AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket"

Transkript

1 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn kopirs i sin hlht utn ndringr md mindr dt på forhånd innhnts skriftlig tillatls fra 3M, og (2) vrkn kopin llr originaln vidrslgs llr på annn måt distriburs md dn hnsikt å profittr på dtt. Dokumntnr.: Vrsjonsnr.: 3.04 Utgitt: 24/03/2016 Erstattr: 18/12/2014 Vrsjonsnr. transport: 2.00 (09/08/2015) Dtt sikkrhtsdatabladt r utarbidt i ovrnsstmmls md kravn i REACH forordning (1907/2006) og dns ndringr. AVSNITT 1: Idntifikasjon av stofft/stoffblandingn og slskapt/fortakt 1.1. Produktidntifikator 3M Polyolfin-Grunning for Thrmoplast Produktidntifikasjonsnumr YP Idntifisrt rlvant bruksområdr for stofft llr stoffblandingn og bruk som dt advars mot Idntifisrt bruksområdr Autoprodukt. Primr og hftformidlr for plastovrflatr i instrumntr og lktrisk utstyr, mtallbskyttls og / llr rngjøring Nærmr opplysningr om lvrandørn av sikkrhtsdatabladt Adrss: 3M Norg AS, Hvamvin 6, Postboks 100, 2026 Skjttn. Tlf: E-post: Nttsid: Nødtlfonnummr Giftinformasjonssntraln: AVSNITT 2: Faridntifikasjon 2.1. Klassifisring av stofft llr stoffblandingn CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Klassifisring: Arosol, Katgori 1 - Arosol 1; H222, H229 Alvorlig øyskad/øyirritasjon, katgori 2 - Ey Irrit. 2; H319 Etsnd/irritrnd for hudn, katgori 2 - Skin Irrit. 2; H315 Rproduksjonstoksisitt, katgori 2 - Rpr. 2; H361 Spsifikk målorgantoksisitt - nkltksponring, katgori 3 - STOT SE 3; H336 Spsifikk målorgantoksisitt - gjntatt ksponring, katgori 2 - STOT RE 2; H373 Farlig for vannmiljøt, kronisk katgori 3 - Aquatic Chronic 3; H412 Sid: 1 av 14

2 For fullstndig tkst på H-stningr, s avsnitt Mrkingslmntr CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Signalord FARE. Symbolr: GHS02 (Flamm) GHS07 (Utropstgn) GHS08 (Hlsfar) Farpiktogram Innholdsstoffr: Bstanddlr CAS-nr Vkt% Tolun Farstningr: H222 H229 H319 H315 H336 H361d Ekstrmt brannfarlig arosol. Bholdr undr trykk: Kan ksplodr vd oppvarming. Gir alvorlig øyirritasjon. Irritrr hudn. Kan forårsak døsight llr svimmlht. Mistnks for å kunn gi fostrskadr. H373 Kan forårsak organskadr vd langvarig llr gjntatt ksponring: nrvsystm sansorganr H412 Skadlig, md langtidsvirkning, for liv i vann. Sikkrhtsstningr Forbyggnd: P210A P211 P251 P260E Lagring: P410 + P412 Holds vkk fra varm, varm ovrflatr, gnistr, åpn ild og andr antnnlsskildr. Røyking forbudt. Ikk spray mot åpn flamm llr annn tnnkild. Må ikk punktrs llr brnns, slv ikk ttr bruk. Ikk innånd damp/arosolr. Bskytts mot sollys. Må ikk utstts for tmpraturr høyr nn 50 C /122 F. Avfall: P501 Innhold/bholdr lvrs i hnhold til gjldnd lokal/rgional/nasjonal/intrnasjonal rglvrk. 2% av blandingn bstår av bstanddlr md ukjnt akutt oral giftight. 34% av blandingn bstår av bstanddlr md ukjnt akutt giftight vd hudkontakt. Sid: 2 av 14

3 Innholdr 2% av ingrdinsr md ukjnt far for vannmiljøt. Øvrig opplysningr om mrktikttn: Oppdatrt iht EU forordning 648/2004 om vask- og rngjøringsmidlr. H304 r ikk nødvndig på tikttn sidn produktt r n arosol. Ingrdinsr iht. EU forordning 648/2004 om vask- og rngjøringsmidlr: < 5 % halognrt hydrokarbonr Andr farr Ingn kjnt AVSNITT 3: Sammnstning/opplysningr om bstanddlr Bstanddlr CAS-nr EC-nr. Vkt% Klassifisring Tolun Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Rpr. 2, H361d; STOT SE 3, H336; STOT RE 2, H373 (CLP) Ey Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412 (Egn) Propan Flam. Gas 1, H220; Prss.Gas, H280 - Mrknad U (CLP) Butan Flam. Gas 1, H220; Prss.Gas, H280 - Mrknad C,U (CLP) Isobutan Flam. Gas 1, H220; Prss.Gas, H280 - Mrknad C,U (CLP) S avsnitt 16 for fullstndig tkst på vntull H-stningr listt i dtt avsnittt For informasjon om bstanddlns grnsvrdi llr PBT llr vpvb status, s avsnitt 8 og 12 i dtt sikkrhtsdatabladt. AVSNITT 4: Førsthjlpstiltak 4.1. Bskrivls av førsthjlpstiltak Innånding: Bring vdkommnd til frisk luft. Kontakt lg. Hudkontakt: Vask umiddlbart md såp og vann. Tilsølt klær må fjrns og vasks før d bruks på nytt. Drsom tgn/symptomr utvikls må lg kontakts. Øykontakt: Skyll md stor mngdr vann. Fjrn vntull kontaktlinsr drsom dt nklt lar sg gjør. Fortstt skyllingn. Hvis tgn/symptomr vdvarr, kontakt lg. Svlging: Skyll munnn. Søk lghjlp vd ubhag D viktigst symptomn og virkningn, båd akutt og forsinkd S avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologisk virkningr 4.3. Angivls av om umiddlbar lghjlp og spsialbhandling r nødvndig Sid: 3 av 14

4 Eksponring som følg av forsttlig misbruk kan forårsak økt myokardisk ovrfølsomht. Unngå brukn av sympatomimtisk prparatr md mindr dtt r hlt nødvndig. AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slokkingsmidlr Vlg t brannslukkingsmiddl som r gnt for omkringliggnd brann Særlig farr knyttt til stofft llr stoffblandingn Varm fra brann kan forårsak at lukkd bholdr ksplodrr grunnt økt trykk. Farlig ndbrytnings- llr biproduktr Stoff Karbonmonoksid Karbondioksid Irritrnd dampr llr gassr Btingls Undr forbrnning Undr forbrnning Undr forbrnning 5.3. Råd til brannslokkingsmannskap Vann kan ikk slukk brann ffktivt, mn bør imidlrtid bruks til ndkjøling av brannksponrt bholdr og ovrflatr og til å avvrg ksplosiv lkkasj. AVSNITT 6: Tiltak vd utilsiktd utslipp 6.1. Prsonlig forsiktightsrglr, prsonlig vrnutstyr og nødrutinr Evakur områdt. Holds vkk fra varm/gnistr/åpn flamm/varm ovrflatr. Røyking forbudt. Bruk bar vrktøy som ikk avgir gnistr. Vntilr områdt md frisk luft. For stor utslipp, llr søl i avgrnsd områdr, sørg for mkanisk vntilasjon for å spr llr sug ut dampn i tråd md god yrkshyginisk praksis. Advarsl! En motor kan vær n antnnlsskild og kan forårsak at lttantnnlig støv i områdt antnns llr ksplodrr. S øvrig avsnitt i databladt vdrørnd informasjon om hlsrisiko, ånddrttsvrn, vntilasjon og prsonlig vrnutstyr Forsiktightsrglr md hnsyn til miljø Unngå utslipp til miljøt Mtodr og matrialr for oppsamling og rnsing Forsgl boksn hvis mulig. Plassr boksn som lkkr i t god vntilrt områd, fortrinnsvis i t avtrkksskap llr om nødvndig utndørs på n ugjnnomtrnglig ovrflat inntil man får skafft til vi n passnd bholdr for boksn llr innholdt. Dmm opp spill. Tilsølt områd dkks md t brannslokkingsskum brgnt til bruk på løsmidlr som alkoholr og acton, som kan løss i vann. Barbid sølt fra yttrkantn og innad, dkk til md bntonitt, vrmikulitt llr kommrsilt uorganisk absorbrnd matrial. Bland inn tilstrkklig absorbnt til dt virkr tørt. Husk, å tilstt absorbrnd matrialr vil ikk fjrn fysisk farr, hls- llr miljøfarr Saml så my som mulig av sølt matrial vd bruk av ikk-gnistdannnd rdskap. Plassr i n gnt mtallbholdr godkjnt for transport av ansvarlig myndightr. Fjrn rstn md t passnd løsmiddl utvalgt av n kvalifisrt og bmyndigt prson. Vntilr områdt md frisk luft. Ls og følg forholdsrgln på løsmiddltikttn og i dt tilhørnd sikkrhtsdatablad. Lukk bholdrn. Avhnd dt oppsamld matrialt så raskt som mulig Hnvisning til andr avsnitt Rfr to Sction 8 and Sction 13 for mor information AVSNITT 7: Håndtring og lagring 7.1. Forsiktightsrglr for sikkr håndtring Kun til yrksmssig bruk. Skal ikk håndtrs før all advarslr r lst og oppfattt. Holds vkk fra varm/gnistr/åpn flamm/varm ovrflatr. Røyking forbudt. Ikk spray mot åpn flamm llr annn tnnkild. Må ikk punktrs llr brnns, slv ikk ttr bruk. Ikk innånd støv/røyk/gass/tåk/damp/arosolr. Må ikk komm i kontakt md øyn, hudn Sid: 4 av 14

5 llr klær. Ikk spis, drikk llr røyk vd bruk av produktt. Vask grundig ttr bruk. Unngå utslipp til miljøt. Unngå kontakt md oksidasjonsmidlr (f.ks klor, kromsyr tc.) Bruk påkrvd prsonlig vrnutstyr (f.ks hanskr, ånddrttsvrn..) 7.2. Vilkår for sikkr lagring, hrundr vntull ufornlightr Oppbvars på t godt vntilrt std. Hold bholdrn ttt lukkt. Bskytts mot sollys. Må ikk utstts for tmpraturr ovr 50 C/ 122 F. Bskytts mot sollys. Oppbvars på t godt vntilrt std. Må ikk lagrs varmt. Lagrs ikk sammn md syrr. Oppbvars adskilt fra oksidasjonsmidlr Særlig() sluttanvndls(r) S informasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbfalingr om håndtring og lagring. S avsnitt 8 for ksponringskontroll og anbfalingr om prsonlig vrnutstyr. AVSNITT 8: Eksponringskontroll/prsonlig bskyttls 8.1. Kontrollparamtr Grnsvrdir Hvis n bstanddl r oppført i avsnitt 3 mn ikk viss i tablln ndnfor, r grnsvrdi ikk for bstanddln. Bstanddlr CAS-nr Dtaljr Grns Anmrkningr Butan Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 600 mg/m3(250 ppm) Tolun Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 94 mg/m3(25 Hudopptak (H) ppm) Propan Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 900 mg/m3(500 ppm) Norsk forskrift : Tiltaksvrdir og grnsvrdir for forurnsningr i arbidsatmosfærn Gj.sn: gjnnomsnittskonsntrasjon ovr n 8-timrspriod S: Kortidsvrdi T: Takvrdi 8.2. Eksponringskontroll Hnsiktsmssig tknisk kontrollr Ikk bli værnd i områdr hvor dt kan vær manglfull tilgang på oksygn. Bruk vanlig fortynningsvntilasjon og/llr spsialvntilasjon f.ks. punktavsug for å kontrollr at luftbårn ksponring holds undr tiltaksvrdir og grnsvrdir og/llr kontrollr tåk, damp llr spray. Hvis vntilasjonn ikk r tilfrdsstillnd, bruk gnt ånddrttsvrn Prsonlig vrnutstyr Vrn av øyn/ansikt For å unngå kontakt md øyn / ansikt, vlg og bruk øy/ansiksbskyttls basrt på hva som frmkommr gjnnom n ksponringsvurdring. Følgnd vrnutstyr bør bnytts aln llr i kombinasjon ttr bhov for å forhindr kontakt md øynn /ansikt: Vrnbrillr md vntilr Hud- og håndvrn For å unngå hudkontakt, vlg og bruk hanskr og/llr vrnklær basrt på hva som frmkommr gjnnom n ksponringsvurdring. Valgt bør vær basrt på bruksfaktorr slik som ksponringsnivår, konsntrasjon av stoff llr stoffblanding, hyppight, varight, fysisk utfordringr slik som kstrm tmpraturr llr andr forhold. Konfrr md din lvrandør av hanskr og/llr vrnklær for valg av gnd matrialr. Mrk: Nitrilhanskr kan bruks ovr laminathanskr for å forbdr bvglightn. Hanskr av følgnd matrial(r) anbfals: Stoff Tykkls (mm) Gjnnomtrngningstid Sid: 5 av 14

6 Fluorgummi Ingn data Ingn data Polyvinylalkohol (PVA) Ingn data Ingn data Polymrlaminat Ingn data Ingn data Hvis dtt produktt blir brukt på n måt som rprsntrr t høyr potnsial for ksponring (f. ks. spraying, høyt sprutpotnsial tc. ), kan dt vær nødvndig md bruk av bskyttlssdrss. For å unngå kontakt, vlg og bruk kroppsbskyttls basrt på hva som frmkommr gjnnom n ksponringsvurdring. Følgnd vrnklær anbfals: Forkl av polymrlaminat Ånddrttsvrn Vlg og bruk ånddrttsvrn basrt på n ksponringsvurdring. Basrt på konsntrasjonn av luftforurnsningr i arbidsatmosfærn vlgs n av følgnd typ(r) godkjnt ånddrttsvrn: Halv- llr hlmask md filtr mot organisk dampr. Europisk standardr (CEN): EN405:2001 llr EN140/EN141 llr EN136/EN141. For vildning om valg av gnt ånddrttsvrn, vnnligst s llr kontakt vrnavdlingn vd 3M Norg AS tlf.: AVSNITT 9: Fysisk og kjmisk gnskapr 9.1. Opplysningr om grunnlggnd fysisk og kjmisk gnskapr Fysisk tilstand Væsk Spsifikk fysisk form: Sprayboks Utsnd/Lukt Søt, krydrt lukt. Klar arosol. Dtksjonsgrns lukt Ingn informasjon ph Ikk aktult Kokpunkt/kokområd Ikk aktult Smltpunkt Ikk aktult Antnnlight (fast stoff, gass) Ikk aktult Eksplosjonsgnskapr: Ikk klassifisrt Oksidasjonsgnskapr: Ikk klassifisrt Flammpunkt -4 ºC [Tstmtod:Closd Cup] Slvantnnlsstmpratur Ingn informasjon Ndr ksplosjonsgrns (LEL) Ingn informasjon Øvr ksplosjonsgrns (UEL) Ingn informasjon Damptrykk Ingn informasjon Rlativ tttht 0,76 [Std. rf.:vann = 1] Vannløslight Ingn informasjon Løslight ikk-vann Ingn informasjon Fordlingskoffisint: n-oktanol/vann Ingn informasjon Fordamping: Ingn informasjon Damptttht Ingn informasjon Ndbrytningstmpratur Ingn informasjon Viskositt Ikk aktult Tttht 0,76 g/cm Andr opplysningr Andl flyktig 97,8 vkt% AVSNITT 10: Stabilitt og raktivitt Raktivitt Produktt kan vær raktivt md viss forbindlsr undr viss forhold, s informasjon gitt undr andr ovrskriftr i dtt avsnittt. Sid: 6 av 14

7 10.2. Kjmisk stabilitt Stabil Mulight for farlig raksjonr Farlig polymrisasjon vil ikk forkomm Forhold som skal unngås Varm Gnistr og/llr flammr Ufornlig matrial Strk oksidasjonsmidlr Farlig ndbrytningsproduktr Stoff Ingn kjnt. Btingls S avsnitt 5.2 for farlig ndbrytningsproduktr undr forbrnning. AVSNITT 11: Toksikologisk opplysningr Drsom n særskilt av n bstanddl r fastsatt av utøvnd myndight, samsvarr muligns ikk informasjonn undr md kjmikalits angitt i avsnitt 2 og/llr avsnitt 3. I tillgg r utsagn og data prsntrt i avsnitt 11 basrt på FNs GHS brgningsrglr og r utldt fra 3Ms vurdringr Opplysningr om toksikologisk virkningr Tgn og symptomr på ksponring Basrt på tstdata og/llr informasjon om bstanddlr, kan dtt produktt gi følgnd hlsffktr: Innånding: Forsttlig misbruk og innånding kan vær skadlig llr livstrund. Kvlning: tgn/symptomr kan innbfatt rask puls og hurtig ånddrtt, sløvht, hodpin, svkkt koordinasjonsvn og dømmkraft, forutn kvalm, brkningr, alvorlig sløvht, krampr, koma og til slutt død. Luftvisirritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt host, nysing, rnnnd ns, hodpin, hsht, og smrtr i ns og svlg. Kan gi øvrig hlsffktr (s undr). Hudkontakt: Hudirritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt rødht på ksponringsstdt, hvls, klø, tørrht, sprkkdannls, svi og smrt. Øykontakt: Modrat øyirritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt rødht, hvls, smrtr, tårr og slørt og tåkt syn. Svlging: Mag/tarm irritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt smrtr i bukn, magsyk, kvalm, oppkast og diarè. Kan gi øvrig hlsffktr (s undr). Øvrig hlsffktr: Enkltksponring kan før til ffktr på målorganr: Påvirkning av sntralnrvsystmt: tgn/symptomr kan innbfatt hodpin, ørht, søvnight, mangl på koordinasjon, Sid: 7 av 14

8 kvalm, ndsatt raksjonsvn, slørt tal, svimmlht og bvisstløsht. En nklt ksponring ovr grnsvrdir, kan forårsak: Effktr på hjrtt: Tgn / symptomr kan innbfatt urglmssig hjrtrytm (arytmi), bsvimls, brystsmrtr, og kan vær dødlig. Langvarig llr gjntatt ksponring kan før til ffktr på målorganr: Påvirkning av synt: tgn/ symptomr kan innbfatt slørt syn llr ndsatt synsvn. Påvirkning av hørsl: tgn/symptomr kan innbfatt hørslsskadr, balansforstyrrlsr og ørsus. Påvirkning av luktorgan: tgn/ symptomr kan innbfatt rdusrt vn til å lukt og/ llr fullstndig tap av luktsans. Nvrologisk ffktr: tgn/symptomr kan innbfatt prsonlightsforandringr, manglfull koordinasjonsvn, bortfall av hudfølls, prikking og nummnht i armr og bn, musklsvakht, skjlvingr og/llr ndringr i blodtrykk og hjrtrytm. Rproduksjon/utviklingstoksisitt: Innholdr t kjmikali llr kjmikalir som kan mdfør fostrskadr llr hmmt forplantningsvn. Toksikologisk data Hvis n bstanddl r oppført i avsnitt 3 mn ikk viss i tablln ndnfor, r dt ntn ingn data llr dt r ikk tilstrkklig data for. Akutt giftight Navn Eksponrin Art Vrdi gsvi Produkt Drmal Ingn data ; brgnt ATE >5 000 mg/kg Produkt Svlging Ingn data ; brgnt ATE >5 000 mg/kg Tolun Drmal Rott LD mg/kg Tolun Innånding - Rott LC50 30 mg/l damp (4 timr) Tolun Svlging Rott LD mg/kg Propan Innåndinggass Rott LC50 > ppm (4 timr) Isobutan Innåndinggass Rott LC ppm (4 timr) Butan Innåndinggass Rott LC ppm (4 timr) ATE = stimrt akutt giftight (acut toxicity stimat) Etsnd llr irritrnd for hudn Navn Art Vrdi Tolun Kanin Irritrnd Propan Kanin Minimalt irritrnd Isobutan Faglig Ingn vsntlig irritasjon vurdring Butan Faglig vurdring Ingn vsntlig irritasjon Alvorlig øyskad llr øyirritasjon Navn Art Vrdi Tolun Kanin Modrat irritrnd Propan Kanin Svakt irritrnd Isobutan Faglig Ingn vsntlig irritasjon vurdring Butan Kanin Ingn vsntlig irritasjon Sid: 8 av 14

9 Snsibilisrnd vd hudkontakt Navn Art Vrdi Tolun Marsvin Ikk snsibilisrnd Snsibilisrnd vd innånding For bstanddln() r dt ntn ingn data llr dt r ikk tilstrkklig data for. Kjønnscllmutagnitt Navn Eksponr ingsvi Vrdi Tolun In vitro Ikk mutagnt Tolun In vivo Ikk mutagnt Propan In vitro Ikk mutagnt Isobutan In vitro Ikk mutagnt Butan In vitro Ikk mutagnt Krftfrmkallnd gnskapr Navn Eksponr Art Vrdi ingsvi Tolun Drmal Mus Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Tolun Svlging Rott Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Tolun Innånding Mus Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Rproduksjonstoksisitt Effktr på rproduksjon og/llr utvikling Navn Eksponr ingsvi Vrdi Art Tstrsultat Eksponring stid Tolun Innånding Non positiv data for kvinnlig rproduksjon, mn ikk tilstrkklig for yrksksponr ing Tolun Innånding Non positiv data for mannlig Rott NOAEL 2,3 1 gnrasjon rproduksjon, mn ikk tilstrkklig for mg/l Tolun Svlging Giftig for utvikling Rott LOAEL 520 mg/kg/day vd svangrskap Tolun Innånding Giftig for utvikling Målorgan(r) forgiftning og/llr misbruk Spsifikk målorgantoksisitt - nkltksponring Navn Eksponr ingsvi Målorgan(r) Vrdi Art Tstrsultat Eksponrings tid Tolun Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Tolun Innånding irritasjon av luftvin Non positiv data, mn ikk Tolun Innånding immunsystm Non positiv data, mn ikk Mus NOAEL 3 timr 0,004 mg/l Tolun Svlging påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht forgiftning og/llr misbruk Propan Innånding ffktr på hjrtt Forårsakr organskadr Propan Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Propan Innånding irritasjon av All data r ngativ Sid: 9 av 14

10 luftvin Isobutan Innånding ffktr på hjrtt Forårsakr organskadr Flr dyrartr Isobutan Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht og dyr Isobutan Innånding irritasjon av luftvin All data r ngativ Mus Butan Innånding ffktr på hjrtt Forårsakr organskadr Butan Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht og dyr Butan Innånding hjrt Non positiv data, mn ikk Hund NOAEL ppm Butan Innånding irritasjon av All data r ngativ Kanin luftvin 25 minuttr Spsifikk målorgantoksisitt - gjntatt ksponring Navn Eksponr ingsvi Målorgan(r) Vrdi Art Tstrsultat Eksponring stid Tolun Innånding hørslsystm nrvsystm øyn luktsystm Forårsakr organskadr vd langvarig llr gjntatt ksponring. forgiftning og/llr misbruk Tolun Innånding luftvin Non positiv data, mn ikk Rott LOAEL 2,3 15 måndr mg/l Tolun Innånding hjrt lvr nyr Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 11,3 15 ukr og/llr blær mg/l Tolun Innånding hormonsystm Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 1,1 4 ukr mg/l Tolun Innånding immunsystm Non positiv data, mn ikk Mus 20 dagr Tolun Innånding bin, tnnr, nglr og/llr hår Non positiv data, mn ikk Mus NOAEL 1,1 mg/l 8 ukr Tolun Innånding hmatopoitisk systm vaskulærsystm Non positiv data, mn ikk Tolun Svlging nrvsystm Non positiv data, mn ikk Tolun Svlging hjrt Non positiv data, mn ikk Tolun Svlging lvr nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 625 mg/kg/day Rott NOAEL mg/kg/day Flr NOAEL dyrartr mg/kg/day Mus NOAEL 600 mg/kg/day Mus NOAEL 105 mg/kg/day Mus NOAEL 105 mg/kg/day Rott NOAEL ppm Rott NOAEL ppm Tolun Svlging hmatopoitisk systm Non positiv data, mn ikk Tolun Svlging hormonsystm Non positiv data, mn ikk Tolun Svlging immunsystm Non positiv data, mn ikk Isobutan Innånding nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Butan Innånding nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Butan Innånding blod All data r ngativ Rott NOAEL ppm yrkskspon ring 13 ukr 13 ukr 13 ukr 14 dagr 28 dagr 4 ukr 13 ukr 90 dagr 90 dagr Aspirasjonsfar Navn Tolun Vrdi Aspirasjonsfar Bruk kontaktinformasjonn på først sid av dtt sikkrhtsdatabladt for yttrligr toksikologisk informasjon om produktt og/llr bstanddln. AVSNITT 12: Økologisk opplysningr Sid: 10 av 14

11 Drsom n særskilt av n bstanddl r fastsatt av utøvnd myndight, samsvarr muligns ikk informasjonn undr md kjmikalits angitt i avsnitt 2 og/llr avsnitt 3. I tillgg r utsagn og data prsntrt i avsnitt 12 basrt på FNs GHS brgningsrglr og r utldt fra 3Ms vurdringr Giftight Ingn tstdata for produkt Stoff CAS-nr Organism Typ Eksponring Tst Tstrsultat sluttpunkt Tolun Grønnalg Eksprimnt 72 timr EC50 12,5 mg/l Tolun Daphnia Eksprimnt 48 timr LC50 3,78 mg/l Tolun Shpshad Eksprimnt 28 dagr NOEC 3,2 mg/l Minnow Butan Data ikk llr utilstrkklig for Isobutan Data ikk vkt% llr utilstrkklig for Propan Data ikk llr utilstrkklig for Tolun Coho Salmon Eksprimnt 96 timr LC50 5,5 mg/l Prsistns og ndbrytbarht Stoff CAS-nr Typ tst Varight Typ studi Tstrsultat Protokoll Propan Eksprimnt Fotolytisk 27.5 dagr (t Andr mtodr Fotolys halvringstid (i 1/2) Isobutan Eksprimnt Fotolys Butan Eksprimnt Fotolys Tolun Eksprimnt Fotolys Tolun Eksprimnt Biodgradring Bioakkumulringsvn luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) 13.7 dagr (t 1/2) 6.3 dagr (t 1/2) Andr mtodr Andr mtodr Halvringstid (t 5.38 dagr (t Andr mtodr 1/2) 1/2) 100 vkt% OECD 301C - MITI (I) 14 dagr Biologisk oksygnforbruk Stoff CAS-nr Typ tst Varight Typ studi Tstrsultat Protokoll Propan Data ikk I/A I/A I/A I/A Sid: 11 av 14

12 llr utilstrkklig for Isobutan Eksprimnt Biokonsntrasj on Tolun Eksprimnt Bioakkumulri ng Butan Eksprimnt Biokonsntrasj on Bioakkumulasj onsfaktor 1.97 Andr mtodr log Pow 2.73 Andr mtodr log Pow 2.88 Andr mtodr Mobilitt i jord Kontakt 3M for mr informasjon Rsultatr av PBT- og vpvb-vurdring Ingn informasjon på nåværnd tidspunkt. Kontakt 3M for mr informasjon Andr skadlig virkningr Ingn informasjon AVSNITT 13: Disponring 13.1 Avfallsbhandlingsmtodr S avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologisk virkningr Brnns i t godkjnt forbrnningsanlgg. Anlggt må kunn bhandl sprayboksr. Tomm bholdr/ fat som bruks til transport og håndtring av farlig kjmikalir (kjmisk stoffr/ blandingr/ prparatr klassifisrt som farlig i hnhold til gjldnd forskriftr) skal vurdrs, lagrs, bhandls og avhnds som farlig avfall md mindr annt r bskrvt i gjldnd avfallsforskrift. Rådfør md rspktiv myndightr for å bstmm bhandlings- og disponringsfasilittr. Anbfalt avfallsgruppr basrs på hvordan produktt anvnds. Ettrsom dtt r utnfor 3Ms kontroll, anbfals ingn avfallskod(r) for produktr ttr bruk. Vnnligst rfrr til avfallsforskriftn (FOR nr 930: Forskrift om gjnvinning og bhandling av avfall) for å tildl riktig avfallsgrupp til ditt avfall. Sørg for at nasjonal og/llr rgional rgulringr ovrholds, og bruk alltid offntlig godkjnt innsamlr, mottaks- llr bhandlingsanlgg for farlig avfall vd avhnding. EAL-kod (som solgt produkt): * Gass i trykkbholdr (hrundr halonr) som innholdr farlig stoffr EAL-kod (produktmballasj ttr bruk) mballasj av mtall Avfallsstoffnummr 7055 Sprayboks AVSNITT 14: Transportopplysningr YP Sid: 12 av 14

13 ADR/RID UN1950, AEROSOLBEHOLDERE, unntatt mngd, 2.1, (E), ADR-klass 5F. IMDG-kod: UN1950, AEROSOLS, 2.1, IMDG-Cod sgrgation cod: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS: FD,SU. ICAO/IATA UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1. AVSNITT 15: Opplysningr om bstmmlsr Særlig bstmmlsr/særskilt lovgivning om sikkrht, hls og miljø for stofft llr stoffblandingn Krftfrmkallnd gnskapr Bstanddlr CAS-nr Klassifisring Rglvrk Tolun Gr. 3: Ikk klassifisrbart IARC - Intrnational Agncy for Rsarch on Cancr Global invntory status Kontakt 3M for yttrligr informasjon Vurdring av kjmikalisikkrht Ikk aktult AVSNITT 16: Andr opplysningr List ovr rlvant H-stningr H220 H222 H225 H229 H280 H304 H315 H319 H336 H361d H373 H412 Ekstrmt brannfarlig gass. Ekstrmt brannfarlig arosol. Mgt brannfarlig væsk og damp. Bholdr undr trykk: Kan ksplodr vd oppvarming. Innholdr gass undr trykk; kan ksplodr vd oppvarming. Kan vær dødlig vd svlging om dt kommr nd i luftvin. Irritrr hudn. Gir alvorlig øyirritasjon. Kan forårsak døsight llr svimmlht. Mistnks for å kunn gi fostrskadr. Kan forårsak organskadr vd langvarig llr gjntatt ksponring. Skadlig, md langtidsvirkning, for liv i vann. Informasjon om ndringr: Avsnitt 2: Tillggsinformasjon - informasjon bl slttt. Avsnitt 2: EU dtrgntdirktiv tikttkommntar - informasjon bl slttt. Avsnitt 2: Idntifikasjon av rlvant farr - informasjon bl slttt. Etiktt: CLP - informasjon bl ndrt. Etiktt: CLP Utsagn miljøfar - informasjon bl tilføyd. Etiktt: CLP prosnt ukjnt - informasjon bl tilføyd. Etiktt: CLP sikkrhtsstningr- Avfall - informasjon bl tilføyd. Etiktt: CLP sikkrhtsstningr- Forbyggnd - informasjon bl ndrt. Etiktt: CLP Farstning målorgantoksisitt - informasjon bl ndrt. Etiktt: Symboltkst - informasjon bl slttt. Etiktt: Piktogram - informasjon bl slttt. Etiktt: Signalord - informasjon bl ndrt. Avsnitt 2: Informasjon om innholdsstoff - informasjon bl slttt. Avsnitt 2: R-stningsrfrans - informasjon bl slttt. Mrknad - informasjon bl slttt. R-stning - informasjon bl slttt. Sid: 13 av 14

14 S-stning - informasjon bl slttt. Avsnitt 3: Tabll - informasjon bl ndrt. Avsnitt 3: Informasjon - informasjon bl ndrt. Avsnitt 3: Rfrans til avsnitt 16 for informasjon om H-stningr - informasjon bl tilføyd. Avsnitt 3: Informasjon - informasjon bl slttt. Avsnitt 3: Rfrans til avsnitt 15 for informasjon om mrknad - informasjon bl slttt. Avsnitt 6: Informasjon - informasjon bl ndrt. Avsnitt 7: Håndtring og lagring - informasjon bl ndrt. Avsnitt 7: Informasjon - informasjon bl ndrt. Avsnitt 8: Tabll grnsvrdir - informasjon bl ndrt. Avsnitt 9: Informasjon - informasjon bl tilføyd. Avsnitt 9: Informasjon - informasjon bl slttt. Avsnitt 11: Tabll akutt giftight - informasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Informasjon om svlging - informasjon bl ndrt. Avsnitt 12: Informasjon om bstanddls økotoksisitt - informasjon bl ndrt. Avsnitt 12: Informasjon - informasjon bl ndrt. Avsnitt 16: List ovr rlvant R-stningr - informasjon bl slttt. S avsnitt 8 og 13 for yttrligr informasjon - informasjon bl ndrt. Tabll for H-stningr - informasjon bl ndrt. Avsnitt 16: UK disclamr - informasjon bl ndrt. Enhvr bfatning md dtt produktt r forbundt md risiko slik dt r bskrvt i dtt sikkrhtsdatabladt og på vår nttsidr md vntull hnvisningr/linkr (hrttr samlt bnvnt som "tilhørnd informasjon"). Brukrn pliktr å stt sg inn i dn tilhørnd informasjonn som r gitt om produktt, hrundr om forholdsrglr og om risiko vd bfatning, bruk, håndtring, lagring m.v. Dn tilhørnd informasjonn r utarbidt på grunnlag av kjnt opplysningr om produktt og dts innhold på omstningstidspunktt, samt vår oppfatning om bruk og håndtring av produktt undr normal forhold. Vi skal ikk holds ansvarlig for a) nhvr bfatning md og bruk av produktt som ikk r i samsvar md anbfalingr gitt i dn tilhørnd informasjonn, b) for nhvr skad som kan rlatrs til llr som skylds risiko/omstndightr som r bskrvt i dn tilhørnd informasjonn, og c) for nhvr skad som skylds at produktt r brukt til annt formål nn som t sluttprodukt, hrundr at produktt r brukt i kombinasjon md andr produktr llr prosssr. S for 3M Norg AS sin sikkrhtsdatabladr. Sid: 14 av 14

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M EZ Fix Flxibl Patch PN 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31 1 / 6 AVSNITT 1: Identifikasjon av substansen/stoffblanding og ansvarlig firma/foretak 1.1 Produktopplysninger Produktnavn: 150ml Artikkelnummer: S7501101 1.2 Relevant bruk av substansen eller stoffblanding

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD ifølg Forordning CE nr. 1907/2006 (REACH) SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD SSS 100 Finixa sprøytbar karossri ttting - 290ml Hvit SSS 200 Finixa sprøytbar karossri ttting - 290ml

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at:

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2013, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2010, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2017, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at:

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, Meguiar's, Inc. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av Meguiar's, Inc. produkter er tillatt

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Penta H Refill Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Reiniger SE Aerosol

SIKKERHETSDATABLAD Reiniger SE Aerosol Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.05.2006 Revisjonsdato 24.09.2013 Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Rensespray

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE Utstedt: 2. mars 2016 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante bruksområder for stoffet /stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Srhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Arbeidsseminar om klassifisering og merking av stoffblandinger

Arbeidsseminar om klassifisering og merking av stoffblandinger 1 Arbeidsseminar om klassifisering og merking av stoffblandinger TID: 28. JANUAR KL. 0930-1500 STED: MILJØDIREKTORATET I GRENSESVINGEN 7 PÅ HELSFYR I OSLO Oppgaver Oppgave Tema 1 Helsefare 1.1 Klassifisering

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Putty Quick Refill Pack 36841 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Espe Adper Prompt L-Pop Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Impregum Penta H DuoSoft Quick Refill 31768 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer