Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS Virksomhetsområdet til Sevan Marine AS er leveranse av varer og tjenester til oljeindustrien. Selskapet er lokalisert i Tananger og Arendal. Selskapet har utviklet en sylinderformet FPSO/FSO under betegnelsen SSP (Sevan Stabilized Platform), som kan brukes til flytende produksjon og lagring av hydrokarboner offshore. SSP er et alternativ til skipsbaserte løsninger, semier, TLP-er og sparplattformer. Den er egnet til bruk i alle verdens offshore markeder inkludert værharde områder og både ved marginale og store feltutbygginger, som følge av sitt fleksible design og gunstige bevegelseskarakteristika. Det vesentlige av virksomheten i 2003 har vært knyttet til markedsføring av SSP overfor potensielle kunder, videreutvikling av teknologien i samarbeid med kunder, verft og og øvrige samarbeidspartnere samt ferdigstillelse av arbeidstegninger for tre SSP størrelser. Selskapet har i 1. kvartal 2004 inngått en avtale med et verft om levering av en SSP 300 FSO, med blant annet forbehold om finansiering. FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Til grunn for antagelsen ligger selskapets og konsernets strategiske plan og økonomiske prognoser for årene fremover. Selskapet og konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Det er ikke registrert sykefravær i selskapet siste året. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, som har resultert i store materielle skader eller personskader. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Styret og ledelsen vil arbeide for å fremme likestilling i selskapet og styret. For tiden er 20% og 30% av de ansatte i henholdsvis morselskapet og konsernet kvinner. Det er ingen kvinnelige styremedlemmer. MILJØRAPPORTERING Virksomheten medførte i 2003 verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. 2

3 FREMTIDSUTSIKTER Selskapet har i 2003 opplevd fortsatt positive tilbakemelding fra potensielle kunder på selskapets løsning for flytende produksjon og lager. På denne bakgrunn inngikk selskapet i 1. kvartal 2004 en avtale med et verft om levering av en SSP 300 FSO. Selskapet vil i 2004 konsentrere sin virksomhet om å sikre engasjement for denne enheten og styret mener mulighetene for dette er gode. ANDRE FORHOLD Sevan Marine har til hensikt å søke notering på Oslo Børs og i denne forbindelse vil styret foreslå at at selskapet omdannes fra et AS-selskap til et ASA-selskap i henhold til aksjelovens kapitel 15. Selskapet er for tiden notert på OTC-listen med ticker SEMA. RESULTAT OG KAPITALFORHOLD Alle kostnader knyttet til utviklingen av SSP er utgiftsført. Morselskapets resultat ble derfor minus kr 4.0 millioner. Omsetningen i konsernet var kr 3.6 millioner, mens resultatet for konsernet ble minus kr 7.2 millioner. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 21.8 millioner og kr 14.4 millioner i henholdsvis morselskap og konsern. Egenkapitalandelen pr var 93% og 86 % i henholdsvis morselskap og konsern. Selskapet har i 1. kvartal 2004 gjennom rettede emisjoner i januar og mars styrket egenkapitalen med i alt kr 161 mill. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Sevan Marine AS: Overført fra overkursfond kr Totalt disponert kr Selskapet hadde ikke fri egenkapital pr Tananger, 13. mai 2004 Arne Smedal Jan Erik Tveteraas Kåre Syvertsen Jean-Philippe Flament Styreleder Sign. Styremedlem Adm.dir. Styremedlem Sign. Styremedlem Sign. Sign. 3

4 SEVAN MARINE AS BALANSE PR MORSELSKAP KONSERN EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Driftsmidler Maskiner,inventar Sum driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 0 0 Kundefordringer Andre fordringer 5 & Konsernfordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

5 MORSELSKAP SEVAN MARINE AS BALANSE PR KONSERN EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer a kr 0,20) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 0 0 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Konserngjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Tananger, den 13. mai 2004 Arne Smedal Jan Erik Tveteraas Kåre Syvertsen Jean-Philippe Flament Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Sign. Adm dir Sign. Sign. Sign. 5

6 MORSELSKAP SEVAN MARINE AS RESULTATREGNSKAP PR KONSERN DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Driftsinntekter Vareforbruk Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Konsernbidrag Andre finansinntekter Rentekostnader Rentekostnader konsern Andre finanskostnader RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført fra overkursfond SUM 6

7 MORSELSKAP SEVAN MARINE AS KONTANTSTRØMOPPSTILLING 2003 KONSERN Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler/aksjer Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i vareleverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av aksjer Utbetaling ved kjøp av aksjer Utbetalinger ved kjøp av varige anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring kassekreditt Innkutt ny kapital Netto endring plassering i obligasjoner/sertifikater Endring konsernmellomværende Kursendring utenlandsk datterselskap Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter NETTO KONTANTSTRØM FOR PERIODEN Kontanter, bankinnskudd pr Kontanter, bankinnskudd

8 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2003 Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet Det konsoliderte resultatregnskapet omfatter Sevan Marine AS, de heleide datterselskapene Sevan Marine Management AS, Sevan Production AS og Sevan Marine do Brasil Ltda. Morselskapet er lokalisert i Tananger. Datterselskapene er lokalisert i Tananger og Brasil. Konsernregnskapet viser konsernets økonomisk stilling og resultat når konsernregnskapene betraktes som en økonomisk enhet. Ved konsolideringen er datterselskapene vurdert etter kostmetoden. Alle interne transaksjoner samt gjeld og tilgodehavende mellom mor og datterselskap er eliminert. Selskapets regnskap er utarbeidet i henhold til norske regnskapsprinsipper. Datterselskapet Sevan Marine do Brasil Ltda er omregnet fra lokal valuta Brasil til NOK på balansedagstidspunkt. Ved utarbeidelsen av regnskapet må ledelsen gjøre forskjellige estimater og antakelser som påvirker verdien av eiendelene og gjelden som rapporteres. Slike estimater og antakelser kan ha vesentlig betydning for rapporterte inntekter og kostnader for en bestemt periode. De faktiske beløpene kan avvike fra estimatene. Morselskapets regnskap Regnskapet for Sevan Marine AS viser morselskapets økonomiske stilling og resultat for dette selskapet isolert. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er i samsvar med regnskapsloven vurdert etter spesielle vurderingsregler, det redegjøres nærmere for disse nedenfor: Varige driftsmidler Varige driftsmidler er aktivert og klassifisert som anleggsmiddel. Driftsmidlene vil bli avskrevet over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene fordeles lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer og i datterselskap og ander andeler. Investeringen i datterselskapene er vurdert etter kostmetoden. Investeringer vurderes nedskrevet til virkelig verdi dersom slikt verdifall ikke anses som forbigående. Forskning og utvikling Kostnader forbundet med forskning og utvikling er utgiftsført fortløpende. Kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd omfatter kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med opprinnelig forfallsdato på tre måneder eller mindre fra anskaffelse. Investeringer og verdipapirer som inngår i en handelsportefølje Investeringer og verdipapirer som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Renteinntekter inntektsføres fortløpende. Verdipapirer som ikke inngår i en handelsportefølje vurderes til gjennomsnittlig laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Valuta Kontanter og bankinnskudd, omløpsmidler og kortsiktig gjeld i fremmed valuta omregnes til kurser på balansedagen. Realiserte og urealiserte kursgevinster og -tap på eiendeler og gjeld i annen valuta enn NOK er tatt med i årets resultat. 8

9 Skatter Utsatt skatt / utsatt skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, og underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring utlignes mot skatteøkende midlertidige forskjeller som reverseres i samme tidsrom. Skattekostnad består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt), og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter omfatter kontanter og bankinnskudd. Note 1 Egenkapital Morselskap Aksje- Annen kapital Overkursfond egenkapital Sum Egenkapital pr Emisjon den Emisjonskostnader Resultat Egenkapital pr Konsern Aksje- Annen kapital Overkursfond egenkapital Sum Egenkapital pr Endret rapporteringsmåte konsern Emisjon den Emisjonskostnader Resultat Agio egenkapital utenlandsk datterselskap Egenkapital pr Note 2 Skatter Morselskap 1. jan des Underskudd Andre permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller relatert til driftsmidler Skattemessig fremførbart underskudd Skattbar inntekt 0 Skattesats 28% 0 Den skattemessige effekten av midlertidige forskjeller og skattemessig fremførbart underskudd som gir utsatt skattefordel, var som følger per 31. desember 2003: 9

10 Per 31. desember 2003 Morselskap og konsern Midlertidige forskjeller Skattemessig effekt Driftsmidler Skattemessig fremførbart underskudd 2001(utløper 2011) Skattemessig fremførbart underskudd 2002(utløper 2012) Skattemessig fremførbart underskudd 2003(utløper 2013) Grunnlag for beregning av utsatt skattefordel i morselskapet Utsatt skattefordel er balanseført med nominell verdi i morselskapet og konsern. Utsatt skattefordel og betalbar skatt relateres til morselskapet, samt datterselskap i Norge. Note 3 Varige driftsmidler Morselskap Maskiner, inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid/avskrivningssats 3 år/30% Konsern Maskiner, inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid/avskrivnings sats 3-10 år /10-30% Note 4 Aksjer og mellomværende i datterselskap. Investeringen i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden. Selskapsnavn Kostpris Eierandel Andel bokført egenkapital Andel resultat 2003 Sevan Marine Management AS % Sevan Production AS % Sevan Marine do Brasil Ltda ,9% Sum

11 Mellomværende med foretak i samme konsern Morselskap Lån til Sevan Marine do Brasil Ltda NOK Lån til Sevan Production AS NOK Lån til Sevan Marine Management AS NOK Sum NOK Det foreligger ingen pantstillelser, garantier eller andre sikkerhetsstillelser til fordel for datterselskapene. Note 5 Andre kortsiktige fordringer Andre kortsiktige fordringer består hovedsaklig av reiseforskudd og lån til ansatte, samt fordring på utbetaling fra skattefunnordningen, jfr note 11. Note 6 Kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd består av ubundne midler i NOK, samt bundne midler relatert til forskuddstrukket skatt fra ansatte på NOK Renteinntekter består av renter på bankinnskudd og investeringer. Note 7 Aksjer, aksjeopsjoner og bonusaksjeopsjoner som innehas eller kontrolleres av styret Pr. 31. desember 2003 eide følgende styremedlemmer aksjer i selskapet: Arne Smedal, styreleder, eier aksjer, Jan Erik Tveteraas, styremedlem og adm dir, aksjer og Kåre Syvertsen, styremedlem, aksjer. De samme styremedlemmer eier også 1/3 hver i Vela AS som pr eier 38,49% av aksjene i Sevan Marine AS. Smedal, Tveteraas og Syvertsen har aksjeopsjoner hver til strike kurs kr 3,- og bonusaksjeopsjoner hver til strike kr 0.20,-. JP Flament, styremedlem, er en indirekte benefisiær av Whitehorse Investing som eier aksjer. Flament har ingen direkte eller indirekte kontroll over Whitehorse Investing. Flament har aksjeopsjoner til strike kurs kr 4,-. Note 8 Aksjonærinformasjon Per 31. desember 2003 hadde selskapet 38 aksjonærer. 8 av disse var ikke hjemmehørende i Norge. De 20 største aksjonærene pr er: Navn Antall aksjer I % Vela AS ,49% Arne Smedal ,15% Jaco Invest AS ,58% Waterman Holding ,32% Terra Vekst ,42% Skagenkaien Eiendom AS ,21% Clipper AS ,51% Audley AS ,51% Nils R. Hersløv ,48% Memento AS ,37% Svein Henrik Vormedal ,10% Bjørn J. Brenna ,10% Tveteraasen Eiendomsselskap AS ,08% Spring Capital AS ,71% Kåre Syvertsen ,47% Verdipapirfondet Holberg Norden ,28% 11

12 Raul Schmidt ,24% Roberto Paschoalin ,24% Whitehorse Investing ,19% Applied Manufacturing Technology AS ,77% 20 største aksjonærer ,23% Resterende ,77% Totalt ,00% Ved årsskiftet var aksjeopsjoner tildelt ansatte og tillitsmenn under selskapets aksjeopsjonsordning mens opsjoner gjensto under ordningen. Strikekursen for de tildelte opsjoner er kr 3-4. Ved årsskiftet var aksjebonusopsjoner tildelt ansatte under selskapets aksjebonusordning mens opsjoner gjensto under ordningen. Strike kursen for de tildelte opsjoner er lik pålydende kr 0.20,-. Under begge ordninger kan opsjonene utøves til gitte tidspunkter, men senest 5 år etter tildeling. Note 9 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte Lønn, arbeidsgiveravgift, pensjon, etc Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre kostnader Sum Gjennomsnittlig antall ansatte 3 3 Ytelser til ledende ansatte Lønnskost. Andre ytelser Administrerende direktør Styreleder Styremedlem/Teknologidirektør Selskapet har avtale om kollektiv pensjon for sine ansatte. Det er ikke kostnadsført/betalt ut styrehonorar for I henhold til selskapets bilordning, har selskapets tre direktører som arbeider i selskapet, og som også er aksjonærer, rente- og avdragsfrie billån på NOK Rentefordel er innberettet i henhold til norsk skattelovgivning. Øvrige lån og reiseforskudd til aksjonærer beløper seg til kr pr Lånene er i strid med aksjelovens 8-7 og vil derfor bli innfridd i Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2003 utgjør NOK I tillegg kommer honorar for andre tjenester med NOK Note 10 - Skattefunn Selskapet har i 2003 fått godkjent FoU prosjekter som gir rett til støtte etter reglene for Skattefunn. Beregnet støtte for 2003 utgjør NOK , som er ført som til reduksjon av andre driftskostnader. Note 11 Andre finanskostnader Konsern Andre finanskostnader består av agio i forbindelse med virksomheten i Brasil. 12

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2013 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap 2014. SpareBank 1 Kredittkort AS

Årsregnskap 2014. SpareBank 1 Kredittkort AS Årsregnskap 2014 SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning Generelt om virksomheten For å ivareta SpareBank 1 Alliansens satsing på kredittkort, ble SpareBank 1 Kredittkort etablert 1.10.2012. Mens

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2012 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Noter til selskapsregnskapet

Noter til selskapsregnskapet Noter til selskapsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer