Følgjande medlemer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Terje Kollbotn Medlem R June Vibecke Knudtsen Indrevik. Medlem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgjande medlemer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Terje Kollbotn Medlem R June Vibecke Knudtsen Indrevik. Medlem"

Transkript

1 Møteprotokoll Utval: Møtestad: Hovudutval for kultur, idrett og integrering Fjernmøte Dato: Tid: 09:00 14:05 Følgjande faste medlemer møtte: Namn Funksjon Representerer Stian Jean Opedal Davies Leiar A Senea Sabanovic Medlem A Kjell Gitton Håland Medlem A Gunn Åmdal Mongstad Medlem SP Hilde Horpen Medlem SP Øyvind Strømmen Medlem MDG Geir Kjell Andersland Nestleiar V Lise-May Sæle Medlem H Hege Nygård Dale Medlem UA Knut Inge Andersen Medlem FNB Bjarte Vatnøy Medlem FRP Kurt Johnny Hæggernes Medlem R Følgjande medlemer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Terje Kollbotn Medlem R June Vibecke Knudtsen Indrevik Medlem H Følgjande varamedlemer møtte: Namn Møtte for Representerer Bjørn Loe Nyhus June V. K. Indrevik H Rita Tonning Terje Kolbotn R Merknader Frå administrasjonen møtte: Namn Per Morten Ekerhovd Ronny Skaar Britt Karen Spjeld Merethe Helland Nordnæs Stilling Avdelingsdirektør for kultur, idrett og inkludering Seksjonssjef kunst- og kulturutvikling Seksjonssjef idrett og friluftsliv Seniorrådgjevar politisk sekretariat/møtesekretær

2 Saksliste Utvalssaksnr GK 13/21 GK 14/21 Innhald Godkjenningssaker Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for kultur, idrett og integrering Arkivsaksnr 2020/733 U.Off Referatsaker RS 60/21 Singerheimen - Søknad om auka driftsstøtte i /48522 RS 61/21 Fordeling av grunntilskot og administrasjonstilskot til 2021/7321 vaksenopplæring Vestland fylkeskommune RS 62/21 Tilskot frå Norsk filminstitutt til dataspelkurs og 2021/27818 arrangement i bibliotek RS 63/21 Ekstratilskot - digitale tenester i biblioteka 2020/49193 SI 10/21 Skriftlege spørsmål Spørsmål frå Andersen (FNB) - Bruk av riksmål i samband med prekvalifisering kunstinnkjøp nytt fylkesbygg 'Trappen opp' 2021/675 Politiske saker PS 99/21 HU KULII Budsjett 2022/økonomiplan /39117 arbeidsdokument 3/21 PS 100/21 Tertialrapport pr. august rekneskapsprognose 2021/39100 PS 101/21 Ekstraordinære midlar til ordinær kulturaktivitet som er råka 2021/45199 av koronarestriksjonar. Utlysing av midlar PS 102/21 Tilskot til drift av regionale barne- og 2021/4279 ungdomsorganisasjonar og politiske ungdomsparti 2021 PS 103/21 Tilskot frå spelemiddelordninga til kulturbygg /855 PS 104/21 Fråsegn til Kulturdepartementet om ventetid for tildeling av 2021/723 spelemidlar PS 105/21 Fordeling av spelemidlar til Den kulturelle skulesekken 2021/15792 (DKS) for skuleåret 2021/22 PS 106/21 Den kulturelle spaserstokken - tildeling /23708 PS 107/21 Utviding av distriktsmusikarordninga - oppfylging og 2020/42918 finansiering PS 108/21 Flytting av budsjettmidlar mellom løyvingsnivå 2020/49136 PS 109/21 Høyring - forslag til endring i riksarkivarens forskrift /20561 behandling av offentlege arkiv PS 110/21 Søknad om VM i Vektløfting /79802 PS 111/21 E-sport i Vestland fylke. Status på område, 2020/187 kunnskapsgrunnlag og strategi for arbeidet. PS 112/21 Høyringsinnspel revidering nasjonale faglige råd om fysisk 2021/20526 aktivitet og tid i ro. PS 113/21 Rammeavtale om vilkår for oppdragstakarar i Den 2021/15792 kulturelle skolesekken i fylkeskommunar og kommunar PS 114/21 U23 EM i Friidrett i Bergen 2020/79802 PS 115/21 Seriøsitetskrav i Vestland fylkeskommune - Oppfølging av vedtak 2021/19094

3 Godkjenningssaker GK 13/21 Godkjenning av innkalling og sakliste Saksprotokoll i kovudutval for kultur, idrett og integrering Vedtak Innkallinga og sakslista vart utan merknader. Orientering: Orientering om budsjett ved avdelingsdirektør Per Morten Ekerhovd. Dato for møtet i hovudutvalet den 6. og 7. oktober 2021 er endra til den 12. og 13. oktober GK 14/21 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for kultur, idrett og integrering Vedlagt er møteprotokoll frå møte Vedtak Møteprotokollen frå møtet den vart utan merknader. Referatsaker RS 60/21 Singerheimen - Søknad om auka driftsstøtte i 2021 RS 60/21 vart referert. RS 61/21 Fordeling av grunntilskot og administrasjonstilskot til vaksenopplæring Vestland fylkeskommune RS 61/21 vart referert. RS 62/21 Tilskot frå Norsk filminstitutt til dataspelkurs og arrangement i bibliotek RS 62/21 vart referert. RS 63/21 Ekstratilskot - digitale tenester i biblioteka RS 63/21 vart referert.

4 Skriftlege spørsmål SI 10/21 Spørsmål frå Andersen (FNB) - Bruk av riksmål i samband med prekvalifisering kunstinnkjøp nytt fylkesbygg 'Trappen opp' Svar frå hovudutvalsleiar kultur, idrett og integrering på spørsmål frå Andersen (FNB) om bruk av riksmål i samband med prekvalifisering kunstinnkjøp nytt fylkesbygg «Trappen opp» Spørsmål: Kva kan ein gjere for å unngå at Trappen Opp blir heftande ved som namn på denne delen av fylkesbygget inkl kunstverka der? Svar: Vestland fylkeskommune skal sjølvsagt nytte nynorsk. I einskilde tilfelle er det likevel behov for innspel slik som Andersen gjer i sitt spørsmål. Ved ein inkurie er det nytta feil bøyingsform av ordet «trapp» i eit av områda som er tenkt som hovudprosjekt for kunstutsmykking i det nye fylkesbygget. Denne feilen er synleg både i utlysingstekst, i søknadsskjema og i kunstplanen som er tilgjengeleg på våre nettsider. Det vert no gjort eit arbeid for å rette opp denne feilen i alle område slik at rette bøyingsform «Trappa opp» vert synleg både i utlysingstekst og søknadsskjema til prekvalifiseringa, samt kunstplanen som er eit viktig arbeidsdokument i heile prosessen ved kunstinnkjøp til det nye fylkesbygget.

5 Politiske saker PS 99/21 HU KULII Budsjett 2022/økonomiplan arbeidsdokument 3/21 Saksprotokoll i Hovudutval for kultur, idrett og integrering Stian Davies, A, sette på vegner av A, MDG, Sp, SV og V fram slikt alternativt forslag til pkt 3: «3. Hovudutval for kultur, idrett og integrering sluttar seg i hovudsak til presentert budsjett for sektoren kultur, idrett og inkludering fordelt på løyvingsnivå og med innarbeidde salderingstiltak. Hovudutvalet vil leggje vekt på at tilskota frå fylkeskommunen til kultur, idrett og frivilligheit i det store og det heile er små summar, men betyr mykje for kvar enkelt aktør som mottar stønad. Difor er hovudutvalet oppteken av at salderingstiltaka i minst mogleg grad råkar tilskota som går ut til aktørane.» Stian Davies, A, sette på vegner av A, V og SV fram slikt tilleggsforslag til pkt 4: «4. Hovedutvalg for kultur, idrett og integrering vil presisere at store deler av kulturpolitikken vedtas i budsjettet. Når da budsjettprosessen for 2022 er lagt opp til at fylkestinget vedtar rammene til hovedutvalget, og at hovedutvalget så vedtar detaljene i budsjettet, vil fylkestinget frarøves muligheten til å påvirke kulturpolitikken. I tillegg vil det få forvaltningsrettslige konsekvenser, hvor vedtak som tidligere ble fattet i budsjett uten klagerett, nå skal vedtas som enkeltvedtak i hovedutvalget. Hovedutvalget mener derfor at fylkestinget skal vedta budsjettet slik det er gjort for budsjettet for 2021, og hvor hovedutvalget får rett til å uttale seg løpende i arbeidet for kommende budsjett.» Avdelingsdirektør for kultur, idrett og inkludering sitt forslag til innstillinga pkt. 1 og pkt. 2 vart samrøystes vedteke. Davies sitt alternative forslag til pkt. 3 vart samrøystes vedteke mot fylkesdirektør for kultur, idrett og inkludering sitt forslag som fekk inga røyster og fall. Davies sitt tilleggsforslag til nytt pkt. 4 vart samrøystes vedteke. Forslag til uttale 1. Hovudutval for kultur, idrett og integrering sluttar seg til presentert samla opplegg for driftsbudsjett Hovudutval for kultur, idrett og integrering sluttar seg til presentert opplegg for investeringsbudsjett Hovudutval for kultur, idrett og integrering sluttar seg i hovudsak til presentert budsjett for sektoren kultur, idrett og inkludering fordelt på løyvingsnivå og med innarbeidde salderingstiltak. Hovudutvalet vil leggje vekt på at tilskota frå fylkeskommunen til kultur, idrett og frivilligheit i det store og det heile er små summar, men betyr mykje for kvar enkelt aktør som mottar stønad. Difor er hovudutvalet oppteken av at salderingstiltaka i minst mogleg grad råkar tilskota som går ut til aktørane. 4. Hovedutvalg for kultur, idrett og integrering vil presisere at store deler av kulturpolitikken vedtas i budsjettet. Når da budsjettprosessen for 2022 er lagt opp til at fylkestinget vedtar rammene til

6 hovedutvalget, og at hovedutvalget så vedtar detaljene i budsjettet, vil fylkestinget frarøves muligheten til å påvirke kulturpolitikken. I tillegg vil det få forvaltningsrettslige konsekvenser, hvor vedtak som tidligere ble fattet i budsjett uten klagerett, nå skal vedtas som enkeltvedtak i hovedutvalget. Hovedutvalget mener derfor at fylkestinget skal vedta budsjettet slik det er gjort for budsjettet for 2021, og hvor hovedutvalget får rett til å uttale seg løpende i arbeidet for kommende budsjett. PS 100/21 Tertialrapport pr. august rekneskapsprognose Framlegg til innstilling 1. Fylkestinget tek tertialrapporten til orientering 2. Investering: Fylkestinget godkjenner følgjande endringar i investeringsbudsjettet: kr Tunellrehabilitering Mindre utbetringar Gang- og sykkelvegar Trafikktryggingstiltak Miljø og servicetiltak Øvrig Skredsikring Sum vegar Måløy vgs - opplæringsfartøy Åsane vgs Langhaugen vgs Oppattløyv. avslutn. gamle prosjekt Utstyrsmidlar skulane Sum bygg Sum investeringar Finansiering: Mva komp Lån

7 Sum finansiering Drift: Fylkestinget godkjenner følgjande endringar i driftsbudsjettet: kr Løyvingsniv å Tekst Meirutg./ Mindreinnt. Meirinnt./ mindreutg. 1 Rammetilskot Skatt Lønsavsetjing IKT og digitalisering Tannhelse - pasientbehandling Tannhelse - avsetjing til fond VGS Billettinntekter kollektiv Ferjetakstar Administrasjon infrastruktur og veg Fylkeskommunedirektøren sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkesutvalet. Innstilling til fylkesutvalet 1. Fylkestinget tek tertialrapporten til orientering 2. Investering: Fylkestinget godkjenner følgjande endringar i investeringsbudsjettet: kr Tunellrehabilitering

8 Mindre utbetringar Gang- og sykkelvegar Trafikktryggingstiltak Miljø og servicetiltak Øvrig Skredsikring Sum vegar Måløy vgs - opplæringsfartøy Åsane vgs Langhaugen vgs Oppattløyv. avslutn. gamle prosjekt Utstyrsmidlar skulane Sum bygg Sum investeringar Finansiering: Mva komp Lån Sum finansiering Drift: Fylkestinget godkjenner følgjande endringar i driftsbudsjettet: kr Løyvingsniv å Tekst Meirutg./ Mindreinnt. Meirinnt./ mindreutg. 1 Rammetilskot Skatt Lønsavsetjing IKT og digitalisering Tannhelse - pasientbehandling Tannhelse - avsetjing til fond VGS Billettinntekter kollektiv

9 54 Ferjetakstar Administrasjon infrastruktur og veg PS 101/21 Ekstraordinære midlar til ordinær kulturaktivitet som er råka av koronarestriksjonar. Utlysing av midlar Forslag til vedtak 1. Vestland fylkeskommune lyser ut ekstra midlar i tilskot til kulturarenaer med regionale funksjonar, med søknadsfrist 10. oktober Gjeldande retningslinjer for tilskotsordninga blir nytta. Det blir sett av 15 millionar kr til fordeling i hovudutval for kultur, idrett og integrering, i tråd med fylkestinget sitt vedtak om disponering av mindreutgift Vestland fylkeskommune lyser ut 9,3 millionar kr i tilskotsordning for ekstraordinære midlar til kultur- og idrettsaktivitet som er råka av pandemien med søknadsfrist 10. oktober Hovudutval for kultur, idrett og integrering vedtek retningslinjene for ordninga. 3. Vestland fylkeskommune set av kr til styrking av kunstnarstipenda Stian Davies, A, sette fram slikt alternativt forslag til pkt. 1: «1. Vestland fylkeskommune lyser ut ekstra midlar i tilskot til kulturarenaer med regionale funksjonar, med søknadsfrist 10. oktober Gjeldande retningslinjer for tilskotsordninga blir nytta. Det blir sett av 13 millionar kr til fordeling i hovudutval for kultur, idrett og integrering, i tråd med fylkestinget sitt vedtak om disponering av mindreutgift millionar kr vart sett av til ein søknadsordning for umiddelbare vedlikehaldsbehov for kulturbygg.» Davies sitt alternative forslag til pkt. 1 vart samrøystes vedteke mot innstillinga pkt. 1, som fekk inga røyster og fall. Avdelingsdirektør for kultur, idrett og inkludering sitt forslag til pkt. 2 og pkt. 3 vart samrøystes vedteke. Vedtak 1. Vestland fylkeskommune lyser ut ekstra midlar i tilskot til kulturarenaer med regionale funksjonar, med søknadsfrist 10. oktober Gjeldande retningslinjer for tilskotsordninga blir nytta. Det blir sett av 13 millionar kr til fordeling i hovudutval for kultur, idrett og integrering, i tråd med fylkestinget sitt vedtak om disponering av mindreutgift millionar kr vart sett av til ein søknadsordning for umiddelbare vedlikehaldsbehov for kulturbygg.

10 2. Vestland fylkeskommune lyser ut 9,3 millionar kr i tilskotsordning for ekstraordinære midlar til kultur- og idrettsaktivitet som er råka av pandemien med søknadsfrist 10. oktober Hovudutval for kultur, idrett og integrering vedtek retningslinjene for ordninga. 3. Vestland fylkeskommune set av kr til styrking av kunstnarstipenda PS 102/21 Tilskot til drift av regionale barne- og ungdomsorganisasjonar og politiske ungdomsparti 2021 Forslag til vedtak 1. Vestland fylkeskommune løyver kr i tilskot til drift av regionale barne- og ungdomsorganisasjonar fordelt slik: 4H Hordaland H Sogn og Fjordane Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM speidere CISV Hordaland (+ SFj) Frelsesarmeen Vestre divisjon, avd.fabu Haugaland krets av Norges KFUK-KFUM Hordaland barne- og ungdomssjakk Hordaland krets av Norges speiderforbund Hordaland Røde Kors Hyperion vest Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM KFUK-KFUM Sogn og Fjordane Miljøagentene i Vestland Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag Region Vest Ryvarden krins av N. speiderforbund Sogn og Fjordane krins av Norges speidarforbund Søndagsskolen Bergen krets Søndagsskolen Karmsund- Sunnhordaland Ung i kor vest Ung kyrkjesong vest

11 Altruism for Youth (stettar ikkje krava i retningslinjene) 0 SUM: Vestland fylkeskommune løyver kr i tilskot til drift av regionale ungdomsparti: Grøn ungdom Vestland SUM: Lise-May Sæle, H, sette fram slikt tilleggsforslag til punkt 2: «2. Utvalet ber administrasjonen handsame dei to ulike tilskotsordningane under budsjettposten ymse barne- og ungdomsformål separat i framtidig politisk handsaming og saksførebuing.» Avdelingsdirektør for kultur, idrett og inkludering sitt forslag vart samrøystes vedteke. Sæle sitt tilleggsforslag til punkt 2 vart vedteke mot ei røyst (FNB) Vedtak 1. Vestland fylkeskommune løyver kr i tilskot til drift av regionale barne- og ungdomsorganisasjonar fordelt slik: 4H Hordaland H Sogn og Fjordane Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM speidere CISV Hordaland (+ SFj) Frelsesarmeen Vestre divisjon, avd.fabu Haugaland krets av Norges KFUK-KFUM Hordaland barne- og ungdomssjakk

12 Hordaland krets av Norges speiderforbund Hordaland Røde Kors Hyperion vest Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM KFUK-KFUM Sogn og Fjordane Miljøagentene i Vestland Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag Region Vest Ryvarden krins av N. speiderforbund Sogn og Fjordane krins av Norges speidarforbund Søndagsskolen Bergen krets Søndagsskolen Karmsund- Sunnhordaland Ung i kor vest Ung kyrkjesong vest Altruism for Youth (stettar ikkje krava i retningslinjene) 0 SUM: Vestland fylkeskommune løyver kr i tilskot til drift av regionale ungdomsparti: Grøn ungdom Vestland SUM: Utvalet ber administrasjonen handsame dei to ulike tilskotsordningane under budsjettposten ymse barne- og ungdomsformål separat i framtidig politisk handsaming og saksførebuing. PS 103/21 Tilskot frå spelemiddelordninga til kulturbygg 2021 Forslag til vedtak 1. Hovudutval for kultur, idrett og integrering løyver tilskot til kulturbygg i Vestland. Til fordeling er: kr i spelemidlar via Kulturdepartementet kr i midlar avsett til ev. klagehandsaming frå kr i inndregne midlar frå kr i rentemidlar frå bankkonto/fond Sogn og Fjordane kr i rentemidlar bankkonto/fond frå Hordaland/Vestland 2020

13 Hovudutvalet vedtek å løyve totalt kr i tilskot til kulturbygg i Vestland 2021 slik: Søkjar Kommune Pri Tiltak Tilråding MANGER UNGDOMSLAG Alver 1 Kjøkkentilbygg ALVER KOMMUNE Alver 2 Ny hall og skule tilrettelagt som lokalt kulturbygg ASKVOLL SAMFUNNSHUS Askvoll 1 Vindauge og fasade FOLLESE KULTURSENTER Askøy 3 FOLK vil skape et kultur- og aktivitetssenter for alle. ASKØY KOMMUNE Askøy 2 3. etg i Strusshamn kultursenter ASKØY KOMMUNE Askøy 1 Utescene AUSTEVOLL KOMMUNE Austevoll 2 Ombygging av elevaula til kultursal KOLBEINSVIK VEL Austevoll 1 Tilbygg til eksisterande kulturarena Bjørnafjorden Kommune Bjørnafjorden 1 Kulturdel m/scene, lagerrom LYGREPOLLEN GRENDALAG Bjørnafjorden 2 EIKELANDSFJORDEN SAMFUNNSHUS Bjørnafjorden 3 STIFTELSEN [ ] FRIDTJOF SUNDTS [ ] Bjørnafjorden 4 Ombygging toalett(handicap),skifte tak Ombygging / fornying av vestibyle, gang 4 tiltak på Fridtjof Sundts Musikkhall og Kjeglebane ved Skorpo SVELGEN SAMFUNNSHUS Bremanger 1 Renovering av hovudtaket FJALER KOMMUNE Fjaler 2 DALE UNGDOMSLAG Fjaler 1 Kulturhus / idrettshall ved nye Dingemoen skule Ungdomshuset Trudvang - rehabilitere bygget. SAMEIGET BREIMSHALLEN Gloppen 1 Kjøkken HØYANGER KOMMUNE Høyanger 1 REKSTA UNGDOMSLAG Kinn 4 Univsersell tilkomst, rehabilitering av tekniske anlegg samfunnshuset Toalett. Isolere, ny kledning, plater innvendig. Rehabilitere kjøkken. KINN KOMMUNE Kinn 1 Eikefjord Kulturstove - Nybygg i tilknytting til Eikefjord Fleirbrukshall ALMENNING GRENDALAG Kinn 3 HC-toalett med universell utforming STAVØY GRENDELAG Kinn 2 Grendahus FOLKETS HUS Kvam 2 Kjøken

14 LIDARENDE SAMFUNNSHUS P/L Kvam 1 Rehabilitere taket SØRHEIM GRENDALAG Luster 1 2 tiltak på Sørheim grendahus ved Sørsida Skjolden - Kroken - Ornes LÆRDAL KOMMUNE Lærdal 1 Oppgradering/ombygging av kjøkken. Tilrettelegging for handicap-tilkomst og bygging av HC-toalett NORDBYGDA SAMFUNNSHUS SA Masfjorden 1 Tak, toalett og kjøkken VALESTRAND UNGDOMSLAG Osterøy 1 2 tiltak på Samlingshuset Kongshall ved Valestrand ungdomshus SOGNDAL KOMMUNE Sogndal 1 Rehabilitering av på regionalt kulturbygg ved Sogndal kulturhus GAMLE INNVIK ULLVAREFABRIKK Stryn 1 2. etasje, publikumsområde, brannsikring og universell tilkomst, oppgradering av el-installasjonar SUNNFJORD KOMMUNE Sunnfjord 9 Førdehuset, tak BYGSTAD SAMFUNNSHUS SA Sunnfjord 1 Bytte vindu kjeller - fasade vest FØRDE NORMISJON Sunnfjord 8 Bytte vindauge. Utbetring og måling av tak og veggar i aktivitetssal. Legging av teppeflisar på scene. GJESTHALLA Sunnfjord 7 Rehabilitering av Gjesthalla. NAUSTDAL UNGDOMSLAG Sunnfjord 3 SUNNFJORD KOMMUNE Sunnfjord 2 SUNNFJORD KOMMUNE Sunnfjord 4 Rehabilitering av utvendig tak + 8 vindu Gaular folkebibliotek: Hovudbiblioteket Universal utforming heis, Førdehuset SUNNFJORD KOMMUNE Sunnfjord 6 3 tiltak på Gamlebanken. VÅRVON UNGDOMSLAG Sunnfjord 5 Riving av tilbygg og oppføring av nytt. ULLENSVANG KOMMUNE Ullensvang 4 Bibliotek som del av fleirbrukshall ULLENSVANG KOMMUNE Ullensvang 3 Kinsarvik heradshus skal byggast om/tilpassast bibliotek UTNE GRANNALAG Ullensvang 2 Kjøkken i grendahuset STIFTELSEN SENTRALBADET LITTERATURHUS Ullensvang 1 Sentralbadet VAKSDAL KOMMUNE Vaksdal 1 Kultursal VAKSDAL KOMMUNE Vaksdal 2 Bibliotek

15 GRENDAHUSET LJOSHEIM Vaksdal 3 Oppgradering og bevaring av Grendahuset Ljosheim, Flatekval KULTURTERMINALEN Øygarden 1 "Kulturterminalen i Øygarden" - produksjonslokaler for scenekunst-, musikk- og filmproduksjon. Sum Følgjande er ikkje e søknader om tilskot til kulturbygg 2021, då dei ikkje stettar krava i retningslinjene: Søkjar Kommune Pri Tiltak Tilråding EKNESVÅGENS VENNER Alver - MØKSTER VELFORENING Austevoll - BEKKJARVIK EIENDOM AS Austevoll - MØKSTER VELFORENING Austevoll - KLOSTERET 17 Bergen - 2 tiltak på Grindabygget ved Eknesvågen Ballbingen trenger betydelig oppgradering. Utbetring av kai og hus, tilbygg på trebryggje for servering, overtaking av 5 historiske fiskebåter. Møkster Velforening har overtatt skolehuset og skal drive aktivitets-, kultur -og utleievirksomhet. vinduer, nødutgangsdør, kjellerdør og sprekk i grunnmur. STIFTELSEN BYMUSEET I BERGEN Bergen - Nytt publikumsbygg i Gamle Bergen. STIFTELSEN BERGEN KJØTT Bergen - BØMLO HOBBYLAG Bømlo - STIFTELSEN NORSK FJORDHESTGARD Gloppen - EIVINDVIK UNGDOMSLAG Gulen - JOSTEDAL UNGDOMSLAG Luster - SUNNHORDLAND MUSEUM Stord - KYSNESSTRAND UNGDOMSLAG Ullensvang - 3 tiltak på Bergen Kjøtt ved Stiftelsen Bergen Kjøtt Ombygging/rehabilitering av flerbrukslokale for kultur ved Bømlo hobbylag 3 tiltak på Norsk fjordhestgard ved Norsk fjordhestgard Ombygging/rehabilitering av: Vårtun ungdomshus. 2 tiltak på Dølaheimen ved Dølaheimen ungdomshus Ombygging/rehabilitering av Sunnhordland museum sitt hovudbygg. Asfaltering av veg, parkeringsplass og uteareal TORSNES UNGDOMSLAG Ullensvang - Tilbygg nytt kjøkken

16 3. Det vert sett av kr til klagehandsaming. Det vert vist til vedlegg med oversikt over søkjarar for meir informasjon om tiltaka og grunngjeving for tilrådingane. Avdelingsdirektør for kultur, idrett og inkludering sitt forslag vart samrøystes vedteke. Vedtak 1. Hovudutval for kultur, idrett og integrering løyver tilskot til kulturbygg i Vestland. Til fordeling er: kr i spelemidlar via Kulturdepartementet kr i midlar avsett til ev. klagehandsaming frå kr i inndregne midlar frå kr i rentemidlar frå bankkonto/fond Sogn og Fjordane kr i rentemidlar bankkonto/fond frå Hordaland/Vestland 2020 Hovudutvalet vedtek å løyve totalt kr i tilskot til kulturbygg i Vestland 2021 slik: Søkjar Kommune Pri Tiltak Tilråding MANGER UNGDOMSLAG Alver 1 Kjøkkentilbygg ALVER KOMMUNE Alver 2 Ny hall og skule tilrettelagt som lokalt kulturbygg ASKVOLL SAMFUNNSHUS Askvoll 1 Vindauge og fasade FOLLESE KULTURSENTER Askøy 3 FOLK vil skape et kultur- og aktivitetssenter for alle. ASKØY KOMMUNE Askøy 2 3. etg i Strusshamn kultursenter ASKØY KOMMUNE Askøy 1 Utescene AUSTEVOLL KOMMUNE Austevoll 2 Ombygging av elevaula til kultursal KOLBEINSVIK VEL Austevoll 1 Tilbygg til eksisterande kulturarena Bjørnafjorden Kommune Bjørnafjorden 1 Kulturdel m/scene, lagerrom LYGREPOLLEN GRENDALAG Bjørnafjorden 2 EIKELANDSFJORDEN SAMFUNNSHUS Bjørnafjorden 3 STIFTELSEN [ ] FRIDTJOF SUNDTS [ ] Bjørnafjorden 4 Ombygging toalett(handicap),skifte tak Ombygging / fornying av vestibyle, gang 4 tiltak på Fridtjof Sundts Musikkhall og Kjeglebane ved Skorpo SVELGEN SAMFUNNSHUS Bremanger 1 Renovering av hovudtaket

17 FJALER KOMMUNE Fjaler 2 Kulturhus / idrettshall ved nye Dingemoen skule DALE UNGDOMSLAG Fjaler 1 Ungdomshuset Trudvang - rehabilitere bygget. SAMEIGET BREIMSHALLEN Gloppen 1 Kjøkken HØYANGER KOMMUNE Høyanger 1 REKSTA UNGDOMSLAG Kinn 4 Univsersell tilkomst, rehabilitering av tekniske anlegg samfunnshuset Toalett. Isolere, ny kledning, plater innvendig. Rehabilitere kjøkken. KINN KOMMUNE Kinn 1 Eikefjord Kulturstove - Nybygg i tilknytting til Eikefjord Fleirbrukshall ALMENNING GRENDALAG Kinn 3 HC-toalett med universell utforming STAVØY GRENDELAG Kinn 2 Grendahus FOLKETS HUS Kvam 2 Kjøken LIDARENDE SAMFUNNSHUS P/L Kvam 1 Rehabilitere taket SØRHEIM GRENDALAG Luster 1 2 tiltak på Sørheim grendahus ved Sørsida Skjolden - Kroken - Ornes LÆRDAL KOMMUNE Lærdal 1 Oppgradering/ombygging av kjøkken. Tilrettelegging for handicap-tilkomst og bygging av HC-toalett NORDBYGDA SAMFUNNSHUS SA Masfjorden 1 Tak, toalett og kjøkken VALESTRAND UNGDOMSLAG Osterøy 1 2 tiltak på Samlingshuset Kongshall ved Valestrand ungdomshus SOGNDAL KOMMUNE Sogndal 1 Rehabilitering av på regionalt kulturbygg ved Sogndal kulturhus GAMLE INNVIK ULLVAREFABRIKK Stryn 1 2. etasje, publikumsområde, brannsikring og universell tilkomst, oppgradering av el-installasjonar SUNNFJORD KOMMUNE Sunnfjord 9 Førdehuset, tak BYGSTAD SAMFUNNSHUS SA Sunnfjord 1 Bytte vindu kjeller - fasade vest FØRDE NORMISJON Sunnfjord 8 Bytte vindauge. Utbetring og måling av tak og veggar i aktivitetssal. Legging av teppeflisar på scene. GJESTHALLA Sunnfjord 7 Rehabilitering av Gjesthalla. NAUSTDAL UNGDOMSLAG Sunnfjord 3 SUNNFJORD KOMMUNE Sunnfjord 2 Rehabilitering av utvendig tak + 8 vindu Gaular folkebibliotek: Hovudbiblioteket

18 SUNNFJORD KOMMUNE Sunnfjord 4 Universal utforming heis, Førdehuset SUNNFJORD KOMMUNE Sunnfjord 6 3 tiltak på Gamlebanken. VÅRVON UNGDOMSLAG Sunnfjord 5 Riving av tilbygg og oppføring av nytt. ULLENSVANG KOMMUNE Ullensvang 4 Bibliotek som del av fleirbrukshall ULLENSVANG KOMMUNE Ullensvang 3 Kinsarvik heradshus skal byggast om/tilpassast bibliotek UTNE GRANNALAG Ullensvang 2 Kjøkken i grendahuset STIFTELSEN SENTRALBADET LITTERATURHUS Ullensvang 1 Sentralbadet VAKSDAL KOMMUNE Vaksdal 1 Kultursal VAKSDAL KOMMUNE Vaksdal 2 Bibliotek GRENDAHUSET LJOSHEIM Vaksdal 3 Oppgradering og bevaring av Grendahuset Ljosheim, Flatekval KULTURTERMINALEN Øygarden 1 "Kulturterminalen i Øygarden" - produksjonslokaler for scenekunst-, musikk- og filmproduksjon. Sum Følgjande er ikkje e søknader om tilskot til kulturbygg 2021, då dei ikkje stettar krava i retningslinjene: Søkjar Kommune Pri Tiltak Tilråding EKNESVÅGENS VENNER Alver - MØKSTER VELFORENING Austevoll - BEKKJARVIK EIENDOM AS Austevoll - MØKSTER VELFORENING Austevoll - KLOSTERET 17 Bergen - 2 tiltak på Grindabygget ved Eknesvågen Ballbingen trenger betydelig oppgradering. Utbetring av kai og hus, tilbygg på trebryggje for servering, overtaking av 5 historiske fiskebåter. Møkster Velforening har overtatt skolehuset og skal drive aktivitets-, kultur -og utleievirksomhet. vinduer, nødutgangsdør, kjellerdør og sprekk i grunnmur. STIFTELSEN BYMUSEET I BERGEN Bergen - Nytt publikumsbygg i Gamle Bergen.

19 STIFTELSEN BERGEN KJØTT Bergen - BØMLO HOBBYLAG Bømlo - STIFTELSEN NORSK FJORDHESTGARD Gloppen - EIVINDVIK UNGDOMSLAG Gulen - JOSTEDAL UNGDOMSLAG Luster - SUNNHORDLAND MUSEUM Stord - KYSNESSTRAND UNGDOMSLAG Ullensvang - 3 tiltak på Bergen Kjøtt ved Stiftelsen Bergen Kjøtt Ombygging/rehabilitering av flerbrukslokale for kultur ved Bømlo hobbylag 3 tiltak på Norsk fjordhestgard ved Norsk fjordhestgard Ombygging/rehabilitering av: Vårtun ungdomshus. 2 tiltak på Dølaheimen ved Dølaheimen ungdomshus Ombygging/rehabilitering av Sunnhordland museum sitt hovudbygg. Asfaltering av veg, parkeringsplass og uteareal TORSNES UNGDOMSLAG Ullensvang - Tilbygg nytt kjøkken 3. Det vert sett av kr til klagehandsaming. Det vert vist til vedlegg med oversikt over søkjarar for meir informasjon om tiltaka og grunngjeving for tilrådingane. PS 104/21 Fråsegn til Kulturdepartementet om ventetid for tildeling av spelemidlar Forslag til innstilling: 1. Fylkesutvalet ber om at følgjande uttale vert sendt til Kulturdepartementet: «Vestland fylkeskommune ber om at Kulturdepartementet gjer ei grundig vurdering av kva tiltak som kan gjerast for å redusere ventetida på spelemidlar i fylkeskommunar som har lang ventetid for tildeling. Det er per i dag svært stor forskjell på kor lenge eit anlegg i gjennomsnitt må vente på tildeling av spelemidlar. I Oslo har ventetida dei siste åra vore på 0,15 år (2021) og 0,30 år (2020). For Vestland fylke har ventetida vore på 3,58 år (2021) og 3,97 år (2020). Det bør gjerast tiltak slik at ventetida mellom anlegg er så lik som mogeleg over heile landet. Vestland fylkeskommune har fleire forslag til korleis dette kan gjerast. Inkludere ventetid som del av kriteria for hovudfordelinga i tillegg til kriteria godkjend søknadssum, tal innbyggjarar og anleggsfordeling. Sjå fordeling til post 2 i samanheng med tildelingar til post 1.1. når det gjeld ventetid. Erstatte pkt i bestemmelsane med ei formulering om auka tildeling til områder med lang ventetid.» Stian Davies, A, sette fram slikt forslag på vegner av A, V, SV, SP og MDG:

20 «1. Fylkesutvalet ber om at følgjande uttale vert sendt til Kulturdepartementet: «Vestland fylkeskommune ber om at Kulturdepartementet gjer ei grundig vurdering av kva tiltak som kan gjerast for å redusere ventetida på spelemidlar i fylkeskommunar som har lang ventetid for tildeling. Det er per i dag svært stor forskjell på kor lenge eit anlegg i gjennomsnitt må vente på tildeling av spelemidlar. I Oslo har ventetida dei siste åra vore på 0,15 år (2021) og 0,30 år (2020). For Vestland fylke har ventetida vore på 3,58 år (2021) og 3,97 år (2020). Det kan vere svært utfordrande for lokale initiativ når ventetida vert så lang, særleg for frivillig sektor. Dei ulike laga og organisasjonane må ofte ta opp mellombelse lån for å mellomfinansiere spelemiddelandelen av finansieringsplanen i etableringsfasen. Det gjer auka kostnadar til organisasjonen, fordi dei må betale renter av lånet til dei får spelemidlar. Det kan vere eit alternativ å vente med etablering av anlegget til ein har fått ei spelemiddeltildeling. Når ventetida er mellom 3 til 5 år (og i enkelte tilfelle lenger) er det likevel vanskeleg å skulle vente så lenge med etablering av anlegget når alle planar er klare og den øvrige finansieringa er i orden, slik dei må vere for å få godkjend spelemiddelsøknaden. Dette er vanskeleg for eksempel: - fordi anlegget vert dyrare og ein får reelt sett mindre i spelemidlar på grunn av mellomfinansiering før tildeling. - fordi kostnadane kan auke med tida. - fordi tilskot frå private organisasjonar kan ha ein tidsfrist/rapporteringsfrist. - fordi anlegget som regel skal etablerast for å dekke eit presserande behov i lokalsamfunnet. - fordi medlemmar i styra i frivillige lag og organisasjonar ofte vert skifta ut med 2 til 4 års mellomrom, noko som gjer at kunnskapen om planane i blant nye styremedlemmer kan vere uklår. Utrekninga av anleggsdekning er også problematisk. Dersom ein person som bur i ein mindre kommune, som Gulen eller Lærdal kommune, skal ha same mogelegheit og tilgang til ulike typar anlegg som ein person som bur i store kommunar som Oslo kommune må ein akseptere ei høgare anleggsdekning i dei små kommunane. Bur du i Oslo kommune kan du innanfor ein halvtimes reisetid få tilgang til veldig mange anlegg, f.eks. fleire fotballbaner, innandørshallar med flater for handball, volleyball og bandy, ishall, klatreanlegg, tufteparkar, skianlegg, friluftslivsanlegg eller svømmehallen. Bur du i ein spreiddbygd kommune som Gulen så har du kanskje berre ein ballbinge og ein turveg innanfor ein halvtimes reisetid. Slik fordelingsnøkkelen er lagt opp per i dag favoriserer den i stor grad tettbygde områder. Dette skapar igjen lengre ventetid, særleg i områder som er mindre tettbygde. Dersom Kulturdepartementet legg mindre vekt på kriteria om tal innbyggjarar og anleggsdekning, og i tillegg legg til ventetid som del av fordelingsnøkkelen kan dette verke utjamnande på ventetida. Det bør gjerast tiltak slik at ventetida mellom anlegg er så lik som mogeleg over heile landet. Vestland fylkeskommune har fleire forslag til korleis dette kan gjerast: - Inkludere ventetid som del av kriteria for hovudfordelinga i tillegg til kriteria godkjend søknadssum, tal innbyggjarar og anleggsfordeling. - Sjå fordeling til post 2 i samanheng med tildelingar til post 1.1. når det gjeld ventetid.

21 - Erstatte pkt i bestemmelsane med ei formulering om auka tildeling til områder med lang ventetid.» Davies sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkesutvalet. Innstilling til fylkesutvalet 1. Fylkesutvalet ber om at følgjande uttale vert sendt til Kulturdepartementet: «Vestland fylkeskommune ber om at Kulturdepartementet gjer ei grundig vurdering av kva tiltak som kan gjerast for å redusere ventetida på spelemidlar i fylkeskommunar som har lang ventetid for tildeling. Det er per i dag svært stor forskjell på kor lenge eit anlegg i gjennomsnitt må vente på tildeling av spelemidlar. I Oslo har ventetida dei siste åra vore på 0,15 år (2021) og 0,30 år (2020). For Vestland fylke har ventetida vore på 3,58 år (2021) og 3,97 år (2020). Det kan vere svært utfordrande for lokale initiativ når ventetida vert så lang, særleg for frivillig sektor. Dei ulike laga og organisasjonane må ofte ta opp mellombelse lån for å mellomfinansiere spelemiddelandelen av finansieringsplanen i etableringsfasen. Det gjer auka kostnadar til organisasjonen, fordi dei må betale renter av lånet til dei får spelemidlar. Det kan vere eit alternativ å vente med etablering av anlegget til ein har fått ei spelemiddeltildeling. Når ventetida er mellom 3 til 5 år (og i enkelte tilfelle lenger) er det likevel vanskeleg å skulle vente så lenge med etablering av anlegget når alle planar er klare og den øvrige finansieringa er i orden, slik dei må vere for å få godkjend spelemiddelsøknaden. Dette er vanskeleg for eksempel: - fordi anlegget vert dyrare og ein får reelt sett mindre i spelemidlar på grunn av mellomfinansiering før tildeling. - fordi kostnadane kan auke med tida. - fordi tilskot frå private organisasjonar kan ha ein tidsfrist/rapporteringsfrist. - fordi anlegget som regel skal etablerast for å dekke eit presserande behov i lokalsamfunnet. - fordi medlemmar i styra i frivillige lag og organisasjonar ofte vert skifta ut med 2 til 4 års mellomrom, noko som gjer at kunnskapen om planane i blant nye styremedlemmer kan vere uklår. Utrekninga av anleggsdekning er også problematisk. Dersom ein person som bur i ein mindre kommune, som Gulen eller Lærdal kommune, skal ha same mogelegheit og tilgang til ulike typar anlegg som ein person som bur i store kommunar som Oslo kommune må ein akseptere ei høgare anleggsdekning i dei små kommunane. Bur du i Oslo kommune kan du innanfor ein halvtimes reisetid få tilgang til veldig mange anlegg, f.eks. fleire fotballbaner, innandørshallar med flater for handball, volleyball og bandy, ishall, klatreanlegg, tufteparkar, skianlegg, friluftslivsanlegg eller svømmehallen. Bur du i ein spreiddbygd kommune som Gulen så har du kanskje berre ein ballbinge og ein turveg innanfor ein halvtimes reisetid. Slik fordelingsnøkkelen er lagt opp per i dag favoriserer den i stor grad tettbygde områder. Dette skapar igjen lengre ventetid, særleg i områder som er mindre tettbygde. Dersom Kulturdepartementet legg mindre vekt på kriteria om tal innbyggjarar og anleggsdekning, og i tillegg legg til ventetid som del av fordelingsnøkkelen kan dette verke utjamnande på ventetida. Det bør gjerast tiltak slik at ventetida mellom anlegg er så lik som mogeleg over heile landet. Vestland fylkeskommune har fleire forslag til korleis dette kan gjerast:

22 - Inkludere ventetid som del av kriteria for hovudfordelinga i tillegg til kriteria godkjend søknadssum, tal innbyggjarar og anleggsfordeling. - Sjå fordeling til post 2 i samanheng med tildelingar til post 1.1. når det gjeld ventetid. - Erstatte pkt i bestemmelsane med ei formulering om auka tildeling til områder med lang ventetid. PS 105/21 Fordeling av spelemidlar til Den kulturelle skulesekken (DKS) for skuleåret 2021/22 Forslag til vedtak 1. Tildelte statlege spelemidlar til DKS for skuleåret 2021/22 vert fordelte i samsvar med føringar frå Kulturtanken. 2. Del til DKS i grunnskulen vert fordelt mellom fylkeskommunen og kommunane slik: - del til Bergen kommune fastsett av Kulturtanken, - ein tredjedel av resterande del fordelt på kommunane etter fordelingsnøkkel frå Kulturtanken, - to tredjedelar av resterande del til Vestland fylkeskommune sitt DKS-program i grunnskulen. 3. Resterande del av samla tilskot vert nytta av Vestland fylkeskommune til DKS-program i vidaregåande skule. 4. Avdelingsdirektør for kultur, idrett og inkludering får fullmakt til å fordele spelemidlar til DKS for skuleåret 2021/22 i samsvar med vedtakspunkt 1-3. Avdelingsdirektør for kultur, idrett og inkludering sitt forslag vart samrøystes vedteke. Vedtak 1. Tildelte statlege spelemidlar til DKS for skuleåret 2021/22 vert fordelte i samsvar med føringar frå Kulturtanken. 2. Del til DKS i grunnskulen vert fordelt mellom fylkeskommunen og kommunane slik: - del til Bergen kommune fastsett av Kulturtanken, - ein tredjedel av resterande del fordelt på kommunane etter fordelingsnøkkel frå Kulturtanken, - to tredjedelar av resterande del til Vestland fylkeskommune sitt DKS-program i grunnskulen.

23 3. Resterande del av samla tilskot vert nytta av Vestland fylkeskommune til DKS-program i vidaregåande skule. 4. Avdelingsdirektør for kultur, idrett og inkludering får fullmakt til å fordele spelemidlar til DKS for skuleåret 2021/22 i samsvar med vedtakspunkt 1-3. PS 106/21 Den kulturelle spaserstokken - tildeling 2021 Forslag til vedtak Vestland fylkeskommune vedtek å løyve kroner fordelt slik: Søkn.nr. Søkjar Prosjektnamn Tilrådd sum 1 Alver kommune Den kulturelle spaserstokken i Alver Askvoll kommune Kulturell Mix x Askøy kommune Konsert, sangstunder, allsang, foredrag og opplesning Aurland kommune Skattekista, musikkstove og eldredagen Austevoll kommune Sang og musikkstund, kulturell café, Teaterforestilling Jenta på loftet, kulturell vandring Tiltak 1: Kultur i heimen 6 Austrheim kommune Tiltak 2: Kultur og trivsel - Tiltak 3: Kultur til alle Bergen kommune Bergens kulturelle spaserstokk Bjørnafjorden kommune Kunst- og kulturoppleving for eldre Bremanger kommune Konsertturneer, revy/teater/forfatterbesøk, Husker du? Eidfjord kommune Leve heile livet Etne kommune Arrangement støtta av Den kulturelle spaserstokken Fedje kommune Gylne stunder og minner Fitjar kommune Kulturformidling og konsertar Fjaler kommune Tilbod til eldre i Fjaler Gloppen kommune Song og musikkglede for eldre Gulen kommune konsertar/underholdning Hyllestad kommune Kulturopplevingar for eldre Høyanger kommune Kultur for alle og einkvar Høgt og lågt - kultur for alle 19 Kinn kommune

24 20 Kvam kommune Kulturtilbod av høg kvalitet for eldre i Kvam Kvinnherad kommune Konsertar Luster kommune Kunst- og kulturprogram for eldre Lærdal kommune Kultur for eldre Masfjorden kommune Møte med kultur Modalen kommune Musikkarrangement på sjukeheimen Osterøy kommune Gylne kulturopplevingar! Samnanger kommune 1) Syng med oss. 2) Kultur på institusjon. 3)Kultur for heimebuande. Hovudmålgruppe Sogndal kommune Toneskrinet, varierte konsertar og tiltak Solund kommune Kulturopplevingar Stad kommune 1) Digitale kulturminne 2) Musikkafear 3) Aktive lag Stord kommune Spaserstokken i Stord kommune Stryn kommune 33 Sunnfjord kommune 34 Sveio kommune Kulturformidling og underhaldning til innbyggarane i Stryn kommune både heimebuande og institusjonsbebuarar. Utflukter og opplevingar for eldre som ikkje klarer å skaffe opplevingane på eiga hand musikk, film, foto/bilde, kunst, lokalhistorie, dans, sang Sveio senioruniversitet 2 Sveio omsorgssenter 3 Ryvarden kulturfyr Tysnes kommune Konsert og foredrag Ullensvang kommune Musikkterapi på institusjonane, Syngande og dansande kommune, Fysisk aktivitet for fellesskap og helse Ulvik Herad Konsertar/litteraturformidling/framsyningar Vaksdal kommune Kultur i kvardagen Vik kommune 1 Musikk til svært sjuke på sjukeheim av profesjonell aktør. 2. Oppvisning frå born i kulturskulen. Fest med kulturinnslag til eldre frå alle bygdelag. 3. Tilbod med Musikk til eldre i Kyrkjan Voss Herad Bygd for alle Øygarden kommune Breddetilbod - Nærtilbod - Frivilligheit Årdal kommune Eldre over 67 år Løyvingane vert dekte innanfor vedteke budsjett for 2021 frå post , tilskot Den kulturelle spaserstokken.

25 Avdelingsdirektør for kultur, idrett og inkludering sitt forslag vart samrøystes vedteke. Vedtak Vestland fylkeskommune vedtek å løyve kroner fordelt slik: Søkn.nr. Søkjar Prosjektnamn Tilrådd sum 1 Alver kommune Den kulturelle spaserstokken i Alver Askvoll kommune Kulturell Mix x Askøy kommune Konsert, sangstunder, allsang, foredrag og opplesning Aurland kommune Skattekista, musikkstove og eldredagen Austevoll kommune Sang og musikkstund, kulturell café, Teaterforestilling Jenta på loftet, kulturell vandring Tiltak 1: Kultur i heimen 6 Austrheim kommune Tiltak 2: Kultur og trivsel - Tiltak 3: Kultur til alle Bergen kommune Bergens kulturelle spaserstokk Bjørnafjorden kommune Kunst- og kulturoppleving for eldre Bremanger kommune Konsertturneer, revy/teater/forfatterbesøk, Husker du? Eidfjord kommune Leve heile livet Etne kommune Arrangement støtta av Den kulturelle spaserstokken Fedje kommune Gylne stunder og minner Fitjar kommune Kulturformidling og konsertar Fjaler kommune Tilbod til eldre i Fjaler Gloppen kommune Song og musikkglede for eldre Gulen kommune konsertar/underholdning Hyllestad kommune Kulturopplevingar for eldre Høyanger kommune Kultur for alle og einkvar Høgt og lågt - kultur for alle 19 Kinn kommune 20 Kvam kommune Kulturtilbod av høg kvalitet for eldre i Kvam Kvinnherad kommune Konsertar

26 22 Luster kommune Kunst- og kulturprogram for eldre Lærdal kommune Kultur for eldre Masfjorden kommune Møte med kultur Modalen kommune Musikkarrangement på sjukeheimen Osterøy kommune Gylne kulturopplevingar! Samnanger kommune 1) Syng med oss. 2) Kultur på institusjon. 3)Kultur for heimebuande. Hovudmålgruppe Sogndal kommune Toneskrinet, varierte konsertar og tiltak Solund kommune Kulturopplevingar Stad kommune 1) Digitale kulturminne 2) Musikkafear 3) Aktive lag Stord kommune Spaserstokken i Stord kommune Stryn kommune 33 Sunnfjord kommune 34 Sveio kommune Kulturformidling og underhaldning til innbyggarane i Stryn kommune både heimebuande og institusjonsbebuarar. Utflukter og opplevingar for eldre som ikkje klarer å skaffe opplevingane på eiga hand musikk, film, foto/bilde, kunst, lokalhistorie, dans, sang Sveio senioruniversitet 2 Sveio omsorgssenter 3 Ryvarden kulturfyr Tysnes kommune Konsert og foredrag Ullensvang kommune Musikkterapi på institusjonane, Syngande og dansande kommune, Fysisk aktivitet for fellesskap og helse Ulvik Herad Konsertar/litteraturformidling/framsyningar Vaksdal kommune Kultur i kvardagen Vik kommune 1 Musikk til svært sjuke på sjukeheim av profesjonell aktør. 2. Oppvisning frå born i kulturskulen. Fest med kulturinnslag til eldre frå alle bygdelag. 3. Tilbod med Musikk til eldre i Kyrkjan Voss Herad Bygd for alle Øygarden kommune Breddetilbod - Nærtilbod - Frivilligheit Årdal kommune Eldre over 67 år Løyvingane vert dekte innanfor vedteke budsjett for 2021 frå post , tilskot Den kulturelle spaserstokken. PS 107/21 Utviding av distriktsmusikarordninga - oppfylging og finansiering

27 Forslag til innstilling: 1. Vestland fylkeskommune går i dialog med kommunane som har signalisert interesse for å opprette nye distriktsmusikarstillingar, jf. KULII-sak 130/20. Målet er å utvide distriktsmusikarordninga med utgangspunkt i eksisterande avtalar med vertskommunar i tidlegare Sogn og Fjordane fylke. 2. Ei ev. utviding og styrking av distriktsmusikarordninga vert dekka innanfor avdelinga sitt budsjett. 3. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å inngå avtalar om distriktsmusikarordninga med nye vertskommunar. 4. Fylkeskommunedirektøren utarbeider i samarbeid med vertskommunane retningsliner for utviding av fylkeskvoten til heile fylket. 5. Fylkeskommunedirektøren set ned to arbeidsgrupper som skal greie ut mandat og samansetjing for samarbeidsarenaer mellom 1) det profesjonelle og frivillige musikklivet knytt til musikarordningane og for 2) arkiv og museum med folkemusikk og immateriell kulturarv som arbeidsområde. Fylkeskommunedirektøren sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkesutvalet Innstilling til fylkesutvalet 6. Vestland fylkeskommune går i dialog med kommunane som har signalisert interesse for å opprette nye distriktsmusikarstillingar, jf. KULII-sak 130/20. Målet er å utvide distriktsmusikarordninga med utgangspunkt i eksisterande avtalar med vertskommunar i tidlegare Sogn og Fjordane fylke. 7. Ei ev. utviding og styrking av distriktsmusikarordninga vert dekka innanfor avdelinga sitt budsjett. 8. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å inngå avtalar om distriktsmusikarordninga med nye vertskommunar. 9. Fylkeskommunedirektøren utarbeider i samarbeid med vertskommunane retningsliner for utviding av fylkeskvoten til heile fylket. 10. Fylkeskommunedirektøren set ned to arbeidsgrupper som skal greie ut mandat og samansetjing for samarbeidsarenaer mellom 1) det profesjonelle og frivillige musikklivet knytt til musikarordningane og for 2) arkiv og museum med folkemusikk og immateriell kulturarv som arbeidsområde. PS 108/21 Flytting av budsjettmidlar mellom løyvingsnivå Forslag til vedtak 1. Halvpart av dobbelt budsjetterte midlar i 2021-budsjettet frå posten Vaksenopplæringsføremål tilskotsordning for studieforbund på kr vert flytta frå løyvingsnivå Kunst- og kulturutvikling til løyvingsnivå Bibliotekutvikling som delfinansiering av inntektsbortfall i 2021-budsjettet på stilling tidlegare finansiert av avdeling for Opplæring og kompetanse. 2. Hovudutval for kultur, idrett og integrering bed fylkesdirektøren gå i dialog med Avdeling for opplæring og kompetanse for å prøva å finne ei finansiell løysing på eit evt. vidare samarbeid om koordinatoroppgåver for skulebiblioteka i vidaregåande skular frå 2022.

28 Avdelingsdirektør for kultur, idrett og inkludering sitt forslag vart samrøystes vedteke. Vedtak 1.Halvpart av dobbelt budsjetterte midlar i 2021-budsjettet frå posten Vaksenopplæringsføremål tilskotsordning for studieforbund på kr vert flytta frå løyvingsnivå Kunst- og kulturutvikling til løyvingsnivå Bibliotekutvikling som delfinansiering av inntektsbortfall i budsjettet på stilling tidlegare finansiert av avdeling for Opplæring og kompetanse. 2.Hovudutval for kultur, idrett og integrering bed fylkesdirektøren gå i dialog med Avdeling for opplæring og kompetanse for å prøva å finne ei finansiell løysing på eit evt. vidare samarbeid om koordinatoroppgåver for skulebiblioteka i vidaregåande skular frå PS 109/21 Høyring - forslag til endring i riksarkivarens forskrift - behandling av offentlege arkiv Forslag til innstilling 1. Fylkesutvalet vedtek høyringssvar på forslag til endring i Riksarkivarens forskrift - behandling av offentlege arkiv, i samsvar med brev oversendt frå administrasjonen dagsett Fylkeskommunedirektøren sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkesutvalet. Innstilling til fylkesutvalet 1. Fylkesutvalet vedtek høyringssvar på forslag til endring i Riksarkivarens forskrift - behandling av offentlege arkiv, i samsvar med brev oversendt frå administrasjonen dagsett PS 110/21 Søknad om VM i Vektløfting 2025 Forslag til vedtak 1. Vestland fylkeskommune ser positivt på Norges Vektløftarforbund sitt initiativ til å søkje om å vere vertskap for VM i vektløfting i Sunnfjord i Dersom meisterskapet vert tildelt kan Vestland fylkeskommune støtte arrangementet med inntil tilsvarande tilskotssum som vertskommunen. Eit eventuelt tilskot må handsamast i samanheng med budsjettprosessen i 2023, 2024 og Det er ein føresetnad for eit fylkeskommunalt tilskot at staten bidreg økonomisk til arrangementet. Rita Tonning, R, sette fram slikt tilleggsforslag:

29 «Tilleggsforslag nr. 4 Ved tildeling av tilskot skal prinsippet om likestilling i idretten leggast til grunn.» Rita Tonning, R, sette fram slikt forslag: ««Tilleggsforslag nr. 4 Ved tildeling av tilskot skal prinsippet om likestilling i idretten leggast til grunn.» Vert trekt.» Fylkeskommunedirektøren sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkesutvalet. Innstilling til fylkesutvalet 1.Vestland fylkeskommune ser positivt på Norges Vektløftarforbund sitt initiativ til å søkje om å vere vertskap for VM i vektløfting i Sunnfjord i Dersom meisterskapet vert tildelt kan Vestland fylkeskommune støtte arrangementet med inntil tilsvarande tilskotssum som vertskommunen. Eit eventuelt tilskot må handsamast i samanheng med budsjettprosessen i 2023, 2024 og Det er ein føresetnad for eit fylkeskommunalt tilskot at staten bidreg økonomisk til arrangementet. PS 111/21 E-sport i Vestland fylke. Status på område, kunnskapsgrunnlag og strategi for arbeidet. Forslag til innstilling 1. Fylkestinget vedtek strategiske aksjonspunkt som ligg ved i eige dokument. Aksjonspunkta vil bli evaluert og revidert hausten Fylkestinget tek til orientering kunnskapsgrunnlag for e-sport og gaming i Vestland som ligg ved som eige dokument. Kunnskapsgrunnlaget blir oppdatert årleg. 3. Fylkestinget prioriterer arbeidet med oppfølging av strategien i komande budsjetthandsaming. 4. Vestland fylkeskommune sitt engasjement vert dekka innanfor avdelingane sine budsjett

Fylkesdirektøren rår hovudutval for næring og kultur til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren rår hovudutval for næring og kultur til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 7 Saksframlegg Saksbehandlar: Frank Tore Farsund Tveit, Nærings- og kulturavdelinga Sak nr.: 19/3825-5 Spelemidlar til kulturbygg 2019 Fylkesdirektøren rår hovudutval for næring og kultur til

Detaljer

Fordeling av spelemidlar til Den kulturelle skolesekken for skuleåret

Fordeling av spelemidlar til Den kulturelle skolesekken for skuleåret KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2018/368-9 Saksbehandlar: Charlotte Espeland Saksframlegg Saksgang Utval for kultur, idrett og regional utvikling 21.08.2018 Fordeling av spelemidlar til Den kulturelle

Detaljer

FORDELING AV SPELEMIDLAR TIL DESENTRALISERT ORDNING FOR TILSKOT TIL KULTURBYGG 2011

FORDELING AV SPELEMIDLAR TIL DESENTRALISERT ORDNING FOR TILSKOT TIL KULTURBYGG 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201107144-1 Arkivnr. 146.612 Saksh. Spjeld, Britt Karen, Bolstad Lasse, Skaar, Ronny B. Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 20.06.2011-21.06.2011

Detaljer

Driftsstønad til regionale barne- og ungdomsorganisasjonar. Fordeling

Driftsstønad til regionale barne- og ungdomsorganisasjonar. Fordeling KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Kunst- og kulturformidling - Kultur- og idrettsavd Notat Dato: 09.06.2016 Arkivsak: 2016/3710-42 Saksbehandlar: maraskv Til: Frå: Utval for kultur, idrett og regional utvikling

Detaljer

Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan;

Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan; Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan; Areal-krevjande Miljø-messig belastning Kostnads-krevjande Anleggstypar inklusiv

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Vestland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Vestland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Vestland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Vestland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2016

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/6750-39 Saksbehandlar: Marianne Ose Askvik, Elin Molven Wilhelmsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 12.10.2016

Detaljer

Om tabellene. Februar 2019

Om tabellene. Februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Mars 2019

Om tabellene. Mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Vestland. jan19

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Vestland. jan19 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Driftsstønad til regionale barne- og ungdomsorganisasjonar. Fordeling 2019.

Driftsstønad til regionale barne- og ungdomsorganisasjonar. Fordeling 2019. KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Kunst- og kulturformidling - Kultur- og idrettsavd Notat Dato: 21.05.2019 Arkivsak: 2019/162-36 Saksbehandlar: ELIMOLV Til: Frå: Utval for kultur, idrett og regional utvikling

Detaljer

Anleggs- og tildelingspolitikk for Vestland fylkeskommune Anleggskonferansen, Bergen

Anleggs- og tildelingspolitikk for Vestland fylkeskommune Anleggskonferansen, Bergen Anleggs- og tildelingspolitikk for Vestland fylkeskommune Anleggskonferansen, Bergen 20.03.19 Atle Skrede, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Britt Karen Spjeld, Hordaland fylkeskommune Vestland fylkeskommune

Detaljer

På veg mot Vestland fylke

På veg mot Vestland fylke På veg mot Vestland fylke - regionsreform, kunnskapsgrunnlag og anleggspolitikk Kjell Håland og Britt Karen Spjeld Vestland fylkeskommune Hordaland frå 33 til 25 kommunar - 520.000 innbyggjarar Sogn og

Detaljer

Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016

Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 11.05.2016 34056/2016 Anders Ellingseter Saksnr Utval Møtedato Kultur- og folkehelseutvalet 31.05.2016 Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og

Detaljer

Spelemidlar til idrettsanlegg fordeling av restmidlar og inndregne midlar

Spelemidlar til idrettsanlegg fordeling av restmidlar og inndregne midlar Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Atle Skrede, Nærings- og kulturavdelinga Sak nr.: 16/2900-7 Spelemidlar til idretts 2016 - fordeling av restmidlar og inndregne midlar Fylkesdirektøren rår hovudutval

Detaljer

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: Selbjørn skule, møterom administrasjonsavdelinga Møtedato: 11.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf.

Detaljer

Anleggsutvikling i Hordaland. Kjell Gitton Håland nestleiar i Utval for kultur, idrett og regional utvikling

Anleggsutvikling i Hordaland. Kjell Gitton Håland nestleiar i Utval for kultur, idrett og regional utvikling Anleggsutvikling i Hordaland Kjell Gitton Håland nestleiar i Utval for kultur, idrett og regional utvikling Regional kulturplan 2015 2025 Visjon for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - Aktiv kvar

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2018

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2018 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2018 Tal på sokn Bergen domprosti 6 Bergen domkirke menighet Laksevåg Loddefjord Nygård Olsvik Sandviken Bergensdalen prosti 9 Løvstakksiden Landås Årstad

Detaljer

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Huset i Bygda Ein kulturarena der du bur 24.10.14 «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 lokallag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato Kl. 10:00 13:45

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato Kl. 10:00 13:45 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for opplæring Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato 30.03.2016 Kl. 10:00 13:45 Faste medlemer til stades: Karianne Torvanger (Ap) Henrik Oppen (Ap) Senea

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: Tid: 09:45-14:15. A. Desse møtte:

Møteprotokoll. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: Tid: 09:45-14:15. A. Desse møtte: Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: 14.06.2019 Tid: 09:45-14:15 A. Desse møtte: Faste medlemmar Jan Geir Solheim, ordførar Lærdal kommune Leiv Jarle Bergheim, varaordførar

Detaljer

For 2015 var fristen for kommunane å sende inn søknader sett til , i tråd med retningslinene.

For 2015 var fristen for kommunane å sende inn søknader sett til , i tråd med retningslinene. Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Guro Høyvik, kulturavdelinga Sak nr.: 13/6410-71 Desentralisert ordning for tilskot til lokale kulturbygg 2015 fordeling av tilskot Fylkesdirektøren rår hovudutval

Detaljer

Rådet for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Auditorium G220, Molde vidaregåande skole Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2017

Rådet for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Auditorium G220, Molde vidaregåande skole Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2017 Møteprotokoll Utval: Rådet for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Auditorium G220, Molde vidaregåande skole Dato: 01.06.2017 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2015

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/3055-25 Saksbehandlar: Marianne Ose Askvik, Tone Stedal Haugland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.10.2015 Den kulturelle

Detaljer

VESTLAND ARBEIDARPARTI BY OG LAND HAND I HAND HANDLINGSPLAN

VESTLAND ARBEIDARPARTI BY OG LAND HAND I HAND HANDLINGSPLAN VESTLAND ARBEIDARPARTI BY OG LAND HAND I HAND HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN Hordaland og Sogn og Fjordane Arbeidarparti slår seg saman til Vestland Arbeidarparti. Dei viktigaste oppgåvene det neste året

Detaljer

Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017

Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 03.05.2017 55387/2017 Anders Ellingseter Saksnr Utval Møtedato Kultur- og folkehelseutvalet 07.06.2017 Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd Møtestad: Gamlekantina Møtedato: 22.04.2016 Tid: 08:30-10:30 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 16/25 Ungdomsmedverknad i kommunereforma

Detaljer

Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale

Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale Side 1 av 5 Fylkesrådmannen rår hovudutval for samferdsle til å gje slik tilråding til vedtak: Hovudutvalet rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding til vedtak: Fylkesutvalet

Detaljer

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. et, Fylkeshuset Dato: Tidspunkt: 09:30

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. et, Fylkeshuset Dato: Tidspunkt: 09:30 Møteprotokoll Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. et, Fylkeshuset Dato: 03.02.2016 Tidspunkt: 09:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Presentasjon av anlegg og tiltak i i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande?

Presentasjon av anlegg og tiltak i i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande? Presentasjon av anlegg og tiltak i 2014-2015 i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande? Rådgjevar fysisk aktivitet, Atle Skrede Askvoll kommune Aurland kommune Anlegg;

Detaljer

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Mattilsynet skal arbeide for : Overordnede mål: Helsemessig

Detaljer

PROTOKOLL. medlem medlem medlem medlem. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Øyvind Sandvik medlem organisasjon

PROTOKOLL. medlem medlem medlem medlem. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Øyvind Sandvik medlem organisasjon ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Råd for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 18.08.14 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 15:30 Faste er som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Tal på sokn Bergen domprosti 10 Bergen kirkelige fellesråd Bergen domkirke Fridalen Laksevåg Landås Loddefjord Løvstakksiden Nygård Olsvik Sandviken

Detaljer

MØTE PROTOKOLL. Forfall til møtet: Alfred Bjørlo (V) (ikkje meldt forfall) Senea Sabanovic (Ap) Trude Brosvik (KrF)

MØTE PROTOKOLL. Forfall til møtet: Alfred Bjørlo (V) (ikkje meldt forfall) Senea Sabanovic (Ap) Trude Brosvik (KrF) MØTE PROTOKOLL Organ Hovudutval for opplæring Møtestad Fylkeshuset, Leikanger Møterom Frøya, 1 etg. Møtedato 30.05.2017 Kl. 09:00 12:10 Faste medlemer til stades: Karianne Torvanger (Ap) Henrik Oppen (Ap)

Detaljer

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Sunnhordland, 4. etasje, Fylkeshuset Dato: Tidspunkt: 09:00-14:00

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Sunnhordland, 4. etasje, Fylkeshuset Dato: Tidspunkt: 09:00-14:00 Møteprotokoll Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Sunnhordland, 4. etasje, Fylkeshuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, Bergen Møtedato: Tid: 13:15-15:00

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, Bergen Møtedato: Tid: 13:15-15:00 Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, Bergen Møtedato: 13.02.2019 Tid: 13:15-15:00 A. Desse møtte: Faste medlemmar Jan Geir Solheim, ordførar Lærdal

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid Ole Refvik Grete Marit Veka Maraas. Leiar Nestleiar Medlem

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid Ole Refvik Grete Marit Veka Maraas. Leiar Nestleiar Medlem 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 09.04.2018 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Møterom 3. etasje, Fitjar rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 13:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anette Netteland Dybvik Medlem H Signe Olga Gangsøy Medlem TILSETT

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anette Netteland Dybvik Medlem H Signe Olga Gangsøy Medlem TILSETT Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Austevoll, Bergen maritime fagskole, avd. Austevoll Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Toralv

Detaljer

Søkje om spelemidlar. Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal

Søkje om spelemidlar. Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal Søkje om spelemidlar Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal Hausten 2015 A) Spelemidlar 1. Saksgang 2. Fristar 3. Planforankring 4. Kven kan søkje? 5. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning

Detaljer

Inntektssystemet virkninger av nye og færre kommuner. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Inntektssystemet virkninger av nye og færre kommuner. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Inntektssystemet virkninger av nye og færre kommuner «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Kommunesammenslåing Hva påvirkes i kommunene som skal slås sammen? Gradert basistilskudd, regionalpolitiske

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen Reformer i regional stat Anne Karin Hamre Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket Kåre Træen Reformer i regional stat - Høgskule - Fylkesmenn - Nav - Skatteetaten - Sivilforsvaret - Spesialisthelsetenesta

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Hyen Samfunnshus, Hyen i Gloppen Dato: 07.04.2017 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Lothe

Detaljer

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde.

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde. Saksprotokoll i fylkestinget 14. og 15.06.2016 SAKSBEHANDLING Sakene vart behandla i slik rekkjefølgje: 14. juni: PS 28-46, 54/16. 15. juni: PS 48-51, 64, 65, 52, 53, 55-62, 37/16. OPNING AV FYLKESTINGET

Detaljer

Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: Møtetid: Kl. 08:30 11:15

Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: 21.02.2011 Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 017/11-025/11 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019

Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.05.2019 49715/2019 Hans Roger Tømmervold Saksnr Utval Møtedato Kultur- og folkehelseutvalet 12.06.2019 Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 17:00 21:30

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 17:00 21:30 Kvinnherad kommune MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet Møtedato 14.04.2016 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 17:00 21:30 Følgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Repr Peder Sjo Slettebø Ordførar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018

Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018 Bostedsløse 2016 Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018 Evelyn Dyb OsloMet Storbyuniversitetet i Oslo Tlf. 45023677 Evelyn.dyb@nibr.hioa.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Formannskapsalen, Rådhuset Møtetid 17:30 -

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Formannskapsalen, Rådhuset Møtetid 17:30 - Kvinnherad kommune MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet Møtedato 06.04.2017 Møtestad Formannskapsalen, Rådhuset Møtetid 17:30 - Følgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Repr Peder Sjo Slettebø Ordførar H

Detaljer

Møteprotokoll. Sogndal kommune. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:00-11:30 og 19:00 - Sakliste

Møteprotokoll. Sogndal kommune. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:00-11:30 og 19:00 - Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 10:00-11:30 og 19:00 - Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/16 16/20 Formannskapet 2016 - Opning,

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Leiar FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Leiar FRP Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 10:00 11.45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Toralv Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 0900 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 79/15 15/297 Formannskapet 2015 - Opning, konstituering,

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutvalet valde møteleiar og Ole Johnny Stubhaug til å godkjenne møteboka på vegner av organet.

MØTEBOK. Hovudutvalet valde møteleiar og Ole Johnny Stubhaug til å godkjenne møteboka på vegner av organet. MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for opplæring Fylkeshuset, Leikanger. Møterom Åskora 5.etg. Møtedato 28.05.2019 Kl. 09:00 12:55 Faste medlemer til stades: Karianne Torvanger (Ap) Senea Sabanovic (Ap)

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Dan Stian Femoen Nestleiar H Ingrid Reitan Medlem H

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Dan Stian Femoen Nestleiar H Ingrid Reitan Medlem H Møteprotokoll Utval: Opplærings- og helseutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 29.09.2015 Tidspunkt: 10:00 11.15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer. Vigdis Røen Leirvik Terje Træet

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer. Vigdis Røen Leirvik Terje Træet 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.10.2018 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 13/205-3 Løpenummer: 13/999 Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 19.02.2013 Tid: 17:00-18:40 Innkalling til

Detaljer

Norsk idrettsindeks. Resultater for Vestland i 2017 (Sogn og Fjordane og Hordaland)

Norsk idrettsindeks. Resultater for Vestland i 2017 (Sogn og Fjordane og Hordaland) Norsk idrettsindeks Resultater for Vestland i 2017 (Sogn og Fjordane og Hordaland) 1 Hva er Norsk idrettsindeks? En årlig oversikt over: idrettsaktiviteten i kommunene anleggssituasjonen i kommunene andre

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Møteinnkalling Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 18.09.2017 Tid: 14:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Sylvia Øygard hadde forfall. For henne møtte Vegard Fosså som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Sylvia Øygard hadde forfall. For henne møtte Vegard Fosså som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.11.2014 Tid: 12:00-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

Kommunestyret vedtek «Retningsliner kulturtilskot Aukra kommune» 1 med verknad frå

Kommunestyret vedtek «Retningsliner kulturtilskot Aukra kommune» 1 med verknad frå Aukra kommune Arkivsak: 2018/334-3 Arkiv: 223 Saksbeh: Jan Erik Hovdenak Dato: 28.03.2018 Saksframlegg Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 16/18 Livsløpsutvalet 05.04.2018 26/18 Formannskapet 09.04.2018 27/18

Detaljer

Medlem Medlem. Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Toralv Mikkelsen Medlem A Anette Netteland Dybvik Medlem H

Medlem Medlem. Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Toralv Mikkelsen Medlem A Anette Netteland Dybvik Medlem H Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Bergen tekniske fagskole Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 10:00 11.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Leiar

Detaljer

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes Møteprotokoll Utval: Ungdommens fylkesutval Møtestad: Nordhordaland, 4. etg, Fylkeshuset Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 09:30-16:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes

Detaljer

Driftsstønad til barne- og ungdomsorganisasjonar 2014 Tal på medl. 2013

Driftsstønad til barne- og ungdomsorganisasjonar 2014 Tal på medl. 2013 Driftsstønad til barne- og ungdomsorganisasjonar 2014 Søkjar Kategori Tal på medl. 2013 Grunntilskot Medlemstilskot Fri pott Tilskot 2014 Merknadar for "fri pott" De unges orkesterforbund Dette er ei omfavnande

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 03.06.2015 Kl. 09.00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

Fordeling av midlar til modellbibliotek i Hordaland 2019

Fordeling av midlar til modellbibliotek i Hordaland 2019 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2018/16787-7 Saksbehandlar: Ruth Ørnholt, Sigrid Furnes Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 22.01.2019 Fordeling

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Quality Hotel Sogndal Møtedato: Tid: 09:30-13:45

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Quality Hotel Sogndal Møtedato: Tid: 09:30-13:45 Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Quality Hotel Sogndal Møtedato: 26.10.2018 Tid: 09:30-13:45 A. Varaordførar Laura Kvammen ønskte velkomen til Sogndal B. Desse møtte: Faste

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anette Netteland Dybvik Medlem H

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anette Netteland Dybvik Medlem H Møteprotokoll Utval: Opplærings- og helseutvalet Møtestad: Fylkesutvalssalen, 3. etg., Fylkeshuset Dato: 18.08.2015 Tidspunkt: 10:00 11.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Ewa Hildre Medlem H Per Magne Waagen Medlem H Bjørn Jacobsen Medlem SV

Ewa Hildre Medlem H Per Magne Waagen Medlem H Bjørn Jacobsen Medlem SV Møteprotokoll Utval: Kultur- og folkehelseutvalet Møtestad: Atlanterhavsparken, Ålesund Dato: 22.10.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 7/14 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kristin Marie

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 03.06.2014 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 29.11.05 Tid: 15.00-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helsefagskole, Fusa Dato: Tidspunkt: 10:

Møteprotokoll. Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helsefagskole, Fusa Dato: Tidspunkt: 10: Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helse, Fusa Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00 13.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Steffan Wetherell Medlem

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesrådet for eldre. Fylkeshuset, møterom Skåla. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkesrådet for eldre. Fylkeshuset, møterom Skåla. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Fylkesrådet for eldre Fylkeshuset, møterom Skåla Møtedato 03.11.2014 Kl. 10.15-15.00 Faste medlemer til stades: Eivind Skjerven Kristoffer Skjolden, Harald Ekroll, Anita Nybø, Anna

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Fjugstad Giske Harald Rydland Johnny Westvik LEIAR MEDL. MEDL

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Fjugstad Giske Harald Rydland Johnny Westvik LEIAR MEDL. MEDL 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 11.02.2019 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kari Fjugstad

Detaljer

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Inge Reidar Kallevåg Leiar H Kristian Helland Nestleiar FL KRF/SP

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Inge Reidar Kallevåg Leiar H Kristian Helland Nestleiar FL KRF/SP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Stord hotel Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 11:00 12.15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Inge Reidar Kallevåg Leiar H Kristian Helland

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Pål Kårbø Medlem UAV Tom Sverre Tomren Medlem MDG

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Pål Kårbø Medlem UAV Tom Sverre Tomren Medlem MDG Møteprotokoll Utval: Valnemnda Møtestad: Grand hotel Terminus, Bergen Dato: 02.10.2018 Tidspunkt: 09:15-10:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald Kvamme Leiar A Silja Ekeland

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Forvaltningsutvalet Møtestad: Dalsfjorden, Volda rådhus Dato: Tid: 13:00

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Forvaltningsutvalet Møtestad: Dalsfjorden, Volda rådhus Dato: Tid: 13:00 Utval: Forvaltningsutvalet Møtestad: Dalsfjorden, Volda rådhus Dato: 20.11.2018 Tid: 13:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Magnar Sunde Leiar AP Øyvind Festø Nestleiar

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

SMIL og drenering i tildeling av rammer og føringar - kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane

SMIL og drenering i tildeling av rammer og føringar - kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane Vår dato: Vår ref: 15.02.2019 2019/4019 Dykkar dato: «REFDATO» Dykkar ref: «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Saksbehandlar, innvalstelefon Trude Knutzen Knagenhjelm, 5764 3094

Detaljer

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: Tid: 13:00 15:05

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: Tid: 13:00 15:05 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 11.04.2019 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

Namn Funksjon Representerer Solbjørg Helen Krossli Marjala Medlem FL R/SV/SP/KRF Kirsten Syljeset Medlem H

Namn Funksjon Representerer Solbjørg Helen Krossli Marjala Medlem FL R/SV/SP/KRF Kirsten Syljeset Medlem H Møteprotokoll Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etasje, Fylkeshuset Dato: 31.05.2016 Tidspunkt: 09:00-12:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 23.05.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Ullensvang herad Formannskapet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Formannskapet. Møteprotokoll Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: 12.10.2015 Møtetid: Kl. 08:35-12:40 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 51/2015 62/2015 Medlemmer: Risan, Gard Hjørnevik Bleie, Terje S. Hope,

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 06.02.2018 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Edvin Dale Medlem FRP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Edvin Dale Medlem FRP MØTEPROTOKOLL Utval: Tenesteutval for oppvekst og kultur Møtestad: Voldsfjorden, Rådhuset Dato: 13.06.2018 Tid: 12.00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Rebecca Riise Bjerknes Leiar

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ellen Karoline Hovstad Leiar. Forfall: Namn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ellen Karoline Hovstad Leiar. Forfall: Namn Funksjon Representerer 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Seniorsenteret - Fitjar kultur- og idrettsbygg Dato: 25.08.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ellen Karoline

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: og frå kl

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: og frå kl MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: 07.06.04 Tid: 08.30 13.00 og frå kl 16.30 16.45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

Desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg løyving 2017.

Desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg løyving 2017. Side 1 av 6 Nærings - og kulturavdelinga Notat Sakshandsamar: Guro Høyvik E - post: Guro.Hoyvik@sfj.no Tlf. : 41530608 Vår ref. Sak nr.: 16 / 7002-95 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34700

Detaljer