VEA SYKEHJEM BYGGETRINN II DEL II YTELSESBESKRIVELSE ENTREPRISE V-02 TØY- OG AVFALLSSUG KARMØY KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEA SYKEHJEM BYGGETRINN II DEL II YTELSESBESKRIVELSE ENTREPRISE V-02 TØY- OG AVFALLSSUG KARMØY KOMMUNE"

Transkript

1 VEA SYKEHJEM BYGGETRINN II DEL II YTELSESBESKRIVELSE ENTREPRISE V-02 TØY- OG AVFALLSSUG KARMØY KOMMUNE

2 Side 0-1 Dokumentgruppe: 0 INNDELING 0 INNDELING 0.1 A PROSJEKTINFORMASJON A.1 Innledning A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang A.3 Organisasjon og entreprisemodell A.4 Dokumentliste B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser B1.1 Byggherrens sikkerhetsstillelse B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser B.2.1 HMS-kort B.2.2 Krav om faglærte håndverkere B.2.3 Lærlinger B.2.4 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker B.2.5 Internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) B.2.6 Krav til lønns- og arbeidsforhold C BESKRIVELSE C.01 Rigg og drift C Riggarbeider C Avfall og tøysug C Pnaumatisk søppeltransport D KRAV TIL BYGGEPROSESSEN D.1 Administrative rutiner D.2 Kvalitetsikring D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) D.4 Øvrige krav til byggeprosessen E FRISTER OG DAGMULTER E.1 Frister E.2 Dagmulter E.3 Fremdriftsplanlegging F VEDERLAGET F.1 Prissammenstilling F.2 Regningsarbeider F.3 Påslag for side- og underentreprenører

3 Side A.1-1 Dokumentgruppe: A GENERELL DEL A GENERELL DEL A.1 INNLEDNING Orientering om prosjektet Vea sykehjem - byggetrinn II, er en utvidelse av eksisterende sykehjem som ble satt i drift i januar Utvidelsen var opprinnelig ment å skulle omfatte 55 nye heldøgns omsorgsplasser, men ble i juni 2015 endret til 61 korttidsplasser. Utvidelsen er en del av den strategiske omleggingen av tjenestetilbudet innen heldøgns omsorg, der Vea sykehjem vil bli kommunens største kompetansesenter innen demens og rehabilitering. Utviklingen av byggetrinn II har vært fokusert på å skape optimale arbeidsforhold for de ansatte. For det er gjennom fornøyde ansatte, at det skapes trygghet blant beboere. Arbeidet har vært omfattende, men har også resultert i en solid forankring av de ulike beslutningene som måtte tas. Det er særlig 3 målsettinger som det har vært jobbet mot (hva og hvordan): 1. Skape effektive og gode løsninger for totaldriften. a. Representativ brukermedvirkning b. Overveide beslutninger basert på økt kunnskap/forståelse c. Fokus på livssykluskostnader / lønnsomhet / kost-nytte 2. Optimalisere fremdriften a. Planlegge for produksjon 3. Skape trygghet i bruksfasen a. Prøvedrift og grundig funksjonstesting før innflytting. b. Systematisk opplæring av pleiere og driftspersonell. c. God struktur på dokumentasjon og driftsstøtte. (service mm)

4 Side A.2-1 Dokumentgruppe: A GENERELL DEL A.2 KORT OM KONTRAKTSARBEIDETS OMFANG Byggetrinn II omfatter totalt ca m2 bruttoareal, og har en kostnadsramme på 191,5 mill. Brannsikkerhetsmessig blir bygget delt i 3 seksjoner for å ha kapasitet til å kunne foreta en horisontal evakuering i en nødssituasjon. Bærekonstruksjonene skal primært oppføres i stedstøpt betong med tillegg av enkelte bæresøyler i stål. Dekkene blir spennarmert på plassen. Bygget har 2 operative etasjer, og i tillegg en mindre kjellerdel med varmesentral, hoved datarom og lagerfunksjoner. Heisen dekker også kjelleren. Lufttekniske rom og aggregater er plassert i tekniske rom på taket, med egne «kanalhus» for fremføring av luftkanaler til vertikale sjakter. Selve byggefasen er delt i 2 bolker: 1. Først råbygget, dvs grunnarbeider, betong- og stålarbeider, samt bunnledninger og transportrør for tøy og søppel. 2. Deretter en «innredningsfase», hvor resten av arbeidene er samlet, Se entreprisemodell under og fremdriftsplanlegging). Hensikten med denne inndelingen er å kunne påbegynne råbygget mens deler av prosjekteringen fortsetter. I tråd med målsetting nr. 2 - Optimalisere fremdriften. Tentativ overordnet fremdriftsplan: Del 1 - Råbygg (26 uker + 1 uke juleferie) Del 2 - Innredning (55 uker + 5 uker ferie)

5 Side A.3-1 Dokumentgruppe: A GENERELL DEL A.3 ORGANISASJON OG ENTREPRISEMODELL Byggherre: Karmøy kommune Teknisk Etat v/ Eiendomssjefen Rådhuset, 4250 Kopervik Tlf.: Prosjektleder: Karmøy kommune v/ John Helge Kaaløy Rådhuset, 4250 Kopervik E-post: Tlf.: / Prosjektering: Arkitekt: Råd. Ing. Byggeteknikk: Råd. Ing. VVS-teknikk: Vikanes Bungum Arkitekter AS v/ Trond Einar Kosberg Strandgaten 202, Pb 358, 5501 Haugesund E-post: Tlf.: Procon AS v/ Arne Gillesvik Pb 104, 4291 Kopervik e-post: Tlf.: COWI AS, Trondheim v/ Marit Fjær E-post: Tlf.: / Råd. Ing. Elektro: Råd.ing Brann: COWI AS, Haugesund v/ Rolf Magne Skippervik E-post: Tlf.: COWI AS, Oslo v/ Eva Andersson E-post: Tlf.: /

6 Side A.3-2 Dokumentgruppe: A GENERELL DEL Prosjektet skal gjennomføres med delte entrepriser i henhold til følgende inndeling: 1. G-01 Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn. 2. G-02 Anleggsgartner inkl. skjøtsel 3. B-01 Hovedentreprise Betong- og stålarbeider 4. B-02 Hovedentreprise Arkitektfag 5. B-03 Adgangskontroll, samt låser og beslag. 6. B-04 Pasientheis og forflytningsutstyr Tildelt Invacare AS 7. B-05 Prefabrikkerte baderomskabiner. Tildelt Probad AS 8. E-01 Elektrotekniske installasjoner, sterk- og svakstrøm 9. E-02 Heis 10. E-03 Pasientsikringsanlegg (sykesignal) 11. R-01 Sanitær-, sprinkler- og varmeanlegg 12. V-01 Luftbehandlingsanlegg 13. V-02 Tøy- og avfallssug 14. V-03 Automasjonsanlegg

7 Side A.4-1 Dokumentgruppe: A GENERELL DEL A.4 DOKUMENTLISTE DOKUMENTLISTE Tittel Dok. nummer Revisjon Tøy og avfallssug V-65-C-00-U-01 1 Situasjonsplan

8 Side B.1-1 Dokumentgruppe: B KONTRAKTSBESTEMMELSER B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER Som alminnelige kontraktsbestemmelser, legges NS 8405: 2008 til grunn. B.1.1 Byggherrens sikkerhetsstillelse. (Pkt. 9.3) Byggherren stiller ikke sikkerhet.

9 Side B.2-1 Dokumentgruppe: B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER B.2.1 HMS-kort Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Kortet skal benyttes i forbindelse med registrering av tilstedeværelse på byggeplass. B.2.2 Krav om faglærte håndverkere Arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier. Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. B.2.3 Lærlinger Ved utførelsen av kontraktarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova 4-1.

10 Side B.2-2 Dokumentgruppe: B KONTRAKTSBESTEMMELSER Kravene kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova 3-5. Kravene kan også oppfylles ved å benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land og personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova 3-5, i annet EU/EØS-land. Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører. Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktarbeidet, sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning. B.2.4 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlanssaker Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til ligningsloven 5-6. Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar og skal betales av ham. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

11 Side B.2-3 Dokumentgruppe: B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.2.5 Internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres. Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende: Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på. Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk. Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning byggherren anser det nødvendig. Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, som ikke blir rettet

12 Side B.2-4 Dokumentgruppe: B KONTRAKTSBESTEMMELSER innen en rimelig frist, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. B.2.6 Krav til lønns- og arbeidsforhold Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: Forskrift om allmenngjort tariffavtale. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Der bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni skal gjelde i begge disse

13 Side B.2-5 Dokumentgruppe: B KONTRAKTSBESTEMMELSER tilfellene. Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

14 Side C-1 Kapittel: Innledning Prosjektdokumentene er inndelt i dokumentgrupper i henhold til NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold, utgave Hvert kapittel er underinndelt etter NS 3451 Bygningsdelstabell 4. utgave Hver bygningsdel i den tekniske beskrivelsen består av en innledende tekst og en mengdefortegnelse med prisbærende poster. Den innledende teksten omfatter nødvendig beskrivelse av hva som inngår under bygningsdelen og tekniske krav til anlegg, installasjon eller system som ikke er en følge av tekniske forskrifter, angitt i de spesifiserende tekstene direkte eller ved koder i henhold til NS I den innledende teksten kan det også være henvisninger til spesielle standarder eller andre tilgjengelige dokumenter med krav til materialer, funksjon eller funksjonalitet som skal gjelde for den aktuelle bygningsdelen. Mengdefortegnelsen er bygget opp med spesifiserende tekster for delprodukter i henhold til NS 3420 databaseversjon utg. 4 (201501). Kapittel 20 RIGGARBEIDER ~ Eventuelle bygningsmessige hjelpearbeider som det forutsettes at den tekniske entreprenøren selv skal utføre eller forestå utførelsen av, er spesifisert i de kapitler hvor det er aktuelt. ~ Spesiell teknisk dokumentasjon for installasjon, anlegg eller system er normalt beskrevet med egen prisbærende post i de aktuelle kapitlene. (Dokumentasjon som skal leveres i henhold til krav i NS 3420 inngår i enhetspris for de aktuelle delprodukt.) BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

15 Side C-2 Kapittel: C TEKNISK BESKRIVELSE Mengdekontroll Prisbærende enheter i den tekniske beskrivelsen er poster angitt med eget nummer i venstre kolonne og med måleenhet og mengde. Mengdene er på delproduktnivå i henhold til NS Detaljert mengdeberegning forutsettes utført av én part og skal kunne kontrolleres av den annen part. Eventuelle justeringer foretas ved kontraktsinngåelse. Eventuelle justeringer skal kalkuleres i henhold til tilbudets enhetspriser / beregningsgrunnlag. Etter at mengdekontroll er foretatt er det ikke anledning til å kreve korrigering av kontraktens mengder. Det påligger entreprenøren å kontrollere lengder, for varer som bestilles og kappes etter mål, på stedet før varen bestilles. BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

16 Side C.01-1 Dokumentgruppe: 01 RIGG OG DRIFT C.01 RIGG OG DRIFT Dette kapittelet omfatter rigg- og driftsytelser i forbindelse med prosjektet. Generelt I dette kapittelet blir det redegjort for hvilke riggforhold som er hensyntatt som fellesrigg i de spesifikke entreprisene. Dersom andre entreprenører har behov for ytterligere riggforhold, må disse hensyntas i riggposten for den enkelte entreprise. Eventuelle senere riggkrav fra entreprenøren vil bli avvist. Ytelser i tilknytning til fellesriggfasiliteter prises av forskjellige entrepriser. Det fremgår av hver enkelt post hvem som skal prise den aktuelle riggytelsen. Spesielle forhold Entreprenøren må selv gjøre seg kjent med alle forhold på stedet, og sikre seg at alle lover og forskrifter som gjelder for riggplassen, de aktuelle arbeidene og som kan ha betydning for hans ansvar og kostnader er klarlagt og tatt hensyn til på forhånd. Krav om tillegg pga. forsømmelser i denne sammenheng vil bli avvist. Inngjerding av byggeplass Byggeplassen vil bli inngjerdet. Det skal settes opp min. 2,0 m høyt byggegjerde rundt hele byggeområdet. I tillegg skal det monteres 2 solide låsbare porter samt 2 personalinnganger forsynt med byggekortleser, kfr riggplan. Byggherren monterer byggekortleserne. Brakkerigg på nabotomt vil ikke bli inngjerdet, men fyllingsskrent vil bli sikret med stappesteiner. Byggegjerde vil bli etablert når entreprenør for entreprise: "B-01 Betong- og stålarbeider" starter sine arbeider. Før denne tid vil arbeider ifm. entreprise "G-01 Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn" pågå. I den grad entreprenøren for denne entreprisen har behov for å sikre byggeplassen må disse ytelsene medtas av han. Tilrigging Hver entreprenør må sørge for all tilrigging som er nødvendig for egne arbeider såfremt ytelsen ikke er medtatt under postene for fellesrigg.

17 Side C.01-2 Dokumentgruppe: 01 RIGG OG DRIFT Fremdriftsplanlegging og styring av byggearbeider Byggherren har til hensikt å styre fremdriftsplanlegging og gjennomføring ved bruk av LEAN-metodikk. Metodikken har som mål å forbedre produktiviteten på byggeplass og redusere byggefeil. Metodikken vil kreve korte daglige planleggingsmøter hvor den enkelte entreprenør/underentreprenør plikter å delta med bas/arbeidsleder, så fremt vedkommende har aktiviteter som berører pågående og forestående arbeider og fremdrift. Møtene foregår på norsk og deltakerne må kunne beherske norsk jfr. særlige kontraktsbestemmelser Brakker, boder, verksted og lager Hver entreprenør bekoster til egne arbeider nødvendig lager-/material- og redskapscontainere. Entreprenør "B-01 - Betong- og stålarbeider" bekoster hvile-/spisebrakke, toalett- og vaskebrakke, garderobe/skiftebrakke for alle entreprenører på byggeplass. Entreprenør for "B-01 - Betong- og stålarbeider" er også ansvarlig for renhold av alle brakkene. Hvile-/spisebrakke, toalett- og vaskebrakke vil først bli etablert når entreprenør for entreprise B-01 Betong- og stålarbeider" starter sine arbeider. Før denne tid pågår det arbeider knyttet til entreprise "G-01 Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn" I denne perioden må entreprenøren for denne entreprisen selv medtas nødvendige toalett- og spisebrakker for egne arbeider i sine riggkostnader. Renholdsentreprenør Orden og ryddighet skal holdes på byggeplassen. Entreprenør "B-01 - Betong- og stålarbeider" er rengjøringsentreprenør og ansvarlig for orden og ryddighet på byggeplassen frem til entreprenør "B-02 - Hovedentreprise arkitektfag" starter sine arbeider og overtar dette ansvaret. Rengjøringsentreprenøren skal påse at rydding blir kontinuerlig foretatt og organisere faste rutiner for hovedrydding. Renhold under byggingen Byggrenholdet skal utføres etter prinsipper i henhold til Byggforskserien, byggdetaljblad som er vedlagt tilbudsmatriellet Alle fagentreprenørene skal utføre rydding for egne arbeider etter hvert som arbeidene skrider frem samt beskyttelse av ferdig

18 Side C.01-3 Dokumentgruppe: 01 RIGG OG DRIFT arbeid. Dette skal være inkludert i entreprisene for de enkelte fagene. Det skal etableres faste rutiner for hovedopprydding min. 1 gang pr. uke. Hovedoppryddingen koordineres og samordnes av renholdsentreprenøren. Den enkelte entreprenør plikter å delta på den regelmessige hovedoppryddingen. Ved utilfredsstillende rydding vil byggeleder rekvirere rydding for entreprenørens regning. Støvsuger skal benyttes, feiing av tørt støv med kost er ikke tillatt. Forskriftsmessige industristøvsugere i tilstrekkelig antall (evnt. sentralstøvsugeranlegg) skal holdes av rengjøringsentreprenøren. Fagentreprenøren skal: a) Samle, sortere og fjerne fra bygget alt kapp, spill og alle former for materialrester. b) Klargjøre for periodisk støvsuging som utføres av renholdsentreprenør c) Tekniske installasjoner, sjakter og hullrom må holdes åpne til renholdsentreprenør har utført nødvendig støvsuging Fagentreprenør skal varsle renholdsentreprenør/byggeleder når installasjonene og bygningselementene er klare for rengjøring. Rengjøring skal skje ved støvsuging. Renholdet skal minst omfatte: d) Holde trafikkområder ryddige e) Samle og fjerne materialavfall f) Støvsuge vannrette overflater g) Støvsug før lukking av vegger/golv etc. Avsluttende rengjøring Avsluttende byggrengjøring skal skje i henhold til Byggforskserien byggdetaljblad pkt 4 Rengjøring i avslutningsfasen av byggeperioden Fagentreprenøren skal: h) Samle, sortere, fjerne alt kapp, spill og alle former for materialrester fra egne arbeider

19 Side C.01-4 Dokumentgruppe: 01 RIGG OG DRIFT i) Klargjøre for avsluttende rengjøring som skal utføres av renholdsentreprenør j) Himlinger, sjakter og tekniske installasjoner klargjøres for rengjøring Mangelfull rengjøring vil bli utført av ansvarlig renholdsentreprenør for fagentreprenøren sin regning. Sliping, saging, kapping etc. All sageutstyr, alt slipeutstyr og annet bearbeidingsutstyr skal tilknyttes støvsuger. Arbeider i mellomfasen mellom avsluttende byggrengjøring og klargjørende byggrengjøring før overlevering. Avsluttende byggrengjøring skal utføres i henhold til Byggforskserien Byggdetaljblad , pkt 4. I perioden fra avsluttende rengjøring og frem til bygningen tas i bruk foregår ofte innregulering, montering av inventar og innredninger, malingsflikk og andre mindre arbeider som skaper forurensing. I denne perioden må det derfor sørges for løpende renhold. Alt arbeid i denne mellomfasen skal følge rutiner som gjelder rød sone, det vil si tett bygg med ferdige overflater, der det ikke er tillatt med støvende arbeider. Inntråkking av smuss må unngås og skotrekk må benyttes. Avfallshåndtering Hver entreprenør skal bringe eget avfall til avfallskontainere og sortere i henhold til avfallsplan. Unntak er spesialavfall (miljøfarlig avfall). Dette avfallet skal den enkelte entreprenør selv forestå og bekoste fjerning av. Avfallshåndteringen skal administreres av renholdsentrepre-nøren. Samlet avfallsplan for prosjektet blir utarbeidet av byggeleder basert på innspill fra den enkelte entreprenør. Byggeleder er også ansvarlig for å få planen godkjent hos lokale bygningsmyndigheter. All avfallshåndtering skal skje i henhold til godkjent avfallsplan. Entreprenør for entreprise "B-01 - Betong- og stålarbeider" skal administrere tømming av containere frem til entreprenør "B-02 - Hovedentreprise arkitektfag" starter sine arbeider. Byggherre skal holde avfallscontainere for samtlige entreprenører og bekoste tømmeavgifter. Alt avfall skal kildesorteres.

20 Side C.01-5 Dokumentgruppe: 01 RIGG OG DRIFT Det skal forutsettes sortering i følgende grupper: - Papp/kartong (tett container) - Gipsbasert materialer (tett container) - Plast (sekk) - Mineralull (sekk) - EPS (sekk) - Jern/metall (container) - Trevirke (container) - Restavfall (container) - Spesialavfall (maling, lakk, lim, lysstoffrør etc.) Den enkelte entreprenør skal selv plassere avfallet i rett avfallscontainer på byggeplassen. Han skal påse at avfall som blir plassert i avfallscontainerne blir komprimert og pakket, slik at det tar minimalt med plass. Spesielt gjelder dette emballasje som skal brettes sammen/komprimeres. Ved utilfredsstillende komprimering kan byggeleder rekvirere komprimering på den enkeltes entreprenør sin regning. For å holde orden rundt i bygget skal det også monteres mindre avfallsbeholdere (kraftige sekker i stativ) hvor småavfall (restavfall) kan kastes. Spesialavfall (miljøfarligt avfall)skal besørges fjernet av den enkelte entreprenør på egen regning. Avfallsplan Hver entreprenør er ansvarlig for å utarbeide avfallsplan for egne arbeider. Planen skal utarbeides før byggearbeidene starter og oversendes byggeleder som samordner dette i en samlet avfallsplan for hele prosjektet. Planen skal innsendes og godkjennes av kommunen ifm. søknad om igangsettingstillatelse. Provisoriske elektriske anlegg Ansvar for provisoriske elektriske anlegg er delt mellom entreprenør for entreprise "G-01 Grunnarbeider inklusiv tilførsler i grunn" og entreprenør for entreprise "E-01 Elektrotekniske installasjoner, sterk og svakstrøm"

21 Side C.01-6 Dokumentgruppe: 01 RIGG OG DRIFT Entreprenør for entreprise "G-01 Grunnarbeider inklusiv tilførsler i grunn"har ansvaret for fremlegging av provisorisk byggestrøm samt hoved- og fordelingstavler mens entreprenør for entreprise "E-01 Elektrotekniske installasjoner, sterk og svakstrøm" har ansvar for belysning av byggeplass og ganglys i bygget og områdebelysning av riggplass. Entreprenør for entreprise "B-02 - Hovedentreprise arkitektfag" har ansvaret for all byggoppvarming og byggavfukting. Spenning I utgangspunktet blir spenningen 230 VOLT for riggområde og 400 VOLT for byggeplassen forøvrig. Stillaser og heiser Hver enkelt entreprenør må selv holde nødvendige forskriftsmessige stillaser, heiser og kraner for egne arbeider. Sideentreprenører skal dog fritt kunne disponere andre sine stillaser i den grad dette ikke er til hinder for de andre entreprenørene. Hovedbedrift Entreprenør for entreprise "B-01 - Betong- og stålarbeider" er hovedbedrift på byggeplassen frem til entreprenør for entreprise "B-02 - Hovedentreprise arkitektfag" starter sine arbeider. Hovedbedrift skal ivareta samordningsforpliktelsene etter Arbeidsmiljølovens 15, samt påse at internkontrollforskriften ivaretas på hele byggeplassen. Hovedbedrift er ansvarlig for oppfølging av sikkerhet, helse, og arbeidsmiljø på byggeplassen. Hovedbedrift skal ha sikkerhetsleder som ivaretar denne funksjonen. Før entreprenør for entreprise "B-01 Betong- og stålarbeider" starter sine arbeider på byggeplassen vil det pågå arbeider knyttet til entreprise "G-01 Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn". I denne perioden må entreprenøren for entreprise "G-01 Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn" selv ivareta lovpålagte HMS forpliktelser.

22 Side C.01-7 Dokumentgruppe: 01 RIGG OG DRIFT Avstengning av byggeplass Utenom arbeidstid skal bygge- og anleggsområdet være avstengt. Hovedbedriften har ansvar for avstengning og opplåsing av byggeog anleggsområdet i hele byggeperioden. Det skal monteres solide låsbare porter. Beskyttelse av grøntanlegg og veier/plasser rundt bygget I forbindelse med byggearbeidene må det vises forsiktighet slik at tilstøtende plener, plantefelt samt veier og plasser ikke skades. Eventuelle skader som måtte oppstå er byggherren uvedkommende og må utbedres av entreprenøren. Fremdrift Det legges opp til en samlet byggetid på ca 18 mnd. Denne byggetiden legges til grunn for prising av driftpostene ifm. riggytelsene

23 Side C.01-8 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum C.01.0 C RIGGARBEIDER C AB1A FOIKRING AV ANSVAR Forsikring i forbindelse med egne arbeider i henhold til NS 8405 Rund sum C AB2A FOIKRING AV EGET KONTRAKSTSARBEID Forsikring i forbindelse med egne arbeider i henhold til NS 8405 Rund sum C AE1A SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Sikkerhetsstillelse i forbindelse med egne arbeider i henhold til NS Rund sum C AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Planlegging av egne arbeider. I forhold til SHA på byggeplassen presiseres følgende. Byggherrens målsetning er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette vil byggeplassen bli planlagt, organisert og kontrollert i henhold til intensjoner og regler i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser. Det Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

24 Side C.01-9 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum henstilles til alle parter å bidra til at målsetningen kan oppnås. Alle på byggeplassen plikter å overholde de regler som fremgår her, samt andre relevante lover og forskrifter. Den enkelte entreprenør skal sørge for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for egne arbeider, dvs. egne brakker, stillaser, materialer, personlig verneutstyr etc. Han skal dokumentere dette i egen HMS-plan. Planen skal inneholde de tiltak, rutiner, arbeidsbeskrivelser m.m. som skal til for fullt ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø av eget personell samt til annet personell på byggeplassen ved gjennomføring av egne kontraktsarbeider. For at dette skal fungere, forplikter entreprenøren tilsvarende å rette seg etter de tiltak m.m. som er påpekt fra andre entreprenører med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Entreprenøren har gjennom arbeidsmiljølovens 15 forpliktet seg på å samarbeide med andre entreprenører på byggeplassen. Entreprenøren skal gjennomføre arbeidene i henhold til en godkjent fremdriftsplan. Entreprenøren har plikt til å ta hensyn til de øvrige arbeider som pågår på byggeplassen samt til annen virksomhet i bygget. Entreprenøren skal si fra dersom tidsplanen og/eller koordineringen med de øvrige arbeider er en fare for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen. Entreprenøren forplikter seg til å ta hensyn til anvisninger fra koordinator og hovedbedrifts sikkerhetsleder. C AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Byggherren har til hensikt å styre Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

25 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum fremdriftsplanlegging og gjennomføring av byggearbeidene ved bruk av LEANmetodikk. Metodikken har som mål å forbedre produktiviteten på byggeplassen og redusere byggefeil. Metodikken vil kreve korte daglige planleggingsmøter (morgenmøter). Den enkelte entreprenør/underentreprenør plikter å være representert med personell med beslutningsmydighet på disse møtene så fremt vedkommende har aktiviteter som berører fremdrift eller andre arbeider. Møtene foregår på norsk og deltakerne skal kunne snakke norsk C AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Byggeplass/riggområde Vea Nei C AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Byggeplass/Riggområde Vea Nei C AV3.1 AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Byggeplass/riggområde Vea Nei C AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

26 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Hver entreprenør er ansvarlig for å utarbeide avfallsplan for egne arbeider. Planen skal utarbeides før byggearbeidenestarter og oversendes byggeleder som samordner dette i en samlet avfallsplan for hele prosjektet. Planen skal innsendes og godkjennes av kommunen ifm. søknad om igangsettingstillatelse. C AM1.31A HOVEDBEDRIFT Rund sum Etablering- og driftskostnader knyttet til ivaretakelse av hovedbedriftsansvaret som beskrevet foran. Etablering og driftskostnader knyttet til ivaretakelse av hovedbedriftsansvaret som beskrevet foran. Entreprenør for entreprise "B-01 - Betong- og stålarbeider" ivaretar hovedbedriftsansvaret frem til entreprenør for entreprise "B-02 Hovedentreprise arkitektfag" starter sine arbeider og overtar dette ansvaret. Byggearbeidene er delt opp i følgende entrepriser: - G-01 Grunnarbeider inkl tilførsler i grunn G-02 Anleggsgartner inkl. skjøtsel - B-01 Betong- og stålarbeider - B-02 Hovedentreprise arkitektfag - B-03 Adgangskontroll, låser og beslag - B-04 Pasientheis og forflytningsutstyr - B-05 Prefabrikkerte baderomskabiner - E-01 Elektrotekniske installasjoner, sterk og Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

27 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum svakstrøm - E-02 Heis - E-03 Pasientsikringsanlegg - R-01 Sanitær, sprinkler- og varmeanlegg - V-01 Luftbehandlingsanlegg - V-02 Tøy- og avfallssug - V-03 Automasjonsanlegg Hovedbedriften (HB) skal sørge for at sikkerhetstiltak og godt arbeidsmiljø er opprettholdt for alle på byggeplassen til enhver tid, samt påse at disse kvalitativt holder mål. Oppgaven skal ivaretas av en utpekt person "sikkerhetsleder", vedkommende skal inneha de nødvendige teoretiske og praktiske kvalifikasjoner. Av oppgaver sikkerhetsleder skal ivareta, nevnes bl.a. følgende: 1. Gjennomgå og kommentere byggherrens SHA-plan og eventuelt utarbeide detaljerte krav og rutiner for sikkerhet på byggeplassen (skal godkjennes av byggherren v/koordinator for utførelsesfasen). 2. Organisere sikkerhetsarbeidet på byggeplassen (i samarbeid med koordinator for utførelsesfasen og verneombudene). 3. Kontrollere at de enkelte entreprenører ivaretar generelle krav til sikkerhet. 4. Foreta ukentlige sikkerhetsinspeksjoner m/rapportskriving (vernerunder). 5. Følge opp og kontrollere mangler/krav og hendelser. 6. Rapportering og saksbehandling i forbindelse med eventuelle hendelser inkl. nestenulykker. 7. Gi faglig bistand til koordinator for utførelsesfasen. 8. Etablere og ajourholde arkiv for entreprenørenes sikkerhetsdokumentasjon og som skal være tilgjengelig på Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

28 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum byggeplassen. 9. Bidra til positive HMSholdninger. Entreprenør for entreprise "B-01 - Betong- og stålarbeider" ivaretar hovedbedriftsansvaret frem til entreprenør for entreprise "B-02 - Hovedentreprise arkitektfag" starter sine arbeider. Deretter overtar han dette ansvaret i resten av byggeperioden. C AK3.323A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE Lengde Formål: Gjerde Lokalisering: Byggeplass/riggområde Vea Omfang: Kfr riggplan Utførelse: Gjerdet skal utføres som prefabrikkert byggegjerde av type HERAS eller tilsvarende. Høyde ca 2,0 m Alle gjerdeelementer skal festes sammen med boltede låsebeslag. Videre skal de festes i tilstøtende vegger o.a. med bolter. Høyde ca 2,0 m Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-01 - Betong- og stålarbeider". C AK3.314A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - ANTALL Antall stk 2 Formål: Port i gjerde Lokalisering: Byggeplass/ riggområde Vea Omfang: Kfr riggplan Utførelse: Kjøreporter tilpasset gjerdesystem Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

29 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Portene skal utføres ved at det etableres solide portsøyler som støpes fast i grunnen. "Portbladene" lages i tre evnt. stål og skal ha solide hengsler og en sikker låseanordning med kodelås. Plassering avtales i samråd med byggeleder. Bredde ca. 4,0 m. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-01 - Betong- og stålarbeider". C AK3.314A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - ANTALL Antall stk 2 Formål: Port i gjerde Lokalisering: Byggeplass/riggområde Vea Omfang: Kfr. riggplan Utførelse: Gangporter Det skal etableres personalinnganger med kortleser. Personalinngangen må etableres med vegger og halvtak som skjermer kortleseren. Kortlesere monteres av byggherren. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-01 - Betong- og stålarbeider". C AM3.33A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum Formål: Gjerde Lokalisering: Byggeplass/ riggområde Vea Omfang: Kfr. riggplan Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

30 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Vedlikehold av byggegjerde som beskrevet i posten foran i hele byggetiden. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-01 - Betong- og stålarbeider" C AM3.34A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum Formål: Port i gjerde Lokalisering: Byggeplass/ riggområde Vea Omfang: Kfr riggplan Vedlikehold av kjøreporter som beskrevet i posten foran i hele byggetiden. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-01 - Betong- og stålarbeider" C AM3.34A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum Formål: Port i gjerde Lokalisering: Byggeplass Omfang: Avstenging av byggeplass Byggeplassen skal være avstengt etter arbeidstid. Entreprenør for entreprise "B-01 Betong- og stålarbeider" har ansvar for avstenging av byggeplass frem til Entreprise "B-02 Hovedentreprise arkitektfag" starter. Da overtar han dette ansvaret i resten av byggeperioden. Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

31 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum C AS3.323A NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE Lengde Formål: Gjerde Lokalisering: Byggeplass/riggområde Vea Beskrivelse: Nedrigging av byggegjerde og porter i byggegjerde beskrevet i poster foran. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-01 - Betong- og stålarbeider" C AK3.339A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum Formål: Sikring for egne arbeider Lokalisering: Bygge- og riggområde Omfang: Nødvendig sikring for egne arbeider Utførelse: Defineres av entreprenør a) Omfang og prisgrunnlag Før entreprenør for entreprise "B-01 Betong- og stålarbeider starter sine arbeider vil byggeplassen ikke være inngjerdet. I denne perioden må entreprenør for entreprise "G-01 Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn" selv medta nødvendig sikring for egne arbeider. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "G-01 - Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn". C AK3.439A TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Rund sum Type lokale: Garderobe,-vaske og toalettbrakker Lokalisering: Kfr. riggplan Utførelse: Isolerte oppvarmede Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

32 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum brakker, kfr speifikasjon under Entreprenør for entreprise "B-01 - Betong- og stålarbeider" skal sette opp garderobe-, vaske- og toalettbrakker for samtlige som arbeider på bygget. Toalettbrakkene skal holde normal god standard og ha separate toaletter for damer og herrer. Det skal være tilstrekkelig plass for garderobeskap samt tørkeplass for arbeidsklær. Brakkene skal være fullisolerte og i henhold til Arbeidstilsynets krav, samt oppfylle avtalefestede tariffer. Videre skal entreprenøren bekoste innlagt vann, avløp, lys og varme. Det skal medregnes plass for 30 stk. personer inklusiv entreprenørens egen bemanning. Brakkene skal bli stående i hele byggeperioden, inntil byggeledelsen gir beskjed om at de kan fjernes. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-01 - Betong- og stålarbeider". C AK3.434A TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Rund sum Type lokale: Spiserom Lokalisering: Kfr. riggplan Utførelse: Isolerte oppvarmede brakker, kfr. spesifikasjon under. Entreprenør for entreprise "B-01 - Betong- og stålarbeider" skal sette opp spisebrakker (dobbel åpen brakke) Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

33 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum for eget behov samt for øvrige entreprenører som arbeider på bygget. Det skal medregnes plass for 30 personer inklusiv entreprenørens egen bemanning. Brakkene skal være fullisolerte og ha innlagt lys og varme. Nødvendig innredning i form av bord og stoler av god kvalitet skal medtas. Byggherre forbeholder seg muligheten til å bruke brakkene til sine møter. Brakkene skal bli stående i hele byggetiden inntil byggeledelsen gir beskjed om at de kan fjernes. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-01 - Betong- og stålarbeider". C AK3.439A TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Rund sum Type lokale: Byggelederbrakke Lokalisering: Kfr. riggplan Utførelse: Isolerte oppvarmede brakker, kfr. spesifikasjon under. Entreprenør for entreprise "B-01 - Betong- og stålarbeider" skal sette opp byggeleder/kontorbrakke (dobbel åpen brakke) Brakkene skal være fullisolerte og ha innlagt lys og varme. Nødvendig innredning i form av bord og stoler av god kvalitet skal medtas. Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

34 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Brakkene skal bli stående i hele byggetiden inntil byggeledelsen gir beskjed om at de kan fjernes. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-01 - Betong- og stålarbeider". C AM3.429A DRIFT AV LOKALER - TID Tid Type lokale: Garderobe,-vaske og toalettbrakker Lokalisering: Kfr riggplan Omfang/størrelse: 2 brakker med samlet areal ca 35 m2 Entreprenør for entreprise "B-01 - Betongarbeider" skal forestå drift og regelmessig rengjøring av vaske- og toalettbrakker i hele byggeperioden Følgende ytelser skal medregnes: - Forestå nødvendig bygningsmessige vedlikehold inklusiv tekniske installasjoner - Forestå levering og etterfylling av såpe, toalett- og tørkepapir - Forestå regelmessig rengjøring av lokalitetene Det skal medregnes rengjøring min. 1 gang pr. uke i hele byggetiden. Byggeleder forbeholder seg retten til å leie inn rengjøringsbyrå for entreprenøren sin regning om disse rengjøringsarbeidene blir misligholdt. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-01 - Betong-og stålarbeider". Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

35 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum C AM3.424A DRIFT AV LOKALER - TID Tid Type lokale: Spiserom Lokalisering: Kfr riggplan Omfang/størrelse: Dobbel brakke med samlet areal ca 35 m2 Entreprenør for entreprise ""B-01 - Betong- og stålarbeider" skal forestå drift og regelmessig rengjøring av spisebrakkee Følgende ytelser skal medregnes: - Forestå nødvendig bygningsmessig vedlikehold inkl. tekniske installasjoner - Forestå regelmessig rengjøring av lokalitetene inkl. innredning og møbler Det skal medregnes rengjøring min. 1 ganger pr. uke. Byggeleder forbeholder seg retten til å leie inn rengjøringsbyrå for entreprenøren sin regning om disse rengjøringsarbeidene blir misligholdt. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-01 - Betong- og stålarbeider". C AM3.429A DRIFT AV LOKALER - TID Tid Type lokale: Byggelederbrakke Lokalisering: Kfr. riggplan Omfang/størrelse: Dobbel brakke med samlet areal ca 35 m2 Entreprenør for entreprise ""B-01 - Betong- og stålarbeider" skal forestå Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

36 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum drift og regelmessig rengjøring av spisebrakkee Følgende ytelser skal medregnes: - Forestå nødvendig bygningsmessig vedlikehold inkl. tekniske installasjoner - Forestå regelmessig rengjøring av lokalitetene inkl. innredning og møbler Det skal medregnes rengjøring min. 1 ganger pr. uke. Byggeleder forbeholder seg retten til å leie inn rengjøringsbyrå for entreprenøren sin regning om disse rengjøringsarbeidene blir misligholdt. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-01 - Betong-og stålarbeider". C AS3.439A NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Rund sum Type lokale: Vaske- og toalettbrakker, spisebrakker og byggelederbrakker Lokalisering: Kfr. riggplan Beskrivelse: Komplett nedrigging av ALLE brakker Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-01 - Betong- og stålarbeider". C AK3.439A TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Rund sum Type lokale: Toalett- og hvilebrakke Lokalisering: Riggområde Utførelse: Kfr. beskrivelse under Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

37 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum a) Omfang og prisgrunnlag Hvile-/spisebrakke, toalett- og vaskebrakke vil først bli etablert når entreprenør for entreprise B-01 Betong- og stålarbeider" starter sine arbeider. Før denne tid pågår det arbeider knyttet til entreprise "G-01 Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn" I denne perioden må entreprenøren for denne entreprisen selv medtas nødvendige toalett- og spisebrakker for egne arbeider i sine riggkostnader. Brakkene skal tilfredsstille Arbeidestilsynets krav Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "G-01 - Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn". C AK3.2139A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: VVS-installasjoner Formål: Brakkerigg og riggområde Lokalisering: Kfr. riggplan Utførelse: Provisorisk opplegg av vann og avløp til brakkerigg og riggplass. Dimensjon/kapasitet: Vannlening Ø32 mm, avløpsledning Ø110 mm a) Omfang og prisgrunnlag: Vannuttak kan hentes fra kommunal kum i vei ved tomtegrensen. Avløp kan føres til kommunal kum i vei ved tomtegrense. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "G-01 - Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn". Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

38 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum C AM3.213A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: VVS-installasjoner Lokalisering: Kfr. riggplan Installasjonens omfang: Provisorisk opplegg av vann og avløp til brakkerigg og riggplass. Ytelse: Drift av provisorisk opplegg av vann og avløp til brakkerigg og riggplass i hele byggeperioden. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "G-01 - Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn". C AS3.2139A NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: VVS-installasjoner Omfang: Provisorisk opplegg av vann og avløp til brakkerigg og riggplass. Lokalisering: Kfr. riggplan. Beskrivelse: Nedrigging av provisorisk opplegg av vann og avløp til brakkerigg og riggplass. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "G-01 - Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn". C AK3.2149A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Elkraftforsyning Formål: Rigg samt bygge- og anleggsplassen Lokalisering: Ved brakkerigg (Nordøstre del) Utførelse: Låsbar hovedfordeling på stativ for utendørs montasje Dimensjon/kapasitet: 3- fase inntil Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

39 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 125A (tilpasses kapasitet på plassen, da denne kan være vesentlig lavere). Nettsystem TT a) Omfang og prisgrunnlag: Inkludert kabelfremføring fra fordeling frem til Haugaland Krafts grøfteskap langs vei ved riggplass. Nødvendig målerarrangement og jordelektrode Posten skal også inkludere nedrigging etter at byggearbeidene er ferdig. c) Utførelse: Fordelingen skal ha nødvendige uttak for brakker og annet utstyr/materiell på/ved brakkerigg. I tillegg to stk. 3/63 A for egne underfordelinger utenom selve riggplassen. Alle uttak skal ha individuelle overlast- og jordfeilvern med selektivitet til jordfeilvern nedstrøms. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "G-01 - Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn". C AK3.2219A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Stk stk 2 Installasjon: Uttakssentral Formål: Rigg samt bygge- og anleggsplassen Lokalisering: På byggeplass event. ved brakkerigg Utførelse: Låsbar el- fordeling på stativ for utendørs montasje Dimensjon/kapasitet: 3- fase 63A. Nettsystem TT a) Omfang og prisgrunnlag: Inkludert kabelfremføring fra hovedfordeling og jordelektrode. Posten skal også inkludere Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

40 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum nedrigging etter at byggearbeidene er ferdig. c) Utførelse: Uttak for gjennomgående 3/63A kabel 2 stk. uttak for 3/32A individuelle jordfeilvern og overlastvern 2 stk. uttak for 3/16A individuelle jordfeilvern og overlastvern 4 stk. uttak for 2/16A individuelle jordfeilvern og overlastvern Alle jordfeilvern skal være selektrive til oppstrøms jordfeilvern Antall uttak er ikke absolutt pr. fordeling. Eksempelvis kan en tillate færre uttak pr. underfordeling dersom dette kompenseres med nødvendig antall ekstra fordelinger og event. tilførselskabler uten kostnad for byggherren. x) Mengderegler: Regulerbar post Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "G-01 - Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn". C AK3.2148A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Elkraftforsyning Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: Nord-vestre del av tomt Utførelse: Låsbar hovedfordeling på stativ for utendørs montasje Dimensjon/kapasitet: 3- fase 250A. Nettsystem TN-S a) Omfang og prisgrunnlag: Kabelfremføring fra sykehjemmets hovedfordeling, grøftegraving for kabel og justerbar effektbryter 4/250A innmontert i sykehjemmets hovedtavle medtas, men prises separat i underposter til denne Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

41 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum post. Nødvendig målerarrangement og jordelektrode Posten skal også inkludere nedrigging etter at byggearbeidene er ferdig. c) Utførelse: Fordelingen skal ha følgende uttak: Uttak for gjennomgående 4/250A kabel (som alternativ forsyning av hovedsentral plassert i sør-vest). 7 stk. uttak for underfordelinger 4/63A, individuelle jordfeilvern 4 stk. uttak for 4/32 A stikk, individuelle jordfeilvern og overlastvern Uttak for byggekran individuelt overlastvern og event. jordfeilvern Alle uttak skal ha individuelle jordfeilvern med selektivitet til jordfeilven nedstrøms. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "G-01 - Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn". C Justerbar effektbryter komplett innmontert i sykehjemmets hovedtavle i teknisk bygg. Tilkobles felt for "nettforsyning". Effektbryter skal ha justerbart vern opp til 250A Effektbryter skal i tillegg bestykkes med jordfeilvern, justerbart på feilstrøm og utkoblingstid for å sikre selektivitet til jordfeilvern nedstrøms. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "G-01 - Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn". Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

42 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum C Kabel type IFSI 4 x 240/72. Trekkes i eksisterende rør under asfalterte områder, ellers forlegning i opparbeidet grøft. (Regulerbar post) Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "G-01 - Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn". m 130,0 C Graving av grøft for ditto tilførselskabel gjennom uasfalterte områder der trekkerør ikke er lagt. Fremgraving av trekkerør inkludert. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "G-01 - Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn". C AK3.2148A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Elkraftforsyning Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: Sør-vestre del av tomt Utførelse: Låsbar hovedfordeling på stativ for utendørs montasje Dimensjon/kapasitet: 3- fase 250A (tilpasses kapasitet på plassen). Nettsystem TN-C-S (eventuelt TN-S i tilfelle alternativ forsyning fra Nord- Vest) a) Omfang og prisgrunnlag: Kabelfremføring fra Haugaland Krafts kabel ved Tøkjemyrvegen. Samme kabel planlegges benyttet til byggestrøm for et annet byggeprosjekt, og grøfteskap langs vei medtas derfor (prises i underpost). NB! Dersom nevnte kabel ikke blir tilgjengelig, regnes med strømforsyning fra hovedsentral i nord-vest. Nødvendig målerarrangement og jordelektrode. Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

43 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Posten skal også inkludere nedrigging etter at byggearbeidene er ferdig. c) Utførelse: Fordelingen skal ha følgende uttak: 5 stk. uttak for underfordelinger 4/63A, individuelle jordfeilvern 4 stk. uttak for 4/32 A stikk, individuelle jordfeilvern og overlastvern Alle uttak skal ha individuelle jordfeilvern med selektivitet til jordfeilven nedstrøms. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "G-01 - Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn". C Grøfteskap bestykket med tilpassede inntakssikringer samt 2 avganger inntil 250A for videreføring av byggestrøm til hhv. prosjekt "Vea trinn II" og prosjekt "Tøkjemyrvegen". Leveres kun ved behov, og dersom Haugaland Kraft ikke har montert grøfteskap. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "G-01 - Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn". C AK3.2219A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall stk 14 Installasjon: Uttakssentral Formål: Rigg samt bygge- og anleggsplassen Lokalisering: På byggeplass event. ved brakkerigg Utførelse: Låsbar el- fordeling på stativ for utendørs og innendørs montasje Dimensjon/kapasitet: 3- fase 63A. Nettsystem TN-S Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

44 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum a) Omfang og prisgrunnlag: Inkludert kabelfremføring fra hovedfordeling (event. nærmeste underfordeling ved liten belastning) og jordelektrode. (Den enkelte må selv sørge for uttaksbokser og tilførselskabler til eget bruk) Posten skal også inkludere nedrigging etter at byggearbeidene er ferdig. c) Utførelse: Uttak for gjennomgående 4/63A kabel 2 stk. uttak for 4/32A stikk, individuelle jordfeilvern og overlastvern 4 stk. uttak for 4/16A stikk, individuelle jordfeilvern og overlastvern 8 stk. uttak for 2/16A stikk, individuelle jordfeilvern og overlastvern Alle jordfeilvern skal være selektrive til oppstrøms jordfeilvern. Det regnes i prinsippet med en uttakssentral for hvert kontrollområde, men med lokale tilpasninger på f.eks. loft. 2 stk. påregnes utendørs. Antall uttak er ikke absolutt pr. fordeling. Eksempelvis kan en tillate færre uttak pr. underfordeling dersom dette kompenseres med nødvendig antall ekstra fordelinger og event. tilførselskabler uten kostnad for byggherren. x) Mengderegler: Regulerbar post Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "G-01 - Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn". Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

45 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum C AK3.2189A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Løpemeter lm 500,0 Installasjon: Belysning Formål: Gangsoner/korridorer mm inne i bygget Lokalisering: Monteres i gangsoner og trapperom i bygget. Større tekniske rom bestykkes også Utførelse: Lyslenker med LEDlyskilder 3000K Dimensjon/kapasitet: Tiltrekkelig ganglys iht. arbeidstilsynets krav, både mhp. blending og lysnivå. a) Omfang og prisgrunnlag Komplett inkludert tilførselskabler, koblingsmateriell, oppheng mv. (Den enkelte må selv sørge for arbeidslys) Posten skal også inkludere nedrigging etter at byggearbeidene er ferdig. x) Mengderegler: Regulerbar post Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "E-01- Elektrotekniske installasjoner, sterk- og svakstrøm". C AK3.2189A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Belysning Formål: Hele bygge- og anleggsplassen utvendig samt riggplass utvendig. Lokalisering: Utendørs Utførelse: Lyskastere med LEDlyskilde 3000 K Dimensjon/kapasitet: Tiltrekkelig ganglys iht. arbeidstilsynets krav, både mhp. blending og lysnivå. a) Omfang og prisgrunnlag Komplett inkludert Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

46 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum tilførselskabler, koblingsmateriell, oppheng mv. Inkludert styresystem som astrour for styring av/på etter behov. Bevegelsesdetektorer medtas for lysstyring i tillegg der dette er naturlig for å unngå unødig energibruk. (Den enkelte må selv sørge for arbeidslys) Posten skal også inkludere nedrigging etter at byggearbeidene er ferdig. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "E-01- Elektrotekniske installasjoner, sterk- og svakstrøm". C AK3.2149A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall stk 2 Installasjon: Elkraftforsyning Formål: Riggplass og utvendig byggeplasss Lokalisering: Utendørs Utførelse: 230V tilførsel til atkomstsluser/porter Dimensjon/kapasitet: 3- fase 16 A a) Omfang og prisgrunnlag Komplett inkludert tilførselskabler. Posten skal også inkludere nedrigging etter at byggearbeidene er ferdig. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "E-01- Elektrotekniske installasjoner, sterk- og svakstrøm". Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

47 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum C AM3.214A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Elkraftforsyning Lokalisering: Ved brakkerigg (nordøstre del) Installasjonens omfang: Kabelfremføring fra fordeling frem til Haugaland Krafts grøfteskap langs vei ved riggplass samt hovedfordelingsskap som beskrevet i post foran i beskrivelse Ytelse: Drift og vedlikehold i byggeperioden a) Omfang og prisgrunnlag: Drift og vedlikehold av kabelfremføring fra fordeling frem til Haugaland Krafts grøfteskap langs vei ved riggplass inklusiv nødvendig målerarrangement og jordelektrode. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "G-01 - Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn". C AM3.221A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall stk 14 Installasjon: Uttakssentral Lokalisering: På byggeplass eller eventuelt ved brakkerigg Installasjonens omfang: Uttakssentral som beskrevet i post foran i beskrivelse Ytelse: Drift og vedlikehold i byggeperioden Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "G-01 - Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn". Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

48 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum C AM3.214A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Elkraftforsyning Lokalisering: Nord-vestre del av tomt Installasjonens omfang: Drift og vedlikehold av kabelfremføring fra sykehjemmets hovedfordeling samt hovedfordelingsskap som beskrevet i post foran i beskrivelsen Ytelse: Drift og vedlikehold i byggeperioden Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "G-01 - Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn". C AM3.214A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Elkraftforsyning Lokalisering: Sør-vestre del av tomt Installasjonens omfang: Kabelfremføring fra Haugaland Krafts kabel ved Tøkjemyrvegen samt hovedfordelingsskap som beskrevet i post foran i beskrivelsen Ytelse: Drift og vedlikehold i byggeperioden Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "G-01 - Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn". C AM3.221A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall Installasjon: Uttakssentral Lokalisering: På byggeplass eller eventuelt ved brakkerigg Installasjonens omfang: Fordelingsskap Ytelse: Drift og vedlikehold i hele Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

49 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum byggeperioden a) Omfang og prisgrunnlag Det må også minimum medregnes en flytting pr skap i byggeperioden. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "G-01 - Grunnarbeider inkl. tilførsler i grunn". C AM3.218A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Lengde m 500,0 Installasjon: Belysning Lokalisering: Innvendig i bygget Installasjonens omfang: Innvendige lyslenker i trapperom, korridorer og gangsoner Ytelse: Drift og vedlikehold av lyslenker i hele byggeperioden inklusiv flytinger a) Omfang og prisgrunnlag Det må også påregnes flyttinger av lyslenkene etter hvert som arbeidet skrider frem Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "E-01- Elektrotekniske installasjoner, sterk- og svakstrøm". C AM3.218A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Belysning Lokalisering: Utvendig Installasjonens omfang: Utvendig provisorisk belysning Ytelse: Drift og vedlikehold av utvendige lyskastere som beskrevet i post foran i beskrivelsen Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

50 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "E-01- Elektrotekniske installasjoner, sterk- og svakstrøm". C AK3.2999A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Varmluftsvifter Formål: Byggeoppvarming Lokalisering: På bygget Utførelse: Kfr undertekst Dimensjon/kapasitet: Kfr. undertekst a) Omfang og prisgrunnlag Oppvarmingsutstyret skal ha kapasitet til oppvarming inntil 15 grader i tett bygg. Posten skal også inkludere nedrigging etter bruk. b) Materialer Varmluftsvifte 5 kw Varmluftsvifte 9 kw x) Mengderegler Regulerbar post C Varmluftsvifter 9 kw Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-02 - Hovedentreprise arkitektfag". C Varmluftsvifter 5 kw Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-02 - Hovedentreprise arkitekfag". Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

51 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum C AM3.299A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Varmluftsvifter Lokalisering: På byggeplass Installasjonens omfang: Varmluftsvifter for byggeoppvarming Ytelse: Leie og drift av varmluftsvifter. Inklusiv nedrigging a) Omfang og prisgrunnlag Oppvarmingsutstyret skal ha kapasitet til oppvarming inntil 15 grader i tett bygg. Nødvendig flytting må påregnes b) Materialer Varmluftsvifte 5 kw Varmluftsvifte 9 kw x) Mengderegler Regulerbar post Mengde oppgis i apparatmåneder. 1 apparatmåned er 1 ovn 1 måned. C Varmluftsvifter 9 kw Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-02 - Hovedentreprise arkitektfag". C Varmluftsvifter 5 kw Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-02 - Hovedentreprise arkitektfag". C AK3.2999A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall stk 5 Installasjon: Byggavfuktere Formål: Avfukting og uttørking Lokalisering: På bygget Utførelse: Kfr. spesifikasjon under Dimensjon/kapasitet: Kfr. spesifikasjon under Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

52 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum a) Omfang og prisgrunnlag For avfukting av bygget medtas tilrigging og nedrigging av avfuktingsaggregater (absorpsjonsavfuktere) b) Materialer Afukteraggregater må ha en kapasitet på min 20 l/døgn. x) Mengderegler Regulerbar mengde. Avregnes i apparatmåneder. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-02 - Hovedentreprise arkitektfag". C AM3.299A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall stk 25 Installasjon: Avfukting Lokalisering: Byggeplass Installasjonens omfang: Byggavfuktere Ytelse: Leie og drift av byggavfuktere. a) Omfang og prisgrunnlag For avfukting av bygget medtas her leie og drift av avfuktingsaggregater (absorpsjonsavfuktere) b) Materialer Afukteraggregater må ha en kapasitet på min 20 l/døgn. c) Utførelse Entreprenøren holder aggregater og sørger for døgnkontinuerlig drift, vedlikehold og tømming. Flytting i byggeperioden må medregnes x) Mengderegler Regulerbar mengde. Avregnes i apparatmåneder. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-02 - Hovedentreprise arkitekfag". Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

53 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum C AK3.5399A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/ STILLAS - RUND SUM Rund sum Type: Stillas og arbeidsplattformer Lokalisering: På bygg Utførelse: Godkjente stillas/ arbeidsplattformer i henhold til myndighetskrav Rigging av nødvendige stillaser, arbeidsplattformer etc. for egne arbeider. Stillasene skal fritt kunne benyttes av andre entreprenører på bygget så lenge de ikke hindrer egen bruk C AM3.5399A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND SUM Rund sum Type: Stillas og arbeidsplattformer Lokalisering: På bygget Utførelse: Godkjente stillas/ arbeidsplattformer i henhold til myndighetskrav Drift av nødvendige stillaser, arbeidsplattformer etc. for egne arbeider. Stillasene skal fritt kunne benyttes av andre entreprenører på bygget så lenge de ikke hindrer egen bruk Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

54 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum C AS3.5399A NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS - RUND SUM Rund sum Type: Stillas og arbeidsplattformer Lokalisering: På bygget Beskrivelse: Nedrigging av stillaser Nedrigging og borttransport av stillaser og arbeidsplattformer etc. for egne arbeider. C AK3.861A TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER Rund sum Lokalisering: På byggeplass Eventuelle nødvendige riggkostnader ifm. vinterarbeider for egne arbeider. C AM3.868A DRIFT FOR VINTERARBEID Rund sum Omfang: Alt vinterarbeide Lokalisering: På byggeplass Snødeponi: For egne arbeider C AO2.11A RIGGING FOR BYGGRENHOLD Rund sum Lokalisering: På bygg og byggeplass Omfang: Rengjøringsentreprenør Utførelse: Kfr. beskrivelse under Entreprenør for entreprise "B-01 - Betong- og stålarbeider" er rengjøringsentreprenør og ansvarlig for orden og ryddighet på byggeplassen frem til entreprenør for entreprise B-02 - Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

55 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Hovedentreprise arkitektfag". Rengjøringsentreprenør er ansvarlig for organisering av byggrenhold i hele byggeperioden. Rengjøringsentreprenør skal være ansvarlig for byggrenholdet, kvalitetskontrollen av renholdet samt organisering av det totale renhold fra avsluttet råbyggfase. Rent tørt bygg prinsippet skal følges. Posten omfatter organisering og etablering av rutiner i fbm. byggrengjøringen. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprisen "B-01 - Betong- og stålarbeider " frem til entreprenøren for entreprise "B-02- Hovedentreprise arkitektfag" starter sine arbeider. Fra dette tidspunkt priser han denne ytelsen. C AO2.11A RIGGING FOR BYGGRENHOLD Antall stk 4 Lokalisering: På bygget Omfang: Industristøvsugere Utførelse: Renholdsentreprenøren skal holde industristøvsugere. Støvsugerne skal være montert tilgjengelig på bygget i hele byggeperioden fra tett bygg. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-02 - Hovedentreprise arkitektfag". Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

56 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum C AO2.11A RIGGING FOR BYGGRENHOLD Rund sum Lokalisering: Rister foran bygginnganger Omfang: Se under Utførelse: Se under Renholdsentreprenøren skal montere rister utenfor alle bygginnganger samt matter innenfor for å redusere at sand og skitt blir dradd inn i bygget. I et område foran bygginnganger skal det legges ut singel i et passende område slik at dette området holdes "rent og tørt". Denne posten skal også inkludere periodisk rengjøring av matter. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise B-02 Hovedentreprise arkitektfag". C AO2.22A BYGGRENHOLD Rund sum Lokalisering: På byggeplass Krav til utførelse: Se beskrivelse under Rengjøringsfrekvens: Se beskrivelse under Kontrollmetode: Se beskrivelse udner Renholdsentreprenøren skal være ansvarlig for byggrenholdet, kvalitetskontrollen av renholdet samt organisering av det totale byggrenholdet. Imidlertid skal alle rydde etter egne arbeider. Rent tørt bygg prinsippet skal følges. Følgende oppgaver skal utføres: Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

57 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum - Holde alle trafikkområder ryddige - Støvsuge alle gulv Etter rengjøring skal: - materialavfall være fjernet fra vanntette flater - alle gulv være støvsugd - synlig smuss være fjernet fra gulv - gulv, utstyr og inventar være tildekket uten avfall under - partikler/avfall som kan skade overflater som ikke er tildekket være fjernet - renholdsutstyr være rengjort og satt på plass Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprisen "B-01 - Betong- og stålarbeider" frem til entreprenør for entreprise "B-02- Hovedentreprise ariktektfag" starter sine arbeider. Fra dette tidspunkt overtar han dette ansvaret C AM3.822A AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM Lokalisering: Byggeplass Type avfall: Bygningsavfall Leveringssted: Hver entreprenør skal selv besørge og bekoste fjerning av spesialavfall. Annet bygningsavfall skal plasseres i felles bosscontainere som tømmes av entreprenør for entreprise "B-01 Betong- og stålarbeider"" frem til entreprenør for entreprise "B-02 Hovedentreprise arkitektfag" starter sine arbeider. Da overtar han denne ytelsen. Sortering og tømming skal skje i henhold til godkjent avfallsplan. Den enkelte entreprenør forplikter seg til å sortere avfall i henhold til den godkjente avfallsplanen. Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

58 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Alt avfall skal kildesorteres. Det skal forutsettes sortering i følgende grupper: - Papp/kartong - Jern/Metall Gipsbaserte materialer Plast Mineralull EPS - Trevirke - Restavfall - Spesialavfall (maling, lakk, lim, lysstoffrør etc.) Den enkelte entreprenør skal selv plassere avfallet i avfallscontainerne på byggeplassen. Han skal påse at avfall som blir plassert i avfallscontainerne blir komprimert og pakket, slik at det tar minimalt med plass. Spesielt gjelder dette emballasje som skal brettes sammen/komprimeres. Ved utilfredsstillende komprimering kan byggeleder rekvirere komprimering på den enkelte entreprenør sin regning. Spesialavfall skal besørges fjernet av den enkelte entreprenør på egen regning. C Utgifter knyttet til fjerning av eget spesialavfall. Rund sum C Administrering av tømming av containere. Byggherre holder containere og Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

59 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum tømmeavgift. Ytelsen skal prises av entreprenør for entreprise "B-01 Betong- og stålarbeiderarbeider" frem til entreprenør for entreprise"b-02 Hovedentreprise arkitektfag" starter sine arbeider. Fra dette tidspunkt og i resten av byggetiden overtar han denne ytelsen. Rund sum C AQ1.529A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE KONTRAKTER - RUND SUM Areal Tidspunkt: Før overlevering og møblering Lokalisering: Se underposter Type rom: Se beskrivelse under Arealangivelse: Krav til renhet: Se beskrivelse under c) Utførelse Før overlevering, på tidspunkt bestemt i samråd med byggeleder, skal utførende for entreprise "B02 Hovedentreprise arkitektfag" foreta fullstendig byggrengjøring. Byggrengjøringen skal utføres i henhold til Byggforskserien, byggdetaljblad , pkt 4 Det må påregnes at byggrengjøringen vil bli delt opp i etapper som tilpasses fremdriften og ferdigstillelse av de enkelte delene av bygget. Videre må det medtas at arealene rengjøres i to omganger som beskrevet i byggdetaljblad , Akkumulert 20 RIGGARBEIDER :

60 Side C Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 20 RIGGARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum punkt 41 og 43. Første gang før innregulering av ventilasjonsanleggene starter, (definert som avsluttende byggrengjøring). På det tidspunktet er byggearbeidene ferdigstilt og kun mindre monteings og kompletteringarbeider gjenstår. Videre må det medregnes en klargjørende byggrengjøring rett før overlevering når alle arbeider og innreguleringer er ferdigstilt. Ytelsen skal utføres av utførende for entreprise "B-02 Hovedentreprise arkitektfag". C Eventuelt Hvis det er andre riggytelser som entreprenøren mener hører inn under dette kapittelet, og som ikke er medtatt, spesifiseres disse her og pris angis. Rund sum Sum 20 RIGGARBEIDER :

61 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging Side C.60-1 ORIENTERING Vea sykehjem byggetrinn 1 er ferdig bygget, og er i dag i ordinær drift. Det skal nå bygges ut med to fløyer (byggetrinn 2) som bindes sammen med eksisterende bygg. Sentralanlegget for vakuumsystem er plassert i eksisternede bygg, og er dimensjonert for å dekke full utbygging (trinn1 og 2). Transportrør er lagt i grunn, og er avsluttet i terreng for videreføring mot byggetrinn 2. Vifte for sug er dimensjonert slik at denne dekker anlegg for restavfall og skittentøy. Det er lagt opp til separat drift, ett anlegg om gangen. Byggetrinn 2 skal være en viderføring av eksisterende anlegg og styresystem. Eksisterende ventilkjeller: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

62 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging Side C.60-2 Eksisterende innkastluker: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

63 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging Side C.60-3 BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

64 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging Side C.60-4 BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

65 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging Side C.60-5 HENVISNINGER Prosjekttegninger: Se dokumentliste PLASSFORHOLD Entreprenøren skal sette seg inn i tegningsgrunnlaget og eksisterende anlegg for de komponenter som skal monteres på en slik måte at han kan gi tilbakemelding til RIV om det er satt av tilstrekkelig plass for montasje og service. Det forutsettes at entreprenøren samarbeider med RIV om å utnytte de avsatte plassforhold slik at sluttresultatet blir best mulig for byggherren. Entreprenøren skal gi skriftlig tilbakemelding til RIV minimum 14 dager før bestilling av hovedkomponenter dersom de avsatte plassforhold ikke er tilstrekkelig. Dersom det benyttes annet utstyr enn beskrevet som hovedalternativ, eller der hvor type ikke er angitt, er entreprenøren ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt kan monteres innenfor den prosjekterte plassbegrensning. Der hvor entreprenøren tilbyr alternativt utstyr som krever større bygningsvolumer eller andre kanal-, rør, og elektriske føringer må entreprenøren dekke alle tilleggskostnader. Dette omfatter både prosjektering, bygningsmessige arbeider, og reviderte mengder for samtlige bygningsdeler. PRODUKTSPESIFIKASJON Der det i beskrivelsen ikke er angitt fabrikat/type, står entreprenøren fritt med hensyn til valg av utstyr i henhold til de krav som er stilt. Opplysninger om fabrikat og type skal angis i tilbudet. Der det i beskrivelsen er angitt fabrikat, kan det angis alternativ pris for alternativt fabrikat/type. For poster som det er angitt fabrikat, type eller tilsvarende kan det tilbys alternative produkter fra annen fabrikant enn den som er oppgitt. Kravet til det alternative produktet er at det er likeverdig med hensyn til tekniske data og toleranser som beskrevet produkt. Opplysninger om fabrikat og type skal angis i tilbudet. Utstyr som er beskrevet under tilbehør skal være inkludert i prispostene. I beskrivelsesposter hvor data ikke er utfylt, skal disse utfylles av tilbyder. Disse data vil evalueres og medtas i den totale vurderingen av tilbudet. KRAV TIL LEVERANSE OG DOKUMENTASJON AV TEKNISKE DATA Dokumentasjon ved tilbudsinnlevering dersom det tilbys alternative løsninger, fabrikat/type. - Kommentar til plassforhold, tilkomst etc. skal leveres - Kapasitet og type/fabrikat til hovedkomponenter. I løpet av kontraktsforhandlingsperioden. og senest 2 uker etter at tilbyder har meldt aksept av tilbudet, skal det leveres dokumentasjon av nyttet materiell og utstyr i henhold til NS 5820 Utgave 2, 1994 Dokumentasjon av utstyrsleveranser. Dersom entreprenøren ikke fremlegger dokumentasjon rettidig kan det ikke tilbys alternative fabrikater der hvor formuleringen "eller tilsv." er benyttet. Entreprenøren vil da være bundet til å levere det som er spesifisert av fabrikat og type på delproduktene. BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

66 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging Side C.60-6 Dokumentasjon legges fram i form av katalogblader (brosjyremateriell) av alle spesifiserte produkter og komponenter som skal benyttes. For produkter der det ikke kreves brosjyremateriell skal fabrikat listes opp, som f.eks fabrikat av kanaler og avløpsrør. Entreprenøren skal lage en opplistning som viser sammenheng mellom beskrivelsespost og fabrikat type på det produkt som leveres. Generelle brosjyreblad vil ikke aksepteres som dokumentasjon. Dersom brosjyrebladet dokumenterer flere produkter skal entreprenøren gjøre nødvendige anmerkninger slik at det klart fremkommer hvilket produkt som skal leveres med referanse til beskrivelsespost. ELEKTRISK MATRIELL Byggets strømforsyning: Spenning : 400 V. TN-S Faser : 3 Frekvens : 50 Hz Alt levert utstyr skal tilfredstille kravene gitt i: Forskrifter for elektriske anlegg. FEL 1998 og NEK 400:2014. Forøvrig skal: Motorene dimensjoneres for driftstid minimum timer eller minst 15 år. Motorene tåle kontinuerlig ± 5% spenningsavvik. Entreprenøren kontrollere strømforsyningen til de enkelte komponenter før utstyret settes i bestilling. LYDKRAV GENERELT Det settes krav til maksimalt samlet støynivå fra de tekniske anleggene og til de enkelte rom og til omgivelsene. Entreprenøren må påse at det ikke velges utstyr/løsninger som ikke tilfredstiller kravene gitt i byggeforeskriftene med veiledning eller under de enkelte beskrivende poster. Maksimalt tillatt støy fra tekniske installasjoner, innendørs, i henhold til kravene i NS 8175:2012: Eksempel fra prosjekt (vist under), henvis til teknisk program, eller notater fra RIAKU BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

67 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging Side C.60-7 BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

68 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 60 Andre installasjoner, generelt 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging Side C.60-8 BRANNKRAV GENERELT Arbeider utførs iht. brannrapport og tegningsgrunnlag utarbeidet av brannteknisk rådgiver: Datert Entreprenør for tøy- og avfallssug er ansvarlige for at brannskiller ikke svekkes ved gjennomføring av rør, kabler eller annet. Nødvendige titak som for eksempel branntetting og brannisolering skal ivaretas av entreprenøren. Dette gjelder også ved innebygging av innkastluker, eller andre installasjoner i brannskillene. BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

69 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging Side C.60-9 MERKING OG DOKUMENTASJON Alle system og komponenter skal være fysisk merket i henhold til TFM (Tverrfaglig merkesystem av Statsbygg) eller annet merkesystem. All merking skal være på norsk. Entreprenøren skal merke alle komponenter og utstyr som skal ha kabeltilkobling med referansebetegnelse på byggeplassen i god tid før kabling starter, slik at elektroentreprenør får anvist tilkoblingspunkt mht. planlegging og utførelse av elektrisk installasjon. Dersom utstyr/komponenter ikke kan monteres før kabling skal montasjested merkes midlertidig. Samtidig skal nødvendige skjema og annen dokumentasjon nødvendig for elektroentreprenør leveres. BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

70 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 60 Andre installasjoner, generelt 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum DATABASEVEJON OG INNLEDENE TEKSTER Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 databaseversjon utg. 4 (201501). Innledende tekster til alle kapittelene beskriver omfanget til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt oppmerksom på at de innledende teksten kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse. Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

71 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging Side C ORIENTERING OM SUGANLEGGET Entreprenør skal stå for detaljprosjektering og utarbeide egne montasjetegninger basert på eksisterende anlegg og føringer fra RIV. Generelt Byggetrinn 2 er en videreføring av det anlegget som er etablert i byggetrinn 1. Det skal ettestrebes å benytte mest mulig like komponenter og styring, som på eksisterende. De skal uansett være kompatible med dagens løsning. Transportrør i grunn Som transportrør benytte hhv. DN 400 for avfall og DN 500 for skittentøy. Godstykkelser for rør og bend dimensjoneres ut fra anleggskriterier spesielt for dette prosjektet. Stålrør fremlagt i grunn overflatebehandles og bendsles med PE duk. I de tilfeller hvor transportrør blir liggende i fuktig og korrosivt miljø skal det instaleres tilstrekkelig med anode- eller katodeblokker. Grunnvannstanden i dette prosjektet ligger så høyt at ventilkjeller vil bli plasstøpt vanntett. Dette betyr da at transportrør inn til ventilkjeller vil kunne ligge delvis i vann. Langs hele rørtraseen legges styrekabel og egen trykkluftledning, mellom sentralenhet og periferutstyr ute i anlegget. Styrekabel og trykkluftledning installeres i beskyttelsesrør av plastmateriale. Transportrør legges vertikalt over hverandre frem til avgrening. Videre føring avklares med RIV for å unngå kollisjoner med kryssende rør for andre system. Der inspeksjonsluker er nødvendig på rørstrekket skal disse plasseres i egen plasstøpt inspeksjonskjeller. Tilkomst inspeksjonskjeller blir gjennom hengslet luke av gategods. Inspeksjon- og ventilkjeller Ved innløp i inspeksjon- og ventilkjeller skal det innstøpes en godkjent gjennomføring for opptak av ekspansjon. Gjennomføring skal tilfredsstille nødvendig tetthet ved lavt og høyt vanntrykk på konstruksjonen. Prefabrikkert gjennomføring som type Water Barrier F 801, eller tilsvarende kan benyttes. Gjennomføringer leveres av sug entreprenør som instruerer betongentreprenør i forbindelse med innstøping i kjellervegg. I hver inspeksjon- og ventilkjeller monteres luker for inspeksjon på transportrør for både avfall og skittentøy. I hver ventilkjeller monteres lagringsventil komplett med pneumatisk styrt spjeld. For hver ventil skal det installeres egen styreenhet på vegg, i skap. Luftinntaksventil Luftinntaksventil med pneumatisk styrt spjeld skal monteres i ventilkjellere. En luftinntaksventil for hvert system i hver ventilkjeller tilkobles Til ventilkjeller blir det på bygningsmessige fag tatt med eget luftinntak fra utvendig kum, med et fritt areal på min. 0,65m². Det legges ned 2 stk. Ø 600 mm rør av PE, som føres ut av bygget til frittliggende kum på gårdsplass. I kum påsettes det kinahatt på hvert rør for å hindre vanninntrengning mot ventilkjeller. Nedkastsjakt BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

72 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging Side C Fra lagringsventil på horisontalt transportrør i kjeller skal det legges opp rustfritt stålrør, som sjakt til innkastluker. Rustfritt stålrør monteres som hhv. DN 400 for avfallsjakt og DN 500 for skittentøysjakt. Det legges opp til 1 stk. nedkastsjakt / luker for hhv. avfall og skittentøy for hver ventilkjeller. I hver sjakt skal det etableres egen sjaktventilasjon komplett med takvifte og ventilasjonskanaler. Takvifte styres av anleggets generelle automatikk. Trekkerør til takvifte fra ventilkjeller besørges av sug entreprenør. Elektro trekker kabler og tilkobler. Innkastluker Som vist på tegning skal det i hvert skyllerom i uren sone plasseres innkastluker for hhv. avfall og skittentøy. Innkastluker med åpning 400x500 mm, rustfritt stål. Luker skal være utstyrt med elektrisk lås, slik at bare en luke kan åpnes om gangen i hver sjakt. Luker skal være brannklassifisert i EI60. Generelt for ledninger, trekkerør etc. Sug-leverandør besørger fremføring av alle signal og styreledninger, inkl. trekkerør for disse. Oppkobling av signal og styreledninger samt montering av automatikkskap utføres av sug-leverandør. Sug-leverandør sørger for montasje av alle sine komponenter som skal tilkobles av elektro. Kabling mellom komponenter og tilkobling skal besørges av elektroentreprenør, med bakgrunn i skjema utarbeidet av sugleverandør. Trykkluftledning og tilkobling av komponenter tas med i sin helhet av sug-leverandør. Automatikk og styresystem Denne entreprisen er en videreføring fra byggetrinn 1. Automatikk og styresystem må være likt eller kompatibelt med dagens styresystem. Innkastluke i eksisterende sentral / containerrom Det ønskes etablert en innkastluke for restavfall på eksisterende transportrør med tilhørende sikkerhetskomponenter og styring. Denne ønskes plassert i dagens søppelrom / sentral. ANLEGGSKRAV Anlegget skal tilfredsstille de funksjoner og drift, som eksisterende anlegg har i dag. KONTROLL, INNREGULERING OG IDRIFTSETTELSE Dette kapittel omfatter ytelser i forbindelse med kontroll, innregulering og idriftsettelse på systemnivå. Kontroll Kontroll på systemnivå skal minst omfatte: ~ Anlegget skal funksjonsprøves i alle deler for å kontrollere at ytelsene oppfyller de spesifiserte krav. Gjennomførte kontroller skal dokumenteres med daterte og signerte sjekklister, tabeller med innstillingsverdier og måleprotokoller. Innregulering BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

73 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging Side C Innregulering omfatter drift av teknisk system med regulering av innstillinger både i automatikk- eller styringssystem og i tilknyttet utstyr inntil spesifiserte funksjonskrav er tilfredsstilt. Gjennomført innregulering av system skal dokumenteres med daterte og signerte sjekklister og tabeller med endelige innstillingsverdier og måleprotokoller for innregulerte verdier i prosessen. Idriftsettelse Idriftsettelse av automatikk- og styringssystemer omfatter innstilling av verdier, prøving av alle enkeltfunksjoner og prøving av komplett system med alt tilknyttet utstyr for å verifisere at alle tekniske funksjoner er i orden. Alle deler av anlegget skal kapasitetsprøves og innreguleres slik at de tekniske spesifikasjoner blir oppfylt med hensyn på riktig energiflyt i bygget. Gjennomført idriftsettelse av system skal dokumenteres med daterte og signerte sjekklister og tabeller med innstillingsverdier. BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

74 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum ANVISNINGER OG KONTROLL AV UTSPARINGER Entreprenøren har ansvar for å kontrollere alle utsendte utsparingstegninger som anviser åpninger i støpte/ bærende konstruksjoner for prosjekterte installasjoner tilknyttet denne entreprise. Ved feil eller mangler på tegningene skal det uten opphold meldes fra om dette til byggeleder. Utsparinger for hullboring, saging eller slissing skal anvises og merkes av entreprenøren. Entreprenøren skal anvise og merke for nødvendige utsparinger for sine anlegg i ikke-bærende vegger, murte vegger og lettvegger. Det kan ikke forlanges utsparingstegninger for slike vegger. Størrelse på utsparing skal være slik at den ikke gi mer enn 20 mm avstand fra gjennomføring til veggflate på noen side. Eventuelle kostnader for avvik mindre/større enn oppgitt størrelse er tiltakshaver uvedkommende DETALJPROSJEKTERING INKLUDERT MONTASJETEGNINGER Entreprenør skal selv detaljprosjektere videreføring av eksisterende SUG-anlegg. De løsninger som velges skal være tilsvarende eller fullt kompatible med dagens anlegg og styresystem. Detaljprosjektering skal baseres på RIV sitt forslag til rørtrase og plassbehov. Eventuelle avvik fra disse skal snarest meldes til RIV. Før arbeid på avfall og tøysugentreprisen igangsettes plikter ansvarlig utførende entreprenør å fremlegge nødvendige arbeids- og produksjonstegninger. Med produksjonstegninger menes også nødvendige detaljer og utsparinger som skal inntegnes på RIB tegninger før betongarbeidene starter. Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

75 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum KOORDINERING PÅ BYGGEPLASSEN Entreprenørene har et gjensidig vesentlig ansvar for koordinering av egne arbeider opp mot andre aktører. I god tid før arbeidene starter opp skal de tekniske entreprenører holde minst ett fellesmøte hvor man går i gjennom tegningsmateriellet for hver etasje/ rom slik at man blir gjensidig informert om omfanget og avhengigheter mellom entreprisene. Byggeledelsen skal delta og føre referat fra koordineringsmøter. Kostnad knyttet til møteavviklingen skal prises i denne post. Automatikkleverandør har et særskilt funksjonsansvar som systemintegrator. Alle entreprenører skal imidlertid samarbeide tett for å levere et anlegg som fungerer etter beskrevet hensikt. Kostnad knyttet til ivaretakelse av dette, prises i denne post FOKRIFT OM MASKINER Formålet med forskriften er å sikre at maskiner og sikkerhetskomponenter konstrueres og bygges slik at brukere er vernet mot skader på liv og helse og ikke utsettes for uheldige belastninger. Maskiner som kommer inn under denne forskrift skal ha samsvarserklæring og være CE-merket. Entreprenøren er ansvarlig for at alle maskiner som leveres i denne entreprise er CE-merket og leveres med erklæring om at maskinen er i henhold til forskrift om maskiner. Dersom det leveres maskiner for innmontering i andre maskiner og disse ikke kan fungere selvstendig eller ikke er i henhold til forskrift om maskiner, er entreprenøren ansvarlig for at disse maskinene leveres med produsenterklæring i henhold til forskrift om maskiner. Denne erklæringen skal inneholde et forbud mot bruk før den sammensatte maskinen er erklært å være i samsvar med bestemmelsene i forskrift om maskiner. Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

76 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Dersom entreprenøren ferdigstiller slike sammensatte maskiner, skal entreprenøren CEmerke maskinen og levere samsvarserklæring om at den sammensatte maskinen er i henhold til forskrift om maskiner RQ1.1532A MERKING AV RØRLEDNING MED SELVKLEBENDE MERKE Antall stk 4 Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. Linje 15 mm Antall linjer: 3 Antall tegn per linje: Lokalisering: Ikke relevant Materiale i merke: Armert plast for omvikling av rør. b) Materialer Rørledninger skal merkes med selvklebende merker. c) Utførelse Selvklebende merker for rør skal legges rundt røret med overlapp. Innhold i rør skal angis med fargekoder som angitt i NS 813. For røranlegg for medisinske gasser, trykkluft og vakuum gjelder kravene i NS-EN Plassering av rørmerkene skal være på eller ved ventiler, forgreninger/avstikk samt på hver side av gjennomføringer i tak og vegger. Rørledninger skal merkes med følgende informasjon: Linje 1: Systemnummer; Linje 2: Rørets innhold (medium) eller funksjon og strømningsretning; Linje 3: Betjeningsområde eller annen systeminformasjon. Alle system og komponenter skal være fysisk merket i henhold til TFM (Tverrfaglig merkesystem av Statsbygg) eller annet merkesystem. All merking skal være på norsk. Entreprenøren skal merke alle komponenter og Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

77 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum utstyr som skal ha kabeltilkobling med referansebetegnelse på byggeplassen i god tid før kabling starter, slik at elentreprenør får anvist tilkoblingspunkt mht. planlegging og utførelse av elinstallasjon. Dersom utstyr/komponenter ikke kan monteres før kabling skal montasjested merkes midlertidig. Samtidig skal nødvendige skjema og annen dokumentasjon nødvendig for el.entreprenør leveres RQ A MERKING AV VENTIL MED SKILT Antall stk 4 Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. Linje 15 mm Antall linjer: 3 Antall tegn per linje: Lokalisering: Ventilkjeller Skiltmateriale: Harde, graverte skilt for montasje. c) Utførelse Merking av ventiler skal tilfredsstille kravene i NS-EN 19. Ventiler merkes med graverte skilt som festes varig til ventilen med stållenke. Ventiler skal merkes med følgende informasjon: Linje 1 Systemnummer; Linje 2 Ventilens funksjon i klartekst; Linje 3 Symbol etter NS 8340; Alle system og komponenter skal være fysisk merket i henhold til TFM (Tverrfaglig merkesystem av Statsbygg) eller annet merkesystem. All merking skal være på norsk. Entreprenøren skal merke alle komponenter og Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

78 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum utstyr som skal ha kabeltilkobling med referansebetegnelse på byggeplassen i god tid før kabling starter, slik at elentreprenør får anvist tilkoblingspunkt mht. planlegging og utførelse av elinstallasjon. Dersom utstyr/komponenter ikke kan monteres før kabling skal montasjested merkes midlertidig. Samtidig skal nødvendige skjema og annen dokumentasjon nødvendig for el.entreprenør leveres YI3.21A TETTHETSPRØVING AV ANLEGG Rund sum Lokalisering: I grunn Medium for prøving: Avklares i tilbud a) Omfang og prisgrunnlag Komplett tetthetsprøving av anlegg ivaretas som fortløpende tiltak gjennom hele montasjetiden. Dvs. alle transportrør som legges ned i grunn skal fortløpende testes og dokumenteres ut fra krav til denne type installasjon. I tillegg skal innvendig overflate testes og dokumenteres for senere bruk i FDV dokumentasjon. Alle tester ifbm. tetthetsprøving skal dokumenteres, systematiseres og føres inn i FDV. Utførende entreprenør velger selv hvilken metode som benyttes til tetthetsprøving og metode oppgis ved innlevering av tilbud. Metode for testing: YI3.11A INNVENDIG RENGJØRING AV ANLEGG Rund sum Lokalisering: I grunn Rengjøringsmetode: Mekanisk Rengjøringsmidler: Valgfritt Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

79 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum a) Omfang og prisgrunnlag Transportrør av stål skal rengjøres i hele sin lengde fra innkastluke i sjakt til utkast i sentral. Dette gjelder de nye transportrør beskrevet i denne entreprisen, og de eksisterende transportrør, som er lagt fram i byggetrinn 1. Ved avsluttet montasje skal anlegget rengjøres ut fra de kriterier som settes til denne type anlegg, før anlegget settes i drift og testes. b) Materialer I denne posten skal det inkluderes komplett filterskifte på hele anlegget. Inkludert sentral med søppel- og tøycontainer, og ventilkjeller. c) Utførelse Det må brukes egnet utstyr for aktuell dimensjon. Ved dokumentasjon av innvendig overflate ifm. sveis og sammenkoblinger er det viktig med avsluttninger og sammenføyninger, som ikke skader tøysekker, eller opptar ekstra smuss. Filterskifte utføres når anlegget er rengjort, testet og godkjent. d) Toleranser Ingen avsetning av rust el. mot transportposer under transport. Ingen løse partikler i rørnettet. Transportposer for tøy skal være hele og rene etter endt transport i rørnett. e) Prøving og kontroll Det skal dokumenteres akseptabelt rengjøring ved gjennomkjøring av kamera, og visuell sjekk på transportposer etter transport UB8.6341A FUNKSJONSPRØVING OG KAPASITETSMÅLING AV RØRTRANSPORTANLEGG Rund sum Lokalisering: - Løs masse for prøving og måling: Se andre krav Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

80 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum a) Omfang og prisgrunnlag EGENTEST OG IGANGKJØRING AV ANLEGGET Alle tekniske systemer i anlegget skal testes. 14 dager etter kontraktsinngåelse skal entreprenør oversende forslag til egentest av anlegget til byggherreorganisasjonen. Byggherreorganisasjonen vil så komplettere dette skjemaet, og man kommer frem til et omforent egentestskjema som anlegget skal testes etter. Etter at monteringen er avsluttet skal entreprenør gjennomføre egentest. Anlegget med tilhørende komponenter prøvekjøres i så lang tid at alle kontrollmålinger og komponent-innstillinger kan bli utført, og slik at anlegget fungerer i henhold til spesifikasjonene. Anlegget skal være ferdig funksjonsprøvd og feilsøkt og komplette protokoller satt opp. Når anlegget er uten feil og mangler skal entreprenøren sende signerte egentestskjemaer til byggherreorganisasjonen og varsle om at det er klart for Site Acceptance Test (SAT). Det forutsettes at egentest og SAT utføres flerfaglig og samtidig for alle tekniske entreprenører UB8.6351A INNREGULERING AV RØRTRANSPORTANLEGG Rund sum Lokalisering: - a) Omfang og prisgrunnlag Rørentreprenøren skal foreta komplett innregulering av anlegget. Anlegget skal innreguleres slik at de prosjekterte funksjoner oppnås Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

81 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum Dokumentasjonskrav: ja a) Omfang og prisgrunnlag Som bygget tegninger. Prøvedriftslog signert. Dokumentasjon på egenkontroll AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Rund sum Dokumentasjonskrav: Se andre krav a) Omfang og prisgrunnlag Det skal utarbeides FDV-instruks for de arbeider og utstyr, som dekkes av denne beskrivelse. Denne er en viktig del av leveransen og er underlagt samme krav til fremdrift og ferdigstillelse som øvrige produkter. Alle brosjyrer skal være på norsk. FDV-dokumentasjonen skal overleveres samtidig med entreprenørens utfylte og signerte egentestskjema. FDV dokumentasjonen skal da være komplett dog uten SAT skjema. Fremleggelse av FDVinstruks skal angis i entreprenørens fremdriftsplan. FDV-dokumentasjonen skal fremlegges elektronisk og i papirformat i 2 eksemplar sammen med signerte egentestskjemaer i henhold til konkurransegrunnlagets del II. SAT vil ikke bli gjennomført før FDVdokumentasjonen er fremlagt og godkjent. Drift og vedlikeholdsinstruksene skal ha følgende innhold: 1. ORIENTERING 1.1 Orienteringen om prosjektet inklusive hovedforutsetningene og kravspesifikasjonene for dimensjoneringen av de tekniske anleggene. 1.2 Orientering om driftsinstruksens Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

82 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum oppbygging. 2. ADRESSE OG TELEFONLISTE 2.1 Adresse- og telefonliste for byggherre, driftsorganisasjon, planleggere samt de entreprenører og leverandører som er relevante for de anleggene som instruksen omhandler. 3. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON 3.1 Generell informasjon om drift, systemer og kapasiteter. 3.2 Funksjonsbeskrivelser og systemskjema. 3.3 Betjeningsinstrukser 3.4 For alle røranlegg skal det utarbeides avstegningsguide som er i samsvar med plantegningenes ventilplassering og ventilmerking. 4. TILSYN OG VEDLIKEHOLD 4.1 Detaljinstrukser for generelt tilsyn, vedlikehold, renhold samt for viktige komponenter. Angivelse av daglige, ukentlige, månedlige og årlige sjekkpunkt. 4.2 Feilmeldinger og kontroll ved driftsproblemer, feilsøkingsskjema. 4.3 Tilsyns- og vedlikeholdsprotokoll 4.4 Reparasjons- og kvitteringskort. Det forutsettes at det under de respektive kapitler innsettes nødvendige nedfotograferte tegninger og blokkdiagram som er nødvendig ut fra de henvisninger som gjøres i teksten. I ANLEGGSDOKUMENTASJON skal følgende inngå.: 5. MÅLEPROTOKOLLER 5.1 Alle måleprotokoller utført i henhold til kontraktens beskrivelse. 5.2 Dokumentasjon fra kvalitetssikringen og sjekkpunkter som er utført av entreprenøren undervegs i prosjektet slik som trykkprøvekontroller, mottakskontroll, inspeksjon før innbygging etc. 6. MATERIALSPESIFIKASJONER 6.1 Produktdatablad og relevant brosjyremateriell med referanse til reservedeler og tilbehør. I de tilfeller samlebrosjyrer må benyttes skal aktuelt produkt være spesielt merket. Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

83 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 6.2 Utfyllende spesifikasjon av produkter slik som komplette datautskrifter med beregnede verdier for temperatur, virkningsgrader, vannmengder, luftmengder og trykkfall for endelig utførelse. 7. TEGNINGER 7.1 Alle tegninger utarbeidet av rådgiver som er relevant for de anleggene som instruksjonen omfatter. 7.2 Detaljtegninger, fabrikasjonstegninger etc. utarbeidet av entreprenør. 7.3 Koblingsskjemaer og tavleskjemaer. Detaljtegninger nedfotograferes. 8. SIKKERHETSKOPI 8.1 Driftsinstruks på minnepenn. Generell del 1-4 som en.pdf fil. Anleggsinformasjon med innholdsfortegnelse deles inn i tre mapper, måleprotokoller, materialspesifikasjoner og tegninger. Alle filer gis navn som kan identifiseres med innhold Komplett dokumentasjonsdel inklusive målerapporter skal foreligge ved ferdigmelding. Bruksanvisninger skal være hengt opp i teknisk rom ved ferdigmelding SAT OG TEORETISK PRESENTASJON AV ANLEGG Etter at de signerte egentestskjemaer er gjennomgått og godkjent av byggherreorganisasjonen vil byggherre organisasjonen innkalle til SAT (Site Acceptance Test). I prinsippet er SAT en repetering av testingen som fremkommer i egentestskjemaet, dog denne gang med byggherreorganisasjonen tilstede. SAT er altså en verifisering av egentestingen. SAT innledes av en teoretisk presentasjon av anlegget. Lokale og AV-utstyr for presentasjon holdes av byggherren etter nærmere avtale. Her skal entreprenører, rådgiver, byggherre og driftspersonale være med. Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

84 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Timeplan for teoretisk gjennomgang av anlegget oversendes rådgiver sammen med det signerte egentestskjemaet. Gjennomgangen blir en del av opplæringen av driftspersonalet. Etter den teoretiske presentasjonen av anlegget skal selve SAT gjennomføres. Ved SAT skal hele egentesten gjennomføres på nytt. Rådgiver, byggherre og driftspersonale vil være tilstede i den grad byggherren finner det nødvendig. Etter endt godkjent SAT skal man avholde ferdigbefaring før prøveperioden starter. SAT med byggherren tilstede skal kun foretas en gang. Dersom anlegget ikke finnes i orden vil ytterligere tester bli belastet entreprenøren. I denne post medtas 1 timer på byggeplass for teoretisk gjennomgang, og 4 timer på byggeplass for SAT-test, totalt 5 timer på byggeplass. Såvel egentest, med milepælangivelse av ferdig egentest, som SAT skal være angitt i entreprenørens fremdriftsplan. Under testingen skal alle mulige feiltilstander som kan opptre i anlegget fremtvinges. Denne post SKAL fylles ut med et beløp slik at byggherren kan vurdere entreprenørens forståelse av posten. Det forutsettes at egentest og SAT utføres samtidig for alle tekniske entreprenører slik at en får en mest mulig realistisk test av anleggene FERDIGBEFARING Ferdigbefaringen er en visuell besiktigelse av anlegget. Etter godkjent SAT skal det avholdes ferdigbefaring. Vi tar med oss en god del fra det vi har observert i SAT inn i ferdigbefaringen. Ferdigbefaringen settes til 2 timer på byggeplass. Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

85 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum DRIFTSANSVAR I en periode av 3 måneder etter ferdigbefaring for denne entreprise skal entreprenøren ha driftsansvar for sine anlegg. Dette innebærer at byggherrens driftsorganisasjon sørger for det daglige ettersyn, og logging av feil og mangler. Ved driftsproblemer skal entreprenøren kunne stille på 4 timers varsel med kompetent personell som kjenner de anlegg som skal betjenes slik at eventuelle utbedringstiltak kan avklares og gjennomføres. Alle kostnader for nødvendig tilsyn og ettersyn inkluderes. Byggherren dekker kostnader i forbindelse med rene driftsmidler som energi, vannforbruk osv REKLAMASJONSARBEIDER I tillegg til de vanlige reklamasjonsarbeider skal det avlegges 2 stk. gjennomganger på bygget for kontroll av anleggets tekniske komponenter og drift, samt funksjon. Anlegget gjennomgås sammen med drifts-personalet og eventuelle feil og mangler rettes. Første besøk foretas ca. 1/2 år etter overtagelsen. Ved siste besøk før reklamasjonstidens utløp skal anlegget prøves og måles på ny ved stikkprøver av tidligere kontrollpunkter på anlegget. Prøvene sammenlignes med tidligere utarbeidede protokoller. Dersom det registreres avvik skal dette umiddelbart tas opp med byggherren, for avklaring av videre prosedyrer. Oppretting av avvik som skyldes manglende drift/tilsyn og vedlikehold skal belastes byggherren, mens oppretting av øvrige avvik skal belastes entreprenøren. Anlegget etterjusteres før reklamasjonsbefaring gjennomføres. Sum 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 650 Avfall og tøysuging: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

86 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport Side C KANALER I GRUNNEN FOR PNEUMATISK SØPPELTRANSPORT KAP BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

87 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum UH3.59A EKSPANSJONSELEMENT Type: Fleksibelt rørelement Materiale: Plast eller gummi Lokalisering: Inspeksjonskjellere Medium: - Dimensjon: Se underposter Materialkvalitet: Valgfritt Temperaturområde: - 10 C til 40 C Arbeidstrykkområde: - Dokumentasjon: - a) Omfang og prisgrunnlag Ved innstøping av transportrør i betongvegger over vannspeil skal det brukes plast eller gummi som bendsles rundt rør for innstøping i vegg. Det brukes pakningsform som gir mulig ekspansjon i transportrørets lengderetning, samtidig som det oppnås tetthet fra utenforliggende våte jordmasser. Dette er spesielt aktuelt i inspeksjonskjellere som er vist utvendig for tilkomst til inspeksjonsluker DN 400 plast / gummi ekspansjon på rør DN 500 plast / gummi ekspansjon på rør stk 6 stk UH3.59A EKSPANSJONSELEMENT Type: Fleksibelt rørelement Materiale: Gummi Lokalisering: Sjakter Medium: - Dimensjon: Se underposter Materialkvalitet: Valgfritt Temperaturområde: - 10 C til 40 C Arbeidstrykkområde: - Dokumentasjon: - Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

88 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum a) Omfang og prisgrunnlag Ved innstøping av transportrør i betongvegger og dekker, skal det brukes plast eller gummi som bendsles rundt rør før innstøping i vegg. Det brukes pakningsform som gir mulig ekspansjon i luft- og transportrørets lengderetning, samtidig som det oppnår tetthet spesifisert for de enkelte rom, mht. over- og undertrykk DN 400 plast / gummi ekspansjon på rør DN 500 plast / gummi ekspansjon på rør stk 2 stk SF6.11A TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger stk 4 Materiale: Gipsbasert mørtel Lokalisering: Sjakter Konstruksjon: Betong Funksjonskrav: Branntetting EI60 Type gjennomføring: Stålrør Utsparingsmål: Ø 450 mm Materialtykkelse: 300 mm Påføringsmetode: Iht. produktspesifikasjon Fyllingsgrad: Iht. produktspesifikasjon Overflate: Iht. produktspesifikasjon a) Omfang og prisgrunnlag 4 stk DN 400 stålrør skal branntettes for gjennomføring i brannskille EI60 Branntetting merkes på plassen med produkt, dato og signatur Dokumenteres og merkes på tegning. All relevant informasjon på utførelse og prosdukt legges med i FDV. c) Utførelse Det henvises til generell post for brannkrav Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

89 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum SF6.11A TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger stk 4 Materiale: Gipsbasert mørtel Lokalisering: Sjakter Konstruksjon: Betong Funksjonskrav: Branntetting EI60 Type gjennomføring: Stålrør Utsparingsmål: Ø 550 mm Materialtykkelse: 300 mm Påføringsmetode: Iht. produktspesifikasjon Fyllingsgrad: Iht. produktspesifikasjon Overflate: Iht. produktspesifikasjon a) Omfang og prisgrunnlag 4 stk DN 500 stålrør skal branntettes for gjennomføring i brannskille EI60 Branntetting merkes på plassen med produkt, dato og signatur Dokumenteres med sjekklister, og merkes av på tegning. All relevant informasjon på utførelse og prosdukt legges med i FDV. c) Utførelse Det henvises til generell post for brannkrav UB A LEDNING FOR TRANSPORT AV LØSE MASSER - KOMPLETT Løs masse: Tøy og avfall Tetthetskrav: Ja Materiale: Stål Plassering/montasje: I grøft Skjøt: Sveiseskjøt Lokalisering: Sjakter Spesifisert medium: Poser Temperaturområde: - 10 C til 40 C Trykk: 1 bar vakuum Dimensjon: Se underposter Materialkvalitet: - a) Omfang og prisgrunnlag Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

90 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Transportrør inkludert alle deler, som bend og grenrør leveres komplett ferdig installert på byggeplass. Alle kostnader ifbm. transport, rigg og drift, montasje og sveis, tilkobling mot luker, ventiler og utstyr etc. skal være inkludert. Som transportrør for avfall og skitttentøysug skal det i grunnen legges stålrør med antatt minimumstykkelse på 6 mm, eller tilpasset dette prosjektet. Transportrør legges i helsveiset utførelse inkludert overflatebehandling og bendslet med PE-duk el. Se tegning for trase, som er tilpasset øvrige VVS system. Langs samme trase legges trykkluftledning og signal / styreledning i trekkerør DN 400 mm transportrør av stål for restavfall DN 500 mm transportrør av stål for skittentøy Signal og styreledning inkludert trekkerør langs rørtrase Trykkluftledning inkludert varerør langs rørtrase m 163 m LM1.2A Levering av innstøpingsgods a) Omfang og prisgrunnlag Prefabrikert gjennomføring for innstøping i betong. Ved innføring av transportrør i ventilkjeller skal det brukes spesial gjennomføringer som opptar rørets bevegelse og ekspansjon, samtidig som det skal tilfredsstille tetthet ved høyt og lavt vanntrykk. Montasjestedet vil kunne ligge under vannspeilet og dette må da sikres slik at ventilkjeller ikke kan fylles med vann. Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

91 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Gjennomføringer som Water Barrier F 801, eller tilsvarende produkt kan benyttes. Gjennomføringer fremskaffes og overleveres til betongentreprenør som kan besørge innsetting i forskaling eller faststøping. Tegning av detaljer for innstøping oversendes til utførende DN 400 Water Barrier F 801, eller tilsvarende DN 500 Water Barrier F 801, eller tilsvarende stk 2 stk YI A LUKER Brukergrensesnitt: For inspeksjon og rensing Løs masse: Tøy og avfall Materiale: Stål Montasje: Montert inn i transportrør Lokalisering: Ventilkjellere og inspeksjonskjellere Luftmengde: - Temperaturområde: - Arbeidstrykkområde: 1 bar vakuum Anvendelse: Valgfritt Type løs masse: Restavfall og skittentøy Tilleggskrav til materiale: Overflatebehandlet Dimensjon: Se underposter a) Omfang og prisgrunnlag I forbindelse med inspeksjons- og ventilkjellere skal det på hvert rør monteres store luker for inspeksjon og eventuell rensing. Luker monteres horisontalt, tilpasset godt innsyn og tilkomst for service i transportrør. Luker monteres med hengsler og slengbolter for enkel og hurtig betjening Luke for DN 400 mm restavfall Luke for DN 500 mm skittentøy stk 5 stk 5 Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

92 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport Side C KANALNETT FOR PNEUMATISK SØPPELTRANSPORT KAP BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

93 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum UB A LEDNING FOR TRANSPORT AV LØSE MASSER - KOMPLETT Løs masse: Restavfall og skittentøy Tetthetskrav: Lufttett Materiale: Stål, rustfritt Plassering/montasje: Inne - i sjakt Skjøt: Sveiseskjøt Lokalisering: Nedkastsjakter Spesifisert medium: Restavfall og skittentøy Temperaturområde: - Trykk: - Dimensjon: Se underposter Materialkvalitet: - a) Omfang og prisgrunnlag Som nedkastsjakt skal det etableres rustfritt stålrør som kompletteres med nødvendige rørdeler for komplett anlegg DN 400 nedkastsjakt for avfall DN 500 nedkastsjakt for skittentøy UB A LEDNING FOR TRANSPORT AV LØSE MASSER - KOMPLETT Løs masse: Restavfall og skittentøy Tetthetskrav: Lufttett Materiale: Stål, rustfritt Plassering/montasje: Inne - i sjakt Skjøt: Sveiseskjøt Lokalisering: Ventilkjeller / sjakt Spesifisert medium: Restavfall og skittentøy Temperaturområde: - Trykk: - Dimensjon: Se underposter Materialkvalitet: - Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

94 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum a) Omfang og prisgrunnlag Som lagringsrør mellom nedkastsjakt og lagringsventil skal det etableres lagringsrør. Lagringsrør skal utføres i rustfritt stål og monteres med nødvendige rørdeler for komplett anlegg DN 400 mm lagringsrør for restavfall DN 500 mm lagringsrør for skittentøy stk 2 stk 2 Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

95 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport Side C ARMATURER (INNKASTLUKER) FOR PNEUMATISK SØPPELTRANSPORT KAP BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

96 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum YI A LUKER Brukergrensesnitt: For mating med poser Løs masse: Restavfall og skittentøy Materiale: Rustfritt stål Montasje: Innfelt i vegg Lokalisering: Sjaktvegg Luftmengde: - Temperaturområde: - Arbeidstrykkområde: - Anvendelse: - Type løs masse: - Tilleggskrav til materiale: Brannklasse EI60 Dimensjon: Se underposter a) Omfang og prisgrunnlag Innkastluker med åpning 400 x 500 mm. Luker skal utføres med elektrisk lås slik at kun en luke kan åpnes om gangen i hver sjakt. Lukene skal også kunne låses nå anlegget utfører tømming. Rød varsellampe når luken er låst. c) Utførelse Det henvises til generell post Komplett innkastluke for restavfall Komplett innkastluke for skittentøy stk 4 stk YI A LUKER Antall stk 1 Brukergrensesnitt: For mating med poser Løs masse: Restavfall Materiale: Stål Montasje: Åpen Lokalisering: I eksisterende sentral Luftmengde: - Temperaturområde: - Arbeidstrykkområde: - Anvendelse: Innkast av søppelsekker Type løs masse: - Tilleggskrav til materiale: Lakkert Dimensjon: DN 400 rør Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

97 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum a) Omfang og prisgrunnlag Det ønskes en komplett levert og montert luke med alle tilhørende deler og arbeider. Innkastluke ønskes etablert på transportrør i eksisterende sentral i forkant av container. Sikkerhetsfunksjoner må ivaretas. Luken skal utføres med elektrisk lås tilknyttet styresystem, slik at luke låses nå anlegget utfører tømming. Rød varsellampe når luken er låst. Forslag til løsning for å implementere innkastluke i eksisterende sentral beskrives av leverandør YI A REGULERINGSUTSTYR Type: Ventil Funksjon: Lagringsventil Tetthetskrav: Uspesifisert Styring: Pneumatisk Løs masse: Restavfall og skittentøy Av materiale: Stål Lokalisering: Ventilkjeller Luftmengde: - Temperaturområde: - Arbeidstrykkområde: - Anvendelse: - Type løs masse: - Tilleggskrav til materiale: - Dimensjon: Se underposter Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

98 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum a) Omfang og prisgrunnlag I ventilkjeller skal det på transportrør leveres og monteres komplette lagringsventiler med pneumatisk styrt spjeld DN 400 mm lagringsventil med pneumatisk spjeld for restavfall DN 500 mm lagringsventil med pneumatisk spjeld for skittentøy Styreenheter til lagringsventiler stk 2 stk 2 stk YI A REGULERINGSUTSTYR Type: Ventil Funksjon: Luftinntaksventil Tetthetskrav: Uspesifisert Styring: Pneumatisk Løs masse: Restavfall og skittentøy Av materiale: Stål Lokalisering: Ventilkjeller Luftmengde: - Temperaturområde: - Arbeidstrykkområde: - Anvendelse: - Type løs masse: - Tilleggskrav til materiale: - Dimensjon: Se underposter a) Omfang og prisgrunnlag I ventilkjeller skal det på transportrør leveres og monteres komplett luftinntaksventil med pneumatisk styrt spjeld DN 400 luftinntaksventil med pneumatisk spjeld og styreenhet komplett. stk 2 Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

99 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum DN 500 luftinntaksventil med pneumatisk spjeld og styreenhet komplett. stk VE A TAKHATT/ GJENNOMFØRING Type: Luftavkasthatt Form: Sirkulær Materiale: Forsinket stål Overflatebehandling: Våtlakkert Lokalisering: Tak Dimensjon: Avklares av leverandør a) Omfang og prisgrunnlag I forbindelse med hver nedkastsjakt skal det over tak etableres avkasthatt med vifte, Exhausto DTV evt DTH eller tilsvarende, komplett med takgjennomføring og flens. VIftekapasitet og størrelse tas ut av leverandør med bakgrunn i systemvalg og løsninger. Takvifte integreres i generell automatikk for anlegget. Det leveres takvifter for to dobbelsjakter (restavfall og skittentøy). Alle sjakter leveres komplett med nødvendige ventilasjonskanaler og deler mellom nedkastrør og takvifte. Dobbelsjakter kobles sammen med ventilasjonskanaler mot en takvifte Exhausto eller tilsvarende takventilator komplett med takgjennomføring og flens Komplett opplegg av ventilasjonskanaler for sammenkobling av nedkastrør, og mellom nedkastrør og takventilator. Dimensjon tilpasses ut fra anleggskriterier stk 2 Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

100 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport Side C UTSTYR FOR PNEUMATISK SØPPELTRANSPORT KAP BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

101 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum WZA Elkraft- og teleinstallasjoner a) Omfang og prisgrunnlag Styring, kommunikasjon, alarm og kontroll Eksisterende styresystem skal bygges ut for å dekke byggetrinn 2. Utbyggingen skal være en komplett videreføring av anlegget for styring og regulering av sug anlegg, hhv. for restavfall og skittentøy. Kun en vifte begrenser at anleggene ikke kan kjøres parallelt. Komplett automatikk og styringssystem for lagringsventiler i ventilkjellere, inkl. luftinntaksventiler og sjaktventilasjon. Betjening og funksjoner skal minimum være tilsvarende dagens løsning UN4.110A KOMPRESSOR Type: Stempelkompressor Medium: Trykkluft Motorkobling: Valgfri Lokalisering: Ventilkjeller Mål, kapasitet og dimensjonering: - Arbeidstrykkområde: - Trykklasse: - Dimensjon på rørtilkobling: - Ytelser: - Elektriske data: - Lydeffektnivå: - Korrosjonsbeskyttelse: - Dokumentasjon: FDV a) Omfang og prisgrunnlag Hvis eksisterende kompressor ikke har nok effekt til å kunne drifte etablert styreluftsystem og styreluftsystem for nytt anlegg, så skal det leveres en ny kompressor for drift av nytt anlegg. Akkumulert 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

102 Prosjekt: Kapittel: VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport Side C Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum For et komplett styreluftsystem for avfall- og skittentøysug, skal det leveres en dertil dimensjonert kompressor for drift av pneumatiske ventiler. Leverandør dimensjonerer kompressor ut fra de øvrige kriterier på anlegget. Trykkluftkompressoren leveres av utprøvd og solid slitesterk type, hvor det legges vekt på lett tilgang på service og servicemateriell. Kompressor leveres komplett med nødvendige filter, trykkreduksjoner, ventiler og eventuelle utskillere. I forbindelse med trykkluftkompressor skal alle ledninger for trykkluft ut på anlegget tas med og ivaretas av sug-leverandør x) Mengderegler Denne posten blir regulert, og kan utgå Trykkluftkompressor komplett iht. overnevntet Komplett opplegg av rørledningsanlegg for trykkluft stk TILBEHØR Posten omfatter ventiler og annen nødvendig utrustning som ikke er med i de opplistede komponenter, men som leverandør selv vurderer som absolutt nødvendige i et komplett anlegg. Type materiell og antall vurderes av leverandør ut fra systemløsning som tilbys og for en problemfri drift Tilleggsmateriell for komplett anlegg Opplysninger fra leverandør: Hjelpemateriell i forbindelse med leveransen Sum 65 Generelt vedr. Avfall og tøysuging 653 Pneumatisk søppeltransport: BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

103 Prosjekt: Kapittel: Prisskjema VEA SYKEHJEM TRINN II, Entreprise V-02 Tøy- og avfallssug F VEDERLAGET Side F.0-1 C TEKNISK BESKRIVELSE... C.01 RIGG OG DRIFT... C C RIGGARBEIDER... C.60 Andre installasjoner, generelt... C Generelt vedr. Avfall og tøysuging... C Avfall og tøysuging... C Pneumatisk søppeltransport... SUM EKS.MVA. kr... Overføres prissammenstilling neste side BES011 Beskrivelse Tøy- og avfallssug.ga

104 Side F.1-1 Dokumentgruppe: F VEDERLAGET F.1 PRISSAMMENSTILLING I samsvar med tilbudsgrunnlag tilbyr undertegnede seg å utføre arbeider vedrørende: V-02 Tøy- og avfallssug - Vea sykehjem - byggetrinn II, til de priser som er oppført i tilbudsskjema og som gir en samlet sum på: PRISSAMMENSTILLING (sum overført fra prisskjema forrige side) SUM EKS.MVA. kr 25 % MVA. kr TILBUDSSUM INKL. MVA kr ================= Anbudssummen er å anse som fast pris Fast prisregulering tilbys med kr...inkl. mva. Indeksregulering etter kontraktsbestemmelsene ønskes Levereingstid Det forutsettes at entreprenør følger prosjektets framdrift. Det vedlegges brev med forbehold, antall..., datert... Det vedlegges brev med anmerkninger til anbud eller anbudsdokumentene, antall..., datert... Autorisasjon. Entreprenøren oppfyller krav til autorisasjon ved: (dokumentasjon vedlegges) Sentral godkjenning Annet...

105 Side F.1-2 Dokumentgruppe: F VEDERLAGET. Sted Dato Anbyders underskrift og stempel

106 Side F.2-1 Dokumentgruppe: F VEDERLAGET F.2 REGNINGSARBEIDER F.2.1 Arbeid Timepriser eks. mva.: Ingeniør/prosjektleder kr Formann kr Fagarbeider kr Lærling kr Hjelpearbeider kr F.2.2 Maskiner og utstyr Liste over timepriser for aktuelle maskiner/utstyr (eller ege Vedlegg). Maskin/Utstyr Timepris, eks. mva

107 Side F.3-1 Dokumentgruppe: F VEDERLAGET F.3 PÅSLAG FOR SIDE- OG UNDERENTREPRENØRER F Prosentpåslag materialleveranser på netto fakturabeløp: % - Prosentpåslag på underentreprenører: % - Påslagsprosent på event. tiltransportert sideentr: %

Seriøsitetskrav Vedlegg 3 Seriøsitetskrav

Seriøsitetskrav Vedlegg 3 Seriøsitetskrav Seriøsitetskrav Side 1 1. HMS-kort Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere

Detaljer

SERIØSITET OG NYE KONTRAKTSKRAV REVIDERTE KRAV TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER ANNO 16.9.2015

SERIØSITET OG NYE KONTRAKTSKRAV REVIDERTE KRAV TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER ANNO 16.9.2015 SERIØSITET OG NYE KONTRAKTSKRAV REVIDERTE KRAV TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER ANNO 16.9.2015 Seriøsitet og nye kontraktkrav informasjonsskriv fra Statsbygg 16.9.2015 Som et tiltak i satsingen på seriøsitet

Detaljer

KARMØY KOMMUNE VEA SYKEHJEM TRINN II ENTREPRISE: E-01 ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER

KARMØY KOMMUNE VEA SYKEHJEM TRINN II ENTREPRISE: E-01 ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER KARMØY KOMMUNE VEA SYKEHJEM TRINN II ENTREPRISE: E-01 ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER DATO: 01.02.2017 13.02.2017 Prosjekt: VEA SYKEHJEM TRINN II, E-01 ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER Side 0-1 Dokumentgruppe:

Detaljer

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS Renovering luftbehandlingsanlegg 360.005 (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 Tilbudsforespørsel vedrørende: Bygningsmessige arbeider Elektro Haugesund 18.05.2016

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 1 Felleskostnader og summeringsskjema Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2 Bygning - Arkitektfag Kap. 0 SAMMENDRAG: 1 Prisskjema KAPITTELSAMMENDRAG Hit overføres

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

1. SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE Byggetrinn 2 ORIENTERING OG GENERELL DEL TOTALENTREPRISE BYGG

1. SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE Byggetrinn 2 ORIENTERING OG GENERELL DEL TOTALENTREPRISE BYGG 1. SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE Byggetrinn 2 ORIENTERING OG GENERELL DEL TOTALENTREPRISE BYGG Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE TOTALENTREPRISE BYGG INNHOLDSFORTEGNELSE... 0 0.0 GENERELT... 2 0.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1

Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01.1 AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Dato: 19.09.2012 Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side 01-1 01 Rigg og drift Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging 01.1 Generelt Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende

Detaljer

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Ombygging bevegelig bro 53 Tittel: MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT B01 23.12.2014 Konkurranseunderlag YG AV JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer:

Detaljer

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6 01 RIGG OG DRIFT Byggearbeidet utføres som hovedentreprise med sidestilte fagentrepriser. 01.AB 01.AB.1 01.AB.4 01.AE 01.AE.2 01.AJ Dette kapittelet skal dekke

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

OLE VIG VGS ombygging bygg B

OLE VIG VGS ombygging bygg B OLE VIG VGS ombygging bygg B FELLES RIGG OG DRIFT - BESKRIVELSE 09.05.2017 INNHOLD: 1 Generelt 2 2 Ytelser 2 3 Gjennomføring 2 4 Smidig og sikker drift av byggeplass 2 5 Logistikkadministrasjon 3 6 Forsikringer

Detaljer

Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser

Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser 1 Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser Alle vinner på seriøs drift! Fellesforbundet har i sitt arbeid for et seriøst arbeidsliv sett med økende bekymring

Detaljer

Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold 1 Generelle kontraktsbestemmelser... 3 2 Spesielle kontraktsbestemmelser...

Detaljer

KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser. Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng

KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser. Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng Oslomodellen gir et mer seriøst arbeidsliv - Vi håper at Oslomodellen kan bli den nasjonale

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015 SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN Frokostmøte 16.9.2015 AGENDA 0800: Velkommen og servering av frokost 0815: Innledning v/ byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg 0830: Blåboka nye kontraktkrav

Detaljer

Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet. Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi

Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet. Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi Arbeidskriminalitet Samarbeid om seriøsitet Hvorfor er arbeidet med seriøsitet

Detaljer

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side 01-1 01 Rigg og drift RIGG OG DRIFT, BYGGENTEPRENØR Til orientering for under- og sideentreprenører Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420A-2009

Detaljer

Strategi mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Vedtatt av kommunestyret 10.02.2016 sak 017/16

Strategi mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Vedtatt av kommunestyret 10.02.2016 sak 017/16 Strategi mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping Vedtatt av kommunestyret 10.02.2016 sak 017/16 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING............... 3 2. HVORFOR MOTVIRKE ARB EIDSLIVSKRIMINALITET OG

Detaljer

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 01 Rigg og drift Innledende tekst Kapittel for rigg og drift er beskrevet etter NS3420-A:2009 med rettelsesblad AC:2010 Kapittel for rigg og drift er inndelt i to underkapitler som følger: 01.1 - Felles

Detaljer

STRATEGISKE GREP FOR Å HINDRE SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET VED ANSKAFFELSER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

STRATEGISKE GREP FOR Å HINDRE SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET VED ANSKAFFELSER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER STRATEGISKE GREP FOR Å HINDRE SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET VED ANSKAFFELSER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER VI VIL GJØRE DET ENKLERE FOR KOMMUNER Å BEKJEMPE SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass henvises til

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1

Detaljer

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB Oslo Lufthavn AS 28.06.2013 Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For

Detaljer

STRATEGISKE GREP FOR Å HINDRE SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET VED ANSKAFFELSER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

STRATEGISKE GREP FOR Å HINDRE SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET VED ANSKAFFELSER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER STRATEGISKE GREP FOR Å HINDRE SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET VED ANSKAFFELSER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER VI VIL GJØRE DET ENKLERE FOR KOMMUNER Å BEKJEMPE SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

KS Innkjøpsforum 2016 Seriøsitetsbestemmelsene. Ved advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene

KS Innkjøpsforum 2016 Seriøsitetsbestemmelsene. Ved advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene KS Innkjøpsforum 2016 Seriøsitetsbestemmelsene Ved advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene Arbeidslivskriminalitet http://www.aftenbladet.no/tv/#!/video/11710 /slik-finansieres-svart-arbeid

Detaljer

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: 1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

for Jåttå VGS Ny tilrettelagt avdeling Rogaland fylkeskommune

for Jåttå VGS Ny tilrettelagt avdeling Rogaland fylkeskommune Overordnet SHA-plan for Jåttå VGS Ny tilrettelagt avdeling Rev. Beskrivelse Dato Revidert/kontrollert av 0 Anbudsversjon 20.10.16 Ingar Johannessen Denne planen er utarbeidet av koordinator for prosjektering

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Organisasjonsutvalget Møtested: Blåsalen Rådhuset Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ingrid Lien Leder SP Hans Petter Horsgaard Nestleder

Detaljer

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)... 3 PROSJEKTETS MÅLSETTING OG VIRKEMIDDEL...

Detaljer

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås KORT OM STATSBYGG Byggherre Utleier/forvalter Rådgiver STATSBYGG SOM INNKJØPER Investerer i byggeprosjekter for ca. 3 mrd. årlig Kjøper

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A131059 Tralleheis forplass Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider E01 20.1.2014 For tilbud GMOJK GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 Prosjekt: SD 2 Byggherre: Byggeplass: SHA-PLAN Kolbotn skole, Hellerasten skole, Fløysbonn skole, Skogbrynet/OMA, Sofiemyr idrettspark. Utarbeidet: 23.0. 204 Sist oppdatert: 24.januar 204 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

Egenrapportering fra leverandør

Egenrapportering fra leverandør 1 AV 6 Egenrapportering fra leverandør Egenrapportering er en del av oppfølgingen etter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og Statsbyggs kontraktbestemmelser. Skjemaet skal besvares

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 405Vestliveien barnehage, ny ventilasjon Byggherre: Oppegård kommune Byggeplass: Vestliveien 2, 45 Oppegård Utarbeidet: 23. juni 205 Sist oppdatert: 23.juni 205 INNHOLDSFORTEGNELSE 0

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING

1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING PROSJEKT: Hvaler Kommune Sandbakken, boliger for vanskeligstilte Side 1.1 Post Beskrivende tekst Enh. Mengde Enhetspris Sum 1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING Dette kapittelet er basert på

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 Prosjekt: 5133307 ANAWANA HALOBA S SKULPTUR -TRÆNA Byggherre: Byggeplass: Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen Husøya Træna INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Bygningsmessige arbeider Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-02-01 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

Kaipromenaden Tingvoll

Kaipromenaden Tingvoll Tingvoll kommune Kaipromenaden Tingvoll Entreprise - Bygging av kaipromenade Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2014-02-17 Oppdragsnr.: 5140398 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Innhold 2 Generelle

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser med de presiseringer og endringer som er angitt

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 66118 Høgskolen i Lillehammer. Utfasing av R22. Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Lillehammer Utarbeidet: 08.10.2013 Sist oppdatert: INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse,

Detaljer

RISSA KOMMUNE AVLØP VED KVITHYLL ENTREPRISE: VA-LEDNINGERVA-LEDNINGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE:1 DATO:

RISSA KOMMUNE AVLØP VED KVITHYLL ENTREPRISE: VA-LEDNINGERVA-LEDNINGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE:1 DATO: RISSA KOMMUNE AVLØP VED KVITHYLL ENTREPRISE: VA-LEDNINGERVA-LEDNINGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE:1 DATO:18.09.15 Asplan Viak AS 1 532207-3-11-1INNHOLD 1. AVTALEDOKUMENT...3 Kontraktsformular...3

Detaljer

Bilag A - Arbeidsbeskrivelse

Bilag A - Arbeidsbeskrivelse Prosjekttittel: Tittel: Oslo Lufthavn A146091 Non-Schengen - ombygging Pir Øst Karnapper fasade og innredning Bilag A - Arbeidsbeskrivelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 05.04.2016 For tilbud

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg 3 til Anskaffelse 13/1663 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Lørenskog brannstasjon Ventilasjon med kjøling Lørenskog kommune Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: TEKNISK Hasselveien

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer

Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer Del 3 Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer EMMAUS BARNEHAGE Prosjektnr 4852 Juni 2014 Emmaus barnehage Stavanger eiendom 1 av 8 Innholdsfortegnelse: 1 Kommunikasjon

Detaljer

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag Ny skatepark Lørenskog Anlegg Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag (dette dokumentet blir et vedlegg til avtalen) Rev nr Dato Endringer: Revidert av: 1 23.09-13

Detaljer

Konkurransegrunnlag. «Tømmestasjon bobiler bygging og drifting» Del I B Tilbudsskjema og maler for svardokumentasjon

Konkurransegrunnlag. «Tømmestasjon bobiler bygging og drifting» Del I B Tilbudsskjema og maler for svardokumentasjon Konkurransegrunnlag «Tømmestasjon bobiler bygging og drifting» Del I B Tilbudsskjema og maler for svardokumentasjon 1. Tilbudsbrev (Mal) Tilbud på Vårt firma inngir herved tilbud på ovennevnte prosjekt

Detaljer

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt.

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt. Prisskjema Vedlegg 1 0. Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til

Detaljer

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Ibestad kommune Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Del III - Teknisk mengdebeskrivelse (NS3420-ver.2016) Betongrenovering svømmebasseng, luftsiden 25.11.2016 Prosjekt: Renovering

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

Overordnet SHA-plan. for. Skeiene ungdomsskole. Sandnes eiendomsselskap KF. Rev. Beskrivelse Dato Revidert/kontrollert av I

Overordnet SHA-plan. for. Skeiene ungdomsskole. Sandnes eiendomsselskap KF. Rev. Beskrivelse Dato Revidert/kontrollert av I Overordnet SHA-plan for Rev. Beskrivelse Dato Revidert/kontrollert av I 31.08.16 Oddbjørn Wornæs Denne planen er utarbeidet av koordinator for prosjektering (KP) og skal vedlikeholdes av KP og KU. 1 Innhold

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 12232 og 12233 Ila fengsel Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Ila fengsel og forvaringsanstalt Utarbeidet: 19. juni 2012 Sist oppdatert: 19. juni 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING...

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag -Bøler Skole- klimaskjerm og auditorie. 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget.

Detaljer

Tilbudsmappe. Sandefjord Rådhus Utbedring av røropplegg varmeanlegg

Tilbudsmappe. Sandefjord Rådhus Utbedring av røropplegg varmeanlegg Tilbudsmappe Sandefjord Rådhus Utbedring av røropplegg varmeanlegg Sandefjord kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Innhold

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 12001 Sysselmannen Utvidelse administrasjonsbygg Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Longyearbyen, Svalbard Utarbeidet: 12.02.2013 Sist oppdatert: 12.02.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING...

Detaljer

Dokumentnummer M1 SHA-PLAN

Dokumentnummer M1 SHA-PLAN SHA-PLAN Prosjekt: Utskifting av SD-anlegg Tromsø fengsel Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Tromsø fengsel, Balders veg 15 i Tromsø Utarbeidet: 15.08.16 Sist oppdatert: 15.08.16 Rev. nr Revisjonen gjelder

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 11959 HiH Evenstad nybygg Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Anne Evenstadsvei 80, 2480 Koppang Utarbeidet: 11.12.2013 Sist oppdatert: INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse,

Detaljer

VOLDA KOMMUNE ENTREPRISE:TILBYGG LAGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET

VOLDA KOMMUNE ENTREPRISE:TILBYGG LAGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET VOLDA KOMMUNE ENTREPRISE:TILBYGG LAGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE: 0 DATO: 05.07.2016 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Volda kommune Dokumenttittel: Del 2 - NS 8405 Oppdrag: 606500-01 Tilbygg

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster TROMSØ HAVN KF Grøtsund havneavsnitt Entreprise Elektroarbeider og lysmaster Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Grøtsund havneavsnitt, Elektroarbeider og lysmaster, Vedlegg A kontraktsbestemmelser Side 2

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Utskifting av Heis

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Utskifting av Heis SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Domus Medica Utskifting 2 heiser og modernisering 2 heiser Domus Medica Utskifting av Heis Byggherre: UiO Teknisk avdeling Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent

Detaljer

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Ringsaker kommune Bygg og eiendom Åsmarkvn 3 2390 Moelv Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Nytt Nød og ledesystem Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-11-27 Oppdragsnr.: 5123229 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser

Detaljer

HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE FELLES RIGG OG DRIFT

HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE FELLES RIGG OG DRIFT HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE NORDLAND FYLKESKOMMUNE FELLES RIGG OG DRIFT Tilbys kun av bygningsmessig hovedentreprenør. AS Agraff AS Nordland Teknikk AS VVS-plan AS Rambøll Norge AS COWI AS 21.10.2016 RIGG

Detaljer

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Vedlikeholdstiltak Granåsen skisenter - Malerarbeider Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelle bestemmelser: I etterfølgende poster skal det medtas slike kostnader som

Detaljer

Skriv inn kontraktsnavn under "Fil\Prosjekt oppsett\opplys." E. Mengde og Prosesskodefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skriv inn kontraktsnavn under Fil\Prosjekt oppsett\opplys. E. Mengde og Prosesskodefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning brakkerigg Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER DEN GAMLE KAFÉ

YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER DEN GAMLE KAFÉ HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 1 DEN GAMLE KAFÉ Generelle ytelser 1 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion Ytelsesbeskrivelse Rehabilitering Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion 1. Ytelsesbeskrivelse 1.1 Beskrivelse av Sarpsborg kommunes samspillsmodell Samspillentreprisen er en totalentreprise basert

Detaljer

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter.

Detaljer

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn Tittel: Bilag B1 - Vederlag Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For tilbud GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II Konkurransebeskrivelse. Ny base Markatun

Konkurransegrunnlag del II Konkurransebeskrivelse. Ny base Markatun Konkurransegrunnlag del II Konkurransebesivelse Ny base Markatun Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell...

Detaljer

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse]

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER 1. GENERELL ORIENTERING Levanger kommune er tiltakshaver. Gjennomføring av prosjektet vil bli ledet

Detaljer

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 0693 OSLO Side 1 av 5 INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 3.01 PPROSJEKTFORUTSETNINGER Felles for prosjektene 3.01.1 Gjennomføringstidspunkt/ ferdigstillelse. 2 3.01.2 Opprydding... 2 3.01.3 Avfallshåndtering/

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen REN såpeindustri - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av REN såpeindustri Byggherre: REN såpeindustri Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer