Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Sogn og Fjordane"

Transkript

1 Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Etter adresseliste Dykkar referanse Var referanse 2008/ JKA 2008/ TD Var dato Breheimen nasjonalpark med tilgrensande landskapsvernomrade og naturreservat. Heyring av verneframlegg og konsekvensutgreiing Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane viser til vart brew av med melding om oppstart av planarbeid etter naturvernlova og konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova for Breheimen - Morkridsdalen. Stortinget har gjennom handsaming av St.meld. nr. 62 ( ) Ny landsplan for nasjonalparker og andre storre verneoinrader i Norge(Nasjonalparkmeldinga), slutta seg til at det skal utarbeidast eit framlegg til verneplan for omradet Breheimen-Moorkridsdalen. Miljr verndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning har gjeve Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Oppland oppdrag om a folgje opp Nasjonalparkmeldinga ved a utarbeide framlegg til verneplan for dette omradet og gjennomfore hoyring. Det er verneverdiane i omradet som skal danne grunnlaget for verneframlegget, men gjennom verneplanprosessen skal fylkesmennene greie ut og i storst mogleg grad avklare tilhovet til andre samfunnsinteresser i omradet. Vedlagt dette brevet er fylkesmennene sitt framlegg om oppretting av Breheimen nasjonalpark med tilgrensande landskapsvernomrade og naturreservat, og konsekvensutgreiing. Verneframlegget gjeld oppretting av folgjande vemeomrade: Breheimen nasjonalpark: ca km2 i kommunane Skjak og Lom i Oppland og Luster i Sogn og Fjordane Strynefjellet landskapsvernomrade: ca. 11,8 km2 i Skjak kommune i Oppland Mysubytta landskapsvernomrade: ca. 5,58 km2 i Skjak kommune i Oppland Hoydalen landskapsvernomrade: ca, 11,1 km2 i Loin kommune i Oppland Morkridsdalen landskapsvernomrade: ca. 14,3 km2 i Luster kommune i Sogn og Fjordane Vigdalen landskapsvernomrade: ca. 29,4 km2 i Luster kommune i Sogn og Fjordane Roykjeskalsvatnet naturreservat: ca. 7,48 km2 i Skjak kommune i Oppland Hoyrokampen naturreservat: ca. 9,92 km2 i Loin kommune i Oppland Verneframlegget omfattar totalt ca km2, og av dette er ca. 28% statleg grunn og 72% privat grunn. I den foreslatte nasjonalparken er det om lag same fordeling mellom statleg og privat grunn. Det er verneforskriftene og areal vist pa kartet som utgjer sjolve hoyringsframlegget for vern. Vi ber grunneigarar spesielt a sja etter om det er brukt korrekt gnr/bnr i verneforskriftene (kap. 4.4). Medverknad Fylkesmennene har samarbeidd med tre lokale referansegrupper/arbeidsgrupper (ei i kvar kommune) og eit feller overgripande kontaktutval i verneplanprosessen. Desse gruppene bar bidrege med kunnskap om omradet og bar haft ein radgivande funksjon. Fylkesmennene bar og hatt dialog med andre i arbeidet ved mellom anna synfaringar og opne mote lokalt. Postadresse Telefon Elektronisk post Sakshandsamer, innvalgstelefon Fylkesmannen i Oppland Jorn Karlsen, tlf Serviceboks 2626 Lillehammer Fylkesmannen i Sogn og Fjordane posta>fmsfno Tom Dybwad, tlf Njosavegen Leikanger

2 2 Hoyring og saksgang vidare Dette brevet saman med annonser i lokalaviser og Norsk Lysingsblad markerer oppstart av hoyringa av verneplanframlegget og konsekvensutgreiinga. Det er viktig at hoyringsinstansane tek stilling til innhaldet i dei einskilde delane av hoyringsdokumentet og samstundes heilskapen i framlegget. Hoyringa omfattar: 1. Verneplan. Kva meiner du om framlegget? I hoyringa onskjer vi attendemelding pa foreslatte verneformer, grenser, reglar (verneforskriftene inkl. gnr./bnr.), og namn, samt heilskapen i framlegget. 2. Konsekvensutgreiing. Er utgreiingsprogrammet oppfylt? Vi onskjer attendernelding pa om det er svara pa sporsmala i utgreiingsprogrammet. Frist for a kome med fi asegn til framlegget til vern og konsekvensutgreiinga vent sett til 25. februar 2009, med fi ist pa 10. mars for kommunane og fylkeskommunane. Det er lokal/regional og sentral hoyring samstundes. Lokale og regionale hoyringsinstansar sender uttale til: Fylkesmannen i Oppland eller til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Serviceboks Njosavegen Lillehammer 6863 Leikanger Sentrale hoyringsinstansar sender uttale til Fylkesmannen i Oppland. I hoyringsperioden vil det bli halde opne informasjonsmote i kommunane. Mote vil verte annonsert i lokalavisene og pa lnternett. Etter at planen bar yore pa hoyring, vil fyikesmennene oppsummere alle frasegner fra hoyringa, og sende si tilrading til sentrale styresmakter, som vil leggje planen fram til endeleg avgjerd (kgl. res.) i Regjeringa. Ei skisse til forvaltningsplan er lagt ved hoyringsdokumentet. Hovudforemalet med denne skissa er a utdjupe reglane i dei foreslatte verneforskriftene. Det vil bli utarbeidd eit framlegg til ein fullverdig forvaltningsplan etter eit evt vedtak om vern, med pafolgjande eiga hoyring for forvaltningsplanen. Sjoly om skissa til forvaltningsplan ikkje er pa hoyring no, tek fylkesmennene gjerne mot innspel til denne. Adresselister Dette brevet er sendt ut til alle grunneigarar og rettshavarar innanfor det aktuelle omradet, lokale, regionale og nasjonale organ og organisasjonar som kan ha interesse av planarbeidet. Vi ber orn forstaing og orsaking for om det skulle vere feil og manglar ved adresselistene, og ber samstundes om a fa tilbakemelding pa feil adresse o.l.. Verneframlegget er saman med andre dokument i saka ogsa lagt ut pa internettadressa lkesmannen.no/breheimen. Naerare opplysningar om verneplanen kan ein fa hos seniorradgivar Tom Dybwad, tlf (Sogn og Fjordane) fylkesmiljovernsjef Nils Erling Yndesdal, tlf (Sogn og Fjordane) senioringenior Joni Karlsen, tlf (Oppland) seniorradgivar Kolbjorn Hoff, tif (Oppland) fylkesmiljovernsjef Lars Eide, of (Oppland). Kristin tlliltewalla Anne Karin Hamre (sign.) fylkesmann i Oppland fung. fylkesmann i Sogn og Fjordane Kopi m/vedlegg: Direktoratet for naturforvaltning, 7485 Trondheim Miljoverndepartementet, pb Dep Oslo Vedlegg: Verneframlegg og konsekvensutgreiing (hoyringsdokument) Skisse til forvaltningsplan Kart over framlegg til vern Adresseliste

3 Adressel iste hoyring Delar av Lomseggen sameige og Lundadalen heimraster er med i framlegget til nasjonalpark. Lomseggen sarneige og Lundadalen heimraster liar ikkje eige gards- og bruksnr, og alle med medeigedomsrett i desse to sameiga far framlegget pa hoyring og er opplista med Gnr/Bnr i vemeforskrifta. Sja ogsa kart og verneforskriftene. Alle Gnr/Bur er gjeve i lista, samt nokre festenummer. 05.des.08 Namn Adresse Skjak kommune Skjak almenning SNO Skjak Bismo Bismo Skjak beite- og sankelag og Skjak sau- og geitavlslag v/sissel Skogheim Brata beitelag Framruste-Honnsrove-Glitne beitelag v/simon Eiesar v/hans Gjerdet Skjak turlag Skjak hestlag v/arm Hege Radal Skjak bonde- og smabrukarlag Skjak bondelag Skjak idrettslag Skjak Rode Kors hjelpekorps Skjak utmarksservice Skjak hytteservice og Grotli hytteforeining Skjak jeger- og fiskarlag Lidar hytteforeining Brats grendelag Brats grunneigarlag Framruste seterlag Asen seterlag Nyseter seterlag Sota seterlag Per Lars Lien Kate Sperstad Ove Sperstad Sevald Sperstad Jan Erik Mxlum Mona Grimstad Tora Astrid Ulven Mysubyttvegen Netoseter beitelag Donnfoss camping Grotli hoyfjellshotel Sota sxter turisthytte DNT Stuttgangen seter Skjak sxter v/lnge Are Skjak Oyberg seter v/erling Sverre Oyberg Pollfoss hotell og gjestehus Skjak rafting Dalom fellridning Setereigarane pa Mysubytta Ole Mork John Storbraten Sigmund Lilleodegard Rita Irene Brekkum Rod Torgeir Odegard Torgeir Teigum Roykjeskalsli felleseter Hakon Klepp Bente Jorunn Aamodt Berit Bergheim Age Froyse Stein Lundemo Ragnar Banken Sigrid Forberg v/ Hans Agneberg Synna Brua v/torkjel Teigen v/sxbjorn Forberg v/bengt Dahl v/age Willy Ronningen v/marius Aboen v/tor Bruland v/ove Jon Plassen v/ Jarle Randen v/kari Elin Sperstad v/ola Brenna v/arve Hole v/per Morten Lindsheim v/ola Flaten v/leidulf Lie Rostadvegen 432A v/egil Mork v/kjell Aboen v/oddbjorn Aaboen v/ Ove Lilleengen v/else Mona Staurust v/ Per Oyvind Orjasxter Styriveien 102 Rosenborggata 14 Ronvikvn 21 v/ Ola Klepp Gardebaaten Bakkalykkja 21 Skjakheimen Postnr Poststad Gnr/Bnr 246/ SKJAK 7670 INDEROY 2695 GROTLI 102/ EIDSVOLL 0356 OSLO 8009 BODO 2693 NORDBRERG 2695 GROTLI 1455 NORDRE FROGN 2651 OSTREGAUSDAL 246/1/ /1/385 Side 1

4 Torstein Morken Arne Teigum Torgrim Rusten Ottar Banken Kjell Palmer Rusten Lodvar Brekkum Ola Pollmo Hans Jakob Eide Bjarne Klepp Kare Brandsar Torbjorn Rustad Tor Havard Rustad Steinar Oygard Hovik Skolevei 5b Revefaret 9B Sigrunn Aamodt Per Kjell Stole Lerstadtoppen HOVIK 246/1/ OSLO 246/1/ ALESUND 246/1/72 Hans Gjeilo 246/1/166 Marit Lilleodegard Gjeilo 246/1/166 ingvald Odegard 246/1/444 Guro Marie Urdahl Orjasether Svalevegen INGEBERG 246/1/91 Oystein Orjasxter Julie Orjasxther Tangen 6783 STRYN 1954 SETSKOG 246/1/443 Gudmund Teigen Ivar Teigen Byrevn 115 Sognsvannsvn 27B 2640 VINSTRA 0372 OSLO 246/1/312 Ragnar Banken Liv Dagsgard Ola J Haugen Inge F1xkoy Tiurvegen RINGEBU 246/1/364 Brit Torill Haugen Mari Tofte Jarle Lund Ola Steinbakke Leif Kveen Jonas Flwkoy Rolv FI key Ingvald Hole Jon Runan Kjeken Sevald Flekken Olav Lokken Lars Sevald Kvalheim Anna Tofte Klara Tofte Gunvor Tofte Synnove Tofte Rikard Skjelkvale Leif Mork Jakob J Storlien Anna Randi Skei Toro Ellen Marstein Per Olav Lindsheim Amund Hansnar Torstein Steinbakke Kare Guldbakke Sylfest Lund Forberg Swbjorn Forberg Trond Forberg Per Forberg Lars Skjelkvale Eivind Brandsar ivar Brandsarbakken Morten Hagen Ingri Viken Bakke Svein Erling Tundrali Johan Plassen Nils Egil Stener Kjonesjordet 8 Rudvangveien 15 Setervegen 2 Sofienberggt 7b Roysbakken KOLSAS 3530 ROYSE 346/7/ BISMO 2692 B1SMO 2692 BISMO 7800 NAMSOS 0551 OSLO 2692 BISMO 2692 BISMO 2692 BISMO 2692 BISMO 2692 BISMO 2600 LILLEHAMMER Side 2

5 John Sveen Helga Rakstad Haugen Sigbjorn Dagsgard Sylfest Aaboen Hans Matias Rusten Ivar Dagsgard Per Brumillom Jan Helge Berger Arnfrid Austin Kristen Holo Ola Sylfest (degard Tundradalsetringane v/lvar Eiesar Norodd Nyhus Jon Brennhaug Belsetvn RYKKINN Sylfest Eide 25/1 Kjell Morten Kveen 25/3 Ola Moen 25/4 Gudbrand Lundemo 25/5 Eldbjorg og Birger Oiberg Kroken OYER 25/6 Randi van Darn 25/15 Oddrun Banken 26/3 Ola Kvalheim 26/4 Mari Gjeilo 26/5, 27/1 Merete Byre og Magne HavardForberg 26/7 Lars Olav Lund 27/2, 28/1 Melvin Haugen 26/12, 16, 22 Alfred Lund 26/13 Kari Skriden 27/7 Rolv Rakstad 27/8 Espen Bjornstad 27/15 og 28/9 Sverre Andersbakken 28/2 Torun og RasmusForberg 49/10 Ragnar Lund 61/2 Jarleif Haugen 61/27 Stig Erlend Banken 246/1/566 Ola Haugen 246/1/532 Ase Mette Storbraten 246/1/365 Anders Herrod Eide 1395 HVALSTAD 246/1/381 Kari Ranveig Banken 246/1/559 Hans Sather 246/1/55 Jakop Sather 246/1/388 Lundadalen gjetarlag v/ Sylfest Eide 246/1/410 Liv Asta Eide 6799 OPPSTRYN 246/1/53 H6vard Teigen Gamle Kringsjavn I I 2618 LILLEHAMMER 246/1/363 Loin kommune 2680 LOM Lorn f ellstyre Boks 94 Arild Oygard 54/1 Alf Erik Borgen 54/2 Arve Vangen 54/3, 11 Paul Ragnar Fraise 54/5,12 Odd Arne Akslen 55/1 Amt Joar Braten 56/1,57/5, 6 Kjell Krokje 57/1,2,7 Aud og Odd Helge Kvamme 57/3 Ola Hansen 57/4,8, 58/2 Arne Krokee 58/1 Knut K Vole 58/3 Kristen Storlien 58/4 Arvid Melvin Larsen 59/1 Bjorn Ola Vaagaasaroygard (for Gumbo) 60/1 Ola Aukrust 61/1 Odd Erik Aukrust 61/2 Synnove Aukrust 61/3 Side 3

6 Nils Magne Vole 62/1, 63/I Pal Ragnar Paulsen 62/2,3,5 Arnt Inge Kvalshagen 62/4, 63/3 Mona Overbo og Bjorn Andre Sorter 64/1 Ola Bergheim 65/1.4 Arnt Kleiven 65/2 Aage Kunmien Fagerlivn 32B 0587 OSLO 65/3 Ola Bergheim 65/4 Karin Kvamme og Ottar Dalen 66/1 Sveinung Tykket 66/2 Ole Foss 66/4 Liv Marianne og Per Sjelden 66/5 Jomar Torkveeen 67/1 Alf Hole 68/1 Karl Erik Oyoygard Trudvangvn TRONDHEIM 68/3 Arild Haugen 68/5,12 Ola Andvord 68/6 Erik Pettersen 68/34 Rikard Andvord Vxkero terasse OSLO 69/1 Mikkel Andvord Stromsborgvn OSLO 69/1 Nils Bjame Lund 69/2 Erik Pettersen 69/3 Opplysningsvesenets fond Radhusgaten OSLO 70/1 Marit S Wiker 70/12 Torkjell Solbakken 70/14 Margit Bratet 70/27 Halldis Ringebo 70/29,30,31 Margot Svaet 70/29,30,31 Unni Kroken 70/29,30,31 Astrid Kroken 70/29,30,31 Aase Ytre 70/29,30,31 Odd Arne Kroken 70/44 Per Eggen 70/45 Ragnhild Sveens dodsbo v/berit Sveine 70/46 Arne og Anne Sveine 71/1 Oystein G og Sigrun Garnro 2685 GARMO 72/1, 73/7 Torhild Ekre Roavn LILLEHAMMER 73/1,2 Nils Magne Brandsar 73/3,4 Lars Bakkom 73/5 Trygve Husom 73/6 Sigurd Synstnes 73/8 Hans Norstnes Graffer 74/1 Kjell Aasen 74/2 Geir Ove Skjak 74/4 Torstein og Brit Bosmen 74/6 Magnhild Teigen 74/7 Bergljot H Hobbelsland m.fl. Stensberggata OSLO 74/9 Eilev Graffer 75/1 Stein Magne Skjedsvoll 75/2 Olav Resvold 75/3 Harald Kleiven 75/5 Nils Repp 109/1 Anne Kvalshagen 119/1 120/1, 122/3, Magnhild S Skamsdalen og Oddbjom Hanslien 7,11,12,14,16 Arne Lien 121/1 Hilda Lien 121/1 Else Brandsar Blabxnnyra /1 Odd Runningshaugen 3577 HOVET 122/4,5,6 Magne M Rohr 122/8,13 122/15 og Bjornar Brustuen 155/1/229 Per Kveen 124/1 Torleif Holmestad Ulsholtvn OSLO 124/2 Side 4

7 Randi Slalien Heidi Odveig Slalien Sidsel Torunn Slalien Brit Elin Slalien Lars Juvstad Syver Ole Marstein Sigurd Steneresen Erling Bakkeberg Hans Slalien Gerd Kjellaug Stee Nils Roald Sletten Olav J Galde Enid O}jordet Christensen Arne 0 Galde Eilev Mundhjeld Per Arne Vole d.y. Lars Eivind Sulheim Christian Sulheim Leir og Boverdalen statsalm v/statskog SF Sula/Driva grunneigarlag Skim grunneigarlag Runningsgrendi grunneigarlag Nedre Boverdalen grunnaigarlag Magnhild Synnove Skamsdalen Ola Gjeilo og Aud Kroken Magne Rohr Hoydalsseter v/ Reidun Tronnes Knut Oyjordet Liv Marie Oyjordet Beige Torkveen Jomar Torkveen Oddbjorn Hanslien Anne og Oluf Reidar Kvalshagen Adne Kvehaugen Arne Sundli Lom tamreinlag v/magnar Hansen Hoydalssater v/reidun Tronnes Fossheim steinsenter v/torgeir T Garmo Elveseter turisthotell Leirvassbu fjellstue AS Boverdalen vandrerhjem og camping Roisheim hotell og skysstasjon Boverton skysstasjon Vassenden v/mai Bakken og Nils Lund Krossbu turiststasjon Jotunheimen fellstue Sognefiellshytta AS v/ramund Mundhjeld Natur Opplevingar Norgesguidene AS Norsk fjellmuseum AS Jotunheimen Reiseliv AS SNO Lom Lom beitelag og Lom sau- og geitalslag Lom bonde- og smabrukarlag Lom bondelag Lom Skogeigarlag Lom idrettslag Boverdalen idrettslag Lorn og Boverdalen Rode Kors hjelpekorps Lom jeger- og fiskarforeining Boverdalen grendelag Lomseggen sameige Prestsetervegen Netosetervegen Vennerbakken 4 Tveitavn 16 Soren Thomas vei 10 v/ Ola Magnar Hoft v/ Kjell Madsen v/ Amstein Rusten v/ Knut K Vole, Krokje Akervn 2 Kvandalsvoll Hagalykkja 58 v/ Christian Sulheim v/unni og Wilfried Reinschmidt Mjolver Postboks 5 Boks 94 v/ Bjorn Teigen v/ Guttonn G Myren v/ Rolv Rusten v/ Ottar Dalen v/ Ingvard Olstad v/ Sigurd Stenersen v/ Ronny Nestvold v/ Rolv Moen v/ Ole Ragnar Repp v/ Odd Helge Kvamme v/ Stein Magne Skjedsvoll v/ Eivind Ovrelid 124/1125/ OSLO 124/4,125/2 124/4,125/2 124/4,125/2 124/5 125/1 125/3 126/1 126/2,3 127/ FJELD 127/2 127/3 128/1 128/2 129/1 130/1,131/1 132/1 133/ NAMSOS 155/1 107/1 71/2 155/1/ /1/48 155/1/ / VAGA 155/1/53 155/1/53 155/1/ /1/ /1/ /1/ /1/ EIDSVOLL 155/1/ GARMO 2688 LOM 6871 JOSTEDAL 2688 LOM 2688 LOM Side 5

8 Hoydalsvegen Kari Gjeilo Tora Andreassen Tordis Brandsar Ola G Gjeilo Ola L Gjeilo Franz Gjeilo Ola Prestjordet Lars Olav Holo Oddveig Hosar Anna Krogstad Tore Rune Kummen Havard Teigen Olav Maurstad Berit Risheim Reidar Risheim Kolbjorn Soglo Jan Terje Trastad Per Trastad Erik Bustad Kjell Aasen Erling Bakkeberg Svein Erling Storlien Game Helland Naturvernforbundet i Lom og Skjak v/ Oluf Kvalshagen v/ Tom Ording Dahl Bovertjonnin hytteforeining Bakkeberg Norodd Berg Rolf Eggen Birger Eggen Helge Morten Haugen Inger Hovsengen Oddrun Johnsen Odd Juvstad Oyvind Kvamme Marit Liven Liv Madsen Aage Tr. Marstein Oddmar Mork Oyvind Olstad Arne Olstad Knot Risheim Marie Risheim Per Ivar Rohr Inger E Sandvolllvar Skaansar Kjetil Skamsdalen Kari 0 Smidesang Erik Svestad Jon K Synstnes Pal Sorhage Ola Vole Arve Austin Odd Bakken Syver Berntsen Mariann Kveen Bjerke Marianne Brandsar Else Bruheim Njal Braten Jorgen Hildegunn Piro Jetlund Knut E Hansen Rune Kadekilde Kolden Hans I v/ Ola Toftemo, Holmaskogen 9 Bankgt 44 Eddavn. 32 B Ovre Ulstadvn Hovslivn.283 Kneiken 5 Konglevn 5 Kyrkjevn 12 Dampsagvn 78C Tverraket 2 Bregnevn 15 Blabxrmyra 47 B Knutheimen 17 Storrustvn. 29 Roavn. 8 Skytterbakken 29 Gudbrandsdalsvn. 501 Skomakerbakken 4 G Chr. Engsv. 13 A Holsjordet 44 Kroken 6 Stortingsgt 22 Postboks 53 Bankgt LILLEHAMMER 2609 LILLEHAMMER 0772 OSLO 2608 LILLEHAMMER 2636 OYER 2636 OYER 2660 DOMBAS 2609 LILLEHAMMER 1470 LORENSKOG 2640 VINSTRA 2670 VINSTRA 2680 LOM 2613 LILLEHAMMER 2072 DAL 2638 FABERG 1537 MOSS 2208 KONGSVINGER 2680 VAGA 2613 LILLEHAMMER 2670 OTTA 0161 OSLO 2920 LEIRA 2609 LILLEHAMMER 2680 VAGA Side 6

9 Krokje Tor Vidar Kvalshagen Dagfinn Marstein Reidar Moen Olav Fritjof Nansensv. 24 A 0369 OSLO Repp Odd Marianne Bjerke Holsjordet LILLEHAMMER Rune Torkveen Brattbakken Turtum Stein Vole Ann Kristin Ovre Ulstadvn Ljoshaugvn. I 2660 DOMBAS Torleif Kvehaugen Tverraket 4 Adne Kvehaugen Pb LOM Ragnar Oyjordet Oppland fylkeskommune Ottadalen villreinutval v/sekretar Knut Granum Villreinnemnda for Ottadalen Villreinnemnda for Ottadalen v/thomas Rodstol Serviceboks v/ Johann Berge; Berge Radhuset 2626 LILLEHAMMER 6799 OPPSTRYN 6300 ANDALSNES Oppl and jeger- og fiskerforening Pb ROA Naturvernforbundet i Oppland Pb LILLEHAMMER Oppland bondelag Oppland bonde- og smabrukarlag Oppland San og geit v/pal Kjorstad Reindriftsforvaltninga i Sor-Trondelag/Hedmark Glommen og Laagens brukseierforening Statens vegvesen, region ost Kommunenes sentralforbundoppland Mjosen Skog BA Kirkegt. 70 Industrigt LILLEHAMMER 2619 LILLEHAMMER Kilevn 2647 SOR-FRON Pb ROROS Pb 1209 Skurva 2605 LILLEHAMMER Pb 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Postboks LILLEHAMMER Statskog SF Sor-Norge Pb LILLEHAMMER Johannes Drxgni 6877 Fortun 14/1 HAUGE, SIGMUND K 14/2,3 FLATEN, JAKOB 6877 Fortun 14/5 Helga Bergljot Steig 6877 Fortun 18/1, Skjolden Hotel] AS 19/1; 20/11 2/1.,4/1, 4/1,2,3,4, NYLOY, JOHANNES LARSSON 6877 Fortun 5 VEKA, LEIDULF 6877 Fortun 2/2 BOLSTAD, EVEN ANDRE 20/1 BOLSTAD, MARTIN H 20/10 BOLSTAD, JOSTEIN 20/12 BOLSTAD, LIV JUDITH 6876 SKJOLDEN 20/13 BOLSTAD, ELIAS 20/15,18 HAVREBERG, JARLE 6876 SKJOLDEN 20/16 BERDAL, LAILA JORGINE 6876 SKJOLDEN 20/19; 25/5 BOLSTAD, JARLE 20/2 STEIG, MAGNE 6877 FORTUN 20/20; 21/7 BOLSTAD, JAN ERIK 20/23, 41,50,51 ORMBERG, KJELL EINAR 6876 SKJOLDEN 20/24; 25/2,8 LUNDE, KIRSTI 6876 SKJOLDEN 20/25 HAUGE, KJELL 6876 SKJOLDEN 20/29 Ovreas, Arne Rebni og Hilde Skogstad 20/3, 48 DR GNI, DAGFINN OG HELGA FOSSHAUGEN SOGNDAL 20/4,27; 43/5 BOLSTAD, AGNAR 20/17,32,49 THOMASSEN, ATLE KARE 6868 GAUPNE 20/33 BOLSTAD, HALVARD JOHAN 20/35 20/36, 37, BOLSTAD, EDMUND ARNOLD STRANDKAIEN BERGEN 46 SORHEIM, KARL MARGRETE HJORTEVEIEN 18 C 5236 RADAL 20/39 ELVHEIM, BA KALFARVEIEN BERGEN 20/40 SKJOLDEN UNGDOMSLAG 6876 SKJOLDEN 20/42 NYHUS,BARBRO 6876 SKJOLDEN 20/43 NEDKVITNE, HALLVAR 20/5 Halien, Magne og Nundal, Gunn Berit pb Ardalstangen 20/52 Side 7

10 MARAS, KNUT OYVIND 06 SIV MERETE 20/6 FORTUN, OLAV AUDBJORN 6876 SKJOLDEN 20/7, BOLSTAD, ODVAR JOHAN 20/8 Page, Monika og Simon Page 20/9, 14 HELTNE, JAN ODDVAR 6876 SKJOLDEN 21/1, 20/34 HAUGE, KARE 6876 SKJOLDEN 21/3; 21/8, HELTNE,ARNEJ 6063 Ulsteinvik 21/4,6 SOLHEIM, JORUNN KIRSTINA 6876 SKJOLDEN 21/9, FLATEN, ERIK Elihaug Leikanger 21/5 Andersen, Marit Heltne Havardsvegen OVRE ARDAL 21/10 SVENDSEN, MORTEN ARNEBRATVEIEN 58 F 0771 Oslo 22/1,3,4 REBNI, KRISTINA 22/2 VETTI, GEIRR NORMAN 23/1 MOEN, TAGE SKJAAK 24/1 MOEN, HAVARD 24/2,3, 20/30 Nils Ame Flikki 6872 Luster 24/4; 32/2 Hydro Aluminium AS Drammensv. 264 Vwkero 0240 Oslo 25/1,9,14 TURID BOLSTAD GUDMUNDSON 25/11,15 BAKKEN, JENNY MORKRID 25/3, 7 MORKRID, LARS Jacob Aallsgt. lb 0368 Oslo 25/4 MORKRID, JOHAN VESTERHUSVEGEN Go] 25/6 Oyvind Listou 25/10,12, 20/38 Unni Skjolden 25/13 HAUGE, PER 26/1 FLOHAUG, KRISTEN SVERRE 26/2,415 HAUGE, PER ARVID 26/3,6,9 27/1, HANDELAND, OLAV EDIN LUNDEVEGEN Leikanger 3,9,10,12,14 Hildegunn Nyoygard Fjosne Ardalsvegen 16A 6884 OVRE ARDAL 27/2,8 FJOSNE, ODDVAR SVARVARVEGEN Go] 27/5 Magne O. Fjosne 27/7,8 Karl Arvid Hauge Hovsmarki 6 F 6856 Sogndal 27/11, 27/13; 28/4,13; Reidar Fjosne Dalaas 1827 Hobo] 42/6 WORK, OLA A 6877 Fortun 3/1 Bjornevag Sonja Kristin 6877 Fortun 3/2 Steig, Jan Norvald og Solvi Fretheim 6877 Fortun 3/3 SOLLESNES, TORKJELL 6877 Fortun 3/7 Olav Monrad Svendsoy 6877 Fortun 4/6, 7 FORTUN, ERIK A 6877 Fortun 5/1 FUGLESTEG, JAN OVE 6876 Skjo]den 5/2 FLATEN, BERIT JOHANNA Elihaug II 6863 Leikanger 6/1, URNES, THOMAS 6877 Fortun 6/2, 3 HAMMERBORG, KAARE TORSBYV 3370 Vikersund 8/1 YTTRI, JORUNN KRISTINE 3. BERA TERR 50 A 3026 Drammen 8/2 Jan Petter Nyloy 6877 Fortun 8/3 YTTRI, JOHANNES Fortun 8/5 Jens Dalehaug 6872 Luster 28/1 Astrid J. Bdrdgard og Atle Astveit Breimyra Flaktveit 28/6 Lars Steinar Hauge Ny- Paradis Paradis 28/7 Thormod Ume Thereses gate 17 A 0354 Oslo 28/8 Ellen Kristin Havellen Loteigane I I 6879 Solvom 28/9 Peder Arvid Bolstad 6872 Luster 28/10 Inge Sorheim 6872 Luster 29/1, Anna Asen 6872 Luster 30/1, Magne Fuhr Sjobergvegen 14 A 2050 Jessheim 30/2, 43/5 42/1,2, 5,8, 10, Hans Vigdal Bringeboen 6872 Luster Ingvald Martinussen 6872 Luster 30/4, 40/1 Magnar Kvam 6872 Luster 31/1 Kari Skjolden 31/3, 5 Kjersti Berge Vangsgata Voss 31/3, Helga Sofie Skjolden 6872 Luster 31/3, Terje Kjer 6872 Luster 31/4 Side 8

11 Ole Odegard 6872 Luster 32/1, 34/1,4314 Steinar S. Liston 6872 Luster 33/1, Jan Sverre Sage Bjorndalsbrotet Loddeford 34/2: 44/5,23 Ole Einar og Linda Marie Kilen Sagplassvegen Steinkjer 35/1, Tonnod Alme 6872 Luster 35/2, Lasse Tuften Haugavegen 17 A 6868 Gaupne 35/3, BJORK, NARVE JOHANNES VETLEFJORDEN 6899 BALESTRAND 36/8, FOSSOY,ALFRED 6868 GAUPNE 36/11, FOSSOY, ASTRI MARIE 6875 HOYHEIMSVIK 36/2, LEIRMO, STEINAR LORENS AURSNESVEGEN SYKKYLVEN 36/16, VIGDAL, ERLING BJORN 6868 GAUPNE 36/1, VIGDAL, GUDRUN ELISABET 6868 GAUPNE 36/2, VIGDAL, GUNNAR 6868 GAUPNE 36/12 VIGDAL, HANS 6872 LUSTER 36/5, VIGDAL, KJELLRUN SUSANNE 5960 DALSOYRA 36/6, VIGDAL KRINS 6868 Gaupne 36/9, VIGDAL. KARE ULLENSAKERGATA OSLO 36/10, VIGDAL, OLGA TEODORA 6868 GAUPNE 36/2, VIGDAL, SVEIN JARLE 6868 GAUPNE 36/14, VIGDAL, TORMOD KRISTIAN 6868 GAUPNE 36/4, VIGDAL, WILLY 6868 GAUPNE 36/3, Torbjorn Kilen 6872 Luster 39/1, Klaus R Vigdal 6868 GAUPNE 36/17 Oddmund Seielstad 6872 Luster 40/2 Toger Sigurdson Aasen Skaar 6872 Luster 41/1, 2; 44/7 Hans Bringe 6872 Luster 41/3 Ole Fuhr 6872 Luster 41/4 Britt Hedvig Jensen Feet Ullernfaret Oslo 41/5t 8 Rune Faberg 6872 Luster 41/6 Hakon Bringe 6872 Luster 42/3 Anne Mette Urne Tangen.Jutulstigen 3 B 1470 Lorenskog 42/4 Ingard Stolen 6872 Luster 42/9 Knut Stuppelshaug Bringebakkane 13 A 6872 Luster 42/12; 44/8 Thomas Dalsoren Lunnamyri 113 A 6856 Sogndal 43/1,3 Ole Fuhr 6872 Luster 43/2 Ivar Devoid 4920 Staubo 43/8 Jorid Hauge Olsen 6872 Luster 43/9 Jarle Boyum 6872 Luster 43/11 Erling Halstein Kvalsoren Rorslebakkane Gaupne 43/12 Britt Hedvig Jensen Feet Ullernfaret Oslo 43/13 20/28; 43/div; Luster kommune Radhuset 6868 Gaupne 44/div; 195/5 Hans Bjorn Kvalsvik Brandsoy 6900 Floro 43/19;44/21 Liv Sigvarda Stolen Kvalheim Skullerudbakken 4 H 1189 Oslo 43/20 Magnhild Kvalsoren Bringebakkane Luster 43/22 OPPLYSNINGSVESENETS FOND STORTORVET OSLO 44/1 STOLEN, INGARD 6872 LUSTER 44/4 MARTINUSSEN, INGVALD 6872 LUSTER 44/6 SEIELSTAD, ODDMUND 6872 LUSTER 44/9 TUFTE, ARTHUR GEISDALSVEGEN ARDALSTANGEN 44/10 LUSTER ENERGIVERK AS GAUPNEGRANDANE 6868 GAUPNE 44/12,18,19,20 ORMBERG, TORMOD 6872 LUSTER 44/13,16 NYGARD, TOMAS 6872 LUSTER 44/15 SAGE, SIGURD 6872 LUSTER 44/22 Liv Johanna Ellingseth 6872 Luster 53/1 Goril Eisebe Urdahl 6872 Luster 53/2 Hans H. Urdahl 6872 Luster 53/3,4,5 Kristen Orniberg Mylkemyr 6871 Jostedal 187/1 Kristen og Johanna Ormbergstol Mylkemyr 6871 Jostedal 187/2,4 Hans Ormberg Lillegardsbakken Trondheim 187/3 Harald Ormberg Brudalsvegen 8 B 7088 Heimdal 187/3 Kristen Ormberg Nobels Gate Oslo 187/3-5,8 AASEN, ANDERS MYKLEMYR 6871 JOSTEDAL 190/1,15 Side 9

12 STOLEN. KETIL RUGDEVEGEN 8 H 2050 JESSHEIM 190/2 STOLEN, OLAV KROKGILGJA MYKLEMYR 6871 JOSTEDAL 190/3, 10 ASEN, ASLE 6871.JOSTEDAL 190/4 NESET, LARS MYKLEMYR 6871 JOSTEDAL 190/5,14 Edvin Flati MYKLEMYR 6871.JOSTEDAL 190/6 AASESTOL, ANDERS HEGGELIA GAUPNE 190/7 Kare Krokgjelet MYKLEMYR 6871 JOSTEDAL 190/8,12 HAUGE, ARNE AASEN MYKLEMYR 6871 JOSTEDAL 190/9 NESET, JENNY HAUGAVEGEN GAUPNE 190/11 NESET, JORUND MYKLEMYR 6871 JOSTEDAL 190/11 STOLEN, LARS ANDERSSON ULLERNKAMMEN OSLO 190/13 Oddbjorg Mykleniyr LERKEVEIEN SOLBERGELVA 192/1 BRUHEIM. ERIK 6871 JOSTEDAL 192/2 MOEN, KARSTEN 6871 JOSTEDAL 192/3,8 BRUHEIM, OLAV NAUSTVEGEN OVRE ARDAL 192/5 BRUHEIM, OLAV 6871 JOSTEDAL 192/6:1198/5 TUFTEN,NORVALD 6871 JOSTEDAL 192/7: 196/1 BJORK, ARNE LIDVALD 6871.JOSTEDAL 195/1 AASE, KJELLFRID KVEANE 5640 EIKELANDSOSEN 195/2 KVEANE, AGNAR KJELL ROSLEBAKKANE GAUPNE 195/2 YTTRI, LARS GRIMO 6871 JOSTEDAL 195/4 KREKEN, AUD 6871.JOSTEDAL 195/6 KREKEN,TORE 6871 JOSTEDAL 195/6 KRONEN, ASE KARIN GJERDE 6871 JOSTEDAL 195/6 KREKEN, ODDBJORN STRANDVEGEN OVRE ARDAL 195/6 Nils Yttri 6871 Jostedal 197/1.4: 200/4 Torvald Bakken Rorslebakkane Gaupne 197/2,3 Anna Tuften 6871 Jostedal 197/5 TUFTEN,ALFRED 6871.JOSTEDAL 198/1 GEISDOLA KRAFTVERK AS CO ALFRED TUFTEN 6871 JOSTEDAL 198/1 KVEANE, ODDVIN 6871 JOSTEDAL 198/2 BERGET,ARNE 6871.JOSTEDAL 198/3 KREKEN, LEIV 6871 JOSTEDAL 198/4 K.JiERVIK, ODDVAR TORD PEDERSENS GATE 89 A 3014 DRAMMEN 198/7 K.17ERVIK, RAGNAR 6871 JOSTEDAL 198/7 KJA/RVIK, GUNNAR HAUGASEN JOSTEDAL 198/7 KJIERVIK, HANS HAUGASEN 9 E 6871 JOSTEDAL 198/7 KJIERVIK, SIGVARD ST,ERVEGEN KONGSVINGER 198/7 SMEDSRUD, KATHARINA ODVAR. SOLBERGS VEI OSLO 198/7 VEDVIK, OLINE TOKERUDBERGET OSLO 198/7 HAMARSNES, BRITA ROSSLYNGVEIEN SOFIEMYR 198/7 KREKEN, BORGHILD 6871 JOSTEDAL 199/1 FUGLESTEG, ANNA 6871 JOSTEDAL 199/2 KVEANE, ARVID KLEVJERVEIEN SANDE I VESTFOLI199/3 BOEN, ELDFRID ELISE 6871 JOSTEDAL 199/4 KREKEN, LEIV 6871 JOSTEDAL 199/5 BAKKEN, HERMUND IDRETTSVEIEN HOKKSUND 199/6 KRONEN, ASE KARIN GJERDE 6871 JOSTEDAL 200/1 ESPE. LIV 6871 JOSTEDAL 200/2,5 ESPE, LARS ERIK 6871 JOSTEDAL 200/3,6 ELVEKROK,LARS GJERDE 6871.JOSTEDAL 201/1,3 KASTET, ANNAR GJERDE 6871 JOSTEDAL 201/2 Lilly Nigard Karsch Brendeholten 53 B 6800 Forde 202/1 Knut Bukve 6871 Jostedal 202/2 Margit Kreken Strandvegen Ovre Ardal 202/3 Gudmund Nigard Gjerde 6871 Jostedal 202/4 Solveig Tvedt Myklemyr 6871 Jostedal 202/5 Terje Egil Kleiven 5574 Skjold 202/6 Leiv Rune Svori Gjerde 6871 Jostedal 202/8,11 Frank Optun Smedegard 6871 Jostedal 202/9 Ruth Helgestad Haugasen Jostedal 202/10 Jan Kare Norberg Myklemyr 6871 Jostedal 202/12 Oddvin Kreken Elgfaret Holmestrand 202/13 OFFERDAL, SAKARIAS MJOLKEVEGEN ARDALSTANGEN 204/1 Side 10

13 NESTEGJERDE.SVERRE BEKKEFARET HOYANGER 204/1 HELLEBO. ANNBJORG HAUGASEN JOSTEDAL 204/1 HELLEBO. LIDVARD N MERKURVEIEN KROKSTADELVA 204/1 HELLEBO, LEVALD ARVID BRATTEGJERDE LIERDAL 204/1 KNUTSEN, BJORG SOLVEIG DAMV 3050 MJONDALEN 204/1 EKNES, ANNA TOKERUDBERGETI OSLO 204/I BAKKETUN, ASLAUG BUKTVEGEN OVRE ARDAL 204/1 BRUSEGARD, MALFRID VESVEGEN OVRE ARDAL 204/1 HELLEBO, LEIF GUNNVALD PLANETVEGEN PORSGRUNN 204/1 SANDEN, LIV KONGABERGVEGEN SOGNDAL 204/1 NESTEGJERDE, SIGURD BOVEGEN HOYANGER 204/1 KROKGJELET. GUNN JORUNN GJERDE 6871 JOSTEDAL 204/2; 201/12 TUFTEN. GEIR VIDAR GJERDE 6871.JOSTEDAL 204/3 K.J/ERVIK. LIV ANNY WORK GJERDE 6871 JOSTEDAL 204/4 204/5,6,9; FAABERG, TORMOD ELISE SVERDRUPS VEI KONGSBERG 201/12 204/5,6,9; FAABERG, JORUNN MALFRID ENDREVEGEN 3 B 6884 OVREARDAL 201/12 KVAM, ASTRID GUNNAR SCHJELDERUPS V 15 G 0485 OSLO 204/7,8 FAABERG,HALVOR ENDREVEGEN 3 B 6884 OVRE ARDAL 205/1 SVORI, BJORG VOLLDALSVEGEN OVRE ARDAL 205/2 FAABERG,OLE LEITEVEGEN SOGNDAL 205/4 FAABERG,HARALD GJERDE 6871.JOSTEDAL 205/5 STATKRAFTSF Arne Fuglesteg Arne Hauge Anders Johnsen KareBolstad Svanhild Skja rbekk Kjell Havreberg Olav Fjosne Hugo og Anne Lise Mossestad Toralf Midtun Marta Marie Bukve Lars Arvid Rebni Mona Bolstad Pedersen Ingard Jan Bolstad Jordis Uglum Nils Bolstad LILLEAKERVEIEN 6 Kurlandsasen 15 Loteigane 12 Bakkevegen 10 Krillvegen I Middalen Bolstadmoen 0283 OSLO 2430 Jordet 2006 Lovenstad 6879 Solvom 6723 Svelgen 9100 Kvaloysletta 6856 Sogndal More og Fjordane HV distrikt II Postmottak 2617 Lillehanuner Forsvarets bygningsteneste Region Sor- og Vestlandet, Pb Sola Forum for natur og friluftsliv v/astrid Breiland Eliassen, Pb Floro Fylkeslandbruksstyret i Sogn og Fjordane Pb Forde Hogskulen i Sogn og Fjordane Pb Sogndal Kommunenes Sentralforbund Avd. Sogn og Fjordane, Pb Forde Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane Pb Sogndal Norges Vassdrags - og energiverk, NVE Region Vest, Pb Forde Norske lakseelver Sogn og Fjordane v/ Olav Wendelbo 6887 La:rdal Norskog - Sogn og Fjordane Skogselskapet v/ Erik Nilsen 6847 Vassenden Sogn og Fjordane Boucle- og Smabrukarlag v/ IngolfFolven 6798 Hjelledalen Sogn og Fjordane Bondelag pb Forde Sgon og Fjordane Bondekvinnelag pb Forde Sogn og Fjordane Fylkeskommune Fylkeshuset 6863 Leikanger Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kulturavdelinga, Pb Forde Sogn og Fjordane Jeger- og Fiskerforbund v/fvlkessekr. Reidun Solberg Seim 6823 Sandane Sogn og Fjordane Natur og ungdom Ingrid Thunem, Holten 31 C 6770 Nordfjordeid Sogn og Fjordane Politidistrikt Hamnegt Floro Sogn og Fjordane Reiselivsrad Pb Sogndal Sogn og Fjordane Rode Kors Hj.korps pb Forde Sogn og Fjordane San - og geitalslag v/halvar Espeseth Askrova, 6919 Tansoy Sogn og Fjordane Skogeigarlag Pb Forde Sogn og Fjordane Turlag Statens vegvesen Sogn og Fjordane Pb. 365 Askedalen Floro 6863 Leikanger 205/2,3 Side 11

14 Statkraft Region Midt-Norge 6868 Gaupne Statskog SF Avd. Bergen Pb Bergen Statens naturoppsyn Jostedalsbreen 6799 Oppstryn Sogn lokallag av Norges ornitologisk forening (NOF v/ Torbjorn Hasund 6863 Leikanger Sogn lokallag) Telenor Mobil AS pb Forde Vestlandsforsking pb Sogndal Luster kommune Radhuset 6868 Gaupne Lensmannen i Luster 6868 Gaupne Fjellstyret Luster Austre statsallmenning Torill Otterhjell Luster Energiverk Gaupnegrandane 6868 Gaupne Luster Reiselivslag 6868 Gaupne Breheimsenteret 6871 Jostedal Jostedal Breforarlag 6871 Jostedal Fimbul 6871 Jostedal Norgesguidene 6871 Jostedal Nerdstedalseter Turisthytte Halvor Bakken, Ajerhagan Harnar I.L. Fanarak Anders Fortun Luster i.l. Svein Tore Heitne 6872 Luster I.L. Bjorn Torbjorn tuften, Pb Gaupne Jostedal nutleikarlag Mari Ormberg 6871 Jostedal Luster Jakt- og Fiskelag Per Gunnestad 6868 Gaupne Luster Turlag Stein Na;ss 6875 Hoyheirnsvik Luster Raude Kors Britt Optun 6869 Hafslo Sogn Paraglider kl. Olav Martin Listou 6872 Luster Luster idrettsrad Kai Kvalsoren, Nes 6875 Hoyheimsvik Luster Hundeklubb Inger Handegard 6868 Gaupne Luster sogelag Geirr Vetti Josteda] Historielag Aud Fossoy 6871 Jostedal Jostedal skule- og bygdeavis Eli Bjorhusdal 6871 Jostedal Luster bondelag Olaug Hoyheim 6875 Hoyheimsvik Jostedal bondelag Kristen Alsmo 6868 Gaupne Luster bonde- og smabrukarlag Ivar Alme 6869 Hafslo Luster Skogeigarlag Olav H. Alme 6869 Hafslo Fortun grunneigarlag Jacob Oygard 6877 Fortun Skjolden gnumeigarl. Ole Martin Bakken Bolstad og Heltne Sameige Knut Stokkenes Hauge Sarneige Per-Arvid Hauge Morkrid Sameige Johan Morkrid, Vesterhusvn Go] Jostedal grunneigarl. Laila Gjerde 6871 Jostedal Luster grunneigarlag Reidar Fjosne 6872 Luster Fortun e]veeigarlag 6877 Fortun Skjolden elveeigarlag Per Hauge Skjolden sau- og geitealslag Solveig Stokkenes 6877 Fortun Luster sau- og geitealslag Per Hoyheim 6875 Hoyheirnsvik Jostedal sau- og geitealslag Einar Hesjevoll 6871 Jostedal Fortun sauesankelag Steinar Morkrid 6877 Fortun Skjolden sanke - og beitelag Arne Rebni Ovreas Dale sauesankelag Per Hoyheim 6875 Hoyeheimsvik Jostedal sauesankelag Einar Blikra 6871 Jostedal Fjellstyret Jostedal statsallmenning Anders Leirdal 6868 Gaupne Fortun bygdelag Jan Norvald Steig 6877 Fortun Skjolden bygdelag Britt Veum Luster bygdeutval, Dale krins Olav Dosen Andersen 6872 Luster Luster bygdekvinnelag Olaug Hoyheim 6875 Hoyheimsvik Jostedal bygdelag Anne Elgersma 6871 Jostedal Sperle og Myklemyr grendalag Arne Asen Hauge 6871 Jostedal Vigdal Grendalag Erling Bj. Vigdal 6868 Gaupne Hydro Energi 6884 Ovre Ardal DNT Oslo og omegn ph 7 Sentrum 0101 Oslo Reisemal Sogndal og Luster Pyrarniden kontorfellesskap 6868 Gaupne Luster kommune v/urnes, Skjerdal og Knagenhjehn 6868 Gaupne Side 12

15 Jostedal bygdelag Jostedal grunneigarlag Skjolden bygdelag Skjolden grunneigarlag Luster grunneigarlag Vigdal grendalag Jostedal statsallmenning fellstyre Luster austre statsallmenning flellstyre Sogn og Fjordane Bondelag Magnus Snotun Arne Bjork Anders Fortun Knut Stokkenes Toger Aasen Erling Bjorn Vigdal Anders Leirdal, Alsmo Kjartan Kvien Merete Stofring, Pb lostedal 6871 Jostedal 6878 Skjolden 6872 Luster 6868 Gaupne 6868 Gaupne 6801 Forde Arbeids- og inkluderingsdepartementet Boks 8019 Dep OSLO Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Statens Kartverk Sjofartsdirektoratet Oljedirektoratet Kystdirektoratet Fiskeridirektoratet Forsvarsbygg Sametinget Reindriftsforvaltningen Kartverksvn. 21 Postboks 2222 Postboks 600 Serviceboks 2 Postboks 2009 Nordnes Postboks 405 Sentrum Boks HONEFOSS 5509 HAUGESUND 4003 STAVANGER 0151 ALESUND 5817 BERGEN 0103 OSLO 9735 KARASJOK Markveien ALTA Kommunenes sentralforbund Postboks 1378 Vika 0114 OSLO Norsk Hydro ASA 0240 OSLO Riksantikvaren Boks 8196 Dep OSLO Statskog Th. Sommerschieldsgt NAMSOS Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Statkraft SF Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Norges vassdrags - og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Luftfartstilsynet Postboks BODO Vegdirektoratet Boks 8142 Dep 0033 OSLO AVINOR AS Boks 8124 Dep OSLO Jembaneverket Postboks OSLO NSB hovedadm, Prinsensgt. 7/9, 0152 OSLO NorgesGeologiske Undersokelser Leiv Eirikssons v TRONDHEIM Bergvesenet Norges Bondelag Samenes landsforbund Norske Samers Riksforbund Norske Reindriftsanters landsforbund Boks 3021 Lade Postboks 9354, GrI. Kirkemo Boks 173 Boks TRONDHEIM 0135 OSLO 9826 SIRMA 9521 KAUTEKEINO 9255 TROMSO Kgl. Norsk Batforbund Vagebyveien OSLO Norges Fjellstyresamband Stortingsgt OSLO Norskog Lilleakerveien OSLO Norsk Bonde- og Smabrukarlag Ovre Vollgt OSLO Norges Skogeierforbund Stortingsgt OSLO Norsk Sau og Geit P.b.2323, Solli 0201 OSLO Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 OSLO Norges handicapforbund Postboks 9217, Gronland 0134 OSLO Norges Orienteringsforbund Serviceboks I Ulleval Stadion 0840 OSLO Norges Idrettsforbund Serviceboks I 0840 OSLO Friluftsradenes Landsforbund Gml. Drammensvei SANDVIKA Friluftslivets fellesorganisasjon Nedre Slottsgate OSLO Den Norske Turistforening Youngstorget OSLO 246/1/535 Verdens Naturfond Boks 6784 St. Olavspl OSLO Norsk Zoologisk Forening Boks 102 Blindern 0314 OSLO Norsk Ornitologisk Forening Sandgata TRONDHEIM Norsk Orkideforening, v/steinar Samsing Myhre Enebakkveien SIGGERUD Norsk Botanisk Forening Botanisk museum NMH Pb 72 Blindern 0318 OSLO Norges Jeger- og Fiskerforbund Postboks NESBRU Kjemisk Forbund Youngsgt. I I 0181 OSLO Universitetet i Bergen Allegt BERGEN Universitetets naturhistoriske museer og botanisk Postboks 1172, Blindern 0318 OSLO Norsk institutt for naturforskning Tungasletta TRONDHEIM Norsk institutt for vannforskning Boks 736 Sentrum 0105 OSLO Norsk institutt for kulturminneforskning Gaustadalleen OSLO Universitetet i Oslo, Biologisk institutt Postboks 1066, Blindem 0316 OSLO Side 13

16 SKOGFORSK Hogskoleveien As SABIMA Postboks 6784 St. Olavsplass 0130 OSLO Norsk Biologforening Postboks 1066 Blinders 0316 OSLO Villreinriidet i Norge v/jan Hageland 2881 AUST-TORPA Norges Miljovemforbund Postboks BERGEN Natur og Ungdom, Sofienberg Postboks OSLO NHO Reiseliv Postboks 5465 Majorstua 0305 OSLO Universitetet for miljo- og biovitenskap 1432 AS NTNU, Ringve botaniske have Lade alle TRONDHEIM NTNU, Vitenskapsmuseet 7491 TRONDHEIM NTNU, Fakultetet for naturvitenskap og teknologi 7491 TRONDHEIM Universitetet i Tromso 9000 TROMSO Norges Luftsportsforbund Postboks OSLO Norsk Industri Pb 7072 Majorstuen 0306 OSLO Inst. for lingv. og nordiske studier. Navnegranskning Terje Larsen, Pb 1102,Blindern 0317 OSLO Universitetet i Bergen, Nordist inst. K E Steinbru Sydnesplassen BERGEN Norsk grotteforbund Boks MO I RANA Telenor ASA Snaroyvn FORNEBU Side 14

Nils Lund 246/1 1 Lundadalsvatnet-Hytte Breheimen NP Ola Lundemo/Stein Lundemo/

Nils Lund 246/1 1 Lundadalsvatnet-Hytte Breheimen NP Ola Lundemo/Stein Lundemo/ VEDLEGG 20 STØLAR /SETRER, HYTTER OG NAUST I BREHEIMEN SKJÅK Eigar/festar G.nr/B.nr Tal objekt Kommentar Verneområde Breheimen NP DNT Hytter Trulsbu 246/1 2 Vetldalen Breheimen NP Slæom 246/1 2 Mysubyttdalen

Detaljer

Verneplan for skog høring av forslag om utvidelse av tre naturreservat i Akershus

Verneplan for skog høring av forslag om utvidelse av tre naturreservat i Akershus Miljøvernavdelingen I henhold til adresseliste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

STØLAR/SETRER, HYTTER OG NAUST I BREHEIMEN

STØLAR/SETRER, HYTTER OG NAUST I BREHEIMEN VEDLEGG 20 SKJÅK STØLAR/SETRER, HYTTER OG NAUST I BREHEIMEN Eigar/festar G.nr/B.nr Tal objekt Kommentar Verneområde Breheimen NP Trulsbu 246/1 2 Vetldalen Breheimen NP Slæom 246/1 2 Mysubyttdalen Breheimen

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Fylkesmanneni Oppland Saksbeh. Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt - melding om oppstart av vemeplanarbeid etter naturmangfoldloven

Fylkesmanneni Oppland Saksbeh. Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt - melding om oppstart av vemeplanarbeid etter naturmangfoldloven OPPDAL KOMMUNE Adresseliste Fylkesmanneni Oppland Saksbeh. Ark.kode P Ark.kode S Saksbeh. Doknr. - 5 JULI2013 Besvares Deresreferanse Vår referanse 2013/2752-0 432.1 LAN Saksbehandler LineAndersen,tlf.61

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Kommunestyret vel følgjande personar til ulike nemnder og utval :

Kommunestyret vel følgjande personar til ulike nemnder og utval : Kommunestyret vel følgjande personar til ulike nemnder og utval 2011-2015: Klageutval etter kommunehelsetenestelov 2.4 Valt ved avtaleval. Valordninga betyr at varamedlemer vert valde i rekkefølgje for

Detaljer

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND Kjell Bjørgum 4 123,-kr 48 46 49 143 94 237 Pengepremier 15 skudd kl. 4 143 65,-kr Pengepremier 10-skudd kl. 4 94 58,-kr Magne Forberg 4 0,-kr

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjell Ove Gram Hegg 47 48 48 143 36,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Stian Hellebust Sogndal 49 49 50 148 181,- 2. Asle Dulsvik Sogndal 50 47 50 147 132,- 3. Johanes Bakken

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Adresseliste - Høyring av framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark med tilgrensande verneområde

Adresseliste - Høyring av framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark med tilgrensande verneområde Adresseliste - Høyring av framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark med tilgrensande verneområde Navn Adresse Stad DNT Oslo og omegn pb 7 Sentrum 0101 OSLO Lise Havik Postboks 7 Sentrum

Detaljer

Lat Røykjadøla og Tverradøla få renne!

Lat Røykjadøla og Tverradøla få renne! Krundalen. L oktober 2009 NVE Konsesjonsavdelinga Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Lat Røykjadøla og Tverradøla få renne! Statkraft har lagt fram planar for å overføre åtte elvar på vestsida av Jostedalen

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Høyring av melding for "Nye Etne" Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke

Høyring av melding for Nye Etne Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke IraliNoregs N V E vassdrags- og energidirektorat Adresseliste Vår dato: 30 OKT2013 Vår ref.: NVE 201304021-3 kv/mcpr Arkiv: 312 /041.Z Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Marthe Cecilie Pramli Høyring

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hafslo Skyttarlag. Miniatyrstemne på Hafslo 28 og 29 jan. Leon - Resultatprogram.

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hafslo Skyttarlag. Miniatyrstemne på Hafslo 28 og 29 jan. Leon - Resultatprogram. 25-skudd kl. 1 1. Yngve Næss Leikanger * * *XX 50 XX* * * 50 X*XXX 50 150 * *X*9XXXXX 99 249 (10*) 2. Kjell Ove Gram Hegg 9 *9XX 48 9 *X*X 49 XX*9 * 49 146 *X9X* * *XX* 99 245 (10*) 25-skudd kl. 2 1. Asle

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Ellen Synnøve Paust Deres ref.: Vår dato: 10.04.2014 Tlf.: 38 17 62 09 Vår ref.: 2007/6680 Arkivkode: 432.0 Etter adresseliste Vern av skog

Detaljer

Stevneoppgjør. Hafslo Skyttarlag. Miniatyrstemne på Hafslo 28 og 29 jan. Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND

Stevneoppgjør. Hafslo Skyttarlag. Miniatyrstemne på Hafslo 28 og 29 jan. Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND Kjell Bjørgum 4 72,-kr 48 46 49 143 94 237 Pengepremier 15 skudd kl. 4 143 72,-kr Magne Forberg 4 0,-kr 41 46 46 133 91 224 3745 10 15541 72

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar 2012. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar 2012. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 1. Kjell Ove Gram Hegg 999X* 47 99XXX 48 99XXX 48 25-skudd kl. 2 15 skudd 10 skudd 143 89X* *999X* 94 25 skudd 237 (4*) 1. Stian Hellebust Sogndal 9XX* * 49 9XXX*

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag. Samlagstemne Skjolden Februar 2015

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag. Samlagstemne Skjolden Februar 2015 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Jarle Ovrid Hafslo 50 50 50 150 0,- Gave 2. Torbjørn Aasen Fortun 47 48 50 145 143,- 3. Lars Jostein Myklevold Farnes 50 48 47 145 109,- 4. Jan Terje Bjørnetun Farnes 47 49

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for eit grustak i Litldalen i Sunndal kommune

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for eit grustak i Litldalen i Sunndal kommune Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 30.10.2015 Vår ref: Arvid Tveit Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for eit grustak i Litldalen i Sunndal kommune I medhald av Plan og

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

O:\saker\2014\0035-Østkjølen seterveg i Sør-Fron kommune\excel\knut\orginal_version 2_Steinar

O:\saker\2014\0035-Østkjølen seterveg i Sør-Fron kommune\excel\knut\orginal_version 2_Steinar 31.01.2017 12:26 VEKTER Arealer i dekar Seterhus 30 4 Dyrka mark 2 5 Beite 1 6 Fjell/vann 0,05 7 Lav bonitet 0,25 8 Middels bonitet 0,5 9 Høg bonitet 0,75 10 Å. fastm./myr 0,05 11 Vekt start 25 Vekt slutt

Detaljer

GRANNEKARUSELL STAFETT TOLSTADÅSEN SKISTADION

GRANNEKARUSELL STAFETT TOLSTADÅSEN SKISTADION GRANNEKARUSELL STAFETT 17.02.2010 MIX 8-10 ÅR TOLSTADÅSEN SKISTADION Lag:26 HEIDAL 1 Navn: Tid: 1. etappe: SYNNE EKRE 2. etappe: ANNA STORMYRENGEN 3. etappe: ANDRINE KLEIVEN Lag: 27 VÅGÅ 1 Navn: Tid: 1.

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Melding om oppstart av reguleringsendring for Høg-Jæren Energipark i Hå og Time kommuner

Melding om oppstart av reguleringsendring for Høg-Jæren Energipark i Hå og Time kommuner Jæren Energi AS. Jæren Energi Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034, 4068 Stavanger Tel. +47 51 69 00 00 Faks: +47 51 69 00 01 E-post: torstein@vind.no helvig@vind.no Berørte myndigheter, grunneiere og

Detaljer

Forslag til ny forskrift om forvaltning av rovvilt - høring

Forslag til ny forskrift om forvaltning av rovvilt - høring DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT I flg. adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200402923-/OEH Forslag til ny forskrift om forvaltning av rovvilt - høring Miljøverndepartementet sender med dette på høring

Detaljer

Tur til 1000. Offisiell resultatliste 08.09.2012. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00

Tur til 1000. Offisiell resultatliste 08.09.2012. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00 Sykkel Menn 15-19 år 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00 Sykkel Damer 20-29 år 1 Marina Eriksson Grimstad SK 10 1:01:34 00:00 2 Silje Aaberge Sogn CK 25 1:14:27 12:53 Sykkel Menn 20-29 år 1 Jan

Detaljer

Lokalt nivå: Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 Dovre. Hjelleseter v/ Jan Ivar Melby 2660 Dombås

Lokalt nivå: Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 Dovre. Hjelleseter v/ Jan Ivar Melby 2660 Dombås Adresseliste Lokalt nivå: Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 Dovre Lesja kommune Dovre fjellstyre Lesja fjellstyre Norsk Villreinsenter Nord 2661 Hjerkinn Hjerkinnhus hotell AS 2661 Hjerkinn Hjelleseter v/

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen etter adresseliste Dykkar ref. Vår ref. (må gjevast opp ved svar) Dato Sak nr. 2009/2319 / FMAAAEK 18.02.2014 MELDING OM OPPSTART AV VERN AV SKOG FOR ET OMRÅDE

Detaljer

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. Eg stadfestar med mi underskrift at det som er ført i protokollen er i samsvar med det som vart vedteke i møtet.

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. Eg stadfestar med mi underskrift at det som er ført i protokollen er i samsvar med det som vart vedteke i møtet. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gol skytterlag. Åpent Stevne 15m Gol

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gol skytterlag. Åpent Stevne 15m Gol Åpent Stevne Gol Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Kristian Fløysand Gol 47 48 47 97 239 0,- Gave 1. Mari Haugstad Stake Gol 46 46 45 92 229 0,- Gave 1. Bjørn Kleven Gol 44 49 48 91 232 0,- Gave Pengepremier

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Takst Bunnfradrag Skattenivå Grunnlag Promille Skatt Idrettsveien 2 Rånman Gro 807 241 / 332 / 0 / 0 743 000 20 000 90 648 700 6,9 4 476 Idrettsveien 4 Moen

Detaljer

Neto (n) Neto (b) Bøverkinn h. (b)

Neto (n) Neto (b) Bøverkinn h. (b) Oversyn over gardar i Skjåk med seter. Over syn over setrane i : Gnr Bnr Gardsnamn 1668 1 1723 2 1800 3 1877/1912 5x 1931 6 Tilleggsopplysningar om setra 1 1 Risheimskriden Neto (n) (1931) Inga seter Neto

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN - MEDLEMMER TIL FAGLEG RÅDGJEVANDE UTVAL 2016-2019

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN - MEDLEMMER TIL FAGLEG RÅDGJEVANDE UTVAL 2016-2019 NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Adresseliste SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/6152 - DATO: 22.10.2015 NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN - MEDLEMMER TIL FAGLEG RÅDGJEVANDE

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE 1948-2015 1948/51 Johan P.Sandøy Berdon Tangen N. Kjøningsen Paul Steinshamn Eivind Husøy Asbjørn K. Brunvoll Jon O. Røsok Nils K. Finnøy Olav Skotheim

Detaljer

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Birger Meistad Nidaros 5 6/4 6/2 6/1 6/3 6/4 30/14 Medalje 2 Vidar Offigstad Lillehammer 5 6/5 6/3 6/4 5/2 6/6

Detaljer

Verneplanarbeid i Oslomarka - høring av forslag om vern av to områder

Verneplanarbeid i Oslomarka - høring av forslag om vern av to områder Miljøvernavdelingen I henhold til adresseliste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering - Otta sentrum øst i kvartal 37, Gbnr. 220/304, 220/305 og 220/310.

Varsel om oppstart av detaljregulering - Otta sentrum øst i kvartal 37, Gbnr. 220/304, 220/305 og 220/310. Nordfjordeid 57 88 55 00 Stryn 57 88 55 15 Ålesund 57 88 55 20 Førde 57 88 55 30 Vågå 57 88 55 40 Dato: Avd. Vågå 15.01.2010 Vår ref: Dykkar ref: Varsel om oppstart av detaljregulering - Otta sentrum øst

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn. Utskrift : 15.02.2012 Side : 1

Skatteliste offentlig ettersyn. Utskrift : 15.02.2012 Side : 1 Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Radioveien 5 Russell Anne Marie Gohli 807 241 / 110 / 0 / 0 993 000 20 000 90 873 700 6,9 6 028 Radioveien 7 Thunberg Eivind Erland 807 241 / 326 / 0 / 0 702

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I SPAREBANKEN ØST 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET 4. VALGKOMITE FOR INNSKYTERE 5. VALGKOMITE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03. Høyanger kommune Miljø og næring Mottakarar jfr. vedlagde liste Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/19 033 MAC 09.02.2012 Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.2012

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Miljødirektoratet sin tilråding om vern av skog på Statskog SF sin grunn i Troms

Miljødirektoratet sin tilråding om vern av skog på Statskog SF sin grunn i Troms Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 21.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2454 Saksbehandler: Gunnar Kjærstad Miljødirektoratet sin tilråding

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bente Nina Bårdgard Norum 221 0,-kr Gave 1. Agathe Skarsbø Dale Leikanger 183 0,-kr Gave 1. Helge Eggum Leikanger 235 0,-kr Gave 1. Arnhild Eiken Hyllestad 237 0,-kr Gave

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Klasse 1 Gunnar Brevik Tønjum 244 Omar Eggum Sogndal 241 Jorunn Olaug Elde Leikanger 209 Stian Fagerlund Tønjum 238 Anne Brennset Gjerland Leikanger 238 Kjell

Detaljer

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND Kjell Bjørgum 3 180,-kr 50 47 49 146 96 242 Pengepremier 15 skudd kl. 3 146 108,-kr Pengepremier 10-skudd kl. 3 96 72,-kr Namita Hjelle J 0,-kr

Detaljer

Frivillig vern av skog - høring av verneforslag for Ryggsåsen- Kalsrudåsen naturreservat i Re og Holmestrand kommuner, Vestfold fylke

Frivillig vern av skog - høring av verneforslag for Ryggsåsen- Kalsrudåsen naturreservat i Re og Holmestrand kommuner, Vestfold fylke Mottakere i henhold til adresseliste Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Linda Myhre 2011/2462 08.07.2014 33371193 Arkivnr: 432.1 Frivillig vern av skog - høring av verneforslag

Detaljer

OFFISIELL RESULTATLISTE. Jenter år 2 x 2. Gutter år 2 x 2. Grannekarusell - Stafett på Heidalskogen Skianlegg

OFFISIELL RESULTATLISTE. Jenter år 2 x 2. Gutter år 2 x 2. Grannekarusell - Stafett på Heidalskogen Skianlegg Heidal - Lalm IL / Alge Timing Norge AS Tlf: 56529820 - Side 1-29.03.11 10:31 OFFISIELL RESULTATLISTE Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff Jenter 11-12 år 2 x 2 1 24 Tora Slettom / Oda Lund Aake Lom IL

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Stevneoppgjør. Hadding skytterlag. Samlagstevnet 2011. Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ

Stevneoppgjør. Hadding skytterlag. Samlagstevnet 2011. Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ Geir Olav Brøto 4 0,-kr 49 35 49 133 93 226 226 Hans Dokken V55 0,-kr 46 43 46 135 87 222 0 222 Ole Tom Dokken 4 0,-kr 4 4 8 Ole Tom Dokken 4 0,-kr 50 40

Detaljer

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen Innendørs NM 8. mars 2015 Pulje 1 Kl 09.00 Bane1a John Birger Gylland Olderdalen 1 Sen Bane1a Jonn Kirkvoll Olderdalen 1 Vet 2 Bane1a Magnar Helgemo Olderdalen 1 Sen Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL

RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL MENN SENIOR: KL. A: 1. Per Johan Sandbakk, Ørsta 10.01 2. Arild Bjørdal, Ørsta 10.02 KL. B: 1. Jostein Vartdal, Hødd 10.07 2. Øystein Johansen, Hareid 10.18 3. Ole

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ole Ronny Kvamsdal Oppedal/Brekke 50 50 50 150 151,- 2. Frode Ølmheim Norum 50 49 50 149 101,- 3. Trond Inge Asheim Oppedal/Brekke 50 48 50 148 0,- 3. Asbjørn Harkestad Dale

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 44 43 45 88 220 0,- Gave 1. Emilie Brekke Sunnylven 46 46 46 97 235 0,- Gave 1. Marthe Fivelstad Sunnylven 40 40 46 81 207 0,- Gave 1.

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer