Advokat Carl Fredrik Hestbek

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokat Carl Fredrik Hestbek"

Transkript

1 Advokat Carl Fredrik Hestbek Ørlandet Uthaug Prisantydning: kr Hjemmelshaver: COOP Fosen Innhold: side: Vei, vann og kloakk 1 Reguleringskart 2 Kartustkrift 3 Ferdigattest 1971 garasje 4 Tegning garasje 5 Samlet rapport for matrikkelenhet (8 sider) 6 Tegning tilbygg 1974(2 sider) 14 Tegning garderobe og spiserom Tegning gammelt og nytt grovlager Matrikkelrapportbygning 18 Epost fra Infoland (eiendommen ikke oppmålt, dog en mindre felles grensedel) 19 Kartutskrift med koordinater 20 Gammel grunnbok 21 Utskrift av Grunnbok pr Skjøte 25 Skyldelingsforretning Bilder 29 Takstrapport VIKTIG må leses grundig 45 Budskjema 69 Tlf fax mob postadresse: Smørblomstveien 44, 7050 Trondheim Org.nr: NO mva

2

3

4

5

6

7

8

9

10 xxxxx xxxxx xxxxx

11 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx

12

13 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (ikke med)

14

15

16

17

18

19

20

21 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

22

23

24

25

26

27 side 26

28 side 27

29 side 28

30 Side 29

31 side 30

32 side 31

33 side 32

34 side 33

35 side 34

36 side 35

37 side 36

38 Gamle dager side 37

39 side 38

40 side 39

41 side 40

42 side 41

43 side 42

44 side 43

45 side 44

46 Opøyen ThrssruNcsFonBUND Takst over nærin seiendom Orkdalsveien 82 73OO ORKANGER Tlf: Mobil: Bygningstype Gårdsnummer Bruksnummer Seksjonsnummer Festenummer Hjemmelshaver Uthaugve en 28Ar 7142 Uthaug Markedsverdi: I Bolig/forretningsbygg Vedlegg: Goop Uthaug BA Reg.kart Sit.plan Tegninger Husleiekontrakt Beregningsgrunnlag

47 )ji)i., l,i.\ ThrsnnrNcsFoRBUND Generell informasjon Takst ovor Næringseiendom. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTF'S regter, NS 3451 og NS Taksten er kun basert på vlsuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk qg gi tilbakemelding til takstrnannen hvis det finnes fe l/mangler som bør rettes opp. Egne prem sser Elendommen sr ikke kontrollert for skjulte fell og mangler, Dêt er kke foretatt awiksmållnger hverken på retnings- eller overflateawik.

48 @ ThrsnnrNcsFoRBUND SKJEMA B TAKST OVER NÆRINGSEIENDOM Opøyen Per Orkdalsveien 82 73OO ORKANGER fí: Mobil: no 1. EIENDOMMEN B Eiendommens betegnelse: Gnr: 74 Bnr: 37 Fnr: Snr: Postadresse: Uthaugveien 28A 7142 Uthaug Hjemmelshave(e): Coop Uthaug BA Kommune: ørland Kommunenummer 162'l 2. BESIKTIGELSE - KILDEOPPLYSNINGER B Dato: Oppdragsgiver: Coop Fosen BA Til stede ved besiktigelsen: lvar Berntzen (delv s), Adv Carl F Hestbek (delvis) og Per Opøyen OPPLYSNINGSKILDER n Bygningsvesenet n Tinglysning/grunnbok n Reguleringsvesenet n Sameiestyret n a Vann/avløpsvesenet Eieren DOKUMENTER n Utskrift fra Grunnbok n sqøte n Festekontrakt n Seks onsdokumenter Dato: Dato: Dato: Dato: n a nn n Kjøpekontrakt Leiekontrakt Tinglyste avt /servitutter Forsikringsdokumenter n Målebrev I Situasjonskart I Tegninger n Fotos n n Ferdi gattesubrukstillatelse n stytooetingsfonetning n Xopi av panteattest I Reguleringsplan n 3. TOMTEN B Areal: m2 Regulert område: I Ja n e n Under regulering Utnyttelsesgrad: Andel av fellesareal: m' Utvidelsespotensiale innenfor gjelctende reguleringsplan m' TERRENG/OPPARBEIDELSE n Spesielle grunnforhold n Opparbeidet grøntareal I Asfalterte trafìkkarealer n Fortau n ADKOMST EI Offenttig ve / gate n relles pr vat vei E egen privatvei n Pr vat vei, ikke opparbeidet n VANN OG AVLØP, EL-ANLEGG I Otfenttig vanntilførsel n Annen vanntilførsel I Ofenttig kloakkanlegg n Annet avløpssystem n Offentlig El-forsyning n Utendørs varmekabelanlegg tr n PARKERING UTENDøRS: Antall normalbilplasser Parkeringsareal for spesialkjøretøy/maskiner i m2 Øvrige anlegg på/til tomten: På egen teig står oppført en garasje også tilhørende denne eiendommen. Denne er holdt utenfor taksten, da den sannsynl gv s avhendes som eget objekt. Normalpr s tomt kr.: JUSTERT TEKNISK TOMTEVERDI () 12 L) KR.: I Eiendomstomt n Festetomt n Annet: 74t37 20t S de 2 av 7

49 @ ThrsBnrxcsFoRBUND Arlig festeavgift kr Neste regulering av festeavgift: Festekontrakt opprettet år: Festekontrakt sist fornyet år: Festekontrakt utløper år: Avstand til: Jernbane Kai 6 km (ca) Forretningssentrum Holdeplass kollekt v transport 6 km (ca) 4. HOVEDBEBYGGELSE: HOVEDSPESIFIKASJON B Bygningstype: Antall etasjer/bygningssnittype: Bollg/forretningsbygg kjeller, l.etg, 2.stg og loft Bygget 1936 Ombygget Byggeår Brutto Areal Kostpr s Tilbygget Modernisert Byggeår Brutto Areal Kostpr s ukjent Kjøpsår: Brutto Areal m' Siste kjøpesum kr Fullverdiforsikret hos: Gjensidige Forsikringsbevisnr: HOVEDBEBYGGELSE: AREALER - ROMFORDELING - AREALER BTA Brutto areal BEA Eksklusivt areal AREALANVENDELSE Kjeller Lager (har vært slakteri) 1. etg Forretning med tilhørende fasiliteter / inngang leilighet 2. etg Leillghet / disponible rom kontor og d v Loft ll3 113 Lager SUM TEKNISK NYVERDI B Stedsbetinget normal teknisk nyverdi pr. mt BTA kr.: NORMAL TEKNISK NWERDI, STEDSBETINGET (à T2 A} KR.: l HOVEDBEBYGGELSE: TEKNISK SPESIFIKASJON B Grunnforhold/fundamentering Grus / leire med banketter betong og betonggulv på grunn. På befaringsdagen stod det vann på gulvet i en del av kjelleren (innenfor porten gavlen av lageret). Generelt bemerkes fukt og saltutslag på golvene. Kjellervegger: Hovedbæresystem: Yttervegger: Noe betong, men mye tegl. Vegger er generelt pusset, men noe vegga eal står upusset. Antar at drenering og uwendlg grunnmursplast er fraværende. Fukt og saltutslag på veggene. Veggene har krakkeler ng pussen og noe oppsprekking - både inn og utvendig Stål / Limtre / Tre over grunnmur. Stenderverk tre - isolasjonsnivå er ukjent. Utvendig kledd med be set trepanel. lnnvêndig klêdd med plate, Bêhov utvend g beis. Lager har murte konstruksjoner med puss ut- og innvendig. Behov noe ompussing og maling av puss. Vinduer: Vinduer er be sete trevinduer med 2- og 3- lags energiglass. Utvendig er vinduene påkjent av vær og det er behov for beis både av vinduer og sprosser. Dên gamlê trepoéen i kjelleren er råtten. Lav altandør ut til altan i 2. etasje, Espagnolett fungerte dårlig. lnnervegger: Stenderverksvegger i tre - platekledning og maling / noe panelkledning på vegger. 74t3f 284 7't42

50 @ ThrsBmNcsFoRBUND Etasjeskille(e) Etasjeskillet mellom kjeller og l. etasje er et betongdekke. Videre oppover i bygget er det trebjelkelag med underkledning av platehimlinger og plate med belegg over. Registrert fukt på vegg og gulv bak fryserommet i lageret. Det er ikke målt awik mhp skjevheter, hverken retnlngsawik eller overflateawik. Dekket over kjeller kjennes ganske rett ut, mens man i 2. og 3. etasje kan kjenne at golvene har skjevheter. Yttertak: Over lager er selvbærende stålplater med overl ggênde solasjon og papptekking. Renner / nedløp plast har skader ved lager nngang. Taket over tilbygget på l. etasje har taksperrer med underliggende platekledning og utvendig tekk ng av stålplater. Over hovedbyggêt er taket bygget opp av sperrebukker og overliggende åse, 'vertikal'taktro og utvend g skifer tekking. Det mangler noen skifer stein, Takrenner og nedløp i stå. Registrert gamle lekkasjer rundt p per og takvinduer. Generelt bemerkes også behov for utbedring av takdetaljer som er særlig utsatt for vær og v nd og som har fukt / råteskader. Sanitæranlegg: Plast / soll avløp - kobber og stål som vannrør. Gamle solerte røropplegg kan være lsolert med asbestbend. Flere varmtvannsberedere for bygningsmassen: Ozo hotwater ltr for butikh Ozo ltr for 'post / frisør' og vegghengt Ozo bereder for leilighet. Hatt over kloakklufting mangler. Varmeanlegg: Byggêt har tidligere hatt 2 stk p per. Bare 1 går over tak i dag, mens den andre er avslutte i loftsetasjen. I kjelleren står fyrkjêl Du-Rex Denne med nedgravd oljetank og d str bus onsanlegg opplyses skal væfe ntakt, men er ikke testet ut av oss. Varmegjenvinning: Nei Ventilasjonsanlegg: Balansert ventilasjonsanlegg for butikk. lkke kvalitets- / funksjonstestet av oss. Anlegget opplyses å ha elektrisk varmebatteri for oppvarming av butikk. El-kraftanlegg Apne anlegg - ikke vurdert av oss. Må vurderes av autorisert personell. Signal- og alarmanlegg: Ne Brannseksjonering/rømning: lkkespesleltvurdert. Tilfluktsrom Nei Kjøle / fryserom Element fryse- og kjølerom på 1. etasje, mêns det er stedbygde rom i kjelleren. Rommene i kjeller er ikke i bruk som kjøl / frys. Maskinrom i kjelleren. Anlegget ikke spesielt vurdert av oss. Vi vet av erfaring at stedbygde kjøle og fryserom er risikokonstruks oner som kan ha mugg og råteproblematikk seg. T lleggsopplysninger: 6.1 TTLLEGG FOREKSTRASTANDARD () rr B) KR.: 6.2 FRADRAG PA GRUNN AV BYGGEMATE OG PLANLøSNING () 1 2 C) KR.: Synlige setningsskader n lkke reg strert I Mindre n Betydelige synl ge lekkasjer/fuktskader n lru<e registrert I Mindre E aetyoetige Synlige sopp/råteskader n ln e reg strert E t inore! aetyoetige Nærmere beskrivelse (også andre skader): En såvidt gammel bygn ng vil helt naturlig ha noen skjevheter. At man også har spor etter gamle lekkasjer er helt naturl g. Forøvrig er fuktproblematikken knyttet opp mot kjelleren og fryserommet i lagerêt. Bygningens ytre tilstand viser også at den står i et værhardt kl ma. 74t

51 @ TnrspnrNcsFoRBUND VARMEISOLERING Yttervegger LYDISOLERING Tak og gulv Yttervegger Lydskillevegger Etasjeskillere E eoo n coo n eoo! eo n eoo n Normal n Normal n Normal n Normal n Normal I Ukjent/ikke vurdert 8u vurdert I Ukjenu kke vurdert E Ukjenuikke vurdert I Ukjenuikke vurdert! oailis n oarrg n oadis n oaais n oarlig 7. HOVEDBEBYGGELSE: SAMLET TEKNISK VURDERING B GENERELL VERDIREDUKSJON GJENSTAENDE ARBEIDER SUM VERDIREDUKSJON I REIáSJON TIL TEKNISK NWERDI (>12FÌ Tilleggsopplysninger: Det er trukket for normal elde og slitasje, V dêre er det trukket for etterslep rep og vedlikehold. 8. TILLEGGSBYGNINGER - TILLEGGSAREAL - KR.: l KR.: KR.: ANDEL AV FELLESAREAL B Byg ningstype/arealtype 1 2 Frittl i g gende/ti lbyg get Byggeår Bruttoareal (BTA) m2 Fundamentering Hovedbyggemateriale Yttertak Varmeisolering Vedlikeholdsstatus Teknisk nyverdi pr. m2 TEKNTSK NWERDT (à 12 H) KR.: VERDIREDUKSJON () 121) KR.: Tilleggsopplysn nger: lngen tilleggsbygninger - garasje med tilhørende andel tomt vil bli fradelt og avhendet utenom hovede endommen. 9. SPESIELLE OPPLYSNINGER B Konsesjonsplikt: f] a E] Ne Offentlig forkjøpsrett: Tilleggsopplysninger: IO. KONTRAKTS. OG LEIEFORHOLD - NøDVENDIGE PAKOSTNINGER B Sum BTA (rub.5) Tilleggsopplysninger: n a El rue Privatforkjøpsrett: E a El ei m2 Kontraktsfestet utleie: m2 Ledig areal: m2 Vakansgrad o/o: I I. TILSTANDSRAPPORT. REHABILITERINGSVURDERING Tilstandsrapportforeligger: n la E rue vedlagt: Rehabiliteringsvurdering foreligger: fl a E rue vedlagt: Tilstandsrapport nødvendig? n a Hvis ja, hvorfor? n a nrue fl, E ruei Taksten har tilleggsb lag: n a I rue B 74t

52 @ ThrsenrNcsFoRBUND 12. TEKNISK VERDI B A (Rubr. 5) B (Rubr. 6.1) C(A+B) D (Rubr.6.2) E (C-D) F (Rubr. 7) G (E-F) H (Rubr B) I (Rubr. 8) J (H-r) K (G+J) L (Rubr. 3) M (K+L) Normal teknisk nyverdi, stedsbetinget Tillegg for ekstra standard Sum Fradrag pga. byggemåte og planløsning Teknisk nyverdi hovedbygning Teknisk verdireduksjon Teknisk verdi hovedbygning Teknisk nyverdi andre bygninger Teknisk verdireduksjon andre bygninger Teknisk verdi andre bygninger Teknisk verdi samlet bebyggelse Justert teknisk tomteverdi SUM TEKNISK VERDI kr l kr kr kr kr kr kr kr kr 0 0 kr 0 kr 0 kr kr KR I3. SAMLET BEDøMMELSE B 0= = E Bygningen Bydel/d strikt Attraktivt Nærområdet Sentralt Tomten Utviklingstendenser SeMcestandard ø Plassering iområdet Sol og utsikt Trivselsverdi Anleggsverdi trntr nnn trtrn nna nrn E n trntr nnn nnn nnn n En trtrtr nnn ne! trntr EtrN trnn Vedl kehold lnnvendig ntrn tr nnr En trnn tr!n ntre nnn nne tr nnn nnn tr unn nt]e nne tr nn Utvendig n nnn Markedsinteresse ntn nnn Eiendommen Helhetsintrykk I4. MARKEDSVERDI B Ar1 Ar2 Ar3 Ar4 Ar5 Leieinntekt L 'l FDV - kostnader t s3 425 Festeavgifter, Fa Driftsoverskudd g Nåverd av dr ftsoverskudd gn 153 0s r / '17 Ar6 Ar7 Ar8 Ar9 Ar 10 Leieinntekt L / FDV - kostnader Festeavgifter, Fa Driftsoverskudd g Nåverdi av drifisoverskudd gn lnflasjon JusteringsfaKor for leieinntekter Avkastningskrav = nominell kalkulasjonsrente Ä,rlig nominell eiendomsverdistigning Sum nåverdi av driftsoverskudd Beregnet evkastningsverd Nødvendige påkostninger JUSTERT AVKASTNINGSVERDI Nåverdi av restverdi etter 10 år Nominell restverdi etter 10 år GN =sum(gn1...9n10) A=GNxaf Se anmerkninger i rubrikk l0 = A - Nødvendige påkostninger Ro=A-GN R10 t= f= rn= e= kr.: kr: - kr.: kr.: kr.: kr: 2.5 o/o 1 00 o/o 9.5 I I 'l 7384É, Yo Vo 74t

53 @ ThrcspnrNcsFoRBUND Kommentarer: En kombinert forretning-og boligeiendom beliggende på Uthaug i Ø lani! kommune. Ga 6 km til kommunesentrum med de fleste sentrale servicefunksjoner. Kortvei til sjø og turterreng. Stor tomt med gode parkeringsmuligheter. Eldre bygningsmasse med noe etterslep på rep og vedliokehold. Har tatt inn Kr ,- som 'umiddelbart behov'. Totalt sett en interessant ê endom spes elt vurdert opp mot potensielle muligheter i forbindelse med Ørland som forsvarets flyhovedbase. DAGENS MARKEDSVERDI, M MARKEDSVERDI PR M2, m=m/bta KAPITALISERINGSPROSENT AR l, p= g1/m x 100 KR.: KR.:,t I % I5. UNDERSKRIFTER B Orkanger den NIL$$EN }Ga1øYT hl.'5 Orkdalsveìen 82, KANG q Opøyen Per Pol senummer: MVA

54 il b $ U, / L o- o N S F z 7? z l.j (r -?rà Þ f. L'J U) È o E F F.9 ÊããE ã33f ãs 3i ãðõ; OFFÞ =ÊãÊ =ü^= éaz= ^ E'{-v =2= ü s 793 Ëi:ã F 4a- VT.fHH ;-;l"f' ==z Ë ã^s E rfef 2ä83 Ë7ã3 'trl. ṯ+l \ lã ẕ \., Fl-l z C) Þ H'^) td C) c 11 tã a 7lr{ z C) (t) FÚ r{ Þ z FrJ oê'^) c rl l+( i < À o \ \\ t a L a \* sã Crl ll tt I I \ I ì I \ l/, a a.pl \,6 E $ s E/ I ) tt

55 Kartutskrift tlf ålestolrlç 1 :1500 +l I I 4 I _j. +74 i 7 I I +7 I I ", ( + f*t I B + -r 159 side 3

56 L Oversiktskart for 74 I 37!' Målestokk I :1 000 EUREFEø UfM SoNC 32 ts ts r 1 l'ìtl.l ì-l 137 ts \ _.i',, i.tr,+ rêri.j 'j, '!.!:j f i, rì,ì F : I o ts N \ I t- 40m I ã Side 4 av 8 side 9

57 +74 i7 Teig 1 ( 74 31',0' i 1P+ttzso Målesto :500 + EUREFS9 UTM ne I 35r +74 I ti4 + 6 o 1,834t7282 +lq I 37 truthlucsveten 2B tr È trurnrucsvelen ir!< I 26V, +74 I 55 ì? +74 I t\ N / \ + Eierløs(e) teig(er) lry 20m, t +zq I 3t I L I l I ei la 4 fì Side 5 av 8

58 Teig : MåleêÍóltltÆ1.250 EUREFS9 UTM Sone t 3\L 3 F,L834L729O h. ê o N é / \ a1.2a bzssgo 6à95E0 5 cboo 52sâ10 b rero Side 7 av 8 side 12

59 üt 4 ff+l {i'ë /-1þ{l/6ç-1ãCl{l/H ÐriYfilrl!-, T--- I I

60 tf-.. - * -t i ', l l t ' I Sul- 0,0Ò 5N ITT A-A ",:*r!ä'/ìcspåp T.<1.1T4. lloyh Vit Sì GGHERSE "t,1-ljä.1 ),'+ l+änîrf t -â"äml'

61 i :sê!;,. i I É- c 1?,3r 119 Rr,l.{.r Þ.?..1.,: ; l'ì^. I 7: A '&v; t. r l \ -+,,[ Ì l- -l.t t L t I p*uæ,: -.-ì.t 4 $ q* f-. ' ' + a Got ØF, ðen.p-v i t' '.i.',., ++(...*-.! \a-

62 1 1,)(r:r fiw\ l'lvrf 1, tt 'Å \ rr#,1 vnr inrrlal -i t- A a\ dmle 4tovtø,t tx (o mfi4à') I nw '1 1Y,1'alP

63 HUSLEIEKO]YTRAKT Pkt. 1. coop Fosen BA, heretter kalt huseier.",l;i:rti*låi"., ril Anne Grete Kjeøy heretter kalt leieren leilighet i2. efg, i vårt fonetningsbygg i7142 Uthaug. Pkt.2. Leieforholdets varighet Leiligheten overtas av leieren ( etter avtale ) Gjensidig frist for oppsigelse er 3 måneder, jfi'. lov om husleieavtaler av ç 9-6 Pkt.3. Leiesummen Husleien er for tiden kr pr. mnd. Strøm er ikke inkludert i husleien. Beløpet innbetales innen den 1. hver måned til Coop Fosen, 7130 Brekstad, på bankgirokonto nr Første innbetaling må være giort den Pkt.4. Overtakelse av leilighef Ved utleie plikter huseieren å stille leiligheten til rådighet for leieren i ordentlig stand, rengjort og med hele ruter. brukelige låser og med nøkler til alle utvendige dører. Likeså skal lampepunkter og stikkontakter samt ovner og kaminer være i forskriftsmessig stand ved innflyttingen. Klage over at leiligheten ikke er i forskriftsmessig stand, må i tilfelle fram for huseieren innen 14 dager etter overtakelsen, ellers regnes leieforholdet som godtatt. Pkr. 5. Vedlikeholdsplikt Huseieren plikter ä sørge for at leiligheten ved innflytting er i god stand og sørge for å utbedre mangler i leietiden hvis ikke disse påviselig er framkommet vecl skjødesløs behandling fra leierens side. I så fall plikter leieren å utbedre manglene selv. Eventuelt kan huseieren foreta utbedringen på leierens bekostning. Leieboer plikter å holde ved like utendørsanlegg ved klipping av plener, stell av trær ogbeplantninger, samt sandstrøing og snørydding av egen gardsplass og tak. Pkt.6. Hund Det er ikke anledning for leietaker å ha hund i Coop Fosen's leiligheter PkL7. Depositum Før innflytting skjer skal det innbetales et depositum stort kr , eller stiller bankgaranti på sperret konto i Fokus bank. Kontoen opprettes i leietakers navn, men innestående kan ikke disponeres uten samtykke av Coop Fosen BA. Nøkler til leiligheten utleveres mot framvisning av bekreftelse fra bank om at konto er opprettet og at depositum er innbetalt, samt underskrevet husleiekontrakt. Ved utflytting av leiligheten stilles innbetalt depositum til disposisjon, med eventuelle fradrag for påviste skader på eiendommen påført iløpet av leieperioden. Det kan i tillegg foretas trekk i depositumet for utifredsstillende renhold av leiligheten og eventuelle husleierestanser.

64 ,' ï C Pkt. 8. Leierens fraflytting Leieren må ved fraflytting overlevere leiligheten i rengjort stand. Coop Fosen skal gå over leiligheten saírmen med leieren etter at leiligheten er rengjort. Såframt det ved gjennomgang av leiligheten påvises utilfredsstillende ufført renhold, kan Coop Fosen utføre renhold av leiligheten på leierens bekostning. Pkr.9. Tvangsgrunnlag er skriftlig overenskomst mellom partene om leie av hus, husrom eller annen fast eiendom. Leietaker vedtar at han / hun skal kastes ut uten søksmåi, nar leietiden er ute, eller når leiesummen ikke er betalt til forfàllstid, jfr. LOV om tvangsfullbyrdelse av 26 uni1992 nr.86 $ 13-2,3. ledd. J a Pkt 10. Forhold som ikke er omtalt i denne kontrakt, reguleres av husleieloven, Denne kontrakt som begge parter er kjent med og som begge vedtar på alle punkter, er utferdiget i 2 eksemplarer, i det huseier og leier beholder hvert sitt eksemplar. Husleien indeksreguleres fbr hvert år Brekstad, Flerved kvitteres også for mottakelse av i stk. nøkier v o LEIER HUSEIER Fosen Ba 130 Brekstad q^" hrcje q -ry) LEIERS EKTEFELLE / SAMBOER:

65 uthaugveien 28 A, 7142 GNR 74 BNR 37 ørland KOMMUNE UTHAU6 Dato Kommunal matrikelutskrift Gnr74 Bnr 37 NILSSEN OG OPøYEN AS

66 uthaugveien 28 A, GNR 74 BNR 37 Øn.nruO KOMMUNE 7142 UTHAUG AREALFORDETING ETASJE COOP LEILIGHET ledig * Felles-areal SUM AREAL M2 *{. BTA KIEttER 45L Arealet kan effektiviseres vesentlig 1. ETASJE ETASJE 91 L43 LL 245 LOFT L13 1_L3 TOTAL SUM AttE AREALER TL 1s99 * Noe av arealet i 2. etasje nyttes av leiligheten og noe nyttes av Coop -'det står ledig allikevel'. ** Fellesareal loft er oppgang til 2. etasje Noe areal i kjeller kunne også vært beskrevet som ledig. NILSSEN OG OPøYEN AS 27.O2.20L2

67 Uthaugveien23 A,71,42 GNR 74 BNR 37 ørland KOMMUNE UTHAUG ARI c lere DAGENS SITUASJON Bygget leies i dag ut til 2 leieforhold - Butikk på 1. etasje og delvis kjeller samt en leilighet i 2. etasje.for leiligheten i 2. etasje er det lagt frem leieavtale, for butikken er det lagt frem oversikt over husleieinnbetalinger. I kjeller står det mye ledig areal. Det samme gjelder 2. etasje og loft. te ETAKER TYPE Antall Mnd-leie mnd Ânue LEIE Coop Butikk 4575! Leilighet 2. etasje Leilighet 4400 L TOTAT ARLIG IEIE KR to7700 Gjennomsnittlig leie pr m2: Kr!07JOO,- / t 6l Bygget har i dag en stor vacance. Samtidig ser vi at gjennomsnittlig m2-pris er svært lav. Selv om m2-prisen må forventes lav har vi satt opp fplgende forventning over normal utleie. ETASJE COOP LEIIIGHET Ledig + Fellesareal ** SUM AREAL leie pr m2 Ärlig leie M2 BTA KIETLER ETASJE 739 L ETASJE 9L L43 LL toft 11_3 LL TOTALSUM AILE AREALER 1190 L ,t Ut fra ovenstående bør normal leie ligge på ca Kr. 27O.0OO,- pr år. Vi må legge inn noe vacanse pga kjeller og loft - antar ca 20 % og setter årlig leie til ,- NILSSEN OG OPøYEN AS L2

68 Uthaugveien 28 A, 7142 UTHAUG GNR 74 BNR 37 Øn.nn O KOMMUNE Ånue KoSTNADER Forsikringer Kommunale avgifter Re parrasjoner / utskift ínger Forretningsførsel Sum år'lige utleierkostnader

69 Advokat Carl Fredrik Hestbek Faks: Epost: Oppdragsnr.: 112 Budskjema/Kjøpetilbud Budet er gyldig frem til Dato Klokkeslett Undertegnede gir herved bud på følgende eiendom Adresse Postnr. Poststed Uthaugsveien Uthaug Gnr. Bnr. Seksjonsnr. Kommune Ørland Kjøpesum Beløp Beløp med bokstaver I tillegg kommer vanlige omkostninger (dokumentavgift, tinglysingsgebyr og eventuelt gebyr til forretningsfører) jf. salgsoppgaven. Meglerprovisjon betales av selger. Finansieringsplan 10% av kjøpesummen skal innbetales ved kontraktsunderskrift. Beløpet må være fri egenkapital, dersom ikke annet er avtalt. Egenkapital ved salg av bolig eller annen eiendom Disponibelt kontantbeløp Annet Låneinstitusjon Referanse Telefon Låneinstitusjon Referanse Telefon Låneinstitusjon Referanse Telefon kr kr kr kr kr kr Ønsket overtagelse Dato for ønsket overtagelse av eiendommen Eventuelle forbehold Budgiver(e) Navn (Budgiver 1) Fødselsnr (11 siffer) Navn (Budgiver 2) Fødselsnr (11 siffer) Telefon privat Telefon arbeid Mobil Telefon privat Telefon arbeid Mobil E-postadresse E-postadresse Adresse Postnr. Poststed Underskrift Jeg er innforstått med at budet er bindende og aksepterer de salgsvilkår som gjelder for salget. Sted og dato Underskrift, budgiver 1 Underskrift, budgiver 2 SF-FE SignForm AS

70 Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Gjennomføring av budgivning 1 På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2 Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3 Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e- postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4 Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5 Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 6 Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4. 7 Megleren vil så langt som mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8 Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9 Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10 I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. Viktige avtalerettslige forhold 1 Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2 Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe fler enn en eiendom). 3 Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er f.eks. ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4 Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5 Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. SF-FE SignForm AS

HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR 4.490.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR 4.490.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR 4.490.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Leinesfjord Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - Gode leieavtaler - Fin og sentral beliggenhet - Etterspørsel

Detaljer

Forhåndstakst over næringseiendom

Forhåndstakst over næringseiendom Jahr Vidar Forhåndstakst over næringseiendom Slettmoen 2032 MAURA Tlf: 63 99 30 46 Mobil: 906 87 363 post@vidarjahr.no www.vidarjahr.no Vengerfossen 2073 Bøn Markedsverdi: 2 000 000 Bygningstype Verkstedbygning/lager

Detaljer

Mørkved. Mørkved - Enebolig Svært tiltalende og moderne enebolig med garasje. Fast eiendom

Mørkved. Mørkved - Enebolig Svært tiltalende og moderne enebolig med garasje. Fast eiendom Oppdragsnummer: 2210015 Mørkved Mørkved - Enebolig Svært tiltalende og moderne enebolig med garasje Adresse: Myrullveien 2 P-rom/BRA: ca. 141kvm/164 kvm Tomt: ca. 433 kvm, eiet tomt Prisantydning: kr 3

Detaljer

Spjelkavik / Moa EIERLEILIGHET

Spjelkavik / Moa EIERLEILIGHET Spjelkavik / Moa EIERLEILIGHET Nyere 3-roms selveierleilighet med balkong og carport. Adresse: Nybøbakken 23 Bta/boa: Ca. 70/65 kvm Prisantydning: Kr 1.750.000,- + omk Fellesutgifter pr.mnd: 1.686,- Megler:

Detaljer

GREPAN - TJØME. www.smartmegling.no

GREPAN - TJØME. www.smartmegling.no GREPAN - TJØME Helt i vannkanten med fantastisk utsikt og bryggeplass Prisant.: 8 000 000,- Adresse: Grepanveien øst 30 P-rom/Bra: 97/99 kvm Tomteareal: 395 kvm Oppdragsnr: 2140027 www.smartmegling.no

Detaljer

Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt.

Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt. Vadsø, 12. juli 2011 VADSØ Amtmannsgt. 30 - Enebolig Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt. Adresse: Amtmannsgt. 30 9800 Vadsø Tomteareal: Ca. 690 m2 eiet. Byggeår: 1938.

Detaljer

Storåsveien 16-1.etasje. Seksjonert leilighet med 2 soverom. Leilighet Prisantydning: kr 1.100.000,- BRA: 63 m 2 / P-rom: 63 m 2

Storåsveien 16-1.etasje. Seksjonert leilighet med 2 soverom. Leilighet Prisantydning: kr 1.100.000,- BRA: 63 m 2 / P-rom: 63 m 2 Storåsveien 16-1.etasje Seksjonert leilighet med 2 soverom Leilighet Prisantydning: kr 1.100.000,- BRA: 63 m 2 / P-rom: 63 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Odd Sverre Holte Epost:

Detaljer

Aremark. Meget pen og innholdsrik enebolig med landlig beliggenhet Anneks/uthus - Garasje

Aremark. Meget pen og innholdsrik enebolig med landlig beliggenhet Anneks/uthus - Garasje Aremark Meget pen og innholdsrik enebolig med landlig beliggenhet Anneks/uthus - Garasje Prisantydning: Kr. 1 590 000,- + omk. Adresse: Villa Høilund, 1798 Aremark Omkostninger: kr. 43 435,- Bra/P-rom/Bta:

Detaljer

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm.

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Oppdragsnr: 50130026 MOI Moiveien 7, 4460 MOI Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Moiveien 7 INNHOLD 01 02 03 04 05 07 30 31 32 33 Innhold

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B Part av tomannsbolig i Krokbekken Prisantydning: 1 000 000,- Eier (Selveier) tomannsbolig BTA: 140 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass WWW.ETM.NO Tlf: 69367070 1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass Vesterøy, Hvaler Adresse: Norderhaugveien 102, 1684 VESTERØY Tomte areal: 979 m² Prisantydning: Kr: 980.000,- + omk. Oppdragsnr: 211034

Detaljer

Nabbetorp. Meget pen selveierleilighet med elveutsikt

Nabbetorp. Meget pen selveierleilighet med elveutsikt Nabbetorp Meget pen selveierleilighet med elveutsikt Prisantydning: Kr. 1 190 000,- + omk. Adresse: Nabbetorpveien 133B, 1636 Gamle Fredrikstad Omkostninger: kr. 33 435,- Byggeår: 2005/6 Bra/P-rom/Bta:

Detaljer

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m²

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m² SARPSBORG SENTRUM Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26 Prisantydning: 1 650 000,- + omk. Boligtype: Enebolig Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010 Ansvarlig megler Advokat Ingvar Hagen P-ROM ca 110 m²/bra: ca

Detaljer

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt SALGSOPPGAVE Stue med god plass til spisebord Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 Lånetakst 1 800 000 kr. Bruttoareal (BTA) 61

Detaljer

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A Part av tomannsbolig i Krokbekken Prisantydning: 1 100 000,- Eier (Selveier) tomannsbolig BTA: 140 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Ravegen 9. Enebolig på Strand søker ny eier. Enebolig m/garasje Prisantydning: kr 1.500.000,- BRA: 144 m 2 / P-rom: 119 m 2

Ravegen 9. Enebolig på Strand søker ny eier. Enebolig m/garasje Prisantydning: kr 1.500.000,- BRA: 144 m 2 / P-rom: 119 m 2 Ravegen 9 Enebolig på Strand søker ny eier Enebolig m/garasje Prisantydning: kr 1.500.000,- BRA: 144 m 2 / P-rom: 119 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Odd Sverre Holte Epost: odd.sverre.holte@dnbeiendom.no

Detaljer

LØKEBERG/BLOMMENHOLM

LØKEBERG/BLOMMENHOLM LØKEBERG/BLOMMENHOLM Enebolig med solrik beliggenhet, herlig utsikt og dobbeltgarasje. ADRESSE: Lillehagveien 22 B, 1365 Blommenholm Knr. 0219 Gnr. 8, bnr.1418 BTA: 310 m 2 PRIMÆR-ROM: 236 m 2 TAKSTVERDIER:

Detaljer

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Oppdragsnr: 1813049 ÅMOT Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Prisant. kr 2 050 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 2 103 542 P-rom/bra ca. 82/88 kvm. Eierform Eier Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard

Detaljer

STOKMARKNES. "Bankbygget" - Sentral næringseiendom. Prisantydning: 4.000.000,- Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221

STOKMARKNES. Bankbygget - Sentral næringseiendom. Prisantydning: 4.000.000,- Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221 STOKMARKNES Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221 Prisantydning: 4.000.000,- "Bankbygget" - Sentral næringseiendom. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER

SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER Adresse: SANDERSTØLEN Bruksareal: Ca 46-70 m 2 Antall soverom: 2 Lekkert bad og kjøkken Prisvurdering: Fra kr 1 290 000,-

Detaljer

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE.

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. SALGSOPPGAVE 71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. Attraktiv eiendom, beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner og Tønsberg by. Eiendommen består av ca. 7,5 da. jord og ca.

Detaljer

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 MOI Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 Prisantydning: 2.350.000,- Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET

SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET Meget attraktiv eiendom, sjelden mulighet, idyllisk beliggende Stokke kommune i Vestfold.

Detaljer

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Krokbekkveien 27A Part av tomannsbolig i Krokbekken Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Odd Sverre Holte Epost:

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD Tilbaketrukket vestvendt beliggende eiendom med utviklingsmuligheter i hyggelige Eidsfoss i Hof kommune i Vestfold. Eldre bygningsmasse.

Detaljer

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 HESSENG Mellomveien 39B Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Roar Kjeldsberg

Detaljer

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. BLOMMENHOLM Generasjonsbolig Lillehagveien 52 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Lillehagveien 52 Oppdragsansvarlig: Gro Kirchoff Mobil: 930 23

Detaljer