HMS DATABLAD. : Kraftvask Auto

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DATABLAD. : Kraftvask Auto"

Transkript

1 Side : 1 / 9 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktkode : : CRX Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Viktigste brukskategori : Anvendelse ved forbruker Særlig(e) bruksområde(r) : Rengjøringsmiddel 1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Leverandør : Kemetyl AB Rörvägen 7, Jordbro Sweden Kemetyl NorgeAS Delitoppen Vestby Norge Kemetyl A/S Sdr. Molevej Køge Danmark Kemetyl UK Lensbury Conference Centre, Broom Road TW119NU Teddington, Middx., Great Britain Nødnummer Telefonnummer for nødstilfelle : SV: , DA: , UK: Dette telefonnummeret er kun tilgjengelig i løpet av kontortider. NO: Dette telefonnummeret er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. NORWAY Poisons Information Directorate of Health and Social Affairs FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering i henhold til bestemmelse (EU) 1272/2008 CLP-klassifisering : Produktet er klassifisert som farlig ifølge Direktiv 1272/2008/EF Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 H-setningenes klartekst, se under avsnitt Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF Klassifisering : Produktet er klassifisert som farlig ifølge Direktiv 199/45/EF. Xi; R41 Xi; R38 R-setningenes klartekst, se under avsnitt 16.

2 Side : 2 / Merkelementer Merking i henhold til bestemmelse (EU) 1272/2008 CLP Symbol : Signalord Inneholder Fareutsagn Forsiktighetsutsagn GHS05 : Fare : Disodium metasilicate : H315 - Irriterer huden. H318 - Gir alvorlig øyeskade. : P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. P264 - Vask grundig etter bruk. P280 - Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm. P302+P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 - Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P332+P313 - Ved hudirritasjon: Søk legehjelp Merking i henhold til direktiver (67/ /45) Ikke relevant 2.3. Andre farer Andre farer som ikke resulterer i klassifisering : Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Ikke-klassifisert PBT stoff Ikke-klassifisert vpvb stoff 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.1. Stoffer Ikke anvendbar 3.2. Blandinger Bestanddel-Navn Produktidentifikator % Plassering etter direktiv 67/548/EØS Disodium metasilicate (CAS-nr.) (EC nr) C; R34 Xi; R37 (Indeks-Nr.) decyl dihydrogen phosphate, potassium salt (CAS-nr.) Xi; R36 (EC nr) alkoholer, C9-C11, etoksylert (CAS-nr.) Xi; R41 Bestanddel-Navn Produktidentifikator % Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP] Disodium metasilicate (CAS-nr.) (EC nr) (Indeks-Nr.) decyl dihydrogen phosphate, potassium salt (CAS-nr.) (EC nr) Skin Corr. 1B, H314 STOT SE 3, H Eye Irrit. 2, H319 alkoholer, C9-C11, etoksylert (CAS-nr.) Eye Dam. 1, H318 Ordlyd i R-, H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

3 Side : 3 / 9 4. FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1.Beskrivelse av førsthjelpstiltak Innåndning : Flytt ut i frisk luft. Hold i ro. Hold varm og på et rolig sted. Sørg for legetilsyn. Hudkontakt : Får man stoff på huden, vaskes straks med såpe og vann. Hvis hudirritasjonen fortsetter, oppsøk lege. Øyekontakt : Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Sørg for legetilsyn. Svelging : Fremkall IKKE brekninger. Skyll munnen. Drikk mye vann. Sørg for legetilsyn. Ytterligere råd : Førstehjelpmanskap trenger å beskytte seg selv. Se også avsnitt 8 Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege. Behandles symptomatisk Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Inhalering Hudkontakt Øyekontakt Svelging : Kan være irriterende. : Irriterer huden. Hudkontakt kan fremkalle følgende symptomer: Rødhet. : Fare for alvorlig øyeskade. Stänk i ögon kan framkalla följande symptom: Rødlig øyevev. Tårefremkalling. : Svelging kan forårsake irritasjon av slimhinner Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling Ingen data tilgjengelig 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slukkemidler Egnede slokkingsmidler Slokkingsmidler som av sikkerhetsmessige grunner ikke skal brukes, : Bruk pulver, CO2, vanntåke eller alkoholresistent skum. : Vannstråle med høyt volum 5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Brannfare : Ingen kjent. Spesifikke farer : Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter Beskyttelse av brannmenn Råd for brannmenn : Evakuer personalet til sikkert område. Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper. I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. I branntilfelle avkjøles tankene med vannspreder. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer

4 Side : 4 / 9 Råd for ikke-nødspersonale : Evakuer personalet til sikkert område. Sørg for skikkelig ventilasjon. Bær personlig beskyttelsesutstyr. Se også avsnitt 8 Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Innånd ikke damper/støv. Råd for nødspersonale : Kun kvalifisert peronale utstyrt med velegnet verneutstyr kan gripe in Miljømessige forholdsregler Miljømessige forholdsregler : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem Metoder og materialer for forurensning og opprensing Metoder til opprydding og rengjøring : Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Sperr av. La det suge opp i et inert absorberende materiale. Etter rengjøring, spyl bort rester med vann. Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk Referanse til andre seksjoner Se også avsnitt 8. Se også avsnitt HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering : Sørg for skikkelig ventilasjon. Bær personlig beskyttelsesutstyr. Se også avsnitt 8 Innånd ikke damper/støv. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vær forsiktig å unngå sløsing og spill/søling under veiing, lasting og blanding av produktet. Må ikke blandes med Ukompatible materialer. Forhindre utslipp til avløpsystemet. Sett alltid toppen på etter bruk. Hygienetiltak : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet. Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk. La vær å spise, drikke eller røke under bruk Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet Lagring : Oppbevar beholderen tett lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Må ikke lagres nær eller sammen med de inkompatible materialene som er oppført i seksjon 10. Innpakkingsmateriale : Lagres i originalbeholder Spesielle sluttanvendelser ikke anvendbar. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere Eksponeringsgrense(r) : Ingen data tilgjengelig 8.2. Eksponeringskontroll Personlig verneutstyr : Typen av berneutstyr må velges i henhold til konsentrasjonen og mengden av det farlige stoffet på den spesielle arbeidsplassen. Pustebeskyttelse : Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, bruk egnet maskeutstyr. Respirator med en full ansiktsmaske. (EN 136) Respirator med en halv ansiktsmaske (EN 140) Anbefalt filtertype: AB/P (EN 143) Håndvern : Gummihansker (EN 374) Ved valg av bestemte hansker til et bestemt formål og

5 Side : 5 / 9 Beskyttelses briller : Ansiktsskjerm Vernebriller (EN 166) Hud- og kroppsvern : Kjeledress, forkle og støvler anbefales. Forholdsregler for varmefarer : ikke påkrevet ved normal bruk, Bruk dedisert utstyr. tidspunkt i et arbeidsområde må det også tas hensyn til andre faktorer på arbeidsstedet, for eksempel (men ikke begrenset til): andre kjemikalier som kanskje brukes, fysiske krav (beskyttelse mot kutt/perforering, dyktighet, termisk beskyttelse) og instruksjonene/spesifikasjonene fra leverandørene av hanskene. Maskintekniske mål : Sørg for skikkelig ventilasjon. Brukes kun i områder utstyrt med egnet ventilasjonsavtrekk. Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av arbeidsstasjonstedet. Øyespyleflaske med rent vann Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp, spredning og utsettelse Se også avsnitt 7 Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen : Er i samsvar med gjeldende lovgivning om miljøbeskyttelse. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende : væske Farge : klar Lukt : karakteristisk ph : 12,7-13,4 Kokepunkt/kokeområde : 100 C Flammepunkt : ingen data tilgjengelig Fordamping : ingen data tilgjengelig Antennelighet (fast stoff, gass) : ikke anvendbar Eksplosjonsgrenser : ingen data tilgjengelig Damptrykk : samme som vann Damptetthet : ingen data tilgjengelig Relativ densitet : 1,063 Løselighet i andre løsningsmidler : fullstendig oppløselig Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : ingen data tilgjengelig Selvantenningstemperatur : ingen data tilgjengelig Viskositet : 7 cst Eksplosive egenskaper : ikke anvendbar Oksidasjonsegenskaper : ikke anvendbar 9.2. Andre opplysninger Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold : ikke anvendbar 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Reaktivitet : Se også avsnitt Kjemisk stabilitet Stabilitet : Stabil under normale forhold.

6 Side : 6 / Mulighet for farlige reaksjoner Farlige reaksjoner : Ikke kjent Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås : Ingen under vanlig bearbeidelse Ukompatible materialer Stoffer som skal unngås : Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer Farlige nedbrytingsprodukter Farlige nedbrytingsprodukter : Ikke kjent. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Informasjon om toksiologiske effekter Akutt giftighet Disodium metasilicate ( ) LD50/oralt/rotte Hudetsing / Hudirritasjon Svær øyenskade/-irritasjonx Åndedretts-/hud sensibilisering Mutagenitet i kimcellene Carcinogenisitet Reproduserbar giftighet Spesifisk målorgan-toksisitet (engangs eksponering) Spesifisk målorgan-toksisitet (gjentatt eksponering) Innåndingsfare 1153 mg/kg : Irriterer huden. ph: 12,7-13,4 : Gir alvorlig øyeskade. ph: 12,7-13,4 Andre opplysninger Symtomer som vedrører de fysiske, kjemiske og toksigologiske karakteristikkene,se avsnitt ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet

7 Side : 7 / 9 Komponent : Disodium metasilicate ( ) LC50/96t/fisk : 210 mg/l (Brachydanio rerio) Persistens og nedbrytbarhet Vedvarenhet/nedbrytelighet : Tatt i betraktning egenskapene til flere komponenter, ansees produktet å være biologisk nedbrytbar i henhold til OECD klassifisering Bioakkumuleringspotensial Bioakkumulering : Låg potential Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : ingen data tilgjengelig Mobilitet i jord Mobilitet : Ingen data tilgjengelig 12.5.Resultater av PBT- og vpvb-vurdering PBT/vPvB Andre skadevirkninger Andre opplysninger : Dette preparetet inneholder ingen stoffer som ansees som stride, bioakkumulerende eller giftig (PBT).,Dette preparatet inneholder ingen stoffer som ansees som Meget stridige eller Meget bioakkumulerende (vpvb). : Ingen data tilgjengelig 13. INSTRUKSER VED DISPONERING Metoder for behandling av avfall Avfall fra rester / ubrukte produkter Forurenset emballasje Avfallsnr. (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC) : Håndter med varsomhet. Se også avsnitt 7 Håndtering og lagring Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning. Samle sammen og deponer avfallsprodukter til et autorisert deponeringssted. Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. : Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon. Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. : Klassifiseres som farlig avfall i henhold til bestemmelsene til den europeiske unionen. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse. 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER FN nummer UN-Nummer : FN gyldig forsendingsnavn Forsendelsesnavn Forsendelsesnavn IATA/IMDG Transportfare klasse(r) Vejtransport Klasse : 8 - Korrosive substanser Fareklasse : 80 Klassifiseringskode : C5 : ETSENDE VÆSKE, BASISK, UORGANISK, N.O.S.(INNEHOLDER Disodium metasilicate ()) : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.(CONTAINS Disodium metasilicate)

8 Side : 8 / 9 Fareseddel ADR/RID : 8 - Korrosive substanser Innenrikssjofart. (ADN/ADNR) Klasse (ADNR) : Sjøfart Klasse Luft transport. Klasse Emballasjegruppe Emballasjegruppe Miljøfarer Andre opplysninger : 8 - Korrosive substanser : 8 - Korrosive substanser : III : Ingen ytterligere informasjon foreligger Spesielle forholdsregler for brukere Ingen data tilgjengelig Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden Ingen data tilgjengelig 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen Eu-forskrifter Godkjenninger/Begrensninger på bruken Dette produktet inneholder en ingrediens i henhold til kandidatliste til Tillegg XIV til REACH bestemmelsen 1907/2006/EF. Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold : ikke anvendbar : ingen : ikke anvendbar Nasjonale forskrifter DE : WGK : 1 DA : MAL kodes (Bekendtgørelse nr. 301/302 (1993)) : 1-4 NO : Produktforskriften (FOR nr 922) : ikke anvendbar Vurdering av kjemikaliesikkerheten Vurdering av kjemikaliesikkerheten : ikke anvendbar

9 Side : 9 / ANDRE OPPLYSNINGER Ordlyd i R-, H- og EUH-setningene Eye Dam. 1 : Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Kategori 1 Eye Irrit. 2 : Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Kategori 2 Skin Corr. 1B : etsing/hudirritasjon Kategori 1B Skin Irrit. 2 : etsing/hudirritasjon Kategori 2 STOT SE 3 : Spesifisk målorgan-toksisitet (engangs eksponering) Kategori 3 H314 : Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H315 : Irriterer huden. H318 : Gir alvorlig øyeskade. H319 : Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 : Kan forårsake irritasjon av luftveiene. R34 : Etsende. R36 : Irriterer øynene. R37 : Irriterer luftveiene. R38 : Irriterer huden. R41 : Fare for alvorlig øyeskade. Kilder av nøkkeldata som brukes for å kompilere databladet Forkortelser og akronymer : European Chemicals Bureau : ecb.jrc.it : ADNR = Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation according to 1272/2008/EC IATA = International Air Transport Association IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit UEL = Upper Explosion Limit/Upper Explosive Limit REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals CSR = Rapport om kjemikaliesikkerhet DNEL = Avledede ingen virkning nivå LD50 = Medial dødelig dose N.O.S. = ikke er spesifisert andre steder PNEC = Forutsagt ingen virkning konsentrasjon STEL = Kort tids utsettelsesgrenser TLV = Terskelgrenser TWA = tidsmålt gjennomsnitt Innholdet i og formatet av dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med EU-direktiv 1999/45/EU, 67/548/EU, 1272/2008/EU og EU-forskrift 1907/2006/EU (REACH) tillegg II. ANSVARSFRASKRIVELSE Informasjonen på disse sikkerhetsdata-arkene ble gitt av kilder som vi anser for å være pålitelige. Imidlertid gis informasjonen uten noen som helst form for garanti, direkte eller indirekte, uansett riktighet. Når det gjelder disse produktene, er betingelser og metoder for håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse noe vi ikke har kontroll med og muligens heller ikke kjennskap til. Av disse og andre grunner, kan vi ikke påta oss noe som helst ansvar og frasier oss uttrykkelig ethvet avsvar for tap, skade eller omkostninger i forbindelse med håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse av dette produktet. Disse sikkerhetsdata-arkene ble skrevet og skal kun brukes for dette produktet. Informasjonen på sikkerhetsdata-arkenet gjelder ikke nødvendigvis hvis dette produktet inngår som en del av et annet produkt.

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper Side : 1 / 20 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn : Produktkode : 1276 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61218, 64246 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115763E Bruk

Detaljer

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 525 3100, 525 3105 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115970E Bruk

Detaljer

H M S - D A T A B L A D. Rubcol B

H M S - D A T A B L A D. Rubcol B H M S - D A T A B L A D i henhold til bestemmelse (EU) nr. 453/20 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode Synonymer Ingen. Ingen. 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 100063E Bruk

Detaljer

: GLASS&WINDOW CLEANER 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: GLASS&WINDOW CLEANER 2X5L DK/S/N/FIN/GB 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61548 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 058 Wasserstoffperoxid/Hydrogen peroxyde/peroxyde d'hydrogèn, LCW 058 A; 1/2

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 058 Wasserstoffperoxid/Hydrogen peroxyde/peroxyde d'hydrogèn, LCW 058 A; 1/2 Trykkingsdato: 24.04.2014 Produktkode: LCW058-1 Side 1 av SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115374E Bruk

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14440-17 Benzene

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14440-17 Benzene Side 1 av 10 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: Index-nr.: EF-nr.: 71-4-2 601-020-00-8 200-75-7 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz 2560766 ToxTrak Reagenz Trykkingsdato: 01.08.2013 Produktkode: 2560766 Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 2560766 ToxTrak

Detaljer

FW167-K01 Pro-Tec B 361

FW167-K01 Pro-Tec B 361 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 26599-01 STABLCAL FORMAZIN STANDARD; 10 NTU

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 26599-01 STABLCAL FORMAZIN STANDARD; 10 NTU Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

: FLOOR CLEANER S WEST 1L

: FLOOR CLEANER S WEST 1L 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61103 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013 HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode: Kjemisk Familie: NORPOL SVG 20000-99999 H,S SVGHS Polyesterharpiks 1.2.

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Sodium iodide

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Sodium iodide SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 4.0 Revisjonsdato 31.12.2010 Utskriftsdato 21.03.2011 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

febi 22806 automatgirolje (ATF) Artikkel nummer 22806, 26681, 26680, 30018

febi 22806 automatgirolje (ATF) Artikkel nummer 22806, 26681, 26680, 30018 Utarbeidet den: 14.02.2013, Revisjon 06.02.2013 Version 03. Erstatter versjon: 02 Siden 1 / 7 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator febi 22806

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25 Sikkerhetsdatablad 30/11/2012, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 1878-34 Hexamethylenetetramine

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 1878-34 Hexamethylenetetramine Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator : Index-nr.: EF-nr.: 100-97-0 612-101-00-2 202-905-8 1.2. Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhetsdatablad 21/2/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

Date 09.10.2013, Revisjon 05.06.2013 Version 01 Siden 1 / 9

Date 09.10.2013, Revisjon 05.06.2013 Version 01 Siden 1 / 9 Date 09.10.2013, Revisjon 05.06.2013 Version 01 Siden 1 / 9 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator ITH-Wi vinter (ITH 300 Wi (72947), ITH

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer