Skyttertinget Saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skyttertinget Saksliste"

Transkript

1 Skyttertinget 2005 Norges Skytterstyre innkaller til ordinært Skytterting på Nordlandia Dovrefjell Hotell på Dombås fredag 29. juli og lørdag 30 juli Skyttertinget åpner fredag 29. juli klokka Saksliste 1. Skyttertingets konstituering 2. Norges Skytterstyres årsmelding for Årsregnskap for 2004 med årsberetning 4. Organisering av Skyttertinget tid og sted 5. Valg av Formann i Norges Skytterstyre 6. Forslag om endring av tittel fra Formann til Leder 7. Forslag om endring av funksjonstiden for tillitsvalgte, herunder medlemmer av Norges Skytterstyre 8. Forslag om Skytterstyrets tale-og stemmerett ved valg på Skyttertinget 9. Frist for innsending av forslag til Skyttertinget 10. Frist for innsending av forslag til valgkomiteen og valgkomiteens arbeid 11. Samlagsinstruktører, utdanningskontakter og skytebanekontakter som obligatoriske funksjoner i samlagene 12. Sammenslutning av skyttersamlagene Grenland og Aust-Telemark 13. Krus til Den norske skyttermedalje 14. Forslag om nytt NM feltskyting 15. Forslag om nedleggelse av skifelt og skogsløp 16. Forslag om endring av tidspunkt for Skytingens Dag 17. Forslag om endring av skivestørrelsen på 100m under LS 18. Deltakelse i klasse AG-3 for skyttere i klasse 1-5 og V Forslag om endring av frist for søknad om arrangement av LS 20. Budsjettsøknad for offentlige midler Budsjettforslag for private midler Valg Skyttertinget

2 Sak 1. Skyttertingets konstituering a, Åpning ved formann i Norges Skytterstyre b, Opprop c, Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2. Norges Skytterstyres årsmelding for 2004 Det frivillige Skyttervesens årbok for 2004 er distribuert til skyttertingsrepresentantene. Norges Skytterstyres årsmelding for 2004 er inntatt i nevnte årbok. Norges Skytterstyres innstilling: Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2005 til å fatte følgende vedtak: Årsmeldingen for 2004 godkjennes. Sak 3. Regnskap for private og offentlige midler år 2004 Følgende regnskap for 2004, med årsresultat på kroner og årsberetning etter regnskapsloven, legges fram for Skyttertinget Norges Skytterstyres innstilling: Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2005 til å fatte følgende vedtak: Årsberetning og regnskap for private og offentlige midler for 2004 godkjennes. Skyttertinget

3 Skyttertinget

4 Skyttertinget

5 REGNSKAP PRIVATE OG OFFENTLIGE MIDLER Resultatregnskap 2004 DRIFTSINNTEKTER Noter Salgsinntekter 3,4, Abonnementsinntekter Offentlige tilskudd Andre driftsinntekter Salgsinntekter landslotteriet Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønnskostnad 1, Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Utbetalte tilskudd Sum driftskostnad NETTO TIL/FRA OFFENTLIGE MIDLER Overførte offentlige midler til neste periode 2, Overførte offentlige midler fra tidligere år 2, DRIFTSRESULTAT PRIVATE MIDLER FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Sum finansinntekter Sum finanskostnader Resultat av finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Tilbakebetalt skatt ÅRSRESULTAT Overføringer og disponeringer Overførte midler DFSU Overførte midler DFS Trygdefondet Rekrutteringsfremmende tiltak Markedsføring info Felt-/skifelt Avsatt til fri egenkapital Sum Skyttertinget

6 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN BALANSE PR EIENDELER Noter ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Lånefinansiering reservedelslager Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent kapital Øremerkede midler: DFSU midler Rekrutteringsfremmende tiltak DFS Trygdefondet Felt-/skifelt Markedsføring/informasjon Sum øremerkede midler Fri egenkapital Sum opptjent kapital SUM EGENKAPITAL Skyttertinget

7 GJELD Kortsiktig gjeld Ubenyttet offentlige midler Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 28. februar 2005 Skyttertinget

8 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og er utarbeidet etter norske regnskapsregler og anbefalinger til god regnskapsskikk. Regnskapet omfatter Det frivillige Skyttervesens private midler og offentlige midler. Det er utarbeidet et separat regnskap for offentlige midler mottatt over statsbudsjettet som er inntatt som note i regnskapet. Eventuelle offentlige midler som ikke er benyttet i tildelingsåret, men som overføres til bruk senere år, inngår som betalingsmidler og er oppført som ubenyttede offentlige midler i balansen. Aktiviteten som er finansiert over DFS private midler, er i regnskapet fordelt på følgende virksomhetsområder: Salg av våpen, ammunisjon og organisasjonsartikler, drift av Norsk Skyttertidende, utvikling og salg av administrasjonsprogram for skytterlag og skyttersamlag, landslotteriet 2004, og annen organisasjonsvirksomhet som ikke dekkes av offentlige midler Transaksjoner regnskapsføres til verdien på transaksjonstidspunktet og inntekt resultatføres når den er opptjent. Utgifter er kostnadsført i samme periode som tilhørende inntekt. Klassifisering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen et år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler. Kundefordringer Kundefordringene er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetninger til forventet tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer for videresalg er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Varige driftsmidler Eiendeler bestemt til varig eie og bruk, balanseføres og avskrives. Avskrivning gjennomføres lineært over driftsmidlets økonomiske levetid. Driftsmidler som dekkes av offentlige midler nedskrives direkte med mottatte tilskuddsmidler. Pensjonsforpliktelser DFS har avtale om avtalefestet pensjonsordning. Ordningen er tilskuddsbasert gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse. Det er derfor ingen pensjonsforpliktelser knyttet til ordningen. Skyttertinget

9 Note 1 Fordeling av kostnader Varekostnad Lønnskostnad Annen kostnad Utbet tilskudd Sum Private midler Salgsvirksomheten Norsk Skyttertidende Administrasjonsprogrammet Landslotteriet Øvrig virksomhet private midler Sum private midler Offentlige midler 11 Administrasjon a Landsskytterstevnet b Nordisk Mesterskap c Norgescupen i baneskyting d NM skifelt og skogsløp Medaljer/diplomer og premier Statsbidrag lag/samlag og kretser a Anleggsavdelingen b Miljøpakkemidler Utdanning Rekruttering Feltskyting/skifeltskyting Ammunisjonsbidrag Markedsføring Sum offentlige midler Sum totalt Skyttertinget

10 Note 2 - DFS offentlige midler INNTEKTER Ordinært tilskudd Miljøpakkemidler MVA-kompensasjon Sum inntekter UTGIFTER 11 Administrasjon Arrangementer 12a Landsskytterstevnet b Nordisk Mesterskap c Norgescupen i baneskyting d NM skifelt og NM skogsløp Sum post Medaljer, diplomer og premier Tilskudd lag, samlag og kretser Anleggsavdelingen 15a Ordinær drift b Miljøpakken Sum post Utdanning Rekruttering Felt- og skifeltskyting 18a Feltskyting b Skifeltskyting Sum post Ammunisjonsbidrag Markedsføring 20a Informasjon b Driftstilskudd Norsk Skyttertidende Sum post Sum utgifter Sum utgifter ekskl interne overføringer Ubenyttede prosjektmidler Overført prosjektmidler fra tidligere år Overført prosjektmidler til senere perioder Resultat offentlige midler 0 0 Skyttertinget 12005

11 Note 3 Driftsregnskap salgsvirksomheten Salgsinntekter SUM VÅPEN AMMUNISJON ANNET SALG 2004 Budsjett Ordinære salgsinntekter Sum salgsinntekter Varekostnader Varekjøp Endring varelager Sum varekostnader Bruttofortjeneste Bruttofortjeneste i prosent 14,11 13,06 13,62 15,76 17,12 12,63 10,22 19,20 30,78 Lønnskostnader Annen kostnad Fraktkostnader Husleiekostnader Leasing/driftsavtaler Inventar, kontormaskiner Revisjon Andre konsulenttjenester Kontorrekvisita, trykksaker Telefon og porto Reise- og oppholdsutgifter Markedsføring Forsikringer Tap på fordringer Sum annen kostnad Driftsresultat Skyttertinget

12 Note 4 Driftsregnskap for Norsk Skyttertidende Regnskap Budsjett Regnsk 2003 Driftsinntekter: Annonseinntekter Abonnementsinntekter Driftstilskudd fra offentlige midler Sum driftsinntekter Produksjons-/distribusjonskostnader Trykningsutgifter Porto- og distribusjon Konsulenttjenester Sum produksjons-/distribusjonskost Lønnskostnader Annen driftskostnad Husleiekostnader Inventar, kontormaskiner osv Revisjonshonorar Andre honorarer Kontorrekvisita Telefon og porto Reise- og oppholdsutgifter Markedsføring Forsikring Sum annen driftskostnad Driftsresultat Skyttertinget

13 Note 5 Salg administrasjonsprogram til skytterlag og skyttersamlag Regnskap Budsjett Regnsk 2003 Inntekter: Salgsinntekter Sum inntekter Lønnskostnader Annen driftskostnad Inventar kontormaskiner osv Konsulenthonorarer EDB Kontorrekvisita Telefon og porto Reise- og oppholdsutgifter Markedsføring Sum annen driftskostnad Driftsresultat Note 6 Landslotteriet 2004 Regnskap Budsjett Lotteri 2002 Inntekter loddsalg Lønnskostnader Annen driftskostnad Skrapelodd Lotterigevinster Kontorrekvisita Telefon og porto Reise- og oppholdsutgifter Salgsfremmende tiltak Garantiomkostninger Sum annen driftskostnad Driftsresultat Skyttertinget

14 Note 7 Øvrig virksomhet Regnskap Budsjett Regnsk 2003 Lønns-/personalkostnader Avskrivninger Inventar og utstyr Reise- og oppholdsutgifter Representasjon Kontingenter og gaver Forsikringer Storskjerm Landsskytterstevnet Oppdal Note 8 Organisasjonsutgifter Regnskap Budsjett Regnsk 2003 Landsskytterstevnet Nordisk Mesterskap Skifeltskyting DFSU Informasjonsstøtte til lag og samlag Note 9 Varige driftsmidler Salgs- Øvrig Offentlige avdelingen virksomhet midler Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte av- og nedskrivninger Bokført verdi Note 10 Fordringer/gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år: Lånefinansiering reservedelslager Ingen del av gjelden forfaller senere enn 5 år Skyttertinget

15 Note 11 Varebeholdninger Våpen Ammunisjon Organisasjonsartikler Sum Beholdning av premier og plaketter Beholdningene er oppført til anskaffelseskost. Det er ikke ukurans i beholdningene. Beholdningen av premier og plaketter er vurdert som forskuddsbetalt kostnad og inngår i posten "annen kortsiktig fordring". Note 12 Lønnskostnader ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte Samlede lønnskostnader i resultatregnskapet er fordelt på følgende poster: Lønnskostnader Folketrygdavgift Pensjonskostnader (AFP) Annen godtgjørelse Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i 2004: 14 Generalsekretær Styret Lønn Annen godtgjørelse Sum Lån til ansatte i organisasjonen utgjør kr Det foreligger ikke avtale om spesielle pensjonsrettigheter, sluttvederlagsordninger eller andre godtgjørelser. Revisor Kostnadsført honorar revisjon Kostnadsført annet honorar Sum Skyttertinget

16 Note 13 Bundne midler, garantier Skattetrekkskonto Portogaranti Tollgaranti Garanti Landslotteriet Sum Note 14 DFS Trygdefondet Det er ikke foretatt utbetalinger fra Trygdefondet i 2004 Innbetalinger fra skytterlagene til dekning av forsikringspremie Årspremie ansvarsforsikring i Bank1 Oslo For mye innbetalt fra skytterlagene, overført til DFS Trygdefond Note 15 Ubenyttet offentlige midler Bokførte midler som gjelder mottatte tilskudd overført til senere år: Miljøpakkemidler overført til bruk neste år MVA-kompensasjon Rest ubenyttede ordinære mottatte tilskudd Sum Skyttertinget

17 Skyttertinget

18 Sak 4: Organisering av Skyttertinget tid og sted Rådgivende utvalg har, etter oppdrag fra Norges Skytterstyre, drøftet Saksbehandlingsreglene for Skyttertinget. I sin innstilling har utvalget også behandlet spørsmålet om tid og sted for Skyttertinget og konkludert med at Skyttertinget bør avholdes annethvert år i første halvdel av november. Begrunnelsen er at de mener organisasjon ikke har flere saker av prinsipiell art enn at Skyttertinget kan avholdes annethvert år, samt at de mener det er bedre å flytte Skyttertinget fra Landsskytterstevnet for å få mer oppmerksomhet om Skyttertingets forhandlinger. Norges Skytterstyre har gjennomført høring om dette spørsmål i samlagene. 29 samlag har svart. Resultatet er slik: Årlig ting:17, toårlig 12. Avholdes på LS: 15, utenom LS 14. Norges Skytterstyres vurdering: Relativt likelydende sak ble drøftet på Skyttertinget Det ble da ikke gjort endring på dagens ordning. Norges Skytterstyres flertall er av den oppfatning at tradisjonene rundt dagens avholdelse av Skyttertinget er gode. Når Skyttertinget avholdes i forbindelse med Landsskytterstevnet sikrer man god deltakelse fra samlagene når de allikevel er tilstede på Landsskytterstevnet. Årlige Skytterting er også positivt for saksbehandlingstiden i organisasjonen. Et annet argument er at Skyttertinget gis bedre mulighet for oppfølging av regnskaps- og budsjetteringsarbeidet når det avholdes årlig. Administrasjonen har på sin side i saksbehandling til Skytterstyret konkludert med at de er interessert i Skytterting på et annet tidspunkt, subsidiært annet hvert år under LS. Dette begrunnes med stort arbeidspress i forbindelse med klargjøring av Landsskytterstevnet, hvor 3-4 ansatte (herunder ledelsen) er opptatt på Skyttertinget. Norges Skytterstyres innstilling: Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2005 til å fatte følgende vedtak: Dagens ordning for avvikling av Skyttertinget opprettholdes. Styrets flertall med representantene, Vaaje, Tvinnereim, Ivarrud og Westerås stemte for å beholde dagens ordning. Styrets mindretall med representantene Kveli, Undseth og Brovold stemte for følgende forslag framsatt av Kveli: Det gjøres prinsippvedtak om at Skytterting skal holdes annet hvert år innen utgangen av april måned. Det første ting i ny ordning holdes før 1. mai 2007 og deretter hvert annet år. I forbindelse med LS innkalles formennene til formannsmøte som avholdes fredag før åpning av LS. Nødvendige lovendringer blir å vedta på Skyttertinget Selv om Skytterstyrets flertall ønsker å beholde dagens ordning, vedtok Skytterstyret enstemmig å sende saken til behandling på Skyttertinget Sak 5: Valg av formann i Norges Skytterstyre Etter oppdrag fra Norges Skytterstyre har Rådgivende utvalg drøftet saksbehandlingsreglene for Skyttertinget. I dette arbeid har valg av formann i Norges Skytterstyre blitt tatt fram som eget tema. Her tilrår utvalget at formann i styret velges på fritt grunnlag utenom de fem landsdelsvise representantene. Etter at innstillingen fra utvalget forelå besluttet Norges Skytterstyre å sende dette på høring til samlagene. Høringsresultatet er 24 for valg på fritt grunnlag, 5 for dagens ordning. Norges Skytterstyres vurdering: Ordningen med valg av formann i DFS har vært oppe til drøfting i organisasjonen i tre forskjellige Skytterting. Så langt har forslag om at formannen skal kunne velges på fritt grunnlag, i tillegg til de fem valgte landsdelsrepresentanter i Norges Skytterstyre, blitt avvist. Skyttertinget

19 Norges Skytterstyres flertall er av den oppfatning at det til en hver tid bør være mulig å velge en av de fem landsdelsvise representantene i Skytterstyret til formann. Valgkomiteen og landsdelene bør således i sin utvelgelse av representanter til Skytterstyret satse på kandidater som også kan ta vervet som formann. Å innføre en ordning med formann på fritt grunnlag vil således kunne bli en sovepute for ikke å velge kandidater fra landsdelene som en ser for seg som framtidig formannskandidater. Norges Skytterstyres innstilling: Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2005 til å fatte følgende vedtak: Dagens ordning for valg av formann til Norges Skytterstyre opprettholdes. Styrets flertall med representantene, Vaaje, Tvinnereim, Ivarrud og Westerås stemte for å beholde dagens ordning. Styrets mindretall med representantene Kveli, Undseth og Brovold stemte for følgende forslag framsatt av Kveli: Det gjøres prinsippvedtak om at valg av formann til Norges Skytterstyre skal gjøres på fritt grunnlag som tillegg til de fem valgte landsdelsrepresentanter. Nødvendige lovendringer blir å vedta på Skyttertinget Selv om Skytterstyrets flertall ønsker å beholde dagens ordning, vedtok Skytterstyret med 6 mot 1 stemme ( Westerås) å sende saken til behandling på Skyttertinget Sak 6: Forslag om endring av tittel fra Formann til Leder (Vedlegg 1) Torridal skytterlag har gjennom Agder skyttersamlag sendt forslag til Skyttertinget 2005 om å endre tittel fra formann til leder på alle nivå i DFS. Norges Skytterstyres vurdering: Norges Skytterstyre har allerede vedtatt å gjennomføre en drøfting av kvinnelig representasjon i styrene på alle plan i organisasjonen. I samsvar med det initiativ Norges Skytterstyre har tatt angående eventuelt å sikre kvinnelig representasjon i styrene vil det være en naturlig følge at betegnelsen formann byttes ut med leder, eller en annen kjønnsnøytral betegnelse, på alle nivå. Norges Skytterstyre er derfor enig med forslagsstilleren i at Skytterboka bør endres på dette punkt, på alle plan. Norges Skytterstyre vil imidlertid gå inn for at formann og nestformann i DFS endres til President og Visepresident i tråd med praksis i organisasjoner det er naturlig å sammenlikne seg med. Her nyttes betegnelsen President på styrets leder og tilsvarende Visepresident på nestlederen. Norges Skytterstyres innstilling: Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2005 til å fatte følgende vedtak: Betegnelsen formann og nestformann i Norges Skytterstyre endres til president og visepresident. I styrer og utvalg på alle øvrige nivå i DFS endres betegnelsen formann og nestformann til leder og nestleder. Norges Skytterstyre gis fullmakt til å revidere Skytterboka tilsvarende etter godkjenning fra FD. Endringen gjøres gjeldende fra førstkommende valg etter vedtak på Skyttertinget Sak 7: : Tingsak: Forslag om endring av funksjonstiden for tillitsvalgte, herunder medlemmer av Norges Skytterstyre (Vedlegg 2) Troms skyttersamlag har fremmet forslag om endring av funksjonstiden ved valg på Skyttertinget. De vil tilbake til reglementet som var før Skyttertinget 2000, med at valgene ble gjort gjeldende med virkning fra 1/1 påfølgende år. Reglementet som ble vedtatt i 2000, sier at funksjonstiden for tillitsvalgte, herunder styremedlemmer, tar til umiddelbart etter Skyttertinget. Skyttertinget

20 Norges Skytterstyres vurdering: Skytterstyrets flertall er enig med Troms skyttersamlag som argumenterer for at siden budsjett og regnskap følger 1/1 31/12, så er det ulogisk at nye styremedlemmer skal overta drift og regnskap fra august måned og ut kalenderåret. Flertallet i styret mener også det er flere praktiske fordeler med en ordning der man skifter per 1/1, blant annet at det kan medføre problemer for nye styremedlemmer å tilpasse seg planer som allerede er lagt for kalenderåret. Spesielt gjelder dette når de nye styremedlemmer skal tilpasse møtevirksomhet og innta lederroller i eksempelvis Nordisk mesterskap som avvikles kort tid etter Skyttertinget. Styrets mindretall hevder på sin side at det er viktig for nye medlemmer i styret å komme i gang med arbeidet så fort som mulig etter valget, og at det er viktig at nye styremedlemmer er med på budsjettarbeidet for påfølgende år. De ser det også prinsipielt betenkelig at et styremedlem som er valgt bort av Skyttertinget, fortsetter i arbeidet i flere måneder før den Norges Skytterstyres innstilling: Norges Skytterstyres flertall med representantene, Ivarrud, Vaaje, Tvinnereim, Westerås og Brovold innbyr Skyttertinget 2005 til å gjøre følgende vedtak: Funksjonstiden for tillitsvalgte valgt av Skyttertinget, herunder styremedlemmer, tar til fra 1/1 påfølgende år og følger kalenderåret. Norges Skytterstyre pålegges å gjøre nødvendige endringer i regelverkets punkt ( 4-4) slik at valg som gjøres på Skyttertinget 2005 gjøres gjeldende med virkning fra 1/ Styrets mindretall med representantene Kveli og Undseth går inn for å opprettholde dagens ordning. Sak 8: Om Skytterstyret skal ha tale-og stemmerett ved valg på Skyttertinget I følge dagens regelverk har ikke Skytterstyret tale- eller stemmerett ved valg av Skytterstyret. Praksis har vært utvidet til at Skytterstyret heller ikke har talt eller stemt ved valg på andre styrer og utvalg. Rådgivende utvalg mener det burde være slik at Skytterstyret skulle hatt talerett ved valg. Utvalget mener de burde ha talerett for eventuelt å kunne fremme sitt kandidatur eller trekke kandidaturet. Norges Skytterstyres vurdering: Norges Skytterstyre er enig i Rådgivende utvalgs konklusjon, men vil gå lenger med også å innføre stemmerett for Skytterstyret ved alle valg. Dette er i tråd med hva man gjør i andre organisasjoner, eksempelvis ved valg av Idrettsstyret til Norges Idrettsforbund. Norges Skytterstyres innstilling: Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2005 til å fatte følgende vedtak: Regelverkets punkt d gis følgende ordlyd: De samlagsvise tingrepresentanter og Norges Skytterstyre har tale-, forslags- og stemmerett i alle saker, herunder valg. Sak 9: Frist for innsending av forslag til Skyttertinget (vedlegg 3) Hedmark skyttersamlag har sendt inn forslag om at fristen for innsending av Skyttertingssaker flyttes til 1. mars, mot tidligere 1. april eller presis 20 uker før Skyttertinget. De begrunner forslaget med at de ønsker at sakspapirene til Skyttertinget skal sendes ut tidligere for drøfting i samlagsstyrene. Slik det nå er sendes sakene ut i midten av juni, og da blir det liten tid før ferien til å drøfte sakene i samlagene før behandlingen på Skyttertinget. Regelverket sier i dag at sakene skal sendes ut senest 6 uker før Skyttertinget. Rådgivende utvalg drøftet også denne saken i sin innstilling til Skytterstyret datert 26/ De gikk inn for at fristen for saker innsendt til Skyttertinget skulle være 1. april som nå, men da med Skytterting i november. Med nåværende ordning har Rådgivende utvalgs leder gitt uttrykk til administrasjonen for at denne fristen burde vært satt til 1. februar. Skyttertinget 22005

21 Norges Skytterstyre ga for øvrig administrasjonen i oppdrag å komme tilbake til Skytterstyret med forslag om denne problemstillingen i sak 56/2004. Norges Skytterstyres vurdering: Norges Skytterstyre sier seg enig i at fristen for Skyttertingssaker burde vært flyttet til et tidligere tidspunkt. Dette er en problemstilling som administrasjonen har tatt opp tidligere i forhold til klargjøring av tingsakene. Med dagens ordning blir det knapp tid til behandling i Skytterstyret når de fleste saker sendes Skytterkontoret i månedsskiftet mars/april. Hvis samlagene i tillegg ønsker mer tid til sin behandling av sakene i forkant av Skyttertinget, må konsekvensen bli at fristen for tingsaker flyttes til et langt tidligere tidspunkt. Rådgivende utvalgs forslag om å sette fristen til 1. februar vil således kunne tilfredsstille administrasjonens og Skytterstyrets behov for lengre saksbehandling, samt samlagenes uttrykte ønske om bedre tid i forberedelsene til Skyttertinget. De fleste forslag fra samlagene utløses etter ombudsmøtevedtak som foregår i desember. Det skulle derfor ikke være noe i veien for at sakene kunne sendes inn til Skytterkontoret i løpet av januar. En eventuell bearbeiding av ombudsmøtevedtak som forslag til Skyttertinget måtte da foregå i samlagene i løpet av januar. Administrasjonen og Skytterstyret har med en slik ordning tiden fra februar til og med april for å behandle de innkomne saker. Dette kunne i sin tur medføre at tingsakene kunne vært sendt ut til samlagene medio mai som er i tråd med Hedmarks forslag. Skytterstyret vil derfor konkludere med at tidsfristen for innsending av tingsaker settes til 1. februar, og at sakspapirene sendes til samlagene senest 15. mai. Det er bedre å sette datoer å forholde seg til enn dagens ordning med et bestemt antall uker. Dette selv om tidspunktet for Skyttertinget varierer noe i forbindelse med Landsskytterstevnet. Hvis det eventuelt kommer konkrete forslag om å forandre tidspunktet for avholdelse av Skyttertinget, må selvfølgelig disse datoer endres. Norges Skytterstyres innstilling: Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2005 til å fatte følgende vedtak: Regelverkets punkt underpunkt a, nest siste setning endres til: Forslag til Skyttertinget må være sendt Skytterstyret senest 1. februar samme år som Skyttertinget skal holdes. Regelverkets punkt underpunkt d, endres tilsvarende til følgende ordlyd: Forslag som skal behandles av Skyttertinget må være sendt Skytterstyret senest 1. februar samme år som Skyttertinget skal holdes. Framleggene skal være behandlet av skytterlag og samlag. Lagets og samlagets innstilling skal vedlegges forslaget. Regelverkets punkt første setning endres til: Norges Skytterstyre sender innkalling til ordinært Skytterting senest 15. mai samme år som Skyttertinget skal holdes. Regelverkets punkt underpunkt e, endres tilsvarende til følgende ordlyd: Skytterstyrets innstillinger og sakenes dokumenter må være sendt representantene senest 15. mai samme år som Skyttertinget skal holdes. Skyttertinget

22 Sak 10: Frist for innsending av forslag til valgkomiteen og valgkomiteens arbeid Rådgivende utvalg har ved sin gjennomgang ønsket at valgkomiteens innstilling skulle ha vært sendt sammen med de andre sakene til Skyttertinget. Dette slik at valgkomiteens innstilling skal være godt kjent i god til før tingbehandlingen starter. Norges Skytterstyres vurdering: Hvis forslaget om at saker til Skyttertinget skal sendes inn 1. februar blir innført på Skyttertinget, er det naturlig at denne fristen også gjelder for innsending av forslag på kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen har da tre måneder på seg med sitt arbeid til innstilling fram til 30 april, som er samme arbeidsperiode som gis for administrasjonen og Skytterstyret i andre tingsaker. I regelverkets punkt b, står det i dag at Norges Skytterstyre senest 5 måneder før Skyttertinget skal sende oppgave over hvilke kandidater som er på valg. Praksis de senere år har vært langt tidligere da det har vært et ønske å få denne oversikten før ombudsmøtene. Hvis frist for innsending av forslag på kandidater settes til 1. februar, bør fristen for utsending av hvilke medlemmer som er på valg settes til 1. oktober, med kunngjøring i Norsk Skyttertidende første nummer etterpå. Dette er uproblematisk, og en ser for seg at denne oversikten kan sendes sammen med skyttertingsprotokollen fra foregående Skytterting. Norges Skytterstyres innstilling: Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2005 til å fatte følgende vedtak: Regelverkets punkt b gis følgende ordlyd: Norges Skytterstyre sender senest 1. oktober året før Skyttertinget oppgave til skyttersamlagene over hvilke medlemmer som står på valg i styrer, utvalg og komiteer. Denne melding skal også inntas i Norsk Skyttertidende. Forslag på valg må være sendt lederen i valgkomiteen senest 1. februar samme år som Skyttertinget skal holdes. Valgkomiteen må levere sin innstilling senest 30. april samme år som Skyttertinget skal holdes. Regelverkets punkt e gis følgende ordlyd: Skytterstyrets og valgkomiteens innstillinger med sakenes dokumenter må være sendt representantene senest 15 mai samme år som Skyttertinget skal holdes. Sak 11: Samlagsinstruktører, utdanningskontakter og skytebanekontakter om obligatoriske funksjoner i samlagene Samlagenes utnevnelse av samlagsinstruktør, utdanningskontakt og skytebanekontakt er innarbeidede rutiner i hvert samlag. Slik utnevnelse er likevel ikke satt opp som krav i regelverket. At stadig flere samlag ikke gjennomfører disse utnevnelser og valg, gir uheldige utslag i deres evne til å bedrive utdanning og veiledning. Norges Skytterstyres vurdering: Hvilke krav som gjelder i denne sammenheng kommer fra tid til annen opp som problemstilling i forkant av ombudsmøter. Administrasjonen har i disse tilfellene ikke regelverk å forholde seg til, ut over de innarbeidede retningslinjer som foreligger i det enkelte samlag, samt de instrukser som finnes for hvert enkelt verv. Lover for skyttersamlag, nedfelt i regelverkets pkt , stiller ikke krav eller føringer til utnevnelse av disse tillitsvervene. Enkelte samlag har formalisert denne delen som fast del av sitt tillitsmannsapparat. De fleste har også en formening om at vervene skal være en del av samlagets tillitsvalgte, men noen utelukker det. Dette medfører at de står svært dårlig rustet til å gjennomføre sine kjerneoppgaver, som nettopp er å veilede, besørge opplæringstiltak og å drive ungdoms- og rekrutteringstiltak. De tiltak de i så fall iverksetter blir vesentlig dyrere enn nødvendig, ved at det leies inn konsulenter og forelesere for store honorarer. Denne dreiningen gir uheldige synergieffekter for de andre tillitsvalgte, som i stadig større grad stiller krav om å få inndekning for sitt arbeid. Det synes derfor vesentlig at utnevnelse av disse tillitsvervene formaliseres i regelverket. Skyttertinget

23 Norges Skytterstyres innstilling: Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2005 til å fatte følgende vedtak om tillegg i regelverkets pkt : Skyttersamlag ledd. a. Samlagsstyret skal utnevne en til tre samlagsinstruktører, slik at det til enhver tid er utnevnt minst en. Utnevnte instruktører skal ha godkjent instruktørutdanning. b. Samlagets utdanningsvirksomhet skal koordineres av en valgt utdanningskontakt. Utdanningskontakten skal være fast medlem av samlagsstyret. c. Samlagsstyret skal utnevne en skytebanekontakt. Skytebanekontakten skal være et bindeledd og en koordinator i anleggspørsmål. Funksjonstiden er 4 år. 3-3 d). - Utdanningskontakt Sak 12: Sammenslåing av samlagene Grenland og Aust-Telemark (Vedl. 4) Det foreligger søknad fra Aust-Telemark og Grenland skyttersamlag om sammenslåing gjeldende fra og med Vest-Telemark var også invitert til å være med på en sammenslåing, men takket nei til dette i denne omgang og vil drøfte saken videre i neste ombudsmøte. Norges Skytterstyre sendte høringsbrev vedrørende samlags- og landsdelskretsgrenser til samlagene 15.feb 2005, med høringsfrist 15.januar Det er Norges Skytterstyres intensjon å sette dette på sakskartet for Skyttertinget Norges Skytterstyres vurdering: Søknaden om sammenslåing av de to nevnte samlag virker godt drøftet og det er etter alt å dømme stor enighet om at dette er rett vei å gå for skyttersaken i regionen. Aust-Telemark har slitt med å finne tillitsvalgte og har dessuten, i følge dem selv, lav aktivitet. Som det framgår av vedlagte skriv synes de fleste sider, positive og negative, å være grundig belyst. Konklusjonen er relativt entydig positiv. Det initiativ Norges Skytterstyre har tatt hva gjelder en generell gjennomgang av organisasjonens struktur, herunder samlags- og landsdelskretsgrenser har sin bakgrunn i initiativ fra formannen, med støtte fra et enstemmig styre. Saken er for øvrig drøftet ved flere anledninger tidligere. Det ville være naturlig å ha en samlet sak vedrørende strukturendringer på Skyttertinget I så fall kunne saken fra Telemark eventuelt også innbefatte Vest-Telemark. På den annen side er det ikke klart om det blir noen konkrete saker om endringer på Skyttertinget i I så fall synes det urimelig at saker som er klare for eventuelt vedtak utsettes i påvente av andre saker som kanskje (ikke) kommer. Skulle det komme flere forslag til endringer kan det neppe skade saken å ha et eventuelt eksempel på endring, og ha hørt den debatten som naturlig vil følge saken i år. Dersom man generelt ønsker en positiv holdning til konstruktiv debatt om endringer er det kan hende en fordel å ha en pilotsak, med tilhørende meningsutveksling, på Skyttertinget Norges Skytterstyre er enig med samlagene i at en sammenslåing i hovedsak vil gi en positiv administrativ effekt. Et nytt samlag vil ikke bli spesielt stort i antall lag og med nye administrative rutiner bør ikke dette ha noen vesentlige negative sider. Det vil, som samlagene selv påpeker, bli noen utfordringer med å få opp aktiviteten i lag som ligger nede. Her vil nye tillitsvalgte kunne representere en ny giv og dermed være av positiv betydning for skyttersaken i regionen. De skytterlag som er lite aktive/ligger nede bør imidlertid ikke tro at aktivitet fra et nytt samlags side ene og alene skal kunne blåse liv i laget. Skyttertinget

24 Norges Skytterstyre er av den oppfatning at det etter en samlet vurdering synes å kunne være gunstig for skyttersaken, særlig i Aust-Telemark, at de to samlagene slår seg sammen til ett samlag. I søknaden framkommer det at man ikke har funnet fram til navn på et nytt samlag. Det er derfor naturlig at dette blir overlatt til samlagene å bli enige om. Norges Skytterstyres innstilling: Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2005 til å fatte følgende vedtak: Under forutsetning av Forsvarsdepartementets godkjenning blir skyttersamlagene Grenland og Aust-Telemark slått sammen til ett skyttersamlag med virkning fra 1.januar De to samlagene gis fullmakt til å fastsette navn på det nye samlaget. Sak 13: Krus til Den norske skyttermedalje (Vedlegg 5) Inntrøndelag skyttersamlag har fremmet forslag om å fjerne kruset som kan vinnes hvert femte år i forbindelse med skytingen om Den norske Skyttermedalje. Krus til Den norske skyttermedalje ble innført ved Skyttertingsvedtak i Første registreringsår ble fastsatt til Statistikken så langt er slik: 2003: 27 krus. 2004: 180 krus Deltakelsen i skytingen om medaljen har hatt en svak økning i perioden kruset har eksistert, inklusive året før, slik: 2002: 1707 delt, 2003: 1754 delt, 2004: 1799 delt. Norges Skytterstyres vurdering: Norges Skytterstyre konstaterer at det er en viss økning i salg av kruset og deltakelsen i skytingen om den norske skyttermedalje, i den relativt korte perioden kruset har eksistert. For Norges Skytterstyre synes det riktig å ta vare på en positiv trend, selv om den er liten. Styret er oppmerksom på at det må nedlegges et visst arbeid av skytterlag og samlag for å holde orden på registreringen, men synes det er for tidlig å la ordningen opphøre etter bare to år, all den tid det er en positiv trend i deltakelsen. Norges Skytterstyres innstilling: Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2005 til å fatte følgende vedtak: Ordningen med krus til Den norske skyttermedalje opprettholdes. Sak 14: Forslag om nytt NM i feltskyting (Vedlegg 6) Romsdal og Ringerike skyttersamlag har i fellesskap fremmet forslag om å etablere et NM i feltskyting på våren, som eget mesterskap. Målsetningen med forslaget er å følge opp organisasjonens ønske om å høyne status og interesse for feltskyting. Likelydende forslag er mottatt fra Vest-Agder skyttersamlag, men etter fristen for innlevering av tingsaker. Romsdal og Ringerike skyttersamlag har sammen angitt noen rammer og føringer for det NM de ønsker å etablere. Norges Skytterstyres vurdering: Norges Skytterstyre ser positivt på alle forslag som kan bidra til økt aktivitet i feltskytingene. Intensjonen i forslaget er i så måte meget god, og inneholder interessante elementer til utviklingen av feltskytingen. Skyttertinget

25 Landsskytterstevnet og NM i feltskyting Landsskytterstevnet har en spesiell plass i Det frivillige Skyttervesen, og det er et overordnet prinsipp at det ikke innføres ordninger som synes å kunne svekke øvelsenes status eller arrangementets betydning for organisasjonen. En eventuell innføring av NM i felt på våren, må sees i lys av at dette mesterskapet ikke må svekke statusen til LS. Forslaget fra Romsdal og Ringerike legger også dette til grunn, ved å påpeke at feltskytingen på LS skal foregå som i dag, med unntak av at tittelen Norgesmester i feltskyting byttes ut. Tidspunkt og turnus Å knytte et NM i feltskyting til avslutningen av feltsesongen vil kunne bidra til å høyne statusen av NM-vinneren. Å finne et egnet tidspunkt som vil passe hele landet er krevende. I forslaget er april benyttet som utgangspunkt. Noen steder vil banesesongen på denne tiden være i gang uten at dette har spesiell betydning. Større betydning har det at arrangementet flere steder må gå på barmark, noe som vil vanskeliggjøre den tekniske delen i et så stort feltarrangement og begrense hvilke områder som kan benyttes. Som en fast ordning vil det beste alternativet være første helgen i april, og alternativt 2. helg ved kollisjon med påskehelgen. Tidlig i april passer godt i forhold til medias fokus, da vinteridrettene har avsluttet og sommeridrettene fortsatt ikke har kommet i gang. Det vil derfor kunne ligge godt tilrette for at feltskyting og DFS vil kunne få særlig høyt fokus i dette tidsrommet. Forslaget beskriver et NM-arrangement på en dag. I utgangspunktet et attraktivt forhold, som vil gi muligheten for flere arrangører til å avholde mesterskapet. Det må likevel påregnes et betydelig antall overnattinger i anledning arrangementet, noe som vil begrense hvilke arrangører som har tilfredsstillende infrastruktur. Infrastruktur i forbindelse med overnatting og transport står som regel i kontrast til de omgivelsene som kreves for slikt arrangement, om de ikke knyttes til militærforlegninger og skytefelt. Ordningen i dag er at konkurranser som foregår i organisasjonens regi, og som er landsdekkende avvikles etter turnus mellom landsdelene. Dette prisnipp er i dag så grunnfestet at det også bør gjelde for NM i felt. En rullering av arrangementet på turnus mellom landsdelene vil gi god anledning for de fleste til å overvære eller delta i disse mesterskapene. Det synes hensiktsmessig at turnusen avviker fra LS-turnus, da omkringliggende distrikt allerede er engasjert i forbindelse med LS. Imidlertid må man evaluere tildelingsordningen med jevne mellomrom, særlig hvis det blir vanskelig å finne villige eller egnede arrangører. Man bør også etter noen år se på hvor arrangementet skal ligge hvis det i enkelte deler av landet ikke samler stor nok deltakelse til å være sportslig forsvarlig. Arrangør av NM felt kan gjerne være ett eller evt. flere skytterlag som går sammen. Samlaget hvor NM går bør gis oppgaven med å føre overordnet tilsyn med arrangementet. Arrangementet bør tildeles av Norges Skytterstyre etter søknad, og søknader skal ha vedlagt uttalelse fra det respektive samlag. Deltakere og uttakskriterier Med forslag om at arrangementet skal kunne arrangeres på en dag blir det nødvendig å begrense deltakelsen. En øvre grense er fra forslagsstiller beskrevet til 400. Det må med andre ord være et sett med uttakskriterier som legges til grunn for deltakelsen. I og med at deltakere fra hele landet skal kunne delta er det naturlig å knytte kriteriene opp mot lokale mesterskap, eller andre landsomfattende mesterskap. Arrangementet vil gå så langt ut på våren at det er relativt lenge skytelyst. Dette gjør at om man utnytter dagen godt og med 30 skyttere i laget bør arrangementet greit ha kapasitet til det antall skyttere. Det vil si at med 13 lag á 30 skyttere, 20 minutter mellom lagene og en feltløype som tar ca 3,5 timer vil skytingen om man starter kl 0800 være ferdig til ca. kl I tillegg kommer evt. omskytinger og premieutdeling. Når det gjelder å finne en rettferdig ordning for fordeling av antall plasser til det enkelte samlag så er dette vanskelig. Det kommer helt an på hvilke kriterier som blir lagt til grunn. Uansett valg av kriterier bør disse evalueres etter noen år for å se om de har slått rettferdig ut. Forslagstiller anbefaler en tildeling av plasser i forhold til resultatene på LS året før. Øvrig deltakelse bør fordeles i form av kvoter fra samlagene. Disse kan for eksempel være knyttet til deltakelsen på samlagsmesterskapet i feltskyting. I denne forbindelse foreligger det i dag kun statistikk for deltakelsen totalt i alle klasser. Legger man denne statistikken til grunn vil flere av de minste samlagene kun ha 2 3 deltakere, mens det største vil ha plasser ut fra en flat fordelingsnøkkel. Skal en samlagskonkurranse være en del av konkurransekonseptet må det derfor være en minimumsdeltakelse fra hvert samlag. Skyttertinget

26 Det finnes mange alternativer som kan legges til grunn, men de må ikke bli for kompliserte. En ordning med at alle samlag får fast 3 plasser, og at de 100 beste i foregående LS også gir deltakerplass for sitt samlag er en annen modell. Øvrige skyttere kvoteres inn etter samlagets deltakelse på sitt samlagsmesterskap i feltskyting. Det er lite trolig at alle samlag vil stille med fulle kvoter. Dette vil bl.a. være svært avhengig av hvor stevnet er lokalisert. Det bør i denne sammenheng være en ordning med at ledig kapasitet blir utnyttet. Derfor kan samlagene melde på reserver i prioritert rekkefølge, der man lar alle med lik prioritet delta. Eksempelvis er det ledig kapasitet på 48 skyttere. Det er innmeldt 24 første reserver, 21 andre reserver, 14 tredje reserver osv. Da får alle 1. og 2. reserver skyte, ingen 3. reserver. Et NM med uttatte skyttere vil kunne gjøres mer krevende, og løypa kan tilrettelegges slik at skytterne utfordres i de ferdighetene som en feltmester bør inneha. På den måten sikrer man at vinneren innehar svært gode ferdigheter i feltskyting. På en annen side vil et slikt opplegg trekke med seg et ønske fra aktuelle skyttere om å kunne få tilrettelagte stevner i forkant, slik at disse kan benyttes som trening og uttaksstevner. Det uheldige med dette er at disse stevnene vil være for krevende for de øvrige skytterne og avstanden mellom de beste og de mindre gode blir vesentlig større. Tittel og premiering Forslagsstiller ønsker at vinner av feltskytingen på LS blir tildelt tittelen Feltkonge og at vinner i NM felt blir kalt Norgesmester i feltskyting. De har videre et ønske om at vinner av NM i feltskyting skal tildeles kongepokal. Dette kan nok virke litt paradoksalt at den av de 2 vinnerne som ikke tildeles kongepokalen blir benevnt Feltkonge. Derfor bør man finne en annen egnet tittel til vinneren av Landsskytterstevnet, for eksempel Feltmester. Andre forhold Et sentralt mesterskap med skyttere fra hele landet vil bety mye administrasjon i forbindelse med reise, innkvartering og tilrettelegging for ankomne. Et mesterskap med stor media-oppmerksomhet og stor prestisje vil måtte kvalitetssikres, slik at arrangementet er presentabelt og at sportslige hensyn ivaretas i forhold til reglementet. Arrangementet vil derfor kreve store forberedelser i forkant. Et NM i feltskyting vil av denne grunn vanskelig kunne arrangeres uten å pålegge administrasjonen et vesentlig merarbeid. Det frivillige Skyttervesen har til formål å være en breddeorganisasjon. Med bakgrunn i dette bør organisasjonens arrangementer være særlig tilrettelagt for at bredden skal kunne delta i den aktiviteten som organiseres. Et NM i feltskyting med begrenset deltakelse vil ikke være oppnåelig for bredden i organisasjonen, men kun et tilbud for de aller beste. Dette i seg selv er lite tiltalende i forhold til aktivitetstilbudet vi som organisasjon bør tilrettelegge for. Konkurransetilbudet for de beste skytterne er godt ivaretatt gjennom norgescup, nordisk og flere distriktsvise mesterskap med uttakskriterier og begrenset deltakelse. Feltskytingen på Landsskytterstevnet vil med etableringen av et eget NM i feltskyting også få et preg av å bare være der, uten helt å ha noen betydning. Dette vil ha en uheldig effekt for Landsskytterstevnet som arrangement, noe som gir en utvikling Norges Skytterstyre ikke ønsker. Norges Skytterstyre ser ikke positivt på en utvikling i retning av stadig tilrettelegging for en smal gruppe. Med bakgrunn i organisasjonens formålsparagraf og de ønsker vi har for organisasjonens utvikling anser vi det mest tjenlig at aktivitetstilbudene som gis, er tilbud for alle medlemmer av våre skytterlag. Norges Skytterstyres innstilling: Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2005 til å fatte følgende vedtak: Dagens ordning i forbindelse med Norgesmesterskapet i feltskyting opprettholdes. Det søkes om å få tildelt kongepokal i NM felt. Skyttertinget

27 Sak 15: Tingsak: Forslag om nedleggelse av skifelt og skogsløp (Vedlegg 7) Hardanger og Voss skyttarsamlag, støttet av et enstemmig ombudsmøte, fremmer forslag for Skyttertinget om nedlegging av skifelt og skogsløp med feltskyting i DFS med virkning fra Forslaget begrunnes i hovedtrekk slik: Skifelt er så lite utbredd at grensen for tildelig av midler fra DFS er nådd for lenge siden. Under NM 2004 deltok 34 løpere, hvorav 9 i kampen om Kongepokalen. Heimevernet ser seg heller ikke lenger tjent med å støtte opp om disiplinene. Dette framkommer særlig gjennom at de ikke lenger ønsker å delta i skifeltutvalgets møter, og HV har også trekt seg ut av samarbeidet om NM skogsløp. Innsparte midler kan med fordel nyttes mye bedre på andre felter i organisasjonen. Norges Skytterstyres vurdering: Norges Skytterstyre har bedt DFS/Utvalget for skifelt om en uttalelse til forslaget. Utvalgets kommentar er slik: DFS/utvalget for skifelt har over tid registrert at det i deler av organisasjonen er elementer som stiller spørsmål ved sektorens berettigelse. Utvalget har forståelse for at det i lys av oppslutning og kostnader kan stilles slike spørsmål, men mener saken er langt mer omfattende og nyansert enn slik som begrunnet i forslaget. Vi vil spesielt bemerke at øvelsene er svært relevante sett i lys av formålsparagrafen, og at øvelsen i et historisk perspektiv har solide tradisjoner i organisasjonen. Ettersom økonomi blir benyttet som et hovedargument vil utvalget bemerke at sektorens budsjett dekker alle kostnader innen skifelt og skogsløp, unntak for sekretærens arbeide innenfor ordinær arbeidstid. Sammenligningsvis er kostnadene for 20 skyttere til Nordisk mesterskap det samme som det koster å drifte skifeltsektoren totalt sett. DFS skal være en breddeorganisasjon, og det vil derfor være feil å benytte deltakelse i NM som argumentasjon. Forslagsstillerens faktaopplysninger om NM deltakelsen i 2004 er også feil ved at det var 25, og ikke 9 som deltok i kongepokalklassen. Selv om det skulle vært betydelig større oppslutning om sektorens aktiviteter, viser tross alt sammendraget av årsmeldingene for 2004 en betydelig økning for skogsløp med ca. 50 % framgang fra foregående år. Utvalget finner gjenværende tid fram til årets Skytterting for svært begrenset, og særlig for å kunne foreta en grundig prinsipiell og saksrelatert drøfting i en så alvorlig sak for sektoren. Det ønskes derfor mer tid til å forberede saken før den legges fram for Skyttertinget, slik at den kan inneholde en grundig situasjons- og konsekvensanalyse, samt at sektorens betydning for DFS, dens muligheter og potensial blir vurdert. Med bakgrunn i denne vurdering anmoder DFS/Utvalget for skifelt om at Norges Skytterstyre utsetter saken, slik at det kan bli gjennomført en tilstrekkelig prosess fram til Skyttertinget 2006 før sektorens videre skjebne blir bestemt. Norges Skytterstyre støtter utvalgets ønske om å utsette behandling av forslaget til Skyttertinget Det nye Heimevernet vurderer også for tiden sin interesse og engasjement for skifeltsektorens virksomhet. Et så alvorlig vedtak som å legge ned aktivitetsområder må derfor baseres på grundige og veloverveide vurderinger, og ikke gjøres som en forhastet beslutning. Norges Skytterstyre ønsker således at DFS/Utvalget for skifelt analyserer og utreder skifeltsektorens framtid i DFS med vurdering av profil, aktiviteter, betydning for DFS, muligheter/konsekvenser tiltak og kostnader. Utvalgets rapport sammen med høringen i skyttersamlagene vil danne grunnlag for Norges Skytterstyres innstilling og Skyttertingets drøfting i Norges Skytterstyres innstilling: Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2005 til å fatte følgende vedtak: Behandling av forslaget fra Hardanger og Voss skyttarsamlag om nedlegging av skifeltsektorens virksomhet utsettes til Skyttertinget DFS/Utvalget for skifelt gis i oppdrag innen 1. oktober 2005 å utrede sektorens framtid med vurderinger av profil, aktiviteter, betydning for DFS, muligheter/konsekvenser, aktuelle tiltak og kostnader. Deretter sendes sak om skifeltsektorens virksomhet til høring på ombudsmøtene i Skyttertinget

Årsregnskap for 2012 med årsberetning. Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven

Årsregnskap for 2012 med årsberetning. Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven Vedlegg 2 Årsregnskap for 2012 med årsberetning Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven Det frivillige Skyttervesen (DFS) er en ideell, frivillig, landsomfattende organisasjon opprettet ved

Detaljer

Protokoll

Protokoll Skyttertinget 2005 Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2 2005 Skyttertinget 2005 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Norlandia Dovrefjell Hotell på Dombås fredag 29. juli og lørdag 30 juli

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG

LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG Vedtatt på ombudsmøtet 07.12.1991, Revidert på ombudsmøtet 06.12.1997, Revidert på ombudsmøtet 04.12.1999, Revidert på ombudsmøtet 01.12.2001, Revidert på ombudsmøtet 01.12.2007,

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap. Norges Fekteforbund

Årsregnskap. Norges Fekteforbund Årsregnskap Norges Fekteforbund 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 1 2016 2015 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 144 575 90 938 Offentlige tilskudd 2 1 785 763 1 729

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer