Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss"

Transkript

1 Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale Kirsten Aasen (s)

2 Saksnr Innhold PS 15/1 Valg av to til å undertegne protokoll PS 15/2 Visit Moss AS - kommunens oppfølging PS 15/3 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014 Vedlegg u.off, Offl. 23, første ledd PS 15/4 Revisjonsrapport - Avslutning av investeringsprosjekt "Vålerveien boliger" PS 15/5 Revisjonsnotat - Gjennomførte kontroller knyttet til kjøp av konsulenttjenester PS 15/6 Revisjonsnotat - Låneopptak PS 15/7 Revisjonsnotater - Gjennomførte kontroller vedrørende salgsområdet - kommunalavdeling Helse og sosial PS 15/8 Bestilling til revisjonen: Oversikt over styreverv for politikere og administrative ledere i Moss kommune PS 15/9 Inspiria science center AS - Oppfølging av tidligere gjennomført selskapskontroll PS 15/10 Endring i møteplan - vår 2015 PS 15/11 Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 PS 15/12 Referater og meldinger PS 15/13 Eventuelt

3 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/188 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 4326/2015 Klassering: Saksbehandler: Anne-Karin F. Pettersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /1 Valg av to til å undertegne protokoll Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler Kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Til å undertegne og godkjenne protokollen sammen med utvalgets leder, velges.. og Fredrikstad, Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Kontrollutvalget har bestemt at utvalget skal velge to representanter til å undertegne oggodkjenne protokollene sammen med utvalgets leder. Vurdering Ingen

4 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/186 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 3467/2015 Klassering: Saksbehandler: Anne-Karin F. Pettersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /2 Visit Moss AS - eiernes oppfølging Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler Kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: (Saken legges fram uten forslag til vedtak) Fredrikstad, Vedlegg 1. Årsberetning 2013 Visit Moss AS 2. Protokoller fra generalforsamlinger: Oppslag i Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Etter flere oppslag i Moss avis angående den økonomiske situasjonen i Visit Moss AS, og på initiativ fra kontrollutvalget leder, er det avtalt med ordfører at han kommer til møte for å gi kontrollutvalget informasjon om status.

5 Vurdering Protokoller fra tre generalforsamlinger (2012, -13 og -14) gir et inntrykk av hvordan eierne har forholdt seg til økonomiske problemstillinger i selskapet: krav til styret ved lav, og etter hvert negativ aksjekapital. Generalforsamlingen har også bedt om mer informasjon i form av differensierte økonomiske oversikter. Det har ikke vært mulig for oss å framskaffe innkallinger og referat fra styremøter. Avisoppslagene gir et inntrykk av situasjonen per des og jan Saken legges fram uten forslag til vedtak. Vi anbefaler at kontrollutvalget diskuterer eventuell videre oppfølging etter å ha hørt ordførerens redegjørelse.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2014/82 Dokumentnr.: 63 Løpenr.: /2014 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /3 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014 Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014, tas til orientering Fredrikstad, Vedlegg Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i Moss kommune i 2014, datert (Unntatt off. jfr. Offl. 13, jfr. Fvl. 13, første ledd) Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) KU - sak 13/37 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid 2014 KU - sak 13/45 Forvaltningsrevisjonsplan Saksopplysninger Vi viser til kommunelovens 78 pkt. 5 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Vi viser også til forskrift om kontrollutvalg og revisjon kap. 5 om kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon Vurdering Østfold kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de prosjekter som er gjennomført i Leverte prosjekter er i henhold til vedtatt forvaltningsrevisjonsplan for perioden I statusrapporten har revisjonen vist fordelte timer på de ulike prosjektene, slik at kontrollutvalget får en bedre oversikt over hvordan timene er forbrukt.

39 Leveransegraden utgjør for Moss kommune isolert sett 96 %, og er godt over gjennomsnittet for samtlige kommuner sett under ett. Ubenyttede timer (48 timer) avregnes mot regnskapsrevisjon og eventuelt tilbakebetales kommunen. Samlet for alle kommunene har Østfold kommunerevisjon IKS en leveringsgrad på 79 % av totalt budsjetterte timer til forvaltningsrevisjon. Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer. Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport for utført forvaltningsrevisjon for 2014 tas til orientering.

40 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/181 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: 7567/2015 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /4 Revisjonsrapport - Avslutning av investeringsprosjekt "Vålerveien boliger" Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport: Avslutning av investeringsprosjekt «Vålerveien boliger», til orientering 2. Saken oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: 1. Revidert regnskap for investeringsprosjekt «Vålerveien boliger», godkjennes. Fredrikstad, Vedlegg Revisjonsrapport Avslutning av investeringsprosjekt «Vålerveien boliger», datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Reglement for kontrollutvalget i Moss Saksopplysninger I henhold til reglement for kontrollutvalget skal kontrollutvalget avgi innstilling til bystyret om godkjenning for hvert av kommunens avsluttede investeringsprosjekt som har en totalkostnad på over 4 millioner kroner. Østfold kommunerevisjon har revidert investeringsprosjekt «Vålerveien boliger» Samlet bevilging til prosjektet var kr. 10 millioner som skulle dekke kjøp av tomt samt oppføring av 5 enkle småboliger. Etter bystyret vedtak ble det gjennomført et skisseprosjekt hvor det ble konkludert med et kostnadsanslag på 23,7 millioner inkl. kjøp av tomt. MKEiendom stanset prosjektet på vegne av manglende bevilgninger. Senere har bystyret foretatt en rebudsjettering på prosjektet som innebar en reduksjon på kr. 2,5 millioner, slik at vedtatt ramme ble kr. 7,5 millioner.

41 Det avlagte investeringsregnskap vier at det forbruk kr. 6.1 millioner til prosjektet. Summen relaterer seg til kjøp av tomt med omkostninger på kr. 5,6 millioner samt bruk av konsulent tjenester til kr. 0,5 millioner. Revisjonen finner at innkjøpsprosessen er tilfredsstillende håndtert og dokumentert i følge gjeldende regler og at utgifter er regnskapsført og dokumentert tilfredsstillende. Sekretariatet viser til vedlagte revisjonsrapport med vedlegg for ytterligere detaljer. Vurdering Med bakgrunn i revisjonsrapporten anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget tar revisjonsrapport: Avslutning av investeringsprosjekt «Vålerveien boliger», til orientering Saken oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: Revidert regnskap for investeringsprosjekt «Vålerveien boliger», godkjennes.

42 Revisjonsrapport Avslutning av investeringsprosjekt Vålerveien bolige r Moss kommunale eiendomsselskap KF Rolvsøy

43 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING FORMÅL OG AVGRENSNING ORGANISERING OG METODEVALG GJENNOMFØRING VURDERINGER... 5 Vedlegg Saksutredning Byggeregnskap Vålerveien boliger Styresak 047/14

44 1. INNLEDNING Reglement for kontrollutvalget i Moss er vedtatt av bystyret I 4.3 fremkommer at: Kontrollutvalget fremmer sak til bystyret for hvert av kommunens avsluttede investeringsprosjekt som har en totalkostnad på over 4 millioner kroner. I Moss kommune er det Moss kommunale eiendomsselskap KF (MKEiendom) som står ansvarlig for de fleste av Moss kommunes investeringsprosjekter etter vedtak og bevilgning i bystyret. I ansvaret for investeringsprosjektene inngår også ansvar for regnskapsføring og videre rapportering av investeringsregnskapene. MKEiendom har avsluttet investeringsprosjekt for Vålerveien boliger, regnskapsobjekt FORMÅL OG AVGRENSNING Formålet med gjennomgangen er å bekrefte riktigheten av regnskapene. Kontrollen av investeringsprosjektet innefatter kun bekreftelse av regnskapet, og ikke gjennomgang og vurdering av rutinene for gjennomføring av investeringsregnskaper generelt. 3. ORGANISERING OG METODEVALG Kontrollen er gjennomført av revisor Catrine Spro Wernersen i september 2014 og er foretatt i samsvar med metodikk for god kommunal revisjonsskikk. Det er benyttet alminnelig revisjonsmetodikk i arbeidet der kriteriene fremkommer av eget revisjonsprogram for investeringsregnskap. 4. GJENNOMFØRING Vedtak, bevilgning, regnskap og finansiering Vi har mottatt «Saksutredning Byggeregnskap Vålerveien boliger» datert som er godkjent av daglig leder. Dette dokumentet er benyttet som utgangspunkt for revisjonen. Byggeregnskapet ble styrebehandlet , vedtak 047/14. Vedtaket avviker fra daglig leders forslag til vedtak. Styret var uenig i at MKEiendom skal dekke de driftsmessige konsekvenser innenfor egne budsjetter ettersom det er Moss kommune som har bestilt prosjektet, og bør i følge styret ta belastningen når prosjektet blir stoppet. Styrets innstilling til bystyret er som følger: «Driftsmessige konsekvenser av resterende kostnader på investeringsprosjektet dekkes i form av husleie til Moss kommune fra ». Tabellen nedenfor er en sammenstilling over vedtatte bevilgninger, finansiering og regnskap samt administrasjonens forslag til vedtak.

45 Prosjekt Bevilget Beskrivelse Beløp Beløp Vålerveien boliger B-119/2011 Handlingsplan Objekt 6520 B-119/2011 Finansiering: Fullmakt til å oppta serielån over 30 år tilsvarende B-112/13 Rebudsjettering, reduksjon av ramme Endelig vedtatt budsjett Regnskapsførte utgifter Totalt bevilget etter endringer Mindreforbruk Forslag til vedtak: Bruk av lån Overføring fra Moss kommune vedr. konsulenttjenester Opprinnelig bevilgning til prosjektet var på kr 10 mill. Vedtaket innebar kjøp av tomt samt oppføring av 5 enkle småboliger. Det ble ikke gjennomført et forprosjekt eller lignende forut for bevilgningen i I følge MKEiendom, forelå det et enkelt estimat på 5 mill. kr som kun omfattet bygging av 4-5 boliger dvs. ikke kjøp av tomt. Etter vedtaket ble det gjennomført et skisseprosjekt hvor det ble konkludert med et kostnadsanslag på kr inklusiv kjøp av tomt. Prosjektet ble av den grunn stanset av MK Eiendom uten formelt vedtak i Bystyret. I følge MKEiendoms saksutredning av har foretaket ved flere anledninger etterlyst formell stoppordre fra oppdragsgiver (Moss kommune) via notat, møter o.l., men har kun fått muntlig tilbakemelding. I 2013 ble det foretatt en rebudsjettering på prosjektet som innebar en reduksjon på kr 2,5 mill., slik at endelig vedtatt ramme ble kr 7,5 mill. Årsaken til budsjettreduksjonen er i følge MKEiendom at byggingen ikke ble igangsatt. Innkjøpsprosessen Det har ikke vært aktuelt å gjennomføre anbudskonkurranser knyttet til prosjektet. Det ble foretatt avrop på rammeavtale i forhold til arkitekttjenester. Leverandør rangert som nummer 1 ble benyttet. Regnskap Revisjonen har sammenlignet rapporterte regnskapstall (byggeregnskapet i saksutredningen) mot økonomisystemet på objekt 6520, og det er ikke funnet avvik. Regnskapsførte utgifter gjelder i all hovedsak kjøp av tomt. Mindreforbruket som fremkommer i tabellen er ikke reell ettersom prosjektet i utgangspunktet innebar mer enn kun

46 kjøp av tomt. Konsulenttjenester som vedrører skisseprosjektet er bokført i investeringsregnskapet med kr Bilagshåndtering Revisjonen har foretatt stikkprøvekontroll av bokførte bilag for å verifisere at utgifter tilhører prosjektet og at de er dokumentert i henhold til kravene i bokføringsloven. Våre funn viser at håndtering av bilag og dokumentasjon er håndtert tilfredsstillende. Gjennomførte bilagskontroller viste at fakturaene var merket på en slik måte at det var enkelt å henvise de til prosjektet. Renter Investeringsprosjektet er belastet med byggelånsrenter med kr Avslutning Ifølge foretakets rutiner skal regnskapsavslutning av byggeregnskapet foretas innen ni måneder etter at bygget er ferdigstilt. De siste utgiftene på prosjektet ble belastet regnskapet i desember Saksutredningen er datert dvs. ca. 6 måneder senere. 5. VURDERINGER Bystyret har opprinnelig vedtatt prosjektet med en utgiftsramme på kr 10 mill. som omfattet kjøp av tomt samt oppføring av 5 enkle småboliger. Budsjettet er senere redusert til kr 7,5 mill. Revidert kostnadsoverslag etter skisseprosjekt ble anslått til kr På grunn av at prosjektet ville bli mye dyrere enn forutsatt ble det stanset. Det foreligger imidlertid ikke noe formelt vedtak i Bystyret. I MKEiendoms saksutredning av , styresak 047/14, fremkommer det at foretaket har konkludert med at prosjektet aldri vil bli sluttført i den form det ble vedtatt og foretaket har avsluttet prosjektet til tross for at formell «stoppordre» manglet. Revisjonen er av den oppfatning at det tilligger Bystyret å vedta endringer/stansing av investeringsprosjekter. Utgifter til kjøp av tomt isolert sett uten gebyrer o.l. beløper seg til kr Det kan stilles spørsmål om beslutningsgrunnlaget som forelå ved Bystyrets behandling var realistisk. Revisjonen finner at innkjøpsprosessen er tilfredsstillende håndtert og dokumentert i følge gjeldende regler og at utgifter er regnskapsført og dokumentert tilfredsstillende. Rolvsøy, Jolanta Betker (sign.) Seksjonsleder for regnskapsrevisjon Catrine Spro Wernersen (sign.) revisor

47 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/180 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: 2653/2015 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /5 Revisjonsnotat - Gjennomførte kontroller knyttet til kjøp av konsulenttjenester Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget tar revisjonsnotat etter gjennomførte kontroller om kjøp av konsulenttjenester til etterretning. 2. Kontrollutvalget merker seg rådmannens kommentarer til notatet. Selv om rådmannen gir en utfyllende forklaring på revisjonens funn, og flere av forholdene allerede er rettet opp, ber utvalget revisjonen om å foreta en oppfølgingskontroll i løpet av våren Fredrikstad, Vedlegg 1. Revisjonsnotat etter gjennomførte kontroller knyttet til kjøp av konsulenttjenester i Moss kommune, datert Rådmannens merknader til notatet, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Revisjonen har foretatt kontroller vedrørende kjøp av konsulenttjenester som en planlagt revisjonshandling i Kontrollen er begrenset til anskaffelsesprosessen frem til avtale/kontrakt er inngått. Dvs. at det er ikke foretatt kontroll av at fakturaer er i henhold til kontrakt. Følgende ble undersøkt: at det er benyttet korrekt anskaffelsesprosedyrer i følge regelverket for offentlige anskaffelser samt internt regelverk at kontrakt/avtale er inngått av person med budsjettdisponeringsmyndighet på området

48 at det foreligger dokumentasjon som viser at leverandører blir vurdert i forhold til kriteriene og om «beste» leverandør er valgt at det foreligger anskaffelsesprotokoll der dette er pålagt og at det er innhentet gyldige HMS- og skatteattester Revisjonen har også fulgt opp enkelte forhold som ble tatt opp i forbindelse med Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kjøp av konsulenttjenester Moss kommune» av 12. april Revisjonen konkluderer med at lov og forskrift om offentlige anskaffelser samt interne rutiner for innkjøp hovedsakelig er fulgt for utvalgte kjøp av konsulenttjenester. Revisjonen påpeker midlertid er det uheldig at det er foretatt direkte kjøp for mer enn 5 mill. kr i perioden Forklaringen på dette direkte kjøpet skyldes at ingen av leverandørene som omfattes av rammeavtalen kunne levere disse tjenestene, og kommunen så seg derfor nødt til å foreta direkte kjøp fra leverandører utenfor rammeavtalen. Det er nå inngått ny avtale for vikartjenester. Det er også avdekket manglende protokollføring for enkelte anskaffelser. For disse anskaffelsene mangler også innhenting av HMS- og skatteattester. Revisjonen viser også til at det er innkjøpsleder, i følge interne rutiner, som skal kvalitetssikre alle kjøp av konsulenttjenester. Revisjonens gjennomgang viser at innkjøpsleder ikke er involvert i alle anskaffelsene. Revisjonen merker seg videre at det fremdeles ikke foreligger et helhetlig kvalitetssystem på området og at det ikke finnes økonomihåndbok eller lignende. I notatet gir revisjonen følgende anbefalinger til forbedringer: det bør innføres et kvalitetssystem på anskaffelsesområdet, f.eks. i form av sjekklister det bør utarbeides økonomihåndbok eller tilsvarende anskaffelsesprotokollene fra Mercell bør også gi opplysning om valg av leverandør, kontraktssum samt at de dateres og signeres innkjøpsleder bør sende ut en påminnelse om at alle kjøp av konsulenttjenester skal kvalitetssikres av ham Revisjonen har oversendt notatet til kommunens administrasjon ved rådmann, økonomisjef og innkjøpssjef. Rådmannens merknader gir utdypende opplysninger knyttet til revisjonens funn Vurdering Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonsnotat, etter gjennomførte kontroller om kjøp av konsulenttjenester til etterretning. Selv om rådmannen gir en utfyllende forklaring på revisjonens funn, og flere av forholdene allerede er rettet opp, mener sekretariatet at kontrollutvalget bør be revisjonen om å foreta en oppfølgingskontroll i løpet av våren 2015.

49 Notat etter gjennomførte kontroller knyttet til kjøp av konsulenttjenester i Moss kommune Innledning Revisjonen har foretatt kontroller vedrørende kjøp av konsulenttjenester som en planlagt revisjonshandling i Utførte revisjonshandlinger Kontrollen er begrenset til anskaffelsesprosessen frem til avtale/kontrakt er inngått. Dvs. at det er ikke foretatt kontroll av at fakturaer er i henhold til kontrakt. Følgende ble undersøkt: at det er benyttet korrekt anskaffelsesprosedyre i følge regelverket for offentlige anskaffelser samt internt regelverk at kontrakt/avtale er inngått av person med budsjettdisponeringsmyndighet på området at det foreligger dokumentasjon som viser at leverandører blir vurdert i forhold til kriteriene og om «beste» leverandør er valgt at det foreligger anskaffelsesprotokoll der dette er pålagt og at det er innhentet gyldige HMS- og skatteattester Revisjonen har også fulgt opp enkelte forhold som ble tatt opp i forbindelse med Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kjøp av konsulenttjenester Moss kommune» av 12. april Resultat av utført revisjon Revisjonen tok utgangspunkt i regnskapsførte utgifter pr. 6. november 2014 på arter for kjøp av konsulenttjenester i Det ble foretatt stikkprøver knyttet til leverandører med størst omsetning samt fakturabeløp på over kr Totalt ble 19 leverandører valgt ut. Vår kontroll viser at det, i enkelte tilfeller, er foretatt direkte anskaffelser for store innkjøp. Det gjelder kjøp fra Ambio Helse AS, Konstali Helsenor AS og Synspedagogene AS. De 2 førstnevnte gjelder vikartjenester innenfor helse. Disse var med i konkurransen om rammeavtale for slike tjenester, men ble ikke valgt. Revisjonen har fått opplyst at ingen av leverandørene som omfattes av rammeavtalen kunne levere disse tjenestene, og kommunen så seg derfor nødt til å foreta direkte kjøp fra leverandører utenfor rammeavtalen. Det er nå inngått ny avtale for vikartjenester. Hittil i 2014 (pr. 6. november) viser regnskapet at det har vært utbetalinger til Ambio Helse AS på kr ,80 eksl. mva. og kr ,51 eksl. mva. til Konstali Helsenor AS. Utbetalinger til Synspedagogene AS utgjør i samme periode kr eksl. mva. I interne rutiner fremkommer at det for alle kjøp over kr skal innhentes tilbud fra to leverandører og minst 3 når anskaffelsen overstiger kr Vår kontroll viser at kjøp av konsulenttjenester fra Insam AS vedr. sentrumsutvikling, er foretatt som direkte anskaffelse uten at andre leverandører er forespurt. Anskaffelsen ble anslått til om lag kr Det 1

50 foreligger anskaffelsesprotokoll, og i denne er det gitt en begrunnelse for valg av leverandør. Det er også foretatt direkte anskaffelse fra PricewaterhouseCoopers AS (pwc) vedrørende et effektivitetsprosjekt. Det foreligger ikke anskaffelsesprotokoll og mottatt engasjementsbrev angir ingen ramme utover en fastsatt timepris. Tall fra regnskapet, tyder på at anskaffelsen beløper seg til rundt kr I engasjementsbrevet står det at oppdraget er å anse som en videreføring av et tidligere oppdrag i november Ingeniør/takstmann Jan Gunther er benyttet til en rekke takseringsoppdrag. Det foreligger ingen avtale/kontrakt eller annen skriftlig dokumentasjon med firmaet. Hittil i år (pr. 6. november) er det utgiftsført kr eksl. mva. på leverandøren. Kommunen benytter nå Mercell som verktøy i anskaffelsesprosessen og skjemaer for bl.a. konkurransegrunnlag og anskaffelsesprotokoll kommer fra dette systemet. Anskaffelsesprotokollene angir ikke hvem som har vunnet konkurransen og kontraktssum. De protokollene som revisor har mottatt er heller ikke datert/signert. I følge innkjøpsrutinene skal alle anskaffelser vedr. kjøp av konsulenttjenester, kvalitetssikres av innkjøpsleder. Av utvalget på 19 anskaffelser, har innkjøpsleder ikke vært involvert i 7 av disse. Dette gjelder i hovedsak de mindre anskaffelsene samt der det er foretatt direkte kjøp. Der det er gjennomført konkurranse foreligger det stort sett nødvendig dokumentasjon og kontrakter/avtaler er signert av personer med slik myndighet. Imidlertid har ikke revisor mottatt dokumentasjon for gjennomført tilbudsevaluering vedr. «Rammeavtale om konsulenttjenester vedr. bolig, by og stedsutvikling i Mosseregionen» (utvalgt leverandør Rambøll Norge AS) og avtale om skjenkekontroll hvor valgt leverandør var Securitas. Av utvalget på 19 leverandører har revisjonen mottatt anskaffelsesprotokoll for 13 anskaffelser. Dokumentasjon vedr. «Rammeavtale for medikamenter» (Apotek1) foreligger ikke i Moss kommunes saksarkiv. Revisjonen har fått opplyst at det var Hobøl kommune som var ansvarlig for inngåelse av rammeavtalen. Det er ikke utarbeidet anskaffelsesprotokoll der det er foretatt direkte kjøp. Dette gjelder de resterende 5 leverandørene. I følge forvaltningsrevisjonsrapporten, har administrasjonen opplyst at et helhetlig kvalitetssystem som skal ivareta etterlevelse av rammeavtaler og regelverket generelt var underveis. Revisjonen har videre anbefalt kommunen å oppdatere økonomihåndboka. Revisor har fått opplyst av innkjøpsansvarlig at det ikke foreligger et helhetlig kvalitetssystem for anskaffelser. Det foreligger heller ingen økonomihåndbok, økonomiinstruks eller tilsvarende. Vurdering/konklusjon Gjennomført revisjon viser at lov og forskrift om offentlige anskaffelser samt interne rutiner for innkjøp hovedsakelig er fulgt for utvalgte kjøp av konsulenttjenester. Imidlertid er det uheldig at det er foretatt direkte kjøp for mer enn 5 mill. kr i perioden Det er også avdekket manglende protokollføring for enkelte anskaffelser. For disse anskaffelsene mangler også innhenting av HMS- og skatteattester. Anskaffelsesprotokollene fra Mercell inneholder ikke opplysning om hvem som har vunnet konkurransen eller kontraktssum. De er heller ikke datert og signert. I følge Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) 3-3 (2) skal protokollen beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. I vedlegg 3 (anskaffelser mellom og ) fremkommer det i punkt 1.8 «Kort begrunnelse for valg av leverandør og kontraktsverdi» og i punkt 1.10 «Dato og protokollførers signatur». Tilsvarende finnes i punkt 1.12 og 1.15 i vedlegg 4 (anskaffelser over kr ). Det mangler dokumentasjon knyttet til tilbudsevaluering for 2 konkurranser. Slik dokumentasjon bør arkiveres på saken. 2

51 Som nevnt skal innkjøpsleder, i følge interne rutiner, kvalitetssikre alle kjøp av konsulenttjenester. Revisjonens gjennomgang viser at innkjøpsleder ikke er involvert i alle anskaffelsene. Revisjonen merker seg at det fremdeles ikke foreligger et helhetlig kvalitetssystem på området og at det ikke finnes økonomihåndbok eller lignende. Anbefalinger det bør innføres et kvalitetssystem på anskaffelsesområdet, f.eks. i form av sjekklister det bør utarbeides økonomihåndbok eller tilsvarende anskaffelsesprotokollene fra Mercell bør også gi opplysning om valg av leverandør, kontraktssum samt at de dateres og signeres innkjøpsleder bør sende ut en påminnelse om at alle kjøp av konsulenttjenester skal kvalitetssikres av ham Administrasjonens kommentar: Vi vil tilstrebe å gjøre rutinene våre enda bedre og takker for anbefalingene fra dere. Vi skal ta de med oss videre. Rolvsøy, Jolanta Betker(sign.) Seksjonsleder for regnskapsrevisjon Catrine Spro Wernersen (sign.) revisor 3

52

53

54

55 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2015/181 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 1800/2015 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /6 Revisjonsnotat: Låneopptak Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget tar revisjonens notat om låneopptak, til orientering 2. Notat oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: Bystyret tar revisjonsnotat om låneopptak, til orientering Fredrikstad, Vedlegg Østfold kommunerevisjon, Notat Låneopptak, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Som en del av den planlagte revisjonen i 2014 har revisjonen kontrollert forhold rundt årets (2014) låneopptak i Moss kommunale eiendomsselskap KF (MKEiendom). Følgende handlinger er utført: innhenting og gjennomgang av aktuelle rutiner samtale med økonomiansvarlig for gjennomgang av praksis gjennomgang av dokumentasjon vedrørende årets låneopptak I handlingsplanen fremkommer det at årets låneopptak er kr For MKEiendom KF utgjør låneopptaket kr basert på de investeringene som det er redegjort for i handlingsplanen og gjennom bystyrets behandling. Revisjonen opplyser videre at før låneopptakene i 2014 hadde MKEiendom KF kr i ubrukte lånemidler (per ). I følge MKEiendom KF ble ubrukte lånemidler vurdert før årets låneopptak, men på bakgrunn av usikkerhet knyttet til investeringsbudsjettet på søknadstidspunktet ble

56 det tatt opp lånemidler som dekket det opprinnelige budsjettet. Låneopptaket ble vurdert i høstens sak om rebudsjettering og styret vedtok da som forslag til bystyret at det foretas en ekstraordinær nedbetaling av lån på 23,1 millioner kroner. Nedbetalingen er i tråd med revisjonens tolkning av regelverket om at ubrukte lånemidler bør redusere fremtidige låneopptak. Revisjonen redegjør i notatet at for at styret i MKEiendom KF har vedtatt prosjektene Trollskogen barnehage og Alby med låneopptak. Disse er ikke inntatt i handlingsplanen og således ikke vedtatt av bystyret. Til sammen utgjør låneopptak på disse to prosjektene kr Det er ikke i tråd med gjeldene bestemmelser at styret i MKEiendom KF har myndighet til å oppta lån til investeringer. MKEiendom KF er å anse som en del av kommunen og er således underlagt bystyrets budsjettmyndighet. MKEiendom KF opplyser til sekretariatet at for året 2015 har bystyret vedtatt en diversepost for MKE for småinvesteringer (låneopptak) på kr , slik at ikke styret kommer i en tilsvarende situasjon. Vurdering Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens notat om låneopptak til orientering. Saken foreslås oversendt bystyret med følgende forslag til vedtak: Bystyret tar revisjonens notat om låneopptak til orientering

57 Unntatt off., jf. Offl. 13, jf. Fvl. 13, 1. ledd NOTAT Låneopptak Bakgrunn for notatet Som en del av den planlagte revisjonen i 2014 har revisjonen kontrollert forhold rundt årets låneopptak i Moss kommunenale eiendomselskap KF (MKEiendom). Utførte revisjonshandlinger Revisjonen har foretatt en gjennomgang av MKEiendoms håndtering av låneopptak. Følgende handlinger er utført: innhenting og gjennomgang av aktuelle rutiner samtale med økonomiansvarlig for gjennomgang av praksis gjennomgang av dokumentasjon vedrørende årets låneopptak Resultat av utført revisjon Årets låneopptak beløper seg til kr og er tatt opp i Kommunalbanken. Dokumentasjonen viser at det også er innhentet tilbud fra KLP. I Handlingsplanen fremkommer det at andelen av årets låneopptak i MKEiendom utgjør kr basert på de investeringene som det er redegjort for i handlingsplanen. Som grunnlag for søknad om låneopptak foreligger en oversikt som viser de enkelte investeringsprosjektene. Beløpene er eksl. mva. Det henvises også til de aktuelle vedtakene. I tillegg til vedtak i Handlingsplanen for er det et bystyrevedtak i 2014 som medførte flere tillegg i forhold til handlingsplanen. Det føres også opp fire prosjekter hvor investering og finansiering er vedtatt av MKEs styre. Imidlertid ser revisjonen at to av disse (objektene 6525 og 6557) er medtatt i handlingsplanen og således også vedtatt av bystyret. Prosjektene som MKE selv har vedtatt er objekt 6524 Trollskogen barnehage og objekt 6532 Alby. Til sammen utgjør låneopptak på disse kr MKEiendom har opplyst at de har vært av den oppfatning at igangsetting av slike mindre prosjekter har ligget innenfor deres fullmakt, jf. vedtektenes 3. I vedtektens 3 første ledd fremkommer følgende: «Kjøp og salg innenfor foretakets formål som overstiger kr 10 mill. skal forelegges bystyret før kjøp-/salgsprosessen starter. Før årets låneopptak hadde MKEiendom kr ,22 i ubrukte lånemidler. I følge MKEiendom ble ubrukte lånemidler vurdert før årets låneopptak, men på bakgrunn av usikkerhet knyttet til investeringsbudsjettet på søknadstidspunktet ble det tatt opp lånemidler som dekket det opprinnelige budsjettet. Låneopptaket ble vurdert i høstens sak om rebudsjettering og styret vedtok da som forslag til bystyret at det foretas en ekstraordinær nedbetaling av lån på 23,1 millioner kroner.

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester

Bruk av konsulenttjenester Skien kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 020 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag......iii 1 Innledning......1 1.1 Bakgrunn......1 1.2 Problemstillinger......1 1.3 Avgrensing....1 2 Metode og

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

Vedlegg. Rapport 3/2011. Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet

Vedlegg. Rapport 3/2011. Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet Vedlegg Rapport 3/2011 Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 5.8.2011 Innhold 1 TILSKUDDSORDNINGENS UTFORMING... 3 1.1 BESKRIVELSE AV TILSKUDDSORDNINGENS

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer