Vest-Telemark vidaregåande skule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vest-Telemark vidaregåande skule"

Transkript

1 Vest-Telemark vidaregåande skule SKULEÅRET ELEVINFORMASJON Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske fag) o Helse- & sosialfag Ressursenteret E-postadresse til skulen : Nettadresse til informasjonssidene våre :http://www.vest-telemark.vgs.no 1

2 Innhold Kjære elev... 3 Pedagogisk plattform... 4 Læringsplakaten - ufd... 4 Politisk styring og administrasjon i den vidaregåande skulen... 5 Politisk styring i fylket... 5 Driftsråd Vest-Telemark vgs Elevrådet... 6 Lærartillitsvalde... 6 Rådet for andre tilsette... 6 Administrasjonen ved Vest-Telemark vgs Rektor:... 7 Administrativ leiar:... 7 Studieleiar/t-rådsleiar :... 7 Avdelingsleiarar... 8 Kontorpersonalet... 8 Rådgjevar... 8 Helsetenesta... 8 Vaktmeister... 9 Pp-tenesta... 9 Bibliotektenesta... 9 Viktig melding til alle elevar om skulebokutlånet Melding til elevar Satsingsområde dette skuleåret Romplassering og kontaktlærarar Personalet Inndeling av skuledagen Skulereglement Vernereglar Ordensreglar i Tokkehallen Studiedagar/lesedagar It-Reglement for Telemark Fylkeskommune (TFK) Ymse rutiner Elevar som byrjar Elevar som sluttar Rutiner for elevar som sluttar med fag Køyreopplæring Klage Underskrifter frå elevar IT-reglement underskrift på avtale Rutiner for bruk av foto Underskrift på at eleven har lese ordensreglementet Skuleruta for med tilleggsinformasjon

3 Kjære elev Det er ei glede for meg å ynskje deg velkommen til Vest-Telemark vidaregåande skule! I dette skuleheftet vil du finne nyttig informasjon om skulen vår. Ta derfor vare på dette heftet, les det nøye og vis det heime, slik at dine nærmaste og får vita litt om skulen. Heile personalet vonar du får ei triveleg og morosam tid hos oss, som du kjem til å minnast med glede heile livet. Vi vil gjera vårt beste for å skape eit læringsmiljø der vi legg vekt på samarbeid og kunnskap slik at du utviklar deg positivt. Du skal ikkje berre lære fag på skulen, men og å finne fram til dine sterke sider, og å samarbeide med andre, slik at du kan få ei god framtid.. Vi vil leggje tilhøva til rette for at du skal få sluttresultat du er nøgd med, men du må sjølv gå inn i læringsaktivitetane og ta ansvaret for eiga læring. Som elev har du mange rettar, men vi ventar og at du skal fylgje skulereglementet og vera høfleg og hyggjeleg mot alle. Det same kan du vente av oss i personalet. Vest-Telemark ressurssenter samarbeider med det lokale næringslivet, arbeidsmarknadsetaten og kommunane. Her blir det bl.a. arrangert etterutdanningskurs for private og offentlege etatar, og i tillegg drive nasjonale og internasjonale miljøprosjekt. Vi ønskjer alle hybelelevar velkomne til Dalen og vonar dei vil trivast. Vi treng eit breiare ungdomsmiljø her. Kulturkontoret i Tokke kommune vil fortelje kva for fritidsaktivitetar det er for ungdomen på Dalen. Finn eit lag og meld deg inn, så blir du kjent og får venner. Vi er ein skule der vi stadig ser etter nye løysingar, derfor er mykje av undervisninga vår nettbasert. Du får også lærdom ved utveksling og samarbeid med ymse skular i utlandet. Elevrådet skal også, i samarbeid med administrasjonen, arbeide for interessene til elevane. Ta del i elevrådsarbeidet og engasjer deg, då kan du fremje eigne og medelevars synspunkt og gje skuledagen elevprega innhald. Vi har ei triveleg kantine på skulen. Me vil beda deg hjelpe til å halde god orden i Kantina. Ta del i arbeidet med å skape eit hyggjeleg læringsmiljø, til fordel for oss alle, og sett krav til deg sjølv og personalet på skulen. Lukke til! Vennleg helsing Tove Palmork Haavelmoen Rektor 3

4 Pedagogisk plattform VISJON Alle kan - me hjelper deg fram 1. Vest-Telemark vgs skal vera ein distriktsskule og eit læringssenter for ungdom og vaksne i samarbeid med kommunane og private verksemder. 2. Skulen skal vektleggje eit godt læringsmiljø prega av omsorg og velvilje der alle elevane trivst og lærer. Både elevane og personalet skal oppleve skulen som ein problemløysande og dynamisk arbeidsplass som er retta mot framtida. 3. Skulen skal ta vare på miljøet, kulturen og verdiane i Vest-Telemark og vera med på å sikre arbeidsplassar og eit godt bumiljø. Læringsplakaten - ufd Skolen og lærebedriftene skal : 1. Gi alle elever og lærlinger like muligheter til å utvikle sine evner og talenter 2. Stimulere elevenes og lærlingenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet 3. Stimulere elevene og lærlingene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenking 4. Stimulere elevene og lærlingene i deres personlige utvikling, i å utvikle sosial kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse 5. Legge til rette for at elevene og lærlingene kan foreta bevisste valg av utdanning og fremtidig yrke 6. Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge 7. Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse 8. Fremme differensiert opplæring og varierte arbeidsmåter 9. Sikre at det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring 10. Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen 11. Legg til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte 4

5 Politisk styring og administrasjon i den vidaregåande skulen HOVUDUTVAL FOR KOMPETANSE I TELEMARK FYLKESKOMMUNE DRIFTSRÅD VEST- TELEMARK VGS. Fagforreiningane Arbeidsplasstillitsvalde Elevrådet Rådet for andre tilsette Politisk styring i fylket Telemark fylkeskommune har ansvaret for vidaregåande skular, fylkesvegar og fleire fylkeskommunale oppgåver. Fylkestinget avgjer dei store sakene. Administrasjonen i Telemark fylkeskommune Dei politiske vedtaka blir gjennomførte av ein administrasjon. Administrasjonen av Telemark fylkeskommune held til i Fylkeshuset i Skien. Ansvaret for vidaregåande skule har Seksjon for kompetanse, og leiar er fylkesrådmann Rolf-Helge Grønås Hovudutval for undervisning i fylket Hovudutvalet for undervisning er samansett av fylkespolitikarar som har ansvaret for skulebudsjettet og skuletilboda i Telemark. Driftsråd Vest-Telemark vgs. Driftsrådet er øvste lokale styringsorganet på skulen. Det er samansett av 2 arbeidsgjevarrepresentantar, rektor og adm.leiar. 2 elevrepresentantar, minst 2 representantar frå det pedagogiske personalet og ein frå dei andre tilsette på skulen. Driftsrådet skal arbeide aktivt for at det er gode samarbeids- og rådgjevningsrutiner med sikte på effektiv drift og utvikling på skulen. Driftsrådet er rådgjevande organ for rektor i fylgjande saker: plansaker, budsjett og budsjettendringar skulereglement, skuletilbod, skuleruta (feriar og fridagar) større utstyrskjøp større organisasjonsendringar 5

6 Elevrådet Elevrådet er høgste organ på skulen for elevane. Tillitselev og vararepresentant blir valde av klassene for heile skuleåret. Den valde tillitseleven går inn som medlem av elevrådet og har ei ansvarsfull oppgåve i å representere klassa si på elevrådsmøte. Elevrådet handsamar saker som gjeld elevane, anten det er saker elevane tek opp sjølve, eller om det er saker som rektor ynskjer ei uttale om. I tillegg til dette kjem organisering av eventuelle skulefestar, aktivitetsdagar og Operasjon Dagsverk. Elevrådet brukar møterommet ved mediateket til samlingane sine. Dei vil få låsbart skåp der Elevrådet er samansett av eit styre tillitsvalde frå klassene. Samstundes er elevane medlem av ein av dei to elevorganisasjonane Norges Gymnasiastsamband (NGS) eller Yrkesskuleelevanes- og Lærlinganes Interesseorganisasjon (YLI) som begge jobbar for elevane "på eit høgare plan. Kvar klasse vel ein tillitsvald kort tid etter at skulen har byrja. Tilbakemelding skal gjevast til kontoret. Rektor kallar inn til fyrste møtet. Den tillitsvalde informerer elevane i klassa om kva elevrådet føretek seg og gjev tilbakemelding om reaksjonar frå klassa. Dersom den tillitsvalde ikkje gjer arbeidet godt nok, vil ikkje klassa få den informasjonen ho treng. Difor er det viktig at det blir valt ein engasjert person til jobben. Verva i elevrådsstyret er: Elevrådsleiar Nestleiar Sekretær Kasserar Styremedlem og varamedlem - organiserer og leiar møta - tek over når ikkje leiar er tilstades - tek seg av alt papirarbeid - syter for at rekneskapen stemmer - er med på å organisere, utføre oppgåver Lærartillitsvalde Lærarane tilhøyrer ulike fagforbund. Dei tillitsvalde lærarane har regelmessige møte i klubbane sine og med rektor. Dei har uttalerett i mange saker. Rådet for andre tilsette Rådet for andre tilsette er eit rådgjevande organ. Rådet er samansett av vaktmeister, kontorpersonalet og reinhaldspersonalet. Rådet tek opp saker av praktisk/teknisk art og saker som rektor ynskjer uttale frå rådet om. Nærare informasjon i Lov om vidaregåande opplæring og i Forskrifter og reglar om vidaregåande opplæring om kva for oppgåver og ansvar dei ulike råda har. 6

7 Organisasjonskart : Tove Palmork Haavelmoen rektor Gro Nygard Egeli Adm. leiar Lars T. Momrak Studieleiar T-rådsleiar OIMG-leiar OT-Vest-Telemark Geir.M.Ekre Avd. leiar Siv Reidun Einebærholm Avd. leiar YF Karl Torstein Hetland Avd. leiar Ressurssenteret Kontorpersonale, vaktmeister, reinhald, systemansvarleg Rådgjevar, bibliotekar, Spes.pedagog, Elevassistent Lærarane på SP Lærarane på YF + Elevassistent Personale direkte tilknytta Ressurssenter Administrasjonen ved Vest-Telemark vgs. Rektor: Tove Palmork Haavelmoen Rektor er den administrative og faglege leiar på skulen. Han har ansvaret for alle interesser i skulesamfunnet. Rektor førebur saker til driftsrådet og er kontaktperson mellom elevrådet og ADM. Administrativ leiar: Gro Nygard Egeli Administrativ leiar er vikar for rektor dersom han ikkje er tilstades, og han har ansvaret for dei daglege rutinane i administrasjonen. Studieleiar/t-rådsleiar : Lars T. Momrak Studieleiar har ansvaret for fagval og det pedagogiske utviklingsarbeidet på skulen. Leiar for tilrettelagt opplæring og opplæring i mindre grupper legg tilhøva til rette for elevar som treng særskilt oppfølging i undervisninga, t.d. ekstra hjelpemiddel, ekstra støttetimar eller anna form for ekstra hjelp. 7

8 Avdelingsleiarar Studieførebuande: Geir Magne Ekre Yrkesfag: Siv Reidun Einebærholm Ressurssenteret: Karl Torstein Hetland Avdelingsleiarane har ansvar for kvar si studieretning. Dei skal hjelpe både lærarane og administrasjonen i det faglege og pedagogiske arbeidet innan fagområdet sitt. Dersom du har spørsmål om faga på lina eller andre problem du vil drøfte, kan du vende deg til avdelingsleiarane. Kontorpersonalet Sakshandsamar: Inger Marie Berdal Ho har ansvaret for rekneskapsføringa for skulen og V-T. Ressurssenter, samt oppfølging av pålagte rutiner. Sekretær: Olga Trydal Plassen Ho har ansvaret for sentralbordet, søknad om lån/stipend, skulebevis, ho skriv vitnemål og har ansvar for skuleskyss og utlevering av busskort. Ekspedisjonen er open mellom kl og (sommartid til kl ) Rådgjevar Per Stordrange Du kan kontakte rådgjevar dersom du har problem med eit eller anna på skulen, eller viss du ynskjer hjelp til å kontakte skulepsykolog, helsetenesta, arbeidskontoret osb. Dersom du lurar på kva for fag du treng seinare eller du ynskjer å få vite meir om andre skuletilbod, kan rådgjevaren hjelpe deg. Han kan og rettleie deg m.o.t. søknad om lån og stipend og hjelpe deg med søknadsskjema når du skal søkje deg inn på nye kurs neste skuleår. Rådgjevaren har og ansvar for ei stor yrkesmesse som finn stad kvart år. Helsetenesta Helsesyster : Signe Gardsteig Ho skal vera på skulen kvar måndag frå 29. aug. 2 timar pr.veke. Ho vil informere i alle klassene om tenesta før ho byrjar (sjå skuleruta). Telefonnummer til helsesyster er : / Skulelege: Dordie Elise Flom Skulefysioterapeut: Daniel Christopher Grøndahl 8

9 Vaktmeister Bjørn Joar Vindal Kontoret hans ligg like ved midterste hovudinngang. Han har ansvaret for alle praktiske og tekniske ting som har med bygning og utstyr å gjere. Pp-tenesta Vest-Telemark PP-teneste er ei rådgjevingsteneste som kan gje rettleiing til elevar og lærarar ved bekymring knytt til opplæringa. Som elev kan du ta direkte kontakt med PP-tenesta. Eller du kan kontakte rådgjevar på skulen som hjelper deg med å fylle ut eit tilmeldingsskjema. Dei tilsette har i PP-tenesta har teieplikt. Kontaktperson: Einar Søreide. Telefon arbeid: Nettstad: Bibliotektenesta Hovudbiblioteket i Kulturhuset vil vera opp alle skuledagar utanom måndag. Bibliotekarane Bodil Otterholt og Gunn Evensen har ansvar for denne tenesta. Du kan m.a. få hjelp til å finne litteratur du treng til ulike oppgåver i skulekvardagen. Skulebiblioteket på mediateket er opp annankvar måndag og annankvar tysdag. Der vil du finne Gunn Evensen. Sjå oppslag på mediateket. Faste lånetider måndagane frå kl og tysdagane frå kl Viktig melding til alle elevar om skulebokutlånet. Du får låne skulebøker til bruk i undervisninga, heilt gratis. Det er skulen som eig bøkene og som har betala for dei. Skulebibliotekaren ordnar det praktiske kring utlånet. Du oppmodast til å fare fint med bøkene, slik at dei varar lengst mogleg. Ikkje skriv i bøkene, ikkje utset dei for væte eller anna søl. Ikkje lat dei liggje og slenge. Tenk på den som skal ha boka etter deg! Du står ansvarleg for det du låner, noko som utgjer verdiar for mange tusen kroner. Du må erstatte ei bok med full pris viss ho blir øydelagt eller kjem bort. Kvar bok har fått klistra på ein strekkode. Når du har lånt ei bok er denne knytt til deg som person gjennom strekkoden. Det vil seie at du ikkje bør byte bøker med medelevar. Då vil feil person stå registrert som lånar av boka, og du kan få problem viss personen du har bytt med ikkje leverer inn att boka til våren. Det vil i praksis seie at det er du som får purringar og i verste fall erstatningskrav. Det nyttar ikkje å seie at nokon har teke boka di. Du skal ikkje skrive namn i bøkene, men du bør setje på bokbind og merke dette tydeleg med fullt namn. Slik kan du hindre at du byter bøker med andre i vanvare. Pass på at du ikkje teipar bokbindet fast til sjølve boka! Strekkoden må ikkje fjernast eller skadast! 9

10 Viss du har fått feil bok og ynskjer å byte kan du kome til mediateket i ekspedisjonstida: Måndagar i oddetalsveker kl , tysdagar i partalsveker kl Viss det hastar kan faglæraren din hjelpe deg, og han/ho melder i frå vidare til meg om bokbytet. Du kan byte til ei anna målform så langt me har bøker nok på lager. Har me ikkje fleire i den målforma du ynskjer kan du eventuelt sjå om du finn ein medelev som kan tenkje seg å byte bok med deg. Då er det viktig at de båe kjem til meg for å få omregistrert lånet på dei rette personane. Om naudsynt kan eg hjelpe deg å finne ut kven det kan vere aktuelt å spørje. Viss du manglar ei eller fleire bøker fordi det ikkje var nok til alle under bokutdelinga må du seie i frå til faglærar eller kontaktlærar så snart som råd. Denne skal då melde i frå vidare til pedagogisk leiar Lars Torstein Momrak, som då kan tinge fleire bøker. Ha eit godt skuleår og på gjensyn! Helsing Gunn på biblioteket Melding til elevar Utanfor kontorfløyen, ved ekspedisjonen, finn du ei eiga hylle for telefonbeskjedar og brev til elevane. På tavla vil du også finne liste over lånekassebrev. Brevet kan du hente på kontoret. Gjer det til ein vane å sjekke om der ligg noko til deg. Personlege telefonbeskjedar, brev eller andre meldingar blir berre gjevne på denne måten. Satsingsområde dette skuleåret 1. Vurdering 2. Anerkjennende elevledelse 3. Psykososialt miljø 4. Mot mobbing og vold i skulen 5. Mot rus Romplassering og kontaktlærarar Klasse Programområde Kurs Rom Kontaktlærar 1STAA Stud.spes. VG1 14 Erling Carlsen 2REAA/SSAA Stud.spes. VG2 10 Øyvind Loddengård 3REAA/SSAA Stud.spes. VG3 13 Åsne Berge 1HSFA Helse & sosial VG1 7-8 Inga L. Grythe 2BAUA Helse & sosial VG Astrid Jupskås 1TIPA Mekaniske fag VG1 19 Geir Timland 2AMKA Mekaniske fag VG2 17 Kjell S. Nordgarden 2TEKA Mekaniske fag VG2 16 Tore Loftsgarden 3OIMGA OIMG VG 1,2,3 9 Bjørg Åse Byggland Ressurssenter Fagkurs 1 10

11 Personalet Namn Tlf. intern E-post Berdal, Inger Marie Berdal, Pål Berge, Åsne Borgen, Monica Byggland, Bjørg Åse Carlsen, Erling Christenson, Eric Egeli, Gro Nygard Einebærholm, Siv Reidun Ekre, Geir Eriksen, Jarle Flønes, Margot Grythe, Inga Lorentzen Haavelmoen, Sverre Haavelmoen, Tove Palmork Haugen, Jan Hetland, Karl Torstein Jensen, Torgeir Jupskås, Astrid Kiland, Åse Ingebjørg Lassemo, Arne Dag Loddengaard, Øivind Loftsgarden, Tore Metveit, Else Fugelsnes Momrak, Lars Torstein Nordarden, Kjell S Olsnes, Birgit Johanne Kovajord Plassen, Olga Trydal Rønningen, Wenche Seltveit, Mona Skaufel Stordrange, Per Timland, Geir Vindal, Bjørn Joar Våmartveit, Inger Lisbeth Øigarden, Marie Inndeling av skuledagen 1. time time time MAT 4.time time time time Bussavgang kl

12 Skulereglement Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt av fylkestinget i Telemark, sak nr. 0019/10.. Reglementet gjelder fra 1. august Formål Reglementet skal bidra til at de videregående skolene i Telemark preges av samarbeid, trivsel, engasjement og medansvar. Reglementet skal gjennom tydelige rammer fremme gode arbeidsvaner, god orden og bidra til et godt og læringsfremmende skolemiljø. 2. Virkeområde Reglementet gjelder for elever i de videregående skolene i Telemark fylkeskommune, og andre som mottar opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien, aktiviteter i skolens regi og, så langt det passer, ved øvrige forhold som har klar sammenheng med skolehverdagen. Ved ekskursjoner o.l. innebærer dette at også tidsrommet mellom avreise og hjemkomst er å se på som skoletid, og ordensreglementet gjelder. 3. Elevenes rettigheter Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf opplæringsloven 9a-1. Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, gjeldende styringsdokumenter og fylkeskommunens vedtak. Elevene har også flere rettigheter etter opplæringsloven med forskrifter som gjelder medvirkning i skolesamfunnet. 4. Elevenes plikter - orden og atferd (1) Elevene skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle medlemmer av skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig, og rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet for øvrig. Elevene skal følge de instruksjoner om orden og atferd som skolen og den enkelte lærer gir. Grunnlaget for vurdering i orden og atferd følger av forskrift til opplæringsloven 3-5. Det legges vekt på om eleven opptrer i henhold til ordensreglementet. Reglementets nedenforstående regler om orden og atferd gir en opplisting av ordensregler og atferdskrav. Denne opplistingen er ikke uttømmende, slik at også andre brudd på alminnelig aksepterte atferdsnormer enn de som er nedfelt i opplistingen, kan være brudd på reglementet og føre til sanksjoner. (2) Nærmere regler om orden : Eleven skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen. Skolearbeid skal utføres til fastsatt tid. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom dette ikke kan overholdes. 12

13 Eleven skal ha med til opplæringen det materiell og utstyr som skolen krever. Eleven skal følge verneregler og bruke påbudt verneutstyr og særskilte arbeidsklær som kreves for faget, eller som påbys av myndigheter eller skolen. Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inneog uteområde, i nærområdet og på steder der opplæringen foregår. Tillitseleven skal gi beskjed til skolens kontor dersom en lærer ikke kommer når opplæringen skal starte. (3) Nærmere regler om atferd : Eleven skal bidra til arbeidsro og vise hensyn og respekt for medelever og andre. Grov språkbruk, vold, diskriminerende, krenkende eller truende atferd, annen mobbing og trakassering, eller brudd på allment aksepterte atferdsnormer er ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte. Pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale er ikke tillatt på skolen, og skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk. Skolens eiendom, bygninger, inventar og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Elevene har ansvar for egne eiendeler. Mobiltelefoner, musikkspillere og elektronisk underholdningsutstyr skal være avslått under opplæringen hvis ikke annet er avtalt med læreren. Bruk, besittelse og enhver annen befatning med rusmidler eller dopingmidler på skolens område og i forbindelse med aktiviteter i skolens regi er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen eller under aktiviteter i skolens regi. Skolen samarbeider med politiet angående aksjoner i forhold til rus. Elevene kan underlegges kontroll av bruk og besittelse av rusmidler. De videregående skolene i Telemark er tobakksfrie. Det er ikke tillatt å røyke, snuse eller bruke annen form for tobakk på skolens område. Det er ikke tillatt å ha farlige gjenstander eller våpen på skolens område eller under aktiviteter i skolens regi, med mindre dette er pålagt eller godkjent til bruk i undervisningen. Kommersiell virksomhet er bare tillatt på skolens område etter avtale med rektor. 5 Fravær (1) Eleven skal være til stede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen. (2) Skolen registrerer fravær i dager og enkelttimer. Oppmøte inntil 15 minutter etter at opplæringen starter registreres som forsentkomming. Oppmøte senere enn dette føres som fravær. (3) En elev som på grunn av sykdom eller andre forhold er forhindret fra å møte til opplæringen, eller må forlate opplæringen, skal melde fra til kontaktlærer eller faglærer så snart som mulig. Dersom et fravær varer mer enn tre dager skal eleven gi ny melding til skolen om dette. (4) Stort fravær eller manglende deltakelse i planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler, jf forskrift til opplæringsloven 3-3. Fravær fra opplæringen som ikke er avtalt med skolen, eller som ikke er nødvendig som følge av forhold opplistet i forskrift til opplæringsloven 3-47, kan ha betydning for karakterene i orden eller atferd. Stort omfang av slikt fravær kan anses som en alvorlig forsømmelse av elevens plikter og dermed sanksjoneres med bortvisning eller tap av rettigheter, jf opplæringslov 3-8. (5) Fravær føres i dager og timer på vitnemål og kompetansebevis i henhold til forskrift til opplæringsloven Dersom det fremlegges dokumentasjon på årsaken til fraværet, kan eleven kreve at dette føres på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. Bestemmelsene gir rett til at fravær i samsvar med regulering i 3-47 i forskrift til opplæringsloven ikke føres på vitnemålet dersom 13

14 det dokumenteres at fraværet skyldes forhold opplistet i nevnte bestemmelse. Rektor, i samråd med kontaktlærer, vurderer dokumentasjonen ved slutten av skoleåret. 6 Bruk og behandling av skolens IT-ressurser Ved bruk av skolens nettverk, IT-utstyr og programvare, gjelder IT-reglementet for Telemark fylkeskommune, se vedlegg. Brudd på IT-reglementet kan føre til sanksjoner etter 8 i ordensreglementet. NB!! Hver enkelt elev skal underskrive på at IT-reglementet er lest og akseptert. 7 Fusk Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Begrepet fusk kan omfatte ulike forhold, herunder: bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon i en prøvesituasjon - å innlevere eller presentere som eget produkt; tekster, oppgaveløsninger og liknende som er produsert av andre, herunder tekster og løsninger som er lastet ned fra internett. Fusk eller forsøk på fusk kan få konsekvenser for vurdering i atferd, og kan føre til at prøven eller besvarelsen ikke gir grunnlag for vurdering. Dette kan igjen få betydning for vurderingsgrunnlaget i faget. Fusk eller forsøk på fusk til eksamen, fag-/svenneprøve og kompetanseprøve er regulert i forskrift til opplæringsloven 3-37, 3-65 og Brudd på reglementet (1) Brudd på ordensreglementet kan foruten nedsatt karakter i orden eller atferd, jf 4 (1) tredje avsnitt, føre til at skolen informerer elevens foresatte om forholdet (gjelder elever under 18 år). (2) Følgende refsingstiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet : Pålegg om tilstedeværelse på skolen før eller etter ordinær skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver. Muntlig eller skriftlig påtale eller anmerkning fra lærer eller rektor. Begrenset adgang til spesielle aktiviteter. Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av undervisningsøkten etter lærers avgjørelse. Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter lærers avgjørelse. (3) Ved alvorlige eller gjentatte tilfeller av brudd på ordensreglementet kan følgende særskilte refsingstiltak benyttes : Midlertidig eller permanent bytte av klasse/gruppe etter rektors avgjørelse. Midlertidig eller permanent skolebytte etter vedtak i fylkeskommunen. Bortvisning fra og med en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse, jf opplæringsloven 3-7. Bortvisning for resten av skoleåret eller kurset etter vedtak i fylkeskommunen, jf opplæringsloven 3-8 og 4A-9. Tap av retten til videregående opplæring etter vedtak i fylkeskommunen, jf opplæringsloven 3-8 og 4A-9. (4) Refsingstiltakene skal stå i rimelig forhold til bruddet på reglementet. Elever plikter å overholde ilagte refsingstiltak, og ved manglende overholdelse kan det ilegges nye refsingstiltak. 9 Saksbehandling ved refsingstiltak Før det treffes avgjørelse om refsingstiltak, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf opplæringsloven 3-7. Refsingstiltak og begrunnelse for disse skal 14

15 nedtegnes. Før det treffes vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, jf opplæringsloven 3-8. Ved særskilte refsingstiltak som nevnt i 8 (3) skal forvaltningslovens regler om enkeltvedtak følges. Eleven har dermed rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse, bistand fra advokat eller annen fullmektig (elevombud) på alle trinn i saksbehandlingen, og klagerett i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV- VI i forvaltningsloven. Vedtaket skal være begrunnet og opplyse om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage og om retten etter forvaltningsloven 18 jf 19 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jf forvaltningsloven 42. Klageinstans for vedtak om tap av rett til videregående opplæring er Fylkesmannen i Telemark. For øvrige enkeltvedtak er fylkeskommunens klagenemnd for skolesaker klageinstans, jf opplæringsloven Erstatning Dersom en elev skader eller tilgriser skolens eiendom, herunder også når en elev påviselig utløser falsk brannalarm, som medfører kostnadskrevende utrykninger, kan det kreves at eleven retter opp skaden, eller at elev og/eller foreldre betaler erstatning etter erstatningsrettens regler. 11 Anmeldelse av straffbare forhold Skolen v/rektor kan anmelde antatt straffbare forhold til politiet. 12 Utfyllende regler for den enkelte skole Skoleutvalget kan innenfor rammen av lover, forskrifter og dette reglement vedta utfyllende ordensregler spesielt for skolen. Slike regler kan gis for bruk av kantinen og inntak av mat og drikke, bruk av spesielle lokaler og utstyr, ordenstjeneste, parkering, skolebibliotek, internatreglement, skoleturer, regler for skole- og russeavis og elevråd. Opplæringsloven 3-7 gjelder for slike regler. Grunnlagsdokument som skal være tilgjengelig for elevene : *opplæringsloven *forvaltningsloven *forskrift til opplæringsloven *utfyllende ordensregler for den enkelte skole *gjeldende læreplanverk *nye regler for fravær Regjeringen vil skjerpe kravene til fraværsføring på vitnemål. Antallet dager som kan strykes fra vitnemålet reduseres til inntil 10 skoledager per år og det blir strengere krav til dokumentasjon. - Det er funn som tyder på nær sammenheng mellom fravær og senere frafall fra skolen. Sykdomsfravær og uføretrygd senere i livet forekommer også oftere hos personer med frafall på skolen enn hos andre. Tydelige regler for hva som er akseptabel fraværsgrunn fra skolen er derfor viktig, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. I dag skal alt fravær på trinn og i videregående føres på vitnemålet. Dersom fraværet skyldes noen nærmere bestemte forhold, som for eksempel helsegrunner eller politisk arbeid, og kan dokumenteres, kan inntil 14 skoledager pr år likevel strykes av vitnemålet. 15

16 Regjeringen går nå inn for at antallet dager som kan strykes fra vitnemålet reduseres til inntil 10 skoledager pr år. I tillegg foreslås det strengere krav til dokumentasjon. Alt fravær som skal strykes av vitnemålet må dokumenteres av en person med kompetanse til å vurdere fraværsårsaken. For sykdomsfravær betyr dette et krav om legeerklæring. For fravær som skyldes helse- og velferdsgrunner vil det kun være fravær med varighet utover tre dager som kan strykes fra vitnemålet. Det er også bare fravær fra og med den fjerde dagen som kan strykes. Det blir ikke gjort noen endringer i hvilke årsaker som kan begrunne at fravær kan strykes fra vitnemålet. Som tidligere i videregående opplæring, er det helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte og representasjon i arrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå som er aktuelle. Regjeringen vil ikke legge hindre for elevenes deltakelse i for eksempel internasjonalt eller politisk arbeid. For andre årsaker enn helse- og velferdsgrunner vil det derfor stadig være slik at alle fraværsdager inntil 10 dager pr. år kan strykes fra vitnemålet. Forslagene til regelverksendringer vil bli sendt på høring i løpet av våren og er planlagt å tre i kraft kommende skoleår. Vernereglar Eleven pliktar å følgje dei reglane og bruke det verneutstyret som er kravd i faget, eller som skulen set krav om, eventuelt etter påbod frå Arbeidstilsynet eller KUF. Eleven har plikt til å bruke særskilde arbeidsklede etter påbod frå skulen eller arbeidstilsynet. Ordensreglar i Tokkehallen 1. Ikkje fotballsko inne i bygget. 2. Ta av anna skotøy utanfor garderoben. 3. Sett alt skotøy att i gangen. (Bakgrunnen for desse påboda er at det skal vera lettare å halde det reint i hallen.) Studiedagar/lesedagar Ein elev kan søkje om å få ta ut studiedagar/lesedagar slik : VG1 og VG2: inntil 3 dagar pr. år VG3 : inntil 5 dagar pr. år Eleven må levere skriftleg søknad til kontaktlærar. Søknaden skal godkjennast av kontaktlærar. Eleven har ansvaret for korleis han/ho vil bruke studiedagen. Skulen kan disponere inntil 2 av studiedagane i eit skuleår. 16

17 It-Reglement for Telemark Fylkeskommune (TFK) 1. Innledning 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs IT ressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle fysiske komponenter (nettverk bestående av kabling, nettverkselektronikk og datamaskiner) og programvare anskaffet av, eller som disponeres av TFK. 1.2 Reglementet gjelder også bruk av privat utstyr og programvare så lenge dette er koblet til TFKs IT-ressurser, samt for bruk av programvare lisensiert av TFK som er installert på privat utstyr. 1.3 Det kan utarbeides utfyllende regler av den enkelte virksomhet for deler av TFKs ITressurser ut over rammene av dette reglement. 1.4 Det vil ikke bli gitt tilgang til TFKs IT-ressurser før brukeren har undertegnet denne erklæring om at vedkommende har satt seg inn TFKs IT-reglement. Erklæringen skal oppbevares av virksomhetens leder, eller den lederen bemyndiger, så lenge brukeren skal ha tilgang til aktuelt system. 2. Definisjoner Brukernavn Et entydig symbolsk navn som identifiserer en bruker av IT-ressurser. Passord En personlig nøkkel. Passordet må oppgis i tillegg til brukernavn for å få tilgang til en ressurs. Brukerkonto Kombinasjon av brukernavn og passord med tilhørende tilgangsrettigheter. Her styres en brukers definerte tilgang til em eller flere datamaskiner/systemer. IT-ansvarlig Person som er delegert myndighet til å følge opp at reglementet etterleves. IT-ansvarlig kan være både sentralt og lokalt. TFKs virksomheter Alle virksomheter som er underlagt Fylkestinget i Telemark. 3. Informasjon og oppfølging av reglementet 3.1 Bruker av TFKs IT-ressurser skal ved tildeling av brukerkonto gis et eksemplar av dette reglementet. Underskriften på dette reglement er å forstå som kvittering for at reglementet er lest og akseptert. 3.2 Bruker av TFKs IT-ressurser plikter til enhver tid å være kjent med det gjeldende reglement for bruk av anlegget, og med utfyllende regler gitt med hjemmel i reglementet, jfr Gjeldende regler som regulerer bruken av TFKs IT-ressurser er tilgjenglig på TFKs internettsider, http;//www.telemark.no 3.3 Brukeren bekrefter ved undertegnelse av dette reglement at brukeren har kompetanse til å operere virksomhetens IT-ressurser på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Brukeren har ansvar for å be om opplæring dersom dette er nødvendig. 17

18 4. Brukernavn og passord 4.1En brukerkonto er strengt personlig. Bruk, eller forsøk på bruk, av andre brukeres brukernavn og/eller passord er strengt forbudt 4.2 Det er forbudt å utgi seg for å være en annen person, eller å opptre anonymt, ved sending av elektronisk post. 4.3 Bruker plikter å sikre at eget passord ikke blir kjent for andre. Hvis bruker vet, eller får mistanke om, at passordet er blitt kjent for andre, plikter brukeren umiddelbart å endre sine passord. 4.4 Bruker blir gitt et midlertidig passord som vedkommende må skifte ved førstegangs innlogging. 5. Lagring 5.1 IT-ansvarlig skal ved opprettelse av en brukerkonto sørge for at andre brukere ikke har innsyn i brukerens personlige lagringsområde. 5.2 All lagring av data som ikke er av privat art skal skje på sentrale servere, det er ikke lov å lagre privat data sentralt. 6. Bruk av IT-ressurser 6.1 TFKs IT-ressurser skal brukes til faglig virksomhet, administrasjon og undervisning. Det er ikke tillatt å drive med privat kommersiell virksomhet fra noen TFK-konto. Bruker må følge anvisning fra IT-ansvarlig for bruk av IT-ressurser ved knapphet på ressurser. 6.2 De programmer som er installert på TFKs datamaskiner, og som ved lisensavtale kan installeres på private maskiner, stilles til disposisjon for bruker på de lisensbetingelser som er fastsatt av rettighetshaverne. Bruker skal ikke kopiere programvare uten å ha forvisset seg om at det er tillatt etter avtale med rettighetshaver. 6.3 Brukere skal ikke ved bruk av TFK-eiet utstyr eller annet utstyr knyttet til TFKs nettverk: 1. Forsøke å skaffe seg tilgang til data som ikke er beregnet på vedkommende eller logge seg på tjenester som vedkommende ikke er autorisert for. Eksempler kan være omgåelse av brukergodkjenning eller andre sikkerhetssperrer på kontoer, maskiner eller nettverk. 2. Foreta overvåkning av nettverket som vil fange opp data som ikke er tiltenkt brukeren. 3. Utøve aktivitet som strider mot norske lover og forskrifter. 4. Framsette trusler, ærekrenkelser eller utøve mobbing. 5. Laste ned, lagre eller formidle materiale beskyttet av opphavsrett, pomografisk eller rasistisk materiale. 6. Utøve aktiviteter som belaster virksomhetens IT-ressurser i unodig stor grad eller reduserer ytelsen av disse. 7. Installere, eller forsøke å installere. programvare på TFKs maskiner som ikke er godkjent av IT-ansvarlige. 8. Endre konfigurasjon på TFKs datamaskiner. 6.4 Brukere skal ved bruk av TFK-eiet utstyr, eller annet utstyr (for eksempel private bærbare PCer) knyttet til TFKs nettverk I. Påse at det til enhver tid er oppdatert og aktivert antivirusprogramvare på maskinen. For brukere som benytter IT-ressurser via Citrix-plattform skjer dette automatisk. 18

19 2. Varsle TT-ansvarlig eller lærer ved mistanke om brudd på reglement eller andre forhold som må kunne antas å ha negativ effekt på TFKs IT-ressurser. 3. Selv sørge for å sikkerhetskopiere data som ikke lagres sentralt 7. Innsyn 7.1 IT-ansvarlige kan foreta nødvendig innsyn i alle dataområder og overvåke nettverk og systemer for å sikre bruk i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer. IT-ansvarlige kan også foreta slik overvåking for å sikre stabil drift. 8. Vedlikehold og reparasjon av informasjonssystemer 8.1 Ved behov for vedlikehold eller reparasjon av systemet eller noen av systemets komponenter, skal IT-ansvarlig kontaktes. Dette gjelder både programvare og maskinvare. Dette vil ikke gjelde for private maskiner. 8.2 Ved vedlikehold eller reparasjon er ikke IT-ansvarl g ansvarlig for tap av personlig data 9. Avslutning av elev- /ansettelsesforhold 9.1 Den som slutter i skole eller jobb ved skoler eller andre virksomheter i TFK skal rydde sin konto. Brukeren har selv ansvar for å lagre personlige data han eller hun ønsker å beholde på egnet måte. 9.2 Materiell tilhørende TFK skal leveres tilbake Alle kopier av programvare, dokumentasjon og data eid av eller utlånt fra TFK, skal slettes slik at det ikke lenger er tilgjengelig for brukeren, dersom ikke annet er utrykkelig avtalt. 9.3 IT-ansvarlig vil ved avslutning av elevforhold og ansettelsesforhold sperre brukerkontoen for videre bruk. Kontoen slettes 3 måneder etter at skolegang eller arbeidsforhold er avsluttet. Seksjon for IT. eller den enkelte virksomhet i TFK, plikter å beholde sikkerhetskopi av data i inntil 3 måneder etter at skolegang eller arbeidsforhold er avsluttet. I 0. Virkemidler ved brudd på reglementet 10.1 Alle brudd på reglementet vil bli rapportert til virksomhetens ledelse som er ansvarlig for den videre behandling Bruker som bryter dette reglementet kan utestenges fra alle deler av TFKs 1T-ressurser. Brudd på reglementet vil også kunne medføre erstatningsansvar og straffeansvar Brudd på regler om personvern, taushetsplikt og dette reglement vil kunne få konsekvenser for brukerens elev- eller ansettelsesforhold For elever betraktes IT-reglementet som en del av skolereglementet for den enkelte videregående skole i Telemark. Brudd på IT-reglementet betraktes som brudd på skolens regler og fører til sanksjoner på linje med brudd på øvrige ordensregler Ved mistanke om lovbrudd kan brukeren bli politianmeldt. 19

20 Ymse rutiner Viser til Opplæringslov og Forskrifter Elevar som byrjar Inntakskontoret tek inn elevar, det foregår gjennom tre rundar. Dersom me tek inn elevar ut over dette, må me følgje reelle ventelister fram til 1.sept. Etter skulestart kan skulen fylle opp ledige plassar, søkjarar med rett. Søkjarar utan rett kan berre takast inn til VK2-kurs. Status vert køyrt 25.aug., 10.sept. og 1.okt. Dersom nye elevar byrjar utover i skuleåret, MÅ dette meldast direkte til Inntakskontoret. Vår praksis : Dersom me har plass på ulike kurs, tek me inn elevar så langt det er mogleg. Inntak skjer ved at eleven/føresette vender seg til skulen direkte. Kontaktlærar, faglærarar skal ha rett til å uttale seg. Avdelingsleiarar, rådgjevar, ev. T-rådsleiar og studieleiar skal rå til inntak, men den endelege avgjerda tek rektor. Studieleiar har ansvar for at endeleg vedtak/informasjon kjem fram (d.v.s Inntakskontoret, vårt kontor). Elevar som sluttar Viktig å vera merksam på at desse kan miste eitt år av skuleretten sin. Dersom ein elev vert sjuk, skal sjukemelding leverast og vidaresendast til Inntakskontoret. Slik kan eleven behalde retten sin. (Me beheld ein kopi for ordens skuld.) Vår praksis : Eleven melder frå til faglærar, kontaktlærar som viser eleven vidare til rådgjevar for samtale. Andre vert kopla inn om ein finn det tenleg, t.d.oppfølgingstenesta eller helsesyster. Så skal skjema for sluttmelding fyllast ut med eleven.. Dersom eleven er under 18 år, må føresette inn i biletet. Kontaktlæraren syter for eit møte med gjeldande personar. Rådgjevar er med på samtalen (ev.avdelingsleiar/studieleiar). Rådgjevar fører informasjonen og sluttmeldingsskjemaet vidare til avdelingsleiar og studieleiar. Studieleiar har ansvar for at kontoret får informasjonen. Rutiner for elevar som sluttar med fag Eleven/faglærarsamtale Elev/kontaktlærarsamtale Elev/rådgjevar samtale for å sikre at eleven kjenner konsekvensane av valet. Meldeskjema til studierettleiar med underskrift av eleven, føresette (viss eleven er under 18 år), faglærar og kontaktlærar Studieleiar sender kopi til rådgjevar, kontoret og T-leiar 20

21 Køyreopplæring All opplæring skal avtalast, og registrerast som fråvere. Eleven kan be om dokumentasjon for fråvere. Klage Bortvising frå skulen utover 2 dagar kan ankast til Seksjon for kompetanse. - Bortvising for resten av grunnkurset eller det vidaregåande kurset eleven er tatt inn til kan påklagast til klagenemnda for skulesaker i samsvar med reglar i forvaltningslova. - Tap av retten til vidaregåande opplæring etter opplæringslova 3-1 kan påklagast til Statens utdanningskontor i Telemark. 21

22 Underskrifter frå elevar IT-reglement underskrift på avtale Eg har lese og godteke desse reglane : Namn: Dato: Rutiner for bruk av foto Skulen ønskjer å kunne bruke foto teke frå ulike skulearrangement. Elevar har høve til å reservere seg frå dette. Eg reserverer meg mot at skulen brukar bilete der eg er med : Namn: Dato: Underskrift på at eleven har lese ordensreglementet Eg har lese og godteke skulereglementet for Telemark fylkeskommune sine vidaregåande skular : Namn: Dato: 22

23 Skuleruta for med tilleggsinformasjon Månad Skulerute Tilleggsinformasjon/Årshjul Skuledagar August Onsdag Måndag og tysdag aug. Planleggingsdagar 11 Skulestart Onsdag 17.aug. Skulestart for elevane Onsdag 17.aug. Bokutdeling for elevane i vg2 og 3 Torsdag 18.aug. Bokutdeling for elevane i vg1 Måndag 29.aug. Foreldremøte for vg1-klassene September Veke Frå Udir- kartleggingsprøve i rekning og lesing for VG1 tysdag 6.sept. Skuleval Måndag 12.sept. kl Teater DBY på Tokke kulturhus Veke PTF HS Vg2 Torsdag 22.sept. Einar har møte om særskiltelevar: Kl VG1 Helse-og sosial Kl VG1 TIP Kl VG1 Stud.spes Veke Orientering om bibliotek v/gunn etter oppsett timeplan sept. til 15.nov. leseprosjekt for alle VG1-klassene Oktober Veke 41 Haustferie Veke 40 Gjennomføring av VIP i alle VG1-klassene okt. 14.okt v/helsesyster m/fl. Onsdag 5.okt. kl HS Onsdag 5.okt. kl Mek Torsdag 6.okt. kl Stud.spes. Veke 41 Haustferie - f.o.m.måndag 10.okt. t.o.m. fredag 14. okt. Onsdag 19. okt. Sei ifrå for alle VG2-klassene Kl Veke 42. Rådgjevarsamling på skulen?? Måndag 24.okt.foreldremøte(alle kl.) m/individuelle fagsamtaler Veke 43 PTF HS Vg1 Veke PTF TIP Vg1 og Vg2 Grenland friteater (Den kulturelle skolesekken) tilby gratis forestillinga Tvil og tro i denne månaden November Veke 47 måndag Veke PTF HS Vg nov. Fridag for Måndag 21.nov. kursdag for fylket-fri for elevane elevane Veke 48 Elevvitjing PRAKSISKURS 10.klassene Desember Veke 51 Joleferie Veke 49 Elevvitjing PRAKSISKURS 10.klassene 16 f..o.m fredag 23.des. Veke 49 og 50 Heildagsprøver for AF/YF t.o.m. måndag 2.jan. Torsdag 22.des Joleavslutning. Veke 51 Joleferie f.o.m. fredag 23.des. t.o.m. måndag 2.jan. 23

24 Januar Tysdag 3.jan. Måndag 2.jan. Planlegging 21 Skulestart for elevane Tysdag 3.jan. Skulestart for elevane Veke 3 PTF HS Vg1 Veke 4 Elevinspektørene- undersøking VG1-klassene Måndag 23.jan. Foreldremøte YF/AF- informasjonsmøte Veke 4-5 PTF TIP Vg1 og Vg2 Februar Veke 8 Vinterferie Torsdag 2.feb.Yrkesmessa 16 f.o.m. måndag Veke 8 Vinterferie f.o.m. måndag 20.feb. t.o.m. fredag 20.feb. t.o.m. fredag 24.feb. 24.feb. Veke 9-11 PTF HS Vg2 Info om studiestart for 3AFAA blir i februar dato ikkje fastsett Mars måndag 19. mars fri Veke 11 snøscooterveke 21 for elevane Veke PTF TIP Vg1 og Vg2 Måndag 19. mars kursdag for fylket-fri for elevane Tysdag 27.mars Trafikksikkerheitsdag for avgangselevar Veke 13 PTF HS Vg1 April Veke 14 Påskeferie Veke 14 Påskeferie f.o.m. måndag 2.april - t.o.m. 14 f.o.m. måndag 2.april måndag 9.april - t.o.m. måndag Veke 16 og 17 Elevvitjing PRAKSISKURS 9.klassane 9.april Veke 17 og 18 Heildagsprøver måndag 30.april Fri Måndag 30.april : Fri Mai Juni tysdag 1.mai: Fri torsdag 17.-fredag 18.mai : Fri måndag 28.mai 2.pinsedag : Fri Siste skuledag tysdag 19.juni Fri tysdag 1.mai 19 Fri torsdag 17.mai og fredag 18.mai Fri måndag 28.mai -2. pinsedag Tysdag 19.juni - Siste skuledag 13 Tilsaman 190 dagar 24

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs ITressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.08.2017 2 Innhold Kapittel 1. Formål og virkeområde...3 1-1. Formål...3 1-2. Virkeområde...3 Kapittel 2. Elevenes

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd Ordensreglementet Ordensreglement for Den Norske Skolen, Malaga (DNS Malaga). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra skoleåret

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslovens 3-7 og 3-8. Ordensreglementet gjelder fra og med skoleåret 2009/2010

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 06.02 Dokument nr: 05 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Ordensreglement Godkjent dato: Godkjent av: 01.06.11 Rektor Dokumentreferanser: http://www.vfk.no/qmplus/avd_for_utdanning/kvalitet/reglementer/06_01_03%20ordensreg

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst,

Detaljer

2. Virkeområde. Ordensreglementet gjelder grunnskole og videregående skole. Reglementet kan ikke fravikes.

2. Virkeområde. Ordensreglementet gjelder grunnskole og videregående skole. Reglementet kan ikke fravikes. Ordensreglement. Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen. Revidert og vedtatt i skolestyret 2.05.2017 Reglementet gjelder for skoleåret 2017-2018. Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL Forskrift fastsett med heimel i opplæringslova (Oppl) av 17.07.98 nr 61, 2-9 og 3-7. DEL A FORMÅL 1 Alle elevar har

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune... 1 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3 Rettar og pliktar... 2 4 Generelle reglar for god bruk av

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd.

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd. Ordensreglement Vedtatt av fylkesdirektør, opplæringsavdelingen 15.05.11 med hjemmel i opplæringsloven 3-7 etter delegasjon fra fylkestinget til fylkesrådmannen 07.12.05 og videredelegering fra fylkesrådmannen

Detaljer

Ordensreglement. Opplæringsloven kapittel 9a gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Ordensreglement. Opplæringsloven kapittel 9a gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Endret etter forskrift 01.11.12 Ordensreglement 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. I GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Hjemmel Ordensreglement er hjemlet

Detaljer

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN NB! Les gjennom reglementet, skriv under og lever svarslippen på siste side til kontaktlærer. STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN VEDTATT AV STYRET FOR FAGSKOLEUTDANNINGA PÅ NORDMØRE OG ROMSDAL

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun kommunestyre 23. juni 2010, K-sak 46/10 (ESA 10/202) I INNLEDNING 1. Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovas (oppll) 2-9 fastsettes

Detaljer

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL KAPITTEL 1 INNLEDNING Skolen er en arbeidsplass for mange mennesker. Sammen har vi ansvar for hvordan vi har det på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste,

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Skuleåret 2015-16. Elevhefte. Vest-Telemark vidaregåande skule Dalen

Skuleåret 2015-16. Elevhefte. Vest-Telemark vidaregåande skule Dalen Skuleåret 2015-16 Elevhefte Vest-Telemark vidaregåande skule Dalen INNHALD Rektor har ordet... 2 Kontaktinformasjon... 3 Skulen vår... 4 Utdanningsprogram og programområde... 4 Skuleruta for 2015-16...

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT om Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innhold 1 Formål... 3 2 Virkeområde...

Detaljer

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7.

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7. Illustrasjoner: Ewie Alice Torkildsen 2 Formål Målet med skolereglementet er å bidra til trivsel, samarbeid, arbeidsro og respekt. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE 2016 Vennesla kommune FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringsloven) 2-9 og vedtak i Kommunestyret i Vennesla den

Detaljer

Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule

Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule 1 Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule Fastsett med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61 3-7 og 9A-10, forskrift til opplæringslova av 23. juni

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE Ordensreglementet er heimla i Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 9A-10 og 9A-11. 1 Føremål Ordensreglementet

Detaljer

ORDENSREGLEMENT HERØY VGS.

ORDENSREGLEMENT HERØY VGS. Herøy vidaregåande skule ORDENSREGLEMENT HERØY VGS. Ordensreglementet byggjer på forskrift om normalreglement for elevar ved fylkeskommunale vidaregåande skular i Møre og Romsdal og er fastsett med heimel

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen

Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringsloven) 2-9, og vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

Reglement for orden og oppførsel for Kråkstad og Skotbu skoler.

Reglement for orden og oppførsel for Kråkstad og Skotbu skoler. Nov. 2015 Reglement for orden og oppførsel for Kråkstad og Skotbu skoler. I følge Opplæringsloven 2-9 skal alle skoler ha et ordensreglement. Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE

ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE Ordensreglementet er ei forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslova 3-7 og 3-8 samt Forskrift til Opplæringslova 3-6 (1 august

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer