Avtalevilkår - Nordea Business Start, Plus & Pro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtalevilkår - Nordea Business Start, Plus & Pro"

Transkript

1 Avtalevilkår - Nordea Business Start, Plus & Pro Innhold i avtalen 1. Avtalevilkår Nordea Business Start, Plus & Pro 2. Hovedavtale Nettbank Bedrift 3. Kontoavtale - Næringsforhold 4. Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - Næringsforhold 5. Bedriftskonto Vilkår 6. Skattetrekkskonto Vilkår 7. Kapitalkonto Vilkår 8. Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) 9. Avtalevilkår First Card (Gjelder bare for Plus og Pro) 10. Informasjon om bruk og oppbevaring av betalingskort tilknyttet konto i Nordea 11. Informasjon om investorbeskyttelse Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, MVA (Foretaksregisteret) Side 1 (26)

2 Avtalevilkår - Nordea Business Start, Plus & Pro Avtalevilkår Nordea Business Start, Plus & Pro Vennligst les og signer eget avtaledokument for valgt løsning (Start, Plus eller Pro). Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, MVA (Foretaksregisteret) Side 2 (26)

3 Hovedavtale Nettbank Bedrift Del A Innledning Nettbank Bedrift er en inngangsport til Nordea-konsernet. Via Nettbank Bedrift kan Kunden kommunisere med Nordea-konsernet og få tilgang til tjenestene som Nordea-konsernet tilbyr. Avtale om Nettbank Bedrift består av (og som sammen heretter betegnes som "Avtalen"): Del A Hovedavtale Del B Generelle betingelser Del C Brukeravtale med den enkelte Bruker (en eller flere) Del D Brukerfullmakt Eventuelt i tillegg: Del E Fullmakt fra Kunde til Administrator Del F Fullmakt fra Tilknyttet selskap Del G Filtjenester Del H Avtale om efaktura Bedrift Del I Aksjehandel på nett Del J Fondshandel på nett Del K Trade Finance Kunden bekrefter å ha gjort seg kjent med bestemmelsene i Avtalen. Avtalen er skrevet i to (2) likelydende kopier med en kopi til hver av partene. Tilknyttede tjenester Tjenester som inngår i standard Nettbank Bedrift avtale fremgår av produktbeskrivelsen og dekkes av Avtalen. For andre Tilknyttede tjenester må egne tjenesteavtaler inngås. Kontakt evt. Kundeservice for bedriftskunder på telefon Konti Avtalen gjelder alle nåværende og fremtidige konti som kunden har i Nordea Bank Norge ASA og som kan gjøres tilgjengelig gjennom Nettbank Bedrift. Priser Kunden skal betale Banken for bruk av Nettbank Bedrift iht. klausul 10. Banken har rett til å belaste Bedriftskonto som er åpnet i valgte produktpakke. Side 3 (26)

4 Generelle betingelser Nettbank Bedrift Del B 1. Introduksjon til Nettbank Bedrift Nettbank Bedrift er en inngangsport til Nordea-konsernet. Via Nettbank Bedrift kan Kunden kommunisere med Nordea-konsernet og få tilgang til tjenestene som Nordea-konsernet og andre Tjenesteleverandører tilbyr. Nettbank Bedrift er tilgjengelig for Bankens bedriftskunder for bruk i deres virksomhet. 2. Definisjoner 2.1 I Avtalen og ethvert dokument utferdiget i tilknytning til denne, skal nedenstående ord og uttrykk ha følgende betydning, med mindre annet er angitt eller følger av sammenhengen. Administrator: En fysisk person som iht. fullmakt fra Kunden foretar administrasjonen av Nettbank Bedrift. Avtale: Nettbank Bedrift-avtale (Del A), Generelle betingelser (Del B) Brukerfullmakt fra Kunde/Administrator (Del D), Brukeravtale(ne) (Del C), og evt. fullmakt fra Kunde til Administrator (Del E) og fullmakt fra Tilknyttet selskap til Kunde (Del F), alle med vedlegg og senere endringer. Bankdag: Ukedager (unntatt lørdager, søndager og andre offentlige helligdager) Banken (og evt. Tjenesteleverandør) har åpent for slik bankvirksomhet som Avtalen krever. Bruker: En fysisk person som Kunden har gitt tilgang til Nettbank Bedrift (og de Tilknyttede tjenestene). Identifikasjon: Metoden som Administrator og Bruker anvender for å identifisere seg overfor Banken eller andre Tjenesteleverandører. Kommunikasjonsmetode: Måten Kunden, Banken og Tjenesteleverandøren kommuniserer på. Melding: Instruks, ordre, søknad, annen intensjonserklæring eller varsel som sendes via Nettbank Bedrift. Nordea-selskap: Et selskap eller en juridisk enhet i Nordea-konsernet. Nordea-konsernet: Nordea Bank AB (publ) og de juridiske enheter som til enhver tid direkte eller indirekte kontrolleres av Nordea Bank AB (publ). Tilknyttede selskap: Et selskap eller en juridisk enhet som Kunden handler på vegne av i Nettbank Bedrift. Tilknyttede tjenester: En tjeneste, som tilbys av Tjenesteleverandør og er tilgjengelig i Nettbank Bedrift. Tjenesteleverandør: Et Nordea-selskap eller annet selskap, juridisk enhet eller offentlig instans som leverer Tilknyttede tjenester. 2.2 Enhver henvisning til entallsord (som er definert) skal også gjelde flertallsord (og omvendt). 3. Kommunikasjonsmetode Kunden skal bruke den Kommunikasjonsmetoden som til enhver tid gjelder for Nettbank Bedrift. 4. Tilknyttet tjeneste 4.1 Kunden kan i Nettbank Bedrift få tilgang til Tilknyttede tjenester som en Tjenesteleverandører tilbyr Tilgjengelige tjenester fremgår av produktbeskrivelsen. 4.2 De Tilknyttede tjenestene er regulert av og tilbys i Nettbank Bedrift iht. Avtalen, separate avtaler for den Tilknyttede tjenesten, av produktbeskrivelsen eller iht. Tjenesteleverandørens alminnelige betingelser for tjenesten. Ved motstrid mellom Avtalen og avtalen for de Tilknyttede tjenestene, går sistnevnte foran. 5. Fullmakt til Bruker og Administrator 5.1 Kunden representeres av Administrator(er) og Brukere i Nettbank Bedrift. Brukerne handler på vegne av Kunden i forbindelse med Tilknyttede tjenester. Administrator har rett til å [avtale endringer i Avtalen] inngå avtaler om Tilknyttede tjenester, håndterer og tildele brukerautorisasjoner, tjenester og andre administrative oppgaver. 5.2 Før noen gis status som Administrator eller Bruker skal vedkommende identifisere seg overfor Banken iht. Bankens instrukser. 5.3 Banken har rett til å begrense antall Administratorer og Brukere og avvise Administratorer eller Brukere. (dersom rimelig grunn foreligger). Dersom Banken avviser en Administrator eller Bruker skal Kunden informeres umiddelbart. 5.4 Fullmakter, endringer eller kanselleringer av fullmakter skal gis på den måten Banken har bestemt og gjelder fra det tidspunktet de er registrert i Bankens systemer, og godkjent av Banken. Banken skal utføre registrering, begrensning eller kansellering av fullmakter innen rimelig tid. 5.5 Dersom en Bruker skal handle for et Tilknyttet selskap på vegne av Kunden, innestår Kunden for at Brukerens autorisasjon er iht. fullmakten som det Tilknyttede selskapet har gitt Kunden. 5.6 Aksjehandel på nett og abonnementstjenester Når bedriften gir fullmakt til brukere av Aksjehandel på nett, gis det samtidig adgang til å tegne abonnementstjenester som er priset. 6. Tilknyttede selskap 6.1 Kunden kan iht. fullmakt handle på vegne av Tilknyttede selskaper i Nettbank Bedrift, dersom Banken har godkjent det Tilknyttede selskapet. Banken har rett til å begrense antall Tilknyttede selskap. Kunden utpeker Administrator og Brukere for det Tilknyttede selskap. Klausul 5.4 gjelder så langt den passer. 7. Sikkerhet 7.1 Kunden er ansvarlig for sikkerheten i egne datasystemer og for at systemene er forsvarlig beskyttet mot uautorisert bruk. 7.2 Kunden forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldende sikkerhetsinstrukser for bruk av Nettbank Bedrift og Identifikasjonen. Kunden innestår overfor Banken for at Administratorer og Brukere følger sikkerhetsinstruksene. 7.3 Identifikasjonen tildeles personlig til den enkelte Administrator eller Bruker og for eksklusiv bruk. Identifikasjonen kan ikke overlates til andre. Side 4 (26)

5 Generelle betingelser Nettbank Bedrift Del B 8. Bankens taushetsplikt 8.1 Kunden samtykker i at opplysninger om Kunden kan utveksles mellom og behandles innenfor Nordeakonsernet. 8.2 Kunden samtykker i at Banken kan oppgi Kundens, Administrators og Brukers identitet og autorisasjon og andre relevante opplysninger til Tjenesteleverandør, dersom dette er nødvendig for å oppfylle Avtalen eller bestemmelsene for en Tilknyttet tjeneste. 9. Meldinger og behandling av kundeinstrukser 9.1 Banken og Tjenesteleverandøren har rett til å kunne stole på og handle etter Meldingene som Banken mottar. Kunden er forpliktet av Meldingene overfor Banken og Tjenesteleverandøren, forutsatt at Meldingen er identifisert og verifisert av Banken som sendt av Administrator eller Bruker. Dette gjelder selv om Administrator eller Bruker ikke selv har sendt Meldingen (grunnet misbruk av Identifikasjonen m.v.). 9.2 Når Melding ifølge klausul 8.2. er mottatt av Banken, skal den utføres og/eller sendes til evt. Tjenesteleverandør innen rimelig tid. Dersom ikke annet er avtalt begynner Tjenesteleverandørens plikt til å håndtere Meldingen når den er mottatt av Tjenesteleverandøren. Banken vil ikke kontrollere hensikten med Meldingene. 9.3 Kunden plikter å sørge for at ethvert betalingsoppdrag har dekning på konto, samt føre løpende kontroll med at betalingsoppdrag/meldinger utføres som avtalt. 10. Priser 10.1 Gebyrer, priser og valuteringsregler for Nettbank Bedrift (opprettelse, bruk og transaksjoner) fremgår av Bankens prisliste (se nordea.no) Tilknyttede tjenester er egne tjenester og prisene fremgår av avtalene for de respektive tjenestene. 11. Tilgjengelighet og suspensjon 11.1 Nettbank Bedrift vil være tilgjengelig til de tider som Banken til enhver tid bestemmer. Banken opplyser om de nærmere åpningstider. Tjenesteleverandørene opplyser om tilgang til Tilknyttede tjenester Banken har rett til å suspendere Kundens tilgang til Nettbank Bedrift eller den Tilknyttede tjenesten, eller vente med å utføre tjenesten/behandle Meldingen, dersom: - oppdatering av programvaren, vedlikehold av systemet, endringer eller lignende krever det; - Kundens maskinvare, programvare eller datalinjer kan medføre risiko for sikkerheten i Nettbank Bedrift; - strømbrudd, brudd på kommunikasjonen eller lignende i Banken eller hos Tjenesteleverandøren krever det: - Banken har rimelig grunn til å tro at risikoen er stor for at Banken, kundene og Tjenesteleverandørene kan bli skadelidende eller påføres tap som følge av fortsatt levering av tjenesten; - Banken har mistanke om uautorisert bruk eller oppdager gjentatte mislykkede forsøk på pålogging; eller - Banken har sagt opp avtalen med øyeblikkelig virkning iht. klausul Dersom Banken er kjent med at tilgangen til en tjeneste midlertidig vil være begrenset, skal Banken informere Kunden om dette i rimelig tid. Banken er ikke forpliktet til å varsle Kunden om begrensninger som med rimelighet kan antas ikke å være av vesentlig betydning for kundene. 12. Programvare og immaterielle rettigheter mv Kunden skal for egen regning sikre at vedkommende har nødvendig utstyr, programvare og kommunikasjonslinjer. Banken kan oppgi tekniske krav til programvare, utstyr og kommunikasjonslinjer og har til enhver tid rett til å endre kravene Med mindre annet er avtalt, gis Kunden en ikke-eksklusiv lisens som omfatter kun bruksrett til den aktuelle programvaren. Kunden erverver ingen opphavs- eller eiendomsrett. Bruksretten er underlagt betingelsene i Avtalen (eller særskilt gitt av Banken) og betingelsene til fabrikant eller programvareleverandør eller som inngår i programvaren. Dersom det trues med eller iverksettes rettslige skritt mot Banken, andre Nordea-selskap, Kunden, annen kunde eller disses representant i forbindelse med brudd på opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter til programvaren, skal Kunden på Bankens oppfordring tilintetgjøre eller returnere programvaren Informasjon om selve Nettbank Bedrift og all data via Nettbank Bedrift, unntatt data som vedrører Kunden eller Tilknyttet selskap er underlagt taushetsplikt. Slik informasjon og data kan ikke sendes eller brukes på annen måte enn iht. Avtalen eller avtaler om Tilknyttede tjenester. 13. Varighet og oppsigelse 13.1 Avtalen løper inntil den blir sagt opp, og Kunden og Banken har til enhver tid gjensidig rett til å si opp Avtalen med 30 dagers varsel til den andre parten Banken har rett til å si opp Avtalen, og avtaler om Tilknyttede tjenester med øyeblikkelig virkning, dersom: - Kunden har vesentlig misligholdt vilkårene i og forutsetningene for Avtalen eller avtaler om Tilknyttede tjenester; - Banken har grunn til å tro at Nettbank Bedrift, eller avtaler om Tilknyttede tjenester, blir brukt til aktiviteter som er eller kan være i strid med gjeldende lover og reguleringer eller som kan være til skade for Bankens omdømme dersom de blir forbundet med Banken; eller - Kunden tas under konkursbehandling, begjærer åpnet gjeldsforhandlinger, offentlig akkord eller søker en frivillig ordning med sine kreditorer, innstiller sine betalinger, ikke er i stand til å betale sine forpliktelser ved forfall, eller er insolvent eller erkjenner å være det Ved oppsigelse av Avtalen skal Kunden tilintetgjøre/ slette programvaren som Banken har levert og/eller returnere de delene av sikkerhetsløsningen som kan leveres tilbake. Side 5 (26)

6 Generelle betingelser Nettbank Bedrift Del B 13.4 Etter utløpet av oppsigelsestid er verken Banken eller Tjenesteleverandøren pliktig til, men har rett til, å utføre betalingsinstrukser eller andre oppdrag, instrukser eller transaksjoner som er mottatt via Nettbank Bedrift før utløpet av oppsigelsen. 14. Endringer o.l Banken kan endre Avtalen (inkludert, Tilknyttede tjenester, Kommunikasjonsmetode, Identifikasjonen og teknisk grensesnitt til Nettbank Bedrift) og prislisten med 30 dagers varsel. Fristen gjelder likevel ikke dersom Banken har rimelig grunn til å tro at endringen er av mindre betydning eller er til kundenes fordel. Dersom en endring er nødvendig for å ivareta sikkerheten, skal endringen gjelde fra den tiden Banken bestemmer. 15. Begrensninger i Bankens forpliktelser 15.1 Banken er ikke ansvarlig for skade eller tap hos Kunden eller Tilknyttet selskap, med mindre det foreligger uaktsomhet eller forsett fra Banken Banken er under ingen omstendigheter ansvarlig for konsekvenstap, indirekte tap eller skade Banken er ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av endring av lovgivning, ethvert tiltak fra myndighetene, naturkatastrofe, krig, terror, brann, avbrudd i posttjenesten, streik, blokade, boikott, lockout eller lignende. Forbeholdet om streik, lockout, boikott og blokade gjelder selv om Banken eller Nordea-konsernet helt eller delvis står for eller er gjenstand for slike tiltak. Banken skal heller ikke være ansvarlig for skade eller tap som følge av stans i datasystem, dataoverførsel, telekommunikasjon eller lignende elektronisk kommunikasjon, strømstans eller lignende Dersom de forhold som beskrevet i klausul 15.3 skulle oppstå, kan den aktuelle handling/utføring utsettes Banken er ikke ansvarlig for Tilknyttede tjenester fra andre Tjenesteleverandører enn Banken. 16. Reklamasjoner Dersom det oppstår feil i Nettbank Bedrift, skal Kunden skriftlig informere Banken om dette med spesifikasjon av feilen. Slikt varsel skal sendes umiddelbart etter at Kunden har oppdaget feilen og ikke senere enn 2 (to) måneder etter at feilen oppstod. Kunden mister retten til å påberope seg feil dersom reklamasjonen ikke er sendt innenfor fristen. Reklamasjon på Tilknyttede tjenester skal sendes direkte til vedkommende Tjenesteleverandør innen fristen som gjelder for tjenesten. 17. Varsler, meldinger osv Meldinger skal være skriftlige. Banken (og andre Nordea-selskap) kan sende Meldinger som Nettpost (en elektronisk distribusjon av Meldinger under Nettbank Bedrift), så langt den tekniske plattform til enhver tid tillater det og partene ikke har blitt enige om noe annet. Dette er likevel ikke til hinder for at enkelte meldingstyper leveres pr. post, e-post, telefaks eller leveres personlig. Meldinger som gjelder flere eller alle Nettbank Bedriftskundene kan gjøres ved å kunngjøre meldinger eller informasjon på Bankens hjemmesider på Internett Meldinger sendt via e-post skal anses som mottatt når mottaker har bekreftet mottagelsen. Bekreftelse skal sendes umiddelbart. Meldinger som gjøres tilgjengelig for Administrator i Nettbank Bedrift eller kunngjøres på Bankens hjemmesider på Internett, skal anses som mottatt når Administrator har logget seg inn på tjenesten eller senest 5 (fem) dager etter at Meldingen ble gjort tilgjengelig første gang eller kunngjort på Bankens hjemmesider på Internett Kunden må umiddelbart gi Banken skriftlig beskjed om navneog adresseendringer hos seg og Tilknyttet selskap. 18. Overdragelse Kunden kan ikke overdra sine rettigheter eller forpliktelser under Avtalen. Banken har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser under Avtalen til et annet selskap i Nordeakonsernet. 19. Lovvalg og verneting 19.1 Avtalen skal være underlagt norsk rett og eventuelle tvister skal avgjøres av Oslo tingrett som første instans. Side 6 (26)

7 Brukeravtale Nettbank Bedrift Del C Bakgrunn I denne Brukeravtale betyr Kunde en eller flere bedriftskunde(r) i Nordea som har inngått avtale om Nettbank Bedrift og Bruker den personen som er angitt over og som forutsettes å bli gitt fullmakt fra en eller flere Kunder om bruk av Kundens Nettbank Bedrift. Denne Brukeravtale er en avtale med den enkelte Bruker. Det nærmere omfanget av Brukers rettigheter og forpliktelser under Brukeravtalen avhenger av de fullmakter vedkommende tildeles av den enkelte Kunde under Nettbank Bedrift, innholdet i Kundens avtale med Banken om Nettbank Bedrift og de instrukser Kunden til enhver tid gir Bruker. Denne Brukeravtale kan anvendes overfor en eller flere Kunder og under en eller flere avtaler om Nettbank Bedrift. Rettighetene og forpliktelsene til Bruker kan følgelig variere med hvilken Kunde Bruker representerer på det enkelte tidspunkt. Sikkerhetsinstrukser Sikkerhetsløsningen er personlig for Bruker og Bruker er forpliktet til å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende sikkerhetsinstrukser. Bruker skal ikke under noen omstendigheter gi fra seg opplysninger, passord eller koder som kan bryte instruksen og/eller som medfører fare for at andre kan misbruke en avtale om Nettbank Bedrift. Oppsigelse og tilbakekall Ved tilbakekall av fullmakt fra Kunde vil Brukers rettigheter under den aktuelle avtale om Nettbank Bedrift opphøre umiddelbart og bli slettet. Brukers fullmakter hos andre Kunder vil ikke bli berørt. Ved oppsigelse fra Bank eller Bruker vil alle Brukers rettigheter etter avtalen(e) om Nettbank Bedrift opphøre umiddelbart og bli slettet, alternativt etter utløpet av den gitte oppsigelsestiden. Samtykke til behandling av personopplysninger Bruker samtykker hermed i at Banken og andre selskaper i Nordea-konsernet kan utveksle og behandle vedkommendes personopplysninger, inkludert fødselsnummer, dersom det er nødvendig for å oppfylle en avtale om Nettbank Bedrift, samt andre avtaler inngått mellom Banken (og/eller andre selskaper i Nordeakonsernet) og Kunden og/eller Tilknyttet selskap (som definert i avtale om Nettbank Bedrift). Brukeren samtykker i at Banken kan informere Tjenesteleverandører (som definert i avtale om Nettbank Bedrift) om vedkommendes personopplysninger og fullmakt, når Brukeren kommuniserer med Tjenesteleverandørene via Nettbank Bedrift. Informasjon om avtalen Bruker er forpliktet til å gjøre seg kjent med den enkelte avtale om Nettbank Bedrift og forsikre seg om at vedkommende til enhver tid handler i overensstemmelse med fullmakten og de instrukser Kunden gir Bruker. Bruker kan bli erstatningsansvarlig overfor Nordea og/eller Kunden ved mislighold av Brukeravtalen, avtale om Nettbank Bedrift, fullmakten og instruksen fra Kunden eller som følge av annen uautorisert bruk som medfører tap. Side 7 (26)

8 Brukerfullmakt Nettbank Bedrift Del D Tilgang til Nettbank Bedrift ved etablering På etableringstidspunktet av Nettbank Bedrift vil den som initierer avtalen på vegne av bedriften bli registrert som bruker(e) av Nettbank Bedrift. Dette kan endres i etterkant. Ta kontakt med Kundeservice for bedriftskunder på telefon Nettpost Nettpost. (Minst 1 bruker i bedriften må ha tilgang til tjenesten Nettpost, og 1 eller flere må ha innsyn på alle bedriftens konti. Nettpost benyttes til å distribuere elektroniske meldinger, og er standard tjeneste i avtalen). På etableringstidspunktet av Nettbank Bedrift vil den som initierer avtalen på vegne av bedriften få tilgang til Nettpost og ha innsyn på alle bedriftens konti. Dette kan endres i etterkant. Ta kontakt med Kundeservice for bedriftskunder på telefon Tjenester der egen tilleggsavtale må inngås mellom Kunde og Bank - Lage/Sende efaktura Bedrift - Motta/Behandle efaktura Bedrift - Filtjenester - Aksjehandel på nett - Fondshandel på nett Trade Finance - Trade Finance vanlig bruker - Trade Finance administrator - 4 øynes kontroll For mer informasjon om tilleggstjenestene samt brukerveiledning, vennligst se vår hjemmeside Nordea.no eller Kundeservice for bedriftskunder på telefon Informasjon om avtalen Kunden har alene ansvar for å informere Bruker om innholdet i Avtalen, samt rettigheter og forpliktelser iht. denne fullmakt og den aktuelle bruk under Avtalen. Side 8 (26)

9 Kontoavtale Næringsforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse av innskuddskonto og bruk av betalingstjenester knyttet til kontoen. Kontohaver eller den som oppretter en konto for andre skal ved kontoopprettelsen legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene. Banken kan avslå å opprette konto, ta i mot innskudd eller utføre betalingsoppdrag når saklig grunn foreligger. Finansavtaleloven fastsetter krav til innholdet i kontoavtaler. Kontoavtalen består av følgende deler: - Dette hoveddokument, Kontoavtalen består av følgende deler: - Bankens gjeldende priser og betingelser er tilgjengelig på - Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag næringsforhold - Eventuelle særskilte avtalevilkår for den kontotype som kontoavtalen gjelder for - Eventuelle særskilte avtalevilkår for de(n) betalingstjeneste(r) som kontoavtalen gjelder for - Eventuelle andre dokumenter og avtalevilkår 2. Innhenting av kundeopplysninger Opprettelse av konto og utstedelse av tilhørende betalingsinstrumenter skjer etter forutgående prøving. Banken vil i den forbindelse innhente opplysninger som belyser kundens økonomiske forhold. Følgende eksterne kilder vil kunne bli kontaktet: kredittopplysningsforetak og andre offentlige kilder, øvrige banker og Bankenes Misbrukerregister. Andre kilder så som tidligere og nåværende arbeidsgivere og andre kortutstedere, vil kunne kontaktes etter særskilt fullmakt fra søkeren. 3. Utvidelse av kontoavtalen med nye produkter og tjenester Blir kontohaver og banken enige om å utvide (supplere) gjeldende kontoavtale med andre betalingstjenester, vil gjeldende priser og særskilte avtalevilkår for de(n) betalingstjeneste(r) som utvidelsen gjelder for bli gjort tilgjengelig for kontohaver. Kontohaver vil også motta bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag såfremt vilkårene er endret siden forrige gang kontohaver mottok vilkårene. Nye alminnelige avtalevilkår som kontohaver mottar vil også gjelde for den konto og de betalingstjenester som kontohaver allerede benytter. 4. Om disponenter og fullmaktsforhold De(n) som gis disposisjonsrett til kontoen (disponenter) skal legitimere seg overfor banken og bekrefteriktigheten av opplysningene. Opplysninger om disponenter og fullmaktsforhold noteres på en egen blankett og regnes som en del av kontoavtalen. 5. Bruk av elektronisk kommunikasjon og elektroniske medier Finansavtaleloven krever at kontoavtalen skal være skriftlig. Skriftlighetskravet er ikke til hinder for at avtalen kan inngås og endres ved hjelp av et elektronisk medium så fremt kontohaver ønsker dette og avtalens innhold i sin helhet er tilgjengelig før avtaleinngåelsen eller endringen. Også meldinger og annen informasjon til kontohaver i avtaleperioden, for eksempel varsel om renteendringer og utsendelser av kontoutskrift, kan skje ved bruk av elektronisk kommunikasjon så fremt kontohaver ønsker dette. Banken vil anvise nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon og elektroniske medier ved inngåelse og endring av avtaler og ved utsendelse av meldinger og annen informasjon til kontohaver. Dersom kontohaver ønsker å benytte elektronisk kommunikasjon for innsendelse av meldinger til banken skal meldingen sendes til den adresse som banken har oppgitt for dette formålet. Side 9 (26)

10 1. Kontoopprettelse legitimasjon Ved opprettelse av konto skal oppgis kontohavers fulle navn, forretningsadresse, postadresse, organisasjonsnummer og nasjonalitet. Juridiske personer som er registrert i Foretaksregisteret, skal legge fram firmaattest som ikke er eldre enn tre måneder. For enheter som ikke er registrert i Foretaksregisteret, skal legges fram utskrift fra Enhetsregisteret som ikke er eldre enn tre måneder, eventuelt fra annet norsk eller utenlandsk offentlig register. For enheter som ikke er registrert i noe offentlig register, skal legges fram vedtekter eller lignende dokumentasjon som blant annet viser organisasjonsform, stiftelsestidspunkt samt daglig leder, forretningsfører, innehaver eller tilsvarende kontaktperson. For selskaper under stiftelse, skal det legges fram bekreftet kopi av stiftelsesdokument. Konto for juridiske personer kan åpnes av den som ifølge dokumentasjon som nevnt over er signaturberettiget, har prokura eller er daglig leder, eller som i følge skriftlig fullmakt fra en av de nevnte har rett til å åpne konto. Dersom banken finner det ubetenkelig, kan konto også åpnes av andre som kan sannsynliggjøre rett til å åpne konto for den juridiske personen. Den som åpner konto på vegne av en juridisk person, skal oppgi fullt navn, adresse, fødselsnummer eller D-nummer samt legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene. Har vedkommende hverken fødselsnummer eller D-nummer skal fødselsdato, fødested, statsborgerskap og kjønn oppgis. Banken kan i så fall rekvirere D-nummer for vedkommende. Er kontohaver fysisk person, skal vedkommende i tillegg til opplysningene foran, oppgi fødselsnummer eller D-nummer. Har kontohaver hverken fødselsnummer eller D-nummer skal fødselsdato, fødested, statsborgerskap og kjønn oppgis. Banken kan i så fall rekvirere D-nummer for vedkommende. Fysiske personer skal legitimere seg med eget identitetsbevis og eventuell utskrift fra Enhetsregisteret. Ved endringer i de gitte opplysninger skal kontohaver varsle banken så snart som mulig. Ved varsel og andre meldinger til kontohaver vedrørende kontoforholdet, er brev til den siste kjente adresse alltid tilstrekkelig. Dersom kontohaver har nettbank hos banken, vil alle meldinger og varsler i forbindelse med kontoforholdet, herunder kontoutskrifter, bare bli sendt til nettbankens postkasse. Banken kan avslå å opprette konto eller ta i mot innskudd når saklig grunn foreligger. Dersom banken tilbyr at en konto skal opprettes av flere i fellesskap, skal alle oppgi opplysninger og legitimere seg som nevnt ovenfor. Normalt vil bare en av kontohaverne få tilsendt kontoutskrifter. I oppgave til ligningsmyndighetene vil normalt bare en av kontohaverne bli oppgitt som kontohaver, men med anmerkning om at kontoen eies av flere. 2. Kontoavtale Kontoavtalen skal være skriftlig. Kontohaver skal få et eksemplar av avtalen enten på papir eller et varig elektronisk medium som det er inngått avtale om. Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Del C av kontoavtalen: Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsformål, jfr finansavtaleloven 2. Avtalevilkår, meldinger fra banken mens avtaleforholdet løper samt annen informasjon som kontohaver har krav på vil være på norsk med mindre annet er avtalt. 3. Generelt om disponering av kontoen Kontoen kan benyttes til innskudd, uttak og andre betalingstransaksjoner i samsvar med kontoavtalen. Kontoen føres i norske kroner med mindre annet er avtalt. Banken skal kontrollere at den som disponerer kontoen er berettiget til det. Vedkommende skal bekrefte transaksjonen ved sin underskrift, eventuelt ved bruk av de betalingsinstrumenter på den måte som er avtalt. Ved disponering av kontoen kan banken kreve nødvendig legitimasjon. Ved disponering av kontoen kan banken kreve nødvendig legitimasjon og at vedkommende bekrefter disposisjonen ved sin underskrift. Banken kan avslå å utføre en ordre dersom den er i tvil om vedkommendes disposisjonsrett til kontoen. Kontohaver har ikke rett til å belaste kontoen for større beløp enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt. Uberettiget belastning skal kontohaver dekke inn umiddelbart. Innskudd i kontanter kan disponeres senest virkedagen etter at beløpet er mottatt av banken. Ved uttak av større beløp eller ved uttak i utenlandsk valuta, kan ekspedisjonsstedet likevel kreve forhåndsvarsel av hensyn til egen kontantbeholdning eller av sikkerhetsmessige grunner. Kontohaver kan kreve kontoen sperret, for eksempel fordi det er fare for at andre enn kontohaver eller disponent kan belaste kontoen på uberettiget måte. 4. Disposisjonsrett for andre Kontohaver, herunder den som har rett til å åpne konto på vegne av en juridisk person, kan gi ansatte hos kontohaver eller andre rett til å disponere kontoen. Slik fullmakt skal normalt gis skriftlig. Den som får disposisjonsrett skal oppgi fullt navn, adresse, fødselsnummer eller D-nummer til banken, samt legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene. Har vedkommende hverken fødselsnummer eller D-nummer skal fødselsdato, fødested, statsborgerskap og kjønn oppgis. Banken kan i så fall rekvirere D-nummer for vedkommende. Den som får disposisjonsrett har samme rett til å disponere kontoen og få innsyn i kontoforholdet som kontohaver selv, med mindre annet er avtalt mellom kontohaver og banken eller fremgår av fullmakten. Kontohaver svarer fullt ut for disponentens bruk av kontoen, herunder overtrekk. Dette utelukker ikke at disponenten kan bli ansvarlig for overtrekk på erstatningsrettslig grunnlag. Kontohaver kan tilbakekalle eller endre andres disposisjonsrett til kontoen ved melding til banken. Slikt tilbakekall eller endring skal normalt skje skriftlig. Kontohaver skal medvirke til at eventuelle betalingsinstrumenter som disponenten har mottatt for å disponere kontoen blir levert tilbake til banken eller sikret på annen måte slik at disponenten ikke lenger har mulighet til å disponere over kontoen. Side 10 (26)

11 5. Valutainnskudd kursrisiko Innskudd og overføringer til kontoen i utenlandsk valuta, regnes om til norske kroner før inngang på konto med mindre det er avtalt at kontoen skal føres i utenlandsk valuta. Dersom det er avtalt at innskuddet skal føres i utenlandsk valuta, er det kontohaver som får gevinsten eller tar tapet for svingninger i kursen hvis beløpet skal utbetales eller overføres i annen valutasort enn kontoen lyder på. Ved veksling vil banken benytte den til enhver tid gjeldende valutakurs. Bankens valutakurser fremgår normalt av bankens hjemmesider, ved oppslag i bankens lokaler eller opplyses på annen egnet måte. Ved betaling fra utlandet kan det påløpe omkostninger avhengig av beløpets størrelse, betalingstjeneste og om beløpet skal veksles. Disse omkostningene fremgår av prislisten. 6. Renter og renteberegning. Kostnader ved å opprette, disponere eller avvikle kontoen Rente fremgår av bankens prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Renter avregnes ved årsskiftet, med mindre annet framgår av prislisten, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Kostnader ved å opprette, ha, disponere eller avvikle kontoen fremgår av bankens prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Ved overtrekk av kontoen kan banken beregne overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldende rentesatser for dette og som er inntatt i prislista. Dersom kontohaveren har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp på kontoen og i god tro har belastet kontoen for større beløp enn disponibelt, kan banken likevel ikke kreve overtrekksrente av kontohaveren før kontohaveren har fått rimelig tid til å rette på forholdet. Bankens renter, rentemarginer og andre priser kan endres til skade for kunden. Banken skal sende kontohaver skriftlig varsel om endringen. Varselet skal så vidt mulig sendes før endringen. Er det avtalt at renten skal være bundet i et bestemt tidsrom, vil innskuddet når tidsrommet er utløpt, forrentes etter de regler som gjelder for driftskonto og med samme adgang til renteendring, med mindre annet fremgår av avtalen. Kostnader ved bruk av avtalte tjenester kan belastes den aktuelle konto. Det samme gjelder eventuelle påløpte overtrekksrenter og purregebyr. Følger det av bankens prisliste eller betalingsoppdraget at kontohaver i egenskap av betalingsmottaker skal dekke kostnader i forbindelse med en betalingsoverføring, kan banken trekke kostnadene av det overførte beløp. Kontohaver kan ved henvendelse til banken få skriftlig informasjon om rentevilkår og priser for alternative typer innskuddskontoer som banken tilbyr. 7. Renteberegning ved godskrift og belastning av konto (valutering) Ved innbetaling i kontanter vil banken beregne renter av beløpet senest fra og med virkedagen etter at beløpet er mottatt. Ved annen godskriving av konto vil banken beregne renter av beløpet fra og med den virkedag det er mottatt av banken. Ved uttak i kontanter eller annen belastning av konto vil banken beregne renter av beløpet til og med dagen før kontoen belastes. Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold 8. Meldinger og informasjon til kontohaver. Alle meldinger, informasjon og varsler vedrørende kontoforholdet, for eksempel kontoutskrift og varsel om endringer i rentesats eller kostnader mv, sendes til kundens digitale postkasse. Meldingene mv vil bli stilt til kontohavers rådighet i den digitale postkassen på en slik måte at kontohaver kan lagre og reprodusere informasjonen uendret. Dersom kontohaver ikke har tilgang til digital postkasse, vil slike meldinger mv sendes i ordinær post til den hovedadressen som er avtalt for kontoavtalen eller til slik hovedadresse som banken på annen måte har fått sikker kunnskap om. I stedet for å få meldinger mv i den digitale postkassen, kan kontohaver be om å få tilsendt meldinger mv på papir. Det kan også avtales at informasjon om kontoforholdet kan bli gitt på annen måte, for eksempel som en del av andre tjenester, herunder kvitteringer for bruk av tjenester, automatiserte telefontjenester og så videre. Banken kan anvise nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon. Dersom banken krever gebyr for utsendelse av meldinger mv på papir eller andre måter i tillegg til i den digitale postkassen, fremgår dette av bankens prisliste og/eller opplyses på annen egnet måte. 9. Kontoinformasjon og kontroll Banken gir eller stiller til rådighet for kontohaveren skriftlig kontoutskrift etter nærmere avtale. Kontoutskriften inneholder saldo og alle bevegelser på kontoen siden forrige utskrift. Kontobevegelsene vil blant annet inneholde en referanse slik at betalingstransaksjonen kan identifiseres, informasjon om betaler eller betalings-mottaker der dette er mulig, overført beløp i den valuta kontoen ble belastet eller godskrevet, gebyrer for transak-sjonen, eventuell vekslingskurs og dato for beregning av renter. Kontohaver skal snarest mulig kontrollere at opplysningene fra banken om kontoforholdet er overensstemmende med kontohavers egne opplysninger eller noteringer. Ved uoverensstemmelser skal kontohaver varsle banken uten ugrunnet opphold. Se om reklamasjonsfrist i tilfelle uautoriserte belastninger i punkt Bruk av kontoen for betalingstransaksjoner Kontoen kan brukes til betalingstransaksjoner. Kontoen kan disponeres ved bruk av de betalingsinstrumenter som banken til enhver tid tilbyr sine kunder og som banken og kontohaver har inngått nærmere avtale om. Banken kan ikke uten saklig grunn avslå søknad fra kontohaver om å få disponere kontoen med bestemte betalingsinstrumenter. Beløpet angitt i betalingsordren vil bli overført til det kontonummer som er oppgitt i ordren. Dette gjelder også i de tilfeller oppgitt kontonummer tilhører en annen enn den mottaker (person/foretak) som er oppgitt med navn og adresse i betalingsordren. Banken kan sperre kontoen for betalingstransaksjoner generelt eller for bruk med et bestemt betalingsinstrument hvis banken antar at det er konkret fare for misbruk, enten av kunden selv eller av en uberettiget tredjemann. Banken kan også sperre kontoen for bruk med bestemte betalingsinstrumenter hvis det oppdages sikkerhetsmessige svakheter ved betalingsinstrumentet eller dersom det er mistanke om at tjenesten generelt kan bli utsatt for svindelforsøk. Side 11 (26)

12 Ved opphør av kontoforholdet eller avtaleforholdet for den enkelte betalingstjeneste, eller hvis banken på annet saklig grunnlag forlanger det, skal kontohaver straks tilbakelevere eventuelle kort og andre betalingsinstrumenter knyttet til kontoen. 11. Mottak av betalingsordre En betalingsordre anses mottatt av banken på det tidspunktet banken mottar alle opplysningene som er nødvendig for å gjennomføre betalingen. Betalingsordre som ikke er levert til banken på en virkedag, anses mottatt påfølgende virkedag. Mottar banken betalingsordren etter kl 14.00, eventuelt et annet tidspunkt som er særlig angitt for den enkelte betalingstjenesteavtale, anses betalingsordren mottatt den påfølgende virkedag. Hvis en betalingsordre først skal gjennomføres på en bestemt dag eller ved utløpet av en bestemt periode, eller på den dagen da betaleren har stilt midler til rådighet for banken, skal betalingsordren anses mottatt den avtalte dagen hvis dette er en virkedag, og ellers den påfølgende virkedagen. Banken vil starte behandlingen av en betalingsordre samme dag som ordren anses mottatt. Banken kan likevel la være å behandle ordren før det er dekning på konto for overføringsbeløpet med tillegg av avtalte priser og kostnader. Mottatte betalingsordre som ikke skal utføres straks, vil bli utført selv om det i tiden mellom ordren er gitt og oppdraget skal utføres inntreffer forhold som gjør at vedkommende ikke kunne ha gitt ordren. Dette kan for eksempel gjelde der ordren er gitt av en fullmektig og fullmakten deretter opphører, kontohaver dør etter at ordren er gitt med videre. Kontohaver kan likevel tilbakekalle eller stanse ordren etter reglene i punkt 14. Etter at kontoforholdet er opphørt, vil en tidligere innlagt betalingsordre ikke bli gjennomført. Ved flere betalingsordre som skal utføres samme dag, har banken intet ansvar for i hvilken rekkefølge betalingsordrene blir belastet kontoen, eventuelt hvilke betalingsordre som ikke blir gjennomført på grunn av manglende dekning. Banken er ansvarlig for gjennomføring av en betalingstransaksjon inntil mottakers bank har mottatt det overførte beløpet. For belastningstransaksjoner iverksatt av eller via betalingsmottakeren, er betalingsmottakerens bank ansvarlig for at belastningsordren blir oversendt til betalers bank. 12. Overføringstid for betalingstransaksjoner Banken vil overføre beløpet angitt i betalingsordren til betalingsmottakerens bank senest innen utløpet av virkedagen etter at betalingsordren anses mottatt etter reglene over. Overføringstiden kan forlenges med én virkedag for papirbaserte betalingstransaksjoner. For betalingstransaksjoner i norske kroner i Norge vil beløpet dessuten godskrives betalingsmottakers bank samme dag som betalerens konto belastes. Ved betalingstransaksjoner til konto i samme bank som kontohaver, vil beløpet bli godskrevet mottakers konto samme dag som betalingsordren anses mottatt etter reglene over. Dersom betalingsmottaker ikke har konto i bank, vil banken stille beløpet til mottakers disposisjon innen utløpet av virkedagen etter at betalingsordren anses mottatt. Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold For betalingstransaksjoner fra Norge til land i EØS-området med andre valutaer enn euro vil overføringsbeløpet bli godskrevet mottakers bank innen fire virkedager fra betalingsordren anses mottatt. Overføringstiden kan forlenges med én virkedag for papirbaserte betalingstransaksjoner. For betalingstransaksjoner til land utenfor EØS-området, vil beløpet normalt bli godskrevet mottakers bank innen åtte virkedager fra betalingsordren anses mottatt, med mindre det er avtalt lengre overføringstid. Ved betalingstransaksjoner der banken må foreta valutaomregning mellom andre valutaer enn norske kroner og euro, vil overføringstiden kunne bli lengre enn nevnt foran. Ved betalingstransaksjoner til kontohaver vil banken stille det overførte beløpet til rådighet på kontohavers konto umiddelbart etter at bankens egen konto er godskrevet. Ved overføringer i annen valuta, vil kontohavers konto godskrives så snart valutaveksling er gjennomført. 13. Særlig om girobetalinger Ved bruk av standardiserte giroblanketter (blanketter påført betegnelsen GIRO) kan kontohaver overføre beløp i norske kroner til betalingsmottaker. Beløpet vil bli belastet kontohavers konto i banken og overført til betalingsmottakers konto eller utbetalt mottaker kontant i form av en utbetalingsblankett (Giro Utbetaling). Blanketten fylles ut av kontohaver (betaler) i samsvar med anvisningene. Giroblanketten innleveres banken i åpningstiden eller på annen måte i henhold til bankens til enhver tid gjeldende rutiner for innlevering og mottak av giroblanketter. Ved ugyldig eller manglende kontonummer, vil en utbetalingsanvisning (Giro Utbetaling) med det aktuelle overføringsbeløp bli sendt den mottaker som er oppgitt med navn og adresse på giroblanketten. 14. Avvisning av betalingsordre Banken kan avvise betalingsordre dersom ikke alle vilkårene i kontoavtalen (herunder vilkår for den enkelte betalingstjeneste) er oppfylt eller det er bestemt i eller i medhold av lov. Avvisningsgrunn vil typisk være at det ikke er dekning på kontoen for det beløp som skal belastes, betalingsordren mangler nødvendige opplysninger for å kunne gjennomføres eller kontoforholdet i banken er opphørt eller sperret. Betaler vil bli underrettet om avvisningen og hvis mulig, om grunnen til den og om fremgangsmåten for å rette eventuelle faktiske feil som ledet til avvisningen, med mindre annet er bestemt i eller i medhold av lov. Underretningen gis eller gjøres tilgjengelig for betaler på avtalt måte og innenfor de frister som gjelder for overføring av beløpet. Banken kan kreve gebyr for underretningen dersom avvisningen skyldes betalers forhold. En betalingsordre som er avvist regnes som ikke mottatt. Dersom banken gjennomfører dekningskontroll og det ikke er dekning på kontoen på belastningsdag, kan banken uten hensyn til bestemmelsene foran, i inntil fem påfølgende virkedager forsøke å belaste kontoen (med dekningskontroll). Side 12 (26)

13 15. Tilbakekall av betalingsordre Betaler kan ikke tilbakekalle en betalingsordre etter at den er mottatt av banken. For betalingsordre som skal gjennomføres på en senere dag, kan betaler likevel tilbakekalle betalingsordren inntil utgangen av virkedagen før den avtalte betalingsdagen. En betalingsordre kan heller ikke tilbakekalles dersom banken har eller kan anses å ha bekreftet overfor mottaker at betalingen vil bli gjennomført. Fullmakter til enkeltstående betalingstransaksjoner som skal iverksettes av eller via betalingsmottakeren, kan ikke tilbakekalles etter at kontohaver har meddelt sitt samtykke til transaksjonen til betalingsmottakeren. Transaksjoner som skal iverksettes på grunnlag av direkte debiteringstjenester, for eksempel AvtaleGiro kan likevel tilbakekalles innen utgangen av virkedagen før den avtalte belastningsdagen. For tilbakekall av sjekker gjelder reglene i sjekkloven. Dersom betalingsordren tilbakekalles er banken ikke ansvarlig for eventuell forsinkelsesrente, inkassogebyrer med videre som betalingsmottaker krever på grunn av tilbakekallet. For bestemte typer betalingsordre kan det fremgå av vilkårene at betaleren ikke kan kreve tilbakekall/endring, eller det kan gjelde avvikende regler for tilbakekall for enkelte betalingstjenester, se vilkårene for disse. 16. Bankens ansvar for utføring av betalingsordre Banken er ansvarlig overfor kontohaver for korrekt gjennomføring av betalingstransaksjonen, med mindre banken kan sannsynliggjøre at mottakerens bank har mottatt beløpet innen utløpet av overføringstiden. Er banken ansvarlig, skal den uten ugrunnet opphold overføre beløpet for betalingstransaksjonen til kontohaver og eventuelt gjenopprette tilstanden på kontohaver konto slik den ville vært om den mangelfullt gjennomførte betalingstransaksjonen ikke hadde funnet sted, herunder dekke kontohavers rentetap. Bankens ansvar omfatter ikke kontohavers indirekte tap med mindre banken har utvist grov uaktsomhet og dette er årsak til tapet. Bankens ansvar etter avsnittet over er betinget av at kontohaver reklamerer uten ugrunnet opphold etter at kontohaver ble eller burde blitt kjent med forholdet, og senest fire måneder etter betalingstransaksjonen skulle vært gjennomført. Banken er ikke ansvarlig for å gjennomføre betalingstransaksjoner dersom nasjonale eller internasjonale sanksjoner som retter seg mot stater, selskaper, personer eller andre rettssubjekter, er til hindre for å gjennomføre transaksjonen. Forsinkelse eller manglende gjennomføring av betalingstransaksjonen etter at beløpet er korrekt overført til betalingsmottakers bank er et forhold mellom mottaker og dennes bank. Kontohaver har ikke rett til tilbakebetaling etter finansavtaleloven 33a. 17. Feilaktig godskriving av konto eller belastning av for lite beløp. Retting Dersom kontoen uriktig er godskrevet eller ved en feil er belastet med for lite beløp, og dette skyldes feil hos banken, en annen bank eller en av bankenes medhjelpere, kan feilen rettes ved å belaste Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold eller etterbelaste kontoen innen utløpet av tredje virkedag etter at godskrivingen skjedde. Bankens adgang til retting av feil gjelder ikke dersom godskriving av kontoen er skjedd i samsvar med oppdrag fra en tredjeperson. Hvis godskrivingen har sammenheng med straffbart forhold fra kontohavers side, eller fra en annen som har rett til å disponere kontoen, kan banken foreta retting også etter tredagersfristen. Ved slik feil vil banken underrette kontohaver uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at kontohaver har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp på kontoen. At banken ikke har adgang til å foreta retting ved belastning av kontoen etter ovenstående, er ikke til hinder for at banken kan kreve tilbakesøking eller etterbelastning etter alminnelige regler. 18. Feilaktig belastning av konto Hvis banken ved en feil har belastet kontoen, skal den uten ugrunnet opphold godskrive kontoen for et tilsvarende beløp. Ved slik feil vil banken underrette kontohaver uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at kontohaver har fått uriktige opplysinger om disponibelt beløp på kontoen. Banken skal videre erstatte rentetap og annet direkte tap som er oppstått ved den feilaktige belastningen. Banken svarer ikke for indirekte tap. 19. Plikter ved bruk av betalingsinstrument Kontohaver skal bruke betalingsinstrumenter i samsvar med vilkårene for utstedelse og bruk. Kontohaver skal ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte de personlige sikkerhetsanordningene knyttet til betalingsinstrumentet så snart instrumentet er mottatt. Kontohaver vil ved inngåelse av avtalen og mens avtaleforholdet løper kunne motta informasjon fra banken med råd om oppbevaring av betalingsinstrumentet, personlig kode eller annen lignende sikkerhetsprosedyre samt råd om hvilke koder som ikke bør velges, informasjon om de beløpsgrenser som er fastsatt for bruksområder som betalingsinstrumentet kan benyttes til samt fremgangsmåten ved melding om tap av betalingsinstrumentet og/eller personlig sikkerhetsanordning. Kontohaver skal melde fra til banken eller bankens utpekte medhjelper uten ugrunnet opphold dersom kontohaver får mistanke om eller blir oppmerksom på tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse av betalingsinstrumentet, at uvedkommende har fått kjennskap til den personlige sikkerhetsanordningen, eller på uautorisert bruk. Kontohaver skal benytte de meldingsmuligheter banken har stilt til disposisjon, og for øvrig bistå på den måte at betalingsinstrumentet så raskt som mulig blir sperret. Etter at slik melding er gitt, vil banken hindre bruk av betalingsinstrumentet. Banken skal gi kontohaver en bekreftelse på at melding er gitt og tidspunktet for dette samt sørge for at kontohaver i 18 måneder fra underretning er gitt kan dokumentere å ha foretatt slik melding. Kontohaver skal straks melde fra til banken dersom betalingsinstrumentet kommer til rette. 20. Feil fra kontohavers side ved utføring av betalingsordre Har banken gjennomført en betalingstransaksjon til det kontonummer som kontohaver har angitt i betalingsoppdraget, skal den anses å være korrekt gjennomført av banken med hensyn til hvem som er rett betalingsmottaker. Side 13 (26)

14 Banken har ikke ansvar for feil gjort av kontohaver da betalingsordren ble gitt, for eksempel feil mottakerkonto, feil KID-nummer eller lignende. Finansavtaleloven 43a gjelder ikke. Selv om banken ikke er ansvarlig for at en betalingstransaksjon ikke er blitt gjennomført korrekt, vil banken likevel treffe rimelige tiltak for å få beløpet tilbakeført. Banken kan kreve gebyr av kontohaver for slik bistand. 21. Ansvar ved uautoriserte betalingstransaksjoner Banken er ansvarlig for uautoriserte uttak eller annen belastning (betalingstransaksjoner) av kontoen med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. Betalingstransaksjonen anses som uautorisert hvis kontohaver ikke har godkjent den, enten før eller etter at transaksjonen ble gjennomført. Banken svarer ikke for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingsinstrument og der tapet/tyveriet kan tilskrives kontohaver som uaktsomt. Det samme gjelder for betalingstransaksjoner eller uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument der kontohaver har mislyktes i å beskytte personlige sikkerhetsanordning og dette kan tilskrives kontohaver som uaktsomt. Kontohavers ansvar etter forrige avsnitt er ikke begrenset til disponibelt beløp på kontoen på belastningstidspunktet. Kontohaver svarer ikke for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet betalingsinstrument etter at kontohaver har underrettet banken i samsvar med punkt 18 foran, med mindre kontohaver har muliggjort misbruket ved grov uaktsomhet eller forsett. Kontohaver er heller ikke ansvarlig hvis banken ikke har sørget for at kontohaver kan foreta slik underretning, jf. finansavtaleloven 34 annet ledd annet punktum. Uten hensyn til reglene foran, kan banken holde kontohaveren ansvarlig for tap som skyldes at kontohaveren eller noen som etter kontoavtalen har rett til å belaste kontoen, har utvist eller medvirket til svik mot banken. Finansavtaleloven 33a, 35 og 36 gjelder ikke. 22. Reklamasjon. Tilbakeføring Bestrider kontohaveren å ha ansvar for en belastning etter ansvarsreglene over, skal banken tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra belastningstidspunktet, forutsatt at kontohaveren setter frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at denne ble eller burde ha blitt kjent med forholdet, og senest 4 måneder etter belastningstidspunktet. Banken skal snarest mulig ta stilling til reklamasjonskravet. Finansavtaleloven 35 femte ledd og 37 annet og tredje ledd kommer ikke til anvendelse. Dersom kontohaver mistenker at han kan ha blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med belastningen, kan banken kreve at kontohaver anmelder forholdet til politiet. 23. Motregning Banken kan motregne ethvert krav den har mot kontohaver mot innestående på konto, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Banken kan i alle tilfeller motregne mot innestående på kontoen for krav som er oppstått som følge av straffbart forhold. Banken kan utøve tilbakeholdsrett (sperre konto) på samme vilkår som for motregning. Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold 24. Midlertidig opphør av bankens plikter (force majeure) Bankens plikter etter denne avtalen herunder utbetalingsog belastningsplikten opphører midlertidig dersom det inntrer usedvanlige omstendigheter utenfor bankens kontroll og som banken ikke kunne forutse eller unngå følgene av og som umuliggjør oppfyllelsen. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagt banken i eller i medhold av lov. Banken er ikke ansvarlig for tap som skyldes en slik ekstraordinær situasjon. 25. Konto som ikke brukes. Foreldelse Er det ikke satt inn eller tatt ut noe på kontoen i løpet av ti år, skal banken i rekommandert brev til kontohaverens sist kjente adresse gi melding om at innskuddet og renter vil kunne foreldes. Meldingen skal angi når foreldelsesfristen begynner å løpe, når fristen vil løpe ut og hva som kreves for å avbryte fristen. Nødvendige kostnader for å komme i kontakt med kontohaveren kan belastes kontoen. 26. Endring av kontoavtalen Er partene enige om det, kan kontoavtalen endres. Endringen skjer i utgangspunktet på samme måte som ved inngåelse av ny avtale. Banken kan likevel ensidig endre avtalte priser og renter, slik det er beskrevet i punktet om renter og kostnader. Banken kan dessuten ensidig endre andre deler av kontoavtalen til skade for kontohaver en måned etter at banken har sendt varsel til kunden om endringen. Kontohaver anses å ha akseptert endringen hvis kontohaver ikke varsler banken skriftlig om det motsatte og sier opp kontoavtalen før iverksettelsesdatoen. 27. Kontohavers oppsigelse og heving av avtalen Kontohaveren kan uten forhåndsvarsel si opp kontoavtalen, med mindre annet særskilt er avtalt for den enkelte konto eller betalingstjeneste. Kontohaver skal i så fall straks få utbetalt pengene på kontoen med påløpte renter, men med fradrag for eventuelt avtalt vederlag for avvikling av kontoforholdet. Ved uttak av større beløp eller ved uttak i utenlandsk valuta, kan ekspedisjonsstedet likevel kreve forhåndsvarsel av hensyn til egen kontantbeholdning eller av sikkerhetsmessige grunner. Kontohaver kan heve avtalen dersom det fra bankens side foreligger vesentlig brudd på kontoavtalen. Krav om heving må fremsettes innen rimelig tid etter at kontohaveren ble eller burde ha blitt klar over hevingsgrunnen. Ved oppsigelse fra kontohaver etter varsel fra banken om endringer i kontoavtalen til skade for kunden eller ved heving, skal kontohaveren få utbetalt pengene på kontoen med påløpte renter. Ved kontohavers oppsigelse kan banken kreve eventuelt avtalt vederlag og andre faktiske kostnader for avvikling av forholdet. 28. Bankens oppsigelse og heving av avtalen Banken kan uten forhåndsvarsel skriftlig si opp avtalen dersom det foreligger saklig grunn og det ikke er avtalt bindingstid for innskuddet. Grunnen til oppsigelsen skal opplyses på forespørsel. Ved slik oppsigelse fra bankens side skal kontohaveren få utbetalt pengene på kontoen med påløpte renter og uten fradrag for eventuelt avtalt vederlag for avvikling av kontoforholdet. Kontohaver har i så fall ingen rett til tilbakebetaling av eventuell forhåndsbetalt periodeavgift. Banken kan skriftlig heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kontohaverens side. Grunnen til hevingen skal opplyses. Tilsvarende oppsigelses- og hevingsrett gjelder for avtale om særlige tjenester knyttet til en konto. Side 14 (26)

15 29. Ulovlig bruk av kontoen. Heving av avtalen Banken har etter hvitvaskingsregelverket en vid undersøkelsesplikt om kundeforholdet og bruk av kontoen. Kontohaver skal hvis banken krever det, opplyse om sin eller andres bruk av kontoen. Dersom kontohaver ikke gir tilfredsstillende opplysninger eller banken har begrunnet mistanke om at kontohaver benytter kontoen eller bankens tjenester på ulovlig måte eller til ulovlig formål, kan banken heve kontoavtalen med øyeblikkelig virkning. Det samme gjelder hvis banken får kjennskap til eller har begrunnet mistanke om at kontohaver har latt andre benytte kontoen på slik måte. 30. Om bankens virksomhet, tillatelser og tilsynsmyndighet Bankens hovedaktivitet er bank- og finansieringsvirksomhet, med tillatelse til å drive slik virksomhet i Norge. Banken står under tilsyn av Finansinspeksjonen i Sverige og Finanstilsynet i Norge og er registrert i blant annet Foretaksregisteret. Bankens foretaksnummer fremgår av bankens avtaler og på bankens nettsider. Banken er ikke merverdiavgiftspliktig med hensyn til kontohold og betalingstjenester. Bankens virksomhet med mottak av innskudd, kontohold og ytelse av betalingstjenester er bl.a. regulert i finansforetaksloven, betalingssystemloven og finansavtaleloven. Disse lovene er elektronisk tilgjengelig på Innskuddsgaranti Innskudd er garantert av den svenske innskuddsgarantien opp til euro. Utover denne dekning er enkelte særskilte innskudd garantert med et samlet beløp opp til 5 millioner svenske kroner. Innskudd i bankens norske filial som overstiger euro, og som ikke dekkes av den nevnte forhøyede garanti, dekkes av den norske innskuddsgarantien opp til 2 millioner norske kroner i sum for den enkelte innskyter, jfr lov av 10 april 2015 nr 17 (finansforetaksloven) kapittel 19. Maksimumsbeløpet på 2 millioner kroner gjelder selv om innskyter har flere kontoer i filialen. Det skal gjøres fradrag i erstatningen for innskudd i filialen som omfattes av den norske innskuddsgarantien for innskyterens eventuelle gjeld til filialen, dersom gjelden er forfalt til betaling og filialen har rett til slik motregning etter alminnelige rettsregler. Garantien blir effektiv dersom banken går konkurs eller den svenske Finansinspektionen beslutterat innskuddsgarantien skal tre inn. Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Side 15 (26)

16 Bedriftskonto Vilkår Kontobetingelser 1. Kontobetingelser for Bedriftskonto suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag. Ved eventuell motstrid går Kontobetingelser for Bedriftskonto foran Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag. 2. Saldoen forrentes og kontoen prisberegnes etter satser og regler som banken til enhver tid benytter. Rentebetingelser og priser for betalingstjenester for Bedriftskonto finnes i bankens prisoversikt. 3. Kreditrenter for Bedriftskonto uten kreditt avregnes kontoen siste dag i kalenderåret, mens eventuelle debetrenter (overtrekksrente) avregnes kvartalsvis. Transaksjonspriser kapitaliseres hver måned. 4. Kreditrenter for Bedriftskonto med innmeldt kreditt avregnes siste dag i året, mens debetrente og provisjon avregnes ved utgangen av hvert kvartal. 5. For alle uttak/belastninger gjelder vanlige priser på betalingstjenester. Bruk av Nordea's betalingstjenester på kontoen kan medføre gebyrløsninger som vil redusere den effektive renten på kontoen. Side 16 (26)

17 Skattetrekkskonto Vilkår Kontobetingelser Bedriftskonto som er åpnet i denne Bedriftspakken, brukes til bokføring av renter og gebyrer. 1. Kort beskrivelse av skattetrekkskonto Skattetrekkskonto er en særskilt innskuddskonto for arbeidsgivers forskuddstrekk i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) Avtaleinngåelse Ved opprettelse av skattetrekkskonto skal kontohaver gi alle opplysninger som er nødvendig for opprettelse av kontoen eller som banken er pålagt av myndighetene å innhente. Avtalevilkårene suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. Ved eventuell motstrid går Avtalevilkår for skattetrekkskonto foran Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. 3. Kostnader ved bruk av kontoen mv Kostnadene ved å etablere, ha og bruke kontoen fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Kostnadene vil bli belastet den konto som er angitt. Skattetrekkskontoen kan ikke benyttes for belastning av slike kostnader. 4. Innskudd på konto Skattetrekkskonto kan kun godskrives med beløp trukket i henhold til skattebetalingsloven. De trukne beløp tilhører skatte- og avgiftskreditorene. Eventuell renteavkastning på kontoen tilhører kontohaver. 5. Disponering av konto og ansvar ved misbruk Med mindre skatteoppkreverens samtykke foreligger, forplikter kontohaver seg til ikke å disponere over skattetrekkskontoen på annen måte enn ved overføring til skatte-oppkreveren, eller til tilsvarende konto i annen bank. Eventuell renteavkastning kan likevel disponeres av kontohaver. Kontohaver er ansvarlig for og plikter å forvisse seg om at enhver disponering av midler på skattetrekkskontoen skjer overensstemmende med myndighetenes regler. Dersom kontohaver ved urettmessig disponering over kontoen eller på annen måte bringer banken i ansvar, kan banken motregne det aktuelle beløp mot innestående på andre kontoer kontohaver har i banken. 6. Motregning Banken kan motregne ethvert krav mot kontohaveren i disponible midler på skattetrekkskontoen. Banken kan således motregne i eventuelle renteavkastning, midler som kontohaveren har rett til å disponere over etter samtykke fra skatteoppkreveren og innestående midler etter at kontohavers trekkansvar etter skattebetalingsloven 5-12 er opphørt. Banken kan utøve tilbakeholdsrett (sperre skattetrekkskontoen) på samme vilkår som for motregning. 7. Bankens kontroll Etter skattebetalingsloven 5-12 har banken en selvstendig plikt til å hindre urettmessige disposisjoner av midler som er satt inn på skattetrekkskonto. Dersom banken er i tvil om den aktuelle disponering av kontoen er i overensstemmelse med myndighetenes regler, har banken rett til å nekte å utføre disposisjonen inntil forholdene er avklart. Eventuelt kan banken selv ta kontakt med skatteoppkreveren eller andre for å avklare forholdet. Side 17 (26)

18 Kapitalkonto Vilkår Kontobetingelser 1. Saldoen forrentes og kontoen prisberegnes etter de satser og regler som Nordea til enhver tid benytter. Renter beregnes og tillegges kapitalen ved hvert års utgang eller ved avslutning av kontoen. Forutsatt at det blir foretatt innskudd eller uttak på kontoen vil kontoutskrift bli sendt ut hver 4. måned og ved utløpet av hvert kalenderår mottas i tillegg årsoppgave og kontoutskrift med angivelse av: - Saldo pr inkl. rente - Siste års rente samt eventuelle gebyrer til bruk ved utfylling av selvangivelsen. 2. Det er ingen oppsigelse på beløp som ønskes tatt ut. Innskyteren kan ta ut fjorårets rente i et fritt antall uttak. Øvrige frie uttak/overførsler/betalinger er for tiden fastsatt til 12 pr. kalenderår. De påfølgende uttak belastes med et uttaksgebyr på for tiden kr 250,- per uttak/overførsler/betaling. Merk at overførsler fra Kapitalkonto til egne konti i Nordea regnes som ordinære overførsler. Oppgjør av kontoen regnes som uttak. Uttaksgebyret belastes kontoen samtidig med uttaket/overførselen/betalingen. Ved uttak utover de gebyrfrie vil uttaksgebyret gå til fradrag av kapitalen, også om dette utgjør tidligere års opptjente renter. Dette vil medføre lavere effektiv rente på kontoen. 3. For lån i Nordea kan det avtales at renter og avdrag kan belastes Kapitalkonto uten at antall frie uttak blir redusert. For alle uttak/overførsler/betalinger gjelder vanlige priser på betalingstjenester. Bruk av Nordea's betalingstjenester på kontoen kan medføre gebyr som vil redusere den effektive renten på kontoen. 4. Det er kundens ansvar å holde rede på hvor mange uttak/overførsler/betalinger som er foretatt og evt. hvor mange gebyrfrie uttak/overførsler/betalinger som gjenstår. Eventuelle uttaksgebyr som er belastet iht. ovenstående vil ikke bli redusert/tilbakeført på grunnlag av kundens villfarelse mht. antall foretatte uttak/overførsler/betalinger. 5. Nordea vil ikke gi varsel om at antall gebyrfrie uttak/overførsler/betalinger er benyttet slik at uttak/overførsler/betalinger vil utløse uttaksgebyr. Nordea vil på forespørsel kunne informere om antall gjenstående gebyrfrie uttak/overførsler/betalinger. I tillegg fremkommer dette på kontoutskriften. Side 18 (26)

19 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks- og debetkort) for belastning av den konto som betalingskortet er knyttet til. Betalingskortet kan brukes i terminaler for betaling av varer og tjenester (betalingsterminaler), til uttak av kontanter i bankenes kontantautomater (minibanker) og innenfor andre bruksområder etter nærmere angivelse. Kontohaver gir etter avtale med banken bestemte personer (for eksempel ansatte) rett til å disponere kontoen ved bruk av betalingskortet. 2. Etablering av avtale om betalingskortet Avtalen inngås mellom banken og kontohaver. Kontohaver gir kortholder fullmakt til å disponere kontoen ved bruk av betalingskortet. Det kan utstedes kort til flere kortholdere under denne avtalen. Ved kortholders underskrift på disse avtalevilkårene gjelder vilkårene også for kortholder så langt de passer. Før det utstedes betalingskort til kortholder skal kortholder oppgi fullt navn, adresse, fødselsnummer eller D-nummer samt legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene. Har vedkommende verken fødselsnummer eller D-nummer skal fødselsdato, fødested, statsborgerskap og kjønn oppgis. Banken kan i så fall rekvirere D-nummer for vedkommende. Slik legitimasjons- og identitetskontroll skal skje ved kortholders personlige fremmøte i banken eller representant for denne, med mindre vedkommende kortholder allerede er legitimasjons- og identitetskontrollert ved personlig fremmøte gjennom kortholders eksisterende kunde-/kontoforhold i banken. Kontrollen skjer etter reglene i hvitvaskingslovgivningen. Banken vil gi meldinger om bruk av kortet og om endringer i avtalen til kontohaver som må informere kortholder. Ved meldinger fra banken til kontohaver, er melding i Bankens digitale postkasse tilgjengelig via Nordea.no/dokumenter eller brev til den sist kjente adresse alltid tilstrekkelig. 3. Avtalevilkår og informasjon Disse avtalevilkårene suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. Ved eventuell motstrid går avtalevilkårene for betalingskort foran Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. I informasjonen som kontohaver mottar, skal kontohaver og kortholder særlig merke seg: a) betalingskortets bruksområder b) hvilke situasjoner betalingskortet eller kortets nummer kan brukes uten personlig kode eller annen personlig sikkerhetsanordning eller underskrift samt hvilke krav som kan belastes kontohavers konto som følge av slik bruk c) hvordan kontohaver skal legitimere seg ved bruk av betalingskortet innenfor de ulike bruksområder d) oppbevaring av betalingskortet, personlig kode eller annen personlig sikkerhetsanordning samt råd om hvilke koder som ikke bør velges e) de uttaks- og belastningsgrenser som er fastsatt for den eller de bruksområder som betalingskortet kan benyttes til f) fremgangsmåten ved melding av tap av betalingskortet og/eller personlig kode/sikkerhetsanordning og sperring av betalingskortet i den forbindelse Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) - næringsdrivende, g) i hvilken utstrekning brukersteder har anledning til å reservere beløp på kontoen i forbindelse med bestilling av varer eller tjenester h) kontohavers ansvar og risiko ved uautoriserte betalingstransaksjoner. 4. Priser og prisinformasjon Kostnader ved å etablere, ha og bruke betalingskortet fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Ved bruk av betalingskortet i annen valuta enn den kontoen lyder på blir transaksjonsbeløpet på salgsnotaen eller uttakskvitteringen omregnet fra brukerlandets valuta til norske kroner samme dag som beløpet avregnes mellom utenlandsk bank og kontohavers bank. Hvilken dag omregning skjer avhenger av hvor raskt det utenlandske brukerstedet, eventuelt brukerstedets bankforbindelse, sender korttransaksjonen til oppgjør. Ved omregningen brukes markedskursen for kjøp/salg av valuta pluss en omregningsavgift. 5. Utstedelse av betalingskort og personlig kode Banken vil klargjøre betalingskortet for bruk i betalingsterminaler, minibanker og andre kortsystemer innenfor angitte bruksområder. Kortet vil bli sendt til kortholder eller den adresse som er angitt i avtalen. Dersom banken krever det, skal kortet signeres av kortholder ved mottagelsen av kortet. Kortholder vil bli tildelt en personlig kode eller annen personlig sikkerhetsanordning. Banken skal ha tilfredsstillende rutiner for utsendelse/utlevering av betalingskort og kode/sikkerhetsanordning til kortholder. Ved opphør av avtalen med kontohaver og/eller med kortholder, eller banken på annet saklig grunnlag forlanger det, skal kontohaver/kortholder straks tilbakelevere eller makulere kortet. Kontohaver skal ved tilbakekall av disposisjonsretten varsle banken og for øvrig medvirke til at kortet tilbakeleveres/makuleres eller på annen måte bidra til at kortholder ikke kan bruke kortet. 6. Kortets gyldighetsperiode. Fornyelse Betalingskortet utstedes for en bestemt gyldighetsperiode, normalt to år. Før utløpsdato vil kortholder få tilsendt nytt kort, med mindre avtalen er brakt til opphør av kontohaver eller banken. 7. Vern om kort og kode. Melding ved tap Kortet er personlig og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til eller brukes av andre enn den det er utstedt til. Kortholder må påse at uvedkommende ikke får kortet i hende. Kortholder skal ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte den personlige koden eller annen personlig sikkerhetsanordning knyttet til betalingskortet så snart kortet er mottatt. Den personlige koden/sikkerhetsanordningen må ikke røpes for noen, heller ikke overfor politiet eller banken. For øvrig skal koden/ sikkerhetsanordningen ikke brukes under slike forhold at andre kan se eller gjøre seg kjent med den. Personlig kode skal huskes. Dersom koden likevel må skrives ned, skal det gjøres på en slik måte at andre enn kortholder ikke kan forstå hva sifrene gjelder. Slikt notat må ikke oppbevares nært til kortet. Kontohaver eller kortholder må melde fra til banken eller bankens utpekte medhjelper uten ugrunnet opphold dersom kontohaver/ kortholder får mistanke om eller blir oppmerksom på tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse avbetalingskortet, at uvedkommende har fått kjennskap til den personlige kode/sikkerhetsanordning eller på uautorisert bruk. Side 19 (26)

20 Kontohaver/kortholder skal benytte de meldingsmuligheter banken har stilt til disposisjon, og forøvrig bistå på en slik måte at betalingskortet så raskt som mulig blir sperret. Etter at slik melding er gitt, vil banken hindre bruk av betalingskortet. Banken skal gi kortholder og/eller kontohaver en bekreftelse på at melding er gitt og tidspunktet for denne samt sørge for at kontohaver i 18 måneder fra underretning er gitt kan dokumentere å ha foretatt slik underretning. Banken vil ikke kreve vederlag for slik melding. Kontohaver/kortholder skal straks melde fra til banken dersom betalingskortet kommer til rette. 8. Bruk av betalingskortet Betalingskortet kan kun brukes i forbindelse med betaling for varer og tjenester på vegne av kontohaver. Kortet kan ikke brukes som betalingsmiddel for varer og tjenester til privat bruk. Ved bruk av kortet belastes den konto som betalingskortet er knyttet til. Kortholder skal taste inn sin personlige kode, eventuelt benytte annen tildelt personlig sikkerhetsanordning. I de tilfeller hvor systemet krever det, skal kortholder i stedet for personlig kode underskrive på kvittering, debiteringsnota eller lignende belastningsfullmakt. Ved bruk av underskrift skal kortholder på anmodning fremlegge tilfredsstillende legitimasjon. Kortholder vil ved bruk av kortet kunne få innsyn i kontoforholdet i den utstrekning systemet tillater det. I enkelte betalingsterminaler og i tilknytning til kjøp av varer og tjenester på internett, kan betalingskortet også benyttes uten personlig kode/sikkerhetsanordning eller underskrift. 9. Belastningsgrenser mv. Betalingskortet kan benyttes innenfor angitte uttaksogbelastningsgrenser, for eksempel pr. belastning, pr. tidsperiode og totalt beløp. Banken skal forhåndsvarsle kontohaver ved vesentlige endringer i bruksområder og belastningsgrenser. Så fremt sikkerhetsmessige forhold gjør det nødvendig, kan banken uten forhåndsvarsel begrense betalingskortets bruksområde, senke belastningsgrenser og foreta andre endringer i sikkerhetsanordninger eller lignende. Banken skal snarest mulig etter endringen varsle kontohaver om forholdet. 10. Kontobelastning Ved bruk av betalingskortet vil kontohavers konto normalt bli belastet straks. Banken kan ikke belaste kontoen senere enn 6 måneder etter at kortet er brukt, med mindre kortholder eller kontohaver har samtykket i den senere kontobelastningen. Banken kan likevel inndrive transaksjonsbeløpet etter alminnelige regler om inndrivelse av pengekrav. 11. Forhåndsreservasjon Der brukerstedet (selgeren/tjenesteyteren) har et særlig behov for å sikre gjennomføringen av etterfølgende betalingsoppgjør, kan det reserveres et beløp på kontoen. Slik forhåndsreservasjon krever aksept fra kortholder. Dette kan skje uten at kortholder avgir personlig kode/sikkerhetsanordning eller underskrift. Typiske situasjoner der forhåndsreservasjon kan skje er når betalingskortets kortnummer er registrert i betalingsautomaten på overnattingssteder eller når kortnummeret er oppgitt til brukerstedet i forbindelse med bestilling av varer eller tjenester ved post- eller telefonordre eller Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) - næringsdrivende, andre former for fjernsalg. Beløpet er normalt reservert i 2-4 dager, likevel slik at forhåndsreservasjonen vil bli slettet når kontoen belastes for kjøpsbeløpet. Dersom kortholder ikke har akseptert en forhåndsreservasjon, kan kortholder kontakte banken for å få opphevet reservasjonen. 12. Etterbelastning Banken kan etterbelaste kontohavers konto for visse krav som har oppstått i tilknytning til hotellopphold, billeie eller lignende, dersom kortholder ved bestillingen av tjenesten eller avtalen med brukerstedet har akseptert slik kontobelastning eller blitt gjort oppmerksom på bankens belastningsrett. Slik etterbelastning skjer på grunnlag av avtalen om hotellopphold, billeie eller lignende og skjer uten at kortholder på ny avgir personlig kode/sikkerhetsanordning eller underskrift. Brukersteder i Norge er forpliktet til å gi/sende forhåndsvarsel til kontohaver/kortholder om etterbelastninger som ikke skjer i umiddelbar tilknytning til bruken av kortet eller kortnummeret. Er beløpet belastet kontoen og kontohaver/kortholder bestrider å ha ansvar for belastningen, kan kontohaver sette frem krav om tilbakeføring etter reglene i punkt 17 nedenfor. 13. Tilbakekall av betalingstransaksjoner Betaling har skjedd når en korttransaksjon (betalingsoppdraget) er godkjent av kortholder og akseptert av betalingssystemet. Kontohaver/kortholder kan ikke stanse eller tilbakekalle transaksjonen etter dette tidspunktet, med mindre belastningen er skjedd ved forhåndsreservasjon eller etterbelastning og tilbakekall kan skje etter reglene som gjelder for dette. 14. Kvittering og egenkontroll Kvitteringen som kortholder får ved bruk av betalingskortet bør oppbevares for senere kontroll mot transaksjonsoversikten på tilsendt kontoutskrift. Kontohaver eller kortholder må melde fra til banken snarest mulig dersom opplysningene fra banken ikke er i samsvar med kortholders egne noteringer. 15. Overtrekk Kontohaver/kortholder har ikke rett til å belaste kontoen for større beløp enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt. Uberettiget belastning skal kontohaver dekke inn umiddelbart. Ved urettmessig overtrekk har banken rett til å belaste kontoen med overtrekksrente og eventuelt purregebyr. Overtrekk av konto er et kontraktsbrudd som etter omstendighetene foruten erstatningsansvar kan medføre opphør av avtalen (heving) og straffansvar. Dersom kontohaver/kortholder har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp på kontoen og i god tro har belastet kontoen for større beløp enn disponibelt, kan banken likevel ikke kreve overtrekksrente av kontohaveren før kontohaveren har fått rimelig tid til å rette på forholdet. 16. Ansvar ved uautorisert bruk av betalingskort Banken er ansvarlig for uautoriserte belastninger (betalingstransaksjoner) med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. Betalingstransaksjonen anses som uautorisert hvis kortholder ikke har samtykket til den enten før eller etter at transaksjonen ble gjennomført. Side 20 (26)

21 Kontohaver svarer med inntil kr 1200 for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingskort dersom personlig kode eller annen lignende sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av et betalingskort dersom kortholder har mislyktes i å beskytte nevnte personlige sikkerhetsanordning og denne er brukt. Kontohaver svarer for hele tapet ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at kontohaver/kortholder uaktsomt eller forsettlig har unnlatt å oppfylle en eller flere forpliktelser etter denne avtale. Kontohaver svarer ikke for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet betalingskort etter at kontohaver/kortholder har underrettet banken i samsvar med punkt 7, med mindre kontohaver/kortholder har muliggjort misbruket ved grov uaktsomhet eller forsett. Kontohaver er heller ikke ansvarlig hvis banken ikke har sørget for at kontohaver/kortholder kan foreta slik underretning jf. finansavtaleloven 34 annet ledd annet punktum. Finansavtaleloven 33a, 35 og 36 gjelder ikke. 17. Reklamasjon. Tilbakeføring. Bestrider kontohaver å ha ansvar for en belastning etter ansvarsreglene over, skal banken tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra belastningstidspunktet, forutsatt at kontohaver eller kortholder setter frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at kontohaver/kortholder ble eller burde ha blitt kjent med forholdet, og senest to måneder etter belastningstidspunktet. Banken skal snarest mulig ta stilling til reklamasjonskravet. Plikten til tilbakeføring gjelder ikke dersom kortholder skriftlig har erkjent ansvar for registreringen av transaksjonsbeløpet, eller kortutsteder innen fire uker fra mottakelse av skriftlig innsigelse fra kortholder har anlagt søksmål. Finansavtaleloven 35 femte ledd og 37 tredje ledd kommer ikke til anvendelse. Plikten til tilbakeføring etter første avsnitt gjelder ikke for kontohavers egenandel på kr 1200, med mindre kortet er brukt uten personlig kode eller annen personlig sikkerhetsanordning. Tilbakeføringsplikten etter første og annet avsnitt gjelder heller ikke feilregistreringer på brukerstedet som kortholder selv burde oppdaget ved bruk av betalingskortet i forbindelse med betalingen for varen eller tjenesten. Slike reklamasjoner må rettes mot selgeren (brukerstedet). Banken påtar seg ikke ansvar for kjøpte varers eller tjenesters kvalitet, beskaffenhet eller levering. Dersom kontohaver eller kortholder mistenker at kortholder er blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med kontobelastningen, kan banken kreve at kontohaver/kortholder anmelder forholdet til politiet. Kontohaver eller kortholder skal avgi skriftlig redegjørelse overfor banken om forholdet rundt enhver tapssituasjon. 18. Bankens sperring av betalingskortet av sikkerhetsmessige årsaker mv. Uavhengig av om banken har mottatt underretning fra kontohaver/kortholder etter punkt 7, kan banken sperre betalingskortet dersom det foreligger saklige grunner, knyttet til betalingskortets sikkerhet eller mistanke om uautorisert eller svikaktig bruk. Banken skal varsle kontohaver om sperringen og årsaken til denne. Slikt varsel skal gis før betalingskortet sperres, eller, dersom dette er umulig, umiddelbart etter sperringen. Dersom et varsel vil skade saklig begrunnede sikkerhetshensyn eller stride Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) - næringsdrivende, mot lov eller bestemmelser fastsatt i medhold av lov, kan banken unnlate å gi slikt varsel. 19. Teknisk svikt, konteringsfeil eller lignende Banken er ansvarlig for kontohavers tap dersom kontohavers konto uberettiget er belastet som følge av teknisk svikt, konteringsfeil eller lignende omstendigheter, herunder slike feil oppstått på brukerstedet. Dersom kontohaver påberoper teknisk svikt i kortsystemet, skal banken sannsynliggjøre at systemet fungerte som det skulle i det aktuelle tidsrom. Banken er uten ansvar dersom betalingskortet ikke kan benyttes som følge av driftsstans i kortsystemet, minibanken er tom for sedler eller lignende, med mindre banken har opptrådt uaktsomt. Slikt uaktsomhetsansvar er dog begrenset til kontohavers direkte tap. Side 21 (26)

22 Bedriftskort med bedriftsansvar Kortavtale mellom Nordea Bank AB (publ), filial i Norge og Virksomheten, (Avtalen) Fra Avtalens parter, korttjenesten og Avtalen Avtalens parter er Nordea Bank AB (publ), filial i Norge og virksomheten, heretter benevnt henholdsvis Nordea og Virksomheten. Avtalen gjelder utstedelse og bruk av bedriftskort, heretter benevnt Kort, MasterCard eller Visa. Kortet kan utstedes til enkeltpersonforetak og juridiske personer (privat eller offentlig virksomhet og forvaltning) som er registrert i Enhetsregisteret eller tilsvarende offentlige register innenfor EØS-området. Kortet benyttes av fysiske personer som er ansatt hos eller utfører oppgaver for Virksomheten, heretter benevnt Kortholder. Kortholder er ikke part i Avtalen. First Card utstedes av Nordea som også er kredittgiver. Kortet er et betalingsinstrument som Kortholder kan disponere, og betalingen skjer i henhold til tilsendt faktura. Kortet kan også inneholde tilleggstjenester. De nærmere vilkår for slike tilleggstjenester fremgår av egne beskrivelser. Alle henvendelser i tilknytning til tilleggstjenester, herunder tvistespørsmål, må rettes til tilbyderen av de enkelte tilleggs jenester. 2. Søknad og etablering av avtaleforholdet Ved søknad om Kort må søknadsskjema fylles ut av Virksomheten og sendes First Card. First Card kan avslå søknaden uten nærmere begrunnelse. First Card foretar løpende kredittvurdering av Virksomheten og forbeholder seg retten til å avslå søknaden. Etter inngåelsen av kontrakten kan Virksomheten søke/anmode om utstedelse av Kort til Kortholder. 3. Kundekontroll Det vil bli foretatt kundekontroll av Virksomheten og Kortholder etter reglene i hvitvaskingsloven og e-signaturloven. 4. Sikkerhetsprosedyrer ved mottak og bruk av Kort Ved mottak av Kort skal Kortholder lese nøye gjennom informasjonen som følger med Kortet. Før Kortet tas i bruk skal Kortholder signere bak på Kortet. Ved signering bekrefter Kortholder å ha gjort seg kjent med informasjonen som følger med Kortet. Avtalen anses også kjent dersom Kortholder beholder Kortet eller tar Kortet i bruk. Dersom Kortholder ikke vil beholde Kortet skal First Card umiddelbart underrettes og Kortet makuleres. Virksomheten er ansvarlig for at Kortholder gjøres kjent med Avtalen, herunder sikkerhetsprosedyrene, før Kortet tas i bruk. Det utstedte Kortet er strengt personlig og skal kun benyttes av Kortholder. Kortet kan ikke overdras til andre. Kortet er Nordeas eiendom, men Kortholder har bruksrett til Kortet så lenge det benyttes i samsvar med gjeldende Avtale. Kortet skal på Nordeas forlangende leveres tilbake. Når kortholder får nytt kort (fornyelse), er det Virksomhetens ansvar å makulere det gamle kortet. Ved bruk av Kortet i minibanker og betalingsterminaler benyttes Kortet med tildelt PIN-kode eller signatur der hvor det er påkrevd. Bruk av PINkode har samme rettslige virkninger som signatur på en debiteringsnota. Dersom PIN-koden skrives ned, skal dette gjøres på en slik måte og i en slik form at andre enn Kortholder ikke kan forstå hva sifrene gjelder. Slikt notat må ikke oppbevares nært til Kortet. Kortet er å anse som et verdipapir og må oppbevares på samme betryggende måte som sjekk, kontanter og andre verdisaker. 5. Bruk av Kort 5.1 Begrensninger i bruk Kortet skal kun brukes i forbindelse med betaling av varer og tjenester på vegne av Virksomheten. Kortet skal ikke brukes som betalingsmiddel for varer og tjenester til privat bruk. 5.2 Bruk av kortet ved kjøp av varer og tjenester med PIN-kode eller signatur Kortholder kan benytte Kortet som betalingsmiddel ved MasterCard eller Visa ilsluttede brukersteder, avhengig av hvilket Kort Kortholder har. Ved presentasjon av regning/nota skal Kortholder forevise Kortet. Kortet skal enten leveres il avtrykk eller registreres i betalingsterminalen. Kjøpet godkjennes ved PIN-kode eller signatur på notaen. Brukerstedet har anledning til å be om tilleggslegitimasjon i form av bankkort, førerkort, pass e.l. herunder ta kopi av tilleggslegitimasjonen. Transaksjoner/kjøp som er godkjent av Kortholder ved signatur eller PIN-kode kan ikke tilbakekalles eller stanses. 5.3 Bruk av Kort ved kjøp av varer og tjenester uten PIN-kode eller signatur Dersom Avtalen med Nordea eller etablert praksis gir Kortholder rett til å bruke Kortet uten personlig kode eller signatur, kan First Card belaste Kortet for transaksjonsbeløpet. First Card kan videre belaste Kortet for transaksjonsbeløpet når Kortnummeret er oppgitt til brukerstedet (selgeren) uten bruk av personlig kode eller signatur, for eksempel i forbindelse med betaling av varer og tjenester ved Internett-, post- eller telefonordre eller andre former for fjernsalg. Det samme gjelder for visse etterfølgende krav som har oppstått i tilknytning til hotellopphold, billeie eller lignende dersom Kor holder ved bestilling av tjenesten eller avtalen med brukerstedet har akseptert slike belastninger eller blitt gjort oppmerksom på Nordeas belastningsrett. Ved bruk av kortnummeret på Internett eller ved andre former for fjernsalg, vil Kortholder måtte oppgi CVV/CVC2 (som finnes på kortet) for å bekrefte belastningen. I noen tilfeller vil det bli avkrevd ytterligere sikkerhetskoder. 5.4 Kontantuttak Kortet kan også benyttes til kontantuttak i minibank ved bruk av PINkode, og ved uttak over skranke. 5.5 Belastningsgrenser, reservasjon av beløp mv. For enkelte tjenester har kortet en belastningsgrense pr. transaksjon. Hvis regningsbeløpet overskrider belastningsgrensen, kan brukerstedet få autorisasjon fra First Card til å innvilge høyere beløp. First Card har anledning til å nekte autorisasjon for et regningsbeløp. Belastningsgrensene tillates ikke omgått ved å utstede delregninger/notaer for samme kjøp. Brukerstedet vil kunne ha anledning til å reservere beløpet i Kortet for senere belastninger Spill og veddemål mv. Betalingskortet (herunder kortnummeret) skal ikke brukes til betaling av innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling (herunder på Internett), selv om brukerstedet eller kortautomaten godtar betalingskortet som betalingsmiddel. Bruk av betalingskortet i strid med denne bruksbegrensningen anses som vesentlig mislighold som gir banken rett til å heve avtalen. I hvilken grad kunden er rettslig forpliktet til å betale gjeld kunden har pådratt seg som følge av at kredittkortet er brukt i strid med denne bestemmelsen, reguleres av straffelovens ikrafttredelseslov 12. Side 22 (26)

23 Bedriftskort med bedriftsansvar Kortavtale mellom Nordea Bank AB (publ), filial i Norge og Virksomheten, (Avtalen) Fra Gebyr på brukersted (surcharging) Ved bruk av Kortet vil enkelte brukersteder ha adgang til å belaste Kortholder en tilleggsavgift for bruk av Kortet på det aktuelle brukerstedet (surcharging). Virksomheten vil etter alminnelige rettsregler likeledes kunne bli gjort ansvarlig for disposisjoner som er foretatt av noen som har fått mulighet til å disponere Kortet på grunnlag av forsettelig eller uaktsom handling eller unnlatelse fra Kortholder. 5.8 Bruk av kort i utlandet Når Kortet benyttes utenfor Norge, blir beløpet som hovedregel belastet i brukerlandets valuta og omregnet til NOK. Det vil som oftest være et tidsintervall mellom avregningsdagene. Omregningskursen er den kurs kortselskapet (MasterCard eller Visa) setter på avregningsdagen med tillegg av kurspåslag (se prisliste på Svingninger i valutakursene kan føre til gevinst eller tap sammenlignet med direkte omregning fra originalvaluta til norske kroner. Gevinst eller tap i denne forbindelse faller på Virksomheten. Det vil kunne forekomme tilfeller hvor brukerstedet tilbyr Kortholderen at belastning kan skje i NOK. Dersom Kortinnehaver ønsker at belastningen skal skje i NOK, skjer valutaomregningen på kjøpstidspunktet og Virksomheten belastes det beløp som står på debiterings-/kjøpsnotaen. Ved belastning i NOK er det brukerstedet som fastsetter valutakursen, og Nordea har ikke ansvar for valutaberegningen i denne forbindelse. 6. Betaling av benyttet kreditt Virksomheten er Nordea skyldig den tid enhver til benyttede kreditt med illegg av påløpte renter og omkostninger. Virksomheten er pliktig til å betale fakturaer utstedt av First Card ved fakturaens angitte forfallsdato og etter gjeldende betalingsbestemmelser. Renter, månedsgebyr og innbetaling er beregnet på grunnlag av de til enhver tid gjeldende betalingsbestemmelser (se 7. Innkjøp av reiser m.m., via Reisekonto First Card kan også benyttes som betalingsmiddel for innkjøp av alle typer reiser fra reiseleverandører. Ved bestilling av reiser gjennom reisebyrå belastes reisekontoen i samsvar med betingelsene i denne kortkontrakten. Virksomheten avgjør hvilke ansatte som har rett til å benytte Reisekontoen og foreta belastninger via denne. Nordea har intet ansvar, og Kortholder skal holde Nordea skadesløs for all misbruk av Reisekontoen. Reisekontoen kan ikke benyttes til delbetalinger ved avbetalingskjøp eller for betaling av annen gjeld til reisebyrået. 8. Ansvar 8.1 Nordeas ansvar Nordea er ansvarlig for tap etter de alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Nordeas eventuelle ansvar er likevel begrenset til kun å omfatte direkte tap som følge av feilen. Nordea er ikke ansvarlig for tap som skyldes forhold utenfor Nordeas kontroll, herunder ny lovgivning, beslutninger fra offentlige myndigheter, krig, streik, lockout, boikott, blokade, strømbrudd, feil eller brudd i elektroniske databehandlingssystemer eller telenett eller annen lignende omstendighet. Ved streik, lockout, boikott, blokade eller lignende gjelder dette selv om Nordea er part. 8.2 Virksomhetens ansvar Virksomheten er i forhold til Nordea ansvarlig for at Kortholder er autorisert for å bruke Kortet utstedt av banken og at de personalopplysninger som oversendes Nordea som grunnlag for utstedelse av Kortet er korrekte. Virksomheten vil etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper være ansvarlig for ethvert misbruk av Kortet som skyldes Kortholders forsettelige eller uaktsomme handling. 9. Reklamasjoner vedrørende varer og tjenester betalt med Kort Dersom Kortet er benyttet til betaling av varer og tjenester, må eventuelle reklamasjoner over varen og tjenesten rettes til selgeren (brukerstedet). 10. Kontroll av transaksjoner - Reklamasjoner Kortholder skal hver måned foreta kontroll av tilsendt transaksjonsoversikt. Foreligger transaksjoner som Kortholder ikke selv har iverksatt eller samtykket til må First Card varsles uten ugrunnet opphold regnet fra det tidspunktet der Kortholder ble eller burde blitt kjent med forholdet, og senest 60 dager etter belastningstidspunktet. 11. Melding til First Card om oppsigelse av ansettelsesforhold og sperring av Kort Virksomheten skal skriftlig underrette First Card ved oppsigelse av ansettelsesforhold for en Kortholder, samt ved de tilfeller en Kortholder ikke har bruk for Kortet. Slik underretning skal om mulig gis i god tid før forholdet inntrer. Virksomheten og Kortholder kan når som helst instruere First Card om at Kortet skal sperres og/eller trekkes tilbake. 12. Oppsigelse og heving av Avtalen. Inndragning Oppsigelse av Avtalen Virksomheten kan skriftelig si opp Avtalen med mindre annet særskilt er avtalt. Virksomheten skal skriftlig underrette Nordea ved oppsigelser blant Kortholdere, samt ved de tilfeller en Kortholder ikke lenger har behov for Kortet. Slik underretning skal om mulig gis i god tid før forholdet inntrer. Nordea kan si opp Avtalen med 1 måneders varsel dersom det ikke er særskilt avtalt lengre oppsigelsesfrist. Virksomheten har ansvaret for at Kortet ved oppsigelse makuleres Inndragning av Kort Dersom avtalens bestemmelser ikke overholdes kan Kortholderne få inndratt eller sperret Kortet Heving av Avtalen Nordea kan med øyeblikkelig virkning heve Avtalen ved vesentlig mislighold. Kortet regnes etter dette som et ugyldig betalingsmiddel. Videre bruk av Kortet eller kortnummeret kan medføre straffeansvar. Virksomheten er pliktig til umiddelbart å returnere Kortet til First Card i makulert stand Virkningene av oppsigelse, inndragning og heving Ved oppsigelse eller hevning av Avtalen eller inndragning av Kort er Virksomheten forpliktet til å betale udekket saldo, renter og eventuelle omkostninger umiddelbart. Kravet mot Virksomheten består til det skyldige beløp er innbetalt i sin helhet. Virksomheten har ansvaret for at Kortholder makulerer Kortet. 13. Tap av Kort Virksomheten pålegges å underrette Kortholder om at denne må underrette First Card snarest mulig dersom kortet tapes eller dersom denne får mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til den personlige PIN-koden og/eller kortnummer. Side 23 (26)

24 Bedriftskort med bedriftsansvar Kortavtale mellom Nordea Bank AB (publ), filial i Norge og Virksomheten, (Avtalen) Fra Virksomheten er uansett ansvarlig for å underrette First Card snarest mulig dersom denne får kjennskap til at Kortet er tapt eller får kjennskap til mistanke om at uvedkommende har fått kunnskap om den personlige PIN-koden og/eller kortnummeret. Nytt Kort utstedes til de enhver tid gjeldende betingelser. 14. Gyldighetsperiode/fornyelse Kortet er gyldig ut utløpsmåneden som er påført det enkelte Kort. First Card kan nekte fornyelse av kreditten og ikke utstede nytt Kort. Når Kortholder mottar nytt Kort i forbindelse med fornyelse, skal Kortholder gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende/eventuelle nye vilkår for bruk av Kortet (se Dersom Kortet beholdes eller tas i bruk aksepteres de til enhver tid gjeldende betingelser. 15. Sperring av Kortet av sikkerhetsmessige årsaker m.v. Uavhengig av om First Card har mottatt underretning fra kor holder etter punkt 11, kan banken sperre Kortet dersom det foreligger saklige grunner knyttet til Kortets sikkerhet eller mistanke om uautorisert eller svikaktig bruk. Tilsvarende gjelder ved vesentlig forhøyet risiko for at kortholder ikke kan oppfylle sin forpliktelse. Banken skal varsle Kor holder om sperringen og årsaken til denne. Slikt varsel skal gis før Kortet sperres eller, dersom det er umulig, umiddelbart etter sperringen. Dersom et varsel vil skade saklig begrunnede sikkerhetshensyn eller stride mot lov eller bestemmelser fastsatt i medhold av lov, kan First Card unnlate å gi slikt varsel. 16. Endring av avtalen Nordea forbeholder seg retten til ensidig å endre Avtalens bestemmelser. Endringer kan settes i verk idligst 1 uke etter at Nordea har sendt skriftlig varsel til Virksomheten om endringen. Dersom Virksomheten ikke aksepterer endringene kan avtalen sies opp iht. punkt Meddelelser Melding om tapt Kort rettes til First Card på telefon Ved adresse- eller annen endring av betydning for avtaleforholdet skal Virksomheten meddele dette skrif lig til First Card umiddelbart. Slike endringer rettes til Nordea på adresse: Nordea Bank AB (publ), filial i Norge Commercial Card Services Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Ved meldinger fra First Card til virksomheten eller kortholder, er melding i Nordeas digitale postkasse tilgjengelig via nordea.no/dokumenter eller brev til sist kjente adresse alltid tilstrekkelig. 18. Behandling av personopplysninger Nordea vil i forbindelse med utstedelse og bruk av Kortet innhente og registrere opplysninger om Kortholder. Slike personopplysninger innhentes direkte fra Kortholder selv og fra Nordeas eget kunderegister. Nordea kan også innhente personopplysninger fra andre enn den registrerte, (for eksempel CreditInform eller Folkeregisteret), jf. personopplysningsloven 20. Opplysningene vil bli benyttet til administrasjon av kundeforholdet, oppfyllelse av bankens forpliktelser i forbindelse med jenesten, oppfyllelse av lovbestemte myndighetskrav og som grunnlag for best mulig oppfølgning av kundeforholdet. Utlevering av personopplysninger til andre kan bare skje når det er nødvendig for ivaretakelse av Kortholders eller Nordeas rettigheter og forpliktelser i forbindelse med kundeforholdet, eller for gjennomføring av tjenesten. Nordea har konsesjon fra Datatilsynet til å markedsføre produkter på bakgrunn av opplysningene innenfor samme produk kategori som opplysningene stammer fra. Kortholder kan på ethvert tidspunkt kreve innsyn i den informasjon som er registrert om ham/henne etter Avtalen, samt kreve feil rettet. Denne type henvendelser rettes til Nordea som er behandlingsansvarlig i henhold til Avtalens punkt Priser, gebyrer og renter Virksomheten er innforstått med at Kortet belastes for årspris og eventuelle transaksjonskostnader, og renter av den til enhver tid utestående saldo. Prisene fremkommer av standard prisliste tilgjengelig på eller i henhold til avtale. Dersom mislighold av Kortet resulterer i oversendelse til inkasso, vil Kortholder bli belastet gebyr i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for dette. Overskrides bruksgrensen i Kortet belastets Virksomheten gebyr og forsinkelsesrente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m m. 20. Tvisteløsning, lov og jurisdiksjon Avtalen er underlagt norsk lov. Virksomheten vedtar Oslo tingrett som eksklusivt verneting. Dersom Nordea mener at et annet verneting vil være mer hensiktsmessig, kan Nordea bestemme at tvisten skal løses ved dette vernetinget Side 24 (26)

25 Informasjon om bruk og oppbevaring av betalingskort tilknyttet konto i Nordea Felles for kortene Kortet er et kombinert nasjonalt og internasjonalt kort og kan brukes i Norge og utlandet til uttak i minibanker og til betaling av varer/tjenester de steder som er merket med samme logo som finnes på kortet. Minibankuttak legitimeres alltid med PIN-kode, mens betaling legitimeres med PIN-kode eller underskrift. Det anbefales at PIN-koden tilhørende kortet læres utenat og makuleres slik at andre ikke får kjennskap til denne. PIN-koden må under ingen omstendigheter oppbevares sammen med kortet eller skrives ned i kodet form slik at andre kan tolke den. PIN-koden er nøkkelen til bruk av kortet og må betraktes som et verdipapir og oppbevares deretter. Enkelte brukersteder som for eksempel hoteller vil kunne foreta midlertidig reservasjon mot konto når kortet presenteres. Reservasjon avregnes mot etterfølgende betalingstransaksjon og vil da bortfalle. Ved andres urettmessige bruk av kortet, kan banken kreve en egenandel på kr 1.200,00 fra kontohaver. Er andres urettmessige bruk muliggjort ved grov uaktsomhet fra kortholderes side eller at tap av kort/pin-kode ikke er meldt fra til banken, svarer kontohaver for inntil kr ,00. Har kortholder forsettlig muliggjort urettmessig bruk av kortet gjelder ikke denne begrensingen. ( 15 i Avtalevilkår for betalingskort/ 14 i Avtalevilkår for Bedriftskort med Visa). Hvis kort og/eller PIN-kode mistes eller blir stjålet, må kortholder melde dette til Telefonbanken snarest på tlf. +(47 915) (åpent 24 timer i døgnet, 365 dager i året). Beløpsgrenser Av sikkerhetsmessige grunner er det lagt inn beløpsgrenser for de ulike bruksområder. Beløpsgrenser er pr. 4 dager. Tjeneste Bankkort Visa, Bedriftskort med Visa Bankkort Electron * Bankkort Ungdom * Betaling for varer og tjenester i Bank-Axept terminaler Herav kontantuttak pr. handel kr kr , ,00 kr kr , ,00 kr kr , ,00 Kontantuttak i minibank i Norge kr ** ,00 kr** ,00 kr 5.000,00 Total bruk i nasjonal del kr ,00 Kontantuttak i utlandet kr ,00 kr ,00 kr 5.000,00 Betaling i betalingsterminal i utlandet kr ,00 kr ,00 kr ,00 Total bruk internasjonel del kr ,00 Total bruksgrense nasjonal + Internasjonal del kr ,00 kr ,00 *) Bankkort Electron og Bankkort Ungdom: Bruk av kortet krever online kontakt med Nordea Bank AB (publ), filial Norge for at handelen eller uttaket skal bli gjennomført. **) Beløpsgrensen gjelder pr. dag. Betaling for varer/tjenester er begrenset til disponibelt på konto når det oppnås kontakt med banken (online autorisasjon). Hvis ikke kontakt oppnås med banken i uttaks-/betalingsøyeblikket (offline), gjelder andre og lavere beløpsgrenser for uttak og betaling enn angitt ovenfor. Bankkort Ungdom og Bankkort Electron fungerer ikke offline. Spesielt for Bankkort Visa og Bedriftskort med Visa Ovennevnte kort er tilknyttet betalingsnettverkene Visa og Bank-Axept og er de kort som kan brukes på flest brukersteder, har flest og best tilgjengelige tjenester (både manuelle og elektroniske). Kortene kan også brukes uten PIN-kode eller legitimasjon i visse typer automater som f eks parkeringsautomater o l., og ved betalinger på Internett Spesielt for Bankkort Electron Kortet kan brukes elektronisk i betalingsterminaler og minibanker. I utlandet kan kortet brukes i minibanker og på brukersteder merket Visa Electron. All bruk i utlandet betinger online kontakt med banken og dekningskontroll. Spesielt for Bankkort Ungdom Kortet kan brukes elektronisk i betalingsterminaler og minibanker. I utlandet kan kortet brukes i minibanker og på brukersteder merket Visa Electron. All bruk i utlandet betinger online kontakt med banken og dekningskontroll. For Bankkort Ungdom er det ingen egenandel ved andres misbruk av kortet såfremt dette ikke er muliggjort med forsett eller ved grov uaktsomhet. Gjeldende fra 4. januar Side 25 (26)

26 Informasjon om investorbeskyttelse Det norske lovverket gir deg beskyttelse ved kjøp av investeringsprodukter og ved investeringsrådgiving. Vi legger vekt på at våre sparekunder skal få god finansiell rådgiving, både før valg av spareprodukt så vel som i spareperioden. Dette er lovfestet som et grunnprinsipp, i tillegg til regler som gir økt trygghet for kundene. I praksis betyr dette at vi gir kundene god finansiell rådgiving, basert på kundens ønsker, behov og kunnskap om sparing. Klassifisering Lovverket pålegger banken å klassifisere alle sine kunder i en av følgende kategorier: «ikke-profesjonelle kunder», «profesjonelle Kunder» eller «kvalifisert motpart». For å sikre kundene den beste beskyttelse har vi som utgangspunkt valgt å klassifisere alle våre foretakskunder som «ikke profesjonelle Kunder». Regelverket åpner for at foretaket kan søke om å endre denne klassifiseringen etter gitte kriterier. En eventuell omklassifisering vil medføre at den lovbestemte beskyttelsen du har blir mindre. Vi gjør oppmerksom på at en omklassifisering skal godkjennes av banken. Spørsmål Om du har noen spørsmål i forhold til lovreglene eller klassifisering av kunder, se eller ta kontakt med Kundeservice for bedriftskunder på telefon Side 26 (26)

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen:

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen: Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Release 1. november 2009 Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen:

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen: Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold Bl.nr.010 008-01.2012 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Del C av kontoavtalen: Kontraktsutvalget 25. september 2015 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere.

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - Næringsforhold Del B av kontoavtalen

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - Næringsforhold Del B av kontoavtalen Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - Næringsforhold Del B av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

Kontoavtale næringsforhold

Kontoavtale næringsforhold Kontoavtale næringsforhold Hoveddokument - Del A Opplysninger om kontoåpner Kontohavers navn Organisasjonsnummer Adresse E-post Telefon: Opplysninger om Banken DNB Bank ASA Besøksadresse Kontaktperson

Detaljer

Konto avtale - næringsforhold

Konto avtale - næringsforhold Bank SpareBank 1 SI.fig Organisasjonsnummer NO 937 901 003 Konto avtale - næringsforhold Del A - Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester Kontohavers eksemplar Kontotype P LAS

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Innholdsfortegnelse 1. Kontoopprettelse legitimasjon 2. Kontoavtale 3. Opprettelse av konto for tredjemann 4. Bankens personvernregler (se Alminnelige vilkår for Bankens behandling av kundeopplysninger)

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig er

Detaljer

Del B av kontoavtalen:

Del B av kontoavtalen: Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort

Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten...1 2. Avtaleinngåelse og informasjon...1 3. Priser og prisinformasjon...1 4. Utstedelse av betalingskort og personlig kode...2

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

Kontoavtale mkonto oppdatert 21.02.2014

Kontoavtale mkonto oppdatert 21.02.2014 Kontoavtale mkonto oppdatert 21.02.2014 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013

Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013 Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon.

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon. Samtykkeerklæringer I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Samtykke til elektronisk kommunikasjon Jeg samtykker i at banken kan sende informasjon/varsel om renteendringer, kontoutskrifter,

Detaljer

Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år

Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år Banken: Opplysninger om kontohaver/kontoåpner: Kontohavers navn

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon... 1 4. Utstedelse av betalingskort

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Kontraktsutvalget 25. september 2015 Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02.

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02. Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 20.02.12 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Kundeavtale Aksjesparekonto for Privatpersoner

Kundeavtale Aksjesparekonto for Privatpersoner Kundeavtale Aksjesparekonto for Privatpersoner Ved inngåelse av denne avtale vil det opprettes tilgang til fondshandel og aksjehandel for de produkter som er tillatt i Aksjesparekontoløsningen, samt en

Detaljer

Kundeavtale Aksjesparekonto for Privatpersoner

Kundeavtale Aksjesparekonto for Privatpersoner Kundeavtale Aksjesparekonto for Privatpersoner Ved inngåelse av denne avtale vil det opprettes tilgang til fondshandel og aksjehandel for de produkter som er tillatt i Aksjesparekontoløsningen, samt en

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Side 1 av 8 Bl.nr.010 002-01.2012 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk

Detaljer

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon.

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon. Samtykkeerklæringer I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Samtykke til elektronisk kommunikasjon Jeg samtykker i at banken kan sende informasjon/varsel om renteendringer, kontoutskrifter,

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester for bru kerforho ld Side 1 av 8

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester for bru kerforho ld Side 1 av 8 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester for bru kerforho ld Side 1 av 8 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke

Detaljer

DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO MVA versjon KAR

DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO MVA versjon KAR Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for

Detaljer

Samtykkeerklæringer. I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Generelle regler om bankens behandling av personopplysninger - se side 2.

Samtykkeerklæringer. I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Generelle regler om bankens behandling av personopplysninger - se side 2. I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Samtykkeerklæringer Ark 1 av i alt 7 Samtykke til bruk av elektronisk kommunikasjon for avtale- og tjenesteinformasjon Tjenesteavtalen mellom kunde

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Vedlegg C Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11 Innholdsfortegnelse Avtalevilkår Partner Start Generelle vilkår for elektroniske tjenester Avtalevilkår DNB Connect Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd- og betalingstjenester

Detaljer

Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen

Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen Bank Organisasjonsnummer: Kontotype Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen Ny/Endring Opplysninger om kontohaver (kortholder) Kontohavers/Kortholders fødselsnummer/d-nummer Fødselsdato/Fødested

Detaljer

Del C av kontoavtalen:

Del C av kontoavtalen: Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Side 1 av 8

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Side 1 av 8 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Side 1 av 8 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 27.12.16 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag - forbrukerforhold. Side 1av 14

Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag - forbrukerforhold. Side 1av 14 Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag - forbrukerforhold Bl.nr. 010.002 2008.07- Fokus Bank, Filial av Danske Bank A/S, Foretaksregisteret NO 977 074 010 MVA Del C av kontoavtalen: Disse vilkår

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtalevilkår for behandling av elektroniske korttransaksjoner Del 1. Innledning 1-1. Hva avtalen gjelder

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 20.12.17 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 31.10.16 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

Samtykkeerklæringer. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Bankens personvernregler - se side 2.

Samtykkeerklæringer. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Bankens personvernregler - se side 2. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Samtykkeerklæringer Samtykke til elektronisk kommunikasjon Jeg ønsker å motta informasjon/varsel om renteendringer, kontoutskrifter, meldinger i forbindelse

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Brukersted: Bank: Denne avtale gjelder: Sett kryss Behandling av transaksjoner med BankAxept-kort

Detaljer

Avtalevilkår. Generelle avtalevilkår. Innhold

Avtalevilkår. Generelle avtalevilkår. Innhold ya konto med VISA kort Avtalevilkår Innhold Generelle avtalevilkår s. 1 Særskilte avtalevilkår for betalingskort s. 7 Særskilte avtalevilkår for disponering av konto via nettbank m.v. s. 9 Samtykkeerklæring

Detaljer

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon.

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon. Samtykkeerklæringer I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) I. Samtykke til elektronisk kommunikasjon Jeg samtykker i at banken kan sende informasjon/varsel om renteendringer, kontoutskrifter,

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Side 1 av 8

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Side 1 av 8 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Side 1 av 8 Bl.nr. E10.001.11 07.2017 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID 1. januar 2013 Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa

Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa Del E av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon...

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte for å lage elektroniske

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Vedtatt av Sparebankforenings Servicekontor og Bankforeningens Servicekontor nov./des. 1989. Senest endret av styret i

Detaljer

Del A av kontoavtalen:

Del A av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år Banken: Organisasjonsnummer Sparebanken Hedmark 920426530 Opplysninger

Detaljer

Ørland Sparebank. Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - Del A. Opplysninger om kontoåpner. Spesielle vilkår.

Ørland Sparebank. Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - Del A. Opplysninger om kontoåpner. Spesielle vilkår. 1 B ank Ørland Sparebank Bl.l'1r.T10.050.13 Copyright SPAMA 2014.01.29. Organisasjonsnummer 937 901 925 (V.2009.11.01) Kontoavtale - næringsforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Medlemsbetingelser og kontohold

Medlemsbetingelser og kontohold Generelle betingelser og vilkår for medlemskap, kontohold og betalingstjenester vedlegg C Medlemsbetingelser og kontohold Innhold 1. Medlemskap/kontoopprettelse legitimasjon... 2 2. Lønnstrekk innbetaling

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Tegningsblankett for barn/umyndige

Tegningsblankett for barn/umyndige Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001,eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre kontorer. A Generell informasjon Fødselsnr.(11

Detaljer

Medlemsbetingelser og kontohold

Medlemsbetingelser og kontohold Generelle betingelser og vilkår for medlemskap, kontohold og betalingstjenester vedlegg C Medlemsbetingelser og kontohold Innhold 1. Medlemskap/kontoopprettelse legitimasjon... 2 2. Lønnstrekk innbetaling

Detaljer

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1.

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1. Vilkår og betingelser for bruk av Participant.no Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Participant.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt utgjør

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank.

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Foretaksnr: NO 990 323 429 Schweigaards gate 14, Postboks 33, 0101 Oslo Telefon: 03100 Kjære foresatte Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Slik bestiller du Barnekort/Ungdomskort

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort næringsdrivende,

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort næringsdrivende, Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort næringsdrivende, 01.11.2015 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling

Detaljer

Avtalevilkår for Strex

Avtalevilkår for Strex 1 Bakgrunn Avtalevilkår for Strex mellom Strex AS (organisasjonsnr. 985 867 569 med adresse Drammensveien 133, 0277 Oslo) og Kunden Disse vilkårene ligger til grunn for avtale mellom Strex AS ("Strex")

Detaljer

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 1.0 Generelt 1.1 Generelt om Nordea Funds Ltd Verdipapirfondene forvaltes av Nordea Funds Ltd. er et finsk selskap som er underlagt

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Tegningsblankett for barn/umyndige

Tegningsblankett for barn/umyndige Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001, hverdager mellom kl 8 21 (fredag 8-17), eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift 1. Innledning DNB Bank ASA tilbyr DNB efaktura Bedrift til juridiske enheter som ønsker å sende eller motta elektronisk faktura, via DNB Connect eller annen filkommunikasjon direkte til Banken eller Nets,

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank.

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Gjensidige Bank ASA Foretaksnr: NO 990 323 429 Schweigaards gate 14, Postboks 33, 0101 Oslo Telefon: 03100 Kjære foresatte Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Slik bestiller du

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 124 ( ) og Ot.prp. nr. 94 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 124 ( ) og Ot.prp. nr. 94 ( ) Besl. O. nr. 130 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 130 Jf. Innst. O. nr. 124 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 94 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer