Årsmøte Torsdag 22. mars, Rica Airport hotell, Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2012. Torsdag 22. mars, Rica Airport hotell, Stavanger"

Transkript

1 Årsmøte 2012 Torsdag 22. mars, Rica Airport hotell, Stavanger NFOGM ble stiftet 26. mars 1992 med en formålsparagraf som blant annet fastslår at foreningen skal bidra til å fremme forståelsen for kvantumsmåling, prøvetaking og kontinuerlig kvalitetsmåling som viktige fagområder.

2 Innhold Dagsorden:... 1 Årsberetning... 2 Medlemstall... 2 Styrets sammensetning... 2 Styrets virksomhet:... 3 Arrangementer... 4 Samarbeid med andre organisasjoner Stipendordning/reisestøtte... 4 Foreningens aktivitetsplan for neste periode... 4 Økonomi... 5 Resultatregnskap Balanseregnskap Noter til regnskap Revisjonsberetning Fremsatte forslag Årskontingent Budsjett Noter til budsjett 2012: Valg av styre og valgkomite: Styremedlemmer på valg: Styrets forslag til valgkomite 2013: Tid og sted for neste årsmøte Eventuelt! Medlemsliste Årsmøte 2012

3 Årsmøte Torsdag 22. mars 2012 kl. 16:00 Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap og revisors beretning 3. Fremsatte forslag 4. Fastsettelse av årskontingent Budsjett Valg av styre og valgkomité 7. Tid og sted for neste årsmøte 8. Eventuelt Årsmøte 2012 Side 1

4 Årsberetning Medlemstall Ved utgangen av 2011 hadde foreningen 342 medlemmer. Det har vært netto økning på 23 medlemmer. I 2011 fikk foreningen 34 innmeldinger, og 11 utmeldinger. Styrets sammensetning Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder : Rolf Skatvedt, Trainor Automation (på valg i 2013) Nestleder : Dag Flølo, Statoil (på valg i 2012) Styremedlemmer: Lise Pettersen Sletta Teekay Petrojarl (på valg i 2013) Eivind Lyng Soldal, Statoil (på valg i 2013) Morten Marstein, FMC Metering as. (på valg i 2012) Per Lunde, UiB/ CMR AS (på valg i 2012) Steinar Vervik, Oljedirektoratet (på valg i 2013) Andre tillitsverv: Valgkomité: Revisor: Sekretariat: Svein Neumann, ConocoPhillips, leder Bjarne Syre, DONG E&P Norge Kåre Kleppe, Statoil ASA BDO AS Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening er NFOGMs sekretariat Årsmøte 2012 Side 2

5 Styrets virksomhet: Det er i perioden 25. mars 2011 til 22. mars 2012 avholdt 4 ordinære styremøter, henholdsvis 1. juni 2011, 15. september 2011, 8. desember 2011 og 2. februar Styret har i perioden behandlet følgende hovedsaker: 1. Oppsummering / erfarings oppdatering fra temadag og årsmøte 24. mars 2011, hvor temadagen hadde følgende program: Bruk av flerfasemålere i forbindelse med eierskapsallokering Fremtidig teknologibehov flerfasemåling Behov for å integrere flerfasemålere i Installasjonens målesystem Felterfaringer fra Tyrihans og Morvin Fiskalmåling av gass, mengde og kvalitet USM oppfølging USM kvalitetsparametere GC erfaringsdata Analyse av gass (sample handling) Vannmåling i naturgass felttest K-lab Det er videre registrert at årsmøte 24. mars 2011 ble avholdt i henhold til oppsatt program, samt at ÅNSprisen 2010 ble tildelt Per Lunde og Bragd prisen 2010 til Håkon Moestue. 2. Etablert styringsgruppe for temadag 2012 (22. mars 2012 på Rica Airport hotell, Stavanger) bestående av Rolf Skatvedt (formann), Steinar Vervik og Morten Marstein. Styringsgruppen har basert på innspill og egne forslag satt opp følgende punkter til presentasjon på temadag Måleforskriften (revidert) Et oljeselskaps syn på design av fiskale målestasjoner m.h.p. kost/nytte i en livstid syklus Et engineering selskaps syn på design av fiskale målestasjoner m.h.p. kost/nytte i en livstid syklus En system integrators syn på design av fiskale målestasjoner m.h.p. kost/nytte i en livstid syklus En produkt leverandørs syn på design av fiskale målestasjoner m.h.p. kost/nytte i en livstid syklus Statistiske prinsipper benyttet i.f.m fiskale målinger Nytt NFOGM verktøy for bestemmelse av kombinert usikkerhet Implementering av korreksjonsfaktorer for temperatur og trykkeffekter i ultralyd gassmålere Ventilintegritet Årsmøte 2012 Side 3

6 3. Planlagt / tilrettelagt for årsmøte 22. mars Utgitt 4 nummer av Nytt fra NFOGM 5. Etablert ny NFOGM hjemmeside på Internett. 6. Avholdt North Sea Flow Measurement Workshop i Tønsberg Oppnevnt komité medlemmer til North Sea Flow Measurement Workshop (NSFMW) i Skottland Bestemt at Tønsberg vil være gjennomføring sted for North Sea Flow Measurement oktober Arbeidet med videreføring av håndbøker vedrørende usikkerhets kalkulasjoner knyttet til fiskale målinger av olje og gass. 10. Sett på muligheten til å etablere et best praksis dokument knyttet til flerfase måling. 11. NFOGM er tatt inn som tilknyttet forening i Tekna 12. Vurdert spinn-off effekter knyttet til NSFMW og andre NFOGM aktiviteter, eksempelvis kurs (interaktive og/eller klasserom basert) Arrangementer Temadag er gjennomført torsdag 22. mars 2012 på Rica Airport hotell, Stavanger. Samarbeid med andre organisasjoner. Tekna Samarbeidet med Tekna videreføres. Standard Norge (SN) Samarbeidet med Standard Norge videreføres. Stipendordning/reisestøtte Det er innvilget reisestøtte til personer som deltar i komité arbeid og hvor dette ikke dekkes av deres arbeidsgiver. Foreningens aktivitetsplan for neste periode Årsmøte 2012 Side 4

7 Foreningens handlingsplan er oppdatert for (langtidsplan) og 2012 (korttidsplan). Økonomi Foreningens økonomi anses som god, ref egenkapital lik ,-- kr (kapital konto lik ,-- kr og fagfond lik ,--kr) ved utgangen av Det var for 2011 budsjettert med et overskudd på 1000,-- kr, mens reelt overskudd ble på ,-- kr. Overskudd skyldes i hovedsak inntekter fra North Sea Flow Measurement Workshop, og at hovedfaktura for gass usikkerhetshåndbok forskyves til Kontingenten for 2013 anbefales uforandret fra Tønsberg, Rolf Skatvedt leder Årsmøte 2012 Side 5

8 Resultatregnskap 2011 Norsk forening for olje- og gassmåling Årsregnskap 2011 Resultatregnskap Note Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Inntekter: Medlemskontigent Inntekter samarbeidskurs Inntekter fagfond Eksterne bidrag 4, Kurs inntekter Sum inntekter Kostnader Adm.godtgjørelse til Tekna Revisjon Kontorrekvisita Porto/telefon Styrets utgifter Årsmøte Gaver Informasjon/Web Usikkerhetshåndbøkene for gass Reisestøtte Stipendier/Fagutvikling Avskrevet kontingent Diverse utgifter Kursutgifter Sum kostnader Driftsresultat Netto finansinnt. - renter Resultat totalt Disponering av overskudd Tillegges kapitalkonto Tillegges fellesfond NFOGM/Tekna Sum disponert Årsmøte 2012 Side 6

9 Balanseregnskap 2011 Norsk forening for olje- og gassmåling Årsregnskap 2011 Balanse Note Eiendeler: Utestående kontingent Mellomregnskap Tekna Bank Sum eiendeler Egenkapital og gjeld: Egenkapital Kapitalkonto 6, Fellesfond NFOGM/Tekna 6, Sum egenkapital Gjeld Mellomregnskap Tekna Forskudd kontingent Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Årsmøte 2012 Side 7

10 Noter til regnskap 2011 Norsk forening for olje- og gassmåling Årsregnskap 2011 Noter: 1. Årsregnskapet er i hovedsak utarbeidet i samsvar med prinsippene i regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. 2. Medlemskontingenten er 200 kroner. Foreningen har pr , 342 medlemmer. Det var en netto økning på 23 medlemmer fra forrige år. 3. NSFMW 2011 Overskudd % til NFOGM Fagfond Fordeling NFOGM/Tekna % til NFOGM Ekstern støtte, som består av: Støtte fra Oljedirektoratet til oppdatering av Usikkerhetshåndbok for gass; ,- Tilskudd av faglige aktiviteter fra Tekna, som går til Usikkerhetshåndbok for gass; ,- 5. NFOGM har tidligere utviklet en håndbok og et tilhørende verktøy for å utføre usikkerhetsanalyser for gass målestasjoner. Håndboken og verktøyet gjøres fritt tilgjengelig for alle som ønsker å benytte dette verktøyet. Dette er en gjenytelse til foreningens medlemmer og deltagere på North Sea Flow Measurement Workshop som også gir foreningen inntekter, og er i tråd med foreningens statutter. Håndboken er utviklet etter en spesifikasjon som er utarbeidet og gjennomgått av en arbeidsgruppe i foreningen. Utviklingen har til hensikt å gi verktøyet full funksjonalitet i forhold til det reelle behovet samt å møte endrede forskriftskrav. 6. Årets overskudd kr Inntekter fagfondet kr Kostnader fagfondet kr - Tillegges fagfondet kr Tillegges fri egenkapital kr Egenkapital Pr. 31/12/11 Resultat 2011 Pr. 31/12/10 Kapitalkonto kr kr kr Fagfond kr kr kr Sum egenkapital kr kr kr Årsmøte 2012 Side 8

11 Revisjonsberetning 2011 Årsmøte 2012 Side 9

12 Årsmøte 2012 Side 10

13 Fremsatte forslag Videreutvikle det interaktive kurstilbudet fra NFOGM sin hjemmeside. Revidere alle NFOGM sine usikkerhetshåndbøker i henhold til ny standard. Forsøke å etablere en workshop innen allokering. Årskontingent Styret foreslår at årskontingent for år 2013 forblir uforandret, dvs. kr. 300,- for personlig medlemskap. Årsmøte 2012 Side 11

14 Budsjett 2012 Norsk forening for olje- og gassmåling Budsjett 2012 Note Regnskap 2011 Budsjett 2012 Inntekter: Medlemskontigent Inntekter samarbeidskurs Inntekter fagfond Eksterne bidrag Kurs inntekter Sum inntekter Kostnader Adm.godtgjørelse til Tekna Revisjon Kontorrekvisita Porto/telefon Styrets utgifter Årsmøte Gaver Informasjon/Web Usikkerhetshåndbok for gass Usikkerhetshåndbok for olje USM Usikkerhetshåndbok for olje turbin Oppstart Interaktive kurs Reisestøtte Stipendier/Fagutvikling Avskrevet kontingent Diverse utgifter Kursutgifter Sum kostnader Driftsresultat Netto finansinnt. - renter Resultat totalt Årsmøte 2012 Side 12

15 Noter til budsjett 2012: Note 1 Olje USM = rest for ferdigstilling for overgang til Ny plattform + Olje turbin = budsjettert for oppstart for å legge over usikkerhetshåndbok for turbinmeter på ny plattform tas fra fellesfond for fagutvikling NFOGM TEKNA Vi ber årsmøte om godkjenning til å forplikte oss for utgifter lik for Dette er utgifter til arrangement og overnatting på Grand. Årsmøte 2012 Side 13

16 Valg av styre og valgkomite: Styremedlemmer på valg: Dag Hendrik Flølo Morten Marstein Per Lunde Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer: Dag Flølo, gjenvalg for 2 år. Morten Marstein, gjenvalg for 2 år. Per Lunde, gjenvalg for 2 år. Formann: Dag Flølo velges som formann for 1 år. Styrets forslag til valgkomite 2013: Samme som i 2012 dersom ingen går ut av styret. Tid og sted for neste årsmøte Styret foreslår at årsmøtet legges til Oslo, mars Eventuelt! Årsmøte 2012 Side 14

17 Medlemsliste Navn Poststed Arbeidssted Aadnesen Jakob 1395 HVALSTAD Statoil ASA Avd Vækerø Aamodt Synnøve S 4065 STAVANGER BP Norge AS Aasan Veronika 7354 VIGGJA Statoil ASA Aksland Ove 4035 STAVANGER Statoil ASA Albertsen Stein Are 5020 BERGEN Statoil ASA Avd EPN Drift Vest Albrechtsen Ronny Arne 5501 HAUGESUND Gassco AS Alfheim Gunnar 5004 BERGEN ProAnalysis AS Andersen Alica 4050 SOLA IKM Instrutek AS avd Sola Alexandra Andersen Frank 4050 SOLA IKM Instrutek AS avd Sola Andersen Morten Myhre 3154 TOLVSRØD Norsk Analyse AS Andersen Rune Petter 0032 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Andersen Ståle Nøkling 4085 HUNDVÅG Intertek West Lab AS Andersen Trond 4098 TANANGER IKM Laboratorium AS Andreassen Alf Magne 4021 STAVANGER Oljedirektoratet Andreassen Erik 9615 HAMMERFEST Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit Forgaard Andresen Odd 1326 LYSAKER Aker Solutions Contracting AS Angeltvedt Jan Morten 5253 SANDSLI Process Control AS Anundsen Thor 5132 NYBORG Solberg & Andersen AS Aspelund Audun 1351 RUD ABBON AS Aurebekk Jon 9600 HAMMERFEST Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit Austbø Bjørn Ove 4066 STAVANGER Aibel AS Hovedkontor Baker Andrew 5300 KLEPPESTØ 3-Phase Measurement AS Benestad Rolf Kr 4026 STAVANGER Aker Solutions AS Berdinessen Dag Magne 4299 AVALDSNES Statoil ASA Avd Stavanger Berg Thor Arne 2318 HAMAR Aker Solutions AS Berge Hans Martin 5501 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Berntsen Jan Erik 5501 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Birkeland Kai Heine 4098 TANANGER IKM Laboratorium AS Birkeland Trond 4064 STAVANGER ConocoPhillips Norge Biseth Pål 3601 KONGSBERG FMC Kongsberg Metering AS Bjelland Frode 5501 HAUGESUND Gassco AS Bjerkelund Bjørn 1309 RUD Sauer-Danfoss AS Bjerkely Jan Inge 3901 PORSGRUNN Emerson Process Management AS Bjerkeseth Amund Ivar 4098 TANANGER IKM Laboratorium AS Bjørhall Helge 1377 BILLINGSTAD Flow-Teknikk AS Bjørnsen Bjørn Åge 5174 MATHOPEN Lab-Consultant Ing. B. Bjørnsen Blix Jens 5132 NYBORG Solberg & Andersen AS Borgersen Bjørn 3260 LARVIK Analytic AS Brandt Morten 5824 BERGEN Roxar Flow Measurement AS Avd Bergen Bratten Tore 4035 STAVANGER Statoil ASA Bøe Paul 3421 LIERSKOGEN Endress + Hauser AS Bøe Yngve 5862 BERGEN 3-Phase Measurement AS Caldwell Steve 4004 STAVANGER Ceesi Inc Carlsen Jon 1400 SKI Norsk Analyse AS Carlsson Martin 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Årsmøte 2012 Side 15

18 Navn Poststed Arbeidssted Chan Philip 5020 BERGEN Statoil ASA Avd EPN Drift Vest Corneliussen Sidsel E 4065 STAVANGER BP Norge AS Dahl Eivind Olav 5892 BERGEN Christian Michelsen Research AS Dahl Thor 3002 DRAMMEN Autek AS Dahlstrøm Maron J 4048 HAFRSFJORD Statoil ASA Dalviken Kjell 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Denstad Harald 7500 STJØRDAL Statoil ASA Avd Stjørdal Dixon Michael 5020 BERGEN Statoil ASA Avd EPN Drift Vest Dybdahl Bjørn 5501 HAUGESUND Petrotech AS Dykesteen Eivind 5258 BLOMSTERDALEN Roxar Flow Measurement AS Avd Bergen Dymbe Marianne 5254 SANDSLI Aker Solutions MMO AS Avd Bergen Presttun Ege Morten 4056 TANANGER Proserv Norge AS Eide Jostein 5254 SANDSLI Statoil ASA Bergen Sandsliveien Eikedal Roy Ove 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Eilertsen Kjell-Are 4856 ARENDAL ConocoPhillips Norge Einarsen Frode 9615 HAMMERFEST Statoil ASA Hammerfest LNG Ekerhovd Henning 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Elvik Bård 3901 PORSGRUNN Emerson Process Management AS Endresen Frode 4070 RANDABERG Krohne Instrumentation Erichsen Fridtjof 5824 BERGEN Roxar Flow Measurement AS Avd Bergen Eriksen Per Arve 5252 SØREIDGREND Fiskal Teknikk AS Ertenstein Olav 5570 AKSDAL Statoil ASA Avd Stjørdal Espegard Torleif 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Fagerland Tor Erik 5501 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Falch Tom Sverre 4098 TANANGER IKM Products AS Falkanger Jan Gunnar 5020 BERGEN Statoil ASA Avd EPN Drift Vest Falkevik Geir 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Falnes Leif Einar 4098 TANANGER A/S Norske Shell Farbrot Jan Erik 1751 HALDEN Institutt for energiteknikk Avd Halden Fjermeros Randulf 4017 STAVANGER A/S Norske Shell Fjæreide Rune 5346 ÅGOTNES Teknologisk Institutt AS avd Ågotnes Flystveit Sveinung 4046 HAFRSFJORD. Flølo Dag H 5221 NESTTUN Statoil ASA Avd kontor Bergen Flåten Frode 4352 KLEPPE ConocoPhillips Norge Folgerø Kjetil 5892 BERGEN Christian Michelsen Research AS Folkestad Trond 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Fosen Asle Grasdal 5501 HAUGESUND Gassco AS Fossdal Odin 4308 SANDNES. Fosse Steinar 4003 STAVANGER Oljedirektoratet Fosså Øystein 4064 STAVANGER ConocoPhillips Norge Frey John Edward 5542 KARMSUND Statoil ASA Avd kontor Bergen Frydenberg Øyvind 3613 KONGSBERG FMC Kongsberg Metering AS Frøysa Kjell-Eivind 5145 FYLLINGSDALEN Christian Michelsen Research AS Fuglestad Oddvar 4066 STAVANGER Aibel AS Hovedkontor Følling Tore 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Førre Johne 5502 HAUGESUND. Gilje Jan Magne 4313 SANDNES Synapse AS Gjengedal Atle 4065 STAVANGER BP Norge AS Gravdal Leif 4065 STAVANGER BP Norge AS Årsmøte 2012 Side 16

19 Navn Poststed Arbeidssted Gregersen Svein Erik 4065 STAVANGER Roxar Flow Measurement AS Søndervik Grimstad Sverre 4065 STAVANGER Roxar Flow Measurement AS Grøndahl Roy 1300 SANDVIKA Sigurd Sørum AS Gunnulfsen Finn 3901 PORSGRUNN Emerson Process Management AS Gustavsen Stig Harald 4270 ÅKREHAMN BP Norge AS Haaland Kjell-Inge 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Hagen Arne Johan Daae 3070 SANDE I VESTFOLD FMC Kongsberg Subsea AS Hallanger Anders 5237 RÅDAL Christian Michelsen Research AS Hallsteinsen Hallgeir 4696 KRISTIANSAND S Pemac AS Halvorsen Kjetil 5501 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Hamre Johny 6094 LEINØY Statoil ASA Avd Stavanger Hamre Tom 5861 BERGEN Aibel AS avd Bergen Hansen Jim Roar 1388 BORGEN. Hansen Kenneth 5861 BERGEN Aker Solutions MMO AS Avd Bergen Hansen Lise 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Hansen Øistein 4007 STAVANGER DONG E & P Norge AS Hanssen Birger Velle 5862 BERGEN 3-Phase Measurement AS Haug Bjørn Roar 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Hauge Viktor 5229 KALANDSEIDET Fiskal Teknikk AS Haukjem Lene Kristin 3944 PORSGRUNN Statoil ASA Avd kontor Bergen Heggeli Steinar 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Heggholmen Øyvind 5333 TJELDSTØ Statoil Terminal Sture HPU Heibø Jørn 3790 HELLE FMC Kongsberg Metering AS Helgesen Tom 2318 HAMAR Statoil ASA Avd kontor Bergen Henne Liv Marit Hansen 4003 STAVANGER Aker Solutions MMO AS Hestness Morten 3173 VEAR MH Engineering Hevrøy Nils Jørgen 5350 BRATTHOLMEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Hide Hans Olav 4066 STAVANGER Multi Phase Meters AS Hjermann Sigmund 5899 BERGEN Hammertech AS Hjorteland Trond 4035 STAVANGER Statoil ASA Avd Stavanger Hodgson Suzanne Mary 5072 BERGEN Roxar Flow Measurement AS Avd Bergen Holgersen Helge B 5501 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Holm Pål Thomas 9600 HAMMERFEST Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit Holstad Marie Bueie 5098 BERGEN Christian Michelsen Research AS Hopmark Helge 6507 KRISTIANSUND N Norske Shell AS Avd Kristiansund Hovden Per-Inge 0166 OSLO Sea Pro Consulting Partner AS Hågensen Dag 3263 LARVIK Process Partner AS Håkonsen Håkon 5501 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Håland Terje 4070 RANDABERG Håland Instrumentering AS Ingeberg Petter 3420 LIERSKOGEN Ingeberg Helge AS Jacobsen Endre 4035 STAVANGER Statoil ASA Jaghø Pål 4003 STAVANGER Talisman Energy Norge AS Jakobsen Kjetil 4067 STAVANGER Svafas Stavanger Valve & Fitting AS Jamieson Andrew GREAT BRITAIN / 4C Measurement Ltd William STORBRITANNIA Jansen Cato 4098 TANANGER IKM Laboratorium AS Jetmundsen Tommy 4064 STAVANGER ENI Norge AS Johannesen Torgeir 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Johansen Bjørnulv 4066 STAVANGER Aibel AS Hovedkontor Johansen Clayton 1684 VESTERØY Statoil ASA Bergen Sandsliveien Årsmøte 2012 Side 17

20 Navn Poststed Arbeidssted Bourne Johansen Espen S GREAT BRITAIN / Weatherford STORBRITANNIA Johansen Geir Anton 5020 BERGEN Universitetet i Bergen, Institutt for fysikk og teknologi Johnsen Georg 4084 STAVANGER GE Oil & Gas AS Avd Stavanger Jørgensen Atle 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Jørgensen Bård Elvik 4065 STAVANGER Roxar AS Kalvøy Åshild 5068 BERGEN Yara Praxair AS Avd Bergen Kanton Fred Edward 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Kippersund Remi Andre 5892 BERGEN Christian Michelsen Research AS Kirkerød Trond 3960 STATHELLE Gas Solutions AS Kjendalen Stein 5020 BERGEN Statoil ASA Avd EPN Drift Vest Kleppe Kåre 5300 KLEPPESTØ Statoil ASA Avd kontor Bergen Kluge Iustina 4003 STAVANGER Aker Solutions MMO AS Knudsen Hilde Harestad. Knudsen Kai 4066 STAVANGER Aibel AS Hovedkontor Knutsen Stian Holme 5523 HAUGESUND Intertek West Lab AS Kolbjørnsen Henning A 2007 KJELLER Justervesenet Kommedal Ulf 4033 STAVANGER IKM Valves AS Kristiansen Bjørnar 4064 STAVANGER ExxonMobil Exploration and production Norway AS Kristoffersen Christine 9610 RYPEFJORD Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit Kristoffersen Lars 3601 KONGSBERG FMC Kongsberg Metering AS Krogh Anders 4318 SANDNES Statoil ASA Krone Ståle 4050 SOLA IKM Productiom technology AS Kyllingstad Ståle 4355 KVERNALAND IKM Gruppen AS lambrechts Roger 5179 GODVIK Lambrechts Instrument Services AS Langeland Arve 3660 RJUKAN FMC Technologies AS Langåker Tor Odd 4270 ÅKREHAMN Norsk Analyse AS Larsen Birger 5148 FYLLINGSDALEN Framo Engineering AS Laursen Søren Taaning DANMARK Maersk Oil and Gas AS Leknes Øyvind 5501 HAUGESUND Gassco AS Lénérand Karin 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Lervåg Endre 5081 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Lexau Geir 5254 SANDSLI Fiskal Teknikk AS Lied Gaute 5892 BERGEN Christian Michelsen Research AS Lillemo Even 7501 STJØRDAL Statoil ASA Avd Stjørdal Lind-Nielsen Birger DANMARK FORCE Technology Lindsetmo Tore 7501 STJØRDAL Statoil ASA Avd Stjørdal Lingjerde Elisabeth 5861 BERGEN *nedl Aker Solutions MMO AS Avd Bergen Lund Sveinung 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Lunde Per 5020 BERGEN Universitetet i Bergen, Institutt for fysikk og teknologi Lundekvam Ulf S 5360 KOLLTVEIT Statoil ASA Avd kontor Bergen Lundervold Rune 4090 HAFRSFJORD Norske Shell AS Avd Kristiansund Lyshaug Jon 4836 ARENDAL Sevan Marine ASA Løland Tore 4035 STAVANGER Statoil ASA Avd Stavanger Løvås Svein 4050 SOLA IKM Gruppen AS Magnussen Jimmy 7501 STJØRDAL Statoil ASA Avd Stjørdal Markussen Hugo-Arild 4810 EYDEHAVN ConocoPhillips Norge Årsmøte 2012 Side 18

21 Navn Poststed Arbeidssted Marstein Morten 3601 KONGSBERG FMC Kongsberg Metering AS Martinussen Rune 5163 LAKSEVÅG Martinussen Consulting Mastad Hans Jørgen 1405 LANGHUS Yaga Ltd Mathisen Ingvar 1400 SKI Statoil ASA Avd Vækerø Maudal Kjell Åge 4001 STAVANGER Total E&P Norge AS McInally George 4019 STAVANGER Oljedirektoratet Christian Melkevik Ole-John 5501 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Mellgren Hans Jacob 4050 SOLA IKM Gruppen AS Mendez Rixio Omar 3601 KONGSBERG FMC Kongsberg Metering AS Meyer Sigrid Katharina 5067 BERGEN 3-Phase Measurement AS Midttveit Vidar Rune 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Mogård Arild 3601 KONGSBERG FMC Kongsberg Metering AS Moholth Rolf Bjørn 3601 KONGSBERG FMC Kongsberg Metering AS Moland Arild 4066 STAVANGER Multi Phase Meters AS Monnet Jean 4314 SANDNES Aker Solutions MMO AS Mortensen Tore 2007 KJELLER Justervesenet Mosbacher Klaus Tobias 1351 RUD ABBON AS Moulin Axel 0166 OSLO Leogriff AS Myhr Sveinung 3960 STATHELLE FMC Technologies AS Mylvaganam Kanaga 3901 PORSGRUNN Høgskolen i Telemark Saba P Møgster Oddgeir Wåge 5004 BERGEN NECON AS Negård Magne Olav 4317 SANDNES ConocoPhillips Norge Nesse Øyvind 5020 BERGEN Statoil ASA Avd EPN Drift Vest Netland Jan Arle 5063 BERGEN Fiskal Teknikk AS Neumann Svein 4064 STAVANGER ConocoPhillips Norge Nilsen Gunnar 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Nilsen Ole Ivan 9600 HAMMERFEST Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit Nilsen Sten Agnar 1712 GRÅLUM Statoil ASA Avd Harstad Nordbø John Erling 5032 BERGEN Alpha Byggeledelse AS Nordrehaug Atle 5093 BERGEN Ing. Tore Eide AS Norheim Stig 5253 SANDSLI Aibel AS avd Bergen Norstrand Rune 5098 BERGEN Aker Solutions MMO AS Avd Bergen Nyborg Tore 5501 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Nygård Jørn Vidar 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Nygård Kato 3601 KONGSBERG FMC Kongsberg Subsea AS Nødtvedt Hans Ove 3610 KONGSBERG FMC Technologies AS Olaussen David 3601 KONGSBERG FMC Kongsberg Metering AS Olimb Hege 1303 SANDVIKA Norconsult AS Olsen Kenneth 4340 BRYNE Oceaneering AS Olsen Magne 3615 KONGSBERG FMC Technologies AS Paulsen Anfinn Inge 5501 HAUGESUND Gassco AS Paulsen Finn 4048 HAFRSFJORD Aibel AS Hovedkontor Pedersen Bjørn L 4066 STAVANGER Multi Phase Meters AS Pedersen Gøran Farmen 3269 LARVIK Norsk Analyse AS Pedersen Trond Ness 3960 STATHELLE Norsk Analyse AS Pettersen Bjørn 8410 LØDINGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Pettersen Fredrik 5142 FYLLINGSDALEN Aker Solutions MMO AS Avd Bergen Pettersen Tom Yngvar 3601 KONGSBERG FMC Kongsberg Metering AS Pharo Gunnar 1392 VETTRE. Ratnam Logeswaran 5165 LAKSEVÅG Archer Norge As Avd Bergen Årsmøte 2012 Side 19

22 Navn Poststed Arbeidssted Risa Øyvind 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Risdal Martin 4065 STAVANGER Roxar Flow Measurement AS Rolfsen Thor E 4303 SANDNES Proserv Export Rosnes Benjamin 4310 HOMMERSÅK IKM Laboratorium AS Ruden Lars Anders 5824 BERGEN Roxar Flow Measurement AS Avd Bergen Rustad Rolf 5235 RÅDAL 3-Phase Measurement AS Rørvik Bent 4004 STAVANGER McCrometer Inc Sakariassen Reidar 4702 VENNESLA MetroPartner AS Salvesen Lars Kristian 1368 STABEKK Autek AS Salvesen Per 3002 DRAMMEN Autek AS Samuelsen Glenn Andreas 5165 LAKSEVÅG Roxar Flow Measurement AS Avd Bergen Sanden Geir 3941 PORSGRUNN Statoil ASA Avd EPN Drift Vest Sandgrind Sissel Wiken 0032 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Sandven Berit Søgnen 5229 KALANDSEIDET Statoil ASA Avd EPN Drift Vest Sannum Tor Erik 3103 TØNSBERG Norsk Analyse AS Saxer Christian DANMARK Energistyrelsen Selvåg Ulf Edvard 3780 SKÅTØY ConocoPhillips Norge Simonsen Stian 4050 SOLA IKM Instrutek AS avd Sola Simonsen Thorleif 4066 STAVANGER GDF SUEZ E&P Norge AS Skatvedt Rolf 3101 TØNSBERG Trainor AS Skeidsvoll Jarle 5006 BERGEN ProAnalysis AS Skjæveland Marvid 4098 TANANGER Intertek West Lab AS Skotmyr Stein 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Sletta Lise Pettersen 7092 TILLER Teekay Petrojarl Production AS Smestad Pål 1351 RUD ABBON AS Smørgrav Alf Erling 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Smørgrav Skule E 3601 KONGSBERG FMC Measurement Solutions Soldal Eivind Lyng 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Solvang Jostein 5363 ÅGOTNES Statoil ASA Avd Stjørdal Sonderkamp Rolf 1358 JAR ABBON AS Spilde Jarle 5892 BERGEN Christian Michelsen Research AS Stangeland Tørres T 5531 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Steinsland Elin 4041 HAFRSFJORD Roxar Flow Measurement AS Storheim Espen 5938 SÆBØVÅGEN Universitetet i Bergen, Institutt for fysikk og teknologi Storli Øyvind 3601 KONGSBERG FMC Kongsberg Metering AS Stormoen Roar 2485 RENDALEN Krohne Norway AS Strand Stian Junge 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Strandås Rune Olav 1746 SKJEBERG Krohne Norway AS avd Krohne Instrumentation Størkson Helga Elisabeth 5020 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Sudmann Lillian 5501 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Sunde Solfrid 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Svendsen Frank 3112 TØNSBERG FMC Technologies AS Svendsen Gunn Kristin 2007 KJELLER Justervesenet Svenningsen Torgeir 5179 GODVIK Statoil ASA Avd kontor Bergen Svenungsen Martin 3612 KONGSBERG FMC Technologies AS Sverdrup Thomas 5244 FANA Statoil ASA Bergen Sandsliveien Syre Bjarne 4007 STAVANGER DONG E & P Norge AS Sæbø Hans 6503 KRISTIANSUND N Norske Shell AS Avd Kristiansund Årsmøte 2012 Side 20

23 Navn Poststed Arbeidssted Sæther Mathias 5892 BERGEN Christian Michelsen Research AS Sørensen Flemming 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Thorsen Arnstein 3320 VESTFOSSEN Aibel AS Billingstad Thowsen Oddfinn 5529 HAUGESUND Statoil ASA Prosessanlegg/kontor Kårstø Tinnesand Gry 4064 STAVANGER ConocoPhillips Norge Tlili Oussama 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Torkildsen Anne-Minne 4003 STAVANGER Oljedirektoratet Torkildsen Bernt Helge 5862 BERGEN Framo Engineering AS Torkildsen Tommy 1526 MOSS Krohne Norway AS avd Krohne Instrumentation Tørseth Bjørn Kristian 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Ullenes Øivind 3257 LARVIK Analytic AS Vada Vigdis 7018 TRONDHEIM Teekay Petrojarl Production AS Vadheim Geir Leon 5020 BERGEN Statoil ASA Avd EPN Drift Vest Vedvik Therese L 5254 SANDSLI Statoil ASA Bergen Sandsliveien Vermaase Johan A R 3033 DRAMMEN FMC Kongsberg Subsea AS Vervik Steinar 4003 STAVANGER Oljedirektoratet Vestrheim Magne 5184 OLSVIK Universitetet i Bergen, Institutt for fysikk og teknologi Vikdal Tommy 5254 SANDSLI Statoil ASA Bergen Sandsliveien Viken Pål Verner 3184 BORRE Atlantia AS Vikingstad Ottar 4065 STAVANGER Roxar Flow Measurement AS Vikshåland Leif-Jarle 7501 STJØRDAL Statoil ASA Avd Stjørdal Våga Ole Kristian 4050 SOLA IKM Instrutek AS avd Sola Wee Arnstein 4066 STAVANGER Multi Phase Meters AS Wergeland Ingvar 5089 BERGEN Statoil ASA Avd kontor Bergen Wergeland Karstein 4050 SOLA GDF SUEZ E&P Norge AS Wilhelmsen Tor Eivind 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Wold Morten Olaf 4050 SOLA Apply Sørco AS Wærnes Per Vidar 1713 GRÅLUM Sensor Technology AS Øiestad Ole 4317 SANDNES Intertek West Lab AS Økland Cecilie 4065 STAVANGER Roxar Flow Measurement AS Østdahl Svein Ole 3601 KONGSBERG FMC Technologies AS Øverland Bjørn Atle 5006 BERGEN ProAnalysis AS Øvrebø Svenn 6984 STONGFJORDEN BP Norge AS Åbro Eirik 4035 STAVANGER Statoil ASA Fjeldstad Odd 1383 ASKER. Gran Kåre 4046 HAFRSFJORD. Halvorsen Einar 4085 HUNDVÅG. Hellerud Kristen 1362 HOSLE. Hope Bjørn Reinhard 1350 LOMMEDALEN. Moestue Håkon 3970 LANGESUND FMC Kongsberg Metering AS Realfsen Bjørn M 3922 PORSGRUNN. Selvikvåg Olav 4017 STAVANGER. Solbakken Sigbjørn 3770 KRAGERØ. Tunheim Hallvard 4042 HAFRSFJORD. Bosio Jan 0353 OSLO Bosio Consulting Årsmøte 2012 Side 21

Årsmøte 2014. Torsdag 20. mars, Clarion Hotel Bergen Airport

Årsmøte 2014. Torsdag 20. mars, Clarion Hotel Bergen Airport Årsmøte 2014 Torsdag 20. mars, Clarion Hotel Bergen Airport NFOGM ble stiftet 26. mars 1992 med en formålsparagraf som blant annet fastslår at foreningen skal bidra til å fremme forståelsen for kvantumsmåling,

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

NYTT FRA. Fra styret: Av Svein Neumann

NYTT FRA. Fra styret: Av Svein Neumann NR. 2/2004 Juli 2004 NYTT FRA Fra styret: Av Svein Neumann Det første styremøte i denne perioden ble avholdt i Stavanger den 18. juni. Per Lunde, CMR ønskes velkommen som nytt styremedlem. Styret ønsker

Detaljer

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 1 Deltagerliste Golftinget, 17. og 18. november 2007 Med stemme- og talerett: Klubb Ant. medl. Fornavn Etternavn Delegatnr. per 30.09. Styret Christian

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014 Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 NTVAs STYRE OG ADMINISTRASJON Styret 2013-2014 President Visepresident Registerfører Styremedlem

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen

16/1 2012 Eva M Jensen Forord til stor-lista 2004: Etter å ha fått mange spørsmål: Navnene er samlet inn av Eva M Jensen. Jeg har ikke jobbet på kontoret, heller ikke hatt tilgang på Texacos egne lister. Navnene nedenfor er

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring

Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring www.pwc.no/aapenhetsrapport Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring Rapporten gir innsikt i hvordan PwC arbeider med å sikre kvalitet i revisjonen vi utfører. Forord Håvard S. Abrahamsen Foto:

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

NCF Region Sør Ting 2014

NCF Region Sør Ting 2014 Første Ting-møte i Region Sør etter konstitueringsåret og fusjon mellom Aust- Agder Cyklekrets, Rogaland Cyklekrets og Vest-Agder sykkelutvalg NCF Region Sør Ting 2014 Årsberetning og saksliste Kristiansand,

Detaljer

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon Dataforeningens landsmøte 2014 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon 1 2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 4 1.1 Dagsorden...4 2. Delegater / deltakere

Detaljer

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere!

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! ulletin 5 Torsdag, 6. august Innhold Program 2 Fefor 3 Kåre Kristiansen 4 Bridgenøtter 7 Per Nordland 9 God kortforståelse 11 Harald Nordby 16 Resultater 20 Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! Dameklassen

Detaljer

Styret anbefaler at avgiftssatser og budsjett vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 1. november 2007 beholdes uforandret.

Styret anbefaler at avgiftssatser og budsjett vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 1. november 2007 beholdes uforandret. Hallenåsen veilag 07.04.2008 Innkalling til årsmøte Sted: Friheim, Åmotveien i Heggedal Dato: 23. april 2008 Tid: 19.00 Dette møtet kalles inn i henhold til veilagets vedtekter, dvs innen utgangen av mai.

Detaljer

Resultat 3-Sjøers 2010 Kvinner Plass Tid Navn Klubb/Bedrift 1 01:24:28 Kvæven, Wenche L GTI 2 01:32:04 Østbø Frafjord, Anne GTI 3 01:33:01 Ziesler,

Resultat 3-Sjøers 2010 Kvinner Plass Tid Navn Klubb/Bedrift 1 01:24:28 Kvæven, Wenche L GTI 2 01:32:04 Østbø Frafjord, Anne GTI 3 01:33:01 Ziesler, Resultat 3-Sjøers 2010 Kvinner Plass Tid Navn Klubb/Bedrift 1 01:24:28 Kvæven, Wenche L GTI 2 01:32:04 Østbø Frafjord, Anne GTI 3 01:33:01 Ziesler, Caroline Sandnes IL 4 01:33:10 Rørvik, Lene GTI 5 01:36:02

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011 1 Å R S B E R E T N I N G for 2010/2011 NOPA er en forening av personer som har opphavsrett til musikk, eller til tekster som er brukt i tilknytning til musikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2012 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Amir B Juliano Rags Norheim Svenn Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510 Oslo Org.

Detaljer

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING 25. 26. MARS 2006 1 Lørdag 25. mars 2006 President Berit Lyngstad åpnet tinget med og ønske de frammøtte velkommen. Leder av Sandefjord Dykkerklubb, Gunnar Horn, ønsket

Detaljer

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 Tilstede: Sekretariatet v/morten Hansen og Wenche Jordfald. Sentralstyret v/hans Vestre, Bent Ording, Ole Robin Paulsen,

Detaljer

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Protokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Sarpsborg, 26. - 28. april 2002 Innhold: Sak 1.00 - Konstituering...2 Sak 2.00 - Årsmelding og regnskap 2000...3 Sak 3.00 - Årsmelding

Detaljer

Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015

Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015 Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015 INNHOLD Moss Industri- og Næringsforenings visjon og formål Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Revisors beretning Budsjett 2015 Valgkomiteens

Detaljer

Resultatliste Rankingløp nr. 3 22.04.2015

Resultatliste Rankingløp nr. 3 22.04.2015 Damer 16-39 år 2,41 KM 1 Franziska Blystad Statens Vegvesen BIL 4283 21:30 08:55 2 Hilde Skretting Gjesdal kommune BIL 4027 22:01 00:31 09:08 3 Kirsten Vike Sandnes kommune BIL 4072 22:46 01:16 09:26 4

Detaljer

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2 5. kongress 24. - 28. november 2010 Trondheim sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning

Detaljer

Cara-vennen. I dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2012 - Årgang 23

Cara-vennen. I dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2012 - Årgang 23 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2012 - Årgang 23 I dette bladet: Invitasjon til medlemsmøte med julemat Invitasjon til julekakebakemøte

Detaljer

Velkommen til VIVIL Lekene 2013

Velkommen til VIVIL Lekene 2013 1 1978 Velkommen til VIVIL Lekene 2013 Som formann for arr. komiteen ønsker jeg dere hjertelig velkommen til årets store begivenhet her på Nadderud Stadion. I år er det de 34. lekene i rekken, og vår velkomsthilsen

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer