Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss"

Transkript

1 Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale Kirsten Aasen (s)

2 Saksnr Innhold PS 15/1 Valg av to til å undertegne protokoll PS 15/2 Visit Moss AS - kommunens oppfølging PS 15/3 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014 Vedlegg u.off, Offl. 23, første ledd PS 15/4 Revisjonsrapport - Avslutning av investeringsprosjekt "Vålerveien boliger" PS 15/5 Revisjonsnotat - Gjennomførte kontroller knyttet til kjøp av konsulenttjenester PS 15/6 Revisjonsnotat - Låneopptak PS 15/7 Revisjonsnotater - Gjennomførte kontroller vedrørende salgsområdet - kommunalavdeling Helse og sosial PS 15/8 Bestilling til revisjonen: Oversikt over styreverv for politikere og administrative ledere i Moss kommune PS 15/9 Inspiria science center AS - Oppfølging av tidligere gjennomført selskapskontroll PS 15/10 Endring i møteplan - vår 2015 PS 15/11 Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 PS 15/12 Referater og meldinger PS 15/13 Eventuelt

3 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/188 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 4326/2015 Klassering: Saksbehandler: Anne-Karin F. Pettersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /1 Valg av to til å undertegne protokoll Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler Kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Til å undertegne og godkjenne protokollen sammen med utvalgets leder, velges.. og Fredrikstad, Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Kontrollutvalget har bestemt at utvalget skal velge to representanter til å undertegne oggodkjenne protokollene sammen med utvalgets leder. Vurdering Ingen

4 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/186 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 3467/2015 Klassering: Saksbehandler: Anne-Karin F. Pettersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /2 Visit Moss AS - eiernes oppfølging Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler Kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: (Saken legges fram uten forslag til vedtak) Fredrikstad, Vedlegg 1. Årsberetning 2013 Visit Moss AS 2. Protokoller fra generalforsamlinger: Oppslag i Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Etter flere oppslag i Moss avis angående den økonomiske situasjonen i Visit Moss AS, og på initiativ fra kontrollutvalget leder, er det avtalt med ordfører at han kommer til møte for å gi kontrollutvalget informasjon om status.

5 Vurdering Protokoller fra tre generalforsamlinger (2012, -13 og -14) gir et inntrykk av hvordan eierne har forholdt seg til økonomiske problemstillinger i selskapet: krav til styret ved lav, og etter hvert negativ aksjekapital. Generalforsamlingen har også bedt om mer informasjon i form av differensierte økonomiske oversikter. Det har ikke vært mulig for oss å framskaffe innkallinger og referat fra styremøter. Avisoppslagene gir et inntrykk av situasjonen per des og jan Saken legges fram uten forslag til vedtak. Vi anbefaler at kontrollutvalget diskuterer eventuell videre oppfølging etter å ha hørt ordførerens redegjørelse.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2014/82 Dokumentnr.: 63 Løpenr.: /2014 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /3 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014 Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014, tas til orientering Fredrikstad, Vedlegg Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i Moss kommune i 2014, datert (Unntatt off. jfr. Offl. 13, jfr. Fvl. 13, første ledd) Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) KU - sak 13/37 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid 2014 KU - sak 13/45 Forvaltningsrevisjonsplan Saksopplysninger Vi viser til kommunelovens 78 pkt. 5 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Vi viser også til forskrift om kontrollutvalg og revisjon kap. 5 om kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon Vurdering Østfold kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de prosjekter som er gjennomført i Leverte prosjekter er i henhold til vedtatt forvaltningsrevisjonsplan for perioden I statusrapporten har revisjonen vist fordelte timer på de ulike prosjektene, slik at kontrollutvalget får en bedre oversikt over hvordan timene er forbrukt.

39 Leveransegraden utgjør for Moss kommune isolert sett 96 %, og er godt over gjennomsnittet for samtlige kommuner sett under ett. Ubenyttede timer (48 timer) avregnes mot regnskapsrevisjon og eventuelt tilbakebetales kommunen. Samlet for alle kommunene har Østfold kommunerevisjon IKS en leveringsgrad på 79 % av totalt budsjetterte timer til forvaltningsrevisjon. Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer. Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport for utført forvaltningsrevisjon for 2014 tas til orientering.

40 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/181 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: 7567/2015 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /4 Revisjonsrapport - Avslutning av investeringsprosjekt "Vålerveien boliger" Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport: Avslutning av investeringsprosjekt «Vålerveien boliger», til orientering 2. Saken oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: 1. Revidert regnskap for investeringsprosjekt «Vålerveien boliger», godkjennes. Fredrikstad, Vedlegg Revisjonsrapport Avslutning av investeringsprosjekt «Vålerveien boliger», datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Reglement for kontrollutvalget i Moss Saksopplysninger I henhold til reglement for kontrollutvalget skal kontrollutvalget avgi innstilling til bystyret om godkjenning for hvert av kommunens avsluttede investeringsprosjekt som har en totalkostnad på over 4 millioner kroner. Østfold kommunerevisjon har revidert investeringsprosjekt «Vålerveien boliger» Samlet bevilging til prosjektet var kr. 10 millioner som skulle dekke kjøp av tomt samt oppføring av 5 enkle småboliger. Etter bystyret vedtak ble det gjennomført et skisseprosjekt hvor det ble konkludert med et kostnadsanslag på 23,7 millioner inkl. kjøp av tomt. MKEiendom stanset prosjektet på vegne av manglende bevilgninger. Senere har bystyret foretatt en rebudsjettering på prosjektet som innebar en reduksjon på kr. 2,5 millioner, slik at vedtatt ramme ble kr. 7,5 millioner.

41 Det avlagte investeringsregnskap vier at det forbruk kr. 6.1 millioner til prosjektet. Summen relaterer seg til kjøp av tomt med omkostninger på kr. 5,6 millioner samt bruk av konsulent tjenester til kr. 0,5 millioner. Revisjonen finner at innkjøpsprosessen er tilfredsstillende håndtert og dokumentert i følge gjeldende regler og at utgifter er regnskapsført og dokumentert tilfredsstillende. Sekretariatet viser til vedlagte revisjonsrapport med vedlegg for ytterligere detaljer. Vurdering Med bakgrunn i revisjonsrapporten anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget tar revisjonsrapport: Avslutning av investeringsprosjekt «Vålerveien boliger», til orientering Saken oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: Revidert regnskap for investeringsprosjekt «Vålerveien boliger», godkjennes.

42 Revisjonsrapport Avslutning av investeringsprosjekt Vålerveien bolige r Moss kommunale eiendomsselskap KF Rolvsøy

43 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING FORMÅL OG AVGRENSNING ORGANISERING OG METODEVALG GJENNOMFØRING VURDERINGER... 5 Vedlegg Saksutredning Byggeregnskap Vålerveien boliger Styresak 047/14

44 1. INNLEDNING Reglement for kontrollutvalget i Moss er vedtatt av bystyret I 4.3 fremkommer at: Kontrollutvalget fremmer sak til bystyret for hvert av kommunens avsluttede investeringsprosjekt som har en totalkostnad på over 4 millioner kroner. I Moss kommune er det Moss kommunale eiendomsselskap KF (MKEiendom) som står ansvarlig for de fleste av Moss kommunes investeringsprosjekter etter vedtak og bevilgning i bystyret. I ansvaret for investeringsprosjektene inngår også ansvar for regnskapsføring og videre rapportering av investeringsregnskapene. MKEiendom har avsluttet investeringsprosjekt for Vålerveien boliger, regnskapsobjekt FORMÅL OG AVGRENSNING Formålet med gjennomgangen er å bekrefte riktigheten av regnskapene. Kontrollen av investeringsprosjektet innefatter kun bekreftelse av regnskapet, og ikke gjennomgang og vurdering av rutinene for gjennomføring av investeringsregnskaper generelt. 3. ORGANISERING OG METODEVALG Kontrollen er gjennomført av revisor Catrine Spro Wernersen i september 2014 og er foretatt i samsvar med metodikk for god kommunal revisjonsskikk. Det er benyttet alminnelig revisjonsmetodikk i arbeidet der kriteriene fremkommer av eget revisjonsprogram for investeringsregnskap. 4. GJENNOMFØRING Vedtak, bevilgning, regnskap og finansiering Vi har mottatt «Saksutredning Byggeregnskap Vålerveien boliger» datert som er godkjent av daglig leder. Dette dokumentet er benyttet som utgangspunkt for revisjonen. Byggeregnskapet ble styrebehandlet , vedtak 047/14. Vedtaket avviker fra daglig leders forslag til vedtak. Styret var uenig i at MKEiendom skal dekke de driftsmessige konsekvenser innenfor egne budsjetter ettersom det er Moss kommune som har bestilt prosjektet, og bør i følge styret ta belastningen når prosjektet blir stoppet. Styrets innstilling til bystyret er som følger: «Driftsmessige konsekvenser av resterende kostnader på investeringsprosjektet dekkes i form av husleie til Moss kommune fra ». Tabellen nedenfor er en sammenstilling over vedtatte bevilgninger, finansiering og regnskap samt administrasjonens forslag til vedtak.

45 Prosjekt Bevilget Beskrivelse Beløp Beløp Vålerveien boliger B-119/2011 Handlingsplan Objekt 6520 B-119/2011 Finansiering: Fullmakt til å oppta serielån over 30 år tilsvarende B-112/13 Rebudsjettering, reduksjon av ramme Endelig vedtatt budsjett Regnskapsførte utgifter Totalt bevilget etter endringer Mindreforbruk Forslag til vedtak: Bruk av lån Overføring fra Moss kommune vedr. konsulenttjenester Opprinnelig bevilgning til prosjektet var på kr 10 mill. Vedtaket innebar kjøp av tomt samt oppføring av 5 enkle småboliger. Det ble ikke gjennomført et forprosjekt eller lignende forut for bevilgningen i I følge MKEiendom, forelå det et enkelt estimat på 5 mill. kr som kun omfattet bygging av 4-5 boliger dvs. ikke kjøp av tomt. Etter vedtaket ble det gjennomført et skisseprosjekt hvor det ble konkludert med et kostnadsanslag på kr inklusiv kjøp av tomt. Prosjektet ble av den grunn stanset av MK Eiendom uten formelt vedtak i Bystyret. I følge MKEiendoms saksutredning av har foretaket ved flere anledninger etterlyst formell stoppordre fra oppdragsgiver (Moss kommune) via notat, møter o.l., men har kun fått muntlig tilbakemelding. I 2013 ble det foretatt en rebudsjettering på prosjektet som innebar en reduksjon på kr 2,5 mill., slik at endelig vedtatt ramme ble kr 7,5 mill. Årsaken til budsjettreduksjonen er i følge MKEiendom at byggingen ikke ble igangsatt. Innkjøpsprosessen Det har ikke vært aktuelt å gjennomføre anbudskonkurranser knyttet til prosjektet. Det ble foretatt avrop på rammeavtale i forhold til arkitekttjenester. Leverandør rangert som nummer 1 ble benyttet. Regnskap Revisjonen har sammenlignet rapporterte regnskapstall (byggeregnskapet i saksutredningen) mot økonomisystemet på objekt 6520, og det er ikke funnet avvik. Regnskapsførte utgifter gjelder i all hovedsak kjøp av tomt. Mindreforbruket som fremkommer i tabellen er ikke reell ettersom prosjektet i utgangspunktet innebar mer enn kun

46 kjøp av tomt. Konsulenttjenester som vedrører skisseprosjektet er bokført i investeringsregnskapet med kr Bilagshåndtering Revisjonen har foretatt stikkprøvekontroll av bokførte bilag for å verifisere at utgifter tilhører prosjektet og at de er dokumentert i henhold til kravene i bokføringsloven. Våre funn viser at håndtering av bilag og dokumentasjon er håndtert tilfredsstillende. Gjennomførte bilagskontroller viste at fakturaene var merket på en slik måte at det var enkelt å henvise de til prosjektet. Renter Investeringsprosjektet er belastet med byggelånsrenter med kr Avslutning Ifølge foretakets rutiner skal regnskapsavslutning av byggeregnskapet foretas innen ni måneder etter at bygget er ferdigstilt. De siste utgiftene på prosjektet ble belastet regnskapet i desember Saksutredningen er datert dvs. ca. 6 måneder senere. 5. VURDERINGER Bystyret har opprinnelig vedtatt prosjektet med en utgiftsramme på kr 10 mill. som omfattet kjøp av tomt samt oppføring av 5 enkle småboliger. Budsjettet er senere redusert til kr 7,5 mill. Revidert kostnadsoverslag etter skisseprosjekt ble anslått til kr På grunn av at prosjektet ville bli mye dyrere enn forutsatt ble det stanset. Det foreligger imidlertid ikke noe formelt vedtak i Bystyret. I MKEiendoms saksutredning av , styresak 047/14, fremkommer det at foretaket har konkludert med at prosjektet aldri vil bli sluttført i den form det ble vedtatt og foretaket har avsluttet prosjektet til tross for at formell «stoppordre» manglet. Revisjonen er av den oppfatning at det tilligger Bystyret å vedta endringer/stansing av investeringsprosjekter. Utgifter til kjøp av tomt isolert sett uten gebyrer o.l. beløper seg til kr Det kan stilles spørsmål om beslutningsgrunnlaget som forelå ved Bystyrets behandling var realistisk. Revisjonen finner at innkjøpsprosessen er tilfredsstillende håndtert og dokumentert i følge gjeldende regler og at utgifter er regnskapsført og dokumentert tilfredsstillende. Rolvsøy, Jolanta Betker (sign.) Seksjonsleder for regnskapsrevisjon Catrine Spro Wernersen (sign.) revisor

47 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/180 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: 2653/2015 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /5 Revisjonsnotat - Gjennomførte kontroller knyttet til kjøp av konsulenttjenester Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget tar revisjonsnotat etter gjennomførte kontroller om kjøp av konsulenttjenester til etterretning. 2. Kontrollutvalget merker seg rådmannens kommentarer til notatet. Selv om rådmannen gir en utfyllende forklaring på revisjonens funn, og flere av forholdene allerede er rettet opp, ber utvalget revisjonen om å foreta en oppfølgingskontroll i løpet av våren Fredrikstad, Vedlegg 1. Revisjonsnotat etter gjennomførte kontroller knyttet til kjøp av konsulenttjenester i Moss kommune, datert Rådmannens merknader til notatet, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Revisjonen har foretatt kontroller vedrørende kjøp av konsulenttjenester som en planlagt revisjonshandling i Kontrollen er begrenset til anskaffelsesprosessen frem til avtale/kontrakt er inngått. Dvs. at det er ikke foretatt kontroll av at fakturaer er i henhold til kontrakt. Følgende ble undersøkt: at det er benyttet korrekt anskaffelsesprosedyrer i følge regelverket for offentlige anskaffelser samt internt regelverk at kontrakt/avtale er inngått av person med budsjettdisponeringsmyndighet på området

48 at det foreligger dokumentasjon som viser at leverandører blir vurdert i forhold til kriteriene og om «beste» leverandør er valgt at det foreligger anskaffelsesprotokoll der dette er pålagt og at det er innhentet gyldige HMS- og skatteattester Revisjonen har også fulgt opp enkelte forhold som ble tatt opp i forbindelse med Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kjøp av konsulenttjenester Moss kommune» av 12. april Revisjonen konkluderer med at lov og forskrift om offentlige anskaffelser samt interne rutiner for innkjøp hovedsakelig er fulgt for utvalgte kjøp av konsulenttjenester. Revisjonen påpeker midlertid er det uheldig at det er foretatt direkte kjøp for mer enn 5 mill. kr i perioden Forklaringen på dette direkte kjøpet skyldes at ingen av leverandørene som omfattes av rammeavtalen kunne levere disse tjenestene, og kommunen så seg derfor nødt til å foreta direkte kjøp fra leverandører utenfor rammeavtalen. Det er nå inngått ny avtale for vikartjenester. Det er også avdekket manglende protokollføring for enkelte anskaffelser. For disse anskaffelsene mangler også innhenting av HMS- og skatteattester. Revisjonen viser også til at det er innkjøpsleder, i følge interne rutiner, som skal kvalitetssikre alle kjøp av konsulenttjenester. Revisjonens gjennomgang viser at innkjøpsleder ikke er involvert i alle anskaffelsene. Revisjonen merker seg videre at det fremdeles ikke foreligger et helhetlig kvalitetssystem på området og at det ikke finnes økonomihåndbok eller lignende. I notatet gir revisjonen følgende anbefalinger til forbedringer: det bør innføres et kvalitetssystem på anskaffelsesområdet, f.eks. i form av sjekklister det bør utarbeides økonomihåndbok eller tilsvarende anskaffelsesprotokollene fra Mercell bør også gi opplysning om valg av leverandør, kontraktssum samt at de dateres og signeres innkjøpsleder bør sende ut en påminnelse om at alle kjøp av konsulenttjenester skal kvalitetssikres av ham Revisjonen har oversendt notatet til kommunens administrasjon ved rådmann, økonomisjef og innkjøpssjef. Rådmannens merknader gir utdypende opplysninger knyttet til revisjonens funn Vurdering Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonsnotat, etter gjennomførte kontroller om kjøp av konsulenttjenester til etterretning. Selv om rådmannen gir en utfyllende forklaring på revisjonens funn, og flere av forholdene allerede er rettet opp, mener sekretariatet at kontrollutvalget bør be revisjonen om å foreta en oppfølgingskontroll i løpet av våren 2015.

49 Notat etter gjennomførte kontroller knyttet til kjøp av konsulenttjenester i Moss kommune Innledning Revisjonen har foretatt kontroller vedrørende kjøp av konsulenttjenester som en planlagt revisjonshandling i Utførte revisjonshandlinger Kontrollen er begrenset til anskaffelsesprosessen frem til avtale/kontrakt er inngått. Dvs. at det er ikke foretatt kontroll av at fakturaer er i henhold til kontrakt. Følgende ble undersøkt: at det er benyttet korrekt anskaffelsesprosedyre i følge regelverket for offentlige anskaffelser samt internt regelverk at kontrakt/avtale er inngått av person med budsjettdisponeringsmyndighet på området at det foreligger dokumentasjon som viser at leverandører blir vurdert i forhold til kriteriene og om «beste» leverandør er valgt at det foreligger anskaffelsesprotokoll der dette er pålagt og at det er innhentet gyldige HMS- og skatteattester Revisjonen har også fulgt opp enkelte forhold som ble tatt opp i forbindelse med Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kjøp av konsulenttjenester Moss kommune» av 12. april Resultat av utført revisjon Revisjonen tok utgangspunkt i regnskapsførte utgifter pr. 6. november 2014 på arter for kjøp av konsulenttjenester i Det ble foretatt stikkprøver knyttet til leverandører med størst omsetning samt fakturabeløp på over kr Totalt ble 19 leverandører valgt ut. Vår kontroll viser at det, i enkelte tilfeller, er foretatt direkte anskaffelser for store innkjøp. Det gjelder kjøp fra Ambio Helse AS, Konstali Helsenor AS og Synspedagogene AS. De 2 førstnevnte gjelder vikartjenester innenfor helse. Disse var med i konkurransen om rammeavtale for slike tjenester, men ble ikke valgt. Revisjonen har fått opplyst at ingen av leverandørene som omfattes av rammeavtalen kunne levere disse tjenestene, og kommunen så seg derfor nødt til å foreta direkte kjøp fra leverandører utenfor rammeavtalen. Det er nå inngått ny avtale for vikartjenester. Hittil i 2014 (pr. 6. november) viser regnskapet at det har vært utbetalinger til Ambio Helse AS på kr ,80 eksl. mva. og kr ,51 eksl. mva. til Konstali Helsenor AS. Utbetalinger til Synspedagogene AS utgjør i samme periode kr eksl. mva. I interne rutiner fremkommer at det for alle kjøp over kr skal innhentes tilbud fra to leverandører og minst 3 når anskaffelsen overstiger kr Vår kontroll viser at kjøp av konsulenttjenester fra Insam AS vedr. sentrumsutvikling, er foretatt som direkte anskaffelse uten at andre leverandører er forespurt. Anskaffelsen ble anslått til om lag kr Det 1

50 foreligger anskaffelsesprotokoll, og i denne er det gitt en begrunnelse for valg av leverandør. Det er også foretatt direkte anskaffelse fra PricewaterhouseCoopers AS (pwc) vedrørende et effektivitetsprosjekt. Det foreligger ikke anskaffelsesprotokoll og mottatt engasjementsbrev angir ingen ramme utover en fastsatt timepris. Tall fra regnskapet, tyder på at anskaffelsen beløper seg til rundt kr I engasjementsbrevet står det at oppdraget er å anse som en videreføring av et tidligere oppdrag i november Ingeniør/takstmann Jan Gunther er benyttet til en rekke takseringsoppdrag. Det foreligger ingen avtale/kontrakt eller annen skriftlig dokumentasjon med firmaet. Hittil i år (pr. 6. november) er det utgiftsført kr eksl. mva. på leverandøren. Kommunen benytter nå Mercell som verktøy i anskaffelsesprosessen og skjemaer for bl.a. konkurransegrunnlag og anskaffelsesprotokoll kommer fra dette systemet. Anskaffelsesprotokollene angir ikke hvem som har vunnet konkurransen og kontraktssum. De protokollene som revisor har mottatt er heller ikke datert/signert. I følge innkjøpsrutinene skal alle anskaffelser vedr. kjøp av konsulenttjenester, kvalitetssikres av innkjøpsleder. Av utvalget på 19 anskaffelser, har innkjøpsleder ikke vært involvert i 7 av disse. Dette gjelder i hovedsak de mindre anskaffelsene samt der det er foretatt direkte kjøp. Der det er gjennomført konkurranse foreligger det stort sett nødvendig dokumentasjon og kontrakter/avtaler er signert av personer med slik myndighet. Imidlertid har ikke revisor mottatt dokumentasjon for gjennomført tilbudsevaluering vedr. «Rammeavtale om konsulenttjenester vedr. bolig, by og stedsutvikling i Mosseregionen» (utvalgt leverandør Rambøll Norge AS) og avtale om skjenkekontroll hvor valgt leverandør var Securitas. Av utvalget på 19 leverandører har revisjonen mottatt anskaffelsesprotokoll for 13 anskaffelser. Dokumentasjon vedr. «Rammeavtale for medikamenter» (Apotek1) foreligger ikke i Moss kommunes saksarkiv. Revisjonen har fått opplyst at det var Hobøl kommune som var ansvarlig for inngåelse av rammeavtalen. Det er ikke utarbeidet anskaffelsesprotokoll der det er foretatt direkte kjøp. Dette gjelder de resterende 5 leverandørene. I følge forvaltningsrevisjonsrapporten, har administrasjonen opplyst at et helhetlig kvalitetssystem som skal ivareta etterlevelse av rammeavtaler og regelverket generelt var underveis. Revisjonen har videre anbefalt kommunen å oppdatere økonomihåndboka. Revisor har fått opplyst av innkjøpsansvarlig at det ikke foreligger et helhetlig kvalitetssystem for anskaffelser. Det foreligger heller ingen økonomihåndbok, økonomiinstruks eller tilsvarende. Vurdering/konklusjon Gjennomført revisjon viser at lov og forskrift om offentlige anskaffelser samt interne rutiner for innkjøp hovedsakelig er fulgt for utvalgte kjøp av konsulenttjenester. Imidlertid er det uheldig at det er foretatt direkte kjøp for mer enn 5 mill. kr i perioden Det er også avdekket manglende protokollføring for enkelte anskaffelser. For disse anskaffelsene mangler også innhenting av HMS- og skatteattester. Anskaffelsesprotokollene fra Mercell inneholder ikke opplysning om hvem som har vunnet konkurransen eller kontraktssum. De er heller ikke datert og signert. I følge Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) 3-3 (2) skal protokollen beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. I vedlegg 3 (anskaffelser mellom og ) fremkommer det i punkt 1.8 «Kort begrunnelse for valg av leverandør og kontraktsverdi» og i punkt 1.10 «Dato og protokollførers signatur». Tilsvarende finnes i punkt 1.12 og 1.15 i vedlegg 4 (anskaffelser over kr ). Det mangler dokumentasjon knyttet til tilbudsevaluering for 2 konkurranser. Slik dokumentasjon bør arkiveres på saken. 2

51 Som nevnt skal innkjøpsleder, i følge interne rutiner, kvalitetssikre alle kjøp av konsulenttjenester. Revisjonens gjennomgang viser at innkjøpsleder ikke er involvert i alle anskaffelsene. Revisjonen merker seg at det fremdeles ikke foreligger et helhetlig kvalitetssystem på området og at det ikke finnes økonomihåndbok eller lignende. Anbefalinger det bør innføres et kvalitetssystem på anskaffelsesområdet, f.eks. i form av sjekklister det bør utarbeides økonomihåndbok eller tilsvarende anskaffelsesprotokollene fra Mercell bør også gi opplysning om valg av leverandør, kontraktssum samt at de dateres og signeres innkjøpsleder bør sende ut en påminnelse om at alle kjøp av konsulenttjenester skal kvalitetssikres av ham Administrasjonens kommentar: Vi vil tilstrebe å gjøre rutinene våre enda bedre og takker for anbefalingene fra dere. Vi skal ta de med oss videre. Rolvsøy, Jolanta Betker(sign.) Seksjonsleder for regnskapsrevisjon Catrine Spro Wernersen (sign.) revisor 3

52

53

54

55 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/181 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 1800/2015 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /6 Revisjonsnotat: Låneopptak Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget tar revisjonens notat om låneopptak, til orientering 2. Notat oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: Bystyret tar revisjonsnotat om låneopptak, til orientering Fredrikstad, Vedlegg Østfold kommunerevisjon, Notat Låneopptak, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Som en del av den planlagte revisjonen i 2014 har revisjonen kontrollert forhold rundt årets (2014) låneopptak i Moss kommunale eiendomsselskap KF (MKEiendom). Følgende handlinger er utført: innhenting og gjennomgang av aktuelle rutiner samtale med økonomiansvarlig for gjennomgang av praksis gjennomgang av dokumentasjon vedrørende årets låneopptak I handlingsplanen fremkommer det at årets låneopptak er kr For MKEiendom KF utgjør låneopptaket kr basert på de investeringene som det er redegjort for i handlingsplanen og gjennom bystyrets behandling. Revisjonen opplyser videre at før låneopptakene i 2014 hadde MKEiendom KF kr i ubrukte lånemidler (per ). I følge MKEiendom KF ble ubrukte lånemidler vurdert før årets låneopptak, men på bakgrunn av usikkerhet knyttet til investeringsbudsjettet på søknadstidspunktet ble

56 det tatt opp lånemidler som dekket det opprinnelige budsjettet. Låneopptaket ble vurdert i høstens sak om rebudsjettering og styret vedtok da som forslag til bystyret at det foretas en ekstraordinær nedbetaling av lån på 23,1 millioner kroner. Nedbetalingen er i tråd med revisjonens tolkning av regelverket om at ubrukte lånemidler bør redusere fremtidige låneopptak. Revisjonen redegjør i notatet at for at styret i MKEiendom KF har vedtatt prosjektene Trollskogen barnehage og Alby med låneopptak. Disse er ikke inntatt i handlingsplanen og således ikke vedtatt av bystyret. Til sammen utgjør låneopptak på disse to prosjektene kr Det er ikke i tråd med gjeldene bestemmelser at styret i MKEiendom KF har myndighet til å oppta lån til investeringer. MKEiendom KF er å anse som en del av kommunen og er således underlagt bystyrets budsjettmyndighet. MKEiendom KF opplyser til sekretariatet at for året 2015 har bystyret vedtatt en diversepost for MKE for småinvesteringer (låneopptak) på kr , slik at ikke styret kommer i en tilsvarende situasjon. Vurdering Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens notat om låneopptak til orientering. Saken foreslås oversendt bystyret med følgende forslag til vedtak: Bystyret tar revisjonens notat om låneopptak til orientering

57 Unntatt off., jf. Offl. 13, jf. Fvl. 13, 1. ledd NOTAT Låneopptak Bakgrunn for notatet Som en del av den planlagte revisjonen i 2014 har revisjonen kontrollert forhold rundt årets låneopptak i Moss kommunenale eiendomselskap KF (MKEiendom). Utførte revisjonshandlinger Revisjonen har foretatt en gjennomgang av MKEiendoms håndtering av låneopptak. Følgende handlinger er utført: innhenting og gjennomgang av aktuelle rutiner samtale med økonomiansvarlig for gjennomgang av praksis gjennomgang av dokumentasjon vedrørende årets låneopptak Resultat av utført revisjon Årets låneopptak beløper seg til kr og er tatt opp i Kommunalbanken. Dokumentasjonen viser at det også er innhentet tilbud fra KLP. I Handlingsplanen fremkommer det at andelen av årets låneopptak i MKEiendom utgjør kr basert på de investeringene som det er redegjort for i handlingsplanen. Som grunnlag for søknad om låneopptak foreligger en oversikt som viser de enkelte investeringsprosjektene. Beløpene er eksl. mva. Det henvises også til de aktuelle vedtakene. I tillegg til vedtak i Handlingsplanen for er det et bystyrevedtak i 2014 som medførte flere tillegg i forhold til handlingsplanen. Det føres også opp fire prosjekter hvor investering og finansiering er vedtatt av MKEs styre. Imidlertid ser revisjonen at to av disse (objektene 6525 og 6557) er medtatt i handlingsplanen og således også vedtatt av bystyret. Prosjektene som MKE selv har vedtatt er objekt 6524 Trollskogen barnehage og objekt 6532 Alby. Til sammen utgjør låneopptak på disse kr MKEiendom har opplyst at de har vært av den oppfatning at igangsetting av slike mindre prosjekter har ligget innenfor deres fullmakt, jf. vedtektenes 3. I vedtektens 3 første ledd fremkommer følgende: «Kjøp og salg innenfor foretakets formål som overstiger kr 10 mill. skal forelegges bystyret før kjøp-/salgsprosessen starter. Før årets låneopptak hadde MKEiendom kr ,22 i ubrukte lånemidler. I følge MKEiendom ble ubrukte lånemidler vurdert før årets låneopptak, men på bakgrunn av usikkerhet knyttet til investeringsbudsjettet på søknadstidspunktet ble det tatt opp lånemidler som dekket det opprinnelige budsjettet. Låneopptaket ble vurdert i høstens sak om rebudsjettering og styret vedtok da som forslag til bystyret at det foretas en ekstraordinær nedbetaling av lån på 23,1 millioner kroner.

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 03.02.2015, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:10 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 15/1-15/2 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 22.04.2015, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 17.35 Møtested: Kirkegata 14, 2. etg, møterom "Kirkegata 14 b" Fra til saksnr.: 15/14-15/26 Frammøteliste Medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge

Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge Møtedato: 22.04.2015, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:45 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 15/9-15/17 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 10.12.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 Møtested: rådhuset, møterom formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/34-14/46 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 19.11.2013, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 19:30 Møtested: MDA Kf - Solgaard Skog 15/17, møterom: Hos Moss Drift Og Anlegg Kf Fra til saksnr.: 13/40 13/50

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 18.11.2014, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 17:50 Møtested: Per Gynt helsehus, møterom 1. etg Fra til saksnr.: 14/41 14/50 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 20.05.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Kykkelsrud Tidspunkt: 31.08.2015 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, tlf. 90855384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 22.01.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:30 Møtested: Gamle rådhus, møterom 1, 1.etg. Fra til saksnr.: 14/1-14/10 Frammøte: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler

Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler Møtedato: 09.05.2012, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:00 Møtested: Rådhuset, møterom Stuevika Fra til saksnr.: 12/8-12/16 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Båstad Tidspunkt: 01.06.2015 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 13. september 2012 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2012/19033-19 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Dan Kåre Nilsen, leder Bjørnar Pettersen, medlem Per-Tore Schjelderup, varamedlem

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00 MØTEINNKALLING har møte i Rådmannskontorets møterom 18.01.2011 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommuneloven 77 nr 8. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på servicetorget,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 2 Tidspunkt: 28.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 08.12.2015, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 15/68-15/78 Frammøteliste Medlemmer Møtt

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møtested: Rådhuset (gamle), møterom 1, 1. etg. Tidspunkt: 06.11.2013 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin F Pettersen på telefon 414 71 166 eller på

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 26.11.14 kl. 16.00 18.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Jon Harald Rømteland, fungerende leder Edita Schultz, medlem Henny

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 26.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 10.06.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 27.01.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 13.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 13. august 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 23.03.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 18.02.2016 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 414 71 166 e-post:

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 2 Tidspunkt: 13.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 12.05.2015, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 18:00 Møtested: Alby gård, Bjørn Bjørnstadvei 1, 1519 Jeløy, møterom Punkt Ø- Galleri F15 Fra til saksnr.: 15/27-15/32

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: 15.09.2015, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:50 Møtested: Rådhuset, møterom Roald Dahl Fra til saksnr.: 15/23-15/33 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29 20.03.2007 kl. 18.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr6/07 07/637 KOMMUNENS KVALITETSSYSTEM

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Rådmanns kontor Tidspunkt: 12.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg Møtested: Borg Havn IKS, Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad, møterom Tidspunkt: 19.06.2014 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 22. september 2014 TID: Kl 12.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/14 Møtedato: 04.09.2014 Tid: kl 12.00 kl 14.15 Møtested: Møterom «Innsikten», Molde rådhus Sak nr: 24/14 30/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 09.09.2014, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 18:45 Møtested: Rådhuset, møterom 3 Fra til saksnr.: 14/32 14/40 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer Kirsten

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset, Sarpsborg, Møterom 3 - Kongsten Tidspunkt: 04.09.2013 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon 979 80

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Møtebok Sted: Aurskog-Høland Rådhus, møterom Krepsen. Tid: Onsdag 2.9.2015, kl. 18:00 20:15. Tilstede Jan Rune Fjeld (nestleder) medlemmer Anne Lise Torvund Tilstede Rikard Pettersen varamedlemmer Unni

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 42/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 4. mars 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 92

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 05.06.2014, (utsatt fra 21.5) Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:15 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/17-14/23 Frammøte:

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

oppdragsansvarlige revisorene. egenvurdering for Våler kommune for 2015 til orientering.

oppdragsansvarlige revisorene. egenvurdering for Våler kommune for 2015 til orientering. 29.1.15 1/15 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 2/15 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 3/15 Interimsrapport

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8. september 2015 Fra sak: Til sak: 23/2015 28/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 22.04.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 22.04.2008 kl. 19.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 22.04.2008 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr12/08 08/900 KOMMUNENS SAKSBEHANDLINGSTIDER Utv.sak

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 11.08.2011, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 18:50 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 11/25-11/29 Frammøteliste Medlemmer Møtt

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 211 Tidspunkt: 28.08.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 25/13

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: 22.11.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 20.05 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 11/45 11/49 Frammøteliste: Medlemmer

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 18.02.15 kl. 16.00 18.15 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Svein Olsen, nestleder/fungerende leder Jon Harald Rømteland, medlem

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor Anne-Ragni K.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Anne-Grethe Henriksen

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Skoleveien 3. 14.03.2012 kl. 1830

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Skoleveien 3. 14.03.2012 kl. 1830 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Skoleveien 3 14.03.2012 kl. 1830 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer