Tjenesteskrifter utgitt av ~orges Statsbaner. Hovedadministrasjonen. Godstransportplaner. (Gtp.) Gjeldende fra 31. mai 1970 under rute nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenesteskrifter utgitt av ~orges Statsbaner. Hovedadministrasjonen. Godstransportplaner. (Gtp.) Gjeldende fra 31. mai 1970 under rute nr."

Transkript

1 421 Trykk 421 Tjenesteskrifter utgitt av ~orges Statsbaner Hovedadministrasjonen Godstransportplaner (Gtp.) Gjeldende fra 31. mai 1970 under rute nr. 119 Obs. Beholdning av trykte vognlapper må rettes i samsvar med de endrede planer. På grunn av stor etterspørsel etter Gbs og Osvogner (Gr5 og Tl5vogver) tillates disse vogntyper ikke nyttet som stykkgodsvogner.

2 2 Innhold Orientering Forkortelser Tegnforklaring Del I. Stykkgods Strekninger med knutepunkttrafikk Del II. Sprengstoff Del III. Varmegods

3 3 Orientering Gtp. korrigeres i samsvar med de årlige ruteendringer og nytrykkes helt eller delvis hvert år ved Hovedadministasjonens forføyning og blir tilstillet alle stasjoner og konduktører. Så snart rutene er fastlagt, sender distriktene til Hovedadministrasjonen forslag til transportplaner for stykkgods, gods i oppvarmet vg., og sprengstofforsendelser i den kommende rutesesong. Disse forslag samarbeides ved Hovedadministrasjonen. Planene tilsikter regelmessig og rask befordring av stykkgodset og rasjonell utnyttelse av materiellet. I forbindelse med Gtp. skal det for de i planene oppførte stykkgodsvogner (Trptvg.) nyttes ferdigtrykte vognlapper, som rekvireres hos Billettforvalteren. Tekstformuleringen på vognlappene er standardisert i samsvar med opp byggingen for godstransportplanene etter følgende regler: I. Vognenes nummerering: a. Stykkgodsvogner i retning f r a Oslo nummereres med ulike tall, i omvendt retning med like tall (jfr. tognumrene). b. L u k k e d e vogner har tresifret eller lavere tall, åpne vogner har firesifret tall. Nummeret for en åpen vogn er ett tusen høyere enn nummeret for den nærmest tilsvarende lukkede vogn. Foran tallet er det for åpne vogner dessuten anbrakt en åpen firkant. Il. L e s s e p 1 a n : a. Er et stasjonsnavn trykt med fete typer, skal omlessing foregå på denne stasjon. Dette gjelder så vel en forgreningsstasjon underveis som en vogns sluttstasjon og kan i visse tilfelle også gjelde andre stasjoner f. eks. der hvor gods skal uttas for r e t u r b e f o r d r i n g til stasjoner som godset forskriftsmessig har passert. Se eks. 1, hvor en oml.stasjon () uttar gods for så vel retur som viderebefordring. b. Er forgreningsstasjoner underveis navngitt i lesseplanen og trykt med fete typer i egenskap av omlessingsstasjoner uten etterfølgende parentes, mottar de omlessingsgods for videre befordring til sidelinjer uten begrensning (Se eks. 2.)

4 4 Er det etter omlessingsstasjonens navn tilføyet en strekning i parentes, angir dette: 1) at gods skal uttas for returbefordring til den angitte strekning eller 2) at omlessingen til bortenforliggende stasjoner er begrenset til den eller de angitte strekninger. (Se eks. 2) c. Gods tas med også til omlessingsstasjonen når denne ikke spesielt er unntatt. Dersom gods lokalt til omlessingsstasjonen av praktiske grunner ikke tillates sammenlesset med omlessingsgodset transittgodset anføres ordet «transitt» i parentes etter stasjonsnavnet. (Se eks. 3 samt avsnitt d.) Ellers anvendes betegnelsen «ob.» A d. For 's vedkommende tilsier de lokale losseforhold at _, transittgods ved ankomsten dit helst bør være oppdelt i to grupper en for gods i gjennomgang til Østbanenettet, som losses ved særskilt rampe og en for gods til Vestbanenettet som losses på samme sted som gods til Oslo 0 lokalt. På de strekninger hvor det erfaringsmessig er behov for mer enn en vogn for gods til Oslo 0 og bortenfor er derfor e n vogn som regel oppført med lesseplan = 0 s 1 o 0 (transitt 0) og en annen = 0 s 1 o 0 (og transitt V). (Se nærmere definisjon under «Forkortelser»). Se eks 3. Denne vg. skal lesses bare med transittgods til Østbanenettet. e. Når en vogn av praktiske grunner ikke skal settes ut ved siste stasjon i avlessingsområdet beregnet på gods fra utgangsstasjonen tilføyes navnet på sluttstasjonen umiddelbart etter navnet på siste stasjon i avlessingsområdet, atskilt fra denne ved en skråstrek. (Se eks. 4.) Underveisstasjoner kan i slikt tilfelle nytte vognen videre også for gods til eller forbi sluttstasjonen i den utstrekning dette er hensiktsmessig. Sluttstasjonen er da trykt med fete typer. Ill. B e f o r d r i n g s p 1 a n : a. Når ett eller flere tognummer er trykt med fete typer, kan en strekningsvogn nyttes for både opp og avlessing på den tilsvarende strekning uten innskrenkning eller begrensning medmindre noe spesielt er anført. (Se eks. 2.) Enkelte av togene som er trykt med fete typer, kjører over «lengere» strekning, og blir ofte for en del av denne bare nyttet som forbindelsestog. Av ruteboken framgår det for hvilken del av strekningen toget er beregnet å betjene stasjonenes avog opplessing av stykkgods.

5 5 t. Tognummer som ikke er trykt med fete typer, er forbindelseseller direktegående tog. (Se eks. 2.) For «direkte stasjonsvogner» som fører gods bare fra vognens utgangsstasjon til eller forbi sluttstasjonen, er i n g e n tog med fete typer. (Se eks. 3.) IV. D u b l e r i n g s v o g n e r : Inntreffer det at godsmengden fra en utgangsst. er så stor at det må lesses flere vogner med ens lesse og befordringsplan, skal den ordinære vogns trykte lapper nyttes, men dubleringen markeres ved å nummerere nyttede dubleringsvogner med o.s.v. i brøk under trpt. vogn numrene. Merk: Den ordinære vogn merkes med vanlige vognlapper uten tilføyelser. V. Suppleringsvogner: a. Finner en utgangsst. når det i enkelte tilfelle p. g. a. godsmengden må settes inn ekstra vogn at det er praktisk og fordelaktig å endre vognenes lesseplaner slik at en strekning deles på 2 eller flere vogner eller at gjennomgangsgods til en omlessingsst. sorteres ut og lesses i egen vg., skal den også da nytte de trykte vognlapper for vedkom. st. eller strekning, men rette lesseplanen i samsvar med innlessingen og markere avvikelsen ved å føye bokstav a. b. c. til transportvognnumret fortløpende etter antall nyttede vogner. (Se eks. 3.) Hensikten med slike tilføyelser er at det tjenestgjørende personale i tog og på stasjoner, skal bli orientert om at strekningen eller st. for den dag betjenes av flere vogner. b. Suppleringsvogner som settes opp av stasjoner som ikke er oppført som utgangsst. i planen, skal på blankovognlappen foruten vognens lesseplan også med en «S» tydelig markere at vg. er lesset med stykkgods. c. Utenom de transportvogner som er oppført i Gtp. kan det i enkelte tilfeller bli behov for å sette opp ekstra stykkgodsvogner når godsmengdene i en bestemt relasjon blir ekstra store. Slike ekstra vogner må ikke settes opp uten at det på forhånd er innhentet tillatelse fra distriktets vognkontor. Det må tas hensyn til at vognene blir forsvarlig utnyttet. Som en norm fastsettes som minst vekt ca. 3 tonn for mindre vogntyper eller 6 tonn for større vogntyper (eks. G 4). Hvis godset består av overveiende «lett gods» bør vognvolumet være minst ¾ utnyttet. Angående plombering av stykkgodsvogner, se Hst. sirk. 268/63 og 26/66 (Blir tatt inn i trykk 420).

6 6 Merk: Når det lesses vg. til en omlessingsst. vil det alltid være en fordel om det ved innlessingen blir foretatt en sortering og plassering av godset gruppevis til de banestrekninger eller andre omlessingsstasjoner som godset skal til. Som en orientering for omlessingsst. skal det da ved plakat markere skille mellom gruppene og angis hvilken strekning eller st. gruppen omfatter, slik at omlessingsst. ikke behøver å lesse ut alt gods fra vg., men eventuelt bare kan supplere og/eller sortere en gruppe før videresending av vg. Til underretning for skiftepersonalet og omlessingsst. skal opplysning om innlasting av større parti gods anmerkes i rubrikken nederst på vognlappene. Det er en fordel og en hjelp i arbeidet for alle at Gtp. stemmer overens med de aktuelle behov. Alle som under sitt arbeid kan følge utnyttelsen av de i planene oppførte vogner, bes derfor om å medvirke til en best mulig løsning. Distriktsadministrasjoenene bes snarest underrettet når forholdene har endret seg slik at planene bør revideres.

7 7 NSB s Eks. 1 Til ob (og Helldalsmo Mosby) Sluttstasjonnr et y K K G Fra (Stasjon) Befordringsplan (Tog nr.) 5506 H.foss 5380 Drm Senderst.nr Trp. vognnr. 834 Sendt. Datum Ved senderst. Ved mottakerstasjon Losset. Datum Bruttovekt (Tonn) Godsvekt (Tonn) Godsvolum (m3) Særl. opplysn. om gods, lessing og stuing anføres i nedenstående grunnriss av vognen. Vognnr. D s Bl. nr. 391! 1

8 8 Eks. 2 Til Sluttstasjonnr. s LundeNeslandsv.Nelaug {bilruta og HelldalsmoGrovane), Arendal 2146 T y K Fra (Stasjon) Senderst.nr. Skien G Befordringsplan (Tog nr.) Trp. vognnr. K 56 Skien N 5474 N.gutu Sendt. Datum Ved senderst. Ved mottakerstasjon Losset. Datum K Bruttovekt (Tonn) Godsvekt (Tonn) Godsvolum (m3 ) G D s Særl. opplysn. om gods, Vognnr. lessing og stuing anføres i nedenstående grunnriss av vognen. I I I i

9 9 NSB s Eks. 3 Til Sluttstasjonnr. (transitt Ø) 0100 y K K G eo D s Bl. nr. 391 Fra (Stasjon) Senderst.n11. Fredrikstad 0522 Befordringsplan (Tog nr.) 5156 Trp. vognnr. 12 b Sendt. Datum Ved senderst. Ved mottakerstasjon Losset. Datum Bruttovekt (Tonn) Godsvekt (Tonn) Godsvolum (m3) Særl. opplysn. om gods, lessing og stuing anføres i nedenstående grunnriss av vognen. Vognnr. I

10 10 Eks. 4 Til Sluttstasjonnr. RognesGlåmos/Røros (Oppi. Røros ob} 1006 Fra (Stasjon) Senderst.nr Befordringsplan (Tog nr.) Trp. vognnr Sendt. Datum Ved senderst. Ved mottakerstasjon I Losset. Datum Bruttovekt (Tonn) Godsvekt (Tonn) Godsvolum (m 3 ) D s I Særl. opplysn. om gods, lessing og stuing anføres i nedenstående grunnriss av vognen.! Vognnr. _!,, j

11 11 Bb eb Gb. kv. o b. oml. oppi. Rb sd. st. trptvg. vg. vgl. VL. ØL. SØ ma ti on to fr lø nd Hld Hvd Forkortelser sbanen etter behov. Gjøvikbanen. konduktørvogn. og bortenfor. omlesses eller omlessing. opplessing. Rørosbanen. samme dag. stasjon (er). transportvogn. vogn (en). vognladning. Østfoldbanens vestre linje. Østfoldbanens østre linje. ukedager. neste dag. helgedag. hverdag. (transitt 0) = gjennomgangsgods til stasjoner i Oslo, Hamar og distrikter, samt til stasjoner i distrikt fra stasjoner på Østbanenettet. (transitt V) = gjennomgangsgods til stasjoner i, Kr.sand og distrikter. For enkelte stasjonsnavn er nyttet en del almindelige forkortelser.

12 12 Tegnforklaringer Bindestrek mellom to stasjonsnavn betyr at vognens avlessingsområde omfatter samtlige stasjoner på strekningen mellom de to nevnte stasjoner og disse inkludert. Se eks. 1, 2 og 4. Bindestrek foran et tognr. betyr at vg. fortsetter i etternevnte tog fra bruddst. Stasjonsnavn trykt med fete typer betyr at denne st. skal foreta omlessing fra vg. av det gods som skal til vedkom. vogns og stasjons avvikende linjeforbindelser, se eks. 1 og 2 under Lesseplan punkta og b sidene III og IV. Tognummer trykt med fete typer betyr at når vg. framføres i nevnte tog, kan den nyttes for opp og avlessing i samsvar med lesseplanen. Se Befordringsplan, punkta og b, sidene 6 og 7. Er intet tognummer trykt med fete typer forutsettes vognen framført uten opp eller avlessing underveis. (Parentes) etter et stasjonsnavn trykt med fete typer betyr at gods til de i parentesen angitte stasjoner skal omlesses for videresending fra vedkom. st., se eks. 1 og 2 og under Lesseplan punkt b side IV. Skråstrek / mellom to stasjonsnavn betyr at vg. fra utgangsst. bare er lesset med gods til den førstnevnte st., men at vg. av praktiske grunner skal fortsette fram til den sistnevnte. Ved underveisstasjoner kan det lesses opp gods også til og forbi sistnevnte st., som da er trykt med fete typer, se eks. 4 og under Lesseplan punkt e, side 6. Transportvognnummeret med et tall i brøk under angir at vg. er en «Dubleringsvg». Se side 7. Transportvognnummeret tilføyet et bokstav (se eks. 3) angir at vg. er en «Suppleringsvg.» Se side 7. Tegnet / markerer overgang til ny dato. 0 (Jfr. Befordringsvedtekter 53).

13 13 DEL I Stykkgods Side 1372 Planene for stykkgods er oppdelt i 2 hovedgrupper: Østbanenettet og Vestbanenettet. Hver gruppe er oppdelt i strekninger som er nummerert fortløpende i retning ut fra og inn til Oslo 0 og. For hovedlinjenes vedkommende er transportvognene oppført særskilt for retningene ut fra og inn til Oslo 0 eller. På sidelinjene er transportvognene for begge transportretninger oppført under samme strekningsnummer. Under hver strekning er tatt med samtlige transportvogner som enten har opp eller avlessing ved noen av strekningens stasjoner. Et unntak er gjort for Oslo 0, Grefsen,,, og hvor det under den strekning som disse stasjoner hører til bare er oppført til hvilke og fra hvilke strekninger som de sender og mottar trptvg. Selve planoppsettet for de enkelte vogner er tatt opp på de strekninger som vognene betjener. Betjener en transportvogn flere strekninger er vognen gjentatt under de strekninger den betjener.

14 14 Strekning : Ø Retning fra Oslo 0. Side Oslo 0SarpsborgKornsjø og Ski Sarpsborg LillestrømKongsvingerCharlottenberg og KongsvingerElverum Oslo 0GjøvikHønefossFagernes Oslo 0DombåsAndalsnes Dombås HamarElverumTynset Bodø 2729 Hønefoss »»»»»»» Strekning: 0 8» 0 9» » 012»»» Retning til Oslo 0. Bodø Dombås.... TynsetElverumHamar.. AndalsnesDombåsOslo Elverum og CharlottenbergKongsvinger Lillestrøm.... GjøvikFagernesHønefossOslo 0... KornsjøSarpsborgSkiOslo 0 (VL og ØL).... Hønefoss.... Side '

15 15 Strekning: V 1» V 2» V 3» V 4» V 5» V 6» V 7» V 8» V 9» VlO» Vll Strekning: V 12» V13»» V14 V15 V16 Retning fra. Side LarvikEidanger HokksundHønefossRandsfjord HjuksebøRjukan RjukanHjuksebø NordagutuBrevik BrevikNordagutu NeslandsvatnKragerøNeslandsvatn ArendalTreungenArendal Sta vanger Retning til. Side ArendalTreungenArendal V N eslandsvatnkragerøn eslands vatn... V 9 NordagutuBrevik V 7 BrevikNordagutu... V 8 HjuksebøRjukan V 5 RjukanHjuksebø V 6 EidangerLarvik.... RandsfjordHønefoss

16 Utgangsst. for Trptvg. TRPTVG. NR. lastes alle hvd. når intet spesielt er sagt Lesseplan: (oml.st. er med fete typer) Befordringsplan: Tognr., overgangsst. St. som det sendes til og strekning Tegnet / 0 markerer overgang til ny som det sendes til og fra dato regnet første gang ved midnatt (Oppl. underveis også forbi strek innleveringsdagen ningens sluttst. som da er (Tog som har inn og (eller) med fete typer) utlessing er med fete typer) Sluttst. for Trptvg Strekning: Ø 1. SarpsborgKornsjø og SkiSarpsborg. (ØL). Knutepunkttrafikk: til NordstrandLanghus/Ski, As til VestbyKambo/Moss, Moss til DillingOnsøy/Fredrikstad, Fredrikstad til Lisleby og Sarpsborg til Sandesund, Greåker. laster trptvg. til følgende strekninger: Ø 10 7, Ø 15, V 1, V 2, V 4, V 11. I Ma. ti. on. fr. 828 I Moss (VestbyKambo og Dilling Fr. 836 Ma. ti. on. fr. 770 Larvik Ma.Fr Onsøy), Fredrikstad (Lisleby), Sarpsborg ob. (og Greåker, Sandesund) I 5504 / 0 Halden ob Moss (VestbyKambo og Dilling Onsøy) Moss (VestbyKambo og Dilling Onsøy), Fredrikstad (Lisleby), Sarpsborg (Greåker, Sandesund), Skjeberg Halden ob Moss (VestbyKambo og Dilling Onsøy), Fredrikstad (Lisleby), Sarpsborg (Greåker, Sandesund), Skjeberg Halden ob Moss (VestbyKambo og Dilling Onsøy), Fredrikstad (Lisleby), Sarpsborg (Greåker, Sandesund), Skjeberg Halden ob / 5153 Moss51O1 I Halden 5504 / 0 Oslo ø / Bryne5804 / 0 kipp V 8 / Moss Drm.5358 / 0 kipp V 16 Oslo kipp V 14 / Moss5101 Moss Halden Halden Halden

17 IMa.Fr. 414 I Moss (VestbyOnsøy), Fredrikstad (Lisleby), Sarpsborg (Greåker, Sandesund) 5704 / 0 L.hmr.5282 Hmr.5268 / 0 Halden ob Oslo I Halden Grefsen I Fr. 222 I Moss (VestbyKambo og Dilling 5172 Oslo ø / Moss Onsøy) Grefsen IMa.Fr. 224 I Moss (VestbyKambo og Dilling Onsøy), Fredrikstad (Lisleby), Sarpsborg (Greåker, Sandesund), Skjeberg Halden ob 5172 / Moss5101 Halden Oslo 0 1 ) Ma.Fr. 3 Ski / Ski Oslo 0 1 ) Ma.Fr. 5 Holstad, Ås (VestbyKambo) / SkiKipp As lo Ø eb Holstad, Ås (VestbyKambo) / Ski Kipp As Ma.Fr. 9 Moss / Moss 9B Moss (transittgods og DillingOnsøy) / Moss Ma.Fr. 11 Fredrikstad 0 / 5153 Fredrikstad llb Fredrikstad (transittgods og Lisleby) / Fredrikstad Ma.Fr. 13 Sarpsborg / Sarpsborg 13 B Sarpsborg (transittgods og Greåker, Sandesund og SkjebergBerg) / Sarpsborg Ma.Fr. 15 Halden / Halden 0 Oslo ø 15 B Halden (Tr.gods og TistedalPr.bakke / 5153 Halden 17 Kornsjø ob (Ilgods og fraktgods) 5151 / 0 Kornsjø ') Ma.Fr Moss (DillingOnsøy), Fredrikstad (Lisleby) I Moss / Fredrikstad Ti.To.Lø. D lul5 I SkjebergHalden (Tistedal Kornsjø ob) I, I Halden Oslo 0 1 ) I Ma.Fr. 191 KråkstadIse/Sarpsborg / Ski5123 Sarpsborg Oslo 0 1 ) Ma.Fr KråkstadSarpsborg (og Greåker, Sandesund) / Ski5123 Sarpsborg Oslo 0 1 ) Ma.Fr. 21 Askim / Askim Oslo 0 1 ) Ma.Fr. 23 Mysen 191 Mysen Oslo 0 1 ) Ma.Fr. 25 Rakkestad 0 / 175 Rakkestad 17 1) laster vogn eb lørdager.

18 Strekning: Ø 1. Kornsjø og SkiSarpsborg. Forts. Ski Fredrikstad Ma.Fr. Ma.Fr. 275 I Moss (VestbyOnsøy), Fredrikstad (Lisleby), Sarpsborg ob (og Greåker, Bandesund og ØL), (opp.vg) 273 I Halden ob Kornsjø ob / Moss113 Fr.stad / / Halden / 5151 Sarpsborg Kornsjø Oslo 0 2 ) Oslo 0 2 ) Oslo ø Oslo 0 3 ) Oslo 0 2 ) Oslo 0 2 ) Oslo 0 2 ) Oslo 0 2 ) Grefsen Kongsvinger Kongsvinger 18 Strekning: Ø 2. LillestrømKongsvingerCharlottenberg og KongsvingerElverum. Knutepunkttrafikk: til/fra FetsundHaga. Kongsvinger til/fra SeterstøaSander, AbogenMagnor, RoverudArneberg. Flisa til/fra VålerHeradsbygd. Ma.Fr. 73 Arnes 1097 Ma.Fr LørenskogArnes / L.strøm / Ma.Fr. 79 Kongsvinger 5047 Alna. / B Kongsvinger (transittgods) 5047 Alna. / Ma.Fr. 75 Kongsvinger (SeterstøaSander, AbogenMagnor) 5047 Alna./ I Ma.Fr. 851 Kongsvinger (RoverudArneberg) 5047 Alna. / Ma.Fr. D 1079 Kongsvinger (SeterstøaCh.berg og RoverudArneberg) 5047 Alna. / Charlottenberg ob 5047 Alna. / Kvgr.5065 Ma.Fr. 89 Stockholm Tull 5063 Ch.berg6134 / 0 Ma.Fr. 87 Flisa (VålerHeradsbygd) 5047 Alna. / Kvgr.5081 Ma.Fr. 221 Kongsvinger ob (og Seterstøa Sander) K. 14 Alna. / eb 2411 Charlottenberg ob / eb O 1241 Charlottenberg ob / I Arnes Arnes Kongsvinger Kongsvinger I Kongsvinger Kongsvinger Kongsvinger Charlottenb. Stockholm Flisa Kongsvinger Charlottenberg Charlottenberg

19 Kongsvinger 1 } I Ma.Fr. 243 I Flisa (VålerHeradsbygd), Elverum ob (LøtenHamar og Rørosb.) I / Kongsvinger eb O 1243 I Flisa (VålerHeradsbygd), Elverum ob / ) Kongsvinger sender gods til stasjoner bortenfor Hamar til for omlasting. 2) laster vogn eb. lørdager. 3) Lørdager laster gods til kretsstasjonene i trptvg 79 B. Elverum Elverum Strekning: Ø 3. GjøvikHønefossFagernes. Knutepunkttrafikk: Jaren til/fra SkrukliHov. Eina til/fra BøverbruSkreia. Eina til/fra ReinsvollRaufoss. Dokka til/fra FlubergOdnes og NordsinniTonsåsen. Fagernes til/fra BjørgoLeira. Grefsen laster trptvg. til følgende strekninger: Ø 10 5, Ø 7, Ø 15, V 1, V 2, V 4, V 11. Oslo 0 1 ) I Ma.Fr. 57 Grefsen eb O 1057 Grefsen 5171 Oslo 0 1 ) Ma.Fr. 41 KjelsåsGrua, Grindvoll, Hval/ Hønefoss 5171 Grefsen / Roa5169 Oslo 0 1 ) Ma.Fr KjelsåsHønefoss ob (Ikke Roa) 5171 Grefsen / Roa5169 Oslo 0 1 ) Ma.Fr. 43 Roa, Jevnaker 5171 Grefsen / Roa265 Oslo 0 1 ) Ma.Fr. 43 B Hønefoss 5171 Grefsen5167 / 0 Oslo 0 1 ) Ma.Fr RoaJaren (SkrukliHov) 5171 Grefsen / Oslo 0 1 ) Ma.Fr. 61 Gran, Lunner / 0 JarenK. 70 Gran5166 Oslo 0 1 ) Ma.Fr. 45 Jaren (SkrukliHov) / 0 Oslo 0 1 ) Ma.Fr. 59 a Eina (BøverbuSkreia) 5171 Grefsen / Oslo 0 1 ) Ma.Fr. 59 b Eina (ReinsvollNygard samt Bleiken} 2 ) I 5171 Grefsen / Oslo 0 1 ) I Ma.Fr. O 1047 I Eina (Bleiken og Skreia!.) Nygard 5171 Grefsen / Oslo 0 1 ) Ma.Fr Gjøvik 5161 / 0 Ma.Fr. 47 Gjøvik 203 Oslo ø 47B Gjøvik (transittgods) 5161 / ) laster vognen eb lørdager. 2) Gods til Breiskallen og Nygard lastes om til vogn 279. I Grefsen Grefsen Hønefoss Hønefoss Jevnaker Hønefoss Jaren Lunner Jaren Eina I Eina Nygard Gjøvik Gjøvik Gjøvik

20 Oslo 0 2 ) Oslo 0 2 ) Oslo 0 Grefsen Grefsen Grefsen Grefsen Grefsen Jevnaker Hønefoss Hønefoss ') Eina Ma.Fr. Ma.Fr. 55 Ma. On. Fr. D1055 Ma.Fr. 217 Ma.Fr. Ma.Fr. Ma.Fr. Ma.Fr. Ma. On. Fr. Ma.Fr. Ma.Fr. Ma.Fr. Strekning: Ø 3. GjøvikHønefossFagernes. Forts. 51 I Dokka (FlubergOdnes, Nordsinni Tonsåsen) Fagernes (BjørgoLeira) Dokka (FlubergOdnes, Nordsinni Tonsåsen), Fagernes (BjørgoLeira) KjelsåsJaren (SkrukliHov)Eina ob 219 I Dokka (FlubergOdnes, Nordsinni Tonsåsen), Fagernes (BjørgoLeira) 2131 GrindvollHønefoss ob 231 SoknaÅl (Flåmsb.)Voss (Bulken Arna og Hardangerb.) 207 I eb ob HvalRoa (GruaGrefsen til vogn 216, ob til vogn 46)Jaren (SkrukliHov)Eina ob, Gjøvik HvalJaren (SkrukliHov)Eina ob, Gjøvik HvalJaren (SkrukliHov)Eina ob HvalJaren (SkrukliHov)Eina ob Dokka (FlubergOdnes og Nordsinni Tonsåsen), Fagernes (BjørgoLeira) 5161 / 0 Eina / 0 Eina / 0 Eina5181 Dokka / / / Eina5181 / Roa / 0 H.foss / H.foss / / Roa5165 Eina / / Roa5165 Eina / / 5506 / H.foss5168 Roa / 0 H.foss5168 Roa5165 Eina / Dokka Fagernes Fagernes Eina Fagernes Hønefoss Voss Gjøvik Gjøvik Eina Eina Fagernes 20 1) Gods til Breiskallen og Nygard oml. ved Eina til vogn 279 tog ) Oslo 0 laster vogn eb. lørdager.

21 Strekning: Ø 4. HamarDombåsÅndalsnes. Knutepunkttrafikk: til FrognerKløfta. Eidsvoll til HauerseterBøn. Hamar til HjellumLøten. Moelv til RingsakerRudshøgda. Brumunddal til Veldre. Eidsvoll til MinnesundStrandlykja. Hamar til OttestadEspa. Lillehammer til BergsengRing/Moelv. Lillehammer til FåbergHarpefoss. Otta til VinstraDombås. Andalsnes til LesjaR.horn. laster trptvg. til følgende strekninger: Ø 1Ø 7, Ø 15, V 1, V 2, V 4, V 11. Sta'[anger Ma.Fr. 760 I Hamar ob (og HauerseterOttestad) Bryne5804 / 0 kipp V Alna.5219 Hamar 1 ) Ti. To Hamar ob (OttestadEspa, Br.dal 5814 Krs.5804 / 0 kipp Harpefoss og Rørosb.) V Alna.5219 Hmr. ob (og HovinSelsbakk) 5717 / 0 Krif!tiansand 2 )')1 Ma.Fr. Hamar ob (og OttestadEspa), 5800 / 0 kipp V 2 Oslo 0 ob (og HovinSeisbak) 5013 Alna.5705 Hmr. / 0 (Smrk. vg Larvik Ma.Fr. 914 Hamar ob (og OttestadEspa) 5362 S.fjord5364 / 0 kipp V 16 Oslo 0311 (sø ) I Hamar 650 I Hamar ob (Rørosb. og Espa 5358 / 0 kipp V 16 Harpefoss) 311 (Sø ) 654 I Otta (VinstraDombåsKongsvoll), 5358 / 0 kipp V 16 Åndalsnes (og LesjaR.horn) 5013 Alna.5705 Otta / Fredrikstad 1 ) ) I Ma.Fr. 366 I Hamar ob (og OttestadEspa), Alna.5269 ob (og HovinSeisbakk) / 0 Hmr.5717 / 0 Halden Ma.Fr. 360 I Hamar ob (EspaOppdal og Rørosb.) / S.borg (Oppi. Sarpsborg) Alna.5269 / 0 Ma.Fr. 838 Hamar ob (og OttestadEspa) 5506 / 0 GrefsenK. 4 Alna.5705 Oslo 0 3 ) Ma.Fr. 115 Bryn / Oslo 0 3 ) Ma.Fr. 101 Alnabru, Grorud / Oslo 0 3 ) Ma.Fr. 103 Lørenskog, Strømmen / Lillestrøm 5047 Alna. / Oslo 0 3 ) Ma.Fr. D 1101 BrynGrorud / Hamar Andalsnes Hamar Hamar Bryn Grorud Strømmen Lillestrøm Grorud 1) Oppl. Hamar og Elverum til ob. 2) Oppl. Hamar til ob. 3) Oslo laster vogn eb lørdager. 4) Lørdager sammenlesser Hamar vognene 188 og 366 og videresender vognen i togene 5217/5717.

22 Oslo 0 3 ) Oslo 0 3 ) ") Oslo 0 3 ) Oslo ø Oslo ø ) Oslo 0 3 ) Strekning: Ø 4. HamarDombåsÅndalsnes. Forts. Ma.Fr. D 1103 I LørenskogArnes Ma.Fr. Ma.Fr. Ma.Fr Jessheim 113 Eidsvoll (HauerseterBøn og MinnesundStrandlykja) eb O 1121 Jessheim, Eidsvoll (HauerseterBøn og MinnesundStrandlykja) 121 Hamar (EspaOttestad, Hjellum Løten) Ma.Fr. 125 IHamar 125 B Hamar (transittgods) Ma.Fr Hamar (HjellumLøten og Ottestad Espa) / L.strøm / Alna. / Alna.5271 / 0 Hamar Oslo 0 3 ) Ma.Fr. 119 Brumunddal (Veldre) 5037 Alna.5271 / 0 Hmr.5283 Brumunddal Oslo 0 3 ) Ma.Fr. 117 Moelv (RudshøgdaRingsaker) 5037 Alna.5271 / Oslo 0 3 ) Ma.Fr. Hmr.5281 Moelv 1117 Moelv (BrumunddalRingsaker) 1 ) 5037 Alna.5271 / 0 Hmr.5281 Moelv Oslo 0 5 ) Oslo 0 5 ) Ma.Fr. 127 Lillehammer (FåbergHarpefoss) 127 B Lillehammer (transittgods og Ring 5251 Hmr.5285 Lillehammer Bergseng, Få bergharpefoss) 5251 Hmr.5285 Lillehammer Oslo 0 3 ) Ma.Fr I Lillehammer (FåbergHarpefoss og RingBergseng) 5037 Alna.5271 / 0 Hmr.5281 Lillehammer Oslo 0 3 ) Ma.Fr. 133 Otta (VinstraDombåsKongsvoll) 5251 / 0 Otta Oslo 0 3 ) Ma.Fr. O 1133 Otta ob (og VinstraSjoa) 5037 Alna.5271 / 0 Hmr.5281 Otta Oslo 0 Ma.Fr. 137 Andalsnes 5251 / 0 Andalsnes Oslo 0 2 ) 137 B Åndalsnes(transittgodsogLesjaR.horn) 5251 / 0 Andalsnes Alna. / Alna.5269 / (5005 Alna.5269 / ) 'Arnes Jessheim Eidsvoll Eidsvoll Hamar Hamar Hamar 1) Gods til BrumunddalRingsaker tilbakesendes med kretsbil fra Moelv. 2) Gods til Alesund lastes i den ene vognende. 3) Oslo 0 laster vogn eb lørdager. 4) laster lørdager også gods til knutepunktstrekn. i vogn 125 B. 5) Lillehammer i en vognende, FåbergHarpefoss i den annen.

23 Bryn 8 ) Grefsen Grefsen Grefsen Grefsen Lillestrøm Lillestrøm Lillestrøm (oppl. Jessheim og Eidsvoll Hamar') Hamar') Hamar 1 ) Hamar Hamar Hamar Hamar ) Hamar ) 1 ) (oppl. Otta) 23 Ma.Fr. 227 I AlnabruL.strøm, Jessheim, Eidsvoll (HauerseterBøn og Minnesund Strandlykja), Hamar (EspaOttestad) (oppi. til Solørb. og Seterstøa Ch.berg) I L.strøm / Ma.Fr. 203 I Jessheim, Eidsvoll (Minnesund Strandlykja og HauerseterBøn) K. 14 Alna. / Ma.Fr. 233 I Hamar (OttestadEspa, Br.dal Moelv og Rørosb.) K. 12 Alna.5251 Ma.Fr. Ma.Fr. Ma.Fr. 111 Ma.Fr. 225 Ma.Fr. 151 Ma.Fr. 323 Ma.Fr. 301 eb D Ma.Fr. 303 B Ma.Fr Ma.Fr I Lillehammer (RingKongsvoll) (RingHarpefoss og Fokstua Kongsvoll i en vognende, Vinstra Dombås i den annen) 205 I Åndalsnes (og LesjaR.horn) Hamar ob (EspaAnd. og Rørosb.) ob (og HovinSelsbakk) Hjerkinn (FokstuaKongsvoll), Oppdal (DrivstuaStøren), ob (og HovinSeisbakk) Brumunddal Moelv (VeldreRingsaker) Br.dalMoelv (VeldreRingsaker) Lillehammer (og RingBergseng) Lillehammer (FåbergHarpefoss) Lillehammer ob (og RingBergseng) Åndalsnes (og LesjaR.horn) Otta (VinstraDombås og Fokstua Kongsvoll), Oppdal (Drivstua Støren samt ob og Hovin Seisbakk som lastes om til vogn 229) K. 12 Alna.5251 Hmr.5285 / K. 12 Alna.5251 / L 10 Alna.5707 / 0 / Hmr.5705 / 0 / 5283 / / / 0 Hamar Eidsvoll Hamar Lillehammer Andalsnes Hamar Brumunddal Moelv Brumunddal Lillehammer Lillehammer Lillehammer Andalsnes 5251 / 0 Otta5705 Oppdal 1) Gods til Veldre sendes med kretsbilen fra Br.dal. 2) Ikke ob fra Hamar. 3) Vogn 307 settes ut i Oppdal som lesser sgods over til vogn 229til. 4) Vognene 323 og 301 som lastes opp fredager holdes tilbake og sendes mandag. 5) Lørdag laster Hamar også Otta ob. i vogn ) Lillestrøm setter inn vogn mandager.

24 Lillehammer Lillehammer (oppl. Otta) Lillehammer Otta Otta Otta Klepp Halden (oppl Sarpsb.) Moss Arna Oslo 0 1 ) Oslo 0 Oslo 0 Strekning: Ø 4. HamarDombåsÅndalsnes. Forts Ma.Fr. 305 I Hjerkinn (FokstuaKongsv.), Oppdal (DrivstuaStøren), ob I I Otta (VinstraDombås), Åndalsnes (LesjaR.horn) 307 (lø. 5705) Otta Ma.Fr Otta ob (og VinstraSjoa) 5705 eb 319 eb 1319 eb 1321 Ma.Fr. 419 Hjerkinn (og FokstuaKongsvoll) Hjerkinn (og FokstuaKongsvoll) Oppdal (DrivstuaStøren) ob (og HovinSelsbakk) Dombås (LesjaR.horn), Andalsnes Hjerkinn Dombås Strekning: Ø 5. Dombås. Knutepunkttrafikk: Hjerkinn til FokstuaKongsvoll. Oppdal til Drivstua. Godsbilrute OppdalStøren (KOA). til HovinSelsbakklStøren. Ma.Fr. Ma.Fr. Ma.Fr. Ma.Fr. Ma. Ti Fr. Ma.Fr. Ma.Fr. 1) laster vogn eb. lørdager I ob (og HovinSelsbakk) I 5804 Bryne kipp V eb D 1790 I ob (og HovinSelsbakk) I 5814 krs V I Oppdal (DrivstuaStøren), (og LeangenNamsos) 362 I ob (og HovinSelsbakk) 364 ob (og HovinSelsbakk) 824 ob (og HovinSelsbakk) 842 ob (og HovinSelsbakk) 141 Oppdal (DrivstuaStøren) 143 og Sped. 143 a (transittgods) Oslo Alna kipp V 16 Oslo Alna Sarpsb.5156 Oslo Alna Oslo Alna GrefsenK. 4 Alna Brg GrefsenK. 4 Alna (Sø. 5705) (Lø. 5703) Andalsnes Otta Hjerkinn Oppdal Andalsnes Oppdal

25 Oslo 0 3 ) Oslo 0 3 } Grefsen Grefsen Lillestrøm Lillestrøm ( opp 1. J essheim, Eidsvoll) Hamar 1 } 2 ) (Oppl. Otta, Lillehammer Otta Otta Otta Andalsnes Ma.Fr. 147 I 0ml. (LeangenStjørdal, I 5707 / 0 (Lø. 5703) Ma.Fr Ma.Fr. 209 Ma.Fr. 229 Ma.Fr. 225 Ma.Fr. 151 Ma.Fr. 307 Ma.Fr. 305 eb 319 eb 1319 eb 1321 Ma.Fr. 420 Verdal, Meråkerbanen og Hovin Selsbakk) (og LeangenStjørdal) og Sped. Oppdal (DrivstuaStøren), ob (LeangenGrongNamsos og HovinSelsbakk) ob (og HovinSeisbakk) Hjerkinn (FokstuaKongsvoll), Oppdal (DrivstuaStøren), ob (og HovinSelsbakk) Otta (VinstraDombås og Fokstua Kongsvoll), Oppdal (Drivstua Støren samt ob og Hovin Selsbakk som lastes om til vogn 229) Hjerkinn (FokstuaKongsv.), Oppdal (DrivstuaStøren), ob (og HovinSelsbakk) Hjerkinn (FokstuaKongsvoll) Hjerkinn (FokstuaKongsvoll) Oppdal (DrivstuaStøren), ob (og HovinSelsbakk) ob (og HovinSelsbakk) 5037 Alna.5703 / 0 K. 12 Alna.5707 / 0 K. 12 Alna.5703 / 0 Oppdal / L 10 Alna.5707 / 0 / Hmr.5705 / 5251 / 0 Otta / / / 0 Hjerkinn / / Dombås / Oppdal Hjerkinn Oppdal 1) lkke ob fra Hamar. 2) Vogn 307 settes ut i Oppdal som lesser sgods over til vogn 229 til. 3) Oslo 0 laster vogn eb. lørdager. Strekning: Ø 6. HamarElverumStøren/. Knutepunkttrafikk: HamarLøten. ) I eb D 1760 I Hamar ob (og EspaOttestad), / Krs.5804 / 0 kipp ob (og HovinSeisbakk) V 4 Oslo Alna.5219 Hmr. ") I Ma.Fr / 0 I 1881 Hamar ob (og OttestadEspa), Trond 5800 / 0 kipp V 2 Smrk. vg. heim ob (og HovinSeisbakk) 5013 Alna.5705 Hmr. / 305 I 25

26 : 5 Oslo 0 5 ) Oslo 0') 5 ) Oslo 0 5 ) Oslo 0 5 ) Oslo 0 5 ) Oslo 0 5 ) Hamars) Hamar ) Fredrikstad 3 ) 8 ) Hamar 1 ) 2 ) Hamar 1 ) 7 ) Hamar 3 ) Hamar 7 ) Ma.Fr. 159 Ma.Fr. O 1159 Ma.Fr. 165 Ma.Fr. 161 Ma.Fr. 163 Ma.Fr. O 1157 Ma.Fr Ma.Fr., Ma.Fr. 335 Ma.Fr. 311 Strekning: Ø. 6. HamarElverumStøren/. Forts. Elverum Alna.5271 / 0 Hmr.5291 Elverum, Flisa (VålerHeradsbygd) 5037 Alna.5271 / 0 Hmr.5291 Elv Alna.5271 / 0 Hmr Alna.5271 / 0 Hmr Alna.5271 / 0 Hmr Alna.5271 / 0 Hmr.5291 RudstadRena, Koppang SteinvikStai, BjørånesTynset TelnesetRøros (GlåmosRognes) RudstadKoppang ob Elverum JømnaFlisa (Heradsbygd), Kongsvinger (RoverudArneberg, SeterstøaCharlottenberg ob) Hamar ob (OttestadEspa), ob (og HovinSelsbakk) RudstadKoppang/ ob (Oppl. vogn) 2 ) TynsetKoppang/ (Vognen nyttes som opplvg.tog 5292 fra AumaRudstad til Oslo 0 ob) Koppang, Alvdal, Tynset Røros (GlåmosRognes), OsTolga/ Tynset / / ( ) Alna.5269 / 0 / 0 Hmr.5717 / Røros / / Tynset5292 Hmr.5270 / 5717 / 0 / Røros5292 Elverum Flisa Koppang Tynset Røros Koppang Elverum Kongsvinger Koppang Oslo ø Tynset Tynset Hamar Ma.Fr. O 1311 Elverum (Solørb. og Seterstøa I 5717 Elv. / I Røros Ch.berg)Røros (GlåmosStøren) Røros ) Ma.Fr. 401 I GlåmosStøren/ I 5715 I 1) Elverum sender gods til Rørosbanen unntatt Koppang, Alvdal og Tynset i vg. 310 til Hamar for oml. 2) Ikke ob fra Hamar. 3) Opplessing i Elverum. 4) Opplessing i Elverum til Solørb. og SeterstøaCh.berg. Vognen fortsetter eb til Kongsvinger. 5) laster vogn eb lørdager. 6) Hamar laster Elverum i vogn 326 lørdager. 7) Lørdager laster Hamar også RørosTolga i vg. 339 som fremføres i tog 5717 til Røros. 8) Lørdager sammenlesser Hamar vognene 188 v 366 og sender i ) Gods til HovinSelsbakk og SoknedalOppdal tas ut i Støren og sendes med kretsbilene. 26

27 Strekning: Ø 7. Bodø. Knutepunkttratlkk: til/fra LeangenHommelvik. Levanger til/fra SkatvalMære. (Godsbilene kjører frem til Steinkjer og Stjørdal.) sender trptvg. til følgende strekninger: 0 7, , V 1, V 2. Oslo 0 1 ) Oslo 0 1 ) Oslo 0 1 ) Oslo 0 1 ) Oslo 0 1 ) Oslo 0 1 ) Oslo 0 1 ) Oslo 0 1 ) Oslo 0 Oslo 0 Oslo 0 1 ) Grefsen ') 2 ) Ma.Fr. Ma.Fr. 149 Ma.Fr. 173 Ma.Fr. D 1147 Ma.Fr. 155 Ma.Fr. 171 Ma.Fr Ma.Fr. 153 Ma.Fr B Ma.Fr. D I Levanger (SkatvalMære, ikke Verdal) Steinkjer (Byaf.Formofors) GrongNamsos Levanger (SkatvalMære), Steinkjer GrongNamsos Mosjøen (GartlandKvalfors) Mo i Rana (DrevjaDunderland) Mo i Rana (Dunderl.)Mosjøen Gartland/Grong Fauske (BolnaRognan) Bodø Bodø (transittgods) Bodø, Fauske (BolnaRognan) Mosjøen (GartlandBodø) Ma.Fr. 237 I Mosjøen (GartlandBodø) Kursvg. Ma.Fr / 0 Tr.heim5775 / 0 (Sø. 5757) 5703 / 0 Tr. heim5773 (Sø. 5757) 5703 / 0 Tr.heim5773 Grong / Alna 5703 / 0 Tr.heim5775 / 0 Levanger5749 St.kjer / Grong / 0 Tr.heim5773 / / 0 Tr.heim Alna 5703 / 0 Tr.heim 5773 / 0 Mo i Rana5774Mosjøen / / 0 Tr.heim5771 / / 0 Tr.heim5771 / / 0 Tr.heim5771 / / 0 Tr.heim5771 / 0 Bodø / 0 kipp V 16 Oslo Alna.5705 / 0 Tr.heim 5773 / 0 K. 12 Alna.5703 / 0 Tr.heim 5773 / 0 Levanger Steinkjer Namsos Namsos Mosjøen Mo i Rana Grong Fauske Bodø Bodø Fauske Mosjøen Mosjøen 813 StorlienØstersund ob / Storlien9655 Østersund Ma.Fr. 461 HellKopperå/Storlien / (Lørdagikke mandag) Storlien eb 1461 HegraStorlien ob / Storlien eb 1471 Levanger (SkatvalMære) / (Sø. 5757) Levanger Ma.Fr. 455 Stjørdal / Stjørdal I eb 1455 Stjørdal (Hell) / Stjørdal 27 1) Oslo 0 laster vogn eb lørdager. 2) holder fredagsvognen tilbake til lørdag for opp!. av transittgods. 3) Gods til/fra Sona og Flornes sendes i togene 423/424.

28 1 I 2 I 3 Strekning: Ø 7. Bodø. Forts. ) IMa.Fr. 457 I Levanger (SkatvalSkogn, Rinnan og RøraMære) / (Sø. 5757) Levanger ) Ma.Fr. 423 Levanger / (Sø. 5757) Levanger ) Ma.Fr. 473 Verdal / Verdal ) Ma.Fr. 425 Steinkjer / (Sø. 5757) Steinkjer eb D 1425 Steinkjer / (Sø. 5757) Steinkjer ") Ma.Fr. 475 Grong, ØyheimSkage/Namsos 5773 Grong5767 Namsos eb D 1475 SunnanGrongNamsos / Grong / Namsos ) Ma.Fr. G5 429 Namsos 5773 Grong / 481 Namsos ) Ma.Fr. 479 SunnanTrofors / Trofors eb D 1479 GartlandTrofors / Trofors ) Ma.Fr. 435 Mosjøen (og Kvalf.Laksf.) 5773 / 0 Mosjøen ) Ma.Fr. 477 Mo i Rana (FinneidfjordDrevja.) 5773 / 0 Mo i Rana eb D 1477 Mo i Rana (GrønfjelldalDunderl.) Mosjøen 5773 / 0 Mo i Rana5774 Mosjøen Ti.Sø. G5 481 Fauske (post, reisegods og ekspress) 455 / 0 Fauske Ma.Fr. G5 487 Fauske (DunderlandRognan) 455 / 0 Fauske Ti.Sø. G5 499 Bodø (post, reisegods og ekspress) 455 / 0 Bodø Ma.Fr. G5 489 Bodø 455 / 0 Bodø eb D 1487 Fauske (BolnaRognan), Bodø / / Fauske / Bodø Levanger Ma.Fr. 421 Mosjøen (DunderlandBodø) 5749 St.kjer5773 / 0 Mosjøen Levanger Ma.Fr. 441 Mo i Rana (Finneidfj.Drevja) 5749 St.kjer5773 / 0 Mo i Rana Levanger 1 ) Ma.Fr. 471 SunnanGrong (Namsosl.)Mosjøen 5749 St.kjer. / Mosjøen Mosjøen Ma.Fr. 445 Mo i Rana (F.fjordDrevja, Dunder!.) / Mo i Rana 28 I 4 I 5

29 Mosjøen IMa.Fr Fauske (BolnaRognan) / 0 (Ma. 451) Mosjøen Ma.Fr. 483 Bodø 5771 / 0 (Ma. 451) Mo i Rana Ma.Fr. Kv. FauskeBodø 5771 / 0 I Fauske Bodø Bodø 1) SunnanFormofoss sender gods til Steinkjer ob med tog 5775 til Grong for tilbakesending. 2) holder fredagsvognen tilbake til lørdag for oppl. av transittgods. Strekning: Ø 8. Bodø. Knutepunkttrafikk: til/fra LeangenHommelvik. Levanger til/fra SkatvalMære. (Ma.Fr.) Mo i Rana (F.fjordDrevja) ob, ( + post) 5772 Fauske456 / 0 Bodø 484 Bodø G5 498 Bodø Ma.Fr. 482 FauskeDunderland, MosjøenGrong, Steinkjer (Formof. Sunnan) 1 ) Bodø Mo i Rana 3 ) Mo i Rana Fauske Mosjøen Mosjøen") Mosjøen 29 Ma.Fr. Ma.Fr. Ma.Fr. Ma.Fr. Ma.Fr. Ma.Fr Levanger (MæreStjørdal) I 5772 / 0 Mosjøen5776 ob (samt Hovedb. og Kvgr./ Solørb.) ( + post som oml. i Tr.heim) Fauske456 / 0 Tr.heim5706 / 0 ob (og Hovedb., Kvgr./Solørb.) 5774 Mosjøen5772 / 0 Tr.heim5706 / 0 F.fjordDrevja 2 ), ob (og MæreLeangen) 5774 Mosjøen5774 / 0 Tr.heim ob (og Hovedb. Kvgr./Solørb.) 5772 / 0 Tr.heim5706 / TroforsGrong, Steinkjer (Formofoss Sunnan)1) (Oppl. vg.tog 5776 til ob samt Leangen 0 Hom.vik, Meråkerb og ob) / I ob (og LeangenHom.vik, Meråkerb.) 438 I ob (og Hovedb. og Kvgr./ Solørb.) 5774 / 0 / Tr.heim5706 / 0 1) Steinkjer laster om FormofossSunnan til vogn 471 tog ) Finneidfj.Drevja laster gods til Mo i Rana i F.vg. som tilbakesendes tog ) Gods til Østfoldb. (VL) og Vestfoldbanen sendes for omlasting til vognene 414 og 412. Mo i Rana Levanger I Oslo ø Oslo ø

30 Namsos Namsos Steinkjer Steinkjer Levanger Levanger Ma.Fr. Ma.Fr. Ma.Fr. Ma.Fr. Ma.Fr. Ma.Fr Strekning: Ø 8. Bodø. Forts. Grong (Gartland ob til vg. 421, 441 og 471, ob (og Leangen Hom.vik og ob)1) SkageGrong ob (Oppl. tog tog 5768) ob (og Meråkerb.)1) ob (samt Hovedb., Kvgr./ Solørb.) ob (og Meråkerb.) 1 ) ob (samt Hovedb. og Kvgr./ 486 Grong / / 5772 Tr.heim5706 / / 0 Solørb.) I 5776 / Tr.heim5706 / 0 Stjørdal I Ma.Fr. 152 I ob,1) ( ob lastes om til vogn 150) 5754 / 0 Tr.heim Storlien I Ma.Fr KopperåHell 5760 / 0 Østersund Kursvg. 809 ob 9656 Storlien5760 / 1) Gods til Østfoldbanen lastes om i til vogn 414 og gods til Vestfoldbanen til vogn ) 2 ) (oppl. Oppdal, Hjerkinn, L.hammer) 30 Hmr.5268 / 0 Strekning: Ø 9. Dombås. Knutepunkttrafikk: til/fra SeisbakkHovin/Støren. Oppdal til/fra Drivstua. Godsbilrute til SnøanOppdal (KOA) Hjerkinn til/fra FokstuaKongsvoll. (Ma.Fr.) Ma.Fr. eb 322 Driva, Drivstua (oml. Oppdal), Ma.Fr. 419 Hjerkinn (Kongsv.Fokstua) Dombås (LesjaR.horn), Andalsnes 5704 / Dombås / eb D 1322 Otta ob (og SelAndalsnes) 5704 / 0 eb D 1422 Hjerkinn (FokstuaKongsvoll) 5704 / 0 Ma.Fr. 414 Moss (VestbyOnsøy), Fredrikstad (Lisleby), Sarpsborg (Greåker, S.sund)Halden ob 5704 / 0 L.hmr Grong Hjerkinn Andalsnes Otta Hjerkinn Halden

31 Oppl. Støren, Hjerkinn oppl. L.hammer Oppdal Ma.Fr. 330 Ma.Fr. 308 Ma.Fr. 144 Ma.Fr. 146 Ma.Fr. 144 B Ma.Fr Ma.Fr. 657 Ma.Fr Ma.Fr. 412 Ma.Fr. Otta (VinstraDovre), (oppl. til L.hammer ob som oml. Otta) og Hamar ob Hamar (EspaVeldre og HjellumLøten) (transitt Ø) (samt Hovedb. og M.sundStrandlykja, Kvgr. /Solørb.) ob (restgods) (Oppl. også til Hovedb., Kvgrb./Solørb.) ob (samt Hovedb. og Kvgr./ Solørb.) ob (og Heggedal Brakerøya) ob (og Heggedal Brakerøya) Lille ham mer (RudshøgdaHarpefoss), Holmestrand (NykirkeBarkåker), Tønsberg (Sem, Stokke, Borre, Horten), Sandefjord (Råstad, Jåberg), Larvik (Viksfj. Lauve, Kjose, Oklungen) 5704 / 0 Otta / / 5706 / / / 0 Hamar Hamar 5704 / 0 I Oslo ø 5704 / 0 Oslo H:ipp V (lø. 5357) I 5704 / 0 kipp V (lø. 5357) I 5708 / 0 L.hmr.5704 V (lø. 5357) Drm. / I Larvik 406 I ob (samt Hovedb. og Kvgr./ Solørb.) ( 5706 / 0 Strekning: Ø 10. StørenTynsetElverumHamar. Knutepunkttrafikk: HamarLøten. 1 Ma.Fr. 402 j RognesGlåmos/Røros ) (Oppl. Røros ob) / Ma.Fr. 328 I RørosTolga/Tynset 306 / 0 Røros ) 1) holder fredagsvognen tilbake til lørdag for oppl. av transittgods. 2) Hvis trpt.vogn 322 ikke kjøres, laster gods til Hjerkinn i vogn 144 B. 31 Røros Tynset

32 1 I 2 I 3 ') I Ma.Fr. 410 I I 4 I 5 Strekning: ø 10. StørenTynsetElverumHamar. Forts. TynsetElverum (Solørb.) 306 / 0 Tynset5292 I Elverum eb 1312 RognesElverumHamar / Røros5716 Tynset / Hamar Røros 2 ) Ma.Fr. 400 ob (samt BrynKløfta, Fetsund Ch. berg (Oppl. RørosTynset) 5716 / 0 (lø. 5292) Hmr I Oslo ø Røros ) IMa.Fr. 404 I Tynset (AumaElverum og Solørb. til vogn 410), Hamar ob (Oppl. Røros Tynset) / 0 (lø. 5292) (Hamar Hamar I 339 I TynsetKoppang/ ob (Opplvg. AumaRudstad tog 5292 til ob samt BrynKløfta og Fetsund1 / Tynset (lø Røros) Arnes) 5292 Hmr.5270 / 0 I Tynset IMa.Fr. 338 I AumaRudstad, Hamar ob (samt Solørb. og SeterstøaCh. berg) (Oppl.vg.) I 5292 (Hamar Elverum") IMa.Fr. 310 I Hamar ob (og Rørosb. unntatt Koppang, Alvdal, Tynset) I Hamar Elverum 3 ) IMa.Fr. 168 I ob (og BrynKløfta, Fetsund Arnes) I 5292 Hmr.5270 / 0 I 1) Tynset setter inn trpt.vg. 410 mandager. 2) Vognene 400 og 404 opplastet fredager, sendes fra Røros i tog 5292 lørdager 3) Lørdager lastes vg 310 og 168 eb. Strekning: Ø 11. ÅndalsnesDombås. Knutepunkttrafikk: Andalsnes til R.hornLesja/Dombås. Otta til VinstraDombås. Lillehammer til FåbergHarpefoss. Lillehammer til BergsengRing/Moelv. I Ma.Fr. 330 I Otta (VinstraDovre), (Oppl. til L.hammer ob som om!. Otta) og Hamar ob Ma.Fr. 308 I Hamar (EspaVeldre, HjellumLøten) 32 Moelv til RingsakerVeldre/Br.dal. Hamar til OttestadEspa. Eidsvoll til BønHauerseterMinnesundStrandlykja. til KløftaLeirsund / 0 Otta / / 0 Hamar Hamar

33 I Ma.Fr. (oppl. Oppdal, Hjerkinn, L.hammer) Ma.Fr. (Oppl. Lillehammer) Andalsnes (Oppl. Otta) Andalsnes Andalsnes Andalsnes 1 ) Andalsnes 3 ) Andalsnes 2 ) Andalsnes Otta Otta Lillehammer 4 ) Lillehammer Lillehammer I Moss (VestbyOnsøy), Fredrikstad (Lisleby), Sarpsborg (Greåker, S.sund)Halden ob 5704 / 0 L.hmr.5282 Hmr / I Lillehammer (HarpefossRudshøgda), / L.hmr.5704 Holmestrand (NykirkeBarkåker), Oslo 0V Tønsberg (Sem, Stokke, Borre, (lø. 5357) Drm. / Horten), Sandefjord (Råstad, Jåberg), Larvik (Viksfj., Lauve, Kjose, Oklungen) Ma.Fr. 304 Otta (DovreVinstra og Fokstua Støren) Oppl. til L.hammer (og RudshøgdaHarpefoss) Ma.Fr. 420 ob (og HovinSelsbakk) eb 1304 Otta ob (samt SelDombås og Fokstua ob) Ma.Fr Lillehammer (HarpefossRudshøgda) 334 Hamar (EspaVeldre, Solørb. og HjellumRognes) 1381 (og transitt V) Ma.Fr. 136 (transitt Ø og Hovedb. Kvgr.b. og sb.) I Ma.Fr. I Ma.Fr. I Ma.Fr. eb 1316 I Lillehammer ob (og Fåberg 5252 / 0 Otta / Dombås / / / 0 Otta / / / 0 Harpefoss) I / ob (samt BrynKløfta, Kvgrb.) / Hmr.5270 / I (transitt Ø og BrynKløfta, FetsundCh.berg ob) 321 I ob (og Heggedal Brakerøya) 5282 Hmr.5270 / Hmr.5270 / 0 kipp V Halden Larvik Lillehammer Otta Lillehammer Hamar Lillehammer Oslo ø 1) Lørdager lastes vogn eb. 2) Andalsnes laster lørdager vogn 138 til ob. 3) Lørdager laster Andalsnes også Otta ob. i vogn ) Lørdager laster Lillehammer vogn 128 til ob.

34 Lillehammer Lillehammer Moelv Brumunddal Brumunddal") Brumunddal3) Hamar Hamar Hamar Hamar ) 5 ) Hamar Eidsvoll Jessheim Lillestrøm Lillestrøm Lillestrøm Lillestrøm Lillestrøm 34 Ma.Fr. eb 1306 Ma.Fr. 302 Ma.Fr. 324 Ma.Fr. 120 Ma.Fr. 331 Ma.Fr. 126 Ma.Fr. 126B Ma.Fr. 651 Ma.Fr. 234 Ma.Fr. D 1126 Ma.Fr. 114 Ma.Fr. 108 Ma.Fr. 104 Ma.Fr. 110 Strekning: Ø 11. ÅndalsnesDombås. Forts. 306 I Hamar ob (OttestadJessheim, Br.dal Veldre, Solørb.) 5282 Hamar ob (og Br.dalVeldre) 5282 Hamar ob (samt Solørb.) 5286 Hamar ob (Solørb. og L.hammer ob) 5284 ob (og BrynKløfta, Fetsund Ch.berg ob) ob (og Heggedal Brakerøya) (samt SkøyenAsker) (transitt Ø og BrynStrømmen, FrognerKløfta og FetsundCh. berg) ob (og Heggedal Brakerøya) Eidsvoll (StrandlykjaHauerseter), Jessheim, Lillestrøm (og Kløfta Frogner)2) 0 / 5708 Eidsv.5278 ob (BrynStrømmen, Frogner Kløfta, FetsundArnes) ob (og Kvgrb.Solørb.) ob (og Kvgrb.Solørb.) (tr. Ø og Kvgrb.Solørb.) ob (og Heggedal Brakerøya) Ma.Fr StrømmenBryn Ma.Fr. D 1102 Strømmen ob (og Kvgrb. Solørb. Ma.Fr. 116 I Holmestrand (NykirkeBarkåker), Tønsberg (Sem, Stokke, Horten), Sandefjord (Råstad, Jåberg), Larvik (KjoseBrevikSkien) 327 Moelv5286 Hmr Moelv5286 Hmr.5270 / 0 Oslo 0kipp V / / 0 Oslo 0kipp V / L.strøm Oslo 0kipp V 27 / , Oslo 0V Drm. / Hamar Hamar Hamar Hamar Oslo ø Oslo ø Oslo ø Lillestrøm Oslo ø Oslo ø Bryn Larvik

35 Strømmen 1 ) Strømmen 1 ) Alnabru Bryn 2281 ob (og Kvgrb.Solørb.) 118 ob (og Heggedal Brakerøya) Oslo ø ob 112 I ob (og Heggedal Ma.Fr Grorud løslok. Ma.Fr Grorudløslok kipp V Ma.Fr. Godsbil Ma.Fr kippv 13 Brakerøya) ) Gods fra Grorud, Alnabru og Bryn til, ob og kjøres med godsbil til Grefsen for oppi. 2) Til KløftaFrogner bare gods oppi. underveis. 3) Opplessing Moelv. 4) Hamar sender trpt.vogn 234 fra Hamar tog 5278 lørdager. 5) Eidsvoll setter opp trpt.vogn 234 mandager. Strekning: Ø 12. Elverum og CharlottenbergKongsvinger. Knutepunkttrafikk: Flisa til/fra VålerHeradsbygd. Kongsvinger til/fra RoverudArneberg, AbogenMagnor og SanderSeterstøa. til/fra FetsundHaga. Oslo 0 1 ) Ma.Fr. D 1159 I Elverum, Flisa (VålerHeradsbygd) I 5037 Alna.5271 / 0 Elv.5291 Flisa Ma.Fr. Hamar oppi. Elverum og Flisa Charlottenberg I Ma.Fr. Charlottenberg I Ma.Fr. Charlottenberg I Ma.Fr. Charlottenberg I Ma.Fr. Kongsvinger Ma.Fr. Kongsvinger Ma.Fr. Arnes Ma.Fr I Oslo ø ob 326 I JømnaF.isa (Heradsbygd), Kongsvinger (RoverudArneberg, Elv Kvgr.1052 SeterstøaCharlottenberg) I / Elv I Kongsvinger (MagnorAbogen, Solørbanen og SanderSeterstøa) I I ob (Fortollet eller jernbaneforpasset gods til Arnes ob og Hamar ob.) I I ob (Ufortollet gods til Oslo ob. Flisa Kongsvinger Kongsvinger (Tollpakkhus) Ikke Moss ob, ob, lokalt, Gjøvik lokalt) I ob Kipp V B (transitt Ø) (og ArnesBryn) ob ob (Alt gods) 1076 Oslo ø 1) Oppi. Elverum til Solørbanen og SeterstøaCh.berg. Vognen fortsetter eb til Kongsvinger.

36 Eina ) Gjøvik 2 ) Gjøvik Gjøvik Gjøvik Fagernes Fagernes Fagernes Dokka Dokka Eina Eina ) Gjøvik Hønefoss Hønefoss Hønefoss 36 Ma.Fr. Strekning: Ø 13. GjøvikFagernesHønefoss. Knutepunkttrafikk: Eina til/fra RaufossReinsvoll og BøverbruSkreia. Dokka til/fra FlubergOdnes og NordsinniTonsåsen. Fagernes til/fra BjørgoLeira. Jaren til/fra SkrukliHov. 461 ob (Oppl.vg. tog 5166) I NygardEina (Valdresb. til vg. 219, Skreiab. til godsbil, Bleiken Grefsen til vogn 216, ob til vg 46)Hønefoss (AskBurud og sb.) Ma.Fr. O 1048 NygardEinaJarenRoa ob Ma.Fr. 48 Oslo ø Ma.Fr. 50 (transitt Ø også sbanen) Ma.Fr. 286 Dokka (TonsåsenFluberg), Eina ob Ma.Fr. 56 eb O 1056 eb 296 Ma.Fr. 54 Ma.Fr. 48B Ma.Fr. 216 Ma.Fr. Ma.Fr. Ma.On. Ma.Fr. Ma.Fr Eina / Roa Eina / Grefsen Eina / 0 (til vg. 216, 280, 284 og 279) 5182 Eina / 0 ob (og sbanen) 5182 / 0 Eina5162 Dokka, Eina ob 5182 / 0 Eina ob 5182 / 0 ob (og sb.) 5182 / 0 Eina5162 ob 5164 BleikenJaren (SkrukliHov) Grefsen / ob (og HeggedalBrakerøya) 0 / HvalJaren (SkrukliHov)Eina ob Oslo ø ob 270 Roa HvalRoaGrefsen, ob / HvalRoa (GruaGrefsen til vg. 216, ob til vogn 46)Jaren (SkrukliHov)Eina, Gjøvik 816 I HvalJaren (SkrukliHov), Eina 5162 kipp V / 0 H.foss5168 Roa Roa5166 Grefsen / 5168 Roa5165 Eina / ob I 5506 / 0 H.foss5168 Roa5165 Hønefoss Oslo ø Oslo ø Eina Oslo ø Eina Eina Grefsen Eina Oslo ø Gjøvik Eina

37 Jevnaker I Ti. To. Fr (transitt Ø) I 270 Roa5164 I Grefsen (tr. Ø) (BrynKløfta, Fetsund Arnes, NordstrandAs, Kråkstad Ise, SkøyenAsker) I Godsbil I Jevnaker I Ma. on. fr ob 267 H.foss / Grefsen Ma.Fr. 224 Moss (VestbyKambo, Dilling Onsøy), Fredrikstad (Lisleby), Sarpsborg (Greåker, Sandesund), SkjebergHalden ob / Moss5101 I Halden Grefsen I Fr Moss (VestbyKambo, DillingOnsøy) 5172 Oslo ø / Moss Grefsen Ma.Fr. 221 Kongsvinger ob (og Seterstøa Sander) IK 14 Alna / I Kongsvinger Grefsen I Ma.Fr. 203 I Jessheim, Eidsvoll (HauerseterBøn og MinnesundStrandlykja) IK. 14 Alna. / I Eidsvoll Grefsen 1 ) IMa.Fr. 233 I Hamar (OttestadEspa, Br.dal Moelv og Rørosb.) I K. 12 Alna.5251 I Hamar Grefsen IMa.Fr. 211 I Lillehammer (RingDombås Kongsvoll) (RingHarpefoss i en vognende og VinstraDombås i den annen) IK. 12 Alna.5251 Hmr / 0 I Lillehamme.c Grefsen IMa.Fr Åndalsnes (og LesjaR.horn) K. 12 Alna.5251 / 0 Andalsnes Grefsen Ma.Fr. 229 Oppdal (DrivstuaStøren), oml. (LeangenStorlienNamsos og HovinSelsbakk) K. 12 Alna.5703 / 0 Oppdal / Grefsen IMa.Fr og Sped. K. 12 Alna.5707 / 0 Grefsen Ma.Fr. 237 Mosjøen (GartlandBodø) K. 12 Alna.5703 / 0 Tr.heim5773 / 0 Mosjøen Grefsen Ma.Fr. 206 ob (og Heggedal 5170 Oslo 0kipp V 13 Brakerøya) 5805 I Grefsen IMa.Fr. 208 I Holmestrand (NykirkeBarkåker), Tønsberg (Sem, Stokke, Borre og Oslo 0kipp V Horten,) Sandefjord (Råstad, Jåberg) Drm. / I Sandefjord 37 1) Rørosbanen lastes i en vognende. 2) Mandager setter Eina inn vogn 280, samt 46 og 216 som oppl. vogner tog 5166.

38 1 I 2 Grefsen IMa.:F'r. Grefsen IMa.Fr. Grefsen IMa.Fr. Grefsen IMa.Fr. I 3 I Strekning: Ø 13. GjøvikFagernesHønefossOslo ø. Forts. 212 I Larvik (Viksfj., Lauve, Kjose, Ok 5170 kipp V lungen). Porsgrunn (Borgestad Drm. / Larvik5365 Brevik), Skien G (Hoppestad (lø ) Skien N.K 51 I Skien G Dalselv) 218 I Kongsberg, Bø, LundeNeslandsv kipp V NelaugArendal Drm. / K.berg / Nelaug5679 I Arendal 210 I ob (og Helld.moMosby) I 5170 kipp V / 0 I 214 I ( distrikt) I 5170 kipp V / 0 I 4 I 5 Kornsjø 1 ) Kornsjø 1 ) Knutepunkttrafikk: Kornsjø 1 ) Kornsjø 1 ) Kornsjø 1 ) Kornsjøl) Kornsjø 1 ) 3 ) 38 Strekning: Ø 14. KornsjøSarpsborgSki. (Vestre og østre linje). til NordstrandLanghus/Ski, As til VestbyKambo/Moss, Moss til DillingOnsøy/Fr.stad, Fr.stad til Lisleby, Sarpsborg til Greåker og Sandesund. 272 I Halden ob, Fredrikstad Oppl. vogn til Sarpsborg (Greåker, Sandesund og ØL), Fredrikstad (LislebyAs, LanghusNordstrand og ) 270 I Sarpsborg, Moss (Tollgods) Oppl.vogn til Fredrikstad (LislebyOnsøy, Moss (KamboAs) 18 ob (Tollgods) 40 (transitt Ø) 262 ob ob. (HelldalsmoMosby) 5152 Halden / Sarpsb. / / / / 0 kippv / Alna 5505 / Halden / 106 Moss5102 kipp V / 0 (Sø. 5803) Fredrikstad Moss Oslo ø Oslo ø

Revisjon Grafene er utarbeidet/revidert i august 2018, og vil bli oppdatert årlig. Linjehastighet Vedlegg Network Statement

Revisjon Grafene er utarbeidet/revidert i august 2018, og vil bli oppdatert årlig. Linjehastighet Vedlegg Network Statement Forklaring begreper og metode Vedlegget inneholder grafer over linjehastighet på de ulike strekningene, som definert i Network Statement 3.3.2.4. Kilde: BaneData Innsyn, Spesialrapporter, Sporgeo/Has Grafene

Detaljer

Gaute Borgerud. Senioringeniør ved Marked og kommunikasjon, seksjon for kunde- og markedsrelasjoner, Jernbanedirektørens sentrale staber

Gaute Borgerud. Senioringeniør ved Marked og kommunikasjon, seksjon for kunde- og markedsrelasjoner, Jernbanedirektørens sentrale staber Gaute Borgerud Senioringeniør ved Marked og kommunikasjon, seksjon for kunde- og markedsrelasjoner, Jernbanedirektørens sentrale staber KAPASITET Hvordan sikre en rasjonell kapasitetsvekst der den etterspørres?

Detaljer

Network Statement 2016

Network Statement 2016 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNE: 3.6.5.1 Network Statement 2016 3.6.5.1 Serviceanlegg og beredskapsmateriell Service Facilities and Salvage Rolling Stock Gyldighetsperiode: 13. desember

Detaljer

Fastlagt ruteplan R17

Fastlagt ruteplan R17 Fastlagt ruteplan R Gyldig: og med søndag..0 kl. 0:00 til og med søndag 0..0 kl. 0:00 Utgitt av: Jernbaneverket Trafikk- og markedsdivisjonen Fastlagt ruteplan R Innhold Side Fastlagt ruteplan Forklaring

Detaljer

000... 00... 00... 009... 00... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0.....................9 0...0...0............... 0........................9...0 0...... 9... /0 (HER) Gt 0 Sørli - Sørli Alle dager

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Fastlagt ruteplan R17

Fastlagt ruteplan R17 Fastlagt ruteplan R Gyldig: og med søndag..0 kl. 0:00 til og med søndag 0..0 kl. 0:00 Utgitt av: Jernbaneverket Trafikk- og markedsdivisjonen Fastlagt ruteplan R Innhold Side Fastlagt ruteplan Forklaring

Detaljer

Indeksjustering av Bane NORs priser på jernbanetjenester

Indeksjustering av Bane NORs priser på jernbanetjenester Indeksjustering av Bane NORs priser på jernbanetjenester 1 Bakgrunn Det vises til Network statement 2020 avsnitt 6.6.1 siste avsnitt: «Dette innebærer en prisjustering etterskuddsvis, og den gir forutsigbarhet

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

01 Oslo S Halden Göteborg

01 Oslo S Halden Göteborg 01 Oslo S Halden Göteborg Rutetider Rutetider for 24.3., 25.3., for 25.12., 28.3., 5.5., 26.12., 16.5. og 1.1., 17.5., 17.4., se rutetabell 18.4., 21.4., for søndag. 1.5., 29.5. og 9.6., se rutetabell

Detaljer

Togruter for NSB Regiontog i Norge

Togruter for NSB Regiontog i Norge Samletabell Foto: BITMAP/Markus Johansson Togruter for NSB Regiontog i Norge 815 00 888 Togreiser til utlandet 820 54 388 * * Kr. 5,45 pr minutt. S0000RH.1306 Foto: BITMAP/Markus Johansson Gjelder i perioden

Detaljer

48) 1613 Kongsberg - Drammen Mandag - fredag i tiden 14. desember til 24. juni

48) 1613 Kongsberg - Drammen Mandag - fredag i tiden 14. desember til 24. juni BLAD NR., O S - DMEN Rutetermin. søndag.. - lørdag.. ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mandag - lørdag, ) Dombås - Lillehammer Mandag - lørdag, Lillehammer -. ),,,,,,,,, Søndag - fredag. ) - Rudshøgda Søndag

Detaljer

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Togruter Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Gjelder i perioden 10.01.99-12.06.99 Gjelder i perioden 10.01.99-12.06.99 Skien Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Lillehammer Tog nr 802

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Tjenestekatalog. Implementering av ny forskrift og policy. Gunnar Markussen, direktør

Tjenestekatalog. Implementering av ny forskrift og policy. Gunnar Markussen, direktør Tjenestekatalog Implementering av ny forskrift og policy Gunnar Markussen, direktør Bakgrunn Samferdselsdepartementet ønsker gjennom jernbanereformen at brukerne av jernbaneinfrastrukturen i større grad

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 4.e Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.04.08 Kodelister Rev.: 4 Generelle bestemmelser Side: 1 av 7

Jernbaneverket TELE Kap.: 4.e Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.04.08 Kodelister Rev.: 4 Generelle bestemmelser Side: 1 av 7 Generelle bestemmelser Side: 1 av 7 1 BANENUMMERERING...2 2 KODELISTER FOR ANLEGGSTYPE OG MATERIELL...5 2.1 Kode for anleggstype...5 2.2 Kode for materiell...6 2.3 Kode for feil...6 2.3.1 Mekanisk feil...6

Detaljer

(CN) Gt 4903 Kristiansand - Sarpsborg Kristiansand - Grovane Søndager Grovane - Sarpsborg Mandager Hast. 100. 5 Merkn. 4 Til

(CN) Gt 4903 Kristiansand - Sarpsborg Kristiansand - Grovane Søndager Grovane - Sarpsborg Mandager Hast. 100. 5 Merkn. 4 Til /99 00... 0... 0... 09... 00... 0... 0... 0... 0...9 0...9 9...9...9...9...0...0...0 0...0 09... 9............ 90... 9... 9... 9... 9... 99... 0... 9.................. 90... 90... 90... 90... 9... 9...

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Vedlikehold og fornyelse. Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør

Vedlikehold og fornyelse. Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør Vedlikehold og fornyelse Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør oeb@jbv.no 1 Banedivisjonen Banedivisjonen består av: 1 870 årsverk Forvalter, drifter og vedlikeholder infrastrukturen,

Detaljer

Til bygningsmyndighetene i kommunen - jernbaneloven 10 mv

Til bygningsmyndighetene i kommunen - jernbaneloven 10 mv Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Dato: 09.02.2017 Deres ref.: Side: 1 / 5 Vår saksbehandler: Gudrun Cathrine Laake Telefon: Mobil: +47 91655127 E-post: gudrun.c.laake@banenor.no

Detaljer

18/ ARKEN BINGO AS - Arken Bingo AS Del 1 18/ BINGO 1 AS - Superbingo avd. Askim Del 4 18/ BINGO 1 AS, avd.

18/ ARKEN BINGO AS - Arken Bingo AS Del 1 18/ BINGO 1 AS - Superbingo avd. Askim Del 4 18/ BINGO 1 AS, avd. 18/01680-3 ARKEN BINGO AS - Arken Bingo AS Del 1 18/13222-3 BINGO 1 AS - Superbingo avd. Askim Del 4 18/01899-4 BINGO 1 AS, avd. Bjerke Del 4 18/01905-4 BINGO 1 AS, avd. Fredrikstad Del 4 18/01906-4 BINGO

Detaljer

Møte med togoperatører og pendlerforeninger

Møte med togoperatører og pendlerforeninger Møte med togoperatører og pendlerforeninger Informasjon om kommende prisøkninger på Bane NORs pendler- og dagparkering 13. November 201 Agenda Her kommer endringene Bakgrunn for innføring av nye priser

Detaljer

R14.1 Bane Øst fastlagt

R14.1 Bane Øst fastlagt BB 1 03.06.14 04.06.14 Bratsbergbanen Bratsbergbanen. Skien - 9,5 t totalbrudd fra tirsdag kl. Ingen berørte tog. Ingen ekstratog i nevnte tidsrom. Nordagutu Signalarbeider 20:00 til onsdag kl. 05:30.

Detaljer

> en ca O) .r:. CD CD. Ol Ol. ,... r' r..~ c: Cl) -C. c: C- Z a: al al. i~ -~~ :'; ..,... Cl) ~... -? l.v -J O.. ~,,i) O> O> O> C\I ,.

> en ca O) .r:. CD CD. Ol Ol. ,... r' r..~ c: Cl) -C. c: C- Z a: al al. i~ -~~ :'; ..,... Cl) ~... -? l.v -J O.. ~,,i) O> O> O> C\I ,. bj I~ I 'I CD CD.r:. en Ol Ol CD c: Cl) -C CD ca - c: C- ca al al Cl) E > en ca O) Z a: O>,.- ~ «S ::J ~.o C\I o en..,... CD CD E "';~ O) ~... -? l.v -J O.. ~,,i),... r' r..~ o i~ -~~ :';

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Buskerudbyen - jernbanens rolle. Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009

Buskerudbyen - jernbanens rolle. Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009 Buskerudbyen - jernbanens rolle Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009 Jernbaneverkets strategi 2010-2013 Tilstrekkelig plangrunnlag Strekningsvise utviklingsplaner revidert IC-strategi

Detaljer

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Togruter Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00 InterCity-tog Busser til/fra Horten (Kontakt telefon 33 30 01 00 for nærmere informasjon) B Holmestrand-Horten-Horten-Tønsberg

Detaljer

Dekningsområde for hjemlevering av pakker På Døren 1736 og Home Delivery Parcels 0349 Gjeldende fra Siste oppdatering:

Dekningsområde for hjemlevering av pakker På Døren 1736 og Home Delivery Parcels 0349 Gjeldende fra Siste oppdatering: Dekningsområde for hjemlevering av pakker På Døren 1736 og Home Delivery Parcels 0349 Gjeldende fra 01.10.2016 Siste oppdatering: 21.10.2016 Postnummer Stedsnavn 0139 OSLO 0151 OSLO 0152 OSLO 0153 OSLO

Detaljer

design barn Mod Forhandler: RAUMA ULLVAREFABRIKK AS, NO 6310 VEBLUNGSNES Tlf , fax

design barn   Mod Forhandler: RAUMA ULLVAREFABRIKK AS, NO 6310 VEBLUNGSNES Tlf , fax HOVEDForhandlere av RaumaGArn: * Tilsluttet Norges Husflidslag ALTA: Kilden, tlf. 78 44 01 01. Andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. ARENDAL*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. BARDUFOSS: Husfliden

Detaljer

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 1 15 1 1 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 12 15 1 12 BERGEN June 10 Bergen kino Konsertpaleet

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

01 Oslo S Halden. InterCity-tog. Mandag fredag

01 Oslo S Halden. InterCity-tog. Mandag fredag InterCity-tog 01 Oslo S Halden Mandag fredag Rutetider for 28.3., 29.3., 1.4., 1.5., 9.5., 17.5. og 20.5., se rutetabell for søndag. Se oversikt over innstilte tog Tog nr 395 105 107 109 397 113 115 119

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Rutesirkulære 4/15 Ruteområde Øst Seksjon Nord del II

Rutesirkulære 4/15 Ruteområde Øst Seksjon Nord del II Rutesirkulære / Ruteområde Øst Seksjon Nord del II Ny rutetermin Gyldighet: og med søndag. desember 0 kl. 0.00 Utgitt av: Ruteplanlegger: Jernbaneverket Ruteområde Øst Leon Jacobsen Oversikt Del II KONGSVINGER-

Detaljer

45) 1656, 1660, 1664, 1668, 1672 Dal - Lillestrøm Søndag - fredag i tiden 13. desember til 26. juni

45) 1656, 1660, 1664, 1668, 1672 Dal - Lillestrøm Søndag - fredag i tiden 13. desember til 26. juni BLAD NR., YEN - O S - EIDSVOLL Rutetermin. søndag.. - lørdag.. ) 4, 4,,,, 4,,, Søndag - fredag.,,,,,, 4,,,,,,,,,,, Mandag - lørdag, ) Dombås - Lillehammer Mandag - lørdag, Lillehammer - Drammen. 4) Drammen

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer

R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer R10/R11 R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer Tog nr 303 802 305 852 804 307 854 806 309 856 808 311 810 313 812 812 315 K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S 31.10.2015-30.11.2015

Detaljer

BLAD NR. 8, OSLO S - DRAMMEN Rutetermin 17.0 søndag lørdag Alle dager 32) 2280 (130) 36) 1696 (107) 38) 28) 34) 30) 34 36)

BLAD NR. 8, OSLO S - DRAMMEN Rutetermin 17.0 søndag lørdag Alle dager 32) 2280 (130) 36) 1696 (107) 38) 28) 34) 30) 34 36) BLAD NR., O S - DMEN Rutetermin. søndag.. - lørdag.. ),.,. Desember. ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ; ikke.,.,. desember. ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ; ikke.,. desember. ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Detaljer

10. utgave 10 Edition 6. desember December Gyldighetsperiode: Validity Period: 09. des Dec des Dec.

10. utgave 10 Edition 6. desember December Gyldighetsperiode: Validity Period: 09. des Dec des Dec. Vedlegg l / Annex l 3.3.2.4 Linjehastighet 3.3.2.4 Line Speed Network Statement 213 1. utgave 1 Edition 6. desember 212 6 December 212 Gyldighetsperiode: Validity Period: 9. des. 212-9 Dec. 212-14. des.

Detaljer

Mål for statens konkurranseutsetting

Mål for statens konkurranseutsetting Mål for statens konkurranseutsetting Staten vil gjennom konkurranseutsetting av persontogtrafikken legge til rette for at kundene skal få et bedre togtilbud og at staten får mer igjen for de pengene som

Detaljer

VM på ski '97 Trondheim

VM på ski '97 Trondheim NSB VM-tog VM på ski '97 Trondheim Togruter Trønderbanen Dovre- og Rørosbanen Oslo - Trondheim - Oslo Nordlandsbanen Trondheim - Bodø - Trondheim Gjelder i perioden 20.02. - 02.03.97. 21 NASJONALE TOGRUTER

Detaljer

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport Norge Eiendom Norges boligtyperapport 2018 Innhold Hovedpunkter 3 Prisutvikling 4 Omsetningstid 5 / solgte 6 Leiligheter tabell 7 Eneboliger tabell 10 Delte boliger tabell 13 Begreper og definisjoner 16

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Leverandørdagen 25. oktober 2012

Leverandørdagen 25. oktober 2012 Leverandørdagen 25. oktober 2012 Leveranser til Banedivisjonen Assisterende banedirektør Tony Dæmring Banedivisjonen Banedivisjonen består av: 1 900 årsverk Forvalter, drifter og vedlikeholder infrastrukturen,

Detaljer

Mandag-Fredag M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F Lørdag L L L L

Mandag-Fredag M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F Lørdag L L L L R10 R10 Skien Oslo S Lillehammer Tog nr 303 802 / 852 804 / 854 806 / 856 808 / 810 / 812 / 812 / 09.06.2013-23.06.2013 305 307 309 311 313 315 315 19.08.2013-14.12.2013 K S K S K S K S K S K S K S K S

Detaljer

26. juni 8. august 2011 Buss erstatter tog

26. juni 8. august 2011 Buss erstatter tog For mer informasjon gå inn på nsb.no eller ring 815 00 888. Alltid oppdaterte rutetider og trafikkinformasjon får du på din mobil m.nsb.no. Regiontog i Oslo-området 26. juni 8. august 2011 Buss erstatter

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Network Statement 2017

Network Statement 2017 VEDLEGG 1. Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX:..2. Network Statement 2..2. Linjestigninger og fall I Line Gradients I Gyldighetsperiode:. desember 21. desember 2 Validity Period: December 21 December

Detaljer

Godsstrømmer. knyttet til

Godsstrømmer. knyttet til Godsstrømmer knyttet til Trøndelag Basisprognoser sept.2010 Raymond Siiri / Jernbaneverket Dovrebanen og Raumabanen Dovrebanen Oslo Trondheim Raumabanen Dombås Åndalsnes Dovrebanen 492 km Rørosbanen 382

Detaljer

R 162.1 Bane Øst fastlagt

R 162.1 Bane Øst fastlagt Reg nr Dato fra Dato til Bane Banestrekni/aktivitet Disponerigstid Konsekvens for trafikk/merknader Fra kl Til kl DB 17 09.12.12 08.06.13 Drammenbanen Drammenbanen: Oslo S - Skøyen, branntiltak i Oslotunnelen.

Detaljer

LEKSJON KAPASITET FORELESER GAUTE BORGERUD PLAN OG UTVIKLING, ANALYSE

LEKSJON KAPASITET FORELESER GAUTE BORGERUD PLAN OG UTVIKLING, ANALYSE LEKSJON KAPASITET FORELESER GAUTE BORGERUD PLAN OG UTVIKLING, ANALYSE MÅL FOR LEKSJONEN: DEFINISJONER KAPASITET Hva er kapasitet? Kapasitet på enkeltsporede strekninger Kapasitet på dobbeltsporede strekninger

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember

Prisliste Fra 1. desember Prisliste Fra 1. desember 2005 Prislisten omfatter følgende komponenter i Tollpost Globes varestrømmer DPD STANDARD DPD EXPRESS10 DPD EKSPORT TOLLPOST STYKKGODS TOLLPOST PARTIFRAKT Prisliste Fra 1. desember

Detaljer

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen Strategi for utvikling av Gjøvikbanen v/ Øyvind Rørslett Utviklingssjef Jernbaneverket Plan Øst 1 Dagens situasjon Fakta lengde 117,51 km enkeltspor 6,32 km dobbeltspor trafikk 10-12 godstog i døgnet fra

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

Ruter for påsken 30. april 1. og 17.mai 1. og 2.juni

Ruter for påsken 30. april 1. og 17.mai 1. og 2.juni Ruter for påsken 30. april 1. og 17.mai 1. og 2.juni 1 InterCity-tog Oslo S Hakadal Jaren Gjøvik T/R 17. og 18 april. Togene kjøres som mandag-fredag med følgende endringer: - Tog 247 fra Oslo S kl. 1617

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Dagens godsstrømmer Jernbanen er viktigste transportbærer mellom storbyene internt i

Detaljer

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2015

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2015 LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2015 Year Venue Chps Name Club res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl 1964 Tolga JNMa Martin Solvang Tolga IL 43,6 5 4.55,2 10 2.17,4

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Lokaltog. Oslo S Hakadal. Jaren Gjøvik t/r. Gjelder i perioden

Lokaltog. Oslo S Hakadal. Jaren Gjøvik t/r. Gjelder i perioden Lokaltog Oslo S Hakadal Gran Jaren Gjøvik t/r 1 InterCity-tog Oslo S Hakadal Jaren Gjøvik Mandag fredag Tog nr 201 231 273 203 237 239 205 241 207 275 243 277 245 209 247 c fc c c fc 09.01.00.-10.06.00

Detaljer

Sauherad kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 14:00

Sauherad kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 14:00 Sauherad kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 14:00 Forfall meldes på tlf 35 95 70 00 til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken. Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert

SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken. Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert Side 1 10.10.2006 Innledning Ulykkesstatistikken er et viktig bidrag til

Detaljer

AS Maskinagentur Vestre Rosten 83 7489 Trondheim 72 89 72 89 Ch F. AS Nordmaskin Tana Grenvn. 2 9845 Tana 78 92 81 96 M/Ch F

AS Maskinagentur Vestre Rosten 83 7489 Trondheim 72 89 72 89 Ch F. AS Nordmaskin Tana Grenvn. 2 9845 Tana 78 92 81 96 M/Ch F Forhandler navn Hente / leveringsadresse Postadresse Postnr. Sted Tlf.nr. M=Mitsubishi R=Renault Ch=Chevrolet S=Serv.pkt. F=Forh. AS Maskinagentur Vestre Rosten 83 7489 Trondheim 72 89 72 89 Ch F AS Nordmaskin

Detaljer

Instruks for opplæring i Infrastruturkompetanse for førere i Bane NOR

Instruks for opplæring i Infrastruturkompetanse for førere i Bane NOR Instruks Godkjent av: Vestgren, Håvard Side: 1 av 5 1. Hensikt Dokumentet er utarbeidet i henhold til Førerforskriftens kapittel 5 og beskriver den opplæring og de kompetansekrav som kreves for førere

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2012

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2012 LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2012 Year Venue Chps Name Club res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl 1964 Tolga JNMa Martin Solvang Tolga IL 43,6 5 4.55,2 10 2.17,4

Detaljer

Veidekkelekene. Antall deltakere og starter pr. klubb

Veidekkelekene. Antall deltakere og starter pr. klubb ASK FRIIDRETT ASKER SK. FRIIDRETT 9 7 ASKIM IF 6 9 AURLAND IL BODØ FRIIDRETTSKLUBB BRANDBU IF 5 5 5 5 BREIMSBYGDA IL 5 0 5 0 BUL, IL I 5 8 7 6 9 0 8 BYÅSEN IL BÆKKELAGETS SK 7 FriSys Side av 7 BØRSA IL

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

26) 5911 Alnabru - Dombås mandag - torsdag, unntatt helligdager. Dombås - Trondheim S tirsdag - fredag,

26) 5911 Alnabru - Dombås mandag - torsdag, unntatt helligdager. Dombås - Trondheim S tirsdag - fredag, BLAD NR., EIDSVOLL - BÅS Rutetermin. søndag.. - lørdag..,,,,, mandag - fredag, søndag.,,,,,,,,,, mandag - fredag, unntatt helligdager.,,,,, mandag - lørdag, unntatt helligdager. - mandag - lørdag, unntatt

Detaljer

R 161.1 Bane Øst fastl 10.10.11

R 161.1 Bane Øst fastl 10.10.11 DB 11 06.01.12 09.01.12 Drammenbanen Drammenbanen. Asker - Drammen. Pigging av to nisjer i forbindelse med plattformfornyelse Lieråsen. Disse må i tilegg sikres. MIT vil da benytte dette bruddet for å

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Dagens godsstrømmer Jernbanen er viktigste transportbærer mellom storbyene internt i

Detaljer

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området Forslag til ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området Oppdraget Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet: «Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen videreføre arbeidet med modernisering

Detaljer

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2017

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2017 LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2017 Year Venue Chps Name Club res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl 1978 Romedal S LM-J-10 Anita Nylende Tynset IF 52,5 19 1979

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 2016 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: 20.01.17/ Lill [28.10.2016] til og med søndag 9 desember 2017 opprigging

Detaljer

En mulighetsstudie på strekningene:

En mulighetsstudie på strekningene: ~emitrailere og containere på tog En mulighetsstudie på strekningene: Alnabru - Kornsjø grense Alnabru - Charlottenberg grense Alnabru - Andasnes Alnabru - Trondheim Alnabru - Kristiansand - Stavanger

Detaljer

Fra plan til handling

Fra plan til handling Fra plan til handling Gorm Frimannslund Konsernsjef Bane NOR 8. mars 2018 Kunden i sentrum Vi skaper fremtidens Mer jernbane for jernbane pengene En fremtidsrettet samfunnsaktør Bane NOR et statsforetak

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2015

Praksisapotek 2. halvår 2015 Apotek 1 Asker Apotek 1 Askim Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Bien Narvik Apotek 1 Bjørnen, Sarpsborg Apotek 1 Bryn, Oslo Apotek 1 Buskerud Storsenter, Krokstadelva Apotek

Detaljer

Divisjonsstaben Plankontoret

Divisjonsstaben Plankontoret Oppdragsgiver: NSB Bane Divisjonsstaben Plankontoret Prosjekt: Kapasitetsberegninger. En revisjon. Rapport nr.: 1 Dato: 15.05.1995 Rapporten omhandler (stikkord): Kapasitetsberegninger. Revisjon. Enkeltspor.

Detaljer

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Vest

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Vest Rutesirkulære / Ruteområde Vest Ny rutetermin Gyldighet: og med søndag. desember 0 kl. 0.00 Utgitt av: Ruteplanlegger: Jernbaneverket Ruteområde Vest Del I og II: Arne Rønhovde Oversikt Del I HØNEFOSS

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Gjelder i perioden 13.06.99-21.08.99. Togruter NSB. Togruter. Layout: Norsk Reiseinformasjon AS. Gjelder i perioden 13.06.99-21.08.

Gjelder i perioden 13.06.99-21.08.99. Togruter NSB. Togruter. Layout: Norsk Reiseinformasjon AS. Gjelder i perioden 13.06.99-21.08. Togruter NSB Togruter Layout: Norsk Reiseinformasjon AS. 7 1 Oslo S Halden (Gøteborg) Oslo Halden Tog nr 101 395 105 397 113 115 117 121 19 125 399 c ec fc ec c c fc fc fa fc ec K 1.kl. K 1.kl. K K K1

Detaljer

Aktuelle jernbanesaker ATS Mjøsbyen 21.mars Ove Skovdahl

Aktuelle jernbanesaker ATS Mjøsbyen 21.mars Ove Skovdahl Aktuelle jernbanesaker ATS Mjøsbyen 21.mars 2018 Ove Skovdahl «Jernbanedirektoratet skal på vegne av staten ha et helhetlig ansvar for styring og koordinering av jernbanesektoren.» Jernbanesektoren 2017

Detaljer

Rapport. fra. arbeidsgruppe som har gjennomgått baneingeniørtjenestens organisasjon

Rapport. fra. arbeidsgruppe som har gjennomgått baneingeniørtjenestens organisasjon Rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått baneingeniørtjenestens organisasjon Oslo, mai 1988 Rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått baneingeniørtjenestens organisasjon Oslo, mai 1988 NSB Dokumentasjonstjenesten

Detaljer

FYLKESVIS DELTAKELSE NM JANITSJAR 2019 AKERSHUS 20 KORPS

FYLKESVIS DELTAKELSE NM JANITSJAR 2019 AKERSHUS 20 KORPS FYLKESVIS DELTAKELSE NM JANITSJAR 2019 AKERSHUS 20 KORPS Elitedivisjon Lillestrøm Musikkorps Elitedivisjon Opus 82s 1. divisjon Asker Musikkorps 1. divisjon Kolbotn Konsertorkester 1. divisjon Nittedal

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer

R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer R10/R11 R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer Tog nr 303 /802 305 /804 307 /854 /806 309 /808 311 /810 313 /812 /812 315 Mandag-Fredag M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F Lørdag

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Modernisering av Vestfoldbanen

Modernisering av Vestfoldbanen 1 Modernisering av Vestfoldbanen Larvik Porsgrunn på 12 minutter Informasjonsmøte i Porsgrunn 17. september 2009 2 Agenda 1. Presentasjon og innledning 2. Fra enkeltspor til dobbeltspor 3. Forslag til

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

NM Janitsjar Plassering Tittel Poeng. 1 Christiania Blåseensemble Lillestrøm Musikkorps Musikkforeningen Nidarholm 95.

NM Janitsjar Plassering Tittel Poeng. 1 Christiania Blåseensemble Lillestrøm Musikkorps Musikkforeningen Nidarholm 95. Resultatliste Elitedivisjon 1 Christiania Blåseensemble 96 2 Lillestrøm Musikkorps 95.67 3 Musikkforeningen Nidarholm 95.33 4 Strusshamn Musikkforening 95 5 Dragefjellets Musikkorps Gruppepris: Slagverk

Detaljer