Møteprotokoll for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Kommunestyret"

Transkript

1 Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl Saksnr til og frå: 055/17-067/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene blei innkalla elektronisk og møtet vart kunngjort på kommunens heimeside.. Medlemmer (Før evt. opp kven som er borte) Trine Lise Kahrs (SP) Audun Dølen (AP) John Krosshus (AP) Varamedlemmer Signe Nordbø Lonar (SP) Leif Harald Langåsdalen (AP) Andre Rådmann Rune Engehult Kommunalsjef Gry Anja Gundersborg Økonomisjef Oddvar Nygård Organisasjonssjef Torleif Nordskot Einingsleiar samfunnsavdelinga Anne E. Bamle 15 av 17 tilstades. Øystein Timland møtte kl (deltok ikkje på sak 055/17, 056/17, 058/17 og 059/17). Audun Solberg møtte kl (deltok ikkje på sak 055/17 og 058/17). Ingen merknad til innkalling. Ordførar gjorde merksam på at sak 061/17 ved ein feil hadde kome med på saklista. Kommunestyret vedtok å avvente handsaming av saka til den er handsama i utval for Levekår og kultur. Nils Olav Hovde foreslo å handsame sakene 058/17-059/17 før sak 056/17 og 057/17. Underskrifter Vi stadfester at møteboka er i samsvar med det som blei vedteke på møtet. Gunvald Tho Olav Listul

2

3 Saksliste: Sak nr. Saktittel 055/17 GODKJENNING AV MØTEBOK 056/17 FORPROSJEKT GRUNNVATN SOM FELLES VASSKJELDE - RUSSMARKEN VASSFORSYNINGSOMRÅDE. SLUTTRAPPORT. VAL AV VASSKJELDE 057/17 KLAGE PÅ VEDTAK OM INNGREPSLØYVE FOR FREMFØRING AV SKILØYPER - TUDDAL 058/17 STATUSRAPPORT NR /17 BUDSJETTJUSTERING OKTOBER /17 LÅNEOPPTAK /17 FRAMLEGG TIL VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGA 062/17 GODKJENNING AV HJARTDAL OPPVEKSTSENTER - AVD. BARNEHAGE /17 GODKJENNING AV SAULAND BARNEHAGE /17 GODKJENNING AV TUDDAL OPPVEKSTSENTER - AVD. BARNEHAGE /17 MØTEPLAN /17 REFERATSAKER 067/17 LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN MED BYGNINGAR, OMRÅDE MM

4 055/17: GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå kommunestyremøte blir godkjent slik ho ligg føre. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke KOM-055/17 VEDTAK: Møteboka frå kommunestyremøte blir godkjent slik ho ligg føre. 056/17: FORPROSJEKT GRUNNVATN SOM FELLES VASSKJELDE - RUSSMARKEN VASSFORSYNINGSOMRÅDE. SLUTTRAPPORT. VAL AV VASSKJELDE 1. Kommunestyret tek sluttrapport frå forprosjekt om grunnvatn som felles vasskjelde i Kovstulheia-Russmarken vassforsyningsområde, datert , til orientering. 2. Sjåvatn skal vere drikkevasskjelde for Kovstulheia Russmarken vassforsyningsområde. 3. Tilkoplingsavgifta for vatn- og avløp i Kovstulheia-Russmarken blir sett til kroner inkl. mva. Beløpet blir ikkje indeksregulert før om fem år. Spesifisering av dette vedtaket blir gjort gjennom fastsetting av gebyr og betalingssatsar i samband med behandling av årsbudsjettet til kommunen. 4. Eigedomar som kan dokumentere investeringskostnadar på minimum kroner til eiga vassforsyning i perioden vil få fritak for tilkoplingsplikta til vatn i 5 år. 5. Samla årsavgift for vatn og avløp i Kovstulheia-Russmarken blir sett til kroner inkl. mva. Beløpet blir indeksregulert årleg. Spesifisering av dette vedtaket blir gjort gjennom fastsetting av gebyr og betalingssatsar i samband med behandling av årsbudsjettet til kommunen. 6. Det blir gitt fritak for årsavgifta for vatn dei tre første åra etter tilkopling for: a) eigedomar med låg standard i dag b) eksisterande hytter med høg standard som må kople seg til avløp (har/har hatt mellombels utsleppsløyve i dag) c) hytter med låg standard der det allereie er teikna avtale om tilkopling til avløp. som teiknar kontrakt om tilkopling til vassforsyning innan to månader etter at tilbod er sendt ut. Spesifisering av dette vedtaket blir gjort gjennom fastsetting av gebyr og betalingssatsar i samband med behandling av årsbudsjettet til kommunen.

5 7. Fritak omtalt i pkt. 4 og 6 kan ikkje kombinerast. 8. Eigarar av hytter med låg standard som ikkje ønskjer oppgradering til høg standard (avløp) vil ikkje få krav om tilkopling til kommunal vassforsyning. HANDSAMING: 16 av 17 til stades. John Bondal stilte spørsmål ved sin habilitet da han er grunneigar i Tuddal med utbyggingsinteresser og i ein konkurransesituasjon med utbyggarar i vassforsyningsområdet. Eigedomen ligg på utsida av vassforsyningsområdet. Svein Erik Sletta stilte spørsmål ved sin habilitet da han er svoger med grunneigar i Kråkenes sameige Sameiget ligg på utsida av vassforsyningsområdet, men grenser til Sjåvatn. Inger Øya Grøgård stilte spørsmål ved sin habilitet da han er grunneigar som vil bli direkte råka av vassuttak og vassleidning. 13 av 17 representantar til stades. John Bondal blei samrøystes erklært inhabil med heimel i Fvl. 6, 2. ledd. Svein Erik Sletta blei samrøystes erklært habil. Inger Øya Grøgård blei samrøystes erklært inhabil med heimel i Fvl. 6, 2. ledd. Jan Skårnes møtte for John Bondal. Anita Cecilie Haugen møtte for Inger Øya Grøgård. 15 av 17 til stades Olav Øyen (Ap) bad om gruppemøte i 10 minutt. Ordføraren innvilga gruppemøte. Nils Olav Hovde fremma følgjande forslag: 1. Kommunestyret tar sluttrapport frå forprosjekt om grunnvatn som felles vasskjelde i Kovstulheia-Russmarken, datert , til orientering. 2. Prognosane for kor mange abonnentar som vil knytte seg til kloakk og vatn er svært usikre. Dersom det blir for få abonnentar, vil drifta gå med underskot. Det same vil skje om renta blir høgare (noko ein vel må rekne som sannsynleg) enn 2% som er lagt til grunn i overslaga. Da må i så fall kommunen dekke dette underskotet. Det vil få store konsekvensar for den vanlege kommunale drifta. 3. Desentraliserte grunnvassbrønnar skal vera drikkevasskjelde for Kovstulheia- Russmarken vassforsyningsområde

6 4. Utbygging og drift av vassforsyninga skal skje i kommunal regi. 5. Gebyr og betalingssatsar blir fastsett av kommunestyret når kostnadene er nærare avklara. 6. Nødvendig brønnboring kan skje i takt med utbygginga. Bengt Halvard Odden fremma følgjande endringsforslag til pkt. 5: Samla årsavgift for vatn og avløp i Kovstulheia-Russmarken blir sett til kroner inkl. mva Audun Solberg bad om gruppemøte. Innvilga i 1 minutt. Rådmannen si tilråding blei sett opp mot forslaget frå Nils Olav Hovde. Rådmannen si tilråding blei vedteke med 9 mot 6 stemmer. Rådmannen sin tilråding til pkt. 5 blei sett opp mot forslaget frå Bengt Halvard Odden. Rådmannen sitt forslag falt 2 mot 13 stemmer. KOM-056/17 VEDTAK: 1. Kommunestyret tek sluttrapport frå forprosjekt om grunnvatn som felles vasskjelde i Kovstulheia-Russmarken vassforsyningsområde, datert , til orientering. 2. Sjåvatn skal vere drikkevasskjelde for Kovstulheia Russmarken vassforsyningsområde. 3. Tilkoplingsavgifta for vatn- og avløp i Kovstulheia-Russmarken blir sett til kroner inkl. mva. Beløpet blir ikkje indeksregulert før om fem år. Spesifisering av dette vedtaket blir gjort gjennom fastsetting av gebyr og betalingssatsar i samband med behandling av årsbudsjettet til kommunen. 4. Eigedomar som kan dokumentere investeringskostnadar på minimum kroner til eiga vassforsyning i perioden vil få fritak for tilkoplingsplikta til vatn i 5 år. 5. Samla årsavgift for vatn og avløp i Kovstulheia-Russmarken blir sett til kroner inkl. mva. Beløpet blir indeksregulert årleg. Spesifisering av dette vedtaket blir gjort gjennom fastsetting av gebyr og betalingssatsar i samband med behandling av årsbudsjettet til kommunen. 6. Det blir gitt fritak for årsavgifta for vatn dei tre første åra etter tilkopling for: a) eigedomar med låg standard i dag b) eksisterande hytter med høg standard som må kople seg til avløp (har/har hatt mellombels utsleppsløyve i dag) c) hytter med låg standard der det allereie er teikna avtale om tilkopling til avløp.

7 som teiknar kontrakt om tilkopling til vassforsyning innan to månader etter at tilbod er sendt ut. Spesifisering av dette vedtaket blir gjort gjennom fastsetting av gebyr og betalingssatsar i samband med behandling av årsbudsjettet til kommunen. 7. Fritak omtalt i pkt. 4 og 6 kan ikkje kombinerast. 8. Eigarar av hytter med låg standard som ikkje ønskjer oppgradering til høg standard (avløp) vil ikkje få krav om tilkopling til kommunal vassforsyning. 057/17: KLAGE PÅ VEDTAK OM INNGREPSLØYVE FOR FREMFØRING AV SKILØYPER - TUDDAL 1. Tuddal hytteforening får ikkje medhald i klage på vedtak i kommunestyrets sak 002/17 2. Saka sendast til Fylkesmannen i Telemark for endeleg behandling HANDSAMING: 16 av 17 til stades John Bondal stilte spørsmål ved sin habilitet da han har hyttefelt og er grunneigar i løypenettet. Inger Øya Grøgård stilte spørsmål ved sin habilitet da ho er grunneigar i det området der det er vurdert inngrepsløyve. Svein Erik Sletta stilte spørsmål om sin habilitet da hans svoger er grunneigar i løypenettet. Nils Olav Hovde stilte spørsmål da hans foreldre har hytte ved Nystul. 12 av 17 tilstades. John Bondal blei samrøystes erklært inhabil med heimel i Fvl 6, første ledd bokstav a. Inger Øya Grøgård blei samrøystes erklært inhabil med heimel i Fvl 6, første ledd bokstav a. Svein Erik Sletta blei erklært inhabil med heimel i Fvl. 6 første ledd bokstav a. Nils Olav Hovde blei erklært inhabil med heimel i Fvl. 6 første ledd bokstav a. Jan Skårnes møtte for John Bondal. 13 av 17 til stades. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-057/17 VEDTAK: 1. Tuddal hytteforening får ikkje medhald i klage på vedtak i kommunestyrets sak 002/17

8 2. Saka sendast til Fylkesmannen i Telemark for endeleg behandling 058/17: STATUSRAPPORT NR Kommunestyret tek Statusrapport nr til orientering Formannskapet Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. FOR-037/17 TILRÅDING: Kommunestyret tek Statusrapport nr til orientering. HANDSAMING: 15 av 17 til stades. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke KOM-058/17 VEDTAK: Kommunestyret tek Statusrapport nr til orientering. 059/17: BUDSJETTJUSTERING OKTOBER 2017 Nettobeløp som må finansierast i driftsbudsjettet er kr Det er ikkje finne andre måtar å dekke dette inn på enn å redusere avsetning til disposisjonsfond. Det er budsjettert med kr i avsetning til disposisjonsfond. Rådmannen tilrår at avsetninga blir redusert til kr Alternativet til redusert avsetning til disposisjonsfond er redusert drift. Det er ei meir berekraftig og langsiktig løysing, men som vil gå ut over eksisterande tenestetilbod. Rådmannen meiner at dei prosessane er enklare å handtere gjennom økonomiplanprosessen enn gjennom ein budsjettjustering. Forslaget til endringar over er innarbeida i nye forslag til skjema 1A, 1B, 2A og 2B.

9 1. Kommunestyret vedtek regulert budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B slik dei ligg føre. 2. Låneopptak i samsvar med eiget vedtak. Saksordførar: Formannskapet Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. FOR-038/17 TILRÅDING: 1. Kommunestyret vedtek regulert budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B slik dei ligg føre. 2. Låneopptak i samsvar med eiget vedtak. Saksordførar: Bengt Halvard Odden HANDSAMING: 16 av 17 tilstades. Rådmannen fremma følgjande tilleggsforslag: Gebyr og betalingssatsar 2017, pkt. 4 under Gebyr for vatn, avløp, renovasjon og feiing, blir endra i tråd med notat datert Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. Tilleggsforslaget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. KOM-059/17 VEDTAK: 1. Kommunestyret vedtek regulert budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B slik dei ligg føre. 2. Låneopptak i samsvar med eiget vedtak. 3. Gebyr og betalingssatsar 2017, pkt. 4 under Gebyr for vatn, avløp, renovasjon og feiing, blir endra i tråd med notat datert

10 060/17: LÅNEOPPTAK Kommunestyret vedtek å refinansiere 5 lån med p.t. vilkår på totalt kr til eit serielån med 18 år nedbetalingstid. 2. Kommunestyret vedtek å ta opp avdragsfritt lån på kr for å dekke lånebehovet i 2017 og lånebehovet for Sauland skule i Lånet bes utbetalt med kr i 2017 og kr i Når Sauland skule er ferdigstilt endrast lånet til nedbetalingstid i tråd med berekninga av minste tillate avdrag. 3. Kommunestyret vedtek å bruke kr av opptatt lån til finansiering av investeringar i Saksordførar: Formannskapet Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. FOR-039/17 TILRÅDING: 1. Kommunestyret vedtek å refinansiere 5 lån med p.t. vilkår på totalt kr til eit serielån med 18 år nedbetalingstid. 2. Kommunestyret vedtek å ta opp avdragsfritt lån på kr for å dekke lånebehovet i 2017 og lånebehovet for Sauland skule i Lånet bes utbetalt med kr i 2017 og kr i Når Sauland skule er ferdigstilt endrast lånet til nedbetalingstid i tråd med berekninga av minste tillate avdrag. 3. Kommunestyret vedtek å bruke kr av opptatt lån til finansiering av investeringar i Saksordførar: Bengt Halvard Odden. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-060/17 VEDTAK: 1. Kommunestyret vedtek å refinansiere 5 lån med p.t. vilkår på totalt kr til eit serielån med 18 år nedbetalingstid. 2. Kommunestyret vedtek å ta opp avdragsfritt lån på kr for å dekke lånebehovet i 2017 og lånebehovet for Sauland skule i Lånet bes utbetalt med kr i 2017 og kr i Når Sauland skule er ferdigstilt endrast lånet til nedbetalingstid i tråd med berekninga av minste tillate avdrag. 3. Kommunestyret vedtek å bruke kr av opptatt lån til finansiering av investeringar i 2017.

11 061/17: FRAMLEGG TIL VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGA Framlegg til vedtekter for skulefritidsordninga i Hjartdal kommune vedtakast slik dei ligg føre. Saksordførar: Utval for levekår og kultur HANDSAMING Omforeina forslag: Vedtektene ligg ikkje med i saka og saka utsetjast difor. Omforeina forslag blei samrøystes vedteke LOK-041/17 VEDTAK: Vedtektene ligg ikkje med i saka og saka utsetjast difor. HANDSAMING: Under godkjenning av sakslista blei det vedtatt å avvente handsaming av saka til den er handsama i utval for levekår og kultur. 062/17: GODKJENNING AV HJARTDAL OPPVEKSTSENTER - AVD. BARNEHAGE 2017 Hjartdal kommune godkjenner Hjartdal oppvekstsenter avd. barnehage etter Barnehagelova 6. Med leike- og opphaldsareal på 118 kvm er maksimalt godkjent barnetal 30. Dersom om- og tilbygg aukar arealet til 138 kvm er maksimalt godkjent barnetal 35. Saksordførar: Utval for levekår og kultur Rådmannen si tilråing blei samrøystes vedteke LOK-042/17 TILRÅDING: Hjartdal kommune godkjenner Hjartdal oppvekstsenter avd. barnehage etter Barnehagelova 6. Med leike- og opphaldsareal på 118 kvm er maksimalt godkjent barnetal 30. Dersom om- og tilbygg aukar arealet til 138 kvm er maksimalt godkjent barnetal 35. Saksordførar: Trine Kahrs

12 Utval for levekår og kultur si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-062/17 VEDTAK: Hjartdal kommune godkjenner Hjartdal oppvekstsenter avd. barnehage etter Barnehagelova 6. Med leike- og opphaldsareal på 118 kvm er maksimalt godkjent barnetal 30. Dersom om- og tilbygg aukar arealet til 138 kvm er maksimalt godkjent barnetal /17: GODKJENNING AV SAULAND BARNEHAGE 2017 Hjartdal kommune godkjenner Sauland barnehage etter Barnehagelova 6. Godkjent leike- og opphaldsareal er 300 kvadratmeter, maksimalt barnetal 75. Saksordførar: Utval for levekår og kultur Rådmannen si tilråing blei samrøystes vedteke LOK-043/17 TILRÅDING: Hjartdal kommune godkjenner Sauland barnehage etter Barnehagelova 6. Godkjent leike- og opphaldsareal er 300 kvadratmeter, maksimalt barnetal 75. Saksordføara: Olav Listul Utval for levekår og kultur si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-063/17 VEDTAK: Hjartdal kommune godkjenner Sauland barnehage etter Barnehagelova 6. Godkjent leike- og opphaldsareal er 300 kvadratmeter, maksimalt barnetal /17: GODKJENNING AV TUDDAL OPPVEKSTSENTER - AVD. BARNEHAGE 2017 Hjartdal kommune godkjenner Tuddal oppvekstsenter avd. barnehage etter Barnehagelova 6. Godkjent leike- og opphaldsareal er 96 kvm, godkjent maksimalt barnetal er 24.

13 Saksordførar: Utval for levekår og kultur Rådmannen si tilråing blei samrøystes vedteke LOK-044/17 TILRÅDING: Hjartdal kommune godkjenner Tuddal oppvekstsenter avd. barnehage etter Barnehagelova 6. Godkjent leike- og opphaldsareal er 96 kvm, godkjent maksimalt barnetal er 24. Saksordførar: Nils Olav Hovde HANDSAMING: Inger Øya Grøgård stilte spørsmål ved sin habilitet da ho som leiar av Tuddal oppvekstsenter har vore med å førebu saka. Inger Øya Grøgård blei samrøystes erklært inhabil med heimel i Kommunelova 40, nr 3 bokstav b. 15 av 17 til stades. Utval for levekår og kultur si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-064/17 VEDTAK: Hjartdal kommune godkjenner Tuddal oppvekstsenter avd. barnehage etter Barnehagelova 6 Godkjent leike- og opphaldsareal er 96 kvm, godkjent maksimalt barnetal er /17: MØTEPLAN Kommunestyret vedtek forslag til møteplan for 2018 slik den ligg føre. 2. Ordførar har mynde til å fastsette eventuelle tema på kommunestyremøta. 3. Ordførar/Utvalsleiar har mynde til å fastsette mindre endringar i møteplanen. Saksordførar:

14 Formannskapet HANDSAMING: Nils Olav Hovde fremma følgjande forslag: Strategikonferanse : Møtestart kl Rådmannen si tilråding med endringsforslaget til Nils Olav Hovde blei samrøystes vedteke. FOR-041/17 TILRÅDING: 1. Kommunestyret vedtek forslag til møteplan for 2018 slik den ligg føre med flg. endring: Strategikonferanse : Møtestart kl Ordførar har mynde til å fastsette eventuelle tema på kommunestyremøta. 3. Ordførar/Utvalsleiar har mynde til å fastsette mindre endringar i møteplanen. Saksordførar: Bengt Halvard Odden. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-065/17 VEDTAK: 1. Kommunestyret vedtek forslag til møteplan for 2018 slik den ligg føre med flg. endring: Strategikonferanse : Møtestart kl Ordførar har mynde til å fastsette eventuelle tema på kommunestyremøta. 3. Ordførar/Utvalsleiar har mynde til å fastsette mindre endringar i møteplanen. 066/17: REFERATSAKER Referatsakene blir teke til orientering slik dei ligg føre. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-066/17 VEDTAK: Referatsakene blir teke til orientering slik dei ligg føre. 067/17: LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN MED BYGNINGAR, OMRÅDE MM

15 Hjartdal kommune vedtek «Lokal forskrift om tilsyn med bygningar, område m.m. i Hjartdal kommune». Saksordførar: Utval for plan og utvikling HANDSAMING: Saka vart drøfta. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. POU-090/17 TILRÅDING: Hjartdal kommune vedtek «Lokal forskrift om tilsyn med bygningar, område m.m. i Hjartdal kommune». Saksordførar: Audun Solberg Utval for plan og utvikling blei samrøystes vedteke. KOM-067/17 VEDTAK: Hjartdal kommune vedtek «Lokal forskrift om tilsyn med bygningar, område m.m. i Hjartdal kommune».

16

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.09.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 21.00 Saksnr til og frå: 050/17-054/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 04.04.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.55 Saksnr til og frå: 016/17-023/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.04.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 20:55 Saksnr til og frå: 032/16-038/16 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.10.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 15.45 Saksnr til og frå: 104/16-116/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.30 16.00 Saksnr til og frå: 009/17-013/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14.35 16.55 Saksnr til og frå: 055/16-067/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 15:45 Saksnr til og frå: 028/12-036/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.03.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.35 15.40 Saksnr til og frå: 016/16-022/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Nils Olav Hovde

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.06.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 22.00 Saksnr til og frå: 046/17-049/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 054/14-068/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.20 Saksnr til og frå: 042/16-048/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils-Olav Hovde,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 09.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.00 15.20 Saksnr til og frå: 068/15-071/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00-12.45 Saksnr til og frå: 068/16-070/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 16.05 Saksnr til og frå: 036/16-042/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Saksnr til og frå: 034/13-044/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 12.45 Saksnr til og frå: 026/16-035/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møtedato: 13.04.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 09.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 007/11-011/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.11.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 13.20 Saksnr til og frå: 071/16-074/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 09.05.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.30 Saks nr til og frå: 021/17-032/17 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Leiar Nils Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 13:45 Saksnr til og frå: 069/12-074/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 14:30 Saksnr til og frå: 064/13-070/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/15-037/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 20.10.2015 Møtestad: Tuddalssalen, Kommunehuset. Møtetid: Kl. 18.00 19.15 Saksnr til og frå: 028/15-035/15 Møtet blei styrt av:

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 17.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.40 Saksnr til og frå: 001/17-010/17 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils Olav Hovde,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 14:50 Saksnr til og frå: 076/14-089/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:15 Saksnr til og frå: 051/09-056/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:50 Saksnr til og frå: 017/13-020/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 05.04.2016 Møtestad: Legekontoret Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 009/16-016/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita Særsland,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 001/14-007/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.01.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 001/11-006/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2016 Møtestad: Tuddal oppvekstsenter Møtetid: Kl. 18.00 21.30 Saksnr til og frå: 049/16-055/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:25 15:00 Saksnr til og frå: 006/11-010/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 13.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 08:45 Saksnr til og frå: 069/12-070/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.11.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 117/16-121/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 03.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 011/14-018/14 Da både leiar og

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.09.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 22:00 Saksnr til og frå: 028/10-039/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:30 16:00 Saksnr til og frå: 007/15-011/15 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14.00 14.55 Saksnr til og frå: 017/16-023/16 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 15:20 Saksnr til og frå: 001/11-005/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 12:45 Saksnr til og frå: 013/13-018/13 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid. Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/13-016/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: varaordførar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2012 Møtestad: Biblioteket Møtetid: Kl. 17.00 19.00 Saksnr til og frå: 044/12-050/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 08.02.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 22.00 Saksnr til og frå: 001/17-015/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 07.09.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.17:00 19:45 Saksnr til og frå: 037/11-052/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.04.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 21:30 Saksnr til og frå: 031/15-040/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 05.05.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 009/14-015/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 05.09.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 15.00 Saksnr til og frå: 043/16-054/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 14.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 16.15 Saksnr til og frå: 020/12-026/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:45 16:15 Saksnr til og frå: 001/14-004/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 01.10.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00-17.30 Saksnr til og frå: 025/13-028/13 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 14.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.15 Saksnr til og frå: 011/17-020/17 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils Olav Hovde,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 14:55 Saksnr til og frå: 001/15-005/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Valstyret

Møteprotokoll for Valstyret Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.05 15.25 Saksnr til og frå: 001/17-004/17 Møteprotokoll for Valstyret Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16:00 Saksnr til og frå: 083/14-085/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Saksnr til og frå: 033/10-037/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 23.10.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 16:00 Saksnr til og frå: 062/13-068/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtedato: 28.05.2015 Møtestad: Gaustablikk Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 15:30 Saksnr til og frå: 008/15-010/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 29.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 16:30 Saksnr til og frå: 021/13-031/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.45 12.00 Saksnr til og frå: 018/12-026/12 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 19:50 Saksnr til og frå: 098/11-103/11 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:15 Saksnr til og frå: 001/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 12:00 Saksnr til og frå: 032/13-033/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 11.03.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/09-012/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl 12:00. 14:00 Saksnr til og frå: 044/10-052/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 10:00 Saksnr til og frå: 011/11-015/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 24.02.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 21.00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer