Innholdsfortegnelse. Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Side 1"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og side 4 Forslag til budsjett for 2006 og side 5 Innkomne forslag...side 6 1: Utestengelse av klubber med gjeld til NBBF... Fra NBBF...side 6 2: Fordeling av tingutgifter... Fra Aust-Agder...side 6 3: Opprettelse av tvistenemnd... Fra NBBF...side 7 4: Opprettelse av nasjonal ungdomskomité... Fra OABBK...side 7 5: Behandling av voldssaker... Fra NBBF...side 9 6: Kvalifikasjoner under turneringer... Fra Asker BC...side 10 7: Endring av overgangsfrist (31/12 15/12)... Fra NBBF...side 10 8: Overgang internt i krets og mellom kretser 1... Fra OABBK...side 11 9: Overgang internt i krets og mellom kretser 2... Fra OABBK...side 11 10: Utvide den karantenefrie perioden for spillere over 15 år til Fra OABBK...side 12 11: Skille på overgangsvinduet for spillere over og under 15 år... Fra OABBK...side 12 12: Deltakelse for flere klubber i samme sesong... Fra OABBK...side 13 13: Parallell spilletillatelse 1... Fra NBBF...side 13 14: Parallell spilletillatelse 2... Fra HBBK...side 14 15: Internasjonale kamper... Fra OABBK...side 15 16: Reisefordeling NM... Fra Tr.h BL.klubb...side 16 17: Reglement BLNO... Fra NBBF...side 16 18: Presisering sanksjonsreglementet (trekke lag)... Fra NBBF...side 20 19: Deltakelse i kamper med diskvalifiserende foul(s) 1... Fra OABBK...side 20 20: Deltakelse i kamper med diskvalifiserende foul(s) 2... Fra OABBK...side 21 21: Protest på kamputfall 1 (feil i kampskjemaet)... Fra NBBF...side 21 22: Protest på kamputfall 2 (feil i kampskjemaet)... Fra OABBK...side 22 23: Protest på kamputfall 3 (feil i kampskjemaet)... Fra Ammerud...side 23 Side 1

2 Programoversikt Fredag 28. april:...kl Åpning, forhandlinger Lørdag 29. april:...kl Frokost kl Forhandlinger kl Lunch kl Forhandlinger kl Middag Søndag 30. april:...kl Frokost kl Forhandlinger kl Lunch kl Forhandlinger, avslutning Styrets forslag til forretningsorden DOK Forhandlingene ledes av den valgte dirigent. 2. Med unntak av innledninger sette taletiden til: 1. innlegg: 3 minutter 2. innlegg: 2 minutter 3. innlegg: 1 minutt Ingen kan be om ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 3. Alle forslag må være formet skriftlig. 4. I avstemninger ved valg skjer dette i overensstemmelse med NBBFs lov. 5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall stemmer for og imot. 6. Protokollen underskrives av de i henhold til NBBFs lov 13, pkt. 3 valgte personer samt av fratredende og tiltredende president. 7. Det er røykeforbud under forhandlingene. Side 2

3 Styrets forslag til dagsorden DOK. 2 A Sak nr. 1. Godkjenning av representantenes fullmakter. Sak nr. 2. Valg av dirigenter og referenter. Sak nr. 3. Valg av redaksjonskomite for Tingprotokollen og to representanter til å undertegne denne på vegne av representantene. Sak nr. 4. Fastsettelse av forretningsorden. Sak nr. 5. Fastsettelse av Tingets dagsorden. Sak nr. 6. Åpning. Sak nr. 7. Behandling av Forbundstyrets og komiteenes beretninger for arbeidsårene 2004 og Sak nr. 8. Behandling av de reviderte regnskap for 2004 og Sak nr. 9. Uttalelse fra Kontrollkomiteen vedrørende regnskapene for 2004 og Sak nr. 10. Elitesatsing i norsk basketball. Sak nr. 11. Behandling av innkomne forslag. Sak nr. 12. Fastsettelse av budsjett for 2006 og Sak nr. 13. Valg i samsvar med loven. Sak nr. 14. Fastsettelse av avviklingssted for Forbundstinget i Kommentar til styrets forslag til dagsorden DOK. 2B Sak nr. 1. Forslag vil bli fremmet på Tinget i tråd med tidligere praksis. Sak nr. 2. Forslag vil bli fremmet på Tinget i tråd med tidligere praksis. Sak nr. 3. Forslag vil bli fremmet på Tinget i tråd med tidligere praksis. Sak nr. 4. Forslag til forretningsorden er vedlagt som dokument nr. 1. Sak nr. 5. Det vises til vedlagte forslag (dokument nr. 2 A), samt NBBFs lov 13 og 14. Sak nr. 8. Forbundets reviderte regnskaper for 2004 og 2005 er inkludert i samme publikasjon som Forbundsstyrets og komiteenes beretninger. Sak nr. 11. Alle forslag innkommet innen fristen 28. februar følger vedlagt, likeledes forbundsstyrets innstilling. Forslag som omhandler NBBFs lov foreslås behandlet først, dernest de øvrige forslag. Sak nr. 12. Det vises til Styrets budsjettforslag, dokument nr. 3. Sak nr. 13. Valgkomiteens endelige innstilling vil bli omdelt på Tingstedet. Sak nr. 14. En foreslår at Tinget i samsvar med praksis gir Styret fullmakt til å bestemme avviklingssted for Forbundstinget Side 3

4 Kommentarer til budsjettene for 2006 og 2007 DOK. 3 Budsjettet 2006 Inntekter Gjennom de siste månedene i 2005 fikk vi en indikasjon på det NIFs idrettsregistrering dessverre viser, en nedgang i antall registrerte medlemmer i NBBF. Styret er av den oppfatning at det må ligge såkalte mørketall i organisasjonen, dvs. at der må være flere lisensberettigete spillere enn det både tellingen og lisensinngangen viser. Dette sammen med planlagt aktivitets- og kontrollsatsing i løpet av året, underbygger troen på at lisensinntektene vil komme til å stige igjen. Også Rammetilskuddet er avhengig av registrerte medlemmer. I henhold til dette budsjetterer vi med en liten nedgang i 2006.I sponsormarkedet er det hard kamp. Av det vi vet i dag, samt erfaring fra siste driftsår, budsjetterer vi nøkternt med denne inntekten. I lys av siste sesongs hendelser i BLNO, vil det i år bli krevd innbetalt seriekontingent fra klubbene i BLNO på linje med de andre klubbene i våre nasjonale serier, samtidig som vi forventer en økning i antall lag i disse seriene. Dette er bakgrunnen for økning av denne posten. Myndighetenes varsel om endring i lovverket om automatspill er utsatt til Imidlertid er det varslet en vanskeliggjøring av pengebruken på automatene. Vi budsjetterer derfor med en nedgang i disse inntektene i år. I et budsjettkompromiss, i forhold til ønsket ressursbruk på aktiviteter, har styret satt seg fore å etablere andre inntekter med Dette kan også sees i sammenheng med en evt. økning i sponsorinntektene. Kostnader Personalkostnader viser den totale kostnad for avlønning i hele organisasjonen. En økning i aktivitet, samt en generell lønnsjustering, ligger bak budsjettallet for En stor andel av Administrasjonskostnader er husleie og IT kostnader på Idrettens Hus. Det legges press på NIF fra særforbundene om ikke å øke disse nevneverdig. Gjennom den markante økning for posten Aktiviteter, ønsker styret å sette absolutt fokus på aktiviteter som igjen vil føre til en økning antall medlemmer i NBBF. Mars 2006 Styret Budsjettet 2007 Å sette et budsjett som ligger 1-2 år frem i tiden, uten å vite utviklingen i det nærmeste foregående år, er vanskelig. Forutsetningen kan endre seg så raskt at et slikt fremtidsbudsjett kun kan vise en kvalifisert forventning fra det sittende styret. Vi tror at Lisensinntekter vil konsolidere seg og at Sponsorinntektene vil øke ved at vi blir mer attraktive gjennom den aktivitetsøkning som er planlagt. Tilskuddsordningene kan være i endring, men vi tror at en dokumentert økning i aktivitet vil føre til økning i KKD midler. Automatinntekter tror vi kanskje ikke faller helt bort men reduseres kraftig. Kostnadssiden må konsolideres men med en svak økning i personalkostnader og aktiviteter. Spesielt for 2007 budsjettet vises det til 36 i Lov for NBBF, hvor styret er gitt mulighet for endring av de Tingvedtatte budsjetter. Mars Styret Side 4

5 Budsjett 2006 og 2007 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Inntekter Lisenser Sponsorer Særkretstilskudd Rammetilskudd KKD Diverse tilskudd Varesalg Seriekontingent/NM Automater Diverse inntekter Andre inntekter Sum Utgifter Personalkostnader Varekostnad Adm. kostnader Sponsorkostnader Lisensforsikring Tap på fordringer Diverse kostnader Aktiviteter Sum Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter Resultat Side 5

6 Innkomne forslag: FORSLAG 1 Utestengelse av klubber med gjeld til NBBF Fra NBBF Lov for NBBF, 6, tillegg etter første punktum: Med rettigheter forstås både rettigheter som medlem og retten til å delta i approberte kamper arrangert av forbund eller kretser. Det er et voksende problem at klubber ikke gjør opp sine forpliktelser. Dagens regelverk gir begrensede muligheter for sanksjoner i slike tilfeller. Med et slikt tillegg i NBBFs lov vil det være mulig å utestenge fra seriespill og andre offisielle kamper de klubbene som ikke gjør opp for seg overfor forbund eller kretser. Ingen kommentar FORSLAG 2 Fordeling av tingutgifter Fra Aust-Agder BBkrets Endring av deler av 12 annet ledd, som lyder: "Tingutgiftene fordeles med like store andeler på alle klubber tilsluttet NBBF." Ny 12 annet ledd: "Tingutgiftene fordeles på alle klubber tilsluttet NBBF ut i fra antall medlemmer i klubben." Det kan ikke være riktig at en liten klubb skal betale like mye som en stor klubb. Dersom man delte utgiftene på antall medlemmer totalt og så ganget med antall medlemmer i den enkelte klubb, så ville resultatet bli mere "rettferdig". Medlemsmassen i NBBF dekker alt fra klubber med ett lag og et titalls spillere til store klubber med mange lag. Det sier seg selv at det er bedre økonomi i en stor klubb enn i en liten klubb, men ut i fra 12 skal disse altså betale det samme. Etter at man nå har fått dataregistering av medlemsmassen, burde dette være enkelt å få til. Det presiseres at det kun er første periode i annet ledd som foreslås endret. Forslaget innebærer at resten av 12 forblir uendret. Styret støtter ikke forslaget Side 6

7 FORSLAG 3 Opprettelse av tvistenemnd Fra NBBF Lov for NBBF, 42, nytt punkt 3: Virke som tvistenemnd i overgangssaker. NBBF mottar stadig til behandling overgangssaker der gammel og ny klubb ikke kommer til enighet. Ofte er det uenighet om økonomiske forhold. Til nå har slike saker dels vært behandlet administrativt, dels i Arbeidsutvalget. Styret foreslår at AU blir fast første instans i slike saker. AUs oppgave blir først og fremst å forsøke å bringe partene til enighet, dernest om ikke dette er mulig å fatte en avgjørelse som kan aksepteres av både den aktuelle spilleren og de involverte klubbene. AUs avgjørelse i slike saker kan bringes inn for Appellkomiteen, som er siste instans i alle saker som er behandlet av AU som første instans. Det ville vært et alternativ å opprette et nytt organ en tvistenemnd som behandler alle slike saker før de kommer til AU. Dette ville imidlertid innebære at tre nye tillitsverv må fylles, og det ville forlenge behandlingstiden i saker som ofte har hastepreg. Styret tror derfor at den beste løsningen er å gjøre AU til fast tvistenemnd i overgangssaker Tinget anbefales å pålegge Styret å fastsette saksbehandlingsregler for AU som tvistenemnd, jfr. 39 som gir AU fullmakt til å fastsette egne saksbehandlingsregler, men samtidig angir at Slike regler kan også fastsettes av Forbundsstyret. FORSLAG 4 Opprettelse av nasjonal ungdomskomité Fra Oslo & Akershus BBkrets Endring: Endring av paragraf 15, 16 og 43, samt ny paragraf 53 med forskyvning av øvrige paragrafer. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 15 Valg Tillegg: 10. Leder og fire medlemmer i Ungdomskomiteen 16 Valgbarhet Tillegg: Ungdomskomiteens medlemmer skal være mellom 15 og 25 år ved valgtidspunktet og skal komme fra minst tre forskjellige distrikter. Kapittel 5 Fagorganene (komiteene) 43 Komiteenes sammensetting Tillegg: Komiteen i 15 nr. 10 skal bestå av minst fem (5) medlemmer hvorav ungdomsrepresentanten i NBBFs styre er et av medlemmene. Tillegg: 53 Ungdomskomiteen Side 7

8 Ungdomskomiteen skal i samarbeid med NBBFs ansatte fagansvarlige: 1. Være ungdommens talerør i basketballorganisasjonen. 2. Avgi uttalelse i saker som forelegges komiteen av Forbundstinget, Forbundets øvrige organer, kretser og kretsutvalg. 3. Engasjere ungdom i kretser og klubber. 4. Påvirke ledere i ungdomsbasketballen til å involvere ungdom i utformingen av basketballtilbudet deres. 5. Jobbe med å få ned frafallet i ungdomsbasketballen og bedre basketballtilbudet til ungdommen. 6. Komme fram til nye basketballaktivitetstilbud til barn og ungdom 7. Oppnevne eller velge ut norske deltakere til internasjonale kurs og samlinger innen komiteens fagområde. 8. Synliggjøre NBBFs holdningsskapende arbeid gjennom Shut Up & Play. Saksbehandling i ungdomskomiteen : Komiteens møter ledes av lederen. En av Forbundets ansatte fungerer som sekretær og økonomiansvarlig og undertegner møteprotokollen sammen med leder. Minst 75% av vår medlemsmasse er 19 år eller yngre, og disse bør ha sine talspersoner på høyeste nivå om NBBFs styre sier at Ett av styrets medlemmer skal være 25 år eller yngre ved valgtidspunktet. En nasjonal ungdomskomité vil gi ungdom erfaring i styrearbeid, og gjøre dem bedre rustet til å stille til valg til NBBFs styre. Gjennom at ungdomsrepresentanten i NBBF styret automatisk blir medlem av ungdomskomiteen med fulle rettigheter vil en sikre en god og sterk linje mellom saker som blir behandlet på begge hold. Ungdomskomiteen bør være en formell komité og velges ut fra valgkomiteens nominasjon på Forbundstinget på lik linje med andre komiteer i NBBF. Ungdomskomiteen blir en fagkomité på linje med Dommerkomiteen som har en virksomhet som er rettet mot aktivitet. Dette innebærer at Ungdomskomiteen utarbeider forslag til budsjett for komiteens arbeid. 45 Saksbehandling sier at Komiteene fastsetter selv regler for sin saksbehandling i den utstrekning slike ikke er fastsatt i denne lov eller ved beslutning av Forbundstinget eller andre organer. For at ungdommene skal få nødvendig støtte og veiledning foreslås det at en fast ansatt i forbundet fungerer som sekretær og økonomiansvarlig for komiteen og samtidig veileder medlemmene i forhold til de saker og aktiviteter de jobber med. NBBF har tidligere hatt en ungdomskomité som ble nedlagt da både interessen for den og resultatene av arbeidet lot vente på seg. Gjennom overstående modell mener vi at en ungdomskomité ikke bare vil fungere, men også bidra positivt på aktivitetsutviklingen i norsk basket. Opprettelse av Ungdomskomiteen vil også være et ledd i NBBFs holdningsskapende arbeid gjennom å jobbe for å gi basket et positivt bilde. En ungdomskomité med positive og pålitelige talskvinner og -menn kan synliggjøre basket mer og gi et godt inntrykk av hardtarbeidende folk. Shut Up & Play-verdiene må ligge til grunn. Ad endring i 15: Nåværende pkt vil få nye nummer, Siste ledd, annen periode vil bli endret til: Valg i henhold til punkt 1 t.o.m. 12 skjer særskilt. Ad endring i 16: Annet ledd må omredigeres i forhold til forslaget. Ny tekst foreslås som følger: Lovkomiteens, Appellkomiteens og Domsutvalgets medlemmer skal ha fylt 18 år. Ungdomskomiteens medlemmer skal være mellom 15 og 25 år ved valgtidspunktet, og skal komme fra minst tre (3) forskjellige distrikter. Medlemmer og vararepresentanter i den enkelte komité skal ikke komme fra samme lag eller gruppe. Styret støtter forslaget Side 8

9 FORSLAG 5 Behandling av voldssaker Fra NBBF 1: NBBFs lov, 51, Domsutvalget, nytt pkt. iii: behandle og avgjøre alle saker som gjelder vold eller trusler om vold i forbindelse med kampavvikling ( dvs før, under og etter at kamp er avsluttet). Nødvendig redigering av siste punktum: Tilrettelegging av sakene under pkt i iii foretas av NBBFs administrasjon. 2. Reglement om bestrafning av diskvalifiserende fouls eller usportslig oppførsel i forbindelse med kampavvikling Pkt A. 2., tillegg etter første punktum: Dommerne plikter også å rapportere om enhver episode som gjelder vold eller trusler om vold i forbindelse med kampavvikling, også i de tilfeller hvor det ikke kan idømmes diskvalifiserende foul. Pkt. A. 2., tillegg etter (nåværende) annet punktum: Dersom diskvalifiserende foul etter 37 er begrunnet i vold eller trusler om vold skal rapport sendes til NBBF som videresender saken til DU for pådømmelse. Pkt. B. 1., endring: a) NBBFs Domsutvalg for forseelser i nasjonale turneringer herunder BLNO samt voldssaker knyttet til alle serier b) Kretsstyret for andre kamper med unntak av voldssaker. (Pkt. B 1. c) forblir uendret). Pkt. D. 1., ny e): For behandling av rapporter vedrørende diskvalifiserende fouls eller andre former for usportslig opptreden i forbindelse med kampavvikling, herunder voldssaker, gjelder reglene gitt i Norges idrettsforbundets lov kap 11, Straffebestemmelser. (Gammel e får ny bokstav f). I den senere tid har man dessverre ved flere anledninger opplevd vold i forbindelse med kampavvikling. I de tilfeller hvor spillere og lagledere har vært involvert, er disse blitt idømt diskvalifiserende foul. Man har også opplevd at spillere etter kampslutt har røket sammen. Dommerne har ikke lenger anledning til å gi diskvalifiserende foul, det er likevel behov for å reagere. Kretsene har her ønsket å gripe inn så fort som mulig, idet man ønsker å sette i gang strakstiltak. Kretsstyrene har her idømt utestengelse før saken er blitt videresendt NBBF ved Domsutvalget for vurdering av ytterligere straff. DU har i slike tilfeller avvist saken idet de mener at det ikke kan ilegges dobbeltstraff. Denne tolkningen har fått støtte i Appellkomiteen som dømmer i siste innstans. AU mener det er viktig at personer som utøver vold som deltager i forbindelse med basketball får en riktig straff. Videre mener AU at det er viktig at man får etablert praksis i slike saker, og det er således hensiktmessig at det er Domsutvalget i NBBF som i dømmer straff i 1. instans i alle slike saker. På bakgrunn av dette foreslås ovenstående lovendringer og redigeringer. Lovkomiteen foreslår at uttrykket vold eller trusler om vold som er foreslått i ny tekst i 51 blir brukt gjennomgående også i resten av forslaget. Begrepet voldssaker (i B.1.a. og b. og i D.1.e) foreslås endret til saker som gjelder vold eller trusler om vold. Begrepet vold eller trusler om vold er etter Lovkomiteens oppfatning ikke absolutt entydig. Dersom det utelukkende menes fysisk vold, bør dette begrepet benyttes. For øvrig vil definisjonen av begrepet vold kunne bli gjenstand for fortolkning i alle ledd, fra dommerne til dømmende myndighet. Side 9

10 FORSLAG 6 Kvalifikasjoner under turneringer Fra Asker BC Kapittel 6 nytt til pkt. B 2. Kvalifikasjoner under turneringer: 1. Dette gjelder kun spillere som er under 23 år og er norske statsborgere, (utregnes med år ved sesongstart 23 = maks fødselsår) og hvor A-laget spiller i nasjonal serie. 2. Hver klubb kan innen 1. oktober, melde inn til NBBF/respektive kretser inntil fem (5) spillere som fritt kan alternere mellom klubbens A- og B-lag. Vi ønsker å sette utøverne og deres behov i sentrum, og på denne måte gi unge norske spillere bedre muligheter for å kunne videreutvikle seg. Med dagens ordning ser vi at de unge spillerne ikke får mulighet til å få kamperfaring i BLNO evt. 1. divisjon uten at dette går på bekostning av deres eget kamptilbud på B-lag. Forslaget er tvetydig formulert i forhold til nåværende tekst i Kap.6, B.2. Lovkomiteen foreslår at forslaget settes inn som siste del av pkt.b.2 med følgende tekst: Unntak: Hver klubb som har et A-lag i nasjonal serie kan innen 1.oktober melde inn til NBBF/krets inntil fem (5) spillere som fritt kan alternere mellom klubbens A- og B-lag. Disse spillerne må være norske statsborgere og under 23 år (kalenderår ved sesongstart 23 = tidligste fødselsår). Lovkomiteen vil bemerke at etter ovenstående utregning vil spillere som er fylt 23 år før sesongstart i det aktuelle året, dvs. er over 23 år, også komme inn under ordningen. Styret støtter ikke forslaget. Dersom aldersgrensen settes til 20 år, støtter styret forslaget. FORSLAG 7 Endring av overgangsfrist (31/12 15/12) Fra NBBF NBBFs kampreglement, kapittel 9, Overgang, pkt. 5 iv):. f.o.m. 1. juli t.o.m. 31. desember... erstattes med. f.o.m. 1. juli t.o.m. 15. desember Erfaringen fra håndtering av overgangssaker i praksis viser at 31. desember er en uheldig dato som frist i slike saker. Både i Norge og andre land er tiden rundt jul og nyttår vanskelig med hensyn til å skaffe til veie letter of clearance og andre dokumenter. Overgangsfristen bør derfor ligge i forkant av jule- og nyttårsfeiringen. Datoen innebærer én måneds utvidelse av overgangsvinduet slik det var frem til tinget i Det kunne vært et alternativ å utvide fristen til eksempelvis 15. januar, men styret synes det vil være urimelig om klubbene kan hente inn forsterkninger såpass tett opp mot sluttspill og andre turneringer ifm sesongavslutningen. Ingen kommentar. Side 10

11 FORSLAG 8 Overgang internt i krets og mellom kretser 1 Fra Oslo & Akershus BBkrets NBBF Kampreglement, Kapittel 9 Overgang, B. Generelle bestemmelser Punkt 5. i. Endring: straks NBBF har godkjent søknaden, hvis spilleren ikke har deltatt i offisiell kamp de siste 12 måneder før søknaden foreligger hos NBBF. Med den allerede innledede regionaliseringen i norsk basketball (region nord og region midt) er denne paragrafen foreldet. Se kommentar til forslag 9. Styret støtter forslaget FORSLAG 9 Overgang internt i krets og mellom kretser 2 Fra Oslo & Akershus BBkrets NBBF Kampreglement, Kapittel 9 Overgang, B. Generelle bestemmelser Punkt 5. ii. Endring: Fjerne denne bestemmelsen. Med den allerede innledede regionaliseringen i norsk basketball (region nord og region midt) er denne paragrafen foreldet. Forslag 8 og 9 henger nøye sammen. Forslagene vil innebære at alle spillere som søker om overgang kan spille offisielle kamper for ny klubb straks NBBF har godkjent søknaden, hvis spilleren ikke har deltatt i offisiell kamp de siste 12 måneder før søknaden foreligger hos NBBF, enten man skifter til en klubb i samme krets, eller til en klubb i en annen krets. Gjeldende 5.i og 5.ii. skiller mellom overgang innen samme krets (der må spilleren ikke ha spilt de siste 12 månedene) og fra en krets til en annen (der kan spilleren ha spilt kamp de siste 12 månedene). Forslaget vil innebære at spillere som bytter krets også vil få karantene i 12 mndr. fra de sist spilte offisiell kamp for tidligere klubb, mao. innebærer forslagene en ytterligere begrensning Styret støtter ikke forslaget Side 11

12 FORSLAG 10 Utvide den karantenefrie perioden for spillere over 15 år til Fra Oslo & Akershus BBkrets NBBF Kampreglement, Kapittel 9 Overgang, B. Generelle bestemmelser Endring: Nytt punkt 5. iv. straks NBBF har godkjent søknaden (for spillere som er fylt 15 år innen 31.desember samme år som sesongen starter), og uten hensyn til 5 i) og 5 ii), når overgangssøknad mottas i perioden fom. 1.mai tom. 31. august. Norsk basketball bør legge forholdene til rette slik at flest mulig kan spille på det nivået de selv vil. Spillere over 15 år bør få en reell mulighet til å se an forholdene FØR de må velge hvilken klubb de skal spille for i kommende sesong. Nåværende pkt. 5.iv. vil bli nytt pkt. 5.v.. Dersom forslag 8 og 9 vedtas, vil leddet uten hensyn til 5.i. og 5.ii. måtte endres til uten hensyn til 5.i.. Styret støtter ikke forslaget FORSLAG 11 Skille på overgangsvinduet for spillere over og under 15 år Fra Oslo & Akershus BBkrets NBBF Kampreglement, Kapittel 9 Overgang, B. Generelle bestemmelser Nytt Punkt 5. iii. straks NBBF har godkjent søknaden (for spillere som ikke er fylt 15 år innen 31.desember samme år som sesongen starter), og uten hensyn til 5 i) og 5 ii), når overgangssøknad mottas i perioden fom. 1.mai tom. 30. juni. Det bør være en annen frist for spillere under 15 år til å skifte klubb med hensyn på klubbenes påmelding til serier og planlegging. Dagens overgangsvindu i den grønne perioden er godt nok for spillere under 15 år. Samme merknad som til forslag 10. Med unntak av avslutningsdatoen for søknadsperioden er forslaget identisk med forslag 10. Styret støtter ikke forslaget. Dersom forslag 10 vedtas, støtter styret forslaget. Side 12

13 FORSLAG 12 Deltakelse for flere klubber i samme sesong Fra Oslo & Akershus BBkrets NBBF Kampreglement, Kapittel 9 Overgang, B. Generelle bestemmelser, Punkt 5.iv. Endring: Erstatte siste setning med: Hvis overgang skjer mellom klubber som deltar i samme turnering gjelder følgende. Én spiller kan maksimalt spille for to klubber i samme turnering/sesong. Det er en begrensende faktor for spesielt yngre spillere at de tvinges til å spille i eldre årsklasser enn sin egen hvis de bytter klubb etter sesongstart og har spilt kamper for sin gamle klubb. Siden det ikke ser ut til å være noen spesielle problemer knyttet til dette i for eksempel Tippeligaen i fotball skal det ikke være noe grunn til at det skal være problemer knyttet til dette i basketball. Her foreslår vi også å begrense slike tilfeller til én pr. spiller pr. sesong. Forslaget er forenlig med evt. vedtak av forslagene 8 og 9 (som innebærer at 5.ii strykes). Begrepet én spiller pr. sesong er ufullstendig definert. Dersom forslagsstilleren mener én (1) spiller pr. lag, må dette presiseres i teksten. Styret støtter ikke forslaget FORSLAG 13 Parallell spilletillatelse 1 Fra NBBF Kampreglementets kapittel 9, pkt. D, Parallell spilletillatelse, endres til: En spiller kan inngå 1 én samarbeidsavtale som innebærer at spilleren er spilleberettiget for to klubber samtidig (har parallell spilletillatelse), forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: i) Spilleren må være 15 år eller mer det året den sesongen avtalen skal gjelde for, starter. ii) Samarbeidsavtalen gjelder for 1 én sesong og skal være godkjent av NBBF etter søknad på særskilt skjema innen 1. oktober den aktuelle sesongen. Søknaden skal inneholde navn og fødselsdato på spilleren som søker parallell spilletillatelse, samt godkjennelse fra de to klubbene. iii) Den klubben som spilleren opprinnelig er medlem av, benevnes hovedklubb (klubb A). Den andre klubben i samarbeidsavtalen benevnes samarbeidsklubb (klubb B). Parallell spilletillatelse kan bare innvilges for spill på lag i nasjonale serier, og bare for én samarbeidsklubb. iv) Dersom en spiller skal delta på seniorlag i både hovedklubb og samarbeidsklubb, må det være minst 1 ett divisjonsnivå mellom de to klubbenes seniorlag (d.v.s. ikke 1. og 2. div., 2. og 3. div. o.s.v.) Dog kan spillere delta i veteranklasse for én klubb og lag i 3. div. eller lavere for en annen klubb. Spiller på lag som deltar i nasjonal serie, kan ikke delta i veteranklasse. v) I klubber der elitelaget er organisert som egen enhet i allianseidrettslag, kan spillere delta på alle lag i allianseklubben som om de to hadde vært én og samme klubb. I slike tilfeller er parallell spilletillatelse ikke nødvendig. vi) Det er under ingen omstendighet anledning til å spille for mer enn ett lag i samme turnering. Side 13

14 Ordningen med parallell spilletillatelse har de siste par sesongene vært praktisert svært liberalt, mer liberalt enn intensjonen var da ordningen ble innført. Mange spiller for yngre lag i to forskjellige klubber. Dette var opprinnelig ikke hensikten, og er etter styrets mening heller ikke ønskelig. Slike situasjoner bidrar til å bryte opp treningsmiljøer og redusere følelsen av klubbtilhørighet. Dette er etter styrets oppfatning viktige verdier i norsk basket. Skal yngre spillere spille på flere lag, bør det skje innenfor egen klubb. Indirekte vil dette også stimulere klubbene til å legge mer arbeid i rekruttering av nye spillere. Konklusjonen er at parallell spilletillatelse bare innvilges for spill på seniorlag i nasjonale serier. Tidligere pkt. D.1.iii. har fått et nytt tillegg som stiller krav om at parallell spilletillatelse kun kan gis for spill på lag i nasjonal serie i en samarbeidsklubb. Tidligere pkt.d.1.v. (om spillere i aldersbestemte klasser) er foreslått fjernet og erstattet med nytt pkt.v (om elitelag/allianseidrettslag). Forøvrig innebærer forslaget kun mindre redaksjonelle endringer. FORSLAG 14 Parallell spilletillatelse 2 Fra Hordaland BBKrets Endring av kampreglementets kapittel 9, punkt D Parallell spilletillatelse til: D. Parallell spilletillatelse (samarbeidsavtale) 1. En spiller kan inngå én (1) samarbeidsavtale som innebærer at spilleren er spilleberettiget for to klubber samtidig (har parallell spilletillatelse) forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: i) Spilleren må være fylt 15 år innen 31. desember samme år som sesonge avtalen skal gjelde for starter. ii) Samarbeidsavtalen gjelder for én (1) sesong og skal være godkjent av NBBF etter søknad på særskilt skjema innen 1. oktober angjeldende sesong. Søknaden skal inneholde navn og fødselsdato på spilleren som søker parallell spilletillatelse, samt godkjennelse fra de to klubbene. iii) Den klubb som spilleren opprinnelig er medlem av, benevnes «hovedklubb» (klubb A). Den annen part i samarbeidsavtalen benevnes «samarbeidsklubb» (klubb B). Parallell spilletillatelse kan bare innvilges for spill på lag i nasjonale serier for én samarbeidsklubb, og for spill på øvrige lag i hovedklubb. iv) En spiller med parallell spilletillatelse er spilleberettiget på andre seniorlag i sin hovedklubb i den utstrekning han ville ha vært spilleberettiget dersom det samme lag hadde vært et B-lag i samarbeidsklubben (med hensyn til karantenebestemmelser for overgang mellom lag i samme klubb). En spiller med parallell spilletillatelse i BLNO har ikke adgang til å delta på lag i nasjonal 1. divisjon for hovedklubben. v) I klubber som har organisert elitelaget som egen enhet i allianseidrettslag, har alle spillere adgang til å spille for alle lag innenfor allianseklubben etter samme retningslinjer som om det hadde vært en klubb. Parallell spilletillatelse er ikke nødvendig i slike tilfeller. vi) Det er under ingen omstendighet anledning til å spille for mer enn ett lag som deltar i samme turnering." Endringer: Tillegg i punkt iii). Bare adgang til parallell spilletillatelse i nasjonale serier. Omskriving av punkt iv). Sidestilling av B-lag med seniorlag i hovedklubb. Opprinnelig punkt v) strøket (uaktuelt dersom dette forslag vedtas). Nytt punkt v) regulerer forhold i allianseidrettslag. Side 14

15 Utstrakt bruk av parallell spilletillatelse i yngre årsklasser har skapt svært uoversiktlige forhold. Den primære hensikten med parallell spilletillatelse var å gi unge talenter adgang til å delta i nasjonale serier uten å bryte bånd til egen klubb, spesielt aktuelt for yngre spillere som får lite spilletid på det nasjonale laget. Denne adgang opprettholdes fullt ut i det fremlagte forslag. For spill på andre seniorlag vil det være rimelig å betrakte samarbeidsklubbens lag i nasjonale serier som "A-lag" for vedkommende spiller. Spilleren vil være spilleberettiget på "B-lag" (dvs. seniorlag i hovedklubb) når han har stått over en kamp på "A-laget", etter de samme regler som samarbeidsklubbens egne spillere vil være spilleberettigete etter på eget B-lag. Det er fremhevet som en ønsket struktur at eliteavdelinger organiseres som egne lag innen et felles allianseidrettslag først og fremst for å skjerme rekrutteringsdelens økonomi fra økonomien knyttet til deltakelse i nasjonale serier. Det virker rimelig å reglementsfeste at slik organisering ikke får konsekvenser for spilleberettigelsen for lag knyttet til samme allianseidrettslag. Etter dette forslag vil det ikke være adgang til bruk av parallell spilletillatelse mellom forskjellige klubber i aldersbestemte klasser. Dette er ikke til hinder for at klubbene kan melde på samarbeidslag til seriespill, i den grad dette er hjemlet i kretsenes kampreglementer. Dette er den foretrukne måte å etablere felleslag på, og gir langt ryddigere ansvarslinjer. Intensjonen med/begrunnelsen for forslaget er tilnærmet den samme som i forslag 13. Endringene er angitt av forslagsstiller. Styret støtter ikke forslaget FORSLAG 15 Internasjonale kamper Fra Oslo & Akershus BBkrets Kampreglement, Kapittel 4 Kamper, B. Internasjonale kamper, 5. b) Endring: Fjerne paragrafen Dette er en paragraf ingen i norsk basketball følger og som heller ikke får noen konsekvenser fra NBBF ovenfor disse klubbene. Det er en trykkfeil i nåværende pkt. 5.a.. Henvisningen her skal være til pkt. 3 og 4. For øvrig ingen kommentarer til forslaget. Styret støtter ikke forslaget Side 15

16 FORSLAG 16 Reisefordeling NM Fra Trondheim Basketliga Klubb Alle NM-arrangementer godkjent av NBBF skal ha reiseutjevning for deltakende lag. Vedtaket omfatter både kvalifiserings- og sluttspill. NBBFs styre utarbeider retningslinjer for dette. Prinsipp for NM bør være: NM skal være landsdekkende og likest mulig betingelser for alle lag: Basketball har to kjernekretser, Oslo & Akershus og Hordaland, og ut fra organisatoriske og økonomiske grunner er det naturlig at NM-arrangementene legges der. Lag fra resten av landet må avfinne seg med å reise dit for NM-deltakelse. Det er imidlertid rimelig at utgiftene til reisingen deles likt på alle deltakende lag i NM. Forslaget foreslås tatt inn som nytt pkt. G i Kampreglementets Kap.5, Turneringer. Forslaget er generelt og vil derfor bli gjeldende for alle nivåer (aldersbestemt/junior/senior/blno) dersom det vedtas. Styret støtter forslaget FORSLAG 17 Reglement BLNO Fra NBBF 1. Generelle bestemmelser Basketligaen BLNO er NBBFs øverste serie på herresiden, bestående av norske idrettslag kvalifisert for deltakelse i ligaen. BLNO er underlagt NBBF, NIF og deres lover. Alle kamper spilles i overensstemmelse med NBBFs Kampreglement og Håndbok for BLNO. Ved uoverensstemmelser er bestemmelsene i dette reglement overordnet bestemmelsene i Kampreglementet og Håndbok for BLNO. Kampene spilles ihht offisielle spilleregler for basketball. Lagene skal stille med minimum åtte spillere i hver kamp 2. Arrangement Kamper i BLNO arrangeres av NBBF. 3. Klasseinndeling a) BLNO består til enhver tid av det antall lag som er tildelt lisens fra NBBF for deltakelse i BLNO. b) Kun ett lag fra hver klubb kan spille i BLNO 4. Opprykk/Nedrykk Det praktiseres ikke opprykk eller nedrykk til/fra fra BLNO. Lag må ha gyldig lisens fra NBBF for å kunne delta i BLNO. Lag som mister sin lisens blir flyttet nedover i seriesystemet. NBBF avgjør hvor lag som mister sin lisens/trekker seg skal plasseres. Kfr. NBBF`s lov 34 pkt Krav til deltakelse For å få delta i BLNO må alle klubber ha gyldig lisens. Lag som er tildelt lisens må søke denne fornyet hvert 2. år. Nye klubber må søke lisens innen 20. februar. Alle søkere må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav til søknad utarbeidet av NBBF. Side 16

17 Lag som skal delta i BLNO må være gjeldfri til NBBF. Lag med gyldig lisens anses for å være påmeldt i serien 1.mai. Lag som trekker seg etter 1. mai, men før 1. juni skal svare for halvparten av seriekontingenten. Lag som trekker seg 1. juni eller senere skal svare for hele seriekontingenten. 6. Seriekontingent NBBF fastsetter seriekontingenten senest 1. april. 1/5 av seriekontingenten skal være innbetalt senest 1. mai, 2/5 skal være innbetalt senest 1. september og de siste 2/5 senest 1. november. Lag som ikke betaler seriekontingenten, kan utelukkes fra serien. 7. Kampoppsett NBBF er ansvarlig for kampoppsettet for BLNO, samt at spillebanene er tilgjengelige til de oppsatte kamper. Kampoppsettet for hele grunnserien i BLNO skal offentliggjøres senest 1 måned før første kamp skal spilles. BLNO avvikles etter følgende prinsipp: (Se også Håndbok for BLNO ) Det spilles først en grunnserie der hvert lag spiller hjemme- og bortekamper mot de øvrige lagene i serien. Ikke på noe tidspunkt skal forskjellen i antall spilte kamper mellom noen lag i serien være større enn to. Vinner av grunnserien får tittelen Seriemester. Det deles ut gull-, sølv- og bronsemedaljer. Forutsatt 10 lag eller flere spiller de åtte beste lagene i grunnserien kvartfinaler best av tre kamper. Sammensetningen av kvartfinalene avgjøres etter plassering i grunnserien. Slik at nr. 1 møter nr. 8, nr. 2 møter nr. 7, nr. 3 møter nr. 6, nr. 4 møter nr. 5. NBBF fastsetter kampprogrammet. Eventuelle tredjekamper spilles på hjemmebanen til det laget som oppnådde best plassering i grunnserien. Vinnerne av kvartfinalene spiller semifinaler best av fem kamper. Sammensetningen av semifinalene: Vinner av kvartfinalen mellom lag 1 og lag 8 spiller mot vinner av kvartfinalen mellom lag 4 og lag 5, mens vinner av kvartfinalen mellom lag 2 og lag 7 spiller mot vinner av kvartfinalen mellom lag 3 og lag 6. NBBF fastsetter kampprogrammet. Eventuelle femtekamper spilles på hjemmebanen til det laget som oppnådde best plassering i grunnserien. Tapende semifinalister tildeles bronsemedaljer. Finalen spilles best av fem kamper. Kampprogrammet fastsettes av NBBF. En eventuell femte kamp spilles på hjemmebanen til det laget som oppnådde best plassering i grunnserien. Vinneren av finalen får tittelen Norgesmester og tildeles Kongepokalen samt gullmedaljer. Tapende finalist tildeles sølvmedaljer. Dersom antall deltakende lag og/eller sportslige eller økonomiske hensyn tilsier det, kan NBBF fastsette andre ordninger for avvikling av serien og sluttspillet. Slike ordninger skal godkjennes av forbundsstyret. 8. Baner Kamper i BLNO skal kun spilles på baner godkjent av NBBF. Kun baner med internasjonale mål, eget digitalt 24-sekundersanlegg og standardiserte kurver og plater skal godkjennes. 24-sekundersanlegget må være godt synlig for så vel spillere som dommere. Det kan ikke dispenseres fra kravet om 24- sekundersanlegg. (Se også Håndbok for BLNO ) 9. Spilledrakter Spilledraktene må være i overensstemmelse med «Offisielle spilleregler for basketball». 10. Teknisk arrangement Klubbene er ansvarlig for arrangementet av sine hjemmekamper. Dette innebærer det tekniske opplegget i hallen, bemanning av sekretariat og resultattavle samt billettsalg. Sekretær, tidtaker og 24-sekunderstidtaker skal være autorisert. Autorisasjon oppnås gjennom å delta i sekretariat 15 ganger i inneværende og/eller foregående sesong, hvorav minst 10 ganger i den funksjon som skal betjenes i angjeldende kamp. Forbundsdommere og kretsdommere autoriseres automatisk for sekretariatstjeneste. Bortelaget har krav på å ha en observatør i sekretariatet. Hjemmelaget plikter å legge forholdene til rette for dette. Gjennomføring skal skje i hht Håndbok for BLNO NBBF fastsetter senest 1. februar hvert år hvilke krav til teknisk arrangement som skal gjelde for kommende sesong. Dette skjer ved en årlig revisjon av Håndbok for BLNO 11. Dommere a) Dommerkomiteen setter opp dommere til kamper i BLNO b) Dommere skal være nøytrale og autoriserte som Forbundsdommere. c) Hjemmelaget skal utbetale dommerne deres godtgjørelse i forbindelse med kampen som angitt i Håndbok for BLNO. Dommerne plikter å kvittere for mottatt godtgjørelse. Lag som ikke betaler dommerne Side 17

18 deres godtgjørelse på denne måten, dømmes som taper av kampen uten at denne spilles. d) Arrangøren sørger for at dommerne får garderober atskilt fra lagenes garderober. 12. Kommissærer Dommerkomiteen setter opp nøytrale kommissærer til sluttspillkamper i BLNO. Kommissærene skal være NBBFs representant under arrangementet og skal være bosatt i den kretsen kampen spilles. Hjemmelaget skal utbetale kommissæren dennes godtgjørelse i forbindelse med kamper, og senest i pausen. Instruks for kommissærer utarbeides av Dommerkomiteen. 13. Resultatinnberetning Umiddelbart etter kampslutt skal arrangørklubben sørge for at resultatet av kampen blir telefonert til det telefonnummer som NBBF har fastsatt i Håndbok for BLNO. Førstedommeren har ansvaret for at kampprotokollen (originalen) blir sendt NBBF. NBBF kan bøtelegge arrangerende klubb for manglende innrapportering av resultater. Botens størrelse fastsettes av NBBF. 14. Omberammelse a) Skriftlig søknad om omberammelse av en kamp må være NBBF i hende senest 14 dager før kampen er berammet. b) En kamp kan kun omberammes hvis laget, eller en eller flere spillere på laget, deltar i arrangement pålagt av NBBF. I andre tilfelle vil søknad om omberammelse av en kamp kun bli innvilget hvis det foreligger helt spesielle grunner. Sykdom hos enkelte spillere, ferier, skoleturer, militærtjeneste o.l. kvalifiserer ikke til omberammelse. c) NBBF skal gi skriftlig meddelelse til lag og dommer om omberammelse, senest 7 dager før kampen. 15. Utelukkelse av lag m.v. a) Lag som ikke møter til kamp, kan utelukkes fra videre deltagelse i inneværende sesong og skal utelukkes fra deltagelse i påfølgende sesongs BLNO-serie. b) Lag som trekker seg 1.juli eller senere eller blir utelukket fra serien, ilegges bot og er pliktig til å betale hele seriekontingenten. Lagets kamper annulleres, og laget inntar automatisk siste plass i serien. 16. Premiering Laget som har flest poeng etter grunnserien, kåres til seriemester. Laget får tildelt seriemesterpokal, og spillere og lagledere på lag nr. 1, 2 og 3 får tildelt henholdsvis gull-, sølv- og bronsemedaljer. Alle spillere som har deltatt i minst halvparten av kampene tildeles medalje. Laget som vinner sluttspillet får tittelen Norgesmester. Laget får tildelt Norgesmesterpokal, og spillere på lag nr. 1, 2 og 3 i sluttspillet gull-, sølv- og bronsemedaljer. Alle spillere og lagledere som har deltatt i sluttspillet tildeles medaljer. Alle spillere og lagledere hvis navn står oppført i kampprotokollen, regnes for å ha deltatt i angjeldende kamp. 17. Turneringsjury NBBF oppnevner turneringsjury. Avgjørelser truffet av turneringsjuryen kan appelleres til Arbeidsutvalget (første instans) og deretter til Appellkomiteen (siste instans). Økonomiske bestemmelser 18. Diverse utgifter NBBF betaler utgifter til premier, administrasjon og dommerreiser både i grunnserie og sluttspill. Hall-leie betales av den arrangerende klubb. 19. Reiseutgifter a) Bortelagene betaler selv alle sine utgifter til reiser, kost og losji. Hjemmelaget skal dog hjelpe bortelaget med å bestille overnatting dersom det anmodes om dette senest 14 dager før kampen skal spilles. b) Det benyttes en reisefordelingsnøkkel i BLNO, hhv grunnserie og sluttspill som angitt i Håndbok for BLNO c) Kostnader til overnatting/diett innregnes ikke. d) Reiser kortere enn 200 km (hver vei) innregnes ikke. e) Lagenes andeler beregnes og innbetales/utbetales som angitt i Håndbok for BLNO f) Dersom det i sesongen oppstår endringer i reiseantallet som følger av pålegg fra NBBF, foretas avregning som angitt i Håndbok for BLNO g) Det foretas reisefordeling; for grunnserien, kvartfinalene samlet, semifinalene samlet og for finalen. Side 18

19 20. Økonomiske bestemmelser for grunnserien og sluttspillet NBBF eier alle kommersielle rettigheter knyttet til BLNO, dens merker, kamper og øvrige evenementer. Medlemsklubbenes adgang til å utnytte disse rettigheter følger av de til enhver tid gjeldende regler slik de fremgår av Håndbok for BLNO og øvrige kommersielle retningslinjer. 21. Billettinntekter Hjemmelaget sørger for billettsalg og vakthold, og beholder inntekten av billettsalget. 22. Fordeling av overskudd/underskudd a) Det føres eget regnskap for BLNO b) Eventuelle overskudd eller underskudd dekkes av klubbene. Fordelingsnøkkelen fastsettes foran hver sesong i møte mellom klubbrepresentantene og NBBF. 23. Diverse økonomiske satser NBBF fastsetter foran hver sesong seriekontingenter, dommeres reiseutgifter og satser for kost og losji samt kamphonorarer. Lag som trekker seg får bare ta del i inntekter som var kjent på det tidspunkt de trakk seg, begrenset oppad til seriekontingentens størrelse. 24. Ansvar a) Spillere, dommere og funksjonærer må rette seg etter de regler som gjelder på de baneanlegg som benyttes til kampene. b) Klubbene er ansvarlig for skade som oppstår ved uforsiktighet og ansvarsløs opptreden på spillestedene. 25. Forsikring og lisenser (spillerlisenser) Se NBBFs Kampreglement, Kapittel 10 Forsikring og lisenser. 26. Håndbok for BLNO Det er utarbeidet en egen Håndbok for BLNO. Denne revideres hvert år av NBBF innen 1. februar på bakgrunn av innspill fra BLNO-klubber med gyldig lisens og evt. med bakgrunn i eget møte med BLNOklubbene om slikt møte besluttes avholdt. BLNO-klubbene har da møteplikt. 27. Retningslinjer for tildeling av lisens for spill i BLNO. Det er utarbeidet egne vedtekter for deltakelse i BLNO med krav til klubbene i forbindelse med søknad om lisens for spill i BLNO. Vedtektene kan revideres årlig av NBBF i god tid i forhold til gjeldende søknadsfrist. 28. Tap av lisens for spill i BLNO. Ved alvorlige brudd på de krav som gjelder for deltakelse i BLNO, kan NBBF trekke tilbake lisensen. Varsel om inndragning av lisens skal sendes rekommandert og inneholde en nærmere angitt tidsfrist (minimum 1 måned) for klubben til å rette opp i de forhold NBBF anfører. Har ikke klubben rettet opp i de forhold som er anført av NBBF innen den fastsatte tidsfrist, sendes et nytt rekommandert varsel med 14 dagers frist. Er det heller ikke etter utløp av denne fristen rettet opp i de anførte forhold, kan NBBF trekke lisensen tilbake. De to siste sesongene har det ikke eksistert et skriftlig, tingvedtatt reglement for gjennomføring av BLNO. Ligaen har vært gjennomført i samsvar med Håndbok for BLNO, retningslinjer for tildeling av lisens for spill i BLNO og grunnprinsippene i det tidligere reglementet for Eliteserien for menn. Ovenstående forslag bygger på sistnevnte reglement, men er tilpasset håndboken, lisensbestemmelsene og tidligere Lov for BLNO. Punktet om økonomiske bestemmelser er forenlige med et evt. vedtak av forslag 16 (reiseutjevning i NMarrangementer). For øvrig ingen kommentarer. Side 19

20 FORSLAG 18 Presisering sanksjonsreglementet (trekke lag) Fra NBBF NBBFs Sanksjonsreglement, pkt. 2a) tillegg første punktum: Lag for å utebli, komme for sent, ikke stille opp eller trekke seg fra seriespill i krets eller forbund etter at påmeldingsfristen er utløpt. Erfaringer fra denne sesongen viser at det kan være behov for å presisere det som gjennom kjennelser i Appellkomiteen allerede er etablert som praksis mht tolkning av denne paragrafen, nemlig at det å trekke seg fra seriespill er en straffbar handling. At dette tas spesifikt inn i teksten, kan bidra til å lette behandlingen av slike saker, og forhåpentligvis bidra til at færre slike situasjoner oppstår. Ingen kommentar FORSLAG 19 Deltakelse i kamper med diskvalifiserende foul(s) 1 Fra Oslo & Akershus BBkrets Spiller, innbytter, lagleder, assisterende lagleder eller lagfunksjonær som idømmes diskvalifiserende foul etter spillereglenes 37 (unntatt lagleder som bortvises pga. tre (3) tekniske fouls), utelukkes automatisk fra første derpå følgende kamp i samme turnering. Dersom diskvalifiserende foul / diskvalifikasjon idømmes i privatkamp, treningskamp e.l., sones straffen i første derpå følgende approberte kamp. Spillere, innbyttere, lagledere, assisterende lagledere eller lagfunksjonærer som pådrar seg diskvalifiserende fouls fortjener å sone disse, men straffen må ikke bli urimelig. Med dagens regelverk risikerer utøvere som deltar i flere klasser (turneringer) å måtte sone kamper med dagens regelverk. Forslaget innebærer strykning av følgende tekst (som nå står mellom del 1 og 2 i forslaget): Vedkommende kan ikke delta i approbert kamp av annen kategori før denne utelukkelse er sonet. Dersom forslaget vedtas, finnes det ikke lenger noen regel for hva som skjer dersom en diskvalifiserende foul/diskvalifikasjon idømmes i den siste kampen i en turnering, eller der gjenstående kamper i turneringen er færre enn det antall kamper som utelukkelsen gjelder for. Styret støtter ikke forslaget Side 20

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport Gyldig fra Januar 2015 Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2015 Dette reglementet beskriver generelle regler for samtlige

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

NB!!! IKKE gyldige før sesongen 2014/2015. INNHOLDSFORTEGNELSE:

NB!!! IKKE gyldige før sesongen 2014/2015. INNHOLDSFORTEGNELSE: NB!!!. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER.... 4 1.1. ARRANGEMENT.... 4 Generelt.... 4 Søknader.... 4 Prøvedokumenter.... 4 Ledelse av prøven.... 4 Overtegning.... 4 Avlysning av prøven.... 5 Godkjenning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) 2014 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 INTRODUKSJON 110 Reglementets hensikt og gyldighet... 3 111 Konkurransereglementets oppbygning... 3 112 Reglementets

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Dokument nr. 19. (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen

Dokument nr. 19. (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen Dokument nr. 19 (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen Avgitt 1. juni 2004 Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer