Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO MVA versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Avtalevilkår Partner Start Generelle vilkår for elektroniske tjenester Avtalevilkår DNB Connect Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd- og betalingstjenester næringsforhold, del B Avtalevilkår for skattetrekkskonto, del C av kontoavtalen Avtalevilkår for Partner Start Bedrift Visa Avtalevilkår for kredittkort Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Avtalevilkår elektronisk disponering av konto forbruker

2 Avtalevilkår Partner Start 1. Innhold i fordelsprogrammet Partner Start fordelsprogram består av følgende produkter og tjenester: Bedriftskonto Skattetrekkskonto Frie uttak i DNBs minibanker Fri bruk av kort ved varekjøp i Norge Visa-kort på bedriftskontoen - uten årsavgift Frie betalinger innenlands med KID eller med melding Nettbank uten etableringsgebyr, årsavgift eller månedsabonnement Business kredittkort med opp til i kredittreserve - uten årsavgift I tillegg får du følgende fordeler: Sjekkliste for oppstart av egen bedrift, program for å lage forretningsplan, Visma lønn og personal ABC - webbasert faglig oppslagsverk, 6 mnd. fri telefonsupport innen lønn og personal, tilgang til Norman Antivirusprogram uten kostnader, programlisens for å lage din egen hjemmeside, 45 dagers fri tilgang til fullversjoner av Visma Avendos økonomiprogram, 30 % lisensrabatt på øvrige Visma Avendos økonomiprogram. Visma Avendo AS tilbyr tjenester og fordeler som en del av Partner Start i samarbeid med banken. Detaljer om innholdet beskrives i Partner Start pakken og på dnb.no/partnerstart. Vilkår vedrørende disse tjenestene reguleres i egne avtaler direkte med Visma Avendo AS. Ved kjøp av Partner Start pakken aksepterer kunden at banken og Visma Avendo AS kan utveksle informasjon om kontaktdata. 2. Inngåelse av avtale Ved forpliktende underskrift på særskilt avtaleformular inngås avtale om Partner Start fordelsprogram mellom kunden og Banken. Med mindre annet avtales vil evt. eksisterende konto(er) og avtaler mellom partene vedrørende produkter under pkt 1, heretter å bli omfattet av denne avtalen. 3. Priser Prisene gjelder i ett år fra inngåelse av avtale, deretter videreføres avtalen i Partner Basis, med mindre noe annet avtales med banken. For priser, se den til enhver tid gjeldende prisliste på dnb.no. Kort som ikke er inkludert i engangsprisen, belastes med standard årspris og brukspriser. Alle øvrige priser fremgår i den til enhver tid gjeldende prisliste på dnb.no. Årsprisen for programmet blir trukket automatisk fra kundens bedriftskonto etterskuddsvis. Kunden må sørge for at det er dekning på konto. 4. Endring av avtalevilkårene Kunden er inneforstått med at banken ved skriftlig varsel kan endre priser, vilkår og produktsammensetning i Partner Start. For øvrig gjelder bestemmelser for Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester, næringsforhold. 5. Varighet og oppsigelse av avtalen 5.1 Varighet Partner Start er gyldig ett år fra inngåelse av avtalen, deretter videreføres avtalen i Partner Basis programmet. Ved eventuelt avslutning av avtalen, endres programvilkårene til standard vilkår som gjelder for enkeltproduktene. 5.2 Oppsigelse Kunden kan uten forhåndsvarsel si opp avtalen. Banken kan uten forhåndsvarsel si opp avtalen dersom det foreligger saklig grunn. Hver av partene kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger vesentlig mislighold fra den annen parts side. Banken vil opplyse om årsaken til heving. Ved opphør av kontoforholdet i Banken, opphører også avtalen om Partner Start med tilknyttede produkter og tjenester. En eventuell oppsigelse av ett av programmets enkeltprodukter, kan medføre oppsigelse av Partner Start. 6. Øvrige avtalevilkår De nærmere avtalevilkår for produktene i fordelsprogrammet som nevnt under pkt 1, inngår som en del av avtalen og følger vedlagt.

3 Generelle Vilkår for Elektroniske Tjenester Definisjoner: Kunde: Det firma som inngår denne avtale Bruker: Den/de personer som etter fullmakt fra Kunden gis tilgang til å opptre på vegne av Kunden i de ulike elektroniske kanaler som tilbys av Banken. Banken: DNB ASA med datterselskaper og underliggende selskaper Nettbank: DNB Connect 1. Avtalens omfang Banken tilbyr ulike kanaler for bruk av elektroniske tjenester, for eksempel tjenester på internett eller telefon- og mobiltjenester. Betingelsene for tilgang til og bruk av tjenestene fremgår av avtaler for hver enkelt tjeneste. Det er en forutsetning for bruk av slike tjenester at Kunden har akseptert disse vilkår. Med mindre annet uttrykkelig fremkommer, gjelder de betingelser som følger av disse vilkår i tillegg til den enkelte tjenesteavtale. Bestemmelser i tjenesteavtalene vil ved eventuell motstrid gå foran bestemmelser i disse vilkår. 2. Avtaleinngåelse Den enkelte Bruker som Kunden har autorisert vil få tilgang til innlogget side på dnb.no/bedrift og Bankens øvrige elektroniske tjenester, ved å benytte den sikkerhetsløsning som Bruker mottar etter at disse vilkår er akseptert gjennom en tjenesteavtale eller via avtale om Autorisasjon til innlogget side på dnb.no/bedrift. 3. Passord og sikkerhetsløsning 3.1 Bruker vil få tilsendt den sikkerhetsløsning som skal benyttes ved innlogging og autentisering på dnb.no/bedrift. 3.2 Kunden innestår for at den person som er oppgitt som Bruker av tjenestene i henhold til særskilt fullmaktsskjema innehar nødvendige fullmakter hos Kunden for å kunne benytte tjenestene Bruker skal ha tilgang til. 4. Kundens ansvar 4.1 Ved aksept av Generelle Vilkår for Elektroniske Tjenester godtar Kunden betingelsene og har fullmakt til og ansvar for å autorisere og følge opp sine Brukere 4.2 Kunden og Bruker er ansvarlig for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til program eller opplysninger på det utstyr som benyttes til innlogging på dnb.no/bedrift. Sikkerhetsløsningen må ikke blir gjort kjent for uvedkommende. 4.3 Kunden må for egen regning og risiko anskaffe og vedlikeholde det utstyr, programvare og andre tilganger, herunder kommunikasjonsutstyr, antivirusprogrammer og datalinjer som til enhver tid er nødvendig for å kunne benytte Bankens elektroniske tjenester. Med vedlikehold menes i denne sammenheng også nødvendige sikkerhetsoppdateringer av operativsystem, sentral software og brannmurer. Dette inkluderer også jevnlig oppdatering av antivirusprogram. Problemer som skyldes hacking, virusangrep, spionprogrammer o.l. på kundens utstyr, er kundens ansvar. 4.4 Sikkerhetsløsningen (Digipasskortet) må benyttes for pålogging eller godkjenning minimum èn gang hver 4.måned, hvis ikke kan Brukeren oppleve at sikkerhetsløsningen blir blokkert (er utgått på dato). Digipasskortet kan ikke reaktiveres, slik at nytt kort må bestilles fra Banken. 4.5 Dersom Kunden og/eller Bruker har mistanke om at uvedkommende er blitt kjent med sikkerhetsløsningen, ved tap og tyveri eller det av andre grunner er risiko for misbruk, skal Kunden og/eller Bruker uten ugrunnet opphold varsle Banken. Etter at slik underretning er gitt, vil banken sperre den aktuelle sikkerhetsløsningen. Banken skal oppbevare og dokumentere alle slike underretninger fra kontohaver i 18 måneder fra underretning er gitt. 4.6 Banken vil legge til grunn at alle transaksjoner som er gjennomført med korrekt sikkerhetsløsning er utført av Kunden, og at Kunden er ansvarlig for disse transaksjonene. Det skal være samsvar mellom Bruker og brukeridentitet. 4.7 Kunden svarer ikke for andres urettmessige bruk som finner sted etter at Banken har fått varsel om forhold som skaper særlig fare for misbruk. Kunden er likevel ansvarlig dersom Kunden eller Bruker uaktsomt eller forsettlig har muliggjort bruken. Kunden er også ansvarlig for Brukers misbruk. 5. Roller: Administrator / Bestiller / Bruker 5.1 De ulike rollene som kan innehas er: Administrator, Bestiller og Bruker. Kunden oppnevner hvem som skal være Administrator og Bestiller via skjemaet " Autorisasjon for dnb.no/bedrift" eller en Nettbank avtale. 5.2 Administrator er også Bestiller med mindre Kunden ønsker å splitte rollene. 5.3 Administrator er også Bruker i et inngått DNB Connect abonnement. Administrator kan opprette nye Brukere og tildeler og endrer rettigheter til seg og Brukere i nettbanken. 5.4 En Bestiller gis fullmakt til å åpne konto og inngå avtale om produkter og tjenester som Banken tilbyr innenfor innlogget side på dnb.no. 5.5 Alle produkter og tjenester som til enhver tid er tilrettelagt for å kunne bestilles av Bestiller, etableres uten ytterligere papiravtaler og skriftlige signaturer. 5.6 Kunden kan trekke tilbake den fullmakt som er gitt Administrator/Bestiller eller oppnevne ny Administrator/Bestiller via endring i avtale Autorisasjon for dnb.no/bedrift eller DNB Connect avtale. 6. Bankens ansvar 6.1 Banken er ansvarlig for å gjennomføre de oppdrag som Kunden igangsetter under den enkelte tjenesteavtale, fra det tidspunkt oppdraget er rettmessig mottatt og registrert av Banken og godkjent av autorisert Bruker. Banken er ansvarlig for tap som skyldes uaktsom eller forsettlig feil fra Banken ved behandlingen av Kundens oppdrag etter at oppdragene er bekreftet mottatt. Bankens ansvar er under enhver omstendighet begrenset til direkte tap. DNB ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO Versjon Side 1:2

4 Generelle Vilkår for Elektroniske Tjenester 6.2 Banken har intet ansvar for tap som skyldes ukorrekt bruk, herunder fullmaktsoverskridelser, som skjer hos Kunden. Banken har heller ikke ansvar for misbruk som skyldes at uautoriserte personer har fått adgang til, eller på annen måte har kommet i besittelse av sikkerhetsløsningen. 6.3 Banken har intet ansvar for direkte eller indirekte tap som følge av driftsstans eller kommunikasjonsmessige problemer hos Kunden, på kommunikasjonsnett, eller hos andre samarbeidspartnere som Kunden benytter. 6.4 Banken fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av Bankens tjenester hvor ikke oppgitte systemkrav er oppfylt. 6.5 Banken er ansvarlig for utsendelse av sikkerhetsløsninger frem til løsningen er mottatt av Kunde/Bruker. Force Majeure 6.6 Bankens plikter etter denne avtalen herunder utbetalings- og belastningsplikten opphører midlertidig dersom det inntrer usedvanlige omstendigheter utenfor Bankens kontroll, så som force majeure eller lignende tilstand som for eksempel - ny lovgivning - påbud fra myndigheter - krig eller fare for krig, opprør eller sivile uroligheter - avbrudd i posttjenesten og i automatisk databehandling, i overføring av data og annen telekommunikasjon eller elektrisitetsforsyning som er utenfor Bankens kontroll - brann, streik, lockout, boikott, blokade uten hensyn til om Banken er involvert eller ikke, eller andre forhold utenfor Bankens kontroll som i vesentlig grad vanskeliggjør utførelsen av en internettbasert tjeneste, og som Banken ikke kunne forutse eller unngå følgende av og som umuliggjør oppfyllelsen. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagt Banken i eller i medhold av lov. Banken er ikke ansvarlig for tap som skyldes en slik ekstraordinær situasjon. 7. Opphavsrett- og immaterielle rettigheter 7.1 Banken har full opphavs- og eiendomsrett til enhver programvare eller brukerveiledning levert av Banken. Slik programvare eller brukerveiledning skal ikke overleveres andre, selges, kopieres eller på annen måte brukes til formål som ikke er godkjent av Banken. 7.2 Informasjon på bankens nettsider er informasjonsgivers eiendom og kan ikke kopieres og/eller videre distribueres (jfr. åndsverksloven). Banken eller Bankens informasjonsgivere kan ikke holdes ansvarlige for direkte eller indirekte tap som følger av mangler/eller feil i informasjonsinnholdet eller feilaktig bruk av informasjon. 7.3 All programvare og alle logoer, varemerker, varekjennetegn, metoder og øvrig materiale som kan rettighetsbeskyttes og som er en del av bankens nettsider, tilhører Banken og/eller Bankens leverandører og samarbeidspartnere, og skal ikke benyttes for annet formål enn det som følger av tjenestens art. 8. Endring av Generelle vilkår og tilknyttede tjenesteavtaler Banken kan ensidig endre disse vilkår og/eller tilknyttede tjenesteavtaler til ugunst for Kunden, om mulig med forutgående varsel. Kunden anses å ha godtatt endringene når han fortsetter å bruke Bankens tjenester. 9. Mislighold Ved vesentlig mislighold av de til enhver tid gjeldende vilkår for Bankens elektroniske tjenester og/eller tjenesteavtaler med Banken, kan Banken uten forutgående varsel og med øyeblikkelig virkning stenge tilgang til dnb.no/bedrift og/eller heve eventuelle inngåtte tjenesteavtaler. 10. Oppsigelse 10.1 Autorisasjon til innlogget side på dnb.no/bedrift og/eller inngåtte tjenesteavtaler kan av begge parter sies opp med 1 én måneds varsel, gjeldende fra den første i påfølgende måned etter at oppsigelsen er mottatt Dersom Kunden undergis gjeldsforhandlinger eller det åpnes konkurs hos Kunden, kan Banken si opp nevnte autorisasjon og avtaler med øyeblikkelig virkning Dersom autorisasjon til innlogget side på dnb.no/bedrift sies opp, vil samtlige tjenesteavtaler bortfalle. Dersom en tjenesteavtale sies opp, opprettholdes tilgang til dnb.no/bedrift inntil den sies opp. 11. Lov og jurisdiksjon Alle tvister vedrørende disse vilkår og/eller inngåtte tjenesteavtaler skal avgjøres etter norsk rett ved norske domstoler. DNB ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO Versjon Side 2:2

5 Avtalevilkår for DNB Connect Definisjon Kunde - det firma som inngår denne avtale. Bruker - er den/de personer som etter fullmakt fra Kunden gis tilgang til å opptre på vegne av Kunden i Tjenesten. Banken - DNB Bank ASA Bankdag - en kalenderdag som er en virkedag både i Norge og i land hvor utbetalingen skal finne sted Tjenesten - betalinger og kontohold på dnb.no/bedrift Nettbank - DNB Connect 1. Avtalens omfang 1.1 Disse avtalevilkår suppleres av Bankens Generelle Vilkår for Elektroniske Tjenester. 1.2 Tjenesten omfatter Bankens tjenester på internett for kontoinformasjon, registrering samt filoverføring av betalingsordrer. 1.3 Dersom Kunden har konto i annen bank, som aksepterer overføring av kontoinformasjon til og/eller overførselsinstruksjoner fra Banken, kan kontoinformasjon fra, og videreformidling av betalingsordrer til denne banken, innlemmes i Tjenesten. 1.4 Ved filbaserte betalingsoverføringer er partene forpliktet til å følge de retningslinjer som er beskrevet i formatbeskrivelsene, som kan hentes fra Banken forplikter seg til å gi Kunden informasjon om nødvendige endringer. Kunden er forpliktet til å tilpasse seg disse endringer innenfor en rimelig tidsfrist. Denne tidsfrist vil aldri være kortere enn 1-én-måned og normalt 6- seks-måneder. 2. Roller: Administrator / Bestiller / Bruker 2.1 Administrator Administrator oppnevnes av Kunden via avtale med Banken. Administrator kan også være Bestiller med mindre Kunden ønsker splitt på rollene. Administrator og Bestiller er automatisk Bruker i Tjenesten. Administrator kan opprette nye Brukere og tildeler og endrer rettigheter til seg og Brukere i Tjenesten. Administrator har tilgang til alle meldinger sendt til Kundens Postkasse/Arkiv Administrator kan sperres for å kunne endre egne rettigheter og sperres for endringer i sikkerhetsnivåer i nettbanken. Ved endring av Administrators rettigheter der endring er sperret, må endringer enten utføres av annen Administrator knyttet mot tjenesteavtalen, eller meldes skriftlig gjennom endring av tjenesteavtalen Administrator kan tildele og endre adgang til innsyn på kontoer, registrering og godkjenning av utbetalinger med inntil 2 godkjenninger. Rettighetene som tildeles er Banken uvedkommende og utføres i nettbanken av Kundens Administrator Administrator kan gi en ekstern Bruker tilgang til bedriftens konto(er). Krav til ekstern Bruker er at han/hun må være registrert (TB/NB) Bruker i en annen DNB Connect-avtale Nyregistrering/endringer av Administrator må meldes Banken via en nettbank-avtale Administratorer, Bestillere og Brukere som ikke tidligere er legitimert i Banken, må ha avgitt signaturprøve og være legitimert og registrert i Banken i henhold til 5 Lov om tiltak mot hvitvasking med forskrifter, før tilganger gis Kun Administrator får tilgang til administrasjonsmodulen i nettbanken. 2.2 Bestiller Bestiller oppnevnes av Kunden og er Bruker i et inngått DNB Connect abonnement. Administrator tildeler rettigheter til konto for Brukere i nettbanken En Bestiller gis fullmakt til å åpne konto og inngå avtale om produkter og tjenester som Banken tilbyr innenfor innlogget side på dnb.no. Bestiller har tilgang til alle meldinger sendt til Kundens Postkasse/Arkiv Alle produkter og tjenenester som til enhver tid er tilrettelagt for å kunne bestilles av Bestiller, etableres uten ytterligere papiravtaler og skriftlige signaturer. 2.3 Bruker Bruker er den/de personer som etter fullmakt fra Kunden gis tilgang til å opptre på vegne av Kunden i Tjenesten Administrator administrerer Brukere og tildeler rettigheter til kontoene og tjenestene i nettbanken. 3. Tilganger for Kunde/Bruker(e) 3.1 Brukere som er angitt i Tjenesteavtalen, får tildelt personlig brukerident, personlig sikkerhetskort og en PINkode. Den personlige brukeridenten, PIN-koden og koden i sikkerhetskortet må ikke oppgis eller overlates til andre. Dette gjelder også overfor Banken. 3.2 Banken vil akseptere pålogginger der oppgitt brukeridentitet og sikkerhetskode er korrekt. Brukere er selv ansvarlig for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til datafiler og/eller opplysninger som ligger på eget utstyr som vedrører tjenester fra Banken. 3.3 Det er Kundens/Brukers ansvar å påse at de interne rutiner forbundet med elektronisk betalingsformidling tilfredsstiller alminnelige krav, så vel autorisasjonsmessig som revisjonsmessig og EDB-sikkerhetsmessig. 4. Kontoinformasjon 4.1 Kontoinformasjon fra Banken vil aldri være fullt ut oppdatert. Det kan finnes innbetalinger og/eller utbetalinger, samt kanselleringer som ikke på tidspunkt for opplysninger om kontoinformasjon er tilgjengelig for Banken. Kunden er derfor selv ansvarlig for å ha fullstendig oversikt over disponibelt beløp der Bankens kontoinformasjon bare utgjør en del av informasjonen. 4.2 Kunden kan ikke holde Banken ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av unøyaktigheter, mangler og/eller feil i den elektroniske kontoinformasjonen, kansellering av forhåndsvarsling om innbetaling til konto (innkommende SWIFT). Dette gjelder både manglende dekning og avsenders egen kansellering av ordren. Herunder omfattes direkte eller indirekte tap som følge av disposisjoner Kunden har foretatt på bakgrunn av slike unøyaktigheter, mangler eller feil. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO Versjon Side 1:3

6 Avtalevilkår for DNB Connect 4.3 Likviditetsmodul Likviditetsmodulen gir Kunden tilgang til kontoinformasjonsdatabasen slik denne til enhver tid er nærmere spesifisert. Kunden angir selv hvilke kontoer som skal omfattes av kontoinformasjonen Kontoinformasjon vil omfatte Kundens DNB-konto(er) og de øvrige innenlandske og/eller utenlandske finansinstitusjoners kontoer Kunden gir Banken nødvendig fullmakt til å innhente informasjon om. Denne kontoinformasjon skal leveres på et format Banken kan behandle Banken skal ikke gjøre kontoinformasjon tilgjengelig for andre enn Kunden og Brukere, med mindre Banken er pålagt å gi slik informasjon i lov eller forskrift eller Kunden gir skriftlig samtykke Kontoinformasjon som kun gjøres tilgjengelig for Banken gjennom nettbaserte tjenester, skal ikke gjøres kjent for andre ansatte i Banken enn de ansatte som har behov for slik informasjon i forbindelse med sitt arbeid med kontoinformasjonen Ansatte i Banken som arbeider med slike tjenester, har ikke anledning til å benytte den informasjon de har tilgang til eller har fått om Kunden fra dette arbeidet ved eventuelt annet arbeid i Banken. 5. Kunden/Bruker - disposisjon av konti 5.1 Kunden er ansvarlig for skriftlig å melde endringer i brukerforholdet til Banken. Registrering av personer som Bruker(e) av Tjenesten, gir ikke vedkommende generell disposisjonsrett til Kundens kontoer ut over det som er nødvendig for å utføre de funksjoner som er omfattet av Tjenesteavtalen. Bruk av manuelle betalingstjenester som kontantuttak eller andre betalingsinstrument, må avtales særskilt mellom Kunden og Banken. 5.2 Ved Sende og hente filer (filbaserte betalingsoverføringer), kan enhver Bruker som er autorisert til å sende inn/godkjenne filer til Banken, belaste samtlige kontoer Kunden har innmeldt for belastning. 5.3 Banken forutsetter at Kunden har etablert interne rutiner, slik at kun de personer som Kunden har autorisert som Brukere kan iverksette betalingsordrer og/eller danne datafiler for oversendelse til Banken. 5.4 Kunden har ansvar for de overførte data til de er kommet frem til Banken og Banken har bekreftet at dataene er mottatt. Kunden er ansvarlig for at forsendelse av data til Banken når frem ved å kontrollere at innsendte betalingsordrer blir korrekt bekreftet. En Kunde som benytter et sikkerhetsalternativ som ikke forsegler dataoverføringer, har også ansvaret for å foreta sammenligning av innsendte og mottatte data. 5.5 En ordre oppfattes som rettmessig mottatt av Banken når ordren er registrert i Banken og godkjent av autorisert(e) Bruker(e). 6. Eksterne databaser Gjennom dnb.no/bedrift gis det tilgang til eksterne databaser eksempelvis via D&B Norge. Vi gjør oppmerksom på at disse er tilleggspriset. Priser finnes online i forbindelse med de enkelte valgene. Ved oppslag som gir personopplysninger utløses det alltid et brev til omspurte om at informasjon er innhentet. Banken er på anmodning fra omspurte pålagt å oppgi hvem som har innhentet opplysninger. 7. Behandling av betalingsordrer i Tjenesten 7.1 Betalingsordrer belastes Kundens bankkonto på den oppgitte betalingsdato dersom dette er en Bankdag. Hvis oppgitt betalingsdato ikke er en Bankdag, flyttes betalingsordrene til nærmeste påfølgende Bankdag. 7.2 Betalingsordrer med anmodning om belastning av konti i andre finansinstitusjoner enn DNB Norge og som er innlemmet i Tjenesten, vil Banken videreformidle som en overførselsinstruksjon (betalingsanmodning) til kontoførende finansinstitusjon normalt en Bankdag før angitt betalingsdato. Er overførselsinstruksjonen overført Banken samme dag som angitt betalingsdato, eller er betalingsdato ikke oppgitt, vil overførselsinstruksjonen bli videreformidlet så snart som mulig og senest første Bankdag etter mottatt ordrer. 7.3 Kunden er selv ansvarlig for å sørge for at det til enhver tid er dekning på konto for de betalingsordrer som ønskes utført. Betalingsordrer som skal belastes konto der dekning mangler, vil først bli ekspedert når kontoen får dekning. Dersom det ikke er tilstrekkelig dekning for samtlige innsendte betalingsordrer vil de eldste betalingsordrene bli prioritert. Ved flere betalingsordrer med samme betalingsdato vil de minste betalingsordrene bli ekspedert først. Hvis det ikke er dekning for et større beløp vil likevel mindre beløp som har nyere dato kunne bli ekspedert. Etter andre dag med manglende dekning blir det sendt skriftlig melding, eller SMS/e-post varsel hvis dette er valgt, om betalingsordrer som ligger med manglende dekning. Etter femte Bankdag vil betalingsordrer som fortsatt ikke har fått dekning bli kansellert. 8. Endring/kansellering av betalingsordre 8.1 I Tjenesten kan Bruker endre eller kansellere et tidligere innsendt ordrebetalingsordre inntil Bankdag før betalingsdato. Etter dette kan betalingsordreordrer normalt ikke endres eller kanselleres. 8.2 Bruker kan kansellere en overførselsinstruksjon som er sendt til Banken inntil 2-to- Bankdager betalingsdato. 8.3 I spesielle tilfeller kan Banken forsøke å tilbakekalle eller stanse betalingsordrer. Omkostninger i denne forbindelse må dekkes av Kunden. 8.4 Bankens til enhver tid gjeldende innleveringsfrister og valuteringsregler gjelder for alle betalingsordrer for bedriftskunder. For priser vises til gjeldende prisliste for bedriftskunder. 9. Melding til betalingsmottaker. Betalingsmottakers bankforbindelse har ansvaret for å underrette betalingsmottaker. Ved innenlandske overførsler til egen konto og ved lønnsoverføringer vil betalingsmottaker ikke motta melding. Kunden er i disse tilfeller selv ansvarlig for å gi betalingsmottaker nødvendig melding. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO Versjon Side 2:3

7 Avtalevilkår for DNB Connect 10. Returmeldinger til Kunden 10.1 Tjenesten gir Kunden elektronisk melding om status på innsendte betalingsordrer. Det er helt nødvendig at Kunden etablerer rutiner som kan behandle disse meldinger korrekt. Se formatbeskrivelsene som kan hentes fra For øvrig vises til Bankens Generelle regler for innskudd og betalingstjenester- Næringsforhold 11. Postkasse / Arkiv 11.1 Tilgang til Postkasse og Arkiv er standard i Tjenesten, og innebærer at tilrettelagt post fra Banken sendes elektronisk til Postkassen Ved å ta Postkasse i bruk vil du automatisk få tilgang til tjenesten Arkiv. Arkiv er et supplement til Postkasse fordi tjenesten gir søkemuligheter i Bankens arkiv. 12. Sikkerhet Kunden forplikter seg til å sørge for tilfredsstillende kontroll og sikkerhet rundt rutinen som danner og oversender betalingsordrer til Banken. 13. Kundens ansvar 13.1 Innleveringsfrister fremgår av generell informasjon på dnb.no. Betalingsordrer mottatt etter innleveringsfrist vil bli utført tidligst påfølgende Bankdag Kunden bærer selv ansvaret for tap/forsinkelser som skyldes at betalingsordren inneholder feil eller mangler, herunder også manglende dekning Det er Kundens ansvar å sørge for at bedriftens ansatte følger interne rutiner ved utstedelse av fullmakter og utøvelse av disse når avtale om produkter og tjenester inngås elektronisk med Banken. 14. Bankens ansvar 14.1 Banken er ansvarlig for å behandle/gjennomføre betalingsordrer som er levert i henhold til avtalt sikkerhetsalternativ og bekreftet av Banken For øvrig vises til Bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester-næringsforhold. 15. Endring i tjenesten Banken forbeholder seg retten til å utvide, endre eller legge ned hele eller deler av Tjenesten. Dersom Tjenesten legges ned eller tilbudet innskrenkes vesentlig skal Kunden i forkant ha minst 1-én-måneds skriftlig varsel. 16. Oppsigelse 16.1 Denne avtalen kan sies opp med 1-én-måneds skriftlig varsel. Avtalen løper alltid til et månedsskifte. Kundens oppsigelse må være mottatt senest den siste dato i en måned dersom den skal ha virkning fra derpå følgende månedsskifte. Oppsigelser mottatt etter denne dato trer i kraft ved utløpet av derpå følgende måned Dersom Kunden undergis gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, fisjon eller fusjon, eller ved andre vesentlige endringer i eierforholdet, kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning. Det samme gjelder ved mislighold av avtalen Betalingsordrer som ikke er effektuert ved opphør av avtalen, vil automatisk bli slettet. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO Versjon Side 3:3

8 Kontoavtale næringsforhold Hoveddokument - Del A Kontoavtalen gjelder for følgende innskuddskonto og betalingstjeneste(r): Kontonummer Kontotype Betalingstjeneste(r) Opplysninger om kontohaver/kontoåpner Kontohavers navn Organisasjonsnummer Post- og kontoradresse E-post Telefon Opplysninger om Banken DNB Bank ASA Besøksadresse Kontaktperson E-post og nettadresse Stranden 21, 0021 OSLO Telefon - sentralbord 03000, fra utland Tilsynsmyndighet Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo Telefon.: /- Fax: E-post: Fax 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse av innskuddskonto og bruk av betalingstjenester knyttet til kontoen. Kontohaver eller den som oppretter en konto for andre skal ved kontoopprettelsen legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene. Banken kan avslå å opprette konto, ta i mot innskudd eller utføre betalingsoppdrag når saklig grunn foreligger. Finansavtaleloven fastsetter krav til innholdet i kontoavtaler. Kontoavtalen består av følgende deler: Del A. Dette hoveddokument Del B. Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - næringsforhold Del C. Eventuelle særskilte avtalevilkår for den kontotype som kontoavtalen gjelder for Del D. Bankens gjeldende prisliste Del E. Eventuelle særskilte avtalevilkår for de(n) betalingstjeneste(r) som kontoavtalen gjelder for Del F. Blankett for disponenter og fullmaktsforhold Del G. Eventuelle andre dokumenter og avtalevilkår 2. Opprettelse av nye kontoer Dersom kontohaver oppretter nye kontoer, vil denne kontoavtalens vilkår også gjelde for de nye kontoene dersom ikke annet er avtalt. Kontohaver vil få tilsendt en bekreftelse på åpningen som dokumentasjon på denne. Bl.nr / DNB Bank ASA, 0021 Oslo, Foretaksregisteret NO MVA Side 1 av 2

9 Kontoavtale næringsforhold Hoveddokument - Del A 3. Utvidelse av kontoavtalen med nye produkter og tjenester Blir kontohaver og banken enige om å utvide (supplere) gjeldende kontoavtale med andre betalingstjenester og produkter, vil kontohaver motta gjeldende prisliste og særskilte avtalevilkår for de(n) betalingstjeneste(r) som utvidelsen gjelder for. Kontohaver vil også motta bankens alminnelige vilkår for innskudd og betalingsoppdrag såfremt vilkårene er endret siden forrige gang kontohaver mottok vilkårene. Nye alminnelige avtalevilkår som kontohaver mottar vil også gjelde for den konto og de betalingstjenester som kontohaver allerede benytter. 4. Innhenting av kundeopplysninger Opprettelse av konto og utstedelse av tilhørende betalingsinstrumenter skjer etter forutgående prøving. Banken kan i den forbindelse innhente opplysninger som belyser kundens økonomiske forhold, bl.a. hos kredittopplysningsforetak og andre offentlige kilder, øvrige banker og finansforetak. 5. Om disponenter og fullmaktsforhold De(n) som gis disposisjonsrett til kontoen (disponenter) skal legitimere seg overfor banken og bekrefte riktigheten av opplysningene. Opplysninger om disponenter og fullmaktsforhold noteres på en egen blankett og regnes som en del av kontoavtalen. 6. Bruk av elektronisk kommunikasjon og elektroniske medier Finansavtaleloven krever at kontoavtalen skal være skriftlig. Skriftlighetskravet er ikke til hinder for at avtalen kan inngås og endres ved hjelp av et elektronisk medium så fremt avtalens innhold i sin helhet er tilgjengelig før avtaleinngåelsen eller endringen. Også meldinger og annen informasjon til kontohaver i avtaleperioden, for eksempel varsel om renteendringer og kontoutskrift og informasjon om nye og eksisterende bank- og finanstjenester, vil skje ved bruk av elektronisk kommunikasjon med mindre kontohaver utrykkelig gir beskjed om at han ikke ønsker dette. Banken vil anvise nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon og elektroniske medier ved inngåelse og endring av avtaler og ved utsendelse av meldinger og annen informasjon til kontohaver. Dersom kontohaver ønsker å benytte elektronisk kommunikasjon for innsendelse av meldinger til banken, skal meldingen sendes på anvist måte til den e-postadresse som banken har oppgitt for dette formålet. 7. Spesielle vilkår 8. Anmerkninger 9. Kontohavers/Kontoåpners underskrift Kontohaver har fått anledning til å sette seg inn i kontoavtalen før den ble inngått, og bekrefter med denne underskrift å ha akseptert vilkårene i kontoavtalen. Underskrifter Kundens firmastempel og underskrift i henhold til gyldig firmaattest. Sted, dato, Signatur(er) Navn i blokkbokstaver Bankens avdelingsstempel og underskrift som bekreftelse på at underskriveren forplikter selskapet og at signaturprøver og legitimasjon er innhentet og kontrollert. Sted, dato, Underskrift Navn i blokkbokstaver Bl.nr / DNB Bank ASA, 0021 Oslo, Foretaksregisteret NO MVA Side 2 av 2

10 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - Næringsforhold Del B av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsformål, jfr finansavtaleloven 2. Innholdsfortegnelse 1. Kontoopprettelse legitimasjon 2. Kontoavtale 3. Generelt om disponering av kontoen 4. Disposisjonsrett for andre 5. Behandling av kundeopplysninger 6. Valutainnskudd kursrisiko 7. Fastrenteinnskudd 8. Renter og renteberegning. Kostnader ved å opprette, disponere eller avvikle kontoen 9. Renteberegning ved godskriving og disponering av konto (valutering) 10. Kontoinformasjon og kontroll 11. Bruk av kontoen for betalingstransaksjoner 12. Mottak av betalingsordre og overføringstid 13. Særlig om girooverføringer 14. Avvisning av betalingsordre 15. Tilbakekall av betalingsoppdrag 16. Bankens ansvar for utføring av betalingsordre 17. Feilaktig godskriving av konto eller belastning av for lite beløp. Retting 18. Feilaktig belastning av konto 19. Plikter ved bruk av betalingsinstrument 20. Feil fra kontohavers side ved utføring av betalingsordre 21. Ansvar ved andres urettmessige bruk av kontoen 22. Reklamasjon - tilbakeføring 23. Motregning 24. Midlertidig opphør av Bankens plikter (force majeure) 25. Konto som ikke brukes. Foreldelse 26. Endring av kontoavtalen 27. Kontohavers oppsigelse og heving av avtalen 28. Bankens oppsigelse og heving av avtalen 29. Om Bankens virksomhet, tillatelser og tilsynsmyndighet 30. Innskuddsgaranti 31. Definisjoner 1. Kontoopprettelse legitimasjon Ved opprettelse av konto skal oppgis kontohavers fulle navn, forretningsadresse, postadresse, organisasjonsnummer og nasjonalitet. Juridiske personer som er registrert i Foretaksregisteret, skal legge frem firmaattest som ikke er eldre enn 3 måneder. For enheter som ikke er registreringspliktige i Foretaksregisteret, skal legges frem utskrift fra Enhetsregisteret eller annet norsk eller utenlandsk offentlig register. For enheter som ikke er registrert i noe offentlig register, skal legges frem vedtekter eller lignende dokumentasjon som blant annet viser organisasjonsform, stiftelsestidspunkt samt daglig leder, forretningsfører, innehaver eller tilsvarende kontaktperson. For selskaper under stiftelse, skal det legges frem bekreftet kopi av stiftelsesdokument. Konto for juridiske personer kan åpnes av den som ifølge dokumentasjon som nevnt over har fullmakt til å åpne konto, er signaturberettiget, har prokura eller er daglig leder, eller som i følge skriftlig fullmakt fra en av de nevnte har rett til å åpne konto. Dersom Banken finner det ubetenkelig, kan konto også åpnes av andre som kan sannsynliggjøre rett til å åpne konto for den juridiske personen. Den som åpner konto på vegne av en juridisk person, skal oppgi fullt navn, adresse, fødselsnummer eller D-nummer samt legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene. Har vedkommende hverken fødselsnummer eller D-nummer skal fødselsdato, fødested, statsborgerskap og kjønn oppgis. Banken kan i så fall rekvirere D- nummer for vedkommende. Er kontohaver fysisk person, skal vedkommende i tillegg til opplysningene foran, oppgi fødselsnummer eller D-nummer. Har kontohaver hverken fødselsnummer eller D- nummer skal fødselsdato, fødested, statsborgerskap og kjønn oppgis. Banken kan i så fall rekvirere D-nummer for vedkommende. Fysiske personer skal legitimere seg med eget identitetsbevis og eventuell utskrift fra Enhetsregisteret. Ved endringer i de gitte opplysninger skal kontohaver varsle Banken så snart som mulig. Ved varsel og andre meldinger til kontohaver vedrørende kontoforholdet, er brev til den siste kjente adresse alltid tilstrekkelig. Dersom kontohaver har nettbank hos Banken, vil alle meldinger og varsler i forbindelse med kontoforholdet, herunder kontoutskrifter, bare bli sendt til nettbankens postkasse. Banken kan avslå å opprette konto eller ta i mot innskudd når saklig grunn foreligger. Dersom Banken tilbyr at en konto skal opprettes av flere i fellesskap, skal alle oppgi opplysninger og legitimere seg som nevnt ovenfor. Normalt vil bare en av kontohaverne få tilsendt kontoutskrifter. I oppgave til ligningsmyndighetene vil normalt bare en av kontohaverne bli oppgitt som kontohaver, men med anmerkning om at kontoen eies av flere. 2. Kontoavtale Kontoavtalen skal være skriftlig. Kontohaver skal få et eksemplar av avtalen enten på papir eller et varig elektronisk medium som det er inngått avtale om. Avtalevilkår, meldinger fra Banken mens avtaleforholdet løper samt annen informasjon som kontohaver har krav på vil være på norsk med mindre annet er avtalt. 3. Generelt om disponering av kontoen Kontoen kan benyttes til innskudd, uttak og betalingsoverføringer i samsvar med kontoavtalen. Kontoen føres i norske kroner med mindre annet er avtalt. Banken skal kontrollere at den som disponerer kontoen er berettiget til det. Vedkommende skal bekrefte transaksjonen ved sin underskrift, eventuelt ved bruk av betalingsinstrument på den måte som er avtalt. Ved disponering av kontoen kan Banken kreve nødvendig legitimasjon. Bl.nr / DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO Side 1 av 6

11 Banken kan avslå å utføre en ordre dersom den er i tvil om vedkommendes disposisjonsrett til kontoen. Kontohaver har ikke rett til å belaste kontoen for større beløp enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt. Uberettiget belastning skal kontohaver dekke inn umiddelbart. Innskudd i kontanter kan disponeres senest virkedagen etter at beløpet er mottatt av Banken. Ved betalingsoverføringer til kontohaver vil Banken gjøre det overførte beløpet disponibelt for kontohaver umiddelbart etter at det er godskrevet Bankens konto, med mindre det er avtalt særskilt bindingstid eller oppsigelsesfrist. Ved uttak av større beløp eller ved uttak i utenlandsk valuta, kan ekspedisjonsstedet likevel kreve forhåndsvarsel av hensyn til egen kontantbeholdning eller av sikkerhetsmessige grunner. Kontohaver kan kreve kontoen sperret, for eksempel fordi det er fare for at andre enn kontohaver eller disponent kan belaste kontoen på uberettiget måte. 4. Disposisjonsrett for andre Kontohaver, herunder den som har rett til å åpne konto på vegne av en juridisk person, kan gi ansatte hos kontohaver eller andre rett til å disponere kontoen. Slik fullmakt skal normalt gis skriftlig. Disponenten skal oppgi fullt navn, adresse, fødselsnummer eller D-nummer til Banken, samt legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene. Har vedkommende verken fødselsnummer eller D-nummer skal fødselsdato, fødested, statsborgerskap og kjønn oppgis. Banken kan i så fall rekvirere D- nummer for vedkommende. Disponenten har samme rett til å disponere kontoen og få innsyn i kontoforholdet som kontohaver selv, med mindre annet er avtalt mellom kontohaver og Banken eller fremgår av fullmakten. Kontohaver svarer fullt ut for disponentens bruk av kontoen, herunder overtrekk. Dette utelukker ikke at disponenten kan bli ansvarlig for overtrekk på erstatningsrettslig grunnlag. Kontohaver kan tilbakekalle eller endre andres disposisjonsrett til kontoen ved melding til Banken. Slikt tilbakekall eller endring skal normalt skje skriftlig. Kontohaver skal medvirke til at eventuelle betalingsinstrumenter som disponenten har mottatt for å disponere kontoen blir levert tilbake til Banken eller sikret på annen måte slik at disponenten ikke lenger har mulighet til å disponere over kontoen. 5. Behandling av kundeopplysninger SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) Ved utføring av betalingsoppdrag til eller fra utlandet, vil nødvendige kundeopplysninger for å gjennomføre oppdraget bli utlevert utenlandsk bank eller dennes medhjelper, f.eks. SWIFT. Det vil være reglene som gjelder for vedkommende utenlandske bank eller dens medhjelper som regulerer i hvilket omfang kundeopplysninger fra betalingstransaksjonen kan bli utlevert til offentlige myndigheter eller andre organer. Opplysninger kan for eksempel bli utlevert med grunnlag i mottakerlandets skatte- og avgiftslovgivning eller annen lovgivning som beskytter viktige samfunnsinteresser så som tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering. 6. Valutainnskudd kursrisiko Innskudd og overføringer til kontoen i utenlandsk valuta, regnes om til norske kroner før inngang på konto med mindre det er avtalt at kontoen skal føres i utenlandsk valuta. Dersom det er avtalt at innskuddet skal føres i utenlandsk valuta, er det kontohaver som får gevinsten eller tar tapet for svingninger i kursen hvis beløpet skal utbetales eller overføres i annen valutasort enn kontoen lyder på. Ved veksling vil Banken benytte den til enhver tid gjeldende markedskurs for den aktuelle valutasort, med mindre annet er avtalt. Ved betaling fra utlandet kan det påløpe omkostninger avhengig av beløpets størrelse, betalingstjeneste og om beløpet skal veksles. Disse omkostningene fremgår av prislisten. 7. Fastrenteinnskudd Er det avtalt fastrenteinnskudd for et bestemt beløp i en bestemt periode, kan kontohaver ikke ta ut midlene før perioden er utløpt. Dersom kontohaver bryter avtale om fastrenteinnskudd ved å kreve uttak av midlene eller deler av dem før den avtalte periode er utløpt, vil Banken kreve vederlag etter den til enhver tid gjeldende prisliste i Banken om ikke annet er avtalt. 8. Renter og renteberegning. Kostnader ved å opprette, disponere eller avvikle kontoen Rente fremgår av Bankens prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Renter godskrives ved årsskiftet, med mindre annet fremgår av prislisten, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Kostnader ved å opprette, ha, disponere eller avvikle kontoen fremgår av Bankens prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Ved overtrekk av kontoen kan Banken beregne overtrekksrente etter Bankens til enhver tid gjeldende rentesatser for dette og som er inntatt i prislisten. Dersom kontohaveren har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp på kontoen og i god tro har belastet kontoen for større beløp enn disponibelt, kan Banken likevel ikke kreve overtrekksrente av kontohaveren før kontohaveren har fått rimelig tid til å rette på forholdet. Bankens renter, rentemarginer og andre priser kan endres til ugunst for kontohaver. Banken skal sende kontohaver skriftlig varsel om endringen. Varselet skal så vidt mulig sendes før endringen. Varsel kan unnlates for kontoer som ikke er driftskonto eller lignende brukskonto, når saldo på konto utgjør mindre enn kr Er det avtalt at renten skal være bundet i et bestemt tidsrom, vil innskuddet når tidsrommet er utløpt, forrentes etter de regler som gjelder for driftskonto og med samme adgang til renteendring, med mindre annet fremgår av avtalen. Kostnader ved bruk av avtalte tjenester belastes den aktuelle konto. Det samme gjelder eventuelle påløpte overtrekksrenter og purregebyr. Skal Kontohaver i egenskap av betalingsmottaker dekke kostnader forbundet med en betalingsoverføring, kan Banken trekke kostnadene i det overførte beløpet. Er det inngått avtale om fakturering, kan Banken trekker det akkumulerte beløpet direkte fra kontoen. Kontohaver kan ved henvendelse til Banken få skriftlig informasjon om rentevilkår og priser for alternative typer innskuddskontoer som Banken tilbyr. 9. Renteberegning ved godskriving og disponering av konto (valutering) Ved innskudd i kontanter vil Banken beregne renter av beløpet fra og med virkedagen etter at beløpet er mottatt. Ved annen godskriving av konto vil Banken beregne renter av beløpet fra og med den virkedag det er mottatt av Banken. Ved uttak i kontanter eller annen belastning av konto vil Banken beregne renter til og med kalenderdagen før konto belastes. Bl.nr / DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO Side 2 av 6

12 10. Kontoinformasjon og kontroll Banken sender kontohaveren skriftlig kontoutskrift etter nærmere avtale. Kontoutskriften inneholder saldo og alle bevegelser på kontoen siden forrige utskrift. Kontobevegelsene vil blant annet inneholde en referanse slik at betalingstransaksjonen kan identifiseres, informasjon om betaler eller betalingsmottaker der dette er mulig, overført beløp i den valuta kontoen ble belastet eller godskrevet, gebyrer for transaksjonen, eventuell vekslingskurs og dato for beregning av renter. Kontoinformasjonen vil bli stilt til kontohavers rådighet på den måte som er avtalt og på en slik måte at kontohaver kan lagre og reprodusere informasjonen uendret. Kontoinformasjon kan også bli gitt på annen måte, for eksempel som en del av andre tjenester, herunder kvitteringer for bruk av tjenester, automatiserte telefontjenester, nettbank og så videre. Banken kan anvise nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon. Kontohaver skal snarest mulig kontrollere at opplysningene fra Banken om kontoforholdet er overensstemmende med kontohavers egne opplysninger eller noteringer. Ved uoverensstemmelser skal kontohaver varsle Banken uten ugrunnet opphold. Reklamasjonsfrist i tilfelle uautoriserte belastninger se eget punkt i denne avtale. 11. Bruk av kontoen for betalingstransaksjoner Kontoen kan brukes til betalingstransaksjoner. Kontoen kan disponeres ved bruk av de betalingsinstrumenter som Banken til enhver tid tilbyr sine kunder og som Banken og kontohaver har inngått nærmere avtale om. Banken kan ikke uten saklig grunn avslå søknad fra kontohaver om å få disponere kontoen med bestemte betalingsinstrumenter. Beløpet angitt i betalingsordren vil bli overført til det kontonummer som er oppgitt i ordren. Dette gjelder også i de tilfeller oppgitt kontonummer tilhører en annen enn den mottaker (person/foretak) som er oppgitt med navn og adresse i betalingsordren. Banken kan sperre kontoen for betalingstransaksjoner generelt eller for bruk med et bestemt betalingsinstrument hvis Banken antar at det er konkret fare for misbruk, enten av kunden selv eller av en uberettiget tredjemann. Banken kan også sperre kontoen for bruk med bestemte betalingsinstrumenter hvis det oppdages sikkerhetsmessige svakheter ved betalingsinstrumentet eller dersom det er mistanke om at tjenesten generelt kan bli utsatt for svindelforsøk. Ved opphør av kontoforholdet eller avtaleforholdet for den enkelte betalingstjeneste, eller hvis Banken på annet saklig grunnlag forlanger det, skal kontohaver straks tilbakelevere eventuelle ubenyttede sjekkblanketter, kort og andre betalingsinstrumenter knyttet til kontoen. 12. Mottak av betalingsordre og overføringstid En betalingsordre anses mottatt av Banken på det tidspunktet Banken mottar alle opplysningene som er nødvendig for å gjennomføre betalingen. Betalingsordre som ikke er levert til Banken på en virkedag, anses mottatt påfølgende virkedag. Mottar Banken betalingsordren etter den innleveringsfrist som er oppgitt i prislisten for den enkelte betalingstjeneste, anses betalingsordren mottatt den påfølgende virkedag. Hvis en betalingsordre først skal gjennomføres på en bestemt dag eller ved utløpet av en bestemt periode, eller på den dagen da betaleren har stilt midler til rådighet for Banken, skal betalingsordren anses mottatt den avtalte dagen hvis dette er en virkedag, og ellers den påfølgende virkedagen. Banken vil starte behandlingen av en betalingsordre samme dag som ordren anses mottatt. Banken kan likevel la være å behandle ordren før det er dekning på konto for overføringsbeløpet med tillegg av avtalte priser og kostnader. Mottatte betalingsordre som ikke skal utføres straks, vil bli utført selv om det i tiden mellom ordren er gitt og oppdraget skal utføres inntreffer forhold som gjør at vedkommende ikke kunne ha gitt ordren. Dette kan for eksempel gjelde der ordren er gitt av en fullmektig og fullmakten deretter opphører, kontohaver dør etter at ordren er gitt med videre. Kontohaver kan likevel tilbakekalle eller stanse ordren etter reglene i punkt om tilbakekall av betalingsordre. Etter at kontoforholdet er opphørt, vil en tidligere innlagt betalingsordre ikke bli gjennomført. Ved flere betalingsordre som skal utføres samme dag, har Banken intet ansvar for i hvilken rekkefølge betalingene blir belastet kontoen, eventuelt hvilke betalinger som ikke blir gjennomført på grunn av manglende dekning. Banken vil overføre beløpet angitt i betalingsordren til betalingsmottakerens bank senest innen utløpet av virkedagen etter at betalingsordren anses mottatt etter reglene over. Overføringstiden kan forlenges med én virkedag for papirbaserte betalingstransaksjoner. For betalingstransaksjoner i norske kroner i Norge vil beløpet dessuten godskrives betalingsmottakers bank samme dag som betalerens konto belastes. Frem til 1. januar 2012 gjelder dette ikke for papirbaserte betalingstransaksjoner. Ved betalingstransaksjoner til konto i samme bank som kontohaver, vil beløpet bli godskrevet mottakers konto samme dag som betalingsordren anses mottatt etter reglene over. Dersom betalingsmottaker ikke har konto i bank, vil Banken stille beløpet til mottakers disposisjon innen utløpet av virkedagen etter at betalingsordren anses mottatt. Frem til 1. januar 2012 kan overføringstiden for betalinger til utlandet eller betalinger i Norge i utenlandsk valuta være inntil tre dager, og inntil fire dager for papirbaserte betalingstransaksjoner. Se likevel bestemmelsene nedenfor om lengre overføringstid for betalinger til utlandet. For betalinger fra Norge til land i EØS-området med andre valutaer enn euro vil overføringsbeløpet bli godskrevet mottakers bank innen fire virkedager fra betalingsordren anses mottatt. Overføringstiden kan forlenges med én virkedag for papirbaserte betalingstransaksjoner. For betalinger til land utenfor EØS-området, vil beløpet normalt bli godskrevet mottakers bank innen åtte virkedager fra betalingsordren anses mottatt, med mindre det er avtalt lengre overføringstid. Ved betalingstransaksjoner der Banken må foreta valutaomregning mellom andre valutaer enn norske kroner og euro, vil overføringstiden kunne bli lengre enn nevnt foran. Banken ansvarlig for korrekt gjennomføring av en betalingstransaksjon inntil mottakers bank har mottatt det overførte beløpet. For belastningstransaksjoner iverksatt av eller via betalingsmottakeren, er betalingsmottakerens bank ansvarlig for at belastningsordren blir korrekt oversendt til betalers bank. Ved betalingsoverføringer til kontohaver vil Banken stille det overførte beløpet til rådighet på kontohavers konto umiddelbart etter at Bankens egen konto er godskrevet. Ved overføringer i annen valuta, vil kontohavers konto godskrives så snart valutaveksling er gjennomført. Bl.nr / DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO Side 3 av 6

13 13. Særlig om girooverføringer Ved bruk av standardiserte giroblanketter (blanketter påført betegnelsen GIRO) kan kontohaver overføre beløp i norske kroner til betalingsmottaker. Overføringsbeløpet vil bli belastet kontohavers konto i Banken og overført til betalingsmottakers konto eller utbetalt mottaker kontant i form av en utbetalingsblankett (Giro Utbetaling). Alternativt til belastning av kontohavers konto, kan giroblanketten benyttes ved kontant innbetaling til Banken. Blanketten fylles ut av kontohaver (betaler) i samsvar med anvisningene. Giroblanketten innleveres Banken i åpningstiden eller på annen måte i henhold til Bankens til enhver tid gjeldende rutiner for innlevering og mottak av giroblanketter. Har Banken påtatt seg et betalingsoppdrag som er gitt ved bruk av giroblankett, vil beløpet normalt bli godskrevet betalingsmottakers bank innen utløpet av andre virkedag etter at giroblanketten blir mottatt av Bankens registreringssentral for giroblanketter. Ved ugyldig eller manglende kontonummer, vil en utbetalingsanvisning (Giro Utbetaling) med det aktuelle overføringsbeløp bli sendt den mottaker som er oppgitt med navn og adresse på giroblanketten. Giro innlevert i Banken og stemplet med betalt eller lignende bekreftelse, kan ikke tilbakekalles. Det vises også til punkt om tilbakekall av betalingsoppdrag. 14. Avvisning av betalingsoppdrag Banken kan avvise betalingsordre dersom ikke alle vilkårene i kontoavtalen (herunder vilkår for den enkelte betalingstjeneste) er oppfylt eller det er bestemt i eller i medhold av lov. Avvisningsgrunn vil typisk være at det ikke er dekning på kontoen for det beløp som skal belastes, betalingsordren mangler nødvendige opplysninger for å kunne gjennomføres eller kontoforholdet i Banken er opphørt eller sperret. Betaler vil bli underrettet om avvisningen og hvis mulig, om grunnen til den og om fremgangsmåten for å rette eventuelle faktiske feil som ledet til avvisningen, med mindre annet er bestemt i eller i medhold av lov. Underretningen gis eller gjøres tilgjengelig for betaler på avtalt måte og innenfor de frister som gjelder for overføring av beløpet. Banken kan kreve gebyr for underretningen dersom avvisningen skyldes betalers forhold. En betalingsordre som er avvist regnes som ikke mottatt. Dersom Banken gjennomfører dekningskontroll og det ikke er dekning på kontoen på belastningsdag, kan Banken likevel i inntil 5 påfølgende virkedager forsøke å belaste kontoen (med dekningskontroll). 15. Tilbakekall av betalingsoppdrag Betaler kan ikke tilbakekalle en betalingsordre etter at den er mottatt av Banken. For betalingsordre som skal gjennomføres på en senere dag, kan betaler likevel tilbakekalle betalingsordren inntil utgangen av virkedagen før den avtalte betalingsdagen. En betalingsordre kan heller ikke tilbakekalles dersom Banken har eller kan anses å ha bekreftet overfor mottaker at betalingen vil bli gjennomført. Fullmakter til enkeltstående betalingstransaksjoner som skal iverksettes av eller via betalingsmottakeren, kan ikke tilbakekalles etter at kunden har meddelt sitt samtykke til transaksjonen til betalingsmottakeren. Transaksjoner som skal iverksettes på grunnlag av direkte debiteringstjenester, for eksempel AvtaleGiro kan likevel tilbakekalles innen utgangen av virkedagen før den avtalte belastningsdagen. For tilbakekall av sjekker gjelder reglene i sjekkloven. Dersom oppdraget tilbakekalles er Banken ikke ansvarlig for eventuell forsinkelsesrente, inkassogebyrer med videre som betalingsmottaker krever på grunn av tilbakekallet. For bestemte typer betalingsordre kan det fremgå av vilkårene at betaleren ikke kan kreve tilbakekall/endring, eller det kan gjelde avvikende regler for tilbakekall for enkelte betalingstjenester, se vilkårene for disse. 16. Bankens ansvar for utføring av betalingsoppdrag Banken er ansvarlig overfor kontohaver for korrekt gjennomføring av betalingstransaksjonen, med mindre Banken kan sannsynliggjøre at mottakerens bank har mottatt beløpet innen utløpet av overføringstiden. Er Banken ansvarlig, skal den uten ugrunnet opphold overføre beløpet for betalingstransaksjonen til kontohaver og eventuelt gjenopprette tilstanden på kontohavers konto slik den ville vært om den mangelfullt gjennomførte betalingstransaksjonen ikke hadde funnet sted, herunder dekke kontohavers rentetap. Bankens ansvar omfatter ikke kontohavers indirekte tap med mindre Banken har utvist grov uaktsomhet og dette er årsak til tapet. Bankens ansvar etter avsnittet over er betinget av at kontohaver reklamerer uten ugrunnet opphold etter at kontohaver ble eller burde blitt kjent med forholdet, og senest 3 måneder etter betalingstransaksjonen skulle vært gjennomført. Forsinkelse eller manglende gjennomføring av betalingstransaksjonen etter at beløpet er korrekt overført til betalingsmottakers bank er et forhold mellom mottaker og dennes bank. Kontohaver har ikke rett til tilbakebetaling etter finansavtaleloven 33a. Banken er ikke ansvarlig for tap ved forsinkelse som skyldes forhold på kontohavers side. 17. Feilaktig godskriving av konto eller belastning av for lite beløp.retting Dersom kontoen uriktig er godskrevet eller ved en feil er belastet med for lite beløp, og dette skyldes feil hos Banken, en annen bank eller en av Bankenes medhjelpere, kan feilen rettes ved å belaste eller etterbelaste kontoen innen utløpet av tredje virkedag etter at godskrivingen eller feilbelastningen skjedde. Bankens adgang til retting av feil gjelder ikke dersom godskriving av kontoen er skjedd i samsvar med oppdrag fra en tredjeperson. Hvis godskrivingen eller feilbelastningen har sammenheng med straffbart forhold fra kontohavers side, eller fra en annen som har rett til å disponere kontoen, kan Banken foreta retting også etter tredagersfristen. Ved slik feil vil Banken underrette kontohaver uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at kontohaver har fått uriktige opplysinger om disponibelt beløp på kontoen. At Banken ikke har adgang til å foreta retting ved belastning av kontoen, er ikke til hinder for at Banken kan kreve tilbakesøking eller etterbelastning etter alminnelige regler. Bl.nr / DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO Side 4 av 6

14 18. Feilaktig belastning av konto Hvis Banken ved en feil har belastet kontoen, skal den uten ugrunnet opphold godskrive kontoen for et tilsvarende beløp. Ved slik feil vil Banken underrette kontohaver uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at kontohaver har fått uriktige opplysinger om disponibelt beløp på kontoen. Banken skal videre erstatte rentetap og annet direkte tap som er oppstått ved den feilaktige belastningen. Banken svarer ikke for indirekte tap. 19. Plikter ved bruk av betalingsinstrument Kontohaver skal bruke betalingsinstrumenter i samsvar med vilkårene for utstedelse og bruk. Kontohaver skal ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte de personlige sikkerhetsanordningene knyttet til betalingsinstrumentet så snart instrumentet er mottatt. Kontohaver vil ved inngåelse av avtalen og mens avtaleforholdet løper kunne motta informasjon fra Banken med råd om oppbevaring av betalingskortet, personlig kode eller annen lignende sikkerhetsprosedyre samt råd om hvilke koder som ikke bør velges, informasjon om de beløpsgrenser som er fastsatt for bruksområder som betalingskortet kan benyttes til samt fremgangsmåten ved melding om tap av betalingskortet og/eller personlig kode. Hvis kontohaver får mistanke om eller blir oppmerksom på tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse av betalingsinstrumentet, eller på urettmessig bruk, skal kontohaver uten ugrunnet opphold underrette Banken eller den Banken har oppgitt. Etter at slik underretning er gitt, vil Banken hindre bruk av et betalingsinstrument. Banken skal oppbevare og dokumentere alle slike underretninger fra kontohaver i 18 måneder fra underretning er gitt. 20. Feil fra kontohavers side ved utføring av betalingsordre Banken har intet ansvar for feil fra kontohaver da betalingsordren ble gitt, for eksempel feil mottakerkonto, feil KID-nummer eller tastefeil i nettbank. Finansavtaleloven 43a gjelder ikke. Selv om Banken ikke er ansvarlig for at en betaling er blitt overført til feil person som følge av feil kontonummer, vil Banken likevel treffe rimelige tiltak for å få beløpet tilbakeført. Banken kan kreve gebyr av kontohaver for slik bistand. Gebyret fremgår av Bankens prisliste. 21. Ansvar ved andres urettmessige bruk av kontoen Banken er ansvarlig for uautoriserte uttak eller annen belastning (betalingstransaksjoner) av kontoen med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. Betalingstransaksjonen anses som uautorisert hvis kontohaver eller noen som etter kontoavtalen har rett til å belaste kontoen, ikke har godkjent den, enten før eller etter at transaksjonen ble gjennomført. Banken svarer ikke for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingsinstrument og der tapet/tyveriet kan tilskrives kontohaver som uaktsomt. Det samme gjelder for betalingstransaksjoner eller uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument der kontohaver har mislyktes i å beskytte personlige sikkerhetsanordning og dette kan tilskrives kontohaver som uaktsomt. Kontohavers ansvar etter forrige avsnitt er ikke begrenset til disponibelt beløp på kontoen på belastningstidspunktet. Er misbruk skjedd ved bruk av elektroniske betalingsinstrumenter, kan ansvaret overstige de belastningsgrenser som gjelder for den eller de bruksmåter som er benyttet. Kontohaver svarer ikke for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet betalingsinstrument etter at kontohaver har underrettet Banken i samsvar med punkt 19 foran, med mindre kontohaver har muliggjort misbruket ved grov uaktsomhet eller forsett. Kontohaver er heller ikke ansvarlig hvis Banken ikke har sørget for at kontohaver kan foreta slik underretning, jf. finansavtaleloven 34 annet ledd annet punktum. Uten hensyn til reglene foran, kan Banken holde kontohaveren ansvarlig for tap som skyldes at kontohaveren eller noen som etter kontoavtalen har rett til å belaste kontoen, har utvist eller medvirket til svik mot Banken. Kontohaver er ansvarlig for andres urettmessige uttak eller annen belastning så fremt den som har foretatt disposisjonen, har legitimert seg i samsvar med reglene i kontoavtalen, og belastningen har vært mulig som følge av forsett eller uaktsomhet fra kontohaveren eller fra noen som etter kontoavtalen har rett til å belaste kontoen. Ansvaret ved misbruk av betalingskort er regulert i de særlige vilkår som gjelder for betalingskort. 22. Reklamasjon - tilbakeføring Bestrider kontohaveren å ha ansvar for en belastning etter ansvarsreglene over, skal Banken tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra belastningstidspunktet, forutsatt at kontohaveren setter frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at denne ble eller burde ha blitt kjent med forholdet, og senest 3 måneder etter belastningstidspunktet. Banken skal snarest mulig ta stilling til reklamasjonskravet. Finansavtaleloven 35 femte ledd og 37 annet og tredje ledd kommer ikke til anvendelse. Dersom kontohaver mistenker at han kan ha blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med belastningen, kan Banken kreve at kontohaver anmelder forholdet til politiet. 23. Motregning Banken kan motregne ethvert krav den har mot kontohaver mot innestående på alle kontohavers kontoer i Banken, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Banken kan i alle tilfeller motregne mot innestående på kontoen(e) for krav som er oppstått som følge av straffbart forhold. Banken kan utøve tilbakeholdsrett (sperre konto) på samme vilkår som for motregning. 24. Midlertidig opphør av Bankens plikter (force majeure) Bankens plikter etter denne avtalen herunder utbetalings- og belastningsplikten opphører midlertidig dersom det inntrer usedvanlige omstendigheter utenfor Bankens kontroll, så som force majeure eller lignende tilstand (for eksempel krigsutbrudd, streik, boikott, blokade eller lockout) og som Banken ikke kunne forutse eller unngå følgende av og som umuliggjør oppfyllelsen. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagt Banken i eller i medhold av lov. Banken er ikke ansvarlig for tap som skyldes en slik ekstraordinær situasjon. 25. Konto som ikke brukes. Foreldelse Er det ikke satt inn eller tatt ut noe på kontoen i løpet av ti år, skal Banken i rekommandert brev til kontohaverens sist kjente adresse gi melding om at innskuddet og renter vil kunne foreldes. Meldingen skal angi når foreldelsesfristen begynner å løpe, når fristen vil løpe ut og hva som kreves for å avbryte fristen. Nødvendige kostnader for å komme i kontakt med kontohaveren kan belastes kontoen. Bl.nr / DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO Side 5 av 6

15 26. Endring av kontoavtalen Banken kan ensidig endre kontoavtalen til ugunst for kontohaver, om mulig med forutgående varsel. Kontohaver anses å ha godtatt endringene når han fortsetter å bruke Bankens tjenester. 27. Kontohavers oppsigelse og heving av avtalen Kontohaveren kan uten forhåndsvarsel si opp kontoavtalen, med mindre annet særskilt er avtalt for den enkelte konto eller betalingstjeneste. Kontohaver skal i så fall straks få utbetalt pengene på kontoen med påløpte renter, men med fradrag for eventuelt avtalt vederlag for avvikling av kontoforholdet. Ved uttak av større beløp eller ved uttak i utenlandsk valuta, kan ekspedisjonsstedet likevel kreve forhåndsvarsel av hensyn til egen kontantbeholdning eller av sikkerhetsmessige grunner. Kontohaver kan heve avtalen dersom det fra Bankens side foreligger vesentlig brudd på kontoavtalen. Krav om heving må fremsettes innen rimelig tid etter at kontohaveren ble eller burde ha blitt klar over hevingsgrunnen. Ved oppsigelse fra kontohaver etter varsel fra Banken om endringer i kontoavtalen til ugunst for kunden eller ved heving, skal kontohaveren få utbetalt pengene på kontoen med påløpte renter. Ved kontohavers oppsigelse kan Banken kreve eventuelt avtalt vederlag og andre faktiske kostnader for avvikling av forholdet. Tilsvarende oppsigelses- og hevingsrett gjelder for avtale om særlige tjenester knyttet til en konto. 28. Bankens oppsigelse og heving av avtalen Banken kan uten forhåndsvarsel skriftlig si opp avtalen dersom det foreligger saklig grunn og det ikke er avtalt bindingstid for innskuddet. Grunnen til oppsigelsen skal opplyses på forespørsel. Ved slik oppsigelse fra Bankens side skal kontohaveren få utbetalt pengene på kontoen med påløpte renter og uten fradrag for eventuelt avtalt vederlag for avvikling av kontoforholdet. Kontohaver har i så fall ingen rett til tilbakebetaling av eventuell forhåndsbetalt periodeavgift for betalingstjenester. Banken kan skriftlig heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kontohaverens side. Grunnen til hevingen skal opplyses. Tilsvarende oppsigelses- og hevingsrett gjelder for avtale om særlige tjenester knyttet til en konto. 29. Om Bankens virksomhet, tillatelser og tilsynsmyndighet Bankens hovedaktivitet er bank- og finansieringsvirksomhet, med konsesjon fra Finansdepartementet etter bank- og finanslovgivningen. Banken står under tilsyn av Kredittilsynet og er registrert i bl. a. Foretaksregisteret. Bankens foretaksnummer fremgår av Bankens avtaler og på Bankens nettsider. Banken er ikke merverdiavgiftspliktig med hensyn til kontohold og betalingstjenester. Bankens virksomhet med mottak av innskudd, kontohold og ytelse av betalingstjenester er bl.a. regulert i forretningsbankloven/sparebankloven, finansieringsvirksomhetsloven, banksikringsloven, betalingssystemloven og finansavtaleloven. Disse lovene er elektronisk tilgjengelig på Innskuddsgaranti Etter lov av 6. desember 1996 nr 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv av finansinstitusjoner, er Banken obligatorisk medlem av Bankenes sikringsfond. Etter loven er innskudd i de nevnte banker garantert av sikringsfondet med inntil 2 millioner kroner i sum for den enkelte innskyter. Maksimumsbeløpet på 2 millioner kroner gjelder selv om innskyteren har flere kontoer i Banken. Dette gjelder uavhengig av om kontoen er en konto under merkenavnet DNB eller Cresco, da alle disse kontoene er kontoer i DNB Bank ASA. Det skal gjøres fradrag for innskyterens eventuelle gjeld til Banken, dersom gjelden er forfalt til betaling og Banken har rett til slik motregning etter alminnelige rettsregler. Garantien fra Bankenes sikringsfond blir effektiv dersom Banken selv skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser. 31. Definisjoner Næringsdrivende: Betalingsoppdrag: Betalingsinstrument: Virkedag: Bankdag: Banken: alle som ikke er forbruker. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsformål, jfr finansavtaleloven 2. oppdrag om uttak eller overføring av betalingsmidler. nettbank, betalingskort, giroblankett, sjekk eller annet særskilt hjelpemiddel for uttak eller overføring av betalingsmidler hver av ukedagene fra og med mandag til og med fredag med unntak av helligdager og offentlige høytidsdager. en kalenderdag som er en virkedag både i Norge og i landet hvor utbetalingen skal finne sted. DNB Bank ASA Bl.nr / DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO Side 6 av 6

16 Avtale om skattetrekkskonto Del C av kontoavtalen Kontohaver: Kontonummer: Konto for belastning av omkostninger: Avtalevilkår for skattetrekkskonto 1. Kort beskrivelse av skattetrekkskonto Skattetrekkskonto er en særskilt innskuddskonto for arbeidsgivers forskuddstrekk i henhold til lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) 11. Etter skattebetalingsloven er skattemidler å betrakte som offentlige midler, og kontoen vil derfor bli sperret for andre uttak enn betaling til skatte- og avgiftsdirektoratet. 2. Avtaleinngåelse Ved opprettelse av skattetrekkskonto skal kontohaver gi alle opplysninger som er nødvendig for opprettelse av kontoen eller som banken er pålagt av myndighetene å innhente. Avtalevilkårene suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - næringsforhold. Ved eventuell motstrid går Avtalevilkår for skattetrekkskonto foran Generelle regler for innskudd og betalingstjenester - næringsforhold. 3. Kostnader ved bruk av kontoen mv Kostnadene ved å etablere, ha og bruke kontoen fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Kostnadene vil bli belastet den konto som er angitt. Skattetrekkskontoen kan ikke benyttes for belastning av slike kostnader. 4. Innskudd på konto Skattetrekkskonto kan kun godskrives med beløp trukket i henhold til skattebetalingsloven. De trukne beløp tilhører skatte- og avgiftskreditorene. Eventuell renteavkastning på kontoen tilhører kontohaver. 5. Disponering av konto og ansvar ved misbruk Med mindre skatteoppkreverens samtykke foreligger, forplikter kontohaver seg til ikke å disponere over skattetrekkskontoen på annen måte enn ved overføring til skatteoppkreveren, eller til tilsvarende konto i annen bank. Eventuell renteavkastning kan likevel disponeres av kontohaver. Kontohaver er ansvarlig for og plikter å forvisse seg om at enhver disponering av midler på skattetrekkskontoen skjer overensstemmende med myndighetenes regler. Dersom kontohaver ved urettmessig disponering over kontoen eller på annen måte bringer banken i ansvar, kan banken motregne det aktuelle beløp mot innestående på andre kontoer kontohaver har i banken. 6. Motregning Banken kan motregne ethvert krav mot kontohaveren i disponible midler på skattetrekkskontoen. Banken kan således motregne i eventuell renteavkastning, midler som kontohaveren har rett til å disponere over etter samtykke fra skatteoppkreveren og innestående midler etter at kontohavers trekkansvar etter skattebetalingsloven 11 er opphørt. Banken kan utøve tilbakeholdsrett (sperre skattetrekkskontoen) på samme vilkår som for motregning. 7. Bankens kontroll Etter skattebetalingslovens 11 har banken en selvstendig plikt til å hindre urettmessige disposisjoner av midler som er satt inn på skattetrekkskonto. Dersom banken er i tvil om den aktuelle disponering av kontoen er i overensstemmelse med myndighetenes regler, har banken rett til å nekte å utføre disposisjonen inntil forholdene er avklart. Eventuelt kan banken selv ta kontakt med skatteoppkreveren eller andre for å avklare forholdet Underskrifter Kundens firmastempel og underskrift i henhold til gyldig firmaattest. Avtalevilkår for skattetrekkskonto er lest og akseptert. Bankens avdelingsstempel og underskrift som bekreftelse på at underskriveren forplikter selskapet og at signaturprøver og legitimasjon er innhentet og kontrollert. Sted, dato Sted, dato Underskrift(er) Navn i blokkbokstaver: Underskrift Navn i blokkbokstaver: Bl.nr DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO

17 Avtalevilkår for Partner Bedrift VISA 1. Partner Bedrift VISA heretter kalt Kortet, er et nasjonalt og internasjonalt betalingskort som kan brukes til kjøp av varer og tjenester i betalingsterminaler merket BankAxept, samt alle VISA brukersteder over hele verden. I kombinasjon med kjøp av varer og tjenester ved bruk av betalingsterminaler merket "kort og kontant" vil man dessuten ha mulighet til å ta ut kontanter. Kortet kan også benyttes til kontantuttak i minibanker i Norge, samt banker og minibanker merket med VISA. I tillegg kan det benyttes for innskudd i egne automater. *) 2. Definisjoner: Bedriften/Kunden: Innehaver av den bankkonto Kortet er knyttet til. Kortholder: Den person som Kortet er utstedt til. Banken: DNB Bank ASA PIN-kode: Personlig sikkerhetskode til bruk i minibanker og betalingsterminaler. 3. Kortet er et betalingsmiddel knyttet til en bankkonto. Det gir således bare råderett over midler som er til disposisjon på kontoen, og kun innenfor de beløpsgrenser som gjelder til enhver tid. Banken forbeholder seg rett til å endre beløpsgrensene. Ved betaling av varer og tjenester eller ved uttak av kontanter med VISA-kort, skal dessuten brukerstedet, etter VISAs internasjonale bestemmelser, foreta fastsatte kontroller. Ved bruk i utlandet gjelder Norges Banks valutabestemmelser. Når Kortet benyttes som VISA-kort utenom Norge, blir beløpet omregnet fra brukerlandets valuta til norske kroner på oppgjørsdag i VISA International. Omregningskurs på VISA-transaksjoner er den markedskurs VISA International oppnår dagen før avregning, pluss en omregningsavgift, som fremkommer av Bankens til enhver tid gjeldende prisliste for bedriftskunder. For øvrig vises det til de alminnelige vilkår for innskuddskonto. 4. Kortet utstedes med 3 års gyldighet, og vil bli fornyet dersom det ikke er oppsagt 1 - en - måned før gyldighetstidens utløp. 5. Kortet utstedes med en tilhørende PIN-kode, og Kortholders navn og Kundens kontonummer preget på Kortet. Kortet må signeres av Kortholder. Kortet og koden er personlig og skal kun brukes av Kortholder. 6. Kortet er Bankens eiendom og må på forlangende leveres tilbake. 7. Kortet er tilknyttet Kundens bankkonto. Det inngås særskilt avtale for hver ansatt som får utstedt Kort til seg. Kunden er ansvarlig for: a) Kortholders disponering av Kortet, herunder at disponering bare skjer innenfor beløpsgrensene for Kortet og at kontoen på belastningstidspunktet har tilstrekkelige disponible midler, jfr. pkt. 3. b) Inndragning av Kortet når Kortholder slutter hos Kunden, eller når Kunden finner det nødvendig, samt å sørge for varsel og innlevering av Kortet til Banken. 8. Uttak/varekjøp Ved bruk av Kortet i betalingsterminaler og minibanker, skal Kortholder identifisere seg ved å taste PIN-kode eller signere terminalslipp. I de tilfeller hvor betalingsterminalen ikke er i drift, kan Kortholder benytte Kortet ved å signere godkjent debiteringsnota (reserveløsning), samt fremlegge legitimasjon. Ved bruk av VISA-kortet skal Kortholder, der salgsnota benyttes, underskrive salgsnota. Signatur av debiterings-/ salgsnota er samtidig godkjennelse av kontobelastningen. Kopi av debiterings-/salgsnota oppbevares for senere kontroll mot kontoutskrift. Transaksjoner som er godkjent av Kortholder ved signatur eller PIN-kode kan ikke stanses eller tilbakekalles. Dersom Kortholder gir brukerstedet anledning til å ta avtrykk av eller lese Kortet elektronisk før betalingstidspunktet, kan enkelte brukersteder reservere et beløp på kontoen. Dette vil redusere det disponible beløp tilsvarende frem til belastning blir foretatt. Selv om Kortholder velger å gjøre opp med brukerstedet på annen måte enn ved bruk av Kortet, kan det reserverte beløp binde den disponible saldo i inntil 5 dager. 9. Innskudd *) Ved innskudd i automater, må Kortholder identifisere seg ved bruk av PIN-koden. Etter at automaten har foretatt opptelling av innskuddsbeløpet, vil automaten produsere en oppstilling med angivelse av innskutt beløp, som må godkjennes eller forkastes av Kortholder. Dersom Kortholder godkjenner innskuddet, vil Banken legge til grunn at innskuddsbeløpet er akseptert av Kortholder og Kunde. Automaten produserer en kvittering for innskuddet. Kvitteringen bør oppbevares for senere kontroll.

18 10. Kortet er å betrakte som et verdipapir, og må oppbevares slik at uvedkommende ikke får Kortet i hende. Kort og kode må oppbevares atskilt og på en betryggende måte. Koden skal kun være kjent av Kortholder og må ikke noteres ned eller opplyses til andre, heller ikke Banken eller politiet. Kortholder må jevnlig forvisse seg om at Kortet ikke er tapt. Det gjøres spesielt oppmerksom på at VISA-kortet også kan brukes ved hjelp av signatur alene, noe som øker sjansen for misbruk. Tap av Kortet skal umiddelbart meldes til Banken eller Bankenes Meldingstjeneste uansett hvor tapet er skjedd. Tilsvarende gjelder ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til den personlige koden. Ved mistanke/kjennskap til at Kortet er stjålet eller misbrukt, skal dette meldes til det lokale politikammer. 11. Kunden er ansvarlig for all bruk av Kortet til melding om tap av Kort og/eller kode, jfr. pkt. 10, er mottatt av Banken eller Bankenes Meldingstjeneste. Banken kan også holde Kortholder ansvarlig for kortbruken. Etter dette tidspunkt er Kortholder og Kunde solidarisk ansvarlige for tap dersom: a) kortholder forsettlig eller grovt uaktsomt har muliggjort andres uberettigede bruk eller b) kortholder og/eller Kunde har unnlatt å underrette Banken eller Bankenes Meldingstjeneste snarest mulig etter å ha fått eller burde ha fått kjennskap til tap av Kortet eller til at uvedkommende har fått kjennskap til koden, eller c) kortholder selv misbruker Kortet. Finansavtaleloven 35, 36 og 37, om hhv. beløpsgrenser for ansvar, lemping av ansvar, samt reklamasjon og tilbakeføring, gjelder ikke, med unntak av finansavtaleloven 37, første ledd, første og annet punktum. Ved misbruk av Kortet kan Banken melde Kortholder til Bankenes Misbrukerregister dersom misbruket etter Bankens vurdering er av en slik karakter at det danner grunnlag for politianmeldelse av forholdet. Nærmere regler er gitt av Datatilsynet. For beløp som er ført på konto etter at Banken har fått underretning om at Kortholder ikke lenger har Kortet, er Kortholder og/eller kunden utover de tilfeller som er beskrevet foran bare ansvarlig dersom Banken godtgjør at den ikke har eller burde ha kunnet hindre uttaket/utbetalingstransaksjonen. 12. Ved eventuelle feilbelastninger av transaksjoner må Kunde eller Kortholder reklamere overfor Banken uten ugrunnet opphold. 13. Banken påtar seg ikke ansvar for kjøpte varer/tjenesters kvalitet, beskaffenhet eller levering. 14. Når Kortet benyttes, sender Banken månedlige oppgaver pr Kortholder til Kunde på Kundens adresse, med oversikt over godskrivninger, belastninger, avgifter og transaksjonsomkostninger. 15. Kortholder og/eller Kunde må omgående gi Banken beskjed om endringer i navn, adresse, telefonnummer og kontonummer i Banken. 16. Betalingsbetingelser, årspris, renter, administrasjonsomkostninger, overtrekksgebyr m.v. følger de til enhver tid gjeldende satser i Banken, og fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste for bedriftskunder. Avgiftene belastes Kundens bankkonto. 17. Banken forbeholder seg rett til, med varsel til Kunden, å endre satsene samt øvrige avtalebetingelser. 18. Denne avtale kan av begge parter sies opp med 1 - en - måneds skriftlig varsel, hvoretter evt. utestående saldo med renter og omkostninger må innbetales innen oppsigelsesfristens utløp. Ved mislighold kan Banken si opp (heve) avtalen med øyeblikkelig virkning, hvoretter evt. utestående saldo med renter og omkostninger forfaller til betaling umiddelbart. Dette gjelder også korttransaksjoner, med tillegg av transaksjonspris og provisjoner, som mottas av Banken etter at kort/kontoforhold er opphørt.

19 Avtale med konto-/kortinnehavere A. DNB Bank ASA er nedenfor kalt Banken. Det firma eller person hvis regning er utstedt til er nedenfor kalt Kontoinnehaver. Den person hvis navn kortet lyder på, er nedenfor kalt Kortinnehaver. B. Brukersted er det sted kortet kan benyttes som betalingsmiddel eller til heving av kontanter (for eksempel restauranter, flyselskaper, butikker, mini banker og lignende). C. Innvilges søknaden av Banken blir kort tilsendt. Banken for beholder seg retten til å avslå søknaden etter kredittvurde ring uten å redegjøre hvorfor. Søkeren kan imidlertid be om en begrunnelse. Avtalevikårene gjelder for: DNB Corporate, DNB Private, DNB Business, DNB Partner kredittkort, DNB Partner Privat. KONTOBESTEMMELSER 1. Om kortet 1.1. Visa- og/eller MasterCard-kortet er gyldig inntil den utløpsdato som er påført det enkelte kort. Visa- og/eller MasterCard fornyes deretter uten ny søknad mot betaling av årspris etter gjeldende prisliste. Kortet forblir Bankens eiendom, men Kortinnehaveren har bruksrett til dette så lenge det benyttes i samsvar med de fastsatte vilkår. Kortinnehaveren plikter, på oppfordring fra Banken, Kontoinnehaver eller brukersted, å tilbakelevere kortet dersom det er oppført på sperreliste eller Banken ber om det av andre årsaker Den eller de personer hvis signatur er påført søknadsskjemaet, bekrefter riktigheten av opplysninger i søknaden og stiller seg prinsipalt solidarisk som solidar skyldner overfor Banken for rettidig betaling av samtlige fakturaer som oppstår ved bruk av Visa- og/eller MasterCard. Ved firmaansvar har firmaet det fulle økonomiske ansvar for alle debiteringer av konto. Kort med firmaansvar skal kun benyttes til firmarelaterte utgifter Ved navn-, adresse- eller annen forandring av Konto-/ Kortinnehavers status som påvirker forholdet mellom Konto-/ Kortinnehaveren og Banken, skal dette umiddelbart meddeles Banken. 1.4 Kortet (herunder kortnummeret) skal ikke brukes til betaling av innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling (inkludert på Internett), selv om brukerstedet eller kortautomaten godtar kortet som betalingsmiddel. 2. Bruk av kortet 2.1. Kun den person som er navngitt på kortet og har påført sin signatur i kortets signatur felt er berettiget til å benytte seg av alle tjenester som tilbys av brukerstedene Kortinnehaveren skal forevise og levere sitt kort til avtrykk ved presentasjon av regning/nota og ved sin signatur godkjenne denne. Regningen samt gjenpart av Bankens debiteringsnota utleveres til Kortinnehaveren. Det er Kortinnehaverens ansvar samtidig å få tilbake sitt Visa- og/ eller MasterCard. Ved elektroniske transaksjoner (minibank/ transaksjonsterminaler) benyttes kortet sammen med en tildelt personlig kode (PIN-kode) eller signatur. Brukerstedet har rett til å be om tilleggsidentifikasjon i form av for eksempel bankkort, førerkort eller pass Konto-/Kortinnehaveren er pliktig til å betale regninger utstedt av Banken ved mottagelse og senest ved forfallsdato. Dersom Konto-/Kortinnehaver ikke overholder denne bestemmelsen kan Banken inndra kortet, og Konto-/Kortinnehaveren må betale udekket saldo og eventuelle påløpte omkostninger Konto-/Kortinnehaveren aksepterer den valutaberegning Banken benytter ved bruk av kortet i utlandet For visse tjenester har kortet en belastningsgrense pr. transaksjon. Overskrider regningsbeløpet belastningsgrense, kan brukerstedene få autorisasjon fra Banken til å godkjenne større beløp. Banken kan også nekte å gi slik autorisasjon. Belastningsgrensene tillates ikke omgått ved å utstede flere delregninger/notaer for samme beløp. 3. Særlig om bruk av betalingskortet uten kode eller underskrift. 3.1 Dersom avtalen med banken eller etablert praksis gir Kontohaver rett til å bruke kortet uten personlig kode eller underskrift, kan banken belaste Kontohavers konto for transaksjonsbeløpet. 3.2 Banken kan videre belaste Kontohavers konto for transaksjonsbeløpet når betalingskortets kortnummer er oppgitt til brukerstedet (selgeren) uten bruk av personlig kode eller underskrift, for eksempel i forbindelse med betaling av varer eller tjenester ved post- eller telefonordre eller andre former for fjernsalg. Det samme gjelder for visse etterfølgende krav som har oppstått i tilknytning til hotellopphold, billeie eller lignende, dersom Kontohaveren ved bestillingen av tjenesten eller avtalen med brukerstedet har akseptert slik kontobelastning eller blitt gjort oppmerksom på bankens belastningsrett. 3.3 Uten hensyn til om Kontohaver har mottatt forhåndsvarsel fra brukerstedet om kontobelastningen, har Kontohaver rett til å kreve stansing og tilbakekall av transaksjonsbeløpet dersom Kontohaver ikke vedkjenner seg beløpet. Banken skal medvirke til at transaksjonen stanses. Stansingsretten gjelder inn til beløpet er belastet Kontohavers konto og utbetalt brukerstedet. 4. Vern om kort og kode 4.1 Kortene skal oppbevares på samme betryggende måte som andre verdidokumenter. Kort og kode må oppbevares adskilt. PIN-koden er strengt personlig og skal ikke oppgis til andre, heller ikke til Selskapet eller politiet. Forøvrig skal koden ikke brukes under slike forhold at andre lett kan se den. Koden bør huskes. Dersom koden skrives ned, skal det gjøres på en slik måte at andre enn Kortholder ikke kan forstå hva sifrene gjelder. Slikt notat må ikke oppbevares sammen med eller nært til kortene. Kortinnehaveren må underrette Selskapet eller Selskapets utpekte medhjelper uten ugrunnet opphold etter at Kortinnehaveren har fått kjennskap til eller mistanke om at kortet er kommet bort eller at uvedkommende har fått kjennskap til den personlige kode. 4.2 Kortholder skal benytte de meldingsmuligheter Selskapet har stilt til disposisjon, og for øvrig bistå på en slik måte at kortet så raskt som mulig blir sperret. Etter at en slik melding er gitt, vil Selskapet hindre bruk av kortet. Selskapet skal sørge for at Kortholder i 18 måneder fra underretning er gitt kan dokumentere å ha foretatt slik underretning. Selskapet vil ikke kreve vederlag for melding om tap av betalingsinstrument/ personlig sikkerhetsanordning. 5. Konto/Kortinnehavers ansvar ved misbruk og uriktig belastning 5.1 Konto-/Kortinnehaver svarer med inntil kr 1200 i egenandel for tap som skyldes andres urettmessige bruk avbetalingskortet når tilhørende personlig kode eller annen lignende sikkerhetsprosedyre er brukt. 5.2 Konto-/Kortinnehaver svarer med inntil kr for tap som skyldes andres urettmessige bruk av betalingskortet dersom a) Konto-/Kortinnehaver ved grov uaktsomhet har muliggjort misbruket, eller b) misbruket er muliggjort fordi Konto-/Kortinnehaver har unnlatt å underrette Banken eller Bankens utpekte medhjelper snarest mulig etter å ha fått kjennskap til at betalingskortet er kommet bort eller innen rimelig tid etter at dette burde vært oppdaget. 5.3 Er misbruket av betalingskortet skjedd i Norge, kan ansvaret etter annet ledd ikke overskride de belastningsgrenser som gjelder for det eller de bruksområder hvor kortet er benyttet. 5.4 Begrensningene i 5.2 og 5.3 gjelder ikke dersom Konto-/ Kort innehaver forsettlig har muliggjort bruken av kortet. Begrens ningene gjelder heller ikke for tap som er oppstått som følge av at Konto-/Kortinnehaver har unnlatt å underrette Banken snarest mulig etter å ha fått kjennskap til irregulær bruk av kortet. 5.5 Konto-/Kortinnehaver svarer ikke for andres urettmessige bruk som fi nner sted etter at Banken har fått underretning om at kortet er kommet bort eller at kode eller annen sikkerhetsprosedyre kan ha blitt tilgjengelig for uvedkommende. Konto-/Kortinnehaver er likevel ansvarlig dersom Konto-/ Kort innehaver,forsettlig har muliggjort bruken. Uten hensyn til ansvarsreglene ovenfor er Konto-/Kortinnehaver i alle tilfelle ansvarlig for tapmsom skyldes at Konto-/Kortinnehaver har utvist eller medvirket til svik mot Banken. 6. Reklamasjon. Tilbakeføring 6.1 I den utstrekning Konto-/Kortinnehaver ut fra reglene ovenfor bestrider å ha ansvar for en belastning, må Konto-/ Kortinnehaver sette frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold, og senest innen 13 måneder, etter at denne ble eller burde ha blitt kjent med forholdet. Banken skal i så fall tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra belastningstidspunktet, med mindre Konto-/ Kortinnehaver skriftlig har erkjent ansvar for belastningen, eller Banken innen fi re uker fra mottakelse av skriftlig innsigelse fra Konto-/Kortinnehaver har anlagt søksmål eller brakt saken inn for Bankklagenemnda. Blir saken avvist av nemnda eller en domstol, løper en ny frist på fi re uker, fra den virkedagen banken ble kjent med avvisningen. 6.2 Plikten til tilbakeføring etter punkt 6.1 gjelder ikke for Konto-/Kortinnehavers egenandel på kr 1200, med mindre kortet er brukt uten personlig kode eller annen lignende sikkerhetsprosedyre. 6.3 Dersom kortinnehaver har kjøpsrettslige innsigelser mot brukerstedet knyttet til vare eller tjenester betalt med kortet, skal disse rettes direkte til brukerstedet. I henhold til kredittkjøpslovens 8 kan Kortinnehaver i egenskap av forbruker i tillegg gjøre gjeldende de samme innsigelser overfor Banken. Kortinnehaver skal da så snart som mulig og uavhengig av brukerstedets behandling, varsle Banken om innsigelsene mot brukerstedet og dokumentere disse ovenfor brukerstedet. 6.4 Dersom Konto-/Kortinnehaver mistenker at han er blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med kontobelastningen, kan Banken kreve at Konto-/ Kortinnehaver anmelder forholdet til politiet. Kortinnehaver skal avgi skriftlig redegjørelse overfor Banken om forholdene rundt enhver tapssituasjon. 6.5 Dersom Konto-/Kortinnehaver påberoper seg teknisk svikt i systemene, skal Banken sannsynliggjøre bl.a. ved dokumentasjon, at systemene fungerte som de skulle i det aktuelle tidsrom. Er konto belastet som følge av teknisk svikt, konteringsfeil eller lignende omstendigheter, herunder slike feil oppstått på brukerstedet, skal Banken tilbakeføre beløpet med samme valuteringsdato. Tilbakeføringsplikten gjelder ikke feilregistrering på brukerstedet som Kortinnehaver selv burde opp daget ved betaling for varen eller tjenesten. Slike reklamasjoner må rettes mot brukerstedet. Banken er uten ansvar dersom kontantuttak/belastninger eller andre disposisjonerikke lar seg gjennomføre som følge av teknisk feil, minibanken er tom for sedler og lignende. 7. Vilkårsendringer Banken kan til enhver tid endre disse vilkårene. Eventuelle endringer trer i kraft 2 måneder etter at skriftlig varsel er sendt til Kortinnehaver. Kortinnehaver anses for å ha akseptert endring hvis kortinnehaver fortsetter å bruke kortet eller ikke har varslet Banken om det motsatte før iverksettelsesdato. Hvis Kortinne haver ikke godtar endringene, anses kortavtalen som oppsagt. 8. Bankens behandling av personopplysninger Behandlingsansvarlig er DNB Bank ASA ved Konsernsjefen. Alle opplysninger som registreres i forbindelse med avtaler om bruk av kortet/konto er underlagt taushetsplikt og reglene i personopplysningsloven, som skal sikre konfi densialitet, integritet og tilgjengelighet. Utlevering til andre kan bare skje når det er nødvendig for ivaretakelse av kundens eller bankens rettigheter og forpliktelser i kundeforholdet, eller for gjennomføring av transaksjoner. Banken kan benytte medhjelpere (databehandlere) som gis tilgang til opplysninger som er nødvendig for utføring av oppdrag for banken. Utlevering til annet konsernselskap/-selskap i samme arbeidsgruppe eller til sentralt kunderegister i konsern/ samarbeidsgruppe vil bare skje i den grad taushetsplikten ikke er til hinder. Banken er etter personopplysningsloven pliktig til å informere om innsamling av personopplysninger. Vi gjør mhv til lovens 19 og 20 oppmerksom på at opplysninger som nevnt ovenfor vil bli benyttet til administrasjon av kundeforholdet, oppfyllelse av bankens forpliktelser overfor Konto-/Kortinnehaveren og tredjemenn, oppfyllelse av lovbestemte myndighetskrav og som grunnlag for best mulig oppfølging av kundeforholdet, herunder informasjon om/markedsføring av produkter/tjenester banken tilbyr på vegne av seg selv og samarbeidspartnere. 9. Transport Bankens rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen kan til transporteres annen bank eller bankeid fi nansieringsselskap. 10. Oppsigelser, meldinger m.v Banken forbeholder seg retten til å frata Konto-/ Kortinnehaver kort eller nekte fornyelse av kort når det foreligger saklig grunn for dette. Kortet er etter dette ugyldig som betalingsmiddel og videre bruk av kortet vil medføre straffeansvar. Konto-/Kortinnehaver er pliktig til umiddelbart å returnere sitt kort til Banken i makulert stand. Ved melding fra Banken til Konto-/Kortinnehaver om oppsigelse, er brev til den oppgitte adresse eller sist kjente adresse, alltid tilstrekkelig. For Firmakort vil eventuelt innbetalt årsavgift for kortet ikke bli refundert ved oppsigelse Ansvaret opphører når kortet tilbakesendes Banken og mottagelsen bekreftes skriftlig. Dog ikke med hensyn til opp arbeidet saldo som er oppnådd før tilbakesendelsen av kortet. Returkort skal kun sendes i makulert stand, klippet eller gjennomhullet i magnetstripen/chip. 11. Tvister I tilfelle tvist om forståelse av avtalen, kan Konto-/Kortinne haver bringe saken inn for Bankklagenemnda etter de nærmeste r egler som gjelder for nemnda. Forøvrig kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. 12. Kontobestemmelser gjeldende for Kredittreserve Med kredittreserve i kortet kan du selv bestemme nedbetalingstempo etter følgende bestemmelser: 12.1 Kontoinnehaver er skyldig DNB Bank ASA den til enhver tid benyttede kreditt med tillegg av renter og omkostninger Kontoen etableres med en kredittramme. Det gis ikke anled ning til å fi nansiere beløp utover denne rammen. Overskytende blir å betrakte som forfalt til betaling ved forfallsdato Kontohaver mottar en gang i måneden en faktura med informasjon om hvilke minimumsbeløp som skal innbetales angjeldende måned. Kontohaver plikter å innbetale det angitte minimumsbeløpet. De månedlige innbetalinger skal ikke utgjøre mindre enn 4 % av utestående beløp med tillegg av renter og omkostninger (min. kr 400, ). Ønsker kunden å betale inn mer er dette selvsagt mulig Kredittreserven kan sies automatisk opp dersom Kontoinnehavers konto-/kortavtale opphører. Eventuell restgjeld skal innbetales på vanlig måte i henhold til gjeldende betalingsbetingelser. Nye belastninger på dette kortet kan ikke foretas etter at oppsigelse er funnet sted. 13. Kontobestemmelser gjeldende for tjenesten Betal Senere 13.1 Med tjenesten Betal Senere utsettes betaling frem til avreise for alle fl ytransaksjoner inntil 120 dager fram i tid, hvor avreisedatoen faller inn i en senere fakturaperiode enn den inneværende Det forutsettes at transaksjonene er vedlagt informasjon om avreisedato og reiserute. Tilsvarende vil eventuelle honorarer fra reisebyråer være omfattet av tjenesten dersom de samme forutsetninger er oppfylt Beregnet pris blir belastet på kortholdernes kort som separate transaksjoner samme dag som fl ytransaksjonene blir endelig postert på kortene Om Banken finner grunn til det, kan enkelttransaksjoner posteres tilbake på firmakortet. For gjeldene priser og betingelser se: November 2011

20 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsformål, jfr finansavtaleloven 2. Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon 2. Kontoavtale 3. Opprettelse av konto for tredjemann 4. Umyndige 5. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) 6. Generelt om disponering av kontoen 7. Disposisjonsrett for andre 8. Valutainnskudd kursrisiko 9. Renter og renteberegning. Kostnader ved å opprette, disponere eller avvikle kontoen 10. Renteberegning ved godskrift og belastning av konto (valutering) 11. Kontoinformasjon og kontroll 12. Bruk av kontoen for betalingstransaksjoner 13. Mottak av betalingsordre 14. Overføringstid for betalingstransaksjoner 15. Særlig om girooverføringer 16. Avvisning av betalingsordre 17. Tilbakekall av betalingsordre 18. Bankens ansvar for utføring av betalingsordre 19. Feilaktig godskriving av konto eller belastning av for lite beløp. Retting 20. Feilaktig belastning av konto 21. Tilbakebetaling der eksakt beløp ikke var godkjent 22. Plikter ved bruk av betalingsinstrument 23. Feil fra kontohavers side ved utføring av betalingsordre 24. Ansvar ved uautoriserte betalingstransaksjoner 25. Reklamasjon. Tilbakeføring 26. Motregning 27. Midlertidig opphør av bankens plikter (force majeure) 28. Konto som ikke brukes. Foreldelse 29. Endring av kontoavtalen 30. Kontohavers oppsigelse og heving av avtalen 31. Bankens oppsigelse og heving av avtalen 32. Tvisteløsning - Bankklagenemnda 33. Om bankens virksomhet, tillatelser og tilsynsmyndighet 34. Innskuddsgaranti 1. Kontoopprettelse - legitimasjon Ved opprettelse av konto skal kontohaver oppgi fullt navn, bostedsadresse, fødselsnummer eller D-nummer. Har kontohaver verken fødselsnummer eller D-nummer skal fødselsdato, fødested, statsborgerskap og kjønn oppgis. Banken kan i så fall rekvirere D-nummer for vedkommende. Kontohaver skal legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene. Ved endringer i de gitte opplysninger skal kontohaver varsle banken så snart som mulig. Banken kan ikke uten saklig grunn avslå å ta i mot innskudd eller utføre betalingstjenester på vanlige vilkår. Banken vil gi underretning om avslag uten ugrunnet opphold. Lovligheten av avslaget kan bringes inn for Bankklagenemnda. Dersom banken tilbyr at en konto opprettes av flere i fellesskap, skal alle gi opplysninger og legitimere seg som nevnt ovenfor. Normalt vil bare en av kontohaverne få tilsendt kontoutskrifter. I oppgave til ligningsmyndighetene vil normalt bare en av kontohaverne bli oppgitt som eier, men med anmerkning om at kontoen eies av flere.

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - Næringsforhold Del B av kontoavtalen

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - Næringsforhold Del B av kontoavtalen Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - Næringsforhold Del B av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

Kontoavtale næringsforhold

Kontoavtale næringsforhold Kontoavtale næringsforhold Hoveddokument - Del A Opplysninger om kontoåpner Kontohavers navn Organisasjonsnummer Adresse E-post Telefon: Opplysninger om Banken DNB Bank ASA Besøksadresse Kontaktperson

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen:

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen: Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold Bl.nr.010 008-01.2012 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Del C av kontoavtalen: Kontraktsutvalget 25. september 2015 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere.

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Del B av kontoavtalen:

Del B av kontoavtalen: Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig er

Detaljer

Kontoavtale mkonto oppdatert 21.02.2014

Kontoavtale mkonto oppdatert 21.02.2014 Kontoavtale mkonto oppdatert 21.02.2014 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013

Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013 Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon.

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon. Samtykkeerklæringer I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Samtykke til elektronisk kommunikasjon Jeg samtykker i at banken kan sende informasjon/varsel om renteendringer, kontoutskrifter,

Detaljer

Samtykkeerklæringer. I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Generelle regler om bankens behandling av personopplysninger - se side 2.

Samtykkeerklæringer. I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Generelle regler om bankens behandling av personopplysninger - se side 2. I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Samtykkeerklæringer Ark 1 av i alt 7 Samtykke til bruk av elektronisk kommunikasjon for avtale- og tjenesteinformasjon Tjenesteavtalen mellom kunde

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år

Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år Banken: Opplysninger om kontohaver/kontoåpner: Kontohavers navn

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort

Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten...1 2. Avtaleinngåelse og informasjon...1 3. Priser og prisinformasjon...1 4. Utstedelse av betalingskort og personlig kode...2

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Kontraktsutvalget 25. september 2015 Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02.

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02. Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 20.02.12 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon.

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon. Samtykkeerklæringer I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) I. Samtykke til elektronisk kommunikasjon Jeg samtykker i at banken kan sende informasjon/varsel om renteendringer, kontoutskrifter,

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Side 1 av 8 Bl.nr.010 002-01.2012 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

Samtykkeerklæringer. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Bankens personvernregler - se side 2.

Samtykkeerklæringer. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Bankens personvernregler - se side 2. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Samtykkeerklæringer Samtykke til elektronisk kommunikasjon Jeg ønsker å motta informasjon/varsel om renteendringer, kontoutskrifter, meldinger i forbindelse

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester for bru kerforho ld Side 1 av 8

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester for bru kerforho ld Side 1 av 8 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester for bru kerforho ld Side 1 av 8 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Avtalevilkår. Generelle avtalevilkår. Innhold

Avtalevilkår. Generelle avtalevilkår. Innhold ya konto med VISA kort Avtalevilkår Innhold Generelle avtalevilkår s. 1 Særskilte avtalevilkår for betalingskort s. 7 Særskilte avtalevilkår for disponering av konto via nettbank m.v. s. 9 Samtykkeerklæring

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon... 1 4. Utstedelse av betalingskort

Detaljer

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1.

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1. Vilkår og betingelser for bruk av Participant.no Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Participant.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt utgjør

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen

Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen Bank Organisasjonsnummer: Kontotype Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen Ny/Endring Opplysninger om kontohaver (kortholder) Kontohavers/Kortholders fødselsnummer/d-nummer Fødselsdato/Fødested

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID 1. januar 2013 Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte for å lage elektroniske

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 Sparing Brukskonto 0,02 % Sparekonto - MoneyBox 2,00 % 2,50 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente Utover dette 2% uttaksgebyr Kort Uttak

Detaljer

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 Sist oppdatert 15/9-2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Navigering, funksjonsknapper og ikoner... 4 3 Pålogging... 5 4 Velkomstside... 6 5 Betalingsoppdrag...

Detaljer

Medlemsbetingelser og kontohold

Medlemsbetingelser og kontohold Generelle betingelser og vilkår for medlemskap, kontohold og betalingstjenester vedlegg C Medlemsbetingelser og kontohold Innhold 1. Medlemskap/kontoopprettelse legitimasjon... 2 2. Lønnstrekk innbetaling

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Medlemsbetingelser og kontohold

Medlemsbetingelser og kontohold Generelle betingelser og vilkår for medlemskap, kontohold og betalingstjenester vedlegg C Medlemsbetingelser og kontohold Innhold 1. Medlemskap/kontoopprettelse legitimasjon... 2 2. Lønnstrekk innbetaling

Detaljer

Tegningsblankett for barn/umyndige

Tegningsblankett for barn/umyndige Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001, hverdager mellom kl 8 21 (fredag 8-17), eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre

Detaljer

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Vedtatt av Sparebankforenings Servicekontor og Bankforeningens Servicekontor nov./des. 1989. Senest endret av styret i

Detaljer

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap - et samarbeid mellom SpareBank 1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap Troms Enkle og effektive løsninger spesialdesignet for unge entreprenører 2 Ungt Entreprenørskap Troms En bank

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN GATEADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank.

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Gjensidige Bank ASA Foretaksnr: NO 990 323 429 Schweigaards gate 14, Postboks 33, 0101 Oslo Telefon: 03100 Kjære foresatte Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Slik bestiller du

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa

Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa Del E av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon...

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som BBS tilbyr betaler og betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank

Detaljer

Blankett for tegning og innløsning

Blankett for tegning og innløsning Blankett for tegning og innløsning Blanketten sendes: Arctic Fund Management AS E-post*: fundinvestor.afm@arctic.com P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 OSLO *Merk at e-post blir behandlet etter tidspunkt for mottak,

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

Prisliste Bedriftskunder

Prisliste Bedriftskunder Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Kortholder kan disponere kredittkortet innenfor fastsatte beløpsgrenser. Benyttet kreditt tilbakebetales i henhold til tilsendt faktura.

Kortholder kan disponere kredittkortet innenfor fastsatte beløpsgrenser. Benyttet kreditt tilbakebetales i henhold til tilsendt faktura. AVTALEVILKÅR YX VISA OG YX VISA MOT 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. YX Visa og YX Visa MOT utstedes i samarbeid med UNO-X Gruppen AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel

Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor 23. april 2008 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

AN 5 Betale og bokføre faktura

AN 5 Betale og bokføre faktura Rutine: AN 5 Betale og bokføre faktura Versjon: 0.1 Utarbeidet av: Økonomidirektør Gyldig fra: 01.01.2010 Godkjent av: Høgskoledirektøren Hensikt og omfang Rutinen skal sikre at: HiT betaler sine rettmessige

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

MEDLEMSKONTRAKT. l. Det er inngått følgende kontrakt mellom Mosjonslåven as og: Kundenummer: <kundenr> Etternavn: Fornavn: Fødselsdato:

MEDLEMSKONTRAKT. l. Det er inngått følgende kontrakt mellom Mosjonslåven as og: Kundenummer: <kundenr> Etternavn: Fornavn: Fødselsdato: MEDLEMSKONTRAKT l. Det er inngått følgende kontrakt mellom Mosjonslåven as og: Kundenummer: Etternavn: Fornavn: Fødselsdato: Adresse: Postnummer: Poststed: Tlf privat: Mobil: E-post Kontonummer:

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

Avtalevilkår for Strex

Avtalevilkår for Strex 1 Bakgrunn Avtalevilkår for Strex mellom Strex AS (organisasjonsnr. 985 867 569 med adresse Drammensveien 133, 0277 Oslo) og Kunden Disse vilkårene ligger til grunn for avtale mellom Strex AS ("Strex")

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Prisliste Norge - 2016

Prisliste Norge - 2016 liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Reglene gjelder mellom ovennevnte banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder eller andre.

Reglene gjelder mellom ovennevnte banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder eller andre. Regler om BankAxess Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i Finansnæringens Servicekontor 22. juni 2005 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 16. juni 2005. 1. Hva reglene

Detaljer