtilbud for eldre sommeren 2010 Vurdering av konkurranseutsetting av sykehjem Strategier for boligsosial arbeid i Fredrikstad kommune Møteplan 1. halvår 2011

3 Brukerombudets årsmelding 2009 Vurdering av kommunalt foretak, kjøkkentjenesten Rådmannens forslag til Handlingsplan og Budsjett 2011 Eldrerådet ble i 2010 orientert om: Åpen omsorg Onsøy v/ virksomhetsleder Anne-Line Dahle og Åpen omsorg Holmen v/ virksomhetsleder Wenche Halvorsen Før behandling av Handlingsplan og Budsjett ble det gitt en orientering ved avdelingsleder Egil Olsen, plan og økonomi Budsjettforslag for 2011 og handlingsplan Eldrerådet behandlet det i sitt møte i sak 28 og ga følgende uttalelse: 1. Eldrerådet er kritisk til rådmannens forslag til Handlingsplan og budsjett Kommunen bør finne rom for nytt sykehjem på Østsiden i planperioden. Dekningsgraden på sykehjem og boformer med heldøgns omsorg er meget lav sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Anbefalt dekningsgrad er 25 % for eldre over 80 år, i Fredrikstad kommune er dekningsgraden 18,53 %. Prognosen sier at det blir en kraftig økning av antall eldre over 80 år fra ca. 2020, det er viktig å være i forkant at denne utviklingen. Eldrerådet har vanskelig for å se sammenhengen mellom å utsette utbygging av nytt sykehjem opp mot samhandlingsreformen. 3. På grunn av den lave sykehjemsdekningen er det viktig å opprettholde dagtilbudene, ikke bare for de eldre, men også for å avlaste de pårørende. Dagtilbudene er allerede sterkt redusert ved tidligere budsjettbehandling og eldrerådet ser det som svært viktig at nåværende tilbud opprettholdes. 4. Eldrerådet har forståelse for at kommunen har store økonomiske utfordringer, men eldrerådet er kritisk til kommunens prioriteringer hvor man blant annet har stilt garanti for utbygging av golfbane på Østsiden. Dette arbeidet er allerede i gangsatt. Eldrerådet er av den mening at kommunen prioriterer feilaktig når man prioriterer underholdning og fritidsaktiviteter framfor viktige oppgaver innenfor helse og omsorg. 5. Eldrerådet er positive til at det gjøres en gjennomgang av seksjonens organisering av tjenestene overfor brukere under 67 år. Kommunen bruker forholdsvis mer ressurser på denne brukergruppen enn sammenlignbare kommuner. 6. Eldrerådet ber kommunen vurdere å bruke egen kompetanse framfor å engasjere eksterne konsulenter knyttet opp mot gjennomgangen av tjenestene. 7. Eldrerådet er kritisk til det manglende tverrpolitiske samarbeidet for å løse viktige samfunnsoppgaver. Man får ofte inntrykk av at for mange elsker kampen mer enn resultatene. 8. Eldrerådets uttalelse oversendes Formannskapet og Bystyret i den videre budsjettbehandlingen. Eldrerådets uttalelse ble sendt videre til Formannskapets og Bystyrets budsjettbehandling.

4 Representasjon i møter, prosjekt og utvalg: Eldrerådet er representert i: Arbeidsgruppe Den kulturelle spaserstokk ved o Jan Meiner Sørensen. Styringsgruppen for Undervisningssykehjem i Østfold Glemmen sykehjem o Anne Brun Andersen, vararepresentant er Ranveig Bjønnes. Prosjektet Best på service gjennom et Innbygger/brukerpanel o Per Edvardsen Lotte modellen Emil Mørks Minne o Ranveig Bjønnes Utredning av nytt sykehjem Østsiden o Karin Eriksen Pengegave til kommunens sykehjem Loddsalget på den internasjonale eldredagen de to siste årene ble delt ut til kommunens 10 sykehjem i desember Det ble delt ut kr til hver virksomhet, pengene var øremerket trivselstiltak for beboerne. Gaven ble delt ut i et virksomhetsledermøte for sykehjemmene i desember Den internasjonale eldredagen 2010 Eldrerådet i Fredrikstad markerte eldredagen 2010 med et festarrangement i Bankettsalen på Rica City Hotell lørdag 2. oktober fra kl.12:00 til 15:00. Kommunens eldre var invitert til hyggesamvær. Ordfører Eva Kristin Andersen hilste forsamlingen og deltok aktivt under arrangementet. Konferansier var eldrerådets leder Karin Eriksen. Leder Karin Eriksen refererte svaret fra departementet på resolusjonen fra storbykonferansen. Det ble servert lunsj med snitter, kaffe og mineralvann Atle Jensen underholdt, noe som ble godt mottatt blant de nærmere 220 fremmøtte. Taffelmusikk og allsang ble ledet av Einar Solem. I tilknytning til lunsjen ble det avholdt et lotteri. Dette ble som alltid avviklet med stort engasjement blant gjestene. Pengene innkommet ved loddsalg er satt på gavekonto. Storbykonferansen i Bergen : Eldrerådet hadde i forkant sendt inn forslag til tema for konferansen. Storbykonferansen ble arrangert i Bergen Deltakere på konferansen er eldrerådene i de 8 største byene i Norge. Eldrerådet i Fredrikstad deltok med 6 medlemmer. På konferansen ble det drøftet de viktigste spørsmålene vedrørende de eldres leveforhold og interesser, samt tjenestetilbud fra kommune og stat. Programmet for konferansen innholdt temaer som: Undervisningssykehjem Musikkterapi på sykehjem Omsorgsforskning Aldringsperspektiv Fremtidens eldreomsorg På konferansen ble det utarbeidet en resolusjon som ble sendt Arbeidsdepartementet v/statsråden.

5 Resolusjonen gjengis her: 1. Økonomi/skatt Eldrerådene viser til Soria Moria I og II hvor Regjeringen lovet det ikke skulle bli skatteskjerpelser. Eldrerådene har registrert følgende endringer foreslått av myndighetene: - I forslag til nytt skattesystem er det lagt inn at trygdeavgiften til pensjonistene økes fra 3 til 4,7 % av brutto inntekt, dvs en økning på over 50 %. - Særfradraget som er en kompensasjonsordning for aldre er foreslått opphørt fra 2011, noe som alene vil medføre en skatteøkning på opp til kr per pensjonist. - Samtidig vet vi at vedtatt pensjonistregulering fra 2011 vil gi en dårligere inntekstutvikling i forhold til lønnstakerne på 0,75 % hvert år - Til sammen virker disse tre endringene svært urimelig og vil ramme pensjonistenes økonomi meget hardt. 2. Sykehjem Eldrerådene har som erfaring at det er mangel på sykehjemsplasser i de større byene, ikke minst for demente. Regjeringen har i Soria Moria I og II lovet nye plasser innen Dagens statlige tilskudd på kr pr plass dekker bare vel 20 % v den reelle kostnad ved nybygging. Dersom en skal realisere planlagt nybygging, må tilskuddet øke betydelig og kombineres med et øremerket driftstilskudd som gjør at kommunene tør å satse på utbygging tross dagens stramme kommuneøkonomi. Et sykehjem er et hjem der fysisk aktivitet og annen aktivisering er viktig for helse og trivsel. Vi mener at hvert sykehjem må ha fysioterapeut og en aktivitetsleder som også kan ha ansvar for koordinering av frivillige knyttet til sykehjemmets fagstab. Disse funksjoner bør være lovpålagte slik at de ikke kan fjernes med et pennestrøk ved første budsjettreduksjon. 3. Eldres rettigheter Tannhelsetjenesten: Tennene er en viktig del av kroppen og en god tannhelse er viktig for god helse generelt. Mange eldre har ikke råd til å få behandlet tennene. Eldrerådene vil kreve at det for tannbehandling kommer på plass en støtteordning med en rimelig egenandel tilsvarende som for andre helsetjenester. Begravelse/gravferdsbidrag: Eldrerådskonferansen mener at dagens ordning med behovsprøving av økonomisk støtte til gravferd bør opphøre og erstattes av en mer rettferdig ordning. Slik dagens praksis virker, kan mange pårørende blir satt i en vanskelig økonomisk situasjon. Enkelte må til og med ta opp lån for å betjene utgiftene til begravelse. En ny ording må gi et fast beløp og dette må tilpasses dagens prisnivå for gravferd. Språk og kommunikasjon: Mange fremmedspråklige arbeider i dag innen helse- og omsorg og gjør en viktig jobb. Det må være en forutsetning at disse behersker norsk språk og har kjennskap til norsk kultur og etikk. Det må derfor gis en mer systematisk hjelp med å forbedre språket bl.a. på arbeidsplassen med obligatorisk kurs.

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 24.05.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:00 Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16-4. etg, møterom Gutzeit Fra

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret

Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Lars Aude Arnesen/Frode Sollie Saksnr.: 2013/2195-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling (ekstraordinært møte) Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, 1.etg., Tana Rådhus Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer