Advokat Carl Fredrik Hestbek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokat Carl Fredrik Hestbek"

Transkript

1 Advokat Carl Fredrik Hestbek Ørlandet Uthaug Prisantydning: kr Hjemmelshaver: COOP Fosen Innhold: side: Vei, vann og kloakk 1 Reguleringskart 2 Kartustkrift 3 Ferdigattest 1971 garasje 4 Tegning garasje 5 Samlet rapport for matrikkelenhet (8 sider) 6 Tegning tilbygg 1974(2 sider) 14 Tegning garderobe og spiserom Tegning gammelt og nytt grovlager Matrikkelrapportbygning 18 Epost fra Infoland (eiendommen ikke oppmålt, dog en mindre felles grensedel) 19 Kartutskrift med koordinater 20 Gammel grunnbok 21 Utskrift av Grunnbok pr Skjøte 25 Skyldelingsforretning Bilder 29 Takstrapport VIKTIG må leses grundig 45 Budskjema 69 Tlf fax mob postadresse: Smørblomstveien 44, 7050 Trondheim Org.nr: NO mva

2

3

4

5

6

7

8

9

10 xxxxx xxxxx xxxxx

11 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx

12

13 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (ikke med)

14

15

16

17

18

19

20

21 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

22

23

24

25

26

27 side 26

28 side 27

29 side 28

30 Side 29

31 side 30

32 side 31

33 side 32

34 side 33

35 side 34

36 side 35

37 side 36

38 Gamle dager side 37

39 side 38

40 side 39

41 side 40

42 side 41

43 side 42

44 side 43

45 side 44

46 Opøyen ThrssruNcsFonBUND Takst over nærin seiendom Orkdalsveien 82 73OO ORKANGER Tlf: Mobil: Bygningstype Gårdsnummer Bruksnummer Seksjonsnummer Festenummer Hjemmelshaver Uthaugve en 28Ar 7142 Uthaug Markedsverdi: I Bolig/forretningsbygg Vedlegg: Goop Uthaug BA Reg.kart Sit.plan Tegninger Husleiekontrakt Beregningsgrunnlag

47 )ji)i., l,i.\ ThrsnnrNcsFoRBUND Generell informasjon Takst ovor Næringseiendom. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTF'S regter, NS 3451 og NS Taksten er kun basert på vlsuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk qg gi tilbakemelding til takstrnannen hvis det finnes fe l/mangler som bør rettes opp. Egne prem sser Elendommen sr ikke kontrollert for skjulte fell og mangler, Dêt er kke foretatt awiksmållnger hverken på retnings- eller overflateawik.

48 @ ThrsnnrNcsFoRBUND SKJEMA B TAKST OVER NÆRINGSEIENDOM Opøyen Per Orkdalsveien 82 73OO ORKANGER fí: Mobil: no 1. EIENDOMMEN B Eiendommens betegnelse: Gnr: 74 Bnr: 37 Fnr: Snr: Postadresse: Uthaugveien 28A 7142 Uthaug Hjemmelshave(e): Coop Uthaug BA Kommune: ørland Kommunenummer 162'l 2. BESIKTIGELSE - KILDEOPPLYSNINGER B Dato: Oppdragsgiver: Coop Fosen BA Til stede ved besiktigelsen: lvar Berntzen (delv s), Adv Carl F Hestbek (delvis) og Per Opøyen OPPLYSNINGSKILDER n Bygningsvesenet n Tinglysning/grunnbok n Reguleringsvesenet n Sameiestyret n a Vann/avløpsvesenet Eieren DOKUMENTER n Utskrift fra Grunnbok n sqøte n Festekontrakt n Seks onsdokumenter Dato: Dato: Dato: Dato: n a nn n Kjøpekontrakt Leiekontrakt Tinglyste avt /servitutter Forsikringsdokumenter n Målebrev I Situasjonskart I Tegninger n Fotos n n Ferdi gattesubrukstillatelse n stytooetingsfonetning n Xopi av panteattest I Reguleringsplan n 3. TOMTEN B Areal: m2 Regulert område: I Ja n e n Under regulering Utnyttelsesgrad: Andel av fellesareal: m' Utvidelsespotensiale innenfor gjelctende reguleringsplan m' TERRENG/OPPARBEIDELSE n Spesielle grunnforhold n Opparbeidet grøntareal I Asfalterte trafìkkarealer n Fortau n ADKOMST EI Offenttig ve / gate n relles pr vat vei E egen privatvei n Pr vat vei, ikke opparbeidet n VANN OG AVLØP, EL-ANLEGG I Otfenttig vanntilførsel n Annen vanntilførsel I Ofenttig kloakkanlegg n Annet avløpssystem n Offentlig El-forsyning n Utendørs varmekabelanlegg tr n PARKERING UTENDøRS: Antall normalbilplasser Parkeringsareal for spesialkjøretøy/maskiner i m2 Øvrige anlegg på/til tomten: På egen teig står oppført en garasje også tilhørende denne eiendommen. Denne er holdt utenfor taksten, da den sannsynl gv s avhendes som eget objekt. Normalpr s tomt kr.: JUSTERT TEKNISK TOMTEVERDI () 12 L) KR.: I Eiendomstomt n Festetomt n Annet: 74t37 20t S de 2 av 7

49 @ ThrsBnrxcsFoRBUND Arlig festeavgift kr Neste regulering av festeavgift: Festekontrakt opprettet år: Festekontrakt sist fornyet år: Festekontrakt utløper år: Avstand til: Jernbane Kai 6 km (ca) Forretningssentrum Holdeplass kollekt v transport 6 km (ca) 4. HOVEDBEBYGGELSE: HOVEDSPESIFIKASJON B Bygningstype: Antall etasjer/bygningssnittype: Bollg/forretningsbygg kjeller, l.etg, 2.stg og loft Bygget 1936 Ombygget Byggeår Brutto Areal Kostpr s Tilbygget Modernisert Byggeår Brutto Areal Kostpr s ukjent Kjøpsår: Brutto Areal m' Siste kjøpesum kr Fullverdiforsikret hos: Gjensidige Forsikringsbevisnr: HOVEDBEBYGGELSE: AREALER - ROMFORDELING - AREALER BTA Brutto areal BEA Eksklusivt areal AREALANVENDELSE Kjeller Lager (har vært slakteri) 1. etg Forretning med tilhørende fasiliteter / inngang leilighet 2. etg Leillghet / disponible rom kontor og d v Loft ll3 113 Lager SUM TEKNISK NYVERDI B Stedsbetinget normal teknisk nyverdi pr. mt BTA kr.: NORMAL TEKNISK NWERDI, STEDSBETINGET (à T2 A} KR.: l HOVEDBEBYGGELSE: TEKNISK SPESIFIKASJON B Grunnforhold/fundamentering Grus / leire med banketter betong og betonggulv på grunn. På befaringsdagen stod det vann på gulvet i en del av kjelleren (innenfor porten gavlen av lageret). Generelt bemerkes fukt og saltutslag på golvene. Kjellervegger: Hovedbæresystem: Yttervegger: Noe betong, men mye tegl. Vegger er generelt pusset, men noe vegga eal står upusset. Antar at drenering og uwendlg grunnmursplast er fraværende. Fukt og saltutslag på veggene. Veggene har krakkeler ng pussen og noe oppsprekking - både inn og utvendig Stål / Limtre / Tre over grunnmur. Stenderverk tre - isolasjonsnivå er ukjent. Utvendig kledd med be set trepanel. lnnvêndig klêdd med plate, Bêhov utvend g beis. Lager har murte konstruksjoner med puss ut- og innvendig. Behov noe ompussing og maling av puss. Vinduer: Vinduer er be sete trevinduer med 2- og 3- lags energiglass. Utvendig er vinduene påkjent av vær og det er behov for beis både av vinduer og sprosser. Dên gamlê trepoéen i kjelleren er råtten. Lav altandør ut til altan i 2. etasje, Espagnolett fungerte dårlig. lnnervegger: Stenderverksvegger i tre - platekledning og maling / noe panelkledning på vegger. 74t3f 284 7't42

50 @ ThrsBmNcsFoRBUND Etasjeskille(e) Etasjeskillet mellom kjeller og l. etasje er et betongdekke. Videre oppover i bygget er det trebjelkelag med underkledning av platehimlinger og plate med belegg over. Registrert fukt på vegg og gulv bak fryserommet i lageret. Det er ikke målt awik mhp skjevheter, hverken retnlngsawik eller overflateawik. Dekket over kjeller kjennes ganske rett ut, mens man i 2. og 3. etasje kan kjenne at golvene har skjevheter. Yttertak: Over lager er selvbærende stålplater med overl ggênde solasjon og papptekking. Renner / nedløp plast har skader ved lager nngang. Taket over tilbygget på l. etasje har taksperrer med underliggende platekledning og utvendig tekk ng av stålplater. Over hovedbyggêt er taket bygget opp av sperrebukker og overliggende åse, 'vertikal'taktro og utvend g skifer tekking. Det mangler noen skifer stein, Takrenner og nedløp i stå. Registrert gamle lekkasjer rundt p per og takvinduer. Generelt bemerkes også behov for utbedring av takdetaljer som er særlig utsatt for vær og v nd og som har fukt / råteskader. Sanitæranlegg: Plast / soll avløp - kobber og stål som vannrør. Gamle solerte røropplegg kan være lsolert med asbestbend. Flere varmtvannsberedere for bygningsmassen: Ozo hotwater ltr for butikh Ozo ltr for 'post / frisør' og vegghengt Ozo bereder for leilighet. Hatt over kloakklufting mangler. Varmeanlegg: Byggêt har tidligere hatt 2 stk p per. Bare 1 går over tak i dag, mens den andre er avslutte i loftsetasjen. I kjelleren står fyrkjêl Du-Rex Denne med nedgravd oljetank og d str bus onsanlegg opplyses skal væfe ntakt, men er ikke testet ut av oss. Varmegjenvinning: Nei Ventilasjonsanlegg: Balansert ventilasjonsanlegg for butikk. lkke kvalitets- / funksjonstestet av oss. Anlegget opplyses å ha elektrisk varmebatteri for oppvarming av butikk. El-kraftanlegg Apne anlegg - ikke vurdert av oss. Må vurderes av autorisert personell. Signal- og alarmanlegg: Ne Brannseksjonering/rømning: lkkespesleltvurdert. Tilfluktsrom Nei Kjøle / fryserom Element fryse- og kjølerom på 1. etasje, mêns det er stedbygde rom i kjelleren. Rommene i kjeller er ikke i bruk som kjøl / frys. Maskinrom i kjelleren. Anlegget ikke spesielt vurdert av oss. Vi vet av erfaring at stedbygde kjøle og fryserom er risikokonstruks oner som kan ha mugg og råteproblematikk seg. T lleggsopplysninger: 6.1 TTLLEGG FOREKSTRASTANDARD () rr B) KR.: 6.2 FRADRAG PA GRUNN AV BYGGEMATE OG PLANLøSNING () 1 2 C) KR.: Synlige setningsskader n lkke reg strert I Mindre n Betydelige synl ge lekkasjer/fuktskader n lru<e registrert I Mindre E aetyoetige Synlige sopp/råteskader n ln e reg strert E t inore! aetyoetige Nærmere beskrivelse (også andre skader): En såvidt gammel bygn ng vil helt naturlig ha noen skjevheter. At man også har spor etter gamle lekkasjer er helt naturl g. Forøvrig er fuktproblematikken knyttet opp mot kjelleren og fryserommet i lagerêt. Bygningens ytre tilstand viser også at den står i et værhardt kl ma. 74t

51 @ TnrspnrNcsFoRBUND VARMEISOLERING Yttervegger LYDISOLERING Tak og gulv Yttervegger Lydskillevegger Etasjeskillere E eoo n coo n eoo! eo n eoo n Normal n Normal n Normal n Normal n Normal I Ukjent/ikke vurdert 8u vurdert I Ukjenu kke vurdert E Ukjenuikke vurdert I Ukjenuikke vurdert! oailis n oarrg n oadis n oaais n oarlig 7. HOVEDBEBYGGELSE: SAMLET TEKNISK VURDERING B GENERELL VERDIREDUKSJON GJENSTAENDE ARBEIDER SUM VERDIREDUKSJON I REIáSJON TIL TEKNISK NWERDI (>12FÌ Tilleggsopplysninger: Det er trukket for normal elde og slitasje, V dêre er det trukket for etterslep rep og vedlikehold. 8. TILLEGGSBYGNINGER - TILLEGGSAREAL - KR.: l KR.: KR.: ANDEL AV FELLESAREAL B Byg ningstype/arealtype 1 2 Frittl i g gende/ti lbyg get Byggeår Bruttoareal (BTA) m2 Fundamentering Hovedbyggemateriale Yttertak Varmeisolering Vedlikeholdsstatus Teknisk nyverdi pr. m2 TEKNTSK NWERDT (à 12 H) KR.: VERDIREDUKSJON () 121) KR.: Tilleggsopplysn nger: lngen tilleggsbygninger - garasje med tilhørende andel tomt vil bli fradelt og avhendet utenom hovede endommen. 9. SPESIELLE OPPLYSNINGER B Konsesjonsplikt: f] a E] Ne Offentlig forkjøpsrett: Tilleggsopplysninger: IO. KONTRAKTS. OG LEIEFORHOLD - NøDVENDIGE PAKOSTNINGER B Sum BTA (rub.5) Tilleggsopplysninger: n a El rue Privatforkjøpsrett: E a El ei m2 Kontraktsfestet utleie: m2 Ledig areal: m2 Vakansgrad o/o: I I. TILSTANDSRAPPORT. REHABILITERINGSVURDERING Tilstandsrapportforeligger: n la E rue vedlagt: Rehabiliteringsvurdering foreligger: fl a E rue vedlagt: Tilstandsrapport nødvendig? n a Hvis ja, hvorfor? n a nrue fl, E ruei Taksten har tilleggsb lag: n a I rue B 74t

52 @ ThrsenrNcsFoRBUND 12. TEKNISK VERDI B A (Rubr. 5) B (Rubr. 6.1) C(A+B) D (Rubr.6.2) E (C-D) F (Rubr. 7) G (E-F) H (Rubr B) I (Rubr. 8) J (H-r) K (G+J) L (Rubr. 3) M (K+L) Normal teknisk nyverdi, stedsbetinget Tillegg for ekstra standard Sum Fradrag pga. byggemåte og planløsning Teknisk nyverdi hovedbygning Teknisk verdireduksjon Teknisk verdi hovedbygning Teknisk nyverdi andre bygninger Teknisk verdireduksjon andre bygninger Teknisk verdi andre bygninger Teknisk verdi samlet bebyggelse Justert teknisk tomteverdi SUM TEKNISK VERDI kr l kr kr kr kr kr kr kr kr 0 0 kr 0 kr 0 kr kr KR I3. SAMLET BEDøMMELSE B 0= = E Bygningen Bydel/d strikt Attraktivt Nærområdet Sentralt Tomten Utviklingstendenser SeMcestandard ø Plassering iområdet Sol og utsikt Trivselsverdi Anleggsverdi trntr nnn trtrn nna nrn E n trntr nnn nnn nnn n En trtrtr nnn ne! trntr EtrN trnn Vedl kehold lnnvendig ntrn tr nnr En trnn tr!n ntre nnn nne tr nnn nnn tr unn nt]e nne tr nn Utvendig n nnn Markedsinteresse ntn nnn Eiendommen Helhetsintrykk I4. MARKEDSVERDI B Ar1 Ar2 Ar3 Ar4 Ar5 Leieinntekt L 'l FDV - kostnader t s3 425 Festeavgifter, Fa Driftsoverskudd g Nåverd av dr ftsoverskudd gn 153 0s r / '17 Ar6 Ar7 Ar8 Ar9 Ar 10 Leieinntekt L / FDV - kostnader Festeavgifter, Fa Driftsoverskudd g Nåverdi av drifisoverskudd gn lnflasjon JusteringsfaKor for leieinntekter Avkastningskrav = nominell kalkulasjonsrente Ä,rlig nominell eiendomsverdistigning Sum nåverdi av driftsoverskudd Beregnet evkastningsverd Nødvendige påkostninger JUSTERT AVKASTNINGSVERDI Nåverdi av restverdi etter 10 år Nominell restverdi etter 10 år GN =sum(gn1...9n10) A=GNxaf Se anmerkninger i rubrikk l0 = A - Nødvendige påkostninger Ro=A-GN R10 t= f= rn= e= kr.: kr: - kr.: kr.: kr.: kr: 2.5 o/o 1 00 o/o 9.5 I I 'l 7384É, Yo Vo 74t

53 @ ThrcspnrNcsFoRBUND Kommentarer: En kombinert forretning-og boligeiendom beliggende på Uthaug i Ø lani! kommune. Ga 6 km til kommunesentrum med de fleste sentrale servicefunksjoner. Kortvei til sjø og turterreng. Stor tomt med gode parkeringsmuligheter. Eldre bygningsmasse med noe etterslep på rep og vedliokehold. Har tatt inn Kr ,- som 'umiddelbart behov'. Totalt sett en interessant ê endom spes elt vurdert opp mot potensielle muligheter i forbindelse med Ørland som forsvarets flyhovedbase. DAGENS MARKEDSVERDI, M MARKEDSVERDI PR M2, m=m/bta KAPITALISERINGSPROSENT AR l, p= g1/m x 100 KR.: KR.:,t I % I5. UNDERSKRIFTER B Orkanger den NIL$$EN }Ga1øYT hl.'5 Orkdalsveìen 82, KANG q Opøyen Per Pol senummer: MVA

54 il b $ U, / L o- o N S F z 7? z l.j (r -?rà Þ f. L'J U) È o E F F.9 ÊããE ã33f ãs 3i ãðõ; OFFÞ =ÊãÊ =ü^= éaz= ^ E'{-v =2= ü s 793 Ëi:ã F 4a- VT.fHH ;-;l"f' ==z Ë ã^s E rfef 2ä83 Ë7ã3 'trl. ṯ+l \ lã ẕ \., Fl-l z C) Þ H'^) td C) c 11 tã a 7lr{ z C) (t) FÚ r{ Þ z FrJ oê'^) c rl l+( i < À o \ \\ t a L a \* sã Crl ll tt I I \ I ì I \ l/, a a.pl \,6 E $ s E/ I ) tt

55 Kartutskrift tlf ålestolrlç 1 :1500 +l I I 4 I _j. +74 i 7 I I +7 I I ", ( + f*t I B + -r 159 side 3

56 L Oversiktskart for 74 I 37!' Målestokk I :1 000 EUREFEø UfM SoNC 32 ts ts r 1 l'ìtl.l ì-l 137 ts \ _.i',, i.tr,+ rêri.j 'j, '!.!:j f i, rì,ì F : I o ts N \ I t- 40m I ã Side 4 av 8 side 9

57 +74 i7 Teig 1 ( 74 31',0' i 1P+ttzso Målesto :500 + EUREFS9 UTM ne I 35r +74 I ti4 + 6 o 1,834t7282 +lq I 37 truthlucsveten 2B tr È trurnrucsvelen ir!< I 26V, +74 I 55 ì? +74 I t\ N / \ + Eierløs(e) teig(er) lry 20m, t +zq I 3t I L I l I ei la 4 fì Side 5 av 8

58 Teig : MåleêÍóltltÆ1.250 EUREFS9 UTM Sone t 3\L 3 F,L834L729O h. ê o N é / \ a1.2a bzssgo 6à95E0 5 cboo 52sâ10 b rero Side 7 av 8 side 12

59 üt 4 ff+l {i'ë /-1þ{l/6ç-1ãCl{l/H ÐriYfilrl!-, T--- I I

60 tf-.. - * -t i ', l l t ' I Sul- 0,0Ò 5N ITT A-A ",:*r!ä'/ìcspåp T.<1.1T4. lloyh Vit Sì GGHERSE "t,1-ljä.1 ),'+ l+änîrf t -â"äml'

61 i :sê!;,. i I É- c 1?,3r 119 Rr,l.{.r Þ.?..1.,: ; l'ì^. I 7: A '&v; t. r l \ -+,,[ Ì l- -l.t t L t I p*uæ,: -.-ì.t 4 $ q* f-. ' ' + a Got ØF, ðen.p-v i t' '.i.',., ++(...*-.! \a-

62 1 1,)(r:r fiw\ l'lvrf 1, tt 'Å \ rr#,1 vnr inrrlal -i t- A a\ dmle 4tovtø,t tx (o mfi4à') I nw '1 1Y,1'alP

63 HUSLEIEKO]YTRAKT Pkt. 1. coop Fosen BA, heretter kalt huseier.",l;i:rti*låi"., ril Anne Grete Kjeøy heretter kalt leieren leilighet i2. efg, i vårt fonetningsbygg i7142 Uthaug. Pkt.2. Leieforholdets varighet Leiligheten overtas av leieren ( etter avtale ) Gjensidig frist for oppsigelse er 3 måneder, jfi'. lov om husleieavtaler av ç 9-6 Pkt.3. Leiesummen Husleien er for tiden kr pr. mnd. Strøm er ikke inkludert i husleien. Beløpet innbetales innen den 1. hver måned til Coop Fosen, 7130 Brekstad, på bankgirokonto nr Første innbetaling må være giort den Pkt.4. Overtakelse av leilighef Ved utleie plikter huseieren å stille leiligheten til rådighet for leieren i ordentlig stand, rengjort og med hele ruter. brukelige låser og med nøkler til alle utvendige dører. Likeså skal lampepunkter og stikkontakter samt ovner og kaminer være i forskriftsmessig stand ved innflyttingen. Klage over at leiligheten ikke er i forskriftsmessig stand, må i tilfelle fram for huseieren innen 14 dager etter overtakelsen, ellers regnes leieforholdet som godtatt. Pkr. 5. Vedlikeholdsplikt Huseieren plikter ä sørge for at leiligheten ved innflytting er i god stand og sørge for å utbedre mangler i leietiden hvis ikke disse påviselig er framkommet vecl skjødesløs behandling fra leierens side. I så fall plikter leieren å utbedre manglene selv. Eventuelt kan huseieren foreta utbedringen på leierens bekostning. Leieboer plikter å holde ved like utendørsanlegg ved klipping av plener, stell av trær ogbeplantninger, samt sandstrøing og snørydding av egen gardsplass og tak. Pkt.6. Hund Det er ikke anledning for leietaker å ha hund i Coop Fosen's leiligheter PkL7. Depositum Før innflytting skjer skal det innbetales et depositum stort kr , eller stiller bankgaranti på sperret konto i Fokus bank. Kontoen opprettes i leietakers navn, men innestående kan ikke disponeres uten samtykke av Coop Fosen BA. Nøkler til leiligheten utleveres mot framvisning av bekreftelse fra bank om at konto er opprettet og at depositum er innbetalt, samt underskrevet husleiekontrakt. Ved utflytting av leiligheten stilles innbetalt depositum til disposisjon, med eventuelle fradrag for påviste skader på eiendommen påført iløpet av leieperioden. Det kan i tillegg foretas trekk i depositumet for utifredsstillende renhold av leiligheten og eventuelle husleierestanser.

64 ,' ï C Pkt. 8. Leierens fraflytting Leieren må ved fraflytting overlevere leiligheten i rengjort stand. Coop Fosen skal gå over leiligheten saírmen med leieren etter at leiligheten er rengjort. Såframt det ved gjennomgang av leiligheten påvises utilfredsstillende ufført renhold, kan Coop Fosen utføre renhold av leiligheten på leierens bekostning. Pkr.9. Tvangsgrunnlag er skriftlig overenskomst mellom partene om leie av hus, husrom eller annen fast eiendom. Leietaker vedtar at han / hun skal kastes ut uten søksmåi, nar leietiden er ute, eller når leiesummen ikke er betalt til forfàllstid, jfr. LOV om tvangsfullbyrdelse av 26 uni1992 nr.86 $ 13-2,3. ledd. J a Pkt 10. Forhold som ikke er omtalt i denne kontrakt, reguleres av husleieloven, Denne kontrakt som begge parter er kjent med og som begge vedtar på alle punkter, er utferdiget i 2 eksemplarer, i det huseier og leier beholder hvert sitt eksemplar. Husleien indeksreguleres fbr hvert år Brekstad, Flerved kvitteres også for mottakelse av i stk. nøkier v o LEIER HUSEIER Fosen Ba 130 Brekstad q^" hrcje q -ry) LEIERS EKTEFELLE / SAMBOER:

65 uthaugveien 28 A, 7142 GNR 74 BNR 37 ørland KOMMUNE UTHAU6 Dato Kommunal matrikelutskrift Gnr74 Bnr 37 NILSSEN OG OPøYEN AS

66 uthaugveien 28 A, GNR 74 BNR 37 Øn.nruO KOMMUNE 7142 UTHAUG AREALFORDETING ETASJE COOP LEILIGHET ledig * Felles-areal SUM AREAL M2 *{. BTA KIEttER 45L Arealet kan effektiviseres vesentlig 1. ETASJE ETASJE 91 L43 LL 245 LOFT L13 1_L3 TOTAL SUM AttE AREALER TL 1s99 * Noe av arealet i 2. etasje nyttes av leiligheten og noe nyttes av Coop -'det står ledig allikevel'. ** Fellesareal loft er oppgang til 2. etasje Noe areal i kjeller kunne også vært beskrevet som ledig. NILSSEN OG OPøYEN AS 27.O2.20L2

67 Uthaugveien23 A,71,42 GNR 74 BNR 37 ørland KOMMUNE UTHAUG ARI c lere DAGENS SITUASJON Bygget leies i dag ut til 2 leieforhold - Butikk på 1. etasje og delvis kjeller samt en leilighet i 2. etasje.for leiligheten i 2. etasje er det lagt frem leieavtale, for butikken er det lagt frem oversikt over husleieinnbetalinger. I kjeller står det mye ledig areal. Det samme gjelder 2. etasje og loft. te ETAKER TYPE Antall Mnd-leie mnd Ânue LEIE Coop Butikk 4575! Leilighet 2. etasje Leilighet 4400 L TOTAT ARLIG IEIE KR to7700 Gjennomsnittlig leie pr m2: Kr!07JOO,- / t 6l Bygget har i dag en stor vacance. Samtidig ser vi at gjennomsnittlig m2-pris er svært lav. Selv om m2-prisen må forventes lav har vi satt opp fplgende forventning over normal utleie. ETASJE COOP LEIIIGHET Ledig + Fellesareal ** SUM AREAL leie pr m2 Ärlig leie M2 BTA KIETLER ETASJE 739 L ETASJE 9L L43 LL toft 11_3 LL TOTALSUM AILE AREALER 1190 L ,t Ut fra ovenstående bør normal leie ligge på ca Kr. 27O.0OO,- pr år. Vi må legge inn noe vacanse pga kjeller og loft - antar ca 20 % og setter årlig leie til ,- NILSSEN OG OPøYEN AS L2

68 Uthaugveien 28 A, 7142 UTHAUG GNR 74 BNR 37 Øn.nn O KOMMUNE Ånue KoSTNADER Forsikringer Kommunale avgifter Re parrasjoner / utskift ínger Forretningsførsel Sum år'lige utleierkostnader

69 Advokat Carl Fredrik Hestbek Faks: Epost: Oppdragsnr.: 112 Budskjema/Kjøpetilbud Budet er gyldig frem til Dato Klokkeslett Undertegnede gir herved bud på følgende eiendom Adresse Postnr. Poststed Uthaugsveien Uthaug Gnr. Bnr. Seksjonsnr. Kommune Ørland Kjøpesum Beløp Beløp med bokstaver I tillegg kommer vanlige omkostninger (dokumentavgift, tinglysingsgebyr og eventuelt gebyr til forretningsfører) jf. salgsoppgaven. Meglerprovisjon betales av selger. Finansieringsplan 10% av kjøpesummen skal innbetales ved kontraktsunderskrift. Beløpet må være fri egenkapital, dersom ikke annet er avtalt. Egenkapital ved salg av bolig eller annen eiendom Disponibelt kontantbeløp Annet Låneinstitusjon Referanse Telefon Låneinstitusjon Referanse Telefon Låneinstitusjon Referanse Telefon kr kr kr kr kr kr Ønsket overtagelse Dato for ønsket overtagelse av eiendommen Eventuelle forbehold Budgiver(e) Navn (Budgiver 1) Fødselsnr (11 siffer) Navn (Budgiver 2) Fødselsnr (11 siffer) Telefon privat Telefon arbeid Mobil Telefon privat Telefon arbeid Mobil E-postadresse E-postadresse Adresse Postnr. Poststed Underskrift Jeg er innforstått med at budet er bindende og aksepterer de salgsvilkår som gjelder for salget. Sted og dato Underskrift, budgiver 1 Underskrift, budgiver 2 SF-FE SignForm AS

70 Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Gjennomføring av budgivning 1 På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2 Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3 Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e- postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4 Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5 Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 6 Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4. 7 Megleren vil så langt som mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8 Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9 Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10 I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. Viktige avtalerettslige forhold 1 Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2 Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe fler enn en eiendom). 3 Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er f.eks. ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4 Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5 Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. SF-FE SignForm AS

Røyken - 3 roms Andelsleilighet

Røyken - 3 roms Andelsleilighet Røyken - 3 roms Andelsleilighet Adresse: Boligtype: Prisant.: Spikkestadveien 94 A, 3 etg Leilighet 690 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 97 67 76 00 E-post:

Detaljer

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Heggedal - enebolig med utleiedel

Heggedal - enebolig med utleiedel Heggedal - enebolig med utleiedel Adresse: Boligtype: Prisant.: Plankedalsveien 68 Enebolig m/leilighet 3 950 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt ÅROS - Boligtomt med flott utsikt Adresse: Boligtype: Størrelse: Prisant.: Elgtråkket 11 B Tomt bolig 801 kvm 990.000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 976 77 600 E-post:

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Åros - Boligtomt med sjøutsikt

Åros - Boligtomt med sjøutsikt Åros - Boligtomt med sjøutsikt Adresse: Årosfjellet Tomt 40 Boligtype: Boligtomt Prisant.: 1 450 000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Preben von Malchus Mobil: 99 54 77 00 E-post: preben.vm@fossco.no

Detaljer

Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

Forhåndstakst over næringseiendom

Forhåndstakst over næringseiendom Jahr Vidar Forhåndstakst over næringseiendom Slettmoen 2032 MAURA Tlf: 63 99 30 46 Mobil: 906 87 363 post@vidarjahr.no www.vidarjahr.no Vengerfossen 2073 Bøn Markedsverdi: 2 000 000 Bygningstype Verkstedbygning/lager

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

Sjøgarden Boligpanorama

Sjøgarden Boligpanorama Sjøgarden Boligpanorama Dokumenter Bud/ avtale om prosjektert bolig BRUK BLOKKBOKSTAVER Oppdragsnr: 5004/12 Adresse: Sjøgarden,Eidsvåg Undertegnende har inngått avtale om

Detaljer

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg!

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Adresse: Boligtype: Prisant.: Flåtansvingen 3 Boligtomt 1 740 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52 72 E-post:

Detaljer

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no Oppdragsnummer: 19080476 Sandnes Kvellurveien 58 Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 200/208 kvm Kr 5.800.000,- + omk www.svelabygg.no Moderne og eksklusiv enebolig

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image SALGSOPPGAVE Some titel for sales document Some description for first page image Prisantydning: 2 323 kr. + omk. Lånetakst: 2 323 kr. Bruttoareal (BTA): 80 kvm. Verditakst: 2 323 kr. Bruksareal (BRA):

Detaljer

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass WWW.ETM.NO Tlf: 69367070 1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass Vesterøy, Hvaler Adresse: Norderhaugveien 102, 1684 VESTERØY Tomte areal: 979 m² Prisantydning: Kr: 980.000,- + omk. Oppdragsnr: 211034

Detaljer

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 LAGER LOKALE MED KONTOR I VÅGSBYGD TIL SALGS BTA 377 m² BTA 1.ETG 278 m²

Detaljer

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom Oppdragsnummer: 13090120 Våland Storgt. 16 Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 132/150 kvm Kr 2.900.000,- + omk Fast eiendom Sentral beliggenhet på populære

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL HOF SENTRUM, SKOLE, FRILUFTSOMRÅDE OG GOLFBANE. Prisantydning: kr. 800.000,- Hana Eiendomsmegling Advokatfirmaet

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet?

HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet? HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet? Adresse: Boligtype: Prisant.: Holtnes sjøbod 104 Fritidseiendom 3 950 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Preben von Malchus Mobil: 99 54 77 00

Detaljer

Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen

Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen Adresse: Boligtype: Prisant.: Furutoppveien 10 Vertikaldelt bolig 2 450 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Laurtizen Mobil: 976

Detaljer

Nabolagsprofil TM Greåkerveien 98 1718 Greåker BELIGGENHET STEDER AV INTERESSE Tilhørighet Kommune Grunnkrets Kirkesogn Sarpsborg Helleskjær Greåker Steder i nærheten Yven 1,8 km * Alvim 2,0 km * Alvimhaugen

Detaljer

Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet,

Detaljer

Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER

SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER Adresse: SANDERSTØLEN Bruksareal: Ca 46-70 m 2 Antall soverom: 2 Lekkert bad og kjøkken Prisvurdering: Fra kr 1 290 000,-

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 17, 1362 Hosle. Prisantydning kr 1 390 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 23 751,- Totalt kr. 1 413 751,-

HOSLE. Grevlingåsen 17, 1362 Hosle. Prisantydning kr 1 390 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 23 751,- Totalt kr. 1 413 751,- HOSLE PEN OG LYS 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED TERRASSE. MEGET GOD PLANLØSNING. Grevlingåsen 17, 1362 Hosle Prisantydning kr 1 390 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 23 751,- Totalt kr. 1 413 751,- Erik Kvam

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr.

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr. SALGSOPPGAVE Hytte med masse sjarm Prisantydning: 500 000 kr. + omk. Verditakst: 500 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 42 kvm. 37 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Karlsen Tlf: 91682421 Mail: Tom.k.phuket@gmail.com

Detaljer

TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen

TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 FORRETNINGSBYGG I ARENDAL SENTRUM TIL SALGS

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt.

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. SALGSOPPGAVE Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 52 kvm. 49 kvm. SO LG T Prisantydning: 220 000 kr. + omk. Adresse: Henvendelse: Sigmund Vullum Tlf: 99572936

Detaljer

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum SALGSOPPGAVE Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Lånetakst 1 500 000 kr. Bruttoareal (BTA) 49 kvm. Verditakst 1 670 000 kr. Bruksareal (BRA)

Detaljer

Byggeklar tomt i Nermoveien 10

Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Attraktiv tomt i et veletablert og barnevennlig område med kort vei til det meste. - Gangavstand til skoler (alle trinn) - ca. 2 km vest for Fauske sentrum - Kort gange til

Detaljer

ASKIM SENTRALT. www.dnbnoreiendom.no Tlf: 09999

ASKIM SENTRALT. www.dnbnoreiendom.no Tlf: 09999 Storeogvelutstyrteeierleiligheteritreetg.Sentraltbeliggendeietablertboligområde.Garasjeikjeller.Heis.2/3soverom. ASKIM SENTRALT Furuveien4 Oppdrag:20510177 Pris fra: 2.596.000-3.425.000,- www.dnbnoreiendom.no

Detaljer

SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD

SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD Sentralt og landlig eiendom med jord og skog i Re kommune i Vestfold. Prisantydning: kr. 1.600.000,- Gårds og Småbruksmegleren, Advokatfirmaet Olav Hana v/

Detaljer

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE Beliggende landlig og usjenert i naturskjønne omgivelser, med mye sol og god utsikt. Her kan man finne roen. Kort vei til sentrumsfunksjoner.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fin hyttetomt i Flateby SOLGT

SALGSOPPGAVE. Fin hyttetomt i Flateby SOLGT SALGSOPPGAVE Fin hyttetomt i Flateby Prisantydning: 325 000 kr. + omk. Tomtestørrelse Adresse: Gjeddevannsveien 54, 1911 FLATEBY Henvendelse: Tom-Ivar Berntzen Tlf: 90119612 Mail: t.berntz@getmail.no SOLGT

Detaljer

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av KBBL prosjekt AS, Lønnheim Eiendom AS og Plan AS. SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE

Detaljer

LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt

LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt Adresse: Stoppenkollen 27, tomt B4.12-15 Boligtype: Boligtomt Prisant.: 2 450 000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52 72

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr. SALGSOPPGAVE Fjellhytte til salgs Prisantydning: 690 000 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 670 000 kr. 750 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 78 kvm. 72 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Erik Carlsen

Detaljer

HYGGEN. Allegodtveien 3442 Hyggen. Hyggen - tomt for tomannsboliger/rekkehus. Boligtomt. Foss & Co Prosjekt Tlf: 31 29 74 00

HYGGEN. Allegodtveien 3442 Hyggen. Hyggen - tomt for tomannsboliger/rekkehus. Boligtomt. Foss & Co Prosjekt Tlf: 31 29 74 00 HYGGEN Allegodtveien 3442 Hyggen Prisantydning 2 000 000,- + omk. Hyggen - tomt for tomannsboliger/rekkehus Type bolig Boligtomt Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Prosjekt Tlf: 31 29 74 00 Fred-Ivar

Detaljer

SALGSOPPGAVE FEM ENEBOLIGTOMTER BELIGGENDE LANDLIG, MEN SENTRALT PÅ SKOLLENBORG I KONGSBERG KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FEM ENEBOLIGTOMTER BELIGGENDE LANDLIG, MEN SENTRALT PÅ SKOLLENBORG I KONGSBERG KOMMUNE SALGSOPPGAVE FEM ENEBOLIGTOMTER BELIGGENDE LANDLIG, MEN SENTRALT PÅ SKOLLENBORG I KONGSBERG KOMMUNE Fine boligtomter selges samlet eller hver for seg. Beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner, buss

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Del av tomannsbustad i Omvikdalen SOLGT

SALGSOPPGAVE. Del av tomannsbustad i Omvikdalen SOLGT SALGSOPPGAVE Del av tomannsbustad i Omvikdalen Del av nyere tomannsbustad i Omvikdalen. Skjermet beliggenhet i barnevennlige og flotte naturområder. Prisantydning: 2 390 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA):

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/ kr kr.

SALGSOPPGAVE. Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/ kr kr. SALGSOPPGAVE Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. T Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/113 1 360 000 kr. 1 600 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 93 kvm. 93 kvm. SO Lånetakst: Verditakst:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta!

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! SALGSOPPGAVE Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! Prisantydning: 2 325 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 900 000 kr. Bruttoareal (BTA): 110 kvm. Verditakst:

Detaljer

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt SALGSOPPGAVE Stue med god plass til spisebord Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 Lånetakst 1 800 000 kr. Bruttoareal (BTA) 61

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune.

SALGSOPPGAVE. Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune. SALGSOPPGAVE Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune. Beliggende landlig, men samtidig sentralt, med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane mm.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig

SALGSOPPGAVE. Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig SALGSOPPGAVE Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig Flott totalrenovert vertikaltdelt tomannsbolig/generasjonsbolig, vestvent med hav utsikt og masse sol. Nytt vvs, elektriskt osv. Kabel tv,

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal

SALGSOPPGAVE. Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal SALGSOPPGAVE Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal Prisantydning: 1 740 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 540 000 kr. Bruttoareal (BTA): 103 kvm. Verditakst: 17 400 000 kr. Bruksareal (BRA): 93 kvm. Adresse:

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK BRUMUNDDAL I RINGSAKER KOMMUNE.

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK BRUMUNDDAL I RINGSAKER KOMMUNE. SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK BRUMUNDDAL I RINGSAKER KOMMUNE. Beliggende landlig og sentralt i naturskjønne områder. Bolig med sjel, hvor mange detaljer er ivaretatt, som skaper en helt spesiell atmosfære.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Midlertidig av markedet. 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. 2 000 000 kr. 2 980 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Midlertidig av markedet. 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. 2 000 000 kr. 2 980 000 kr. SALGSOPPGAVE Midlertidig av markedet 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. Prisantydning: 1 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 2 000 000 kr. 2 980 000 kr. Bruttoareal

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD Tilbaketrukket vestvendt beliggende eiendom med utviklingsmuligheter i hyggelige Eidsfoss i Hof kommune i Vestfold. Eldre bygningsmasse.

Detaljer

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE.

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. SALGSOPPGAVE 71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. Attraktiv eiendom, beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner og Tønsberg by. Eiendommen består av ca. 7,5 da. jord og ca.

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD Beliggende landlig og fredlig, men samtidig sentralt med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane m.m. Betydelig påkostet

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Pen enebolig på ett plan - Otnes/Rendalen

SALGSOPPGAVE. Pen enebolig på ett plan - Otnes/Rendalen SALGSOPPGAVE Pen enebolig på ett plan - Otnes/Rendalen Prisantydning: 690 000 kr. + omk. Lånetakst: 700 000 kr. Bruttoareal (BTA): 159 kvm. Verditakst: 850 000 kr. Bruksareal (BRA): 148 kvm. Adresse: Gamle

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Stor innholdsrik enebolig med utleieleilighet

SALGSOPPGAVE. Stor innholdsrik enebolig med utleieleilighet SALGSOPPGAVE Stor innholdsrik enebolig med utleieleilighet Prisantydning: 6 290 000 kr. + omk. Lånetakst: 5 050 000 kr. Verditakst: 6 290 000 kr. Bruksareal (BRA): 280 kvm. Adresse: Henvendelse: Lina-Marie

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos. Hytta

SALGSOPPGAVE. Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos. Hytta SALGSOPPGAVE Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos Hytta Prisantydning: 925 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 60 kvm. 56 kvm. Adresse: Henvendelse: Johan Arvidsson Tlf: 004792813010

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Prisantydning: kr. + omk. Selveiertomt Storåsen-Sjusjøen

SALGSOPPGAVE. Prisantydning: kr. + omk. Selveiertomt Storåsen-Sjusjøen SALGSOPPGAVE Selveiertomt Storåsen-Sjusjøen Prisantydning: 2 600 000 kr. + omk. Tomtestørrelse 1000 kvm. Adresse: Sjusjøen-Phil 4798, 2612 SJUSJØEN Henvendelse: Fredrik Storo Tlf: 93480598 Mail: frstoro@online.no

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I KODAL I ANDEBU KOMMUNE

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I KODAL I ANDEBU KOMMUNE SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I KODAL I ANDEBU KOMMUNE Meget attraktiv eiendom, sjelden mulighet, idyllisk, usjenert beliggende i naturskjønne Andebu kommune, med rikelig tilgang til friluftsliv, samt med kort

Detaljer

SKUDENESHAVN. Hilleslandvn. 13, 4280 SKUDENESHAVN. Prisant. kr 500 000 + omk.

SKUDENESHAVN. Hilleslandvn. 13, 4280 SKUDENESHAVN. Prisant. kr 500 000 + omk. Oppdragsnr: 70130246 SKUDENESHAVN Hilleslandvn. 13, 4280 SKUDENESHAVN Prisant. kr 500 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 514 824 P-rom/bra ca. 60/75 kvm. Tomt ca. 570 kvm. INNHOLD 01 03 04 05 06 09 10

Detaljer

EstateProspekt. Meglerhuset Sædberg AS. Hyttetomter. Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE. Tlf.: 38 05 42 20

EstateProspekt. Meglerhuset Sædberg AS. Hyttetomter. Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE. Tlf.: 38 05 42 20 EstateProspekt Hyttetomter Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE 3 hyttetomter i Søgne Prisantydning: Kr. 350.000,- +omk. pr. tomt Megler: Statsaut. Eiendomsmegler MNEF Frode Gundersen Meglerhuset Sædberg AS

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

SALGSOPPGAVE. GOLSFJELLET VEST - Enkel og koselig hytte på Halli SOLGT

SALGSOPPGAVE. GOLSFJELLET VEST - Enkel og koselig hytte på Halli SOLGT SALGSOPPGAVE GOLSFJELLET VEST - Enkel og koselig hytte på Halli Prisantydning: 800 000 kr. + omk. Lånetakst: 700 000 kr. Bruttoareal (BTA): 41 kvm. Verditakst: 800 000 kr. Bruksareal (BRA): 37 kvm. SOLGT

Detaljer

SALGSOPPGAVE Nyere leilighet beliggende nær sentrum i stille og rolig område.

SALGSOPPGAVE Nyere leilighet beliggende nær sentrum i stille og rolig område. SALGSOPPGAVE Nyere leilighet beliggende nær sentrum i stille og rolig område. Sentrumsnær leilighet, med kort vei til alt av sentrumsfunksjoner, sjø, turområder, jernbane, golfbane, flyplass m.m. Prisantydning:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Glimmervegen 13A. Flott leilighet sentralt på Lye

SALGSOPPGAVE. Glimmervegen 13A. Flott leilighet sentralt på Lye SALGSOPPGAVE Glimmervegen 13A Flott leilighet sentralt på Lye Prisantydning: 655 000 kr. + omk. Lånetakst: 2 000 000 kr. Bruttoareal (BTA): 81 kvm. Verditakst: 2 200 000 kr. Bruksareal (BRA): 74 kvm. Andel

Detaljer

VEDLEGGSHEFTE. Se salgsstatus på

VEDLEGGSHEFTE. Se salgsstatus på VEDLEGGSHEFTE Se salgsstatus på www.smorblomstveien.no Trekledning: Beis NCS S 8502 Y Platekledning: Ivarsson Natura N162 Natur hvit Trekledning: Beis NCS S 8502 Y 1 2 3 a b c NORD 1:100 ØST 1:100 Platekledning:

Detaljer

IDYLLISK EIENDOM /SMÅBRUK, LANDLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD

IDYLLISK EIENDOM /SMÅBRUK, LANDLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK EIENDOM /SMÅBRUK, LANDLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD Idyllisk beliggende eiendom med kort vei til godt tilrettelagt friluftsområde ved Langevann. Rimelig avstand til golfbane, fjell,

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND.

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND. SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND. Sentral og fin beliggenhet i Aurskog, med kort vei til sentrumsfunksjoner.eiendom med utviklingsmuligheter. Hovedhus og eldre låvebygning. Eiendommen

Detaljer

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 HESSENG Mellomveien 39B Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Roar Kjeldsberg

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Sjelden anledning på Lysnes, Senja, nesten 100 mål SOLGT. Fin hage og flott område rundt husene

SALGSOPPGAVE. Sjelden anledning på Lysnes, Senja, nesten 100 mål SOLGT. Fin hage og flott område rundt husene SALGSOPPGAVE Sjelden anledning på Lysnes, Senja, nesten 100 mål Fin hage og flott område rundt husene Prisantydning: 790 000 kr. + omk. Lånetakst: 950 000 kr. Bruttoareal (BTA): 178 kvm. Verditakst: 1

Detaljer

Familievennlig 3roms(+ Disponibelt rom) på Bønes. Barnevennlig Selveierleilighet ved Kyrkjetangen. Prisantydning: 2 150 000 kr. + omk.

Familievennlig 3roms(+ Disponibelt rom) på Bønes. Barnevennlig Selveierleilighet ved Kyrkjetangen. Prisantydning: 2 150 000 kr. + omk. SALGSOPPGAVE Familievennlig 3roms(+ Disponibelt rom) på Bønes Barnevennlig Selveierleilighet ved Kyrkjetangen Prisantydning: 2 150 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2011-311 Lånetakst Verditakst Fellesutgifter

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Velholdt enebolig med stor garasje og basseng. Koselig hus med garasje og dukkehus.

SALGSOPPGAVE. Velholdt enebolig med stor garasje og basseng. Koselig hus med garasje og dukkehus. SALGSOPPGAVE Velholdt enebolig med stor garasje og basseng Koselig hus med garasje og dukkehus. Prisantydning: 2 890 000 kr. + omk. Lånetakst: 2 827 000 kr. Bruttoareal (BTA): 220 kvm. Verditakst: 3 141

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Toroms i Grøndalsbakken borettslag til salgs. Fasade

SALGSOPPGAVE. Toroms i Grøndalsbakken borettslag til salgs. Fasade SALGSOPPGAVE Toroms i Grøndalsbakken borettslag til salgs. Fasade Prisantydning: 900 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): 86 kvm. Verditakst: 950 000 kr. Bruksareal (BRA): 56 kvm. Andel av fellesgjeld 229

Detaljer

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE Meget attraktiv og innholdsrik enebolig i veletablert og romslig boligfelt nær skole, butikk, idrettshall/-anlegg og fritidsaktiviteter. Rikelig tilgang til turløyper

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET

SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET Meget attraktiv eiendom, sjelden mulighet, idyllisk beliggende Stokke kommune i Vestfold.

Detaljer

SALGSOPPGAVE LITLABERGARMEN 16-28. FLOTTE REKKEBOLIGER

SALGSOPPGAVE LITLABERGARMEN 16-28. FLOTTE REKKEBOLIGER SALGSOPPGAVE LITLABERGARMEN 16-28. FLOTTE REKKEBOLIGER Adresse Register betegnelse Litlabergarmen 16 Gnr: 32 Bnr: 1324 Litlabergarmen 18 Gnr: 32 Bnr: 1325 Litlabergarmen 24 Gnr: 32 Bnr: 1328 Litlabergarmen

Detaljer

KUN 2 TOMTER IGJEN! - NORD I HAUGESUND

KUN 2 TOMTER IGJEN! - NORD I HAUGESUND TOMT HAUGESUND - VIKSE: KUN 2 TOMTER IGJEN! - NORD I HAUGESUND TOMTER VIKSE Prisant.: Fra 690.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: 860 m² Prospekt på SMS: Send EMVEST 4906249 til 2077 Oppdr. ansv.: Morten

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt. 2 250 000 kr. 2 500 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt. 2 250 000 kr. 2 500 000 kr. SALGSOPPGAVE Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt LG 2 250 000 kr. 2 500 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 122 kvm. 108 kvm. SO Lånetakst: Verditakst: T Prisantydning: 2 490 000 kr. +

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEBRUK MED FLOTT BOLIG, RIDEHALL OG STALLER, INGEBERG I HAMAR KOMMUNE.

SALGSOPPGAVE HESTEBRUK MED FLOTT BOLIG, RIDEHALL OG STALLER, INGEBERG I HAMAR KOMMUNE. SALGSOPPGAVE HESTEBRUK MED FLOTT BOLIG, RIDEHALL OG STALLER, INGEBERG I HAMAR KOMMUNE. Beliggende landlig, men samtidig sentralt i naturskjønne omgivelser. Her kan man leve det gode liv, med korte avstander

Detaljer

BLEFJELL, SØLVSETER. Sølvseter, Ble

BLEFJELL, SØLVSETER. Sølvseter, Ble BLEFJELL, SØLVSETER Sølvseter, Ble HYTTETOMTER BLEFJELL SØLVSETER HØYSTANDARDTOMTER SOLRIKT BELIGGENDE MED PANORAMAUTSIKT Sølvseter, Ble, 3620 SØLVSETER Prisantydning: Fra kr 875 000,Helårsvei, kloakk

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Stor nyere sentrumsnær enebolig med dobbel garasje. Fasade inngang. 258 kvm. Verditakst: kr. Bruksareal (BRA): 240 kvm.

SALGSOPPGAVE. Stor nyere sentrumsnær enebolig med dobbel garasje. Fasade inngang. 258 kvm. Verditakst: kr. Bruksareal (BRA): 240 kvm. SALGSOPPGAVE Stor nyere sentrumsnær enebolig med dobbel garasje Fasade inngang Prisantydning: 4 850 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): 258 kvm. Verditakst: 5 000 000 kr. Bruksareal (BRA): 240 kvm. Adresse:

Detaljer

FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,-

FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,- FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,- ANSVARLIG MEGLER Advokat John Jonassen OPPDRAGSNUMMER 104/09 EIENDOM Gnr 95, bnr 1, snr 48, Røros kommune. Vauldalen, Riksgrensen EIER Lars Østby Garasje

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Tomannsbolig/ Leiegård - 3Leiligheter. Utsikt

SALGSOPPGAVE. Tomannsbolig/ Leiegård - 3Leiligheter. Utsikt SALGSOPPGAVE Tomannsbolig/ Leiegård - 3Leiligheter. Utsikt Prisantydning: 9 490 000 kr. + omk. Lånetakst: 8 500 000 kr. Bruttoareal (BTA): 281 kvm. Verditakst: 9 500 000 kr. Bruksareal (BRA): 256 kvm.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Laftet hytte med flott utsikt. Hytta sett fra traktorveien kr kr.

SALGSOPPGAVE. Laftet hytte med flott utsikt. Hytta sett fra traktorveien kr kr. SALGSOPPGAVE Laftet hytte med flott utsikt T Hytta sett fra traktorveien 200 000 kr. 250 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 61 kvm. 50 kvm. SO Lånetakst: Verditakst: LG Prisantydning: 390 000

Detaljer

SALGSOPPGAVE. FLUSUND - Halvpart av tomannsbolig med sjøutsikt! kr kr.

SALGSOPPGAVE. FLUSUND - Halvpart av tomannsbolig med sjøutsikt! kr kr. SALGSOPPGAVE FLUSUND - Halvpart av tomannsbolig med sjøutsikt! Prisantydning: 2 970 000 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 2 400 000 kr. 2 970 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 145 kvm. 133 kvm.

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED BOLIG I SPESIELL OG STILIG ARKITEKTUR I RAMNES I RE KOMMUNE I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED BOLIG I SPESIELL OG STILIG ARKITEKTUR I RAMNES I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED BOLIG I SPESIELL OG STILIG ARKITEKTUR I RAMNES I RE KOMMUNE I VESTFOLD Beliggende landlig og fredelig, med fritt utsyn over bygda, med kort vei til sentrumsfunksjoner på Revetal,

Detaljer

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG MED PARK OG HAVNEHAGE BELIGGENDE I SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG MED PARK OG HAVNEHAGE BELIGGENDE I SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE SALGSOPPGAVE ENEBOLIG MED PARK OG HAVNEHAGE BELIGGENDE I SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE Meget attraktiv eiendom, med havnehage (tilleggseiendom på ca. 7 da. ) utsøkt hageanlegg til boligen, idyllisk beliggende

Detaljer

Ivar Aasensgt Aspøya/ Ålesund

Ivar Aasensgt Aspøya/ Ålesund Ivar Aasensgt. 22 - Aspøya/ Ålesund Attraktiv næringseiendom - mange muligheter/aspøya/ Ålesund. Eiendomsmegleren.net Boliginformasjon Nøkkelinformasjon Adresse: Ivar Aasensgt. 22, 6005 ÅLESUND. Eier:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Budor - Håndlaftet tømmerhytte kr kr.

SALGSOPPGAVE. Budor - Håndlaftet tømmerhytte kr kr. SALGSOPPGAVE Budor - Håndlaftet tømmerhytte LG 670 000 kr. 790 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 40 kvm. 35 kvm. SO Lånetakst: Verditakst: T Prisantydning: 790 000 kr. + omk. Adresse: Gaupa

Detaljer

MIDDAGSLIA - SKRIM Solrike høystandardtomter Helårsvei-vann-kloakk

MIDDAGSLIA - SKRIM Solrike høystandardtomter Helårsvei-vann-kloakk MIDDAGSLIA - SKRIM Solrike høystandardtomter Helårsvei-vann-kloakk Prisantydning: Adresse: Boligtype: Tomt: Fra kr. 550.000,- til kr 655.000 + omk. Middagslia, Skrim, Omholtfjell, 3648 SKRIM Hyttetomter

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK BELLIGGENDE BOLIG I ANDEBU KOMMUNE I VESTFOLD.

SALGSOPPGAVE IDYLLISK BELLIGGENDE BOLIG I ANDEBU KOMMUNE I VESTFOLD. SALGSOPPGAVE IDYLLISK BELLIGGENDE BOLIG I ANDEBU KOMMUNE I VESTFOLD. Eiendom ligger i landlige omgivelser inntil gården Våle i Andebu kommune i Vestfold. Boligen er idag kårbolig til landbrukseiendommen

Detaljer

SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD.

SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD. SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD. Landlig og solrikt beliggende gårdsbruk i Hof kommune i Vestfold, meget velegnet til hestehold Prisantydning: kr. 3.200.000,- Gårds og Småbruksmegleren, Advokatfirmaet

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD Beliggende landlig og fredlig, men samtidig sentralt med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane m.m. Bolig, eldre driftsbygning, nyere

Detaljer