Innst. 52 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:157 S ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. 52 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:157 S (2009 2010)"

Transkript

1 Innst. 52 S ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:157 S ( ) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Linda C. Hofstad Helleland, Sylvi Graham og Lars Myraune om bevaring av nærpolitimodellen og gjennomføring av en bredt anlagt politistudie Til Stortinget Sammendrag Stortingsrepresentantene Erna Solberg, André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Linda C. Hofstad Helleland, Sylvi Graham og Lars Myraune fremmet 14. juni 2010 følgende forslag: «I Stortinget ber regjeringen om å gjennomføre en bredt anlagt politistudie etter mal av forsvarsstudiet for å sikre riktig dimensjonering og ressursbruk i fremtiden. Politiet må settes i stand til å møte morgendagens kriminalitetsbilde. II Stortinget ber regjeringen fremlegge en sak for Stortinget om den såkalte resultatreformen basert på premissene som ble lagt ved behandlingen av St.meld. nr. 42 ( ). III Stortinget ber regjeringen styrke politidekningen opp til svensk nivå innen IV Stortinget ber regjeringen tilbakeføre midler til driftsbudsjettene som er trukket ut, for å hindre oppsigelser av allerede ansatte politifolk og sikre at nyutdannede får jobb. V Stortinget ber regjeringen om at det foretas en kritisk gjennomgang av Politidirektoratets rolle, mandat og fullmakter med sikte på økt faglig styring av politietaten.» Komiteens merknader Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, Sigvald Oppebøen Hansen, Stine Renate Håheim, Thor Lillehovde og Tove-Lise Torve, fra Fremskrittspartiet, Hans Frode Kielland Asmyhr, Morten Ørsal Johansen, Åse Michaelsen og lederen Per Sandberg, fra Høyre, André Oktay Dahl og Anders B. Werp, fra Sosialistisk Venstreparti, Akhtar Chaudhry, og fra S e n t e r p a r t i e t, J e n n y K l i n g e, viser til at representantforslaget tek opp ei svært aktuell problemstilling, og er samd i at det er behov for å kartleggje ressursbruken i politiet. K o m i t e e n vil vidare slå fast at det er viktig å oppretthalde nærpolitiet for å førebyggje kriminalitet og sikre at innbyggjarane i heile landet skal kunne kjenne seg trygge. Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstrep a r t i o g S e n t e r p a r t i e t, vil peike på den store satsinga på politiet som regjeringa har gjennomført

2 2 Innst. 52 S sidan Budsjetta er auka med om lag 2,85 mrd. kroner nominelt i perioden I tillegg kjem den føreslåtte auka for 2011 med ytterlegare 546,8 mill. kroner. F l e i r t a l e t merkar seg at det blir fremja forslag i representantforslaget om «en bredt anlagt politistudie ( ) for å sikre riktig dimensjonering og ressursbruk i fremtiden». F l e i r t a l e t viser til at Politidirektoratet har gjennomført ein driftsanalyse av politiog lensmannsetaten, som inneheld ei rekke framlegg til forbetringar. Analysen dannar grunnlaget for den varsla resultatreforma i politiet. F l e i r t a l e t vil framheve at regjeringa i si politiske plattform for slår fast at ho vil oppretthalde ein desentralisert politistruktur og styrke lensmannskontora. Denne målsetjinga ligg til grunn for dei komande endringane i politi- og lensmannsetaten, og viser at nærpolitiet skal bestå. F l e i r t a l e t har merka seg at det i rapporten «Politiet mot 2020» er einsemd mellom Politidirektoratet og politiet sine organisasjonar om å tilrå ein auke i politibemanninga med polititenestemenn og sivile stillingar fram mot Med denne auken vil ein nå målet om to polititenestemenn pr innbyggjarar. F l e i r t a l e t er fornøgd med at budsjettløyvingane til politi- og lensmannsetaten, herunder Politihøgskolen, er i tråd med denne målsetjinga, og kan ikkje sjå at det er behov for ei norm for bemanning i politidistrikta ut over dette, slik representantforslaget skildrar. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre understreker at forslaget om bevaring av nærpolitimodellen og gjennomføring av en bredt anlagt politistudie bygger på behovet for en helhetlig, framtidsrettet og realistisk beskrivelse av hvilket politi vi skal ha for å møte morgendagens kriminalitetsutfordringer. Disse medlemmer legger vekt på at det er justissektoren som har ansvaret for den generelle tryggheten i samfunnet, og at politiet har et særskilt ansvar i denne sammenhengen. Disse medlemm e r mener derfor grundige analyser av kriminalitetsutviklingen og trender i samfunnet generelt, må danne bakteppe for å drøfte hvilke verktøy myndighetene trenger for å bekjempe dagens og morgendagens kriminalitet. I denne sammenheng er det også naturlig å studere utviklingen i våre naboland Sverige og Danmark, og også se utviklingstrekk internasjonalt. Disse medlemmer understreker at den foreslåtte politistudien har et mye bredere perspektiv enn den statiske situasjonsbeskrivelsen justisministeren beskriver i vedlagte svarbrev av 5. oktober 2010 vedrørende representantforslaget. Disse medlemmer henviser til Riksrevisjonen (Dokument 3:10 ( )) som også pekte på manglende helhetlig innsats, når de rettet sterk kritikk mot innsatsen mot organisert kriminalitet. Disse medlemmer ønsker en bredest mulig tilnærming i arbeidet med oppgavedefinering og dimensjonering av fremtidig politistyrke, og mener dette kan bidra til å styrke politiets legitimitet. Det er et faktum at politiet alene ikke råder over alle nødvendige ressurser i enhver situasjon, og derfor må løse sine oppgaver i nært samspill med andre aktører, både offentlige og private. Disse medlemmer understreker at hensikten med politistudien er å gi storting og regjering et mer solid fundament for langsiktige og helhetlige planer for videreutvikling av politi- og lensmannsetaten i Norge. Disse medlemmer viser for øvrig til forslagsstillernes begrunnelse og fremmer følgende forslag: «I Stortinget ber regjeringen om å gjennomføre en bredt anlagt politistudie etter mal av forsvarsstudiet for å sikre riktig dimensjonering og ressursbruk i fremtiden. Politiet må settes i stand til å møte morgendagens kriminalitetsbilde. II Stortinget ber regjeringen fremlegge en sak for Stortinget om den såkalte resultatreformen basert på premissene som ble lagt ved behandlingen av St.meld. nr. 42 ( ). III Stortinget ber regjeringen styrke politidekningen opp til svensk nivå innen IV Stortinget ber regjeringen tilbakeføre midler til driftsbudsjettene som er trukket ut, for å hindre oppsigelser av allerede ansatte politifolk og sikre at nyutdannede får jobb. V Stortinget ber regjeringen om at det foretas en kritisk gjennomgang av Politidirektoratets rolle, mandat og fullmakter med sikte på økt faglig styring av politietaten.» Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet har lenge vært opptatte av å få en politistudie som er helhetlig og framtidsrettet. Dette vil være et viktig skritt for å gjøre politiet i stand til å utføre sitt oppdrag på en bedre måte. D i sse med-

3 Innst. 52 S l e m m e r ser på de rapporter, analyser og undersøkelser som er gjort som viktige enkelttiltak, men en samlet vurdering av dagens og framtidas situasjon sammen med aktuelle tiltak vil være et godt verktøy mot et felles mål om å bekjempe kriminalitet på best mulig måte. Disse medlemmer mener en slik studie vil kunne gi bedre forutsetninger for å kunne planlegge og tilrettelegge politiets arbeid. Man må etter d i s s e medlemmers mening blant annet se på politiets oppgaver nå og i framtida, analysere hva slags kriminalitet vi har, hvor vi har den og når, for deretter å se på hva som kan bli utviklingen de nærmeste årene. Dette vil danne grunnlaget for den fremtidige politistrukturen, både når det gjelder antall distrikter, lensmannskontorer, bemanning og utstyr. Disse medlemmer ser også for seg at studien inneholder en analyse av arbeids- og lønnsforhold i politiet. For å sikre god rekruttering og for å beholde godt personell vil også lønn være en avgjørende faktor. Forslag fra mindretall Forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre: Forslag 1 Stortinget ber regjeringen om å gjennomføre en bredt anlagt politistudie etter mal av forsvarsstudiet for å sikre riktig dimensjonering og ressursbruk i fremtiden. Politiet må settes i stand til å møte morgendagens kriminalitetsbilde. Forslag 2 Stortinget ber regjeringen fremlegge en sak for Stortinget om den såkalte resultatreformen basert på premissene som ble lagt ved behandlingen av St.meld. nr. 42 ( ). Forslag 3 Stortinget ber regjeringen styrke politidekningen opp til svensk nivå innen Forslag 4 Stortinget ber regjeringen tilbakeføre midler til driftsbudsjettene som er trukket ut, for å hindre oppsigelser av allerede ansatte politifolk og sikre at nyutdannede får jobb. Forslag 5 Stortinget ber regjeringen om at det foretas en kritisk gjennomgang av Politidirektoratets rolle, mandat og fullmakter med sikte på økt faglig styring av politietaten. Komiteens tilråding K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre følgende vedtak: Dokument 8:157 S ( ) representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Linda C. Hofstad Helleland, Sylvi Graham og Lars Myraune om bevaring av nærpolitimodellen og gjennomføring av en bredt anlagt politistudie vedlegges protokollen. Oslo, i justiskomiteen, den 9. november 2010 Per Sandberg leder Jenny Klinge ordfører

4 4 Innst. 52 S Vedlegg Brev fra Justis- og politidepartementet v/statsråden til justiskomiteen, datert 5. oktober 2010 Dokument nr. 8:157 S ( ) forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg André Oktay Dahl Anders B. Werp Linda C. Hofstad Helleland Sylvi Graham og Lars Myraune om bevaring av nærpolitimodellen og gjennomføring av en bredt anlagt politistudie Jeg viser til brev datert vedrørende representantforslag nr. 157 ( ) om bevaring av nærpolitimodellen og gjennomføring av en bredt anlagt politistudie. Forslagsstillerne tar opp en rekke viktige tema knyttet til politiets oppgaver og ressurser, og fremmer i alt fem forslag. 1. Nærpolitimodellen, politiets ressurser og resultater Innledningsvis viser forslagsstillerne til Stortingsmelding nr. 42 ( ) som ble behandlet i Stortinget i mai Stortinget sluttet seg til prinsippene i rollemeldingen og disse ligger til grunn for denne regjeringens satsing på politiet. Politiets brede oppgavespekter, som omfatter både forvaltningsoppgaver og sivil rettspleie bidrar til et lokalt forankret politi med sivilt preg og bred kontaktflate. Regjeringen står fast på disse prinsippene og vil opprettholde en desentralisert politistruktur, styrke lensmannskontorene og ha mindre administrasjon for å få et mer synlig og tilgjengelig politi. Forslagsstillerne peker på at et tilstedeværende politi er helt avgjørende for å oppnå trygge lokalsamfunn. Regjeringen er helt enig i at trygghet forutsetter et nært og sterkt politi som er tilgjengelig når publikum har behov for bistand og service. For å videreutvikle organiseringen lokalt ble Politidirektoratet bedt om å etablere en prøveordning i to politidistrikt, Hordaland og Follo. Evalueringen i Hordaland politidistrikt foreligger i disse dager og vil bli et viktig bidrag i utredningen av distriktsstrukturen, som jeg vil komme tilbake til i forbindelse med omtale av resultatreformen. Forslagsstillerne tegner i sin innledning et bilde av det norske samfunn hvor fraværende politi skaper lovtomme rom, hvor politidistriktene varsler om oppsigelser og hvor politiets evne til å bekjempe kriminalitet svekkes. Videre hevdes det at Norge bør ha en høyere politidekning enn land som er mindre i utstrekning. Jeg kjenner meg ikke igjen i disse beskrivelsene. Riktignok er vi enige om at en styrking av politiets grunnbemanning er nødvendig for å opprettholde et lokalt forankret politi. Og det er denne regjeringen som har tatt tak i disse utfordringene, som har øket politiets budsjetter og opptaket på Politihøgskolen til rekordnivå. 1.1 POLITIETS BEMANNING OG BUDSJETTER Bemanningssituasjonen i politiet har vært en utfordring i flere år, først og fremst fordi det tidligere er utdannet for få politifolk. I tillegg kom utfordringen ved at utvidet ferietid fra 2002 ikke ble fulgt opp med nye stillinger. Dette betydde bortfall av vel 200 årsverk og halverte effekten av politireformen. Fra et årskull på 360 studenter i 2005, har regjeringen økt antallet politistudenter til 552 i 2009 og rekordhøye 720 studenter i år. Dette gjør vi for å følge opp behovene som ble avdekket i Politidirektoratets bemanningsrapport "Politiet mot 2020" fra Politi- og påtalemyndighetens budsjett er økt fra 8,222 milliarder kroner i 2005 til 11,616 milliarder kroner i Dette er en vekst på 3,393 milliarder kroner (41,3 %). I 2010 ble budsjettet økt med hele 1,3 milliarder kroner (trekker man fra pris og lønnsjustering er veksten nærmere 1,2 milliarder kroner). Dette er tidenes største økning i politibudsjettet. I perioden 2005 til 2010 var den registrerte årsveksten i politiet 1698 årsverk, mens veksten i perioden 2001 til 2005 var 777 årsverk. Seneste registrering var Den viser en økning på 691 årsverk fra 2009 til 2010 for politiet. Jeg viser i tillegg til at det er bevilget midler til 106 årsverk fra til studenter som gikk ut fra Politihøgskolen i sommer. I forbindelse med RNB 2010 er det også gitt økte bevilgninger innen asyl- og utlendingsfeltet som vil medføre økt bemanning. Som en del av den nye særavtalen om arbeidstidsbestemmelser i politiet, som trådte i kraft 1. oktober 2009, ble det gjort avtale om å øke arbeidstiden med én time for politiansatte. Dette gir en ressursøkning på anslagsvis 230 årsverk som ikke gjenspeiles innrapporteringen fra Statens sentrale tjenestemannsregister. Forslagsstillerne gjentar i sin innledning påstander om at "svært mange politidistrikt før sommeren 2010 varslet om oppsigelser og at de ikke har anledning til å ansette nyutdannede". Til dette vil jeg gjøre oppmerksom på at det pr var 280 av de 432 uteksaminerte studentene fra Politihøgskolen som var registrert som lønnsmottakere i etaten. Det var på samme tidspunkt 180 ledige og planlagte stillinger i etaten i henhold til

5 Innst. 52 S opplysninger fra Politidirektoratet. Oversikten over ledige stillinger gjelder alle politistillinger, også stillinger som krever erfaring. Når disse blir besatt, vil det normalt bli ledighet i grunnstilling som de uteksaminerte studentene kan søke på. Det er et mål at denne tilsettingsprosessen skal skje så raskt som mulig. Det vil derfor naturlig nok være slik at enkelte studenter må vente noe tid før de får jobb i etaten, de siste årene har 95 pst av de uteksaminerte politistudentene fått jobb i etaten innen 10 måneder. 1.2 POLITIETS MÅLOPPNÅELSE Politiets straffesakstall viser at anmeldte vinningsforbrytelser er det laveste i perioden , samtidig som antall registrerte narkotikaanmeldelser ikke har vært høyere. Narkotikaanmeldelsene gjenspeiler først og fremst politiets og tollvesenets egen innsats. Et økt antall narkotikaforbrytelser pr 1. halvår 2010 indikerer derfor at politiets tilstedeværelse og innsats er økt. Politiets innsats gjenspeiles også i den økte oppklaringsprosenten for forbrytelser. Pr 1. halvår i år var oppklaringsprosenten 40,1 på landsbasis. Dette er det høyeste halvårsresultat siden Til sammenligning kan opplyses at oppklaringsprosenten var 38,7 pr og 34,9 pr Forslagsstillerne peker på behovet for en gjennomgang av hvordan politiet måles og bruker ressursene. Til dette kan jeg opplyse at Politidirektoratet har igangsatt en gjennomgang av dagens målekriterier. Forslag til nye kriterier skal etter planen forelegges departementet ved årsskiftet. Forslagstillerne gjentar også sin kritikk av "at Justisdepartementet og politisk ledelse i for stor grad detaljstyrer og hindre nødvendige prioriteringer". Selv om jeg i utgangspunktet er enig i at vi politikere bør være forsiktige med å styre på en måte som kan redusere handlingsrommet til underliggende virksomheter, vil det på enkelte områder være nødvendig å følge opp regjeringserklæringen med klare føringer. Men som det også fremgår i forslagsteksten, dreier dette seg om spesifikke oppgaver og få ressurser. Når det gjelder omdisponerte midler til IKT-satsing, vil jeg komme tilbake til dette under forslag IV. Disse midlene inngår i politibudsjettet og disponeres av Politidirektoratet etter avtale med politimestrene til felles beste. 2. Forslag om en bredt anlagt politistudie Forslagsstillerne fremmer på nytt forslaget "om å gjennomføre en bredt anlagt politistudie etter mal av forsvarsstudiet for å sikre riktig dimensjonering og ressursbruk i fremtiden". Forslagsstillerne viser også til tidligere forslag fra Høyres representanter (Dokument nr. 8:92 ( ) med et tilsvarende forslag om en politistudie. Som det fremgår av mitt tilsvar da, støtter jeg forslagsstillernes tilnærming om å bruke studier og analyser i arbeidet med å videreutvikle politi- og lensmannsetaten. Når det gjelder forslaget om å gjennomføre en studie etter modell av forsvarsstudien vil jeg igjen fremheve at det er naturlig å tilpasse en slik utredning til etatens og våre behov for plan- og styringsdata. Norsk politi har en desentralisert struktur hvor samvirke med kommuner, etater og virksomheter er en hovedstrategi. Den utvikles ikke gjennom avgrensninger, men gjennom kontinuerlig dialog. Et eksempel på et slikt tiltak på lokalt nivå er politirådet, som regjeringen tok initiativ til. Gjennom dette samarbeidet kan en omsette kunnskap om lokale problemer til samordnet innsats fra alle berørte. Politiet bidrar med sin kunnskap, samtidig som kommunens representanter kan formidle sine synspunkter på hvordan politiet bør prioritere sin innsats i kommunen og nærmiljøet. Denne satsingen på lokale politiråd har fått mange positive tilbakemeldinger, bl.a. i evalueringen av prøveordningen i Hordaland politidistrikt. Jeg mener at vår utredningsmodell, med en serie analyser som gir oss en bredt anlagt gjennomgang av politiet og anledning til å drøfte utvikling og utfordringer i et relevant perspektiv, utgjør en politistudie. Nedenfor vil jeg derfor kort omtale noen av disse: 2.1 BEMANNINGSRAPPORTEN I forlengelsen av politirollemeldingen og på grunnlag av evaluering av Politireform 2000, fikk Politidirektoratet i oppdrag å utrede politi- og lensmannsetatens utdannings- og bemanningsbehov, både med hensyn til politiutdannet personell og personell med annen utdanning. Utredning baserte seg på en kriminalitetsanalyse, en analyse av forholdet mellom politi og samfunn både nasjonalt og internasjonalt, samt en oversikt over aktører som påvirker politiet arbeid. Samlet sett ga dette et solid grunnlag for å vurdere politiets fremtidige bemannings- og kompetansebehov. Politidirektoratets bemanningsrapport "Politiet mot 2020" ble presentert i Den ligger til grunn for regjeringens prioritering av økt bemanning og opptak på Politihøgskolen, og er fulgt opp i de årlige budsjetter hva gjelder rammen til Politihøgskolen og til Politidirektoratet. 2.2 DRIFTSANALYSEN Politidirektoratet ble ved årsskiftet 2008/2009 gitt i oppdrag å gjennomføre en driftsanalyse av politi- og lensmannsetaten. Formålet med analysen var å få mer kunnskap om ressursfordeling og ressursdisponering for å kunne prioritere, disponere og effektivisere bedre.

6 6 Innst. 52 S Politidirektoratets sluttrapport ble overlevert departementet i månedsskiftet mai/juni Direktoratet fremmet i sluttrapporten en rekke forbedringsforslag, blant annet forslag om en bred gjennomgang av distriktsstrukturen i politi- og lensmannsetaten. Forslagene i direktoratets sluttrapport inngår som en viktig del av resultatreformen 2.3 RESULTATREFORMEN Regjeringen vil i perioden gjennomføre en bredt anlagt resultatreform i politiet. Formålet med resultatreformen er en mer effektiv og målrettet utnyttelse av de til enhver tid tilgjengelige ressurser. Reformen skal bidra til å få mer politikraft ut av de tilgjengelige ressursene, og derigjennom bidra til økt oppklaring, et mer nært og sterkt politi og redusert kriminalitet. Politidirektoratet ble våren 2010 bl.a. gitt i oppdrag å utrede endringer i distriktsstrukturen i politiog lensmannsetaten, økt bruk av ansatte med annen kompetanse enn politifaglig også på områder som orden og etterforsking, samt en gjennomgang av innkjøpsfunksjonen. Evalueringen av prøveordningen i Hordaland politidistrikt skal inngå i arbeidet med å vurdere ny distriktsstruktur. For å kunne utnytte personellressursene på en best mulig måte innenfor politiets primæroppgaver, utarbeider Politidirektoratet nå en strategi for bemanning i politietaten. Strategien skal særlig sikre at økte ressurser gir økt politikapasitet og bedre resultater. Strategien vil ta utgangspunkt i bemanningsrapporten og driftsanalysen som nevnt ovenfor. Den vil også bygge på analyser av kriminalitetsutvikling, både nasjonalt og internasjonalt, trusselbilde og bemannings- og befolkningsprognoser. Strategien skal beskrive ressursbehovet knyttet til håndtering av utviklingen i kriminalitets- og trusselbildet i perioden frem til 2030 og vil ligge til grunn for departementets forslag til planlegging og oppbemanning av politiet i årene fremover. Av andre tiltak som inngår i reformen kan nevnes en gjennomgang av dagens styringssystem, en gjennomgang og vurdering av dagens ressursfordelingsmodell og dagens målekriterier, en mer målrettet og effektiv utnyttelse av kompetansen i etaten og en vurdering av veilederordningen for politistudenter i praksisåret. Fornying av IKT-systemen er avgjørende for politiets effektivitet og resultatoppnåelse og departementet vil følge dette arbeidet nøye. 2.4 STORTINGSMELDING OM ORGANISERT KRIMINALITET Justisdepartementet arbeider nå med en stortingsmelding mot organisert kriminalitet, som skal legge grunnlaget for utvikling av helhetlige strategier for bekjempelse av organisert kriminalitet. Stortingsmeldingen skal legges frem til høsten. Sentrale tema vil være best mulig målretting av innsats og ressursutnyttelsen, best mulig utnyttelse av tilgjengelig teknologi og informasjon, og best mulig samarbeid og samhandling med andre land, andre nasjonale myndighetsorganer og internasjonale organisasjoner (for eksempel EU-organer, Interpol, etc). 3. Øvrige forslag Forslagsstillerne fremmer i alt fem forslag, hvorav det første er omtalt ovenfor. 3.1 FORSLAG II. Stortinget ber regjeringen fremlegge en sak for Stortinget om den såkalte resultatreformen basert på premissene som ble lagt ved behandlingen av St.meld. nr. 42 ( ). Stortinget vil få seg forelagt resultatreformen på egnet måte. Vi er foreløpig i utredningsfasen og har derfor ikke grunnlag for å anslå eventuelle endringsforslags omfang eller konsekvenser. 3.2 FORSLAG III. Stortinget ber regjeringen styrke politidekningen opp til svensk nivå innen Regjeringen legger Politidirektoratets bemanningsrapport til grunn for sine budsjettforslag. 3.3 FORSLAG IV. Stortinget ber regjeringen tilbakeføre midler til driftsbudsjettene som er trukket ut, for å hindre oppsigelser av allerede ansatte politifolk og sikre at nyutdannede får jobb. Innenfor politi- og lensmannsetatens samlede rammer, vil det være løpende behov for bl.a. investeringer og tiltak av ulik karakter. Det må forutsettes at både politidistriktene og Politidirektoratet budsjetterer og planlegger sine aktiviteter slik at behovene kan håndteres innenfor de til enhver tid gjeldende rammer. I 2010 har Politidirektoratet holdt igjen ca 1,6 prosent (ca 180 mill, kr) av tildelingen til politidistriktene og særorganene for å gjennomføre en nødvendig fellessatsing på IKT. Dette fører til at politiet vil få gevinster i form av bedre og sikrere IKT-systemer. IKT-satsing er også en nødvendighet og en forutsetning for godt operativt politiarbeid. Jeg viser i denne forbindelse til Prop. 1 S for Justisdepartementet for 2010, hvor det på side 107 er gitt informasjon om nødvendigheten av å prioritere IKT-systemer i politiet. For øvrig viser jeg til pkt 1.1 når det gjelder påstanden om oppsigelser m.v.

7 Innst. 52 S FORSLAG V. Stortinget ber regjeringen om at det foretas en kritisk gjennomgang av Politidirektoratets rolle, mandat og fullmakter med sikte på økt faglig styring av politietaten. Politidirektoratet har kontinuerlig fokus på egen organisasjon og kompetanse. Direktoratet foretar interne omorganiseringer med sikte på å styrke tilsyn og kontroll overfor politidistriktene og særorganene. For øvrig er Statskonsults rapport fra 2004 et viktig grunnlag for videre utvikling. 4. Andre utsagn Forslagstillerne tar også opp Riksrevisjonens rapport og andre representantforslag. Disse vil bli behandlet separat.

8 A/S O. Fredr. Arnesen

Innst. 49 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. i Dokument 8:155 S (2009 2010).

Innst. 49 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. i Dokument 8:155 S (2009 2010). Innst. 49 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:155 S (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders

Detaljer

Innst. 56 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:143 L ( )

Innst. 56 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:143 L ( ) Innst. 56 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:143 L (2010 2011) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland

Detaljer

Innst. S. nr. 214. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:51 (2007-2008).

Innst. S. nr. 214. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:51 (2007-2008). Innst. S. nr. 214 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument nr. 8:51 (2007-2008) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum,

Detaljer

Innst. 101 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader. Dokument 8:147 S ( )

Innst. 101 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader. Dokument 8:147 S ( ) Innst. 101 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:147 S (2011 2012) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl,

Detaljer

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 Mer politikraft Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 2 Dagdrømmer fra pappaperm! Politiet leverer De nyutdannede begynner i en etat som leverer Nye tall fra SSB viser blant annet en

Detaljer

Innst. 50 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:137 S ( )

Innst. 50 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:137 S ( ) Innst. 50 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:137 S (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, André

Detaljer

Innst. 215 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:47 L ( )

Innst. 215 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:47 L ( ) Innst. 215 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:47 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli,

Detaljer

Innst. 388 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 97 L (2010 2011)

Innst. 388 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 97 L (2010 2011) Innst. 388 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 97 L (2010 2011) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven mv. (gjennomføring av direktiv

Detaljer

Innst. 163 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:28 S (2009 2010)

Innst. 163 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:28 S (2009 2010) Innst. 163 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:28 S (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli,

Detaljer

Innst. 214 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:6 S (2010 2011)

Innst. 214 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:6 S (2010 2011) Innst. 214 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:6 S (2010 2011) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap. Dokument nr. 8:30 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap. Dokument nr. 8:30 ( ) Innst. S. nr. 252 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap Dokument nr. 8:30 (2007 2008) Innstilling fra Stortingets presidentskap om representantforslag fra Siv Jensen, Carl

Detaljer

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Nes kommune postmottak@nes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2012/529-15 17/3061 24.05.2017 Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts

Detaljer

Innst. 174 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:158 S ( )

Innst. 174 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:158 S ( ) Innst. 174 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:158 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål

Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endring i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet

Detaljer

Innst. 172 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:4 L ( )

Innst. 172 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:4 L ( ) Innst. 172 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:4 L (2014 2015) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Jenny Klinge og Heidi

Detaljer

Klage fra Rollag kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. mars 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage fra Rollag kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. mars 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Rollag kommune 3626 ROLLAG Deres ref. Vår ref. Dato 17/3060 24.05.2017 Klage fra Rollag kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. mars 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Detaljer

Orientering til lokale/sentrale folkevalgte Hordaland politidistrikt Hvor står vi? Hvor går vi?

Orientering til lokale/sentrale folkevalgte Hordaland politidistrikt Hvor står vi? Hvor går vi? Politiets Fellesforbund Hordaland Postadr.: Postboks 285 Sentrum, 5804 Bergen Tlf.: 55 55 68 36 mob: 97 58 41 31 E-post: kjetil.rekdal@politiet.no Orientering til lokale/sentrale folkevalgte Hordaland

Detaljer

Politiet mot 2020. Ingelin Killengreen Politidirektør. Politidirektoratet

Politiet mot 2020. Ingelin Killengreen Politidirektør. Politidirektoratet Politiet mot 2020 Ingelin Killengreen Politidirektør (Denne presentasjonen er hovedpunktene i Politidirektørens foredrag i OMS 17. november 2008) Agenda Grunnprinsippene for norsk politi Samfunnsutviklingen

Detaljer

Innst. 224 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 224 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 224 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:43 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Politiets Fellesforbunds vurderinger av statsbudsjettet for 2012

Politiets Fellesforbunds vurderinger av statsbudsjettet for 2012 Politiets Fellesforbund POLITIETS Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo TIf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 ES3RUNO Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no

Detaljer

Innst. 167 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:31 S (2011 2012)

Innst. 167 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:31 S (2011 2012) Innst. 167 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:31 S (2011 2012) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Røe Isaksen,

Detaljer

Innst. 313 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå justiskomiteen. 1. Samandrag. Dokument 19 S ( )

Innst. 313 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå justiskomiteen. 1. Samandrag. Dokument 19 S ( ) Innst. 313 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget frå justiskomiteen Dokument 19 S (2009 2010) Innstilling frå justiskomiteen om årsrapport for 2009 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag Til Stortinget

Detaljer

Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN Deres ref. Vår ref. Dato 2008/1267 17/3056 24.05.2017 Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts

Detaljer

Møte med KS

Møte med KS Møte med KS 10.11.2016 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE RAPPORTER/ANALYSER FORVENTNINGER UTVIKLINGSTREKK politikere befolkningen Internasjonalisering

Detaljer

Klage fra Engerdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Innlandet politidistrikts lokale struktur

Klage fra Engerdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Innlandet politidistrikts lokale struktur Engerdal kommune postmottak@engerdal.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1007-0 17/3062 24.05.2017 Klage fra Engerdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 17/

Deres ref. Vår ref. Dato 17/ Våler, Grue og Åsnes kommuner post@våler.kommune.no post@grue.kommune.no post@åsnes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/3062 24.05.2017 Klage fra Våler, Grue og Åsnes kommuner over Politidirektoratets

Detaljer

Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN Deres ref. 11/770-18 Vår ref. 17/3056 Dato 24.05.2017 Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland

Detaljer

Tidenes politireform? Nærpolitireformen i et historisk perspektiv

Tidenes politireform? Nærpolitireformen i et historisk perspektiv Tidenes politireform? Nærpolitireformen i et historisk perspektiv Birgitte Ellefsen Doktorgradsstipendiat og høgskolelektor, Politihøgskolen 06.02.2017 Historiske ambisjoner «Vi har bedt om, og dere har

Detaljer

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 Brøstadbotn Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts

Detaljer

Innst. 252 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 252 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 252 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:61 S (2013 2014) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/1730-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Vedlegg: Høringsbrev fra

Detaljer

Innst. 315 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:92 S ( )

Innst. 315 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:92 S ( ) Innst. 315 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:92 S (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland

Detaljer

Innst. 262 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 262 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 262 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:26 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Bindal kommune Rådhuset 7980 Terråk Deres ref. Vår ref. Dato 2015/2348-12 17/2926 24.05.2017 Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Innst. 269 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:31 S ( )

Innst. 269 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:31 S ( ) Innst. 269 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:31 S (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Christian

Detaljer

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012)

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012) Innst. 252 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 72 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

1. Komiteens tilråding

1. Komiteens tilråding 1. Komiteens tilråding I Stortinget ber regjeringen evaluere etableringen av politiråd i kommunene og deres betydning for forebyggende arbeid, herunder betydningen for den lokale terrorberedskapen. II

Detaljer

Innst. S. nr. 89. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:61 ( )

Innst. S. nr. 89. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:61 ( ) Innst. S. nr. 89 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument nr. 8:61 (2006-2007) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl,

Detaljer

Innst. 361 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:110 S ( )

Innst. 361 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:110 S ( ) Innst. 361 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:110 S (2009 2010) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Politireform hva skjer, og når

Politireform hva skjer, og når Politireform hva skjer, og når Informasjonsmøte for KS og kommuner i Sogn- og Fjordane Førde, 28. oktober 2015 Prosjektleder Prosjekt nye politidistrikter Håkon Skulstad Innhold NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN MØTEINNKALLING Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 23.11.2016 Tid 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret

Detaljer

Klage fra Sømna kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Sømna kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA Deres ref. Vår ref. Dato 2016/60-4 17/3056 24.05.2017 Klage fra Sømna kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts

Detaljer

Innst. 217 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:57 S ( )

Innst. 217 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:57 S ( ) Innst. 217 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:57 S (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Elizabeth

Detaljer

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 12/520-13 17/3059 24.05.2017 Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

Innst. S. nr. 247. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:70 (2006-2007)

Innst. S. nr. 247. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:70 (2006-2007) Innst. S. nr. 247 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument nr. 8:70 (2006-2007) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten

Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Sør-Aurdal kommune postmottak@sor-aurdal.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/3062 24.05.2017 Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Innst. 236 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:42 S ( )

Innst. 236 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:42 S ( ) Innst. 236 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:42 S (2010 2011) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen,

Detaljer

Innst. S. nr. 185. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:40 (2007-2008)

Innst. S. nr. 185. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:40 (2007-2008) Innst. S. nr. 185 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument nr. 8:40 (2007-2008) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim,

Detaljer

Innst. 63 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:115 S ( )

Innst. 63 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:115 S ( ) Innst. 63 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:115 S (2011 2012) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Solveig

Detaljer

Klage fra Steigen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Steigen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Steigen kommune Rådhuset 8283 LEINESFJORD Deres ref. Vår ref. Dato 15/180 17/3056 24.05.2017 Klage fra Steigen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts

Detaljer

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014)

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014) Innst. 177 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:95 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 181 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget frå justiskomiteen. Samandrag. Merknader frå komiteen. Dokument 8:39 S (2009 2010)

Innst. 181 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget frå justiskomiteen. Samandrag. Merknader frå komiteen. Dokument 8:39 S (2009 2010) Innst. 181 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget frå justiskomiteen Dokument 8:39 S (2009 2010) Innstilling frå justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland

Detaljer

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 388 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:114 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Innst. 259 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:62 S ( )

Innst. 259 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:62 S ( ) Innst. 259 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:62 S (2015 2016) Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Christian

Detaljer

Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur

Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur Nannestad kommune post@nannestad.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1865/19 17/3061 24.05.2017 Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst

Detaljer

Innst. 231 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 231 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 231 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:47 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Klage frå Balestrand kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Vest politidistrikt.

Klage frå Balestrand kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Vest politidistrikt. Balestrand kommune Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND Dykkar ref. Vår ref. Dato 16/696-24/AA 17/ 3058 24.05.2017 Klage frå Balestrand kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar

Detaljer

Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts lokale struktur

Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts lokale struktur Halsa kommune Liabø 6683 VÅGLAND Deres ref. Vår ref. Dato 2016/296-26 17/3057 24.05.2017 Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts

Detaljer

Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Målselv kommune Kommunehuset 9321 Moen Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale

Detaljer

Innst. 269 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:68 S ( )

Innst. 269 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:68 S ( ) Innst. 269 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:68 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 27 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 27 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 27 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:150 S (2009 2010) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

Innst. S. nr. 137 (2001-2002)

Innst. S. nr. 137 (2001-2002) Innst. S. nr. 137 (2001-2002) Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen og Per Erik Monsen om å forlenge dispensasjonen fra forhøyelse av vektgrensen fra 5

Detaljer

Kultur og ledelse konkrete tiltak

Kultur og ledelse konkrete tiltak Kultur og ledelse konkrete tiltak Nr. Hva står det nå s. Hva bør det stå 1 «Politiet skal være en aktiv og kreativ etat der ledelse preger alle fra topp til bunn» og «Det vil måtte arbeides med å videreutvikle

Detaljer

Innst. 443 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:40 S ( )

Innst. 443 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:40 S ( ) Innst. 443 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:40 S (2012 2013) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders

Detaljer

Innst. S. nr. 140. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:15 (2008 2009)

Innst. S. nr. 140. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:15 (2008 2009) Innst. S. nr. 140 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument nr. 8:15 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen,

Detaljer

Innst. 152 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:26 S ( )

Innst. 152 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:26 S ( ) Innst. 152 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:26 S (2014 2015) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Ingunn

Detaljer

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter Innst. 194 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 59 S (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet for 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland Nærpolitireformen Å bygge nye Orientering til Alstahaug kommune Politimester i Nordland Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2007/1151 17/3059 24.05.2017 Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Til : Justis- og beredskapsdepartementet 20. 9. 13 Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Trygghet er en av bærebjelkene for bosetting og vekst i hele landet. Det er derfor riktig

Detaljer

Framtidas politi lokal struktur

Framtidas politi lokal struktur Framtidas politi lokal struktur På vei mot fremtidens politi Politireformen 16.09.2016 - Prosjekt Side nye 2 politidistrikter NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

Innst. S. nr. 134. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:130 (2007 2008)

Innst. S. nr. 134. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:130 (2007 2008) Innst. S. nr. 134 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument nr. 8:130 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Høring forslag til ny organisering av funksjon og oppgaver som i dag ivaretas av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Høring forslag til ny organisering av funksjon og oppgaver som i dag ivaretas av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) Justis- og beredskapsdepartementet Vår ref. Deres ref. Dato: 15/19-2/K2-F71, K3-&13/MHL 06.02.2015 Høring forslag til ny organisering av funksjon og oppgaver som i dag ivaretas av Det kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Snåsa kommune Sentrum 7760 SNÅSA Deres ref. Vår ref. Dato 16/5040-4-TEG 17/2926 24.05.2017 Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Krødsherad kommune 3536 NORESUND Deres ref. Vår ref. Dato 16/918 17/3060 24.05.2017 Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst

Detaljer

Innst. 194 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:33 S (2014 2015)

Innst. 194 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:33 S (2014 2015) Innst. 194 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:33 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 340 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:85 S (2012 2013)

Innst. 340 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:85 S (2012 2013) Innst. 340 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:85 S (2012 2013) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad,

Detaljer

Klage frå Nesset kommune over Politidirektoratet si avgjersle av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Møre og Romsdal politidistrikt

Klage frå Nesset kommune over Politidirektoratet si avgjersle av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Møre og Romsdal politidistrikt Nesset kommune Kommunehuset 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Dykkar ref. Vår ref. Dato 2016/701-19 17/3057 24.05.2017 Klage frå Nesset kommune over Politidirektoratet si avgjersle av 13. januar 2017 om endringar

Detaljer

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Lørenskog kommune post@lorenskog.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 16/3052-22 17/3061 24.05.2017 Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst

Detaljer

Innst. S. nr. 205. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:35 (2008 2009)

Innst. S. nr. 205. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:35 (2008 2009) Innst. S. nr. 205 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument nr. 8:35 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Klage fra Salangen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Salangen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Salangen kommune Postboks 77 9355 Sjøvegan Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Salangen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts

Detaljer

Klage fra Aremark kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur

Klage fra Aremark kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur Aremark kommune post@aremark.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 15/281-14 17/3061 24.05.2017 Klage fra Aremark kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets

Detaljer

Innst. S. nr. 222. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. i Dokument nr. 8:45 (2008 2009).

Innst. S. nr. 222. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. i Dokument nr. 8:45 (2008 2009). Innst. S. nr. 222 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument nr. 8:45 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne

Detaljer

Innst. 359 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:109 S ( )

Innst. 359 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:109 S ( ) Innst. 359 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:109 S (2009 2010) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet 1 Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner) * Overført fra forrige år Bevilgning 2015 Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Møte fredag den 2. desember 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 27):

Møte fredag den 2. desember 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 27): 2. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2012, kapitler under Justis- og politidepartementet mv. 1053 Møte fredag den 2. desember 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e

Detaljer

Innst. 164 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteen merknader. Sammendrag. Dokument 8:34 S ( )

Innst. 164 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteen merknader. Sammendrag. Dokument 8:34 S ( ) Innst. 164 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:34 S (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders

Detaljer

Innst. 326 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader. Dokument 8:111 S ( )

Innst. 326 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens merknader. Dokument 8:111 S ( ) Innst. 326 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:111 S (2010 2011) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Trine

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. Dato 16/ /

Dykkar ref. Vår ref. Dato 16/ / Ål kommune Torget 1 3570 ÅL Dykkar ref. Vår ref. Dato 16/02250-15 17/3060 24.05.2017 Klage frå Ål kommune over Politidirektoratet si avgjersle av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Sør-Øst

Detaljer

Representantforslag 40 S

Representantforslag 40 S Representantforslag 40 S (2012 2013) fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp og Erna Solberg Dokument 8:40 S (2012 2013) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay

Detaljer

Klage frå Bygland kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Agder politidistrikt

Klage frå Bygland kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Agder politidistrikt Bygland kommune 4745 Bygland Dykkar ref. Vår ref. Dato 2016/458-18 17/3059 24.05.2017 Klage frå Bygland kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Agder

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008)

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innst. S. nr. 192 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistriktets lokale struktur

Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistriktets lokale struktur Hemnes kommune Sentrumsvegen 1 8646 KORGEN Deres ref. Vår ref. Dato 17/00191-3 17/3056 24.05.2017 Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland

Detaljer

Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1303-0 17/3059 24.05.2017 Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts

Detaljer

Innst. 383 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 82 LS ( )

Innst. 383 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 82 LS ( ) Innst. 383 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 82 LS (2010 2011) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring

Detaljer

Innst. 222 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:35 S ( )

Innst. 222 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:35 S ( ) Innst. 222 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:35 S (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Hadia

Detaljer

Innst. 474 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:114 S (2012 2013)

Innst. 474 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:114 S (2012 2013) Innst. 474 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:114 S (2012 2013) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. X31 Saksnr. 2016/3184-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ordfører Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre

Detaljer

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005)

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innst. S. nr. 184 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Signe Øye, Karl Eirik

Detaljer