Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken."

Transkript

1 1

2 Sparebankstiftelsen SR- Bank skal løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn. Sparebankstiftelsen SR- Bank ble etablert 1. januar 2012 som et resultat av omdanningen av SpareBank 1 SR- Bank til allmennaksjeselskap. Sparebankstiftelsen SR- Bank ble fra etableringen eier av 36,2 % av aksjene i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Rovernes Beredskapsgruppe er klar for all slags vær (Foto: Ivar Anton Nøttestad). Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken. Sparebanker har opp gjennom tidene brukt en del av sitt overskudd til gaver til lokalsamfunnene. Denne tradisjonen viderefører Sparebankstiftelsen SR- Bank. Pengegavene som gis kommer i all hovedsak fra utbytte på aksjene Stiftelsen eier i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Stiftelsen ønsker gjennom sine bidrag til og i samarbeid med lag, foreninger og organisasjoner å skape verdier for lokalsamfunnene. Norway Chess gir sjakkundervisning til 5.klassinger på 18 skoler. Det gis gaver til prosjekter som skaper engasjement, som har varig verdi og involverer frivillige. Prosjekter som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert. Stiftelsens vil i sin utdeling av gaver ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnkapitalen til tidligere SpareBank 1 SR- Bank i regionene Hordaland, Rogaland og Agder. Stavanger Judoklubb har trening for alle aldre. 2

3 Styrets beretning Bakgrunn og formål Sparebankstiftelsen SR- Bank ble formelt etablert og registrert ved inngangen til 2012 i forbindelse med at SpareBank 1 SR- Bank ble omdannet til allmennaksjeselskap(asa). Stiftelsen ble etablert med en kapital på kr mill bestående av aksjer i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Stiftelsens grunnkapital utgjorde på opprettelsestidspunktet kr bestående av aksjer, hver pålydende kr 25,- Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning, samt med sikte på å oppnå markedsmessig avkastning på egenkapitalen. Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR- Bank. Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelige aksepterte eierstyringsprinsipper, og innenfor de rammer og retningslinjer generalforsamlingen har fastsatt. Eierskapet skal minst utgjøre 25 prosent av utstedte aksjer i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Stiftelsen skal ved sin virksomhet videreføre sparebanktradisjonene ved deltakelse i kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR- Bank ASA og på annen måte. For øvrig kan Stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med det angitte formål og de rammer som til en hver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.» Vår visjon: Sammen skaper vi verdier. Våre verdier: Sammen skal vi løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn. Allmennyttige gaver Stiftelsen kan i tillegg til å være en aktiv eier i banken dele ut gaver til allmennyttige formål og på denne måten videreføre sparebanktradisjonene fra SpareBank 1 SR- Bank som i mange år har vært en støttespiller for lag, foreninger og organisasjoner i lokalmiljøet. Stiftelsen ønsker gjennom tildeling av allmennyttige gaver å videreføre og forsterke bankens samfunnsengasjement slik at den bidrar til at regionen også i årene framover blir en god plass å bo og arbeide. Inntil Stiftelsen har bygget opp nødvendige reserver for fremtidige emisjoner i banken er målsettingen å dele ut mellom 10 og 20 % av overskuddet i Stiftelsen hvert år. 3

4 Følgende gaveformål prioriteres: Kultur Idrett Oppvekstmiljø Friluftsliv Samfunnssikkerhet Prosjekter som kommer barn og unge innen disse formålene til gode prioriteres Verdiskaping/Resultat Markedsområde Soliditet og risiko Eierskap Utbyttepolitikk Representasjon i styrende organer Kontakt mellom Stiftelsen og banken Høsten 2012 tildelte Stiftelsen 140 gaver på til sammen 5 millioner kroner i Rogaland, Hordaland og Agderfylkene. Eierskap Sparebankstiftelsen eide ved etableringen av Stiftelsen 36.2 % av SpareBank 1 SR- Bank. Eierskapet skal minst utgjøre 25 %. Våren 2012 gjennomførte banken en aksjeemisjon på 1.5 milliarder kroner. Stiftelsen deltok i garantikonsortiet i forbindelse med emisjonen og tegnet aksjer. Aksjetegningen ble finansiert ved nedsalg av 10.5 millioner aksjer til en snittkurs på kr og Stiftelsens utbytte i banken for Stiftelsen eier 31.2 % i banken etter emisjonen. Stiftelsen har kvartalsvise møter med ledelsen i SpareBank 1 SR- Bank. Stiftelsens eierpolitikk utrykker forventninger til banken på følgende områder: Finansforvaltning /Strategi Finansforvaltningen og finansstrategien beskriver retningslinjene for hvordan kapitalen i Stiftelsen forvaltes. Retningslinjene tar utgangspunkt i Stiftelsens vedtekter. Sparebankstiftelsen SR- Bank skal eie minimum 25 prosent av aksjene i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Stiftelsen har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken. Det kreves enstemmighet i styret og vedtektsfestet flertallskrav i generalforsamlingen for å selge aksjer i banken. Den finansielle porteføljen for øvrig kan bestå av : - - Bankinnskudd Investeringer med tilsvarende risiko som for bankinnskudd Inntil Stiftelsen har likvide midler som overstiger 2,5 % av SpareBank 1 SR- Bank ASA markedsverdi skal midlene kun plasseres i bankinnskudd. 4

5 Styrende organer Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av 23 medlemmer og 12 varamedlemmer. Generalforsamlingen består av 7 kvinner og 16 menn. Leder av generalforsamlingen er Svein Kjetil Søyland. Medlemmene velges ved elektronisk valg av og blant kundene i SpareBank 1 SR- Bank ASA i Rogaland, Hordaland og Agderfylkene. Styret i Sparebankstiftelsen SR- Bank består av 7 personer, 2 kvinner og 5 menn. Styrets leder er Tom Tvedt. Styremedlem : Hilde Lekven, Erling Øverland, Ansgar Gabrielsen, Mari Rege, Einar Risa og Tore Heggheim. Økonomiske resultater 2012 er Sparebankstiftelsen SR- Banks første driftsår. Årsresultatet utgjorde kr ,-. Stiftelsens inntekter er i hovedsak utbytte på aksjene i SpareBank 1 SR- Bank ASA, renteinntekter og garantiprovisjon. Utbytte for 2011 fra SpareBank 1 SR- Bank ASA utgjorde kr 1,50 per aksje totalt kr ,- som utgjør ca 30 % av resultat per aksje i banken. Rente og garantiprovisjoner utgjorde til sammen kr ,- Stiftelsens samlede driftskostnader utgjorde kr ,- hvorav gaver høsten 2012 utgjorde kr 5 mill. Kostnader i forbindelse med nedsalget av aksjer på kr ,- er nettoført som del av gevinst ved salg av aksjer under annen driftsinntekt. Personalkostnadene utgjør til sammen kr ,- hvorav honorarer til styrende organer beløper seg til kr ,-. Stiftelsen hadde per aksjer i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Aksjene står bokført til snittkost på aksjene etter emisjonen kr 35,66. Kursen per på aksjene var kr 37,20 som innebærer at det er en markedsmessig merverdi på aksjene på til sammen kr ,- Denne merverdien hensyntas ikke i regnskapet da aksjene bokføres til kostverdi. Kontantstrøm fra 5

6 operasjonelle aktiviteter utgjorde kr ,- Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Det fremlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av Stiftelsens økonomiske stilling. Disponering av overskudd Sparebankstiftelsen SR- Bank fikk et årsresultat for 2012 på kr ,- Overskuddet foreslås disponert som følger: - Allmennyttige gaver kr ,- - Overføres annen egenkapital kr ,- Sum disponert kr ,- Fri egenkapital pr er kr ,- Skatteforhold Sparebankstiftelsen SR- Bank kommer inn under skattebegrensningsregelen i skattelovens 2-32(skattefritak) så lenge Stiftelsens hovedformål er å forvalte de midler den ble tilført ved opprettelsen, herunder utøvelse av stabilt eierskap i SpareBank 1 SR- Bank ASA og utøvelse av allmennyttig aktivitet ved utdeling av overskudd til allmennyttige formål/interesser. I forbindelse med omdanningen av SpareBank 1 SR- Bank til allmennaksjeselskap (ASA) og opprettelse av Sparebankstiftelsen SR- Bank, ble det søkt om skattefritak etter skattelovens I svaret fra Finansdepartementet er et av vilkårene i «skattelempevedtaket» at ved realisasjon av aksjer som Stiftelsen mottok ved omdanningen, forfaller en forholdsmessig andel av den fritatte gevinsten til beskatning, hvor den skattemessige verdi på aksjene som Stiftelsen mottok ved omdanningen settes lik en forholdsmessig andel av skattemessig nettoverdi av sparebankvirksomheten som ble overført til Aksjesparebanken. Endelig beregning av skattemessig inngangsverdi på de aksjer i SpareBank 1 SR- Bank ASA som Sparebankstiftelsen SR- Bank overtok ved omdanningen er ennå ikke mottatt av Stiftelsen. Det er i balansen pr foretatt avsetning for estimert betalbar skatt på kr. 7,5 mill knyttet til salg av aksjer i løpet av

7 Administrasjon og administrative forhold Sparebankstiftelsen SR- Bank har kontoradresse på Domkirkeplassen 2 i Stavanger. Administrasjonen består av to personer. Daglig leder er Tor Dahle. Stiftelsens virksomhet er av en slik karakter at den i meget liten grad forurenser det ytre miljøet. Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt og har ikke iverksatt spesielle arbeidsmiljøtiltak i Det fremlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av Stiftelsens økonomiske stilling. Framtidsutsikter Stiftelsens inntekter består av utbytte på aksjene Stiftelsen eier i Sparebank 1 SR- Bank ASA samt renteinntekter. Norsk økonomi er god og utsiktene framover ser bra ut selv om internasjonal økonomi fortsatt preges av uro. Offentlige tilsynsmyndigheter har signalisert at bankene kan måtte øke egenkapitalen for å kunne møte utfordringer framover. Dette vil kunne redusere bankens utbytteevne. Styret forventer likevel et rimelig utbytte som står i forhold til resultatet i SpareBank 1 SR- Bank ASA slik at Stiftelsen kan oppfylle sine formål knyttet til å støtte banken med nødvendig kapital ved behov og dele ut gaver til allmennyttige formål. 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Kontantstrømoppstilling Sparebankstiftelsen SR-Bank Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av aksjer Ordinære avskrivninger 66 Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -327 Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetalinger ved salg av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld (korts./langs.) Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 0 Kontanter fra innfusjonert selskap Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v

13 13

14 Sparebankstiftelsen SR-Bank Noter til regnskapet for 2012 (tall i hele tusen) Note 2 Varige driftsmidler IT-utstyr Inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang - Anskaffelseskost Avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Avskrivningstid 3 år 5 år Note 3 Aksjer i Sparebank 1 SR-Bank ASA Selskapets navn Eierandel Anskaffelseskost Markedsverdi Sparebank 1 SR-Bank ASA 31,20 % Sum 31,20 % Under posten annen driftsinntekt inngår mottatt utbytte med kr og gevinst ved salg av aksjer med kr Note 4 Egenkapital Grunnkapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Avsatt gavefond Sum EK Stiftelse Andel årets resultat overført annen egenkapital Avsatt til gavefond Egenkapital

15 Sparebankstiftelsen SR-Bank Noter til regnskapet for 2012 (tall i hele tusen) Note 5 Bankinnskudd Sum innestående i bank pr utgjør kr , herav kr 359 på skattetrekkskonto. Note 6 Gaveutdeling 2012 Bevilgede gaver Årets utbetalte gaver -502 Årets bevilgninger Bortfall av gaver, tidligere bevilget Bevilgede, ikke utbetalte gaver Avsatt til gaveutdeling, ikke bevilget Total avsetning til gaveutdeling Note 7 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader består av følgende poster: 2012 Lønn og honorarer Arbeidsgiveravgift 348 Pensjonskostnader 94 Andre personalkostnader 537 Sum Gjennomsnittlig antall årsverk 2 Ytelser til ledende personer: Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Revisor Kostnadsført honorar for revisjon er kr 0. I tillegg er det kostnadsført kr 0 for andre tjenester. Note 8 Skatt Det er avsatt estimert skatt på pr i tilknytting til salg av aksjer i Sparebank 1 SR-Bank ASA gjennom Avsettningen er knyttet til vilkår fastsatt av Finansdepartementet ved omdanning av Sparebank 1 SR-Bank ASA og etablering av Sparebankstiftelsen SR-Bank. Endelig inngangsverdi på aksjene og skattemessig behandling vil bli avgjort i løpet av

16 16

17 17

18 18

19 Styrende organer Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen. Medlemmene til generalforsamlingen velges for 4 år blant og av kundene i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Valget foregår elektronisk via nettbanken i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Generalforsamlingen velger Stiftelsens styre, kontrollkomité og valgkomité. Den årlige generalforsamlingen godkjenner Stiftelsens årsresultat og fastsetter disponeringen av overskuddet. Styret består av 7 medlemmer som velges for 2 år av gangen. Styreleder Tom Tvedt. Styremedlem: Hilde Lekven, Erling Øverland, Ansgar Gabrielsen, Mari Rege, Einar Risa og Tore Heggheim. Varamedlem: Siri Dalehaug og Olaug Bollestad. Foran fra venstre: Hilde Lekven, Tom Tvedt, Tor Dahle (daglig leder) og Erling Øverland. Bak fra venstre: Ansgar Gabrielsen, Mari Rege, Einar Risa og Tore Heggheim. 19

20 Generalforsamling Kontrollkomité Per Sekse Leder Siv Gausdal Eriksen Brit Elisabeth Bratland Medlemmer 2012 Svein Kjetil Søyland leder Stein Egenes Stein Tjørsvåg Else Lill Horjen Karl Endre Igland Lynn Atteraas Erland Christian Foss Odd Gunnar Jordheim Anne- Line Innvær Staale Grude Haaland Gunnar Kolnes Eyvin M. Olsen Tor Gismarvik Brit Elisabeth Bratland Aslaug Vabø Siv Gausdal Eriksen Lars Gøran Ulriksen Svein Ove Alvestad Svein Jacob Mathisen Borgny Eik Frank Hoff Nilsen Ingolf Steensnæs Inga Roda Varamedlemmer 2012 Oddvar Skaiaa Arild Hestås Mona R. Strømme Lillian Bjelde Arvid Langeland Jarle Braut Einar Karsten Ask Egil Mønnich Stein Aarsland Jan Gunnar Matingsdal Annelin Tangen Eirik Sønneland Varamedlem Lars G. Ulriksen Valgkomité Svein Kjetil Søyland leder Mona R. Strømme Karl Endre Igland Eyvin M. Olsen Brit Elisabeth Bratland Varamedlem Inga Roda Egersund Karate Kyokushinkai har et bredt tilbud til barn og unge. ( Foto Egersund Karate Kyokushinkai) 20

21 Administrasjonen Daglig leder Tor Dahle Ellen B Instefjord Kontakt informasjon : Besøksadresse: Domkirkeplassen 2, 4001 Stavanger Postadresse: Sparebankstiftelsen SR- Bank Postboks Stavanger Hjemmeside: Telefon: Tor Dahle : Ellen B Instefjord : Rogaland UNOF har tilbud til barn og unge. (Foto: UNOF) 21

22 Gaver 2012 var Stiftelsens første driftsår og kr 5 mill ble gitt til allmennyttige formål i Rogaland, Agder og Hordaland. 140 prosjekter fikk tildelt gavemidler av de 500 søknadene Stiftelsen mottok. Felles for prosjektene var at de har varig verdi, kommer mange til gode og utløser engasjement og frivillig innsats. Prioriterte formål var kultur, idrett, oppvekstmiljø, samfunnssikkerhet og friluftsliv. Stiftelsen har som mål å lyse ut gaver to ganger per år. Nedenfor følger en oversikt over gavetildelinger i 2012: 22

23 Aust5Agder* * * * * * *! Gavemo'aker* Formål* Tildeles*sum* Grimstad)svømmeklubb) Hjertestarter.)) 15000) Grimstad)Røde)Kors:) Utstyr)til)Vintercamp.)) 25000) Kilandsenteret) Aust:)Agder)Idrettskrets) Hovdenleiren)2013)som)er)et)vinteraktivitetstilbud)for) 20000) psykisk)utviklingshemmede.)) Froland)Motorcrossklubb) Oppgradering)av)eksisterende)barnebane.)) 10000) Arendal)Wakeboardklubb) Elektrisk)kabelinstallasjon) 20000) Hordaland( Gavemo-aker(( Formål( Tildeles(sum( Venelaget(for(Gruo( Vedlikehold(og(utvikling(av(eksisterende(gruvemuseum(på( 40000( Stord.(( Smørås(IL( ( Akuttsekk (med(medisinsk(utstyr(til(bruk(ved(alvorlige( 12000( skader.( Fjell(Turlag( Turkort(til(barn(og(voksne(for(aktiviteten( Ti(på(Topp (som( 10000( er(10(ulike(topper(i(fjell(kommune.(( Våga(og(Omegn(Grendahus( Lage(en(merket(tursti(Vågamarka,(rydde(sti(samt(bygge( 20000( klopper((gangbroer)(over(myrer(og(våte(partier.( Little(Feet(Dansestudio( Kostymer,(drakter(til(forestillinger(.(( 10000( Tertnes(Håndball(jenter( Håndballutstyr( 15000( Jobbsjansen(i(Brann( KvaliQiseringsprogram(for(å(ta(tak(i(ungdom(som(er(i(ferd( 50000( med(å(falle(utenfor(arbeidslivet.( Bjørgvin(Krets(KFUK( Stormkjøkken(for(å(holde(tur/kurs(for(speiderledere.( 7000( 1Dykkerklubb( Sikkerhetspakke;(Jackson`s(cradle(for(å(løfte(om(bord( 15000( bevisstløse(eller(forulykkede(personer.( Laksevåg(Kajakklubb( Kajakker.(( 20000( IL(Gneist( Treningspaviljong(i(det(fri.( 75000( Bydelsbloggen( Bålhus(i(turområdet(i(bydelen( 25000( LARM( Ungdommens(dag(og(teaterkurs(under(Kulturdagene(i( 5000( Austrheim,(( Storåsen(Speidergruppe( Etablering(og(tilrettelegging(med(gapahuker( 20000( 23

24 Hordaland( Gavemo-aker(( Formål( Tildeles(sum( Barnas&Katedral& Mikrofoner&som&brukes&i&egne&forestillinger&og&utlån&til& 30000& Bergens&barne6&og&ungdomsarbeid& Radøy&Ungdomsklubb& Høytalere,&musikk&utstyr&til&ungdomsklubben& 10000& Åsane&Fotball&og&Cheerleder& Utstyr&til&å&være&aktiv&i&amerikansk&fotball& 10000& Bergen&Stupeklubb& Utstyr&til&å&kunne&gjennomføre&stupekurs.& 25000& Austrheim&Motorsport&Club& Vedlikehold&av&eksisterende&bane.& 10000& Bergen&Trial&Team& Utstyr& 5000& IL&Varegg&Fleridrett& Prosjektene& Skoleløp&i&Stoltzekleiven &og& Orienteringsløp& 30000& i&skoletiden& &for&2013.&& Bergen&Bandyklubb& Utstyr&til&Bandyskole& 10000& 24

25 25

26 26

27 27

28 28

Årsrapport 2014. Touch of Dance. 5. driftsår

Årsrapport 2014. Touch of Dance. 5. driftsår Årsrapport 2014 Touch of Dance 5. driftsår Jevnaker Bordtennisklubb. Støtte til nytt gulv i bordtennishallen. I evighetens perspektiv SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal disponerer store verdier

Detaljer

Årsregnskap 2014. SpareBank 1 Kredittkort AS

Årsregnskap 2014. SpareBank 1 Kredittkort AS Årsregnskap 2014 SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning Generelt om virksomheten For å ivareta SpareBank 1 Alliansens satsing på kredittkort, ble SpareBank 1 Kredittkort etablert 1.10.2012. Mens

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår Årsberetning og regnskap 2005 169. forretningsår Internett: http://www.flekkefjordsparebank.no E-mail: mail@flekkefjordsparebank.no Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Innhold s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Utvikling resultat. Innhold

Utvikling resultat. Innhold Årsrapport 2013 Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA 1 Styrets årsberetning 2014 VERDIBANKEN ASA SIN VIRKSOMHET 2014 har vært et krevende år for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT - 2013 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2014 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika.

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika. Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS en alliansebank i eika. BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2013 1885-2013 128 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 1 2

Å r s r a p p o r t 20 1 2 Årsrapport 20 12 Foto side 1, 29, 59, 63 : Merete Kvammen Foto side 5: Jan Robert Wick Foto side 7, 21, 31,81: Jos de Horde Grafisk formgiving: Signus AS Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer