Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss"

Transkript

1 Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale Kirsten Aasen (s)

2 Saksnr Innhold PS 15/1 Valg av to til å undertegne protokoll PS 15/2 Visit Moss AS - kommunens oppfølging PS 15/3 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014 Vedlegg u.off, Offl. 23, første ledd PS 15/4 Revisjonsrapport - Avslutning av investeringsprosjekt "Vålerveien boliger" PS 15/5 Revisjonsnotat - Gjennomførte kontroller knyttet til kjøp av konsulenttjenester PS 15/6 Revisjonsnotat - Låneopptak PS 15/7 Revisjonsnotater - Gjennomførte kontroller vedrørende salgsområdet - kommunalavdeling Helse og sosial PS 15/8 Bestilling til revisjonen: Oversikt over styreverv for politikere og administrative ledere i Moss kommune PS 15/9 Inspiria science center AS - Oppfølging av tidligere gjennomført selskapskontroll PS 15/10 Endring i møteplan - vår 2015 PS 15/11 Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 PS 15/12 Referater og meldinger PS 15/13 Eventuelt

3 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/188 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 4326/2015 Klassering: Saksbehandler: Anne-Karin F. Pettersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /1 Valg av to til å undertegne protokoll Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler Kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Til å undertegne og godkjenne protokollen sammen med utvalgets leder, velges.. og Fredrikstad, Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Kontrollutvalget har bestemt at utvalget skal velge to representanter til å undertegne oggodkjenne protokollene sammen med utvalgets leder. Vurdering Ingen

4 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/186 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 3467/2015 Klassering: Saksbehandler: Anne-Karin F. Pettersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /2 Visit Moss AS - eiernes oppfølging Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler Kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: (Saken legges fram uten forslag til vedtak) Fredrikstad, Vedlegg 1. Årsberetning 2013 Visit Moss AS 2. Protokoller fra generalforsamlinger: Oppslag i Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Etter flere oppslag i Moss avis angående den økonomiske situasjonen i Visit Moss AS, og på initiativ fra kontrollutvalget leder, er det avtalt med ordfører at han kommer til møte for å gi kontrollutvalget informasjon om status.

5 Vurdering Protokoller fra tre generalforsamlinger (2012, -13 og -14) gir et inntrykk av hvordan eierne har forholdt seg til økonomiske problemstillinger i selskapet: krav til styret ved lav, og etter hvert negativ aksjekapital. Generalforsamlingen har også bedt om mer informasjon i form av differensierte økonomiske oversikter. Det har ikke vært mulig for oss å framskaffe innkallinger og referat fra styremøter. Avisoppslagene gir et inntrykk av situasjonen per des og jan Saken legges fram uten forslag til vedtak. Vi anbefaler at kontrollutvalget diskuterer eventuell videre oppfølging etter å ha hørt ordførerens redegjørelse.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2014/82 Dokumentnr.: 63 Løpenr.: /2014 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /3 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014 Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014, tas til orientering Fredrikstad, Vedlegg Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i Moss kommune i 2014, datert (Unntatt off. jfr. Offl. 13, jfr. Fvl. 13, første ledd) Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) KU - sak 13/37 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid 2014 KU - sak 13/45 Forvaltningsrevisjonsplan Saksopplysninger Vi viser til kommunelovens 78 pkt. 5 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Vi viser også til forskrift om kontrollutvalg og revisjon kap. 5 om kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon Vurdering Østfold kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de prosjekter som er gjennomført i Leverte prosjekter er i henhold til vedtatt forvaltningsrevisjonsplan for perioden I statusrapporten har revisjonen vist fordelte timer på de ulike prosjektene, slik at kontrollutvalget får en bedre oversikt over hvordan timene er forbrukt.

39 Leveransegraden utgjør for Moss kommune isolert sett 96 %, og er godt over gjennomsnittet for samtlige kommuner sett under ett. Ubenyttede timer (48 timer) avregnes mot regnskapsrevisjon og eventuelt tilbakebetales kommunen. Samlet for alle kommunene har Østfold kommunerevisjon IKS en leveringsgrad på 79 % av totalt budsjetterte timer til forvaltningsrevisjon. Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer. Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport for utført forvaltningsrevisjon for 2014 tas til orientering.

40 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/181 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: 7567/2015 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /4 Revisjonsrapport - Avslutning av investeringsprosjekt "Vålerveien boliger" Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport: Avslutning av investeringsprosjekt «Vålerveien boliger», til orientering 2. Saken oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: 1. Revidert regnskap for investeringsprosjekt «Vålerveien boliger», godkjennes. Fredrikstad, Vedlegg Revisjonsrapport Avslutning av investeringsprosjekt «Vålerveien boliger», datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Reglement for kontrollutvalget i Moss Saksopplysninger I henhold til reglement for kontrollutvalget skal kontrollutvalget avgi innstilling til bystyret om godkjenning for hvert av kommunens avsluttede investeringsprosjekt som har en totalkostnad på over 4 millioner kroner. Østfold kommunerevisjon har revidert investeringsprosjekt «Vålerveien boliger» Samlet bevilging til prosjektet var kr. 10 millioner som skulle dekke kjøp av tomt samt oppføring av 5 enkle småboliger. Etter bystyret vedtak ble det gjennomført et skisseprosjekt hvor det ble konkludert med et kostnadsanslag på 23,7 millioner inkl. kjøp av tomt. MKEiendom stanset prosjektet på vegne av manglende bevilgninger. Senere har bystyret foretatt en rebudsjettering på prosjektet som innebar en reduksjon på kr. 2,5 millioner, slik at vedtatt ramme ble kr. 7,5 millioner.

41 Det avlagte investeringsregnskap vier at det forbruk kr. 6.1 millioner til prosjektet. Summen relaterer seg til kjøp av tomt med omkostninger på kr. 5,6 millioner samt bruk av konsulent tjenester til kr. 0,5 millioner. Revisjonen finner at innkjøpsprosessen er tilfredsstillende håndtert og dokumentert i følge gjeldende regler og at utgifter er regnskapsført og dokumentert tilfredsstillende. Sekretariatet viser til vedlagte revisjonsrapport med vedlegg for ytterligere detaljer. Vurdering Med bakgrunn i revisjonsrapporten anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget tar revisjonsrapport: Avslutning av investeringsprosjekt «Vålerveien boliger», til orientering Saken oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: Revidert regnskap for investeringsprosjekt «Vålerveien boliger», godkjennes.

42 Revisjonsrapport Avslutning av investeringsprosjekt Vålerveien bolige r Moss kommunale eiendomsselskap KF Rolvsøy

43 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING FORMÅL OG AVGRENSNING ORGANISERING OG METODEVALG GJENNOMFØRING VURDERINGER... 5 Vedlegg Saksutredning Byggeregnskap Vålerveien boliger Styresak 047/14

44 1. INNLEDNING Reglement for kontrollutvalget i Moss er vedtatt av bystyret I 4.3 fremkommer at: Kontrollutvalget fremmer sak til bystyret for hvert av kommunens avsluttede investeringsprosjekt som har en totalkostnad på over 4 millioner kroner. I Moss kommune er det Moss kommunale eiendomsselskap KF (MKEiendom) som står ansvarlig for de fleste av Moss kommunes investeringsprosjekter etter vedtak og bevilgning i bystyret. I ansvaret for investeringsprosjektene inngår også ansvar for regnskapsføring og videre rapportering av investeringsregnskapene. MKEiendom har avsluttet investeringsprosjekt for Vålerveien boliger, regnskapsobjekt FORMÅL OG AVGRENSNING Formålet med gjennomgangen er å bekrefte riktigheten av regnskapene. Kontrollen av investeringsprosjektet innefatter kun bekreftelse av regnskapet, og ikke gjennomgang og vurdering av rutinene for gjennomføring av investeringsregnskaper generelt. 3. ORGANISERING OG METODEVALG Kontrollen er gjennomført av revisor Catrine Spro Wernersen i september 2014 og er foretatt i samsvar med metodikk for god kommunal revisjonsskikk. Det er benyttet alminnelig revisjonsmetodikk i arbeidet der kriteriene fremkommer av eget revisjonsprogram for investeringsregnskap. 4. GJENNOMFØRING Vedtak, bevilgning, regnskap og finansiering Vi har mottatt «Saksutredning Byggeregnskap Vålerveien boliger» datert som er godkjent av daglig leder. Dette dokumentet er benyttet som utgangspunkt for revisjonen. Byggeregnskapet ble styrebehandlet , vedtak 047/14. Vedtaket avviker fra daglig leders forslag til vedtak. Styret var uenig i at MKEiendom skal dekke de driftsmessige konsekvenser innenfor egne budsjetter ettersom det er Moss kommune som har bestilt prosjektet, og bør i følge styret ta belastningen når prosjektet blir stoppet. Styrets innstilling til bystyret er som følger: «Driftsmessige konsekvenser av resterende kostnader på investeringsprosjektet dekkes i form av husleie til Moss kommune fra ». Tabellen nedenfor er en sammenstilling over vedtatte bevilgninger, finansiering og regnskap samt administrasjonens forslag til vedtak.

45 Prosjekt Bevilget Beskrivelse Beløp Beløp Vålerveien boliger B-119/2011 Handlingsplan Objekt 6520 B-119/2011 Finansiering: Fullmakt til å oppta serielån over 30 år tilsvarende B-112/13 Rebudsjettering, reduksjon av ramme Endelig vedtatt budsjett Regnskapsførte utgifter Totalt bevilget etter endringer Mindreforbruk Forslag til vedtak: Bruk av lån Overføring fra Moss kommune vedr. konsulenttjenester Opprinnelig bevilgning til prosjektet var på kr 10 mill. Vedtaket innebar kjøp av tomt samt oppføring av 5 enkle småboliger. Det ble ikke gjennomført et forprosjekt eller lignende forut for bevilgningen i I følge MKEiendom, forelå det et enkelt estimat på 5 mill. kr som kun omfattet bygging av 4-5 boliger dvs. ikke kjøp av tomt. Etter vedtaket ble det gjennomført et skisseprosjekt hvor det ble konkludert med et kostnadsanslag på kr inklusiv kjøp av tomt. Prosjektet ble av den grunn stanset av MK Eiendom uten formelt vedtak i Bystyret. I følge MKEiendoms saksutredning av har foretaket ved flere anledninger etterlyst formell stoppordre fra oppdragsgiver (Moss kommune) via notat, møter o.l., men har kun fått muntlig tilbakemelding. I 2013 ble det foretatt en rebudsjettering på prosjektet som innebar en reduksjon på kr 2,5 mill., slik at endelig vedtatt ramme ble kr 7,5 mill. Årsaken til budsjettreduksjonen er i følge MKEiendom at byggingen ikke ble igangsatt. Innkjøpsprosessen Det har ikke vært aktuelt å gjennomføre anbudskonkurranser knyttet til prosjektet. Det ble foretatt avrop på rammeavtale i forhold til arkitekttjenester. Leverandør rangert som nummer 1 ble benyttet. Regnskap Revisjonen har sammenlignet rapporterte regnskapstall (byggeregnskapet i saksutredningen) mot økonomisystemet på objekt 6520, og det er ikke funnet avvik. Regnskapsførte utgifter gjelder i all hovedsak kjøp av tomt. Mindreforbruket som fremkommer i tabellen er ikke reell ettersom prosjektet i utgangspunktet innebar mer enn kun

46 kjøp av tomt. Konsulenttjenester som vedrører skisseprosjektet er bokført i investeringsregnskapet med kr Bilagshåndtering Revisjonen har foretatt stikkprøvekontroll av bokførte bilag for å verifisere at utgifter tilhører prosjektet og at de er dokumentert i henhold til kravene i bokføringsloven. Våre funn viser at håndtering av bilag og dokumentasjon er håndtert tilfredsstillende. Gjennomførte bilagskontroller viste at fakturaene var merket på en slik måte at det var enkelt å henvise de til prosjektet. Renter Investeringsprosjektet er belastet med byggelånsrenter med kr Avslutning Ifølge foretakets rutiner skal regnskapsavslutning av byggeregnskapet foretas innen ni måneder etter at bygget er ferdigstilt. De siste utgiftene på prosjektet ble belastet regnskapet i desember Saksutredningen er datert dvs. ca. 6 måneder senere. 5. VURDERINGER Bystyret har opprinnelig vedtatt prosjektet med en utgiftsramme på kr 10 mill. som omfattet kjøp av tomt samt oppføring av 5 enkle småboliger. Budsjettet er senere redusert til kr 7,5 mill. Revidert kostnadsoverslag etter skisseprosjekt ble anslått til kr På grunn av at prosjektet ville bli mye dyrere enn forutsatt ble det stanset. Det foreligger imidlertid ikke noe formelt vedtak i Bystyret. I MKEiendoms saksutredning av , styresak 047/14, fremkommer det at foretaket har konkludert med at prosjektet aldri vil bli sluttført i den form det ble vedtatt og foretaket har avsluttet prosjektet til tross for at formell «stoppordre» manglet. Revisjonen er av den oppfatning at det tilligger Bystyret å vedta endringer/stansing av investeringsprosjekter. Utgifter til kjøp av tomt isolert sett uten gebyrer o.l. beløper seg til kr Det kan stilles spørsmål om beslutningsgrunnlaget som forelå ved Bystyrets behandling var realistisk. Revisjonen finner at innkjøpsprosessen er tilfredsstillende håndtert og dokumentert i følge gjeldende regler og at utgifter er regnskapsført og dokumentert tilfredsstillende. Rolvsøy, Jolanta Betker (sign.) Seksjonsleder for regnskapsrevisjon Catrine Spro Wernersen (sign.) revisor

47 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/180 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: 2653/2015 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /5 Revisjonsnotat - Gjennomførte kontroller knyttet til kjøp av konsulenttjenester Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget tar revisjonsnotat etter gjennomførte kontroller om kjøp av konsulenttjenester til etterretning. 2. Kontrollutvalget merker seg rådmannens kommentarer til notatet. Selv om rådmannen gir en utfyllende forklaring på revisjonens funn, og flere av forholdene allerede er rettet opp, ber utvalget revisjonen om å foreta en oppfølgingskontroll i løpet av våren Fredrikstad, Vedlegg 1. Revisjonsnotat etter gjennomførte kontroller knyttet til kjøp av konsulenttjenester i Moss kommune, datert Rådmannens merknader til notatet, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Revisjonen har foretatt kontroller vedrørende kjøp av konsulenttjenester som en planlagt revisjonshandling i Kontrollen er begrenset til anskaffelsesprosessen frem til avtale/kontrakt er inngått. Dvs. at det er ikke foretatt kontroll av at fakturaer er i henhold til kontrakt. Følgende ble undersøkt: at det er benyttet korrekt anskaffelsesprosedyrer i følge regelverket for offentlige anskaffelser samt internt regelverk at kontrakt/avtale er inngått av person med budsjettdisponeringsmyndighet på området

48 at det foreligger dokumentasjon som viser at leverandører blir vurdert i forhold til kriteriene og om «beste» leverandør er valgt at det foreligger anskaffelsesprotokoll der dette er pålagt og at det er innhentet gyldige HMS- og skatteattester Revisjonen har også fulgt opp enkelte forhold som ble tatt opp i forbindelse med Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kjøp av konsulenttjenester Moss kommune» av 12. april Revisjonen konkluderer med at lov og forskrift om offentlige anskaffelser samt interne rutiner for innkjøp hovedsakelig er fulgt for utvalgte kjøp av konsulenttjenester. Revisjonen påpeker midlertid er det uheldig at det er foretatt direkte kjøp for mer enn 5 mill. kr i perioden Forklaringen på dette direkte kjøpet skyldes at ingen av leverandørene som omfattes av rammeavtalen kunne levere disse tjenestene, og kommunen så seg derfor nødt til å foreta direkte kjøp fra leverandører utenfor rammeavtalen. Det er nå inngått ny avtale for vikartjenester. Det er også avdekket manglende protokollføring for enkelte anskaffelser. For disse anskaffelsene mangler også innhenting av HMS- og skatteattester. Revisjonen viser også til at det er innkjøpsleder, i følge interne rutiner, som skal kvalitetssikre alle kjøp av konsulenttjenester. Revisjonens gjennomgang viser at innkjøpsleder ikke er involvert i alle anskaffelsene. Revisjonen merker seg videre at det fremdeles ikke foreligger et helhetlig kvalitetssystem på området og at det ikke finnes økonomihåndbok eller lignende. I notatet gir revisjonen følgende anbefalinger til forbedringer: det bør innføres et kvalitetssystem på anskaffelsesområdet, f.eks. i form av sjekklister det bør utarbeides økonomihåndbok eller tilsvarende anskaffelsesprotokollene fra Mercell bør også gi opplysning om valg av leverandør, kontraktssum samt at de dateres og signeres innkjøpsleder bør sende ut en påminnelse om at alle kjøp av konsulenttjenester skal kvalitetssikres av ham Revisjonen har oversendt notatet til kommunens administrasjon ved rådmann, økonomisjef og innkjøpssjef. Rådmannens merknader gir utdypende opplysninger knyttet til revisjonens funn Vurdering Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonsnotat, etter gjennomførte kontroller om kjøp av konsulenttjenester til etterretning. Selv om rådmannen gir en utfyllende forklaring på revisjonens funn, og flere av forholdene allerede er rettet opp, mener sekretariatet at kontrollutvalget bør be revisjonen om å foreta en oppfølgingskontroll i løpet av våren 2015.

49 Notat etter gjennomførte kontroller knyttet til kjøp av konsulenttjenester i Moss kommune Innledning Revisjonen har foretatt kontroller vedrørende kjøp av konsulenttjenester som en planlagt revisjonshandling i Utførte revisjonshandlinger Kontrollen er begrenset til anskaffelsesprosessen frem til avtale/kontrakt er inngått. Dvs. at det er ikke foretatt kontroll av at fakturaer er i henhold til kontrakt. Følgende ble undersøkt: at det er benyttet korrekt anskaffelsesprosedyre i følge regelverket for offentlige anskaffelser samt internt regelverk at kontrakt/avtale er inngått av person med budsjettdisponeringsmyndighet på området at det foreligger dokumentasjon som viser at leverandører blir vurdert i forhold til kriteriene og om «beste» leverandør er valgt at det foreligger anskaffelsesprotokoll der dette er pålagt og at det er innhentet gyldige HMS- og skatteattester Revisjonen har også fulgt opp enkelte forhold som ble tatt opp i forbindelse med Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kjøp av konsulenttjenester Moss kommune» av 12. april Resultat av utført revisjon Revisjonen tok utgangspunkt i regnskapsførte utgifter pr. 6. november 2014 på arter for kjøp av konsulenttjenester i Det ble foretatt stikkprøver knyttet til leverandører med størst omsetning samt fakturabeløp på over kr Totalt ble 19 leverandører valgt ut. Vår kontroll viser at det, i enkelte tilfeller, er foretatt direkte anskaffelser for store innkjøp. Det gjelder kjøp fra Ambio Helse AS, Konstali Helsenor AS og Synspedagogene AS. De 2 førstnevnte gjelder vikartjenester innenfor helse. Disse var med i konkurransen om rammeavtale for slike tjenester, men ble ikke valgt. Revisjonen har fått opplyst at ingen av leverandørene som omfattes av rammeavtalen kunne levere disse tjenestene, og kommunen så seg derfor nødt til å foreta direkte kjøp fra leverandører utenfor rammeavtalen. Det er nå inngått ny avtale for vikartjenester. Hittil i 2014 (pr. 6. november) viser regnskapet at det har vært utbetalinger til Ambio Helse AS på kr ,80 eksl. mva. og kr ,51 eksl. mva. til Konstali Helsenor AS. Utbetalinger til Synspedagogene AS utgjør i samme periode kr eksl. mva. I interne rutiner fremkommer at det for alle kjøp over kr skal innhentes tilbud fra to leverandører og minst 3 når anskaffelsen overstiger kr Vår kontroll viser at kjøp av konsulenttjenester fra Insam AS vedr. sentrumsutvikling, er foretatt som direkte anskaffelse uten at andre leverandører er forespurt. Anskaffelsen ble anslått til om lag kr Det 1

50 foreligger anskaffelsesprotokoll, og i denne er det gitt en begrunnelse for valg av leverandør. Det er også foretatt direkte anskaffelse fra PricewaterhouseCoopers AS (pwc) vedrørende et effektivitetsprosjekt. Det foreligger ikke anskaffelsesprotokoll og mottatt engasjementsbrev angir ingen ramme utover en fastsatt timepris. Tall fra regnskapet, tyder på at anskaffelsen beløper seg til rundt kr I engasjementsbrevet står det at oppdraget er å anse som en videreføring av et tidligere oppdrag i november Ingeniør/takstmann Jan Gunther er benyttet til en rekke takseringsoppdrag. Det foreligger ingen avtale/kontrakt eller annen skriftlig dokumentasjon med firmaet. Hittil i år (pr. 6. november) er det utgiftsført kr eksl. mva. på leverandøren. Kommunen benytter nå Mercell som verktøy i anskaffelsesprosessen og skjemaer for bl.a. konkurransegrunnlag og anskaffelsesprotokoll kommer fra dette systemet. Anskaffelsesprotokollene angir ikke hvem som har vunnet konkurransen og kontraktssum. De protokollene som revisor har mottatt er heller ikke datert/signert. I følge innkjøpsrutinene skal alle anskaffelser vedr. kjøp av konsulenttjenester, kvalitetssikres av innkjøpsleder. Av utvalget på 19 anskaffelser, har innkjøpsleder ikke vært involvert i 7 av disse. Dette gjelder i hovedsak de mindre anskaffelsene samt der det er foretatt direkte kjøp. Der det er gjennomført konkurranse foreligger det stort sett nødvendig dokumentasjon og kontrakter/avtaler er signert av personer med slik myndighet. Imidlertid har ikke revisor mottatt dokumentasjon for gjennomført tilbudsevaluering vedr. «Rammeavtale om konsulenttjenester vedr. bolig, by og stedsutvikling i Mosseregionen» (utvalgt leverandør Rambøll Norge AS) og avtale om skjenkekontroll hvor valgt leverandør var Securitas. Av utvalget på 19 leverandører har revisjonen mottatt anskaffelsesprotokoll for 13 anskaffelser. Dokumentasjon vedr. «Rammeavtale for medikamenter» (Apotek1) foreligger ikke i Moss kommunes saksarkiv. Revisjonen har fått opplyst at det var Hobøl kommune som var ansvarlig for inngåelse av rammeavtalen. Det er ikke utarbeidet anskaffelsesprotokoll der det er foretatt direkte kjøp. Dette gjelder de resterende 5 leverandørene. I følge forvaltningsrevisjonsrapporten, har administrasjonen opplyst at et helhetlig kvalitetssystem som skal ivareta etterlevelse av rammeavtaler og regelverket generelt var underveis. Revisjonen har videre anbefalt kommunen å oppdatere økonomihåndboka. Revisor har fått opplyst av innkjøpsansvarlig at det ikke foreligger et helhetlig kvalitetssystem for anskaffelser. Det foreligger heller ingen økonomihåndbok, økonomiinstruks eller tilsvarende. Vurdering/konklusjon Gjennomført revisjon viser at lov og forskrift om offentlige anskaffelser samt interne rutiner for innkjøp hovedsakelig er fulgt for utvalgte kjøp av konsulenttjenester. Imidlertid er det uheldig at det er foretatt direkte kjøp for mer enn 5 mill. kr i perioden Det er også avdekket manglende protokollføring for enkelte anskaffelser. For disse anskaffelsene mangler også innhenting av HMS- og skatteattester. Anskaffelsesprotokollene fra Mercell inneholder ikke opplysning om hvem som har vunnet konkurransen eller kontraktssum. De er heller ikke datert og signert. I følge Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) 3-3 (2) skal protokollen beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. I vedlegg 3 (anskaffelser mellom og ) fremkommer det i punkt 1.8 «Kort begrunnelse for valg av leverandør og kontraktsverdi» og i punkt 1.10 «Dato og protokollførers signatur». Tilsvarende finnes i punkt 1.12 og 1.15 i vedlegg 4 (anskaffelser over kr ). Det mangler dokumentasjon knyttet til tilbudsevaluering for 2 konkurranser. Slik dokumentasjon bør arkiveres på saken. 2

51 Som nevnt skal innkjøpsleder, i følge interne rutiner, kvalitetssikre alle kjøp av konsulenttjenester. Revisjonens gjennomgang viser at innkjøpsleder ikke er involvert i alle anskaffelsene. Revisjonen merker seg at det fremdeles ikke foreligger et helhetlig kvalitetssystem på området og at det ikke finnes økonomihåndbok eller lignende. Anbefalinger det bør innføres et kvalitetssystem på anskaffelsesområdet, f.eks. i form av sjekklister det bør utarbeides økonomihåndbok eller tilsvarende anskaffelsesprotokollene fra Mercell bør også gi opplysning om valg av leverandør, kontraktssum samt at de dateres og signeres innkjøpsleder bør sende ut en påminnelse om at alle kjøp av konsulenttjenester skal kvalitetssikres av ham Administrasjonens kommentar: Vi vil tilstrebe å gjøre rutinene våre enda bedre og takker for anbefalingene fra dere. Vi skal ta de med oss videre. Rolvsøy, Jolanta Betker(sign.) Seksjonsleder for regnskapsrevisjon Catrine Spro Wernersen (sign.) revisor 3

52

53

54

55 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/181 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 1800/2015 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /6 Revisjonsnotat: Låneopptak Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget tar revisjonens notat om låneopptak, til orientering 2. Notat oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: Bystyret tar revisjonsnotat om låneopptak, til orientering Fredrikstad, Vedlegg Østfold kommunerevisjon, Notat Låneopptak, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Som en del av den planlagte revisjonen i 2014 har revisjonen kontrollert forhold rundt årets (2014) låneopptak i Moss kommunale eiendomsselskap KF (MKEiendom). Følgende handlinger er utført: innhenting og gjennomgang av aktuelle rutiner samtale med økonomiansvarlig for gjennomgang av praksis gjennomgang av dokumentasjon vedrørende årets låneopptak I handlingsplanen fremkommer det at årets låneopptak er kr For MKEiendom KF utgjør låneopptaket kr basert på de investeringene som det er redegjort for i handlingsplanen og gjennom bystyrets behandling. Revisjonen opplyser videre at før låneopptakene i 2014 hadde MKEiendom KF kr i ubrukte lånemidler (per ). I følge MKEiendom KF ble ubrukte lånemidler vurdert før årets låneopptak, men på bakgrunn av usikkerhet knyttet til investeringsbudsjettet på søknadstidspunktet ble

56 det tatt opp lånemidler som dekket det opprinnelige budsjettet. Låneopptaket ble vurdert i høstens sak om rebudsjettering og styret vedtok da som forslag til bystyret at det foretas en ekstraordinær nedbetaling av lån på 23,1 millioner kroner. Nedbetalingen er i tråd med revisjonens tolkning av regelverket om at ubrukte lånemidler bør redusere fremtidige låneopptak. Revisjonen redegjør i notatet at for at styret i MKEiendom KF har vedtatt prosjektene Trollskogen barnehage og Alby med låneopptak. Disse er ikke inntatt i handlingsplanen og således ikke vedtatt av bystyret. Til sammen utgjør låneopptak på disse to prosjektene kr Det er ikke i tråd med gjeldene bestemmelser at styret i MKEiendom KF har myndighet til å oppta lån til investeringer. MKEiendom KF er å anse som en del av kommunen og er således underlagt bystyrets budsjettmyndighet. MKEiendom KF opplyser til sekretariatet at for året 2015 har bystyret vedtatt en diversepost for MKE for småinvesteringer (låneopptak) på kr , slik at ikke styret kommer i en tilsvarende situasjon. Vurdering Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens notat om låneopptak til orientering. Saken foreslås oversendt bystyret med følgende forslag til vedtak: Bystyret tar revisjonens notat om låneopptak til orientering

57 Unntatt off., jf. Offl. 13, jf. Fvl. 13, 1. ledd NOTAT Låneopptak Bakgrunn for notatet Som en del av den planlagte revisjonen i 2014 har revisjonen kontrollert forhold rundt årets låneopptak i Moss kommunenale eiendomselskap KF (MKEiendom). Utførte revisjonshandlinger Revisjonen har foretatt en gjennomgang av MKEiendoms håndtering av låneopptak. Følgende handlinger er utført: innhenting og gjennomgang av aktuelle rutiner samtale med økonomiansvarlig for gjennomgang av praksis gjennomgang av dokumentasjon vedrørende årets låneopptak Resultat av utført revisjon Årets låneopptak beløper seg til kr og er tatt opp i Kommunalbanken. Dokumentasjonen viser at det også er innhentet tilbud fra KLP. I Handlingsplanen fremkommer det at andelen av årets låneopptak i MKEiendom utgjør kr basert på de investeringene som det er redegjort for i handlingsplanen. Som grunnlag for søknad om låneopptak foreligger en oversikt som viser de enkelte investeringsprosjektene. Beløpene er eksl. mva. Det henvises også til de aktuelle vedtakene. I tillegg til vedtak i Handlingsplanen for er det et bystyrevedtak i 2014 som medførte flere tillegg i forhold til handlingsplanen. Det føres også opp fire prosjekter hvor investering og finansiering er vedtatt av MKEs styre. Imidlertid ser revisjonen at to av disse (objektene 6525 og 6557) er medtatt i handlingsplanen og således også vedtatt av bystyret. Prosjektene som MKE selv har vedtatt er objekt 6524 Trollskogen barnehage og objekt 6532 Alby. Til sammen utgjør låneopptak på disse kr MKEiendom har opplyst at de har vært av den oppfatning at igangsetting av slike mindre prosjekter har ligget innenfor deres fullmakt, jf. vedtektenes 3. I vedtektens 3 første ledd fremkommer følgende: «Kjøp og salg innenfor foretakets formål som overstiger kr 10 mill. skal forelegges bystyret før kjøp-/salgsprosessen starter. Før årets låneopptak hadde MKEiendom kr ,22 i ubrukte lånemidler. I følge MKEiendom ble ubrukte lånemidler vurdert før årets låneopptak, men på bakgrunn av usikkerhet knyttet til investeringsbudsjettet på søknadstidspunktet ble det tatt opp lånemidler som dekket det opprinnelige budsjettet. Låneopptaket ble vurdert i høstens sak om rebudsjettering og styret vedtok da som forslag til bystyret at det foretas en ekstraordinær nedbetaling av lån på 23,1 millioner kroner.

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 03.02.2015, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:10 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 15/1-15/2 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 22.04.2015, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 17.35 Møtested: Kirkegata 14, 2. etg, møterom "Kirkegata 14 b" Fra til saksnr.: 15/14-15/26 Frammøteliste Medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 30.11.2017, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:45 Møtested: Moss Drift og Anlegg Solgaard Skog 15-17, møterom Fra til saksnr.: 17/56 17/66 Frammøteliste Medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde

Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde Møtedato: 18.09.2017, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:40 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 17/13-17/22 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler

Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler Møtedato: 21.09.2017, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 20:15 Møtested: Rådhuset, møterom Løperen Fra til saksnr.: 17/22-17/31 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Råde rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 06.06.2011 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 41471166 eller

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 22.09.2016, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 19:35 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 16/33-16/43 Frammøteliste Medlemmer Møtt

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møtedato: 17.02.2016, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl. 17:50 Møtested: Rådhuset, møterom Elingård Fra til saksnr.: 16/1 16/10 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Møtested: Helsehuset Fredrikstad, Jens Wilhelmsens vei 1, Tidspunkt: 20.06.2014 kl. 09:00 (antatt varighet ca. 2,5 timer) Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg Møtested: Rådhuset, møterom Roald Dahl Tidspunkt: 13.06.2017 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166, eller

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 18.09.2017 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, møterom 3 (andre etasje) Tidspunkt onsdag 21.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 09.05.2011 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 4147 1166 eller

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 28.09.2017, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 17:50 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 17/43 17/54 Frammøteliste Medlemmer Møtt

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Ekstraordinært møte Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.06.2017 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møtested: Fjordfisk Utgårdkilen, møterom kantine 2. etg Tidspunkt: 15.06.2017 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge

Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge Møtedato: 22.04.2015, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:45 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 15/9-15/17 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 18.11.2014, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 17:50 Møtested: Per Gynt helsehus, møterom 1. etg Fra til saksnr.: 14/41 14/50 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møtested: Rådhuset, møterom Stuevika Tidspunkt: 19.05.2011 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 41471166 eller på e- post:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssal Tidspunkt: 27.09.2017 kl. 08:15 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 10.12.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 Møtested: rådhuset, møterom formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/34-14/46 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.10.2015 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin F Pettersen på telefon 414 71 166 eller på

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler

Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler Møtedato: 08.12.2016, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 20:30 Møtested: Rådhuset, møterom Løperen Fra til saksnr.: 16/37 16/44 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 2 Tidspunkt: 11.06.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møtedato: 15.02.2017, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Østfold Fra til saksnr.: 17/1 17/11 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 07.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 / 908 55 384,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 20.05.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 19.11.2013, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 19:30 Møtested: MDA Kf - Solgaard Skog 15/17, møterom: Hos Moss Drift Og Anlegg Kf Fra til saksnr.: 13/40 13/50

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom gr. rom 1 Tidspunkt: 04.06.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 22.01.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:30 Møtested: Gamle rådhus, møterom 1, 1.etg. Fra til saksnr.: 14/1-14/10 Frammøte: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.02. 2016 Møtetid: 09.00-15.00 Møtested: Lierne, kommune sal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 12.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møtedato: 09.12.2015, Tidspunkt: fra kl. 15:00 til kl. 17:50 Møtested: Rådhuset, møterom Østfold 2. etg Fra til saksnr.: 15/34 15/41 Frammøteliste Medlemmer Møtt

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 04. juni 2013 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2013/16026-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Meldt forfall: Tor A. Myrseth, leder Alf Sakshaug, nestleder Anne Larsen, medlem

Detaljer

Møteinnkalling Styret - Østfold kontrollutvalgssekretariat

Møteinnkalling Styret - Østfold kontrollutvalgssekretariat Møteinnkalling Styret - Østfold kontrollutvalgssekretariat Møtested: Rolvsøy Rådhus, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 22.03.2012 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen,

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Kykkelsrud Tidspunkt: 31.08.2015 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, tlf. 90855384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Åsgaard 1 Tidspunkt: 22.06.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 13. september 2012 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2012/19033-19 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Dan Kåre Nilsen, leder Bjørnar Pettersen, medlem Per-Tore Schjelderup, varamedlem

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.06.2015 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 2 Tidspunkt: 28.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møtested: Rådhuset, møterom Møterom 1,1.etg (gamle rådhus) Tidspunkt: 20.11.2013 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin F Pettersen på telefon 414 71

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Bergset Aktivitetssenter, BAS, 2. etasje Møtedato: Torsdag, 12. mai 2016 Tid: Kl. 08.00 Saknr. 10/2016 21/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 10/2016 Godkjenning

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge

Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge Møtedato: 11.12.2017, Tidspunkt: fra kl. 08:15 til kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 17/27 17/34 Frammøteliste Medlemmer Møtt

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 08.12.2015, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 15/68-15/78 Frammøteliste Medlemmer Møtt

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Båstad Tidspunkt: 01.06.2015 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: 16.02.2016, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:30 Møtested: Rådhuset, møterom Roald Dahl Fra til saksnr.: 16/1 16/12 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

sak 002/16 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær

sak 002/16 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.02. 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Kontrollutvalgsmøte Møtested: Høylandet kommunehus, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem)

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem) Møteprotokoll Bamble kontrollutvalg Dato: 24.04.2017 kl. 9:00 11:35 Sted: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Til stede: Møtende varamedlemmer: Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder),

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler

Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler Møtedato: 09.05.2012, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:00 Møtested: Rådhuset, møterom Stuevika Fra til saksnr.: 12/8-12/16 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 22. oktober 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører (med unntak av saker som er unntatt offentlighet)!

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. september 2009 kl på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. september 2009 kl på Kommunehuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 3-09 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. september 2009 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 14/09 Rapport: Selskapskontroll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00 MØTEINNKALLING har møte i Rådmannskontorets møterom 18.01.2011 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommuneloven 77 nr 8. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på servicetorget,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 06.04.2017 Møtetid: Kl. 12.30 Møtested: Namsos - Namdalshagen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 13. august 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: 9. mai 2011 Møtetid: Kl Møtested: Grong kommune, Møterom 3

GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: 9. mai 2011 Møtetid: Kl Møtested: Grong kommune, Møterom 3 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2011 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, Møterom 3 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 09.05.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/12 Dato: 20.11.12, kl 08.00 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Jim Toft, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 11.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg.

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. Herredshuset NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 06.12.2012 12/757 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 6. desember 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PU-BOLIGER HOLTAN - PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. BYGGEREGNSKAP

PU-BOLIGER HOLTAN - PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. BYGGEREGNSKAP KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/13 Møtedato: 30.04.2013 Tid: kl 12.00 kl 15.10 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 09/13 16/13 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer