Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark."

Transkript

1 T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold PRISANTYDNING: Fra kr. 100,- pr. kvm. til kr. 550,- pr. kvm. + OFF. OMK - Næringsarealer på 4 forskjellige felt - Vurderes solgt oppdelt i egnede størrelser tilpasset kjøpers ønske Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF

2 til Halden næringspark Velkommen På oppdrag fra Halden kommune har vi gleden av å kunne tilby næringstomter for salg, sentralt plassert i Halden næringspark med nærhet til E6. Ansvarlig megler : Jan Marcus Lilledal Eiendomsmegler MNEF Området er beliggende ca. 5 minutters kjøring fra svenskegrensen, ca. 10 minutters kjøring fra Halden sentrum, ca. 15 minutters kjøring fra Svinesund/Nordby handelsområde, ca. 45 minutters kjøring fra Rygge flyplass, ca. 1,5 times kjøring fra Oslo og ca. 2 timers kjøring fra Göteborg. Telefon : / Mobil: E-post: I nærområdet har det de siste årene etablert seg mange nye bedrifter og butikker innen butikk/handel og annen næringsvirksomhet og tomtene ligger i nær tilknytning til nye Halden fengsel, som stod ferdig i Velkommen til visning! Dette prospekt er oppdatert pr Jan G. Lilledal AS Busterudg. 5, 1776 HALDEN Telefon , Faks Org. nr E-post:

3

4 B1

5 N2 N5 N1 B1

6 N2 N1 N5

7 N2 N1

8

9 N1

10 Nøkkelinformasjon Adresse: Halden næringspark, 1789 Berg i Østfold Matrikkel: Del av gnr. 15 bnr. 8, gnr. 12 bnr. 19, gnr. 12 bnr. 17 og gnr. 36 bnr. 35 i Halden kommune. Eierform: Selveide næringstomter Selger: Halden kommune Tomtebeskrivelse: Område B1: Arealet tilsalgs utgjør totalt ca. 75 mål. Selges samlet eller oppdelt. Prisantydning midtre del: kr. 410,- pr. kvm. Flat, utsprengt grunn med sprengsteinsfylling. Prisantydning sydøstre del mot Vestgårdveien: kr. 220,- pr. kvm. Grunnforhold av dyrket mark. Prisantydning sydøstre del mot jernbanen: kr. 100,- pr. kvm. (gj. snitt av takst) Myrlent grunn med behov for masseutskiftninger. Område N1: Arealet tilsalgs utgjør totalt ca. 7 mål. Selges fortrinnsvis samlet. Prisantydning østre del: kr. 200,- pr. kvm. Varierende masser. Egnet til uteareal. Prisantydning vestre del: kr. 550,- pr. kvm. Flat tomt med sprengsteinsfylling. Område N2: Arealet tilsalgs utgjør totalt ca. 21 mål. Selges samlet eller oppdelt. Prisantydning kr. 260,- pr. kvm. Jordtomt. Område N5: Arealet tilsalgs utgjør totalt ca. 27 mål. Selges samlet eller oppdelt. Prisantydning kr. 400,- pr. kvm. Sprengsteinstomt med grovplanerte masser. Arealene er kun stipulerte og kjøpesum og nøyaktig areal vil først fremkomme ved endelig oppmåling av det areal som kjøper ønsker. Selger dekker alle utgifter vedrørende oppmåling og målebrev. Regulering: Tomtene N1, N2 og N5 er regulert i hht. reguleringsplan, omregulering av RV 104 v/ Svingen. Utnyttelsesgrad 50% grunnflate. Regulert til bygninger for industriproduksjon, verksteder, håndtverksbedrifter, transport, spedisjon, lager eller engrosbedrifter med tilhørende anlegg. (detaljsalg kan tillates i begrenset omfang). I områdene N2 og N5 tillates i tillegg bygninger for hotell/motell, bevertningssteder, service og kontorvirksomhet med tilhørende anlegg Området B1 er regulert i hht. reguleringsplan for Sørli E6. Utnyttelsesgrad 50% grunnflate. Regulert til bygninger for industriproduksjon, verksteder, håndtverksbedrifter, transport, spedisjon, lager eller engrosbedrifter med tilhørende anlegg (detaljsalg kan tillates i begrenset omfang). Bestemmelsene om grøntbelte/støyskjerming nevnt i reg. bestemmelsene vil ikke få konsekvenser for kjøper. Reguleringsplanene med nærmere bestemmelser utleveres på meglers kontor. Vann- og kloakkforhold: Det ligger offentlige vann og avløpsledninger i Vestgårdsveien og ved Torpumveien. Kjøper må bekoste ledninger fra kommunalt tilkoblingspunkt, samt internt på tomten. Tilknytningsavgifter betales etter gjeldende kommunale regler og satser. Kart over vann og avløpsledninger utleveres på meglers kontor. Takstvurdering: Det er avholdt takster/vurdering av markedsverdi på de forskjellige områdene, fra takstmann Claus Norsted. Kopi av dokumentene fås ved henvendelse ved vårt kontor. Tinglyste avtaler/ tilliggende rettigheter: Gnr. 36 bnr. 35: Tinglyst avtale, Fortum nettstasjon. Gnr. 12 bnr. 17: Tinglyst avtale, Bestemmelse om planovergang. Gnr. 12 bnr. 17: Tinglyst avtale, bestemmelse om adkomstrett/bebyggelse. Ovennevnte avtaler utleveres på meglers kontor.

11 Nøkkelinformasjon Eiendommens stipulerte faste avgifter pr. år. Det foreligger pr. i dag ingen kjente, faste avgifter pr. år. Kommunale avgifter: Det foreligger pr. i dag ingen kommunale avgifter. Fastsettes etter gjeldende satser og beregninger når tomten bebygges. Ligningsverdi: Ikke fastsatt. Samlet oppstilling over de totale omkostninger: Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum. Tinglysningsgebyr for skjøtet kr ,- Tinglysningsgebyr, obligasjon til bank kr ,- Pantattest kr. 210,- Det tas forbehold om endringer av offentlige gebyrer. kan gjøre eiendommen uegnet til formålet, uansett omfang eller type. Forhold ved grunnen kan således ikke påberopes som mangel, med unntak av forhold som beskrevet i avhl. 3 7 og 3-8. Alle interessenter oppfordres til å kontrollere eiendommen og eiendommens arealer grundig før bud avgis. Det anbefales interessenter å ta med fagmann på visning. Tilbakekjøp/forkjøpsrett, Halden kommune : Halden kommune har tilbakekjøpsrett (gjelder ved videresalg) til ubebygd tomt mot tilbakebetaling av kjøpesum og offentlige omkostninger. Halden kommune har tilbakekjøpsrett til tomten på samme vilkår dersom den ikke bebygges innen 3 år etter at den ble overdratt til kjøper. Etter at eiendommen er bebygd har Halden kommune forkjøpsrett til markedspris. Visning: Etter avtale med vårt kontor. Overtagelse: Etter nærmere avtale. Budaksept: Det tas forbehold om politisk godkjenning av salget fra kompetent politisk organ p.t utvalg for plan,bygg og teknisk drift. Utleie: Eiendommen har ikke egen utleiedel. Odel: Det hviler ikke odel på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Konsesjon: Eiendommen er ikke konsesjonspliktig. Egenerklæring om konsesjonsfrihet må dog undertegnes dersom tomtens areal overstiger 2 mål. Takstvurdering: Det er avholdt takster/vurdering av markedsverdi på de forskjellige områdene, fra takstmann Claus Norsted. Kopi av dokumentene fås ved henvendelse ved vårt kontor. Solgt som den er : Eiendommen med tilbehør selges i den stand den er ved fremvisning, jfr. Avhl Kjøper kan ikke påberope seg andre bestemmelser i avhl. kap. 3 enn de som her er nevnt. Reklamasjonsfristen settes til 2 år, jfr. avhl. kapittel Selger tar forbehold for grunnens beskaffenhet, for eventuelle forurensninger i grunnen eller for andre forhold ved eiendommen som i større eller mindre grad

12 Nøkkelinformasjon Felt N2 Felt N1 Felt N5 Felt B1 SVERIGE

13 Budskjema Nøkkelinformasjon Bud på eiendommen: Halden næringspark, Areal : Oppdragsnr.: Navn: Fnr.: Navn: Fnr.: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. mobil : Tlf. privat : gir herved bindende bud stort Kr.: Kroner : på ovennevnte eiendom, + omkostninger (tinglysningsgebyr, dokumentavg., pantattest m.m. i henhold til prospekt) Finansieringsplan: Finansieringsplan: (Bank/Saksbehandler) Ønsket overtagelsesdato for eiendommen: Budet er bindende frem til: Dato : Klokkeslett : Eventuelle forbehold: Sted: Dato: Jeg/vi er klar over at dette budet er bindende, dersom det ikke er tatt spesielle forbehold ovenfor. Et avgitt bud kan ikke trekkes tilbake. Dersom det ikke er satt spesiell akseptfrist, står budet i en rimelig tid for selger til å vurdere dette. Byderens underskrift: Hvis budet aksepteres, er det inngått en bindende avtale. Videre er jeg/vi inneforstått med at selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Jeg/vi bekrefter å være kjent med salgsoppgaven/prospektets innhold, eventuell takst/boligsalgsrapport og selgers egenerklæring vedrørende eventuell eierskifteforsikring. Klipp ut Faks Faks

14 Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmeglings Paragraf 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Gjennomføring av budgivning 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn 24 timer regnet fra siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. Viktige avtalerettslige forhold: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er f.eks ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. 6. Meglerprovisjon betales av selger og utgjør for dette oppdrag fast pris, kr ,- pr. solgte tomt. 7. Vi kan i samarbeid med HELP forsikring tilby våre kjøpere boligkjøperforsikring. Kontakt megler for nærmere informasjon. Dine egne notater Halden næringspark Faks

15 Dine egne notater

16 Jan G Lilledal AS - Din lokale eiendomsmegler i Halden Vi er byens eldste eiendomsmeglerforretning med tilsammen over 65 års erfaring fra eiendomsmegling i Halden! Dette betyr at vi kjenner din bolig og ditt nærområde og vet hvordan vi skal markedsføre din eiendom for å oppnå optimalt resultat. I tillegg til lokalkunnskap og stor kontaktflate har vi fokus på faglig kompetanse slik at ditt salg blir utført på den tryggeste måte. Vi holder til i moderne lokaler med en meget sentral plassering på gateplan i Haldens trivelige gågate, hvor vi har holdt til siden starten i Vi selger alle typer eiendommer, og til enhver tid har vi et godt utvalg av hytter, leiligheter, tomter, boliger og næringseiendommer til salgs i de fleste prisklasser. Med en av markedets mest avanserte datasystemer innen eiendomsmegling, har vi dessuten den beste forutsetning til å følge opp våre kunder på en oversiktlig, rask og trygg måte. Salg av eiendom er til syvende og sist en tillitssak. Derfor er det ekstra hyggelig at mer en 300 kunder velger oss som sin megler årlig.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE.

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Mjøsa, med fantastiske utfoldelsesmuligheter for hest. Kort vei

Detaljer

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc Sjeldensjanse.Strøkenselveierpåhele218kvmoverhele2etg.Separatutleiedel. KVADRATUREN- EKSLUSIVT ØstreStrandgate19 P-rom/Bra:218/218 Oppdrag:60210217 Prisantydning: 6.950.000,- 6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

Detaljer

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 290 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

hel tomannsbolig på Grefsen

hel tomannsbolig på Grefsen hel tomannsbolig på Grefsen meget flott utsikt, to leiligheter + hybel, moderniseringsbehov, dobbeltgarasje Tryms vei 3 megler Kristine Mevik (m:) 9160 9270 eieform prisant takst bta boa tomt eiet 8 700

Detaljer

ATTRAKTIVT PÅ MAJORSTUEN

ATTRAKTIVT PÅ MAJORSTUEN ADVOKAT TOM STAVNES MNA TULLINS GT. 6 0166 OSLO www.stavnes.no ATTRAKTIVT PÅ MAJORSTUEN Lys og praktisk treroms selveier i femte etasje. Heis, balkong, peis og mulighet for parkering Adresse: Sorgenfrigaten

Detaljer

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no Kringlebotten 160 Type Bolig: Terrassehus Adresse: Kringlebotn 160 Sted: 5225 NESTTUN Boligareal: 67kvm Bruttoareal: 70kvm Verditakst: 1390000- Prisantydning: 1390000- Betegnelse: Adr:Kringlebotn 160 5225

Detaljer

Din egen hytte på fjellet

Din egen hytte på fjellet Spørsmål kan stilles til Maj Elin Storeide på telefon: 976 98 832 www.spatind.no Din egen hytte på fjellet 22 eksklusive tomter - 3 hytter ski in/ski out - Spåtind Sport Hotel informasjon Spåtind Hyttegrend

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

3 181 kr. inkl. oppvarming

3 181 kr. inkl. oppvarming 4 250 000 kr. 76 kvm. 5 000 000 kr. 69 kvm. 3 181 kr. inkl. oppvarming Kontaktperson: Erik Pettersen Kontakttelefon: 401 40 341 Sendes til: erikthp74@gmail.com BUD PÅ EIENDOM Dato: 27.04.2015 Oppdragsnr:

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013 Bransjenorm for markedsføring av bolig September 2013 Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Formål 3. Generell del 3.1. Eierforhold 3.2. Pris 3.2.1. Generelle krav til prismarkedsføring 3.2.2. Særkrav til markedsføring

Detaljer

Sarbuvollveien 18 KOLLEN NEDRE HØVIK. Enebolig med stor og solrik eiertomt. Rehabiliteringsbehov EIENDOMSMEGLING AS. Bogstadveien 27B, N-0355 Oslo

Sarbuvollveien 18 KOLLEN NEDRE HØVIK. Enebolig med stor og solrik eiertomt. Rehabiliteringsbehov EIENDOMSMEGLING AS. Bogstadveien 27B, N-0355 Oslo NEDRE HØVIK Enebolig med stor og solrik eiertomt Rehabiliteringsbehov Sarbuvollveien 18 ORIENTERING om hva som kutymemessig skal medfølge som tilbehør ved salg av eiendom/bolig: INNVENDIG: VEGG til VEGG

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

til kjøper av brukt bolig og fritidsbolig Viktig informasjon

til kjøper av brukt bolig og fritidsbolig Viktig informasjon til kjøper av brukt bolig og fritidsbolig Viktig informasjon Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund Denne informasjonen er utarbeidet for å gi en oversikt over hvilke rettigheter og forpliktelser som gjelder

Detaljer

Salg av tomter uten byggeklausul

Salg av tomter uten byggeklausul Jåsund Salg av tomter uten byggeklausul Nå kan du endelig bo som du vil. Hvis du vil. Drømmene dine Det slottet du drømte om da du var barn, det ble til en hytte oppe i et tre. Du snekret den selv, møblerte

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM AdvokatOppgjør AS (Selgboligselv.no/AO.no) Sist oppdatert 29.04.2014 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV ADVOKATOPPGJØR AS TJENESTER 1- AO S ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør

Detaljer