Rennebu Menighetsblad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rennebu Menighetsblad"

Transkript

1 Rennebu Menighetsblad Nr. 1 februar årgang Tårnagent Foto: Yngvar Brekke

2 Prestens hjørne Brubygging Det er ganger vi kan beundre bruer som vi ser rundt oss. Noen ganger ser vi fantastiske byggverk som er tilpasset terrenget de er bygd i, samtidig som de bringer vei og bane over elver og kløfter. Orkla bru er ei slik bru. Den har et hovedspenn på 60 meter og et sidespenn på 9,5 m. Da den skulle bygges lagde en et transportstillas og et buestillas. På buestillaset la en stein fra hver side. Steinene var på forhånd tilhugget. Det var ca buesteiner. I tillegg hadde en listesteiner, konsollsteiner og rekkverksteiner. Alt i alt brukte en ca stein. Det var i alt ca kubikkmeter med stein. På buestillaset bygde en bue for bue. Mellom hver stein var det fuger en fylte og utstampet med jordvåt sement. Etter en tid kunne en senke buestillaset og til slutt kunne en helt fjerne dette. Og det viste seg at brua stod. Ved belastning bandt buekonstruksjonen det hele sammen. Nye lokale gudstjenesteordninger I løpet av 2012 skal det utarbeides nye lokale gudstjenesteordninger i hvert sokn. Dette kan langt på vei sammenliknes med hvordan en bygger ei bru. Buestillaset er allerede bygd. Det forutsettes at resultatet av arbeidet skal være en gudstjeneste, og grunnstrukturen i gudstjenesten er gitt. Samtidig skal gudstjenesten være tilpasset det sted der den holdes. Den skjer i den lokale menighet og den må få bli preget av denne virkeligheten, for eksempel gjennom språk og samværsformer, musikk og billedspråk. Den skal altså være stedegen. Den skal inneholde noe av ditt og noe av mitt. Samtidig, og kanskje nettopp derfor, er det viktig at gudstjenesten åpner for involvering. Målet er at menigheten blir trukket inn og hengir seg til gudstjenestefeiringen gjennom å synge på salmer og menighetssvar, ta imot Guds gaver ved å lytte til tekster og preken, være sammen i stillhet og delta i bønner og nattverd. De som får i oppgave å tjenestegjøre i gudstjenesten som liturger og medliturger, gjør det på vegne av hele det gudstjenestefeiforts. s 5 Navn og nummer i Rennebu Rennebu Menighetsblad Bladet blir utgitt av menighetsrådene i Rennebu. Opplag: Adresse: Kjerkveien 5, 7391 Rennebu. Bladets kasserer: Karl Petter Gustafsson, Berkåk, 7391 Rennebu. Bankkontonr.: Neste nummer kommer ut fred 27. april. Frist for levering av stoff er ons 11. april. Menighetskontoret Åpningstid: Mandag, tirsdag og torsdag Postadresse: Kjerkveien 5, 7391 Rennebu Besøksadresse: Berkåk menighetshus (ved Berkåk kirke) Menighetssekretær: Kristin Brekke Telefon: Telefaks: Prostiprest Hans Ole Sveia Tlf Mob Kirkeverge Herborg Skorpe Skjolden Tlf /mobil Direktetelefon: Organist Gunnar Bonsaksen 7332 Løkken Verk, tlf Berkåk kirke: Kirketjener/kirkegårdsarbeider: Ingvar Sollid, tlf Klokker: Kåre Grøtte, mob Innset kirke: Kirketjener/klokker/kirkegårdsarbeider: Sigrunn Joramo, tlf / Nerskogen kapell: Vakant Rennebu kyrkje: Kirketjener: Jon Olav Voll, tlf /mobil Klokker Tora Husan, tlf Ledere i menighetsråd Innset: Sigmund I. Joramo, tlf Berkåk: Rune J. Skjolden, tlf Rennebu: Marit Tordis Sugaren, tlf Leder i fellesrådet Gerd Inger Skjøtskift Grøtte, tlf Rennebu Minnefond Kontonr Kontaktpersoner Innset kirke: Hildur Lilleindset tlf Berkåk kirke: Spiren AS, tlf Nerskogen kapell: Sigmund Ofstad, tlf Rennebu kirke: Anne Helene Kvam, tlf Rennebu Menighetsblad

3 Møte med mennesker i Paris Hva får en 20-åring som har søkt mening med livet i forskjellige filosofier og religiøse retninger til å ønske å bli prest i den norske kirke? Jeg spør sjømannspresten Reidar Strand en formiddag vi sitter sammen på kontoret på kirka i Paris. - Dette vokste faktisk fram i løpet av min tid som sivilarbeider på Mjuklia året Da jeg kom til Mjuklia, var jeg helt ny på troens vei, men der fikk jeg hjelp til å bli mer grunnfestet. Utpå vinteren fikk vi besøk av MF- koret, en haug med glade prestestudenter som inspirerte meg til å begynne på teologien. Etter ordinasjonen ble jeg ansatt som vikarprest i Nidaros; faktisk Norges første fast ansatte vikarprest. Mange av oss vil kanskje huske at en fersk og glad ung prest i den forbindelse også dukket opp i Rennebu. - Men sjømannskirka, da? Det lå vel ikke i kortene, egentlig, at det var sjøfolk og havnebyer du skulle komme til å forholde deg mest til? Sommeren 1985 besøkte jeg sjømannskirka i Singapore. Da oppdaget jeg, at dette var en meningsfull måte å drive kirke på. Jeg sendte inn en søknad og havnet i New York i november Det var fantastisk å bli en del av denne virkeligheten. Her kom det mennesker hele tida. Det ble mange samtaler og mye skipsbesøk. Å møte sjøfolkas åpenhet og ærlige direkthet var fascinerende. Mange av dem hadde et selvfølgelig og naturlig forhold til tro og kirke. - Du møtte sjøfolka på arbeidsplassen deres. Hvilke utfordringer opplevde du at de hadde der? Som skipsfartsnasjon var Norge den gangen midt i den store utflaggingsbølgen. At det etter hvert ble såpass få nordmenn om bord i skipene, skapte blant annet større ensomhet. Samtidig var det flott å se hvordan de norske sjøfolka utvikla en spesielt god kompetanse på multi-kulturell ledelse. - Det hører med til New York-historien at du giftet deg der.. - Ja, Liv Serina Dale fra Sauda kom dit som husmor. En effektiv og utadvendt dame. Vi krangla i 3 år, slutta fred og gifta oss. Reidar ler godt. - Og siden har vi flakka rundt i verden. Det var ingen plan at vi skulle bli i sjømannskirka, men det er altså blitt 26 år, og vi trives fortsatt. Etter 5,5 år i New York ble det 4,5 år i Antwerpen, 5 år på hovedkontoret i Bergen og 5 år på Costa del Sol: Der var det ikke noen sjømannskirke, så her fikk vi være med på å bygge opp ei ny, El Campagnario, i Calahonda. I starten var vi to ansatte. Da vi reiste derfra, var vi blitt I løpet av prosessen fikk vi kontakt med mye interessant byråkrati. Audiens hos borgermesteren fulgte også med. Heldigvis fikk vi etter hvert en spansktalende prosjektleder til å lede restaureringen av den gamle bygningen som vi hadde kjøpt. Og til slutt sto kirka der. Det ble et veldig fint sted. Derfra bar det til Gøteborg hvor vi ble i 3,5 år, før vi for to og et halvt år siden kom hit til l Église Norvegienne de Paris. Det vil si: Dronning Sonjas kirke og kultursenter, som den heter. Dette er den minste av stasjonene vi har vært på. - Hvilken visjon har dere for arbeidet her? -Å nå ut til flere grupperinger av nordmenn rundt i hele landet (vi har f.eks. gudstjenester på Rivieraen og i Provence 2-3 ganger i året), og å bygge videre på barnearbeidet. Det er populært å komme og leike i den trivelige hagen her og prate med andre norske barn. Denne våren blir det minst 14 bryllup. 17.mai er kirka hovedansvarlig for alt som skjer når det gjelder feiring; fra å skaffe korps og prominente gjester til å bestille pølser og ordne underholdning. I fjor kom det ca 400 personer. Arrangementsmessig har denne kirka to høydepunkt gjennom året. Det ene er 17.mai, det andre er julebasaren på 2 dager, sist med 1600 besøkende innom. - Hvordan vil du karakterisere disse årene som sjømannsprest? - Det har vært fantastisk å være på alle disse spennende stedene. Reidar blir drømmende i blikket. Det ser ut som minnene passerer revy. -Alle har de hver sine flotte sider. Likevel, det er først og fremst møter med enkeltmenneskene som står igjen som de sterkeste minnene. Idet vi avslutter, ringer telefonen. Det er en musikklærer i nabokommunen som ønsker hjelp til uttalen på norske korverk de arbeider med A.L.L Foto: Anne Lise Landrø Rennebu Menighetsblad

4 Rennebu Menighetsblad Red.komite: Herborg Skorpe Skjolden, Kristin Brekke og Hans-Ole Sveia. Sats/layout: Mediaprofil as Trykk: PK trykk Sammen om gudstjenesten Fra kildene Gud, hjelp meg å være sann mot meg selv, og deg. Hjelp meg å kaste alle falske bilder, av meg selv, og deg. Hjelp meg å se, ikke på egne problemer, men på deg. Hjelp meg å se mine egne synder, ikke andres, under din nåde. I dine hender overgir jeg meg. La din vilje skje, ikke min. Anthony Bloom (f.1938) Ny gudstjenesteordning I løpet av dette året vil det bli innført en ny ordning av gudstjenesten i menighetene i Rennebu. Et av målene med en ny ordning er at gudstjenesten i større grad enn før skal tilpasses lokale forhold, slik at en lokalmenighet kan velge et alternativ, mens en annen menighet kan velge et annet. En bymenighet med flest ungdom og unge familier kan for eksempel velge å bruke andre melodier enn en menighet i ei bygd med aktive medlemmer i alle aldere. Den nye gudstjenesteordningen har også som mål at flere enn tidligere blir med på å planlegge og gjennomføre gudstjenesten. Tidligere har i mange tilfeller presten og organisten stått veldig alene med dette. Her vil det naturligvis være stor forskjell på store og små menigheter når det gjelder hvor mange som kan medvirke på gudstjenesten, men målet må være en gudstjeneste for alle, uansett alder, livssituasjon og funksjonsevne. På gudstjenester denne våren vil vi trolig få være med og prøve ut noen av alternativene vi kan velge blant. Det er spennende arbeid som skal munne ut i en lokalt tilpasset gudstjenesteordning for våre menigheter som skal godkjennes i løpet av året. Vi ønsker hverandre lykke til! AHAa Sitatet Å be er ikke bare å sitte stille og taus for å finne fram til en indre samling, ikke bare å delta i gudstjenesten eller samtale personlig med Gud. Bønn er en livsholdning, et altomfattende samfunn med Gud Wilfrid Stinissen Fra ordspråkene To ting vil jeg be deg om, dem må du ikke nekte meg før jeg dør: Hold falskhet og løgn langt borte fra meg, og gi meg verken armod eller rikdom, men la meg få den mat jeg trenger. Ellers kunne jeg bli så mett at jeg fornektet deg og spurte: Hvor er Herren? eller bli så fattig at jeg stjal og forbannet min Guds navn. Ordspr 30, Rennebu Menighetsblad

5 forts. fra s 2 rende fellesskapet. Og i gudstjenesten er vi sammen for Guds ansikt. Samtidig er det viktig at det er en del valgmuligheter og variasjon, at det blir fleksibilitet, samtidig som at gudstjenesten kan oppleves som fast og gjenkjennelig fra søndag til søndag. Buestillaset har vi. Grunnstrukturen i gudstjenesten er gitt. Med det som bakgrunn skal det utarbeides lokale gudstjenesteordninger. Hovedmalen er gitt. Utfordringen består i å lage ordninger for gudstjenester som er stedegne, som involverer og som gir rom for fleksibilitet. Til dette arbeidet har vi fått en hel rekke liturgiske byggesteiner. De skal vi sette sammen på dette buestillaset. Noen av steinene må hugges litt til eller tilpasses til hverandre før vi setter dem på stillaset. Arbeidet med å utarbeide en lokal gudstjenesteordning går ut på å velge de liturgiske byggesteinene og sette disse sammen til en helhet. Da er det viktig å fordele disse leddene slik at gudstjenesten for eksempel ikke blir for fortung, men heller slik at de enkelte ledd kan styrke hverandre og åpne for stedegengjøring, involvering og fleksibilitet. Lokal grunnordning for gudstjenesten skal utarbeides lokalt i år. Den skal vedtas av menighetsrådet og skal i høst sendes tjenestevei til biskopen for godkjenning. Hans-Ole Sveia Hva er det du ser på bildet? Et fjell? Men ser du også noe annet? Hva om du dreier bildet? Hva er det du da ser? Kan du da se et ansikt? Et fjell er av stein. Et ansikt er annerledes! Det er mykere. Både smilet og tårene speiler seg i ansiktet. Andakten Mange ganger virker det som om at Gud er skjult. I en Bibel-tekst heter det: Alt er mulig for Gud. (Mark. 10,27) Kanskje kjenner du spenningen? Kanskje kjennes begrensningene større enn mulighetene? Iallfall oppleves det slik av og til. Vi lever våre liv midt mellom savn og lengsel, midt i spenningen vi måtte oppleve. Vi ser ikke alt. Men vi kan be en bønn høyt eller inni oss. Med hilsen til deg fra Hans-Ole Sveia Anette Vognild ny sokneprest fra 7. august! Rennebu menigheter får ny sokneprest etter sommeren og i den forbindelse spurte redaksjonen Anette litt om bakgrunn, nåværende bosted og interesser. Bladet vil nok komme med et mer utfyllende intervju, men her får vi en smakebit. - Jeg vokste opp i Bærum. Yngst av totalt 4 søsken. Tok teologiutdanninga på Misjonshøgskolen i Stavanger, Gift med Øyvind Vognild fra Oppdal. Vi har 5 barn sammen i alderen 8-15 år Karoline Kristin, Sunniva, Rebekka, Miriam, Øyvind Kristoffer. I perioden var vi misjonærer for NMS i Thailand. Da vi kom tilbake i 02 flyttet vi til Støren hvor min mann begynte som sokneprest. Fra ca 2005 begynte jeg som vikarprest rundt om i hele Gauldal prosti. Det er ikke mange kirkebygg i prostiet hvor jeg ikke har hatt en eller annen type kirkelig handling. Fra og med 1. oktober 2008 og frem til i dag, har jeg jobbet som sokneprest i Evje og Hornnes sokn i Otredal prosti. Øyvind jobber som sokneprest i nabosoknet Iveland. Interesser jeg har er innen musikk og å gå på ski. Mye som er gøy og koselig å holde på med, men som småbarnsmor blir det ikke så veldig mye tid for egne ting. Forsøker i hvert fall å gå på tur sammen som familie på lørdagene. Gleder meg til å begynne i ny stilling i august. Selv om jeg er litt kjent med området, blir det likevel mye nytt. Det blir spennende og utfordrende, hilser Anette Vognild! Rennebu Menighetsblad

6 Leir mellom Keila i Estland og Rennebu Helga desember var det fleire av oss som opplevde leir på Mjuklia i lag med ein herleg gjeng både frå Estland og Rennebu. Saman var vi 59 ungar og vaksne. 27 av desse kom reisande frå byen Keila, ein liten halvtimes køyretur frå hovudstaden Tallinn. Det var same byen som Herborg Skjolden og Jostein Landrø besøkte i januar i fjor. Tur/retur Tallinn-Værnes Gjennom hausten hadde fleire, særleg ungane på Tirsdagsskulen på Berkåk, fått høyre om sundagsskulen i Keila og ungane der. No skulle vi få høve til å møte dei sjølv i Rennebu! Herborg møtte dei på Værnes torsdag saman med Ola Røe i Røs`s transport. Bussen med gjengen tok ein stopp i Trondheim slik at dei fekk omvisning i Nidarosdomen før ankomst Berkåk. Fredag på dagtid fekk 1. og 4.klasse besøk av kvar sin Estlandsgjeng. Det tykte både dei på skulen og dei estiske ungane var kjekt. På ettermiddagen byrja sjølve leiren på Mjuklia. Misjon kva er det? Temaet for leiren var misjon og kva det er for noko. Gjennom songar og bibelfortellingar om Peter og Paulus fekk ungane høyrt om det. I tillegg fekk vi formidla at både vi i Noreg og dei i Estland er resultat av misjon at nokon har fortalt oss om Bibelen og Jesus for mange, mange år sidan! Språkforvirring? Men kva med språket då, kan du som les kanskje spørje om. Estisk og norsk er ikkje akkurat to like språk. Trass i at ungane ikkje kunne kommunisere via språket, klarte dei å leike og oppleve ting saman. Mellom oss vaksne gjekk det på engelsk, men alle hadde vi god hjelp av tolken vår, Kalmer. Saman klarte vi å lære oss både norske, estiske og engelske songar i løpet av leiren. Farvel og ha det bra, nye vener! Sundag morgon kom for dei fleste av oss altfor raskt. Det var rart å vinke Estlandsgjengen av garde mot Værnes. Likevel, ungane i Rennebu hadde både fått vore på leir (mange for første gong) og samtidig utfordra seg sjølv ved å treffe andre frå anna land. Slikt blir det suksess av, - og ynskje om å kunne gjere igjen! HSS Hele Estlands-gjengen synger for oss norske 6 Rennebu Menighetsblad

7 Vinter-quiz Ny salme Salmen vi skal presentere her har beholdt sin danske tekst. Den er skrevet av dikterpresten Kaj Munk og teksten får ekstra vekt dersom vi kjenner hans livshistorie. Den kristne er ikke forskånet for det onde i verden, men det onde kan ikke skille oss fra Guds kjærlighet. 1) Hva slags stein brukte en da en bygde Orkla jernbanebru? 2) Hva fikk en steinhugger i lønn (akkord) pr. kubikkmeter ferdighugget stein for å ta ut og hugge til stein til denne brua? 3) Hvor hentet en furutømmer fra da en bygde buestillaset som en la steinbuene på da en bygde brua? 4) Hva heter tida før påske? 5) Hvilken liturgisk farge nytter en i kirkene i tida før påske? 6) Hvor ble Hanna Winsnes gift? 7) Hvilken stavkirke står på Folkemuseet på Bygdøy i Oslo? 8) Hvem skrev salmen Å salige stund uten like? 9) Hvilket skip går sine siste seilinger i Hurtigruten i år? 10) Hvem har skrevet bordverset Herre, din jord bærer mat nok for alle? 11) Hvilken kommune har en orrhane i et tre i kommunevåpenet sitt? 12) Hva er Birka? 13) Hvilken nasjon ble europamester i håndball for kvinner i 2004? 14) Hvor langt var det norske pepperkaketoget som nylig kom med i Guinness rekordbok? 15) Hva er Norges korteste stedsnavn? 16) Nerskogen og Skaret snøbillag (forløperen til A/S Nerskogruta) hadde en snowmobil fra 1953 til Hvilket registreringsnummer hadde den og hvor mange passasjerer hadde den plass til? 17) Hvilket år ble Kurt Nilsen født? 18) Hvor stort totalareal består Rennebu kommune av? 19) Hva heter soknepresten som i august i år begynner som sokneprest i Rennebu? 20) Hvilket kirkebygg i Rennebu kommune har jubileum i år? Salmen har en norsk folketone fra Jølster. Salmebokutvalget som arbeidet fram forslaget til ny salmebok inviterte folk til å gi denne salmen en oversettelse til norsk. Hvor stor responsen var, vet jeg ikke, men trolig har en vurdert den danske teksten som bedre enn eventuelle forslag til oversettelser. Jeg vil anta at det er linjen så titt du det erfor som spesielt har vært utfordringen for eventuelle oversettere. En mulighet er å omskrive dette, for eksempel du sannet dette ord, men denne omskrivningen har visse svakheter i forhold til originalteksten. Hans-Ole Sveia Du vet det nok, mitt hjerte Du vet det nok, mitt hjerte, du vet at Gud er stor. Men stor er og hans fiende, så titt du det erfor. Nu vel så får du kjempe og tro, tross fall og brudd, at stor er vel Guds fiende, men større er dog Gud. Kaj Munk Svar: 1) Granitt. 2) kr. 3) Drivdalen. 4) Faste. 5) Fiolett. 6) I Strømsø kirke i Drammen. 7) Gol stavkirke. 8) Johan Halmrast. 9) M/S Nordstjernen. 10) Vidar Kristensen. 11) Hamar. 12) Nasjonalt senter for kunst og håndverk. 13) Norge. 14) 206 meter. 15) Å. 16) U passasjerer. 17) ) 936 kvadratkm. 19) Anette Vognild. 20) Nerskogen kapell. Rennebu Menighetsblad

8 LYS VÅKEN HELG desember 2011 En flott gjeng med 5. og 6. klassinger var samla i Berkåk kirke andre helga i advent. Selv om helga kalles Lys Våken betyr ikke det at vi skal være våkna hele døgnet. Tema handler om å være lys våken ovenfor seg selv og andre. Hvordan jeg oppfører meg får betydning for de rundt meg. Våpenhuset i kirka var jo der de la fra seg våpnene før, men hva slags våpen kan vi legge fra oss? De fleste av oss går ikke med noen fysiske våpen, men vi har ord, blikk og holdning som brukes som våpen. Vi utfordra deltakerne på å legge fra seg våpna sine og følge Jesu eksempel. Dette ved blant annet å gi hverandre gode ord, snakke til hverandre ikke om hverandre. Et flott døgn, med noe søvn! Et innholdsrikt døgn hvor vi starta med en informasjon samling og bli kjent leker. Avisleken er en god gammel klassiker. Døgnet avsluttes med en gudstjeneste søndag formiddag, så litt øving må også til. 8 Rennebu Menighetsblad

9 Hjertelig takk for den store overraskelsen på min bursdag den Gud velsigne dere alle i Rennebu menighet. Per Vindedal Hjertelig takk for pengegave som ble gitt til sykehjemmet i forbindelse med Ragnhild Holm`s begravelse. Borgny Lien, enhetsleder IPO Hjertelig takk for pengegavene som ble gitt til Rennebu minnefond i forbindelse med begravelsene til Sivert Gynnild, Signe Bakk og Jakob P. Gunnes. For Rennebu minnefond Elfrid S. Skjerve Takk for all vennlig deltakelse ved vår kjære mor Signe Bakks bortgang. Takk også for gaver til minnefondet. Hilsen familien Takk for all vennlig deltakelse ved Kari Tverdals bortgang og begravelse. Familien Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved vår kjære Inger Lise Skamfers bortgang. Familien Hjertelig takk for pengegave som ble gitt til Rennebu sykehjem i forbindelse med Jakob Gunnes begravelse. Borgny Lien, enhetsleder IPO En varm takk for all omtanke og deltakelse ved vår kjære John Solli sin bortgang og begravelse. Takk også for pengegaven til kreftforeningen. Mildrid, Svein og Anne Grete, Inger og Bjørn med familier Hjertelig takk for gaver, blomster, hilsninger og all vennlig deltakelse ved Marit Langklopps bortgang og begravelse. Else, Ola, Ivar, Magnar med familie Hjertelig takk for gaver, blomster, hilsener og vennlig deltakelse ved Marit Sollies bortgang og begravelse. Steinar og Kjellrun Hjertelig takk for pengegaven som ble gitt til Rennebu sykehjem i forbindelse med Kari Tverdals begravelse. Borgny Lien, enhetsleder IPO Takk for blomster og gaver i forbindelse med min 70-årsdag. En spesiell takk til menigheten for andaktsboka. Oddmund Hjertelig takk for gave som ble gitt til Rennebu sykehjem i forbindelse med Lisabet Bjørnlis bortgang. Borgny Lien, enhetsleder IPO Takkelysninger Varm takk for all deltakelse ved Jakob P. Gunnes bortgang og begravelse. Familien Hjarteleg takk for gåver, blomar og helsingar på 80-årsdagen min. Takk til diakoniutvalget og Rennebu menighet for fin CD. Oddbjørg Bruholt Takk for omtanke og deltakelse i forbindelse med Ingeborg Voll Skjerves begravelse. Takk for pengegaver til Rennebu helsesenter. En spesiell takk til helsesenteret for god pleie og omsorg. Martin Skjerve Hjertelig takk for blomser, omtanke og vennlig deltagelse ved vår kjære Tor Jan Sørlie sin bortgang og begravelse. Takk også for pengegave til Hjemmesykepleien i Modum avd. Nord. Ingrid m/familie Hjarteleg takk til Berkåk menighet v/ diakoniutvalget for fin bokhelsing på 70-årsdagen min. Per Gisnås Hjemmetjenesten sone nord, Vikersund takker for minnegaven i forbindelse med Tor Jan Sørlies bortgang Trosopplærer søkes i 20% fast stilling Rennebu menigheter har ledig fast stilling som trosopplærer for barn og unge. Arbeidet vil bestå i å administrere og gjennomføre ulike menighetstiltak i menighetene. Blant annet Lys våken (www.lysvaken.org), Tårnagentene (http://tarnagenthelg.no ), klubbtiltak og evt. prosjekter. Trosopplærer samarbeider med øvrig stab og trosopplæringsutvalg. Mer info fins på Interesserte bes ta kontakt med kirkeverge Herborg Skjolden, tlf / Søknad med CV sendes fortrinnsvis på epost til så raskt som mulig. Snarlig tiltredelse! Medleder til Tirsdagsskolen søkes! Berkåk menighet har behov for en medleder til Tirsdagsskolen, en søndagsskole annen hver tirsdag for barn ca.3-7 år. Lederen trengs til å ha ansvar for aktiviteter og frileken i etterkant av fortellingsstunda. Aktiviteter som f.eks.maling, klipp/ lim, påskepynt, snekring etc. Flott om DU kunne ha påtatt deg denne hyggelige oppgaven! Ring Herborg på kontoret: / Rennebu Menighetsblad

10 Møteplassen Yngres/Søndagsskolen Misjonshuset kl mars, 19. mars, 16. april og 30. april Normisjon Rennebu Årsmøte, menighetshuset Berkåk kl møteuke m/ Inger Brit Rødberg, se plakater! Påskemøter, se plakater! Blåveisen Kor og Hobby Bedehuset kl mars, 26. mars Soul Children Mjuklia kl mars, 26. mars, 23. april HUSK! Fasteaksjon Ta godt i mot årets konfirmanter! Konsert Fredag kl Branches, Støren kulturhus Eldretreff Berkåk menighetshus, andre onsdagen hver måned Begynner kl og varer ca. to timer Hoelsmoen bedehus, første tirsdag hver måned Begynner kl og varer ca. to timer Årsmøte menighetens årsmøte, Berkåk, rett etter gudstjenesten. Barnas egen del Tegning: Asbjørn Tønnesen Prikk til prikk Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. Hvem skjuler seg her? 10 Rennebu Menighetsblad blader AGSSKOLEN r m Bok DVD = kun 169, (pr barn i gruppeabonnement)

11 Gudstjenester Søndag søndag i fastetiden Luk 7,36-50 Berkåk kirke. kl. 11:00 Høymesse Nattverd Hans-Ole Sveia Takkoffer til IKO. Menighetens årsmøte avvikles rett etter gudstjenesten. Kirkekaffe. Søndag søndag i fastetiden Joh 3,11-16 Innset kirke. kl. 11:00 Høymesse Hans-Ole Sveia Takkoffer til Diakoniutvalget. Søndag Maria budskapsdag Luk 1,46-55 Rogogjerdsvora kl. 12:00 Friluftsgudstjeneste Hans-Ole Sveia Søndag Palmesøndag Matt 26,6-13 Helsesenteret, Berkåk kl. 11:00 Forenklet høymesse Hans-Ole Sveia Takkoffer til Menighetens arbeid. Nerskogen kapell kl. 11:00 Familiegudstjeneste Arne Aspeland Takkoffer til Menighetens eget arbeid. Torsdag Skjærtorsdag Luk 22,14-23 Rennebu kirke kl. 11:00 Høymesse Nattverd Hans-Ole Sveia Takkoffer til Fermate. Berkåk kirke kl. 20:00 Høymesse Nattverd Hans-Ole Sveia Takkoffer til Fermate. Fredag Langfredag Mark. 14,26-15,37 Nerskogen kapell. kl. 11:00 Høymesse Nattverd Hans-Ole Sveia Takkoffer til IKO. Søndag Påskedag Matt 28,1-10 Berkåk kirke. kl. 11:00 Høymesse Hans-Ole Sveia Takkoffer til Menighetsarbeidet. Rennebu kirke. kl. 20:00 Høymesse Hans-Ole Sveia Takkoffer til Normisjon. Mandag påskedag Luk 24,36-45 Innset kirke kl. 11:00 Høymesse Nattverd Hans-Ole Sveia Takkoffer til Sjømannskirken. Søndag søndag i påsketiden Joh 10,1-10 Berkåk, Menighetshuset kl. 11:00 Høymesse Nattverd Hans-Ole Sveia Takkoffer til Bibelselskapet. Rennebu kirke kl. 20:00 Presentasjonsgudstjeneste ved konfirmantene. Hans-Ole Sveia og Ragnhild Løvset Øverland. Takkoffer til Menighetens eget arbeid. Tirsdag mai Luk 14,12-14 Berkåk kirke kl. 10:30 Høymesse Hans-Ole Sveia Takkoffer til Norsk Folkehjelp. Kirketjener/klokker ved Nerskogen kapell søkes! Stillingen på 5,7 % har stått ledig i over ett år. Det håper vi du kan gjøre noe med! Ca ganger i året trengs noen til å skjøtte gudstjenester og andre kirkelige arrangement. Ring kirkevergen for søknad: Slekters gang Dåp Rennebu kirke 01.01: Martin Myrmo Ivar Kvam Berkåk kirke 04.12: Olav Uv Værnes 08.01: Håkon Wingan Caroline Schevik Ødegård Innset kirke 29.01: Sivert Voll Brattset Gravferd Rennebu kirke 06.12: Kari A. Tverdal 15.12: Arne Sandbekkhaug Mikkel Skjerve Berkåk kirke 13.12: Jakob P. Gunnes 21.12: Marit Langklopp 12.01: Bjørg Alvhild Nyhus 19.01: Ragnhild Ingeborg Holm Håkon Kristiansen Havdal 10.02: Astrid Margrete Mosand 22.02: Ellinor Brattset 23.02: Martha Vindedal 24.02: Bjørg Edna Hoel Innset kirke 31.01: Tor Jan Sørlie Nerskogen kapell 09.12: Signe Bakk Rennebu Menighetsblad

12 B-blad FULLDISTRIBUSJON Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men returneres med opplysninger om ny adresse. Returadresse: Kjerkveien 5, 7391 Rennebu Rennebu Soul Children et nytt, fantastisk kortilbud! Mandag 23. januar kl gikk starten for det nyeste koret i Rennebu. Forrige gang det ble startet kor i kommunen var det mennene som fikk sjansen. Denne gang er det barn og unge fra klasse som gis mulighet. - Og for en flott mulighet! Mona Rokkones og Ragnhild Øverland er dirigenter for hver sin del av Rennebu Soul Children, henholdsvis Pre Soul Children for 1.-4.klasse og Soul Children fra klasse. I tillegg er det flere voksenledere med for å gi et godt tilbud. Det kristne varemerke er vesentlig. Visjonen til Soul Children er å vinne og bevare unge for evangeliet gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Barna skal kjenne at det gir glede og energi å være med. Gå gjerne inn på nettsida og se selv: soulchildren.no/ VI HÅPER DU MELLOM KLASSE BLIR MED! Til nå har koret hatt tre øvelser og oppmøte er like supert som sangene koret øver på. Det vil si, det er massevis av plass til flere sangere og særlig for Soul Childrengjengen. Men når over 50 (!) barn er med, er det gøy å være leder og deltaker! Soul Children er et konsept med rot i Normisjons barn og unge, kalt Acta. Her er musikk med gode tekster på engelsk og norsk. Det går i stilartene gospel, rock, pop, soul og R`n B. Konsentrert og lærevillig gjeng!

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Rennebu Menighetsblad

Rennebu Menighetsblad Rennebu Menighetsblad Nr. 6 desember 2011 61. årgang God jul! Berkåk kirke Foto: Tore Samuelsen Prestens hjørne Sårbarhet Du skal ikke tenke smått om sårbarheten. Er det noe som løftes fram i Juleevangeliet,

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST

TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST 2012 Sak: Gudstjenestereformen forslag til foreløpig lokal grunnordning Dette dokumentet er utarbeidet av gudstjenesteutvalget i Frogner menighet og ble

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Rennebu Menighetsblad

Rennebu Menighetsblad Rennebu Menighetsblad Nr. 2 april 2012 62. årgang Konfirmanter på vandring Foto: Tore Samuelsen Prestens hjørne Ikke til å tro? Jeg hørte en fortelling en gang om en mann som sa: Min fornuft hindrer meg

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto Skattejakt og Salmeskatt Av Sjømannsprest Knut Inge Bergem 3-2007 Den store hobbyen i Norge de siste ukene, har vært å sjekke hva familie, venner og naboen tjener. En

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Den norske kirke Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Lurer du? Årets sommerferie nærmer seg og du er ferdig med 8. klasse. Når du etter ferien begynner i 9. klasse, er du i alderen for konfirmasjon.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd»

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd» A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet foreslår i alt fire ordninger: Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med med eller uten med (Kneling rundt eller uten dåp og med 1 eller uten (Inkl. gudstjenester

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill.

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill. Årsplan 2013/2014 for sporty Hunstad 1 og 2 NB: Med forbehold om endringer! Merk at det er ulike dager og klokkeslett. Merk ut dagene din gruppe skal møte. Høsten 2013 ukedag dato Tid/hvem/hvor hva skjer

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer