HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper"

Transkript

1 Side : 1 / 20 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn : Produktkode : Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot Viktigste brukskategori : Forbrukeres bruk Særlig(e) bruksområde(r) : Rengjøringsmiddel 1.3. Informasjon om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Foretaket : Kemetyl AB Rörvägen Jordbro, Sweden Tel Fax: E-post Nettside:www.kemetyl.com Foretaket : Kemetyl A/S Sdr. Molevej Køge, Danmark Tel Fax: E-post Nettside:www.kemetyl.com Foretaket : Kemetyl Norge AS Delitoppen Vestby, Norge Tel Fax: E-post Nettside:www.kemetyl.no 1.4. Telefonnummer for nødstilfelle Nødnummer : SV: (Dette telefonnummeret er kun tilgjengelig i løpet av kontortider.) Nødnummer : DA: (Dette telefonnummeret er kun tilgjengelig i løpet av kontortider.) Nødnummer : NO: (Dette telefonnummeret er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.) NORWAY Poisons Information Directorate of Health and Social Affairs SEKSJON 2: Farlige egenskaper 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering i henhold til bestemmelse (EU) 1272/2008

2 Side : 2 / 20 CLP-klassifisering : Produktet klassifiseres som farlig i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1272/2008 Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336 H-setningenes klartekst, se under seksjon Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF Klassifisering : Produktet er klassifisert som farlig ifølge Direktiv 199/45/EF. F; R11 Xi; R36 R67 R-setningenes klartekst, se under seksjon Kjennetegnselementer Merking i henhold til bestemmelse (EU) 1272/2008 CLP Symbol : GHS02 GHS07 Signalord : Fare Fareutsagn : H225 - Meget brannfarlig væske og damp. H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Forsiktighetsutsagn : P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt. P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område P280 - Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm. P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen P501 - Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg Merking i henhold til direktiver (67/ /45) Ikke relevant 2.3. Andre farer Andre farer som ikke resulterer i klassifisering : Dette preparetet inneholder ingen stoffer som ansees som stride, bioakkumulerende eller giftig (PBT). Dette preparatet inneholder ingen stoffer som ansees som Meget stridige eller Meget bioakkumulerende (vpvb). SEKSJON 3: Opplysninger om innhold sammensettning 3.1. Stoffer Ikke anvendbar 3.2. Blandinger

3 Side : 3 / 20 Bestanddel-Navn Produktidentifikasjon % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS Etanol (CAS-nr.) (EC nr) (Indeks-Nr.) (REACH-nr) Propan-2-ol (CAS-nr.) (EC nr) (Indeks-Nr.) (REACH-nr) Butanon (CAS-nr.) (EC nr) (Indeks-Nr.) (REACH-nr) F; R F; R11 Xi; R36 R F; R11 Xi; R36 R66 R67 Aceton (CAS-nr.) (EC nr) (Indeks-Nr.) (REACH-nr) F; R11 Xi; R36 R66 R67 Bestanddel-Navn Produktidentifikasjon % Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Etanol (CAS-nr.) (EC nr) (Indeks-Nr.) (REACH-nr) Propan-2-ol (CAS-nr.) (EC nr) (Indeks-Nr.) (REACH-nr) Butanon (CAS-nr.) (EC nr) (Indeks-Nr.) (REACH-nr) Aceton (CAS-nr.) (EC nr) (Indeks-Nr.) (REACH-nr) For R-, H- og EUH-setningenes klartekst: se under avsnitt Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 SEKSJON 4: Første hjelp 4.1. Første hjelp Innåndning Hudkontakt Øyekontakt Svelging Ytterligere råd : Hold i ro. Flytt ut i frisk luft. Kontakt lege hvis nødvendig. : Fjern forurenset tøy og sko. Får man stoff på huden, vaskes straks med såpe og vann. Kontakt lege hvis nødvendig. : Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis nødvendig. : Skyll munnen. Drikk mye vann. Sørg for legetilsyn. : Førstehjelpmanskap trenger å beskytte seg selv. Se også avsnitt 8 Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege. Behandles symptomatisk. Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, søk råd fra lege.

4 Side : 4 / De viktigste akutte og forsinkede symptomene og effektene Inhalering Hudkontakt Øyekontakt Svelging : Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine,svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkasting. : Kan være irriterende. : Irriterer øynene Indikasjon på øyeblikkelig legehjelp eller spesialbehandling Ikke anvendbar. SEKSJON 5: Forhandsregler ved brann 5.1. Slukkemidler Egnede slokkingsmidler Slokkingsmidler som av sikkerhetsmessige grunner ikke skal brukes, 5.2. Spesielle farer med stoffet eller blandingen Brannfare : Meget brannfarlig : Svelging kan forårsake mage og tarm-irritasjoner, kvalme, brekninger og diare. : Bruk pulver, CO2, vanntåke eller alkoholresistent skum. : Vannstråle med høyt volum Spesifikke farer : Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Damper er tyngre enn luft og kan fordele seg langs gulvene. Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Mulige dekomponeringsprodukter ved eventuell hydrolyse er: Karbonoksider Trykket i forseglete beholdere kan øke under påvirkning av varme Anvsining for brannslukking Råd for brannmenn : Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper. I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. I branntilfelle avkjøles tankene med vannspreder. Evakuer personalet til sikkert område. SEKSJON 6: Forholdsregler ved uforutsatt utslipp 6.1. Personlige sikkerhedsforholdsregler Råd for ikke-nødspersonale Råd for nødspersonale : Evakuer personalet til sikkert område. Bær personlig beskyttelsesutstyr. Se også avsnitt 8. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Pust ikke inn damper eller sprøytetåke. Sørg for skikkelig ventilasjon. Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder. Påse at alt utstyr er elektrisk jordet før overføringsoperasjoner begynner. Ikke-gnistene verktøy bør anvendes. Bruk eksplosjonssikkert utstyr. : Kun kvalifisert peronale utstyrt med velegnet verneutstyr kan gripe in. Se også avsnitt 8.

5 Side : 5 / Miljøsikkerhedsbestemelser Miljømessige forholdsregler : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem Metoder og materialer for oppbevaring og rengjøring Metoder til opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Se også avsnitt 8 & 13. SEKSJON 7: Håndtering og lagring 7.1. Beskyttelsestiltak for sikker håndtering : Sørg for skikkelig ventilasjon. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Sperr av. Absorber utspilt væske i ikke brennbart absorp.middel bl.a.: sand, jord, vermikulit eller kalkstenpulver Fei opp og hell oppi egnede beholdere for disponering. Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp. Håndtering : Sørg for skikkelig ventilasjon. Bruk passende verneutstyr. Se også avsnitt 8. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Pust ikke inn damper eller sprøytetåke. Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder. Ta forholdsregler for å forhindre oppbygging av elektrostatisk ladning. Må ikke blandes med ukompatible materialer. Se også avsnitt 10 Sett alltid toppen på etter bruk. Forhindre utslipp til avløpsystemet. Hygienetiltak : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet. Oppbevar arbeidsklær adskilt. Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk. Hold borte fra mat, drikke og dyrefor. La vær å spise, drikke eller røke under bruk Betingelser for sikker lagring med henblikk på inkompabiliteter Lagring : Oppbevaring av brennbare væsker Må ikke lagres nær eller sammen med de inkompatible materialene som er oppført i seksjon 10. Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder. Hold beholderne tett lukket på en tørr, kjølig og godt ventilert plass. Innpakkingsmateriale : Lagres i originalbeholder. 7.3 Spesifikk sluttbruk se vedlagte eksponeringsscenario.

6 Side : 6 / 20 SEKSJON 8: Begrensning og overvåkning av ekposisjonen / Personlig beskyttelsesutrustning 8.1. Kontrollparametere Eksponeringsgrense(r) : Propan-2-ol ( ) Norge Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m3) 245 mg/m³ Norge Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm) 100 ppm Norge Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 306,25 mg/m³ Norge Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (ppm) 150 ppm Butanon ( ) Norge Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m3) 220 mg/m³ Norge Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm) 75 ppm Norge Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 275 mg/m³ Norge Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (ppm) 112,5 ppm Etanol ( ) Norge Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m3) 950 mg/m³ Norge Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm) 500 ppm Norge Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 1187,5 mg/m³ Norge Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (ppm) 625 ppm Anbefalte overvåkingsprosedyrer : Konsentrasjonsmåling i luften Personövervakning DNEL/DMEL (Arbeidstakere) Akutt - lokale effekter, innånding 1900 mg/m³ Langsiktig - systemiske effekter, dermal 343 mg / kg kroppsvekt / dag Langsiktig - systemiske effekter, innånding 950 mg/m³ DNEL/DMEL (Befolkningen generelt) Akutt - lokale effekter, innånding 950 mg/m³ Langsiktig - systemiske effekter, oral 87 mg / kg kroppsvekt / dag Langsiktig - systemiske effekter, innånding 114 mg/m³ Langsiktig - systemiske effekter, dermal 206 mg / kg kroppsvekt / dag PNEC (Vann) PNEC vann (ferskvann) 0,96 mg/l PNEC vann (sjøvann) 0,79 PNEC vann (intermitterende, ferskvann) 2,75 mg/l PNEC (Bunnfall) PNEC bunnfall (ferskvann) 3,6 mg/kg dwt PNEC bunnfall (sjøvann) 2,9 mg/kg dwt PNEC (Jord) PNEC jord 0,63 mg/kg dwt

7 Side : 7 / Begrensning og overvåkning av ekposisjonen Personlig verneutstyr : Typen av berneutstyr må velges i henhold til konsentrasjonen og mengden av det farlige stoffet på den spesielle arbeidsplassen. Åndedretssvern : Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, bruk egnet maskeutstyr. Respirator med en halv ansiktsmaske (EN140) Anbefalt filtertype: A (EN141) Håndvern : Nitrilgummi EN374 Ved valg av bestemte hansker til et bestemt formål og tidspunkt i et arbeidsområde må det også tas hensyn til andre faktorer på arbeidsstedet, for eksempel (men ikke begrenset til): andre kjemikalier som kanskje brukes, fysiske krav (beskyttelse mot kutt/perforering, dyktighet, termisk beskyttelse) og instruksjonene/spesifikasjonene fra leverandørene av hanskene. Øyebeskyttelse : Dersom det er fare for sprut, bruk: Vernebriller med sideskjermer, Beskyttelsesbriller (EN 166) Hud- og kroppsvern : Kjeledress, forkle og støvler anbefales. Forholdsregler for varmefarer : Ikke påkrevet ved normal bruk Bruk dedisert utstyr. Maskintekniske mål : Sørg for skikkelig ventilasjon. Brukes kun i områder utstyrt med egnet ventilasjonsavtrekk. Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av arbeidsstasjonstedet. Take precautionary measures against static discharge Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp, spredning og utsettelse Se også avsnitt 7 Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Er i samsvar med gjeldende lovgivning om miljøbeskyttelse. SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om de grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskapene Utseende : væske Farge : pink Lukt : karakteristisk Lukte grense (mg/m³) : Ingen data tilgjengelig Lukte grense (ppm) : Ingen data tilgjengelig ph : Ingen data tilgjengelig Smeltepunkt/smelteområde : Ingen data tilgjengelig Frysepunkt : < 0 C Kokepunkt/kokeområde : 78 C Flammepunkt : 12 C (CC) Fordamping : Ingen data tilgjengelig Antennelighet (fast stoff, gass) : ikke anvendbar,flytende Eksplosjonsgrenser : Ingen data tilgjengelig Damptrykk : Ingen data tilgjengelig Damptetthet : Ingen data tilgjengelig Relativ tetthet : 20 C

8 Side : 8 / 20 Vannløselighet : Oppløselig Løselighet i andre løsningsmidler : Ingen data tilgjengelige Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : Ingen data tilgjengelige Selvantenningstemperatur : > 425 C Dekomponeringstemperatur : Ingen data tilgjengelig Viskositet : Ingen data tilgjengelige Eksplosive egenskaper : Ikke anvendbar Det kreves ingen test, da det ikke finnes noen kjemiske grupper i molekylet som en kan assosiere med eksplosive egenskaper. Oksidasjonsegenskaper : ikke anvendbar Klassifiseringsprosedyren trenger ikke brukes fordi det ikke finnes kjemiske grupper tilstede i molekylet som er forbundet med oksiderende egenskaper Ovrige opplysninger Ingen data tilgjengelig SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet : Brennbar væske Se også avsnitt Kjemisk stabilitet Stabilitet : Stabil under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner Farlige reaksjoner : Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Se også avsnitt Omstendigheter som bør ungås Forhold som skal unngås : Varme, flammer og gnister. Se også avsnitt 7. Håndtering og lagring Inkompatible materialer Stoffer som skal unngås : Uforlikelig med sterke syrer og oksidasjonsmidler. Se også avsnitt 7. Håndtering og lagring Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrytingsprodukter : Brenning frembringer illeluktende og giftig røyk. Karbonoksider SEKSJON 11: Opplysninger om toxologie Informasjon om toksiologiske effekter Akutt giftighet : Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.) Propan-2-ol ( ) LD50/oralt/rotte 4396 mg/kg

9 Side : 9 / 20 Propan-2-ol ( ) LD50/dermalt/rotte mg/kg LD50/dermalt/kanin mg/kg LC50/innånding/4h/rotte 72,6 mg/l (Exposure time: 4 h) Butanon ( ) LD50/oralt/rotte LD50/dermalt/kanin LC50/innånding/4h/rotte 2737 mg/kg 6480 mg/kg 34 mg/l/4t Aceton ( ) LD50/oralt/rotte LD50/dermalt/rotte LC50/innånding/4h/rotte 5800 mg/kg > mg/kg 76 mg/l/4t Etanol ( ) LD50/oralt/rotte 7060 mg/kg LD50/dermalt/kanin > mg/kg LC50/innånding/4h/rotte 124,7 mg/l (Exposure time: 4 h) Hudetsing / Hudirritasjon Svær øyenskade/-irritasjonx Åndedretts-/hud sensibilisering Mutagenitet i kimcellene Carcinogenisitet Reproduserbar giftighet Spesifisk målorgan-toksisitet (engangs eksponering) Spesifisk målorgan-toksisitet (gjentatt eksponering) : Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.) ph: Ingen data tilgjengelig : Gir alvorlig øyeirritasjon. ph: Ingen data tilgjengelig : Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.) : Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.) : Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.) : Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.) : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.) : Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.) Butanon ( ) NOAEL (innåandingen,rotte,gass,90 dager) 2500 ppmv/6h/dag 90d, 6h/d, 5d/wk

10 Side : 10 / 20 Innåndingsfare : Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.) Andre opplysninger Symtomer som vedrører de fysiske, kjemiske og toksigologiske karakteristikkene,se avsnitt 4.2. SEKSJON 12: Miljøbetinget informasjon Toksisitet Økotoksiske effekter : Økologiske skader er hverken kjent eller forventet under normal bruk. Propan-2-ol ( ) LC50/96t/fisk EC50/48h/Dafnia EC50 andre vannlevende organismer 1 LC50 fisk 2 EC50 andre vannlevende organismer mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through]) mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) > 1000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Desmodesmus subspicatus) mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static]) > 1000 mg/l (Exposure time: 72 h - Species: Desmodesmus subspicatus) Butanon ( ) LC50/96t/fisk EC50/48h/Dafnia EC50 Dafnie mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flowthrough]) > 520 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) 5091 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) Aceton ( ) LC50/96t/fisk EC50/48h/Dafnia 5540 mg/l (Salmo gairdneri) 8800 mg/l Etanol ( ) LC50/96t/fisk EC50/48h/Dafnia LC50 fisk 2 EC50 Dafnie 2 12,0-16,0 ml/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static]) mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) > 100 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static]) mg/l (Exposure time: 24 h - Species: Daphnia magna) Vedvarenhet/nedbrytelighet Vedvarenhet/nedbrytelighet : Lett bionedbrytbart Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulering : Bioakkumulerer ikke. Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : Ingen data tilgjengelige

11 Side : 11 / Mobilitet i grunnen Mobilitet : Ingen data tilgjengelig Resultater av PBT- og vpvb-vurdering PBT/vPvB : Dette preparatet inneholder ingen stoffer som ansees som Meget stridige eller Meget bioakkumulerende (vpvb). Dette preparetet inneholder ingen stoffer som ansees som stride, bioakkumulerende eller giftig (PBT) Andre ugunstige virkninger Andre opplysninger : Ingen data tilgjengelig SEKSJON 13: Opplysninger om Destruksion Avfallshåndterings-metoder Avfall fra rester / ubrukte produkter Forurenset emballasje Økologisk tilleggsinformasjon Avfallskoder / avfallsbetegnelser ifølge EAK / AVV : Håndter med varsomhet. Se også avsnitt 7. Håndtering og lagring Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning. Samle sammen og deponer avfallsprodukter til et autorisert deponeringssted. : Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon. : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. : Klassifiseres som farlig avfall i henhold til bestemmelsene til den europeiske unionen. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse. SEKSJON 14: Opplysninger om transport UN-antall UN-nummer : Offisiell benevnelse for transporten Forsendelsesnavn : ALKOHOLER, N.O.S.(Propan-2-ol, Ethanol Etanol () Propan-2-ol ()) Forsendelsesnavn IATA/IMDG : ALCOHOLS, N.O.S. (Ethanol () Propan-2-ol ()) Transportfare klasse(r) Vejtransport Klasse : 3 - Brennbar væske Fareklasse : 33 Klassifiseringskode (ADR) : F1 Fareseddel ADR/RID : 3 - Brennbar væske

12 Side : 12 / Innenrikssjofart. (ADN) Klasse (ADN) : Sjøfart Klasse : 3 - Brennbare væsker Luft transport. Klasse : 3 - Brennbare væsker Innpakningsav gruppe Emballasjegruppe Miljøfare Andre opplysninger : II : Ingen ytterligere informasjon foreligger Spesielle forsiktighetstiltak for brukeren Ingen data tilgjengelig 14.7 Bulktransport i henhold til Annex II av MARPOL 73/78 og IBC-Code Ingen data tilgjengelig SEKSJON 15: Rettsforskrifter Forskrifter om sikkerhet, helse og miljø/spesifikke regler for stoffet eller blandingen Eu-forskrifter Begrensninger på bruken : 3. : - Propan-2-ol - Butanon - Aceton - Etanol 40. : - Propan-2-ol - Butanon - Aceton - Etanol Dette produktet inneholder en ingrediens i henhold til kandidatliste til Tillegg XIV til REACH bestemmelsen 1907/2006/EF. : ingen/ingen Godkjenninger : ikke anvendbar Nasjonale forskrifter DA : MAL kodes (Bekendtgørelse nr. 301/302 (1993)) : 3-1 NO : Produktforskriften (FOR nr 922) : ikke anvendbar Stoffsikkerhetsbedømmelse Vurdering av kjemikaliesikkerheten : Kjemiske sikkerhetsvurderinger har blitt utført på disse stoffene.

13 Side : 13 / 20 SEKSJON 16: Ovrige opplysninger Ordlyd i R-, H- og EUH-setningene: Eye Irrit. 2 : Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Kategori 2 Flam. Liq. 2 : Antennelige flytende stoffer Kategori 2 STOT SE 3 : Spesifisk målorgan-toksisitet (engangs eksponering) Kategori 3 H225 : Meget brannfarlig væske og damp. H319 : Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. R11 : Meget brannfarlig. R36 : Irriterer øynene. R66 : Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R67 : Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. F : Meget brannfarlig. Xi : irriterende Kilder av nøkkeldata som brukes for å kompilere databladet Forkortelser og akronymer : SDS supplier : ADN = Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation according to 1272/2008/EC IATA = International Air Transport Association IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit UEL = Upper Explosion Limit/Upper Explosive Limit REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals CSR = CSR = Rapport om kjemikaliesikkerhet DNEL = DNEL = Avledede ingen virkning nivå LD50 = Medial dødelig dose N.O.S. = ikke er spesifisert andre steder PNEC = Forutsagt ingen virkning konsentrasjon STEL = Kort tids utsettelsesgrenser TLV = Terskelgrenser TWA = tidsmålt gjennomsnitt Innholdet i og formatet av dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med EU-direktiv 1999/45/EU, 67/548/EU, 1272/2008/EU og EU-forskrift 1907/2006/EU (REACH) tillegg II. ANSVARSFRASKRIVELSE Informasjonen på disse sikkerhetsdata-arkene ble gitt av kilder som vi anser for å være pålitelige. Imidlertid gis informasjonen uten noen som helst form for garanti, direkte eller indirekte, uansett riktighet. Når det gjelder disse produktene, er betingelser og metoder for håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse noe vi ikke har kontroll med og muligens heller ikke kjennskap til. Av disse og andre grunner, kan vi ikke påta oss noe som helst ansvar og frasier oss uttrykkelig ethvet avsvar for tap, skade eller omkostninger i forbindelse med håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse av dette produktet. Disse sikkerhetsdata-arkene ble skrevet og skal kun brukes for dette produktet. Informasjonen på sikkerhetsdata-arkenet gjelder ikke nødvendigvis hvis dette produktet inngår som en del av et annet produkt.

14 Side : 14 / 20 Tillegg : Identifisert bruk Tittel Brukskategorier Produktkategori Prosesskatego rier Tilbereding og om(pakking) av stoffer og blandingerx Konsumentbruk av vaske-og rengjøringsmidlerx Artikkelkategori Miljøutslipp SPERC SU3, SU10 PROC8A, PROC8B, PROC9, PROC3, PROC5, PROC14 ERC2 SU21 PC35 ERC8a, ERC8d

15 Side : 15 / 20 1.Eksponeringsscenario03 Tilbereding og om(pakking) av stoffer og blandinger ES Ref.: 03 ES type: Arbeider Bruksdeskriptorer Prosesser, oppgaveaktiviteter som er dekket Evalueringsmetode PROC3, PROC5, PROC8A, PROC8B, PROC9, PROC14 SU3, SU10 ERC2 Formulering, pakking og ompakking av stoffet og dets blandinger i gruppevis eller kontinuerlige operasjoner, inkluderer lagring, materialforflytninger, blanding, pakking i liten eller stor skala, vedlikehold og tilknyttede laboratorieaktiviteter og Utforming av Drivstoff Industriell bruk se segment 3 i dette eksponeringsscenariet. 2.Driftstilstander og risikohåndteringstiltak 2.1 Underscenario som styrer arbeidernes eksponering (PROC3, PROC5, PROC8A, PROC8B, PROC9, PROC14) PROC3 PROC5 PROC8A PROC8B PROC9 PROC14 Bruk i lukkede batchprosesser (syntese eller formulering) Fremstilling av tilberedninger eller artikler ved blanding i batch-prosessen (gjentatt og/eller signifikant eksponering) Transport av substanser eller tilberedninger (lufting/tømming) fra/inn i kjeler / stor-beholdere i ikke-faste innretninger Overføring av stoff eller preparat (matning/tømming) til/fra fat/store beholdere spesielt utvalgt for produktet Transport av substanser eller tilberedelser i små beholdere (faste fyllingslinjer, inklusive veiing) fremstilling av tilberedninger eller artikler ved tablettering, pressing, ekstrudering, pelletering Produktkarakteristikker Fysisk form Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel Damptrykk Flytende stoff Dekker prosentdelen av stoffet i produktet opp til 100% (med mindre noe annet har blitt uttalt). 57,3 hpa Driftsvilkår Mengde brukt Ikke anvendelig Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse Utsettelseshyppighet > 4 dager / uke Menneskelige faktorer som ikke påvirkes av risikohåndtering ytterligere driftsbetingelser om arbeidstakereksponering Utsettelseshyppighet Utsettelsesvarighet Utsatt hudområde (PROC3) Utsatt hudområde PROC8a,b) Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene. Innendørs bruk. 240 Dager/år > 4 timer / dag Håndflaten til begge hender (480 cm2) Begge hender (960 cm²) Risikostyrings-tiltak

16 Side : 16 / 20 Tekniske vilkår og tiltak ved prosessnivå for å forhindre utslipp Tekniske vilkår og tiltak for å kontrollere spredning fra kilden mot arbeideren Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp, spredning og utsettelse Forhold og tiltak vedrørende personlig vern, hygiene og helseevaluering Ingen spesifikke tiltak identifisert Sørg for at omtappingen av materialet skjer lukket eller under ventilasjon.,sørg for ytterligere ventilasjon på steder der det skjer utslipp.,e40 - Sørg for en god standard av generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 15 luftbyttinger pr. time). Ingen spesifikke tiltak identifisert Bruk passende beskyttelse der det er fare for kontakt med øyne eller hud.,bruk egnede EN374- godkjente hansker.,dersom det er fare for sprut, bruk: Bruk passende øyebeskyttelse. 2.2 Underscenario som styrer miljøeksponering (ERC2) ERC2 Formulering av tilberedninger (blandinger) (blandinger) Produktkarakteristikker Fysisk form Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel Flytende stoff Dekker prosentdelen av stoffet i produktet opp til 100% (med mindre noe annet har blitt uttalt). Driftsvilkår Mengde brukt Daglig mengde pr. anlegg Ikke anvendelig årstonnasje på stedet (tonn/år): Årlig sum,(totalt),(tonn/år): Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse Kontinuerlig utslipp Utslippsdager (dager/år): 300 Miljøfaktorer som ikke er påvirket av risikostyring Strømningshastighet av mottatt overflatevann m³/d Standard Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker miljøutsettelse Innendørs bruk Omfatter bruk i omgivelsestemperatur.,,og,trykk Risikostyrings-tiltak Tekniske vilkår og tiltak ved prosessnivå for å forhindre utslipp Tekniske vilkår og tiltak på stedet for å redusere eller begrense utslipp, luftemisjoner og utslipp i jord Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp fra arbeidsområdet Vilkår og tiltak vedrørende kommunale kloakk renseanlegg Hold beholderen tett lukket,p401 - Oppbevares i henhold til de lokale bestemmelsene.,spillvann eller vaskevann må ikke ledes i kloakksystemet.,avhent i likhet med farlig avfall i henhold til de lokale og nasjonale bestemmelsene.,preparataktiviteten antas å være en overveiende lukket prosess. Bør ikke slippes ut i omgivelsene. antatt spillvannsrate i lokalt renseanlegg (m3/d): > 2000 Bruk : Kommunal STP

17 Side : 17 / 20 Vilkår og tiltak vedrørende ekstern behandling av avfall for kasting/avhenting Nedbrytningseffektivitet > 90 % kloakkslam bør forbrennes, oppbevares eller tilbakeføres til opprinnelig form. Forbrenning av spesialavfall. Brukes i henhold til myndighetenes bestemmelser. 3.Utsettelsesberegning og referanse til dens kilde 3.1. Helse Til å vurdere forbrukereksponeringen er ECETOC TRA-verktøyet blitt brukt, med mindre annet er angitt Miljø Til å vurdere forbrukereksponeringen er ECETOC TRA-verktøyet blitt brukt, med mindre annet er angitt. 4.retningslinjer for nedstrømsbruker til å evaluere hvorvidt arbeidet følger grensene angitt av ES 4.1. Helse Orientering - Helse 4.2. Miljø Orientering - Miljø ECETOC TRA-verktøyet har blitt brukt til å beregne arbeidsplasseksponeringer med mindre annet er angitt,den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.,settes andre risikostyringstiltak / driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. til vurdering av arbeidsplasseksponering er ECETOC TRA-verktøy brukt, med mindre annet er oppgitt.,retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak.

18 Side : 18 / 20 1.Eksponeringsscenario16 Konsumentbruk av vaske-og rengjøringsmidler ES Ref.: 16 ES type: forbruker Bruksdeskriptorer Prosesser, oppgaveaktiviteter som er dekket Evalueringsmetode PC35 SU21 ERC8a, ERC8d Konsumentbruk av vaske-og rengjøringsmidler Anvendelse av forbruker ECETOC TRA ConsExpo v4.1 2.Driftstilstander og risikohåndteringstiltak Underscenario som styrer forbrukerens sluttanvendelse (PC35) PC35 Produktkarakteristikker Vaskemiddel Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel < 5 % Andre produktegenskaper Rengjøring og vasking/produkter for klesvask/flytende rengjøringsmiddel, flytende rengjøringsmiddel (universal, gulv, tepper) Driftsvilkår Mengde brukt Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker forbrukerutsettelse Per bruk dekkes mengder opp til : < 250 g Dekker frekvenser opp til: daglig, årlig bruk Utsettelsesvarighet Brukes innen- og utendørs h Risikostyrings-tiltak Conditions and measures related to information and behavioural advice to consumers Forhold og tiltak vedrørende personlig vern, hygiene og helseevaluering Spraying ved manuell bruk,kontrollert spray- eller utslippsenhet. Ingen spesifikke tiltak identifisert Underscenario som styrer forbrukerens sluttanvendelse (PC35) PC35 Produktkarakteristikker Vaskemiddel Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel 5-25 % Andre produktegenskaper flytende rengjøringsmiddel (universal, sanitær, glass), Spesialrengjøringsmidler for overflater, Flytende oppvaskmidler Driftsvilkår

19 Side : 19 / 20 Mengde brukt Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker forbrukerutsettelse Per bruk dekkes mengder opp til : < 250 g Dekker frekvenser opp til: daglig, årlig bruk Utsettelsesvarighet Brukes innen- og utendørs h Risikostyrings-tiltak Conditions and measures related to information and behavioural advice to consumers Forhold og tiltak vedrørende personlig vern, hygiene og helseevaluering Spraying ved manuell bruk,kontrollert spray- eller utslippsenhet. Ikke spray tom i små, lukkede områder. 2.2 Underscenario som styrer miljøeksponering (ERC8a, ERC8d) ERC8a Bred intern bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer ERC8d Bred ekstern bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer Produktkarakteristikker Fysisk form Flytende stoff Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel <= 25 % Driftsvilkår Mengde brukt Årlig sum t/yr Daglig mengde pr. anlegg Ikke anvendelig Årlig mengde pr. anlegg Ikke anvendelig. Wide dispersive use. Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse Kontinuerlig utslipp 365 Dager/år Miljøfaktorer som ikke er påvirket av risikostyring Strømningshastighet av mottatt overflatevann m³/d Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker miljøutsettelse Innendørs bruk Omfatter bruk i omgivelsestemperatur.,og,trykk Risikostyrings-tiltak Vilkår og tiltak vedrørende kommunale kloakk renseanlegg Vilkår og tiltak vedrørende ekstern behandling av avfall for kasting/avhenting antatt spillvannsrate i lokalt renseanlegg (m3/d): > 2000 Nedbrytningseffektivitet 90% Mudderbehandling/rensing,Disposal or recovery Ingen spesifikke tiltak identifisert 3.Utsettelsesberegning og referanse til dens kilde 3.1. Helse Til å vurdere forbrukereksponeringen er ECETOC TRA-verktøyet blitt brukt, med mindre annet er angitt Miljø Til å vurdere forbrukereksponeringen er ECETOC TRA-verktøyet blitt brukt, med mindre annet er angitt. 4.retningslinjer for nedstrømsbruker til å evaluere hvorvidt arbeidet følger grensene angitt av ES

20 Side : 20 / Helse Orientering - Helse 4.2. Miljø Orientering - Miljø Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres. Den forventede eksponeringen overstiger ikke PNEC-verdiene sålenge risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet Side : 1 / 13 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn : Kjemisk navn for materiale : Calcium chloride Indeks-Nr. : 017-013-00-2 EC

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 OSS162 Redigert: 16-06-2011 : versjon: 1.0 SEKSJON1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikasjon Stoff-navn : OSS DSG-OLJE SYNTETISK DSG Produktkode : OSS162

Detaljer

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper Side : 1 / 12 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn : Produktkode : 10101, 10105, 10107, 10108, 10125 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper Side : 1 / 12 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn : Indeks-Nr. : 650-002-00-6 EC nr : 232-350-7 CAS-nr. : 8006-64-2 Produktkode

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Fareidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Fareidentifikasjon Side : 1 / 12 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Produktnavn:/betegnelse : Produktkode : 4736 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

HMS DATABLAD. : Kemetyl Sopp og Algedreper

HMS DATABLAD. : Kemetyl Sopp og Algedreper Side : 1 / 11 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Produktkode : 4724, 4728 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

HMS DATABLAD. : Kraftvask Auto

HMS DATABLAD. : Kraftvask Auto Side : 1 / 9 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktkode : : CRX4677 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side : 1 / 12 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Productidentifikasjon Produktnavn:/betegnelse : Kjemisk navn for materiale : Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes,

Detaljer

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper Side : 1 / 12 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn : Produktkode : 512730, 512728 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Side : 1 / 11 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Productidentifikasjon Produktnavn:/betegnelse : Produktkode : 4944, 4945 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

HMS DATABLAD. : Kemetyl Antiparasit Fargeløs

HMS DATABLAD. : Kemetyl Antiparasit Fargeløs Side : 1 / 11 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Produktkode : 500121, 500122, 500125 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2797149 Fluoride Standard Lösung als F (NIST), 5.0 mg/l, 500 ml

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2797149 Fluoride Standard Lösung als F (NIST), 5.0 mg/l, 500 ml Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. GEN911021 Fmoc ASP(OtBU)-OH 25g

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. GEN911021 Fmoc ASP(OtBU)-OH 25g SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Fmoc ASP(OtBU)-OH 25g Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN

Detaljer

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper Side : 1 / 13 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn : Produktkode : 600705 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

HMS DATABLAD : CARIX ANTIFREEZE YELLOW XLC

HMS DATABLAD : CARIX ANTIFREEZE YELLOW XLC Side : 1 / 9 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Produktkode : NO, DA: 4542, 4543; SV: 4627, 4811 1.2. Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2251926 TKN Indikator Lösung

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2251926 TKN Indikator Lösung Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HIAB SIXTEN Utstedt:: 2015-07-03

HIAB SIXTEN Utstedt:: 2015-07-03 Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn HIAB SIXTEN 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 32315 CO2 Sensor Calibration Reagent A

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 32315 CO2 Sensor Calibration Reagent A Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Fareidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Fareidentifikasjon Side : 1 / 13 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Produktnavn:/betegnelse : Produktkode : 700204, 700205 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Fareidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Fareidentifikasjon Side : 1 / 11 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Produktnavn:/betegnelse : Produktkode : 4712 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. DMT - dguanosine (dmf) ß - Cyanoethylphosphoramidite

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. DMT - dguanosine (dmf) ß - Cyanoethylphosphoramidite SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn DMT - dguanosine (dmf) ß - Cyanoethylphosphoramidite Navnet på ansvarlig firma

Detaljer

HMS DATABLAD. : Kemetyl Antifrost Natur

HMS DATABLAD. : Kemetyl Antifrost Natur Side : 1 / 8 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Produktkode : 4734, 4733 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22777-00 Media Set, Total Bacteria Count

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22777-00 Media Set, Total Bacteria Count Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn TBPA DA AMIDITE Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22835-49 Buffer Solution ph 7.00

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22835-49 Buffer Solution ph 7.00 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

STROVELS DEFOAMER 100

STROVELS DEFOAMER 100 Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn POROS MC 20 um Self Pack Media Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Buffer Solution ph 4.01

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Buffer Solution ph 4.01 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2.0 Revisjonsdato 08.11.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Urea Kjemikalienavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 081B8031 EVITA Standard solution, 0 mg/l NO3-N

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 081B8031 EVITA Standard solution, 0 mg/l NO3-N 081B8031 EVITA Standard solution, 0 mg/l NO3-N Trykkingsdato: 01.08.2013 Produktkode: 081B8031-1 Side 1 av 4 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. (EF) 1907/2006

Sikkerhetsdatablad iflg. (EF) 1907/2006 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn : CARIX BATTERIVANN Artikel nr. : CRX4512 Bruksmåter : Motorvedlikehold. Konsument produkt. Kjemiske navn : Water Registrerings

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

HMS DATABLAD. : Kemetyl Vaselinolje

HMS DATABLAD. : Kemetyl Vaselinolje Side : 1 / 8 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Produktkode : 300931 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator MPR 200 Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

Utgave 1.1 Revisjonsdato 26.10.2013 Utskriftsdato 15.11.2013

Utgave 1.1 Revisjonsdato 26.10.2013 Utskriftsdato 15.11.2013 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-No./ Genisys-No. : 04663632190 Stoffnavn : for Cobas Integra 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Stoffet er ikke klassifisert som et PBT/vPvB-stoff.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Stoffet er ikke klassifisert som et PBT/vPvB-stoff. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 09-09-2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: VSSK9529 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pritt Rainbow Stick all colours Side 1 av 6 SDB-Nr. : 303398 V001.0 bearbeidet den: 07.02.2014 Trykkdato: 02.04.2014 1.1 Produktidentifikator Pritt Rainbow

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 22-07-2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: RM6092160 1.2. Relevante,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14080-26 CDTA Disodium Magnesium Salt Powder

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14080-26 CDTA Disodium Magnesium Salt Powder Side 1 av 7 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: EF-nr.: 63451-33-2-1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 24/11/2011 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 195-50-094 Synonymer:

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/07/2012 Revisjonsdato: 04/09/2013 Revidert utgave nr.: 4 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 14/05/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: IC8-RTU 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36698 Cykelrengöring

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. pexp7-tet POS CNTR ASSY

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. pexp7-tet POS CNTR ASSY SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn pexp7-tet POS CNTR ASSY Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

HMS-DATABLAD. H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. GHS09: Miljø

HMS-DATABLAD. H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. GHS09: Miljø Side: 1 Utarbeidelsesdato: 10-09-2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: VSSK9530 1.2. Relevante,

Detaljer

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 SIKKERHETSDATABLAD Utgave: 1.3 Revisjonsdato 08.07.2015 Utskriftsdato 19.08.2016 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Frysskydd 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Frostskyddsmedel

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket GEN063080 PNA EXPEDITE ACTIVATOR (HATU)

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket GEN063080 PNA EXPEDITE ACTIVATOR (HATU) SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn PNA EXPEDITE ACTIVATOR (HATU) Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Side : 1 / 15 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Productidentifikasjon Produktnavn:/betegnelse : Produktkode : 3781, 7011, 128097 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HX-35

SIKKERHETSDATABLAD HX-35 HX-35 Side 1 av 12 SIKKERHETSDATABLAD HX-35 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.05.2003 Revisjonsdato 21.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 08-04-2011 Revidert utgave nr.: 11 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: OAG30L 1.2. Relevante,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Navn på produktet og foretaket. 1.1 Produktidentifikasjon. Handelsnavn: AirX

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Navn på produktet og foretaket. 1.1 Produktidentifikasjon. Handelsnavn: AirX Utarbeidet 16032014 AVSNITT 1: Navn på produktet og foretaket Sikkerhetsdatablad 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn: AirX 17 + 19 REACHnr: Ikke anvendelig Prnr.: Ikke anmeldelsespliktig 1.2 Relevante

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

HMS-DATABLAD. Stoffet er ikke klassifisert som et PBT-stoff. EINECS CAS Classification (CLP) Prosent 201-069-1 77-92-9 Eye Irrit.

HMS-DATABLAD. Stoffet er ikke klassifisert som et PBT-stoff. EINECS CAS Classification (CLP) Prosent 201-069-1 77-92-9 Eye Irrit. ifølge EF-direktiv 1907/2006 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 18.02.2011 Revisjonsdato: 08.10.2015 Revidert utgave nr.: 6.1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LZV-402-886.116 Magnesium perchlorate, Drying Agent

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LZV-402-886.116 Magnesium perchlorate, Drying Agent Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AdBlue 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Noxreduksjon 1.3 Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body Utstedelsesdato: 17.01.2011 Revisjonsdato: 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket: Produktidentifikator: Synonymer: Deklarasjonsnummer: 202271 - Vision200-200 ml Ikke deklarert.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 867 Amtax SC Reinigungslösung/Cleaning solution; 1/1

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 867 Amtax SC Reinigungslösung/Cleaning solution; 1/1 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS-DATABLAD KEMECTANT EB3. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD KEMECTANT EB3. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/02/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: LK-EB3 1.2. Relevante,

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OEM SPECIFIC ATF MB. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD OEM SPECIFIC ATF MB. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (8) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no CH-2835 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon ifølge EF-direktiv 1907/2006 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 16.08.2010 Revisjonsdato: 15.03.2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE Utstedt: 2. mars 2016 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante bruksområder for stoffet /stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Sikkerhetsdatablad ( SDS ) iht. EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING ( EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier ( REACH ), Annex II-EU Utgitt dato:

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 12 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: XFFO*L 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn HOAT 5GM Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Värmesvällande skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.05.2012 Revisjonsdato 29.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish Centurio Möbelpolish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Harmony Duft refill

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Harmony Duft refill AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Harmony Duft refill (6181) 1.2 Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 30/07/2015 Revidert utgave nr.: 10 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: XSGG40*L 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER ELEPHANT LEATHER PRESERVER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 09/11/2012 Revisjonsdato: 12/09/2013 Revidert utgave nr.: 4 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid.h2o (mono og anhydrat) CAS-nr. 5949-29-1 EC-nr. 201-069-1 01-2119457026-42-xxxx

2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid.h2o (mono og anhydrat) CAS-nr. 5949-29-1 EC-nr. 201-069-1 01-2119457026-42-xxxx SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2 Revisjonsdato 20.11.2014 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn SITRONSYRE Kjemisk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato: 12.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn: Produkttype: Anvendelsesområde: Penselrens

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Luksus skumsåpe for hyppig bruk (6342/6345/6375)

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Luksus skumsåpe for hyppig bruk (6342/6345/6375) SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : KLEENEX Luksus skumsåpe for hyppig bruk (6342/6345/6375) 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 21/01/2014 Revidert utgave nr.: 15 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: MAN* 1.2. Relevante,

Detaljer