Møteprotokoll for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Kommunestyret"

Transkript

1 Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl Saksnr til og frå: 024/17-045/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene blei innkalla elektronisk og møtet vart kunngjort på heimesida og i Telen. Medlemmer (Før evt. opp kven som er borte) Gunvald Tho (SP) meldt forfall Ken Henry Skeie (SP) meldt forfall Inger Øya Grøgård (AP) -frå sak 034/17-035/17 og sak 041/17-042/17 Olav Listul (AP) permisjon sak 035/17-036/17 Varamedlemmer Signe Lonar (SP) Olav Langåsdalen (SP) Andre Rådmann Rune Engehult Komunalsjef Gry Anja Gundersborg Økonomisjef Oddvar Nygård Einingsleiar Anne E. bamle Revisor Elisabeth Kasin Dagleg leiar Frode Løver Dagleg leiar Knut Olsen Ingen merknad til innkalling og sakliste Olav Øyen foreslo å utsette strategikonferansen til separert møte. Ordførar foreslo at nytt møte blir sett til kl Forslaget blei samrøystes vedteke. Underskrifter Vi stadfester at møteboka er i samsvar med det som blei vedteke på møtet. Trine L. Kahrs Audun Solberg

2 Saksliste: Sak nr. Saktittel 024/17 GODKJENNING AV MØTEBOK 025/17 ÅRSMELDING OG REKNESKAP /17 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN /17 KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL - ENDELEG VEDTAK 028/17 GODKJENNING AV DETALJREGULERINGSPLAN GRØNNLIA OG BREIVASSTULEN HYTTEFELT 029/17 PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 030/17 NOTODDEN INTERKOMMUNALE LEGEVAKT 031/17 LOKAL FORSKRIFT FOR HJARTDAL KOMMUNE OM KRITERIER FOR TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARENDE BUSTAD TILRETTELAGT FOR HEILDØGNS TENESTER, KRITERIAR OG VENTELISTER 032/17 PRINSIPPVEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA RETNINGSLINE FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALAR I HJARTDAL KOMMUNE 033/17 STATUSRAPPORT NR. 1/ /17 BUDSJETTJUSTERING JUNI /17 FORVALTNINGSREVISJON - ARKIV OG DOKUMENTHANDTERING 036/17 TILSKOT TIL LØYPEKJØRING 037/17 ETABLERING AV LADESTASJON FOR ELBILER PÅ SAULANDSTUNET 038/17 SØKNAD OM TILSKOT TIL NASJONALE TURSTIGAR - INNFALLSPORT GAUSTATOPPEN 039/17 SAL AV AKSJAR I VEGFINANS RV36 TELEMARK AS 040/17 KULTURLANDSKAPSSENTERET - TILBOD OM KJØP AV FLEIRE AKSJAR 041/17 HJARTDAL ELVERK AS - EIGARSKAP 042/17 RUSSMARKEN VA AS - EIGARSKAP 043/17 SAULAND KRAFTVERK AS - GENERALFORSAMLING /17 DELEGASJONSSAK 045/17 REFERATSAKER

3

4 024/17: GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå kommunestryemøte blir godkjent slik ho ligg føre. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke KOM-024/17 VEDTAK: Møteboka frå kommunestryemøte blir godkjent slik ho ligg føre. 025/17: ÅRSMELDING OG REKNESKAP Hjartdal kommunestyre godkjenner årsmeldinga for Hjartdal kommunestyre disponerer mindreforbruket i driftsrekneskapen på kr ,- slik: a. Kr ,- til konsesjonskraftfondet (konto ) b. Kr ,- til fond Integrering av flyktningar (konto ) c. Kr ,- inventar og utstyr i helse- og omsorgssektoren. d. Kr ,- til prosjekt vassforsyning e. Kr ,- til prosjekt «Nye kommunikasjonsvegar» f. Kr ,- til løypefond 3. Hjartdal kommunestyre godkjenner meirforbruket i investeringsrekneskapen på kr ,- 4. Hjartdal kommunestyre dekkjer inn udekt beløp i investeringsrekneskapen på kr ,- med bruk av lån. 5. Hjartdal kommunestyre godkjenner årsrekneskapen for Saksordførar: Formannskapet FOR-015/17 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommunestyre godkjenner årsmeldinga for Hjartdal kommunestyre disponerer mindreforbruket i driftsrekneskapen på kr ,- slik: a. Kr ,- til konsesjonskraftfondet (konto ) b. Kr ,- til fond Integrering av flyktningar (konto ) c. Kr ,- inventar og utstyr i helse- og omsorgssektoren. d. Kr ,- til prosjekt vassforsyning

5 e. Kr ,- til prosjekt «Nye kommunikasjonsvegar» f. Kr ,- til løypefond 3. Hjartdal kommunestyre godkjenner meirforbruket i investeringsrekneskapen på kr ,- 4. Hjartdal kommunestyre dekkjer inn udekt beløp i investeringsrekneskapen på kr ,- med bruk av lån. 5. Hjartdal kommunestyre godkjenner årsrekneskapen for Saksordførar: Bengt Halvard Odden Rådmannen foreslo å stryke pkt. 3 i tilrådinga etter innspel frå revisor. Joar Lofthus foreslo: Som formannskapet sin tilråding utan pkt. 3. KOM-025/17 VEDTAK: 1. Hjartdal kommunestyre godkjenner årsmeldinga for Hjartdal kommunestyre disponerer mindreforbruket i driftsrekneskapen på kr ,- slik: a. Kr ,- til konsesjonskraftfondet (konto ) b. Kr ,- til fond Integrering av flyktningar (konto ) c. Kr ,- inventar og utstyr i helse- og omsorgssektoren. d. Kr ,- til prosjekt vassforsyning e. Kr ,- til prosjekt «Nye kommunikasjonsvegar» f. Kr ,- til løypefond 3. Hjartdal kommunestyre dekkjer inn udekt beløp i investeringsrekneskapen på kr ,- med bruk av lån. 4. Hjartdal kommunestyre godkjenner årsrekneskapen for /17: TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN Kommunestyret tek "Tilstandsrapport for grunnskulen i Hjartdal kommune 2017 til orientering. 2. Kommunestyret vidareførar vedtekne målsettingar for grunnskulen. Saksordførar: Utval for levekår og kultur Olav Langåsdalen fremma forslag til nytt punkt 3:

6 3. Utval for levekår og kultur Hjartdal ber kommunen ved rådmann ta initiativ overfor sentrale myndigheter for at målemetoden om mobbing i skulen endrast. Målinga må endrast slik at målinga minimum syner episodar over tid. Om målinga i tillegg syner antall personar ramma er det bare en fordel, om ikkje like nødvendig. Rådmannen sitt forslag punkt 1 og 2 blei samrøystes vedteke Langåsdalen sitt forslag om nytt punkt 3 blei samrøystes vedteke LOK-022/17 TILRÅDING: 1. Kommunestyret tek "Tilstandsrapport for grunnskulen i Hjartdal kommune 2017 til orientering. 2. Kommunestyret vidarefører vedtekne målsettingar for grunnskulen. 3. Utval for levekår og kultur Hjartdal ber kommunen ved rådmann ta initiativ overfor sentrale myndigheter for at målemetoden om mobbing i skulen endrast. Målinga må endrast slik at det minimum syner episodar over tid. Om målinga i tillegg syner antal personar ramma er det berre en fordel, om ikkje like nødvendig. Saksordførar: Trine Kahrs Tilrådinga frå utval for levekår og kultur blei samrøystes vedteke. KOM-026/17 VEDTAK: 1. Kommunestyret tek "Tilstandsrapport for grunnskulen i Hjartdal kommune 2017 til orientering. 2. Kommunestyret vidarefører vedtekne målsettingar for grunnskulen. 3. Utval for levekår og kultur Hjartdal ber kommunen ved rådmann ta initiativ overfor sentrale myndigheter for at målemetoden om mobbing i skulen endrast. Målinga må endrast slik at det minimum syner episodar over tid. Om målinga i tillegg syner antal personar ramma er det berre en fordel, om ikkje like nødvendig. 027/17: KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL - ENDELEG VEDTAK I medhald av pbl 11-2 og blir samfunnsdelen til kommuneplanen vedtatt slik den ligg føre. Saksordførar: Formannskapet

7 Bengt Halvard Odden fremma følgjande endringsforslag til plandokumentet under overskrifta: «Det er kome 300 nye fritidsbustader i kommunen»: - Vi har satsa på Tuddal som utbyggingsområde for hytter. Plandokumentet: Endringsforslaget til Bengt Halvard Odden blei samrøystes vedteke. FOR-016/17 TILRÅDING: Endringsforslag til plandokumentet under overskrifta: «Det er kome 300 nye fritidsbustader i kommunen»: - Vi har satsa på Tuddal som utbyggingsområde for hytter. I medhald av pbl 11-2 og blir samfunnsdelen til kommuneplanen vedtatt slik den ligg føre. Saksordførar: Audun Solberg Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-027/17 VEDTAK: Endringsforslag til plandokumentet under overskrifta: «Det er kome 300 nye fritidsbustader i kommunen»: - Vi har satsa på Tuddal som utbyggingsområde for hytter. I medhald av pbl 11-2 og blir samfunnsdelen til kommuneplanen vedtatt slik den ligg føre. 028/17: GODKJENNING AV DETALJREGULERINGSPLAN GRØNNLIA OG BREIVASSTULEN HYTTEFELT RÅDMANNEN TILRÅR TIL UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING: I medhald av pbl vedtek Hjartdal kommune forslag til reguleringsplan for Grønnlia og Breivasstulen med følgjande endring i kart og føresegner: - Tomt på gnr/bnr 38/2 ska leggjast inn i samsvar med skulddeling og oppmåling, med tilkomstveg blir endra til: Hytten skal tilpassast terreng og høgdekoter. Saksordførar:

8 Utval for plan og utvikling si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-028/17 VEDTAK: I medhald av pbl vedtek Hjartdal kommune forslag til reguleringsplan for Grønnlia og Breivasstulen med følgjande endring i kart og føresegner: - Tomt på gnr/bnr 38/2 ska leggjast inn i samsvar med skulddeling og oppmåling, med tilkomstveg blir endra til: Hytten skal tilpassast terreng og høgdekoter. 029/17: PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Kommunestyret legg "Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet" dagsett ut til høyring jamfør plan- og bygningslova Saksordførar: Utval for levekår og kultur LOK-029/17 TILRÅDING: Kommunestyret legg "Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet" dagsett ut til høyring jamfør plan- og bygningslova Saksordførar: Olav Listul Utval for levekår og kultur si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-029/17 VEDTAK: Kommunestyret legg "Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet" dagsett ut til høyring jamfør plan- og bygningslova

9 030/17: NOTODDEN INTERKOMMUNALE LEGEVAKT Hjartdal kommunestyre tek informasjon om den økonomiske fordelingsnøkkelen knytt til Notodden interkommunale legevakt til etterretning. Saksordførar: Utval for levekår og kultur Omforeina forslag til nytt punkt 2 og 3: 2. Rådmannen bes undersøke om avtala er rettsstridig/urimeleg jfr avtaleloven 3. Rådmannen bes undersøke på nytt, samarbeid med Seljord legevakt. Natteneste bør vere på Notodden. Rådmannen sitt forslag blei sett opp mot nytt omforeina forslag i 3 punkter Omforeina forslag ble samrøystes vedteke LOK-027/17 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommunestyre tek informasjon om den økonomiske fordelingsnøkkelen knytt til Notodden interkommunale legevakt til etterretning. 2. Rådmannen bes undersøke om avtala er rettsstridig/urimeleg jfr avtaleloven. 3. Rådmannen bes undersøke på nytt, samarbeid med Seljord legevakt. Natteneste bør vere på Notodden Saksordfører: Nils Olav Hovde Formannskapet Utval for levekår og kultur si tilråding blei samrøystes vedteke. FOR-018/17 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommunestyre tek informasjon om den økonomiske fordelingsnøkkelen knytt til Notodden interkommunale legevakt til etterretning. 2. Rådmannen bes undersøke om avtala er rettsstridig/urimeleg jfr avtaleloven. 3. Rådmannen bes undersøke på nytt, samarbeid med Seljord legevakt. Natteneste bør vere på Notodden. Saksordfører: Nils Olav Hovde

10 Audun Darrud fremma følgjande forslag til nytt pkt 4: Rådmannen bes undersøke samarbeid med Tinn legevakt. Natteneste bør vere på Notodden. Joar Lofthus bad om gruppemøte. Ordføraren innvilga gruppemøte. Formannskapet si tilråding til pkt. 1 blei samrøystes vedteke. Formannskapet si tilråding til pkt. 2 blei samrøystes vedteke. Formannskapet si tilråding til pkt. 3 blei samrøystes vedteke. Audun Darrud sitt forslag til nytt pkt. 4 blei samrøystes vedteke. KOM-030/17 VEDTAK: 1. Hjartdal kommunestyre tek informasjon om den økonomiske fordelingsnøkkelen knytt til Notodden interkommunale legevakt til etterretning. 2. Rådmannen bes undersøke om avtala er rettsstridig/urimeleg jfr avtaleloven. 3. Rådmannen bes undersøke på nytt, samarbeid med Seljord legevakt. Natteneste bør vere på Notodden. 4. Rådmannen bes undersøke samarbeid med Tinn legevakt. Natteneste bør vere på Notodden. 031/17: LOKAL FORSKRIFT FOR HJARTDAL KOMMUNE OM KRITERIER FOR TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARENDE BUSTAD TILRETTELAGT FOR HEILDØGNS TENESTER, KRITERIAR OG VENTELISTER 1. Lokal forskrift for Hjartdal kommune om kriterier for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad tilrettelagt for heildøgns tenester, kriterier og ventelister blir vedteke slik ho ligg føre. 2. Forskrifta trer i kraft frå Utval for levekår og kultur LOK-028/17 TILRÅDING: 1. Lokal forskrift for Hjartdal kommune om kriterier for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad tilrettelagt for heildøgns tenester, kriterier og ventelister blir vedteke slik ho ligg føre. 2. Forskrifta trer i kraft frå Saksordførar: Joar Lofthus

11 Utval for levekår og kultur si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-031/17 VEDTAK: 1. Lokal forskrift for Hjartdal kommune om kriterier for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad tilrettelagt for heildøgns tenester, kriterier og ventelister blir vedteke slik ho ligg føre. 2. Forskrifta trer i kraft frå /17: PRINSIPPVEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA RETNINGSLINE FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALAR I HJARTDAL KOMMUNE Kommunestyret vedtek Retningsliner for bruk av utbyggingsavtalar etter pbl 17-2 i Hjartdal kommune datert Saksordførar: Formannskapet FOR-022/17 TILRÅDING: Kommunestyret vedtek Retningsliner for bruk av utbyggingsavtalar etter pbl 17-2 i Hjartdal kommune datert Saksordførar: Nils Olav Hovde John Bondal stilte spørsmål ved sin habilitet da han er grunneigar og utbyggjar i kommunen. John Bondal blei samrøystes erklært habil. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-032/17 VEDTAK: Kommunestyret vedtek Retningsliner for bruk av utbyggingsavtalar etter pbl 17-2 i Hjartdal kommune datert

12 033/17: STATUSRAPPORT NR. 1/2017 Kommunestyret tek Statusrapport til orientering. Saksordførar: Formannskapet Ordføraren bad om gruppemøte. Rådmannen si tilråding samrøystes vedteke. FOR-017/17 TILRÅDING: Kommunestyret tek Statusrapport til orientering. Saksordførar: Trine Kahrs Nils Olav Hovde bad om gruppemøte. Ordføraren innvilga gruppemøte. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-033/17 VEDTAK: Kommunestyret tek Statusrapport til orientering. 034/17: BUDSJETTJUSTERING JUNI Formannskapet Audun Solberg fremma følgjande tilleggsforslag nytt pkt. 3: Midlane som er sett opp som låneopptak for å bygge omsorgssenter i 2017, blir trekt inn. Nødvendig sum skal setjast opp i budsjettet for 2018 for å kunne starte med bygging av omsorgssenter da. Audun Solberg sitt tilleggsforslag blei samrøystes vedteke.

13 FOR-019/17 TILRÅDING: 1. Kommunestyret vedtek regulert budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B slik dei ligg føre. 2. Låneopptak i samsvar med finansreglement og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 3. Midlane som er sett opp som låneopptak for å bygge omsorgssenter i 2017, blir trekt inn. Nødvendig sum skal setjast opp i budsjettet for 2018 for å kunne starte med bygging av omsorgssenter da. Saksordførar: Trine Kahrs 16 av 17 til stades. Bengt Halvard Odden trekte på vegne av formannskapet si tilråding til pkt. 3. Audun Solberg fremma følgjande nytt pkt. 3: Nødvendig sum til bygging av omsorgssenter må setjast opp i budsjettet for 2018 for å kunne starte bygging da. Formannskapet si tilråding til pkt. 1 blei samrøystes vedteke. Formannskapet si tilråding til pkt. 2 blei samrøystes vedteke. Audun Solberg sitt forslag til pkt. 3 blei vedteke med 9 mot 7 stemmer. KOM-034/17 VEDTAK: 1. Kommunestyret vedtek regulert budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B slik dei ligg føre. 2. Låneopptak i samsvar med finansreglement og finansieringsplan (budsjettskjema A). 3. Nødvendig sum til bygging av omsorgssenter må setjast opp i budsjettet for 2018 for å kunne starte bygging da. 035/17: FORVALTNINGSREVISJON - ARKIV OG DOKUMENTHANDTERING KONTROLLUTVALET TILRÅR: Hjartdal kommunen bør: sikre at kommunen har ein oppdatert arkivplan med rutinar og oversikt over kva arkivet omfattar, styrke opplæringstiltak slik at tilsette får auka kunnskap om journalføring og arkivdanning, treffe tiltak som sikrar at dokument i større grad blir registrert i saks- og arkivsystemet og treffe tiltak (skrivereglar eller liknande) som kan gjere det enklare å finne dokument og saker i arkivet.

14 15 av 17 tilstades. Kontrollutvalet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-035/17 VEDTAK: Hjartdal kommunen bør: sikre at kommunen har ein oppdatert arkivplan med rutinar og oversikt over kva arkivet omfattar, styrke opplæringstiltak slik at tilsette får auka kunnskap om journalføring og arkivdanning, treffe tiltak som sikrar at dokument i større grad blir registrert i saks- og arkivsystemet og treffe tiltak (skrivereglar eller liknande) som kan gjere det enklare å finne dokument og saker i arkivet. 036/17: TILSKOT TIL LØYPEKJØRING 1. Auka tilskot til løypekjøring skal for budsjettåret 2017 utbetalast som ei dobling av gjeldande satsar utarbeidd av Fondsstyret. Saksordførar: Formannskapet FOR-021/17 TILRÅDING: 1. Auka tilskot til løypekjøring skal for budsjettåret 2017 utbetalast som ei dobling av gjeldande satsar utarbeidd av Fondsstyret. Saksordførar: Bengt Halvard Odden John Bondal var inhabil med heimel i Fvl 6, første ledd bokstav e da han er leiar i Bondal/Reisjå utmarkslag (løypelag). Svein Erik Sletta, Inger Øya Grøgård, Olav langåsdalen, Øystein Timland, Mathias Kleppen og Joar Lofthus stilte spørsmål om sin habilitet da dei er grunneigarar i område med skiløyper.

15 Alle representantane blei samrøystes erklært habile. 15 av 17 til stades. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-036/17 VEDTAK: Auka tilskot til løypekjøring skal for budsjettåret 2017 utbetalast som ei dobling av gjeldande satsar utarbeidd av Fondsstyret. 037/17: ETABLERING AV LADESTASJON FOR ELBILER PÅ SAULANDSTUNET 1. Det løyvast inntil kroner ,- som kommunalt anleggsbidrag for å realisere ladestasjon på Saulandstunet. 2. Rådmannen får mandat til å sluttføre forhandlingane med private aktørar for å realisere tiltaket som skissert. 3. inansiering skal skje over Konsesjonskraftfondet Fondstyret FON-014/17 TILRÅDING: 1. Det løyvast inntil kroner ,- som kommunalt anleggsbidrag for å realisere ladestasjon på Saulandstunet. 2. Rådmannen får mandat til å sluttføre forhandlingane med private aktørar for å realisere tiltaket som skissert. 3. Finansiering skal skje over Konsesjonskraftfondet. Saksordførar: Bengt Halvard Odden Olav Langåsdalen fremma følgjande forslag: Saka utsetjast. Utsetjingsforslaget falt med 1 mot 16 stemmer. Fondsstyret si tilråding blei vedteke med 16 mot 1 stemme.

16 KOM-037/17 VEDTAK: 1. Det løyvast inntil kroner ,- som kommunalt anleggsbidrag for å realisere ladestasjon på Saulandstunet. 2. Rådmannen får mandat til å sluttføre forhandlingane med private aktørar for å realisere tiltaket som skissert. 3. Finansiering skal skje over Konsesjonskraftfondet. 038/17: SØKNAD OM TILSKOT TIL NASJONALE TURSTIGAR - INNFALLSPORT GAUSTATOPPEN 1. Søknad frå prosjektet «Innfallsport Gaustatoppen» løyvast kroner ,- som bidrag til eigeinnsats som skildra i søknad. 2. inansieringa gjerast frå konsesjonskraftfondet Fondstyret FON-013/17 TILRÅDING: 1. Søknad frå prosjektet «Innfallsport Gaustatoppen» løyvast kroner ,- som bidrag til eigeinnsats som skildra i søknad. 2. Finansieringa gjerast frå konsesjonskraftfondet Saksordførar: Nils Olav Hovde Fondsstyret si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-038/17 VEDTAK: 1. Søknad frå prosjektet «Innfallsport Gaustatoppen» løyvast kroner ,- som bidrag til eigeinnsats som skildra i søknad. 2. Finansieringa gjerast frå konsesjonskraftfondet 039/17: SAL AV AKSJAR I VEGFINANS RV36 TELEMARK AS 1. Hjartdal kommune sel sin aksjepost i Vegfinans Rv36 Telemark AS til Vegfinans AS for pålydande kr 1.000,- per aksje. 2. Salsinntektene blir inntektsført investeringsrekneskapen.

17 Saksordførar: Formannskapet FOR-025/17 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommune sel sin aksjepost i Vegfinans Rv36 Telemark AS til Vegfinans AS for pålydande kr 1.000,- per aksje. 2. Salsinntektene blir inntektsført investeringsrekneskapen. Saksordførar: Audun Solberg Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-039/17 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune sel sin aksjepost i Vegfinans Rv36 Telemark AS til Vegfinans AS for pålydande kr 1.000,- per aksje. 2. Salsinntektene blir inntektsført investeringsrekneskapen. 040/17: KULTURLANDSKAPSSENTERET - TILBOD OM KJØP AV FLEIRE AKSJAR Rådmann finn ikkje grunnlag i vedteke eigarskapsmelding til å vise interesse for kjøp av desse aksjane. Saksordførar: Formannskapet FOR-026/17 TILRÅDING: Rådmann finn ikkje grunnlag i vedteke eigarskapsmelding til å vise interesse for kjøp av desse aksjane. Saksordførar: Trine Kahrs

18 Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-040/17 VEDTAK: Rådmann finn ikkje grunnlag i vedteke eigarskapsmelding til å vise interesse for kjøp av desse aksjane. 041/17: HJARTDAL ELVERK AS - EIGARSKAP 1. Kommunestyret tek informasjonen om selskapet til orientering. 2. Hjartdal kommune oppmodar Hjartdal Elverk AS til å vedtektsfeste minimum 30 dagars frist for utsending av saksliste og saksdokumenter til generalforsamlinga. Audun Dølen var inhabil med heimel i Fvl. 6, første ledd bokstav e da han er styreleiar i Hjartdal Elverk AS. Nils Olav Hovde stilte spørsmål ved sin habilitet da kona hans er 3. vara til styret i Hjartdal Elverk AS. Nils Olav Hovde blei samrøystes erklært som habil. 15 av 17 til stades. Dagleg leiar Frode Løver orienterte om selskapet sin status og utvikling. Valkomiteen sin leiar Trine Kahrs la fram si tilråding. Forslag til nytt pkt. 3: valkomiteen si tilråding til styre blir vedteke. Forslag til nytt pkt. 4: valkomiteen si tilråding til styregodtgjersle blir vedteke. Rådmannen si tilråding pkt. 1 blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding pkt. 2 blei samrøystes vedteke. Valkomiteen si tilråding til pkt. 3 blei samrøystes vedteke. Valkomiteen si tilråding til pkt. 4 blei samrøystes vedteke. KOM-041/17 TILRÅDING/VEDTAK: 1. Kommunestyret tek informasjonen om selskapet til orientering. 2. Hjartdal kommune oppmodar Hjartdal Elverk AS til å vedtektsfeste minimum 30 dagars frist for utsending av saksliste og saksdokumenter til generalforsamlinga. 3. Valkomiteen si tilråding til styre blir vedteke. 4. Valkomiteen si tilråding til styregodtgjersle blir vedteke.

19 042/17: RUSSMARKEN VA AS - EIGARSKAP 1. Kommunestyret tek informasjon om selskapet til orientering 2. Hjartdal kommune oppmodar Russmarken VA AS til å vedtektsfeste minimum 30 dagars frist for utsending av saksliste og saksdokument til generalforsamling. 3. Hjartdal kommune oppmodar Russmarken VA AS til å vedtektsfeste bruk av valnemnd i selskapet. 4. Kommunestyret ber rådmannen starte prosessen med å utarbeide ein eigarstrategi for selskapet. Dagleg leiar Knut Olsen orienterte. KOM-042/17 VEDTAK: 1. Kommunestyret tek informasjon om selskapet til orientering 2. Hjartdal kommune oppmodar Russmarken VA AS til å vedtektsfeste minimum 30 dagars frist for utsending av saksliste og saksdokument til generalforsamling. 3. Hjartdal kommune oppmodar Russmarken VA AS til å vedtektsfeste bruk av valnemnd i selskapet. 4. Kommunestyret ber rådmannen starte prosessen med å utarbeide ein eigarstrategi for selskapet. 043/17: SAULAND KRAFTVERK AS - GENERALFORSAMLING Hjartdal kommune oppmodar Sauland kraftverk til å vedtektsfeste minimum 30 dagars frist for utsending av saksliste og saksdokument til generalforsamling. 2. Hjartdal kommune peikar ut som styremedlem i Sauland kraftverk for 2 år. Audun Dølen stilte spørsmål ved sin habilitet da han er vararepresentant til styret. Audun Dølen blei 13 mot 3 stemmer. Øystein Timland var med heimel i Fvl 6 første ledd bokstav e inhabil da han er styremedlem i selskapet. Mathias Kleppen stilte spørsmål ved sin habilitet da han er falleigar i vassdraget. Mathias Kleppen blei samrøystes erklært habil.

20 Svein Erik Sletta stilte spørsmål ved sin habilitet da han er falleigar i vassdraget. Svein Erik Sletta blei samrøystes erklært habil. 15 av 17 tilstades. Nils Olav Hovde foreslo Olav Tho som styremedlem (pkt. 2) Nils Olav Hovde foreslo nytt pkt. 3: Hjartdal kommune peiker ut Audun Dølen som varerepresentant til styret i Sauland kraftverk for 2 år. Forslaga til Nils Olav Hovde blei samrøystes vedteke. KOM-043/17 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune oppmodar Sauland kraftverk til å vedtektsfeste minimum 30 dagars frist for utsending av saksliste og saksdokument til generalforsamling. 2. Hjartdal kommune peikar ut Olav Tho som styremedlem i Sauland kraftverk for 2 år. 3. Hjartdal kommune peiker ut Audun Dølen som varerepresentant til styret i Sauland kraftverk for 2 år. 044/17: DELEGASJONSSAK Delegasjonssakene blir teke til orientering slik dei ligg føre. KOM-044/17 VEDTAK: Delegasjonssakene blir teke til orientering slik dei ligg føre. 045/17: REFERATSAKER Referatsakene blir teke til orientering slik dei ligg føre. KOM-045/17 VEDTAK: Referatsakene blir teke til orientering slik dei ligg føre.

21

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 09.05.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.30 Saks nr til og frå: 021/17-032/17 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Leiar Nils Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.09.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 21.00 Saksnr til og frå: 050/17-054/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 04.04.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.55 Saksnr til og frå: 016/17-023/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.10.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 15.45 Saksnr til og frå: 104/16-116/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.04.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 20:55 Saksnr til og frå: 032/16-038/16 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/15-037/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 12.45 Saksnr til og frå: 026/16-035/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.30 16.00 Saksnr til og frå: 009/17-013/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 15:45 Saksnr til og frå: 028/12-036/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14.35 16.55 Saksnr til og frå: 055/16-067/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.20 Saksnr til og frå: 042/16-048/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils-Olav Hovde,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 09.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.00 15.20 Saksnr til og frå: 068/15-071/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.06.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 22.00 Saksnr til og frå: 046/17-049/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 25.10.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 16.30 Saksnr til og frå: 055/17-067/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00-12.45 Saksnr til og frå: 068/16-070/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 054/14-068/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.11.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 13.20 Saksnr til og frå: 071/16-074/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Saksnr til og frå: 034/13-044/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 03.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 011/14-018/14 Da både leiar og

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 13:45 Saksnr til og frå: 069/12-074/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 09.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 007/11-011/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møtedato: 13.04.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:30 16:00 Saksnr til og frå: 007/15-011/15 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.03.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.35 15.40 Saksnr til og frå: 016/16-022/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Nils Olav Hovde

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.45 12.00 Saksnr til og frå: 018/12-026/12 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:45 16:15 Saksnr til og frå: 001/14-004/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 12:45 Saksnr til og frå: 013/13-018/13 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid. Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 05.04.2016 Møtestad: Legekontoret Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 009/16-016/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita Særsland,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/13-016/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: varaordførar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 14:45 Saksnr til og frå: 001/16-008/16 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 29.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 16:30 Saksnr til og frå: 021/13-031/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.09.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 23.25 Saksnr til og frå: 091/16-103/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 17.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.40 Saksnr til og frå: 001/17-010/17 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils Olav Hovde,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 001/14-007/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 16.05 Saksnr til og frå: 036/16-042/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.01.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 001/11-006/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2012 Møtestad: Biblioteket Møtetid: Kl. 17.00 19.00 Saksnr til og frå: 044/12-050/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:15 Saksnr til og frå: 001/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 05.05.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 009/14-015/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 14:50 Saksnr til og frå: 076/14-089/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.11.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 117/16-121/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:50 Saksnr til og frå: 017/13-020/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16:00 Saksnr til og frå: 083/14-085/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 01.10.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00-17.30 Saksnr til og frå: 025/13-028/13 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.09.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 22:00 Saksnr til og frå: 028/10-039/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2016 Møtestad: Tuddal oppvekstsenter Møtetid: Kl. 18.00 21.30 Saksnr til og frå: 049/16-055/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 20.10.2015 Møtestad: Tuddalssalen, Kommunehuset. Møtetid: Kl. 18.00 19.15 Saksnr til og frå: 028/15-035/15 Møtet blei styrt av:

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 11.03.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/09-012/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 14:30 Saksnr til og frå: 064/13-070/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 05.05.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 021/14-030/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 15:20 Saksnr til og frå: 001/11-005/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtedato: 28.05.2015 Møtestad: Gaustablikk Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 15:30 Saksnr til og frå: 008/15-010/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14.00 14.55 Saksnr til og frå: 017/16-023/16 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.04.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 21:30 Saksnr til og frå: 031/15-040/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:20 17:00 Saksnr til og frå: 022/10-032/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 019/14-025/14 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl 12:00. 14:00 Saksnr til og frå: 044/10-052/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 19.01.2016 Møtestad: Kontoret til heimetenesta Møtetid: Kl. 18.00 20.30 Saksnr til og frå: 001/16-008/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:25 15:00 Saksnr til og frå: 006/11-010/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:45 12:50 Saksnr til og frå: 017/11-023/11 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av:ordførar Olav Tho Medlemene blei innkalla

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:00 Saksnr til og frå: 036/11-041/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 22.01.2014 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 05.09.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 15.00 Saksnr til og frå: 043/16-054/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 19:50 Saksnr til og frå: 098/11-103/11 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.09.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 19:55 Saksnr til og frå: 051/13-061/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 08.06.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/09-034/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 10.03.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 20:15 Saksnr til og frå: 004/10-011/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.30 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer