SV-BALLO VIL SNU HELSEPRIVATISERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SV-BALLO VIL SNU HELSEPRIVATISERING"

Transkript

1 JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / «Nå trengs det en lovendring slik at vi får en overordnet politisk styring. Side 3 5 SV-BALLO VIL SNU HELSEPRIVATISERING TEMA- OG ÅRSMØTE «Et kritisk søkelys på NAV-reformen er brukerne fortsatt kasteballer?» NAV-direktør Tor Saglie med flere. Legenes hus 27. august. Side 7 TRE-ÅRIG TURNUS Divisjonsdirektør Frode Forland i Helsedirektoratet forsvarer forslaget om å innføre tre-årig turnustjeneste for leger. Side 19

2 JOURNALEN Tidsskriftet Journalen er medlemsblad ganger i året. REDAKSJONEN Per Helge Måseide REDAKTØR Tlf: Mette Ryan REDAKSJONS- SEKRETÆR Tlf: REDAKTØREN PER HELGE MÅSEIDE BALLOS BALLONGFERD Når SVs Olav Gunnar Ballo repeterer gamle helsepolitiske standpunkter, sender han samtidig opp en prøveballong foran stortingsvalget neste år. ANNONSER Media-AaMarketing Postboks Ski Tlf: / POSTADRESSE Oslo legeforening Postboks 178 Sentrum 0102 Oslo BESØKSADRESSE Akersgata 2 (inngang fra Christiania Torv) 0107 Oslo Tlf: Faks: Kristin Mack JOURNALIST TRYKK Stens trykkeri AS, 1570 Dilling HJEMMESIDER PÅ INTERNETT FORSIDEFOTO Scanpix/Frode Hansen Charlotte Lunde JOURNALIST Jon Fredrik Stuestøl LAYOUT Redaksjonen avsluttet Journalen er medlem av Fagpressen og redigeres etter Redaktør- og Vær Varsom-plakaten. Ettertrykk og elektronisk videredistribusjon kun tillatt etter særskilt avtale. Helseminister Tore Tønnes (Ap) statlige overtakelse av sykehusene innvarslet en ny epoke i norsk helsepolitikk. Fylkeskommunene ble fratatt sin viktigste oppgave, og det skulle bli slutt på fakkeltog og rop om mere penger. Våre stortingspolitikere skulle trekke opp de store linjene, mens den daglige sykehusdriften skulle overlates til profesjonelle helseadministratorer. Slik gikk det ikke. Lokalpolitikerne har krevd økt innflytelse i helseforetaksstyrene, mens spørretimespørsmål og avisoppslag har etterlyst handling fra helseministeren i ad hoc-sak etter ad hocsak. Å bygge hoteller er blitt viktigere enn å operere hofter. Frustrasjonen har vært stor blant de ansatte helseadministratorene, som sitter neddynget i gammel gjeld til over ørene. Avgått direktør for Helse Midt-Norge RHF, Paul Hellandsvik, ordla seg i tydelige, men diplomatiske ordelag, da han i Journalen nr. 1/2008 kommenterte den politiske overstyringen i enkeltsaker i strid med helsereformens intensjoner. Tradisjonelt har det vært tydelige helsepolitiske skillelinjer mellom Høyre og Arbeiderpartiet på den ene siden, og Kristelig Folkeparti, SV og Senterpartiet på den andre siden. Sentralisme og effektivitet har stått mot demokrati og distrikter. KrF-SV-Sps mindretallsmerknader i Innst.O.nr.118 ( ) om helseforetaksreformen er et kvasst ideologisk oppgjør med markedstenkningen og møtet med blårussen i sykehuskorridorene. I posisjon iregjering har tonen blitt en annen. Som helseminister videreførte Dagfinn Høybråten (KrF) i all hovedsak Tore Tønnes helsereform. Illustrasjon: Arne Borthne Senere har SV og Sp lojalt stilt seg bak Arbeiderpartiets helseminister. I dette nummer av Journalen, med framveksten av private helseforsikringer under et rødgrønt regime som tema, finner Ballo det påkrevd å minne om SVs politiske standpunkter før helseforetaksreformen ble innført. I skrivende stund går Senterpartiets Rune Skjælaaen inn for å sentralisere helsetjenesten, mens helseminister Bjarne Håkon Hanssen vil ha flere private (ikkekommersielle) organisasjoner inn i eldreomsorgen. Mot en slik bakgrunn må mang en SV-er ønske seg en neve Valium for å døyve den ubehagelige følelsen av ideologisk helsepolitisk sammenbrudd i de rødgrønnes rekker. SV har så langt forsøkt å skyve ubehaget foran seg ved å la være å lansere helse som valgkampsak. Kanskje har partiets strateger lyttet til Sps Skjælaaen som har funnet ut at helse ikke er en vinnersak, men fort kan bli en tapersak, (Aftenposten ). Derfor er det forståelig, men likevel oppsiktsvekkende, når Ballo markerer avstand til regjeringens kanskje mest krevende politiske prosjekt foran neste års stortingsvalg. Ballos høyttenkning og sabelrasling i form av krav om lovendring for å ta makta fra helseadministratorene fører nok ikke til noen stor begeistring hos Helse-Hanssen eller på statsministerens kontor, selv om Ballo mener at både Ap og Høyre er på glid. Da er nok sjansen for applaus større fra bortkomne SV-velgere og fra helsevesenets fotfolk. For det er ikke overleger, men lavtlønte helsesekretærer, med kort vei til uføretrygd, som er de første til å bli effektivisert ut av sykehuskorridorene. Og for dem er privat helseforsikring ingen livbøye de kan klamre seg til. Ballo sender opp en skinnende rød prøveballong, men fyller den med gammel heliumgass. Det skal bli spennende å se hvor langt inn i valgkampen den holder. SVs livlege og helsepolitiske talsmann er nok fullt ut innforstått med at han driver risikosport, uforsikret som han er mot helsepolitisk ballonghavari. JOURNALEN NR 03 /

3 TEMA BALLO VIL GI POLITIKERNE MER HELSEMAKT SVs helsepolitiske talsmann, Olav Gunnar Ballo, varsler lovendringer for å stanse privatiseringen av helsevesenet. Soria Moria-erklæringen sier eksplisitt at kommersielle private organisatorer av helsetilbud skal begrenses. Hvordan forklarer medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité, Olav Gunnar Ballo, at veksten i det private forsikringsmarkedet har fortsatt å øke i de rødgrønnes regjeringsperiode? Hva hver og en av oss velger å bruke penger på, må bli opp til den enkelte. For regjeringen er det imidlertid avgjørende at offentlige midler brukes til å styrke det offentlige helsetilbudet og ikke flyttes inn i det private helsemarkedet. Samtidig vokser det frem et stadig mer markedsbasert helsetjenestetilbud? Har helsereformen bidratt til denne utviklingen? Ja, New Public Managementtankegangen har fått innpass også innenfor helseområdet, og helsereformen er ett av flere eksempler på dette. Det at tenkningen også i det offentlige preges så mye av marked, utvisker forskjellene mellom det offentlige og det private. Dette er en uheldig utvikling. SV så dette i sin tid og stemte mot reformen, i motsetning til Arbeiderpartiet, Høyre og Frp. Olav Gunnar Ballo Foto: Scanpix/ Frode Hansen Hva var SVs alternativ? SV ivret for en forvaltningsmodell. Vi lanserte flere forslag som står seg godt fremdeles. Det vi nå ser er at både Arbeiderpartiet og Høyre distanserer seg fra reformen. De har sett at politikernes makt er redusert til å gripe inn i enkeltsaker, mens de overordnede føringene skjer i helseforetakene. Det var nettopp dette man ønsket å unngå. Nå trengs det en lovendring slik at vi får en overordnet politisk styring. Dette vil gi økt trygghet og tillit i befolkningen. ARBEIDSTAKERE FORSIKRER SEG MOT SYKDOM Omfanget av private helseforsikringer øker. Ved inngangen til 2007 hadde mer enn personer private helseforsikringer i norskregistrerte selskaper. Private helseforsikringer ble tilgjengelig for norske arbeidstakere i andre halvdel av 90-tallet. Om lag 75 % av helseforsikringene er kollektive avtaler i bedriftsmarkedet. Er det lønnsomt for bedriftene å tilby sine ansatte privat helseforsikring? I 2003 fikk man en endring i skattereglene hvor arbeidsgivers utgifter til å dekke ansattes behandlingsutgifter ikke lenger ble beskattet som inntekt på den ansattes hånd og økt arbeidsgiveravgift på arbeidsgivers hånd. Veksten i private helseforsikringer skjøt fart samtidig med denne lovendringen. Skattereglene ble imidlertid reversert i forbindelse med regjeringsskiftet i Det interessante er at disse endringene ikke ser ut til å dempe veksten i etterspørselen etter private helseforsikringer, på tross av at forsikringskostnadene nå er økt, sier Asbjørn Seim som har skrevet masteroppgave om temaet. Statsviter Asbjørn Seim har skrevet masteroppgave om private helseforsikringer. Foto: Bård Andrew Forsikringene lover redusert ventetid for behandling sammenliknet med den offentlige helsetjenesten. Ønsker arbeidsgiverne å kjøpe sine ansatte ut av helsekøen? Ja, de fleste arbeidsgivere anser private helseforsikringer som et redskap for å redusere kostnader ved sykefravær. Dette faller også godt sammen med forsikringsselskapenes markedsføringsargumentasjon. Det er imidlertid vanskelig fullt ut å forstå dette resonnementet. Kostnadene ved sykefravær over 16 dager vil uansett overtas av staten. Det er ikke uvanlig at ventetiden, også med privat helseforsikring, overstiger 16 dager, sier Seim. Så arbeidsgivere har også andre motiver for å tegne private helseforsikringer til sine ansatte? Det kan se slik ut. I næringskategorier som jord- og skogbruk, og bygg- og anleggsvirksomhet finner vi en stor andel med privat helseforsikring. Dette er yrker med høy skaderisiko og som forventet. Mer uventet er det at veksten også forekommer i næringer med lav 4 NR 03 / 2008 JOURNALEN

4 KRISTIN MACK risikoprofil og en ung, høyt utdannet arbeidsstokk, for eksempel innen finansiell tjenesteyting. Det kan synes som om private helseforsikringer er et uttrykk for arbeidsgivers ønske om å fremstå «moteriktig» slik at virksomheten bedre kan konkurrere om, rekruttere og holde på den mest attraktive arbeidskraften. Nærmere analyser er imidlertid nødvendig for å avklare dette forholdet. Veksten i det private helseforsikringsmarkedet skjer i en tid hvor det offentlige helsetilbudet er mer omfattende enn noensinne. Er utviklingen et uttrykk for at tilliten til velferdsordningene er svekket? Den offentlige helsetjenestens kjerneoppgave, som garantist for en sikker, effektiv og rettferdig fordeling av helsetjenestens tilgjengelige ressurser, ser i hvert fall ut til å være under et visst press. Utviklingen kan kanskje være et uttrykk for at den enkelte bedrift eller enkeltperson i mindre grad forventer at forbedringene i det offentlige helsetilbudet vil komme dem til gode. Jeg tror likevel ikke at dette er den sentrale forklaringen på veksten. Det er mer nærliggende å vise til modernisering i arbeidslivet. I tillegg har både arbeidsgivere og arbeidstakere de senere årene fått stadig bedre økonomiske forutsetninger, som også gir rom for denne typen «investeringer». TEMA Har myndighetenes endringer i helsetjenestens finansierings- og organiseringsformer bidratt til å gjøre private helseforsikringer mer legitimt? Det kan se ut til at utviklingen har medført at tjenestenes innhold på mange måter blir viktigere enn hvordan tjenestetilbudet organiseres. Kritikken mot det offentlige helsetilbudet er ikke ny. Det nye fremstår ved at den enkelte aktør har muligheter til å velge andre løsninger for eget helsetjenestebehov, og faktisk benytter seg av denne muligheten i stadig større omfang, sier Seim, som var tilknyttet Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo, da han gjennomførte masteroppgaven. SPILLER PÅ ANGST OG UTRYGGHET Forsikringsselskapene spiller på folks angst og utrygghet. Private helseforsikringer kan true folketrygden, sier medisinprofessorer. Professor i trygdemedisin ved Universitetet i Oslo, Bjørgulf Claussen, advarer mot at private helseforsikringer kan bli en trussel mot folketrygden. I den trygghetskulturen vi lever, kan man selge det meste ved å spille på folks angst og utrygghet. Ta for eksempel barneforsikringspakkene som lover raskere behandling. Dette kaller jeg å selge sand i Sahara. De er langt på vei en bløff, sier professor i sosialmedisin ved Universitetet i Trondheim, Steinar Westin. Så forsikringsselskapene sprer et utrygghetsbudskap? Nettopp. Godt hjulpet av media. Det offentlige helsetilbudet er langt bedre enn sitt rykte. Men aktørene i det private helsemarkedet og media har en felles interesse av å underminere tilliten til det offentlige helsevesen. De former et elendighetsbilde «i folks bevissthet. Steinar Westin Foto: Cecilie Bakken Bjørgulf Claussen Foto: Privat Barneforsikringspakkene ( ) er langt på vei en bløff. Særlig hovedstadspressen synes jeg bidrar til dette. Det er mange Osloskandaler som preger landet vårt. Vår «utfordring som leger er at vi må ta økt ansvar for en bærekraftig helsetjeneste. Vi kan ikke lenger lene oss på politikerne. Det er vi som setter den faglige dagsorden. Da må vi tørre å drive medisin som det er det er vett og forstand i. «Forsikkerhets-skyld»-medisinen er ingen tjent med, sier Westin. Liten sektor. Vi har en så liten sektor av private helsetjenester at det er vanskelig å se hvordan private helseforsikringer i Norge lønner seg, sier Claussen. At andelen private helseforsikringer øker i næringer med personer i 30-årene, er heller ikke logisk ut ifra et lønnsomhetsperspektiv. Når mennesker i denne aldersgruppen først blir syke, er det oftest snakk om psykiske lidelser. Og et privatisert helsevesen innen dette feltet finnes knapt. Internasjonalt har Internasjonalt har man visst lenge at det å forsikre folk mot sykdom er lite lønnsomt. man visst lenge at det å forsikre folk mot sykdom er lite lønnsomt. Før eller senere blir mange av oss syke. Dette til forskjell fra for eksempel brannforsikring som er lønnsomt på en helt annen måte fordi det til sammenlikning forekommer så sjelden, sier Claussen. Kan veksten i det private helseforsikringsmarkedet få konsekvenser for folketrygden? I verste fall, ja. Dersom den mer velstående delen av befolkningen blir mindre villlig til å betale til folketrygden, kan myndighetene fristes til redusere ytelsene. En slik utvikling har vi sett i mange land, for eksempel Tyskland. JOURNALEN NR 03 /

5 STYRET LEDER Svein Aarseth Frysja legekontor NESTLEDER Henning Mørland, LSA Bydel Sagene Barbara Baumgarten Stadion Medisinske senter Kari Løhne Aker universitetssykehus HF Bjørn Sletvold, Af Grefsen legesenter Niels Christian Danbolt, LSA Universitetet i Oslo Morten Wærsted, Namf Statens arbeidsmiljøinstitutt Olaug Villanger, Of Rikshospitalet Oscar Løvdal, PSL Oslo-Øre-Nese-Hals Aasmund M. Bredeli, Ylf Ullevål universitetssykehus HF Lars Henrik Mariero, Nmf Universitetet i Oslo SEKRETARIAT Mette Ryan sekretariatsleder Oslo legeforening Anita Ingebrigtsen Oslo legeforening KURSKOMITÉ Reidar Johansen leder Majorstukrysset legegruppe HELSETJENESTER FOR LEGER Ellen Scheel avdelingsrådgiver Ullern legesenter Sven Haaverstad avdelingsrådgiver Schouslegene Oslo legeforening er en lokalforening i Den norske legeforening. LEDEREN LED MEG IKKE UT I UFØRE Noe av det viktigste i prosessen med utforming av ny Avtalefestet pensjon (AFP), er at vi skal få sikret en mulighet for verdig avgang for de som er slitne på slutten av yrkeslivet, dette i følge YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Da ordningen ble innført i 1989, omfattet den arbeidstakere over 65 år. AFP er en villet ordning som er avtalt av partene i arbeidslivet og er i stor grad offentlig finansiert. Ordningen har blitt utvidet med flere årskull og til flere bransjer. Arbeidstakere som velger AFP, har ofte god helse. For dem gir AFP en økonomisk trygghet som igjen gir valgfrihet. Meg bekjent kan AFP-ere i stor grad snakke om å nyte sitt otium fritid og hvile. Vårt velferdssamfunn er tuftet på at man skal få utdanning og jobb. Det gir rettigheter. De som er i arbeid, får fødselspenger, sykepengerettigheter, og de tjener opp pensjon og AFP. Men ikke alle oppnår disse godene. Det er de som ikke kommer inn i arbeidslivet eller som opplever at det ikke lenger er bruk for dem. «Skole og hjem klarer ikke å formidle kunnskap, ferdigheter og tilhørighet til mange mennesker. De møter et arbeidsliv som stiller krav de ikke kan innfri. Deres ressurser etterspørres ikke. De møter et arbeidsmarked som styres av effektivitet, profitt og kompetansekrav, og som ikke ser seg tjent med å ta oppgaven med å utvikle mennesker. AUGUST 19. august Styremøte i Legenes hus 26. august Infomøte med studenter med midlertidig lisens, også utenlandsstudentene 27. august Temamøte kl i Legenes hus Årsmøte kl i Legenes hus SVEIN AARSETH Leder Oslo legeforening ( ) politisk er det nok antakelig en noe større utfordring å lovfeste rett til arbeid enn å lovfeste rett til frukt i skolen, ( ). AKTIVITETER SEPTEMBER september Styremøte sammen med Nordland legeforening i Henningsvær Møte med turnusleger i distriktsturnus i Oslo og Akershus OKTOBER 14. oktober Møte med mentorer 15. oktober Tillitsvalgtkurs Trinn I oktober Ruskurs avhengighet og misbruk av alkohol, Thon Hotel Vika Atrium Uføretrygdede er dessverre en gruppe i vekst. Mange omfattes ikke av AFP, eller de mangler tilstrekkelig opptjening til at AFP kan bli attraktivt for dem. AFP er nemlig en frukt av å være stabil arbeidstaker over tid. Elisabeth Fevang og Knut Røed skriver i en rapport: «Et forsiktig anslag tyder på at nedbemanninger foretatt i perioden i de bedriftene som eksisterte i 1992 forårsaket omlag 5 prosent av nyrekrutteringen til uføretrygd i perioden En stor andel av de som ble uføretrygdet hadde lange trygde- og sosialhjelpshistorier bak seg. Hele 45 prosent av de nye uføre mottok trygd eller sosialhjelp så lenge som 10 år før uføretidspunktet.» Skal man få ned uførheten, må unge mennesker få mulighet til å komme inn i arbeidslivet. De må få vise at de duger og oppleve tilhørighet. De må få mulighet til å utvikle seg i arbeidet. Jeg ønsker meg at retten til arbeid blir betydelig styrket. Jeg ser jo at å lovfeste en slik rettighet kan by på problemer, og politisk er det nok en større utfordring å lovfeste rett til arbeid enn å lovfeste rett til frukt i skolen, selv for en flertallsregjering. Klarer vi ikke å kvalifisere våre unge, vil mange fortsette med kortvarige jobber, være arbeidsledige, langtidssykmeldte og til slutt ende opp med uførepensjon. Da hjelper ikke «Raskere tilbake». Keiser Henrik IVs reise til Canossa for å gjøre bot for pave Gregor VII vil for mange NAV-klienter fortone seg som en søndagstur sammenliknet med hva de opplever i sitt møte med det trehodede trollet NAV. Etter år med usikre trygdeytelser får de sin uførepensjon, eller de faller gjennom og blir sosialklienter. I arbeid igjen kommer de sjelden. 29. oktober Styremøte i Legenes hus NOVEMBER 5. november Tillitsvalgtforum 24. november Styremøte i Legenes hus november Grunnkurs, Thon Hotel Opera Se Oslo legeforenings nettsider for eventuelle endringer. 6 NR 03 / 2008 JOURNALEN

6 FRA FORENINGEN SIDEBLIKK ONSDAG 27. AUGUST 2008 I LEGENES HUS TEMAMØTE KL Et kritisk søkelys på NAV-reformen er brukerne fortsatt kasteballer? NAV-reformens bakgrunn og målsetning. Hvordan fungerer det lokale NAV-kontor i praksis? Brukerperspektivet. Innledning og paneldebatt med: Tor Saglie, Arbeids- og velferdsdirektør i NAV Gro Tynning, NAV-leder ved pilotkontor i Bydel Nordre Aker Lise Røthe Høgvold, NAV-bruker Jan Frydenlund, NAV-bruker Møteleder: Svein Aarseth Enkel servering fra kl ÅRSMØTE OSLO LEGEFORENING Dagsorden KL Valg av møteleder 2. Styrets beretning og beretninger fra kurskomité og helsetjenester for leger 3. Styrets forslag til endring i vedtekter for Oslo legeforening, se side Regnskap for Aktivitetsbudsjett for 2009, herunder fastsettelse av honorar til leder, nestleder, styret, redaktør Journalen og leder kurskomité, frikjøp LIKENE I LASTEN Jeg har lest tidsskrift på tidsskrift i hele mitt liv og sett teoriene komme og gå Mye av det vi lærte på Doktorskolen i 40-årene gjelder fortsatt - heldigvis Os naviculare sitter på same sted men av teoriene er det ikke mange igjen på medisinens skrothaug og er med rette glemt Enkelte lar seg ikke glemme de lukter Det er likene i lasten Teorier som var direkte overgrep mot mennesker som allerede var tynget av sykdommens sorger og bekymringer Autisme hos barn har fortsatt ingen god forklaring men dagens mødre slipper å høre at deres kjølige intellekt og avstand fra barnet er årsak til guttens manglende kontakt med omverdenen Teoriene er ikke bare akademiske øvelser De avgjør sykehusøkonomi og trygdebudsjett Ulcus-pasientene lå 6 uker på «kur» Hva kostet ikke det før Helicobacter pylori tok teorigrunnlaget fra psykosomatikken? En annen hevdvunnen behandling er under avvikling godt hjulpet av en norsk kollega Gjenopplivning av nyfødte med 100% surstoff lukter det allerede av Vi må holde likene levende Bare på den måten kan vi minne hverandre om at teoriene våre i dag kan bli lik i lasten i morgen Hva gjør vi dag som om 50 år er like illeluktende? Kanskje vi skulle gå litt stillere i dørene av og til? Foto: Per Helge Måseide SVERRE HALVORSEN JOURNALEN NR 03 /

7 ÅRSMELDING STYRETS BERETNING OM OSLO LEGEFORENINGS VIRKSOMHET 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER Oversikt over medlemmer i styret og utvalg fra 1. september 2007 fremkommer nedenfor. Tilsvarende oversikt med funksjonstid til 31. august 2007, se årsmeldingen på Oslo legeforenings nettsider (nettet) under Journalen. Leder Svein Aarseth Fritt valgte representanter Barbara Baumgarten Kari Løhne Vararepresentanter til fritt valgte Per Drottning Kristin Hovland Representanter fra yrkesforeningene 1. vara 2. vara Af Bjørn Sletvold Vilde Feen LVS Niels C. Danbolt Namf Morten Wærsted Kristin Hovland Vidar Skaug Of Per Meinich Olaug Villanger LSA Henning Mørland (nestleder) Eilif Rytter PSL Oscar Løvdal Per Torkel Rud Ellen Rosenlund Ylf Aasmund Bredeli Bassam Karimé Representant fra Norsk medisinstudentforening Lars H. Mariero Malin Holm (vara) Sekretariat Mette Ryan Anita Ingebrigtsen Landsstyrerepresentanter Svein Aarseth Barbara Baumgarten Oscar Løvdal Avdelingstillitsvalgte i Oslo Overlegeforeningen: Per Meinich vara Olaug Villanger Yngre legers forening: Aasmund Bredeli vara Bassam Karimé Kurskomité valgt t.o.m. Reidar Johansen, leder Af 2011 Terje Johansen Af 2011 Henrik Steenfeldt-Foss Af 2009 Anne Bailey Of 2011 Marit Skogstad Namf 2009 Aslak Holtestaul Af 2009 Helsetjenester for leger Styringsgruppe Ellen Scheel Avdelingsrådgiver Sven Haaverstad Morten Wærsted Af Af Namf Støttekollegagruppe Sven E. Haaverstad Avdelingsrådgiver Mette Horgen Sverre Hougsnæs Valgkomité Kristian Vetlesen Stein Wiel Kari Bjørneboe Af Af Of Namf Af LSA Tillitsvalgte for leger i bydelene og foretaksog hovedtillitsvalgte ved institusjoner, se Legeforeningens nettsider. Representant til Forhandlingsutvalg for fastlønnede leger i Oslo kommune Svein Aarseth. Oslo legeforenings lønnsutvalg Leder og yrkesforeningenes representanter i styret. Konfliktberedskapsutvalg Leder Svein Aarseth. Utvalget settes sammen når konflikt oppstår. Det har ikke vært nødvendig å sette sammen et slikt utvalg. Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo Fondsstyret består av kurskomiteens medlemmer samt en representant oppnevnt av Oslo legeforenings styre som er Magnhild Aanje. Journalen Redaktør Per Helge Måseide. Redaksjonssekretær Mette Ryan. Journalistene Kristin Mack og Charlotte Lunde er tilknyttet Journalen på frivillig basis. Ansvar layout Jon Fredrik Stuestøl. Ansvar annonser Mette Ryan i samarbeid med ekstern annonseakkvisitør. Oslo legeforenings nettsider Ansvar: Anita Ingebrigtsen og leder. Rammeavtalen for fastlegeordningen i Oslo Bjørn Sletvold og Vilde Feen er Legeforeningens representanter i samarbeidsutvalg for Legevaktsetaten. Bjørn Sletvold fra Oslo legeforening og Jan Emil Kristoffersen fra Af er representanter til sentralt partssammensatt utvalg mellom kommunen og Legeforeningen. Legeforeningens Regionsutvalg Sør-Øst Svein Aarseth var leder i Regionsutvalg Øst til 1. september og er nestleder i Regionsutvalg Sør-Øst fra samme dato. Representant til Opplæringsrådet for kommunal kompetanse i Oslo Svein Aarseth. Representant til rådgivningsgruppe for evaluering av ambulansetjenesten ved UUS Svein Aarseth. Streikevakter utenfor UUS i januar President Torunn Janbu til høyre. Foto: Svein Aarseth JOURNALEN NR 03 /

8 Kommunikasjonsprofil for Legeforeningen Svein Aarseth var representant for lokalforeningene i Legeforeningens prosjektgruppe ved utarbeidelse av ny kommunikasjonsprofil for Legeforeningen. Arbeidet ble sluttført ved årsskiftet. Legeforeningens representant til Oslo kommunes arbeidsgruppe for kommunale sykehjem Bjørn Sletvold. MEDLEMMER Per 1. januar 2008 hadde foreningen 4831 medlemmer, hvorav 544 alderspensjonister, 35 fullt uføretrygdede, 17 delvis uføretrygdede og 11 arbeidsledige. Medlemmene fordelte seg slik: Norsk overlegeforening 1921 Yngre legers forening 1378 Allmennlegeforeningen 660 Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger 265 Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 149 Praktiserende Spesialisters Landsforening 346 Norsk arbeidsmedisinsk forening 112 ÅRSMØTET Årsmøtet med valg ble holdt i Legenes hus 29. august Knut Lundin var møteleder og gjennomgikk årsmeldingen som ble tatt til etterretning. Leder gjennomgikk styrets forslag til nye vedtekter for Oslo legeforening som var en følge av Legeforeningens nye lover. De nye vedtektene ble enstemmig vedtatt. Styrets regnskap ble godkjent med et overskudd på kr Budsjettforslag for 2008 var i likhet med tidligere år basert på opprettholdt aktivitet og var foreslått med et underskudd på kr og basert på kontingentinngang som budsjettert av Legeforeningens landsstyremøte i mai Det ble opplyst at landsstyret hadde avsatt midler til kostnadskrevende drift for budsjettåret 2008 for lokalforeningene som var invitert til å søke om andel av denne tilskuddsposten. Etter søknad innvilget sentralstyret i slutten av annet halvår 2007 Oslo legeforening kr til kostnadskrevende drift i På landsstyremøtet i mai 2008 ble det under budsjettbehandlingen for 2009 avsatt kr til kostnadskrevende drift i Oslo legeforening. Referat fra årsmøtet, se nettet. TEMAMØTE I tilknytning til årsmøtet i august ble det holdt møte for medlemmene med tema «Hvordan oppfattes legene og Legeforeningen utad?» Referat fra temamøtet, se nettet. STYREMØTER Det er i perioden holdt ni styremøter, hvorav ett i Bergen i tilknytning til felles styremøte med Hordaland legeforening. Tilsvarende møte ble holdt våren 2008 i Oslo. Vedtaksprotokoller fra møtene legges fortløpende på nettet. Det holdes kontakt med foretakstillitsvalgte gjennom invitasjon til styremøtene for gjensidig informasjon og diskusjon. Det er gitt orientering om saker der styrets medlemmer har vært involvert. Styret har behandlet et stort antall saker. Det arbeides også med egen-initierte saker, og det samarbeides med andre lokalforeninger. Det er avgitt 19 høringssvar som ligger på nettet. Mange av disse er saker som senere behandles av Legeforeningens landsstyre. Til saker styret har ønsket å utdype, har det vært invitert aktuelle personer. Under styrets diskusjon om tilgjengelighet ved henvisning til privatpraktiserende psykiater og psykolog med avtale deltok representant fra Stortingets arbeids- og sosialkomité, Norsk psykiatrisk forening og to representanter fra Psykologforeningen. Saken ble tatt opp på temamøte i Oslo legeforening i januar 2008 med tittelen «Psykisk syke pasienter veien til behandling», se referatet på nettet. Oslo legeforening sender jevnlig tips til Avdeling for informasjon og helsepolitikk og lokale nyhetsformidlere om aktuelle saker som er styrebehandlet. HOVEDOMRÅDER FOR OSLO LEGEFORENINGS ARBEID Sakene nevnt nedenfor er jevnlig behandlet på styremøtene i Oslo legeforening. Informasjon ligger på nettet og er omtalt i Journalen. Styret har fortløpende kommunikasjon med Legeforeningen sentralt, Regionsutvalg Sør-Øst og god kontakt med foretakstillitsvalgte, tillitsvalgte i primærhelsetjenesten og i Oslo kommune. Sentrale temaer har vært: Omstillinger som følge av sammenslåing til Helse Sør-Øst avtalemessige forhold ved helseforetakene, fastlegeordning, legevakt elektronisk samhandling og oppkobling mot Norsk Helsenett tillitsvalgtrekruttering tillitsvalgtforum turnustjenesten legetjenesten ved sykehjem spesialisthelsetjenesten Legeforeningens nye lover vilkår for forskning og utdanning. Innspill fra diskusjonene er gitt tillitsvalgte, Legeforeningen sentralt og aktuelle eksterne aktører. Leder og enkelte styremedlemmer har deltatt på møter og konferanser etter invitasjoner fra Legeforeningen og eksterne arrangører, blant annet med Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF. I tiden fremover følges det nøye med i Hovedstadsprosessen, og i særdeleshet ivaretakelse av utdanning og forskning. HOVEDSTADSPROSESSEN Styret er bekymret for de dramatiske kuttene i helseforetakene i Helse Sør-Øst og før vedtak av funksjonsfordelingsplanene. Tillitsvalgte har en vanskelig rolle i prosessene som går svært hurtig. Tillitsvalgtes krav om konsekvensutredninger tas f.eks. ikke til etterretning. Forskning og utdanning synes å være dårlig ivaretatt. Styret mener prosessene raskt kan rasere fagmiljøer og er bekymret for de fremtidige konsekvensene. Oslo legeforening utarbeidet i 2005 «Veileder for gode omstillingsprosesser». Legeforeningen utarbeidet våren 2008 en ny veileder for å øke kunnskaper om omstillingsarbeid og gi tillitsvalgte og medlemmer et bedre grunnlag for å oppnå innflytelse. Oslo legeforenings veileder ble høsten 2007 vedlagt bekymringsbrev, se nettet, til direktørene ved Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet om frustrasjon og uro blant legene i forbindelse med de pågående funksjonsfordelinger/ sammenslåinger. I mars 2008 ble det sendt medlemsbrev per e-post med lenker til nyttig informasjon om Hovedstadsprosessen, se nettet. HELSEREFORMENS BETYDNING FOR FORSKNING OG UTDANNING Oslo legeforening oppfordret sentralstyret i 2004 om å øke Legeforeningens engasjement i forskning. Se Legeforeningens strategidokumenter «Vind i seilene for medisinsk forskning» og «Mot en ny vår for medisinsk forskning?» på Legeforeningens nettsider. Landsstyret vedtok i mai 2008 en resolusjon med utfordring til myndighetene om å ta medisinsk forskning på alvor. Oslo legeforening har sendt bekymringsmelding til fakultetsstyret ved UiO i f.m. foreslåtte kutt i praksisundervisning i allmennmedisin og sykehustjeneste. SYKEHUSREFORMEN OG HELSEFORETAKENE MED TILHØRENDE AVTALER Forhandlingene mellom Spekter og Akademikerne førte til brudd i slutten av desember 2006 og streik i januar. Se Legeforeningens nettsider om resultatet av streiken. Forhandlingene med Spekter har i det videre forløpet vært vanskelige. Se informasjon om forhandlingsløp og resultater på Legeforeningens nettsider. FASTLEGEORDNINGEN OG LEGEVAKT SYKEHJEMSETATEN MED TILHØRENDE AVTALER Rammeavtale for fastleger i Oslo mellom Oslo kommune og Legeforeningen om privat allmennlegepraksis i fastlegeordningen ble ikke reforhandlet. Særavtalen for leger ansatt i Oslo kommune ble sagt opp for reforhandling 30. april Saker følges opp gjennom Legevaktens tillitsvalgte, Samarbeidsutvalget og hovedtillitsvalgte i bydelene. Det er god kontakt med disse. Styret er opptatt av organiseringen av Sykehjemsetaten, rekruttering av sykehjemsleger og bedring av vilkår for disse. Det er utarbeidet questbackundersøkelse blant sykehjemsleger i Oslo. Resultatene som ligger på nettet, er nyttige i dialog med Sykehjemsetaten. SPESIALISTHELSETJENESTEN Styret er jevnlig informert om arbeidet i Samarbeidsutvalget i Helse Sør-Øst. Styret er opptatt av Legeforeningens påvirkningsmulighet i f.m. kvalitetssikring av utenlandske leger i forbindelse med at nye land blir medlemmer av EU. ELEKTRONISK SAMHANDLING I HELSETJENESTEN Oslo legeforening følger med i utviklingen av tilbud til legers oppkobling til Norsk Helsenett. Oslo legeforening har sendt brev til IT-avdelinger ved de største sykehusene i Oslo, se nettet, der det ble bedt om tilbakemelding om progresjonen i elektronisk meldingsutveksling. Representanter fra Oslo legeforening har hatt nyttige idéutvekslinger i møte med ITdirektøren ved Ullevål universitetssykehus. 10 NR 03 / 2008 JOURNALEN

Fokus på faste stillinger

Fokus på faste stillinger Nr. 1 mars 2010 Magasin for Yngre legers forening Fokus på faste stillinger Vi er nesten 7 000 yngre leger som er midlertidig ansatt. Mange av oss tilbys svært kortvarige vikariater. Side 8 intervju med

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

V LEV L Rødts plan for et solidarisk helse-norge

V LEV L Rødts plan for et solidarisk helse-norge V LEV L Rødts plan for et solidarisk helse-norge INNHOLD Forord 5 Bare helsa holder! 7 Et helsebringende samfunn 11 Sjukehus-Norge etter 2001: «Et diktatorisk råkjør» 13 Gode arbeidsforhold gir gode velferdstjenester

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE nr 12 11.12.2009 løssalg kr 55.- Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:32 Sending file DCS_3156.jpg sent Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:58 kjenner du igjen bildet? Jente_10 -- Thu Des 1 23:57:02? Johnny_B -- Thu Des

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer