TEGN FORKlARING. Spe<ifikt avløp nonnal Vs/km' I/s/km' Vs/km' Vs/km' Vs/km> 121-1S0 I/s/km '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEGN FORKlARING. Spe<ifikt avløp nonnal Vs/km' I/s/km' Vs/km' Vs/km' Vs/km> 121-1S0 I/s/km '"

Transkript

1 TEGN FORKlARING Spe<ifikt avløp nonnal Vs/km' I/s/km' Vs/km' Vs/km' Vs/km> 121-1S0 I/s/km '

2 Avløpsnormaler Normalperioden Norges vassdrags- og energidirektorat 2001

3 Rapport nr 2 Avløpsnormaler. Normalperioden Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat Redaktør: Forfatter: Marit Astrup Trykk: Opplag: Forsidefoto: ISSN: ISBN: NVEs hustrykkeri 100 Nonnalavløp Sammendrag: Emneord: Rapporten inneholder avløpsnonnaler for Norge i nonnalperioden Det er beregnet nonnaler for ca 365 avløpsstasjoner. For 100 av disse er det i tillegg beregnet månedsnonnaler. Nonnal, avløpsnonnal Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: Internett: Januar 2001

4 Innhold Forord 4 Sammendrag 5 Definisjoner 5 1. Innledning 6 2. Avløpsnormaler Utvelgelse av data og datakvalitet Metode for beregning av avløpsnormaler Resultat Forklaring til tabellene Endringer i normal avløp fra forrige normal periode Referanser Vedlegg

5 Forord NVE har utarbeidet avløpsnormaler for de to foregående normalperiodene og For normalperioden er det dessuten laget et isohydatkart som viser gjennomsnittlig avrenning for ethvert nedslagsfelt i perioden. Normalperioden er nå avsluttet, og nye avløpsnormaler for stasjonsnettet er beregnet. I tillegg er nytt avløpskart for Norge i produksjon. Rapporten er utarbeidet av Marit Astrup med hjelp av Erik Holmqvist, Lars Evan Pettersson og Lars Andreas Roald. Oslo, januar 2001 '_.I (.',/ J.. 0) //';AA~i./. ~ ~ '(. Il. ftux, {)i~ /i', Kjell Repp. avdelingsdirektør Sverre Husebye seksjonssjef 4

6 Sammendrag Rapporten inneholder avløpsnormaler for Norge i normalperioden Det er beregnet normaler for ca 365 avløpsstasjoner. For 100 av disse er det i tillegg beregnet månedsnormaler. A vrenningen varierer fra rundt 15 Ils km 2 i innlandet til over 90 lis km 2 på stasjoner nærmere kysten. Laveste normal for perioden er registrert i Finnmark med 1O,01/s km 2 og høyeste i Hordaland med 149,5 lis km 2. Sammenlignet med forrige normalperiode har avrenningen blitt noe lavere i Østlandsområdet. På Vestlandet og i deler av Nord-Trøndelag og Nordland har det vært en tydelig økning. I resten av landet er det vanskelig å se noen entydig trend, men avløpsforholdene er stort sett uendret. Definisjoner Normal Middelverdien over en gitt periode. I denne rapporten refereres det til midlere vannføring (naturlig tilsig) i perioden Årsnormal Normalverdien for et år. Månedsnormal Normalverdien for hver av årets 12 måneder. I denne rapporten refereres det til midlere vannføring (naturlig tilsig) i hver av årets 12 måneder i perioden Tilsig Overføring Magasinering Vannføring korrigert for eventuelle overføringer eller magasineringer oppstrøms målestasjonen. Tilførsel eller fjerning av vann tillfra det naturlige nedslagsfeltet. Lagring av vann i magasiner i feltet for å kunne benyttet vannet til andre årstider eller i år med nedbørsunderskudd. Innebærer en refordeling av vannføringen over året, men vannet føres ikke ut av sitt naturlig nedslagsfelt. 5

7 1. Innledning A vrenningen fra et nedbørsfelt bestemmes hovedsakelig av de meteorologiske forholdene, og kan variere betydelig fra år til år. I Norge er det i tillegg stor variasjon i avrenningen over året. Dette skyldes delvis solstrålingens og nedbørens sesongvariasjon, og delvis oppbyggingen av snødekke i vinterhalvåret som smelter om våren. Sesongsvingningene varierer imidlertid etter et regionalt mønster. Siden variasjonene er så store, er det vanlig å beskrive avløpsforholdene ved såkalte normaler. En avløpsnormal viser gjennomsnittlig vannføringen over en gitt periode. World Meterological Organization (WMO) opererer med standardperioder på 30 år som er definert fra , osv. Denne rapporten inneholder avløpsnormaler for Norge i normalperioden For noen stasjoner er det i tillegg beregnet månedsnormaler for samme periode. Det kan senere bli aktuelt å beregne flere normaler. Det gjelder blant annet stasjoner som er opprettet i normalperioden, men som ikke tilfredsstiller kravet om 15 observasjonsår i normalperioden (se kapittel 2.1 'Utvelgelse av data og datakvalitet'). Disse dataseriene kan forlenges bakover ved regresjon. I tillegg er det ikke beregnet normaler på stasjoner hvor det er mistanke om homogenitetsbrudd. Hvis årsaken til bruddet avdekkes, kan også disse stasjonene bidra med nye avløpsnormaler. Det kan blir nødvendig å korrigere normalverdiene dersom kurveendringer eller andre forandringer påvirker grunnlagsdata som er benyttet. 6

8 2. Avløpsnormaler Utvelgelse av data og datakvalitet NVE forvalter et landsdekkende stasjonsnett med vannstands- og vannføringsmålinger. For beregning av avløpsnormaler for perioden er alle avløpsserier med minst 15 observasjonsår i normalperioden valgt ut. Månedsnormaler er kun beregnet for stasjoner med observasjoner hele 30-års perioden. Kvaliteten på data varierer fra sted til sted som følge av ulike målebetingelser, utrustning på stasjoner, tilgjengelighet for ettersyn og vannføringskurvens kvalitet. Utgangspunktet har vært å kun benytte data med god kvalitet. En subjektiv kvalitetsvurdering er utført av områdeingeniørene, og serier med antatt dårlig kvalitet er utelatt. Dataseriene er videre homogenitetstestet ved double-mass analyse (Astrup, 2000), og stasjoner med mistanke om homogenitetsbrudd i perioden er ikke benyttet. Totalt 500 stasjoner tilfredsstilte kravet om 15 observasjonsår i normalperioden. 135 av serier er imidlertid utelatt enten på grunn av mistanke om homogenitetsbrudd eller fordi datakvaliteten er dårlig. En avløpsnormal skal beskrive det naturlige tilsiget i perioden , og ikke avløp etter regulering. Reguleringsinngrepene er derfor avgjørende for hva som kan beregnes på de ulike målestasjonene (se figur 1). For uregulerte felt framkommer årsog månedsnormalene direkte. Ved magasinering refordeles vannet over året, men magasineringen har liten betydning for normalen så lenge magasinet ikke er flerårig. Data fra nedbørsfelt med magasinering er derfor brukt for å beregne normalen, men ikke månedsnormalene. Felt med overføringer inn eller ut av det naturlige nedslagsfeltet er uegnet for normalberegninger med mindre overføringen er kjent eller tilsigsserien kan beregnes. En eventuell tilsigsserie kan også benyttes for å finne månedsnormaler for felt med magasinering. Kvaliteten på tilsigsseriene kan imidlertid variere. For det første er ofte beskrivelsen av reguleringsinngrepene mangelfull. Deretter er det knyttet stor usikkerhet til eventuelle driftsvannføringer som kan være påvirket aven rekke feilkilder. Inngrepstype Normal Månedsnormal Overføring Bruk tilsigsserie Bruk tilsigsserie Magasinering OK Bruk tilsigsserie Uregulert OK OK Figur 1. Oversikt over hvilke dataserier som kan benyttes for normalberegning. 7

9 I regulerte felt med observasjoner hele 30-års perioden er det også beregnet gjennomsnittlig avløp i perioden Avløpet på stasjoner med regulert vannføring avviker fra det naturlige tilsiget, og må derfor ikke oppfattes som en avløpsnormal. De aktuelle stasjonene er merket med }l. Estimatet kan imidlertid være noe "misvisende" fordi reguleringen ikke har pågått hele normalperioden eller fordi manøvreringsreglementet kan være endret underveis. Midlere avløp i perioden hvor overføringen/reguleringen har pågått er ikke beregnet. Nærmere opplysninger om reguleringsinngrepene finnes i tabell l (stasjonsopplysninger) i vedlegget. For felt med mer enn 5 % bre er det beregnet en brekorrigert avløpsnormal som viser hva det naturlige tilsiget i feltet hadde vært dersom breen ikke hadde magasinert snø. Metode og beregningsgrunnlag for de brekorrigerte avløpene vil bli utgitt i eget notat (HB-notat 2/2001). Til sammen er det beregnet avløpsnormaler for rundt 365 stasjoner. 255 av disse er uregulerte (50 stasjoner med 30 observasjonsår, 170 stasjoner som er komplettert ved regresjon og 35 tilsigsserier). I tillegg er 110 regulerte dataserier benyttet. Det er beregnet rundt 100 månedsnormaler for samme periode. 2.2 Metode for beregning av avløpsnormaler Grunnlaget for normalberegningene er døgnmiddel eller døgntilsig. For stasjoner som har gått kontinuerlig i perioden er avløpsnormalene beregnet direkte ved å midle døgnmiddelvannføringen over perioden. I enkelte dataserier kan det tidvis mangle data for noen få døgn. Slike små hull kompletteres ved lineær interpolasjon for inntil 10 døgn. Flere av seriene dekker imidlertid bare deler av normalperioden, og det er nødvendig å beregne verdier for de manglende årene. Dette gjøres ved å komplettere serien ved bruk aven sammenligningsserie og regresjonsanalyse på årsnivå. Et godt estimat krever god korrelasjon og en fellesperiode av tilstrekkelig lengde. Antall år som kompletteres er og av betydning. Korrelasjon større enn 0,85 er i denne sammenheng ansett som bra. Hvis korrelasjonen er lavere er dette kommentert. 8

10 2.3 Resultat A vløpsnormalene for perioden 1961 ~90 er presentert i tabellene bakerst i rapporten, Kommentarer til tabellenes innhold følger i kapittel 2.40 Figur 2 viser avløpsnormalene (spesifikk avrenning) plottet på stasjonens beliggenhet I Sør-Norge er det en tydelig gradient fra øst til vest Lengst øst er den spesifikke avrenningen under 20 Ils km 2, Vestover mot vannskillet og i Sør-Trøndelag øker avrenningen ti lis km 2, På Vestlandet er variasjonene større, og avrenningen stort sett over 60 lis km 2 Unntaket er stasjonene helt ute ved kysten der avrenningen er noe lavere. Høyeste avløpsnormal i perioden er på 149,5 Vs km 2, og er registrert på stasjonen Bakkelihøl (42,6) i Hordaland, I Nord-Trøndelag og Nordland blir også avrenningen betydelig mindre når avstanden til kysten øker, I Troms og Finnmark er avrenningen lav, rundt 15 lis km 2 på Finnmarksvidda, men øker noe ut mot kysten, Laveste normal er registrert på stasjonen Sametielv (246.9) i Finnmark med 10,0 Ils km Forklaring til tabellene For de fleste målestasjonene er det kun beregnet en normal på grunnlag av stasjonens observasjoner i perioden Dersom det er beregnet flere normaler/verdier på et stasjonsnummer er følgende terminologi benyttet for å skille dem fra hverandre: (obs) * (tilsig) (bre) Stasjonens observerte data er benyttet Stasjonens observasjoner er ikke benyttet direkte. Dette skyldes som regel et ønske om å bruke deler aven dataserie på grunn av mistanke om feil eller fordi en overføring gjør data ubrukelige. Kommentar følger i tabell 5. Stasjonens tilsigsserie er benyttel Brekorrigert avløpsnormal Stasjoner merket Xl er ikke avløpsnormaler, men viser observert avløp på regulerte stasjoner i normalperioden, Feltarealene er beregnet på nytt ut fra digitale kart For enkelte felt kan derfor arealet, og dermed den spesifikke avrenningen, gi avvik sammenlignet med forrige normalperiode. Bre % og hypsografiske kurve er også beregnet på nytt i forbindelse med normal beregningene. 9

11 TEGNFORKLARING Spesifikt avløp normal l/sjkm l/sjkm l/sjkm l/sjkm l/sjkm l/s/km 2 Figur 2. Avløpsnormaler for perioden plottet på stasjonen. 10

12 3. Endringer i normalavløp fra forrige normal periode Som tidligere nevnt kan avrenningen varierer betydelig fra år til år avhengig av de meteorologiske forholdene. Figur 3 viser at årsnedbøren i perioden er høyere enn i perioden i store deler av landet. I enkelte områder på Vestlandet og i Finnmark er årsnedbøren mer enn 20% høyere enn i forrige normalperiode. På årstids- og månedsbasis er forskjellen enda større enn på årsbasis. Økningen betyr ikke nødvendigvis varige endringer i nedbørklima, men indikerer at de naturlige variasjonene er så store at 30 år ikke er tilstrekkelig for å få stabile middelverdier (Førland, 1993). På avløpsstasjoner hvor det er beregnet normaler i periodene og er det gjort en tilsvarende sammenligning (tabell 4). Det er ikke gjort noen grundig analyse på de enkelte stasjonene, og feil kan forekomme på grunn av kurveendringer eller endringer i grunnlagsdata. Figur 4 viser avløpsendringene plottet på stasjonene. I de store vassdragene på Østlandet er det en tendens til noe lavere avrenning sammenlignet med forrige normalperiode. Unntaket er noen målestasjoner i sør-øst mot Sverige som viser en økning på opp mot 10% sammenlignet med normalen. Mønsteret stemmer godt overens med nedbørsendringene. På Vestlandet har vannføringen økt med 5-15 % sammenlignet med forrige normalperiode. Økningen er minst på kyststasjonene og øker innover i landet. Også nedbørsnormalene viser en økning på opptil 20 % fra perioden Lengst nord i Sogn og Fjordane er det små endringer i avløpsnormalene. I Møre og Romsdal er det en tendens til lavere vannføring med unntak av noen kyststasjoner som har en økning. I Sør-Trøndelag viser de flest vannmerkene ingen endring i avløp fra forrige normalperiode. Nedbørsratene varierer en del i området, men viser i store trekk det samme mønsteret. I Nord-Trøndelag og Nordland er nedbørsendringene relativt entydige: Det er en økning på 5 % ute ved kysten og fra % litt inn i landet. Endringene i avløpsnormalene er imidlertid ikke like klare. I deler av Nord-Trøndelag og Nordland er det en avløpsøkning opp mot 15%. I resten av området ser det ut til at avløpsnormalene er uendret. I Troms er det stabile avløpsforhold sammenlignet med forrige normalperiode. Endringen i nedbørsnormalene viser imidlertid en reduksjon på 5 % i deler av Troms. I Finnmark er det vanskelig å se noe mønster i avløpsratene. Årsaken er en kombinasjon av mangel på data og den varierende datakvaliteten på stasjonene i Finnmark forrige normal periode. Nedbørsendringene i Finnmark viser på den annen side en økning på opptil 25 %. Økningen er svakest ute ved kysten og øker kraftig innover landet før den avtar igjen. l l

13 ',0 Figur 3. Forholdstall (%) mellom årsnedbør i de to normalperiodene og Kilde: Førland,

14 TEGNFORKLARING Endring i normalavløp norma normal < 95 % % % % % >115% Figur 4. Forholdstall (0/0) mellom årsavløp I de to normalperiodene og

15 Referanser Astrup, M. (2000): Homogenitetstest av hydrologiske data. NVE Rapport nr 7/2000. Førland, E. J. (1993): Nedbømonnaler. DNMI Rapport nr 39/93 Klima. HB-notat nr 2/200 \. Brekorrigerte nonnalavløp. Notatet er i produksjon. 14

16 Vedlegg Tabellene viser avløpsnormaler i normalperioden Normalene er rangert etter stasjonsnummer i de ulike tjenesteområdene (inndeling vist i figur 5). Tabellene inneholder følgende: Tabell 1. Stasjonsopplysninger. Tabell l inneholder stasjonsopplysninger for stasjonene det er beregnet avløpsnormaler for. Parametrene er nytt og gammelt stasjonsnummer, stasjonsnavn, UTM-koordinater og sone, observasjonsperiode, areal, bre-prosent, største og minste høyde over havet, reguleringer og eventuell reguleringstype. Reguleringstypen er forkortet med 'M' for magasinering og 'Overf. ut/inn' for overføring ut/inn av det naturlige nedslagsfeltet. Det er ikke beregnet normaler for stasjoner merket med kursiv fordi datakvaliteten ikke er tilfredsstillende. Tabell 2. Avløpsnormaler Årsverdier. Normaler for perioden med benevnelsene: m 3 /s, 10 6 m 3 /år, lis km 2 og mm/år. Tabell 3. Avløpsnormaler Månedsverdier. Månedsnormaler for perioden med benevnelsene: Tabell 3.1. Månedsnormaler (m 3 /s) Tabell 3.2. Månedsnormaler 00 6 m 3 /mnd) Tabell 3.3. Månedsnormaler (lis km 2 ) Tabell 3.4. Månedsnormaler (mm/mnd) Tabell 3.5. Månedsnormaler (%). Fordeling i % over året. Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Forholdstall (%) mellom avløp i de to normalperiodene og Tabell 5. Kommentarer. Kommentarer knyttet til målestasjonen, data eller beregning av normalen. 15

17 Figur 5. Geografisk inndelingen av de 13 tjenesteområdene. 16

18 Q) ""O ord ~ E o Q) -+-J Cf) Q) c Q).---' J-

19 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 1 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høxdelmoh) Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) (%) Minste Største fra regulering ørje O M OK Brekke O M OK /2215 Tistedalsfoss O M OK /978 Nor M OK Narsjø O Uregulert OK Atnasjø Uregulert OK Aursunden O M OK Auma O M OK Sta i Overf. ut Brudd Dølplass O Overf. ut Brudd Lomnessjø O Overf. inn Brudd /1354 Tysla O Uregulert OK Valmtjern O Overf. ut Brudd Knappom O Uregulert OK Barkaldfoss O Overf. ut Brudd Kveberg bru O M OK Unsetåa O Uregulert OK I Mistra bru O Uregulert Brudd, Hummelvoll O M OK Ryfetten O OK Fundin ndf O M OK Kauserud O Brudd 1981 I Feragen ndf O Uregulert OK Løpet kraftstasjon O Overf. inn OK Hyllingen O M Brudd Rien O M OK /2166 Savalen O Overf. Brudd Rånåsfoss kraftst OK Glåmos bru O M OK Elverum _._ ~ M - OK -.-

20 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 1 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) (%) Minste Største fra regulering Solbergfoss M OK Vålåsjø O Uregulert Brudd Storsjøen ndf. Øra O Overf. inn Brudd Sagstua O OK Femundsenden O Uregulert Brudd Nybergsund O Uregulert OK Isteren O Uregulert OK Galten O Uregulert OK Engeren O Uregulert OK Bolfoss bru O M Brudd Holmen bru O M OK Magnor O Uregulert Brudd Trosterud _ 144 O M OK

21 o Tabell 2. Avløpsnormaler Arsverdier. Tjenesteområde 1 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (I/s km 2 ) (mm/år) 1.48 ørje Brekke Tistedalsfoss Nor Narsjø Atnasjø Aursunden (tilsiq) Auma Stai (obs) a Stai (tilsig) Dølplass * Lomnessjø * Tysla Valmtjern (obs) a Valmtjern (tilsig) Knappom Barkaldfoss (obs) a Barkaldfoss * Kveberg bru Unsetåa Mistra bru I Hummelvoll : Ryfetten I Fundin ndf Kauserud I Feragen ndf Løpet kraftstasjon * I Hyllingen I Rien I Savalen I

22 o Tabell 2. Avløpsnormaler Arsverdier. Tjenesteom råde 1 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal ~erioden (km 2 ) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (Ils km 2 ) {mm/år) Rånåsfoss kraftst Glåmos bru Elverum Solbergfoss (obs) Solbergfoss (tilsig) Vålåsjø * Storsjøen ndf. Øra (obs) a Storsløen ndf. Øra (tilsig) Sagstua Femundsenden Nybergsund Isteren Galten Engeren Bolfoss Bru * Holmen bru Magnor Trosterud ~ ,

23 Tabell 3.1. Avløpsnormaler Mnd verdier (m 3 /s). Tjenesteom råde 1 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel 2.2 Nor a Ja Narsjø Nei Atnasjø Nei Aursunden (tilsig) Stai (obs) a Ja Sta i (tilsig) Valmtjern (obs) a Ja Valmtjern (tilsig) Knappom Nei Barkaldfosslobs) a Ja Barkaldfoss * a Glåmos bru a Ja Elverum a Ja Solbergfoss (obs) a Ja Solbergfoss (tilsig) Storsjøen ndf. Øra (obs) a Ja Storsjøen ndf. Øra (tilsig) Nybergsund Nei Engeren Nei Holmen bru a Ja Trosterud a Ja _ _

24 Tabell 3.2. Avløpsnormaler Mnd verdier (10 6 m 3 /mnd). Tjenesteområde 1 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 10 6 m 3 /år 2.2 Nora Ja Narsjø Nei Atnasjø Nei Aursunden (tilsig) Stai (obs) a Ja Stai (tilsig) Valmtjern (obs) a Ja Valmtjern (tilsig) Knappom Nei Barkaldfoss (obs) a Ja Barkaldfoss * a Glåmos bru a Ja Elverum c Ja Solbergfoss (obs) c Ja Solbergfoss (tilsig) Storsjøen ndf. Øra (obs) c Ja Storsjøen ndf. Øra (tilsig) Nybergsund Nei Engeren Nei Holmen bru c Ja Trosterud a Ja

25 Tabell 3.3. Avløpsnormaler Mnd verdier (1/5 km 2 ). Tjenesteom råde 1 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel 2.2 Nora Ja Narsjø Nei Atnasjø Nei Aursunden (tilsig) Sta i (obs) a Ja Stai (tilsig) Valmtjern (obs) a Ja Valmtjern (tilsig) Knappom Nei Barkaldfoss (obs) a Ja Barkaldfoss * a Glåmos bru a Ja Elverum a Ja Solbergfoss (obsl a Ja Solbergfoss {tilsig} Storsjøen ndf. Øra (obs) a Ja Storsjøen ndf. Øra (tilsig) Nybergsund Nei Engeren Nei Holmen bru a Ja Trosterud a Ja

26 Tabell 3.4. Avløpsnormaler Mnd verdier (mm/mnd). Tjenesteområde 1 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des mm/år 2.2 Nora Ja Narsjø Nei Atnasjø Nei Aursunden (tilsig) Stai JobsJ. a Ja Stai{tilsig) Valmtjern {obsl a Ja ValmtJern{tiisig) Knappom Nei Barkaldfoss lobs) a Ja Barkaldfoss * a Glåmos bru a Ja Elverum a Ja Solbergfoss (obs) a Ja Solbergfoss (tilsig) Storsjøen ndf. Øra (obs) a Ja Storsjøen ndf. Øra (tilsig) Nybergsund Nei Engeren Nei Holmen bru a Ja Trosterud a Ja

27 Tabell 3.5. Avløpsnormaler Månedsfordeling (%). Tjenesteom råde 1 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Ar Tilsigsserier 2.2 Nor o Ja Narsjø Nei Atnasjø Nei Aursunden (tilsig) Stai (obs) o Ja Stai (tilsig) Valmtjern (obs) o Ja Valmtjern (tilsig) Knappom Nei Barkaldfoss (obs) o Ja Barkaldfoss * o Glåmos bru o Ja Elverum o Ja Solbergfoss (obs) o Ja Solbergfoss (tilsig) Storsjøen ndf. Øra (obs) o Ja Storsjøen ndf. Øra (tilsig) Nybergsund Nei Engeren Nei Holmen bru o Ja Trosterud o Ja '---_JL _

28 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 1 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s) Isohydat (m 3 /s) ObservertJm 3 /sj (%) 1.48 ørje Brekke Tistedalsfoss Nor % 2.11 Narsjø % 2.32 Atnasjø % Aursunden (tilsig) % Auma % Stai (tilsig) % Dølplass * % Lomnessjø * % Tysla % Valmtjern (tilsig) % Knappom % Barkaldfoss * % Kveberg bru % Unsetåa % Mistra bru Hummelvoll % Ryfetten % Fundin ndf Kauserud Feragen ndf Løpet kraftstasjon * Hyllingen Rien Savalen Rånåsfoss kraftst Glåmos bru % Elverum %

29 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 1 Stasionsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (mj/s) Isohydat (mj/s) Observert (mj/s) (%) Solbergfoss (obs) % Vålåsjø * % Storsjøen ndf. Øra (tilsig) % Sagstua Femundsenden Nybergsund % Isteren % Galten % Engeren % Bolfoss Bru * % Holmen bru % Magnor Trosterud _... L 113 %

30 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 1 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt ørje Brekke /2215 Tistedalsfoss /978 Nor Narsjø Atnasjø Aursunden Se også Glåmos bru Auma Sta i Dølplass * (Dølplass + Einunna overf) Lomnessjø * (Lomnessjø - Rendalen Kraftst.) /1354 Tysla Valmtjern Knappom Fløtningsslipp Barkaldfoss * (Barkaldfoss + Rendalen Kraftstasjon) Kveberg bru Unsetåa: Lav korrelasjon (0.602) ved komplettering, men kun 4 år som mangler. Endringsraten fra forrige Unsetåa normalperiode skiller seg ut fra resten av regionen Mistra bru Utelattpga dårlig datakvalitet Hummelvoll Ryfetten Lav korrelasjon (0.678) ved komplettering av 9 år Fundin ndf. Utelatt pga dårlig datakvalitet Kauserud Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Urimelige flomdata Feragen ndf. Utelatt pga dårlig datakvalitet Løpet kraftstasjon * (Løpet - Rendalen Kraftstasjon) Hyllingen Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Rien Noe lav korrelasjon (0.807) ved komplettering av 12 år /2166 Savalen Utelatt pga manglende data for overføringer Rånåsfoss kraftst Glåmos bru Se også tilsigsserie Aursunden Elverum Tilsigsserien (2.11 ~J er jk~ beb~tejj)gci end~et\fannførjr}gskurve.

31 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 1 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt Solbergfoss Vålåsjø * med unntak av perioden _(dårIiQ kurve). Lav korrelasjonjo.637)ved kom()lettering av 10 år Storsjøen ndf. Øra Sagstua Noe lav korrelasion (0.825) ved komplettering av 10 år Femundsenden UtelattQga mistanke om homogenitetsbrudd Liten overføring ut nordover til Feragen Nybergsund Isteren Galten Engeren ss bru * Data etter 1963 er benyttet pga mistanke om homogenitetsbrudd Holmen bru Magnor Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd ,- 779 Trosterud _ '-----

32 ,

33 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 2 Staslonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) (%) Minste Største fra regulering Sjodalsvatn Uregulert - OK Breiddaisvatn ndf M OK Lalm Overt. inn/u OK Aulestad O M OK /1607 Gjende Uregulert - OK Losna M OK Breiddaisvatn ndf M OK Lalm Overt. inn/u OK Bygdin ndf M Brudd Bjørnhølen M OK Ertesekken ndf M OK Mesna ndf O Overf. inn Brudd Kvisla bruk O M Brudd Rokoelv O M OK Fredriksvatn M OK Rauddalsvatn ndf M Brudd ca Akslen Urequlert OK Liavatn Urequlert OK Furusjøen O Uregulert OK Kråkfoss O Uregulert OK Kringlerdal O Uregulert OK Sælatunga O Uregulert OK Rotua O Uregulert Brudd Harasjøen O Uregulert OK Høydalsvatn Urequlert OK Brustuen Uregulert OK Tora Uregulert Brudd ca Skjøli Uregulert OK Visa Uregulert OK Tundra Urequlert OK

34 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 2 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) (%) Minste Største fra regulering Bøvertjern Uregulert OK Runningen Uregulert OK Dombås Uregulert OK Jora O Uregulert OK Fura O Uregulert OK Storøygardsbrua Overf. ut OK Hellen bru O Uregulert OK Lesjaverk Uregulert OK Espedalsvatn O Uregulert OK Elveseter UrejJulert - OK Rosten Uregulert OK Moksa O M OK Maridalsvatn ndf O Overt. ut Brudd 1967? Gryta O Uregulert OK Bjørnegårdsvingen O OK Sæternbekken O Uregulert OK Blomsterkroken _ ~640500_,---3~_ O Uregul~ OK _

35 o Tabell 2. Avløpsnormaler Arsverdier. Tjenesteområde 2 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (I/s km 2 ) (mm/år) 2.13 Sjodalsvatn Breiddaisvatn ndf Lalm a Aulestad Gjende Losna Breiddaisvatn ndf. (tilsig) Lalm (tilsig) Bygdin ndf Bjørnhølen Ertesekken ndf Mesna ndf Kvisla bruk Rokoelv Fredriksvatn (obs) Fredriksvatn (tilsiq) Rauddalsvatn ndf * Rauddalsvatn (bre) Akslen Akslen (bre) Liavatn Liavatn (bre) Furusjøen Kråkfoss Krinqlerdal Sælatunga Rotua * Harasjøen Høydalsvatn Brustuen

36 o Tabell 2. Avløpsnormaler Arsverdier. Tjenesteområde 2 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (Ils km 2 ) (mm/år) Tora * Skjøli Skjøli (bre) Visa Visa (bre) Tundra Tundra (bre) Bøvertjern Bøvertjern (bre) Runningen Dombås Jora Fura Storøygardsbrua Hellen bru Lesjaverk * Espedalsvatn Elveseter Elveseter (bre) Rosten Moksa Maridalsvatn ndf Gryta Bjørnegårdsvingen Sæternbekken Blomsterkroken

37 Tabell 3.1. Avløpsnormaler Mnd verdier (m 3 /s). Tjenesteområde 2 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel 2.15 Breiddaisvatn ndf. c Ja Lalm c Ja Aulestad c Ja Losna c Ja Breiddaisvatn ndf. (tilsig) Lalm (tilsig) Bjørnhølen c Ja Ertesekken ndf. c Ja Fredriksvatn (obs) c Ja Fredriksvatn (tilsig) Elveseter Nei Rosten Nei Moksa c Ja J..1L _.._---

38 Tabell 3.2. Avløpsnormaler Mnd verdier (' oe m 3 imnd). Tjenesteområde 2 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 10 6 m 3 /år 2.15 Breiddaisvatn ndf. a Ja Lalm a Ja Aulestad a Ja Losna a Ja Breiddaisvatn ndf. (tilsig) Lalm (tilsig) Bjørnhølen a Ja Ertesekken ndf. [) Ja Fredriksvatn (obs) a Ja Fredriksvatn (tilsig) Elveseter Nei Rosten Nei Moksa a Ja

39 Tabell 3.3. Avløpsnormaler Mnd verdier (I/s km 2 ). Tjenesteområde 2 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel 2.15 Breiddaisvatn ndf. a Ja Lalm a Ja Aulestad a Ja Losna a Ja Breiddaisvatn ndf. (tilsig) Lalm (tilsig) Bjørnhølen a Ja Ertesekken ndf. a Ja Fredriksvatn (obs) a Ja Fredriksvatn (tilsig) Elveseter Nei Rosten Nei Moksa D Ja _ ()L~

40 Tabell 3.4. Avløpsnormaler Mnd verdier (mm/mnd). Tjenesteområde 2 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des mm/år 2.15 Breiddaisvatn ndf. c Ja Lalm c Ja Aulestad c Ja Losna c Ja Breiddaisvatn ndf. (tilsig) Lalm (tilsig) Bjørnhølen c Ja Ertesekken ndf. c Ja Fredriksvatn (obs) c Ja Fredriksvatn (tilsig) Elveseter Nei Rosten Nei Moksa c Ja _._--

41 Tabell 3.5. Avløpsnormaler Månedsfordeling (0/0). Tjenesteområde 2 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Ar 2.15 Breiddaisvatn ndf. a Ja Lalm a Ja I 2.28 Aulestad a Ja Losna a Ja Breiddaisvatn ndf. (tilsig) Lalm (tilsig) Bjørnhølen a Ja Ertesekken ndf. a Ja Fredriksvatn (obs) a Ja Fredriksvatn (tilsig) Elveseter Nei Rosten Nei Moksa a Ja ~ _... _-

42 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 2 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s) Isohydat (m 3 /s) Observert (m 3 /st (%) 2.13 Sjodalsvatn % 2.15 Breiddaisvatn ndf [6.08] % 2.25 Lalm o Aulestad 14.3 [13.9] % Gjende % Losna % Breiddaisvatn ndf. (tilsig) 5.57 J6.08] % Lalm (tilsig) % BYQdin ndf Bjørnhølen % Ertesekken ndf [334] % Mesna ndf Kvisla bruk Rokoelv Fredriksvatn (obs) % Rauddalsvatn ndf * % Akslen % Liavatn % Furusjøen % Kråkfoss % Kringlerdal % Sælatunga % Rotua * % Harasjøen % Høydalsvatn % Brustuen % Tora * % Skjøli % Visa % ~ncjra L gb % ---_.. _

43 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 2 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normat Normat Normat Ny/Gmt normal (m 3 /s) Isohydat (m 3 /s) Observert (m 3 /s) (%) Bøvertjern % Runningen Dombås % Jora % Fura Storøygardsbrua Hellen bru Lesjaverk * % Espedalsvatn Elveseter % Rosten % Moksa % 6.9 Maridalsvatn ndf Gryta Bjø rnegårdsvi ngen Sæternbekken Blomsterkroken

44 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 2 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt Sjodalsvatn Noe lav korrelasjon (0.752) ved komplettering, men kun 4 år som mangler Breiddaisvatn ndf. Det er beregnet ny normal pga kurveendring. Se også tilsigsserien Breiddaisvatn ndf Lalm Overføring inn fra 1963 og overføring ut fra Se tilsigsserie Lalm Aulestad Har beregnet nye normal pga kurveendring /1607 Gjende Lav korrelasjon (0.612) ved komplettering av 7 år Losna Breiddaisvatn ndf. Det er beregnet ny normal pga kurveendring Lalm Bygdin ndf. Mistenkelige data. Benyttes ikke Bjørnhølen Ertesekken ndf. Har beregnet ny normal pga kurveendring Mesna ndf. Overføring inn fra Antatt dårlig datakvalitet. Benyttes ikke Kvisla bruk Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Rokoelv Fredriksvatn Rauddalsvatn ndf. * Pga mistanke om homogenitetsbrudd 1962 er serien splittet ved bruddtidspunktet og komplettert Akslen Noe lav korrelasjon ved komplettering (0,694), men kun et år som mangler Liavatn Furusjøen Lav korrelasjon (0.524) ved komplettering av 7 år Kråkfoss Kringlerdal Sælatunga Rotua * Data etter 1974 er brukt pga mistanke om homogenitetsbrudd. Noe lav korr. (0.782) ved komplettering av 13 år Harasjøen Problem med gjengroing og vegetasjonsoppstuving. Noe lav korrelasjon (0.738) ved komplettering av 6 år Høydalsvatn Noe lav korrelasjon (0.755) ved komplettering av 10 år. I Brustuen Tora * Pga mistanke om homogenitetsbrudd 1987 er serien splittet ved bruddtidspunktet og komplettert. I Skjøli Lav korrelasjonskoeffisient (0,603) ved komplettering av 6 år. Kan skyldes bre i felt Visa Lav korrelaslonskoeffisient(0,574) ved komplettering av 11 år Tundr~ !

45 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 2 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt Bøvertjern Runningen Antatt dårlig datakvalitet. Benyttes ikke Dombås Jora Noe lav korrelasjon (0.802) ved komplettering av 12 år Fura Storøygardsbrua Utelatt pga overføring ut Hellen bru Lav korrelasjon (0.640) ved komplettering av 10 år Lesjaverk * (Totalavløp Lesjavatn). Usikkerhet rundt kvaliteten på Areal = A(2.346)+A(103.2) Espedalsvatn Lav korrelasjon ( ved komriettering av 15 år Elveseter Rosten Moksa Maridalsvatn ndf. Utelatt pga overføring ut. Drikkevannsforsyning Antatt dårlig datakvalitet Gryta Noe lav korrelasjon (0.759) ved komplettering av 7 år Bjø rnegårdsvingen Kort fellesperiode, men god korrelasjon Sæternbekken Noe lav korrelasjon (0.712) ved komplettering av 13 år Blomsterkroken Noe lav korrelasjon (0.717) ved komplettering av 15 år. -

46 Cf) <D '"O oco lo... E o <D of-' Cl) <D C <D "--...-

47 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 3 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) (%) Minste Største fra regulering Elgtjern O Uregulert - OK Grønvold bru O Uregulert - Brudd 1988? Oppsjø bru Overf. ut OK Rysna O Uregulert OK Strømstøa O OK Hådemshølen O M OK Døvikfoss (Overf. inn) OK e Etna O Uregulert Brudd Killingstryken ndf O M OK Øyanghølen O Overf. Brudd Rudi bru O Overf. Brudd Bergheim Overf. inn Brudd Krødern (Overf. inn) OK e /2143 Kråkefjord ndf O M Brudd Garhammerfoss O Brudd Mønin bru O M Brudd Tisleifjord O M OK Gjærdeslåtten O M OK Ruud M Brudd Brautematjern O OK Buvatn O Uregulert Brudd Lia O M? OK Svenkerud M OK Hølervatn O Uregulert OK Strøen ndf O OK Eggedal O Uregulert OK Eikredammen Overf. ut OK Hugali M OK Langtjernbekk O Uregulert OK Samsjøen ndf O M Brudd -

48 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 3 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) {%} Minste Største fra regulering Vinde-elv O Uregulert OK e Eid O M OK Kistefoss O M OK Geithus O M OK Jaren O Uregulert Brudd Bagn O M OK Brofoss O I (Overf. inn) Tindhølen O (Overt. inn) OK /1686 Fønnebøfjord O M Brudd Jondalselv O Uregulert OK Bruhaug O Overt. OK Myklevatn ndf O M OK Hallen O (Overf. inn) OK Halldalsvatn O Uregulert Brudd Smådøla O Uregulert OK Borgåi O Uregulert OK Skrykken O Uregulert OK Økta O Uregulert OK Fosserød O Overt. OK Hagnes O Uregulert OK

49 o Tabell 2. Avløpsnormaler Arsverdier. Tjenesteområde 3 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (Ils km 2 ) (mm/år) 11.4 Elgtjern Grønvold bru Oppsjø bru Rysna Strømstøa Hådemshølen Døvikfoss (obs) Døvikfoss (tilsig) Etna Killingstryken ndf yanghølen (obs) o yanghølen (tilsig) Rudi bru o Bergheim (obs) Bergheim (tilsig) Krødern (obs) Krødern (tilsig) Kråkefjord ndf Garhammerfoss Mønin bru Tisleifjord Gjærdeslåtten (obs) Gjærdeslåtten (tilsig) Ruud Brautemotjern Buvatn Lio Svenkerud Hølervatn Strøen ndf _..._

50 o Tabell 2. Avløpsnormaler Arsverdier. Tjenesteområde 3 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (I/s km 2 ) (mm/år) Eggedal Eikredammen Hugali Langtjernbekk Samsjøen ndf Vinde-elv Eid Kistefoss (obs) Kistefoss (tilsig) Geithus Jaren Bagn (obs) Bagn (tilsig) Brofoss Tindhølen Fønnebøfjord Jondalselv Bruhaug * Myklevatn ndf Hallen (obs) a Hallen * Halldalsvatn Smådøla Borgåi Skrykken Økta Fosserød * Hagnes

51 Tabell 3.1. Avløpsnormaler Mnd verdier (m 3 /s). Tjenesteområde 3 st. nr. Staslonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel Døvikfoss (obs) tj Ja Døvikfoss (tilsig) Etna Nei yanghølen (obs) tj Ja yanghølen (tilsig) Rudi bru tj Ja Krødern (obs) tj Ja Krødern (tilsig) Gjærdeslåtten (obs) tj Ja Gjærdeslåtten (tilsig) Kistefoss (obs) tj Ja Kistefoss (tilsig) Bagn (obs) tj Ja Bagn (tilsig) Jondalselv Nei Myklevatn ndf. tj Ja Hallen (obs) tj Ja Hallen * tj Ja

52 Tabell 3.2. Avløpsnormaler Mnd verdier (10 6 m 3 /mnd). Tjenesteområde 3 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 10 6 m 3 /år Døvikfoss (obs) IJ Ja Døvikfoss (tilsig) Etna Nei yanghølen (obs) IJ Ja yanghølen (tilsig) Rudi bru IJ Ja Krødern (obs) IJ Ja Krødern (tilsig) Gjærdeslåtten (obs) IJ Ja Gjærdeslåtten (tilsig) Kistefosslobs) IJ Ja Kistefossltilsig) B~gn Jobs] IJ Ja Baqn (tilsig) Jondalselv Nei Myklevatn ndf. IJ Ja Hallen (obs) IJ Ja Hallen * IJ Ja

53 Tabell 3.3. Avløpsnormaler Mnd verdier (I/s km 2 ). Tjenesteområde 3 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel Døvikfoss (obs) D Ja Døvikfoss (tilsig) Etna Nei Øyanghølen (obs) D Ja Øyanghølen (tilsig) Rudi bru D Ja Krødern (obs) D Ja Krødern (tilsig) Gjærdeslåtten (obs) D Ja Gjærdeslåtten (tilsig) Kistefoss (obs) D Ja Kistefoss (tilsig) Bagn (obs) D Ja Baqn (tilsiq) Jondalselv Nei Myklevatn ndf. D Ja Hallen Jobs} D Ja Hallen * D _Ja _.. _ _._-~

54 Tabell 3.4. Avløpsnormaler Mnd verdier (mm/mnd). Tjenesteområde 3 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des mm/år Døvikfoss (obs) c Ja Døvikfoss (tilsig) Etna Nei Øyanghølen (obs) c Ja Øyanghølen (tilsig) Rudi bru o Ja Krødern(obs}_ c Ja Krødern (tilsig) Gjærdeslåtten (obs) c Ja Gjærdeslåtten (tilsig) Kistefoss{obsj c Ja Kistefoss (tilsig) Bagn (obs) c Ja Bagn (tilsig) Jondalselv Nei Myklevatn ndf. c Ja Hallen (obs) c Ja Hallen * c Ja

55 Tabell 3.5. Avløpsnormaler Månedsfordeling (0/0). Tjenesteområde 3 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Ar Døvikfoss (obs) a Ja Døvikfoss (tilsig) Etna Nei yanghølen (obs) a Ja yanghølen (tilsig) Rudi bru a Ja Krødern (obs) a Ja Krødern ltilsig) Giærdeslåtten (obs) a Ja Gjærdeslåtten (tilsig) Kistefoss (obs) a Ja Kistefoss (tilsig) Bagn (obs) a Ja Bagn (tilsig) Jondalselv Nei Myklevatn ndf. a Ja Hallen (obs) a Ja Hallen * a Ja

56 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 3 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s) Isohydat (m 3 /s) Observert (m 3 /s) (%) 11.4 Elgtjern Grønvold bru Oppsjø bru Rysna Strømstøa Hådemshølen Døvikfoss % Etna 7.13 [9,25] % Killingstryken ndf yanghølen (tilsig) % Rudi bru Bergheim (tilsig) Krødern (obs) % Kråkefjord ndf Garhammerfoss % Mønin bru Tisleifjord Gjærdeslåtten (obs) % Ruud Brautemotjern Buvatn Lio % Svenkerud Hølervatn % Strøen ndf % Eggedal Eikredammen Hugali Langt jern bekk Samsjøen ndf

57 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 3 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s) Isohydat.(m 3 /s) Observert (m 3 /s) (%) Vinde-elv % Eid Kistefoss (obs) % Geithus Jaren Bagn (obs) % 15.3 Brofoss Tindhølen % Fønnebøfjord Jondalselv 2.89 [3,42] % Bruhaug * % Myklevatn ndf % Hallen * % Halldalsvatn Smådøla Borgåi % Skrykken Økta % Fosserød * % 15.62,-Ijagnes._ _ _.._- -.-

58 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 3 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt Elgtjern Noe lav korrelasjon (0.778) ved komplettering av 15 år Grønvold bru Utelatt pga dårlig kvalitet på dataserien Oppsjø bru Utelatt pga overføring ut av feltet Rysna Strømstøa Hådemshølen Utelatt på jlrunn av dårlig datakvalitet Døvikfoss Tilsigsserien tar ikke hensyn til ubetydelig overførin~inn fra Rødun~en Etna Det er beregnet ny normal pga kurveendring Kil/ingstryken ndf Utelatt p~a dårlig datakvalitet iustabilt Qrofil}. Bruk Strømstøa Øyanjlhølen Rudi bru Bergheim Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Krødern Ubetydelig overføring inn fra Rødungen /2143 Kråkefiord ndf Utelatt pga mistanke om homo~enitetsbrudd i Garhammerfoss Mønin bru Utelatt pga dårlig datakvalitet Tisleifjord Gjærdeslåtten Ruud Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Brautemotjern Utelates. Dårlig datakvalitet? Buvatn Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd i Lio Antatt dårlig datakvalitet. Tatt med fordi feltet (sannsynligvis) er uregulert Svenkerud Utelatt pga dårlig kvalitet på dataserien Hølervatn Strøen ndf Eggedal Eikredammen Utelatt pga overføring ut av feltet. Bruk Gjærdeslåtten Hugali Noe lav korrelasjonskoeffisient (0,711), men kun to år som kompletteres Langtjernbekk Samsjøen ndf Utelatt pga dårlig kvalitet på dataserien.

59 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 3 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt Vinde-elv Eid Kistefoss Geithus Jaren Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Sammensatt av flere målesserier Bagn Brofoss Utelatt pga dårlig datakvalitet. Før var Tindhølen overført ut av feltet Tindhølen Før var Tindhølen ført vestover. Noe lav korrelasjon (0.720) ved komplettering av 11 år /1686 Fønnebøfjord Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Jondalselv Har beregnet nye normal pga kurveendring Bruhaug * Serien er korrigert for opp_strøms overføringer Myklevatn ndf Hallen * Serien er korrigert for o~strøms overføringer. Dårlig datakvalitet Halldalsvatn Utelatt pga mistanke om homo~enitetsbrudd Smådøla Utelatt pga dårlig kvalitetqå dataserien Borgåi Skrykken Utelatt p~a dårlia kvalitet på dataserien Økta Fosserød * Serien er korrigert for oppstrøms overførinqer Hagnes Utelatt pga dårlig kvalitet på dataserien _.._

60 """" Q) ""O oets ~ E o Q) +-' Cf) Q) c Q).--. I-

61 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 4 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) J%) Minste Største fra regulering Omnesfoss O Overt. inn Brudd Møsvatn, Langhøl O Overt. ut Brudd 1967 I Møsvatn ndf O M OK I Kirkevoll bru O M OK I Langeidvatn ndf O Overt. inn OK Hagadrag O Overt. inn Brudd 1971 I As O M OK I Ranneberg/Rørås O Overt. ut OK Grosettjern O Uregulert Brudd ca Tannsvatn O Uregulert OK J Byrteåi O Uregulert OK Elvarheim O Overt. ut Brudd Grovåi O Uregulert OK Strengen vf O Overt. ut OK Totalavløp Norsjø O M OK Hørte O Uregulert OK Kilen O M Brudd '--- ~~- Strengen-Hogga O Overt. ut OK I

62 o Tabell 2. Avløpsnormaler Arsverdier. Tjenesteområde 4 Stasionsnr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (Ils km 2 ) (mm/år) Omnesfoss (obs) a Omnesfoss (tilsig) Møsvatn, Langhøl (obs) Møsvatn, Langhøl (tilsig) Møsvatn ndf Kirkevol! bru{obsl Kirkevol! bru ltilsig) Langeidvatn ndf. * Hagadrag a las Ranneberg/Rø rås Grosettjern Tannsvatn Byrteåi Elvarheim * Grovåi Strengen vf Totalavløp Norsjø Hørte Kilen Strengen-Hogga a

63 Tabell 3.1. Avløpsnormaler Mnd verdier (m 3 /s). Tjenesteområde 4 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel Omnesfoss (obs) a Ja Omnesfoss (tilsig) Møsvatn, Langhøl (tilsig) Møsvatn ndf. a Ja Kirkevoll bru (obs) a Ja Kirkevoll bru (tilsig) Hagadrag a Ja As a Ja Tannsvatn Nei Strengen-Hogga a Ja

64 Tabell 3.2. Avløpsnormaler Mnd verdier (10 6 m 3 /mnd). Tjenesteområde 4 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 10 6 m 3 /år Omnesfoss (obs) o Ja Omnesfoss (tilsig) Møsvatn, Langhøl (tilsig) Møsvatn ndf. o Ja Kirkevoli bru (obs) o Ja Kirkevoli bru (tilsig) Hagadrag o Ja las o Ja Tannsvatn Nei Strengen-Hogga a Ja

65 Tabell 3.3. Avløpsnormaler Mnd verdier (I/s km 2 ). Tjenesteområde 4 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel Omnesfoss (obs) o Ja Omnesfoss (tilsig) Møsvatn, Langhøl (tilsig) Møsvatn ndf. o Ja Kirkevoll bru (obs) o Ja Kirkevoll bru (tilsig) Hagadrag o Ja As o Ja Tannsvatn Nei Strengen-Hogga o Ja

66 Tabell 3.4. Avløpsnormaler Mnd verdier (mm/mnd). Tjenesteområde 4 st. nr. Stasionsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des mm/år Omnesfoss (obs) a Ja Omnesfoss (tilsig) Møsvatn, Langhøl (tilsig) Møsvatn ndf. a Ja Kirkevol! bru (obs) a Ja Kirkevol! bru (tilsig) Hagadrag a Ja Asa Ja Tannsvatn Nei Strengen-Hogga a Ja _.. _--- -~- L

67 Tabell 3.5. Avløpsnormaler Månedsfordeling (0/0). Tjenesteområde 4 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Ar Omnesfoss (obs) o Ja Omnesfoss (tilsig) Møsvatn, Langhøl (tilsig) Mø svatn ndf. o Ja Kirkevol! bru (obs) o Ja Kirkevol! bru (tilsig) Hagadrag a Ja As o Ja Tannsvatn Nei _._-- Strengen-Hogga o Ja

68 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 4 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s) Isohydat (m 3 /s) Observert (m 3 /s) (%J Omnesfoss (tilsig) % Møsvatn, Langhøl (tilsig) 49.4 [31,5] % Møsvatn ndf [31,5] % Kirkevoll bru (obs) % Langeidvatn ndf. * Hagadrag a As % Ranneberg/Rørås Grosettjern Tannsvatn % Byrteåi Elvarheim * Grovåi % Strengen vf Totalavløp Norsjø Hørte Kilen Strengen-Hogga a

69 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 4 Staslonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt Omnesfoss Møsvatn, Langhøl Har beregnet ny normal ved hjelp av tilsigsserien Møsvatn ndf. Se også tilsigsserie på Møsvatn ndf Kirkevol! bru Langeidvatn ndf. Korrigert for overf. av to delfelt på totalt 9.8 km2 ved skalering. Noe lav korr. (0.757), men kun 4 år som mangler Hagadrag As Mulig at uttak til vannforsyning har gitt en noe lavere normal enn forventet Ranneberg/Rørås Utelatt pga overføring ut Grosettjern Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Tannsvatn Byrteåi Mistanke om feil i vfk (veldig høy spesifikk avrenning). Alternativ kurve er utarbeidet ved NHL Elvarheim * (Tokke kraftverk). Noe lav korrelasjon (0.757) ved komplettering av 12 år Grovåi Strengen vf. Utelatt pga overføring ut Totalavløp Norsjø Hørte Kilen Utelatt pga dårlig datakvalitet fram til Mistanke om homogenitetsbrudd Strengen-Hogga

70 LO Q) "'O oets ~ E O Q) -f-j Cf) Q) C Q) i=

71 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 5 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) (%) Minste Største fra regulering Dalsfoss ndf O M OK Nisser dam O M OK e Aamfoss O Brudd Evenstad O M Brudd Eikhomkilen O Overf. ut OK Langkvernhusfoss O OK Torsdalen ndf O Overf. ut OK Jørundland O M OK Kilåi bru O Uregulert OK Tovsliøytjønn O Uregulert OK Gravå O Uregulert OK Stigvassåi O Uregulert OK Rauåna O Uregulert OK Skornetten O Uregulert OK Amdal O OK Osen O OK Rygene total O M OK Austenå O Uregulert OK Flaksvatn O M OK Ogge O Uregulert OK Tveitdalen O Uregulert OK Hoslemo O (Overf. ut) OK Valle O Overf. ut Brudd Byglandsfjord ndf O Overf. ut OK Løyning O OK Vigeland uv. kanal O Overt. ut Brudd Brokke O Overf. ut OK Syrtveit O Overf. ut OK Kjølemo O M OK Austerhus O M OK

72 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 5 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) (%) Minste Største fra regulering Myglevatn O Uregulert OK Håverstad O M OK -

73 o Tabell 2. Avløpsnormaler Arsverdier. Tjenesteområde 5 Stasjons nr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (Ils km 2 ) (mm/år) Dalsfoss ndf Nisser dam (obs) Nisser dam (tilsig) Aamfoss Evenstad Eikhomkilen (obs) (l Eikhomkilen (tilsig) Langkvernhusfoss Torsdalen ndf Jørundland (obs) Jørundland (tilsig) Kilåi bru Tovsliøytjønn Gravå Stigvassåi Rauåna Skornetten !Amdal * Osen * Rygene total (obs) Rygene total (tilsig) Austenå Flaksvatn (obs) Flaksvatn (tilsig) Ogge Tveitdalen Hoslemo (obs) Hoslemo (tilsig) Valle (obs) I Valle (tilsig) ~

74 o Tabell 2. Avløpsnormaler Arsverdier. Tjenesteområde 5 Stasjons nr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (1/5 km 2 ) (mm/år) Byglandsfjord ndf. (tilsig) Løyning Vigeland uv. kanal Brokke (obs) Brokke (tilsig) Syrtveit (obs) a Kjølemo (obs) Kjølemo (tilsig) Austerhus Myglevatn Håverstad

75 Tabell 3.1. Avløpsnormaler Mnd verdier (m 3 /s). Tjenesteområde 5 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel I I Dalsfoss ndf. [J Ja Nisser dam (obs) [J Ja Nisser dam (tilsig) i Eikhomkilen (obs) [J Ja Eikhomkilen (tilsig) Langkvernhusfoss o Ja Jørundland (obs) [J Ja Jørundland (tilsig) ] lamdal * [J Ja , Osen * [J Ja Rygene total (obs) [J Ja i Rygene total (tilsig) Austenå Nei ' 20.3 Flaksvatn (obs) [J Ja Flaksvatn (tilsig) Ogge Nei Hoslemo (tilsig) Valle (tilsig) Byglandsfjord ndf. (tilsig) Brokke (tilsig) , Syrtveit (obs) [J Ja Kjølemo (obs) [J Ja Kjølemo (tilsig) Myglevatn Nei

76 Tabell 3.2. Avløpsnormaler Mnd verdier (10 6 m 3 /mnd). Tjenesteområde 5 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 10 6 m 3 /år Dalsfoss ndf. c Ja Nisser dam (obs) c Ja Nisser dam (tilsig) Eikhomkilen (obs) c Ja Eikhomkilen (tilsig) Langkvernhusfoss c Ja Jørundland (obs) c Ja Jørundland (tilsig) lamdal * c Ja Osen * c Ja Rygene total (obs) c Ja Rygene total (tilsig) Austenå Nei Flaksvatn (obs) c Ja Flaksvatn (tilsig) Ogge Nei Hoslemo (tilsig) Valle (tilsig) Byglandsfjord ndf. (tilsig) Brokke (tilsig) Syrtveit (Obs) c Ja Kjølemo (obs) c Ja Kjølemo (tilsig) Myglevatn Nei

77 Tabell 3.3. Avløpsnormaler Mnd verdier (I/s km 2 ). Tjenesteområde 5 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Se~t Okt Nov Des Middel i J Dalsfoss ndf. a Ja I 19.8 Nisser dam (obs) a Ja Nisser dam (tilsig) Eikhomkilen(obs) a Ja Eikhomkilen (tilsig) Langkvernhusfoss a Ja Jørundland (obs) a Ja Jørundland (tilsig) Amdal * a Ja Osen * a Ja Rygene total (obs) a Ja Rygene total (tilsig) Austenå Nei Flaksvatn (obs) a Ja Flaksvatn (tilsig) Ogge Nei Hoslemo (tilsig) Valle (tilsig) Byglandsfjord ndf. (tilsig) Brokke (tilsig) Syrtveit (obs) a Ja Kjølemo (obs) a Ja Kjølemo (tilsig) Myglevatn... Nei "--J~ L.6~~ _ ~~JL

78 Tabell 3.4. Avløpsnormaler Mnd verdier (mm/mnd). Tjenesteområde 5 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des mm/år Dalsfoss ndf. a Ja Nisser dam (obs) a Ja Nisser dam (tilsig) Eikhomkilen (obs) a Ja Eikhomkilen (tilsig) Langkvernhusfoss a Ja Jørundland (obs) a Ja Jørundland (tilsig) Amdal * a Ja Osen * a Ja Rygene total (obs) a Ja Rygene total (tilsig) Austenå Nei Flaksvatn (obs) a Ja Flaksvatn (tilsig) Ogge Nei Hoslemo (tilsig) Valle (tilsig) Byglandsfjord ndf. (tilsig) Brokke (tilsig) Syrtveit (obs) a Ja Kjølemo (obs) a Ja Kjølemo (tilsig) Myglevatn Nei

79 Tabell 3.5. Avløpsnormaler Månedsfordeling (%). Tjenesteområde 5 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Ar Dalsfoss ndf. o Ja Nisser dam (obs) o Ja Nisser dam (tilsig) Eikhomkilen (obs) o Ja Eikhomkilen (tilsig) Langkvernhusfoss o Ja Jørundland (obs) o Ja Jø rund land (tilsig) Amdal * o Ja Osen * o Ja R~gene total (obsl o Ja Rygene total (tilsig) Austenå Nei Flaksvatn (obs) o Ja Flaksvatn (tilsig) Ogge Nei Hoslemo(tilsig) Valle _{tilsig) Byglandsfjord ndf. _(tilsigt Brokke (tilsig) Syrtveit (obs) o Ja Kjølemo (obs) o Ja Kjølemo (tilsig) Myglevatn Nei :

80 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 5 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal jm 3 /s1 Isohydat (m 3 /s) Observert (m 3 /s) (%) Dalsfoss ndf % 19.8 Nisser dam (obs) % Aamfoss Evenstad Eikhomkilen (tilsiq) Langkvernhusfoss % Torsdalen ndf Jørundland(obs) % Kilåi bru % Tovsliøytjø nn % Gravå % Stigvassåi % Rauåna % Skornetten % lamdal * Osen * Rygene total (obs) % 20.2 Austenå % 20.3 Flaksvatn (obs) % 20.6 Ogge % Tveitdalen % Hoslemo (obs) % Valle (tilsig) % Byglandsfjord ndf. (tilsig) % Løyning % Vigeland UV. kanal Brokke (tilsig) Syrtveit (obs) a Kjølemo (obs) % 22.5 Austerhus %

81 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 5 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s) Isohydat (m 3 /s) Observert (m 3 /s) (%) Myglevatn % Håverstad %

82 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 5 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt Dalsfoss ndf Nisser dam normal fra Haukerholen Aamfoss Usikkert om bruddet i 1973 er signifikant Evenstad Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Eikhomkilen Langkvernhusfoss Torsdalen ndf. Utelatt pga overførin~ ut av feltet Jørundland Kilåi bru Tovsliøytjønn Gravå Stigvassåi Rauåna Skornetten Amdal * Amdal Hylebuhylen Osen * Osen Skredvatn overløp Rygene total Austenå Flaksvatn Ogge Tveitdalen: Den store forskjellen mellom gammel og ny normal skyldes trolig usikkerheten ved måling av Tveitdalen lave vannførin~er. Noe lav korrelasjon (O.820J ved komqlettering av 12 år Hoslemo Avløpsdata fram til overførir}9 i 1982 er ben}/ttet. Korrelasjon på ved komplettering av 9 år Valle Byglandsfjord ndf. Se også Syrtveit Løyning Korrelasjon på ved kompettering av 11 år Vigeland uv. kanal Utelatt pga dårlig datakvalitet Brokke Syrtveit Se tilsigsserie Byglandsfjord ndf Kjølemo Austerhus, ;,

83 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 5 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt Myglevatn i Håverstad I

84 (O Q) -o o(\s lo... E o Q) +-' Cf) Q) c Q)... I-

85 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 6 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) (%) Minste Største fra regulering Tingvatn O Uregulert OK Refsti O M OK Mygland O (M) OK Stege moen O Overf. ut Brudd Fidjelandsvatn O Overf. inn OK Litle Rosseland O M Brudd Ardal O Uregulert OK Sandvatn O Uregulert OK Jogla O Uregulert OK Bjerkreim bru O M Brudd Maudal O M OK Saglandsvatn O Uregulert OK Gya O Uregulert Brudd Helleland O M OK e Hetland O Uregulert OK Haugland O M Brudd Lysedalen O Overf. ut OK Liarvatn ndf O M OK Tveid O Overf. ut Brudd Bergeland O Overf. ut OK Hauge bru O Overf. ut Brudd T øtlandsvik O Uregulert OK Førre limnigraf O OK Suldalsoset M OK Røldalsvatn Overf. inn OK Lavika Overf. ut Brudd Kvanndal O Overf. ut OK Grimsvatn O Uregulert OK -

86 o Tabell 2. Avløpsnormaler Arsverdier. Tjenesteområde 6 Stasjons nr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (I/s km 2 ) (mm/år) 24.9 Tingvatn Refsti Mygland Stegemoen Fidjelandsvatn (tilsig) Litle Rosseland * Ardal Sandvatn Jogla Bjerkreim bru Maudal Saglandsvatn GLa Helleland [obsl Helleland (tilsig) Hetland Haugland Lysedalen Liarvatn ndf Tveid o Bergeland * Hauge bru * Tøtlandsvik Førre limnigraf Suldalsoset Røldalsvatn (tilsig) Lavika * Kvanndal Grimsvatn

87 Tabell 3.1. Avløpsnormaler Mnd verdier (m 3 /s). Tjenesteområde 6 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Seilt Okt Nov Des Middel 24.9 Tingvatn Nei Mygland Nei Fidjelandsvatn (tilsig) Maudal a Ja Helleland (obs) a Ja Helleland (tilsig) Hetland Nei Liarvatn ndf. a Ja Tveid a Ja _ Røldalsvatn (tilsig)

88 Tabell 3.2. Avløpsnormaler Mnd verdier (10 6 m 3 /mnd). Tjenesteområde 6 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Se~t Okt Nov Des 10 6 m 3 /år 24.9 Tingvatn Nei Mygland Nei Fidjelandsvatn ltilsig} Maudal a Ja Helleland Lobsl a Ja Helleland {tilsi Hetland Nei Liarvatn ndf. a Ja Tveid a Ja Røldalsvatn (tilsig)

89 Tabell 3.3. Avløpsnormaler Mnd verdier (I/s km 2 ). Tjenesteområde 6 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug SeQt Okt Nov Des Middel 24.9 Tingvatn Nei Mygland Nei Fidjelandsvatn (tilsig) Maudal a Ja Helleland (obs) a Ja Helleland (tilsig) Hetland Nei Liarvatn ndf. a Ja Tveid a Ja Røldalsvatn (tilsig)

90 Tabell 3.4. Avløpsnormaler Mnd verdier (mm/mnd). Tjenesteområde 6 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars A~ril Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des mm/år 24.9 Tingvatn Nei Mygland Nei Fidjelandsvatn (tilsig) Maudal c Ja Helleland (obs) c Ja Helleland (tilsig) Hetland Nei Liarvatn ndf. c Ja Tveid c Ja Røldalsvatn (tilsig)

91 Tabell 3.5. Avløpsnormaler Månedsfordeling (%). Tjenesteområde 6 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Ar I 24.9 Tingvatn Nei Mygland Nei I 26.4 Fidjelandsvatn (tilsig) ; Maudalo Ja Helleland (obs) o Ja Helleland (tilsig) Hetland Nei Liarvatn ndf. o Ja Tveid o Ja }6.~ ~Idalsvatn (~_ - ~ L _.. _- _._--_ I I

92 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 6 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s) Isohydat (m 3 /s) Observert (m 3 /s) (%) 24.9 Tingvatn % 25.7 Refsti % 25.8 Mygland % Stegemoen Fidjelandsvatn (tilsig) % Litle Rosseland * % Ardal % Sandvatn % Jogla Bjerkreim bru Maudal Saqlandsvatn , % Gya Helleland (obs) % Hetland % 28.7 Haugland Lysedalen Liarvatn ndf % 33.2 Tveid a Bergeland * % 35.2 Hauge bru * % 35.6 Tøtlandsvik Førre limnigraf % 36.1 Suldalsoset % 36.2 Røldalsvatn (tilsig) % 36.6 Lavika * % 36.8 Kvanndal Grimsvatn

93 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 6 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt Tingvatn Refsti Mygland Ubetydelig magasinering Stegemoen Utelatt pga overføring ut Fidjelandsvatn Litle Rosseland Pga mistanke om homogenitetsbrudd er kun data fra 1962 benyttet. OK kurve etter lardal Sandvatn Jogla Bjerkreim bru Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Maudal Saglandsvatn: normal er 0,74 m3/s i følge isohydatkartet. Antar at dette er en trykkfeil og at riktig Saglandsvatn normal er 0,074. Noe lav korrelasjon (0.805) ved komplettering av 11 år Gya Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Helleland normal fra Bjerkland bru Hetland Haugland Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Regulering avsluttet Lysedalen Utelatt pga overføring ut Liarvatn ndf Tveid Bergeland * Data fram til reguleringen i 1980 er benyttet Hauge bru * Data fram til reguleringen i 1981 er benyttet Tøtlandsvik Utelatt pga dårlig datakvalitet Fø rre limnigraf Ure gulert fram til måleslutt og regulering Suldalsoset Data fram til overføringen i 1979/80 er benyttet (versjon 1) Røldalsvatn Lavika * Data fram til overføringen i 1980 er benyttet Kvanndal Utelatt pga overføring ut. Dårlig datakvalitet Grimsvatn Pga kurve~q9rir1g~an jkk~3~60--'jorr11alen sa!t1_itl lqlignes direkte_med D9rl1'lCl.lel'l

94 f'... Q) "'O oets ~ E o Q)... en Q) c Q) o- l-

95 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 7 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (mohj Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) (%) Minste Største fra regulering Tysvær O Uregulert OK Stordalsvatn O Uregulert OK Rygg O OK Djupevad O Uregulert OK Bakkelihøl O Uregulert OK yrehuselv Overf. ut Brudd Bondhus Overf. ut Brudd Brakhaug O Uregulert OK Eidevatn Overf. ut Brudd Fodnastøl Regulert - Brudd Sandvenvatn Uregulert Brudd Jordal Uregulert OK I Reinsnosvatn Uregulert Brudd Hølen Uregulert OK I Eidfjordvatn Overf. ut Brudd 1979 ' Viveli O Uregulert Brudd ca Sima Overf. ut Brudd 1980 j lsdøla Overf. ut OK I Høel Overf. ut Brudd Austdalsvatn øvre Uregulert OK I Røykenes O Uregulert OK! Sedat O OK I - i Dale kraftstasjon O OK Rjoande O OK Bulken Uregulert OK /1734 Myrkdalsvatn O Uregulert OK, Hielva O Uregulert Brudd 1984 j Armot O Uregulert OK I Nese O Overf. ut Brudd _ Brakestad O Overf. ut Brudd 1971

96 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 7 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone jleriode Jkm 2 ) (%) Minste Største fra regulering Fosse O Overf. ut Brudd /1961 Hundvensvatnet O Uregulert OK Kløvtveitvatn O Uregulert Brudd Tistel O Uregulert OK Brekke bru Regulert - OK /2782 Vassbygdvatn Brudd Aurdalsvatn Regulert - Brudd Lo bru Brudd Sælthun Brudd Bergstøisfoss Brudd Ulvisbakken Brudd Nivla O Brudd Smeddalen Uregulert OK I IArdalsvatn Regulert OK I Nysetelv Uregulert OK Tyinosen Regulert Brudd 1961 I Utla Overf. ut OK I Langedalen O Uregulert OK I

97 o Tabell 2. Avløpsnormaler Arsverdier. Tjenesteområde 7 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (I/s km 2 ) (mm/år) 39.1 Tysvær Stordalsvatn Rygg Djupevad Bakkelihøl yrehuselv Bondhus Brakhaug Eidevatn o Fodnastøl Sandvenvatn Jordal Reinsnosvatn Hølen Eidfjordvatn o Viveli Sima lsdøla Høel Austdalsvatn øvre Røykenes Sedal Dale kraftstasjon Rjoande Bulken Myrkdalsvatn Hielva ,Armot Nese (tilsig) Brakestad

98 o Tabell 2. Avløpsnormaler Arsverdier. Tjenesteområde 7 Stasjonsnr. Staslonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (ml/s) (10 6 ml/år) (I/s km 2 ) (mm/år) 63.3 Fosse Hundvensvatnet Kløvtveitvatn * Tistel Brekke bru Vassbygdvatn Aurdalsvatn Lo bru Sælthun Bergstø Isfoss Ulvisbakken Nivla Smeddalen lardalsvatn Nysetelv Tyinosen (tilsig) Utla Langedalen

99 Tabell 3.1. Avløpsnormaler Mnd verdier (m 3 /s). Tjenesteområde 7 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel 41.1 Stordalsvatn Nei Rygg o Ja Eidevatn o Ja Sandvenvatn Nei Reinsnosvatn Nei Hølen Nei Eidfjordvatn o Ja Røykenes Nei Bulken Nei Nese (tilsig) Brekke bru o Ja Tyinosen (tilsig) ,---J~ _.._------

100 Tabell 3.2. Avløpsnormaler Mnd verdier (10 6 m 3 /mnd). Tjenesteområde 7 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 10 6 m 3 /år 41.1 Stordalsvatn Nei Rygg o Ja Eidevatn o Ja Sandvenvatn Nei Reinsnosvatn Nei Hølen Nei Eidfjordvatn o Ja Røykenes Nei Bulken Nei Nese (tilsig) Brekke bru o Ja Tyinosen (tilsig) L.. 68-L _"!-2L 240.4

101 Tabell 3.3. Avløpsnormaler Mnd verdier (I/s km 2 ). Tjenesteområde 7 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars A~i1 Mai Juni Juli Au~ Sept Okt Nov Des Middel Stordalsvatn Nei Rygg (] Ja Eidevatn (] Ja Sandvenvatn Nei Reinsnosvatn Nei Hølen Nei Eidfjordvatn (] Ja Røykenes Nei Bulken Nei Nese (tilsig) , 72.5 Brekke bru (] Ja Tyinosen (tilsig) I

102 Tabell 3.4. Avløpsnormaler Mnd verdier (mm/mnd). Tjenesteområde 7 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des mm/år 41.1 Stordalsvatn Nei Rygg o Ja Eidevatn o Ja Sandvenvatn Nei Reinsnosvatn Nei Hølen Nei Eidfjordvatn o Ja Røykenes Nei Bulken Nei Nese (tilsig) Brekke bru o Ja Tyinosen (tilsig)

103 Tabell 3.5. Avløpsnormaler Månedsfordeling (%). Tjenesteområde 7 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Ar 41.1 Stordalsvatn Nei Rygg o Ja Eidevatn o Ja Sandvenvatn Nei Reinsnosvatn Nei Hølen Nei Eidfjordvatn o Ja Røykenes Nei Bulken Nei Nese (tilsig) Brekke bru o Ja lyii1oseni!ii~l

104 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 7 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s) Isohydat (m 3 /s) Observert (m 3 /s) (%) 39.1 Tysvær Stordalsvatn % 41.4 Rygg % 42.2 Djupevad % 42.6 Bakkelihøl yrehuselv Bondhus Brakhaug Eidevatn Fodnastøl Sandvenvatn % 48.4 Jordal Reinsnosvatn % 50.1 Hølen % 50.3 Eidfjordvatn Viveli Sima lsdøla Høel Austdalsvatn øvre % 55.4 Røykenes % 61.7 Sedat Dale kraftstasjon Rjoande Bulken % Myrkdalsvatn % Hielva I~mot % 63.1 Nese _(tilsig) % 63.2 Brakestad

105 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 7 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s) Isohydat (m 3 /s) Observert (m 3 /s) (%) 63.3 Fosse Hundvensvatnet % 68.1 Kløvtveitvatn * % 70.7 Tistel % 72.5 Brekke bru % 72.7 Vassbygdvatn % 72.8 Aurdalsvatn Lo bru Sælthun Bergstøisfoss Ulvisbakken Nivla Smed dalen % 74.1 lardalsvatn % 74.5 Nysetelv % Tyinosen (tilsig) Utla ~J6 Langedalen

106 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 7 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt Tysvær Stordalsvatn Rygg_ Diu~evad Bakkelihøl Øyrehuselv Utelatt pga overføring ut av feltet Bondhus Utelatt pga overfø ring ut fra Brakhaug Eidevatn Fodnastøl Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Sandvenvatn Normal er beregnet på tross av brudd Mulig at årsaken til bruddet er bre i felt Jordal Utelatt pga dårlig datakvalitet Reinsnosvatn Hølen Eidfjordvatn Viveli Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd. Ikke noe klart bruddtidspunkt, men trolig noe rusk i data Sima Utelatt pga overføring ut lsdøla Utelatt pga overføring ut Høel Utelatt pga overføring ut Austdalsvatn øvre Røykenes Sedal Utelatt pga dårlig datakvalitet Dale kraftstasjon Rjoande Utelatt pga dårlig datakvalitet Bulken /1734 Myrkdalsvatn Hielva Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Armot Noe lav korrelasjon (0.815) ved komplettering av 13 år Nese Brakestad Utelatt pga overføring ut.

107 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 7 Stasionsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt Fosse Utelatt pga overføring ut /1961 Hundvensvatnet Kløvtveitvatn * Data fra 1972 er benyttet. Ubrukelige data inntiilimn. ble etablert i Tistel Brekke bru /2782 Vassbygdvatn Noe lav korrelasjon (0.835) ved komplettering av 11 år Aurdalsvatn Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Lo bru Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Sælthun Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Bergstøisfoss Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Ulvisbakken Utelatt Rga dårllg datakvalitet. Mistanke om homogenitetsbrudd Nivla Utelatt Rga mistanke om homogenitetsbrudd Smeddalen lardalsvatn Nysetelv Tyinosen Utla UtelattpJ1a overføring ut LaQgecjalen

108 co Q) -o om :... E o Q) +-' en Q) c Q).--. ~

109 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 8 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) (%1 Minste Største fra regulering Forlun Overf inn OK Gilja Uregulert OK Krokenelv O Uregulert OK Feigumfoss O Uregulert OK Fortun kraftverk Overf. inn OK Nigardsjøen Uregulert OK Ve itestran ds va tn M Brudd Sogndalsvatn Uregulert OK Bøyumselv Uregulert OK Bøvatn O Brudd Ullebøelv O Uregulert Brudd 1970? Hersvikvatn O Uregulert OK Nautsundvatn O Uregulert OK Hå/and bru O Brudd Viksvatn Uregulert OK Byttevatn Uregulert OK Grønengstølsvatn Uregulert OK Yndestad O OK Haukedalsvatn ndf Uregulert Brudd Holsenvatn O Uregulert OK Nesvatn Uregulert OK Hovefoss Uregulert OK Ytste Langvatn UreQulert OK Jølstervatn ndf M OK Norddal Overf. ut Brudd Blåmannsvatn O M OK? Straumstad Uregulert OK Risevatn Overf. ut Brudd Storevatnet Uregulert OK Borlne O OK

110 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 8 Staslonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet: Nytt Gammelt ø N periode Jkm 2 I sone t J%} Minste Største fra regulering Avatn Uregulert OK : Eidsfoss M OK I I Teita bru Uregulert OK Lovatn Uregulert, OK Strynsvatn Uregulert OK i /621 Oldevatn Uregulert OK e I Hornindalsvatn OK e I I Dalsbøvatn O Uregulert OK I Kolfossen M OK I Fetvatn Uregulert OK Saurevatn Overf. ut OK! Skjåstad Uregulert OK øye ndf _~91~ 13L 3.8 _148 ~8~~ Jlregl!lert OK e I I

111 -~ - o Tabell 2. Avløpsnormaler Arsverdier. Tjenesteområde 8 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (Ils km 2 ) (mm/år) 75.5 Fortun I Gilja Gilja (bre) I Krokenelv I Feigumfoss Fortun kraftverk Nigardsjøen Nigardsjøen (bre) Veitestrandsvatn (obs) Veitestrandsvatn (tilsig) Sogndalsvatn Bøyumselv Bøyumselv (bre) Bøvatn Ullebøelv Hersvikvatn Nautsundvatn Håland bru Viksvatn Byttevatn * G rø nengstø Isvatn Grønengstølsvatn (bre) Yndestad Haukedalsvatn ndf Holsenvatn Nesvatn Hovefoss Ytste Langvatn ,~ ~ Jølstervatn ndf. (obs) Jølstervatn ndf. (tilsig) I --

112 o Tabell 2. Avløpsnormaler Arsverdler. Tjenesteområde 8 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (Ils km 2 ) (mm/år) 85.1 Norddal Blåmannsvatn Straumstad Risevatn (obs] o Risevatn (tilsiq) Storevatnet Bortne Avatn Eidsfoss (obs) Eidsfoss (tilsig) Eidsfoss (bre) Teita bru Teita bru (bre) Lovatn Lovatn (bre) Strynsvatn Strynsvatn {bre) Oldevatn , Oldevatn (bre) Hornindalsvatn Dalsbøvatn Kolfossen Fetvatn Saurevatn Skjåstad Øye_nd). _ I I,

113 Tabell 3.1. Avløpsnormaler Mnd verdier (m 3 /s). Tjenesteområde 8 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel 77.2 Veitestrandsvatn (tilsig) Nautsundvatn Nei Viksvatn Nei Jølstervatn ndf. (obs) o Ja Jølstervatn ndf. (tilsig) Blåmannsvatn c Ja Risevatn (obs) c Ja Risevatn (tilsig) Eidsfoss (obs) c Ja Eidsfoss (tilsig) Lovatn Nei Oldevatn Nei Hornindalsvatn c Ja Dalsbøvatn Nei Fetvatn Nei _._ _._

114 Tabell 3.2. Avløpsnormaler Mnd verdier (10 6 m 3 /mnd). Tjenesteområde 8 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars AP!iI Mal Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 10 6 m 3 /år 77.2 Veitestrandsvatn (tilsig) Nautsundvatn Nei Viksvatn Nei Jølstervatn ndf. (obs) a Ja Jølstervatn ndf. (tilsig) Blåmannsvatn a Ja Risevatn (obs) a Ja Risevatn (tilsig) Eidsfoss (obs) a Ja Eidsfoss (tilsig) Lovatn Nei Oldevatn Nei Hornindalsvatn [J Ja Dalsbøvatn Nei Fetvatn - Nei _ _..

115 Tabell 3.3. Avløpsnormaler Mnd verdier (I/s km 2 ). Tjenesteområde 8 st. nr. Stasjonsnavn Re~. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel 77.2 Veitestrandsvatn (tilsig) Nautsundvatn Nei Viksvatn Nei Jølstervatn ndf. (obs) c Ja Jølstervatn ndf. (tilsig) Blåmannsvatn c Ja Risevatn (obs) c Ja Risevatn (tilsig) Eidsfoss (obs) c Ja Eidsfoss (tilsig) Lovatn Nei Oldevatn Nei Hornindalsvatn c Ja Dalsbøvatn Nei Fetvatn _.._ Nei

116 Tabell 3.4. Avløpsnormaler Mnd verdier (mm/mnd). Tjenesteområde 8 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des mm/år 77.2 Veitestrandsvatn (tilsig) Nautsundvatn Nei Viksvatn Nei Jølstervatn ndf. (obs) o Ja Jølstervatn ndf. (tilsig) Blåmannsvatn o Ja Risevatn (obs) o Ja Risevatn (tilsig) Eidsfoss (obs) o Ja Eidsfoss (tilsig) Lovatn Nei Oldevatn Nei Hornindalsvatn o Ja Dalsbøvatn Nei Fetvatn Nei

117 Tabell 3.5. Avløpsnormaler Månedsfordeling (%). Tjenesteområde 8 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Ar 77.2 Veitestrandsvatn (tilsig) Nautsundvatn Nei Viksvatn Nei Jølstervatn ndf. (obs) o Ja Jølstervatn ndf. (tilsig) Blåmannsvatn o Ja Risevatn (obs) o Ja Risevatn (tilsig) Eidsfoss (obs) o Ja Eidsfoss (tilsig) Lovatn Nei Oldevatn Nei Hornindalsvatn o Ja Dalsbøvatn Nei Fetvatn - - Nei _._-- i

118 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 8 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s) Isohydat (m 3 /s) Observert (m 3 /s) (%) I 75.5 Fortun i Gilja % Krokenelv % Feigumfoss % Fortun kraftverk Nigardsjøen % I 77.2 Veitestrandsvatn (obs) % I 77.3 Sogndalsvatn %! 78.8 Bøyumselv % : 80.3 Bøvatn i 80.4 Ullebøelv ! 81.1 Hersvikvatn % 82.1 Nautsundvatn % I 82.3 Håland bru Viksvatn %! 83.6 Byttevatn * % 83.7 Grø nengstø Isvatn % 83.8 Yndestad % Haukedalsvatn ndf Holsenvatn % Nesvatn % Hovefoss % Ytste Langvatn % Jølstervatn ndf. (obs) % 85.1 Norddal Blåmannsvatn % 85.4 Straumstad Risevatn (tilsig) % 86.4 Storevatnet % 86.7 Bortne I

119 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 8 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s) Isohydat (m 3 /s) Observert (m 3 /s) (%) Avatn % 87.2 Eidsfoss (obs) % 87.3 Teita bru % 88.4 Lovatn % Strynsvatn % Oldevatn % 89.1 Hornindalsvatn % 91.2 Dalsbøvatn % 94.4 Kolfossen Fetvatn % 97.2 Saurevatn Skjåstad % 98.4 øye ndf %

120 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 8 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt Fortun Utelatt pga overføring inn i feltet. Brukbar/dårlig datakvalitet Gilja Noe lav korrelasjon (0.807), men kun 3 år som kompletteres Krokenelv Noe lav korrelasjon (0.813), men kun 5 år som kompletteres Feigumfoss I Fortun kraftverk Utelatt pga overføring inn i feltet Nigardsjøen Lav korrelasjon (0,628), men kun 2 år som kom~etteres. Skyldes trolig høy bre% i feltet Veitestrandsvatn Mistanke om feil i data i perioden Noe lav korrelasjon (0.832) ved komplettering av 9 år Sogndalsvatn Bøyumselv Midlertidig kurve etter Lav korrelasjon (0,696), men kun 5 år som kompletteres Bøvatn Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Dårlig/brukbar datakvalitet Ullebøelv Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd I Hersvikvatn j Nautsundvatn Håland bru Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Dårlig/brukbar data kvalitet. I Viksvatn I Byttevatn * 83.6 Byttevatn: Data før 1978 er ikke benyttet pga darlig datakvalitet. Normal er beregnet pa tross av fa I Grønengstølsvatn observasjonsår pga meget god korrelasjon (0.991) ved komplettering. I I Yndestad Dårlig/brukbar datakvalitet.! Haukedalsvatn ndf. Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd. Mistanke om feil i data i perioden 1965 til I Holsenvatn! Nesvatn Hovefoss Ytste Langvatn Jølstervatn ndf Norddal Utelatt pga overføring ut. Dårlig/brukbar datakvalitet Blåmannsvatn Sannsynligvis homogen Straumstad Risevatn Storevatnet Bortne Brukbar/dårlig datakvalitet.

121 -----_ Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 8 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt ~ I Avatn Eidsfoss Normalverdi for er beregnet ved regresjon med 83.2 som sammenligningsstasjon Teita bru Lovatn Strynsvatn /621 Oldevatn normal er hentet fra 621 Floen Hornindalsvatn Dalsbøvatn Kolfossen Noe lav korrelasjon (0.779), men kun 6 år som kompletteres Fetvatn Saurevatn Utelatt pga overføring ut Skjåstad Brukbar/dårlig datakvalitet ~-_.. _ _... _

122

123 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 9 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinaler UTM Observasions- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) (%) Minste Største fra regulering Engsetvatn O Uregulert Brudd /1862 Storhølen Uregulert OK Lesjaskogvatn O Regulert - Brudd 1976? /1861 Stuguflåten OK Horgheim Overf. ut OK Dalehaug Overf. ut Brudd Venge Overf. inn OK /967 Lille Eikedalsvatn Overf. ut Brudd Eikedalsvatn Overf. ut Brudd Finset Overf. ut OK Mardalstjern M Brudd Midtre Mardalsvatn OK /642 Øren O Uregulert - OK Farstad O Uregulert OK Elverhøy bru Overf. inn OK Festa O Overf. ut OK Risefoss Uregulert Brudd ca Bruhøy Uregulert OK Grensehølen Overf. ut Brudd Svoni Uregulert OK Dalavatn Uregulert OK Innerdalsvatn Uregulert OK Talgøyfoss O Overf. ut Brudd Nerdal OK Søya O Uregulert OK Løsetli Overf. ut Brudd Sjursberget Overf. ut Brudd Honstad M Brudd 1981? Rinna Uregulert OK /2225 Fol/sjø M ~ I

124 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 9 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) (%) Minste Største fra regulering Gråsjø M Brudd Harang bru M OK? Sletthølen O M OK /2422 Valen O Uregulert Brudd Rovatn O Overf. ut Brudd

125 o Tabell 2. Avløpsnormaler Arsverdier. Tjenesteområde 9 Stasjons nr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (Ils km 2 ) (mm/år) Enqsetvatn Storhølen Lesjaskoqvatn * Stuquflåten Horgeheim (obs) o Horgheim (tilsig) Dalehaug Venge Lille Eikedalsvatn o Eikedalsvatn o Finset Mardalstjern Midtre Mardalsvatn Øren Farstad Elverhøy bru (obs) o Elverhøy bru (tilsig) Festa (tilsig) Risefoss Bruhøy Grensehølen Svoni Dalavatn Innerdalsvatn Talqøyfoss o Nerdal Søya Løsetli Sjursberget Honstad _'-. _21 ~~

126 o Tabell 2. Avløpsnormaler Arsverdier. Tjenesteområde 9 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (1/5 km 2 ) (mm/år) Rinna Follsjø Gråsjø Harang bru Sletthølen Sletthølen * Valen Rovatn a ---_ _

127 Tabell 3.1. Avløpsnormaler Mnd verdier (m 3 /s). Tjenesteområde 9 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel Horgeheim(obsL [] Ja Horgheim (tilsig) Lille Eikedalsvatn [] Ja Eikedalsvatn [] Ja Øren Nei Elverhøy bru (obs) [] Ja Elverhøy bru (tilsig) Festa (tilsig) Bruhøy Nei Talgøyfoss [] Ja Sletthølen [] Ja Rovatn [] Ja I

128 Tabell 3.2. Avløpsnormaler Mnd verdier (10 6 m 3 /mnd). Tjenesteområde 9 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 10 6 m 3 /år Horgeheim (obs) c Ja Horgheim (tilsig) Lille Eikedalsvatn c Ja Eikedalsvatn o Ja Øren Nei Elverhøy bru (obs) c Ja Elverhøy bru (tilsig) Festa (tilsig) Bruhøy Nei Talgøyfoss c Ja Sletthølen c Ja Rovatn c Ja

129 Tabell 3.3. Avløpsnormaler Mnd verdier (I/s km 2 ). Tjenesteområde 9 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel Horgeheim (obs) o Ja Horgheim (tilsig) Lille Eikedalsvatn o Ja Eikedalsvatn o Ja Øren Nei Elverhøy bru (obs) o Ja Elverhøy bru (tilsig) Festa (tilsig) - a.8 a.1 a Bruhøy Nei Talgøyfoss o Ja Sletthølen o Ja Bovatn o Ja _

130 Tabell 3.4. Avløpsnormaler Mnd verdier (mm/mnd). Tjenesteområde 9 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des mm/år Horgeheim (obs) c Ja Horgheim (tilsig) Lille Eikedalsvatn c Ja Eikedalsvatn c Ja Øren Nei Elverhøy bru (obs) c Ja Elverhøy bru (tilsig) Festa (tilsig) Bruhøy Nei T algøyfoss c Ja Sletthølen c Ja Rovatn c Ja

131 Tabell 3.5. Avløpsnormaler Månedsfordeling (%). Tjenesteområde 9 st. nr. Stasjonsnavn ReJJ. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Ar Horgeheim (obs) [] Ja Horgheim (tilsig) Lille Eikedalsvatn [] Ja Eikedalsvatn [] Ja Øren Nei Elverhøy bru (obs) [] Ja Elverhøy bru (tilsig) Festa (tilsig) Bruhøy Nei Talgøyfoss [] Ja Sletthølen [] Ja ~19.4 Rovatn [] Ja

132 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 9 Staslonsnr. Stasionsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s) Isohydat (m 3 /s) Observert (m 3 /s) (%) Engsetvatn Storhølen % Lesjaskogvatn * % Stuguflåten % Horgheim (tilsig) % Dalehaug Venge Lille Eikedalsvatn Eikedalsvatn Finset Mardalstjern Midtre Mardalsvatn Øren % Farstad % Elverhøy bru (tilsig) % Festa (tilsig) % Risefoss Bruhøy % Grensehølen Svoni % Dalavatn % Innerdalsvatn Talgø~oss Nerdal % Søya % Løsetli Sjursberget Honstad % Rinna Follsjø

133 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 9 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s) Isohydat (m 3 /s) Observert (m 3 /s) (%) Gråsjø Harang bru Sletthø len * % Valen % Rovatn a I -

134 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 9 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt Engsetvatn Noe lav korrelasjon (0,746), men kun 5 år som kompletteres anbefales framfor Engsetvatn ndf /1862 Storhølen Lesjaskogvatn * (Totalavløp fra Lesjavatn). Se kommentar til Lesjaverk /1861 Stuguflåten Horgheim Dalehaug Utelatt pga overføring ut Venge Utelatt pga overføring inn /967 Lille Eikedalsvatn Eikedalsvatn Finset Utelatt pga overføring ut Mardalstjern Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Midtre Mardalsvatn Anbefales framfor Mardalstjern. Noe lav korrelasjon (0.825) ved komplettering av 15 år /642 Øren Farstad Noe lav korrelasjon (0.828), men kun 5 år som kompletteres Elverhøy bru Festa Risefoss Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Bruhøy Grensehølen Utelatt pga overføring ut Svoni Noe lav korrelasjon (0,773) ved komplettering av 9 år Dalavatn Noe lav korrelasjon (0.838) ved komplettering av 14 år Innerdalsvatn Talgøyfoss Nerdal Data etter 1992 er ikke benyttet i regresjonen Søya Løsetli Utelatt pga overføring ut Sjursberget Utelatt pga overføring ut Honstad Mistanke om homogenitetsbrudd i 1981, men usikkert om bruddet er signifikant. Kort serie Rinna /2225 Follsjø Utelatt pga dårlig datakvalitet.

135 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 9 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt /2226 Gråsjø Utelatt pga dårlig datakvalitet. Magasin. Mistanke om homogenitetsbrudd Harang bru Utelatt pga dårlig data kvalitet. Magasin Sletthølen * Det er korrigert for økning_ av magasininnhold med 6,4 mill m3 i normalperioden, tilsvarende 0,007 m3/s /2422 Valen Rovatn

136 ID -O o(u :... E O ID ~ Cl) ID C ID 0-- I-

137 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteom råde 10 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) (%) Minste Største fra regulering Næverdal O (Overf. ut) OK Grana O Regulert - OK Syrstad O OK Haga bru O Overf. ut Brudd 1954? Eggafoss O Uregulert OK Økdalsmo bru O Uregulert Brudd 1976? Lillebudal bru O Uregulert OK Gaua O Uregulert Brudd Hugdal bru O Uregulert OK Avtræt bru O Overføring Brudd Rathe O M OK Aune O M OK Nordsetfoss O Overf. ut Brudd Rotla bru O OK Hokfossen O Uregulert OK Svarttjø rnbekken O Uregulert OK Øvre Hestsjøbekk O Uregulert OK Kjelstad O Uregulert OK Rethølen O Overf. ut Brudd Stokke limn O (Overf. ut) Brudd 1989 I Høggås bru O Uregulert Brudd Tangfoss O OK I Mannseter O Brudd 1968 I Da/å O Uregulert OK I Hegra bru O M OK Feren O Uregulert OK Fossing O Overf. ut Brudd ca Grunnfoss O Uregulert Brudd Veravatn O Uregulert OK Innsvatn O Ureguler-t. _ OK _._---

138 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteom råde 10 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 1 {%) Minste Største fra regulering Dillfoss O Uregulert OK /2732 Storvatn-Svartelva O M Brudd Storvatn ndf O Overf. ut Brudd Krinsvatn O Uregulert OK Teksdal O M OK

139 o Tabell 2. Avløpsnormaler Arsverdier. Tjenesteområde 10 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (m 3 /5) (10 6 m 3 /årt.(115 km 2 ) (mm/år) Næverdal Grana Syrstad Haga bru (obs) a Haga bru (tilsig) Eggafoss Økdalsmo bru Lillebudal bru Gaua Hugdal bru Avtræt bru Rathe Aune (obs) Aune (tilsig) Nordsetfoss Rotla bru Hokfossen Svarttjø rnbekken Øvre Hestsjøbekk Kjelstad Rethølen Stokke limn * Høggås bru Tangfoss Mannseter Dalå Hegra bru Feren Fossing (obs) a Fossing (tilsig)

140 Tabell 2. Avløpsnormaler Arsverdier. Tjenesteområde 10 Stasjons nr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (Ils km 2 ) (mm/år) Grunnfoss Veravatn Innsvatn Dillfoss Storvatn-Svartelva Storvatn ndf Krinsvatn Teksdal

141 Tabell 3.1. Avløpsnormaler Mnd verdier (m 3 /s). Tjenesteområde 10 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel Syrstad o Ja Haga bru (obs) o Ja Haga bru (tilsig) Eggafoss Nei Rathe o Ja Aune (tilsig) Høggås bru Nei Tangfoss o Ja Fossing (obs) o Ja Fossing (tilsig) Storvatn-Svartelva o Ja Krinsvatn Nei TeksdalD Ja ~ XL ~

142 Tabell 3.2. Avløpsnormaler Mnd verdier (10 6 m 3 /mnd). Tjenesteområde 10 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 10 6 m 3 /år Syrstad a Ja Haga bru (obs) a Ja Haga bru (tilsig) Eggafoss Nei Rathe a Ja Aune (tilsig) Høggås bru Nei Tangfoss a Ja Fossing (obs) a Ja Fossing (tilsig) Storvatn-Svartelva a Ja Krinsvatn Nei Teksdal o Ja ~

143 Tabell 3.3. Avløpsnormaler Mnd verdier (I/s km 2 ). Tjenesteområde 10 st. nr. Staslonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel Syrstad o Ja Haga bru (obs) o Ja Haga bru (tilsig) Eggafoss Nei Rathe o Ja Aune (tilsig) Høggås bru Nei Tangfoss o Ja Fossing (obs) o Ja Fossing (tilsig) Storvatn-Svartelva o Ja Krinsvatn Nei Teksdala Ja _ ~~-,----4_

144 Tabell 3.4. Avløpsnormaler Mnd verdier (mm/mnd). Tjenesteområde 10 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des mm/år Syrstad o Ja Haga bru (obs) o Ja , Haga bru (tilsig) I Eggafoss Nei I Rathe o Ja I Aune (tilsig) , Høggås bru Nei I Tangfoss o Ja I Fossingiobs) a Ja I Fossing Jtilsig} I Storvatn-Svartelva a Ja I Krinsvatn Nei I ~4.3. Teksdalo Ja _f2.QfL I

145 Tabell 3.5. Avløpsnormaler Månedsfordeling (%). Tjenesteområde 10 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Ar Syrstad c Ja Haga bru (obs) c Ja Haga bru (tilsig) Eggafoss Nei I Rathe c Ja Aune (tilsig) Høggås bru Nei Tangfoss c Ja Fossing (obs) c Ja I Fossing (tilsig) I Storvatn-Svartelva c Ja I Krinsvatn Nei ~ Teksdale Ja

146 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 10 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s) Isohydat (m 3 /s) Observert (m 3 /s) (%) I Næverdal %, Grana % I Syrstad % Haga bru (tilsig) % Eggafoss % I Økdalsmo bru Lillebudal bru % I Gaua !, Hugdal bru % Avtræt bru i Rathe 95.1 [108] % Aune (obs) % Nordsetfoss Rotla bru % Hokfossen % I I, Svarttjø rnbekken Øvre Hestsjøbekk Kjelstad % Rethølen Stokke limn * % Høggås bru 20.8 [20,8] % I Tangfoss % Mannseter Dalå I - I Hegra bru % Feren % Fossing (tilsig) % Grunnfoss Veravatn Innsvatn

147 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 10 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s) Isohydat (m 3 /sj Observert (m 3 /s) (%) Dillfoss Storvatn-Svartelva % Storvatn ndf Krinsvatn % Teksdal % ---.._

148 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 10 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt Næverdal Dataserien varer fram til 1982, og er uregulert. Fra 1982 er det en overføring ut av feltet Grana Lav korrelasjon (0,660) ved komplettering av 13 år Syrstad Haga bru Eggafoss Økdalsmo bru Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd (Mistanke om feil i serien ved analyse på flomdata.) Lillebudal bru Gaua Utelatt pga homogenitetsbrudd Profilending Ubrukbar kurve Hugdal bru Avtræt bru Utelatt pga overføring fra Rathe Ny normal er beregnet pga kurveendring 199B Aune Nordsetfoss Utelatt pga overføring ut fra Rotla bru Hokfossen Svarttjø rnbekken Øvre Hestsjøbekk Kjelstad Mangler kurve fram til Noe lav korrelasjon (0.810) ved komplettering av 7 år Rethølen Utelatt pga overføring ut Stokke limn * Pga overfø ring ut fra 1989, er serien splittet i 1988/89 og komplettert Høggås bru Pga kurveendinger er det er beregnet ny normal Tangfoss Mannseter Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Ikke noe tydelig brudd, men trolig noe rusk i serien Dalå Utelatt pga dårlig datakvalitet Hegra bru Feren Lav korrelasjon (0.770) ved komplettering av 12 år Fossing Grunnfoss Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Veravatn Innsvatn _ _..._--_.._ _.._-----

149 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 10 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt Dillfoss /2732 Storvatn-Svartelva Serien består av driftsvannføring og overløp Storvatn ndf. Utelatt pga overføring ut Krinsvatn 134.~ "-~138 Teksdal

150 CD "'O om l.- E o CD... Cf) CD C CD "- r-

151 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 11 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) (%) Minste Største fra regulering Støafoss O Uregulert Brudd Håkådalsbrua O Overf. inn OK Leksdalsvatn O Overf. ut OK Holobekken O OK øyungen O Uregulert Brudd 1983? Bergsenget O Overf. ut Brudd Formofoss O Uregulert OK Namsvatn ndf Overf. ut Brudd Bjørnstad Overf. ut Brudd Bertnem O M OK Iskvernfoss O Uregulert OK Moen O Uregulert OK Byastrupen M OK Fiskumfoss øvre M Brudd Trangen O Uregulert Brudd Salsvatn O - - Uregulert OK IAbiørvatn Overf. ut Brudd Mevatnet O Uregulert OK Sørra O Uregulert Brudd Unkervatn O - - Uregulert OK Lavvatn O Uregulert OK østre Fiskelausvatn O OK Glugvatn O Uregulert Brudd Nervoll Uregulert OK Eiteråfoss Uregulert OK Fiplingvatn OK Fosstun Uregulert OK Joibakken Overf. ut OK Laksfors Overf. ut OK Fustvatn _ O Uregulert OK _.. -

152 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 11 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) (%) Minste Største fra regulering Storvatn O Uregulert Brudd Stemt jern O Overt. inn Brudd Sjøfoss Overf. ut Brudd Elvestad OK Nevernes Overt. ut Brudd Svartisdal Brudd Berget Overt. ut OK Bjørnfoss Uregulert OK Forsbakk O Uregulert OK Virvatn O Uregulert OK Blerek Brudd 1969? Bredek Uregulert OK Nylaenget OK Lille Umvatn O Uregulert OK Ramnåga O OK Leiråga Uregulert OK Vassvatn O Uregulert Brudd 1986? Flostrand O Uregulert Brudd Murusjø O Uregulert Brudd Landbru limn O Uregulert OK Saksvatn O Uregulert Brudd '[_ Lenglingen O Uregulert Brudd

153 o Tabell 2. Avløpsnormaler Arsverdier. Tjenesteområde 11 Stasionsnr. Stasionsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (I/s km 2 ) lmm/år) Støafoss Håkådalsbrua * Leksdalsvatn * Holobekken øyungen Bergsenget * Formofoss Namsvatn ndf. o Bjørnstad * Bjørnstad (obs) o Bjørnstad (tilsig) Bertnem Iskvernfoss 24/ Moen Byastrupen Fiskumfoss øvre (obs) Fiskumfoss øvre (tilsig) Trangen Salsvatn Abjørvatn Mevatnet Sørra Unkervatn Lavvatn østre Fiskelausvatn Glugvatn Nervoll Eiteråfoss Fiplingvatn Fosstun

154 o Tabell 2. Avløpsnormaler Arsverdler. Tjenesteområde 11 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (mj/s) (10 6 m 3 /år) (I/s km 2 ) (mm/år) Joibakken Laksfors a Storvatn Stemt jern Sjøfoss Fustvatn Elvestad Nevernes Svartisdal * Berget a Bjørnfoss Bjørnfoss (bre) Forsbakk Virvatn Blerek * Bredek Nylaenget Lille Umvatn Ramnåga Leiråga Leiråga (bre) Vassvatn Flostrand Murusjø Landbru limn Saksvatn Lenglingen _. -

155 Tabell 3.1. Avløpsnormaler Mnd verdier (m 3 /s). Tjenesteområde 11 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel ø1'ungen Nei Namsvatn ndf. a Ja Bjørnstad (obs) a Ja Bertnem a Ja Iskvernfoss Nei Fiskumfoss øvre (obs) a Ja Fiskumfoss øvre (tilsig) Trangen Nei Salsvatn Nei Unkervatn Nei Laksfors a Ja Fustvatn Nei Berget a Ja Bjørnfoss Nei Vassvatn Nei Murusjø Nei Landbru limn. Nei ~4_

156 Tabell 3.2. Avløpsnormaler Mnd verdier (10 6 m 3 /mnd). Tjenesteområde 11 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars Al>ril Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 10 6 m 3 /år øyungen Nei Namsvatn ndf. [] Ja Blørnstad Jobs) [] Ja Bertnem [] Ja Iskvernfoss Nei Fiskumfoss øvre (obs} [] Ja Fiskumfoss øvre (tilsig) Trangen Nei Salsvatn Nei Unkervatn Nei Laksfors [] Ja Fustvatn Nei Berget [] Ja Bjørnfoss Nei Vassvatn Nei Murusjø Nei Landbru limn. Nei ,

157 Tabell 3.3. Avløpsnormaler Mnd verdier (1/5 km 2 ). Tjenesteområde 11 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel øyungen Nei Namsvatn ndf. [) Ja Bjørnstad (obs) [) Ja Bertnem [) Ja Iskvernfoss Nei Fiskumfoss øvre (obs) [) Ja Fiskumfoss øvre Jtilsig) Trangen Nei Salsvatn Nei Unkervatn Nei Laksfors [) Ja Fustvatn Nei Berget [) Ja Bjørnfoss Nei Vassvatn Nei Murusjø Nei Landbru limn. Nei _1QJL

158 Tabell 3.4. Avløpsnormaler Mnd verdier (mm/mnd). Tjenesteområde 11 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des mm/år yungen Nei Namsvatn ndf. a Ja Bjørnstad (obs) a Ja Bertnem a Ja Iskvernfoss Nei Fiskumfoss øvre (obs) a Ja Fiskumfoss øvre (tilsig) Trangen Nei Salsvatn Nei Unkervatn Nei Laksfors a Ja Fustvatn Nei Berget a Ja Bjørnfoss Nei Vassvatn Nei Murusjø Nei Landbru limn. Nei

159 Tabell 3.5. Avløpsnormaler Månedsfordeling (%). Tjenesteområde 11 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Ar øyungen Nei Namsvatn ndf. (l Ja Bjørnstad (obs) (l Ja Bertnem (l Ja Iskvernfoss Nei Fiskumfoss øvre (obs) (l Ja Fiskumfoss øvre (tilsig) Trangen Nei Salsvatn Nei Unkervatn Nei Laksfors (l Ja Fustvatn Nei Berget (l Ja Bjørnfoss Nei Vassvatn Nei l Murusjø Nei l Landbru limn. Nei

160 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 11 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s) Isohydat im 3 /s) Observert (m 3 /s) (%) Støafoss Håkådalsbrua * % Leksdalsvatn * % Holobekken øyungen % Bergsenget * Formofoss % Namsvatn ndf Bjørnstad Bertnem % Iskvernfoss % Moen Byastrupen Fiskumfoss øvre (obs) % Trangen % Salsvatn % Abjørvatn Mevatnet Sørra Unkervatn % Lavvatn østre Fiskelausvatn Glugvatn Nervol! % Eiteråfoss % Fiplingvatn Fosstun Joibakken Laksfors Fustvatn % _....._--- _...-

161 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 11 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s, Isohydat (m 3 /s, Observert (m 3 /s) (%) Storvatn Stemt jern Sjøfoss Elvestad Nevernes Svartisdal * % Berget Bjørnfoss % Forsbakk % Virvatn % Blerek * % Bredek % Nylaenget % Lille Umvatn Ramnåga % Leiråga % Vassvatn % Flostrand Murusjø % Landbru limn % Saksvatn Lengtingen

162 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 11 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer I Nytt Gammelt Støafoss Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd. I Håkådalsbrua * korrigert for overt. inn. Mistanke om at det ikke er tatt hensyn til denne overt. i isohydatkartet I Leksdalsvatn * Det er ikke korrigert for ubetydelig overføring ut av drikkevann til Verdal kommune Holobekken I øyungen Double-mass antyder et homogenitetsbrudd i Serien avviker fra langtidstrendene i regionen., Bergsenget * korrigert for overf. ut. Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Se og kommentar for I Formofoss ( Trangen Embrethølen gir nesten samme felt). I Namsvatn ndf Bjørnstad gir "ureg" vannf. mellom stasjonene, men utelatt pga brudd Tilsig utelatt pga brudd Bertnem Iskvernfoss Versjon 11 er benyttet. Før 1966 er serien er beregnet ved regresjon. Ustabilt profil. V.f-kurve må oppdateres Moen Byastrupen, Fiskumfoss øvre Trangen Endringen i normalavløp virker urimelig i forhold til resten av regionen Salsvatn LAbjørvatn Utelatt pga overføring ut Mevatnet Sørra Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Unkervatn Lavvatn Noe lav korrelaslon (0.814) ved komplettering av 12 år østre Fiskelausvatn Glugvatn Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Nervoll Eiteråfoss Lav korrelasjon (0,644) ved komplettering av 11 år Fiplingvatn Fosstun Ustabilt profil. Vannføringskurve må oppdateres Joibakken Utelatt PQa overføring ut (ca 6%) Laksfors Fustvatn MuJi~ h()mogenites_br!ld_d_is~r~l'!, men va_ns_k~li~ilfit'ln~_gogesc!ltlm~njignid~~a~j~n~._ - -._-- I

163 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 11 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt Storvatn Utelatt pga mistanke om homogenitesbrudd Stemt jern UtelaUQga overføring inn i feltet Sjøfoss Utelatt pga dårlig datakvalitet. Overføring ut av feltet Elvestad Lav korrelasjon{0,511} ved komplettering av 14 år Nevernes Utelatt pga overføring ut Svartisdal * Pga naturlig forandring av nedbørsfeltet (1961) er kun data fra 1962 benyttet. Lav korrelasjon (0.552) Berget Naturlig endring av nedbørfelt som for Bjørnfoss Forsbakk Vanskelig måleprofil i foss Virvatn Blerek * Pga mistanke om brudd, er kun data fra 1969 benyttet. Noe lav korrelasjon (0,775) ved komplettering av 11 år Bredek Nylaenget Lille Umvatn Utelatt pga dårlig datakvalitet Ramnåga Leiråga Vassvatn Double-mass viser brudd, men dette kan skyldes at serien avviker fra langtidstrendene i regionen Flostrand Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Ustabilt profil. Vannføringskurve må oppdateres Murusjø Landbru limn Saksvatn Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Behov for revurdering av kurven Lenglingen Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Behov for revurdering av kurven.

164

165 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteom råde 12 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) (%) Minste Største fra re~ulering Søndre Bjøllåvatn Uregulert OK Bogvatn Uregulert OK Engabrevatn (Overf. ut) Brudd Fykanvatn Overf. ut Brudd 1948/ Storglåmvatn OK Navnløsvatn O Brudd Spilderdalsvatn OK Selfoss (Overf. ut) Brudd Staupåga Uregulert OK Tollåga Uregulert OK Skarsvatn O Uregulert OK Valnesvatn O Uregulert OK Junkerdalselv Uregulert OK Jordbrufjell O Uregulert OK Kjemåvatn Uregulert OK Fjell OK Bodin kraftverk O Overf. inn Brudd Vatnevatn O Brudd 43180? Strandå O Uregulert Brudd Heggmoelv O Brudd Lakshola Uregulert OK Andkilvatn Brudd Vallvatn O Uregulert OK Sørfjordvatn O Brudd Kobbvatn Overf. inn Brudd 1988? Sjøfossen O Uregulert OK Storvatn Uregulert OK Lakså bru O - - Uregulert Brudd /1439 Sage Iv OK Fordalsvatn O Uregulert OK

166 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 12 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) (%) Minste Største fra regulering Vasja O Uregulert OK Stabburselv O Uregulert OK Draugselv O Uregulert OK Øvre Sørtjordvatn OK Forsavatn Brudd Melkedal Overt. inn Brudd Leirpoldvatn O Uregulert OK Niingen ndf Overt. inn Brudd Storvatn ndf Regulert - OK Sneisvatn O UreQulert Brudd ca LanQvatn O Uregulert OK Svolværvatn O Brudd Store Kongsvatn ndf O Overt. ut Brudd ca Reppvatn O OK Gåslandvatn O Uregulert OK SkodbergvC!t~nc!f, Overt. inn Brudd ca 1956

167 Tabell 2. Avløpsnormaler Årsverdier. Tjenesteområde 12 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (I/s km 2 ) (mm/år) Søndre Bjøllåvatn Bogvatn Bogvatn (bre) Engabrevatn Engabrevatn (bre) Fykanvatn * Storglåmvatn Navnløsvatn Spilderdalsvatn Selfoss Staupåga Tollåga Skarsvatn Valnesvatn Junkerdalselv JordbruHeIl Kjemåvatn Fjell Bodin kraftverk Vatnevatn Strandå Heggmoelv Lakshola Andkilvatn Vallvatn Sø rfjordvatn * Kobbvatn (obs) a Kobbvatn (tilsig) Sjøfossen Storvatn _._--_.-

168 Tabell 2. Avløpsnormaler Årsverdier. Tjenesteom råde 12 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km2) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (1/5 km2) (mm/år} Lakså bru * Sagelv Fordalsvatn Vasja Stabburselv Draugselv Øvre Sø rfjordvatn Forsavatn Melkedal a Leirpoldvatn Niingen ndf Storvatn ndf Sneisvatn Langvatn Svolværvatn Store Kongsvatn ndf Reppvatn Gåslandvatn Skodbergvatn ndf. a

169 Tabell 3.1. Avløpsnormaler Mnd verdier (m 3 /s). Tjenesteområde 12 St. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel Skarsvatn Nei Junkerdalselv Nei Jordbrufjell Nei Lakshola Nei Vallvatn Nei Kobbvatn (obs) o Ja Kobbvatn (tilsig) Storvatn Nei Melkedal o Ja Langvatn Nei Gåslandvatn Nei Skodbergvatn ndf. o ~a L-~1!l~ ~ ~-"58_ _._._

170 Tabell 3.2. Avløpsnormaler Mnd verdier (10 6 m 3 /mnd). Tjenesteområde 12 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 10 6 m 3 /år Skarsvatn Nei Junkerdalselv Nei Jordbrufjell Nei Lakshola Nei Vallvatn Nei Kobbvatn (obs) a Ja Kobbvatn (tilsig) Storvatn Nei Melkedal a Ja Langvatn Nei Gåslandvatn Nei Skodbergvatn ndf. a Ja

171 Tabell 3.3. Avløpsnormaler Mnd verdier (I/s km 2 ). Tjenesteområde 12 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel Skarsvatn Nei Junkerdalselv Nei Jordbruflell Nei Lakshola Nei Vallvatn Nei Kobbvatn (obs) [J Ja Kobbvatn (tilsig) Storvatn Nei Melkedal [J Ja Langvatn Nei Gåslandvatn Nei Skodbergvatn ndf. [J Ja

172 Tabell 3.4. Avløpsnormaler Mnd verdier (mm/mnd). Tjenesteområde 12 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars Aj)ril Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des mm/år Skarsvatn Nei Junkerdalselv Nei I Jordbrufjel/ Nei Lakshola Nei Val/vatn Nei Kobbvatn (obs) c Ja Kobbvatn (tilsig) Storvatn Nei Melkedal c Ja Langvatn Nei Gåslandvatn Nei Skodbergvatn Ildf. c _ Ja ~

173 Tabell 3.5. Avløpsnormaler Månedsfordeling (%). Tjenesteområde 12 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Ar Skarsvatn Nei Junkerdalselv Nei Jordbrufjell Nei Lakshola Nei Vallvatn Nei Kobbvatn (obs) a Ja Kobbvatn (tilsig) Storvatn Nei Melkedal a Ja Langvatn Nei Gåslandvatn Nei Skodbergvatn ndf. a Ja

174 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 12 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s) Isohydat (m 3 /s) Observert (m 3 /s) (%) Søndre Bjøllåvatn % Bogvatn % Engabrevatn % Fykanvatn * Storglåmvatn Navnløsvatn Spilderdalsvatn Selfoss Staupåga % Tollåga % Skarsvatn % Valnesvatn % Junkerdalselv % Jordbrufjell % Kjemåvatn % Fjell Bodin kraftverk Vatnevatn Strandå Heggmoelv Lakshola % Andkilvatn Vallvatn % Sørfjordvatn * % Kobbvatn (tilsig) % Sjøfossen Storvatn % Lakså bru * % Sagelv % Fordalsvatn %

175 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteom råde 12 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s) Isohydat (m 3 /s) Observert (m 3 /s) (%) Vasja % Stabburselv % Draugselv % Øvre Sørfjordvatn % Forsavatn % Melkedal Leirpoldvatn % Niingen ndf Storvatn ndf Sneisvatn Langvatn % Svolværvatn Store Kongsvatn ndf Reppvatn % Gåslandvatn % Skodbergvatn ndf ~---

176 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 12 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt Søndre Bjøllåvatn Bogvatn Noe lav korrelasjon (0.757) ved komplettering av 10 år. Kan skyldes stor bre% i feltet Engabrevatn Overføring ut fra 1992, men uregulert før dette Fykanvatn * (driftsvannføring). Pga mistanke om feil i data på 60-tallet er kun data forn 1972 benyttet Storglåmvatn Utelatt pga dårlig datakvalitet Navnløsvatn Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Spilderdalsvatn Utelatt pga dårlig datakvalitet Selfoss Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Overføring ut etter Kurve er under revisjon Staupåga Tollåga Skarsvatn Valnesvatn Junkerdalselv Jordbrufjell Kiemåvatn Fjell Utelatt pga dårlig data kvalitet Bodin kraftverk Utelatt pga dårlig datakvalitet. Overføring inn Vatnevatn Utelatt pga dårlig datakvalitet. Mistanke om homojlenitesbrudd ca Strandå Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Heggmoelv Utelatt pga dårlig datakvalitet Lakshola Andkilvatn Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Vallvatn Mnd verdiene er beregnet vha regresjon og komplettering med som sammenligningsstasjon Sø rfjordvatn Pga brudd 1983 (regulering) er kun data inntil 1983 benyttet Kobbvatn Tilsig er beregnet ved regresjon og er derfor noe upresist. Overf. ser ut til å være ubetydelig i normalperioden Sjøfossen Utelatt pga dårlig. datakvalitet Storvatn Lakså bru Pga mistanke om homogenitetsbrudd er kun data inntil 1986 benyttet /1439 Sage Iv Fordalsvatn!'J~~'{korr~Ic!~l}jO.807) ved komplette!!njl av 15 år _.._

177 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 12 Stasjons nummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt Vasja Noe lav korrelasjon (0.810) ved komplettering av 15 år Stabburselv Noe lav korrelasjon (0.803) ved komplettering av 15 år Draugselv Øvre Sørfjordvatn Noe lav korrelasjon (0.736) ved komplettering av 11 år Forsavatn Melkedal Leirpoldvatn Brukbar/dårlig datakvalitet Niingen ndf. Utelatt pga overføring inn Storvatn ndf. Utelatt pga dårlig datakvalitet Sneisvatn Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Langvatn Svolværvatn Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Drikkevannsuttak Store Kongsvatn ndf. Utelatt pga overføring ut Reppvatn Noe lav korrelasjon (0.767) ved komplettering av 7 år. Endringen fra forrige normalperiode ser urimelig høy ut Gåslandvatn Skodbergvatn ndf.

178 CD ""O oct:s l0..- E o CD... Cf) CD c CD.~ I-

179 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 13 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet N~Jt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) (%) Minste Største fra regulering I Coarvveij Uregulert OK Gamnes Overf. ut Brudd Sildvikvatn Uregulert OK øvrevatn Uregulert OK Skøvatn ndf Uregulert OK Lysevatn O M OK Fiskeløsvatn Uregulert OK Lille Rostavatn Uregulert OK Lundberg Uregulert OK Bardujord Uregulert OK Skogly Overt. ut OK Malangfoss Overt. ut Brudd Fosshaug bru Overt. inn OK Storelv O Uregulert - OK Skogsfjordvatn Uregulert OK Jægervatn Uregulert Brudd Kavlefoss OK Helligskogen O Overt. ut Brudd 1979? Skibotn bru Overt. inn OK Holm bru M Brudd 1975 I /1884 Manndalen bru Uregulert OK I Fag(3rtun O Uregulert Brudd Oksfjordvatn Uregulert Brudd Lillefossen O Uregulert Brudd Øvrefoss O Uregulert Brudd 1970/ Lille Mattisvatn O Brudd 1974? Masi O M OK Kista O M OK Sagafoss O Uregulert OK Halsnes O Uregulert Brudd 1950

180 Tabell 1. Stasjonsopplysninger Tjenesteområde 13 Stasjonsnummer Stasjonsnavn UTM-koordinater UTM Observasjons- Areal Bre Høyde (moh) Regulert Type Homogenitet i Nytt Gammelt ø N sone periode (km 2 ) (%) Minste Største fra regulering I Leirbotnvatn O Uregulert OK, Skaidi O Uregulert Brudd Lombola O Uregulert OK Skoganvarre O M OK Mattusjavri O Uregulert OK Nordmannset O Uregulert Brudd Pol mak O Uregulert OK Jiesjokka O Uregulert OK Smalfjord O Uregulert OK Njalmigoaika O Uregulert OK Vækkava O Uregulert OK Lillefossen O OK Bergeby O Uregulert - Brudd Neiden O Uregulert Brudd 1990? Lille Ropelvvatn O - - Uregulert OK Vaggatem O OK Sametielv O Uregulert Brudd 1976? Karpelv O _ UJe~l!lert Brudd 1942 I

181 Tabell 2. Avløpsnormaler Årsverdier. Tjenesteområde 13 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (Ils km 2 ) (mm/år) Coarvveij Gamnes Sildvikvatn øvrevatn Skøvatn ndf Lysevatn Fiskeløsvatn Lille Rostavatn Lundberg Bardujord ~ Skogly Malangfoss , Fosshaug bru I Storelv j Skogsfjordvatn i Jæ~ervatn * Kavlefoss HelligskoQen * Skibotn bru Holm bru Manndalen bru Fagertun I Oksfjordvatn I Lillefossen Øvrefoss Lille Mattisvatn Masi Kista Sagafoss Halsnes * I

182 Tabell 2. Avløpsnormaler Årsverdier. Tjenesteområde 13 Staslonsnr. Stasjonsnavn Antall år i Areal Normal Normal Normal Normal perioden (km 2 ) (m 3 /s) (10 6 m 3 /år) (Ils km 2 ) (mm/år) Leirbotnvatn Skaidi Lombola Skoganvarre (obs) Skoganvarre (tilsig) Mattusjavri Nordmannset Pol mak Jiesjokka Smalfjord Njalmigoaika Vækkava Lillefossen Bergeby Neiden Lille Ropelwatn Vaggatem Sametielv Karpelv

183 Tabell 3.1. Avløpsnormaler Mnd verdier (m 3 /s). Tjenesteområde 13 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel Lysevatn a Ja Fiskeløsvatn Nei Lille Rostavatn Nei Skogsfjordvatn Nei Lombola Nei Skoganvarre (obs) a Ja Skoganvarre (tilsig) Polmak Nei Neiden Nei Karpelv Nei g1

184 Tabell 3.2. Avløpsnormaler Mnd verdier (10 6 m 3 /mnd). Tjenesteområde 13 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars A~ril Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 10 6 m 3 /år Lysevatn c Ja Fiskeløsvatn Nei Lille Rostavatn Nei Skogsfjordvatn Nei Lombola Nei Skoganvarre (obs) c Ja Skoganvarre (tilsig) Polmak Nei Neiden Nei Karpelv Nei

185 Tabell 3.3. Avløpsnormaler Mnd verdier (I/s km 2 ). Tjenesteområde 13 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Middel Lysevatn a Ja Fiskeløsvatn Nei Lille Rostavatn Nei Skogsfjordvatn Nei Lombola Nei Skoganvarre (obs) a Ja Skoganvarre (tilsig) Pol mak Nei Neiden Nei Karpelv Nei

186 Tabell 3.4. Avløpsnormaler Mnd verdier (mm/mnd). Tjenesteområde 13 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mal Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des mm/år Lysevatn a Ja Fiskeløsvatn Nei Lille Rostavatn Nei Skogsfjordvatn Nei Lombola Nei Skoganvarre (obs) a Ja Skoganvarre (tilsig) Pol mak Nei Neiden Nei Karpelv Nei 11 8_ L _

187 Tabell 3.5. Avløpsnormaler Månedsfordeling (%). Tjenesteområde 13 st. nr. Stasjonsnavn Reg. Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Ar Lysevatn c Ja Fiskeløsvatn Nei Lille Rostavatn Nei Skogsfjordvatn Nei Lombola Nei Skoganvarre (obs) c Ja Skoganvarre (tilsig) Polmak Nei Neiden Nei Karpelv Nei

188 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 13 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s) Isohydat (m 3 /s) Observert (m 3 /s) (%) Coarvveij % I Gamnes ! Sildvikvatn I vrevatn % I Skøvatn ndf % Lysevatn % I Fiskeløsvatn % Lille Rostavatn % I Lundberg Bardujord Skogly Malangfoss Fosshaug bru Storelv 0.47 i Skogsfjordvatn % Jægervatn * % i Kavlefoss ! Helligskogen * I Skibotn bru Holm bru Manndalen bru % Fagertun Oksfjordvatn Lillefossen vrefoss Lille Mattisvatn Masi % Kista Sagafoss Halsnes * % !,

189 Tabell 4. Endring i avløpsnormaler fra til Tjenesteområde 13 Stasjonsnr. Stasjonsnavn Normal Normal Normal Ny/Gml normal (m 3 /s) Isohydat (m 3 /s) Observert (m 3 /s) (%) Leirbotnvatn % Skaidi Lombola % Skoganvarre (obs) % Mattusjavri % Nordmannset Pol mak % Jiesjokka % Smalfjord % Njalmigoaika % Vækkava % Lillefossen % Bergeby Neiden % Lille Ropelvvatn % Vaggatem % Sametielv Karpelv %

190 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteam råde 13 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt Coarvveij Noe lav korrelasjon (0.783) ved komplettering av 12 år Gamnes Utelatt pga dålig datakvalitet. Overføring ut Sildvikvatn Utelatt pga dårlig datakvalitet. Uregulert fram til måleseriens slutt i Overføring inn etter dette øvrevatn Skøvatn ndf Lysevatn Fiskeløsvatn Lille Rostavatn Lundberg Utelatt pga dårlig datakvalitet. Kurvefeil på lave vannstander Bardujord Skogly Utelatt pga overføring ut Malangfoss Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Tilsigsserien tar hensyn til overf., men har og brudd Fosshaug bru Utelatt pga overføring inn i feltet Storelv Utelatt pga dårlig datakvalitet. Merkelige vinterdata Skogsfjordvatn Jægervatn Data fram til homogenitetsbruddet i 1988 er benyttet Kavlefoss Noe lav korrelasjon (0.701) ved komplettering av 7 år Helligskogen * Uregulerte data til 1977 er benyttet. Overføring ut etter dette Skibotn bru Utelatt pga overføring inn Holm bru Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd /1884 Manndalen bru Noe lav korrelasjon (0,699) ved komplettering av 11 år Fagertun Utelatt pga dårlig datakvalitet. (Gammelt stasjonsnummer: ) Oksfjordvatn Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Lillefossen Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Øvrefoss Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd. Foreløpig kurve Lille Mattisvatn Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd Masi Kista Sagafoss Lav korrelasjon (0.615) ved komplettering av 12 år Halsnes * Data fra 1971 er benyttet pga datafeil på 60-tallet og mulig homogenitetsbrudd Korrelasjon på

191 Tabell 5. Kommentarer Tjenesteområde 13 Stasjonsnummer Stasjonsnavn Kommentarer Nytt Gammelt Leirbotnvatn Skaidi Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd I Lombola Skoganvarre Mattusjavri Noe lav korrelasjon (0,667) ved komplettering av 13 år Nordmannset Utelatt pga mistanke om homogenitetsbrudd ca I Pol mak I Jiesjokka Noe lav korrelasjon (0.816) ved komplettering av 11 år., Smalfjord Lav korrelasjon (0.620), men kun 3 år som kompletteres Njalmigoaika Noe lav korrelasjon (0.759) ved komplettering av 8 år Vækkava Noe lav korrelasjon (0.818) ved komplettering av 14 år Lillefossen Noe lav korrelasjon (0.708) ved komplettering av 9 år. Reguleringen er liten. I Bergeby Utelatt pga dårlig datakvalitet. Mistanke om homogenitetsbrudd Neiden Lille Ropelvvatn Vaggatem Noe lav korrelasjon (0.818) ved komplettering av 8 år Sametielv Usikkert om bruddet i 1976 er signifikant. Foreløpig kurve fra Karpelv -- -,,

192 Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Utgitt i Rapportserien i 2001 Nr. 1 Nr. 2 Lars-Evan Pettersson: Glommas bifurkasjon ved Kongsvinger (18 s.) Marit Astrup: Avløpsnormaler Normalperioden (224 s.)

193

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune

Detaljer

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Lars-Evan Pettersson 1 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna (128.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument

Detaljer

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3)

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Flomberegning for Grøtneselva Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B 13-2013 Flomberegning for Grøtneselva, Kvalsund og Hammerfest

Detaljer

Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund

Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund Erik Holmqvist 5 2000 D O K U M E N T Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund (311. Z) Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Lars-Evan Pettersson 9 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Oppdragsrapport

Detaljer

EA Harald Endresen HHT Morten Nordahl Due, HHD Elise Trondsen

EA Harald Endresen HHT Morten Nordahl Due, HHD Elise Trondsen Internt notat Til: Fra: Ansvarlig: ER v. Thore Jarlset HV v. Sølvi Amland og Erik Holmqvist Sverre Husebye Dato: 27.08.2013 Saksnr.: NVE 200903388-9 Arkiv: Kopi: EA Harald Endresen HHT Morten Nordahl Due,

Detaljer

Flomberegning for Aureelva

Flomberegning for Aureelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Aureelva Thomas Væringstad 9 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Aureelva (097.72Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 9-2007 Flomberegning

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal sikre

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hydrologi for små kraftverk - og noen mulige feilkilder Thomas Væringstad Hydrologisk avdeling Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere Middelavrenning

Detaljer

Flomberegning for Oltedalselva

Flomberegning for Oltedalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Oltedalselva Erik Holmqvist 12 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Oltedalselva (030.1Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 12-2005 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Vigga

Flomberegning for Vigga Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Vigga Erik Holmqvist 11 2004 D O K U M E N T Flomberegning for Vigga (012.EBZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 11-2004 Flomberegning for

Detaljer

Flomberegning for Ulefoss

Flomberegning for Ulefoss Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Ulefoss Lars-Evan Pettersson 5 2006 D O K U M E N T Flomberegning for Ulefoss (016.BZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Dokument nr 5-2006 Flomberegning

Detaljer

Været i vekstsesongen 2015

Været i vekstsesongen 2015 VOL. 1 NR. 3 NOVEMBER 2 Været i vekstsesongen 2 Halvard Hole, Berit Nordskog og Håvard Eikemo NIBIO Plantehelse, Høgskoleveien 7, 13 ÅS E-post: berit.nordskog@nibio.no Sommeren 2 vil bli husket som kald

Detaljer

Flomberegning for Namsen

Flomberegning for Namsen Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Namsen Lars-Evan Pettersson 19 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Namsen (139.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 19-2007 Flomberegning

Detaljer

Internt notat. Oppdatering av tilsigsserier med data for 2012. ER v. Thore Jarlset HV v. Erik Holmqvist og Cecilie Baglo Sverre Husebye

Internt notat. Oppdatering av tilsigsserier med data for 2012. ER v. Thore Jarlset HV v. Erik Holmqvist og Cecilie Baglo Sverre Husebye Internt notat Til: Fra: Ansvarlig: ER v. Thore Jarlset HV v. Erik Holmqvist og Cecilie Baglo Sverre Husebye Dato: 8.8.2013 Saksnr.: NVE 200903388-8 Arkiv: Kopi: EA - Per Tore Jensen Lund, HHT Morten Nordahl

Detaljer

Vannføring, Vannstand

Vannføring, Vannstand Vannføring, 1 HALDENVASSDRAGET/IDDEFJORDEN 1.3.0.1000.1 Ørjefoss ovf. Magasin 1861 1873 1.4.0.1000.1 Ørjefoss ndf. Elv - naturlig profil 1861 1873 1.7.0.1000.1 Strømfoss ovf. Magasin 1852 1873 1.9.0.1000.1

Detaljer

Hvordan estimere vannføring i umålte vassdrag?

Hvordan estimere vannføring i umålte vassdrag? Hvordan estimere vannføring i umålte vassdrag? Hege Hisdal, E. Langsholt & T.Skaugen NVE, Seksjon for hydrologisk modellering Bakgrunn Ulike modeller Et eksempel Konklusjon 1 Bakgrunn: Hva skal vannføringsestimatene

Detaljer

DNMI. Det norske meteorologiske institutt. RAPPORT Nr. 25/02 T onn Engen Skaugen

DNMI. Det norske meteorologiske institutt. RAPPORT Nr. 25/02 T onn Engen Skaugen DNMI Det norske meteorologiske institutt RAPPORT Nr. 25/02 T onn Engen Skaugen met.no - RAPPORT ISSN 0805-9918 METEOROLOGISK INSTITUTT P.B. 43 BLINDERN, N - 0313 OSLO, NORGE TELEFON +47 22 96 30 00 RAPPORT

Detaljer

Flomberegning for Sogndalselvi

Flomberegning for Sogndalselvi Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Sogndalselvi Turid-Anne Drageset 6 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Sogndalselvi (077.3Z) Flomsonekartprosjektet Norges vassdrags- og energidirektorat 2003

Detaljer

Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader

Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader Vannføringsmålinger Kjetil Arne Vaskinn SWECO Norge Hydrologi / tilsig generelt Hydrologisk grunnlag for prosjektering av småkraftverk 1. Spesifikk avrenning 2.

Detaljer

Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse

Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse Nye retningslinjer Har vært på høring Er under korrektur Nye

Detaljer

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning TAG Arkitekter AS Kopi til: Fra: Sigri Scott Bale Sweco Norge AS, avd. Trondheim Innledning I forbindelse med boligutbygging ved Ekeberg i Lier

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Årssummen for gradtall for Norge på 3819 er den nest laveste i årene 1957 2015.

Årssummen for gradtall for Norge på 3819 er den nest laveste i årene 1957 2015. 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 METEO NORGE Ref.: MN001/2016/BA Oslo

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Flomberegning for Søgneelva

Flomberegning for Søgneelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Søgneelva Erik Holmqvist 16 2002 D O K U M E N T Flomberegning for Søgneelva (022.1Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2002 Dokument nr 16 2002. Flomberegning

Detaljer

NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning

NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning NEVINA Brukerveiledning NVE September 2015 1 Innhold Om NEVINA... 3 Kartlagliste... 6 Lavvannskartberegning... 8 Fremgangsmåte

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Fremtidig klima på Østlandets flatbygder: Hva sier klimaforskningen?

Fremtidig klima på Østlandets flatbygder: Hva sier klimaforskningen? Fremtidig klima på Østlandets flatbygder: Hva sier klimaforskningen? Leder av Norsk klimaservicesenter I. Hanssen-Bauer Presentasjon ved grønt fagseminar 15. oktober 2013 Foto: Torunn Sandstad Næss Disposisjon:

Detaljer

Flomberegning for Otta og Gudbrandsdalslågen

Flomberegning for Otta og Gudbrandsdalslågen Flosonekartprosjektet Floberegning for Otta og Gudbrandsdalslågen Turid-Anne Drageset 4 2000 D O K U M E N T Floberegning for Otta (002.DHZ) og Gudbrandsdalslågen (002.DZ) Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om energiutredninger. Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endring i forskrift om energiutredninger. Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i forskrift om energiutredninger Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt 9 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i forskrift om energiutredninger

Detaljer

Småkraft og klimaendringer. Fredrik Arnesen Ressursseksjonen, NVE Haugesund, 16.3.2010

Småkraft og klimaendringer. Fredrik Arnesen Ressursseksjonen, NVE Haugesund, 16.3.2010 Småkraft og klimaendringer Fredrik Arnesen Ressursseksjonen, NVE Haugesund, 16.3.2010 Min plan Hva tror vi om fremtiden? Konsekvenser for planlegging av småkraftverk Hva tror vi om fremtiden? Forskjeller

Detaljer

Lavvannskart Brukerveiledning

Lavvannskart Brukerveiledning Lavvannskart Brukerveiledning Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai 2011 1 Innhold Om Lavvannskartet... 3 Lagliste... 6 Liste over verktøy... 8 Lavvannskartberegning... 9 Hjelpefunksjon... 9 Målestokk

Detaljer

Alle snakker om været. Klimautvikling til i dag og hva kan vi vente oss i fremtiden

Alle snakker om været. Klimautvikling til i dag og hva kan vi vente oss i fremtiden Alle snakker om været. Klimautvikling til i dag og hva kan vi vente oss i fremtiden Den Norske Forsikringsforening 21/11 2007 John Smits, Statsmeteorolog Men aller først litt om Meteorologisk institutt

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Klimaendringer og følger for hydrologiske forhold Stein Beldring HM Resultater fra prosjektene Climate and Energy (2004-2006) og Climate and Energy Systems (2007-2010):

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Utvalg av tilsigsserier til Samkjøringsmodellen. Erik Holmqvist Inger Karin Engen

Utvalg av tilsigsserier til Samkjøringsmodellen. Erik Holmqvist Inger Karin Engen Utvalg av tilsigsserier til Samkjøringsmodellen Erik Holmqvist Inger Karin Engen 7 2008 R A P P O R T Utvalg av tilsigsserier til Samkjøringsmodellen Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Rapport

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

Hydrologi i NVEs kartsystemer

Hydrologi i NVEs kartsystemer Hydrologi i NVEs kartsystemer NVE Atlas (http://atlas.nve.no ) NVEs hovedkartverktøy på internett NVE Atlas kom i ny drakt i 2011. Ny webteknologi gir en mer interaktiv brukeropplevelse. Største forbedring

Detaljer

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014 KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER 1 Vannforsk 24. april 2014 1. VED OVERSVØMMELSE VIL VEG OG JERNBANE OFTE VÆRE EN BARRIERE ELLER ET FLOMLØP Hvorfor en utfordring: For lite plass blir

Detaljer

Skyggekast fra vindkraftverk. Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis

Skyggekast fra vindkraftverk. Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis Skyggekast fra vindkraftverk Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis 2 2014 V E I L E D E R Skyggekast fra vindkraftverk Veileder for beregning av skyggekast og

Detaljer

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse Veileder til damsikkerhetsforskriften Melding om ulykke eller uønsket hendelse 1 2014 V E I L E D E R Veileder for melding om ulykke eller uønsket hendelse Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Veileder

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Klimaprognosers innvirkning på nedbør, vind og temperatur regionalt

Klimaprognosers innvirkning på nedbør, vind og temperatur regionalt Nettkonferansen Molde, 4.-5. desember 2007 Klimaprognosers innvirkning på nedbør, vind og temperatur regionalt Jan Erik Haugen Meteorologisk institutt, Oslo Global middel temperatur har økt raskere siste

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Helga Therese Tilley Tajet og Ole Einar Tveito (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) SAMMENDRAG Referansetemperatur for 49 flyplasser i Norge er blitt

Detaljer

Totalavløpet fra Norges vassdrag

Totalavløpet fra Norges vassdrag Totalavløpet fra Norges vassdrag 1961-2002 Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Rapport nr 3-2004 Totalavløpet fra Norges vassdrag 1961-2002 Utgitt av: Forfatter: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

met.info Ekstremværrapport

met.info Ekstremværrapport met.info no. 16/2014 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 25.08.2014 Ekstremværrapport Lena 9. og 10. august 2014 Sammendrag Lørdag 9. og søndag 10. august gikk et, for årstiden, kraftig lavtrykk inn i

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

Dimensjoneringsbehov ved grøfting, nå og i fremtiden. Vannforeningen 30. august 2010. Jarle T. Bjerkholt

Dimensjoneringsbehov ved grøfting, nå og i fremtiden. Vannforeningen 30. august 2010. Jarle T. Bjerkholt Dimensjoneringsbehov ved grøfting, nå og i fremtiden Vannforeningen 30. august 2010 Jarle T. Bjerkholt Dimensjoneringsbehov ved grøfting, nå og i fremtiden Mål med drenering Bedre vekstforhold ( økt avling,

Detaljer

Hva er forskjellene mellom marin SAV2 og SAV3 på lokalitetsnivå?

Hva er forskjellene mellom marin SAV2 og SAV3 på lokalitetsnivå? Hva er forskjellene mellom marin SAV2 og SAV3 på lokalitetsnivå? Mona Dverdal Jansen FHF seminar 28 august 2013 Bakgrunn Pankreassykdom (PD) er en listeført, meldepliktig, smittsom fiskesykdom Frem til

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Klimaendringer, effekter på flom og konsekvenser for dimensjoneringskriterier Hege Hisdal

Klimaendringer, effekter på flom og konsekvenser for dimensjoneringskriterier Hege Hisdal Klimaendringer, effekter på flom og konsekvenser for dimensjoneringskriterier Hege Hisdal Foto: H.M. Larsen, NTB Scanpix Innhold Bakgrunn Klimaendringers effekt på flom Konsekvenser for dimensjonering

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Hydraulisk kommunikasjon mellom grunnvannforekomster og elver

Hydraulisk kommunikasjon mellom grunnvannforekomster og elver Hydraulisk kommunikasjon mellom grunnvannforekomster og elver Hva har vi jobbet med de siste årene NGUs 19. hydrogeologisk seminar Panos Dimakis NVE Seksjon for Hydrologisk Modellering Innhold Direkte

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

FORKLARING TIL DATATABELLENE. For hvert enkelt kart er det p! motst!ende side laget en tabell som er delt i fire hoveddeler:

FORKLARING TIL DATATABELLENE. For hvert enkelt kart er det p! motst!ende side laget en tabell som er delt i fire hoveddeler: --- ---- -- -- --- FORKLARING TIL DATATABELLENE For hvert enkelt kart er det p! motst!ende side laget en tabell som er delt i fire hoveddeler: Lokaliseringsdata Opploddingsdata Hydrologiske data (innsjødata)

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Store flommer og lavtrykksbaner Hvorfor ble det så mange flommer i 2011 i Norge

Store flommer og lavtrykksbaner Hvorfor ble det så mange flommer i 2011 i Norge Store flommer og lavtrykksbaner Hvorfor ble det så mange flommer i 2011 i Norge Lars Andreas Roald seksjon for hydrologisk modellering Årsmøtet i Norsk Geofysisk forening på Dr. Holms hotell på Geilo 13.september

Detaljer

(Margaritifera margaritifera)

(Margaritifera margaritifera) Rapport 2012-02 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-02 Antall sider: 15 Tittel : Forfatter (e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Retningslinjer for flomberegninger. til 5-7 i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg

Retningslinjer for flomberegninger. til 5-7 i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg Retningslinjer for flomberegninger til 5-7 i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Retningslinjer nr Retningslinjer for flomberegninger Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Beregnet til Ibestad kommune Dokument type Konsekvensutredning Deltema Klima Dato 14.09.2015 KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING

Detaljer

Hvordan kan kraftforsyningen tilpasse seg et endret klima?

Hvordan kan kraftforsyningen tilpasse seg et endret klima? Hvordan kan kraftforsyningen tilpasse seg et endret klima? Bjørn Egil Kringlebotn Nygaard bjornen@met.no Vi skal snakke om: Hva vet vi om klimaendringer Klima og ekstremvær påvirkning på kraftledningsnettet

Detaljer

Hva ser klimaforskerne i krystallkulen i et 20 års perspektiv?

Hva ser klimaforskerne i krystallkulen i et 20 års perspektiv? WWW.BJERKNES.UIB.NO Hva ser klimaforskerne i krystallkulen i et 20 års perspektiv? av Tore Furevik & Helge Drange Bjerknessenteret for klimaforskning, Universitetet i Bergen Seminar CTIF NORGE, klima og

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland MET report no. 18/2014 Climate Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological Institute

Detaljer

Klimaendring og fremtidige flommer i Norge

Klimaendring og fremtidige flommer i Norge Klimaendring og fremtidige flommer i Norge Deborah Lawrence Hydrologisk modellering (HM), NVE Kraftverkshydrologi og Produksjonsplanlegging Energi Norge/Norsk hydrologiråd seminar 5. 6. november, 2012,

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk APRIL 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MAI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og

Detaljer

Vannstander i Rotvikvatnet, Salangen kommune, Troms Overføring av Sommarsetelva til Rotvikvatnet

Vannstander i Rotvikvatnet, Salangen kommune, Troms Overføring av Sommarsetelva til Rotvikvatnet Vannstander i Rotvikvatnet, Salangen kommune, Troms Overføring av Sommarsetelva til Rotvikvatnet Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Oppdragsrapport A nr 3 2004 Vannstander i Rotvikvatnet, Salangen

Detaljer

NOTAT VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD. Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr.

NOTAT VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD. Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr. NOTAT Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr. 1 Fra Sven Egil Nørsett, Rambøll VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD Dato 10.12.2013 Rambøll Mellomila 79

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i juni PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i juni PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Moss i juni 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord, Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Berit Hagen og Anne Solveig Andersen Statsmeteorologer ved Vervarslinga på Vestlandet berit.hagen@met.no; anne.solveig.andersen@met.

Berit Hagen og Anne Solveig Andersen Statsmeteorologer ved Vervarslinga på Vestlandet berit.hagen@met.no; anne.solveig.andersen@met. Ekstremvær Ekstremvær på i Vestlandet Trøndelag Erfaringer Ekstremvær og trender og hvordan tolke disse Fagseminar i Steinkjer 8. november 2012 Berit Hagen og Anne Solveig Andersen Statsmeteorologer ved

Detaljer

Eventuelle lokalklimaendringer i forbindelse med Hellelandutbygginga

Eventuelle lokalklimaendringer i forbindelse med Hellelandutbygginga Eventuelle lokalklimaendringer i forbindelse med Hellelandutbygginga Jostein Mamen SAMMENDRAG Rapporten beskriver lokalklimaet i området. Generelt er det mildt og nedbørrikt. Inngrepene som vil bli gjort

Detaljer

Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011

Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011 Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011 Tabeler Håkon Solvang, Hans Chr. Pedersen og Pål F. Moa November 2011 Presentasjon av takseringsresultat for skogsfugl og rype i tabellform for perioden 1995-2011.

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE

3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE 3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE Det ca. 50 km lange Mesnavassdraget (Fig. 8) ligger i Øyer og Lillehammer kommuner, Oppland fylke, og Ringsaker kommune, Hedmark fylke. Vassdragets naturlige

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING 1. INNLEDNING Bemanningen varierer mye både mellom fartøygrupper og etter fartøystørrelse. For å kunne sammenligne arbeidsgodtgjørelse og lottutbetaling mellom forskjellige

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Evaluering av farledsvarslingen i BarentsWatch

Evaluering av farledsvarslingen i BarentsWatch METinfo Nr. 21/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 11.06.2015 Evaluering av farledsvarslingen i BarentsWatch Birgitte Rugaard Furevik og Karen Helén Doublet Bakgrunn Farledsvarslene på BarentsWatch-portalen

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Q1-2016

Digitalradioundersøkelsen Q1-2016 Endringer i spørreskjema Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2015 fulgt en etablert metodikk med i hovedsak uendret spørreskjema. I forbindelse med at vi beveger oss inn

Detaljer

Forventede klimaendringer - betydninger for skogbruket i Norge

Forventede klimaendringer - betydninger for skogbruket i Norge Forventede klimaendringer - betydninger for skogbruket i Norge Ole Einar Tveito Rasmus Benestad, Inger Hanssen-Bauer, Eirik J. Førland & Hans O. Hygen Meteorologisk institutt IPCC 5: Det blir varmere globalt

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

NorACIAs klimascenarier

NorACIAs klimascenarier v/ Inger Hanssen-Bauer og Eirik Førland NorACIAs klimascenarier for Svalbard og Nord-Norge Norge Presentasjon ved Norsk Polarinstitutt 12.12.2006 NorACIAs klimascenarier Ny statistisk-empirisk nedskalering

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Saksbehandler/innvalgsnr: Liv Marie Nygaard - 22073742 Vår dato: 27.06.2012 Vår

Detaljer