Organisasjonshåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonshåndbok"

Transkript

1 Organisasjonshåndbok Vedtatt av Forbundsstyret 23.mars 2012 I henhold til NIFs straffebestemmelser kan straff ilegges dersom en person eller et organisasjonsledd bryter idrettens lover eller vedtak, herunder bestemmelsene i denne organisasjonshåndboken.

2 Organisasjonshåndbok Norges Cykleforbund utgave 3. versjon Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Cykleforbund er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Henvendelser om denne publikasjonen kan rettes til: Norges Cykleforbund Postboks 170, 1309 Rud Hamang Terrasse 55, 1336 Sandvika Side 2

3 Organisasjonshåndbok Innholdsfortegnelse Innledning Organisasjon Organisasjonen Norges Cykleforbund Forbundsadministrasjonen Reiseoppgjør og utgiftsrefusjon Organisasjonsnormer for styre og utvalg Om styrets oppgaver Holdninger til styrearbeid Forbundsstyrets oppgaver Revisjon og kontroll Engasjert revisor Kontrollkomiteens plikter Tingvalgte utvalg og komiteer Grenutvalg Landevei, Terreng, Utfor, BMX, Bane, Syklecross, Trial Domsutvalg Disiplinær- og sanksjonsutvalg Kontrollkomité Valgkomité Oppnevnte Utvalg og Prosjektgrupper Utvalg og Prosjektgrupper oppnevnt av Forbundsstyret Oppnevnelse av Prosjektgrupper etter forslag fra Grenutvalg Planer, retningslinjer og informasjon Utmerkelser Syklepolitisk dokument (eget dokument) Lov for Norges Cykleforbund (eget dokument) Markedsbestemmelser (eget dokument) Side 3

4 Innledning Norges Cykleforbund ble stiftet 26.oktober 1910 og tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 9.mai Norges Cykleforbund (NCF) er et mellomstort forbund innen NIF og kan vise til nærmere enkeltmedlemskap via Idrettsregistreringen (2011) og omkring 400 klubber/lag har medlemskap i NCF (2011). På institusjonelt nivå er det 8 tillitsvalgte i forbundsstyret og i tillegg kommer tingvalgte og styreoppnevnte komiteer/utvalg. Norges Cykleforbund er den øverste myndighet i Norge på syklesportens område, og har til formål å arbeide for syklesporten fremme, herunder bidra til samarbeid mellom lagene, foruten å representere idretten internasjonalt. Forbundsstyret har det øverste ansvaret for syklesporten, nasjonalt og internasjonalt, gjennom forbundets komiteer/utvalg samt samarbeid med andre forbund skal det koordineres et arbeid mot felles mål. Denne organisasjonshåndboken er utarbeidet for å hjelpe og støtte rekrutteringsprosessen av tillitsvalgte, og ved arbeidsoppgavene som skal utføres i styrer og komiteer/utvalg. Den skal være et nyttig og viktig verktøy for å styre hele organisasjonen. Fig. 1; Norges Cykleforbund står tilsluttet NIF fellesskapet og er underlagt NIFs lover NIF NCF 2,7 mill enkeltmedlemskap 100 tusen enkeltmedlemskap 14 tusen Idrettslag 400 klubber/lag 350 Idrettsråd 19 Idrettskretser Særkretser/regioner 7 Regioner 56 Særforbund Norges Cykleforbund Norges Idrettsforbund

5 ORGANISASJONEN Norges Cykleforbund er en sammenslutning av alle klubber og lag som organiserer syklesporten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité(nif) er den høyeste faglige myndighet for de tilsluttede syklegrener i Norge har som formål å fremme de tilsluttede syklegrener i Norge og representere idrettene internasjonalt står tilsluttet NIF, Nordiske Cykleforbund, UEC (Europeiske Sykleforbund) og UCI (Internasjonale Sykleforbund) er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for NIF og UCI forpliktes økonomisk og juridisk av forbundsstyret Norges Cykleforbund er organisert på flere nivåer; Norges Cykleforbund er organisert på flere nivåer: Lokalt nivå Klubber/lag Idrettsråd Kommunene og kommunal forvaltning Regionalt nivå Regioner Idrettskretser Fylket og fylkeskommunal forvaltning Nasjonalt nivå Forbundet sentralt NIF Staten og statsforvaltningen Det er klubbene/lagene selv som er både eiere og brukere av organisasjonen Organisasjonens høyeste myndighet er forbundstinget som holdes hvert annet år Klubber og lag Forbundstinget Valgkomité Kontrollkomité Forbundsstyret Tverrfaglige utvalg Fagutvalg/komiteer fagutvalg GU Landevei GU Terreng GU Utfor Fig. 2; Det er klubbene/lagene selv som er både eiere og brukere av organisasjonen GU BMX GU Bane Idrettsforbundets bestemmelser Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) sine lover samt bl.a. nedenstående kan leses på Internett; Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Retningslinjer for NIFs lover 6 kjønnsfordelingsbestemmelser Retningslinjer for idrettslagsnavn Regnskaps- og revisjonsbestemmelser samt Norsk Standard Kontoplan Regler for utdeling av H.M. Kongens Pokal Retningslinjer for ungdomsidrett Retningslinjer i forhold til seksuell trakassering i idretten Retningslinjer alkohol og idrett GU Syklecross GU Trial

6 FORBUNDSADMINISTRASJON Forbundsstyret GrenUtvalg UCI/UEC Generalsekretær Stab Sport Marked Region/aktivitet Fig. 3: Linjene avspeiler rapporteringslinjer fra administrasjonen til de tillitsvalgte Saksbehandling og arkivering av saks- og forvaltningsdokumenter innen idrettsadministrasjon besørges av NCFs forbundsadministrasjon. For å ha kontroll med dette: Ikke-lovfestede regler om forsvarlig saksbehandling Målsetting; Saksbehandlingen skal være rask, effektiv, grundig og trygg Når det skal fattes en avgjørelse basert på skjønn, må saksbehandleren ikke utvise usaklig forskjellsbehandling eller ta utenforliggende hensyn. Skjønnet må for eksempel bygge på relevante bestemmelser i NIF/NCFs lover og ligge innenfor regelverkets formål. Kravene til saksbehandling vil variere i forhold til sakens art, viktighet og omfang Varsel om at saken er under behandling og om forventet behandlingstid Vedkommende bør få muligheten til å uttale seg før vedtak fattes Saksbehandleren må vurdere sin egen habilitet, jf. NIFs lov 2-8 Forsvarlig saksbehandlingstid Vedtak/avgjørelser bør begrunnes Konsekvenser av saksbehandlingsfeil Enhver feil vil ikke føre til ugyldighet Feilen må ha hatt innvirkning på avgjørelsens innhold Der det ikke er opprettet klageadgang, kan et vedtak i visse tilfeller overprøves av de sivile domstoler Dersom klageadgang, vil vedtaket kunne omgjøres av klageinstansen Andre forhold: o Fare for uriktige avgjørelser blir større o Tap av tillit og goodwill

7 REISEOPPGJØR OG UTGIFTSREFUSJON Veiledning Omfang og ansvar Gjelder personer i valgte og oppnevnte verv, kommissærer, representasjonsutøvere og ledere innen Norges Cykleforbund (NCF). Enhver som reiser på forbundets regning, plikter å overholde de retningslinjer som er gitt i denne veiledning. Oppgjørsskjema Det benyttes egne skjemaer for reiseoppgjør, utgiftsrefusjon og honorar. Disse finnes på Krav til utfylling For å få utbetalt reiseoppgjør må man sende inn en fullstendig utfylt reiseregning, også når det gjelder kilometergodtgjørelse og eventuelt honorar. Frist for innsending Reiseregning sendes inn for hver tjenestereise snarest etter endt reise og senest innen utgangen av påfølgende måned. Reiseregninger som innkommer etter dette, er foreldet og kan avvises. Reiseoppgjør Administrasjonen forestår bestilling av fly/hotell etter anmodning fra den reisende. Reisende som ønsker å besørge fly/hotell selv, skal på forhånd avtale dette med NCFs adm. Reiser for forbundets regning skal i prinsippet belastes etter rimeligste reisemåte. Reiser foretatt uten forhåndssamtykke blir først å regne som tjenestereiser når den som er bemyndiget til å gi samtykke, har godkjent reiseregningen. Myndighet Fly/tog o.a. Taxi Personbil Kost/losji Forskudd Telefon Tapt lønn Den som har myndighet til å beordre tjenestereiser er generalsekretær/bemyndiget. Billetter vedlegges reiseregningen, elektronisk billett skrives ut og legges ved. Bruk av taxi skal begrenses til et minimum. Bruk av personbil dekkes per kjørte kilometer. Satsene for kilometergodtgjørelse fastsettes av NCFs styre. I tilfelle flere reiser på NCFs oppdrag fra samme område, skal disse personer ordne samkjøring hvis mulig. Er det behov for overnatting i forbindelse med oppdrag for NCF, skal dette normalt bestilles via forbundsadministrasjonen. Forbundets hotellavtaler benyttes så langt som mulig. Regningen oversendes direkte fra overnattingsstedet til forbundet. Kost dekkes etter regning og innenfor reisens varighet. Ved utlegg av kost/losji for flere skal navn spesifiseres. Reisegodtgjørelse kan, etter avtale, utbetales forskuddsvis. Slike utbetalinger skjer kun etter forhåndsavtale med generalsekretær/bemyndiget. Ved manglende bilag etter at innleveringsfristen er gått ut, vil forskuddet bli rapportert inn som lønn og faktura sendes. Ved forskudd skal forskuddsskjema benyttes (fås ved henvendelse til forbundskontoret). Eventuell telefondekning skal godkjennes av forbundsstyret. Forbundet har anledning til å dekke tapt arbeidsfortjeneste, men dette skal fremgå av budsjett og regnskap i henhold til loven.

8 Med fullstendig utfylt reiseregning menes: Fullstendig navn Adresse Fødselsnummer (11 siffer) Skattekommune Bankkontonummer Navn på eventuelt overnattingssted Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst per tjenestereise Formålet med reisen (møte, samling, o.a.) Alle bilag skal være originalbilag og skal være limt/klistret på et A-4 ark som vedlegges. Kopier eller betalingspåminning kan ikke benyttes som vedlegg. Hvis ikke ovennevnte krav blir innfridd, vil reiseregningen bli returnert og refunderes ikke før alle krav er oppfylt. Selvstendig næringsdrivende skal ikke skrive reiseregning. Refusjon skjer kun etter faktura/regning der organisasjonsnummer er oppgitt. Forbundets satser = Statens regulativ (pr.1.januar 2012): Kilometergodtgjørelse kr. 3,95 per km (kr. 3,50 over km) Telefondekning og kilometergodtgjørelse er oppgavepliktig.

9 ORGANISASJONSNORMER 1 Overordnet ansvar 2 Ansvar og formål innenfor organisasjonsstrukturen 3 Beslutningsansvar 4 Arbeidsfordeling/delegering 5 Utvalgsstruktur 6 Medieansvar 7 Protokollansvar 8 Forbundsstyremøter 9 Kontraktsreglement 10 Reglement for NCFs markedsavtaler 1 Overordnet ansvar a) Forbundsstyret er NCFs høyeste myndighet mellom forbundstingene. Dette innebærer at forbundsstyret, innenfor de rammer som følger av NCFs lover, avgjør hvilke saker det vil ta opp, hvilke protokolleringer som gjøres fra forhandlingene, hvilke saker som delegeres og til hvem sakene delegeres. b) Ut fra punkt a) vurderer hvert nytt forbundsstyre om det skal vedtas organisasjonsnormer for tingperioden. c) Forbundsstyret styrer, men detaljstyrer ikke. Forbundsstyret konsentrerer seg om overordnete beslutninger, strategier og prinsipielle forhold, samt et passe antall konkrete saker å prøve ut prinsippene på. d) For løsning av nærmere definerte arbeidsoppgaver og tidsbegrensede oppgaver, kan det oppnevnes prosjektgrupper på ad hoc basis. Innen noen få spesielle områder kan det oppnevnes komiteer eller utvalg for hele styreperioden. e) Oppnevnte organer har hovedsakelig en støttefunksjon i forhold til forbundsstyret, utvalgsstyrer og administrasjonen. De er faglige og rådgivende organer for løsning av spesielle oppgaver. f) Forbundsstyret delegerer til generalsekretæren, som administrativt kan delegere videre. g) President og generalsekretær innstiller til vedtak i saker til forbundsstyret. Utvalgsleder fremlegger saker fra utvalgene til forbundsstyret dersom forbundsstyret ikke bestemmer noe annet. h) Forbundsstyret kan omgjøre enhver avgjørelse fattet av ansatte, utvalg eller tillitsvalgte/oppnevnte for øvrig. 2 Ansvar og formål innenfor organisasjonsstrukturen a) I denne strukturen, hvor forbundsstyret er overordnet og resten av enhetene hjelpemidler, er formålet: Politiske organer konsentrerer seg om de viktigste overordnede idrettspolitiske sakene. Et riktig og hensiktsmessig beslutningsnivå. En effektiv og rasjonell administrativ organisasjon. Motiverte medarbeidere. Ovennevnte momenter kan ses på som effektive virkemidler for å yte den service som er nødvendig i forhold til medlemsorganisasjonen. Kontroll med delegert myndighet kan gjennomføres på flere måter, for eksempel: ved kvartalsrapportering i forbindelse med handlingsplaner. eget vedlegg til forbundsstyret. Delegert myndighet kan alltid tilbakekalles av overordnet myndighet eller av det organ som har delegert myndigheten. b) For å kunne holde organisasjonen orientert mot dette formålet, krever forbundsstyret av alle valgte, ansatte eller oppnevnte, at enhver handling baseres på tillit til og lojalitet mot organisasjonen og medlemmene i den. c) Det er en forutsetning for alle tillitsvalgte og oppnevnte i NCF at organisasjonsnormene etterleves.

10 3 Beslutningsansvar Allmenn forpliktelse Enhver som tar en beslutning, må: være forvisset om at de har tilstrekkelig styrepolitisk forankring ta det fulle ansvar for beslutningen informere om beslutningen til alle enheter i organisasjonen som bør kjenne til den Beslutningsnivåer Beslutninger tas nærmest mulig problemstillingen Formelle beslutningsnivåer Forbundsstyret Generalsekretæren Øvrige i administrasjonen All løpende drift innenfor forbundsstyrets vedtatte planer og fastlagte budsjetter håndteres av administrasjonen. Nye tiltak og vesentlige avvik fra planer/budsjetter forelegges forbundsstyret. 4 Arbeidsfordeling/delegering 4.1 Forbundsstyret NCF ledes og forpliktes av forbundsstyret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene. Forbundsstyrets hovedoppgave er å iverksette forbundstingets vedtak, og føre en overordnet idrettspolitikk mellom forbundstingene. Forbundsstyret skal forestå NCFs daglige administrasjon, representere og profilere dette utad, samt utøve dets faglige myndighet. Forbundsstyret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Forbundsstyret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende Budsjett og regnskap a) Forbundsstyret vedtar rammer for NCFs årsbudsjett, og foretar eventuelt budsjettrevisjon. b) Forbundsstyret kontrollerer årsregnskap mellom tingperiodene. c) Forbundsstyret skal føre kontroll med alle utvalg. d) Forbundsstyret kan føre kontroll med organisasjonsleddenes økonomi Personalsaker a) Forbundsstyret ansetter generalsekretær. b) Forbundsstyret oppretter/nedlegger stillingshjemler. c) Forbundsstyret fastsetter overordnede prinsipper for organisasjonsplaner. d) Forbundsstyret fastsetter stillingsbeskrivelse for generalsekretæren. e) Forbundsstyret fastsetter personalpolitikken i NCF Handlingsplaner Forbundsstyret vedtar årsmeldinger og handlingsplaner Organisasjonsmessige saker a) Forbundsstyret skal arbeide med konkrete idrettspolitiske mål som er beskrevet i Syklepolitisk dokument og etter signaler trukket opp av forbundstinget. b) Som det overordnede idrettspolitiske organ mellom forbundstingene skal forbundsstyret tilrettelegge forholdene for alle grener innen sykling. c) Forbundsstyret skal legge fram forslag for forbundstinget. d) Forbundsstyret skal påse at lover og bestemmelser blir fulgt opp, herunder utøve alminnelige disiplinærforføyninger i henhold til NIFs lov e) Forbundsstyret skal behandle kontrakter av særlig art eller stor betydning.

11 4.2 President Presidenten skal blant annet utføre følgende oppgaver: a) Presidenten skal åpne og avslutte forbundstinget. b) Presidenten skal representere NCF utad og utøve den faglige myndighet i tråd med tingvedtak og vedtak fattet av forbundsstyret. c) Det er presidenten som først og fremst uttaler seg i alle saker som har vært behandlet av forbundsstyret. d) Presidenten innkaller til og er ansvarlig for gjennomføring av forbundsstyrets møter i henhold til utsendt sakliste. 4.3 Visepresidenter Visepresidentene skal blant annet utføre følgende oppgaver: a) Visepresidentene er presidentens stedfortreder ved dennes forfall/fravær, og har i slike tilfeller presidentens myndighet. b) Visepresidentene skal etter avtale med president representere NCF utad og utøve den faglige myndighet i tråd med tingvedtak og vedtak fattet av forbundsstyret. c) Forbundsstyret fordeler ansvarsområder og oppgaver mellom visepresidentene som bl.a anleggsutvikling, rekruttering, likestilling, integrering, inkludering, osv. d) Forbundsstyret fordeler funksjonsområder og oppgaver mellom styremedlemmene, bl.a. ad hockomiteer, spesielle saksforberedelser, andre representasjonsoppgaver, med videre. 4.4 Forbundsstyrets øvrige medlemmer a) Forbundsstyrets øvrige medlemmer er, sammen med presidentskapet som kollektiv, forbundets øverste myndighet i perioden mellom forbundstingene. b) Forbundsstyret fordeler seg på oppnevnte komiteer/utvalg. Fortrinnsvis skal leder (eller minst ett av medlemmene) i slike komiteer/utvalg være medlem i forbundsstyret. c) Forbundsstyret fordeler funksjonsområder og oppgaver mellom styremedlemmene, bl.a. Grenutvalgene, ad hoc-komiteer, spesielle saksforberedelser, andre representasjonsoppgaver, med videre. 4.5 Kontrollkomiteen a) Kontrollkomiteen skal påse at de disposisjoner som er foretatt i løpet av tingperioden, er i samsvar med forbundets lover og beslutninger, og skal gjennomgå forbundets reviderte regnskap. b) Kontrollkomiteen skal avgi skriftlig beretning til forbundstinget, fortrinnsvis sammen med øvrige saksdokumenter. c) Kontrollkomiteen skal ellers arbeide i henhold til NIFs lov Valgkomiteen a) Valgkomiteen har som hovedoppgave å fremme forslag for forbundstinget om sammensetning av medlemmer og varamedlemmer til tingvalgte utvalg og komiteer. b) Valgkomiteen skal utarbeide forslag til kandidater ut fra hensyn til en rimelig geografisk og idrettsfaglig representasjon og personlige forutsetninger hos dem som foreslås. Det skal i tråd med NIFs lov 2-4 foreslås kandidater av begge kjønn (minst to kvinner i styrene og minst én kvinne i komiteer/utvalg med tre eller færre medlemmer, eksklusiv varamedlemmer). c) Valgkomiteene bør begrunne sin innstilling og i den sammenheng vurdere kontinuitet og fornyelse i sammensetningen av styre og komiteer/utvalg. d) For å kunne foreslå kandidater som kan vente og få tilslutning, bør valgkomiteen søke en bred kontaktflate i forbundet i valgperioden. e) Valgkomiteens leder skal kalle inn medlemmene til møter/telefonkonferanser. f) Valgkomiteen skal avlegge sin innstilling slik at denne kan utsendes sammen med endelig sakliste og tingdokumenter (senest 2 uker før tinget). g) Komiteen kan bare ha én (flertalls) innstilling til tinget. h) Forbundsstyret plikter å sikre at valgkomiteens arbeid er satt i gang i god tid før kommende ting og senest seks måneder før tinget. 4.7 Regioner NCF er organisert med 7 regioner. Regionene utgjør en del av forbundets sentralorganisasjon og er ikke selvstendige organisasjonsledd Budsjett og regnskap a) Regionen utarbeider og fremmer overfor forbundsstyret egne budsjettforslag. b) Regionen skal føre kontroll med egen økonomi Handlingsplaner Regionen vedtar egne årsmeldinger og handlingsplaner, basert på forbundets langtidsplan.

12 Organisasjonshåndbok Organisasjonsmessige saker Regionen skal sørge for ivaretakelse av de idrettslige aktiviteter som hører inn under Regionens område. 4.8 Generalsekretær/Administrasjonen Generalsekretær utformer og leder administrasjonen innenfor vedtatte strategier, budsjetter og handlingsplaner, ut fra instruks fra forbundsstyret. Generalsekretær er delegert økonomistyringsansvar innenfor vedtatte budsjetter i NCF sentralt, og praktiserer dette gjennom kontinuerlig ressursallokering. Dette innebærer at generalsekretær budsjetterer, rapporterer og fører økonomisk kontroll innenfor de rammer forbundsstyret bestemmer Budsjett og regnskap a) Generalsekretær skal utarbeide budsjett og handlingsplaner og avgi avviksrapporter til forbundsstyret. b) Generalsekretær kan foreta tilpasninger i NCFs økonomiske virksomhet som ikke vesentlig berører prioriterte idrettspolitiske arbeidsområder Personalsaker/ansettelser a) Generalsekretær er ansvarlig for gjennomføringen av NCFs personalpolitikk. b) Generalsekretær fastsetter avlønning i forhold til lønnssystem/rammer. c) Generalsekretær ansetter/konstituerer personal. d) Generalsekretær godkjenner bruk av overtid for øvrige ansatte. e) Generalsekretær innvilger permisjonssøknader i henhold til gjeldende overenskomst. f) Generalsekretær kan kjøpe konsulenttjenester etter behov innenfor budsjettrammer. g) Generalsekretær kan ved behov engasjere personell korttidsengasjementer innenfor budsjettrammer og gjeldende regler. h) Generalsekretær kan foreta nødvendig omorganisering i forhold til nye arbeidsoppgaver og endrede rammebetingelser innenfor vedtatte stillingshjemler og i overensstemmelse med gjeldende overenskomst. i) Generalsekretær kan utarbeide retningslinjer for introduksjon og ansettelser. j) Generalsekretær kan avgjøre søknader om telefongodtgjørelse, bruk av egen bil o.a. i forbindelse med utførelse av arbeidsoppdrag Handlingsplaner Generalsekretær utarbeider forslag til handlingsplaner for forbundsstyret, og iverksetter tiltak som vedtatt av forbundsstyret Organisasjonssaker a) Generalsekretær er ansvarlig for administrasjonen og løpende endringer av den. b) Generalsekretær kan uttale seg i alle saker av idrettsfaglig og idrettspolitisk karakter innenfor forbundsstyrets beslutninger. c) Generalsekretær er ansvarlig for å legge fram saker til forbundsstyret. d) Generalsekretær kan framforhandle sponsorkontrakter, jf. kontraktsreglement e) Generalsekretær kan tegne på NCFs vegne (bilagsattestering, kontraktssignering) 4.9 Administrasjonen a) En ansatt er administrativt ansvarlig innenfor sitt enkelte arbeidsområde, i tråd med vedtatte rammer og fullmakter. b) En ansatt arbeider i forhold til egen arbeidsinstruks. c) Skal fremme budsjettforslag overfor generalsekretær for eget arbeidsområde. d) Oppfølging utarbeidelse av handlingsplaner og budsjett. e) Koordineringsansvar. f) Foreta regelmessig budsjettoppfølging. g) Bilagsanvisning for de budsjettposter/tiltak som er tilhørende. h) Ansatte kan uttale seg i alle saker innen eget arbeidsområde av idrettsfaglig og idrettspolitisk karakter innenfor forbundsstyrets beslutninger Forholdet; Tillitsvalgte - Administrasjonen a) Forbundsstyrets medlemmer kan enkeltvis kun pålegge administrasjonen arbeid i samråd med generalsekretær. Spørsmål av faglig art og innhenting av informasjon (som ikke innebærer pålegg av arbeid) kan rettes direkte til fagansvarlig. b) Forbundsstyremedlemmer må kunne forventes å utarbeide eget materiell til foredrag, innledninger og saksforberedelser. Ønskes bistand av et visst omfang, må henvendelse skje gjennom generalsekretær tidligst mulig. c) Henvendelser fra enkeltpersoner, klubber eller andre organisasjonsledd til enkeltmedlemmer av styret, skal som hovedregel videreformidles gjennom generalsekretær eller direkte til fagansvarlig når det gjelder faglige spørsmål. Side 12

13 Organisasjonshåndbok d) Lojalitet utøves slik at det til enhver tid tjener organisasjonen. Det forutsettes gjensidig lojalitet mellom styrene og administrasjonen. 5 Utvalgsstruktur a) Det er forbundstinget som fastsetter utvalgsstruktur i hver tingperiode. b) I saker fra utvalg til styrebehandling ivaretas innstillingsretten iht. pkt. 1 g). c) Generalsekretær har styringsrett i forhold til eventuelle adm. personell som ønskes benyttet av komiteer og utvalg. 6 Medieansvar a) Den interne debatten i forbundsstyret og utvalg skal være mest mulig åpen, direkte og saklig. Alle skal kunne være trygge på at de interne diskusjoner ikke bringes videre. b) Utad, spesielt vis-à-vis alle former for medier, inkl. sosiale medier, bidrar hver tillitsvalgt til at det som ytres om egne idretter er mest mulig positivt. Spesielt skal det legges arbeid i å: unngå negativ personfokusering holde organisasjonsinterne diskusjoner utenfor massemedienes journalistikk unngå at personer og organisasjonsenheter spilles ut mot hverandre Tillitsvalgte har taushetsplikt utad i forhold til saker av sensitiv karakter (disiplinærsaker, doping o.a. saker under behandling). c) I dopingsaker uttaler bare presidenten seg utad på vegne av forbundet ellers bare generalsekretær eller den som får delegert fullmakt. d) President, eller den som får delegert fullmakt, kan uttale seg på vegne av forbundet. 7 Forbundsstyremøter a) Administrasjonen må tilrettelegge møtedeltakelse og representasjon eller annet som involverer forbundsstyret, på en slik måte at det gis rimelig varslingstid. b) Forbundsstyret forelegges saker på en slik måte at en samlet framstilling framgår og at forslag til vedtak fra president/generalsekretær framgår i saken. Som hovedregel skal forslag til vedtak eller anbefalt konklusjon foreligge i alle saker. Større prinsipielle saker kan framlegges uten innstilling, eventuelt behandles i flere møter. Muntlig saksbehandling aksepteres i hastesaker. c) Vedlegg til saken vurderes ut fra relevans og informasjonsverdi. Eventuelt kan disse «bygges inn» i saksframstillingen, eller henvises til som utrykte vedlegg. Tidligere organisasjonsledds behandling, eventuelt tidligere styrebehandling (også utvalgsstyre) bør framgå. d) Dokumenter skal som hovedregel sendes ut senest sju 7 dager før styremøtet. President/AU og generalsekretær samarbeider om dagsorden til forbundsstyremøter. e) Styrenes møteplaner gjøres kjent for administrasjonen, og øvrige komiteer/utvalg må legge sin møteplan etter denne, slik at innstilling i saker som skal til forbundsstyret for endelig vedtak, foreligger. f) I forbundsstyrets møter deltar administrasjonen med generalsekretær samt eventuelt styresekretær. Generalsekretær avgjør hvorvidt avdelingsledere/stab/saksbehandler skal delta. g) Protokoll utformes snarest mulig etter møtet og oversendes presidenten (eventuelt visepresidenter) for gjennomlesing og «foreløpig godkjenning» før utsendelse. Deretter sendes protokollen umiddelbart til styret. 8 Protokollansvar a) Det skal føres protokoll fra forbundsstyrets forhandlinger. Dette er den eneste offisielle og bindende protokoll overfor egen organisasjon. Denne utsendes senest sju 7 dager etter styremøte med merknadsfrist for endringsforslag/tillegg. Når endelig protokoll er godkjent, skal den signeres av deltakerne og leveres administrasjonen for arkivering senest i påfølgende styremøte. b) Alle andre protokoller i det utøvende apparatet er primært interne arbeidsdokumenter for gruppen selv. I tillegg er de informative dokumenter for forbundsstyret og administrasjon. c) Enhver beslutningstaker plikter å sørge for offisiell protokollering når det er behov for det. Når en sak skal tas opp i styret, følges formaliseringen vedtatt av samme styre. d) Av og til må vedtak gjøres uten at det er mulig å innkalle styret. Da kan vedtak gjøres per telefon, unntaksvis mail eller annen fjernkommunikasjon. I slike saker må vedtakets intensjon, hensikt eller mening klargjøres helt. Om mulig klargjøres også vedtakets konsekvenser. Endelig ordlyd i forslaget til vedtak formuleres helst før styremedlemmene kontaktes (av styreleder, saksforberedende styremedlemmer eller adm.) seinest etter at alle er kontaktet. Side 13

14 Organisasjonshåndbok e) Protokolleringen føres inn i saksnummereringen som styrevedtak. Om nødvendig lages et eget møtenummer med aktuell dato, eller det bekreftes i neste styre protokoll. f) Den som oppdager at det er behov for et reglement, en instruks eller en presedens i en eller annen sammenheng, plikter å ta dette opp med den som er ansvarlig for arbeidsområdet. g) Likeledes påhviler det ethvert styremedlem, alle oppnevnte og ansatte å skape ro og oppslutning om vedtak fattet av styret. h) Alle ferdigbehandlede styresaker er i utgangspunktet offentlige. Dersom saker skal unndras offentlighet, må det gjøres særskilt vedtak om dette i forbindelse med behandlingen av den enkelte sak. i) Styreprotokollene er forbundsinterne og unntatt offentligheten. For å skape en åpen organisasjon kan tilpassete protokoller (med tanke på personvern og annet) utlegges på forbundets Internettsider/dokumentarkivet. 9 Kontraktsreglement 9.1 Formål og bakgrunn Formålet med kontraktsreglementet er å gi en oversikt over: a. Forbundsstyrets myndighet til å forplikte NCF b. Grenuvalgets myndighet til å forplikte NCF c. Generalsekretærens myndighet til å forplikte NCF Disse retningslinjene har hjemmel i forbundsstyrets generelle instruksjonsmyndighet, dog vises det særlig til NCFs lover Forbundsstyrets myndighet ved kontraktsinngåelser Forbundsstyret er NCFs høyeste organ mellom forbundstingene, og er som sådan kun underlagt forbundstinget. Forbundsstyrets myndighet følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning, NIFs lover med tilhørende forskrifter og bestemmelser, NCFs lover samt herværende organisasjonsnormer. Forbundsstyret har et forvaltnings- og beslutningsansvar i saker som etter NCFs forhold er av særlig art eller av stor betydning. Forbundsstyret skal således behandle kontrakter i saker som gjelder: Investeringer eller disposisjoner av betydelig omfang i forhold til NCFs ressurser. Som investeringer/disposisjoner av betydelig omfang skal alltid regnes: a. Låneopptak og ytelse av lån eller garantier (jf. NCFs lov 2-14, 13 og NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser) b. Investeringer tilsvarende en verdi overstigende kr per år (jf. NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser 2-12) c. Markedskontrakter av enhver art (sponsoravtaler) d. Faste ansettelseskontrakter, jf. dog generalsekretærens fullmakter i herværende organisasjonsnormer e. IT-kontrakter f. Inngåelse av kontrakter som av andre grunner må anses å være av vesentlig og/eller prinsipiell betydning for NCF, herunder blant annet kontrakter av idrettspolitisk, samfunnsmessig eller holdningsmessig karakter. g. Plassering av overskuddslikviditet. 9.3 Grenutvalgenes myndighet ved kontraktsinngåelser Grenutvalget er underlagt forbundsstyrets instruksjonsmyndighet og har ingen fullmakt til å inngå kontrakter. 9.4 Generalsekretærs myndighet ved kontraktsinngåelser Generalsekretæren er øverste leder av NCFs administrasjon og er underlagt forbundsstyrets instruksjonsmyndighet. Generalsekretærens fullmakter framgår særlig av arbeidskontraktens stillingsbeskrivelse, vedtak fattet av forbundsstyret samt herværende organisasjonsnormer. Generalsekretæren kan ikke signere kontrakter som etter NCFs forhold er av særlig art eller av stor betydning, jf. pkt Side 14

15 9.5 Taushetsplikt Samtlige styremedlemmer og generalsekretæren har taushetsplikt i forhold til fortrolige forhold de gjøres kjent med under kontraktsforhandlinger eller som framgår av kontrakter mellom NCF og tredjemann. 10 Reglement for NCFs markedsavtaler 10.1 Formål og bakgrunn Formålet med dette reglementet er å regulere det interne forholdet i NCF, herunder særlig forholdet mellom forbundsstyret, Grenutvalgene og administrasjonen, vedrørende inngåelse av markedsavtaler. Bakgrunnen for dette reglementet er å søke å oppnå optimal utnyttelse av de markedsrettigheter NCF besitter, samt å inneha kontroll over bruk og fordeling av markedsrettighetene, herunder særlig slik at sponsorenes eventuelle krav til bransjeeksklusivitet ivaretas. Ved inngåelse av markedsavtaler vises det særlig til NCFs markedsbestemmelser, NCFs kontraktsreglement, standard utøver- og markedsavtaler samt NIFs lover kapittel 13 og Forbundsstyrets behandling av markedsavtaler NCF eier og forvalter alle markedsrettighetene knyttet til forbundets virksomhet og skal alltid stå som kontraktspart i markedsavtalene. Forbundsstyret kan inngå alle typer markedsavtaler. Markedsavtaler av vesentlig omfang og som omfatter bruk av flere utøvere/lag/idrettsgrener skal betegnes som: «Hovedsamarbeidspartner». NCFs hovedsamarbeidspartner(e) og kan blant annet tilbys følgende rettigheter: a) Utnyttelse av NCFs navn og logo i sponsorens markedsføring, herunder varemerker b) Reklame på konkurransedrakter og annen bekledning innen alle av NCFs konkurranseidretter i henhold til gjeldende konkurransereglement c) Bruk av utøverne i markedsøyemed (forutsetter utøverkontrakt) e) Arenareklame i henhold til stevnereglementet f) Billetter til idrettsarrangementer g) Angivelse av sponsorens navn på NCFs brevark, konvolutter, hjemmeside m.m. NCF kan ha flere hovedsamarbeidspartnere innen ulike bransjer og avtaler inngås kun av forbundsstyret. Forbundsstyret skal videre søke å framforhandle og inngå leverandøravtaler som omfatter alle idretter/idrettsgrener som NCF organiserer. Slike leverandøravtaler skal framforhandles i samråd med Grenutvalgene og avtalene skal betegnes som: «Hovedleverandøravtaler». Forbundsstyret skal påse at ingen av NCFs markedsavtaler kommer i konflikt med hverandre. Standard markedsavtaler, vedtatt av forbundsstyret, skal benyttes. NCFs markedsavtaler etter dette punkt kan framforhandles av NCFs administrasjon og NCFs administrasjon er ansvarlig for oppfølging av markedsavtalene Særlig om utøverkontrakter Ved inngåelse av utøverkontrakt skal standard utøverkontrakt, vedtatt av forbundsstyret, legges til grunn. Utøverkontrakten skal reforhandles årlig i siste kvartal. Utøverne på de respektive landslag kan oppfordres til å nedsette et forhandlingsutvalg (gjerne på tvers av grenene) som opptrer på vegne av utøverne. Utøverne bør i tillegg orienteres om at de kan søke bistand fra NISO.

16 HOLDNINGER TIL STYREARBEID Forbundsstyret representerer ikke særinteresser, men syklesporten generelt Styret skal alltid ha idrettens idealer i tankene ved sitt styrearbeid. Styret utgjør et kollegium. Det representerer ikke særinteressene, men tilsluttede sykkelgrener generelt. Når en beslutning er tatt i styret, skal hele styret forsvare denne. Styret skal engasjere seg i idrettspolitiske spørsmål som omhandler syklesporten. Den enkelte skal utvise lojalitet til styrets beslutninger og forsvare disse som sine egne. Soloutspill fra enkelte styremedlemmer er uakseptabelt og vil være ødeleggende for styrearbeidet. Styret skal ta beslutninger, også upopulære. Beslutningene skal tas etter god og grundig saksbehandling. Det skal så langt som mulig søkes å oppnå enighet i styret. Styret skal ha prioritet på å vise resultater. Oppgavene må konsentreres om det som er viktigst for totaliteten. Styremøtene skal ikke behandle detaljer. Styrets arbeidsform og styrets resultater skal være gjenstand for en løpende diskusjon gjennom hele tingperioden. Styret skal bruke sitt skjønn til å avveie de ulike interessene blant organisasjonens medlemmer og de mer faglige vurderinger. Styrets medlemmer skal målbære organisasjonen i alle sammenhenger. Dette innebærer bl.a. å stille seg positiv til henvendelser om deltakelse i ulike fora primært i, men også utenfor organisasjonen. Hele styret skal aktiviseres. Meningen er at alle skal få konkrete arbeidsoppgaver på vegne av styret. Styret skal involvere seg i budsjettet, følge dette opp, og om nødvendig aksjonere via administrasjonen. Styret skal styrke kontakten med overordnete organisasjonsledd på alle plan. Styret skal være klart og forutsigbart. Styret skal gjøre det som sies. Styret kan delegere myndighet, men ikke ansvar. Saker som tas opp i styret, skal være vel forberedt og godt dokumentert. I prinsippet skal styret behandle sentrale prioriterte områder i styremøtene. Hastesaker skal bare aksepteres fremmet som unntak. Dersom et styremedlem trekker seg fra styret, er vedkommende ikke uten videre fri for ansvar, men hefter for styrets disposisjoner dersom ikke styret vedtar fritak. Forbundsstyret skal i størst mulig grad arbeide med idrettspolitiske/strategiske spørsmål og saker. Grenutvalgene skal sørge for å ivareta og utvikle idrettslige aktiviteter. De operative og administrative saker er administrasjonens arbeidsoppgaver.

17 FORBUNDSTYRETS OPPGAVER (LOVPÅLAGT) Norges Cykleforbund ledes og forpliktes av forbundsstyret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene. Forbundsstyret skal: 1. Iverksette forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Forestå NCFs daglige administrasjon, representere og profi lere dette utad, samt utøve dens faglige myndighet. 3. Påse at forbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at forbundet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 4. Arbeide med saker som er nevnt i NCFs lov 3 og Oppnevne medlemmer av utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra forbundstinget eller som forbundsstyret finner påkrevd, samt utarbeide mandat/instruks for disse. 6. Sørge for en forsvarlig håndtering av de økonomiske midler som til enhver tid står til disposisjon. 7. Utgjøre et sammenholdende og impulsgivende organ innen norsk syklesport, og derfor holde seg godt underrettet om den virksomhet som bedrives av NCFs og de tilsluttede medlemsklubber. 8. Følge med i den internasjonale utvikling, og arbeide for å utvikle og opprettholde gode internasjonale kontakter til fordel for syklesporten. President og visepresidentene utgjør arbeidsutvalget. Forbundsstyret utarbeider retningslinjer for arbeidsutvalget. Forbundsstyret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Til forbundsstyrets møter innkalles eventuelle norske styremedlemmer i de internasjonale særforbundene som NCF er tilsluttet når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Disse møter kun med tale- og forslagsrett. Forbundsstyret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til de internasjonale særforbundenes styrer og underliggende komiteer. I samråd med eventuelle norske medlemmer av internasjonale styrer skal forbundsstyret diskutere NCFs standpunkt i internasjonale idrettspolitiske saker. Forbundsstyret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

18 REVISJON OG KONTROLL Valgte revisorers plikter Revisjonen skal utføres av to revisorer valgt av årsmøtet (gjelder små organisasjonsledd). Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Den engasjerte revisors plikter Store organisasjonsledd skal også følge revisjonsbestemmelsene i revisorloven, herunder engasjere registrert eller statsautorisert revisor på årsmøte/ting. Alle organisasjonsledd som har engasjert registrert eller statsautorisert revisor, skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer, jf. NIFs lov 2-12 Kontrollkomiteens plikter Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøte/ting. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for organisasjonsleddets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere organisasjonsleddets finansielle stilling, forvaltning og drift. Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført der den finner det hensiktsmessig. Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til årsmøtet/tinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og organisasjonsleddets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning. For organisasjonsledd som ikke har ting hvert år, skal kontrollkomiteen avgi en beretning til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til organisasjonsleddets styre og revisor. Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor.

19 TINGVALGTE UTVALG OG KOMITEER Grenutvalg Landevei, Terreng Rundbane/Maraton, Utfor, BMX, Bane, Syklecross og Trial Grenutvalgene skal sørge for ivaretakelse av alle idrettslige aktiviteter som hører under utvalgets område Grenutvalgene er rådgivende organer overfor forbundsstyret i sine disipliner og er videre utøvende organer i sine disipliner innen fullmakt fastsatt av forbundsstyret. Grenutvalgene må følge sin grens utvikling, og sørge for å forelegge forbundsstyret nødvendige forslag og synspunkter knyttet til denne. Grenutvalgene skal holde forbundsstyret underrettet i viktige saker, og skal opptre i samråd med forbundsstyret. Forbundsstyret har instruksjonsmyndighet overfor Grenutvalgene. Grenutvalgene rapporterer til forbundsstyret. Grenutvalgene må videre ivareta sine økonomiske forhold, og sørge for at forvaltningen av utvalgenes midler skjer på forsvarlig måte og i henhold til budsjett godkjent av forbundstinget. Grenutvalgene plikter å forhåndsrapportere eventuelle disposisjoner som kan medføre budsjettavvik til forbundsstyret. Forbundsstyret kan utarbeide interne rutiner og fullmakter innenfor rammen av denne lov og vedtak fattet av forbundstinget. Instruks for Grenutvalgene: 1. Bidra til gjennomføringen av Norges Cykleforbunds langtidsplan (SPD). 2. Utvikle, oppdatere og gjennomføre egne handlingsplaner for seksjonen basert på SPD. 3. Budsjettering og økonomisk oppfølging av utvalgets virksomhet. 4. Ha ansvar for at det etter behov utarbeides forslag til reglementsendringer som oversendes Forbundsstyret eller utvalg oppnevnt av Forbundsstyret. 5. Fungere som særidrettslig høringsinstans for forbundsstyret. 6. Grenutvalgene er vedtaksføre etter de samme regler som forbundsstyret, og innkalles etter de samme regler som for dette. Retningslinjer for virksomheten i Grenutvalg og øvrige utvalg og komiteer - kfr. Forbundstingets retningslinjer og Forbundsstyrets oppgaver - L 21. RETNINGSLINJER GU BREDDE Generelt stimulere til rekrutteringsfremmende tiltak i sin gren Motivere og påvirke klubber og regioner til å utvikle nye aktiviteter og arrangementer Bistå til utvikling av jentesamlingene Innspill på hvordan rekruttere og beholde jenter i sykkelsporten Bistå i arbeidet med barne-,ungdoms- og rekrutteringsarbeid: - Innspill for å utvikle arrangementer på ungdommens premisser - Komme frem til nye sykkelaktivitetstilbud til ungdom RETNINGSLINJER GU ARRANGEMENT Være høringsinstans for tildeling av Mesterskap, Norgescup og NCF-Ranking ritt (distanse, profil og tidspunkt) Representere NCF i følgende ritt; UCI, NM, NC, koordineres med Forbundsstyret. Representanten kan ikke ha andre oppgaver under dette rittet. Medvirke til å tilrettelegge ritt slik at disse tilpasses deltakelse av funksjonshemmede Kartlegge eksisterende terminliste, og utarbeide tiltak for utvikling og optimalisere den nasjonale terminliste (ref: geografi, tid, alder, trender), frist innen utgangen av august. Arbeide for økning av antall aktive ritt innen Ungdomsklassene (t.o.m. 16 år) RETNINGSLINJER GU ANLEGG Arbeide mot andre idrettsanlegg for å utvide tilgangen for sykkelrelaterte aktiviteter Holde kontakt med og være pådriver til benyttelse av nåværende sykkelanlegg, og utvikling av disse. Være en faglig ressurs i arbeidet med realisering av nye sykkelanlegg i alle regioner RETNINGSLINJER GU UTDANNING Arbeide for at flere kvinner utdanner seg til ledere, trenere og kommissærer Delta i møter og seminarer i regi av Kvinnenettverket/NIF Arbeide for at flere ungdommer utdanner seg til ledere, trenere og kommissærer Foreslå og medvirke til at det utvikles utdanningsopplegg og tilhørende instruksjons- og testmateriell, og at dette fremlegges for godkjennelse i de rette organer

20 Forslag utenom tiltaksplan Dersom et GU har behov for at det igangsettes tiltak utenom tidsplan for leveranser skal følgende prosedyre følges: 1. Saker som ønskes styrebehandlet skal være innmeldt til agenda senest 10 dager før styremøtet. 2. Saker må i forkant være forankret i GU i form av epost eller møter. 3. Leder av GU er saksfremlegger og må sjekke at saken har nok støtte i GU, og selv har forstått innholdet og kan svare på spørsmål fra styret. Leveranse: Hvert enkelt GU skal i løpet av året og sesongen utarbeide en tiltaksplan for utviklingen av sin gren for kommende sesong. Det som skal leveres er følgende to dokumenter: Tiltaksplan: Et dokument i PDF-format med punktvis opplisting av alle tiltak som foreslås for kommende sesong sammen med henvisning til forankring i SPD, samt forventede kostnadsrammer for hvert enkelt tiltak. Dokumentet har til hensikt å være grunnlagsmateriale for det enkelte styremedlem slik at det i forkant er mulig å sette seg inn i saken før det skal behandles i et styremøte. Presentasjon: Det skal utarbeides en kortfattet presentasjon på maks 15 min + 5 min spørsmål for å formidle essensen i forslagene i et styremøte hvor sakslisten skal presenteres. Presentasjonen skal fremføres for styret av en eller to representanter for GU eller leder selv. Tidsplan for leveranser fra GU eller oppnevnte utvalg: Følgende plan skal følges for å sikre nødvendig drift og videreutvikling: Primo januar: Kommissæroppsett for nasjonale ritt Medio februar: Avholde kommissærsamling kommende sesongen Medio mars: GU samling Primo september: Innlevere første versjon av tiltaksplan for neste sesong September: brukes til kommunikasjon med styret om eventuelle mangler ved tiltaksplan Oktober: Endelig tiltaksplan innleveres og presenteres Oktober: Styret samler forslag til tiltaksplaner i budsjett og vedtar tiltak/budsjett Primo november: Forarbeidet for neste tiltaksplan igangsettes Ultimo november: Plansamling Lovutvalg Disiplinær og Sanksjonsutvalg

ORGANISASJONSHÅNDBOK VERSJON 9, REVIDERT OG VEDTATT AV FORBUNDSSTYRET

ORGANISASJONSHÅNDBOK VERSJON 9, REVIDERT OG VEDTATT AV FORBUNDSSTYRET ORGANISASJONSHÅNDBOK VERSJON 9, REVIDERT OG VEDTATT AV FORBUNDSSTYRET 10.9.2016 Innhold INNLEDNING... 3 OM ORGANISASJONSHÅNDBOKEN... 3 ORGANISASJONEN... 4 FORBUNDSSTYRET... 5 PRESIDENTENS ROLLE... 5 SEKSJONENE...

Detaljer

STYREINSTRUKS OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR NORGES LUFTSPORTFORBUND (NLF)

STYREINSTRUKS OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR NORGES LUFTSPORTFORBUND (NLF) STYREINSTRUKS OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR NORGES LUFTSPORTFORBUND (NLF) Vedtatt av forbundsstyret den 14. februar 2011 med endringer vedtatt den 21. februar 2015 1 1 FORMÅL Herværende styreinstruks og

Detaljer

Organisasjonsnormer (ramme)

Organisasjonsnormer (ramme) NORGES BANDYFORBUND INNEBANDY BANDY HOCKEY SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO ORG.NUMMER 971434406 BANKGIRO 7874.05.85486 TELEFON (+47) 21 02 95 70 TELEFAX (+47) 21 02 95 71 E-POST bandy@nif.idrett.no

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS.

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Til styret i Vestfold Idrettskrets Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Generelt: Reglementet for delegering av myndighet i Vestfold

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Idrettens lovverk og styrets ansvar. Henriette Hillestad Thune, leder juridisk seksjon, NIF

Idrettens lovverk og styrets ansvar. Henriette Hillestad Thune, leder juridisk seksjon, NIF Idrettens lovverk og styrets ansvar Henriette Hillestad Thune, leder juridisk seksjon, NIF Tematikken Organisasjonsstruktur Idrettens regelverk Nærmere om regionen, regionens oppgaver og organer Styret

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Deres ref: Vår ref: 524515v1 20. november 2014 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Generelt: Reglementet for delegering

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND Vedtatt av forbundsstyret 27. november 2016 Denne instruks regulerer fordelingen av arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag skikrets

Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets, stiftet 3. januar 1904. Vedtatt den 30. mai 2013. Godkjent av Skistyret den dd.mm.2013 iht. delegasjonsvedtak i Idrettsstyret og NSFs lov

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 8 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:X.X.2012 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

INSTRUKS FOR GRENKOMITEENE I NORGES SKIFORBUND. (Vedtatt av Skistyret )

INSTRUKS FOR GRENKOMITEENE I NORGES SKIFORBUND. (Vedtatt av Skistyret ) INSTRUKS FOR GRENKOMITEENE I NORGES SKIFORBUND (Vedtatt av Skistyret 02.10.2017) 1. FORMÅL Denne instruksen og vedlegget gjelder for grenkomiteene i Norges Skiforbund (NSF). Formålet med instruksen og

Detaljer

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02.

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02. NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert 02. mars 2013 1. Formål Norges Cricketforbunds

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS LOV FOR BUSKERUD O-KRETS Lov for Buskerud orienteringskrets (BuOK), stiftet 07/12 1985. 1 Formål Buskerud o-krets (BuOK) har som formål å arbeide for o-idrettens utvikling i kretsen og fremme samarbeid

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

NORGES CRICKETFORBUND

NORGES CRICKETFORBUND NORGES CRICKETFORBUND (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007 1. Formål Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984

LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984 LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984 LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål 2 Organisasjon 3 Oppgaver og kompetanse 4 Medlemskap 5 Kontingent/avgifter

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Revidert 1971, 1973, 1986, 1991, 1998 og 2003 1 FORMÅL Østfold orienteringskrets formål er å arbeide for orienteringsidrettens utvikling i kretsen, og å fremme samarbeidet

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

1 (Navn) Forbundets registrerte navn er:

1 (Navn) Forbundets registrerte navn er: Lov for Norges Motorsportforbund (NMF) Vedtatt på forbudstinget 13. oktober 2001 Endringer vedtatt på forbundsting 6. april 2003, 10. april 2005, 29. april 2007, 16. november 2007 (ekstraordinært forbundsting)

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik Klubbens styrearbeid i praksis Robert Olsvik Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Organisasjonshåndbok Versjon 9 Vedtatt av Forbundsstyret 10. september 2010 I henhold til NIFs straffebestemmelser kan straff ilegges

Detaljer

Gjennom NOF er TrOK et organisatorisk ledd innen NIF, underlagt NIF s og NOF s lover og bestemmelser.

Gjennom NOF er TrOK et organisatorisk ledd innen NIF, underlagt NIF s og NOF s lover og bestemmelser. LOV FOR TROMS ORIENTERINGSKRETS STIFTET 19. JANUAR 1958 Vedtatt av TrOK s ting 1. desember 1991 med senere endringer, sist 7.februar 2004. *Godkjent av NOF 27.april 2004 og av NIF 4.august 2004. 1 (Formål)

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet Generelt om basis-lovnormen: Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser basert på basis-lovnormen for særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 7-3. Særkretsenes lover godkjennes

Detaljer

LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOV FOR ROGALAND SKYTTERKRETS Stiftet 20.november 1946 Vedtatt av særkretstinget 27.02.2016, med senere endringer av [dato], godkjent

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

LOV FOR NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND

LOV FOR NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND LOV FOR NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND VEDTATT 8.11.2009 MED ENDRINGER SENEST AV 5.4.2014. GODKJENT AV NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ (NIF) DEN 20.6.2014 Norges amerikanske

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967.

Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967. Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967. Vedtatt av forbundstinget den 29. april 2005. Godkjent av Idrettsstyret den 27. april 2006. 1 Formål Norges Judoforbunds (NJF) formål er å fremme

Detaljer