Kundemøte for tillitsvalgte mandag. 16.juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundemøte for tillitsvalgte mandag. 16.juni 2014"

Transkript

1 Kundemøte for tillitsvalgte mandag. 16.juni V E L K O M M E N L I T T G E N E R E L L I N F O O M H A U B O 2. E T T E R G E N E R A L F O R S A M L I N G E N - H VA N Å? P A U S E 3. S T Y R E T S F U N K S J O N E R, O P P G AV E R O G A N S VA R

2 TO HOVEDFORMÅL HAUBO ER MEDLEMSEID MED TO HOVEDFORMÅL: SKAFFE MEDLEMMER BOLIG Her må det taktskifte til Viktigste medlemsfordel = FORKJØPSRETT FORVALTE BOLIGER Økning av nye boligselskaper

3

4 HAUBO - forretningsområder NYBYGG MEDLEMMER FORRETNINGS- FØRSEL TEKNISKE TJENSTER

5 DRIFTSRESULTAT HAUBO

6 MEDLEMSUTVIKLING

7 KONSOLIDERING I BBL NORGE Sandnes Boligbyggelag har fusjonert med Stavanger Boligbyggelag, og heter nå Bate Boligbyggelag Storbergen Boligbyggelag har vedtatt fusjon med OBOS Ålesund BBL, Kristiansund BBL og Møre og Romsdal BBL har vedtatt fusjonsforhandlinger om OBOS Sunnmøre. I 2001 var det over 100 BBL, ved utgangen av 2014 vil det være under 40 9 største BBL forvalter 80% av alle boliger.

8 KONSOLIDERING I BBL NORGE Viktig at Haubo kan levere konkurransedyktige tjenester til «sine» boligselskaper Har effektivisert driften betydelig siden 2012 Styreportal Færre gjør mer

9 OVERSIKT OVER BOLIGBYGGELAG MEDLEMMER BOLIGSELSKAPER BOLIGER ANSATTE OBOS USBL BOB TOBB BATE BORI VESTBO NEDRE BUSKERUD STORBERGEN BONORD SØRLANDET VANSJØ PORSGRUNN BODØ SARPSBORG SKIEN LARVIK MO OG OMEGN MØRE OG ROMSDAL GJØVIK KONGSBERG RINGBO ÅLESUND ARENDAL HALDEN HAUBO KRISTIANSUND KONGSVINGER POLARLYS MOSJØEN INNHERRED OMT KRAGERØ SUNNDAL HAMMERFEST ÅRDAL NOTODDEN NAMSOS

10 KONSOLIDERING I BBL NORGE Kan bli krevende å stå alene i fremtiden For boligselskapene ikke avgjørende hva vi heter? Haubo skal levere tjenester som etterspørres. Styret starter en prosess i høst om temaet.

11 HAUBO Kundemøte 16/6-14

12 STYRETS MEDLEMMER Velges av sameiermøte eller generalforsamling med vanlig flertall Styreleder velges særskilt Må være en myndig person (ikke juridisk) Kan ha varamedlemmer, vedtektsfestet Velges for to år om ikke annet er fastsatt av sameiermøte eller generalforsamling Styremedlemmer kan trekke seg Minst tre styremedlemmer Brl. 8-1

13 Etter generalforsamlingen hva nå? a) Arbeidet i styret 1. Konstituerende styremøte * Valg av sekretær, ev. valg av nestleder må framgå av referat * Administrative rutiner, referat, arkiv, m.m. * Firmamelding * Nb: attestasjonsfullmakt 2. Styreansvaret Styret skal leie verksemda i laget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlinga. Styret kan ta alle avgjerder som ikkje i lov eller vedtekter er lagde til andre organ. Brl. 8-8.

14 Etter generalforsamlingen hva nå? 3. Styreleders oppgaver Styreleders viktigste oppgave: Brl. 8-5: Kalle inn til møte så ofte som det trengs. Sette opp Agenda Styreleder er møteleder i styremøtene. Vedtak krever at mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Brl. 8-6

15 Etter generalforsamlingen hva nå? 4. Styrets handlingsrom Brl. 8-9: Styret kan ikkje utan at generalforsamlinga har gitt samtykke med minst to tredjedels fleirtal, gjere vedtak om 1. ombygging, påbygging eller andre endringar av bygg eller grunn som etter tilhøva i laget går ut over vanleg forvaltning og vedlikehald, (samme ordlyd for eierseksjoner) 2. å auke talet på andelar eller å knyte andelar til bustader som før har vore tenkt brukt til utleige, jf. 3-2 andre ledd, 3. sal eller kjøp av fast eigedom,

16 Etter generalforsamlingen hva nå? forts. 4. Styrets handlingsrom Brl. 8-9: Styret kan ikkje utan at generalforsamlinga har gitt samtykke med minst to tredjedels fleirtal, gjere vedtak om 4. å ta opp lån som skal sikrast med pant med prioritet framfor innskota, 5. andre rettslege disposisjonar over fast eigedom som går ut over vanleg forvaltning, 6. tiltak elles som går ut over vanleg forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på meir enn fem prosent av dei årlege felleskostnadene. (noenl. samme ordlyd for eierseksjoner)

17 Etter generalforsamlingen hva nå? - leie verksemda i laget i samsvar med lov, - vedtekter og -vedtak i generalforsamlinga Styret leder laget i perioden mellom generalforsamlingene

18 Etter generalforsamlingen hva nå? Et ord om Godkjenning av ny andelseier; Brl. 4-5 : Er det fastsett at ny andelseigar skal godkjennast av laget, kan godkjenning ikkje nektast...osv. Vedtektenes men erververen må godkjennes av borettslaget... Så hva er stoda? - skikkethetskontroll eller kun formelt?

19 Etter generalforsamlingen hva nå? 5. Hva gjør så Haubo (forretningsførerkontrakten) *Innkreving av felleskostnader, oppfølging av restanser * Betaling av utgifter, faste og etter att. fra styret * Regnskap, årsberetning, revisjon * Budsjett (forslag) * Likningsoppgaver

20 Etter generalforsamlingen hva nå? forts. 5. Hva gjør så Haubo (forretningsførerkontrakten) * Tilrettelegging av vårens generalforsamlinger * Etterarbeid etter G.F. * Statistikk til off.myndigheter * Forsikringsadm. /skadesaker / oppgjør *Oppgaver i f.m. salg / bruksoverlating NB: Forkjøpsretten * Andre oppgaver etter nærmere avtale - lån / refinansiering / rentevilkår - teknisk, tilstandsrapporter

21 Etter generalforsamlingen hva nå? 6. Kontakten med Haubo gjennom året * Råd og dåd, er gode råd dyre? - Forskjellig behov, ny i tralten eller mer erfaring i gamet? - Hva fakturerer Haubo av bistand i det daglige? * Trivselsregler eller regler til skrekk og advarsel? (eller: Et kritisk blikk på Husordensreglene..) * Hvilke ressurser er tilgjengelig for styret?

22 Fordelskortet Fordelskortet NB. Aktivering = Registrering Vi trenger din e-postadresse Bruk medlemsfordelene. Det tjener du på Lokal avtaler, noen som vet hvilke?

23 Teknisk avdeling Rådgivningstjeneste for boligselskapene Forslag til byggetekniske tiltak, renovering eller oppgradering Bistår i bygningsmessige arbeider Utbedringer Rehabiliteringer Boligselskapets totalforsikring Befaring av skadeobjekt Innmelding til If Igangsetting av arbeider Spørsmål i henhold til lov om borettslag Ansvarsforhold, andelseier, boligselskap

24 Teknisk avdeling Tillstandsanalyse Trinn I Her og Nå Trinn II Forslag til utbedringer / oppgradering / utvikling Tilskuddsordninger Husbanken Enova

25 Teknisk avdeling Hva vil Haubo tilby Dere i fremtiden Teknisk avtale Oversikt over dagens tilstand Foreslå tiltak Tiltak styres og oppfølges av Haubo Vedlikeholdsprogram Få satt vedlikehold i system Årlig vedlikehold Fremtidige utskiftninger og oppgraderinger Avsetting av midler i budsjett Vaktmestertjeneste Avtalte vedlikeholdsoppgaver HMS

26 Kurs for nye tillitsvalgte mandag. 16.juni 2014 Ansvar og risiko Styrets oppgaver Økonomi Vedlikehold

27 Kart og kompass Lov om eierseksjoner & Lov om borettslag Vedtekter Trivselsregler (husordensregler) Faglitteratur kan kjøpes fra NBBLs nettbutikk:

28 Styreansvaret Styret skal leie verksemda i laget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlinga. Styret kan ta alle avgjerder som ikkje i lov eller vedtekter er lagde til andre organ. Brl Styret kan treffe alle beslutninger som sameiermøte/ generalforsamling kan treffe med simpelt flertall men: God styreskikk er å løfte saker som kan være kontroversielle eller medfører store kostnader, til sameiermøte/generalforsamling.

29 Habilitet og taushetsplikt Et styremedlem kan ikke delta i behandling av spørsmål som han eller hun selv eller noen nærstående har en klar personlig eller økonomisk særinteresse i BRL Teieplikt Tillitsvalde og tilsette i eit burettslag skal hindre at andre får kjennskap til personlege tilhøve. 13 i Forvaltningsloven omtaler taushetsplikt: plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om

30 Samtykke fra generalforsamling Eksempel på vedtak som krev samtykke med minst 2/3 dels flertall fra generalforsamlingen: Ombygging/påbygging, kjøp og salg av fast eiendom Tiltak ellers som går ut over vanlig forvaltning (mer enn 5% av felleskostnader) Låneopptak som skal sikres med pant med prioritet framfor innskuddene

31 Risiko Oslo byrett RG s 1315 : Når styremedlemmer har handlet etter eget beste skjønn og gjort så godt de har kunnet for å ivareta lagets interesser, skal det mye til for holde dem erstatningsansvarlige. Styreansvarsforsikring er inkl. i forsikring hos IF

32 Styrets oppgaver Avholde styremøter og føre protokoll med tydelige vedtak Gjennomføre internkontroll Godkjenne nye andelseiere Behandle søknader fra andelseierne Avholde generalforsamling/sameiermøte Årsberetning

33 Styrets oppgaver Administrere fellesanlegg Kontakt med forsikringsselskap, myndigheter etc. Påse at beboerne overholder sine forpliktelser Ansette og følge opp kontakten med forretningsfører Ansette vaktmester Inngå og følge opp driftsavtaler

34 Styrets oppgaver Informere beboerne Håndheve ordensregler Håndtere konflikter Arrangere sommerfest Andre oppgaver?

35 Økonomi Styret skal forvalte fellesskapets midler på en forsvarlig måte. Utarbeide regnskap og årsrapport. Lage budsjett og følge det opp Fastsette størrelsen på felleskostnader Påse at utgifter blir dekket Sikre finansiering (lån?) Signaturberettiget vedtekter

36 Vedlikehold Styret kan og skal foreta nødvendig vedlikehold. Det er ingen plikt å forelegge saken for sameiermøte/ generalforsamling, men god styreskikk er å rådføre seg med felleskapet før stort og kostbart vedlikehold settes i gang.

37 Vedlikehold Analysere behov Utarbeide og følge opp langsiktige vedlikeholdsplaner Innhente anbud Koordinere aktører internt og eksternt

38 Vedlikehold Dugnad Er styret også «dugnadsgjengen»? Dugnad kan ikke pålegges, men belønnes Organiser Lag oversikt over hva som skal gjøres Fordel oppgavene basert på frivillighet Belønn deltakerne Styrets ansvar Dugnadsforsikring er inkl. i forsikring hos IF

39 Eiers ansvar Alt innvendig i boligen Tapet, gulvbelegg, vegg, gulv Skillevegger, lister, skap, benker innvendige dører Elektrisk Rør inkl. rensing av sluk Balkonger Rensing av sluk Måking av snø

40 Eiers ansvar Skal ikke skifte ut Vinduer Felles rør og ledninger Rør og ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner Ytterdører til boligen

41 Særlig om våtrom Eiers ansvar reparasjon og utskifting Gulvbelegg, varmekabler og mebran (ingen plikt til oppgradering) Servant, badekar, dusjkabinett, blandebatteri, varmtvannsbereder Sluk (med mindre det ligger under bærende konstruksjon)

42 Vedlikehold Boligen skal holdes i en slik stand at det ikke oppstår skade eller ulempe for andre beboere Skade, lekkasjer gjennom utett badegulv Ulempe, gjengrodd hage, stygge løsninger mot fellesareal For øvrig kan man ha det som man vil i egen bolig

43 Felleskapets ansvar Vedlikehold av fellesarealer Utvendig vedlikehold og utskifting av vinduer Vedlikehold og utskifting av rør og ledninger bygget inn i bærende konstruksjoner Vedlikehold av ytterside og utskifting av ytterdører Balkonger, terrasser, verandaer og altaner er en del av byggets fasade og regnes etter sikker rett som fellesareal

44 Erstatningsansvar ved manglende vedlikehold I sameier gjelder skyldansvar Uaktsom opptreden som volder økonomisk tap. Uaktsomheten må være årsak til skaden. Tapet må være en påregnelig følge av den uaktsomme opptreden.

45 Erstatningsansvar ved manglende vedlikehold I borettslag gjelder kontrollansvaret brl 5-13; ikke erstatningsansvar hvis mislighold skyldes En hindring utenfor andelseiers kontroll At det ikke er rimelig at andelseier skulle ha regnet med hindringen på avtaletiden

46

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Flaen borettslag org nr 948180367 vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.06.2006 endret på ordinær generalforsamling den 09.05.2007 endret på ordinær generalforsamling den 29.04.2009

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. april 1982,sist endret 26. mai 2014. 1 NAVN, LAGSFORM, FORMÅL

Detaljer

Eiers og boligselskapets vedlikeholdsplikt. Retten til endringer

Eiers og boligselskapets vedlikeholdsplikt. Retten til endringer Eiers og boligselskapets vedlikeholdsplikt. Retten til endringer Kurs for tillitsvalgte i boligselskaper Tromsø Boligbyggelag Malangen 29.-30.oktober 2011 Finn Stormfelt Advokat, NBBL www.nbbl.no Boligselskaper

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 1 NAVN OG OMFANG... 1 2 FORMÅL... 2 3 RETTSLIG RÅDERETT... 2 4 SAMEIERMØTENE... 2 5 EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE... 3 6 SAMEIERMØTETS

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 Vedtatt i konstituerende sameiermøtet 19.06.2007. Endret i ordinært sameiermøtet 22.03.2012, 21.03.2013, 18.03.2014 og 12.03.2015. 1. Boligsameiets navn Boligsameiets

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

Boligbyggelagenes arbeid for å tilrettelegge for gode bomiljøer og hvordan møte støyutfordringer

Boligbyggelagenes arbeid for å tilrettelegge for gode bomiljøer og hvordan møte støyutfordringer Boligbyggelagenes arbeid for å tilrettelegge for gode bomiljøer og hvordan møte støyutfordringer Konferansen Støy og gode bomiljøer Seniorrådgiver Kristin H. Amundsen ka@nbbl.no Å bo. «bua» å holde til

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D Vedtatt i sameiermøte den 26.03.07, sist revidert 22.03.2010 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 «STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 1 Adresse: Strømsbuveien 66 4836 Arendal Betegnelse: Gnr. 502 Bnr. 425 i Arendal kommune Eier: Ragi Invest AS Ansvarlig megler: Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom 1047814601/he SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Ladeporten. Eiendommen består av en bygning på eiet tomt med betegnelsen

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04. VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.2015 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Sagaveien 13. Sameiet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.12.2010 1. Navn Sameiets navn skal være Skøyenåsen Boligsameie. Adresse: Skøyenåsveien 9 A, B, C, D E og F, 0686 Oslo. 2. Eierforhold

Detaljer