SKOGSELSKAPET BUSKERUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOGSELSKAPET BUSKERUD"

Transkript

1 SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014

2 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap s 21 Noter til regnskapet s 22 Revisors beretning s 23 Fylkesmannen i Buskerud s 26 Regnskapsoversikt s 30

3 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SKOGSELSKAPET I BUSKERUD FOR 2014 DATO: LØRDAG 6.JUNI.2015 STED: SKOGSKOLEN I SAGGRENDA PÅ KONGSBERG TID: SKOGSELSKAPET BUSKERUD ÅRSMØTET VIL VÆRE EN INNLAGT DEL I JUBILEUMSMARKERINGEN FOR SAGGRENDA. KL : ÅRSMØTE SKOGSELSKAPET I BUSKERUD - STYRELEDER HANS EID GRØHOLT ØNSKER VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SAKSLISTE 1. VALG AV MØTELEDER 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN 4. STYRETS BERETNING 5. REGNSKAP MED REVISORS BERETNING 6. INNKOMNE SAKER 6.1 INNSPILL OM ENDRING AV 4 FUNKSJONSTID FOR STYREMEDLEMMER 6.2 FORSLAG OM INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN 7. VALG 8. HONORARER 9. VALG AV REVISOR OG FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE 10.AVSLUTNING AV ÅRSMØTET AV HENSYN TIL BEVERTNING MM. SÅ ØNSKER VI EN PÅMELDING TIL MØTET 6.JUNI TIL PLANTESKOLEN PÅ TLF ELLER E-POST TIL STYRET OG ANSATTE ØNSKER VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET OG TIL EN TRIVELIG OG INTERESSANT DAG. Hans Eid Grøholt Lars Kihle Styreleder Daglig leder 3

4 INVITASJON TIL 50 ÅRS JUBILEET TIL SKOGSKOLEN I SAGGRENDA Tid: Lørdag 6.juni.2015 Sted: Skogskolen i Saggrenda på Kongsberg Kl : 50 års jubileet til Skogskolen i Saggrenda (åpent arrangement) - Åpningstale - Åpen jubileumsskolegård - Maskin- og redskapsutstilling - Motorsagshow ved Anton Timber/Saggrenda Loggers - Aktiviteter for barn og unge - Mimrehjørne og skogskaffe - Helgrillet elg med tilbehør (ca. kl ) Kl : Offisiell markering av 50 års-jubileet Fra barkespade til simulatoropplæring - Velkommen - Historisk tilbakeblikk - Kunstnerisk innslag - Hilsninger til jubilanten Paneldebatt: Rekruttering av skogsfagarbeidere hvilke utfordringer har næringen og utdanningsinstitusjonene I panelet: Deltakere bl.a. fra Viken Skog, MEF Skog, NHO/Velg Skog, Fellesforbundet, Fylkesmannens landbruksavdeling, Buskerud fylkeskommune/utdanning og utøvende skogsentreprenør Kl : Årsmøte Skogselskapet i Buskerud Se egen innkalling til årsmøtet Dagen er lagt opp slik at øvrig familie og venner kan ha glede av å være med. Aktivitetene i skoleområdet vil pågå for øvrige gjester av jubileet også under årsmøtet. Av hensyn til bevertning mm. så ønsker vi en påmelding til møtet 6.juni til planteskolen på tlf eller e-post til Styret og ansatte ønsker velkommen til en trivelig og interessant dag. Hans Eid Grøholt Styreleder Lars Kihle Daglig leder 4

5 Jubileumsdagen SKOGSKOLEN I SAGGRENDA 50 ÅR Veien fra barkespade til skogsmaskinsimulatorer Rekruttering av skogsfagarbeidere - hvilke utfordringer har næringen og utdanningsinstitusjonene? Ulike aktiviteter for store og små Mimrehjørne Skogskaffe Nye og gamle skogsmaskiner Festtaler og tilbakeblikk Helgrillet elg til alle Show med Norges råeste motorsager! 5

6 6 SKOGSELSKAPET

7 Styrets beretning Skogselskapets formål og virksomhet Skogselskapet i Buskerud (SIB) har som formål å fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning, bidra til økt verdiskapning og langsiktig bærekraftig forvaltning av skogressursene. Virksomheten drives i tråd med formålet og en strategi som ble utarbeidet i SIB har en todelt virksomhet som består av produksjon og salg av skogplanter av høy kvalitet med basis i planteskolen i Semsveien 44 i Hokksund og en informasjonsavdeling der målgruppene er skoler, skogeiere og allmennheten. Skogbruket i Buskerud Aktiviteten i Buskerudskogbruket for 2014 peker oppover. Det er en stor aktivitet blant de ulike aktørene og det er ny giv på Follum Treklyngen. I tillegg arbeider Sødra og Statkraft med nye prosjekter på Tofte. Markedsandelene til Viken Skog har gått noe ned og ligger i dag på ca 65 %, andelene til Nortømmer har økt til opp mot 20 %. I tillegg har Glommen Skog startet virksomhet i Buskerud uten store markedsandeler så langt. Resultatet er sterkere konkurranse med høyere priser til skogeier. Og aktiviteten i skogbruket har tatt seg opp. Årets avvirkning på landsbasis nærmer seg rekordnivåene fra overgangen mellom og 90-tallet. Aktiviteten har økt, men er lavere på alle områder i Buskerud i 2014 sammenlignet med resten av landet. Det ble omsatt m3 skogsvirke i 2014 mot m3 i 2013, en økning på m3, eller nærmere 13 %. Avvirkningen har de siste årene ligget stabilt på vel 1 million m3 tømmer uavhengig av foredlingskapasitet i fylket. Førstehåndsverdien av det innmålte virke var 342 millioner kroner, mot 247 millioner kroner året før. Prisene økte med 20 %. Fra å være et fylke som tidligere foredlet 2,5 3 mill m3 tømmer innad i fylket, er foredlingen innad i fylke redusert til ca 0,5 mill m3 tømmer. Avsetningen har vært god, blant annet har økt eksport over Drammen havn bidratt til det. I 2014 ble det totalt eksportert om lag 0,2 mill m3 rundvirke over havna. Skogaktørene og det offentlige samarbeider om å etablere en større og mer hensiktsmessig tømmerhavn i Drammensområdet for tømmer fra det sentrale østlandsområdet. Dette er et viktig arbeid for å sikre eksportmulighetene og rasjonelle logistikkløsninger. Lier Kommune og det offentlig eide eiendomsselskapet Eidos AS har nå besluttet å gi skognæringen tilgang til bruk av Sødras tømmerterminal på Lierstranda for utskiping av virke. Dette er i første omgang for en periode på to år. Gjennomsnittlig tømmerpris viste en økning på kr 59 til kr 349 pr. m3. Skogbruket er inne i en positiv økonomisk utvikling. Myndigheten viser vilje til å satse på skogbruket ved at de øker bevilgninger til blant annet skogsbilveier, som er selve drivkraften, for en økt aktivitet i skogbruket. I Buskerud økes bevilgningene fra ca. 4 millioner til 8 millioner kroner. Dette vil sannsynligvis slå ut i høyere investeringsvilje og økt aktivitet blant skogeierne. Planteaktiviteten har vært noe høyere i 2014 og det ble totalt satt ut ca. 1,95 mill planter mot ca. 1,70 mill i Dette er en økning på 0,25 mill planter. Fortsatt plantes det for lite i forhold til kartlagt behov og målet i strategiplanen for Buskerudskogbruket med 2,8 mill utsatte skogplanter. Utsatte planter i 2014 gir et snitt på ca. 3,3 planter pr m3 avvirket gran i Buskerud, mens anbefalt antall er ca 4 planter pr m3. Dette tilsvarer i snitt 154 planter pr daa som er betydelig lavere en gjeldende planteantall på ca 200 planter per da avhengig av bonitet. Etablering av ny skog med foredlet plantemateriale, i særdeleshet på granmark, er et av de viktigste verdiøkende tiltakene i skogbruket sammen med intensivert skogkultur. Gjennom informasjonsvirksomheten vil vi i samarbeid med de øvrige aktører i skogbruksnæringen, søke å bidra til økt aktivitet innen skogplanting og skogkultur. Avvirkningen i Buskerud er nå 0,11 mill m3 under balansekvantumet på ca. 1,1 mill m3, iht. målsetningen i strategiplanen. De tilgjengelige arealene blir avvirket iht. planene, men de utilgjengelige arealene må ha bedre infrastruktur til for å kunne øke avvirkningen. Balansekvantumet kan økes på lang sikt ved intensivert skjøtsel ved økt planting med foredlet plantemateriale, ungskogpleie og tynning. Det er viktig at det avsettes tilstrekkelig med midler for å kunne virkeliggjøre iverksatte strategier. Skogbruket er en viktig del av løsningen når det gjelder klimautfordringene. Skogen er en stor «støvsuger» av CO2. Det å drive med aktivt og målrettet skogskjøtsel er en stor 7

8 medvirker for å bremse klimagass utslippene. Ung skog som er i god vekst tar til seg mest. Ved å drive et aktivt skogbruk og øke bruken av trevirke og bioenergi kan føre til at en utslippsreduksjon på inntil 9,5 mill tonn CO2 per år om hundre år. SKOG 22 er en nasjonal strategi for skog- og trenæringen. Skog- og trenæringen skal ta en nøkkelrolle for å utvikle og realisere det grønne skifte i Norge. Potensiale for ytterligere økt skogproduksjon i Norge er til stede ved tiltak som planting på nye arealer, tettere planting på eksisterende skogarealer, planteforedling og gjødsling. Dette skaper råstoffgrunnlag for ytterligere industriell vekst og kan i tillegg øke CO2 opptaket med 3 mill tonn per år i Som en strategisk viktig næring for Norge må skog- og trenæringen videreutvikles gjennom langsiktig samspill mellom næringens aktører, forskningsinstitusjoner, myndighetene og andre sterke næringer i Norge. SKOG 22 har pekt på en rekke tiltak som kan øke aktiviteten i skogbruket. Styret er opptatt av å kunne følge opp de strategier som er trukket opp i SKOG 22 med praktiske tiltak innenfor vårt fylke. Sammen med endrede og bedre rammevilkår for skogbruket kan det bli utsikter for å realisere strategiplanen for skogbruket i Buskerud. Informasjonsvirksomheten Aktiviteten i informasjonsvirksomheten har vært høy og informasjonslederen har sammen med daglig leder deltatt på mange ulike arenaer, for å formidle skogselskapets viktige formål. Skogselskapet i Buskerud (SiB) har som formål å fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning og arbeide for et godt skogbruk. Største enkeltsatsning er rekrutteringsprosjektet - Velg Naturbruk. Prosjektet er etablert i samarbeid med Fylkesmannen og Buskerud Fylkeskommune og skulle i første omgang gå over 3 år, det har nå blitt utvidet med et år. Skogselskapet ser på rekrutering til landbruket som en veldig viktig del av virksomheten og ønsker derfor å forlenge dette prosjektet. Det er omsøkt midler fra fylkesmannen og fra fylkeskommunen for å satse i en ytterligere tre års periode. SIB har vært aktiv i opprettelsen av og første driftsåret for opplæringssenter for naturbruksfag i Buskerud (ON) som er det første i sitt salg i Norge. Daglig leder er styreleder i senteret. I tillegg har informasjonsvirksomheten bidratt til at Buskerud er forsøksfylke for lærlingordningen innen fagene agronom og gartner. Det skal fremover avsettes ressurser til markedsføring av ovennevnte områder sammen med Velg Naturbruk og lærlingene i skogfag. I tillegg har informasjonsavdelingen stått som arrangør eller bistått ved en rekke skogdager for skoleelever, skogeiere og arrangementer i samarbeid med andre skogselskap i Oslofjordregionen og Det Norske Skogselskap (DnS). Styret ønsker å forsterke samarbeidet med DnS og andre fylkesskogselskap i Oslofjordregionen for økt slagkraft og bedre ressursutnyttelse. Kostnadene ved informasjonsvirksomheten skal normalt og sett over flere år dekkes gjennom tildeling av rentemidler, annen prosjektfinansiering eller bidrag fra skogselskapet selv der styret har vedtatt å ta initiativ til økt aktivitet viste et driftsunderskudd som skyldes økt aktivitet. Bioenergiprosjektet ble etablert høsten i Kristoffer Svalastog er tilsatt som prosjektleder og Skogselskapet er prosjekteier. Prosjektet er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Buskerud, Viken Skog SA og Skogselskapet i Buskerud. Fylkesmannen bidrar med Bygdeutviklingsmidler og rentemidler til sammen 0,3 mill kr. Prosjektlederen skal drive oppsøkende virksomhet for å få etablert nye gårdsvarmeanlegg i Buskerud. Prosjektet har et tidsperspektiv på tre år. Det første driftsåret har gått meget bra og mange potensielle gårdsanlegg har fått en viktig og objektiv rådgivning om hvilke produkter som egner seg best i de ulike tilfellene. Prosjektleder har som et ledd i prosessen også bidratt til at søknader om tilskudd sendes til Innovasjon Norge. Skogplanteproduksjon Produksjonen av skogplanter er gjennomført på en tilfredsstillende måte i 2014 uten uhell av vesentlig karakter. Det har vært god etterspørsel etter granplanter året sett under ett. Totale planteleveringer våren 2014 ble på ca. 3 mill planter, men med en litt svak vårsesong måtte det vrakes 0,14 mill planter. Totalt ble det levert ca 0,55 mill planter til høstplanting. Totalt salg for 2014 endte på 3,55 mill planter. Det har blitt pakket og lagt inn på kjølelagrene ca. 3,6 mill planter som skal selges våren Det forventes et salg på ca 4,0 mill planter i Det er også i inneværende år gjennomført investeringer, ny fyllelinje bestående av en enhet for mating med tomme 8

9 pottebrett, en enhet for rivning av torv fra storballe med innblandet perlite, samt en enhet for fylling av pottebrett. Det har blitt skiftet ut store deler av glassene i veksthus A. Det er dessuten utført planmessig vedlikehold som har bidratt til at produksjonen har gått uten problemer. Det er jobbet aktivt for å øke sikkerheten i avsetningen av skogplanter til tilfredsstillende driftsmarginer. Det ble i 2013 inngått en treårig rammeavtale med Viken Skog om priser og kvantum. Dette legger grunnlaget for bedre utnyttelse av nåværende anlegg og inntjening i forhold til risiko og anvendt kapital. Det arbeides med å skaffe en ny avtale med Viken Skog og for flerårige avtaler med andre større kunder for å sikre avsetningsvolumet. Styret vil fortsette arbeidet med å optimalisere planteproduksjonen for å møte fremtidig konkurranse både i forhold til pris, kvalitet og miljøkrav. Dette arbeidet skal dels gjøres innenfor rammene av eget produksjonsanlegg, dels ved å vurdere et mer integrert samarbeid med andre produsenter for å optimalisere produksjonsstrukturen. Resultat og balanse Skogselskapet hadde i 2014 totale driftsinntekter på kr 9,8 mill, en økning på kr 1,9 mill i forhold til Inntektene fra plantesalg gikk opp med kr 1,7 mill på grunn av høyere salgsvolum, mens andre driftsinntekter økte med kr 0,2 mill. De totale driftskostnader var på kr 9,9 mill som er en økning på kr 1,6 mill sammenlignet med foregående år. Det ble i 2014 gjennomført en opprusting av veksthus A, med nye glass og det er gjennomført vedlikehold av utstyr og bygninger til en total kostnad på kr 0,5 mill som er direkte utgiftsført som vedlikehold i driftsregnskapet for I tillegg til ovennevnte er det investert i ny fylle og sålinje for tilsammen kr 0,7 mill. Aktiverte investeringer beløper seg totalt til kr 0,8 mill. Regnskapet for 2014 viser derved et negativt driftsresultat på kr 0,12 mill. Netto finansinntekter utgjorde kr 0,66 mill. Regnskapet er derved gjort opp med et positivt resultat på kr 0,54 mill som lagt til egenkapitalen. Skogselskapet har totale eiendeler på kr 38,8 mill. Anleggsmidler ligger på samme nivå som i fjor og utgjør kr 9,9 mill, omløpsmidler er økt med kr 0,6 mill til kr 28,9 mill, mens bankinnskudd er redusert med kr 0,2 mill til kr 21,7 mill. Nedgangen i bankinnskudd er i sin helhet benyttet til finansiering av årets investeringer utover årets netto kontantstrøm. Bokført egenkapital var ved årsslutt på kr 36,8 mill. Styret mener at regnskapet for 2014 gir et rettvisende bilde av den økonomiske virksomheten i skogselskapet, og er i henhold til regnskapsloven avlagt under forutsetninger av fortsatt drift. Det vises for øvrig til regnskap med noter og administrasjonens oppsummering av virksomhetsområdene. Risiko Risikoen i virksomheten er i hovedsak knyttet til å beherske naturgitte faktorer som kulde, varme, tørke og næring når man produserer levende materiale. Høy kompetanse på planteskoledrift reduserer denne risikoen. Likeledes er det knyttet risiko til svingende etterspørsel i forhold til mulighetene til å tilpasse produksjonen til disse svingningene. Langsiktige avtaler med større kunder er med på å redusere denne risikoen. På finansområdet har styret valgt en meget lav risikoprofil med det vesentligste av finanskapitalen plassert i bank. Styret mener at virksomhetens risiko er godt tilpasset opparbeidet kapitalgrunnlag. Personal og arbeidsmiljø Skogselskapet hadde ved årsskiftet seks faste ansatte, hvorav fire menn og to kvinner. I tillegg har det vært engasjert 14 sesongarbeidere i planteproduksjonen for kortere eller lengre perioder. Samlet utgjør dette 9 årsverk. Det er registrert et sykefravær på 0,4 % som er en nedgang i forhold til Det er etablert et betryggende opplegg for og kontroll av HMS. Det er laget nytt internkontrollsystem som er godkjent av Arbeidstilsynet. Det har blitt utført medarbeidersamtaler med alle faste ansatte og sesong- ansatte. Konklusjonen fra disse samtalene var at alle var fornøyd med sin arbeidsgiver. Styret oppfatter at det er et godt arbeidsmiljø i Skogselskapet med meget lavt sykefravær. Skogselskapet tilstreber å ha begge kjønn representert i styrende organer. Styret har en kvinneandel på 40 %. I valgkomiteen er kun menn representert. Både styret og daglig ledelse arbeider bevisst for å fremme likestilling i organisasjonen. 9

10 (F.v. daglig leder Lars Kihle, Driftsleder Egon Nielsen, Resepsjonist Randi R. Killingstad, Torfinn Harald Larsen, styreleder Hans Eid Grøholt) 10 Jubilanter i Skogselskapet i Buskerud (F.v. daglig leder Lars Kihle, Driftsleder Egon Nielsen, Resepsjonist Randi R. Killingstad, Torfinn Harald Larsen, styreleder Hans Eid Grøholt) Egon Nielsen (40 år i tjenesten) April 1974 ble Egon rekruttert inn i Skogselskapet i Buskerud av sin Onkel (Nils Ove Nielsen), som var fagarbeider på planteskolen tidligere. Egon har i løpet av sin tid vært skogens svar på jordmor til nærmere 120 millioner planter. Han har også stått i spissen for at maskineriet, pakke- og sålinjer har videreutviklet seg i løpet av de 40 årene han har arbeidet på planteskolen. I 2011 ble Egon forfremmet til å være driftsleder. Randi R. Killingstad (30 år i tjenesten) Mars 1984 ble Randi ansatt som vikar på kontoret, vikariatet har imidlertid vart i 30 år, og hun ble raskt ansatt på fulltid. I løpet av årene har hun trofast og pliktoppfyllende fulgt utviklingen fra datidens regnskaper og papirarbeider med kulepenn og regnemaskiner til dagens datautstyr. Hun har i løpet av sine 30 år sørget for å levere ut nær 90 millioner skogplanter. For mange er Randi best kjent gjennom stemmen på telefonen når kunden tar kontakt for bestilling eller spørsmål om skogplanter. Torfinn Larsen (30 år i tjenesten) April 1984 ble Torfinn ansatt som førsteklasses sjauegutt, han utviklet seg raskt til å bli en solid fagarbeider. Vi kan trygt si at Torfinn er Skogselskapet i Buskerud sitt svar på Reodor Felgen. Han kan ordne det meste, og kjenner planteskolen bygninger og infrastruktur svært godt. Som takk for god og tro tjeneste fikk jubilantene overrakt en klokke og «den gylne skogplante». Ytre miljø Produksjon av skogplanter skjer etter retningslinjer fastsatt av Landbruks- og Matdepartementet, men er ikke regulert av særskilte konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. Planteskolen benytter i begrenset grad og i henhold til forskrifter plantevernmidler i produksjonen og ved behandling av ferdigvarer. Planteskolen er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårnet og følges opp gjennom HMS internkontroll. SiB er sertifisert gjennom Miljøfyrtårnet fra og med 2013 til og med Medlemsorganisasjonen Pr var det 561 medlemmer i Skogselskapet i Buskerud der 498 er personlige medlemmer og 63 er selskaper, kommuner, skoler, lag og foreninger. Styret ser det som en stor utfordring å rekruttere nye og yngre medlemmer til skogselskapet, og vil ha økt fokus på dette fremover. Skogselskapets ungdom er stiftet og har nå økt sin medlemsmasse til 29 medlemmer og har hatt en økning i aktiviteten i 2014, for å øke interessen overfor andre ungdommer, slik at de ønsker å bli medlem. Det er derfor meget gledelig at vi som fylkesskogselskap kan vise frem at vi har fått 29 nye aktive skog interesserte ungdommer. Skogselskapet avholdt sitt årsmøte 10. juni 2014 i egne lokaler på Planteskolen i Hokksund. Årsmøtet startet med den formelle delen. Styreleder Hans Eid Grøholt ledet møtet og daglig leder Lars Kihle var referent.

11 Styreleder Hans Eid Grøholt startet med å oppdatere årsmøtet på hva som hadde skjedd med virksomheten i året som hadde gått. Deretter ble det gjennomført behandling og godkjenning av styrets beretning. Det ble redegjort for regnskapet og dette ble godkjent. Etter valgene består styret av følgende: Hans Eid Grøholt, leder, Sigvart Pedersen nestleder, Sven Brun, medlem, Gro Nore, medlem og Gunhild Sønsteby Skinnes, medlem. Som varamedlemmer ble Åsmund Grønning og Britt Kjerstin Tangen Redalen valgt. Valgkomiteen består etter valgene av Andres Lundesgaard, leder, Jon Andreas Ask, medlem og Dag Præsterud, medlem. Etter det formelle årsmøte var det invitert til åpent skogmøte på planteskolen med over 70 deltagere. Tema på møtet var fremtidsutsiktene i skogbruket med særlig vekt på fremtidsplaner på Treklyngen, Follum, Viken Skogs satsning, regional tømmer havn i Drammen og midler til offentlige tømmerkaianlegg. Både nasjonalt og regionalt kjente politikere deltok på møtet og var med i en avsluttende paneldebatt. I 2014 ble Skogselskapets diplom ble ikke delt ut. Det norske Skogselskap, DnS SiB har et konstruktivt samarbeid DnS på mange områder. Styret har satt opp DnS sine strategiske områder; Skog og Klima og Skog og Helse som prioriterte områder i Videreføre rekrutteringsarbeidet til næringen med prosjekt Velg naturbruk Videreutvikling av et opplegg for veiledning av skogeiere i samarbeid med øvrige aktører i skognæringen. Videreutvikling av samarbeidet med Skogselskapene i Oslofjordregionen og DnS. Særlig gjelder dette økt samhandling eller integrasjon av virksomhetene i Vestfold og Buskerud. Styret vil over en tre årsperiode satse kostnadene på inntil ett årsverk innenfor ovennevnte satsningsområder utover dagens ressursbruk. I tillegg inviteres samarbeidspartnere med på disse satsningsområdene. Planteskolen står overfor utfordringer med behandling av planter mot snutebille som tilfredsstiller morgendagens miljøkrav, konkurranse både fra innenlandske og utenlandske aktører samt stort investeringsbehov i forhold til produksjonsvolumet. Det er viktig å møte fremtiden med moderne, kostnadseffektiv og miljøtilpasset planteproduksjon. Styret ser derfor i samarbeid med andre aktører på mulighetene for en tettere samhandling/ integrasjon mellom planteskolene på Østlandet for å sikre norsk produksjon av skogplanter av høy kvalitet. Styret vil avslutningsvis takke kunder og forbindelser for godt samarbeid, og ikke minst alle ansatte for strålende innsats i Fremtidsutsikter Styret har vedtatt å satse på følgende områder i 2015: Skog og Helse med utgangspunkt i friluftsåret Skog og klima med utvikling av prosjekter knyttet til bioøkonomi og bioenergi Hokksund Hans Eid Grøholt Sigvart Pedersen Sven Brun styreleder nestleder styremedlem Gro Nore styremedlem Gunhild Sønsteby Skinnes styremedlem 11

12 Informasjonsvirksomheten 2014 Året 2014 kan sees tilbake på med fornøyde blikk, skogåret ble fylt med spennende og skogfaglige prosjekter og arrangement. Til glede for mange store og små. Prosjektet året til Velg Naturbruk har også vært fylt med både action og nye veivalg for fremtiden. Hjernen bak aktivitetene kan stiles til daglig leder Lars Kihle og skog og informasjonskonsulent Karl Henrik S. Berke Aktiviteter Aktivitetsnivået har vært høy gjennom hele året, fordelt på arrangementer rettet mot allmenhet så vel som mot skogbruket, kommuneansatte og politikere. Hele barn hadde gleden av å delta på skogdag med Skogselskapet i Buskerud. Skogdager Skogdager har blitt gjennomført på følgende steder: - Kinnerud (Drammen) - Nes (Hallingdalen) - Eggedal (Sigdal) - Eiksetra (Lier) - Skjervensletta (Hvittingfoss) - Ny Fossum (Modum) - Krødsherad - Bjørkedokk (Nedre Eiker) - Hoensvannet (Øvre Eiker) - Hovsmarka (Hønefoss) - Rollag bygdetun (Numedal) - Jondalen (Kongsberg) - Sognsvann (Oslo) Skogdager i Drammen og Numedal Skogdagene i Drammen ble allerede omtalt i årsmeldingen i fjor, men vi ønsker å poengtere at god gjennomføring gir resultater. 6 av 13 barneskoler ble med i 2013, derimot ble hele 12 av 13 barneskoler med på skogdagen på Kinnerud (rett utenfor Drammen). Over 600 barn hadde gleden av å lære om både skog, bioenergi, friluftslivets regler og plikter, mm.. Med mannskap på over 25 fra Skogselskapet i Østfold, Oslo & Akershus, Det Norske Skogselskap, Turistforeningen, Buskerud Jeger og Fisk, fylkesmannens ansatte, skogbrukssjefen fra Drammen kommune, elever fra Skogskolen i Saggrenda, tillitsvalgte fra Viken Skog og naturligvis hovedarrangør Skogselskapet i Buskerud. Skogdagen i Numedal ble igjen gjennomført etter flere år uten, og det ble en stor suksess. Her samlet vi elever fra Rollag, Flesberg og Uvdal. Sammen med skogbrukssjefene fra kommunen, tillitsvalgte fra Viken Skog og elever fra Skogskolen i Saggrenda ble dette en kjempedag for alle og enhver. Både viltforvaltningen, tømmerets verdiskapning og utdannings valg innenfor skogbruket var innslag på skogdagen. Elevene som deltok på denne dagen går i 9. og 10. klasse. 12

13 ANDRE AKTIVITETER Fylkesmannen vårsamling SiB bisto fylkesmannen på deres årlige vårsamling for skogbruket i Buskerud, her var det spennende tema som; utfordringer og muligheter for norsk skogsektor? Hva skjer med Drammen Havn? Kan man drive sagbruk på Østlandet? Fylkesmannen var veldig fornøyd med dagen og med vertskapet. Årsmøte i skogselskapet i Buskerud, med påfølgende stormøte Den hadde SIB sitt årsmøte, her ble de tradisjonelle årsmøteformalitetene gjennomført. Et bedre måltid ble servert årsmøtedeltakerne. Deretter var det duket for et åpent skogmøte, over 70 mennesker ble samlet i SiB sine lokaler på Planteskolen. På møte ble forsamlingen fortalt om fremtidsplanene for Treklyngen, økt satsning på drift for Viken Skog, fremtiden for Drammen Havn og midler til offentlige tømmerkaianlegg, spesielt med tanke på Lierstranda og Toftes utskipningshavn der. Tilslutt var det en spennende paneldebatt med lokale stortings -og fylkespolitikere. Stor takk til Ola G. Dæhlen fra Skogselskapet i Oppland for strålende jobb som debattleder. Jakt og fiskedagene i Elverum SiB bisto Skogselskapet i Hedmark med hjelp på skogbrukertunet også i Med fokus på barn og unge. Familiedag på Haus Sachsen (Kongsberg Sølvverket skogene) Skogselskapets ungdom ved Bjørn Hellik Høimyr (Flesberg) hadde ansvaret for den dagen, han spikket med mange barn. Mange spikkenisser og smørkniver så dagens lys for første gang. Skoleavslutning på Kongsberg VGS gjennomførte SiB en premieutdeling til avgangsklassen i form av premie til beste skogelev. Det var Bjørn Hellik Høimyr som stakk av med premien. Med på laget hadde vi Rune Groven fra fylkesmannen landbruksavdelingen i Buskerud, han delte ut premien i en fullsatt kinosal med alle yrkesfagelevene til stede. Skogdag med stortingspolitikere Mandag, , bidro SiB til DNS sitt initiativ til skogdag med stortingspolitikere i Oslomarka. Sammen med politikkere så plantet vi stortingsskogen, som Knut Storberget uttalte; «Dette er nok det mest fornuftig noen av politikerne i Norge har gjort på lenge». Det sier vi oss naturlig enig i. Politikerne fikk et godt innblikk i Skogselskapet, Skogeierforbundets og Norskogs arbeid. Ås-studenter besøker Planteskolen Det har etter hvert blitt en tradisjon at studentene fra NMBU (tidligere UMB) besøker planteskolen, for å ta en nærmere titt på hvordan det fungerer. Det er naturligvis gledelig å kunne dele informasjon med neste generasjon skogbrukere og beslutningstakere. (F.v. Knut Kårmo, Per Olaf Lundteigen, Lise Christoffersen, Ove Trellevik, Hans Eid Grøholt, Ola G. Dæhlen og Lars Kihle) 13

14 Ulike fagdager SiB har vært medarrangør på skogplante kvelder for skogeiere fra midtregionen i Buskerud, i tillegg har SiB på etterspørsel stilt opp på ulike fagdager/ettermiddager. Med tema om planting, plantekvalitet, ungskogpleie mm. Enten i regi av skogbrukssjefer eller lokale skogeierforeninger. Familieskoghelg på Oset SiB deltok ved daglig leder som kunne bistå og videreformidle hva Skogselskapet er og står for, og at vi produserer skogplanter for hele Buskerud. 4H Skogprisen SiB deler ut en Skogpris til den mest skogaktive 4H klubben i Buskerud. I 2013 var det 4H Uvdal som stakk av med seieren i denne konkurransen. Klubben vant en premie på kr 1500,-. Ungdommene her hadde emnekurs innenfor det å betjene motorsag, jakt og fiske og friluftsliv. Verdens kuleste dag Sammen med en rekke skogselskap fra hele landet og DNS gjennomførte vi plankehyttebygging og elggrilling på Akershus Festning en flott sommerdag i august. Over mennesker var på arrangementet, og mange gikk derifra med et smil om munnen og litt mer oppdatert om hva skogbruket er. Et flott arrangement, der vi sammen med andre fylkesskoglag og DNS kan gjøre store ting sammen! SiB på sosiale medier Dersom du selv er på facebook, så kan du følge stadig oppdateringer og informasjon om hva som skjer på Over 440 mennesker har valgt å følge vår informasjonsflyt på dette forumet. Hjemmesider SiB presenterer nyheter forløpende på sine hjemmesider. Se for interessante nyheter fra skogselskapet over det ganske land. Fagsamling vei nasjonalt SiB bidro til gjennomføring av samlingen organisert av fylkesmannen i Buskerud. Daglig leder serverte lappskaus til alle deltagerne ute i det fri i enden av en skogsbilvei opp fra Eikern. Et fagsterkt arrangement, med fornøyde deltakere. Kurs og møter - Informasjonsmøter med DNS og andre Skogselskap (Oslo og Honne) - Skog og Tre/Landsmøte (Gardermoen), juni - Rådsmøtet i Skogselskapet (Gardermoen), november - Mandagsmøter hos Fylkesmannen i Buskerud - Kontaktutvalget i Buskerud, Skogselskapets fungerer som medlem og vert til møtene - Møte med skoler - Møte med fylkeskommune - Møte med kommunal friluftsetat Skogselskapet Ungdom i Buskerud Skogselskapets Ungdom i Buskerud ble startet i 2013, denne organisasjonen skal være en organisasjon for ungdom som er interessert og deler gleden av skog/skogbruk. Skogselskapets Ungdom i Buskerud øker i omfang og aktivitet. 29 ungdommer har nå blitt medlem. I løpet av 2014 har de gjennomført følgende aktiviteter: Omvisning på Numedalsbruket, leirdueskyting, overnatting på hytte Fisketur på Blefjell, fiskekonkurranse, grillaften Verving av nye medlemmer, natursti, grilling og skogfaglig aktiviteter Bowling for integrering av nye medlemmer Julebord: Omvisning i skogsmaskiner til et medlem i Hallingdal og overnatting med påfølgende julemiddag. Avtroppende styre fra venstre: Bjørn Hellik Høimyr, Ingvild Gran (leder), Geir Håkon Bergan, Knut Tore Østmo Slåtten og Anja Brattås Skog og Tre 2014 SiB bisto Det Norske Skogselskap ved gjennomføringen av Skog og Tre 2013 på Gardermoen i juni. Et godt og samlende arrangement for skogbruket. 14

15 VELG NATURBRUK prosjekt Rekruttering Rekrutteringen til naturbruksskolene har vært lav i mange år. Det samme gjelder rekruttering til høyere landbruksutdanning. Dette gjør at mange av sektorene innen landbruket nå har store utfordringer med å rekruttere personer med fagkompetanse både til operatørstillinger og til konsulent., administrasjons- og lederstillinger. SiB er som i 2012 prosjektleder av prosjektet Velg Naturbruk. Organisering Prosjektleder: Karl Henrik S. Berke Styringsgruppen: - Buskerud Bondelag: Lina Bjørk Sørby (Leder) - Buskerud Bonde- og småbrukarlag: Einar Grimelid - Viken Skog: Inge Myrlund - Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget: Nina Åshaug - Fylkesmannen i Buskerud: Helge Nordby - Representant for naturbruksskolene: Alf Erik Finsrud Prosjektets hovedmål Prosjektets hovedmål er å doble årlig opptak til studieretningen naturbruk i videregående skole i Buskerud til 100 elever, og at en større andel av elevene etter VG2 velger studiekompetanse og går videre på høyskoler og universiteter. Gjennomført arrangement - Utdanningsmesse - Yrkesmesse - 59 Topptur - Hospitering - Naturbruksstipend - Ungdomsskolebesøk - Stormøte med lærere, avdelingsledere og rektorer ved naturbruksskolene - Nettverksmøter (Nettverk Naturbruk) - NJFF Ung Camp 59 Topptur For andre gang ble 59 Topptur kjørt i Kongsberg, med tilsvarende målsetting som tidligere. 80 elever kjempet om å representere den beste naturbruksskolen i Buskerud, øvelsene de skulle konkurrere i strakk seg fra påseling av hest, presisjonsarbeid med gravemaskin, skyting på løpende elg(bane), klatring i trær, melking av geiter til padling i kajakk i iskaldt vann. På kvelden fikk elevene god mat, og arrangementet hadde med andre hyggelige gjester under middagen, som rektorer, ansatte fra fylkeskommunen, fylkesmannen, Det norske Skogselskap, Nortura, Felleskjøpet, Landkreditt Bank, Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget, Viken Skog, Stihl, SOA, Fritidstunet, Tine, m.fl. 15

16 Skogselskapet i Buskerud og Velg Naturbruk benytter anledning her til å takke samarbeidspartnere, sponsorer og gjester for et bra samarbeid om fokuset utdanning innenfor naturbruk trenger. Yrkes og utdanningsmesser Velg Naturbruk deltar på en rekke lokale utdanningsmesser spredt over hele fylket. Dette gir naturligvis naturbruk god forankring i lokale miljøer, samtidig som vi forhåpentligvis også klarer å rekruttere elever til naturbruksskolene i Buskerud. Steder der vi har vært på utdanningsmesser: - Modum - Hallingdal - Eiker - Numedal - Hønefoss Opplæringssenteret for naturbruk (ON) Opplæringssenteret ble stiftet i Opplæringssenter for Naturbruksfag er et organ der godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av lærlinger og lærekandidater i de til enhver tid godkjente naturbruksfagene. Administrasjon er lokalisert i Drammen. Lars Kihle er valgt som styreleder i det første styret. Nytt av året er at det nå er ansatt en daglig leder, hans navn er Alf Erik Finsrud. Buskerud fylke har nå fått godkjent søknaden om å bli forsøksfylke for 2+2modellen i agronomfag. Dette er naturligvis en viktig brikke i rekrutteringen til agronomfagene på naturbruksskolene. Fra høsten 2015 vil de første lærlingene i landbruk og gartnerifaget være klare for å møte lærlingtilværelsen i bedrift. NJFF Ung Camp I august dro prosjektleder med seg 4 heldige og utvalgte ungdommer til landsleiren for NJFF-ungdom til Solør i Hedmark. Her fikk elevene prøve seg på ulike jakt, fiske og skogsaktiviteter. Alt fra fluefiske, natursti, lassbærershow, skyting, konsert, teltleir og mengder med andre spennende aktiviteter fordelt på 4 dager. Arrangementet som ble arrangert for første gang i Norge ble en kjempesuksess med over 100 ungdommer som deltok, SiB bisto med interesserte ungdom og til gjennomføring. Kombinasjon mellom informasjonsvirksomhet og Velg Naturbruksarbeid. 16

17 Planteskolens virksomhet Klima Året begynte med en periode med mildvær og til dels høye dagtemperaturer. Snøen kom 11.januar og det fortsatte å snø hver dag hele januar. Alle planter ble dekket med et godt og luftig snødekke. Februar begynte med en mild periode og snøsmeltingen startet 2.februar. Snødekket holdt seg til den 24.februar, den 25. var snøen borte på alle utebaner. Temperaturen holdt seg på plussgrader hele døgnet frem til midten av mars. Fra midten av mars begynte dagtemperaturene å bli forholdsvis høye og vanning av planter med sirkelspredere ble gjennomført, ikke primært for å tilføre fuktighet, men for å kjøle ned plantene, slik at frostskader ble unngått. I tillegg til dette utsatte vi vekststarten med dette tiltaket.. Til tross for dette var veksten i gang på alle plantepartiene så tidlig som 24.april, mot 15.mai i Siste registrerte frostnatt på værstasjonen var 4.mai, og første på høsten var 30.oktober. Tabell 1. Planteleveranse fordelt type, treslag, vår og høst Treslag og type Vår Høst Sum Gran M95 1 år Gran M95 2 år Gran M60 2 år Furu M Bjørk Svartor Lerk Andre treslag SUM Tabell 1. viser at det var en økning i planesalget på planter i forhold til året før. Denne økningen skyldes høyere antall disponible salgsplanter i 2014, pga høyere innsåing i Tabell 2. Fordeling av planteleveransene i 2014 Fylke Aktører 2014 Østfold Skogselskapet i Østfold Oslo og Akershus Hedmark Nortømmer Oppland Nortømmer Buskerud Viken + Nortømmer Telemark Vestfold Viken Aust-Agder 0 Vest-Agder Rogaland Hordaland Nortømmer Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nortømmer Tabell 2. viser at vi selger 48% (57% 2013, 72% 2012) av plantene våre til Buskerud og 43% (43% 2013, 28% 2012) selges til andre fylker. Av disse er Vestfold størst med 19%. 17

18 Tabell 3. Fordeling av planteleveranse fra SiB til Norge - historikk År Buskerud Andre fylker Andre Pl.skoler Sum Frø og spiring Det ble sådd pottebrett (Gran M-95), pottebrett(gran M-60) og 970 pottebrett (Furu M-95). Det ble kjøpt inn 30,5 kg foredlede frø og 2,6 bestandsfrø. Spiringen av 1.årig gran ble igangsatt 21. mars. Da det var mildt var det mindre behov for fyring. Spiringen gikk bra med et tilfredsstillende resultat ble det kjørt 3 spiringer i veksthus A og 2 springer i veksthus B. De høye temperaturene under spiringen som ble startet i månedsskiftet juni/juli gjorde at det var behov for en del tåkevanning, for å kjøle ned frøet under spiringen. Vanningen ble satt i gang, når hele veksthuset var fylt opp med pottebrett. I forhold til tidligere år har vi fylt opp veksthusene til randen, det vil si at vi har plassert inn brett ekstra. Spiringen for 2014 var svært tilfredsstillende. Dyrkning Sommeren 2014 var ekstremt varm med makstemperatur over 25 fra 10.juli 5. august, med en ekstrem varmetopp i uke 30 med inntil 9 timer pr. dag med temperatur på over 30. Det ble brukt mye rent vann for å hindre opphopning av gjødsel i plantepluggene, gjødselblandingen ble endret. Dette medførte at plantene klarte seg gjennom ekstremtemperaturene godt. Med den tidlige vekststarten i slutten av april, måtte kortdagsbehandlingen igangsettes den 17. juni, for å stoppe lengdeveksten. Alt tilgjengelig utstyr ble tatt i bruk den 1.juli og alt utstyr var i bruk uten opphold frem til 22.august. Ved bruk av alt tilgjengelig utstyr, mangler vi fortsatt å kunne kortdagsbehandle alle planter som har behov samtidig. Det er derfor nødvendig å investere i ytterligere kortdagsbehandlingsutstyr, og da mest mulig moderne og automatisk. Resultatet av endringen i gjødselblandingen og den intensive kortdagsbehandlingen er at vi også i år fikk planter av bra kvalitet for høstlevering 2014, og vårlevering Vi ønsker å møte fremtiden med å kunne produsere planter med god kvalitet. Det er derfor bestemt at vi skal investere i nye gjødselsblandingskar, ny gjødsel pumpe og i et nytt rør opplegg til utebanene. Dette for å kunne differensiere gjødslingen og vanningen til plantene med forskjellige størrelse, alder og proveniens.. Ugress Den varme og drivende sommeren var også ekstremt gunstig for ugresset. Tilgangen på egnede sprøytemidler er fortsatt meget begrenset. De meget høye temperaturene gjorde at vi i år valgte å bruke ventilasjonsviftene i veksthusene for å gi plantene de best mulige forholdene. Ulempen med at vi måtte benytte viftene, er at ugresset sprer seg. Ugresset er årsaken til at vi har et stort antall timer med manuell luking i regnskapet. Plantelevering, sortering og pakking Første levering til utplanting var så tidlig som 10.mars, og fra 1.april begynte utlevering for fullt. Totale planteleveringer våren 2014 ble på ca. 3 mill. planter. Da vårsalget var slutt var det fortsatt igjen på kjølelageret, og de måtte vrakes jfr. gjeldende forskrifter om

19 skogplanter. Plantene var imidlertid i meget bra kvalitetsmessig stand, derfor var det ikke en god følelse å måtte destruere helt brukbare skogplanter, som kunne stått i skogen som fremtidige ressurser. Pakking for høstsalget begynte i slutten av august med første leveranse 22.august. Totalt ble det levert ca planter til høstplanting. Sortering og pakking for innlegging på kjølelager startet 22. oktober og ble avsluttet den 12. desember. Totalt ble det pakket og lagt inn ca. 3,6 mill. planter på kjølelageret. Været i 2014 var så mildt at det meste kunne kjøres inn til pakking uten først å måtte tines i veksthuset, selv til langt utpå høsten. Investeringer og vedlikehold Det årlige vedlikeholdet har blitt gjort. Det ble i 2014 investert i nytt utstyr for torvfylling av pottebrett. Det gamle utstyret for torv-rivning og innblanding av Perlite var av egendesignet konstruksjon og har vært i drift siden 1979, og sannsynligheten for feil/brudd på viktige komponenter i torvblanderen gjorde at det nå ble ansett nødvendig med en utskiftning. Nytt utstyr ble levert av BCC, en anerkjent svensk produsent og leverandør av utstyr til skogplanteskoler. Den nye fyllelinjen består av en enhet for mating med tomme pottebrett, en enhet for riving av torv fra storballe med innblandet Perlite, samt en enhet for fylling av pottebrett. Den gamle såmaskinen fra 1992 er nå vedlikeholdt og oppgradert med noen nye deler og er derfor i utmerket stand og benyttes videre. Utstyret ble levert og montert i april måned, og første fylling ble gjort i mai. Totalt ble ca. 60 % av brettene fylt og sådd på den nye fyllelinjen. Arbeidet med fylling og såing har blitt mer rasjonelt og gir mere tid til kvalitetssikring av såingen. Veksthus A har fått nye plater på veggen mot administrasjonsbygget og i begge ende veggene, så har det blitt skiftet ut noen plater i veggen mot veksthus B. Kurs, møter og fagdager: Daglig leder og driftsleder deltok 5. mars på kurs i regi av konsulenttjenesten/fagrådet for planteskolene. Kurset var i år lagt til Hamar. Daglig leder og driftsleder deltok 6. mars på Workshop for «Frø og Planteforsyning til skogbruket». Også dette var lagt til Hamar og ble arrangert av Kontrollutvalget for frøforsyningen og Skog og Landskap. Daglig leder deltok på NorGen sitt seminar om klima, frø og fremtidige treslag i Norden, 8 og 9 september i Son og på NMBU på Ås. Daglig leder og driftsleder har hatt 2 nyttige besøk av konsulenten for gjødselleverandøren og planteskolekonsulenten for oppfølging av nye gjødselblandinger tilpasset foredlet plantemateriale og vekstforholdene på planteskolen. Daglig leder og driftsleder deltok august på studietur arrangert av planteskoletjenesten. Vi besøkte både planteskoler og vår mangeårige torvleverandør. Vedlikeholds ansvarlig har vært på truckførerkurs, driftsleder har vært på oppfriskningskurs i EL-sikkerhet. 19

20 RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Driftskostnader Beholdningsendring egentilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter og andre finansinntekter Ordinært resultat ÅRSRESULTAT Overføringer Overføringer mot annen egenkapital SPESIFIKASJON AV REGNSKAPET Planteskolen Skog- Info- Velg Bioenergiselskapet konsulent naturbruk prosjekt Sum Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Driftskostnader Beholdningsendring varer Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinnt. og finanskostnader Renteinntekter og andre finansinntekter Annen finanskostnad ÅRETS RESULTAT

Skogstrategi i Buskerud

Skogstrategi i Buskerud Skogstrategi i Buskerud - Skogoppsynet sin rolle Bø 23. april 2015 Seniorrådgiver Helge Nordby Situasjonen i skogbruket i dag - med fokus på skogindustri Nedlagt produksjon av papir/cellulose Tofte, Follum,

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2013 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 13 Resultatregnskap s 16 Spesifikasjon av regnskap s 16 Balanseregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer