TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012"

Transkript

1 TELEMARK SKOGSELSKAP Årsmelding 2012 Inklusive Årsmelding fra Fylkesmannens landbruksavdeling 2012

2 Styreleder har ordet Driftsåret 2012 fortsatte på mange måter som året før. Styret arbeidet med styrking av driftsøkonomien, årsmelding og årsmøte de første måneder av året. Årsmeldinga ble som tidligere lagt sammen med årsmelding fra Fylkesmannens landbruksavdeling, noe som bør være svært positivt for våre medlemmer. Årsmøtet ble avholdt på Åby i Bamble og samlet rundt 30 medlemmer. Ordfører Flølo orienterte først om Bamble kommune og ønsket oss velkommen til kommunen. Etter gjennomgang av årsmelding og årsregnskap, ble styret gjenvalgt og består som året før av Terje Kristoffersen (leder), Peder Aarø (nestleder), Jon Ingebretsen, Tor Erik Baksås og Erik Dahl. Liv Aakre har møtt i styremøtene som representant for Fylkesmannens landbruksavdeling. Etter årsmøtet fikk vi en god innføring i juletreproduksjon av styremedlem Erik Dahl og konsulent Gordon Håland i Norsk Pyntegrøntforening. Etter varm mat og prat ved bordene, dro vi ut og befarte vellykkete og ikke fullt så vellykkete juletrefelt hos Øyvind Nystein og Anne Hege Hobæk Klevsgård. Vi takker alle involverte for et godt faglig og sosialt opplegg. Siden vi har en svak driftsøkonomi i Telemark Skogselskap (TS) arbeidet styreleder på flere fronter med søknader om tilskudd for å styrke driftsøkonomien. Dette førte til betinget støtte fra Fylkeskommunen og fra Holla & Lunde Sparebank. Vi fortsetter dette arbeidet også inn i det nye året. Vi hadde drøftet en skogdag sammen med Vinje skogeigarlag med tema «treproduksjon i høgareliggande skog», men måtte dessverre av ressursmessige hensyn utsette dette. Dette er noe vi tar sikte på å få til i Som tidligere er Skogtunet og Dyrskuen det store arrangementet hvert år. I godt samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling og AT Skog ble dette på ny en suksess med mange aktiviteter og besøkende. Over 1000 kaffekopper ble skjenket ved bålet disse tre dagene og praten vitnet om både sosiale og faglige verdier. Som tidligere arrangerte AT Skog politisk debatt der vår nye landbruksminister Slagsvold Vedum tevlet med vår lokale styreleder i AT Skog og Norges Skogeierforbund, Olav Veum, om skogfaglige spørsmål. Som før deltok NJFF-Telemark med elektronisk skytebane, Aktivt skogbruk med motorsagøvelser og Søve videregående skole, skogbrukslinja, med lastbærer, studieinformasjon og populære motorsagtevlinger der to av deltakerne fra Søve og Saggrenda var tidligere NM-mestere. Nye aktører på Skogtunet var Velg Skog prosjektet og Bioenergigården på Brandbu. Nytt av året var også belysning og sittegrupper inne i Grindverkshuset. Barnas muligheter for natursti og fisking av premier fra skattekista var som før populære. Alle gode tilbakemeldinger tyder på at dette er et opplegg vi bør fortsette å utvikle. Av andre arrangementer kan nevnes skogdag i samarbeid med Nome skogeierlag og Søve videregående skole. Det var her over 100 deltakere og styreleder informerte om Telemark Skogselskap og sentrale prosesser i Det norske Skogselskap (DnS). Det ble også henstilt til alle om å slutte opp om Skogselskapet. Styreleder og styremedlem Erik Dahl deltok på Gjerpen skogeierlags hundreårsmarkering og vi ga hilsen til Nome skogeierlags hundreårsmarkering. Styreleder representerte både DnS og TS ved utdeling av pris til Atrå ungdomsskole i konkurransen Tre om Tre. På slutten av året ble det arrangert Bondelunsj på Søve der skolen og Telemark Skogselskap samarbeidet om faglig innhold. Erik Dahl holdt et engasjerende foredrag om juletredyrking i Telemark for et lydhørt publikum på ca 30 frammøtte. Stor takk til Erik for dette. Vi noterte også flere av de frammøtte med planer om å starte opp med juletredyrking, noe som er svært positivt i næringssammenheng. Telemark Skogselskap har som vanlig deltatt i skogbrukets kontaktutvalg. 2

3 Underveis i året har TS fulgt nøye med på organisasjonsprosessene i Det norske Skogselskap. Dette er en omfattende omorganiseringsprosess som fortsetter inn i Hovedmålet er å samle og utnytte de menneskelige og økonomiske ressurser på en bedre og mer slagkraftig måte, noe som synes svært fornuftig i den tida vi er inne i. På slutten av året ble det klart at mangel på gjennomføring av utadrettet virksomhet mot skoler og samfunn gjorde at Fylkesmannen ville redusere sin støtte til vår informasjonsvirksomhet. Dette gjaldt både nedkorting av tilskudd i driftsåret 2012 og enda mer for driftsåret Dette medførte at framtidig driftsøkonomi ville bli dramatisk redusert. Framtidig svak driftsøkonomi var derfor årsaken til at vi måtte nedbemanne den faste stillingen som informasjonskonsulent. Prosessen ble gjennomført i tett samarbeid med DnS. Vi fikk på nytt et underskudd på driftsregnskapet i Dette resultatet kommer til tross for skjerpet kostnadsjakt og svært nøktern drift. Resultatet og årsakene viser at det er svært vanskelig og usikkert å sitte med fast ansatte på det grunnlag vi har gjort. TS bør derfor heller se på mulighetene for tidsbegrensede og prosjektrettede oppdrag, enten alene eller sammen med andre framover. På egenkapitalsiden er Telemark Skogselskap et solid selskap, noe som likevel er helt nødvendig for å kunne støtte opp om den framtidige skogplanteproduksjonen i fylket og regionen og for å kunne bidra til at stadig nye generasjoner får kunnskap om skogens mange verdier. Styret vurderer derfor løpende plassering av økonomiske midler for å få en best mulig og sikker avkastning på disse innskudd. Telemark Skogselskap er største eier i Telemark Skogplanteskule på Gvarv. I likhet med årene før har skogplanteskulen klart å levere gode kvalitetsplanter og et økonomisk overskudd også i Plantesalget har økt det siste året, noe som er svært positivt med tanke på framtidsskogen i denne delen av landet. Disse positive resultatene skyldes ikke minst de som arbeider i skogplanteskulen til daglig. Jeg vil rette en stor takk til dem for solid innsats år etter år. Telemark Skogselskap vil også i tiden som kommer være offensive i arbeidet med å utvikle skogplanteskulen videre, noe som også synes nødvendig siden konkurransen om planteleveringer er økende. Da vil jeg til slutt takke alle som arbeider for, støtter opp om eller samarbeider med Telemark skogselskap, for et godt samarbeid i året som har gått. Terje Kristoffersen Styreleder 3

4 TILLITSVALGTE STYRET I 2012: PERIODE Terje Kristoffersen, styreleder Peder Aarø, nestleder Erik Dahl Tor Erik Baksås Jon Ingebretsen VARAMEDLEMMER: Tarjei Gjelstad Sverre Siljan VALGKOMITÉ: Anders Hjelseth, leder Mari Blokhus Nordtun Sverre Bakke REPRESENTANT FRA FYLKESMANNEN: Liv Aakre REVISOR Revisorteam Midt-Telemark AS 4

5 VIRKSOMHETENS ART Telemark Skogselskap har kontorsted ved Telemark Skogplanteskule AS på Gvarv i Sauherad kommune og utfører informasjonsarbeid om skog, skogbruk og skognatur mot skoleverk og allmennhet i Telemark. I denne sammenhengen er skolerettet informasjon, nettverksbygging og mediekontakt spesielt viktig. I tillegg har Telemark Skogselskap de siste årene drevet aktivt med informasjon om bioenergi og skog og klima. STYRETS ARBEID Telemark Skogselskap hadde i 2012 fire styremøter i tillegg til årsmøtet. Blant de viktige tema for styret er hvordan en kan nå ut med informasjon om skog og klima og hvilke grupper en skal satse på. Styret prioriterer barn og unge, samt å være tilstede på noen utvalgte familiearrangement. Det er også et mål å nå politikere. Dyrskuen i Seljord er derfor det viktigste arrangementet utenom årsmøtet og de fagsamlinger Telemark Skogselskap står bak, enten alene eller i samarbeid med andre. Saksliste til styremøtene er satt opp i nært samarbeid mellom styreleder, informasjonskonsulent og styret forøvrig. Det har også vært jevn dialog året igjennom for å holde seg oppdatert på den økonomiske situasjonen. Telemark Skogselskap samarbeider tett med FMLA og mottar økonomisk støtte for å drive informasjonsarbeid om skogbruk fra rentemiddelbudsjettet. Samarbeidet med FMLA og AT Skog er også spesielt tett i sammenheng med Dyrskuen. Tilskuddet fra AT Skog og sponsoravtalen med Holla & Lunde sparebank ble videreført i FORTSATT DRIFT Årsregnskapet for Telemark Skogselskap er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Vilkårene for videre drift er til stede. SKOGFRØGÅRDENE Frøplantasjene på skogfrøgårdene Kilen og Hallen blir nå disponert av Skogfrøverket. YTRE MILJØ Skogselskapets aktivitet forurenser ikke det ytre miljøet utover vanlig kontorhold. MEDARBEIDERE Ellen Contant har vært fast ansatt som informasjonskonsulent og daglig leder i Stillingen har vært 50 %. Oppdrag med naturstier har kommet i tillegg til de 50 %. Ingunn Høibø, som er daglig leder for Telemark Skogplanteskule AS og Telemark Skogplanter AS fungerer som regnskapsfører, men er ikke fast tilsatt i Telemark Skogselskap. ARBEIDSMILJØ Det har ikke vært skader og ulykker på arbeidsplassen i året som har gått. I samsvar med lover og forskrifter blir det ført oversikt over totalt sykefravær blant de ansatte. I 2012 var sykefraværet på 31 %. Fraværet er relatert til langtidssjukmelding og ser ikke ut til å skyldes forhold på arbeidsplassen. Det er vår klare mening at arbeidsmiljøet og den generelle trivselen på arbeidsplassen er god. LIKESTILLING Telemark Skogselskap hadde i 2012 en tilsatt, en kvinne. Styret i Telemark Skogselskap arbeider målrettet mot at begge kjønn skal være representert. Styret består av 5 menn og ingen kvinne. Fylkesmannens representant er en kvinne. Det bør settes fokus på at nye styremedlemmer framover er godt kvalifiserte og motiverte kvinner. 5

6 Gvarv, 2. april

7 TELEMARK SKOGSELSKAP RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter Salgsinntekt Tilskudd og kostnadsrefusjoner Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 1, Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Renteinntekt Rentekostnad Verdiøkning av finansielle anleggsmidler Resultat av finansposter ÅRSRESULTAT Overføringer Overført fra/til annen egenkapital Sum overføringer

8 TELEMARK SKOGSELSKAP BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Annen fast eiendom Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Ansvarlig lån Andeler i fond Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Sum varer Fordringer Kundefordringer Fordring konsern i samme selskap Annen fordring Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Bankinnskudd, kontanter o.l Sum bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 TELEMARK SKOGSELSKAP BALANSE Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Gvarv, 2. april 2013 I styret for Telemark Skogselskap 9

10 Noter til årsregnskapet 2012 Telemark Skogselskap eier Kilen Skogfrøplantasje og Hallen Skogfrøplantasje som produserer skogfrø. Selskapet driver også utstrakt informasjonsvirksomhet. Skogfrøplantasjene drives av Skogfrøverket. Informasjonsvirksomheten finansieres ved hjelp av refusjoner og tilskudd. Note 1. Prinsippnote Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er benyttet. Investering i datterselskap er bokført etter kostmetoden. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet og refusjoner og tilskudd når de mottas. Skogselskapet er nå slettet fra merverdiavgiftsregisteret. Omsetningen var under kravene. Note 2. Aksjer i andre selskap Telemark Skogselskap har eiendeler i følgende selskap Datterselskap Forretningskontor Eierandel Selskapets Selskapets resultat i 2012, 100% Stemmerett Egenkapital, 100% Telemark Skogplanteskule AS 3810 Gvarv 61,6% Skogselskapet har i forbindelse med stiftelsen av datterselskapet ytet ett rente og avdragsfritt ansvarlig lån på kr ,- Note 3. Ansatte, godtgjørelser Lønnskostnader består av følgende poster Lønninger Betalte og beregna feriepenger Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Pensjonskostnader Sum lønnskostnader Antall utført årsverk 0,5 stk Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør kr 15000,- Note 4. Tilskudd og refusjoner Informasjonsarbeid Administrasjon og annet Sum

11 Note 5. Anleggsmidler Eiendommer Anskaffelseskost pr Avgang i året 0 Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger 0 Eiendommer. Gjelder jordeiendom, Hallen og Kilen Note 6. Bundne midler I posten inngår bundne skattetrekksmidler for skyldig skattetrekk kr 8770,- Note 7. Investering i fond Selskapet har følgende investeringer: Fond Kostpris Bokført Markedsverdi Pareto fond Reinvestert avkastning i 2012 på kr 27701,- er inntektsført og tillagt kostpris på andelene. 11

12 12

13 13

14 Årsmøtet 2012 Årsmøtet var denne gang lagt til Åby grendehus i Bamble. Torsdag 31. mai kunne styreleder Terje Kristoffersen ønske om lag 30 deltakere velkommen. Ordfører Jon Pieter Flølo ønsket først Telemark Skogselskap velkommen til Bamble, fortalte om kommunen og ønsket lykke til med årsmøtet. Årsmelding og regnskapet 2011 Årsmelding og regnskap var på forhånd lagt ut på Telemark Skogselskaps hjemmeside og sendt per post til de som ønsket det. Terje Kristoffersen ble valgt til møteleder og referenter var Tor Erik Baksås og Peder Årø. Terje Kristoffersen gikk gjennom årsmelding og regnskapet. Årsmelding godkjent uten kommentarer. Det ble fra styreleder lagt spesielt vekt på arbeidet med å bedre driftsøkonomien, årsmøtet med fagtema, Dyrskuen i Seljord og veddag på Søve. Styreleder la vekt på driftskostnadene og en sårbar inntektsside. Til regnskapet foreslo Ole Jørgen Wefall at Fylkesmannen ble nevnt under pkt.4 tilskudd. Årsresultatet ble på minus kr. Tross dette kunne en slå fast at likviditet og egenkapital i Telemark Skogselskap er solid. Regnskapet ble enstemmig godkjent med Wefalls forslag til tillegg. Vedtak: Årsmelding og regnskap enstemmig vedtatt. Aktivitetsplanen ble gjennomgått uten kommentarer. Styrets forslag til nye retningslinjer for tildeling av Telemark Skogselskaps diplom ble vedtatt. Iver Juell foreslo at det ble tildelt minst en diplom per år for å holde tildeling av diplomen aktiv. Styret la fram ønske om samarbeidsavtale med Holla og Lunde Sparebank. Iver Juell og Sverre Siljan støttet styrets tanker. Årsmøtet positive til fortsatt arbeid med dette samarbeidet. Styreleder orienterte kort om DnS sin organisasjonsprosess og om planene for å overføre arbeidsgiveransvaret for informasjonskonsulentene sentralt. Valg Valgkomiteen la frem slikt forslag: Styreleder: Terje Kristoffersen 1 år ( ) Nestleder: Peder Aarø 1 år ( ) Styremedlem: Jon Ingebretsen 3 år ( ) Ikke på valg: Tor Erik Baksås ( ) 14

15 Ikke på valg: Erik Dahl ( ) Vara: 1. vara Tarjei Gjelstad 1 år ( ) 2. vara Sverre Siljan 1 år ( ) Valgkomite: Leder: Anders Hjelset 1 år ( ) Nytt medlem Mari Blokhus Nordtun 3 år ( ) Nytt medlem: Sverre Bakke 3 år ( ) Styreleder informerte om at styret enstemmig hadde vedtatt at de ikke ville ta ut møtegodtgjørelse eller kjøring i driftsåret Årsak vanskelig driftsøkonomi. Valgkomiteen foreslo en videreføring av møtegodtgjørelse tilsvarende AT Skog BA sin møtegodtgjørelse for fremmøte i styremøter, eller andre møter i forbindelse med arbeid for Telemark Skogselskap og at styret selv gjeninnførte styregodtgjørelse når det fant det forsvarlig. Valgkomiteen foreslo videre at kjøregodtgjørelse skulle tas ut som normalt. Vedtak: Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt. Ingen andre saker ble tatt opp og styreleder takket alle for oppmøte og gode innspill. Årsmøtet ble formelt hevet før matservering og fagtema juletreproduksjon tok til. Protokollen ble undertegnet av Jarl Bakken og Ole Svein Høen. 15

16 TELEMARK SKOGPLANTER AS Telemark Skogplanter blei stifta Telemark Skogplanter AS er eit datterselskap av Telemark Skogplanteskule AS. Telemark Skogplanter AS leiger bygningar og areal av morselskapet. VERKSEMDAS ART Telemark Skogplanter As produserar skogplanter og juletreplanter. Selskapets forretningsverksemd er i første rekkje retta mot skogbruket i Telemark, men også for Søraustlandet elles. Granplanter utgjer hovuddelen av produksjonen, ca. 94%, furu 2%, 4% lauv og diverse treslag. Verksemda held fram på Gvarv i Sauherad, same staden som Telemark Skogselskap oppretta planteskule i 1915 PLANTESALG 2012 Det vart levert planter til Telemark i For fylket var dette ein oppgang på planter. Det vart i tillegg levert til andre fylke og planter til andre planteskular. Totalt antall planter levert frå Telemark Skogplanter AS kom derfor opp i SAMLA LEVERING AV SALGSPLANTER 2012 Vår Høst Sum 2012 Sum 2011 Gran M Gran M Furu Lauv Fr.treslag Sum

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

Skogeierforbundet og andelslagene

Skogeierforbundet og andelslagene Årsrapport 2013 Skogeierforbundet og andelslagene Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd, næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebetingelsene for skogeiere

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen.

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen. Årsberetning og regnskap år 2010 ÅRSMØTE Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu ÅRSMØTE Årsmøte holdes på Gåsbu Tirsdag 12. april 2011 kl. 19.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer