Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g."

Transkript

1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Jan Erik Andersen / Miljøvernavdeling Deres dato Deres ref. Adresseliste Høring - forslag om revisjon av verneområdene i Gaulosen Verneområdene i Gaulosen ble vernet ved kongelig resolusjon av 23. desember 1983, som ledd i verneplan for våtmark i Sør-Trøndelag fylke. Dette gjelder tre områder, Gaulosen naturreservat, Gaulosen landskapsvernområde og Leinøra naturreservat. Områdene er vernet etter naturvernloven av 1970, som ble opphevet ved ikrafttredelsen av naturmangfoldloven av Gaulosen har store internasjonalt viktige våtmarkskvaliteter og er utpekt som et Ramsar-område i tråd med Ramsarkonvensjonen. Ved å inkludere et område på Ramsar konvensjonens liste over viktige våtmarker forplikter Norge seg til å ivareta økologisk status i området. Det foreslås nå en utvidelse av verneområdet i Leinøra-området, og samtidig en revisjon av verneområdene i Gaulosen, slik at verneregimet blir i samsvar med naturmangfoldloven. Bakgrunnen for verneforslaget er at det eksisterende Leinøra naturreservat har en dårlig avgrensning i forhold til naturkvalitetene i Leinøra-området, og at det er ønskelig å inkludere viktige naturverdier i dette området slik at det blir en mer helhetlig arrondering i forhold til kvalitetene som finnes her. Anledning til å starte dette arbeidet er formelt gitt av Miljøverndepartementet i brev av Arbeidet er koordinert med Trondheim kommune, som har etablert utfartsparkering ved innfartsveien til området og som har tanker om å utvikle området som friluftsområde. Kunngjøring av verneprosessen i medhold av naturmangfoldlovens 42 ble gjort i brev av 25. oktober 2012 fra Fylkesmannen. Fylkesmannen sender nå et konkret forslag til revisjon av verneområdene i Gaulosen på høring i medhold av naturmangfoldlovens 43. Frist for å uttale seg settes til den 15. juni Uttalelsen sendes til Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim, evt. pr. e-post til Ytterligere informasjon om saken kan gis av seniorrådgiver Jan Erik Andersen, tlf , e-post Det inviteres til et møte om Embetsledelse og Kommunal og Justis- og Landbruk og Miljøvern- Oppvekst- og Sosial- og administrasjonsstab samordningsstab beredskapsavdeling bygdeutvikling avdeling utdanningsavdeling helseavdeling Telefaks E-post: Internett: Organisasjonsnummer:

2 2 høringsforslaget hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Møterom «Røros» i Statens Hus, prinsens gt. 1, den 6. mai kl Med hilsen Stein-Arne Andreassen (e.f.) miljøverndirektør Jan Erik Andersen seniorrådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Vedlegg: Høringsforslag - revisjon av verneområdene i Gaulosen Kopi: Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM

3 3 Adresseliste lokale høringsinstanser, verneforslag Gaulosen Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim Melhus kommune Rådhuset 7223 Melhus John Wanvik Sundet Vestre 7083 Leinstrand Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Geir Molde Jensen Søbstadvegen 58 B 7088 Heimdal Torbjørn Norvik Leinan Nedre 7083 Leinstrand Sigmunn Olav Skottvoll Ringvålvegen Heimdal Edith Lilleler Bolstad Mo Øvre 7083 Leinstrand Melhus kommune Rådhuset 7223 Melhus Øye felleseie v/john A. Øye Øysandvegen Andreas Fossum Ivar Gafseth Jon Sivert Gran Halvard Grøseth Hans Ole Øwre Klomstad Erik Løvseth Arnt Ove Løvås Jan Naust Solveig H.B. Ø. Pedersen Kåre Risstad 7074 Spongdal Arve Schive John Stølhaug Asbjørn A. Øye Gerd K. Øye Mickel Grendalsv Trondheim Heidi Rimol Krogstad Sundet Ø 7083 Leinstrand Jon Olav Noteng Skogstad 7074 Spongdal Brynjar Håbjørg Brårydningen 7074 Spongdal Kristen Løvseth Bråaunet 7074 Spongdal Arne Brå Brå Store 7074 Spongdal Sivert Brå Nygården 7074 Spongdal Arngrim Brå Tårnveien Ås Lars Olav K. Braa Brå Ø Ø 7074 Spongdal Arnstein Engseth Brå Ø V 7074 Spongdal Ola Arnljot Nøs Rydningen 7074 Spongdal John Olav Risstad Apoteket 7074 Spongdal

4 4 Høring av verneforslag Gaulosen - adresseliste fylkesnivå Navn Adresse Postnummer Allskog Ingv. Ystgaardsv. 13A 7047 Trondheim Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Forum for natur og friluftsliv Sandgt Trondheim KS Sør-Trøndelag Postboks Trondheim Sør-Trøndelag Jordskifterett Statens Hus 7468 Trondheim Natur og Ungdom e-post: Naturvernforbundet i Sør- Sandgt Trondheim Trøndelag Norges JFF, Sør-Trøndelag Fossegrenda Trondheim NHO Trøndelag Olav Tryggvasonsgt Trondheim Norsk Botanisk Forening Vitenskapsmuseet, 7013 Trondheim Trøndelagsavd. Erling Skakkesgt. 47 B Norsk Ornitologisk Forening, Boks Trondheim avd. Sør-Trøndelag NTNU, Fakultet for Realfagbygget 7491 Trondheim naturvitenskap og teknologi NTNU, Vitenskapsmuseet Erling Skakkesgt. 47 B 7013 Trondheim NVE Vassdragsdirektoratet Vestre Rosten Tiller Region Midt-Norge Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Her reindriftsavdelingen Statens kartverk Trondheim Statens Hus 7468 Trondheim Sør-Trøndelag bonde- og Trollahaugen 2B 7018 Trondheim småbrukarlag Sør-Trøndelag Bondelag Kongensgt Trondheim Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Sør-Trøndelag Orienteringskrets v/erik Jørum 7025 Trondheim Uglaveien. 57a Sør-Trøndelag Røde Kors Nardoveien 4 B 7032 Trondheim Sør-Trøndelag Skogseskap Statens Hus 7468 Trondheim Telenor telecom solutions 7004 Trondheim Trondheim Energiverk AS Sluppenv Trondheim Trondhjems Turistforening Sandgt Trondheim TrønderEnergi AS 7496 Trondheim Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 Molde WWF-Midt-Norge v/ Camilla Husbyvollen Spongdal Høvik 138 Luftving Postboks 800 Postmottak 2617 Lillehammer Syklistenes landsforening v/kristina Norne Widell Veim. Krogsgt. 26 B 7052 Trondheim

5 5 ADRESSELISTE FOR SENTRAL HØRING AV VERNEFORSLAG GAULOSEN Høringsinstans Arbeidsdepartementet AVINOR AS (2 eks) Adresse Boks 8019 Dep., 0030 Oslo Postboks 150, 2061 Gardermoen Biologisk institutt Universitetet i Oslo, Postboks 1066, Blindern, 0316 Oslo Direktoratet for mineralforvaltning (2 eks) Boks 3021 Lade, 7441 Trondheim Fakultetet for naturvitenskap og teknologi Realfagbygget, NTNU, 7491 Trondheim Forsvarsbygg (5 eks) Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo Friluftslivets fellesorganisasjon Nedre Slottsgate 25, 0157 Oslo Friluftsrådenes Landsforbund Gamle Drammensvei 203, 1337 Sandvika Kjemisk Forbund Youngsgt. 11, 0181 Oslo Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo Kommunenes sentralforbund Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Kommunesektorens interesse- og Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo arbeidsgiverorganisasjon Luftfartstilsynet Postboks 243, 8001 Bodø Natur og Ungdom Postboks 4783 Sofienberg, 0506 Oslo NHO Reiseliv Postboks 5465 Majorstuen, 0305 Oslo Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo Norges Jeger- og Fiskerforbund Postboks 94, 1378 Nesbru Norges Fjellstyresamband Stortingsgt. 30, 0161 Oslo Norges Geologiske Undersøkelser (2 eks) Leiv Eirikssons v. 39, 7491 Trondheim Norges handikapforbund Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo Norges Luftsportforbund Postboks 383 Sentrum, 0102 Oslo Norges Miljøvernforbund Postboks 539, 5806 Bergen Norges Naturvernforbund Grensen 9 B, 0159 Oslo Norges Orienteringsforbund 0840 Oslo Norges Skogeierforbund Postboks 1438 Vika, 0115 Oslo Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstuen, 0301 Oslo Norske Reindriftsamers landsforbund Boks 508, 9255 Tromsø Norsk Biologforening Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo Norsk Bergindustri Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo Norsk Botanisk Forening Naturhistorisk museum, Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo Norsk Industri Pb 7072 Majorstuen, 0306 Oslo Norsk institutt for naturforskning Tungasletta 2, 7485 Trondheim Norsk institutt for skog og landskap Postboks 115, 1431 Ås Norsk Organisasjon for Terrengsykling Postboks 7079 St.Olavsplass, 0130 Oslo Norsk Orkideforening, v/steinar Samsing Enebakkveien 605, 1440 Siggerud Myhre Norsk Ornitologisk Forening Sandgata 30 B, 7012 Trondheim Norsk Sau og Geit Postboks 104, 1431 Ås Norskog Postboks 123, Lilleaker, 0216 Oslo Norsk Zoologisk Forening Boks 102 Blindern, 0314 Oslo NTNU, Fakultetet for naturvitenskap og Realfagbygget, NTNU, 7491 Trondheim teknologi NTNU, Ringve botaniske have Lade allé 58, 7041 Trondheim NTNU, Vitenskapsmuseet 7491 Trondheim

6 6 Oljedirektoratet (2 eks) Postboks 600, 4003 Stavanger Norske Samers Riksforbund Boks 173, 9521 Kautokeino Reindriftsforvaltningen i Alta Postboks 1104, 9504 Alta Riksantikvaren (2 eks) Boks 8196 Dep., 0034 Oslo SABIMA Postboks 6784 St. Olavsplass, 0130 Oslo Samenes landsforbund Kirkemo, 9826 Sirma Sametinget/Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok Sametingets rådgiver for samiske stedsnavn Sametinget, Språkavdelingen, 9520 Guovdageaidnu Sjøfartsdirektoratet Postboks 2222, 5509 Haugesund Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep., 0033 Oslo Statens Kartverk (5 eks.) 3507, Hønefoss Statkraft SF Postboks 200 Lilleaker, 0216 Oslo Statnett SF Postboks 5192 Majorstua, 0302 Oslo * Kvensk stedsnavntjeneste v/irene Høgskolen i Finnmark, 9509 Alta Andreassen * Stedsnavntjenesten for Midt-Norge v/ Janne Olden Skarbø Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap NTNU, 7491 Trondheim Statskog SF Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos Universitetet for miljø- og biovitenskap 1432 Ås Universitetet i Bergen Postboks 7800, 5020 Bergen Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø Universitetets naturhistoriske museer og Postboks 1172, Blindern, 0318 Oslo botanisk hage Vegdirektoratet (2 eks) Boks 8142 Dep Oslo WWF - Norge Boks 6784, St. Olavs plass., 0130 Oslo

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFTER FOR PRIORITERTE ARTER

FAUSKE KOMMUNE PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFTER FOR PRIORITERTE ARTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/4292 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/1068.1 Saksbehandler: WilhelmMorgenstieme de vedtaksinnstans: Plan- og utvikingsutvalget Sak nr.: 038/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato 200803298-39 16.03.2015. Innkalling til møte i vannregionutvalget på Scandic Hell Hotel fredag 8.

Vår referanse Deres referanse Dato 200803298-39 16.03.2015. Innkalling til møte i vannregionutvalget på Scandic Hell Hotel fredag 8. Se mottakerliste Vår referanse Deres referanse Dato 200803298-39 16.03.2015 Innkalling til møte i vannregionutvalget på Scandic Hell Hotel fredag 8. mai 2015: Vannregionmyndigheten (VRM) vil med dette

Detaljer

Kunngjøring om oppstart av planarbeid - utredning av Dåapma nasjonalpark

Kunngjøring om oppstart av planarbeid - utredning av Dåapma nasjonalpark Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Saksbehandler: Eldar Ryan/Jan Erik Andersen Deres ref.: Vår dato: 24.09.2010 Tlf. direkte: 74 16 80 58/73199278 E-post: er@fmnt.no Vår ref.: 2009/5992

Detaljer

Statsråd: Erik Solheim Ref.nr.: Saksnr: Dato: Foredrag til Kongelig resolusjon om verneplan for skog

Statsråd: Erik Solheim Ref.nr.: Saksnr: Dato: Foredrag til Kongelig resolusjon om verneplan for skog Miljøverndepartementet Statsråd: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Foredrag til Kongelig resolusjon om verneplan for skog 1. FORSLAG Miljøverndepartementet tilrår opprettelse av 21

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014. Tillegg til tilråding av 02.09.2014.

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014. Tillegg til tilråding av 02.09.2014. MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 Tillegg til tilråding av 02.09.2014. September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrådde 02. september

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional referansegruppe, Vannregion (21. mars, 2014) Kontakt Mottaker(e) Adresse AFFA AS Heggstadmyra 3, 7080 Heimdal Agdenes kommune bertil.meland@agdenes.kommune.no 7316 Lensvik Allskog firmapost@allskog.no

Detaljer

Vedlegg 3 Adresser grunneiere

Vedlegg 3 Adresser grunneiere Vedlegg 3 Adresser grunneiere Verneplan for Lofotodden nasjonalpark Moskenes kommune Antall grunneiere: 463 Knr Gnr BnrFnr/Snr Bruksnavn Navn Adresse, Postnr og Poststed 1874 1 1 0 0 kirkefjord ERNSTSEN

Detaljer

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Fylkesmannen i Vest-Agder Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Foto: Katrine Skajaa Gunnarsli Foto: Katrine Skajaa

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014 Januar 2014 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. Forslag... 3 3. Hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Liste over instanser som har mottatt særlig varsel om høringen

Liste over instanser som har mottatt særlig varsel om høringen Liste over instanser som har mottatt særlig varsel om høringen Departementer og direktorat Departementene Avinor AS Postboks 150, 2061 Gardermoen Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen Helsedirektoratet

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Regional plan for Vefsna

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Regional plan for Vefsna Vår dato: 25.11.2011 Vår referanse: 11/37646 Plan og miljø Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Hattfjelldal kommune O.T. Olsensveg 3A 8690 HATTFJELLDAL Varsel om oppstart av planarbeid og

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 September 2013 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 28 nye skogreservater i medhold

Detaljer

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke Miljøverndepartementet Miljøvernminister: Helen Bjørnøy KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: 2005/568 Dato: 8.12.2006 Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Straumen (Sørfold kommune) Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 952 54183. Vararepresentanter

Detaljer

Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon 2 fra Namsosområdet til Møre/Trøndelag

Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon 2 fra Namsosområdet til Møre/Trøndelag Adressater i henhold til liste Saksbeh./Adm. enhet/tlf.nr: Grete Klavenes/T/22527247 Vår dato: Dok. id: 346282 Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon

Detaljer

Stortinget vedtok våren 2014 endringer i adopsjonsloven 16 e fjerde ledd om utvidelse av hjemmelen for å gi forskrift om utenlandsadopsjon.

Stortinget vedtok våren 2014 endringer i adopsjonsloven 16 e fjerde ledd om utvidelse av hjemmelen for å gi forskrift om utenlandsadopsjon. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/1463-21.10.2014 Høring. Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender med dette på høring

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst

Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst Adresseliste Trondheim, 23.10.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/12525 Saksbehandler: Ingebrigt Stensaas Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og

Detaljer

Statens vegvesen. Julie Runde Krogstad - 22073378. Høring av utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven 27

Statens vegvesen. Julie Runde Krogstad - 22073378. Høring av utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven 27 IHØRHALAMU F^LKESKUMMUNEI Likelydende brev Se vedlagt liste Sakm.QoliOoQ 2r3ok.nT. /,,.2 3 m 1011 Arkivnr. (^,, OO fsaksh. Eksp. U.off. I Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Julie

Detaljer

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett.

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett. Post-og teletilsynet Norwegian Post and Telecommunications Authority Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO Vår ref.: 1203644-4-004 Deres ref.: Vår dato: 5.3.2013 Deres dato: Saksbehandler:

Detaljer

Offentlige instanser/berørte parter Ihht. vedlagt adresseliste

Offentlige instanser/berørte parter Ihht. vedlagt adresseliste Dato 2011-10-21 Offentlige instanser/berørte parter Ihht. vedlagt adresseliste Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no Vår ref. R Reguleringsplan med konsekvensutredning

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 04.02.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.02.2014. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.02.2014. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 05.02.2014 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 19:00 NÆRINGSARBEIDET I TYDAL VED

Detaljer

Kort om programmet Åpning ved Klima- og miljødepartementet. Inviterte i henhold til adresseliste

Kort om programmet Åpning ved Klima- og miljødepartementet. Inviterte i henhold til adresseliste Inviterte i henhold til adresseliste Jubileumsseminar: Fem år med markaloven og femti nye? Markaloven er fem år og vi inviterer med dette til fagseminar for å markere lovens fem år i virke og for å drøfte

Detaljer

Adresseliste Institusjon Postadresse Poststed

Adresseliste Institusjon Postadresse Poststed Adresseliste Institusjon Postadresse Poststed Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo WWF Verdens Naturfond Postboks 6784 St. Olavs pl. 0130 Oslo Norsk ornitologisk forening Sandgt. 30 B

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med forvaltningsplan for vannregion Agder - høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeid med forvaltningsplan for vannregion Agder - høring av planprogram 1 av 6 Vår dato Vår referanse PLAN OG MILJØ 14.02.2011 10/06163-4 : ---, K54 Saksbehandler: Janicke Nicolaisen Deres dato Deres referanse Se adresseliste Varsel om oppstart av arbeid med forvaltningsplan

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer