EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015"

Transkript

1 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER BETALINGSORDNINGEN I SKOLEFRITIDSORDNINGEN HELSE- OG OMSORGSTJENESTER BETALING FOR HJEMMETJENESTER OPPHOLD I INSTITUSJON TRYGGHETSALARMER DAGSENTER FOR ELDRE OMSORGSBOLIGER ANDRE TJENESTER HJELPEMIDDELSERVICE BETALINGSMÅTE LEGEVAKTEN AVGIFTER OG EGENBETALING FOR MILJØ, LANDBRUK, GEODATA, MM KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 9 A.1 Betalingsplikt... 9 A.2 Beregningstidspunkt... 9 A.3 Betalingstidspunkt... 9 A.4 Indeksregulering... 9 A.5 Klageadgang... 9 KAP. B: TIMEPRIS... 9 KAP. C: GEBYRER VEDTATT MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVENS C.1. Situasjonskart... 9 C.2. Innmåling av bygg som er bygget KAP. D: GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN D.1. Oppretting av matrikkelenhet D.2. Andre forretninger D.3. Grensejustering D.4 Oppmålingsforretning over spesielle arealer D.5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning og med koordinater i EUREF89, NGO48 eller Fredrikstad lokal D.6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt (se D.5)/ eller klarlegging av rettigheter D.7. Urimelig gebyr D.8. Utstedelse av matrikkelbrev KAP. E: GEBYRFORSKRIFTER FOR ARBEIDER ETTER LOV OM SEKSJONERING E.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom E.2 Gjennomføring av oppmålingsforretning for grunnareal som inngår i en seksjon E.3 Ny behandling av avslått søknad KAP. F: GEBYRER VEDTATT MED HJEMMEL I JORDLOVEN 12 OG KONSESJONSLOVEN KAP. G: ANDRE BETALTE TJENESTER FRA FAGGRUPPE LANDBRUK KAP. H: GEBYRER VEDTATT MED HJEMMEL I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN 11-4, FORURENSNINGSLOVEN 52 A OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN H.1 Utslippstillatelse og byggetillatelse H.2 Årsgebyr for tilsyn med mindre avløpsanlegg H.3 Bygge- og gravearbeider i forurenset grunn H.4 Tilsyn med næringsavfall KAP. I: ANDRE BETALTE TJENESTER FRA FAGGRUPPE MILJØRETTET HELSEVERN I.1 Målinger I.2 Hygienetilsyn på skip KAP. J: PRISREGULATIV FOR SALG AV GEODATA TIL IKKE GEOVEKST-PARTNER J.1 Innledning J.2 Prinsipper for prisfastsetting overfor eksterne kunder J.3 FKB-data J.4 Rasterdata J.5 Bildedata... 15

4 J.6 Spesielle uttak J.7 Eksemplaravgift for trykte kart markedsrett J.8 Plott ut fra ferdige databaser J.9 Kopiering/skanning av analoge geodata, tegninger og kart J.10 Avtale J.11 Bruk av data i undervisning, studentoppgaver og forskning J.12 Betalingsbestemmelser AVGIFTER OG EGENBETALING KULTUR OG IDRETT LEIEPRISER FOR IDRETT LEIEPRISER FOR SKOLER GEBYRER FOR BIBLIOTEK LEIEPRISER - AULAEN I HOVEDBIBLIOTEKET PRISER KULTURSKOLEN ST. CROIX-HUSET FRITIDSKLUBBENE ARISHOLMEN (ADMINISTRERES AV KRÅKERØY JÆGER- OG FISKERFORENING, ) KINO UTLEIE AV LISLEBY SAMFUNNSHUS OG ADMINISTRASJONSBYGG UTLEIE AV STRANDSTUA OG SOLHAUG KOMMUNALE ÅRSGEBYRER ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP MIDLERTIDIG BRUK AV VANN OG AVLØP ANDRE GEBYRER VANN OG AVLØP TILLEGG FOR AVLØP SOM FRAVIKER NORMALT HUSHOLDNINGSAVLØP RENOVASJON ÅRSGEBYR FOR SLAMTØMMING ÅRSGEBYRER FOR FEIING DIVERSE GEBYRER BRANN DIVERSE ENKELTGEBYR PARKERING OG TRANSPORT HUSLEIEPRISER GEBYRER FOR GRAVING I KOMMUNAL VEI- OG ANDRE OFF. AREALER AVGIFTER OG BYGNINGS- OG REGULERINGSSAKER KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A 1 Betalingsplikt A 2 Beregningstidspunkt A 3 Betalingstidspunkt A 4 Spesielle bestemmelser for tiltak etter plan- og bygningsloven A 5 Avbrutt arbeid/trukket sak A 6 Urimelig gebyr A 7 Klageadgang KAP. B: TIMEPRISER KAP. C: GEBYRER VEDTATT MED HJEMMEL I PBL C 1 Reguleringsplan og konsekvensutredninger C 2 Bygge- og delesaker SKJENKEAVGIFTER ABONNEMENT PÅ BYSTYREKART EIENDOMSSKATT AVGIFTER OG EGENBETALINGER KIRKEN UTLEIE AV KIRKER BEGRAVELSES/KREMASJONSAVGIFT FESTEAVGIFTER, OPPRETTING AV GRAVMINNE OG GRAVSTELL... 37

5 14. BETALINGSBETINGELSER INNBETALING FRA UTLANDET KOMMUNALFAKTURERING INNFORDRING FREVAR KF... 39

6 SAMMENDRAG Barnehage Foreldrebetalingen for kommunal barnehage er endret i henhold til statsbudsjettet. Dette innebærer en økning på 100 kroner utover pris- og lønnsvekst fra 1. mai 2015 for de husstandene som har hel plass og betaler full sats. Før 1. mai er egenbetalingen økt med pris- og lønnsvekst. Beregning for moderasjon er noe endret i forhold til tidligere og kan gis etter særskilt søknad for husstander som har en bruttoinntekt under 4,5G. Grunnbeløpet i folketrygden reguleres 1. mai hvert år og er fortiden kroner. Dette betyr at husstander som har bruttoinntekt lavere enn kroner kan søke om moderasjon på grunn av lav inntekt. Etter 1. mai 2015 økes grensen for moderasjoner til kroner i bruttoinntekt per husstand. Skolefritidsordningen (SFO) Foreldrebetalingen for SFO har økt med pris- og lønnsvekst til kroner per måned for full plass. Helse- og omsorgstjenester Betaling for hjemmetjenester har økt med 5 kroner per time for husstander med en inntekt under 3G og 10 kroner per time for de med inntekt over 3G. Maksimal sats per måned er opprettholdt. Langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om vederlag for opphold til institusjon. Det maksimale tak for egenbetalingen er foreslått til kroner per måned som tilsvarer en økning på 11 prosent i forhold til Økningen skyldes i hovedsak at beløpet ikke har vært prisjustert siden Egenbetalingen ved dagsenter for eldre har noe utover pris- og lønnsvekst. For opphold, frokost, middag og kaffe er prisen foreslått økt med 11 kroner per dag. Egenbetaling for opphold, middag og kaffe er foreslått økt med 10 kroner per dag. Abonnement for mat til hjemmeboende for full kost (frokost, middag og kvelds) er det samme som for omsorgsboliger med kroner per måned. Det er også mulighet til å abonnere på kun fast middag til kroner kroner per måned eller fast middag pluss ett måltid for kroner per måned. Geomatikk Gebyrene hjemlet i Matrikkelloven 32 har økt med 3,75 prosent, men ligger fortsatt langt under selvkost. Prisregulativ for salg av kartdata følger retningslinjene for det nasjonale Geovekstsamarbeidet. Som følge av et vedtak gjeldende fra 1. juli 2014 er beregning av pris ved salg av kartdata vesentlig forenklet i forhold til tidligere. Miljø og landbruk Gebyrene hjemlet i Forurensningsforskriften 11-4 og Forurensningsloven 52 A er gjennomsnittlig økt med 3,0 prosent. Gebyrene hjemlet i Jordloven 12 og Konsesjonsloven er uendret etter at de nye satsene ble innført i juli Eiendomsskatt Promillesatsen og bunnfradraget er uforandret i forhold til Idrett Den tidligere ordningen for arrangementer i Kongstenhallen, Stjernehallen og de mindre idrettshallene, hvor leieavgiften ble beregnet i prosent av antall solgte billetter, utgår. Dette er fordi kommunen ikke lengre har egne telleapparater, og at det i dag brukes billettsystemer som arrangørene selv står ansvarlig for. Det foreslås derfor å benytte en ordning med faste leiepriser ved eliteseriekamper, gradert etter antall tilskuere. Bystyrets vedtak om å redusere prisen på klippekort i badeanlegget på Kongsten for barn/ungdom/honnør for 20 ganger fra 900 kroner til 500 kroner ble godt mottatt og er videreført. Imidlertid har det i løpet av sesongen 2014 kommet mange henvendelser fra barnefamilier som ønsker en rabattordning. Dette foreslås løst ved at voksne kan kjøpe klippekort for 10 ganger til 500 kroner. Skatehallen Det er nå mulighet til å kjøpe halvårs og årskort i skatehallen. Side 1

7 Blå Grotte og Speilet Det er innført nye leiesatser for helligdager for Blå grotte og Speilet. Dette skyldes høyere lønnsutgifter (til vertskap/teknisk kjentmann/ billettører) på helligdager enn i helger og hverdager. Leiesatsen for lukkede arrangementer/arrangementer uten billettsalg ved Blå grotte er økt med kroner og med kroner etter klokken 16 ved Speilet. Leie av flygel (i Blå grotte) har økt med 500 kroner. Arisholmen Pris for leie av hovedhus er justert opp med 200 kroner per døgn, mens pris for leie av anneks er redusert med tilsvarende beløp. Utleie av Strandstua og Solhaug Leieprisene for feriestedene har vært basert på at leietakerne har hatt ansvar for rydding og renhold etter leieforholdets slutt, en ordning som har fungert dårlig. Kommunen må derfor ta ansvar for renholdet i større grad, og vil innføre faste ukentlige renholdsrutiner. Kostnadene knyttet til dette foreslås dekket inn gjennom økning med 30 prosent i leien som varierer etter hvor lang tid det leies. Kommunale årsgebyrer Alle kommunale årsgebyrer oppgis inklusive merverdiavgift. Gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feier er budsjettert med 100 prosent kostnadsdekning fra gebyrer og selvkostfond. Fra 2014 til 2015 er beregnet en samlet gebyrøking på rundt 6,6 prosent for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for avløp har økt med 13,1 prosent mens gebyret for vann reduseres med 1,2 prosent. Gebyret for feiing reduseres med 4,4 prosent. Årsgebyr for slamtømming er redusert i snitt med 3,1 prosent. Gebyret for renovasjon økes i snitt med 6,1 prosent. Årsgebyret for vann, avløp, renovasjon og feier basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann og avløp vil utgjøre kroner i Husleiepriser Husleiene i kommunale boliger skal i planperioden gradvis oppjusteres til gjengs leie. Arbeidet med å utjevne utilsiktede forskjeller videreføres, andel av fellesarealer legges inn i leieprisen, samt at de fleste kontrakter som har løpt mer enn tre år justeres mot gjengs leie. Ved nytegning av husleiekontrakt, samt fornyelse av husleiekontrakt, vil husleien bli justert til gjengs leienivå. Der det foreligger tvil om hva gjengs leie er, benyttes autorisert takstmann. Resterende husleier indeksreguleres i henhold til husleielovens bestemmelser om husleieregulering. Parkeringssatser Dagparkering ute er justert opp med 10 kroner per dag til 110 kroner. Progressive plasser i sentrum og i Cityterminalen er justert opp med 4 kroner og starter på 25 kroner første time, deretter 27 kroner også videre opp til 31 kroner for 4. time. Boligsone parkering justeres opp med 100 kroner per år for private og næringsdrivende. Fastleie av parkeringsplass i Parkeringshus (P-hus) justeres opp med 800 kroner per år. Det justeres også for måned- kvartal- og halvårskontrakter. Parkeringsplassene Kongsten 1ved Østsiden kirkegård prislegges fra første time. Parkeringsplassen Kongsten 2, nord for kirkegården har gratisparkering, maks 3 timer. Bygnings- og reguleringssaker Gebyret for byggesak er foreslått justert ned med omtrent 4 prosent. Plansaksgebyrene er justert opp med 3,5 prosent. Gebyrer med hjemmel i jordloven 12 og konsesjonsloven Det skal ikke betales gebyr etter Plan- og bygningsloven i slike saker. Betaling for kirkelige tjenester Satser for utleie av kirker vedtas ikke av Bystyret, men av Fredrikstad kirkelige fellesråd og står her til orientering. Avgifter som er knyttet til begravelser og feste av graver vedtas av Bystyret. Det er ingen endring i satsene i forhold til Skjenkeavgift og abonnement på bystyrekart Abonnement på bystyrekart økes med 50 kroner til 900 kroner fra Innfordring Innfordringskostandene settes på grunnlag av størrelsen på rettsgrunnlaget og er styrt av Stortingets vedtak om rettsgebyr, inkassosatser og forsinkelsesrenter. Det tas forbehold om endring i satsene. Side 2

8 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER 1.1 Betalingsordningen for kommunale barnehager Månedlige satser: Før 1. mai Årspris før 1. mai Fra 1. mai Årspris fra 1. mai 1/1 plass Kr Kr Kr Kr % plass Kr Kr Kr Kr % plass Kr Kr Kr Kr % plass Kr Kr Kr Kr % plass Kr Kr Kr Kr % plass Kr Kr Kr Kr Prisene for plass i barnehagen endres etter 1. mai, når makspris økes med 100 kroner. Betalingsperiode: Det betales for den type plass barnet har fått tilbud om. Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri. Åpen barnehage har en egenandel på 30 kroner per gang per barn (betales ved oppmøte). Kost: Betaling for kost kommer i tillegg. Prisen følger selvkostprinsippet. For 2015 gjelder følgende veiledende priser: - frokost /lunsj /frukt /drikke Kr 350 per måned - lunsj /frukt /drikke Kr 300 per måned Moderasjoner: Enslige forsørgere i arbeid og utdanning gis tilskudd fra NAV for pass av barn (tilsvarende kommunens moderasjonsordning) og må betale full enhetspris for barnehageplass. Søskenmoderasjon: Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet, eller det husstanden faktisk betaler for barnehageplassen. Moderasjon på grunn av lav inntekt: Forsørgere som ikke mottar tilskudd fra NAV for pass av barn kan gis moderasjon i foreldrebetalingen etter særskilt søknad. Forutsetningen er at samlet bruttoinntekt for foresatte er under 4,5 G. G=grunnbeløpet i folketrygden som reguleres 1. mai hvert år. 1G er for tiden kroner per år. 3,5G = kr pr år/ kr pr måned 4,5G = kr pr år/ kr pr måned Det er lagt opp til 2 forskjellige inntektsnivåer som legges til grunn for beregning av reduksjon i foreldrebetalingen, i de første 4 månedene av Etter 1. mai legges det til et 3. nivå når maksprisen øker til kroner, og inntektsgrensen for foreldremoderasjon økes til kroner. Med bruttoinntekt forstås alle inntekter også introduksjons- og kvalifiseringsstønad unntatt barnetrygd, sosialstønad, bostøtte, grunn- og hjelpestønad. Det er husstandens samlede inntekt som danner grunnlaget for beregningen. Samboers inntekt skal være med i beregningsgrunnlaget. Følgende må vedlegges søknad om betalingsmoderasjon: - Bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto lønnsinntekt inklusiv faste tillegg fra siste måned. - Bekreftelse fra trygde-/arbeidskontor på eventuell trygd, stønad, underholdsbidrag, kontantstøtte o.l. - Annen inntekt, for eksempel renteinntekter, leieinntekter eller stipend. - Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning. Side 3

9 Reduserte satser i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt Fra 1. mai Inntekt under Inntekt fra Inntekt over 4,5 G Inntekt f.o.m. Pris per måned/ Type plass (og fra 4,5 G - kr , kr ,5 G 3,5 4,5 G fra 1. mai) Hel plass (100%) Kr 800 Kr Kr Kr % plass: Kr 680 Kr Kr Kr % plass: Kr 640 Kr Kr Kr % plass: Kr 560 Kr Kr Kr % plass: Kr 480 Kr Kr Kr % plass: Kr 400 Kr Kr Kr Fastsatt inntektsgrense på kroner for moderasjon i egenbetaling gjør at det det innføres et tredje trinn. Nye satser for moderasjon som innføres fra 1. januar er basert på folketrygdens grunnbeløp. Inntektsgrense er satt til et kronebeløp fra 1. mai. En eventuell regulering av grunnbeløpet er ikke kjent dermed blir siste trinn for inntektsmoderasjon på inntekt mellom 4,5 G og grensen som er satt til kroner. Endringer i løpet av året Ved inntektsendringer med minst 3 måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på arbeidsledighetstrygd. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra fylkesmannen. Endringer i betalingssats vil bli foretatt måneden etter at dokumentasjon er mottatt. Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslovens 5-7: Det kreves ikke oppholdsbetaling for de timene barna mottar spesial pedagogisk hjelp etter opplæringslovens 5-7. Oppsigelse og permisjon: Oppsigelse skal skje skriftlig til den enkelte barnehage med minst 1 måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer; den 1. og den 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden på en måned, gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen. Barn som skal begynne på skolen behøver ikke si opp barnehageplassen, men beholder denne ut barnehageåret. En barnehageplass kan ikke sies opp etter 1. april med unntak av flytting fra kommunen. Dersom plassen blir sagt opp 1. april eller tidligere, må barnet slutte ellers må det betales til og med Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, vil kommunen ved rådmannen si opp plassen. Ved søknad om permisjon og innvilgelse av denne, må det betales for 1 måned fra nærmeste 1. eller 15. Ved sammenhengende sykefravær på over 1 måned, må det fremlegges legeerklæring for å få betalingsfritak. Andre bestemmelser: Det må betales ved barnets fravær fra barnehagen. Rådmannen gis myndighet til i særskilte tilfeller å gi dispensasjon fra gjeldende betalingsbestemmelser. Ved sammenhengende sykefravær på over 1 måned, må det fremlegges legeerklæring for å få betalingsfritak. Kostnader ved at barn blir for sent hentet i barnehage betales med 200 kroner per barn per påbegynt halvtime. Jf. Vedtektenes 4, Foreldrebetaling. For barn med deltidsplass, gis det tilbud om ekstra oppholdsdager. Dagsatsen settes til 150 kroner. Rådmannen gis myndighet til i særskilte tilfeller å gi dispensasjon fra betalingsbestemmelsene. Side 4

10 1.2 Betalingsordningen i skolefritidsordningen Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar Type plass Satser per Årspris måned (kr) Hel plass (heltid): Kr Kr Ettermiddagsplass. Kr Kr Halv plass: Kr Kr Morgenplass: Kr 926 Kr Helårstilbud: Det betales 11 rater per år. Juli er betalingsfri måned. Tilbudet starter 1. august. Alle må betale fra denne dato. Betaling for kost: - I tillegg til betaling for plass skal det betales for kost: Hel plass: Kr 180 Ettermiddagsplass: Kr 180 Halv plass Kr 120 Søskenmoderasjon: Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to i SFO og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet, eller det husstanden faktisk betaler for SFO-plassen. Tilbudet om ettermiddagsplass og morgenplass vil kunne variere mellom skolefritidsordningene. Enslige forsørgere i arbeid eller utdanning gis tilskudd fra NAV for pass av barn (tilsvarende kommunens moderasjonsordning) og må betale full enhetspris for plass i skolefritidsordningen. Reduksjon på grunn av lav inntekt: Forsørgere som ikke mottar tilskudd fra NAV for pass av barn kan gis moderasjon i foreldrebetalingen etter særskilt søknad. Forutsetningen er at samlet bruttoinntekt for husstanden er under 4,5G. G= grunnbeløpet i folketrygden som reguleres 1. mai hvert år. 1G er for tiden kroner. 3,5G er kroner per år/ kroner per måned. 4,5 G utgjør kroner eller kroner per måned. Med bruttoinntekt forstås alle inntekter også introduksjons- og kvalifiseringsstønad unntatt barnetrygd, sosialstønad, bostøtte, grunn- og hjelpestønad. Det er husstandens samlede inntekt som danner grunnlaget for beregningen. Samboers inntekt skal være med i beregningsgrunnlaget. Følgende må vedlegges søknad om betalingsmoderasjon: - Bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto lønnsinntekt inklusiv faste tillegg fra siste måned. - Bekreftelse fra NAV på eventuell trygd, stønad, underholdsbidrag, kontantstøtte o.l. - Annen inntekt, for eksempel renteinntekter, leieinntekter eller stipend. - Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning. Reduserte satser i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt I kroner pr måned/ Inntekt fra Inntekt fra Inntekt Type plass 0-3,5 G 3,5 4,5 G over 4,5G Hel plass (heltid): Kr 800 Kr Kr Ettermiddagsplass. Kr 640 Kr Kr Halv plass: Kr 480 Kr Kr Morgenplass: Kr 320 Kr 800 Kr 926 Side 5

11 Endringer i løpet av året Ved inntektsendringer med minst 3 måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på arbeidsledighetstrygd. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra fylkesmannen. Endringer i betalingssats vil bli foretatt måneden etter at dokumentasjon er mottatt. Andre bestemmelser for SFO: Kostnader ved at barn blir for sent hentet i skolefritidsordningen betales med 200 kroner per barn per påbegynt halvtime. Jf. Vedtektenes 4, Foreldrebetaling. For barn med deltidsplass, gis det tilbud i ferier om ekstra oppholdsdager. Dagsatsen settes til 200 kroner for ekstra hel dagplass 150 kroner for ekstra ettermiddagsplass 100 kroner for ekstra morgenplass. Spesielle aktiviteter: Skolefritidsordningene gis anledning til å tilby spesielle valgfrie tjenester/aktiviteter til elevene og kan eventuelt kreve særskilt betaling for deltagelse. Det betales fra den dato barnet er tildelt plass. Oppsigelse skal skje skriftlig til skolen med minst 3 måneders varsel. Det er to oppsigelsesdatoer, den 1. og 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden. Det må betales under barnets fravær. Ved sammenhengende sykefravær på over 1 måned, må det fremlegges legeerklæring for å få betalingsfritak. Søknad om moderasjon i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt, gjelder ikke i private skolefritidsordninger. Dersom en skolefritidsplass misligholdes ved manglende betaling, dvs. restanse på 2 måneder eller mer, vil kommunen ved fagsjef skole si opp plassen. Rådmannen gis myndighet til i særskilte tilfeller å gi dispensasjon fra betalingsbestemmelsene. Side 6

12 2. HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 2.1 Betaling for hjemmetjenester Det kan ikke kreves egenbetaling for hjemmesykepleie eller praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg. Praktisk bistand som kommer inn under denne betalingsordningen er tjenester som for eksempel rengjøring, klesvask, matlaging, snømåking, hjelp til innkjøp og lignende daglige gjøremål. Husstandens inntekt Betaling Maksimal sats pr. mnd. 0-2 G Kr 130 per time Kr 180 per mnd 2-3 G Kr 155 per time Kr 750 per mnd 3-4 G Kr 260 per time Kr per mnd 4G og over Kr 360 per time Kr per mnd Note: Tidsforbruket avrundes til nærmeste halvtime. Det tas forbehold om endring i satsene da dette fastsettes i henhold til forskrift og vedtas av stortinget i desember. For hjemmetjenester betales den til enhver tid, av staten, fastsatte maksimalsats. For å skjerme storforbrukere innføres et tak på egenbetaling på 5 timer per måned. For salg av mat til hjemmeboende gjelder følgende satser (engangsporsjoner): - middag uten dessert 67 kroner. - middag med dessert 77 kroner. 2.2 Opphold i institusjon For korttidsopphold i institusjon betales den til enhver tid, av staten, fastsatte maksimalsats, fortiden 142 kr per døgn. For dag/nattopphold er satsen fortiden 74 kroner. Etter 60 døgn betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon i kalenderåret. Det startes på nytt 1. januar året etter. For langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Det maksimale tak for egenbetaling settes til kroner per måned. 2.3 Trygghetsalarmer Husstandens inntekt Satser per måned Årspris 0-2 G Kr 114 Kr > 2 G Kr 266 Kr Dagsenter for eldre Husstandens inntekt Opphold, frokost, middag og kaffe Opphold, middag og kaffe 0-2 G Kr 128 per dag Kr 92 per dag > 2 G Kr 159 per dag Kr 123 per dag 2.5 Omsorgsboliger Pris Full kost; frokost, middag og kvelds Kr per måned Kjøp av frokost Kr 36 per måltid Kjøp av kvelds Kr 36 per måltid Kjøp av middag u/ dessert Kr 67 per måltid Kjøp av middag m/ dessert Kr 77 per måltid Abonnement for hjemmeboende Pris Fast middag Kr per måned Fast middag + 1måltid Kr per måned Full kost (frokost, middag og kvelds) Kr per måned Side 7

13 2.6 Andre tjenester Det fastsettes følgende betalingssatser for andre tjenester: Vaktmestertjeneste Kr 113 Per påbegynt time Vask av tøy for brukere av hjemmetjenesten Kr 36 Per kilo tøy (ekskl.mva) Vaksinasjon Kr 170 Per enhet 2.7 Hjelpemiddelservice Fredrikstad arbeidssamvirke (FASVO) driver hjelpemiddelservice og lager for korttidshjelpemidler og varige hjelpemidler for Fredrikstad kommune. Ved utkjøring/henting av hjelpemidler belastes bruker et gebyr for ordinære hjelpemidler 107 kroner og senger for 170 kroner. Leie av krykker koster 278 kroner. 2.8 Betalingsmåte Legevakten Betalingsterminal eller tilsendt faktura. Ønsker kunden faktura må det påberegnes et gebyr på 50 kroner. Side 8

14 3. AVGIFTER OG EGENBETALING FOR MILJØ, LANDBRUK, GEODATA, mm. KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde av en eller annen årsak har betalt for mye i gebyr skal kommunen så snart forholdet er klarlagt tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg ved slik tilbakebetaling. A.2 Beregningstidspunkt Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad/rekvisisjon er registrert mottatt. For kombinert søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning, som må godkjennes etter planog bygningsloven, settes rekvisisjonstidspunktet av oppmålingsforretningen til tidspunktet for endelig godkjent søknad etter plan- og bygningsloven, det vil si når alle krav i vedtaket er oppfylt. A.3 Betalingstidspunkt Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor en søker/rekvirent, kan det kreves at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne påbegynnes. Gebyret for ulike sakstyper forfaller for øvrig til betaling slik: Oppmålingsarbeider, situasjonskart og seksjoneringer: Gebyr etter Matrikkelloven faktureres etter gjennomført oppmålingsforretning med unntak av gebyr for arealoverføring, hvor gebyr og statlige avgifter, kan innkreves før det sendes melding om tinglysing. Gebyr for søknad om seksjonering faktureres når det sendes melding om tinglysing av seksjoneringsforretningen. Gebyr for situasjonskart faktureres ved utsendelse. A.4 Indeksregulering Tiltak etter Matrikkelloven: Satsene skal indeksreguleres hvert år etter Indeks for kart- og oppmålingsarbeider, utarbeidet av Statens kartverk. Indeksen for juni foregående år til juni inneværende brukes for justering til kommende år. Ved endring skal satsene avrundes til nærmeste hele 10 kroner. A.5 Klageadgang Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging av regulativet. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser etter kap. D.7. Kommunens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til fylkesmannen når det gjelder saker etter plan- og bygningsloven og Matrikkelloven. KAP. B: TIMEPRIS For gebyr som skal betales etter medgått tid, jfr. regulativet, skal det brukes 950 kroner som timesats. KAP. C: GEBYRER VEDTATT MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 C.1. Situasjonskart Kartutsnitt med naboliste ikke kontrollert kartbase Kr 560 Komplett situasjonskart med tilhørende opplysninger kontrollert Kr kartbase Side 9

15 C.2. Innmåling av bygg som er bygget Enebolig inklusiv garasje Kr Næringsbygg, flerbolighus (blokk, rekkehus og lignende) Kr KAP. D: GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: D.1. Oppretting av matrikkelenhet D.1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, samt arealoverføring. areal fra m² Kr areal fra m² Kr areal fra m² pr. påbegynt da. Kr areal fra m² pr. påbegynt da. Kr areal over m² økning pr. påbegynt da Kr 920 Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter eller eierseksjoner (se D.1.2) som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret per sak: 6-10 saker 10 % reduksjon saker 15 % reduksjon 26 og flere 20 % reduksjon D.1.2. Oppretting av uteareal på eierseksjon Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon areal fra 0 50 m² Kr areal fra m² Kr areal fra m² Kr areal fra m² Kr areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. Kr D.1.3. Oppretting av anleggseiendom og arealoverføring til/fra anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom volum fra m³ Kr volum fra m³ Kr volum fra m pr. påbegynt 1000m 3 Kr volum over m³ økning pr. påbegynt 1000m 3 Kr D.1.4. Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. D.1.5. Innløsing av festegrunn For festegrunn som skal innløses til grunneiendom, skal det gjennomføres en oppmålingsforretning. Festegrunner som har målebrev med koordinatbestemte grensehjørner bestemt i EUREF89, NGO48 eller Fredrikstad lokal, kan oppmålingsforretningen gjennomføres uten ny merking og måling. Gebyret for dette settes til kr Festegrunner som ikke oppfyller kravet om tidligere oppmåling, gjennomføres med full oppmålingsforretning og med gebyr etter D.5 eller D.6. I tillegg kommer gebyr for innløsning på kr Overstiger denne gebyrberegningen gebyret etter D.1.1., skal gebyr etter D.1.1. brukes. Dersom det samtidig med rekvisisjon av innløsning av festetomt blir rekvirert grensejustering, arealoverføring eller tilleggstomt til tomten som rekvireres innløst, faktureres 50 prosent gebyr for dette tilleggsarealet. Side 10

16 D.2. Andre forretninger D.2.1 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning D.1.1, D.1.3 og D.1.4. (Tilsvarende tidligere midlertidig forretning) Kr I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning Ved samtidig oppretting av flere tilgrensende eiendommer som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret per sak: 6-10 saker 50 % reduksjon (kr per sak) 11 - og flere saker 75 % reduksjon (kr per sak) D.2.2. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, betales gebyr forholdsmessig etter medgått tid, minimum en tredjedel av vedtatte gebyrsatser etter D.1 og D.2. Etter ferdig avholdt oppmålingsforretning i marka betales: 60 % av totalgebyret Etter ferdig beregnet oppmålingsforretning betales: 80 % av totalgebyret D.2.3. Gebyr til kommunen når oppmålingsforretningsarbeidet delvis blir utført av kommunen, delvis av andre. For oppmålingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre, fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor andel av arbeidet kommunen utfører. Følgende prosentskala, regnet av totalgebyret brukes: 1 Kommunens klargjøring 20 % (for Statens vegvesen 15%) 2 Varsling og forretningsmøte i marka 20 % (for Statens vegvesen 25%) 3 Tekniske arbeider og dokumentasjon 40 % 4 Registerarbeidene (sluttarbeidene) 20 % D.3. Grensejustering D.3.1. Grunneiendom Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. Verdiendringen mellom eiendommene må være mindre enn 1G. Bruttoareal ved gjensidig grensejustering. areal fra m² Kr areal fra m² Kr areal over 501 økning per påbegynt 500 m² Kr D.3.2. Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ og verdi på 1G. volum fra m³ Kr volum fra m³ Kr D.4 Oppmålingsforretning over spesielle arealer For forretninger over større sammenhengende arealer til landbruksformål, allmenne friluftsformål og ferdig regulerte områder som senere skal deles, betales for klargjøring av saken et grunnbeløp på kr , og det øvrige arbeid etter anvendt tid. Side 11

17 D.5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning og med koordinater i EUREF89, NGO48 eller Fredrikstad lokal For første punkt Kr For andre punkt Kr For overskytende grensepunkter 3 til 5 punkter, per punkt Kr 880 For grensepunkter utover 5 punkter, per punkt Kr 590 D.6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt (se D.5)/ eller klarlegging av rettigheter For første punkt Kr For andre punkt Kr For overskytende grensepunkter 3 til 5 punkter, per punkt Kr For grensepunkter utover 5 punkter, per punkt Kr Dersom kartlegging av grenser kombineres med innløsning av festegrunn, D.1.5, skal samlet gebyr ikke overstige gebyr beregnet etter D.1.1. Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid D.7. Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. D.8. Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr 175 Matrikkelbrev over 10 sider Kr 350 Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen KAP. E: GEBYRFORSKRIFTER FOR ARBEIDER ETTER LOV OM SEKSJONERING E.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom a. Sak som krever befaring; fem rettsgebyr b. Sak som ikke krever befaring; tre rettsgebyr E.2 Gjennomføring av oppmålingsforretning for grunnareal som inngår i en seksjon Gebyr fastsettes etter reglene i kapittel D.1.2. til matrikkelloven. E.3 Ny behandling av avslått søknad Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et registernummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal det betales halvt gebyr dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr). KAP. F: GEBYRER VEDTATT MED HJEMMEL I JORDLOVEN 12 OG KONSESJONSLOVEN For behandling av søknad om deling i henhold til jordloven av er gebyret kroner. For behandling av saker etter konsesjonsloven av 2003 er gebyret kroner. Side 12

18 Det skal ikke betales gebyr etter Plan- og bygningsloven i slike saker. Det skal ikke betales gebyr for delingssaker etter Plan og Bygningsloven i slike saker innenfor en tidsperiode på 12 måneder. KAP. G: ANDRE BETALTE TJENESTER FRA FAGGRUPPE LANDBRUK Tjenester knyttet til den lovpålagte landbruksforvaltning er gratis. For tjenester utover dette, som gjødselplanlegging, takstopplysninger mv, kreves et gebyr i henhold til medgått tid. Minstepris er kr 900 (en times arbeid) pluss moms. KAP. H: GEBYRER VEDTATT MED HJEMMEL I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN 11-4, FORURENSNINGSLOVEN 52 A OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN H.1 Utslippstillatelse og byggetillatelse Saksbehandling/ godkjenning Boliger/hytter/bygg 1-15 PE (for eksempel 1 bolig/hytte/bygg) Kr PE Kr PE Kr PE = personekvivalenter For samlet søknad om utslippstillatelse og byggetillatelse tas det halvt gebyr for utslippstillatelse. For byggetillatelse vises det til kapittel 9.C.2c punkt 6. H.2 Årsgebyr for tilsyn med mindre avløpsanlegg Tilsyn Boliger Kr 240 Hytter Kr 130 H.3 Bygge- og gravearbeider i forurenset grunn Gebyr vedtatt med hjemmel i forurensningsforskriften, kapittel 2, Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Saksbehandling/ Driftskontroll/tilsyn godkjenning Bygge- og gravearbeider: Kr Kr H.4 Tilsyn med næringsavfall Gebyr vedtatt med hjemmel i forurensningsloven 48, 49, 50, 52 A om tilsyn med næringsavfall. Driftskontroll/tilsyn Tilsyn med besitter av næringsavfall Kr KAP. I: ANDRE BETALTE TJENESTER FRA FAGGRUPPE MILJØRETTET HELSEVERN I.1 Målinger Radondosimeter Kr 300 Radonmålinger monitor Kr 700 Orienterende støymålinger Kr Inneklimakartlegging boliger, bedrifter, institusjoner etc. Kr Note: Alle beløp i tabellen er eksklusiv merverdiavgift Side 13

19 I.2 Hygienetilsyn på skip Rottesertifikat (statlige satser): Kr per båt + kr 480 per båt første time inspeksjon, deretter kr 240 per påbegynt halvtime. I tillegg kommer kjøregodtgjørelse. Ved befaringer kveldstid (kl 16-24) økes satsene med 50 prosent. Ved befaringer nattestid (kl 24-08) samt helg og helligdager økes satsene med 100 prosent. KAP. J: PRISREGULATIV FOR SALG AV GEODATA TIL IKKE GEOVEKST-PARTNER Regulativet er basert på vedtak i Geovekstforum gjeldende fra , og på nyeste SOSI versjon fra Statens kartverk. Disse priser skal brukes ved salg av digitale geodata, eller analoge presentasjoner av digitale geodata. Regulativet fastsetter også pris for salg av enkle analoge kopier av analoge geodata. Prisregulativet omhandler ikke data i små målestokker som Statens kartverk har produsert i henhold til statsoppdraget. Alle prisene i regulativet er eksklusiv merverdiavgift. Denne kommer i tillegg ved fakturering. J.1 Innledning Siden 1995 har det foreligget et prisregulativ for salg av Geovekst-data til eksterne kunder. Dette regulativet har etter hvert blitt foreldet som følge av endrede priser på kartlegging, og andre behov for produkter hos kundene. Statens kartverk har på vegne av Geovekst fellesskapet anledning til å inngå forhandleravtaler for salg av Geovekst-data i henhold til standard prisliste på lik linje med andre av Statens kartverks digitale kartprodukter. I slike tilfeller trekkes forhandlerrabatt (per i dag 20 prosent for digitale data fra Statens kartverk) fra før fordelingen mellom selgende part (Statens kartverk) og geovekst-prosjekt beregnes. (Den enkelte forhandler bestemmer selv prisen ut mot kunden, men det som skal tilbakeføres er i henhold til standard listepris med reduksjon for forhandlerrabatt). Tilsvarende forhandleravtale kan Fredrikstad kommune også inngå. J.2 Prinsipper for prisfastsetting overfor eksterne kunder. Et hovedprinsipp ved fastsetting av priser på FKB-data og avledede produkter, er å unngå at aktuelle Geovekstparter finner det lønnsomt å kjøpe FKB-data, i stedet for å bli med å finansiere etablering og drift. Prisfastsettingen har således en nær tilknytning til produksjonsprisen. Eksterne kunder som ikke er part kan få tilgang til Geovekstdata etter følgende retningslinjer: a) Anskaffelser etter standard prisliste (småkjøp): Småkjøp gjelder deler av kommunen. Det beregnes areal innenfor og utenfor SSBs tettstedsavgrensning og prises per km 2 : Innenfor SSBs tettstedsavgrensning *) Kr ,- /km 2 Utenfor SSBs tettstedsavgrensning **) Kr 500,- /km 2 *) Innenfor tettstedsavgrensningen inngår FKB-Detaljert høyde (1m høydekurver) der dette finnes, da dette er en naturlig del av FKB dataene i tettbygde områder **) Utenfor tettstedsavgrensningen inngår kun 5 m høydekurver b) Anskaffelse av større områder: Kunder som ønsker større områder kan tilbys å bli fullverdig Geovekst-part. Prisen blir da å sette lik kundens nytteverdi i forhold til andre parters nytteverdi. Forutsetningen for at en kunde skal bli part er at kunden blir med i forvaltningsavtalen. Ved kjøp av større områder FKB-data kan prisen settes til en gitt prosent av etableringskostnadene for det området kunden ønsker data fra. Det benyttes samme prosenter som oppgitt i punkt a. Side 14

20 Det er også mulig å inngå abonnementsavtaler, slik at kunden får nye datasett i bestemte intervaller. Slike avtaler må i løpet av 4 år sikre en minimum tilbakeføring til fellesskapet på beløp som tilsvarer vanlig kjøp. c) Rettigheter og fordeling av inntekter. Ved kjøp av kart-data får kunden anledning til fritt å kunne benytte data i organisasjonen (fritt antall lisenser). Ved salg av kart-data går generelt 10 prosent (minimum kroner) til selger, mens resten går tilbake til forvaltningsprosjektet og brukes derigjennom til dataforbedringer. Minstepris per ordre er kroner. Dette skal dekke datakostnader, administrasjons- og materiellutgifter ved standard datauttak og leveranse. J.3 FKB-data FKB-data inndeles i enkelte temagrupper som prises hver for seg ut fra de behov som en antar finnes hos eksterne kunder. I tillegg er prisen differensiert mellom FKB-standard og områdetyper. Prisene regnes ut i Priskalkulatoren. J.4 Rasterdata Ved leveranse som rasterdata forutsettes at alle primærdata som er beskrevet i 3 og kan beskrives ved rasterdata, inngår i leveransen. Ved reduksjon i innhold, avtales skjønnsmessig andel. Prisene regnes ut i Priskalkulatoren. J.5 Bildedata Aktuelle bildedata er satelittbilder, ortofoto m.m. Prisen regnes ut fra Priskalkulatoren. J.6 Spesielle uttak I enkelte tilfeller er det behov for spesielle uttak, dataformat og lignende og presentasjoner av geodata. I slike oppdrag beregnes det en grunnpris i henhold til ovenstående punkt og i tillegg 900 kroner per time fra time nummer 2. Dersom leveransen innebærer uttegning eller spesielt datamedium tas det i tillegg betalt for materiellkostnadene. Dersom det er behov for spesiell kompetanse for analyse av datagrunnlaget og lignende, kan det avtales høyere pris per time eller en pris for produktet. J.7 Eksemplaravgift for trykte kart markedsrett For bruk av kartbilder til temakart, bøker og lignende, bergenes en eksemplarpris ut fra kartets størrelse, innhold og opplag: Pris i kroner per trykt eksemplar: Tema / kartstørrelse i dm² 0-3,15 (A5) 3,16-6,25 (A4) 6,26-12,5 (A3) 12,6-25 (A2) 25,1-50 (A1) Over 50,1 Høydeinformasjon 0,20 0,40 0,80 1,60 3,20 6,40 Markslag (AR5) 0,10 0,20 0,40 0,80 1,60 3,20 Bygg 0,15 0,30 0,60 1,20 2,40 4,80 Samferdsel 0,10 0,20 0,40 0,80 1,60 3,20 Rest FKB 0,20 0,40 0,80 1,60 3,20 6,40 Samlet 0,75 1,50 3,00 6,00 12,00 24,00 Rabatt ut fra opplag: Antall Rabatt i % og over 50 Side 15

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 FREDRIKSTAD KOMMUNE EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 28.oktober 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER...4 1.1 Betalingsordningen for kommunale

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Rådmannens forslag til EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2016

Rådmannens forslag til EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2016 Rådmannens forslag til EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2016 21. oktober 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER...3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2014

FREDRIKSTAD KOMMUNE EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2014 FREDRIKSTAD KOMMUNE EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2014 Vedtatt av bystyret 5. desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNING

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2013

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2013 FREDRIKSTAD KOMMUNE Rådmannens forslag til EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 4 1.1 BETALINGSORDNING FOR KOMMUNALE BARNEHAGER... 6 1.2 BETALINGSORDNINGEN

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING, SAMT FOR KJØP KARTDATA

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING, SAMT FOR KJØP KARTDATA GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING, SAMT FOR KJØP KARTDATA GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2012

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2012 FREDRIKSTAD KOMMUNE Rådmannens forslag til EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 5 1.1 BETALINGSORDNING FOR

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA 01.01.2016 Leiepriser for kommunale boliger og eiendommer (ikke mva-belagt) Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter, ungdomsleiligheter og omsorgsboliger/trygdeboliger

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Gjelder fra 1.1.2016 og erstatter Gebyrregulativ fra 1.1.2015. Fastsatt i medhold av 33 1 i Plan

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017

GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017 GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017 Sortland kommune gjeldende fra og med 15.06.2017 Innhold Kap. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2 Kap. 2. ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN, jfr. lovens 32 og forskriftens

Detaljer

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingssaker og seksjoneringssaker

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingssaker og seksjoneringssaker Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingssaker og seksjoneringssaker Gjelder fra 1.1.2018 og erstatter Gebyrregulativ fra 1.1.2017. Fastsatt i medhold av 33-1 i Plan- og

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Gjelder fra 1.1.2014 og erstatter Gebyrregulativ fra 1.1.2013. Fastsatt i medhold av 33-1 i Plan-

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN 2016 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2016. Rammer for gebyrberegning: For enkelte

Detaljer

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Vedlegg 22 ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Inntil 2,5G kr 590 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr 1 900 kr

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

Solheim Møterom Vidnes 365 376 3,0 % Liverudstua 365 376 3,0 %

Solheim Møterom Vidnes 365 376 3,0 % Liverudstua 365 376 3,0 % Betalingssatser - Skiptvet kommune 2014 2015 Endr % Kommunehuset Vanlige møter Møterom Karlsrud 1 206 1 243 3,0 % Møterom Langli - hele 725 746 3,0 % Møterom Langli - avdelt 365 376 3,0 % Bryllup og større

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010)

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010) 6.1. Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

Gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2016

Gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2016 1 Gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. Gjelder fra 01.01.16 Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsregistrering av 17.06.05 (matrikkelloven)

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER 1 I FROGN KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 109 i plan og bygningsloven av 14.06.1985 som erstattes av 33-1 i

Detaljer

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.08 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Maksprisen for barnehageplass er kr 2730 pr. mnd. Dette er forslaget i statsbudsjettet for 2017. Barnehager 100 % plass 2580 2730 150 5,81 % 80 % plass 2435 2435-0,00

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie 2016 Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret 15.12.2015 RENOVASJON 25 % mva kommer i tillegg

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2017 (ekskl. mva) Vare / tjeneste Enhet Pris kr Pris kr RENOVASJON 25 % mva kommer i tillegg

GEBYRREGULATIV 2017 (ekskl. mva) Vare / tjeneste Enhet Pris kr Pris kr RENOVASJON 25 % mva kommer i tillegg GEBYRREGULATIV 2017 (ekskl. mva) 2017 2016 Vare / tjeneste Enhet Pris kr Pris kr RENOVASJON Renovasjon husholdninger Boenhet 2 070 1 800 Renovasjon hytter År 1 035 900 FEIING / TILSYN Feie/tilsynsgebyr

Detaljer

KOMMUNALE GEBYRER FOR BYGGESAK, PLAN OG OPPMÅLING

KOMMUNALE GEBYRER FOR BYGGESAK, PLAN OG OPPMÅLING KOMMUNALE GEBYRER FOR BYGGESAK, PLAN OG OPPMÅLING 2018 Vedtatt av Hole kommunestyre 11.12.2017, sak KS 075/17 1 KAPITTEL 0 GENERELLE BESTEMMELSER - Fakturering og innfordring Fakturering skjer på bakgrunn

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen)

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen) 1 GEBYRREGULATIV 2012 (Bygg- og oppmålingsavdelingen) Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) med endringer sist ved lov 2009-05-08-27. 32 i lov

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2009

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2009 Vedtatt av Bystyret 4. Desember 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 4 1.1 BETALINGSORDNING

Detaljer

Rådmannens forslag til EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2017

Rådmannens forslag til EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2017 Rådmannens forslag til EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2017 26. oktober 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER...3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING SKI KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING SKI KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING I SKI KOMMUNE 2011 GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 33-1 i plan

Detaljer