Rennebu Menighetsblad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rennebu Menighetsblad"

Transkript

1 Rennebu Menighetsblad Nr. 1 februar årgang Tårnagent Foto: Yngvar Brekke

2 Prestens hjørne Brubygging Det er ganger vi kan beundre bruer som vi ser rundt oss. Noen ganger ser vi fantastiske byggverk som er tilpasset terrenget de er bygd i, samtidig som de bringer vei og bane over elver og kløfter. Orkla bru er ei slik bru. Den har et hovedspenn på 60 meter og et sidespenn på 9,5 m. Da den skulle bygges lagde en et transportstillas og et buestillas. På buestillaset la en stein fra hver side. Steinene var på forhånd tilhugget. Det var ca buesteiner. I tillegg hadde en listesteiner, konsollsteiner og rekkverksteiner. Alt i alt brukte en ca stein. Det var i alt ca kubikkmeter med stein. På buestillaset bygde en bue for bue. Mellom hver stein var det fuger en fylte og utstampet med jordvåt sement. Etter en tid kunne en senke buestillaset og til slutt kunne en helt fjerne dette. Og det viste seg at brua stod. Ved belastning bandt buekonstruksjonen det hele sammen. Nye lokale gudstjenesteordninger I løpet av 2012 skal det utarbeides nye lokale gudstjenesteordninger i hvert sokn. Dette kan langt på vei sammenliknes med hvordan en bygger ei bru. Buestillaset er allerede bygd. Det forutsettes at resultatet av arbeidet skal være en gudstjeneste, og grunnstrukturen i gudstjenesten er gitt. Samtidig skal gudstjenesten være tilpasset det sted der den holdes. Den skjer i den lokale menighet og den må få bli preget av denne virkeligheten, for eksempel gjennom språk og samværsformer, musikk og billedspråk. Den skal altså være stedegen. Den skal inneholde noe av ditt og noe av mitt. Samtidig, og kanskje nettopp derfor, er det viktig at gudstjenesten åpner for involvering. Målet er at menigheten blir trukket inn og hengir seg til gudstjenestefeiringen gjennom å synge på salmer og menighetssvar, ta imot Guds gaver ved å lytte til tekster og preken, være sammen i stillhet og delta i bønner og nattverd. De som får i oppgave å tjenestegjøre i gudstjenesten som liturger og medliturger, gjør det på vegne av hele det gudstjenestefeiforts. s 5 Navn og nummer i Rennebu Rennebu Menighetsblad Bladet blir utgitt av menighetsrådene i Rennebu. Opplag: Adresse: Kjerkveien 5, 7391 Rennebu. Bladets kasserer: Karl Petter Gustafsson, Berkåk, 7391 Rennebu. Bankkontonr.: Neste nummer kommer ut fred 27. april. Frist for levering av stoff er ons 11. april. Menighetskontoret Åpningstid: Mandag, tirsdag og torsdag Postadresse: Kjerkveien 5, 7391 Rennebu Besøksadresse: Berkåk menighetshus (ved Berkåk kirke) Menighetssekretær: Kristin Brekke Telefon: Telefaks: Prostiprest Hans Ole Sveia Tlf Mob Kirkeverge Herborg Skorpe Skjolden Tlf /mobil Direktetelefon: Organist Gunnar Bonsaksen 7332 Løkken Verk, tlf Berkåk kirke: Kirketjener/kirkegårdsarbeider: Ingvar Sollid, tlf Klokker: Kåre Grøtte, mob Innset kirke: Kirketjener/klokker/kirkegårdsarbeider: Sigrunn Joramo, tlf / Nerskogen kapell: Vakant Rennebu kyrkje: Kirketjener: Jon Olav Voll, tlf /mobil Klokker Tora Husan, tlf Ledere i menighetsråd Innset: Sigmund I. Joramo, tlf Berkåk: Rune J. Skjolden, tlf Rennebu: Marit Tordis Sugaren, tlf Leder i fellesrådet Gerd Inger Skjøtskift Grøtte, tlf Rennebu Minnefond Kontonr Kontaktpersoner Innset kirke: Hildur Lilleindset tlf Berkåk kirke: Spiren AS, tlf Nerskogen kapell: Sigmund Ofstad, tlf Rennebu kirke: Anne Helene Kvam, tlf Rennebu Menighetsblad

3 Møte med mennesker i Paris Hva får en 20-åring som har søkt mening med livet i forskjellige filosofier og religiøse retninger til å ønske å bli prest i den norske kirke? Jeg spør sjømannspresten Reidar Strand en formiddag vi sitter sammen på kontoret på kirka i Paris. - Dette vokste faktisk fram i løpet av min tid som sivilarbeider på Mjuklia året Da jeg kom til Mjuklia, var jeg helt ny på troens vei, men der fikk jeg hjelp til å bli mer grunnfestet. Utpå vinteren fikk vi besøk av MF- koret, en haug med glade prestestudenter som inspirerte meg til å begynne på teologien. Etter ordinasjonen ble jeg ansatt som vikarprest i Nidaros; faktisk Norges første fast ansatte vikarprest. Mange av oss vil kanskje huske at en fersk og glad ung prest i den forbindelse også dukket opp i Rennebu. - Men sjømannskirka, da? Det lå vel ikke i kortene, egentlig, at det var sjøfolk og havnebyer du skulle komme til å forholde deg mest til? Sommeren 1985 besøkte jeg sjømannskirka i Singapore. Da oppdaget jeg, at dette var en meningsfull måte å drive kirke på. Jeg sendte inn en søknad og havnet i New York i november Det var fantastisk å bli en del av denne virkeligheten. Her kom det mennesker hele tida. Det ble mange samtaler og mye skipsbesøk. Å møte sjøfolkas åpenhet og ærlige direkthet var fascinerende. Mange av dem hadde et selvfølgelig og naturlig forhold til tro og kirke. - Du møtte sjøfolka på arbeidsplassen deres. Hvilke utfordringer opplevde du at de hadde der? Som skipsfartsnasjon var Norge den gangen midt i den store utflaggingsbølgen. At det etter hvert ble såpass få nordmenn om bord i skipene, skapte blant annet større ensomhet. Samtidig var det flott å se hvordan de norske sjøfolka utvikla en spesielt god kompetanse på multi-kulturell ledelse. - Det hører med til New York-historien at du giftet deg der.. - Ja, Liv Serina Dale fra Sauda kom dit som husmor. En effektiv og utadvendt dame. Vi krangla i 3 år, slutta fred og gifta oss. Reidar ler godt. - Og siden har vi flakka rundt i verden. Det var ingen plan at vi skulle bli i sjømannskirka, men det er altså blitt 26 år, og vi trives fortsatt. Etter 5,5 år i New York ble det 4,5 år i Antwerpen, 5 år på hovedkontoret i Bergen og 5 år på Costa del Sol: Der var det ikke noen sjømannskirke, så her fikk vi være med på å bygge opp ei ny, El Campagnario, i Calahonda. I starten var vi to ansatte. Da vi reiste derfra, var vi blitt I løpet av prosessen fikk vi kontakt med mye interessant byråkrati. Audiens hos borgermesteren fulgte også med. Heldigvis fikk vi etter hvert en spansktalende prosjektleder til å lede restaureringen av den gamle bygningen som vi hadde kjøpt. Og til slutt sto kirka der. Det ble et veldig fint sted. Derfra bar det til Gøteborg hvor vi ble i 3,5 år, før vi for to og et halvt år siden kom hit til l Église Norvegienne de Paris. Det vil si: Dronning Sonjas kirke og kultursenter, som den heter. Dette er den minste av stasjonene vi har vært på. - Hvilken visjon har dere for arbeidet her? -Å nå ut til flere grupperinger av nordmenn rundt i hele landet (vi har f.eks. gudstjenester på Rivieraen og i Provence 2-3 ganger i året), og å bygge videre på barnearbeidet. Det er populært å komme og leike i den trivelige hagen her og prate med andre norske barn. Denne våren blir det minst 14 bryllup. 17.mai er kirka hovedansvarlig for alt som skjer når det gjelder feiring; fra å skaffe korps og prominente gjester til å bestille pølser og ordne underholdning. I fjor kom det ca 400 personer. Arrangementsmessig har denne kirka to høydepunkt gjennom året. Det ene er 17.mai, det andre er julebasaren på 2 dager, sist med 1600 besøkende innom. - Hvordan vil du karakterisere disse årene som sjømannsprest? - Det har vært fantastisk å være på alle disse spennende stedene. Reidar blir drømmende i blikket. Det ser ut som minnene passerer revy. -Alle har de hver sine flotte sider. Likevel, det er først og fremst møter med enkeltmenneskene som står igjen som de sterkeste minnene. Idet vi avslutter, ringer telefonen. Det er en musikklærer i nabokommunen som ønsker hjelp til uttalen på norske korverk de arbeider med A.L.L Foto: Anne Lise Landrø Rennebu Menighetsblad

4 Rennebu Menighetsblad Red.komite: Herborg Skorpe Skjolden, Kristin Brekke og Hans-Ole Sveia. Sats/layout: Mediaprofil as Trykk: PK trykk Sammen om gudstjenesten Fra kildene Gud, hjelp meg å være sann mot meg selv, og deg. Hjelp meg å kaste alle falske bilder, av meg selv, og deg. Hjelp meg å se, ikke på egne problemer, men på deg. Hjelp meg å se mine egne synder, ikke andres, under din nåde. I dine hender overgir jeg meg. La din vilje skje, ikke min. Anthony Bloom (f.1938) Ny gudstjenesteordning I løpet av dette året vil det bli innført en ny ordning av gudstjenesten i menighetene i Rennebu. Et av målene med en ny ordning er at gudstjenesten i større grad enn før skal tilpasses lokale forhold, slik at en lokalmenighet kan velge et alternativ, mens en annen menighet kan velge et annet. En bymenighet med flest ungdom og unge familier kan for eksempel velge å bruke andre melodier enn en menighet i ei bygd med aktive medlemmer i alle aldere. Den nye gudstjenesteordningen har også som mål at flere enn tidligere blir med på å planlegge og gjennomføre gudstjenesten. Tidligere har i mange tilfeller presten og organisten stått veldig alene med dette. Her vil det naturligvis være stor forskjell på store og små menigheter når det gjelder hvor mange som kan medvirke på gudstjenesten, men målet må være en gudstjeneste for alle, uansett alder, livssituasjon og funksjonsevne. På gudstjenester denne våren vil vi trolig få være med og prøve ut noen av alternativene vi kan velge blant. Det er spennende arbeid som skal munne ut i en lokalt tilpasset gudstjenesteordning for våre menigheter som skal godkjennes i løpet av året. Vi ønsker hverandre lykke til! AHAa Sitatet Å be er ikke bare å sitte stille og taus for å finne fram til en indre samling, ikke bare å delta i gudstjenesten eller samtale personlig med Gud. Bønn er en livsholdning, et altomfattende samfunn med Gud Wilfrid Stinissen Fra ordspråkene To ting vil jeg be deg om, dem må du ikke nekte meg før jeg dør: Hold falskhet og løgn langt borte fra meg, og gi meg verken armod eller rikdom, men la meg få den mat jeg trenger. Ellers kunne jeg bli så mett at jeg fornektet deg og spurte: Hvor er Herren? eller bli så fattig at jeg stjal og forbannet min Guds navn. Ordspr 30, Rennebu Menighetsblad

5 forts. fra s 2 rende fellesskapet. Og i gudstjenesten er vi sammen for Guds ansikt. Samtidig er det viktig at det er en del valgmuligheter og variasjon, at det blir fleksibilitet, samtidig som at gudstjenesten kan oppleves som fast og gjenkjennelig fra søndag til søndag. Buestillaset har vi. Grunnstrukturen i gudstjenesten er gitt. Med det som bakgrunn skal det utarbeides lokale gudstjenesteordninger. Hovedmalen er gitt. Utfordringen består i å lage ordninger for gudstjenester som er stedegne, som involverer og som gir rom for fleksibilitet. Til dette arbeidet har vi fått en hel rekke liturgiske byggesteiner. De skal vi sette sammen på dette buestillaset. Noen av steinene må hugges litt til eller tilpasses til hverandre før vi setter dem på stillaset. Arbeidet med å utarbeide en lokal gudstjenesteordning går ut på å velge de liturgiske byggesteinene og sette disse sammen til en helhet. Da er det viktig å fordele disse leddene slik at gudstjenesten for eksempel ikke blir for fortung, men heller slik at de enkelte ledd kan styrke hverandre og åpne for stedegengjøring, involvering og fleksibilitet. Lokal grunnordning for gudstjenesten skal utarbeides lokalt i år. Den skal vedtas av menighetsrådet og skal i høst sendes tjenestevei til biskopen for godkjenning. Hans-Ole Sveia Hva er det du ser på bildet? Et fjell? Men ser du også noe annet? Hva om du dreier bildet? Hva er det du da ser? Kan du da se et ansikt? Et fjell er av stein. Et ansikt er annerledes! Det er mykere. Både smilet og tårene speiler seg i ansiktet. Andakten Mange ganger virker det som om at Gud er skjult. I en Bibel-tekst heter det: Alt er mulig for Gud. (Mark. 10,27) Kanskje kjenner du spenningen? Kanskje kjennes begrensningene større enn mulighetene? Iallfall oppleves det slik av og til. Vi lever våre liv midt mellom savn og lengsel, midt i spenningen vi måtte oppleve. Vi ser ikke alt. Men vi kan be en bønn høyt eller inni oss. Med hilsen til deg fra Hans-Ole Sveia Anette Vognild ny sokneprest fra 7. august! Rennebu menigheter får ny sokneprest etter sommeren og i den forbindelse spurte redaksjonen Anette litt om bakgrunn, nåværende bosted og interesser. Bladet vil nok komme med et mer utfyllende intervju, men her får vi en smakebit. - Jeg vokste opp i Bærum. Yngst av totalt 4 søsken. Tok teologiutdanninga på Misjonshøgskolen i Stavanger, Gift med Øyvind Vognild fra Oppdal. Vi har 5 barn sammen i alderen 8-15 år Karoline Kristin, Sunniva, Rebekka, Miriam, Øyvind Kristoffer. I perioden var vi misjonærer for NMS i Thailand. Da vi kom tilbake i 02 flyttet vi til Støren hvor min mann begynte som sokneprest. Fra ca 2005 begynte jeg som vikarprest rundt om i hele Gauldal prosti. Det er ikke mange kirkebygg i prostiet hvor jeg ikke har hatt en eller annen type kirkelig handling. Fra og med 1. oktober 2008 og frem til i dag, har jeg jobbet som sokneprest i Evje og Hornnes sokn i Otredal prosti. Øyvind jobber som sokneprest i nabosoknet Iveland. Interesser jeg har er innen musikk og å gå på ski. Mye som er gøy og koselig å holde på med, men som småbarnsmor blir det ikke så veldig mye tid for egne ting. Forsøker i hvert fall å gå på tur sammen som familie på lørdagene. Gleder meg til å begynne i ny stilling i august. Selv om jeg er litt kjent med området, blir det likevel mye nytt. Det blir spennende og utfordrende, hilser Anette Vognild! Rennebu Menighetsblad

6 Leir mellom Keila i Estland og Rennebu Helga desember var det fleire av oss som opplevde leir på Mjuklia i lag med ein herleg gjeng både frå Estland og Rennebu. Saman var vi 59 ungar og vaksne. 27 av desse kom reisande frå byen Keila, ein liten halvtimes køyretur frå hovudstaden Tallinn. Det var same byen som Herborg Skjolden og Jostein Landrø besøkte i januar i fjor. Tur/retur Tallinn-Værnes Gjennom hausten hadde fleire, særleg ungane på Tirsdagsskulen på Berkåk, fått høyre om sundagsskulen i Keila og ungane der. No skulle vi få høve til å møte dei sjølv i Rennebu! Herborg møtte dei på Værnes torsdag saman med Ola Røe i Røs`s transport. Bussen med gjengen tok ein stopp i Trondheim slik at dei fekk omvisning i Nidarosdomen før ankomst Berkåk. Fredag på dagtid fekk 1. og 4.klasse besøk av kvar sin Estlandsgjeng. Det tykte både dei på skulen og dei estiske ungane var kjekt. På ettermiddagen byrja sjølve leiren på Mjuklia. Misjon kva er det? Temaet for leiren var misjon og kva det er for noko. Gjennom songar og bibelfortellingar om Peter og Paulus fekk ungane høyrt om det. I tillegg fekk vi formidla at både vi i Noreg og dei i Estland er resultat av misjon at nokon har fortalt oss om Bibelen og Jesus for mange, mange år sidan! Språkforvirring? Men kva med språket då, kan du som les kanskje spørje om. Estisk og norsk er ikkje akkurat to like språk. Trass i at ungane ikkje kunne kommunisere via språket, klarte dei å leike og oppleve ting saman. Mellom oss vaksne gjekk det på engelsk, men alle hadde vi god hjelp av tolken vår, Kalmer. Saman klarte vi å lære oss både norske, estiske og engelske songar i løpet av leiren. Farvel og ha det bra, nye vener! Sundag morgon kom for dei fleste av oss altfor raskt. Det var rart å vinke Estlandsgjengen av garde mot Værnes. Likevel, ungane i Rennebu hadde både fått vore på leir (mange for første gong) og samtidig utfordra seg sjølv ved å treffe andre frå anna land. Slikt blir det suksess av, - og ynskje om å kunne gjere igjen! HSS Hele Estlands-gjengen synger for oss norske 6 Rennebu Menighetsblad

7 Vinter-quiz Ny salme Salmen vi skal presentere her har beholdt sin danske tekst. Den er skrevet av dikterpresten Kaj Munk og teksten får ekstra vekt dersom vi kjenner hans livshistorie. Den kristne er ikke forskånet for det onde i verden, men det onde kan ikke skille oss fra Guds kjærlighet. 1) Hva slags stein brukte en da en bygde Orkla jernbanebru? 2) Hva fikk en steinhugger i lønn (akkord) pr. kubikkmeter ferdighugget stein for å ta ut og hugge til stein til denne brua? 3) Hvor hentet en furutømmer fra da en bygde buestillaset som en la steinbuene på da en bygde brua? 4) Hva heter tida før påske? 5) Hvilken liturgisk farge nytter en i kirkene i tida før påske? 6) Hvor ble Hanna Winsnes gift? 7) Hvilken stavkirke står på Folkemuseet på Bygdøy i Oslo? 8) Hvem skrev salmen Å salige stund uten like? 9) Hvilket skip går sine siste seilinger i Hurtigruten i år? 10) Hvem har skrevet bordverset Herre, din jord bærer mat nok for alle? 11) Hvilken kommune har en orrhane i et tre i kommunevåpenet sitt? 12) Hva er Birka? 13) Hvilken nasjon ble europamester i håndball for kvinner i 2004? 14) Hvor langt var det norske pepperkaketoget som nylig kom med i Guinness rekordbok? 15) Hva er Norges korteste stedsnavn? 16) Nerskogen og Skaret snøbillag (forløperen til A/S Nerskogruta) hadde en snowmobil fra 1953 til Hvilket registreringsnummer hadde den og hvor mange passasjerer hadde den plass til? 17) Hvilket år ble Kurt Nilsen født? 18) Hvor stort totalareal består Rennebu kommune av? 19) Hva heter soknepresten som i august i år begynner som sokneprest i Rennebu? 20) Hvilket kirkebygg i Rennebu kommune har jubileum i år? Salmen har en norsk folketone fra Jølster. Salmebokutvalget som arbeidet fram forslaget til ny salmebok inviterte folk til å gi denne salmen en oversettelse til norsk. Hvor stor responsen var, vet jeg ikke, men trolig har en vurdert den danske teksten som bedre enn eventuelle forslag til oversettelser. Jeg vil anta at det er linjen så titt du det erfor som spesielt har vært utfordringen for eventuelle oversettere. En mulighet er å omskrive dette, for eksempel du sannet dette ord, men denne omskrivningen har visse svakheter i forhold til originalteksten. Hans-Ole Sveia Du vet det nok, mitt hjerte Du vet det nok, mitt hjerte, du vet at Gud er stor. Men stor er og hans fiende, så titt du det erfor. Nu vel så får du kjempe og tro, tross fall og brudd, at stor er vel Guds fiende, men større er dog Gud. Kaj Munk Svar: 1) Granitt. 2) kr. 3) Drivdalen. 4) Faste. 5) Fiolett. 6) I Strømsø kirke i Drammen. 7) Gol stavkirke. 8) Johan Halmrast. 9) M/S Nordstjernen. 10) Vidar Kristensen. 11) Hamar. 12) Nasjonalt senter for kunst og håndverk. 13) Norge. 14) 206 meter. 15) Å. 16) U passasjerer. 17) ) 936 kvadratkm. 19) Anette Vognild. 20) Nerskogen kapell. Rennebu Menighetsblad

8 LYS VÅKEN HELG desember 2011 En flott gjeng med 5. og 6. klassinger var samla i Berkåk kirke andre helga i advent. Selv om helga kalles Lys Våken betyr ikke det at vi skal være våkna hele døgnet. Tema handler om å være lys våken ovenfor seg selv og andre. Hvordan jeg oppfører meg får betydning for de rundt meg. Våpenhuset i kirka var jo der de la fra seg våpnene før, men hva slags våpen kan vi legge fra oss? De fleste av oss går ikke med noen fysiske våpen, men vi har ord, blikk og holdning som brukes som våpen. Vi utfordra deltakerne på å legge fra seg våpna sine og følge Jesu eksempel. Dette ved blant annet å gi hverandre gode ord, snakke til hverandre ikke om hverandre. Et flott døgn, med noe søvn! Et innholdsrikt døgn hvor vi starta med en informasjon samling og bli kjent leker. Avisleken er en god gammel klassiker. Døgnet avsluttes med en gudstjeneste søndag formiddag, så litt øving må også til. 8 Rennebu Menighetsblad

9 Hjertelig takk for den store overraskelsen på min bursdag den Gud velsigne dere alle i Rennebu menighet. Per Vindedal Hjertelig takk for pengegave som ble gitt til sykehjemmet i forbindelse med Ragnhild Holm`s begravelse. Borgny Lien, enhetsleder IPO Hjertelig takk for pengegavene som ble gitt til Rennebu minnefond i forbindelse med begravelsene til Sivert Gynnild, Signe Bakk og Jakob P. Gunnes. For Rennebu minnefond Elfrid S. Skjerve Takk for all vennlig deltakelse ved vår kjære mor Signe Bakks bortgang. Takk også for gaver til minnefondet. Hilsen familien Takk for all vennlig deltakelse ved Kari Tverdals bortgang og begravelse. Familien Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved vår kjære Inger Lise Skamfers bortgang. Familien Hjertelig takk for pengegave som ble gitt til Rennebu sykehjem i forbindelse med Jakob Gunnes begravelse. Borgny Lien, enhetsleder IPO En varm takk for all omtanke og deltakelse ved vår kjære John Solli sin bortgang og begravelse. Takk også for pengegaven til kreftforeningen. Mildrid, Svein og Anne Grete, Inger og Bjørn med familier Hjertelig takk for gaver, blomster, hilsninger og all vennlig deltakelse ved Marit Langklopps bortgang og begravelse. Else, Ola, Ivar, Magnar med familie Hjertelig takk for gaver, blomster, hilsener og vennlig deltakelse ved Marit Sollies bortgang og begravelse. Steinar og Kjellrun Hjertelig takk for pengegaven som ble gitt til Rennebu sykehjem i forbindelse med Kari Tverdals begravelse. Borgny Lien, enhetsleder IPO Takk for blomster og gaver i forbindelse med min 70-årsdag. En spesiell takk til menigheten for andaktsboka. Oddmund Hjertelig takk for gave som ble gitt til Rennebu sykehjem i forbindelse med Lisabet Bjørnlis bortgang. Borgny Lien, enhetsleder IPO Takkelysninger Varm takk for all deltakelse ved Jakob P. Gunnes bortgang og begravelse. Familien Hjarteleg takk for gåver, blomar og helsingar på 80-årsdagen min. Takk til diakoniutvalget og Rennebu menighet for fin CD. Oddbjørg Bruholt Takk for omtanke og deltakelse i forbindelse med Ingeborg Voll Skjerves begravelse. Takk for pengegaver til Rennebu helsesenter. En spesiell takk til helsesenteret for god pleie og omsorg. Martin Skjerve Hjertelig takk for blomser, omtanke og vennlig deltagelse ved vår kjære Tor Jan Sørlie sin bortgang og begravelse. Takk også for pengegave til Hjemmesykepleien i Modum avd. Nord. Ingrid m/familie Hjarteleg takk til Berkåk menighet v/ diakoniutvalget for fin bokhelsing på 70-årsdagen min. Per Gisnås Hjemmetjenesten sone nord, Vikersund takker for minnegaven i forbindelse med Tor Jan Sørlies bortgang Trosopplærer søkes i 20% fast stilling Rennebu menigheter har ledig fast stilling som trosopplærer for barn og unge. Arbeidet vil bestå i å administrere og gjennomføre ulike menighetstiltak i menighetene. Blant annet Lys våken (www.lysvaken.org), Tårnagentene (http://tarnagenthelg.no ), klubbtiltak og evt. prosjekter. Trosopplærer samarbeider med øvrig stab og trosopplæringsutvalg. Mer info fins på Interesserte bes ta kontakt med kirkeverge Herborg Skjolden, tlf / Søknad med CV sendes fortrinnsvis på epost til så raskt som mulig. Snarlig tiltredelse! Medleder til Tirsdagsskolen søkes! Berkåk menighet har behov for en medleder til Tirsdagsskolen, en søndagsskole annen hver tirsdag for barn ca.3-7 år. Lederen trengs til å ha ansvar for aktiviteter og frileken i etterkant av fortellingsstunda. Aktiviteter som f.eks.maling, klipp/ lim, påskepynt, snekring etc. Flott om DU kunne ha påtatt deg denne hyggelige oppgaven! Ring Herborg på kontoret: / Rennebu Menighetsblad

10 Møteplassen Yngres/Søndagsskolen Misjonshuset kl mars, 19. mars, 16. april og 30. april Normisjon Rennebu Årsmøte, menighetshuset Berkåk kl møteuke m/ Inger Brit Rødberg, se plakater! Påskemøter, se plakater! Blåveisen Kor og Hobby Bedehuset kl mars, 26. mars Soul Children Mjuklia kl mars, 26. mars, 23. april HUSK! Fasteaksjon Ta godt i mot årets konfirmanter! Konsert Fredag kl Branches, Støren kulturhus Eldretreff Berkåk menighetshus, andre onsdagen hver måned Begynner kl og varer ca. to timer Hoelsmoen bedehus, første tirsdag hver måned Begynner kl og varer ca. to timer Årsmøte menighetens årsmøte, Berkåk, rett etter gudstjenesten. Barnas egen del Tegning: Asbjørn Tønnesen Prikk til prikk Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. Hvem skjuler seg her? 10 Rennebu Menighetsblad blader AGSSKOLEN r m Bok DVD = kun 169, (pr barn i gruppeabonnement)

11 Gudstjenester Søndag søndag i fastetiden Luk 7,36-50 Berkåk kirke. kl. 11:00 Høymesse Nattverd Hans-Ole Sveia Takkoffer til IKO. Menighetens årsmøte avvikles rett etter gudstjenesten. Kirkekaffe. Søndag søndag i fastetiden Joh 3,11-16 Innset kirke. kl. 11:00 Høymesse Hans-Ole Sveia Takkoffer til Diakoniutvalget. Søndag Maria budskapsdag Luk 1,46-55 Rogogjerdsvora kl. 12:00 Friluftsgudstjeneste Hans-Ole Sveia Søndag Palmesøndag Matt 26,6-13 Helsesenteret, Berkåk kl. 11:00 Forenklet høymesse Hans-Ole Sveia Takkoffer til Menighetens arbeid. Nerskogen kapell kl. 11:00 Familiegudstjeneste Arne Aspeland Takkoffer til Menighetens eget arbeid. Torsdag Skjærtorsdag Luk 22,14-23 Rennebu kirke kl. 11:00 Høymesse Nattverd Hans-Ole Sveia Takkoffer til Fermate. Berkåk kirke kl. 20:00 Høymesse Nattverd Hans-Ole Sveia Takkoffer til Fermate. Fredag Langfredag Mark. 14,26-15,37 Nerskogen kapell. kl. 11:00 Høymesse Nattverd Hans-Ole Sveia Takkoffer til IKO. Søndag Påskedag Matt 28,1-10 Berkåk kirke. kl. 11:00 Høymesse Hans-Ole Sveia Takkoffer til Menighetsarbeidet. Rennebu kirke. kl. 20:00 Høymesse Hans-Ole Sveia Takkoffer til Normisjon. Mandag påskedag Luk 24,36-45 Innset kirke kl. 11:00 Høymesse Nattverd Hans-Ole Sveia Takkoffer til Sjømannskirken. Søndag søndag i påsketiden Joh 10,1-10 Berkåk, Menighetshuset kl. 11:00 Høymesse Nattverd Hans-Ole Sveia Takkoffer til Bibelselskapet. Rennebu kirke kl. 20:00 Presentasjonsgudstjeneste ved konfirmantene. Hans-Ole Sveia og Ragnhild Løvset Øverland. Takkoffer til Menighetens eget arbeid. Tirsdag mai Luk 14,12-14 Berkåk kirke kl. 10:30 Høymesse Hans-Ole Sveia Takkoffer til Norsk Folkehjelp. Kirketjener/klokker ved Nerskogen kapell søkes! Stillingen på 5,7 % har stått ledig i over ett år. Det håper vi du kan gjøre noe med! Ca ganger i året trengs noen til å skjøtte gudstjenester og andre kirkelige arrangement. Ring kirkevergen for søknad: Slekters gang Dåp Rennebu kirke 01.01: Martin Myrmo Ivar Kvam Berkåk kirke 04.12: Olav Uv Værnes 08.01: Håkon Wingan Caroline Schevik Ødegård Innset kirke 29.01: Sivert Voll Brattset Gravferd Rennebu kirke 06.12: Kari A. Tverdal 15.12: Arne Sandbekkhaug Mikkel Skjerve Berkåk kirke 13.12: Jakob P. Gunnes 21.12: Marit Langklopp 12.01: Bjørg Alvhild Nyhus 19.01: Ragnhild Ingeborg Holm Håkon Kristiansen Havdal 10.02: Astrid Margrete Mosand 22.02: Ellinor Brattset 23.02: Martha Vindedal 24.02: Bjørg Edna Hoel Innset kirke 31.01: Tor Jan Sørlie Nerskogen kapell 09.12: Signe Bakk Rennebu Menighetsblad

12 B-blad FULLDISTRIBUSJON Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men returneres med opplysninger om ny adresse. Returadresse: Kjerkveien 5, 7391 Rennebu Rennebu Soul Children et nytt, fantastisk kortilbud! Mandag 23. januar kl gikk starten for det nyeste koret i Rennebu. Forrige gang det ble startet kor i kommunen var det mennene som fikk sjansen. Denne gang er det barn og unge fra klasse som gis mulighet. - Og for en flott mulighet! Mona Rokkones og Ragnhild Øverland er dirigenter for hver sin del av Rennebu Soul Children, henholdsvis Pre Soul Children for 1.-4.klasse og Soul Children fra klasse. I tillegg er det flere voksenledere med for å gi et godt tilbud. Det kristne varemerke er vesentlig. Visjonen til Soul Children er å vinne og bevare unge for evangeliet gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Barna skal kjenne at det gir glede og energi å være med. Gå gjerne inn på nettsida og se selv: soulchildren.no/ VI HÅPER DU MELLOM KLASSE BLIR MED! Til nå har koret hatt tre øvelser og oppmøte er like supert som sangene koret øver på. Det vil si, det er massevis av plass til flere sangere og særlig for Soul Childrengjengen. Men når over 50 (!) barn er med, er det gøy å være leder og deltaker! Soul Children er et konsept med rot i Normisjons barn og unge, kalt Acta. Her er musikk med gode tekster på engelsk og norsk. Det går i stilartene gospel, rock, pop, soul og R`n B. Konsentrert og lærevillig gjeng!

Rennebu Menighetsblad

Rennebu Menighetsblad Rennebu Menighetsblad Nr. 4 september 2010 60. årgang Hævertjønna Foto: Tore Samuelsen Prestens hjørne Klær skaper folk? I Norge kler vi oss ganske fritt. Også i kirken er det stort spillerom for å kle

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror. Elias Blix GUDSTJENESTER I BORGESTAD 15. mars 4. søndag i fastetiden Joh 3, 11-16

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

- Vi må tenke sammen

- Vi må tenke sammen NR. 1-2009 HØYLAND I HELG OG HVERDAG - Vi må tenke sammen - Det kan skje mye positivt om vi klarer å stå sammen og dra i samme retning, sier Odd Hanssen Matre. Han tar fatt på jobben som menighetsprest

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Kirkebakken. Fra LysVåken i Øvrebø kirke - se side 9. Menighetsblad for Vennesla, Øvrebø og Hægeland. Nr. 2 2015 / 75. årgang

Kirkebakken. Fra LysVåken i Øvrebø kirke - se side 9. Menighetsblad for Vennesla, Øvrebø og Hægeland. Nr. 2 2015 / 75. årgang Kirkebakken Menighetsblad for Vennesla, Øvrebø og Hægeland Nr. 2 2015 / 75. årgang 9 Fra LysVåken i Øvrebø kirke - se side 9?? Min påskesalme Kjære leser KIRKEKONTORET Av Gunnar Kile Som «min» påskesalme

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 Les om et spennende møte med Fransiskushjelpen

Detaljer

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 menighetsblad 3 14 Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 Kampen menighet Åpent fellesskap Levende Kristustro Glad tjeneste I fjor var det 30 små og

Detaljer

Fra prestens tastatur...

Fra prestens tastatur... www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi e-postadresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no organisten@lund.kommune.no

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. En ny prost i et nytt prosti. www.as.kirken.no. Nr. 1 24. februar 2012 17. april 2012 67.

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. En ny prost i et nytt prosti. www.as.kirken.no. Nr. 1 24. februar 2012 17. april 2012 67. NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 1 24. februar 2012 17. april 2012 67. årgang En ny prost i et nytt prosti www.as.kirken.no Prestens hjørne Se en gang til! Spiritualitet i fastetiden

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s.

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s. ET magasin for MENIGHETENE i ÅLESUND nr 4 - årgang 1-2013 Rekordmange julekonserter s. 32 Naustplaner med vind i seilene s. 19 Slik startet det i 1888 s. 9 Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. I dette nummer av bladet: Min tro side 3. LysVåken side 4. Nye vikarer side 6. Nr 1 Februar 2009 Årgang 57

BØRSA BUVIK SKAUN. I dette nummer av bladet: Min tro side 3. LysVåken side 4. Nye vikarer side 6. Nr 1 Februar 2009 Årgang 57 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 1 Februar 2009 Årgang 57 I dette nummer av bladet: Min tro side 3 LysVåken side 4 Nye vikarer side 6 Demokratireformen Stein Ellinggard Den 15. november 2008 vedtok kirkemøtet Særskilte

Detaljer

Sommeren 2008. Biskopelig besøk. 5. mai gikk biskopene pilegrimsleden fra Hundorp til Sygard Grytting.

Sommeren 2008. Biskopelig besøk. 5. mai gikk biskopene pilegrimsleden fra Hundorp til Sygard Grytting. Nr. 2 Sommeren 2008 Biskopelig besøk 53. årgang 5. mai gikk biskopene pilegrimsleden fra Hundorp til Sygard Grytting. Høymessen, eller Gudstjenesten slik den er i Den norske kirke Høymesse er navnet på

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s.

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s. NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7 Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13 Med TRO på Kråkerøy IL, s.14-15 Menighetens ansatte: KRÅKERØY MENIGHET domkirkens prosti

Detaljer

Menighetsbladet. Ny sokneprest i Sørum side 4-5. Utvekslingsstudenter fra Sørum side 2-3 Aktiviteter for barn og unge side 8-9 og 16

Menighetsbladet. Ny sokneprest i Sørum side 4-5. Utvekslingsstudenter fra Sørum side 2-3 Aktiviteter for barn og unge side 8-9 og 16 Menighetsbladet Nr. 4 2013 44. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladets blomst til Kåre Sveistrup side 6-7 Ny sokneprest i Sørum side 4-5 Ord til deg: Men dersom vi bekjenner våre synder, er han

Detaljer

Fellesskap i troen - rom for livet. Hilsen Sverre prest. I dette Søndagshilsen kan du lese om:

Fellesskap i troen - rom for livet. Hilsen Sverre prest. I dette Søndagshilsen kan du lese om: SANDVIKEN MENIGHET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. N R 2, 97. ÅRGANG J UNI 2014 Hvor går veien videre? Åpen kirke i juli

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Arve Fitjar med hjerte blant undommene - Knut Arild Hareide om politikk og tro - Da damene dro... Kjøreplan: Frist for stoff 01. febr. 25. apr. 29. aug. 07. nov. Ut ca.

Detaljer

Nr 3 september 2014 46. årgang. Takk...

Nr 3 september 2014 46. årgang. Takk... Nr 3 september 2014 46. årgang Takk... Andakten Jeg angrer ingenting Flere ganger har jeg hørt, både i privatlivet og offentleg i media, at folk står fram og sier at de ikke angrer på noe de har gjort

Detaljer

Meningsfull menighetstur! Oktober 2012. Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Nr 8 Årgang 86

Meningsfull menighetstur! Oktober 2012. Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Nr 8 Årgang 86 Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Oktober 2012 Nr 8 Årgang 86 Framfor alt tryggheten (s. 6) Ny Frikirke på Hånes (s. 12) Spreke folk (s.20) Foto: Bjørn Olsen Side

Detaljer

Church Chill ungdomsklubb 10 år side 2-3 Tverlandet for Nepal side 12 Påskevandring med 6. klassinger side 13

Church Chill ungdomsklubb 10 år side 2-3 Tverlandet for Nepal side 12 Påskevandring med 6. klassinger side 13 INFORMASJON Nr. 2 2015 Årgang 47 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Møtepunktbandet Best. Møtepunktvokalister. Primo. Fotos: Anne-Sofie Holand Fosby I dette nummeret kan du lese om: Church Chill

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Langfredag i Torvaastad kirke For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57

kjerkebla kjerkebla Langfredag i Torvaastad kirke For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57 kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57 Langfredag i Torvaastad kirke Foto: SJS KJERKEBLA PÅSKE 2012 Montasje: ba1969 på sxc.hu Andakt Kjerkebla for Torvastad: Redaktør: Johannes

Detaljer