SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 12/1307

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 12/1307"

Transkript

1 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 12/1307 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR SFO Rådmannens forslag til vedtak: Vedtektene for skolefritidsordningen revideres i henhold til vedlagte forslag. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Forslag til vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Sigdal Saksutredning Konklusjon: På bakgrunn av saken: «alternativ SFO løsning som vil gi lavere driftskostnader og føre til enklere administrering av tilbudet», og behovet for en tydeligere avklaring i forhold til prosedyrer rundt punkt 2.4: Opptaksperiode og oppsigelse av skolefritidsplassen, pkt. 2.5 foreldrebetaling og en presisering i pkt. 2.7 Daglig oppholdstid og årlig åpningstid, endres vedtektene for SFO med virkning fra skoleåret 2015/2016. Saken var oppe til behandling i Formannskapet Der ble følgende vedtatt: «Saken utsettes, i lys av vedtak i 15/4: Innholdet i aktuelle sak sendes på høring i de lokale FAU er ved skolene i Sigdal.» Sak 15/4 Alternative SFO løsning som vil gi lavere driftskostnader og føre til enklere administrering av tilbudet, har nå vært på høring. Det kom ingen innspill til saken innen høringsfristen og vedtektene for skolefritidsordningen legges frem for ny behandling. Bakgrunn Skolefritidsordningen er hjemlet i 13-7 i Opplæringslova der det heter følgende: Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for årstrinn, og for barn med særskilte behov på årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal vere eigna for formålet. Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om: a. eigarforhold b.kven som er opptaksmyndigheit c. opptakskriterium

2 d. opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen e. foreldrebetaling f. leike og oppholdsareal g. daglig opphaldstid og årlig opningstid h. bemanning og leiing Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet kan gjere unntak frå kravet. Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra. Regelen i 10-9 første, andre og fjerde ledd gjeld for tilsetjing i skolefritidsordninga. Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei elles oppfyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordningar. Vedtekter ble første gang vedtatt ved behandling i Hovedutvalg for oppvekst (SK 26/97 den ) og i Kommunestyret (KS 42/97 den ). Retningslinjene revideres ved behov, og har vært revidert ved behandling i kommunestyret (sak KS 46/08), (sak16/11) og i 21/ (sak 123/12). Vurdering: På bakgrunn av saken som omhandler alternative løsninger til drift av SFO som gir Sigdal kommune lavere kostnader og at rektorene har uttrykt behov for klarere retningslinjer for å sikre lik praksis, er det nødvendig å gjøre noen endringer på dagens vedtekter. Rektorene har kommet med innspill til saken og punktene som det er behov for en endring på er: Punkt 2.4 Opptaksperiode og oppsigelse av skolefritidsordningen. Punkt 2.7 Daglig oppholdstid og årlig åpningstid, 2. avsnitt. Saken var oppe i KFAU i møte , og der fremkom det ytterligere ønske om å gjøre noen endringer i forhold til Punkt 2.5 Foreldrebetaling. 2.4 Opptaksperiode og oppsigelse av skolefritidsplassen. Tidligere tekst: Inntaket skjer etter søknadsfristen 1. april og gjelder for hele skoleåret. Dersom et barn slutter, må plassen sies opp skriftlig med en måneds varsel. Oppsigelse etter 1. april godtas normalt ikke, og plassen må da betales ut skoleåret (ut juni). Ubenyttet plass og plass som ikke er skriftlig oppsagt, må betales. Forslag til ny tekst 2.4 Opptaksperiode og oppsigelse av skolefritidsplassen Hovedopptak skjer etter søknadsfristen 1. april og gjelder for hele skoleåret.

3 Nye opptak av barn og økning av plass/endring av dager i løpet av året kan skje fra den 1. i påfølgende måned, forutsatt at det er ledig kapasitet i forhold til eksisterende bemanning. Endring av plass kan gjøres en gang pr. år. Oppsigelse og endringer må skje skriftlig og regnes fra den 1. i mnd. etter at den er mottatt. Ved oppsigelse av plass/deler av plass etter 1. april, må det betales ut skoleåret. Det må betales for plassen i oppsigelsestiden, selv om den ikke benyttes. Det må også betales for plass som ikke er skriftlig oppsagt. Begrunnelse for endring: Det er inntak etter søknadsfrist, og det har vært praktisert at det tas opp nye elever i løpet av året. Dette fremgår ikke av vedtektene. Det bør derfor fremgå at det er ett hovedopptak og at det er løpende inntak av SFO plasser, så fremt det er kapasitet i forhold til eksisterende bemanning. Hovedopptaket bør være styrende for tilbudet som gis i skoleåret. For å sikre forutsigbarhet, i forhold til personalressurs, kan endring av plass bare gjøres en gang i året. I forhold til avsnitt om oppsigelse var det behov for en ytterligere presisering. 2.5 Foreldrebetaling. Tidligere tekst i avsnitt, 2 og 3: Sigdal kommune vedtar de årlige satsene for foreldrebetaling i forbindelse med behandlingen av årsbudsjettet. Et tilbud for 38 skoleuker legges til grunn. Det vedtas samtidig ulike betalingssatser, etter varierende oppholdstid pr. uke. Kostpenger betales i tillegg. Foreldreinnbetalingen fordeles over de 10 månedene fra og med september til og med juni. Det betales for plassen, selv om barna ikke møter. Innbetaling skjer månedlig til Sigdal kommune. Innbetaling er en forutsetning for å beholde plassen. For opphold utover de 38 skoleukene, på ferie og fridager, betaler foreldrene ekstra etter dagsats. Det må avklares med den enkelte SFO avdeling på forhånd om det er kapasitet til å ta imot ekstra barn. Forslag til ny tekst: 2.5 Foreldrebetaling Det betales for opphold og kost i henhold til betalingssatser vedtatt av kommunestyret. Foreldreinnbetalingen fordeles over 11 måneder fra starten av august til slutten av juni. Det betales for plassen, selv om barna ikke møter. Innbetaling skjer månedlig til Sigdal kommune. Innbetaling er en forutsetning for å beholde plassen. Det kan kjøpes enkeltdager under forutsetning av at det er ledig kapasitet i forhold til eksisterende bemanning. Ved for sen henting blir foreldrene belastet med et gebyr vedtatt av kommunestyret. Begrunnelse for endring: En forenkling av teksten i forhold til at det er kommunestyret som vedtar satsene både for opphold og kost. Foreldrene betaler i dag for perioden september- juni. Dersom de ønsker å benytte seg av tilbud i høst og vinterferien, halve juni og halve august, betaler de en dagsats på kr 250,-. Kommunalt FAU ga tilbakemelding om at dette var en forholdsvis dyr ordning for foreldrene. Adminstrasjonen foreslår derfor at foreldrebetaling skal være over 11 måneder i stedet for 10

4 måneder, og at det betales for et tilbud fra starten av august til slutten av juni. Det blir derfor bare foreldrene som ikke har full plass som skal betale ekstra, dersom de ønsker å utvide tilbudet ytterligere utover plassen de allerede betaler for. Dette vil trolig gjøre administrasjonen av tilbudet enklere og spare tid i forhold til fakturering av enkeltdager utover de 11 månedene. Det vil være påmelding til tilbudet i høst og vinterferien og i halve juni og halve august. Dersom det ikke er 5 barn påmeldt, vil en hovedregel være at foreldrene får tilbud om en SFO plass ved en av de andre skolene. Foreldrene får ikke refundert noe av betalingen, dersom de ikke ønsker å benytte seg av dette tilbudet. Se ellers forslag til endringer i punkt 2.7. KFAU kom med forslag om at det burde være et gebyr på for sen henting, og det legges derfor inn i vedtektene. Tidligere tekst i avsnitt 4: Søskenmoderasjon. Barnet med lengste oppholdstid betaler 100 %. Søsken gis 25 % rabatt. Forslag til ny tekst Søskenmoderasjon. Barnet med lengste oppholdstid betaler 100 %. Søsken gis 25 % rabatt. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger. Begrunnelse for endring: Det er behov for en presisering i forhold til at det ikke gis søskenmoderasjon på kostpenger. Nytt punkt: Skyss Foresatte er selv ansvarlig for skyss til og fra SFO. Begrunnelse for endring: Det har ikke tidligere stått noe i vedtektene om at foresatte er ansvarlig for skyss til og fra SFO, og det bør komme frem. 2.7 Daglig oppholdstid og årlig åpningstid, 2. avsnitt. Tidligere tekst: Kommunalt SFO tilbud gis ved hver barneskole dersom det er elevgrunnlag for det. I skolens ferier og fridager gis det tilbud om SFO ved skolen dersom fem barn er påmeldt. Ved færre barn påmeldt vil tilbudet gis ved en av de andre SFO tilbudene i kommunen, evt. at man administrativt søker et samarbeid med nærmeste barnehage. Fortrinnsvis legges det opp til at det skal være fem barn før SFO tilbudet iverksettes, men det kan gjøres unntak fra regelen for å sikre et forutsigbart tilbud i barnas nærmiljø. Åpningstider. Den enkelte skolefritidsordning tilpasser åpningstiden etter behovet, innenfor tidsrammen SFO tilbudet er stengt i juli. Forøvrig gis det tilbud om SFO i skolens ferier og fridager. Skolen sender ut informasjon med bindende påmelding til tilbudet minst 4 uker før de aktuelle dagene/periodene. Betaling skjer etter dagsats. Tilbudet kan holdes stengt inntil fem planleggingsdager i året. Planleggingsdagene må være gjort kjent for foresatte ved oppstart av tilbudet om høsten.

5 Rektor sørger for nødvendig bemanningsplan. Samordnede løsninger for SFO tilbudet i kommunen, og mellom SFO og barnehage må vurderes administrativt. Forslag til ny tekst: Daglig åpningstid Kommunalt SFO tilbud gis ved hver barneskole, dersom det er minimum 5 barn som har behov for plass ved hovedopptaket. Hver økt (morgen, ettermiddag, og hele skolefrie dager) som har mindre enn 5 barn påmeldt, vil ikke inngå i SFO tilbudet det påfølgende året. Den enkelte skolefritidsordning tilpasser åpningstiden etter behovet, innenfor en tidsramme på inntil 10 timer pr. dag. Årlig åpningstid. SFO er stengt jul og påske samt hele juli måned. Skolen sender ut informasjon om SFO tilbud i høst- og vinterferie samt deler av sommerferien minst 4 uker før de aktuelle dagene/periodene. Det er en forutsetning med minimum fem påmeldte barn, for at SFO skal holdes åpent ved den enkelte skole i høst- og vinterferien samt deler av sommerferien. Ved færre barn påmeldt, kan tilbudet gis ved en av de andre SFO tilbudene i kommunen, eller at man administrativt søker et samarbeid med nærmeste barnehage. Tilbudet kan holdes stengt inntil fem planleggingsdager i året. Planleggingsdagene må være gjort kjent for foresatte ved oppstart av tilbudet om høsten. Rektor sørger for nødvendig bemanningsplan. Samordnede løsninger for SFO tilbudet i kommunen, og mellom SFO og barnehage må vurderes administrativt. Begrunnelser for endring: Det er behov for en ytterligere presisering i forhold til betegnelsen: dersom det er elevgrunnlag for det og at det fortrinnsvis skal være 5 barn før SFO tilbudet iverksettes. Skoleåret 2013/2014 var det 1 barn på SFO på en av skolene på onsdager og administrasjonen er kjent med at det kan være færre enn 5 barn som benytter tilbudet på morgen og ettermiddagen. Dette er en dårlig ressursutnyttelse. For å få ned kostnaden til SFO har administrasjonen sett det som nødvendig at Sigdal kommune vedtektsfestes at det må være minimum 5 barn som har behov for plass ved hovedopptaket, for at det skal være et SFO tilbud ved den enkelte skole. Det forutsettes videre at det må være minimum 5 barn som er påmeldt til hver økt (morgen og ettermiddag, de enkelte ukedagene og timene etter kort skoledag) Dersom det er mindre enn 5 barn påmeldt til en av øktene eller de enkelte ukedagene, vil det ikke bli et SFO tilbud denne økta evt. denne dagen. Det vil være hovedopptaket som er styrende for hvordan SFO tilbudet vil bli det påfølgende året, med unntak av høst- og vinterferie, halve juni og halve august, hvor det vil være en påmelding. Det er behov for en ytterligere presisering i forhold til åpningstider. Administrasjonen er av den oppfatning av at den må være fleksibilitet i forhold til åpningstid. Det foreslås derfor et SFO innenfor en tidsramme på inntil 10 timer, i stedet for fra

6 SFO holder stengt jul og påske i tillegg til hele juli måned, og det bør fremgå av vedtektene. Det vil bli et SFO tilbud i høst- og vinterferien samt i halve juli og halve august, så fremt det er minimum 5 barn påmeldt. Dersom det ikke er minimum 5 barn, vil foreldrene få tilbud om SFO ved en av de andre skolene. SIGDAL KOMMUNE

7 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ( SFO ) Vedtatt i Kommunestyret. Gjeldende fra VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SIGDAL

8 1. FORMÅL Skolefritidsordningen (SFO) er hjemlet i Opplæringsloven 13-7 der det heter: Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for årstrinn, og for barn med særskilte behov på årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet. Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet kan gjere unntak frå kravet. Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra. Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om: eigarforhold kven som er opptaksmyndigheit opptakskriterium opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen foreldrebetaling leik- og opphaldsareal dagleg opphaldstid og årleg opningstid bemanning og leiing. Regelen i 10-9 første og tredje ledd gjeld for tilsetjing i skolefritidsordninga. Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei elles oppfyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordningar. Departementet kan gi nærmare forskrifter om skolefritidsordninga. 2. VEDTEKTER 2.1 Eierforhold SFO eies og drives av Sigdal kommune. Ved behov kan det kjøpes tjenester fra de private barnehagene. Kommunen har da tilsynsmyndighet ved disse SFO ordningene. Tilbudet kan være lokalisert til skolen eller ledige lokaler i barnehage, ut fra hva som er mest hensiktsmessig løsning for den enkelte skolekrets. Familiefritidsordning kan vurderes. 2.2 Opptaksmyndighet Inntak av barn foretas av skolens rektor og leder av SFO avdelingene i skolekretsen. Rektor er ansvarlig for opptaket. 2.3 Opptakskriterium Påmelding/søknad skjer på fastsatt skjema til skolen ved rektor innen 1.april. Opptakskriterier: De yngste skolebarna, 6 og 7 åringene, skal prioriteres.

9 Barn med funksjonshemninger som kan ha nytte av oppholdet. Barn i familier der det er behov for plass av sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker hos barnet, eller familien for øvrig. Barn i familier der en av foreldrene har eneansvaret for barnet i lengre perioder. Klagebehandling: Foreldre til barn som ikke har fått innvilget plass, kan påklage avslaget, i henhold til gjeldende bestemmelser i lovverket. Ved begrensninger av plasser må minst 2 plasser pr. SFO avdeling være ledig for klagebehandling. Formannskapet er klageinstans. Dersom det er plass, kan det tas inn barn på enkeltdager Behovet for SFO tilbud i skolens ferier og fridager kartlegges gjennom brev fra skolen/sfo til hjemmene. Rektor sørger for tilbakemelding om SFO tilbudet til hjemmene 3 uker før ferieperiode/fridager. 2.4 Opptaksperiode og oppsigelse av skolefritidsplassen Hovedopptak skjer etter søknadsfristen 1. april og gjelder for hele skoleåret. Nye opptak av barn og økning av plass/endring av dager i løpet av året kan skje fra den 1. i påfølgende måned, forutsatt at det er ledig kapasitet i forhold til eksisterende bemanning. Endring av plass kan gjøres en gang pr. år. Oppsigelse og endringer må skje skriftlig og regnes fra den 1. i mnd. etter at den er mottatt. Ved oppsigelse av plass/deler av plass etter 1. april, må det betales ut skoleåret. Det må betales for plassen i oppsigelsestiden, selv om den ikke benyttes. Det må også betales for plass som ikke er skriftlig oppsagt. 2.5 Foreldrebetaling. Det betales for opphold og kost i henhold til betalingssatser vedtatt av kommunestyret. Foreldreinnbetalingen fordeles over 11 måneder, fra skolestart i august til skoleslutt i juni. Det betales for plassen, selv om barna ikke møter. Innbetaling skjer månedlig til Sigdal kommune. Innbetaling er en forutsetning for å beholde plassen. Det kan kjøpes enkeltdager under forutsetning av at det er ledig kapasitet i forhold til eksisterende bemanning. Ved for sen henting blir foreldrene belastet med et gebyr vedtatt av kommunestyret. Søskenmoderasjon. Barnet med lengste oppholdstid betaler 100 %. Søsken gis 25 % rabatt. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger. Redusert betaling/friplass. Det kan søkes om redusert foreldrebetaling/friplass dersom barnet/barn er bosatt i Sigdal. Det gis friplass når husstandens brutto inntekt er under 3G, folketrygdens grunnbeløp. Det

10 må legges ved dokumentasjon på opplysningene. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Sigdal kommune eller på Søknad om redusert betaling/friplass sendes Sigdal kommune. Søknaden behandles av skolesjef når kommunen har mottatt fullstendig utfylt søknadsskjema vedlagt dokumentasjon på alle inntekter. Vanlig foreldrebetalingssats vil bli krevd inntil eventuelt vedtak om betalingsreduksjon/friplass foreligger. Vedtak om betalingsreduksjon innvilges for ett skoleår om gangen. Ved sammenhengende sykefravær i over to uker, fritas foresatte for betaling utover to uker, dersom legeerklæring fremlegges umiddelbart til rektor. Skyss. Foresatte er selv ansvarlig for skyss til og fra SFO. 2.6 Lek og oppholdsarealer SFO kan lokaliseres i skolens lokaler, eller i lokaler i barnehagene, eller i andre godkjente lokaler. Lokalene skal være godkjent etter de til enhver tid gjeldende brann- og helseforskrifter. Veiledende norm for disponibelt SFO areal er 3 5 m 2 lek- og oppholdsareal pr. barn på heltid. Ved kortere oppholdstid kan arealutnyttelsen vurderes. SFO lokaler bør gi mulighet for en hjemlig atmosfære med kjøkkenfunksjoner og plass til skjerma leik og lekselesing. Skolens/barnehagens øvrige rom og uteområder kan benyttes. Rektor styrer sambruk av arealer på skolen. 2.7 Daglig oppholdstid og årlig åpningstid Daglig åpningstid Kommunalt SFO tilbud gis ved hver barneskole, dersom det er minimum 5 barn som har behov for plass ved hovedopptaket. Hver økt (morgen, ettermiddag, og hele skolefrie dager) som har mindre enn 5 barn påmeldt, vil ikke inngå i SFO tilbudet det påfølgende året. Den enkelte skolefritidsordning tilpasser åpningstiden etter behovet, innenfor en tidsramme på inntil 10 timer pr. dag. Årlig åpningstid. SFO er stengt jul og påske samt hele juli måned. Skolen sender ut informasjon om SFO tilbud i høst- og vinterferie samt deler av sommerferien. minst 4 uker før de aktuelle dagene/periodene. Det er en forutsetning med minimum fem påmeldte barn, for at SFO skal holdes åpent ved den enkelte skole i høst- og vinterferien samt deler av sommerferien. Ved færre barn påmeldt, vil tilbudet gis ved en av de andre SFO tilbudene i kommunen, evt.at man administrativt søker et samarbeid med nærmeste barnehage.

11 Tilbudet kan holdes stengt inntil fem planleggingsdager i året. Planleggingsdagene må være gjort kjent for foresatte ved oppstart av tilbudet om høsten. Rektor sørger for nødvendig bemanningsplan. Samordnede løsninger for SFO tilbudet i kommunen, og mellom SFO og barnehage må vurderes administrativt. 2.8 Bemanning og ledelse Kommunenivå. Hovedutvalg for oppvekst er ansvarlig styringsorgan med skolesjef som øverste administrative leder. Det samarbeides med andre kommunale etater som har oppgaver i forhold til barns oppvekst. Skolenivå. Rektor er overordnet administrativ og faglig leder for den enkelte skoles SFO. Rektor har et spesielt ansvar for å samordne tilbudet med andre SFO dersom det er få barn som har meldt sin interesse for tilbudet. Ved samkjøring av SFO legges tilbudet til det stedet som har flest påmeldte barn til tilbudet, men dette bør varieres. Behovet for egen SFO leder må vurderes årlig etter opptaket før et nytt skoleår ved den enkelte SFO. SFO leder er ansvarlig for den daglige drift og bør ha pedagogisk utdanning. Lederoppgavene er bl.a. knyttet til: veilede og administrere personalet delta i det daglige arbeidet med barna tilrettelegge tilbudet og utarbeide planer og årsmelding skaffe vikar ved behov kontakt med og informasjon til hjemmene koordinere aktivitetene og virksomheten med andre SFO avdelinger i skolekretsen og med skolens øvrige personale samarbeide med skolen og andre hjelpeinstanser om opplegg for barn med særskilte behov innkjøp, budsjettdisponering, refusjonskrav Det øvrige personalet/assistenter. Det er ønskelig med erfaring med barn i grupper og fagutdanning i barne- og ungdomsarbeid, fritidspedagogikk og annen relevant utdanning, men det stilles ingen formelle krav til assistentene/det øvrige personalet i SFO. Assistentstillingene i SFO er ofte deltidsstillinger og vil søkes kombinert med stillinger i den øvrige virksomheten. I samråd med leder skal personalet ivareta: tilsyn og omsorg for barn ute og inne tilrettelegging av måltider planlegging og gjennomføring av organiserte aktiviteter Bemanningen må stå i forhold til antall påmeldte barn, oppholdstider og aktivitetstilbud. En bemanningsnorm kan være 1 voksen på inntil 12 barn. Inntil 24 barn, må 2 voksne være tilstede med barna. Dersom SFO har barn med særskilte behov, kan det gis grunnlag for å styrke bemanningen.

12 Politiattest. Den som skal tilsettes i grunnskolen, må legge frem politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, kan ikke bli tilsatt i grunnskolen. Taushetserklæring. Ansatte i SFO er underlagt bestemmelser om taushetsplikt i henhold til gjeldende lover. Samarbeidsutvalget får det samme ansvar for SFO som overfor skolen for øvrig. Samarbeidsutvalget har spesielt ansvar for at partene i skolesamfunnet og lokalmiljøet samarbeider på felter som har betydning for barns oppvekstsvilkår. 3 Innhold og arbeidsmåter SFO skal være en pedagogisk ledet virksomhet, basert på barnas behov for trygghet og omsorg, ro og hvile, lek og allsidige aktiviteter inne og ute, i et trygt og stimulerende miljø. SFO skal ivareta det uformelle samværet med andre barn og voksne. I SFO gis det mulighet for: mat, hvile og omsorg fri lek og utfoldelse i trygt, stimulerende miljø uformelt samvær med andre barn og voksne arbeide med lekser i forståelse med hjemmet delta i praktiske og estetiske aktiviteter allsidige uteaktiviteter utvikle evner til samarbeid og til å ta ansvar gi positive mestringsopplevelser som styrker sjøltilliten Det avholdes minst ett foreldremøte i SFO i løpet av skoleåret. Ved begynnelsen av skoleåret velger foreldrene en foreldrekontakt for SFO. 4. SPESIELL TILRETTELEGGING I DE ENKELTE SKOLEKRETSENE Skolefritidstilbudet tilpasses lokale forhold i den enkelte skolekrets. Lokale tilpasninger for skolekretsen godkjennes av samarbeidsutvalget ved skolen. 5. ANDRE FORHOLD Kommunen dekker ulykkesforsikring for barn, når de ikke er omfattet av folketrygdens lov om yrkesskade. 6. IVERKSETTELSE OG ENDRINGER Vedtekter ble første gang vedtatt ved behandling i Hovedutvalg for oppvekst (SK 26/97 den ) og i Kommunestyret (KS 42/97 den ). Retningslinjene revideres ved behov, og har vært revidert ved behandling i kommunestyret (sak KS 46/08), i Hovedutvalg for oppvekst (sak16/11) og i kommunestyret 21/ (sak 123/12). Sist oppdatert i Kommunestyret (sak../14).

SIGDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ( SFO )

SIGDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ( SFO ) SIGDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ( SFO ) Vedtatt i Kommunestyret 09.04.2015 Gjeldende fra 01.08.2015 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SIGDAL 1. FORMÅL Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SIGDAL. Vedtatt i Kommunestyret 21.12.2012, sak KS-123/12. 1. FORMÅL

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SIGDAL. Vedtatt i Kommunestyret 21.12.2012, sak KS-123/12. 1. FORMÅL VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SIGDAL Vedtatt i Kommunestyret 21.12.2012, sak KS-123/12. 1. FORMÅL Skolefritidsordningen (SFO) er hjemlet i Opplæringsloven 13-7 der det heter: Kommunen skal ha eit

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 12/1307

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 12/1307 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 12/1307 REVISJON AV VEDTEKTER FOR SFO I SIGDAL Rådmannens forslag til vedtak: Retningslinjer for skolefritidsordningen revideres

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA N 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Administrasjon... 3 2.1 Lovgrunnlag... 3 2.2 Definisjon og formål... 3 2.3 Styring og ledelse...

Detaljer

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/3559-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) i Agdenes. Forslag

Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) i Agdenes. Forslag Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) i Agdenes Forslag Innhold Opplæringslova - Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa... 3 1 Eierforhold og virkeområde... 3 2 Formål og innhold... 3 3 Organisering,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE (SFO) KRØDSHERAD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE (SFO) KRØDSHERAD KOMMUNE KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE (SFO) I KRØDSHERAD KOMMUNE Per 01. august 2009 1. SFO er et pedagogisk omsorgs- og fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år (1. 4. klasse). Tilbudet

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 09.00 Det kalles inn til administrasjonsutvalgsmøte kl. 08:30 og formannskapsmøte til kl. 09.00.

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Vedtatt av Trondheim bystyre 26.11. 1998, endret av Bystyret i mai 2005, august 2007 og i september 2013.

Vedtatt av Trondheim bystyre 26.11. 1998, endret av Bystyret i mai 2005, august 2007 og i september 2013. Vedtekter for SFO Vedtatt av Trondheim bystyre 26.11. 1998, endret av Bystyret i mai 2005, august 2007 og i september 2013. 1. Formål Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første

Detaljer

Krødsherad kommune. Vedtekter for Skolefritidsordningen (SFO) ved skolene i Krødsherad. Vedtatt i Krødsherad kommunestyre 21.03.

Krødsherad kommune. Vedtekter for Skolefritidsordningen (SFO) ved skolene i Krødsherad. Vedtatt i Krødsherad kommunestyre 21.03. Krødsherad kommune Vedtekter for Skolefritidsordningen (SFO) ved skolene i Krødsherad Vedtatt i Krødsherad kommunestyre 21.03.2013 Gjeldende fra 01.05.2013. 1. Opplæringslovens 13-7 fastslår at kommunen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldendee fra 01.08.12 Vedtatt av kommunestyret i Gran 29.. mars 2012 sak 31/12 Versjon 1.0 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldende fra 01.03.16 Vedlegg i saken Endring av SFO-tilbudet i Gran kommune, vedtatt i kommunestyremøtet 11. februar 2016 Versjon 1.0 1. MÅL OG

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RISSA HOK sin innstilling 10.9.2015 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring og ledelse... 3 1.4 Bemanning...

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni Vedtatt i HOO 07.04.2016 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon

Detaljer

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Skolefritidsordningen i Randaberg. Randaberg kommune

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Skolefritidsordningen i Randaberg. Randaberg kommune INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN Skolefritidsordningen i Randaberg Randaberg kommune SIDE 2 Innhold Et trygt omsorgs- og fritidstilbud s. 3 Innhold og målsetting s. 3 Hovedmål for skolefritidsordningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen xx.xx.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål...

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

Sosialisering. Frihet i valg av aktiviteter. Omsorg. Innhold og kvalitet i Skolefritidsordningen på. Frakkagjerd barneskole

Sosialisering. Frihet i valg av aktiviteter. Omsorg. Innhold og kvalitet i Skolefritidsordningen på. Frakkagjerd barneskole Sosialisering Frihet i valg av aktiviteter Omsorg Innhold og kvalitet i Skolefritidsordningen på Frakkagjerd barneskole Innhold og kvalitet i Skolefritidsordningen på Frakkagjerd barneskole -Sosialisering

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Kommunehuset Møtedato: 21.01.2015 Tid: 18:30-21:30 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE Fastsatt av Ullensaker herredsstyre 15.04.02 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling:

Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling: I. Lovgrunnlag Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling: Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, herunder søskenmoderasjon,

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010.

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 28.04.2010, HOK-sak 14/10 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov

Detaljer

Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter. Saksopplysninger

Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2015/3431-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Kommunestyret Saksbehandler: Gunn Bergmann Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter Dokumenter i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO

SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Vedtatt av Driftsutvalget Innhold Punkt Innhold Side 01. Eierforhold forvaltning 3 02. Formål 3 03. Lovverk 3 04. Opptak av elever til SFO 3 05. Oppsigelse av skolefritidsplass

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN Rådmannens innstilling: 1. Følgende vedtekter for skolefritidsordningen

Detaljer

SKULEFRITIDSORDNINGA I SVEIO

SKULEFRITIDSORDNINGA I SVEIO SKULEFRITIDSORDNINGA I SVEIO Vedtekter for kommunale SFO-tilbod Sveio,juni-08 1 VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE FRTIDSORDNINGANE I SVEIO 1. LOVGRUNNLAGET 13-7 i opplæringslova: Skolefritidsordninga Kommunen

Detaljer

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Vedtatt av kommunestyret 17.03.16 2 Vedtekter for kommunal skolefritidsordning 1. ADMINISTRASJON 1.1 Hjemmel Skolefritidsordningen drives etter Opplæringsloven

Detaljer

for skolefritidsordninger i Verdal

for skolefritidsordninger i Verdal Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal Nye vedtekter fra og med 1/1-2017 03.10.2016 Verdal kommune John Olav Larsen, saksbehandler 1. Bakgrunn og målsetting a. Generelt: Kommunen skal ha et

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal 15.10.2012 kl. 15:00

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal 15.10.2012 kl. 15:00 HITRA KOMMUNE Fillan den 10.10.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. 2 Formål 2.1 SFO skal drives etter de til enhver tid gjeldende

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra Gjeldende fra 03.03.16 VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter

Detaljer

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring)

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) Røyken kommune - til for deg Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) 1. Eierforhold Skolefritidsordningen ved de kommunale grunnskolene i Røyken drives av Røyken kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret S-176/08 30.okt 2008 1 2 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2008 2011 Gjeldende fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE Vår visjon for Hobøl kommune «Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE (SFO) KRØDSHERAD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE (SFO) KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE (SFO) I KRØDSHERAD KOMMUNE Pr. januar 2011 SFO er et pedagogisk omsorgs- og fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år (1. 4. klasse). Tilbudet er frivillig og kommer

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER (Gjeldende fra og med skoleåret 2012/2013) 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) i Ringsaker. 1.2 Definisjon Skolefritidsordningen

Detaljer

Rektor eller den han/ hun bemyndiger har overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolefritidsordningen ved hver enkelt skole.

Rektor eller den han/ hun bemyndiger har overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolefritidsordningen ved hver enkelt skole. 1 Eierforhold og virkeområde Vedtektene gjelder for skolefritidsordninger som eies og drives av Agdenes kommune. Skolefritidsordningene (heretter omtalt som SFO) drives etter de til enhver tid gjeldende

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUNNER KOMMUNES SFO GJELDENDE FRA

VEDTEKTER FOR LUNNER KOMMUNES SFO GJELDENDE FRA Arkivsaksnr.: 13/89-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim VEDTEKTER FOR LUNNER KOMMUNES SFO GJELDENDE FRA 01.08.13. Rådmannens innstilling: Endringer av vedtekter for

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av Hovedutvalg for drift 10.06.2014. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VESTBY UNDERVISNINGSSTYRE SKOLESJEFEN Vedtatt i undervisningsstyrets møte 13.03.2003 KOMMUNALE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla Kommunale vedtekter Skolefritidsordning i Vennesla Vedtektene er godkjent første gang av Levekårsutvalget 13.05.1997 sak 37/97. Levekårsutvalget reviderte vedtektene 19.04.2007 sak 07/19 Levekårsutvalget

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00 REFERATSAK FORMANNSKAPET DEN 16.11.2010

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00 REFERATSAK FORMANNSKAPET DEN 16.11.2010 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 106/10 Sak 107/10 Sak 108/10 REFERATSAK FORMANNSKAPET DEN 16.11.2010

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den 23.02.2012, med hjemmel i Opplæringsloven VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I FRØYA 1 Retningslinjer 2 Definisjon og

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER Vedtatt av Ringsaker kommunestyre i møte den 18.4.2001 k.sak 041/01 med endringer i kommunestyret 28.08.02, k.sak 075/02, 9.2.2005, k.sak 005/05, 16.11.2005,

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE MED BARN I SFO. Innledning

INFORMASJON TIL FORELDRE MED BARN I SFO. Innledning 1 INFORMASJON TIL FORELDRE MED BARN I SFO Innledning I handlingsprogrammet for 2015 ble det vedtatt å gjennomgå økonomi, organisering og innhold i skolefritidsordningene. I tillegg ble det på kommunestyrets

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE Sortland Kommune Oppvekst VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE 1 RETNINGSLINJER Skolefritidsordningen i kommunen drives etter de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret. 2 DEFINISJON

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: 2000 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLE - FRITIDSORDNINGENE I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLE - FRITIDSORDNINGENE I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLE - FRITIDSORDNINGENE I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av kommunestyret 28.01.16 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

for skolefritidsordninger i Verdal

for skolefritidsordninger i Verdal Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal Nye vedtekter fra og med 1/8-2014 25.02.2014 Verdal kommune John Olav Larsen, saksbehandler 1. Bakgrunn og målsetting a. Generelt: Kommunen skal ha et

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen den kl. 15:00

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen den kl. 15:00 HITRA KOMMUNE Fillan den 22.08.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Punkt 5.0 endres til 5.0 OPPTAK I samsvar med barnehageloven

Detaljer

Høringsutkast. Sarpsborg kommune - Grunnskolen Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO)

Høringsutkast. Sarpsborg kommune - Grunnskolen Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) Høringsutkast. Sarpsborg kommune - Grunnskolen Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) Vedtatt av bystyret 1 Retningslinjer Skolefritidsordningene (SFO) i Sarpsborg kommune er hjemlet i Opplæringsloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 020412 OPPVEKST OG KULTUR VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 27.4.12 16 Pris fastsetter i budsjettvedtak i k-styret årlig Lov om opplæring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kultur- og oppvekstutvalget 03.06.2014. Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Kultur- og oppvekstutvalget 03.06.2014. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Vedahl Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/1033 Saksnr.: Utvalg Møtedato Kultur og oppvekstutvalget 03.06.2014. Kommunestyret AV VEDTEKTER FOR SFO 2014 Rådmannens forslag til

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Vedtekter SFO Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Gjeldende fra 01.08.2016 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Planlagt vedtatt av hovedutvalget for oppvekst

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29.04.2006, HOK-sak 7/06 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommunestyre (vedtaksdato) med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den

Detaljer

Retningslinjer for skolefritidsordningen i Randaberg kommune

Retningslinjer for skolefritidsordningen i Randaberg kommune Retningslinjer for skolefritidsordningen i Randaberg kommune Skolefritidsordningen i Randaberg skal være et fritidstilbud for elever fra 1. til 4. trinn, og for barn med særskilte behov fra 1. til 10.

Detaljer

Vedtekter for. skolefritidsordning

Vedtekter for. skolefritidsordning Vedtekter for skolefritidsordning 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 23.11. 2011, gjeldende fra 1. mars 2012 a) EIERFORHOLD Skolefritidsordningene

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen. Fillan den Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen. Fillan den Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den 02.11.2010 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Møterom 2 04.11.2010

Detaljer

Tjenesteområde Oppvekst. Rammeplan for Skolefritidsordningen i Vefsn kommune

Tjenesteområde Oppvekst. Rammeplan for Skolefritidsordningen i Vefsn kommune Rammeplan for Skolefritidsordningen i Vefsn kommune Innhold: 1. Mål for skolefritidstilbudet i Vefsn kommune: a. Hovedmål: b. Delmål: 2. Lokaler til Vefsn kommunes skolefritidstilbud: 3. Organisering av

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER 1 FORMÅL Skolefritidsordning er et fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1. t.o.m. 4. klasse. Innhold og virksomheter skal preges av

Detaljer

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5 Innhold Innhold... 1 1. Retningslinjer... 3 2. Definisjon og formål... 3 3. Eierforhold / ansvarlig styringsorgan... 3 4. Styring og ledelse... 3 5. Bemanning... 3 6. Inntak av barn... 3 7. Inntakskriterier...

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen

Vedtekter for skolefritidsordningen Vedtekter for skolefritidsordningen VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur 15.05.07. Gjøres gjeldende fra 01.08.07 1. EIERFORHOLD

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I NAUSTDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I NAUSTDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I NAUSTDAL KOMMUNE 6 Vedteke i K-sak 020/13 den 02.05.2013 Heimel for skulefritidsordninga Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova i kap 13, 13-7 og i forskrift

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-1 Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-1 Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune SFO prosjekt og endring av vedtekter Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: Vedtektene for

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08)

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) 1. Eierforhold: Kommunale barnehager eies og drives av Balsfjord kommune. Ansvaret for behandling av saker som gjelder enkeltbarnehager

Detaljer

Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER

Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av Moss bystyre 28.mai 1998, revidert 17.september 2012 og 24. november 2014 1. DRIFT Skolefritidsordningen eies av Moss kommune og

Detaljer

Vedtekter for Høtten Barnehage

Vedtekter for Høtten Barnehage Vedtekter for Høtten Barnehage Disse vedtektene gjelder for Høtten Barnehage i Måsøy kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og annen informasjon som gjelder

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I STORFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I STORFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I STORFJORD KOMMUNE Revidert og vedtatt av Storfjord Kommunestyre i sak 19/06 i møte 05. april 2006 Sist og gjeldende: K-sak 90/08 i møte 19.sept. 2008 1 LOV OM OPPLÆRING

Detaljer

VEDTEKTER SKOLEFRITIDSORDNING

VEDTEKTER SKOLEFRITIDSORDNING [Aug.2014] OPPVEKST OG KULTUR VEDTEKTER SKOLEFRITIDSORDNING STORFJORD KOMMUNE Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 26.2.14 Hele reglementet revidert Kommunestyret

Detaljer

Vedtekter SFO. Høringsforslag pr Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november.

Vedtekter SFO. Høringsforslag pr Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november. Vedtekter SFO Høringsforslag pr. 10.09.2015 Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november. Innspill sendes til tove.kristensenknudsen@alta.kommune.no NB! Rød skrift

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE EIKENØTTA NATURBARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE Vedtatt av kommunestyret 9.2.10 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES

Detaljer

HØRING av forslag til endring av vedtekter i SFO i Ås. Innledning

HØRING av forslag til endring av vedtekter i SFO i Ås. Innledning 1 HØRING av forslag til endring av vedtekter i SFO i Ås Innledning I handlingsprogrammet for 2015 ble det vedtatt å gjennomgå økonomi, organisering og innhold i skolefritidsordningene. I tillegg ble det

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16-19 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 14:00 18:00 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

Skolefritidsordningene skal være et frivillig delvis foreldrebetalt tilbud for alle barn i 1. - 4. klasse som ønsker det.

Skolefritidsordningene skal være et frivillig delvis foreldrebetalt tilbud for alle barn i 1. - 4. klasse som ønsker det. SFO vedtekter Gjeldende fra 18.05.10 KOMMUNALE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I NES-SKOLEN. (Vedtatt i Nes skolestyre 25.03.92 - sak 31/92. Endret ved vedtak i Nes skolestyre 27.05.92 - sak 41/92,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE Godkjent: 03.09.2013 side 1 INNHOLD: MÅL/HENSIKT:... 3 INNHOLD/ARBEIDSMÅTER:... 3 ÅPNINGSTIDER/OMFANG:... 3 EIERFORHOLD, STYRING, LEDELSE OG BEMANNING:...

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune

Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune Vedtatt 25.04.2013 Gjeldende fra 01.08.2013 1. Eierforhold Molde kommune er eier av skolefritidsordningene i Molde. 2. Formål Skolefritidsordningen

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2013 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.12.

Detaljer