SKIEN KOMMUNE ERSTATNINGSBOLIGER FINDAL KONKURRANSEGRUNNLAG. November 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKIEN KOMMUNE ERSTATNINGSBOLIGER FINDAL KONKURRANSEGRUNNLAG. November 2013."

Transkript

1 SKIEN KOMMUNE ERSTATNINGSBOLIGER FINDAL KONKURRANSEGRUNNLAG November 2013.

2 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse Skien kommune, info Orientering om prosjektet og kontrakten Generelle konkurranseregler Konkurranseform Kunngjøring Utforming av kontrakten Forbehold hos oppdragsgiver Konkurransegrunnlaget Spørsmål til konkurransegrunnlaget Befaring Tilbudet Tilbudsbrev og vedlegg Levering av tilbud Adresse for levering av tilbud pr. post (Postadresse) Adresse for levering av tilbud med bud (Besøksadresse) Tilbudsfrist - frist for mottak av tilbudet Forbehold og avvik Alternative tilbud Deltilbud Vedståelsesfrist Digital levering av tilbudet Kvalifikasjonskravene Tildeling av kontrakt og tildelingskriterier Organisering av prosjektet Oversikt over involverte aktører Organisasjonskart for prosjektet Fremdrift

3 7 Kontraktsomfang Beskrivelser av leveransen mv Generell del Bygningsmessige arbeider Rørleggerarbeider, sanitæranlegg, varmeanlegg og sprinklerarbeid Luftbehandlingsanlegg Elektriske installasjonsarbeid Basisinstallasjoner Lavspent forsyning Belysning Elvarme Tele-data Basisinstallasjoner Integrert kommunikasjon Alarm og signal Automatisering Utendørs elkraft Tegninger av til prosessen Organisering hos entreprenøren Vederlaget De tilbudte prisene Korrespondanse/ beskjeder Fakturering Kontrakt Endringer Tilleggsarbeider Rekvisisjoner Pris- og lønnsendringer Kontrakts bestemmelser Generelle kontrakts bestemmelser

4 Underskrift Vedlegg Mal for tilbudsbrev Organisering entreprenører Bygg Rørlegger: Ventilasjon: Elektro Tilbudsskjema vederlag byggentreprisen Sammenstilling hovedposter Sammendrag kontraktssum og tilleggsytelser Regningsarbeider Påslag materialer Sum tilleggsytelser Koordinering av sideentreprenører Tilbudsskjema vederlag rørleggerentrepise for innvendigarbeider Sammenstilling hovedposter, sanitær, varme, og sprinkler Sammendrag kontraktssum og tilleggsytelser Regningsarbeider Påslag materialer Tilbudsskjema vederlag ventilasjonsentreprise Sammenstilling hovedposter, ventilasjon Sammendrag kontraktssum og tilleggsytelser Regningsarbeider Påslag materialer Sum tilleggsytelser Tilbudsskjema vederlag elektroentreprise Sammenstilling hovedposter, elektro Sammendrag kontraktssum og tilleggsytelser Regningsarbeider

5 Påslag materialer Sum tilleggsytelser

6 1 Innbydelse Skien kommune, heretter kalt Oppdragsgiver, innbyr med dette til konkurranse om kontrakt for BYGG, ELEKTRO -OG VVS-ARBEIDER i prosjekt ERSTATNINGSBOLIGER FINDAL. Prosjektet skal gjennomføres som hovedentreprise med administrerte sideentrepriser. Entreprisene ble tidligere sendt ut i mai-2013 men ble stoppet på grunn av for høye kostnader i forhold til kostnadsoverslag. 1.1 Skien kommune, info Skien kommune er en by og en kommune i Telemark, fylkets administrasjonssenter og største by. Skien er Norges 11. største by og omfatter 778 km2. Byen er en av Norges eldste og har røtter tilbake til år 900. Antall innbyggere i Skien kommune pr. 1. september 2010 er ca Skien kommunes visjon er Den gode og inkluderende møteplass. 1.2 Orientering om prosjektet og kontrakten Gamle Findal sykehjem ligger langs riksveg 353 mellom Geiteryggen flyplass og Voldsfjorden. Eksisterende bygg er revet i egen entreprise. På tomten skal kommunen bygge 14 erstatningsleiligheter for 2 andre leilighetsbygg som skal legges ned. Leilighetene skal bygges for mennesker med spesielle behov. Bygget etableres i 1 etasje med teknisk rom i 2.etasje. Totalt areal er ca. 950m2. Prosjektet er planlagt gjennomført som en administrert sideentreprise med bygningsentreprenøren som administrerende sideentreprenør, inndelt i følgende entrepriser: Bygningsmessige arbeider. Rørleggerarbeider, sanitæranlegg og varmeanlegg. Luftbehandlingsanlegg. Elektrotekniske installasjonsarbeider Renseanlegg. 1.3 Generelle konkurranseregler Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 og forskrift om offentlige anskaffelser FOR nr. 402 gjelder for konkurransen. 1.4 Konkurranseform Konkurransen gjennomføres som åpen tilbudskonkurranse med forhandling. 1.5 Kunngjøring Anskaffelsen er kunngjort på Doffin-databasen på 1.6 Utforming av kontrakten Kontrakten vil bestå av dokumentene som utgjør konkurransegrunnlaget, jf. pkt 2. nedenfor, entreprenørens tilbud, referater fra befaring og et avtaledokument basert på NS 8405A. 6

7 1.7 Forbehold hos oppdragsgiver Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen med umiddelbar virkning dersom det foreligger saklig grunn. Oppdragsgiver tar forbehold om bystyrets godkjenning og innvilgelse av nødvendig finansiering for å kunne igangsette prosjektet. Forbeholdet er saklig grunn til å avlyse konkurransen på ethvert tidspunkt før endelig kontrakt er underskrevet. 2 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet, samt de øvrige vedlegg som er beskrevet under innholdsfortegnelsen i permen. Eventuelle justeringer av konkurransegrunnlaget og referat fra befaring i henhold til nedenstående bestemmelser, vil også være en del av konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlaget utleveres i elektronisk format. 2.1 Spørsmål til konkurransegrunnlaget Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt med oppdragsgiver i god tid før tilbudsfristen utløp dersom han finner at konkurransegrunnlaget inneholder uklarheter, mangelfull informasjon eller forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, slik at oppdragsgiver får mulighet til å vurdere om konkurransegrunnlaget bør presiseres, utdypes eller endres. Forespørselen skal rettes til prosjektleder Stein istiansen i Skien kommune på epost: Forespørsel skal fremsettes i god tid før tilbudsfristens utløp. Dersom forespørsel fremsettes per telefon, skal den bekreftes med skriftlig henvendelse. Dersom det lar seg gjøre før tilbudsfristens utløp, vil oppdragsgiver sende ut skriftlig meddelelse til samtlige registrerte tilbydere hvor spørsmål og svar angis. Det vil ikke bli angitt hvem som har stilt spørsmålet. Meddelelsen er en del av konkurransegrunnlaget. Dersom meddelelsen gis kort tid før tilbudsfristens utløp, vil oppdragsgiver vurdere om tilbudsfristen skal forlenges. 2.2 Befaring Felles befaring avholdes mandag kl Adresse: Voldsveien 508 Oppmøtested: Tomten Formålet med befaringen er å gi tilbyderne innsyn i rammebetingelser for kontraktarbeidene som ikke lett lar seg beskrive. Det vil bli ført referat fra befaringen som angir tidspunkt for befaring, hvem som var til stede og hva som ble befart. Dersom det blir stilt spørsmål til konkurransegrunnlaget under befaringen, vil spørsmål og svar inntas i referatet. Referatet vil bli distribuert til samtlige registrerte tilbydere. Referatet er en del av konkurransegrunnlaget. Tilbydere skal delta på befaringen. Dersom en tilbyder har unnlatt å delta på befaringen, vil oppdragsgiver legge til grunn at tilbyderen har samme kunnskap om rammebetingelsene for kontraktarbeidene som de tilbydere som deltok på befaringen. 7

8 3 Tilbudet 3.1 Tilbudsbrev og vedlegg Tilbudsevalueringen er en omfattende prosess, hvor alle leverandører har krav på lik og rettferdig behandling. Det er derfor nødvendig at alle tilbudene er likt oppbygd og benytter referanser i henhold til konkurransegrunnlaget. Som vedlegg til tilbudsbrevet skal tilbyder levere den dokumentasjon som er etterspurt i tabellen over kvalifikasjonskriterier i pkt. 4 nedenfor, jf. tabellenes kolonne C: Dokumentasjonskrav Dokumentasjonen skal systematiseres etter den vedleggstrukturen som fremgår av tabellenes kolonne D:, se og pkt Tilbudet skal utformes på norsk i ett originaleksemplar på papir. 3.2 Levering av tilbud Tilbudet skal legges i lukket (gjenklistret eller forseglet på annen måte) konvolutt eller pakke. Tilbud skal således ikke sendes pr. e-post eller telefaks. Konvolutten eller pakken skal merkes på følgende måte: Tilbud erstatningsboliger Findal Bygningsarbeider eller Luftbehandlingsanlegg eller Sanitær-, varme- og sprinkleranlegg eller Elektriske anlegg Eller Renseanlegg. Tilbyderne vil ikke få adgang til å være tilstede ved åpning av tilbudene og tilbyderne vil heller ikke få tilsendt utskrift av protokollen. Leverandøren må selv dekke kostnader til å utarbeide tilbud og andre kostnader han påføres ved å delta i konkurransen. 3.3 Adresse for levering av tilbud pr. post (Postadresse) Skien kommune Eiendomsenheten Postboks SKIEN Tilbyder er ansvarlig for rettidig levering. 3.4 Adresse for levering av tilbud med bud (Besøksadresse) Skien kommune Eiendomsenheten 8

9 Henrik Ibsensgt. 2, Kaffehuset, Servicesenteret, 1. etg SKIEN Tilbyder er ansvarlig for rettidig levering. 3.5 Tilbudsfrist - frist for mottak av tilbudet Tilbudet skal være mottatt av oppdragsgiver innen følgende frist: Fredag kl Frist gjelder både for personlig levering og per post. 3.6 Forbehold og avvik Forbehold og avvik vil kunne føre til avvisning. Før tilbyder eventuelt tar forbehold eller utformer tilbud med avvik, bør derfor juridisk kompetanse konsulteres. I stedet for å gi tilbud med forbehold/avvik bør leverandørene stille spørsmål underveis i gjennomføringen av anskaffelsen, jfr. Pkt Tilbyders henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom vilkårene avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktbestemmelser. Slike henvisninger vil følgelig kunne lede til avvisning. Eventuelle forbehold og avvik skal være presise og entydige og skal beskrives i eget tilbudsvedlegg. Tilbyderen kan ikke påberope forbehold og avvik som er beskrevet på annen måte. 3.7 Alternative tilbud Alternative tilbud utover beskrevet skal settes opp i eget notat og skal ikke inkluderes i priset beskrivelse. 3.8 Deltilbud Det er adgang til å gi tilbud på en eller flere entrepriser. Dokumentasjon av obligatoriske krav jf. pkt. 4 Kvalifikasjonskravene, vil være tilstrekkelig å vedlegge i ett tilbud ved tilbud på flere entrepriser. Henvisningen bes opplyst i øvrige tilbud. Dersom det gis tilbud på flere entrepriser skal tilbudet angi hvilken pris mv. som gjelder for den enkelte entreprise, og som vil komme til anvendelse dersom oppdragsgiver velger å inngå kontrakt kun for denne delen. I dette tilfellet skal tilbudet også inneholde opplysninger om eventuell prisreduksjon mv. som vil gjelde dersom oppdragsgiver velger å inngå kontrakt for to eller flere entrepriser. Oppdragsgiver vil velge den kombinasjon av tilbud som samlet sett gir lavest pris. Leverandører som inngir pristilbud på flere entrepriser med prisreduksjon vil således kunne få tildelt kontrakt for disse entreprisene, til tross for at de ikke har inngitt lavest pris på enkeltvis entrepriser. Leverandører som isolert sett har inngitt lavest pris på en entreprise må derfor være forberedt på at deres tilbud ikke vil bli valgt, dersom andre leverandører har inngitt tilbud på flere entrepriser med prisreduksjon, og dette samlet sett innebærer en lavere pris for oppdragsgiver. Pris for koordinering av sideentreprenører vil bli hensyntatt i denne evalueringen. Prisreduksjon vil bli fordelt forholdsmessig på de entreprisene som blir priset. 3.9 Vedståelsesfrist Tilbudet skal være bindende i 6 måneder fra tilbudsfristens utløp og frem til Digital levering av tilbudet. Prosjektdokumentet er sendt ut som anbudsfil med filformatet.gab. Denne filen åpnes og prises i G-PROG Linker. Det lages prisfil.gap av ferdig priset anbudsfil. 9

10 Utskrift med priser leveres sammen med prisfilen. Mengdelister med håndskrevede priser vil ikke bli akseptert. Det gjøres oppmerksom på at tekst ikke kan skrives inn i GAB filen, så dette må skrives manuelt på utskrift fra G-PROG Linker. (Alternativ er å skrive i egen fil). Prising av teknisk beskrivelse gjøres i programmet G-PROG Linker. Dette programmet er gratis og kan lastes ned fra web-adressen For support på G-PROG Linker kontakt: eller Linker leveres også med supportavtale eller som Pluss versjon. Kontakt eller NS 3459 eksport/import fra G-PROG Linker Anbudsfilen kan eksporteres til NS 3459 fil for import til eget kalkyleprogram. NS3459 fil med priser leses inn til den opprinnelige anbudsfilen (.gab) for så å skrive ut dokumentet med priser. Vi gjør oppmerksom på at poster i Linkerfilen ( *.gab) ikke kan redigeres, derfor må eventuelle tilføyelser gjøres på utskiften. Deretter velges Fil > Anbudsbehandling med Linker>Lag prisfil ( *.gap). Prisfilen ( *.gap) er kryptert og skrive beskyttet og kan ikke åpnes for redigering av poster og priser. 10

11 3.11 Kvalifikasjonskravene For å avgjøre om tilbyder har tilstrekkelige kvalifikasjoner vil følgende kriterier, krav og dokumentasjon legges til grunn. I tillegg til den dokumentasjon som tilbyder har levert vil oppdragsgiver selv kunne innhente kredittopplysning av deltakerne og vektlegge denne. Videre vil oppdragsgiver, i tillegg til den dokumentasjon som tilbyder har levert, vektlegge eventuelle egne dokumenterte erfaringer med tilbyderen. Ved kontraktsinngåelsen må valgt entreprenør til de enkelte entrepriser, fremlegge dokumentasjon for at eventuelle underentreprenører oppfyller obligatoriske og ufravikelige krav som nevnt i tilbudsvedlegg Tilbudet skal bestå av tilbudsbrev og de vedlegg som er angitt i kolonne D i nedenstående tabell, jf. nærmere i pkt. 3 om levering av tilbudet. A: iterier B: av C: Dokumentasjonskrav D: Firmaregistrering, skatt og HMS Obligatoriske og ufravikelige krav Norske firma: Firmaattest Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert 1.1 Skatteattest for skatt som ikke er eldre enn 6 mnd. fra tilbudsfristens utløp (Utstedes av kemner/kommunekasserer der tilbyder har sitt hovedkontor) 1.2 Skatteattest for merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 mnd. fra tilbudsfristens utløp (Utstedes av skattefogden i tilbyders fylke) 1.3 Utfylt og undertegnet HMS egenerklæring

12 A: iterier B: av C: Dokumentasjonskrav D: Økonomisk og finansiell stilling Foretaket skal ha en tilstrekkelig økonomi til å gjennomføre kontrakten Foretakets årsberetning for de siste tre år eller nyere opplysninger som har betydning for foretakets regnskapstall. Med årsberetning menes den som for norske foretak sendes til Brreg. 1.5 Foretaket skal fremlegge dokumentasjon på at det vil bli stilt sikkerhetsstillelse iht. NS 8405 pkt edittanalyse av foretaket 1.7 Tekniske og faglige kvalifikasjoner Foretaket skal ha tilfredsstillende tekniske og faglige kvalifikasjoner til å gjennomføre kontrakten. Plassansvarlig bygg, VVS og Elektro skal minimum ha godkjenning som byggmester eller installatør. Foretakets mest relevante arbeider de siste fem årene med opplysninger om entrepriseform, bygningsareal, tiltaksklasse og kontraktsverdi Oversikt over prosjektorganisasjonen med opplysninger som i vedlegg jf. pkt. 17.2, i tillegg til opplysning om relevant utdannelse og faglige kvalifikasjoner (CV) for foretakets nøkkelpersoner til aktuelle prosjekt Redegjøre for foretakets miljøprofil. Det skal her oppgis om leverandøren har en dokumentert miljøpolitikk, hvilke miljøhensyn som tas og om bedriften er tildelt et offisielt miljømerke, evt. gyldig sertifikat Foretaket egne interne kvalitetssikringsrutiner, interne administrative prosjektverktøy, samt beskrivelse av hvordan rutinene blir implementert og oppdatert i egen organisasjon 1.11 Redegjørelse for foretakets autorisasjoner og sertifisering hvor dette er aktuelt. Det forlanges minimum autorisasjon i tiltaksklasse

13 4 Tildeling av kontrakt og tildelingskriterier Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som har lavest totalpris. Følgende elementer inngår i vurderingen av lavest pris: Totalsum på tilbudet Sammenstilling av anbudets hovedposter Regningsarbeider Påslag materialer Koordinering av sideentreprenører (kun byggentreprise) Regningsarbeid og påslag materialer vil summeres i tilleggsytelser. Dette beløpet vil, sammen med sum for koordinering av sideentreprenør, inngå i totalsummen slik det fremgår av tilbudsskjema i pkt Informasjon i tilbudsbrevet og vedleggene utfyller hverandre. Dersom tilbudsbrev og vedlegg skulle inneholde opplysninger som strider mot hverandre, gjelder opplysninger i tilbudsbrevet foran opplysninger gitt i vedleggene til tilbudet. Når det gjelder pris, går likevel opplysninger i tilbudsskjema foran opplysninger i tilbudsbrevet, dersom det skulle være motstrid. Tilbudet skal bestå av tilbudsbrev og de vedlegg som er angitt i pkt. 4D. 13

14 5 Organisering av prosjektet 5.1 Oversikt over involverte aktører Oppdragsgiver/Byggherre: Skien kommune Postboks Skien Bruker: Skien kommune Enhet for boveiledning og rustiltak Kontaktperson: Thove Berger Telefon: E-post: Prosjektleder: Byggeledelse: Skien kommune Postboks Skien Prosjektleder: Stein istiansen Mob: E-post: Ikke avklart. Rådgivningsgruppe/ rådgivere: PGL /SHA-koordinator i Sweco Norge AS prosjekteringen (HMS-P): Pb Porsgrunn Prosjekteringsleder: Arild Gonsholt Mob: E-post: Arkitekt (ARK): Gunnar Dale AS Storgata Porsgrunn Arkitekt: Gunnar Dale Telefon: Mob: E-post: Rådgivende ingeniør Sweco Norge AS Byggeteknikk (RIB): Pb Porsgrunn Dag Pedersen Telefon: E-post: Rådgivende ingeniør Sweco Norge AS elektronikk (RIE): Pb Porsgrunn Ing. Bjørn Davidsen Mobil: E-post: 14

15 Rådgivende ingeniør Sweco Norge AS VVS-teknikk (RIV): Pb Porsgrunn Ing. Per Magne Granly Mob: E-post: Rådgivende ingeniør Sweco Norge AS brannteknikk (RIBR): Storgata Porsgrunn Siv.ing. Ole Andre Råen Mob: E-post: Rådgivende ingeniør Sweco Norge AS Vann-avløp (RIVA): Storgata Porsgrunn Ing. Lise Sterner Mob: E-post: 15

16 5.2 Organisasjonskart for prosjektet Oppdragsgiver/Byggherre Skien kommune Prosjektledelse Skien kommune v/stein istiansen Møbler og utstyr Skien kommune Brukergruppe Skien kommune Prosjekteringsgruppeleder (PGL) SWECO Norge Arild Gonsholt Byggeleder SHA-koordinator prosjekteringsfasen SWECO Norge/Arild Gonsholt Bygningsentreprise ARK Gunnar Dale AS Gunnar Dale Rørleggerentreprise RIB SWECO Norge AS Dag Pedersen Ventilasjonsentreprise RIE SWECO Norge AS Bjørn Davidsen Elektroentreprise RIV SWECO Norge AS Per Magne Granly RIBR SWECO Norge AS Ole Andre Råen 16

17 6 Fremdrift Bystyret har bevilget midler til gjennomføring av prosjektet. Etter evaluering av tilbudene er prosjektet allikevel avhengig av at totale byggekostnader godkjennes av Bystyret før kontrakt kan inngås med de ulike leverandørene. De vises for øvrig til pkt Dersom tilbudene ligger innenfor budsjettet kan arbeidene starte uten andre politiske vedtak. Forslag til fremdriftsplan er angitt i egen oversikt. Forventet oppstart i marka er ca Entreprenøren står allikevel fritt til å endre oppstarttidspunkt til uten at byggherren belastes med ekstra kostnader. Ønsket oppstarttidspunkt for bygg entreprenør bes oppgitt i anbudsbrev. 7 Kontraktsomfang De ulike entrepriser kan inneholde ulike poster (opsjoner) som kan trekkes ut av oppdragsgiver for å tilpasse utbyggingen etter de bevilgede midler. Eventuelle opsjoner forventes å bli avklart i forbindelse med kontraktstildelinger, mens også noen kan bli avgjort underveis i byggeprosessen, og de behandles da som endringer. Målet er å kunne få bygget mest mulig ut fra de midler som er blitt bevilget. 8 Beskrivelser av leveransen mv. 8.1 Generell del Gamle Findal sykehjem er revet. Det står igjen et lagerbygg som skal beholdes. Tilgang til vann og strøm er i umiddelbar nærhet. Det er septiktank som kan benyttes. Tømming må påregnes når nytt renseanlegg skal kobles til. 8.2 Bygningsmessige arbeider For nybygg fjernes masser på terreng ned til fjell. Oppfylling med sprengstein og akseptable masser til underkant grunnmurselementer. Gulv isoleres i tykkelse 200mm. På isolasjon støpes betonggulv som gulv på grunn i tykkelse ca. 100mm. Bygningsmessige bærekonstruksjoner består av trekonstruksjoner og bæring av ventilasjonsrom med stålsøyler og dragere i stål. Byggets fasader kles med senvokst gran. Taket bygges som såkalt pulttak med en vinkel på 21 grader. Taket er lavest på byggets utside. På innside bygges korridorer/svaleganger. Disse får tilnærmet flatt tak. Hovedtak er planlagt med såkalt listetekking av papp. Vegger i leiligheter etableres med overflater av Gyproc robust. Tak bygges med fast himling. Plastbelegg på gulv og i dusjarealer. Tidligere plenareal nyetableres. Inngangsparti, parkeringsplasser og rundkjøring etableres. Kjørearealer etableres med asfalt. Inngangspartier til boligene etableres med belegningsstein. Område ved hovedinngang etableres med varmekabler. Det bygges svaleganger som overbygg på utside leiligheter. 8.3 Rørleggerarbeider, sanitæranlegg, varmeanlegg og sprinklerarbeid Det er ikke etablert avløpsledninger til kommunalt anlegg i området. Avløp fra bygget er tidligere løst med slamavskiller med overløp ut i drenerende masser. 17

18 Det vil det bli etablert minirenseanlegg. Nye avløp tilkobles eksisterende bunnledninger. Alt nytt av VA-installasjoner Alternativ varmekilde er varmepumpe gulf/vann Nye hovedrørføringer legges synlig eller innkasset, og synlig frem til utstyr. Nye varmtvannsberedere For tilkobling og bortføring av vann, spillvann og overvann må det graves grøfter for dette. Grøft for vannledning må graves til eksisterende kum for tilkobling. Spillvannsgrøft må graves til renseanlegg på nordsiden av tomten. I tillegg må overvannet tas hånd om lokalt. Det skal graves for, overvannsledninger, infiltrasjonssandfang og infiltrasjonsmagasin. Ny VL63 mm kobles til eksisterende kum inne på området og forsyner nytt bygg. Spillvann fra nytt bygg føres sannsynligvis til nytt privat renseanlegg via ø160 PVC. All overflatevann må tas hånd om lokalt. Overflatevann fra veier og plasser føres til sandfang med infiltrasjon. Takvann fra nytt bygg føres til infiltrasjonsmagasiner. Antatt nødvendig vannvolum er ca. 40 m 3. Det må etableres stake/-spylekummer. Vannforsyningen skal dekke behovet for varmt og kaldt tappevann. Det etableres et nytt vanninnlegg hvor avstengning, filter, vannmåler, reduksjonsventil og lignende er plassert. Avstengningsventiler monteres slik at hensiktsmessig avstengning av kurser kan foretas. Over sone for bad og gang i leiligheter føres det frem forbruksvann, både varmt og kaldt med sirkulasjonsledning. Ned til hvert enkelt utstyr benyttes det rør i rør system. Varmtvannsberedning skjer via bereder anlegg som er tilknyttet varmepumpeanlegg og elektriske kolber. Det benyttes standard, hvitt sanitærutstyr. Kummer, utslagsvasker etc. er i rustfri utførelse. Utstyr ihht arkitekttegning. Veggmonterte klosetter er forutsatt. På HWC benyttes utstyr spesialtilpasset disse. Alle armaturer er av ettgrepstype med mykstengning. Alle dusjbatteri leveres med trykkstyring og termostat. Dusjer har slange og løst dusjohode. Alt utstyr skal ha lokale avstengningsventiler. 4 stk. utvendig vannutkastere på hovedbygning, 1 stk på garasje. Det er medtatt opplegg for 4 stk vaskemaskiner. For å tilfredsstille forskriftens krav om fornybar energi har vi medtatt varmepumpe som skal dekke opp fornybar andelen. Som backup og spisslast er det el-kjel. Det velges en vann/vann varmepumpe. Varmepumpe og el-kjel skal besørge byggets oppvarmingsbehov, tappevannsbehov (bereder har kolbe i for sommerdrift og heving av temperatur til 75 grader) og oppvarming av ventilasjon. Alle rom med oppvarmingsbehov utstyres med radiatorer/konvektorer, unntak er baderom med varmekabler i gulv. I sonen over bad og gang i leilighet etableres det rørføring. Fra denne benyttes rør i rør frem til radiator i tak eller gulv. Bygget skal sprinkles etter Insta 900 type 1. 18

19 8.4 Luftbehandlingsanlegg Følgende arbeider planlegges utført: Bygget utstyres med balansert ventilasjonsanlegg. Sentralt plassert på loft over fellesareal. Kanalføring over himling i fellesareal, og på kaldt loft til leiligheter. Kanaler brann isoleres etter gjeldende regler. På kaldt loft blir de termisk isolert. Leilighetene blir ventilert med tilluft i stue, samt avtrekk på bad og over kjøkken. Leiligheter utstyres med separat avtrekkshette over minikjøkken. Hovedkjøkken utstyres med avtrekkshette og separat avtrekksvifte. Aggregat utstyres med roterende gjenvinner med minimum 80% gjenvinningsgrad, filter, vifter, vannbårent varmebatteri, vannbårent kjølebatteri. Radiatorstyring via termostat og aktuator. Det legges opp til et enkelt romkontrollsystem slik at temperaturene kan overvåkes fra et SD-anlegg. Varme og ventilasjonsanlegg tilkobles også SD-anlegg. Det er medtatt en 1stk PC til et SD-anlegg, SD-anlegget kan også tilkobles WEB/intranett for fjernbetjening. Automatikk tavle plasseres i teknisk rom, og ivaretar regulering av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg. 19

20 8.5 Elektriske installasjonsarbeid Basisinstallasjoner Det etableres føringsveier for elektro via underfordeling i 1. etg. til teknisk rom på loft, samt på kabelbro over loft ut i fløyene over leiligheter. Det benyttes skjult røranlegg frem til alt utstyr. Det legges rør ut til eksisterende garasje for lys og stikk, samt separat jordleder. Det legges Cu-wire som ringgjord og hovedjordelektrode rundt bygget med nødvendige tverrforbindelser. Denne som sveises under bakkenivå. Fra jordelektrode etableres det 25mm2 PN til byggets hovedtavle. Det legges utjevningsforbindelser til hovedvannkran, avløp, ventilasjonskanaler og andre utsatte anleggsdeler Lavspent forsyning E-verk leverer ny kabel til bygget. Spenningssystem blir 400V TN-S. Det etableres hovedtavle i teknisk rom i 2. Etg i bygget. 1 stk. underfordelinger sentralt i fellesareal i 1. Etg. Bygges som stativ i tavlenisje. Her inngår også kursopplegg til stikkontaktkurser, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner, utstyr på kjøkken, samt kurser til datarack og brannsentral, etc. Bryter- og stikkontaktmateriell, i arealer som er tilgjengelige for beboere, må være robuste og være slagfaste. Alle stikk plasseres på 1 meter. Kursopplegg til enkel stikk over dør til gang for dørautomatikk, samt UPS for dette. Det skal også tas med kursopplegg for albuebrytere etc. Det medtas stigere og kursopplegg til alt av VVS- og ventilasjonsaggregat/komponenter Belysning Kursopplegget for lys vil for det meste bestå av skjult anlegg. Det monteres armaturer for innfelling i leiligheter og fellesarealer. Utenpåliggende belysning alle rom. Armaturene i leiligheter må være solide og robuste. Belysningsnivå i henhold til Selskapet for Lyskultur. av til lux-nivå i henhold til universell utforming. Utvendig på vegg/i tak ved innganger/dører etc. monteres armaturer av solid kvalitet, som styres via fotocelle Elvarme Det medtas varmekabler med elektronisk termostat på alle bad. Termostat plasseres i fordelingstavle. 20

21 8.6 Tele-data Basisinstallasjoner Det etableres egne/felles føringsveier for fremføring av telekabler. Det monteres grensesnittskap for Telenor, utstyr for TV anlegg. Det etableres datarack og nødvendig termineringsutstyr, plasseres i teknisk rom på loft. Det etableres tavlenisje ved siden av nisje for elkraft i 1. Etg Integrert kommunikasjon Det kables fra rack til kontorarbeidsplasser og vaktrom, samt uttak for trådløst nettverk i hele bygget. Kablingen består av 1 stk. 2x4pars kabel Cat.6 til uttak. Leiligheter skal ha 4pars kabel Cat.6 til uttak. Det medtas patchekabler Det er ikke medtatt nettverkselektronikk Alarm og signal Kursopplegget består av utenpåliggende kabler og skjult rør anlegg. Det monteres et heldekkende brannalarmanlegg med klokker og manuelle meldere. Detektorer med integrerte summere og blink i leiligheter. Det tas spesielt høyde for tilstrekkelig lydnivå. Det monteres brannmannstablå/sentral i vindfang (hovedinngang). Personalrom skal også ha betjeningstablå. Hoved dører tilkobles brannalarmanlegget og åpnes ved utløst alarm. Anlegget prosjekteres i henhold til FG`s regelverk og melding HO-2/ Lyd og bilde Det legges et komplett antenneanlegg med kabler, coax, i stjernenett til vaktrom, stue og leiligheter, med nødvendige fordelere, forsterkere etc. Plassering av utstyr for dette avklares senere. På personalrom skal det legges opp for AV-lydutstyr (VGA/HDMI/JACK) Automatisering SD-anlegget kobles mot overordnet anlegg for Skien kommune. Omfang avklares senere Utendørs elkraft. Det medtas lysmaster og pullerter til innkjøring/parkering og tun. Viktig å vurdere blending mot leiligheter. 21

22 9 Tegninger Se vedlagte tegningslister og tegninger til konkurransegrunnlaget, jf. pkt av til prosessen Rent tørt bygg Bygget skal produseres etter prinsippet Rent-Tørt-Bygg (RTB) slik dette er skissert i håndboken Rent Tørt Bygg forebyggende helsevern i bygninger, 2. utgave 2007 utgitt av RIF. Det forutsettes at entreprenørene har nødvendig kjennskap til begreper og målsettinger slik de fremkommer i boken. 11 Organisering hos entreprenøren Entreprenøren må oppgi opplysninger som fremgår av skjema i pkt. 20.2, i tillegg til nærmere beskrivelse i pkt. 4, jf. tilbudsvedlegg Vederlaget 12.1 De tilbudte prisene Opplysninger om vederlaget, herunder: Totalsum på tilbudet Sammenstilling av anbudets hovedposter Regningsarbeider Påslag materialer Koordinering av sideentreprenører (kun byggentreprise) Opplysningene fylles inn i tilbudsskjemaer som er vedlegg til konkurransegrunnlaget jf. pkt Korrespondanse/ beskjeder All korrespondanse til oppdragsgiver i forbindelse med byggesaken stiles til: Prosjektleder Stein istiansen Skien kommune EIENDOMSENHETEN POSTBOKS SKIEN E-post: Korrespondanse påføres følgende overskrift: Erstatningsboliger Findal * Hvilken entreprise det gjelder 22

23 All korrespondanse til partene for øvrig sendes til vedkommendes forretningsadresse, hvis ikke annet er avtalt. Av hensyn til saksbehandling og arkivering, skal et brev kun omhandle én sak. Det skal angis hvor kopi er sendt. E-post som kan ha konsekvenser for fremdrift og/eller kostnader skal bekreftes i brev. Alle beskjeder til byggeplassen fra prosjektleder og prosjekterende skal gå gjennom byggeleder. Post- og adresseliste skal utarbeides og holdes oppdatert av byggeleder. Tegninger som tidligere er utsendt, bestilles ved henvendelse til byggeleder. Kostnaden belastes den enkelte entreprenør. 14 Fakturering Fakturaer stiles til byggherre og sendes til byggeleder. Fakturaadressen er: Skien kommune Eiendom / Prosjektenheten FAKTURAMOTTAK Postboks 37 Sentrum 3701 Skien Hver faktura merkes med: Erstatningsboliger Findal bestillernummer.. prosjektleder Fag/ entreprise Type nota (A-nota, E-nota) Sluttfakturaer behandles også av Prosjekteringsgruppeleder og rådgivere. Fakturering fra entreprenør skal skje hver måned, med mindre annen avtale er inngått. Fakturering skal skje særskilt for; avdragsfakturaer tilleggsbestilling rekvisisjoner eventuell delfakturering av tilleggsarbeider Ingen faktura blir betalt før garanti og kopi av forsikringsbevis er deponert i henhold til avtalen Kontrakt Kontrakter med avtalt fast sum skal faktureres med A-nota (avdragsnota) en gang pr. måned. Ved avtale om betalingsplan skal det faktureres en gang pr. måned. A-nota nummereres fortløpende (A01, A02 osv). Avdragsfaktura Av avdragsfaktura merket A01, A02 osv. skal følgende fremgå: Opprinnelig kontraktssum Opparbeidet beløp Tidligere avdrag Innestående beløp Merverdiavgift Til utbetaling 23

24 14.2 Endringer Endringer faktureres med E-nota som nummereres fortløpende (E01, E02 osv) for hver kontrakt Tilleggsarbeider Det skal ikke trekkes for innestående beløp på fakturaer som angår tilleggsbestillinger. Det kan unntaksvis være avtalt delbetaling av større tilleggsarbeider. Disse faktureres spesielt med referanse til tilleggsbestillingsnummer og den avtalte delbetalingsordningen. F.eks T01-A1, T01- A2, osv Rekvisisjoner Kopi av rekvisisjon skal følge fakturaen. Det skal ikke trekkes for innestående beløp Pris- og lønnsendringer Pris- og lønnsendringer skal være inkludert i tilbudet. Sluttoppgjør (sluttfaktura) For kontrakter som omfattes av prøvedrift for tekniske anlegg og installasjoner, skal innestående beløp (5 % av kontraktssum) først utbetales når overtagelse har funnet sted. 15 Kontrakts bestemmelser 15.1 Generelle kontrakts bestemmelser Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt, med de presiseringer og endringer som angitt nedenfor. Definisjoner (NS 8405 pkt 2) Byggherre (NS 8405 pkt 2.2) Skien kommune er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn i relasjon til denne kontrakt. Det er derfor ingen identifikasjon mellom byggherren og disse. Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9) Byggherren stiller ikke sikkerhet. Byggherrens sikkerhetsstillelse/reduksjon av sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9.3 og 9.4) Byggherren stiller ikke sikkerhet. Forsikring (NS 8405 pkt 10) Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret (NS 8405 pkt 10.1) Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider inkludert utbedring av eventuelle mangler fra ferdigbefaring vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren. Forsikring ved ombyggingsarbeider (NS 8405 pkt 10.4) Byggherren stiller ikke sikkerhet. av til utførelse (NS 8405 pkt 11) 24

25 Generelle krav til prosessen (tillegg til NS 8405 pkt. 11) Utførelse skal være i henhold til avtalt krav til prosessen, og for øvrig etter Norsk Standard og allment aksepterte normer. Kontraktstridig utførelse og skader på kontraktsarbeider i byggetiden (NS 8405 pkt 11.2) Byggherren skal sette en rimelig frist for entreprenørens utbedring. Dersom fristen oversittes, gjelder pkt tilsvarende. Kontroll, prøving m.m. (NS 8405 pkt. 14) Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8405 pkt 14.1) Innsynsrett Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i a) entreprenørens kvalifikasjonssystem b) utførelse av kontraktarbeidet c) produksjonsprosessen d) de deler av entreprenørens styringssystemer for øvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø, SHA) og regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten. Innsynsretten omfatter bl.a. revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til 3 år etter at siste betaling har funnet sted. Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren. Bruk av underentreprenør (NS 8405 pkt 15) Generelt (tillegg til NS 8405 pkt 15.1) Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprenør og deres ansatte. Entreprenøren skal til enhver tid kunne framlegge dokumentasjon på ansettelsesforholdet. Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft krever skriftlig begrunnelse fra entreprenøren. Arbeidskraften skal være innleid i samsvar med arbeidsmiljøloven Entreprenøren plikter å sørge for at likelydende bestemmelser om bruk av egne ansatte, enmannsforetak og innleid arbeidskraft inntas i kontrakter med underentreprenører. Etter ligningsloven 6-10 med tilhørende forskrifter, plikter næringsdrivende som har gitt noen oppdrag på byggeplass å gi melding til Sentralskattekontoret for utenlandssaker om enhver utenlandsk oppdragstaker eller utenlandsk arbeidstaker som utfører oppdrag på byggeplassen. Entreprenøren er ansvarlig for å rapportere fortløpende om bruk av utenlandsk arbeidskraft i alle ledd i kontraktspyramiden, herunder framskaffe og framlegge for byggherren kopi av innsendt melding for den enkelte utenlandske oppdragstaker eller utenlandske arbeidstaker. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssum, men ikke mindre enn kr ,- pr. hverdag. Det stilles krav om at de ansatte ikke skal ha dårligere vilkår enn vilkårene som er fastsatt i tariffavtale for tilsvarende arbeider innenfor den aktuelle bransje. 25

26 Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Byggherrens inntreden i kontrakter med underentreprenører/leverandører m.v. (tillegg til NS 8405 pkt 15) Byggherren har rett til og tre inn i entreprenørens kontrakter med underentreprenører, underleverandører eller andre kontraktsmedhjelpere i de tilfeller hvor entreprenøren vesentlig misligholder nærværende kontrakt eller kontrakten med underentreprenør, underleverandør eller annen kontraktsmedhjelper, stanser sine betalinger, blir insolvent eller går konkurs. Entreprenøren plikter å sikre byggherren denne rett ved å innta klausuler som ivaretar disse rettigheter, i kontraktene med egne underentreprenører, underleverandører eller andre kontrakthjelpere. Endringer (NS 8405 pkt 22) Retten til å pålegge entreprenøren endringer (NS 8405 pkt. 22.1) Byggherren kan ikke pålegge entreprenøren endringer utover 25 % av netto tillegg til kontraktssum. Fristforlengelse (tillegg til NS 8405 pkt. 24) Det forutsettes at entreprenøren utarbeider sin framdriftsplan slik at endrings- og tilleggsarbeider som i kostnad utgjør inntil 15 % av kontraktssum i normaltilfellene, skal kunne utføres uten forlengelse av byggetiden. Ved beregning av fristforlengelse for endrings- og tilleggsarbeider skal det foretas full reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utførelse. Vederlagsjustering (NS 8405 pkt. 25) Entreprenørens varsel om vederlagsjustering (tillegg til NS 8405 pkt 25.3) Uendret byggetid, varsel og løpende underretning. avene om særskilt varsel og løpende underretning i NS 8405 pkt andre ledd bokstav a og fjerde ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging. Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging: Regulering i uendret byggetid Hvis prisen på netto vederlagsjustering som følge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt ikke overstiger 15 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon. Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 15 % av kontraktssum, gis det kompensasjon etter følgende formel: 0.5A (B 1.15C) C A = avtalt pris på opprinnelig kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging eks.mva B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks.mva C = opprinnelig kontraktbeløp (kontraktssum eks. mva.). Ved utregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til: utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entreprise/leverandørkontrakter, avbestillingserstatning, endringsarbeid som gjøres opp inklusiv rigg, og 26

27 kompensasjon for økt rigg i endret byggetid Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. SSB s totalindeks for boligblokk, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. Regulering ved forlenget byggetid: Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt jf skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 0,5A*Z Y A = avtalt pris på opprinnelig rigg og driftskapittel eks. mva. Y = opprinnelig byggetid Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid Reguleringsbeløp i følge denne bestemmelsen, lønns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. Partsuenighet (NS 8405 pkt. 26) Utførelsesplikt ved uenighet (NS 8405 pkt. 26.1) Byggherren stiller ikke sikkerhet. Midlertidig tvisteløsning (NS 8405 pkt. 26.2) NS 8405 pkt utgår. Entreprenørens søksmål (NS 8405 pkt. 26.3) NS 8405 pkt a) utgår. Mengdekontroll (NS 8405 pkt. 27.2) Entreprenøren skal kontrollere konkurransegrunnlagets mengder. Med mindre annet er fastsatt, skal dette skje innen 4 uker fra kontraktsinngåelse. Foreligger ikke mengdekontroll innen fristens utløp, kan byggherren gjennomføre mengdekontroll for entreprenørens regning. Overtakelse (NS 8405 pkt. 32) Prøvedriftsperiodens lengde (tillegg til NS 8405 pkt 32) Prøvedriftsperioden er 12 måneder for tekniske anlegg og installasjoner. Forberedelse til overtakelsesforretning (tillegg til NS 8405 pkt 32.2) Levering av FDV-dokumentasjon Entreprenøren skal levere forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumenter (FDVdokumentasjon) til byggherren i samsvar med mal for Skien kommune. Dokumentasjonen skal overleveres både i elektronisk format (minnepenn) og i papirform (to eksemplarer) inndelt etter bygningsdelstabellen. Byggherren skal senest tre uker før påbegynnelsen av overtakelsesforretningen ha mottatt kontraktsmessig dokumentasjon. Er ikke annet avtalt, skal nødvendig opplæring være gjennomført før overtakelse. Generell del for Skien kommunes krav til FDV-dokumentasjon er vedlagt konkurransegrunnlaget. Valgte entreprenører vil få overlevert spesiell del for Skien kommunes krav til FDV-dokumentasjon etter kontraktsinngåelse. 27

28 Sluttoppgjør (NS 8405 pkt. 33) Betaling av sluttfaktura. Innsigelse og krav (NS 8405 pkt 33.2) Fristen i første ledd første punktum begynner å løpe når byggherren har mottatt endelig versjon av både sluttfaktura og sluttoppstilling, begge oppsatt iht. NS 8405 pkt 33.1 og vedlagt komplett kontraktsmessig underlag og dokumentasjon. Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt. 34) Dagmulktbelagte frister (NS 8405 pkt. 34.1) Entreprenørens frist til å utarbeide og fremlegge fremdriftsplan etter NS 8405 pkt 18.1, er dagmulktbelagt etter pkt Det samme er frist for igangsetting av arbeid på byggeplass, frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart av prøvedrift. Dagmulktens størrelse (NS 8405 pkt. 34.3) Dagmulkten, ved overskridelse av fristen i NS 8405 pkt. 18.1, fristen for igangsetting av arbeid på byggeplass og fristen for overlevering av FDV-dokumentasjon, er NOK 1.500,- per virkedag. Mangler ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar (NS 8405 pkt 36) Utbedring (NS 8405 pkt. 36.2) Byggherren stiller ikke sikkerhet for mulige vederlagskrav. Utbedringsarbeider skal utføres etter avtale og i forståelse med byggherren. Dersom hensynet til byggherrens bruk av kontraktarbeidet, herunder hans leietakers og eventuell brukers bruk, gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, plikter entreprenøren å gjøre dette uten overtidsgodtgjørelse. Tvister (NS 8405 pkt.43) Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8405 pkt 43.2) Bestemmelsen får kun anvendelse dersom parter i hvert enkelt tilfelle er enige om å forelegge tvisten for en oppmann. Tvisteløsning ved tvister der krav er over 100G (NS 8405 pkt. 43.4). Tvist mellom partene om kontraktsforholdet, der kravet eller tvistegjenstander er lik eller over 100 G, skal endelig avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift. Underskrift Skien, Stein istiansen Prosjektleder 28

29 16 Vedlegg 1.1 Mal for tilbudsbrev Tilbud på prosjekt Menstad ungdomsskole Vårt tilbud består av tilbudsbrev og de avkryssede tilbudsvedlegg: (Tilbyder skal krysse av for de dokumentene som er vedlagt tilbudsbrevet): Kvalifikasjoner Norske firma: Firmaattest Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert Skatteattest for skatt som ikke er eldre enn 6 mnd fra tilbudsfristens utløp (Utstedes av kemner/kommunekasserer der tilbyder har sitt hovedkontor) Skatteattest for merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 mnd fra tilbudsfristens utløp (Utstedes av skattefogden i tilbyders fylke) Utfylt og undertegnet HMS egenerklæring Foretakets årsregnskap for de siste tre år eller nyere opplysninger som har betydning for foretakets regnskapstall. Med årsberetning menes den som for norske foretak sendes til Brreg. Foretaket skal fremlegge dokumentasjon på at det vil bli stilt sikkerhetsstillelse iht. NS 8405 pkt edittanalyse av foretaket Foretakets relevante arbeider de siste fem årene med opplysninger om entrepriseform, bygningsareal, tiltaksklasse og kontraktsverdi 1.9 Oversikt over prosjektorganisasjonen med opplysninger som i vedlegg jf. pkt. 20.2, i tillegg til opplysning om relevant utdannelse og faglige kvalifikasjoner (CV) for foretakets nøkkelpersoner til aktuelle prosjekt 1.10 Redegjøre for foretakets miljøprofil. Det skal her oppgis om leverandøren har en dokumentert miljøpolitikk, hvilke miljøhensyn som tas og om bedriften er tildelt et offisielt miljømerke 29

30 1.11 Redegjørelse for foretakets egne interne kvalitetssikringsrutiner, interne administrative prosjektverktøy, samt beskrivelse av hvordan rutinene blir implementert og oppdatert i egen organisasjon 1.12 Redegjørelse for foretakets autorisasjoner og sertifisering hvor dette er aktuelt Tildelingskriterier 2.1 Utfylt vedlagt tilbudsskjema, jf. pkt Annet 3.1 Signaturfullmakt for det tilfelle at den som undertegner tilbudet ikke er signaturberettiget. 30

31 16.1 Organisering entreprenører Bygg Firmaopplysninger: Byggentreprise Firmanavn Postadresse Org.nr. Daglig leder Kontaktperson Telefon Epost: Bemanning for oppdraget: Prosjektleder Anleggsleder Formann Bruk av underleverandører: Grunnarbeider Betongarbeider Murerarbeider Tømrerarbeider Byggtapetserer Maler Andre 31

32 Rørlegger: Firmaopplysninger: Rørleggerentreprise Firmanavn Postadresse Org.nr. Daglig leder Kontaktperson Telefon Epost: Bemanning for oppdraget: Prosjektleder Rørlegger Bruk av underleverandører: 32

33 Ventilasjon: Firmaopplysninger: Ventilasjonsentreprise Firmanavn Postadresse Org.nr. Daglig leder Kontaktperson Telefon Epost: Bemanning for oppdraget: Prosjektleder Montør Bruk av underleverandører: 33

34 Elektro Firmaopplysninger: Elektroentreprise Firmanavn Postadresse Org.nr. Daglig leder Kontaktperson Telefon Epost: Bemanning for oppdraget: Prosjektleder Bas Bruk av underleverandører: 34

35 16.2 Tilbudsskjema vederlag byggentreprisen Sammenstilling hovedposter 01 RIGG OG DRIFT 02 ANDRE FELLESKOSTNADER 03 GRUNNARBEIDER inkl.utomhus og VA 05 BETONGARBEIDER 07 STÅLARBEIDER 09 MURERARBEIDER 10 FLISARBEIDER 12 TØMRER- SNEKKERARBEIDER 14 VINDUER 15 DØRER 16 LÅSER OG BESLAG 17 TEKKEARBEID 18 BLIKKENSLAGERARBEID 21 MALERARBEID 22 BYGGETAPETSERING 23 SYSTEMHIMLINGER 24 FAST BYGGINNREDNING 291 BYGNINGSMESSIG ARBEID VVS 292 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER ELEKTRO TILBUDSSUM ekskl. mva + 25 % MVA KONTRAKTSSUM inkl. mva Sammendrag kontraktssum og tilleggsytelser KONTRAKTSSUM inkl. mva. SUM TILLEGGSYTELSER inkl. mva. Påslag koordinering av sideentreprenører inkl. mva TOTALSUM VED EVALUERING AV TILBUD Regningsarbeider Det skal faktureres etter etterfølgende timesatser og kategorier. Eventuelle overtidstillegg godtgjøres ikke. Satsene skal dekke lønn, sosiale utgifter, diett, losji, reisegodtgjørelse, gangtid o.l, 35

36 verktøygodtgjørelse, bastillegg, arbeidsledelse, administrasjon, garantiansvar, påslag og fortjeneste. Prisene er eks mva. Kategori (1)Timepris Enh. (2)Mengde Sum(1 x 2) Grunnarbeider /t 100. Tømrer/Forskalingssnekker /t 100. Murer /t 100. Maler/Gulvbelegg /t 300. Blikkenslager /t 50. Prosjektleder /t 100. Anleggsleder /t 100. Formann /t 100. Gravemaskin /t 50. Lastebil /t 50. SUM REGNINGSARBEIDER eks. mva Påslag materialer Materialer for regningsarbeider godtgjøres med entreprenørens selvkost tillagt %. For framføring til summasjon for tilleggsytelser medtas tilbudte påslag for sum kr ,- SUM PÅSLAG MATERIALER: kr ,- x (<TILBUDT PÅSLAG I %)= kr. (med for eksempel 14% påslag blir det da kr ,-) Sum tilleggsytelser SUM REGNINGSARBEIDER SUM PÅSLAG MATERIALER SUM TILLEGGSYTELSER eks. mva % MVA. SUM TILLEGGSYTELSER inkl. mva. Sum tilleggsytelser skal overføres til sammendrag for tilbudsskjema, under pkt Koordinering av sideentreprenører Her prises koordinering av sideentreprisene, dvs. arbeider med varsling, og fremdriftskoordinering under hele byggeprosessen. 36

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1

Detaljer

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster TROMSØ HAVN KF Grøtsund havneavsnitt Entreprise Elektroarbeider og lysmaster Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Grøtsund havneavsnitt, Elektroarbeider og lysmaster, Vedlegg A kontraktsbestemmelser Side 2

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Ringsaker kommune Bygg og eiendom Åsmarkvn 3 2390 Moelv Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Nytt Nød og ledesystem Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-11-27 Oppdragsnr.: 5123229 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Bygningsmessige arbeider Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-02-01 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

Kaipromenaden Tingvoll

Kaipromenaden Tingvoll Tingvoll kommune Kaipromenaden Tingvoll Entreprise - Bygging av kaipromenade Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2014-02-17 Oppdragsnr.: 5140398 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Innhold 2 Generelle

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405.

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405. KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS 8405 UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405. INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR AVTALER BASERT PÅ NS 8405...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF Riving og nybygg Skogvollveien 35 Prisskjema Side 2 Innholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 B. PRISSKJEMA.... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG.... 4 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.2 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen. åpen konkurranse. kontrakt. Totalentreprisentreprise. ventilasjonsanlegg. Henningsvær skole

Konkurransebeskrivelsen. åpen konkurranse. kontrakt. Totalentreprisentreprise. ventilasjonsanlegg. Henningsvær skole Konkurransebeskrivelsen åpen konkurranse kontrakt Totalentreprisentreprise ventilasjonsanlegg Henningsvær skole Dato: 06.05.2016 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Nytt ventilasjonsanlegg Henningsvær

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rivningsarbeider i Dyringveien

Detaljer

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt.

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt. Prisskjema Vedlegg 1 0. Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II. K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise Forneburingen Barnehage

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II. K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise Forneburingen Barnehage KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I BÆRUM KOMMUNE EIENDOM ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise 1000027 Forneburingen Barnehage TILBUDSFORESPØRSEL

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Tilbygg og rehabilitering Tofte skole

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del I Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform...

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Fuglemyra barnehage Rehabilitering. Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE. Rehabilitering

Omsorgsbygg Oslo KF: Fuglemyra barnehage Rehabilitering. Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE. Rehabilitering Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE Rehabilitering Innholdsfortegnelse Side 2 A. GENERELT... 3 B. TILBUDSSKJEMA... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG... 4 B.2 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.3 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bydel Alna (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - Bibliotek

TILBUDSSKJEMA - Bibliotek TILBUDSSKJEMA - Bibliotek For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform... 3 1.3 Konkurransegrunnlaget...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Drammen fengsel Pr.nr ST1 Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Drammen fengsel Pr.nr ST1 Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema.

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte TIMESATSER

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som

Detaljer

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014 VA-rehabilitering Bleikeråsen Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel Asker mai 2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT1303 VA-rehabilitering Bleikeråsen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlagets del I

Konkurransegrunnlagets del I Konkurransereglene for Kjøp av rådgivning- og prosjekteringstjenester Tilbudsforespørsel 2-årig rammeavtale med opsjon 1+1 år for geoteknisk bistand Trondheim kommune ref. 15/62257 Dato: 11.12.2015 1 INNLEDNING

Detaljer

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 AV 5 Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 Tilbud 1.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider,

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema.

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte TIMESATSER

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER

TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER Drenering Jar, Hosle og Skui skole Tilbudsforespørsel - entrepriser GJELDER FRA: 04.02.2009 SIDE NR.: 1 av 111 TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER 10/3084 Drenering Jar, Hosle og Skui skole April 2010 Bærum

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise rehabilitering/ombygging av Berg

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt 06.06.2014 Bok 3 425914 Ole Richters gate 45 Totalentreprise Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE Bok 3 Vederlag Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt Innholdsfortegnelse 1 PRISSAMMENDRAG... 4 A. BYGG:...

Detaljer

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 AV 5 Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 Tilbud 1.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sysselmannen - Utvidelse av adm.bygg K101 Utvidelse av adm.bygg

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sysselmannen - Utvidelse av adm.bygg K101 Utvidelse av adm.bygg K101 Utvidelse TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag -Bøler Skole- klimaskjerm og auditorie. 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget.

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Summer og tilbudspriser overføres fra bok 1 til tilbudsskjemaet. Kun de timepriser og påslag som oppføres i tilbudsskjema et gjelder. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett

Detaljer

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Trondheim eiendom BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Bilag B Vederlag Entreprise E 4101 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG...

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

HFKF (R22) 14V115K302.02

HFKF (R22) 14V115K302.02 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager)

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager) TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte Prisene

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E Svardokumenter 3 Prissammendrag revidert 10.03.2014 CD FMH CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL RÅDGIVERKONTRAKT (konkurransegrunnlagets del I) Rammeavtale for rådgivertjenester (prosjektering) innen VA og vei

TILBUDSFORESPØRSEL RÅDGIVERKONTRAKT (konkurransegrunnlagets del I) Rammeavtale for rådgivertjenester (prosjektering) innen VA og vei I TILBUDSFORESPØRSEL RÅDGIVERKONTRAKT (konkurransegrunnlagets del I) Rammeavtale for rådgivertjenester (prosjektering) innen VA og vei 2015-2017 April 2015 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Utbedringsarbeider for Legevakten

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Fastpristillegg eks mva NOK... Benyttet Statsbyggs mal: Godkjent dato: DocuLive nr

TILBUDSSKJEMA. Fastpristillegg eks mva NOK... Benyttet Statsbyggs mal: Godkjent dato: DocuLive nr TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE. Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole. Ved Nye Sædalsveien Bergen

BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE. Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole. Ved Nye Sædalsveien Bergen BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole Ved Nye Sædalsveien 190 5099 Bergen er Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand

Detaljer

KONTRAKT NS Mellom. BORG HAVN IKS Org. nr (Heretter kalt oppdragsgiver) (Heretter kalt entreprenøren) Organisasjons nr.: ...

KONTRAKT NS Mellom. BORG HAVN IKS Org. nr (Heretter kalt oppdragsgiver) (Heretter kalt entreprenøren) Organisasjons nr.: ... KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Mellom BORG HAVN IKS Org. nr. 970 937 099 (Heretter kalt oppdragsgiver) Og (Heretter kalt entreprenøren) Organisasjons nr.:... Om Dykdalb 01 (Bygging av komplett

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Bok 3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser Basert på NS 8406:2009

Bok 3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser Basert på NS 8406:2009 Side 1 av 10 Bok 3 Kontraktsbestemmelser entrepriser Basert på NS 8406:2009 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Partenes representanter. (NS 8406 pkt 5)...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Tabell 1.Samlet tilbudsskjema Konto Bygningsdel NOK 1 Fra tilbudsskjema 1.3 Kalvsjø Barnehage alternativ 1

Tabell 1.Samlet tilbudsskjema Konto Bygningsdel NOK 1 Fra tilbudsskjema 1.3 Kalvsjø Barnehage alternativ 1 Side 1 av 6 D TILBUDET 1. Tilbudsskjema De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for følgende fastpris/leie pr mnd (alle poster skal utfylles): På

Detaljer

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 Side 3 av 10 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

PROSJEKT NR VA-ANLEGG

PROSJEKT NR VA-ANLEGG Konkurransegrunnlag Del II Vedlegg 8 PROSJEKT NR VA-ANLEGG Forretningsrutiner i byggetiden FjellVAR den 30. mars 2010, rev. feb. 13 INNHOLD 1. Orientering 2. Korrespondanse 3. Tillegg/endringsarbeider

Detaljer

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder:

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder: E SVARDOKUMENTER Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2 Kapittel: E1 OPPLYSNINGER OM TILBYDER E.1.1 Opplysninger om tilbyder Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Gateadresse:

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS RKV STI K202 Grunnarbeider

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS RKV STI K202 Grunnarbeider TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Kongsvinger fengsel, ny celleavdeling K201 Totalentreprise Doculive nr.

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Kongsvinger fengsel, ny celleavdeling K201 Totalentreprise Doculive nr. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS HØGSKOLEN i ØSTFOLD K200 UTSKIFTING GOLV/DØRER Doculive nr.

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS HØGSKOLEN i ØSTFOLD K200 UTSKIFTING GOLV/DØRER Doculive nr. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

VALNESFJORD SKOLE SIDEENTREPRISE EP 04 ELEKTRO / TELE / DATA * * * Mellom partene angitt i punkt 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

VALNESFJORD SKOLE SIDEENTREPRISE EP 04 ELEKTRO / TELE / DATA * * * Mellom partene angitt i punkt 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 VALNESFJORD SKOLE SIDEENTREPRISE EP 04 ELEKTRO / TELE / DATA * * * Mellom partene

Detaljer

Trondheim eiendom. Treningshall for ballidretter i Trondheim. Bilag B Vederlag.docx

Trondheim eiendom. Treningshall for ballidretter i Trondheim. Bilag B Vederlag.docx Trondheim eiendom Treningshall for ballidretter i Trondheim BILAG B VEDERLAG Bilag B Vederlag.docx INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG TILBUDSPRIS... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 5 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider Omsorgsboliger Leira PRISSKJEMA SOM SKAL MEDFØLGE TILBUD: O. Sammenstilling A. Hovedkapitler Kapittel 1 Generelle kostnader 1.1 Kapitalytelser 1.2 Tilrigging 1.3 Drift 1.4 Nedrigging 1.5 Prosjektering

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om 171/2013 Rehabilitering av Alnsjøen

Detaljer

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.

Detaljer

Avtale 15/584. Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Lørenskog kommune (Byggherre) (Totalentreprenør)

Avtale 15/584. Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Lørenskog kommune (Byggherre) (Totalentreprenør) Avtale 15/584 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2 Lørenskog kommune (Byggherre) og (Totalentreprenør) er inngått slik totalentrepriseavtale: om Turn- og

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) Organisasjonsnummer: 985 987 246 og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer.:. om Generalentreprenør

Detaljer

1 Bilag 4 - Kontraktsbestemmelser

1 Bilag 4 - Kontraktsbestemmelser 1 Bilag 4 - Kontraktsbestemmelser Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser med endringer som er angitt nedenfor. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer